eTP BOX Uputstvo za korištenje informacionog sistema za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila Mervik d.o.o. – Maj/Svibanj 2012 S A D R Ž A J POČETAK RADA ............................................................................................................................................................. 2 KORAK 1 – Unos vrste pregleda .................................................................................................................................... 3 KORAK 2 – Unos broja šasije ....................................................................................................................................... 11 KORAK 3 – Podaci o vozilu .......................................................................................................................................... 16 KORAK 3A – Izbor slike vozila ..................................................................................................................................... 23 KORAK 4 – Podaci o vlasniku vozila i nosiocu osiguranja ........................................................................................... 25 KORAK 5 – Motor ........................................................................................................................................................ 27 KORAK 6 – Karakteristike vozila .................................................................................................................................. 30 KORAK 6A – Tehničko eksploatacioni uslovi ............................................................................................................... 37 KORAK 7 – Ispitivanje motora: EKO test ..................................................................................................................... 40 KORAK 8 – Uređaj za kočenje ..................................................................................................................................... 46 KORAK 9 – Kontrolni list ............................................................................................................................................. 50 KORAK 9A – Preventivni pregled ................................................................................................................................ 56 KORAK 10 – Pregled podataka .................................................................................................................................... 58 11. Pregled za printanje .............................................................................................................................................. 60 12. Završetak rada i prelazak na naredni unos tehničkog pregleda ........................................................................... 65 Postupak za promjenu PIN‐a ...................................................................................................................................... 66 Promjena podataka u TP ............................................................................................................................................ 69 Pregled unešenih pregleda (štampanje registara) ..................................................................................................... 72 Pregled finansija ......................................................................................................................................................... 74 Uputstvo za korištenje informacionog sistema 1
POČETAK RADA Aplikaciji eTP BOX se pristupa putem Internet explorera ukucavanjem adrese https://etp.mervik.ba/test, a loguje se na sistem koristeći vlastito korisničko ime (User name) i vlastitu šifru (password). Nakon što se upišu svi podaci, klikne se na dugme POTVRDI, sa slike 1. Slika 1 Nakon što se izvrši prijava na aplikaciju može se započeti sa radom. Da bi se unio novi tehnički pregled odabere se opcija UNOS NOVOG TP sa lijevog menija, kao što se može vidjeti na slici 2. Slika 2 Nakon toga se prelazi na unos tehničkog pregleda za vozilo. Naredni ekran koji će se pojaviti je KORAK 1. Napomena: Na svakom koraku se može vidjeti proges bar koji pokazuje koliko je do tog momenat u procentima obavljen unos podataka za određeno vozilo koje je pristupilo tehničkom pregledu. Također na svakom koraku pored progres bar‐a se može i vidjeti dugme za pomoć . Ako se klikne na to dugme u PDF‐u se pojavi uputstvo za korištenje na tom koraku. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 2
KORAK 1 – Unos vrste pregleda Na koraku broj 1 u aplikaciji eTP sadržano je više blokovskih opcija što se može vidjeti na slici 1.1. Slika 1.1 Ponuđene opcije su: 



Vrsta pregleda Registracijske oznake Vrsta tehničkog pregleda Dodatne opcije Ponuđene opcije u okviru bloka Vrsta pregleda su (Slika 1.2):  Prva registracija novog vozila – novo vozilo se prvi put registruje nakon uvoza u BiH  Druga registracija novog vozila – bira se u slučaju druge registracije novog ili novoproizvedenog vozila radi produženja registracije vozila (vozilo nije obavezno da prisustvuje TP)  Prva registracija polovnog vozila – bira se u slučaju prve registracije polovnog vozila uvezenog u BiH  Ovjera tehničke ispravnosti – bira se za slučaj već registrovanog vozila  Promjena tehničkih karakteristika – bira se za slučaj da je na vozilu izvršena neka značajna prepravka zbog koje vozilo mora ići na tehnički pregled Uputstvo za korištenje informacionog sistema 3
Slika 1.2 Ponuđene opcije u okviru bloka Registracijske oznake su (Slika 1.3): 





Strane registracijske oznake – vozilo je registrovano van BiH i neće se registrovati u BiH BIH oznake – primjer A12‐A‐345 Vojne oznake – oznake oružanih snaga BiH (npr. OS 1234) BIH diplomatske oznake – oznake vozila diplomatskih predstavništava u BiH Stare BIH oznake – primjer 123‐A‐456 Nema registarskih oznaka – vozilo se prvi put registruje u BiH Slika 1.3 Opcije koje su ponuđene u okviru bloka Vrsta tehničkog pregleda (Slika 1.4) su: 




Redovni TP Šestomjesečni TP Vanredni TP Preventivni TP Tehničko eksploatacioni uslovi Uputstvo za korištenje informacionog sistema 4
Slika 1.4 Ponuđene opcije u okviru bloka Dodatne opcije (Slika 1.5) su:  Novo vozilo – novo vozilo koje prvi put registruje u BiH nakon uvoza  Novoproizvedeno vozilo – novo vozilo proizvedeno u BiH koje se prvi put registruje  Certificirane prepravke na vozilu – slučaj kada je na vozilu izvršena prepravka koja podliježe certificiranju vozila  Vozilo sa totalnom štetom – slučaj odjave vozila sa totalnom štetom  Izuzeci (OS, CD, Strana,...) Slika 1.5 Također dodatne opcije koje se nalaze na prvom koraku su datum pregleda koji se automatski dodjeljuje i opcija VOZILO NA LEASING, koja se uključuje ako je vozilo na leasing. S obzirom da je Korak 1 eTP aplikacije urađen na principu poslovne logike, u zavisnosti od toga šta se izabere od ponuđenih opcija u okviru bloka Vrsta pregleda, automatski se dodjeljuju pojedine opcije u ostalim blokovima Koraka 1. Opcije su u nastavku objašnjene. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 5
