KONTROLER OMEKŠIVAČA RX serija
RX-65-B3
RX-63-B3
RX-65B3
RX-74-A
Displej kontrolera
Upravljački kontroler
Telo upravljačkog ventila
Priključak adaptera
Priključak turbine
Ulaz
Priključak solanke
Izlaz
Injektor
Kanalizacioni priključak
Priključak centralne cevi
HYDROLUX preporučuje da inicijalno programiranje parametara na kontroleru vašeg
novog uređaja za omekšavanje vode izvrši stručno lice. Za pravilan rad omekšivača
neophodno je znati koja je “ulazna” tvrdoća vode, kao i “izmeriti” kapacitet kontejnera za regeneraciju - u protivnom može doći do “prelivanja” vode u toku regeneracije
jonoizmenjivačke mase.
www.hydrolux.info
Hydrolux Sistem doo Beograd, Aleksandra Dubčeka 7, 11080, Zemun, PIB 104160092, 011-3160187/3160078/3160817
KARAKTERISTIKE KONTROLERA
POUZDAN RAD - Materijali visokog kvaliteta obezbeđuju otpornost na koroziju i zaptivanje svih unutrašnjih
delova.
ZA VREME REGENERACIJE UREĐAJ NE PROPUŠTA TVRDU VODU - Ukoliko je voda ipak neophodna za vreme
regeneracije, to se može postići otvaranjem dodatnog elektromagnetnog ventila u bajpasu.
MANUELNO POKRETANJE REGENERACIJE - Regeneracija se može pokrenuti bilo kada jednostavnim pritiskom
tastera za start regeneracije.
ZAKLJUČAVANJE TATATURE - Ukoliko se tastatura ne koristi 1 minut, ona se automatski zaključava. Ovim se
sprečava slučajna promena vrednosti parametara i poremećaj rada uređaja.
MULTI-COLOUR INDIKATOR - Pomoću njega se lako i sa većeg rastojanja vidi da li je uređaj u radu (indikator
radi) ili u regeneraciji (indikator isključen).
NESTANAK STRUJE - Ukoliko nestanak struje traje duže od tri dana, nakon povratka električne energije
treptaće simbol
. Ovako se signalizira da je potrebno podesiti trenutno vreme. Ostale parametre nije
potrebno podešavati.
ČETIRI NAČINA REGENERACIJE - Regeneracija se programira protočno i moguća su 4 načina: regeneracija sa
kašnjenjem (A-01), neposredna regeneracija (A-02), „inteligentna“ regeneracija sa kašnjenjem (A-03) i „inteligentna“ neposredna regeneracija (A-4).
•
Regeneracija sa kašnjenjem (A-1) odvija se kada se istroši ceo podešeni kapacitet uređaja (m3) i
dostigne programirano vreme regeneracije.
•
Neposredna regeneracija (A-2) se odvija odmah čim se potroši podešeni kapacitet uređaja bez obzira
na vreme.
•
Kod „inteligentne“ regeneracije (A-3 i A-4) kontroler na bazi unetih podataka o količini jonoizmenjivačke
mase, njenom korekcionom koeficientu kapaciteta i tvrdoći sirove vode sam izračunava kapacitet omekšivača.
•
Kod „inteligentne“ regeneracije sa kašnjenjem (A-3) regeneracija se vrši kada se potroši proračunati
kapacitet i dostigne podešeno vreme za regeneraciju.
•
Kod neposredne „inteligentne“ regeneracije (A-4) regeneracija se vrši neposredno kada se potroši
proračunati kapacitet bez obzira na vreme.
DAVANJE IZLAZNOG SIGNALA - Kontroler daje otvoren/zatvoren beznaponski kontakt za vreme trajanja regeneracije.
“NASILNA/RUČNA” REGENERACIJA - Nezavisno od preostalog radnog kapaciteta uređaja moguće je programiranje regeneracije na određeni broj dana.
Kotroleri RX serije mogu se postaviti na omekšivače vode različitih dimenzija i kapaciteta, kako na “male” kućne omekšivače tako i na “heavy-duty” industrijske sistema
za omekšavanje vode. Ovo uputstvo je namenjeno za modele RX-65-B3, RX-63-B3 i RX74-A, koji se u suštini razlikuju po dimenziji ulaza/izlaza, odnosno operativnom kapacitetu u jedinici vremena (kubika na sat).
www.hydrolux.info
Hydrolux Sistem doo Beograd, Aleksandra Dubčeka 7, 11080, Zemun, PIB 104160092, 011-3160187/3160078/3160817
KONTROLER OMEKŠIVAČA RX serija
Digitalni displej
Dan
Sat
Minut
Dinamički indikator
Upravljački tasteri
Meni/potvrdi (Enter)
Ručno pokretanje regeneracije
ili
izlazak iz menija (Quit)
Gore
Dole
Indikacione ikone
TASTERI UPRAVLjAČKOG KONTROLERA
Kada se kontroler nalazi u meniju, tasterima se prolazi kroz meni i bira parametar čija
se vrednost želi podesiti. Izborom određenog parametra prikazuje se njegova vrednost.
