НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ПОЗИВ
Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 19. редовној
СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за:
ЧЕТВРТАК, 14. АПРИЛ 2011. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ
За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА ОДРЖАНЕ НА ДАН 17. 3. 2011. године
2. НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић, продекан
Прилог: Материјал
2.1. Списак дипломираних студената од 7. 3. 2011. до 4. 4. 2011.
2.2. Списак студената који су одбранили завршни рад од 7. 3. 2011. до 4. 4. 2011.
2.3.Пријављени дипломски радови
2.3.1 Образложење тема дипломских радова
2.4. Пријављени дипломски радови (Студенти уписани шк. 2005/06)
2.4.1. Образложење тема дипломских радова
2.5. Пријављени завршни радови
2.5.1 Образложење тема завршних радова
2.6. Пријављени завршни мастер радови
2.6.1. Образложење тема завршних мастер радова
2.7. Магистарске тезе
2 8. Докторске дисертације
2.9. Именовање Комисија за завршни испит студената докторских студија
2.10. Предлог одлуке о измени и допуни Правилника о докторским студијама
2.11. Признавање страних високошколских исправа
3. ИНФОРМАЦИЈА О ИЗМЕНИ СТАТУТА ВЕЗАНО ЗА ННВ И ИЗБОР ДЕКАНА
ФАКУЛТЕТА
4. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Бојана Обрадовић
4.1. Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачко звање
2
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
4.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
4.3. Давање сагласности студентима докторских студија за ангажовање на извођењу вежби
4.4. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
4.5. Давање сагласности научним сарадницима, истраживачима и студентима докторских
студија за ангажовање у настави
5. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
6. ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
ЗАПИСНИК
са 18. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 17. марта 2011. год. у 12 часова у
Свечаној сали.
Седници је присуствовало 37 чланова Већа. Одсутни: Саша Кочинац, Владета Јововић,
Бранко Бугарски и Славка Станковић. Осим чланова Већа седници су присуствовали:
Велибор Миросављевић, секретар факултета , Зорка Гиљен, шеф службе за наставностудентске послове и Миља Дачић, референт за наставно- студентске послове
На предлог продекана проф. др Иванке Поповић, за ову седницу је прихваћен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА ОДРЖАНЕ НА ДАН 27. 1. 2011. године
2. НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић, продекан
Прилог: Материјал
2.1. Списак дипломираних студената од 27. 1. 2011. до 7. 3. 2011.
2.2.Пријављени дипломски радови
2.2.1 Образложење тема дипломских радова
2.3. Пријављени дипломски радови (Студенти уписани шк. 2005/06)
2.3.1. Образложење тема дипломских радова
2.4. Пријављени завршни радови
2.4.1 Образложење тема завршних радова
2.5. Пријављени завршни мастер радови
2.5.1. Образложење тема завршних мастер радова
2.6. Магистарске тезе
2 7. Докторске дисертације
2.8. Продужење рока за одбрану докторске дисертације
2.9. Признавање страних високошколских исправа
2.10. Допис Студентског парламента везан за измене термина апсолвентских рокова
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Бојана Обрадовић
3.1. Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачко звање
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
3
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5. ТЕКУЋА ПИТАЊА
Тачка 1.
Записник са 17. редовне седнице НН већа одржане 27. 1. 2011. је усвојен једногласно (као у
материјалу). Зорица Кнежевић-Југовић је присуствовала седници, тако да треба кориговати
списак присутних чланова НН већа.
Тачка 2.
Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за
наставу.
2.1. НН веће је прихватило списак дипломираних студената у периоду од 27. 1. 2011. год. до 7.
3. 2011. год. (као у материјалу).
2.2. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата (као у
материјалу).
2.3. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата уписаних
шк.2005/06. (као у материјалу).
Код кандидата под редним бројем 4. Бојане Симовић (181/05) мења се назив теме тако да гласи:
„ Утицај температуре и дужине трајања хидротермалног третмана на структурне,
микроструктурне и фотокаталитичке карактеристике титан(IV)- оксида“.
2.4. НН веће је прихватило списак пријављених завршних радова кандидата (као у материјалу)
уз следеће корекције:
Код кандидата под редним бројем 5. Марије Павловић (179/07) мења се назив теме тако да
гласи: „Избор уређаја у процесу израде таблета методом влажне гранулације у фамацеутској
индустрији“.
Код кандидата под редним бројем 6. Јоване Кнежевић (1/06) образложење теме завршног рада
је накнадно дато као допунски материјал.
Код кандидата под редним бројем 8. Марије Шимшић (62/07) треба да се коригује се назив
теме тако да гласи: „Одтређивање категорије посуд епод притиском према европској директиви
ПЕД -97/23/ЕЦ“
2.5. НН веће је донело одлуку о прихватању пријављених завршних мастер радова кандидата
(као у материјалу) уз следеће корекције:
Код кандидата под редним бројем 2. Бранислава Тодића (3007/10) мења се назив теме тако да
галси: “Анализа ГТЛ- Фишер- Тропшовог ( Fisher Tropsh) процеса добијања течних
угљоводоника из природног гаса“.
Известилац је била проф. др Бојана Обрадовић, продекан
2.6. НН веће је донело одлуку о прихватању:
II. Извештаја Комисије о оцени научне заснованости теме (као у материјалу).
IV. Извештаја Комисија о оцени магистарске тезе (као у материјалу).
2.7. НН веће је донело одлуку о прихватању:
I. Састава Комисија за оцену научне заснованости теме (као у материјалу).
Код кандидата под редним бројем 3. треба да се изврши корекција: име кандидата мр Никола
Живковић, дипл. инж.
4
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
II. Извештаја Комисија о оцени научне заснованости теме (као у материјалу)
Код кандидата под редним бројем 2. Александре Дапчевић, дипл. инж. у Извештају треба да се
дода ужа научна област-Неорганска хемија
III.Састава Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације (као у материјалу)
IV. Извештаја Комисија о оцени докторске дисертације (као у материјалу).
Проф. др Бојана Обрадовић је нагласила да извештаји који се шаљу на Веће научних области
техничких наука треба да буду написани према новом обрасцу које је то Веће прописало, док
се извештаји који се шаљу на Веће научних области природних наука пишу према већ
установљеном моделу. У извештајима, поред научне области, обавезно треба да буде наведена
и ужа научна област.
2.8. НН веће је донело одлуку о давању саглaсности за продужење рока за одбрану доктoрске
дисертације кандидата мр Милене Ћосић, дипл. инж. под називом „Корелација параметара
rheocasting процеса и својства надеутектичких алуминијум-силицијум легура “ до 9. 2. 2012.
године (као у материјалу).
2.9. НН веће је донело одлуку о признавању страних високошколских исправа и то.
1. Диплома о стеченој академској титули Магистар наука, MSc(E&D), област:
антикорозионо инжењерство, Corrosion Control Engineering (Манчестер, 26. 11. 2004) коју је Ali
Ramdan Elkais стекао на Универзитету у Манчастеру, Институт за науку и технологију,
Манчестер, Енглеска, може се нострификаовати као еквивалентна дипломи Мастер инжењер
технологије- мастер хемијски инжењер, која се стиче на Технолошко-металуршком факултету
Универзитета у Београду.
2. Диплома о стеченом високом образовању Дипломирани инжењер металург (бр.
1410/VII/1, Скопње, 30. 9. 1999. год.) коју је Јосиф Киро Марјан стекао на Технолошкометалуршком факултету (смер Екстрактивно металуршко инжењерство) у Скопљу,
Македонија, може се нострификаовати као еквивалентна дипломи Дипломирани инжењер
металургије, која се стиче на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду.
Тачка 3.
3.1. НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у
научно-истраживачко звање и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Др Горан Вуковић, дипл. инж. избор у звање научни сарадник
Др Недељко Милосављевић, дипл.инж., избор у звање научни сарадник
Др Марко Стаменић, дипл. инж., избор у звање научни сарадник
Др Ђорђе Вељовић, дипл. инж., избор у звање научни сарадник
Невена Прлаиновић, избор у звање истраживач сарадник
Срђан Видовић, дипл. инж., избор у звање истраживач приправник
Ивана Маџовска, дипл. мол. биолог и физиолог, избор у звање истраживач
приправник
3.2. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије референата за писање Извештаја за
избор у научно-истраживачко звање и то:
1.
На предлог Катедре за органску хемијску технологију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор др Николе
Милашинаовића, дипл. инж. истраживач- сарадник у звање научни сарадник у
саставу:
1. Др Мелина Калагасидис- Крушић, доцент ТМФ
2. Др Иванка Поповић, ред. проф. ТМФ
3. Др Јованка Филиповић, научни саветник ИХТМ
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
2.
На предлог Катедре за хемијско инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор Мине Јовановић, дипл.
инж. истраживач- приправник у звање истраживач сарадник у саставу:
1.
2.
3.
3.
7.
Др Сава Величковић, доцент ТМФ
Др Миленко Плавшић, ред. проф.ТМФ
Др Мелина Калагасидис- Крушић, доцент ТМФ
На предлог Катедре за металуршко инжењерство именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Весне
Николић, дипл. инж. мастер у звање истраживач- приправник у саставу:
1. Др Жељко Камберовић, ван. проф. ТМФ
2. Др Миљана Поповић, ван. проф. ТМФ
3. Др Мирјана Филиповић, ван. проф.ТМФ
На предлог Катедре за инжењерство заштите животне средине именује се
Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор
Исидоре Дељанин, дипл. биолог. у звање истраживач приправник у саставу:
1.
2.
3.
8.
Др Сава Величковић, доцент ТМФ
Др Катарина Јеремић, ред. проф. ТМФ
Др Мелина Калагасидис- Крушић, доцент ТМФ
На предлог Катедре за органску хемијску технологију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Павла
Спасојевића, дипл. инж. истраживач- приправник у звање истраживач сарадник
у саставу:
1.
2.
3.
6.
Др Мила Лаушевић, ред. проф. ТМФ
Др Татјана Васиљевић, ван. проф. ТМФ
Др Александра Перић-Грујић, ван. проф. ТМФ
На предлог Катедре за органску хемијску технологију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Весне Панић,
дипл. инж. истраживач-приправник у звање истраживач сарадник у саставу:
1.
2.
3.
5.
Др Бојана Обрадовић, ред. проф. ТМФ
Др Невенка Рајић, ред. проф. ТМФ
Др Бранко Бугарски, ред. проф. ТМФ
На предлог Катедре за аналитичку хемију и контролу квалитета именује се
Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор
Марије Вукчевић, дипл. инж. у звање истраживач сарадник у саставу:
1.
2.
3.
4.