Opcija 1: Prva registracija novog vozila Ukoliko se za Vrstu pregleda izabere opcija Prva registracija novog vozila automatski se dodjeljuju slijedeće opcije prema tabeli 1.1., što se vidi na slici 1.6. (ekran za ovu opciju) Tabela 1.1 – Vrsta pregleda – Prva registracija novog vozila – moguće opcije Registracijske oznake Vrsta tehničkog pregleda
Dodatne opcije
Novo vozilo
Redovni TP Nema registarskih oznaka Novoproizvedeno vozilo Tehničko eksploatacioni uslovi Izuzeci Slika 1.6 Za Registracijske oznake jedina opcija je NEMA REGISTARSKIH OZNAKA (dodjeljuje se automatski i nije je moguće isključiti), za Vrstu tehničkog pregleda moguće opcije su REDOVNI TP (dodjeljuje se automatski i nije je moguće isključiti) i TEU pregled, a u okviru dodatnih opcija postoje tri moguće opcije i to NOVO VOZILO (dodjeljuje se automatski i moguće je isključiti), NOVOPROIZVEDENO VOZILO, IZUZECI. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 6
Opcija NOVO VOZILO se bira u slučaju da je vozilo novo kupljeno u BiH ili izvan nje, dok se opcija NOVOPROIZVEDENO VOZILO bira u slučaju da se radi o novom vozilu proizvedenom u BIH. Nije moguće izabrati opcije NOVO VOZILO I NOVOPROIZVEDENO VOZILO, već samo jednu od njih. Ukoliko se izaberu obje opcije aplikacija neće dozvoliti prolazak na idući korak. Opcija 2: Druga registracija novog vozila Ukoliko se za Vrstu pregleda izabere opcija Druga registracija novog vozila automatski se dodjeljuju opcije prema tabeli 1.2. Izgled ekrana je dat na slici 1.7. Tabela 1.2 – Vrsta pregleda – Druga registracija novog vozila – moguće opcije Registracijske oznake Vrsta tehničkog pregleda
Dodatne opcije
BIH oznake Redovni TP
Izuzeci
Za Registracijske oznake jedina opcija je BIH OZNAKE (dodjeljuje se automatski i nije je moguće isključiti), za Vrstu tehničkog pregleda jedina moguća opcija je REDOVNI TP (dodjeljuje se automatski i nije je moguće isključiti), a u okviru dodatnih opcija jedina opcija je IZUZECI. (Slika 1.7) Slika 1.7 Uputstvo za korištenje informacionog sistema 7
Opcija 3: Prva registracija polovnog vozila Ukoliko se za Vrstu pregleda izabere opcija Prva registracija polovnog vozila moguće opcije su prema tabeli 1.3. Izgled ekrana je dat na slici 1.8. Tabela 1.3 – Vrsta pregleda – Prva registracija polovnog vozila – moguće opcije Registracijske oznake Vrsta tehničkog pregleda
Dodatne opcije
Redovni TP
Nema registarskih oznaka Izuzeci Tehničko eksploatacioni uslovi Za Registracijske oznake jedina opcija je NEMA REGISTARSKIH OZNAKA (dodjeljuje se automatski i nije je moguće isključiti), za Vrstu tehničkog pregleda moguće opcije su REDOVNI TP (dodjeljuje se automatski i nije je moguće isključiti) i TEHNIČKO EKSPLOATACIONI USLOVI, a u okviru dodatnih opcija jedina opcija je IZUZECI. (Slika 1.8) Slika 1.8 Opcija 4: Ovjera tehničke ispravnosti Ukoliko se za Vrstu pregleda izabere opcija Ovjera tehničke ispravnosti moguće opcije su date u tabeli 1.4. Izgled ekrana je dat na slici 1.9. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 8
Tabela 1.4 – Vrsta pregleda – Ovjera tehničke ispravnosti – moguće opcije Registracijske oznake Vrsta tehničkog pregleda
Dodatne opcije
Strane registracijske oznake Redovni TP BIH oznake Šestomjesečni TP Vojne oznake Vozilo sa totalnom štetom Vanredni TP BIH diplomatske oznake Izuzeci Preventivni TP Stare BIH oznake Tehničko eksploatacioni uslovi Nema registarskih oznaka Za Registracijske oznake moguće su sve opcije (automatski se dodjeljuje BIH OZNAKE), za Vrstu tehničkog pregleda su također moguće sve opcije (automatski se dodjeljuje REDOVNI TP), a u okviru dodatnih opcija moguće opcije su VOZILO SA TOTALNOM ŠTETOM i IZUZECI. (Slika 1.9) Slika 1.9 Opcija 5: Promjena tehničkih karakteristika Ukoliko se za Vrstu pregleda izabere opcija Promjena tehničkih karakteristika moguće opcije su date u tabli 1.5. Izgled ekrana je dat na slici 1.10. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 9
Tabela 1.5 – Vrsta pregleda – Promjena tehničkih karakteristika – moguće opcije Registracijske oznake Vrsta tehničkog pregleda
Dodatne opcije
Strane registracijske oznake BIH oznake Vojne oznake Vanredni TP BIH diplomatske oznake Certificirane prepravke na vozilu Stare BIH oznake Nema registarskih oznaka Za Registracijske oznake moguće su sve opcije (automatski se dodjeljuje BIH OZNAKE), za Vrstu tehničkog pregleda jedina moguća opcija je VANREDNI TP (automatski se dodjeljuje i nije je moguće isključiti), a u okviru dodatnih opcija jedina opcija je CERTIFICIRANE PREPRAVKE NA VOZILU. (Slika 1.10) Slika 1.10 Nakon odabrane Vrste pregleda, i mogućih dodatnih opcija u okviru KORKA 1, izbor se potvrđuje pritiskom na dugme NAPRIJED, čime se prelazi na KORAK 2. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 10
KORAK 2 – Unos broja šasije U okviru koraka 2 se vrši analiza vozila preko broja šasije. Tu se podrazumijeva pretraga vozila u bazi podataka, učitavanje podataka o vozilu za naredni korak, informacija o ukupnom broju obavljenih tehničkih pregleda za dato vozilo, informacija o zadnjem eTP broju vozila. Također se javlja i informacija ako je vozilo već bilo na nekoj stanici tehničkog pregleda sa koje je vraćeno zbog neispravnosti (naziv stanice i datum). Također se daje informacija o broju unijetih karaktera prilikom unošenja broja šasije na koraku 2. PRVI UNOS VOZILA U BAZU PODATAKA Nakon odabrane vrste TP u okviru koraka 1, na koraku 2 se unosi broj šasije/VIN vozila koje se pregleda na Stanici tehničkog pregleda, što se vidi na ekranu (Slka 2.1.) Slika 2.1. Maksimalan broj znakova koji se mogu unijeti u polje je 17. Moguće je upisivati sve brojeve i slova, osim slova I, O i Q. Kao što se može vidjeti sa slike 2.1. na desnoj strani polja se nalazi brojač koji u svakom trenutku govori koliko je unijeto znakova. Nakon unošenja broja šasije klikne se na opciju POTVRDI. Ukoliko se vozilo sa unijetim brojem šasije ne nalazi u bazi podataka dobiće se slijedeći ekran, kao na slici 2.2.: Uputstvo za korištenje informacionog sistema 11
Slika 2.2. Da bi se unijelo vozilo po prvi put u bazu podataka klikne se na opciju UNESI NOVI VIN? Nakon toga se dobije slijedeći ekran prema slici 2.3: Slika 2.3. Na ovome ekranu unosi se dva puta broj šasije i to jednom u polje PRVI UNOS i jednom u polje DRUGI UNOS. Ukucani brojevi šasije na slici 2.3. neće se pokazivati, već će se vidjeti tačkice kao što se vidi na slici 2.4. Nakon unosa broja šasije u oba polja klikne se na opciju POTVRDI, što se vidi na slici 2.4. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 12
Slika 2.4. Ako se u oba polja uniese isti broj šasije vozila pojavit će se slijedeći ekran, kao na slici 2.5: Slika 2.5. Klikom na opciju UNESI NOVI eTP prelazi se na KORAK 3. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 13