Kada se pristupi podešavanju parametra, pritiskom na tastere se može podesiti njegova
vrednost.
Pritiskom na taster ulazi se u meni i pali se simbol:
Prolaskom kroz meni je moguće pregledati vrednosti svih parametara. Ponovnim pritiskom na taster isti simbol počinje da trepće i tada
je moguće podešavanje vrednosti izabranog parametra. Trećim pritiskom na taster se potvrđuje
podešena vrednost i zvučni signal potvrđuje da je zapamćena nova vrednost parametra.
Ukoliko se kontroler ne nalazi u meniju, pritiskom na taster se prelazi na sledeću fazu. Ukoliko je
uređaj u radnoj fazi, započeće se regeneracija, a ukoliko je u nekoj fazi regeneracije, ta faza će se
završiti i preći će se na sledeću. Ukoliko je kontroler u meniju, pritiskom na taster se vraća za jedan
stepen više. Ako ste pristupili podešavanju vrednosti parametra, pritiskom na ovaj taster moguće
je vratiti se u meni bez promene vrednosti parametra.
Istovremenim držanjem ova dva tastera u trajanju od 5 sekundi meni
se “otključava”, i mogće je pristupiti izmeni radnih parametara.
www.hydrolux.info
Hydrolux Sistem doo Beograd, Aleksandra Dubčeka 7, 11080, Zemun, PIB 104160092, 011-3160187/3160078/3160817
IKONE NA EKRANU OMEKŠIVAČA
Vrednost
Simbol
Opis
Detalji
“Meni” je zaključan, ne može se pristupiti izmeni
parametara.
12:20
Trenutno vreme: 12:20
3
12.08M
između brojeva
blinka
Radni kapacitet između dve regeneracije (do
regeneracije još 12.08 kubika vode).
2-10M
Faza protivstrujnog ispiranja. Još 10 minuta do
kraja faze.
3-50M
Faza uvlačenja regeneransa i sporo ispiranje. Još
50 minuta do kraja faze.
4-05M
Faza dopunjavanja solanke. Još 5 minuta do kraja
faze.
5-08M
Faza brzog ispiranja. Još 8 minuta do kraja faze.
Indikator programiranja menija “in proges”.
A – 01
(02)
A-01 protočno, sa kašnjenjem
A-02 protočno, trenutno
A-03 „pametna” sa kašnjenjem
A-04 „pametna” trenutna
02:00
Početak regeneracije: 2:00
H-30
između brojeva
ne blinka
Ukoliko vreme između dve regeneracije bude 30
dana, biće pokrenuta regeneracija, bez obzira na
radni kapacitet.
Istovremenim držanjem ova dva tastera u trajanju od 5 sekundi meni
se “otključava”, i mogće je pristupiti izmeni radnih parametara.
www.hydrolux.info
Hydrolux Sistem doo Beograd, Aleksandra Dubčeka 7, 11080, Zemun, PIB 104160092, 011-3160187/3160078/3160817
NORMALNA AKTIVNOST
U toku rada, na displeju se smenjuju sledeće informacije:
Preostali radni kapacitet uređaja je 10.18 m3, simbol peščanog sata
dinamički pokazivač svetle i pokazuju da je uređaj u radnom režimu.
i
Dinamički pokazivač svetli i pokazuje da je uređaj u radnom režimu. Trenutni
protok kroz uređaj je 3,46 m3/h.
Dinamički pokazivač svetli i pokazuje da je uređaj u radnom režimu. Kada se
upali simbol sata
na displeju se prikazuje trenutno vreme.
Dinamički pokazivač svetli i pokazuje da je uređaj u radnom režimu. Početak
regeneracije je u 2:00 h.
www.hydrolux.info
Hydrolux Sistem doo Beograd, Aleksandra Dubčeka 7, 11080, Zemun, PIB 104160092, 011-3160187/3160078/3160817
Primer: Ukoliko se na uređaju trenutno vreme želi promeniti sa 9:45 na 11:28 i trajanje protivtrujnog ispiranja sa 10 na 15 minuta,
postupiti prema sledećim koracima:
Ukoliko su tasteri zaključani na displeju svetli simbol:
. Za otključavanje
pritisnuti tastere”UP”i “DOWN” u trajanju od 5 sekundi kako bi se meni
otključao. Ukoliko na displeju ne svetli:
, tasteri su otključani i može se
nastaviti dalje. Pritisnuti taster
kako bi ušli u meni. Na displeju se pojavljuje trenutno vreme i svetle simboli:
i
Pritisnuti taster
kako bi pristupili podešavanju. Simbol
časova trenutnog vremena počinju da trepću.
Pritisnuti taster
i vrednost
dok se vrednost 9 ne podesi na 11.