5
Др Мирјана Ристић, ван. проф. ТМФ
Др Мила Лаушевић, ред. проф. ТМФ
Др Александра Перић-Грујић, ван. проф.ТМФ
На предлог Катедре за органску хемију именује се Комисија референата за
писање Извештаја о испуњености услова за избор Ане Дуганџић, дипл. инж. у
звање истраживач приправник у саставу:
1. Др Слободан Петровић, ред. проф. ТМФ
2. Др Душан Мијин, ван. проф. ТМФ
3. Др Наташа Валентић, доцент ТМФ
6
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
9.
На предлог Катедре за органску хемију именује се Комисија референата за
писање Извештаја о испуњености услова за избор Јелене Мирковић, дипл. инж.
у звање истраживач приправник у саставу:
1.
2.
3.
Др Душан Мијин, ван. проф. ТМФ
Др Гордана Ушћумлић, ред. проф.. ТМФ
Др Слободан Петровић, ред. проф. ТМФ
10. На предлог Катедре за органску хемију именује се Комисија референата за
писање Извештаја о испуњености услова за избор Јелене Марковић, дипл. инж.
у звање истраживач приправник у саставу:
1. Др Александар Маринковић, доцент ТМФ
2. Др Душан Мијин, ван. проф. ТМФ
3. Др Слободан Петровић, ред. проф. ТМФ
11. На предлог Катедре за општу и неорганску хемију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Лидије
Радовановић, дипл. инж. у звање истраживач приправник у саставу:
1.
2.
3.
Др Јелена Роган, доцентТМФ
Др Дејан Полети, ред. проф. ТМФ
Др Јелена Бајат, ван. проф. ТМФ
12. На предлог Катедре за аналитичку хемију и контролу квалитета именује се
Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор
Зорице Пешић дипл. инж. у звање истраживач приправник у саставу:
1.
2.
3.
Др Мила Лаушевић, ред. проф. ТМФ
Др Татјана Васиљевић, ван. проф. ТМФ
Др Александра Перић-Грујић, ван. проф.ТМФ
13. На предлог Катедре за аналитичку хемију и контролу квалитета именује се
Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор
Александре Шиљић, дипл. инж. у звање истраживач приправник у саставу:
1. Др Мила Лаушевић, ред. проф. ТМФ
2. Др Татјана Васиљевић, ван. проф. ТМФ
3. Др Александра Перић-Грујић, ван. проф.ТМФ
14. На предлог Катедре за органску хемијску технологију и полимерно
инжењерство именује се Комисија референата за писање Извештаја о
испуњености услова за избор Тијане Радоман, дипл. инж. у звање истраживачприправник у саставу:
1. Др Сава Величковић, доцент ТМФ
2. Др Миленко Плавшић, ред. проф. ТМФ
3. Др Катарина Јеремић, ред. проф. ТМФ
15. На предлог Катедре за биохемијско инжењерство и биотехнологију именује се
Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор
Соње Јаковетић, дипл. инж. у звање истраживач приправник у саставу:
1. Др Зорица Кнежевић-Југовић, ван. проф. ТМФ
2. Др Дејан Безбрадица, доцент ТМФ
3. Др Душан Мијин, ван. проф. ТМФ
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
7
Тачка 4.
НН веће је информисано о следећем:
1. Проф. др Иванка Поповић је обавестила чланове НН већа да ће следећа седница Већа
бити одржана 14. априла 2011. год.
2. Проф. др Иванка Поповић је саопштила члановима Већа да ће, у циљу благовремене
припреме процедуре за избор декана, за следећу седницу НН већа бити припремљена
информација везана за измену Статута која се односи на избор Декана факултета.
3. Др Иванка Поповић је обавестила чланове НН већа да ће због спајања Министарства
просвете и Министарства за науку и технолошки развој доћи до одређених структуралних
промена и да сектором за високо образовање руководи др Слободан Јауковуић, помоћник
министра.
4. Др Мила Лаушевић је предложила реновирање Свечане сале.
Седница је завршена у 12. 45 часова.
Записничар,
З. Маринковић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Иванка Поповић, с.р
8
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Prilog uz tačku 2.1.
SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU
od 07.03.2010. do 04.04.2011. god.
Ocena
Br.
Odsek
Referent
Prezime i ime
Pros.
Dipl.
indeksa
rad
1.. Dimitrijević S. Dragan 65/01
BIB
Dr A. Marinković
7,36
10
2. Stanišljević S. Nataša
246/03 FI
Dr S. Tomić
8,00
10
3. Vukašinović M.
Dr N. Bošković8,35
10
214/04 FI
Marina
Vragolović
4. Antonijević M. Marija
71/04
FI
Dr B. Lončar
7,76
10
5. Simić M. Maja
29/04
IZŽS
Dr D. Povrenović
8,16
10
6. Simić M. Sanja
30/04
IZŽS
Dr D. Povrenović
8,00
10
7. Zenović Lj. Marijana
9/04
FI
Dr S. Tomić
7,65
10
8. Putniković R. Svetlana 77/05
HI
Dr E. Živković
8,23
10
9. Radenković R. Milica
224/02 FI
Dr B. Lončar
7,62
10
10. Gagić P. Lana
173/02 BIB
Dr Z. Knežević-Jugović
7,19
10
11. Gaćešić M. Nadežda
153/99 NHT
Dr R. Petrović
8,65
10
12. Planojević G. Tijana
38/04
FI
Dr G. Kokeza
8,70
10
13.Milosavljević M.
8,32
10
195/04 FI
Dr M. Kalagasidis Krušić
Marija
14. Pejović R. Jelena
19/05
BT
Dr S. Dimitrijević
8,16
10
Dat.
odbr.
17.03.
21.03.
21.03
24.03.
25.03.
25.03.
30.03.
31.03.
31.03.
31.03.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
Prilog uz tačku 2.2.
2.2. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI RAD
od 07.03. do 04.04. 2011. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Odsek
Referent
1.. Džunuzović S. Adis
2. Varajić V. Milena
3. Pikula M. Milana
133/06
172/06
81/06
OHTPI
FI
BT
Dr M. Gvozdenović
Dr M. Kalagasidis Krušić
Dr D. Bezbradica
Ocena
Pros. Dipl.
rad
8,17
10
8,20
10
8,86
10
Dat.
odbr.
24.03.
31.03.
31.03.
Prilog uz tačku 2.3.
2.3. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
Prezime i ime,
Br. Indeksa
Referent,
Koreferent
1. Maja Gajić
201/03
Dr Suzana Dimitrijević
(1)
Dr Slavica Šiler-Marinković
Tema
Izolacija i selekcija
mikroorganizama producenata
celulolitičkih enzima
Odsek
BIB
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
2. Nemanja Trifunović
8/03
Dr Tatjana Volkov-Husović
(1)
Dr
Radmila
JančićHeinemann
3. Marijana Pajić
108/04
Dr Aleksandar Orlović
(1)
Dr Aleksandra Perić-Grujić
4. Marija Đurić
227/02
Dr Simonida Tomić
(3)
Dr Gordana Ušćumlić
5. Dragana Živulović
237/04
Dr Marica Rakin
(1)
Dr Suzana Dimitrijević
9
Modelovanje smanjenja čvrstoće
uzorka vatrostalnog betona tokom
ispitivanja termostabilnosti
Statistička analiza karakteristika
mineralnih izolacionih ulja u
transformatorima
elektrorenergetskog sistema
Srbije
Analiza modelnih jednačina u
sistemima za kontrolisano
otpuštanje terapeutski aktivnih
agenasa iz hidrogelova na bazi
(met)akrilata i itakonske kiseline
Uticaj sojinog mleka na
antioksidativnu aktivnost
čokolade
MM
OHTPI
OHTPI
BIB
2.3.1. OBRAZLOŽENJE TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Maja Gajić
Tema: Izolacija i selekcija mikroorganizama producenata celulolitičkih enzima
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
U radu će se izvršiti izolacija zemljišnih mikroorganizama sa potencijalom za produkciju
celulolitičkih enzima, korišćenjem standardnih mikrobioloških metoda.
Prvi skrining će se vršiti na CMC (karboksimetilceluloza) agarnoj podlozi uz korišćenje
indikatora za detekciju celulotičke aktivnosti. Aktivnost odabranih producenata će se ispitivati
DNS (dinitrosalicilna kiselina) metodom za odredjivanje glukoze.
Pored toga, izvršiće se preliminarna identifikacija odabranih producenata korišćenjem
morfoloških i fizioloških testova.
2. Nemanja Trifunović
Tema: Modelovanje smanjenja čvrstoće uzorka vatrostalnog betona tokom
ispitivanja termostabilnosti
Mentor: Dr Tatjana Volkov-Husović
Vatrostalni betoni imaju široku primenu kao delovi ozida peći i reaktora koji se koriste u
metalurgiji i tehnologiji. Radni uslovi predviđaju upotrebu visokih temperatura, i takođe nagle
promene temperature. Termostabilnot (otpornost materijala na nagle promene temperature)
vatrostalnih uzoraka na bazi Al2O3 sinterovanih na 1100 ºC će biti ispitivana standardnom
metodom naglog hlađenja u vodi (ICS 81.080 SRPS B.D8.308 ranije JUS B. D8. 306).
Primenom programa Image Pro Plus biće data analiza destrukcije površine i unutrašnjosti uzorka
pre i u toku ispitivanja. Dobijeni rezultati će se koristiti za analizu početnog nivoa ošćtećenja
uzorka, kao i porasta stepena oštećenja tokom ispitivanja. Na osnovu dobijenih rezultata biće
predloženi modeli za predviđanje smanjenja pritisne čvrstoće materijala usled termošoka. Rezultati
predloženih modela biće poređeni sa eksperimentalnim vrednostima pritisne čvrstoće tokom
termošoka. Na osnovu dobijenih rezultata biće data analiza praćenja ponašanja uzorka u uslovima
naglih promena temperature, kao i promena čvrstoće uzorka koja definiše i vek trajanja uzorka.
10
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
3. Marijana Pajić
Tema: Statistička analiza karakteristika mineralnih izolacionih ulja u
transformatorima elektrorenergetskog sistema Srbije
Mentor: Dr Aleksandar Orlović
Produkti degradacije mineralnih izolacionih ulja: karbonilna jedinjenja, kiseline, gasovi, voda
i polikondenzovana aromatska jedinjenja, nastaju tokom procesa oksidacije ulja usled termičkih i
električnih naprezanja u prisustvu bakra kao katalizatora procesa oksidacije. Produkti degradacije
ulja snižavaju izolacione osobine ulja i funkciju ulja kao rashladnog medijuma čime utiču na
ubrzanje degradacionih procesa čvrste izolacije na bazi celuloze. Karakteristike ulja od značaja za
primenu, prate se periodičnim ispitivanjem fizičkih, hemijskih i električnih karakteristika u toku
eksploatacije transformatora. Merne metode su definisane odgovarajućim IEC, ISO i ASTM
standardima, a karakteristike koje se određuju su: kiselinski broj, sadržaj vode u ulju, sadržaj
taloga, sadržaj inhibitora oksidacije, međupovršinski napon, tačka paljenja, probojni napon, faktor
dielektričnih gubitaka, specifična električna otpornost, indeks prelamanja, granulometrijski sastav
(broj i veličina čestica u ulju), sadržaj i prisustvo korozivnog sumpora, hemijski sastav (parafini,
nafteni, aromati) i oksidaciona stabilnost ulja.