UNOS BROJA ŠASIJE ZA VOZILO KOJE SE VEĆ NALAZI U BAZI Nakon unošenja broja šasije (Slika 2.1.) za vozilo koje se veća nalazi u bazi podataka i pritiska na opciju POTVRDI, dobit će se slijedeći ekran, kao na slici 2.6.: Slika 2.6. Sa slike 2.6. se može vidjeti da, kada se unese broj šasije vozila koje se nalazi u bazi podataka, se mogu vidjeti informacije vezane za broj unijetih TP i informacija o posljednjem eTP broju za vozilo. Nakon toga se ide na opciju Otvori novi eTP čime se prelazi na KORAK 3. SLUČAJ DA JE VOZILO VEĆ BILO NA NEKOJ DRUGOJ STP I VRAĆENO KAO NEISPRAVNO Ako je vozilo koje je došlo na tehnički pregled već bilo na nekoj drugoj stanici tehničkog pregleda na kojoj je ustanovljena neispravnost tog vozila i dat mu rok za otklanjanje kvara tada nakon pretrage po broju šasije se dobije ekran kao na slici 2.7. U tom slučaju ide se na opciju ODUSTANI i vozilo se vraća sa tehničkog pregleda i stranci se saopštava da se tehnički pregled ne može obaviti jer je već vraćen sa druge stanice tehničkog pregleda na koju se mora vratiti na ponovni pregled, u rokovima koji su definisani u okviru pravilnika o pojedinim vrstama tehničkih pregleda. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 14
Slika 2.7. Opcija PONOVNI UNOS na slici 2.7. služi za to da, ako se pogriješi unos broja šasije, može izvršiti ponovni unos bez vraćanja na KORAK 1. Bolji izgled opcije PONOVNI UNOS se vidi na slici 2.8. Slika 2.8. Ukoliko se klikne na opciju sa slike 2.8, PONOVNI UNOS, aplikacija se vraća na početak koraka 2. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 15
KORAK 3 – Podaci o vozilu Korak 3 se odnosi na podatke o vozilu. Izgled ekrana za korak 3 se može vidjeti na slici 3.1. Slika 3.1. Podaci koji se unose u okviru koraka 3 su: 




BROJ ŠASIJE REGISTARSKI BROJ VOZILA BROJ MOTORA EKO TEST VRSTA VOZILA Uputstvo za korištenje informacionog sistema 16













OBLIK KAROSERIJE MARKA TIP MODEL NAMJENA PROIZVOĐAČ DRŽAVA PROIZVODNJE GODINA PROIZVODNJE BROJ PREĐENIH KILOMETARA BROJ SAOBRAĆAJNE DOZVOLE BROJ POTVRDE O REGISTRACIJI BROJ ODOBRENJA HOMOLOGACIJE BROJ CERTIFIKATA Ako se radi o vozilu koje se prvi put unosi u bazu podataka, tada je potrebno sve podatke unijeti. Ako vozilo već postoji u bazi podataka, tada se svi podaci o vozilu (osim broja pređenih km) automatski učitavaju, a na korisniku je samo da provjeri vjerodostojnost tih podataka na osnovu Saobraćajne dozvole ili Potvrde o registraciji vozila. Broj šasije i broj motora se unose iz saobraćajne dozvole ili potvrde o registraciji vozila. Broj motora se obavezno mora upisati izuzev ako se radi o O kategoriji vozila, u protivnom ako se pokuša preći na naredni korak, aplikacija upozorava korisnika da mora upisati broj motora, kao na slici 3.2. Slika 3.2. Registarski broj vozila za slučaj npr BIH tabli se unosi u formatu A12A345, ili npr. za slučaj starih BIH tabli 123A456. Za slučaj da se radi o prvoj registraciji novog ili novoproizvedenog vozila ili o prvoj registraciji polovnog vozila, registarske oznake se ne upisuju, dok se za sve ostale slučajeve registarske oznake vozila moraju upisati, u protivnom, pri pokušaju prelaska na naredni korak aplikacija upozorava korisnika da mora upisati registarske oznake, kao na slici 3.3. Slika 3.3 Uputstvo za korištenje informacionog sistema 17
Opcija EKO TEST označava da će na vozilu biti ispitani i izduvni gasovi. Automaski je uključena ako se radi o redovnom (godišnjem) tehničkom pregledu motornog vozila i nije je moguće isključiti. U slučaju redovnog (godišnjeg) tehničkog pregleda priključnog vozila kategorije O, EKO TEST će biti isključen. Za sve ostale preglede EKO TEST će biti isključen, s tim da se može uključiti ako se pri odabranom pregledu obavlja i EKO TEST. Vrsta vozila se bira iz ponuđene liste kao što se vidi na slici 3.4. Slika 3.4. Oblik karoserije se bira iz ponuđene liste u ovisnosti od toga koja se vrsta vozila odabrala Na slici 3.5. je dat primjer ako je izabran M1 putnički automobil. Slika 3.5. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 18
Marka vozila se također bira iz ponuđene liste, kao što se može vidjeti na slici 3.6. Slika 3.6. Tip vozila se bira iz ponuđene liste u ovisnosti od toga koja je izabrana marka vozila, kao što se vidi na slici 3.7. Slika 3.7. Namjena vozila se bira u ovisnosti od izabrane kategorije vozila. Na narednim slikama će biti pokazani mogući slučajevi za opciju namjena vozila. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 19
Opcija 1: Kategorija vozila L1‐L7 Jednina moguća opcija je OSTALO, kao što se vidi na slici 3.8. Slika 3.8. Opcija 2: Kategorija vozila M1 Moguće opcije za ovaj slučaj su:TAKSI PREVOZ, RENTAKAR PREVOZ, PREVOZ ZA VLASTITE POTREBE, VOJNO i OSTALO i AUTO ŠKOLA, ŠTO SE VIDI NA slici 3.9. Slika 3.9. Opcija 3: Kategorija vozila M2 i M3 Za ovaj slučaj moguće opcije su: JAVNI PREVOZ PUTNIKA, PREVOZ ZA VLASITE POTREBE, VOJNO i AUTO ŠKOLA, što se vidi na slici 3.10. Slika 3.10. Opcija 4: Kategorija vozila N1‐N3 i O1‐O4. Za slučaj Teretnih i priključnih vozila moguće opcije su: JAVNI PREVOZ TERETA, PREVOZ ZA VLASTITE POTREBE i ZA VRŠENJE RADA i AUTO ŠKOLA (Osim za O1). To se može vidjeti na slici 3.11. Slika 3.11. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 20
Opcija 5: Kategorija vozila T1‐T5 i C1‐C5. Za slučaj traktora jedina moguća opcija je ZA VRŠENJE RADA, kao što se vidi na slici 3.12. Slika 3.12. Proizvođač vozila se, u zavisnosti od toga koja se marka vozila odabrala, automatski učitava. Država proizvodnje se bira sa ponuđene liste u ovisnosti od marke vozila, npr. Marka: Škoda – Država proizvodnje: Češka Republika, itd. To se može vidjeti na slici 3.13. Slika 3.13 Godina proizvodnje se upisuje u formatu yyyy, npr. 2001. Broj pređenih km se unosi u polje predviđeno za to, a pored tog polja se ispisuje informacija o broju pređenih km sa prošlog tehničkog pregleda vozila kao što se vidi na slici 3.14. Slika 3.14. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 21
Brojevi saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji ili odobrenja homologacije se upisuju iz pripadajućih dokumenata. Polje za unos broja certifikata se pojavljuje samo u slučaju da je na koraku 1 odabrano od ostalih opcija CERTIFICIRANE PREPRAVKE, i tu se upisuje broj certifikata koje je vozilo dobilo nakon certificiranja kod ovlaštene stručne institucije. Kada se popune svi podaci, odnosno kada se uvjeri u vjerodostojnost istih (ako je vozilo već u bazi podataka) klikne se na opciju NAPRIJED, slika 3.1., čime se prelazi na KORAK 3A – IZBOR SLIKE VOZILA. Ako se pritisne opciju NAZAD vraća se na prethodni korak, korak 2. To će se uraditi ukoliko dođe do greške pri unosu broja šasije na koraku 2. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 22
KORAK 3A – Izbor slike vozila Nakon trećeg koraka se prelazi na izbor slike vozila, što se vidi na idućoj slici Slika 3a.1 Sa liste ponuđenih slika bira se ona slika koja pripada predmetnom vozilu za koje se vrši unos podataka, klikom na dugme POGLEDAJ SLIKU se slika prikazuje desnom dijelu, kako se može vidjeti na slici 3a.2. Slika 3a.2 Klikom na dugme PRIDRUŽI SLIKU TEHNIČKOM PREGLEDU slika se pridružuje podacima koji se unose za predmetno vozilo, te se u donjem dijelu daje informacija da je ta slika pridružena predmetu sa eTP brojem Axxxxxxxxx, gdje su sa x označeni konkretni brojevi predmeta. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 23