Pritisnuti taster
ponovo. Vrednost minuta i simbol
taster
dok se vrednost 45 ne podesi na 28.
trepću. Pritisnuti
Pritisnuti taster
. Čuće se zvučni signal kao potvrda prihvatanja nove vrednosti. Treptanje prestaje i kontroler ide jedan nivo više u meniju.
Držati pritisnut taster
tivstrujnog ispiranja .
ili
, dok se na displeju ne pojavi simbol pro-
Pritisnuti taster
kako bi se mogla podesiti vrednost parametra. Vrednost
10 i simbol
počinju da trepću. Pritisnuti taster
dok se vrednost 10
ne podesi na 15.
Pritisnuti taster
. Čuće se zvučni signal kao potvrda prihvatanja nove vrednosti. Treptanje prestaje i kontroler ide jedan nivo više u meniju.
Pritisnuti taster
kako bi se vratili u glavni meni gde se prikazuje trenutna
faza rada uređaja. Ako se tasteri ne koriste 1 minut, tasteri se automatski
zaključavaju i simbol
svetli.
www.hydrolux.info
Hydrolux Sistem doo Beograd, Aleksandra Dubčeka 7, 11080, Zemun, PIB 104160092, 011-3160187/3160078/3160817
ŠEMA UGRADNjE OMEKŠIVAČA
Gde se OMEKŠIVAČ VODE ugrađuje?
Omekšivač vode se instalira na ulazu vode u kuću. Samu instalaciju trebalo bi da izvede lice sa iskustvom. Ukoliko želite da razdvojite TVRDU I MEKU vodu, potreban je odvojen sistem cevi za hladnu vodu. Postrojenje mora biti instalirano na sobnoj temperaturi od + 5 do + 40°C. Temperatura sirove ulazne vode ne sme da pređe vrednost od + 30°C. Oprema ne sme da se instalira u
prostoriji u kojoj ima prašine ili vlage. Ugrađena oprema mora biti zaštićena od smrzavanja, radijacije i toplote. Omekšivači vode
se NE UGRAĐUJU u šaht, van kuće, ili u prostorijama gde nema dostupnih instalacija kao što su PRIKlJUČAK ZA STRUJU 220V,
KANALIZACIONI ODVOD i PRISTUP DOVODNOJ LINIJI VODE SA PRIKLjUČCIMA OD 1/2" ili 3/4" IZMEĐU KOJIH SE UREĐAJ SPAJA.
1 - vodomer
2 - nepovratni ventil
3 - ručni kuglični ventil (ON-OFF) - dovod
4 - Predfter 10” 1/2” port - mehanički
5 - Odvod u sifon (kanalizacija)
6 - ručni kuglični ventil (ON-OFF) “bajpas”
7 - ručni kuglični ventil (ON-OFF) - omekšana voda
8 - omekšivač
9 - 220V utikač za struju
Na slikama vidite aparat za omekšavanje vode, sa mehaničkim predfilterom 10",priključen na ulaz kućne instalacije (podstanica).
Postoje dva načina ugradnje OMEKŠIVAČA ZA VODU, i uglavnom se odnose na tip samog uređaja za omekšavanje vode. Mali
uređaji, prvenstveno namenjeni za omekšavanje vode u jednoj prostoriji (na primer samo kupatilo ili samo kuhinja) postavljaju se
obično u prostoriji u kojoj se nalaze uređaji koje treba da "sačuvaju" - veš mašina, bojler, đakuzi, ili posebna namenska oprema u
ugostiteljskom objektu. Drugi tip ugradnje aparata za omeksavanje vode je "za celu kuću", odnosno na samom ulazu vode u objekat
(posle vodomera). Bilo da je u pitanju mali omekšivač, ili "whole house" modeli, svi radni parametri moraju biti ispoštovani da bi se
vaš novi aparat ugradio i da bi radio dugo i pouzdano.
Ugradnja aparata za omekšavanje vode ne podrazumeva prekrajanje vaše postojeće kućne instalacije, bušenje zidova ili sečenje
cevi i postavljanje "portova" za insertovanje samog omekšivača. Naša servisna služba je osposobljena za takve radove, ali njen prevashodni zadatak je da izvrši isporuku, spajanje na pripremljene kontakte, programiranje procesora za regeneraciju i obučavanje
klijenta kako da koristi aparat. Uz priloženu šemu za pripremne radnje svaki iskusan vodoinstalater će lako i jeftino izvršiti potrebne
izmene na vašoj kućnoj instalaciji. U slučaju da niste u mogućnosti da angažujete treće lice, naši serviseri obaviće pripremne radnje
po važećem cenovniku
www.hydrolux.info
Hydrolux Sistem doo Beograd, Aleksandra Dubčeka 7, 11080, Zemun, PIB 104160092, 011-3160187/3160078/3160817
Download

Uputstvo za programiranje RX kontrolera