U diplomskom radu biće izvedena statistička analiza fizičkih, hemijskih i električnih
karakteristika ulja koji se nalaze u bazi podataka, i to prema sledećim kriterijumima: graničnim
vrednostima pojedinačnih karakterstika prema odgovarajućim standardima i tehničkim
preporukama, i vrednostima pojedinih karakteristika prema naponskom nivou, instalisanoj snazi i
mestu u elektroenergetskom sistemu (proizvodnja, prenos ili distribucija).
4. Marija Đurić
Tema: Analiza modelnih jednačina u sistemima za kontrolisano otpuštanje
terapeutski aktivnih agenasa iz hidrogelova na bazi (met)akrilata i itakonske kiselin
Mentor: Dr Simonida Tomić
Terapeutski aktivni agensi, kao što su antibiotici i vitamini se koriste u tretmanu raznih
bolesti. Istraživanja su pokazala da se ugradnjom ovih agenasa u polimerne matrice na bazi
hidrogelova postiže mnogostruko efikasnije delovanje, u određenom vremenskom intervalu na
ciljanom mestu, i u opsegu koncentracija koje se nalaze u terapeutskom opsegu, između
minimalne i maksimalne, a ispod toksične vrednosti.
U radu će se pratiti kontrolisano otpuštanje antibiotika i vitamina iz poli(2-hidroksietil
(met)akrilat/itakonska kiselina) hidrogelova, u in vitro uslovima preko UV-vis spektrofotometrije.
Dobijeni kinetički parametri otpuštanja će se korelirati sa postojećim kinetičkim jednačinama. Iz
ove analize će se predložiti optimalni model koji može dati detaljniji uvid u proces kontrolisanog
otpuštanja terapeutski aktivnih agenasa iz hidrogelova na bazi 2-hidroksietil (met)akrilata i
itakonske kiseline.
5. Dragana Živulović
Tema: Uticaj sojinog mleka na antioksidativnu aktivnost čokolade
Mentor: Dr Marica Rakin
Polifenolna jedinjenja imaju pozitivno delovanje na zdravlje ljudi. Ova jedinjenja se
mogu naći u nizu različitih biljaka, kao i u kakao maslacu, koji se koristi kao sirovina za
proizvodnju čokolade.
U radu je ispitan sadržaj ukupnih polifenola i antioksidativna aktivnost u laboratorijski
proizvedenoj čokoladnoj masi u kugličnom mlinu sa homogenizatorom. Proizvedene su tri
različite čokoladne mase: čokoladna masa sa 20% kravljeg mleka u prahu, čokoladna masa u kojoj
je kravlje mleko zamenjeno sa 15% sojinog mleka u prahu i čokoladna masa u kojoj je kravlje
mleko zamenjeno sa 20% sojinog mleka u prahu. U različitim uzorcima čokolada odrediće se
sadržaj ukupnih polifenola i njihova antioksidativna aktivnost. Sadržaj ukupnih polifenola u
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
11
uzorcima odrediće se po Folin- Ciocalteu metodi a antioksidativna aktivnost ispitivanjem
sposobnosti neutralizacije DPPH radikala. Time će se utvrditi doprinos dodatog sojinog mleka u
prahu kvalitetu dobijenih čokoladnih masa.
Prilog uz tačku 2.4.
2.4. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
(Studenti upisani šk. 2005/06)
Prezime i ime,
Br. indeksa
31 Ivana Dikić
90/05
Referent,
Koreferent
Dr Marica Rakin
(1)
Dr Ljiljana Mojović
Tema
SP/Profil
Mogućnosti korišćenja divljeg
kestena za proizvodnju bioetanola
BT
2.4.1. OBRAZLOŽENJE TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Ivana Dikić
Tema: Mogućnosti korišćenja divljeg kestena za proizvodnju bioetanola
Mentor: Dr Marica Rakin
Biomasa bogata skrobom predstavlja pogodnu sirovinu za proizvodnju bioetanola. Divlji
kesten sadrži oko 60% skroba i u radu će se ispitati podobnost korišćenja ploda divljeg kestena kao
supstrata u proizvodnji bioetanola
U radu će se izvršiti priprema ove skrobne sirovine primenom enzimske hidrolize, a zatim
će hidrolizat ploda divljeg kestena biti podvrgnut alkoholnoj fermentaciji sa Saccharomyces
ellipsoideus. Ispitaće se da li hidromodul (odnos divljeg kestena i vode) utiče na tok hidrolize,
efikasnost iskorišćenja supstrata i prinos etanola i odrediće se % prinosa bioetanola od teorijskog
prinosa.
Prilog uz tačku 2.5.
2.5. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI RADOVI
Prezime i ime,
Br. indeksa
Referent,
Koreferent
1. Danka Đoković
137/06
Dr Slavica Stevanović
(1)
Dr Ljubinka Rajaković
2. Bojana Mirković
93/07
3. Spasojević Tatjana
75/07
4. Milica Jovanović
27/06
Dr Tatjana Vasiljević
(1)
Dr Mila Laušević
Dr
Slavica
ŠilerMarinković
(1)
Dr Suzana Dimitrijević
Dr
Slavica
ŠilerMarinković
(2)
Dr Suzana Dimitrijević
Tema
Separacija jona cinka, olova i
kadmijuma kombinovanom
kompleksirajućemikrofiltracionom metodom
Adsorpcija odabranih pesticida
na karbonizovanim vlaknima
konoplje
SP/Profil
TK
IZŽS
Ispitivanje mogućnosti
korišćenja sporednih proizvoda
industrije vina u kozmetici
FI
Stabilizacija C vitamina koji se
koristi za vitaminiziranje
BT
12
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
5. Aleksandra Rajić
62/06
6. Nikolina Vujović
60/07
7. Sanja Petković
141/07
8. Marija Vasić
148/07
Dr
Slavica
ŠilerMarinković
(3)
Dr Suzana Dimitrijević
Dr
Slavica
ŠilerMarinković
(4)
Dr Suzana Dimitrijević
Dr
Slavica
ŠilerMarinković
(5)
Dr Suzana Dimitrijević
Dr
Slavica
ŠilerMarinković
(6)
Dr Suzana Dimitrijević
9. Ivana Matić
73/07
Dr Tatjana Vasiljević
(2)
Dr Svetlana Grujić
10. Nikola Ilić
106/07
Dr Đorđe Janaćković
(2)
Dr Petar Uskoković
11. Vladimir Topalović
18/07
Dr Rada Petrović
(2)
Dr Đorđe Janaćković
Izdvanje i primena izoflavona
soje
BT
Promene u mastima tokom
zagrevanja na visokim
termeraturama
BT
Lizati mikroorganizama kao
biološki aktivne komponente
FI
Ekstrakt graška kao biološki
aktivna komponenenta
kozmetičkih proizvoda
FI
Optimizacija metode pripreme
uzorka za analizu tragova
kardiovaskularnih lekova u
vodi
Sinteza nanostrukturnih
sistema na bazi titan(IV)oksida kao fotokatalizatora i
ugljeničnih nanocevi kao
nosača
Ispitivanje sinterabilnosti
kordijeritnih prahova
sintetizovanih alkoksidnim solgel postupkom
IZŽS
NHT
NHT
2.5.1. OBRAZLOŽENJE TEMA ZAVRŠNIH RADOVA
1. Danka Đoković
Tema: Separacija jona cinka, olova i kadmijuma kombinovanom kompleksirajućemikrofiltracionom metodom
Mentor: Dr Slavica Stevanović
Velika prednost kombinovane kompleksirajuće-mikrofiltracione metode je visoka
selektivnost
separacije jona koja se može postići primenom selektivnog kompleksirajućeg sredstva, pa je
moguće ostvariti selektivno razdvajanje više jonskih vrsta.
Cilj ovog rada je da se odrede optimalni radni parametri za selektivnu separaciju
dva ili više jona metala (na primeru jona cinka, olova i kadmijuma). Ispitivanja će se raditi u
laboratorijskoj ćeliji sa transferzalnim tokom. Efikasnost procesa će se pratiti preko koeficijenta
zadržavanja i fluksa prečišćene vode. Ispitaće se uticaj pH, jonske jačine rastvora koncentracije
jona metala i vrste pratećeg anjona,.
Koncentracija jona metala određivaće se metodom AAS.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
13
2. Bojana Mirković
Tema: Adsorpcija odabranih pesticida na karbonizovanim vlaknima konoplje
Mentor: Dr Tatjana Vasiljević
Predmet ovog rada je ispitivanje adsorpcije odabranih pesticida na karbonizovanim
vlaknima konoplje. Cilj je da se utvrdi mogućnost primene ovih materijala za uklanjanje pesticida
iz vode, kao i uticaj izabrane metode karbonizacije i aktivacije na efikasnost adsorpcije. Koristiće
se uzorci konoplje karbonizovani i aktivirani na različitim temperaturama, a kao aktivacioni agens
biće korišćen kalijum-hidroksid. Ispitivanje adsorpcije vršiće se u šaržnom sistemu. Snimljene
adsorpcione izoterme biće upoređene sa Lengmirovim i Frojndlihovim modelom. Određivanje
koncentracije pesticida u rastvoru nakon adsorpcije vršiće se metodom tečne hromatografije sa
tandem masenom spektrometrijom.
3. Tatjana Spasojević
Tema: Ispitivanje mogućnosti korišćenja sporednih proizvoda industrije vina u
kozmetici
Mentor: Dr Slavica Šiler-Marinković
Prilikom proizvodnje vina zaostaju semenke grožđa, ljuska, deo pulpe, talog nakon
filtracije i vino lošeg kvaliteta. Ovi proizvodi sadrže biološki vredne komponente, kao što su
antioksidansi, hidroksikiseline, ulja sa velikim sadržajem nezasićenih masnih kiselina, koja se
mogu iskoristiti kao kozmetički aktivne komponente.Cilj rada je da se utvrde mesta nastanka i
količine ovih proizvoda u toku proizvodnje vina, ispita njihov kvalitet i stabilnost i predloži obrada
i primena u kozmetičkim proizvodima.