Slika 3a.3 Nakon odabira slike, ta slika više nije dostupna na listi, i klikom na dugme NAPRIJED se prelazi na korak 4. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 24
KORAK 4 – Podaci o vlasniku vozila i nosiocu osiguranja Izgled koraka 4 je dat na slici 4.1. Slika 4.1. U okviru koraka 4 unose se podaci o vlasniku vozila i o nosiocu osiguranja. Ukoliko je vlasnik vozila nosioc osiguranja tada se samo klikne na checkbox (zaokružen crvenom bojom) VLASNIK VOZILA u okviru podataka o nosiocu osiguranja, u protivnom se upisuju podaci o nosiocu osiguiranja vozila. Ako je vlasnik vozila fizičko lice obavezna polja koja se moraju popuniti su JMB, IME, PREZIME, ADRESA, ZIP CODE i GRAD. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 25
Ukoliko je vlasnik vozila pravno lice tada su obavezna polja koja se moraju popuniti, IB – identifikacioni broj, NAZIV FIRME, ADRESA, ZIP CODE i GRAD. Isto se popunjavaju i podaci o nosiocu osiguranja, za slučaj da vlasnik vozila i nosioc osiguranja nije isto lice. Popunjavanjem svih podataka i pritiskom na opciju NAPRIJED prelazi se na korak 5, a ako se na koraku 3 nešto unijelo pogrešno tada pritiskom na tipku NAZAD aplikacija vraća korisnika na Korak 3A. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 26
KORAK 5 – Motor Ako se na Koraku 3 – Podaci o vozilu izvrši izbor za Vrstu vozila – O1, O2, O3 ili O4 Priključno vozilo, tada aplikacja preskače ovaj korak. Izgled ekrana na petom koraku dat je na slici 5.1. Slika 5.1. U okviru ovoga koraka vrši se izbor slijedećih stavki:  VRSTA MOTORA  VRSTA GORIVA  EKO VERZIJA  TAKTNOST  VRSTA PUNJENJA  IZBOR KATALIZATORA  BROJ KARTONA UREĐAJA ZA GAS Vrijednosti za zapreminu motora se unosi u cm3, a snaga motora u kW. Ako je vozilo pogonjeno na LPG ili CNG tada je potrebno u polje Broj kartona uređaja za gas upisati taj podatak. Vrsta motora se bira od ponuđenih opcija kao na slici 5.2. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 27
Slika 5.2. Vrsta goriva se bira sa liste ponuđenih opcija kao na slici 5.3. Slika 5.3. Ukoliko se za odabranu vrstu motora ne odabere odgovarajuće gorivo, aplikacija će pri pokušaju da se pređe na naredni korak to onemogućiti i javiti poruku kao na slici 5.4. Slika 5.4. Eko verzija motora se bira sa liste ponuđenih opcija kako je to prikazano na slici 5.5. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 28
Slika 5.5. Taktnost motora se bira od tri ponuđene opcije kao što to pokazuje slika 5.6. Slika 5.6 Opcija bez taktnosti se bira za slučaj wankel motora i elektromotora. Vrsta punjenja se bira od tri ponuđene opcije kao na slici 5.7. Slika 5.7. Opcija bez usisa se bira za slučaj da se za vrstu motora izabere elektromotor. Katalizator se bira od ponuđenih opcija kao što se može vidjeti na slici 5.8. Slika 5.8. Broj kartona uređaja za gas se popunjava ako se radi o vozilu koje ima ugrađen pogon na LPG/CNG. Nakon unošenja svih podataka i pritiska na dugme naprijed, prelazi se na korak 6, a ako se pritisne dugme NAZAD vraća se na prethodni korak. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 29
KORAK 6 – Karakteristike vozila Izgled koraka 6, je dat na slici 6.1. Slika 6.1. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 30
U okviru koraka 6 je sadržano više blokovskih opcija i to: 





BOJA VOZILA MASA VOZILA SJEDIŠTA VOZILA SISTEMI NA VOZILU OSOVINE/MAKSIMALNA BRZINA DIMENZIJE VOZILA Ove opcije su u nastavku objašnjene. U okviru opcija za boju vozila ponuđene su slijedeće opcije:  OSNOVNA BOJA – bira se sa ponuđene liste i njen unos je obavezan Slika 6.2.  NIJANSA BOJE – bira se sa ponuđene liste Slika 6.3.  FABRIČKA ŠIFRA BOJE – upisuje se samo ako je taj podatak dostupan. (npr. iz deklaracije proizvođača, carinske deklaracije, fakture proizvođača itd.) Uputstvo za korištenje informacionog sistema 31
 DOPUNSKE BOJE – bira se sa ponuđene liste, ako postoje dopunske boje na vozilu Slika 6.4.  VRSTA BOJE – bira se sa ponuđene liste Slika 6.5. Blokovska opcija za mase vozila sadržava slijedeća polja:  MASA PRAZNOG VOZILA [kg]  DOPUŠTENA NOSIVOST [kg]  NAJVEĆA DOPUŠTENA UKUPNA MASA [kg] Zbir mase praznog vozila i dopuštene nosivosti mora biti jednak najvećoj dopuštenoj ukupnoj masi. Ovi podaci moraju biti korektno unešeni jer aplikacija provjerava zbir mase praznog vozila i dopuštene nosivosti koji mora biti jednak najvećoj dopuštenoj masi. Slika 6.6. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 32
Ako je na koraku 3 izabrana kategorija M vozila, tada se masa ne unosi i sama aplikacija ne pokazuje navedena polja kao što se može vidjeti na slici 6.7. Slika 6.7. Opcija za sjedišta sadržava slijedeća polja:  MJESTA ZA SJEDENJE – unosi se broj mjesta za sjedenje u vozilu  MJESTA ZA LEŽANJE ‐ unosi se broj mjesta za ležanje u vozilu  MJESTA ZA STAJANJE – unosi se broj mjesta za stajanje u vozilu Slika 6.8. Ako se u okviru koraka 3 za Vrstu vozila izabere kategorija N ili O tada se mjesta za stajanje ne upisuju u predviđeno polje, a i sama aplikacija ne pruža mogućnost unosa broja mjesta za stajanje, kao što se vidi na slici 6.9. Slika 6.9. Blokovska opcija za sisteme na vozilu sadržava slijedeće opcije:  SISTEM KOČENJA – bira se sa ponuđene liste Slika 6.10. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 33
 SISTEM ELASTIČNOG OSLANJANJA ‐ bira se sa ponuđene liste Slika 6.11.  SISTEM UPRAVLJANJA ‐ bira se sa ponuđene liste Slika 6.12.  MJENJAČ – moguće opcije su ručni i automatski Slika 6.13. Ukoliko se na koraku 3 za vrstu vozila izabere kategorija O1, tada opcija SISTEMI NA VOZILU izgleda kao na slici 6.14., a za slučaj kategorije vozila O2, O3, O4, kao na slici 6.15. Slika 6.14. Slika 6.15. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 34
Blokovska opcija Osovine/maksimalna brzina sadržava slijedeće opcije:  BROJ OSOVINA – bira se sa liste u zavisnosti od toga koliko vozilo ima osovina Slika 6.16.  BROJ POGONSKIH OSOVINA – .bira se sa liste u zavisnosti od toga koliko vozilo ima pogonskih osovina, opcija nula (0) se bira za slučaj da se radi o priključnom vozilu Slika 6.17.  BROJ TOČKOVA – bira se sa ponuđene liste Slika 6.18.  MAKSIMALNA BRZINA – unosi se u km/h, a za O kategoriju vozila se ne unosi.  DIMENZIJE PNEUMATIKA – primjer unosa dimenzija pneumatika 165/70R14. Dimenzije pneumatika su ulivene i jasno istaknute na svim pneumaticima. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 35
Blokovska opcija Dimenzije vozila sadržava slijedeće elemente: Slika 6.19 



DUŽINA – unosi se u mm VISINA – unosi se u mm ŠIRINA – unosi se u mm TEHNIČKI DOPUŠTENO OSOVINSKO OPTEREĆENJE – unosi se u kg, za sva vozila osim za L i M1 kategoriju vozila  VITLO – ponuđene opcije su DA/NE  KUKA – ponuđene opcije su DA/NE Dužina, visina i širina vozila se unose za slučaj da se radi o vangabaritnim vozilima. Nakon unošenja potrebnih podataka u okviru koraka 6 i pritiskom na dugme NAPRIJED (slika 6.1.) prelazi se na naredni korak, korak 7. Ako se pritisne dugme NAZAD (slika 6.1) tada se aplikacija vraća na prethodni korak da bi se napravile eventualne izmjene. Ukoliko se na koraku 1 za Vrstu tehničkog pregleda odabere tehnički pregled za ispunjavanje Tehničko eksploatacionih uslova tada se pritiskom na tipku NAPRIJED nakon koraka 6 prelazi na korak 6A – Tehničko eksploatacioni uslovi. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 36