4. Milia Jovanović
Tema: Stabilizacija C vitamina koji se koristi za vitaminiziranje
Mentor: Dr Slavica Šiler-Marinković
Vitamin C se koristi za vitaminiziranje hrane i kao komponenta polivitaminskih
farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. Njegova stabilnost, posebno u vodenoj sredini je mala, što
značajno skraćuje i rok trajanja, odnosno aktivnosti ovakvih proizvoda. U radu će se ispitati načini
za stabilizaciju vitamina C, proizvodnja stabilnijih soli i estara, kao i inkapsulacija u odgovarajuće
čestice. Ispitanje se aktivnost ovakvih proizvoda i njihova stabilnost u prehrambenim i
kozmetičkim proizvodima.
5. Aleksandra Rajić
Tema: Izdvajanje i primena izoflavona soje
Mentor: Dr Slavica Šiler-Marinković
Izoflavoni soje su supstance koje poseduju izraženu antioksidativnu ulogu, a koriste se i
kao zamena za estrogen kod žena u periodu menopauze. Od načina izdvajanja iz soje zavisiće i
biološko dejstvo ovih izolata. U radu će se ispitati načini izolovanja izoflavona iz soje i njenih
proizvoda u cilju dobijanja proizvoda optimalnog kvaliteta, sa posebnim osvrtom na mogućnost
enzimskog dobijanja. Daće se pregled mogućnosti korišćenja ovih izolata u proizvodnji
dijetetskih suplemenata i kozmetičkih prozvoda.
6. Nikolina Vujović
Tema: Promene u mastima tokom zagrevanja na visokim temperaturama
Mentor: Dr Slavica Šiler-Marinković
Masti su osetljive na delovanje visokih temperatura. Tako na temperaturi većoj od 200 oC
dolazi do termičke razgradnje triacilglicerola. Tokom prženja u dubokom ulju na povišenim
temperaturama dolazi do niza reakcija, oksidacije, hidrolize, dehidratacije, polimerizacije, pri
čemu nastaje niz jedinjenja koja nisu bila prisutna u početnoj namirnici, a od kojih su neka štetna
po zdravlje. Identifikovano je oko 220 isparljivih jedinjenja koja nastaju tokom prženja. Neka od
njih, kao što su :1,4- Dioksan, benzene, toluene, heksil benzen su dokazano toksična. U radi će biti
14
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
ispitan uticaj vrste masti, temperature i dužine zagrevanja na nastanak toksičnih jedinjenja.
Takođe će se isitati mogućnost korišćenja ovih masti u ljudskoj ishrani, ishrani domaćih životina i
proizvodnji biodizela.
7. Sanja Petković
Tema: Lizati mikroorganizama kao biološki aktivne komponente
Mentor: Dr Slavica Šiler-Marinković
Biomasa mikroorganizama sadrži niz biološki vrednih komponenti ( proteina, nukleinskih
kiselina, antioksidanasa, vitamina B grupe), koje se mogu koristiti kao nutraceutici, funkcionalni
dodaci hrani ili kozmeceutici. Najčešće se koriste lizati kvasaca i mlečno kiselih bakterija. U radu
će se ispitati uticaji načina dobijanja lizata na njihov kvalitet i preporučiti mogućnost primene.
8. Marija Vasić
Tema: Ekstrakt graška kao biološki aktivna komponenta kozmetičkih proizvoda
Mentor: Dr Slavica Šiler-Marinković
Grašak sadrži proteine, enzime i polifenole koji imaju ulogu kozmetički aktivnih
materija. Zbog toga se ekstrakt graška koristi kao sredstvo za regeneraciju i izbeljivanje kože.
Način dobijanja i standardizacije proizvoda značajno utiče na njegov kvalitet pa će se u radu
ispitati načini dobijanja ekstrakta i u skladu sa tim preporučiti mogućnost primene.
9. Ivana Matić
Tema: Optimizacija metode pripreme uzorka za analizu tragova kardiovaskularnih
lekova u vodi
Mentor: Dr Tatjana Vasiljević
Cilj ovog rada je optimizacija metode pripreme uzorka, zasnovane na ekstrakciji na
čvrstoj fazi, za
analizu tragova kardiovaskularnih lekova u vodi. Odabrano je osam
kardiovaskularnih lekova, koji pripadaju različitim farmakološkim grupama i spadaju u najčešće
korišćene lekove u našoj zemlji. U toku eksperimentalnog rada posebna pažnja biće posvećena
izboru optimalne pH vrednosti i zapremine uzorka, kao i izboru odgovarajućeg eluenta. Analiza
ekstrakata vršiće se metodom tečne hromatografije u sprezi sa tandem masenom spektrometrijom.
Nakon optimizacije biće određeni parametri validnosti metode: granica detekcije, granica
kvantitativnog određivanja, linearnost i prinos metode.
10. Nikola Ilić
Tema: Sinteza nanostrukturnih sistema na bazi titan(IV)-oksida kao fotokatalizatora
i ugljeničnih nanocevi kao nosača
Mentor: Dr Đorđe Janaćković
Titan (IV)-oksid je jedan od najčešće ispitivanih i primenjivanih fotokatalizatora u
postupcima fotokatalitičke degradacije, zbog svojih poluprovodničkih osobina, hemijske i biološke
inertnosti, otpornosti na hemijsku i fotoindukovanu koroziju, netoksičnosti i relativno niske cene.
Iz tih razloga je široko proučavan poslednjih nekoliko decenija kao obećavajući material za
primenu u dekontaminaciji životne sredine, samo-čišćenju, uklanjanju mirisa i sterilizaciji.
Fotokatalitička efikasnost TiO2 se može povećati smanjenjem brzine rekombinacije
fotogenerisanih nosilaca naelektrisanja (elektron/šupljina) korišćenjem nosača fotokatalizatora na
bazi nanostrukturnih ugljeničnih materijala koji poseduju odlična električna i elektronska svojstva,
veliku specifičnu površinu i dobra adsorpciona svojstva.
Cilj ovog diplomskog rada je sinteza fotokatalizatora, korišćenjem funkcionalizovanih višeslojnih
ugljeničnih nanocevi (MWCNT) kao nosača za TiO2. Višeslojne ugljenične nanocevi će biti
funkcionalizovane oksidacijom različitim oksidacionim sredstvima pri različitim eksperimentalnim
uslovima, a zatim će se modifikovati aminima. TiO2 će biti nanet na oksidovane i amino
funkcionalizovane MWCNT iz rastvora perokso-titanske kiseline i solvo-termalnim postupkom iz
TiCl4/Titan(IV)-alkoksida.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
15
Za karakterizaciju sintetizovanih nanostrukturnih fotokatalizatora TiO2/MWCNT koristiće se:
rendgenska difrakciona (XRD) analiza za određivanje faznog sastava i veličine kristalita;
infracrvena spektrokopija sa Furijeovim transformacijama (FTIR) za određivanje prisustva
pojedinih hemijskih grupa; transmisiona elektronska mikroskopija (TEM) za određivanje
morfoloških karakteristika. Fotokatalitička aktivnost sintetizovanih prahova biće ispitana u
reakcijama fotokatalitičke degradacije organskih boja. Koncentracije boje nakon određenih
vremena fotodegradacije biće određivane spektrofotometrijski. Fotokatalitička aktivnost
sintetizovanih prahova uporediće se sa fotokatalitičkom aktivnošću komercijalnog praha TiO2
Degussa P – 25 pri istim eksperimentalnim uslovima.
11. Vladimir Topalović
Tema: Ispitivanje sinterabilnosti kordijeritnih prahova sintetizovanih alkoksidnim
sol-gel postupkom
Mentor: Dr Rada Petrović
Kordijeritna keramika ima široku primenu u industriji zahvaljujući malom koeficijentu
toplotnog širenja, maloj dielektričnoj konstanti, velikoj specifičnoj otpornosti i relativno velikoj
vatrostalnosti. Međutim, veoma je teško dobiti gustu kordijeritnu keramiku konvencionalnim
postupcima zbog veoma uskog intervala sinterovanja u blizini inkongruentne tačke topljenja
kordijerita. Korišćenjem aditiva snižava se temperatura sinterovanja, ali se povećava koeficijent
toplotnog širenja i dielektrična konstanta. Rešenje problema uskog intervala sinterovanja je
poslednjih godina traženo u pripremi kordijeritnih prahova velike specifične površine, velike
unutrašnje energije, a time i velike sinterabilnosti.
Cilj ovog diplomskog rada je ispitivanje sinterabilnosti kordijeritnih prahova koji će biti
sintetizovani alkoksidnim sol-gel postupkom. Suvi gel će biti kalcinisan u jednom slučaju na
temperaturi na kojoj dolazi do viskoznog sinterovanja bez kristalizacije komponente koja sadrži
SiO2, a u drugom slučaju na temperaturi na kojoj nastaje α-kordijerit. Dobijeni prahovi će biti
mleveni tokom različitih vremenskih intervala, zatim presovani uniaksijalno i sinterovani na
različitim temperaturama. Za karakterizaciju suvog gela, prahova dobijenih kalcinacijom i
sinterovanih materijala koristiće se skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM). Na osnovu
dobijenih rezultata biće analizirana zavisnost mikrostrukturnih parametara sinterovanih materijala
od temperature kalcinacije suvih gelova, vremena mlevenja kalcinisanih prahova i temperature
sinterovanja.
Prilog uz tačku 2.6.
2.6. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI MASTER RADOVI
Kandidat-tema
1. Slaviša Jović, dipl. inž.
3011/10
ISPITIVANJE PRENOSA MASE PRI
OPSTRUJAVANJU CILINDRA U
FLUIDIZOVANOM SLOJU PRIMENOM
ADSORPCIONE METODE
Komisija
1. Dr Nevenka Bošković-Vragolović,
Docent TMF
2. Dr Željko Grbavčić, red. prof. TMF
3. Dr Srđan Pejanović, van. prof. TMF
Kated.
HI
16
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
2. Ljilja Pavlović, dipl. inž.
3003/08
ANALIZA TRAGOVA LEKOVA U
UZORCIMA VODE LC-ESI-MS
METODOM – ISPITIVANJE EFEKTA
MATRICE I MOGUĆNOSTI NJEGOVE
ELIMINACIJE
3. Slađana Maslovara, dipl. inž.
3033/10
ISPITIVANJE POVEĆANJA
ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROESA
ELEKTROLITIČKOG DOBIJANJA
VODONIKA PRIMENOM
KATALIZATORA NA BAZI
PRELAZNIH METALA
4. Nikola Borlja, dipl. inž.
3062/10
DETEKCIJA POLIMORFIZMA U
HUMANOM GENU ZA
APOLIPOPROTEIN E METODOM
REAL-TIME PCR
1. Dr Tatjana Vasiljević, van. prof.
TMF
2. Dr Mila Laušević, red. prof. TMF
3. Dr Svetlana Grujić, docent TMF
HI
1. Dr Mirjana Kijevčanin, van. prof.
TMF
2. Dr Ivona Radović, docent TMF
3. Dr Milica Marčeta Kaninski, naučni
saradnik, Institut za Nuklenarne
nauke
Vinča
HI
1. Dr Ljiljana Mojović, red. prof. TMF
2. Dr Suzana Dimitrijević, docent TMF
3. Dr Ivana Novaković, red. prof.
Medicinski fakultet, Beograd
BIB
2.6.1. OBRAZLOŽENJE TEMA ZAVRŠNIH MASTER RADOVA
1. Slaviša Jović
Tema: Ispitivanje prenosa mase pri opstrujavanju cilindra u fluidizovanom sloju
primenom adsorpcione metode
Mentor: Dr Željko Grbavčić
Adsorpciona metoda se koristi za određivanje lokalnih i srednjih vrednosti koeficijenata
prelaza mase između struje tečnosti i čvrste površine. Pored ove primene adsorpciona metoda je
vrlo povoljna i za dobijanje slike strujanja.
U ovom radu će biti eksperimentalno ispitivan prenos mase pri opstrujavanju usamljenog
cilindra primenom adsorpcione metode. Kao adsorbat biće korišćeno metilensko plavo u vodenom
rastvoru velikog razblaženja, a kao adsorbens silikagel nanet u tankom filmu na aluminijumsku
foliju. Eksperimenti će biti izvršeni u koloni pravougaonog poprečnog preseka bez i sa prisutnim
fluidizovanim česticama. Količina adsorbovanog metilenskog plavog određuje prenetu masu
komponente tj. koeficijent prelaza mase, a registruje se na osnovu obojenja površine. Površinsko
obojenje određivaće se na osnovu intenziteta boje primenom programa Sigma Scan.
Rezultati eksperimentalnog ispitivanja biće dati kao uporedna analiza sistema sa i bez
čestica. Očekuje se da će ova ispitivanja dati odgovor na pitanje uticaja prisutnih čestica u struji
fluida na oblik i debljinu graničnog sloja formiranog oko opstrujavanog cilindra, na ugao
odvajanja graničnog sloja, a time i na sam koeficijent prelaza mase.
2. Ljilja Pavlović
Tema: Analiza tragova lekova u uzorcima vode LC-ESI-MS metodom – ispitivanje
efekta matrice i mogućnosti njegove eliminacije
Mentor: Dr Tatjana Vasiljević
Metoda tečne hromatografije–elektrosprej–masene spektrometrije (LC-ESI-MS) je veoma
moćna analitička metoda za određivanje tragova polarnih organskih zagađujućih materija u
uzorcima iz životne sredine i biološkog materijala. Jedan od glavnih problema prilikom upotrebe
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
17
ove metode u analizi realnih uzoraka je pojava supresije signala (ređe povećanja signala) usled
prisustva komponenata matrice. Ova pojava se naziva efekat matrice i može da ima veliki uticaj na
tačnost i preciznost analitičke metode.
U ovom radu biće ispitan uticaj matrice na određivanje ostataka lekova u vodi, kao i
mogućnost eliminisanja efekta matrice različitim metodama kalibracije. U okviru ispitivanja
uticaja matrice biće određeni apsolutni i relativni efekat matrice. U cilju suzbijanja efekta matrice
biće upoređene metode internog standarda, standarda u ekstraktu matrice i standarnog dodatka sa
metodom eksterne kalibracije. Eksperimenti će biti vršeni korišćenjem različitih uzoraka rečne
vode. Izolovanje odabranih lekova iz vodenih uzoraka biće vršeno metodom ekstrakcije na čvrstoj
fazi.
3. Slađana Maslovara
Tema: Ispitivanje povećanja energetske efikasnosti procesa elektrolitičkog dobijanja
vodonika primenom katalizatora na bazi prelaznih metala
Mentor: Dr Mirjana Kijevčanin
Tehnološke prednosti procesa dobijanja vodonika alkalnom elektrolizom, čine da se ovaj
postupak intenzivno istražuje. S obzirom da se pri alkalnoj elektrolizi troši velika količina energije
po jedinici mase izdvojenog vodonika, to je relativno skupa metoda. Da bi se ona učinila i
ekonomski prihvatljivijom, poboljšanja koja vode povećanju energetske efikasnosti elektrolitičkog
procesa, odnosno sniženju energije potrebne za izdvajanje vodonika, veoma su važna i sa naučnog
i sa praktičnog gledišta.
Cilj ovog rada su istraživanja vezana za energetsku efikasnost procesa izdvajanja
vodonika putem elektrolize vode iz alkalnog rastvora primenom katalizatora na bazi nikla i
molibdena.
4. Nikola Borlja
Tema: Detekcija polimorfizma u humanom genu za apolipoprotein E metodom RealTime PCR
Mentor: Dr Ljiljana Mojović
Analiza gena i njihovih proizvoda ima izuzetan značaj u medicini i farmaciji gde
doprinosi objašnjenju uzroka određenih bolesti i pronalasku adekvatnih lekova.
Apolipoprotein E je monomerni glikoprotein sastavljen od 299 aminokiselina,
molekulske mase 34,2 kDa. Inicijalno se sintetiše kao propeptid od 317 aminokiselina, a zreo
protein nastaje nakon posttranslacionog cepanja i izdvajanja hidrofobnog signalnog peptida sa 18
aminokiselina. Apolipoprotein E ima važnu biološku ulogu u metabolizmu lipida, imunoregulaciji
i regeneraciji nerava.
Cilj ovog rada je ispitivanje polimorfizma gena za sintezu apolipoproteina E koji se nalazi
na 19 humanom hromozomu i ima 3 uobičajena alela (E2, E3 i E4) koji kodiraju 3 izoforme ovog
proteina (ApoE2, ApoE3 i ApoE4). Detekcija polimorfizma ovog gena je od velikog značaja za
utvrđivanje rizika oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti, ateroskleroze, demencije,
Alzheimerove bolesti i drugih dementnih stanja pa zbog toga već duže vreme postoji veliko
interesovanje za analizu navedenih genetičkih varijanti ApoE. Materijal koji će se koristiti je DNK
izolovana iz krvi ispitanika, pacijenata sa Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Ispitivanja će se vršiti metodom PCR (savremena Real-Time PCR sa detektorom fluorescencije što
omogućava kvantifikaciju umnoženog segmenta DNK). Kao rezultat se očekuje definisanje uticaja
polimorfizma ApoE na serumski lipidni status ispitanika i utvrdjivanje rizika od oboljevanja od
kardiovaskularnih i neurodegenerativnih bolesti.
18
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Prilog uz tačku 2.7.
MAGISTARSKE TEZE
III. Komisija za ocenu i odbranu magistarske teze
Kandidat-tema
1. BOJANA CICMIL, dipl. inž.
SIMULACIJA PREČIŠĆAVANJA
RAFINERIJSKIH OTPADNIH VODA
ASM3-2N MODELOM
Komisija
1. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
2. Dr Sava Veličković, docent TMF
3. Dr Antonije Onjia, naučni savetnik
INN Vinča
Kated.
IZŽS
Prilog uz tačku 2.8.
DOKTORSKE DISERTACIJE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme
Kandidat-tema
1. Mr SANJA MARINOVIĆ, dipl. inž.
PRIMENA NOVIH POLIMERNIH
NANOKOMPOZITNIH MATERIJALA
SA GLINOM U PREČIŠĆAVANJU
VODA KOJE SADRŽE DERIVATE
FENOLA
2. Mr IVANA SREDOVIĆ, dipl. inž.
RAZVOJ METODA ZA ANALIZU
HALOGENIH ELEMENATA U
ČVRSTIM UZORCIMA U KISEONIČNOJ
ATMOSFERI
Komisija
1. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
2. Dr Aleksandra Milutinović-Nikolić, naučni
savetnik IHTM
3. Dr Sava Veličković, docent TMF
4. Dr Aleksandra Nastasović, viši naučni
savetnik
IHTM
1. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
2. Dr Aleksandra Perić-Grujić, docent TMF
3. Dr Antonije Onjija, naučni savetnik INN
Vinča
4. Dr Miloš B. Rajković, red. prof.
Poljoprivredni fakultet, Beograd
Kated.
IZŽS
AH i
KK
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. Mr MILOŠ VASIĆ, dipl. inž.
ODREĐIVANJE EFEKTIVNOG
KOEFICIJENTA DIFUZIJE,
MODELOVANJE I OPTIMIZACIJA
PROCESA SUŠENJA OPEKARSKIH
PROIZVODA
Komisija
1. Dr Željko Grbavčić, red. prof. TMF
2. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
3. Dr Zagorka Radojević, naučni savetnik
Institut za ispitivanje materijala Srbije
Kated.
HI
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
2. Mr JASNA Z. IVANOVIĆ, dipl. inž.
KINETIKA I OPTIMIZACIJA
PROCESA IZOLACIJE BILJNIH
EKSTRAKATA SA
ANTIBAKTERIJSKIM DEJSTVOM
3. SAVA DOBIĆ, dipl. inž.
HIDROGELOVI NA BAZI
(MET)AKRILATA,
FUNKCIONALIZOVANIH
POLI(ETILEN GLIKOLA) I
ITAKONSKE KISELINE
4. Mr SLAVKO SMILJANIĆ, dipl.
inž.
PROUČAVANJE TRETMANA,
FIZIČKO-HEMIJSKIH SVOJSTAVA
CRVENOG MULJA I PARAMETARA
SORPCIJE NA EFIKASNOST
UKLANJANJA JONA NIKLA IZ
VODENIH RASTVORA
5. Mr NIKOLA V. ŽIVKOVIĆ, dipl.
inž.
REGENERATIVNI POSTUPCI
UKLANJANJA SUMPOR-DIOKSIDA
IZ DIMNIH GASOVA – IZBOR I
ODREĐIVANJE TERMOFIZIČKIH
SVOJSTAVA NOVIH RASTVARAČA I
NJIHOVIH SMEŠA I MODELOVANJE
PROCESA
19
1. Dr Irena Žižović, docent TMF
2. Dr Dejan Skala, red. prof. TMF
3. Dr Dušan Mišić, docent
Fakultet veterinarske medicine, Beograd
4. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
5. Dr Vlada Veljković, red. prof.
Tehnološki fakultet, Leskovac,
Univerzitet u Nišu
1. Dr Simonida Tomić, docent TMF
2. Dr Ivanka Popović, red. prof. TMF
3. Dr Jovanka Filipović, naučni
savetnik IHTM
1. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
2. Dr Boris Lončar, van. prof. TMF
3. Dr Ivana Smičiklas, naučni saradnik,
INN Vinča
4. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof.