KORAK 6A – Tehničko eksploatacioni uslovi Ukoliko se u okviru koraka 1 za vrstu tehničkog pregleda odabere Tehničko eksploatacioni uslovi, tada će se ovaj korak pojaviti nakon koraka 6. U zavisnosti od toga koja se kategoriju i namjenu odabere za vozilo u okviru koraka 3, mogući su slijedeći slučajevi:  Kategorija vozila M2 ili M3, namjena vozilo za javni prevoz putnika u redovnom ili vanlinijskom prevozu U ovom slučaju se dobija ekran kao na slici 6a.1. Slika 6a.1. Na slici se može vidjeti da je ponuđeno više vrsta vozila (autobusi i trolejbusi) u zavisnosti od toga za šta su namijenjeni. Odabirom jedne od ponuđenih opcija pojavljuju se uslovi koje je potrebno označiti sa DA ili NE, u zavisnosti od toga da li to vozilo ispunjava određeni uvjet ili ne. Za primjer će se navesti slučaj da je odabran Autobus za linijski i vanlinijski prevoz do 500 km. Na idućoj slici (slika 6a.2) se vide uslovi koji se pojave za ovu vrstu autobusa. Na slici 6a.2. se vide svi uslovi koje odabrano vozilo mora da ispunjava, a odabirom opcije DA ili NE za svaki od ponuđenih uslova, te upisom broja automatskih vrata na desnoj strani vozila kompletira se ovaj korak i ide se na dugme naprijed, čime se prelazi na korak 7. U nastavku će se dati primjeri za TAXI, rent‐a‐car i vozila za prijevoz stvari, bez detaljnog objašnjavanja, zato što već navedeno objašnjenje važi za sva ostala vozila.  Kategorija vozila M1, namjena taxi prevoz Na slici 6a.3. je dat izgled ekrana koraka 6a, ako se radi o TAXI vozilu. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 37
Slika 6a.2. Slika 6a.3. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 38
 Kategorija vozila M1, namjena rent‐a‐car vozilo Slika 6a.4. pokazuje ekran za slučaj da se radi o rent‐a‐car vozilu Slika 6a.4.  Kategorija vozila N1, N2, N3, namjena javni prevoz tereta Na slici 6a.5. je dat primjer jednog vozila (vozilo za prevoz hljeba, peciva i slično) za prevoz tereta sa ponuđenim uslovima: Slika 6a.5. Opcija PONIŠTI IZBOR služi da se poništi izbor određene vrste vozila. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 39
KORAK 7 – Ispitivanje motora: EKO test Ukoliko se za vrstu vozila u okviru koraka 3, izabere kategorija O – priključno vozilo, tada aplikacija ovaj korak preskače, odnosno ako se za vrstu pregleda izabere neki pregled osim redovnog (godišnjeg) tehničkog pregleda i u okviru koraka 3 nije uključena opcija EKO TEST, tada i u tom slučaju aplikacija preskače ovaj korak. Također ako se na koraku 5 odabere elektropogon, tada se ovaj korak neće pojaviti. U zavisnosti od toga koja se vrsta motora i pogonskog goriva odabere, mogu se javiti dva slijedeća ekrana:  OTTO motor (slika 7.1.): Slika 7.1. Obavezni podaci za unos su: temperatura motora, broj obrtaja motora na praznom hodu, broj obrtaja motora na brzom hodu, sadržaj CO na praznom hodu i povišenom broju obrtaja motora, koeficijent viška vazuda . Nakon što se unesu svi podaci klikne se na dugme PROVJERI ISPRAVNOST, nakon čega aplikacija javlja da li je EKO TEST ispravan ili ne. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 40
 Dizel motor (slika 7.2.) Slika 7.2 Obavezni podaci za unos su: temperatura motora i koeficijent zatamnjenosti gasova. Nakon što se unesu svi potrebni podaci klikne se na dugme PROVJERI ISPRAVNOST nakon čega aplikacija javlja da li je EKO TEST ispravan ili ne. Napomene uz slike 7.1. i 7.2. su navedene zbog toga što su za navedene parametre uvedene granične vrijednosti koje su u skladu sa Pravilnikom o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima SGBIH 23/07. Temperatura motora se unosi u rasponu od 80‐150 °C, a ukoliko se unese manja ili veća vrijednost od graničnih i nakon što se pritisne dugme PROVJERI ISPRAVNOST, dobija se slijedeća poruka (slika 7.3.): Slika 7.3. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 41
Ako za broj obrtaja motora na praznom hodu unese premala ili prevelika vrijednost dobije se slijedeća poruka, kao na slici 7.4.: Slika 7.4. Isto važi i za broj obrtaja motora pri brzom hodu (slika 7.5): Slika 7.5. Granične vrijednosti izduvnih gasova za OTTO motor su date u slijedećoj tabeli: Tabela 7.1. – Granične vrijednosti izduvnih gasova za OTTO motor PRAZAN HOD
VRSTA MOTORA POVEĆAN BROJ OKRETAJA
CO (volumnih udjela) 
CO (volumnih udjela)  Benzinski motori bez kataliazora i  sonde, benzinski motori s katalizatorom ali bez  sonde za vozila registrovana prvi put prije 1.10.1986. 4,50% ‐ ‐ ‐ Benzinski motori bez kataliazora i  sonde, benzinski motori s katalizatorom ali bez  sonde za vozila registrovana prvi put poslije 1.10.1986. 3,50% ‐ ‐ ‐ propisano od proizvođača ili do 0,5 % ‐ propisano od proizvođača ili do 0,3 % 0,97‐1,03 Benzinski motori s reguliranim trokomponentnim katalizatorom Uputstvo za korištenje informacionog sistema 42
Primjer ispravnog EKO testa na OTTO motoru je dat na slici 7.6.: Slika 7.6. Primjer neispravnog EKO testa na OTTO motoru pokazuje naredna slika 7.7. Slika 7.7. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 43
Granične vrijednosti izduvnih gasova za dizel motor su date u slijedećoj tabeli: Tabela 7.2. ‐ Granične vrijednosti izduvnih gasova za dizel motor VRSTA MOTORA Koeficijent zacrnjenja izduvnog gasa k [1/m] Usisni motor
<=2,5 Prehranjivani motor
<=3,0 Euro 4 i Euro 5 motor
<=1,5 Ispravan EKO test za dizel motor je prikazan na slici 7.8. Slika 7.8. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 44
Neispravan EKO test dizel motora je prikazan na slici 7.9: Slika 7.9. Nakon popunjavanja svih podataka o EKO testu i dobivanja informacije da li je EKO test ispravan ili ne, pritisne se dugme naprijed čime se prelazi na KORAK 8. Ako postoji potreba za vraćanjem na predhodni korak radi unošenja eventualnih ispravki pritisne se dugme NAZAD. Ako se za vozilo pokazalo da je EKO test neispravan, tehnički pregled se ne prekida već se nastavlja dalje sa pregledom i unošenjem podataka u aplikaciju. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 45
KORAK 8 – Uređaj za kočenje Ako se za vrstu vozila u okviru koraka 3 izabere O1 – priključno vozilo najveće ukupne mase do 0,75 t, tada aplikacija ovaj korak preskače. Izgled ekrana u okviru koraka 8 je dat na slici 8.1: Slika 8.1. Podaci koji se unose u polja su:  TAČKA ISPARAVANJA KOČIONE TEKUĆINE – unosi se u °C za slučaj da se radi o hidrauličkom sistemu kočenja  MASE VOZILA PO POJEDINIM TOČKOVIMA – unosi se u kg  SILE KOČENJA RADNE KOČNICE PO POJEDINIM TOČKOVIMA – unosi se u kN  SILE KOČENJA POMOĆNE KOČNICE PO POJEDINIM TOČKOVIMA – unosi se u kN Pri unosu navedenih podataka treba voditi računa da ne dođe do unosa pogrešne vrijednosti jer aplikacija računa koeficijente kočenja i razlike koeficijenata lijeve i desne strane po pojedinim osovinama na osnovu istih i daje razultat da li je uređaj za kočenje ispravan ili ne, što se automatski upisuje u rezultate mjerenja i nije ih moguće više mjenjati. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 46
Podaci se unose za onoliko osovina koliko se izabralo na koraku 6 – KARAKTERISTIKE VOZILA – OSOVINE/MAKSIMALNA BRZINA. Da bi se izračunao koeficijent kočenja, nakon unosa podataka treba pritisnuti dugme Tada aplikacija računa koeficijente kočenja po pojedinim točkovima, razlike između lijeve i desne strane po pojedinim osovinama i ukupni koeficijent kočenja radne kočnice i ukupni koeficijent kočenja pomoćne kočnice. Razlog za neprolazak na ovome testu mogu biti i manji koeficijenti kočenja od propisanih, ali i prevelike razlike u koeficijentima kočenja između lijeve i desne strane, po pojedinim osovinama. U narednoj tabeli je dat prikaz graničnih vrijednosti za koeficijente kočenja i razlike između lijeve i desne strane po pojedinim osovinama. Tabela 8.1. ‐ Granične vrijednosti koeficijenata kočenja RADNO KOČENJE POMOĆNO KOČENJE Sila aktiviranja Sila aktiviranja KATEGORIJA Koeficijent Koeficijent Nožno Ručno Nožno Ručno VOZILA kočenja kočenja aktiviranje aktiviranje
aktiviranje aktiviranje
z>=[%] F<=[daN] F<=[daN] z>=[%] F<=[daN] F<=[daN] 40 50 20 20 50 20 45 50 20 20 50 20 Putnička vozila (M1) 50 50 ‐ 20 50 40 Autobusi (M2, M3) 50 70 ‐ 20 70 60 45 70 ‐ 20 70 60 45 pM<=6,5 bar ‐ 20 ‐ ‐ 25 60 ‐ 15 30 ‐ 25 ‐ ‐ 15 ‐ ‐ Bicikli s motorom (L1, L2, L6) Motocikli (L3, L4, L5, L7) Teretna vozila (N1, N2, N3) Priključna vozila (O1, O2, O3, O4) Traktori Traktorske prikolice Uputstvo za korištenje informacionog sistema 47
U tabeli 8.2. je dat prikaz graničnih vrijednosti razlike koeficijenata kočenja između lijeve i desne strane po pojedinim osovinama Tabela 8.2. ‐ Granične vrijednosti razlike koeficijenata kočenja između lijeve i desne strane po pojedinim osovinama Radna Pomoćna kočnica kočnica Razlika sila do 25 % do 30 % kočenja Na slici 8.2. je dat primjer ispravnog uređaja za kočenje na vozilu M1 kategorije sa dvije osovine, na kojem je pomoćna kočnica izvedena na drugoj osovini: Slika 8.2. Na slici 8.3. je dat primjer neispravnog uređaja za kočenje na vozilu M1 kategorije sa dvije osovine, na kojem je pomoćna kočnica izvedena na drugoj osovini: Uputstvo za korištenje informacionog sistema 48
Slika 8.3. U ovom slučaju razlog neispravnosti uređaja za kočenje na motornom vozilu je niži ukupni koeficijent kočenja radne kočnice, čija minimalna vrijednost treba da iznosi 50%, dok je u ovom slučaju bio 49,74%. Nakon unešenih svih podataka u okviru ovog koraka i dobivanja rezultata koeficijenata kočenja i rezultata da li je uređaj ispravan ili ne, klikne se na opciju NAPRIJED čime se prelazi na korak 9. Ako se klikne na opciju NAZAD tada se aplikacija vraća na prethodni korak. Ako se za vozilo pokazalo da je uređaj za kočenje neispravan, tehnički pregled se ne prekida već se nastavlja dalje sa pregledom i unošenjem podataka u aplikaciju. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 49
KORAK 9 – Kontrolni list U okviru koraka 9 je ponuđena lista uređaja i opreme na vozilu koja mora biti ispravna na vozilu, da bi vozilo uspješno prošlo tehnički pregled. Izgled ekrana na koraku 9 je dat na slici 9.1. Slika 9.1. Sva ponuđena oprema i uređaju moraju biti selektovani sa DA ili NE, u protivnom pri pokušaju prelaska na naredni korak, aplikacija će da markira crvenom bojom one stavke koje nisu nikako označene i neće dati prelaz na idući korak dok se sve ne označi. Ako je vozilo sa pogonom na alternativnu vrstu goriva – CNG, LPG tada izgled ovog koraka je kao na idućoj slici: Uputstvo za korištenje informacionog sistema 50
Slika 9.2. Sa slike se može vidjeti da je jedina razlika u tome što se za slučaj alternativnog goriva pojavljuje na kraju dodatna opcija GASNE INSTALACIJE. Ako je sva oprema ovdje nabrojana na vozilu ispravna, tada se radi uštede u vremenu može kliknuti na dugme POTVRDI SVE‐DA, čime se označava svu ponuđenu opremu i uređaje vozila sa DA. To se može vidjeti na slici 9.3. Ako se prilikom pregleda ispostavi da je nešto od nabrojanog nesipravno, tada je potrebno svaku stavku pojedinačno označiti sa DA ili NE. U slučaju odabira opcije NE na jednom ili vše ponuđenih uređaja i opreme, tada pritiskom na dugme NAPRIJED aplikacija ide na ekran na kojemu su ponuđene opcije za konkretan dio ili uređaj koji je neispravan, i tada se također ponuđene opcije označavaju sa DA ili NE. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 51
Ako se za primjer uzme da je prilikom pregleda ustanovljeno da na vozilu nije ispravan samo MOTOR, tada se MOTOR označi sa NE, a sva ostala oprema i uređaje koji su ispravni označi sa DA (Slika 9.4.). Tada se pritiskom na dugme NAPRIJED, dolazi do ekrana na kojem su ponuđene moguće neispravnosti na MOTORU, i tada se označi onaj dio za koji se ustanovilo da je neispravan. (Slika 9.5.) Slika 9.3. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 52
Slika 9.4. Slika 9.5. Sa slika 9.4. i 9.5. se može vidjeti da je u navedenom primjeru na tehničkom pregledu bio neispravan motor, odnosno da je motor bio previše zauljen da bi prošao na pregledu. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 53
Ako se za vrstu vozila u okviru koraka 3 odabere O – priključno vozilo tada korak 9 izgleda kao na slici 9.6: Slika 9.6. Sa slike se može vidjeti da je na nekim uređajima i opremi koja ne postoji na priključnim vozilima onemogućeno odabir opcije DA ili NE. Ti uređaji i oprema su: 





UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE UREĐAJI KOJU OMOGUĆAVAJU NORMALNU VIDLJIVOST MOTOR BUKA VOZILA PRIJENOSNI MEHANIZAM ISPITIVANJE IZDUVNIH GASOVA VOZILA Uputstvo za korištenje informacionog sistema 54
Izgled ako su sva oprema i uređaji ispravni na priključnom voilu, je kao na slici 9.7: Slika 9.7. Treba napomenuti da će uređaj za kočenje također biti onemogućen za selektovanje opcije DA ili NE za slučaj da se radi o O1 priključnom vozilu. U slučaju neispravnosti bilo kojeg uređaja i opreme na vozilu i odabira opcije NE za istu, te nakon pritiska na dugme NAPRIJED dobiće se lista ponuđenih opcija kao u slučaju neispravnog motora (Slike 9.4. i 9.5.). Detaljan spisak svih mogućih neispravnosti na navedenim uređajima i oprema u okviru koraka 9. Nakon kompletiranja svih ponuđenih opcija u okviru koraka 9 pritiskom na dugme NAPRIJED prelazise na korak 10. Ako se klikne dugme NAZAD tada se aplikacija vraća na prethodni korak. Dugme OSVIJEŽI služi da se poništi unos po pojedinim opcijama DA ili NE i da se počne sa odabirom od početka. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 55