TMF
5. Dr Branko Đukić, van. prof. TF Zvornik
1. Dr Slobodan Šerbanović, red. prof. TMF
2. Dr Mirjana Kijevčanin, van. prof. TMF
3. Dr Predrag Stefanović, naučni savetnik
INN Vinča
4. Dr Ivona Radović, docent TMF
OHT
OHT
IZŽS
HI
III. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije
Kandidat-tema
1. DARKA MARKOVIĆ, dipl. inž.
MULTIFUNKCIONALNA SVOJSTVA
TEKSTILNIH MATERIJALA
MODIFIKOVANIH NANOČESTICAMA
TITAN-DIOKSIDA
2. Mr SVETOMIR Ž. MILOJEVIĆ, dipl.
inž.
KINETIKA HIDRODESTILACIJE,
KARAKTERIZACIJA I
FRAKCIONISANJE ETARSKOG ULJA
PLODA KLEKE (Juniperis communis L.)
Komisija
1. Dr Maja Radetić, van. prof. TMF
2. Dr Zoran Šaponjić, viši naučni saradnik
INN Vinča
3. Dr Petar Jovančić, red. prof. TMF
4. Dr Suzana Dimitrijević, docent TMF
1. Dr Srđan Pejanović, van. prof. TMF
2. Dr Vlada Veljković, red. prof.
Tehnološki fakultet, Leskovac
3. Dr Dejan Skala, red. prof. TMF
4. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
Kated.
TI
HI
20
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
3. Mr JELENA MILANOVIĆ, dipl. inž.
OPTIMIZACIJA POSTUPKA
IMOBILIZACIJE NEKIH AROMATIČNIH
JEDINJENJA
1. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
2. Dr Nevenka Rajić, red. prof. TMF
3. Dr Viktor Nedović, red. prof. PF
4. Dr Jonjaua Ranogajec, red. prof. TF
Univerzitet u Novom Sadu
HI
IV. Ocena doktorske disertacije (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. Mr VLADANA N. RAJAKOVIĆOGNJANOVIĆ, dipl. inž.
UTICAJ KVALITETA VODE NA
KOROZIJU ČELIKA
2. Mr SREĆKO MANASIJEVIĆ, dipl.
inž.
MODELOVANJE PROCESA
OČVRŠĆAVANJA KLIPNIH LEGURA
SA UNAPRED ZADATIM SVOJSTVIMA
Komisija
1. Dr Branimir Grgur, red. prof. TMF
2. Dr Dejan Ljubisavljević, red. prof.
Građevinski fakultet, Beograd
3. Dr Jelena Bajat, van. prof. TMF
1. Dr Zagorka Aćimović Pavlović, van.
prof. TMF
2. Dr Karlo Raić, red. prof. TMF
3. Dr Mihailo Lazarević, red. prof.
Mašinski fakultet, Beograd
Kated.
FEH
MI
Prilog uz tačku 2.9.
2.9.1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA ZAVRŠNI ISPIT
STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA
Kandidat
1. DALIBORKA NIKOLIĆ-PANIĆ, dipl.
inž.
9/05
Komisija
1. Dr Menka Petkovska , red. prof. TMF
2. Dr Željko Grbavčić, red. prof. TMF
3. Dr Irena Žižović, docent TMF
Kated.
HI
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
21
Prilog uz tačku 2.10.
PREDLOZI ODLUKA
Na osnovu čl. 38. Statuta fakulteta, Nastavno-naučno veće Tehnološko-metalurškog
fakulteta, na sednici održanoj 14.04.2011. godine, donelo je
ODLUKU O IZMENI I DOPUNI
PRAVILNIKA O DOKTORSKIM STUDIJAMA
Član 1.
Član 29. koji glasi:
“Nastavno-naučno veće Fakulteta na osnovu predloga Veća katedre obrazuje Komisiju za
ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije. Komisija ima najmanje tri člana, od kojih
je najmanje jedan nije u radnom odnosu na Fakultetu.
Prvoimenovani član je predsednik Komisije, po pravilu mentor. Izuzetno, uz obostranu saglasnost,
mogu biti imenovana dva mentora. Odluka o imenovanju Komisije dostavlja se svim članovima u
roku od 15 dana od dana imenovanja”
Menja se i glasi:
„Nastavno-naučno veće Fakulteta na osnovu predloga Veća katedre obrazuje Komisiju za
ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije. Komisija ima najmanje tri člana, od kojih
najmanje jedan nije u radnom odnosu na Fakultetu.
Prvoimenovani član je predsednik Komisije, po pravilu mentor. Izuzetno, uz obostranu saglasnost,
mogu biti imenovana dva mentora (u daljem tekstu “komentori”) po pravilu iz različitih užih
naučnih oblasti za koje je matičan Fakultet. Odluka o imenovanju Komisije dostavlja se svim
članovima u roku od 15 dana od dana imenovanja“.
Član 2.
Član 31. koji glasi:
“Nastavno-naučno veće prihvata, upućuje na doradu ili odbacuje izveštaj Komisije za
ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije. Ako Veće prihvati izveštaj, imenuje
mentora.
Ako Veće ne prihvati izveštaj Komisije, može obrazovati novu komisiju. Procedura i
vremenski rokovi za novu komisiju isti su kao za prethodnu.
Na osnovu izveštaja nove komisije, Nastavno-naučno veće mora doneti konačnu odluku o
prihvatanju ili odbacivanju predložene teme doktorske disertacije”
Menja se i glasi:
„Nastavno-naučno veće prihvata, upućuje na doradu ili odbacuje izveštaj Komisije za
ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije. Ako Veće prihvati izveštaj, imenuje
mentora, odnosno komentore.
Ako Veće ne prihvati izveštaj Komisije, može obrazovati novu komisiju. Procedura i
vremenski rokovi za novu komisiju isti su kao za prethodnu.
Na osnovu izveštaja nove komisije, Nastavno-naučno veće mora doneti konačnu odluku o
prihvatanju ili odbacivanju predložene teme doktorske disertacije“.
22
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Član 3.
Član 33. koji glasi:
“Mentor je iz reda nastavnika Fakulteta i kompetentan za užu naučnu oblast teme
doktorske disertacije prema uslovima propisanim standardima Pravilnika o standardima i postupku
za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Izuzetno, mentor može biti i iz reda
nastavnika drugih fakulteta iz uže naučne oblasti doktorske disertacije.
Mentor je dužan da studenta uvodi u problematiku koju rad tretira i u metodiku naučnoistraživačkog rada uopšte. Mentor usmerava rad kandidata, pomažući mu kroz konsultacije u
analizama, određivanju obima, sadržaju i načinu izlaganja naučnih rezultata disertacije.
Jedan nastavnik može istovremeno biti mentor najviše pet studenata doktorskih studija”
Menja se i glasi:
“Mentor ili jedan komentor je iz reda nastavnika Fakulteta i kompetentan za užu naučnu
oblast teme doktorske disertacije prema uslovima propisanim standardima Pravilnika o
standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Izuzetno,
mentor može biti i iz reda nastavnika drugih fakulteta iz uže naučne oblasti doktorske disertacije.
Izuzetno, komentor može biti i lice koje je izabrano u naučno zvanje (naučni saradnik, viši
naučni saradnik ili naučni savetnik) iz naučno-istraživačkih organizacija.
Mentor je dužan da studenta uvodi u problematiku koju rad tretira i u metodiku naučnoistraživačkog rada uopšte. Mentor usmerava rad kandidata, pomažući mu kroz konsultacije u
analizama, određivanju obima, sadržaju i načinu izlaganja naučnih rezultata disertacije.
Jedan nastavnik može istovremeno biti mentor najviše pet studenata doktorskih studija”.
Član 4.
Član 37. koji glasi:
“Nastavno-naučno veće Fakulteta razmatra predlog Veća katedre i imemenuje Komisiju
za ocenu i odbranu disertacije.
Komisija za ocenu i odbranu disertacije ima najmanje 3 člana, a, po pravilu, najviše 5
članova. U ovu komisiju je obavezno uključen mentor disertacije. U Komisiji su najmanje dva
nastavnika Fakulteta, od kojih najmanje jedan u zvanju profesora. U Komisiju je uključen i bar
jedan član koji nije u stalnom radnom odnosu na Fakultetu. Član Komisije može biti nastavnik
univerziteta ili lice koje je izabrano u naučno zvanje (naučni saradnik, viši naučni saradnik ili
naučni savetnik). Svi članovi Komisije moraju biti kompetentni za naučnu oblast disertacije.
Prvi član Komisije je istovremeno i njen predsednik, po pravilu mentor.
Izuzetno, Nastavno-naučno veće Fakulteta može da imenuje dve komisije: Komisiju za
ocenu doktorske disertacije i Komisiju za odbranu doktorske disertacije”
Menja se i glasi:
“Nastavno-naučno veće Fakulteta razmatra predlog Veća katedre i imemenuje Komisiju
za ocenu i odbranu disertacije.
Komisija za ocenu i odbranu disertacije ima najmanje 3 člana, a, po pravilu, najviše 5
članova. U ovu komisiju je obavezno uključen mentor, odnosno komentori disertacije. U
Komisiji su najmanje dva nastavnika Fakulteta, od kojih je najmanje jedan u zvanju profesora. U
Komisiju je uključen i bar jedan član koji nije u stalnom radnom odnosu na Fakultetu. Član
Komisije može biti nastavnik univerziteta ili lice koje je izabrano u naučno zvanje (naučni
saradnik, viši naučni saradnik ili naučni savetnik).
Prvi član Komisije je istovremeno i njen predsednik, po pravilu mentor.
Izuzetno, Nastavno-naučno veće Fakulteta može da imenuje dve komisije: Komisiju za
ocenu doktorske disertacije i Komisiju za odbranu doktorske disertacije”.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
23
Član 5.
Prelazne i završne odredbe
Član 51. koji glasi:
„Studenti upisani na magistarske i doktorske studije na Fakultetu do stupanja na snagu
Zakona o visokom obrazovanju imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu,
uslovima i pravilima studija najkasnije do 9 septembra 2010 godine.
Za studente iz prethodnog stava ostaje na snazi Statut Fakulteta donet 15.07.2002. godine,
do okončanja studija, a najkasnije do 9 septembra 2010 godine.
Kandidati koji su prijavili temu dktorske disertacije na Fakultetu do stupanja na snagu
Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da odbrane doktorsku disertaciju i steknu naučni
stepen doktora nauka najkasnije do 9. septembra 2010 godine.
Lica koja su stekla akademski naziv magistra nauka po propisima koji su važili do dana
stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, mogu steći naučni stepen doktora nauka
prijavom teme i odbranom doktorske disertacije prema propisima i opštim aktima Fakulteta koji su
važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, najkasnije do 9. septembra 2012.
godine. Za studente iz stavova 3 i 4 ovog člana ostaje na snazi Statut donet 15.07.2002. godine, do
odbrane doktorske disertacije, a najkasnije do 9. septembra 2010. godine, odnosno 9. septembra
2012. godine.
Menja se i glasi:
„Studenti upisani na magistarske studije na Fakultetu do stupanja na snagu Zakona o
visokom obrazovanju imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i
pravilima studija najkasnije do 30. septembra 2014. godine.
Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku
disertaciju na Fakultetu do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da
završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu
naučni stepen doktora nauka najkasnije do 30. septembra 2016. godine.
Lica koja su stekla ili steknu akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su
važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, mogu steći naučni naziv doktora
nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona
o visokom obrazovanju najkasnije do 30. septembra 2016. godine.
Za studente iz stavova 3 i 4 ovog člana ostaje na snazi Statut Fakulteta donet 15.07.2002.
godine do odbrane magistarske teze, odnosno doktorske disertacije, a najkasnije do 30. septembra
2014. godine, odnosno 30. septembra 2016. godine“.
Član 6.
Ostale odredbe Pravilnika o doktorskim studijama ostaju na snazi.
Član 7.
Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijama stupa na snagu u roku
od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli fakulteta i Sajtu fakulteta.
PREDSEDNIK NN VEĆA
Prof. dr Ivanka Popović
24
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Na osnovu čl. 38. Statuta fakulteta, Nastavno-naučno veće na sednici održanoj 14.04.2011. godine,
donelo je
ODLUKU O DOPUNI
PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU STICANJA
ZVANJA I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
NASTAVNIKA, SARADNIKA I ISTRAŽIVAČA
Član 1.
U prilogu „indikator naučne, stručne i nastavničke kompetetnosti i uspešnosti kao i rada u
akademskoj i široj zajednici“ koji je sastavni deo Pravilnika, u okvru grupe Mentorstvo P40, posle
oznake P41 mentor odbranjene doktorske disertacije DODAJE SE oznaka P41a komentor
odbranjene doktorske disertacije sa vrednošću indikatora od 4.
Član 2.
Ostale odredbe Pravilnika i priloga ostaju na snazi.
Član 3.
Zadužuje se Služba opštih poslova da sačini prečišćen tekst.
Član 4.
Odluka o dopuni stupa na snagu od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli
fakulteta i Sajtu fakulteta.
PREDSEDNIK NN VEĆA
Prof. dr Ivanka Popović
Prilog uz tačku 2.11.
PRIZNAVANJE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA
Na sastanku Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava održanom 30.03.2011.
razmatrani su zahtevi Milana Žunića i Ivane Radivojević. Zaključeno je da se NN veću TMF-a,
odnosno nadležnom telu Univerziteta u Beogradu, predlože sledeće odluke:
1. Diploma o stečenoj akademskoj tituli DOKTOR NAUKA iz oblasti: Materijali za
životnu sredinu i energiju, koju je Milan Žunić stekao na Univerzitetu TOR VAGATA u Rimu,
Italija, 17.11.2010 godine, može se nostrifikovati kao ekvivalentna diplomi Doktor tehničkih
nauka, koja se stiče na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Obrazloženje
Milan Žunić se obratio Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 22.02.2011. godine sa
molbom za nostrifikovanje navedene diplome, koja mu je potrebna zbog zapošljavanja, tj. izbora u
više naučno zvanje.
Milan Žunić rođen je u Užicu, 11. jula 1975. godine. Stekao je akademsku tituli DOKTOR
NAUKA iz oblasti: Materijali za životnu sredinu i energiju, na Univerzitetu TOR VAGATA u
Rimu, Italija, 17.11.2010 godine, a na osnovu završenih doktorskih studija i završnog ispita –
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
25
doktorske disertacije pod naslovom: Anode Supported IT-SOFCs Based on Proton Conducting
Electrolyte Films Fabricated by Electrophoretic Deposition.
Iz teksta disertacije Milana Žunić, vidi se da su sadržaj, obrada i prikaz doktorskog rada u celini,
ekvivalentni doktorskim disertacijama rađenim i odbranjenim na TMF-u, pa Komisija predlaže
NN Veću TMF, odnosno Univerzitetu, nostrifikaciju predmetne diplome.
2. Diploma o stečenoj akademskoj tituli DOCTOR OF PHILOSOPHY CHEMISTRY,
koju je Ivana Radivojević stekla na The Graduated School and University Center and Hunter
College, The City University of New York, 02.06.2010. godine, može se nostrifikovati kao
ekvivalentna diplomi Doktor nauka-hemijske nauke, koja se stiče na Tehnološko-metalurškom
fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Obrazloženje
Ivana Radivojević se obratila Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 09.03.2011. godine
sa molbom za nostrifikovanje navedene diplome, koja joj je potrebna zbog zapošljavanja.
Ivana Radivojević rođena je u Frankfurtu na Majni, SR Nemačka, 30. 06. 1978. godine. Stekla je
akademsku titulu DOCTOR OF PHILOSOPHY CHEMISTRY, na The Graduated School and
University Center and Hunter College, The City University of New York, 02.06.2010. godine, a na
osnovu završenih doktorskih studija i završnog ispita – doktorske disertacije pod naslovom: SelfOrganized Porphyrin Nanomaterials for Solar Energy Harvesting.
Uvidom u Nastavni plan i program, kao i priloženi završni rad, Komisija je konstatovala da isti
odgovara Nastavnom planu i programu doktorskih studija, tj. tituli Doktor nauka-hemijske nauke,
koja se stiče na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pa Komisija predlaže
NN Veću TMF, odnosno nadležnom telu Univerziteta, nostrifikaciju predmetne diplome.
Beograd, 31.03.2011.
Predsednik Komisije
Prof. Karlo Raić
Prilog uz tačku 3.
IZMENE STATUTA VEZANE ZA NN VEĆE
I IZBOR DEKANA FAKULTETA
Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom fakulteta definisani su Nastavno-naučno veće i
Izborno veće kao stručni organi fakulteta.
Nastavno-naučno veće odlučuje o pitanjima od interesa za realizaciju nastave, nastavnog, naučnog
i istraživačkog rada.
Izborno veće kao stručni organ donosi odluke o izborima nastavnika, saradnika, raspisivanju
konkursa i formiranja komisija za pisanje referata i o drugim pitanjima ne raspravlja i ne odlučuje.
Statutom Univerziteta u Beogradu utvrđeno je da:
Nastavno-naučno veće fakulteta mogu činiti nastavnici i asistenti koji su u radnom odnosu sa
najmanje sa 70% rada na fakultetu, ili da se konstituiše na delegatskom principu.
26
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Nadležnosti NN veća bez obzira da li ga čine svi nastavnici i asistenti ili je konstituisano na
delegatskom principu su sledeće:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
utvrđuje predlog Statuta Fakulteta;
odlučuje o pitanjima nastave, nastavnog, naučno-istraživačkog rada;
predlaže studijske programe, uključujući i studijske programe za sticanje zajedničke
diplome;
daje predlog užih naučnih oblasti;
bliže uređuje pravila studija koje se izvode na Fakultetu;
odobrava teme doktorata;
donosi opšti akt o kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova;
donosi opšti akt o uslovima, načinu i postupku realizacije programa obrazovanja tokom
čitavog života, kao i drugih programa stručnog usavršavanja;
predlaže priznavanje strane visokoškolske isprave;
donosi normative i standarde rada;
donosi standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta Fakulteta;
utvrđuje zajedno sa dekanom, jedinstvenu politiku čiji je cilj stalno unapređenje kvaliteta
nastave i usavršavanje naučnoistraživačkog rada;
podnosi zahtev za proveru ispunjenja obaveza Fakulteta u pogledu kvaliteta studijskih
programa, nastave i uslova rada;
propisuje način i postupak samovrednovanja;
uređuje uslove i način upisa kandidata na odobrene, odnosno akreditovane studijske
programe koje organizuje Fakultet;
utvrđuje broj studenata koji se upisuju na studijske programe;
utvrđuje merila za visinu školarine;
bira predstavnike u organe Univerziteta na predlog katedara;
bira članove Saveta Fakulteta iz reda zaposlenih u nastavi;
prati međunarodnu saradnju Fakulteta i donosi odgovarajuće odluke;
imenuje članove i usmerava i prati rad komisija Veća;
utvrđuje predlog kandidata za dekana;
pokreće postupak za razrešenje dekana;
donosi poslovnik o svom radu;
donosi opšte akte Fakulteta u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom;
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Fakulteta.
Sednica Nastavno-naučnog veća se održava ako sednici prisustvuje najmanje 2/3 članova
veća. Veće iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova NN veća,
osim ako o određenim pitanjima nije drugačije određeno.
Postupak za izbor dekana
Savet fakulteta pokreće postupak za izbor dekana i prodekana najmanje 6 (šest) meseci
pre isteka mandata na koji su birani.
Odluka o pokretanju postupka za izbor dekana, Savet dostavlja Nastavno-naučnom veću
fakulteta koje imenuje Komisiju za sprovođenje izbora dekana i utvrđuje rok za sprovođenje svih
izbornih radnji u postupku izbora dekana. Komisija ima 3 (tri) člana.
Katedre dostavljaju predloge za dekana fakulteta NN veću koje se o istima javno
izjašnjava većinom glasova prisutnih članova, s tim da sednici prisustvuje najmanje 2/3 ukupnog
broja članova Veća.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
27
Kandidati za dekana o kojima se Veće javno izjasnilo obavezni su da u roku od 7 (sedam)
dana dostave pismenu izjavu o prihvatanju kandidature i program rada za mandatni period.
NN veće utvrđuje predlog kandidata za dekana tajnim glasanjem za jednog od
evidentiranih kandidata.
Utvrđivanju predloga kandidata pristupa se na sednici na kojoj je prisutno
najmanje 2/3 članova Veća, a odluka je doneta ako je za nju glasalo više od polovine
ukupnog broja članova Veća.
Predlog kandidata za dekana utvrđen je kada za jednog od evidentiranih kandidata
glasa većina od ukupnog broja članova Veća.
Ako je evidentirano više od 2 (dva) kandidata za dekana, a nijedan ne dobije potrebnu
većinu (50% + 1) u prvom krugu glasanja, glasanje se ponavlja za 2 (dva) evidentirana kandidata
sa najvećim brojem glasova. Ako posle ponovljenog glasanja nijedan kandidat ne dobije potrebnu
većinu (50% + 1), glasanje se ponavlja za onog kandidata koji je dobio više glasova. Ako posle
ponovljenog, trećeg kruga glasanja kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se celokupni
postupak evidentiranja i predlaganja kandidata.