KORAK 9A – Preventivni pregled Ukoliko se u okviru koraka 1, za vrstu pregleda odabere PREVENTIVNI pregled, tada će se nakon koraka 9 – Kontrolni list preći na korak 9A, koji sadržava podatke date u tabeli u članu 14 Pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila, SNFBiH 51/06, koja je korigovana u skladu sa Izmjenom Pravilnika SNFBiH 79/06, a koje se odnose na član 14. Organizacija ovog koraka je takva da će pokazati u zavisnosti od starosti vozila odgovarajuću kolonu iz tabele Pravilnika. Kao primjer se može vidjeti na slici 9a.1 izgled ovog koraka za vozilo koje je staro 14 godina. Slika 9a.1 Sa slike 9a.1. se može vidjeti da se za vozilo staro 14 godina prikazala kolona iz tabele za starost vozila od 10 do 20 godina. U okviru ovog koraka se također može vidjeti broj pređenih km za vozilo na koje se dodaje odgovarajući broj km za vrstu vozila koja se odabere sa liste, koji predstavljaju termin narednog pregleda po broju km. Također se može vidjeti i datum narednog pregleda vozila. Vozilo će doći na naredni pregled u zavisnosti od toga šta prije istekne: vremenski period ili pređeni kilometri. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 56
Podaci na osnovu kojih se određuje termin narednog pregleda se može vidjeti u tabeli 9a.1. Tabela 9a.1. – Termini preventivnih pregleda vozila Vrsta vozila Autobus i trolejbus koji saobraća na relacijama do 60 km Autobus koji saobraća na relacijama do 150 km Autobus koji saobraća na relacijama do 500 km Starosna dob vozila
do 5 godina vremenski ili pređena period kilometraža Starosna dob vozila
od 5 do 10 godina vremenski ili pređena period kilometraža Starosna dob vozila od 10 do 20 godina vremenski ili pređena period kilometraža Starosna dob vozila
preko 20 godina vremenski ili pređena period kilometraža 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci 45.000 km 6 mjeseci 35.000 km 90 dana 15.000 km 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci 60.000 km 6 mjeseci 45.000 km 90 dana 25.000 km 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci 80.000 km 6 mjeseci 60.000 km 90 dana 30.000 km 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci 100.000 km 6 mjeseci 70.000 km ‐ ‐ Kombinovano vozilo 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci 50.000 km 6 mjeseci 35.000 km 90 dana 20.000 km Priključno vozilo 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci ‐ 90 dana ‐ Putnički automobile kojim se Obavlja taksi prijevoz i rentakar prijevoz 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci 35.000 km 6 mjeseci 25.000 km 90 dana 15.000 km 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci 50.000 km 6 mjeseci 35.000 km 90 dana 20.000 km 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci 100.000 km 6 mjeseci 70.000 km 90 dana 35.000 km Autobus koji saobraća na relacijama preko 500 km Teretno motorno vozilo i vozilo posebne namjene najveće dozvoljene mase manje od 7.500 kg Teretno motorno vozilo i vozilo posebne namjene najveće dozvoljene mase veće od 7.500 kg Vozilo hitne pomoći Vozilo za prijevoz opasnih materija 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci 35.000 km 6 mjeseci 20.000 km 90 dana 15.000 km 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci 50.000 km 6 mjeseci 30.000 km 90 dana 15.000 km Vučno vozilo ‐ tegljač 6 mjeseci ‐ 6 mjeseci 100.000 km 6 mjeseci 70.000 km 90 dana 35.000 km Nakon što se odabere odgovarajuća vrsta vozila sa ponuđene liste, ide se na opciju NAPRIJED čime se prelazi na korak 10. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 57
KORAK 10 – Pregled podataka Na slici 10.1 je dat izgled koraka 10, a koji se odnosi na pregled unešenih podataka za vozilo. U okviru ovog koraka se također unose brojevi potvrda o preventivnom tehničkom pregledu (polje UNESITE PEU BROJ) i o pregledu za tehničko eksploatacione uslove (polje UNESITE TEU BROJ), ukoliko su ti pregledi obavljeni. Ako se na prvom koraku ne selektuje za vrstu tehničkog pregleda preventivni ili tehničko eksploatacioni tada se polja za unos brojeva potvrda (polja UNESITE PEU BROJ i UNESITE TEU BROJ) neće ni pojaviti u koraku 10. U polju ZAVRŠNA OCJENA će se ispisati konačni rezultat obavljenog tehničkog pregleda, koja se dobiva na osnovu unešenih podataka po pojedinim koracima. Moguće ocjene su:  ISPRAVNO  NEISPRAVNO Na slici se također može vidjeti da se ispisuju opšti podaci za vozilo (vlasnik, broj šasije, broj motora, marka i tip vozila, tip kočnica, vrsta ovjesa, itd), te podaci prikupljeni za vrijeme tehničkog pregleda vozila. Za one uređaje koji na vozilu ne postoje, na ovome koraku će ispisivati oznaku X X X. Na primjer, ako vozilo nema gasnu instalaciju, pored te stavke se ispisuje oznaka X X X, kao što se vidi na slici. Nakon što se provjere svi podaci i ako se da nema pogrešaka, te se eventualno unesu brojevi potvrda za preventivni i tehničko eksploatacioni pregled, upiše se svoj lični PIN u polje predviđeno za to, a zatim se klikne na dugme POTVRDI PIN. U trenutku kada se klikne na dugme POTVRDI PIN, eTP broj je zaveden u bazu podataka i smatra se da je tehnički pregled vozila obavljen do kraja i to je znak da se predmetni tehnički pregled vozila može fakturisati. Zbog toga je važno da se posebno obrati pažnja na unos svih podataka da ne bi došlo do toga da se fakturiše pregled koji ima pogrešno unesene podatke. Nakon unosa PIN‐a i potvrde unosa klikom na dugme POTVRDI PIN automatski se prelazi na ekran na kojem se nalaze opcije za štampanje dokumenata. Ako se osnovano posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, a vozilo je tehnički ispravno, u eTP se unosi naznaka da se radi o vozilu sa sumnjivim podacima tako što se klikne na opciju SUMNJIVI PODACI. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 58
Slika 10.1. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 59
11. Pregled za printanje Nakon unešenog pregleda i upisivanja ličnog PIN‐a na koraku 10 se dolazi na korak 11 štampanja dokumenata koji su relevantni za vrstu obavljenog tehničkog pregleda. Na slici 11.1 se može vidjeti izgled ekrana i raspored opcija za štampanje pojedinih dokumenata. Slika 11.1 Dokumenti koji se mogu štampati su:  ZAPISNIK O OBAVLJENOM REDOVNOM TEHNIČKOM PREGLEDU (štampaju se dva zapisnika, od kojih jedan čuva STP, a drugi se daje stranci). Primjer zapisnika je dat na slici 11.2  ZAPISNIK O PERIODIČNOM PREGLEDU (štampaju se dva zapisnika, od kojih jedan čuva STP, a drugi se daje stranci). Primjer zapisnka je dat na slici 11.3  POTVRDA O PERIODIČNOM PREGLEDU (štampa se jedan primjerak koji stranka mora čuvati u vozilu). Primjer potvrde je dat na slici 11.4  POTVRDA O OBAVLJENOM TEHNIČKO EKSPLOATACIONOM PREGLEDU (štampaju se dva primjerka od kojih se jedan daje stranci /rozi/ koji se predaje nadležnom kantonalnom ministarstvu, dok se drugi izdaje na obrascu bijele boje i služi kao dokaz u postupku registracije vozila). Primjer potvrde je dat na slici 11.5 Nakon što se klikne na neku od ponuđenih opcija, taj dokument će se pojaviti u PDF formatu, i nakon toga se u okviru Acrobat Reader‐a izabere opcija Print, zada se željeni broj kopija nekog od obrazaca, klikne se na print i odabrani dokument će se odštampati na printeru. Primjer svih dokumenata je dat na narednim slikama. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 60
Slika 11.2 Uputstvo za korištenje informacionog sistema 61
Slika 11.3 Uputstvo za korištenje informacionog sistema 62
Slika 11.4 Uputstvo za korištenje informacionog sistema 63
Slika 11.5 Uputstvo za korištenje informacionog sistema 64
12. Završetak rada i prelazak na naredni unos tehničkog pregleda Nakon što se završi unos tehničkog pregleda za vozilo i odštampaju svi porebne dokumenti, ponovo se ide na opciju UNOS NOVOG TP , ako se želi unijeti novi TP za naredno vozilo. Tada će aplikacija pokazati ekran kao na narednoj slici, (Slika 12.1). Slika 12.1. Ako se klikne na dugme DA, prethodni tehnički pregled će se zatvoriti i započeti naredni. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 65
Postupak za promjenu PIN‐a Promjena PIN‐a Iako PIN nema ograničeno vrijeme trajanja zbog sigurnosnih razloga je možda bolje promijeniti PIN. 1. Nakon što se pristupi sistemu izabere se opcija Promjena Vašeg PIN‐a, što vodi do prozora za promijenu PIN‐a. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 66
2. U polje Korisničko ime, upiše se trenutno Korisničko ime 3. U polje PIN, upiše se sadašnji PIN. 4. U polje Novi PIN, upiše se Novi PIN koji korisnik sam odabere (pogledati postupak za kreiranje PIN‐a u nastavku). 5. U polje Potvrdite PIN, upiše se Novi PIN ponovo, radi provjere mogućih grešaka pri unosu informacija. 6. Klikne se na opciju Potvrdi . Sistem će obavjestiti o uspješnosti promjene PIN broja: NOVI PIN JE USPJEŠNO SPAŠEN! Uputstvo za korištenje informacionog sistema 67
PIN mora: 




Sadržavati od 4‐12 slovno‐brojčanih znakova. Radi bolje zaštite preporučuje se da se koristi kombinacija brojeva i slova. Duža lozinka, sastavljena od kombinacije brojeva i slova je, i sigurnija. Poslije tri neuspjela pokušaja pristupa sistem će automatski zaključati vaš PIN. U tom slučaju mora se kontaktirati platforma pomoći koja će nakon provjere datih informacija bez ikakve naknade omogućiti ponovni pristup sistemu i obavljanje registracija (korisnički račun će biti otključan). Ovo je jedna od mjera predostrožnosti od strane eTP BOX‐a kojom se eliminiše mogućnost da neovlašteno lice (u slučaju da vidi korisnički PIN) zloupotrijebi pristup eTP BOX‐u. Obaveza korisnika je da poduzme potrebne mjere da bi PIN ostao tajan. Trebalo bi se uvjeriti da se u momentu unosa PIN‐a u blizini ne nalazi neko ko bi mogao pročitati i zloupotrijebiti informacije koje se unose. Također je važno da se po završetku upotrebe eTP BOX‐a zatvori Internet explorer (ili drugi browser), kako bi se onemogućila zloupotreba informacija. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 68
Promjena podataka u TP Promjenu podataka u okviru predmeta moguće je izvršiti samo za slučaj greške pri unosu imena ili prezimena vlasnika ili nosioca osiguranja vozila. Također se u okviru promjene podataka nalazi i opcija ako je vozilo vraćeno sa tehničkog pregleda i koje se vratilo u datom roku na ponovni pregled. Sve ostale vrste grešaka nije moguće ispravljati već se takav predmet poništava (stornira) od strane stručne institucije, ali se u konačnom mjesečnom obračunu prema stanici TP zaračunava kao izvršeni pregled. Promjena podataka se može izvršiti ako se u okviru TAB‐a TEHNIČKI PREGLED odabere opcija Promjena podataka u TP. Nakon toga se dobija ekran kao na narednoj slici. U prvo polje se upisuje odgovarajući eTP broj sa zapisnika o obavljenom TP, u drugo polje se upisuje VIN broj vozila, i u treće polje se upisuje lični PIN osobe uposlene na STP koja vrši izmjene u predmetu. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 69
Nakon što se unesu svi potrebni podaci, klikne se na dugme POTVRDI čime se prelazi na pregled Zapisnika o TP u elektronskoj formi, te se klikne na dugme . Ako se klikne da dugme ISPRAZNI, sva unešena polja će se isprazniti, te je potrebno ponovo unijeti potrebne podatke. Nakon toga se dobija forma sa dvije opcije: 1. Promjena podataka o vlasniku vozila 2. Ponovni pregled Ako se odabere opcija PROMJENA PODATAKA O VLASNIKU VOZILA prelazi se na formu gdje je moguće promijeniti podatke o vlasniku ili nosiocu osiguranja vozila (osim JMBG ili ID/PDV broja). Uputstvo za korištenje informacionog sistema 70
Nakon unosa ispravki klikne se na dugme Spasi promjenu i ide se na ekran za štampanje obrazaca o TP. Ako se odabere opcija PONOVNI PREGLED tada aplikacija, za slučaj da je vozilo bilo vraćeno kao neispravno, ide na onaj korak na kojem je unešena neispravnost. Unose se novi podaci i ako je vozilo sada uredu ide se na korak za štampanje dokumenata. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 71
Pregled unešenih pregleda (štampanje registara) Pregled unešenih pregleda se može vidjeti ako se u okviru menija Tehnički pregled odabere opcija PREGLED UNEŠENIH PODATAKA ZA TP, što se vidi na narednoj slici Nakon toga se dobije ekran kao na slici ispod Sa slike se vidi da postoji pregledna tabela svih urađenih pregleda. Također se vidi da postoji i brojčani podatak o obavljenim pregledima, kao i tri dugmeta za pojedine vrste registara. Odabirom jednog od ponuđenih dugmadi, ulazi se u pregled registra za tu vrstu pregleda. U nastavku se daje primjer pregleda registra za obavljene Preventivne tehničke preglede vozila. Ako se klikne na dugme , dobije se ekran kao na narednoj slici. Zadana opcija (po defaultu) je da se prikazuju dnevni izvještaji, tj. pregled obavljenih pregleda za tekući Uputstvo za korištenje informacionog sistema 72
dan. Ako je potrebno da se uradi registar za određeni period tada se odabirom datuma učitaju svi pregledi za željeni period, to se vidi na narednoj slici Ako se želi izvršiti filtriranje obavljenih pregleda po konkretnom vlasniku vozila (korisna opcija ako se radi o firmi koja u toku mjeseca ima više pregleda na stanici tehničkog pregleda), odabere se u okviru dropdown liste Filter po vlasniku, konkretan vlasnik vozila. Kada se želi odštampati registar odabere se opcija da se dokument otvori npr. u PDF formatu kao što se vidi na narednoj slici Tada se registar otvori u PDF formatu, npr. u Adobe Acrobat reader‐u te se odabirom opcije File‐Print odštampa na papiru. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 73
Pregled finansija Ako se u okviru menija STANICA TEHNIČKOG PREGLEDA odabere opcija Financijski izvještaj, tada se ulazi u dio gdje je moguće da svaka STP vozila vidi svoje stanje finansija za određeni vremenski period. Odabirom mjeseca i godine, te klikom na dugme IZVJEŠTAJ ZA STANICU, dobiva se pregled finansijskog stanja kao što se vidi na narednoj slici Zadani period za koji se prikazuje finansijsko stanje je od prvog u mjesecu do tekućeg dana, ali se može taj period promjeniti pomoću opcija Datum od: i Datum do:, koje se vide na slici, te se klikom na dugme OSVJEŽI dobiva finansijsko stanje za željeni period. Ako se prikaz želi odštampati, bira se opcija PDF, te se dokument otvara u Acrobat Readeru, ili nekom drugom programu za otvaranje PDF dokumenata, što se vidi na narednoj slici. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 74
Ukoliko je podatke potrebno filtrirati po komitentima, tada se za to koristi meni Filter po vlasniku. Kada se dokument otvori u nekom od PDF readera, tada se odabirom opcije Print u okviru tog programa štampa dokument. Uputstvo za korištenje informacionog sistema 75
Download

eTP BOX - Mervik