Ako su evidentirana 2 (dva) kandidata za dekana, a nijedan ne dobije potrebnu većinu
(50% + 1) u prvom krugu glasanja, glasanje se ponavlja za onog kandidata koji je dobio više
glasova. Ako posle ponovljenog glasanja kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se
celokupni postupak evidentiranja i predlaganja kandidata.
U slučaju kad postoji samo jedan evidentirani kandidat, a isti nije dobio potreban broj
glasova kao kandidat za dekana, izborni postupak se ponavlja bez drugog kruga.
Prilog uz tačku 4.
4. KADROVSKA PITANJA
4.1. Izveštaj komisije referenata za izbor u naučno istraživačko zvanje
1.
2.
3.
Dr Jovana Praskalo, dipl. inž. izbor u zvanje naučni saradnik
Marina Savić, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
Anđelika Pantelić, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač pripravnik
4.2. Imenovanje Komisije referenata za pisanje Izveštaja za izbor u naučno istraživačka
zvanja
1.
Katedra za metalurško inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja
o ispunjenosti uslova za izbor Mr Dragomira Gliššića, dipl. inž. asistent u zvanje
istraživač saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
Dr inž. Miljana Popović, van. prof. TMF
Dr inž. Nenad Radović, van. prof. TMF
Dr inž. Zorica Cvijović, red. prof. TMF
28
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
2.
Katedra za metalurško inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja
o ispunjenosti uslova za izbor Mr Marije D. Knežević, dipl. inž. u zvanje istraživač
saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
3.
Katedra za opšte tehničke nauke predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Mr Miloša Petrovića, dipl. inž. elektrotehnike u zvanje
istraživač saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
4.
Dr inž. Mića Jovanović, van. prof. TMF
Dr inž. Snežana Grujić, docent TMF
Dr inž. Željko Kamberović, van. prof. TMF
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Dimitrija Stevanovića, dipl. inž. asistent u
zvanje istraživač pripravnik u sastavu:
1.
2.
3.
8.
Dr inž. Slavica Stevanović, red. prof. TMF
Dr inž. Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
Dr inž. Slavka Stanković, docent TMF
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Ane Veljašević, dipl. inž. asistent u zvanje
istraživač pripravnik u sastavu:
1.
2.
3.
7.
Dr inž. Rada Petrović, van. prof. TMF
Dr inž. Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
Dr inž. Jelena Miladinović, docent TMF
Katedra za analitičku hemiju predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Mr Katarine Trivunac, dipl. inž. asistent u zvanje
istraživač saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
6.
Dr inž. Dragan Mitraković, red. prof. TMF
Dr inž. Aleksandar Kojović, docent TMF
Dr inž. Radoslav Aleksić, red. prof. TMF
Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Mr Slavice Lazarević, dipl. inž.
elektrotehnike u zvanje istraživač saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
5.
Dr inž. Željko Kamberović, van. prof. TMF
Dr inž. Mirjana Filipović, van. prof. TMF
Dr inž. Marija Korać, viši naučni saradnik IC TMF
Dr inž. Mića Jovanović, van. prof. TMF
Dr inž. Željko Grbavčić, red. prof. TMF
Dr inž. Željko Kamberović, van. prof. TMF
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Jelene Tanasijević, dipl. inž. asistent u
zvanje istraživač pripravnik u sastavu:
1.
2.
3.
Dr inž. Mića Jovanović, van. prof. TMF
Dr inž. Mirjana Ristić, van. prof. TMF
Dr inž. Željko Kamberović, van. prof. TMF
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
29
4.3. Davanje saglasnosti studentima doktorskih studija za angažovanje na izvođenju vežbi
1.
Daje se saglasnost Mileni Žuži, istraživaču saradniku na Tehnološko-metalurškom
fakultetu Univerziteta u Beogradu za izvođenje vežbi na Katedri za BIB iz predmeta
Farmaceutska biotehnologija u toku letnjeg semestra šk. 2010/11 godine sa fondom
15 časova po semestru studentima doktorskih studija.
2.
Daje se saglasnost Aleksandri Đukić, istraživaču pripravniku na Tehnološkometalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu za izvođenje vežbi na Katedri za
BIB iz predmeta Farmaceutska biotehnologija u toku letnjeg semestra šk. 2010/11
godine sa fondom 15 časova po semestru studentima doktorskih studija.
4.4. Davanje saglasnosti nastavnicima TMF za angažovanje na drugim fakultetima
1. Dr Slaviši Putiću, van. prof. TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na
Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, iz predmeta Osnove mašinstva
sa fondom od 12 časova u letnjem semestru šk.2010/2011 godinu.
4..5. Davanje saglasnosti naučnim saradnicima, istraživačima i studentima doktorskih
studija za angažovanje u nastavi
1. Daje se saglasnost Nikoli Milašinoviću, istraživaču saradniku za izvođenje vežbi iz
predmeta Hemija makromolekula u toku letnjeg semestra šk. 2010/11 godine (4 časa u toku 10
nedelja) studentima osnovnih studija treće godine.
30
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
31
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta od 31.01.2011.
god. doneta je odluka o imenovanju Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske
disertacije, koju je pod nazivom: „Određivanje efektivnog koeficijenta difuzije, modelovanje i
optimizacija procesa sušenja opekarskih proizvoda“, predložio mr Miloš Vasić dipl. inž.
tehnologije.
Po pregledu priložene dokumentacije koju je kandidat dostavio, Komisija podnosi sledeći
izveštaj o naučnoj zasnovanosti predložene teme.
IZVEŠTAJ
1.
Podaci o kandidatu
Kandidat je rođen 31.01.1980 u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u
Beogradu. Diplomirao je na Tehnološko - metalurškom faukultetu juna 2005 godine sa prosečnom
ocenom 8,25 na osnovnim studijama. Magistarsku tezu pod naslovom „Uticaj mehaničke
aktivacije opekarske gline na strukturu, brzinu sušenja i fizičko - mehanička svojstva opekarskih
proizvoda“ odbranio je oktobra 2009 godine na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u
Beogradu.
U Centru za multidicsciplinarne studije bio je zaposlen od 01.01.2006 godine, a od
novembra 2006 godine radi u Institutu za ispitivanje materijala. Januara 2010 je izabran u
istraživačko zvanje istraživač saradnik. Trenutno radi kao istraživač saradnik u Institutu za
ispitivanje materijala, na redovnim zadatcima i kao saradnik na jednom naučno istraživačkom
projektu koji finasira Ministarstvo za nauku i tehnologiju.
U periodu od 2005 do 2010 godine u saradnji sa kolegama ili samostalno, saopštio je i
publikovao, na međunarodnim i domaćim skupovima, konferencijama i časopisima, 48 naučno stručnih radova. Zajedno sa kolegama iz IMS-a ima prijavljena i dva tehnička rešenja. Aktivno se
služi engleskim a pasivno sa Francuskim jezikom. Poznaje rad na računaru i služi se sa svim
standardnim programskim paketima. Za potrebe izrade magistrske teze i rada na doktorskoj tezi
ovladao je i nizom specijalizovanih programskim paketa kao što su Minitab, Origine, Data
Master,...
Naučni i stručni radovi:
U ovom poglavlju navedeni su samo radovi i tehnička rešenja koja su vezana za oblast
sušenja koja je predmet predložene doktorske disertacije.
Rad u međunarodnom časopisu
Z. Lalić, M. Arsenović, Đ. Janacković, M. Vasić, Z. Radojević, „Influence of increased
temperature on clay fast drying process“, Romanian Journal of Materials, 39(3) 2009, 175–179.
ISSN 1583-3186, IF2009=0.242 (M23).
Rad u međunarodnom časopisu van SCI liste
M. Vasić, Z. Radojević.: “Establishing the model for predicting the duration of the main stage of
drying green masonry products”, International journal of modern manufacturing technologies,
Rumunija, 2(1) 2010, 93-98. ISSN 2067-3604 (M51).
32
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
M. Vasić, Z. Radojević, M. Maričić, „Uticaj režima pečenja na kvalitet opekarskih proizvoda“,
14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Proceedings, ISBN 978-8680587-96-7, Soko Banja 13-16. novembar 2009, 121- 128 (M33).
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
M. Vasić, Z. Radojević, Đ. Janackovic, A. Rosić, „Mechanical activation of clays and its
influence on process of drying and final properties of masonry units“, XIV International Clay
Conference, ISBN 978-88-7522-027-3, Book of apstracts, june 14 – 20. 2009, str.61 (M34).
M. Vasić, Z. Radojević, Đ. Janackovic, A. Rosić, „Mechanical activation of clay“, ISBN 978-8680321-18-9, CIP 66.017/.018(048), Programme and book of abstracts, „Eleventh annual
conference YUCOMAT 2009“, 31.08 – 4.09.2009, str.96 (M34).
Magistarska teza
M. Vasić, „Uticaj mehaničke aktivacije opekarske gline na strukturu, brzinu sušenja i
fizičkommehanička svojstva opekarskih proizvoda“, Magistrska teza, CMS Univerziteta u
Beogradu, oktobar 2009, 1 – 113 (M72).
Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip uvedeni u proizvodnju, novo
prihvaćeno rešenje problema u oblasti makroekonomskog, socijalnog i problema održivog
prostornog razvoja
Tehničko rešenje primenjeno u fabrici "Naša Sloga" iz Kovina u 2010 godini, autori:
Z.Radojević, M.Vasić, M. Arsenović, I. Budimirović.: "Optimizacija procesa sušenja opekarskih
proizvoda" (M 84)
Na izloženih dosadašnjih rezultata naučno-istraživačkog rada, Komisija smatra da je
kandidat podoban za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
2. Predmet i cilj istraživanja
I pored hiljadugodišnje tradicije u proizvodnji opekarskih proizvoda, na desetine
istraživača širom sveta stalno rade na unapređenju i skraćenju procesa sušenja, na poboljšanju
krakteristika kvaliteta osušenih proizvoda i na smanjenju cene proizvodnje. Otuda je i potreba da
se multidisciplinarnim pristupom i primenom savremenih postavki : fizike, hemije, nauke o
materijalima, fenomena prenosa mase, teorije sušenja i računarskih tehnologija, prošire postojeća
saznanja o procesu sušenja opekarskih proizvoda. Predmet istraživanja ove doktorske disertacije
predstavlja izučavanje procesa sušenja opekarskih proizvoda.
Uspostavljanje optimalnih uslova sušenja u industrijskoj konvektivnoj sušnici, zavisi od
više faktora a između ostalog i od uspešnosti razvoja matematičko – fizičkog modela procesa
sušenja i njegove implementacije u praktičnoj primeni.
Osvrt na relevantne bibliografske podatke
Osnova modelovanja procesa konvektivnog sušenja, jeste rešavanje skupa parcijalnih
diferencijalnih jednačina sastavljenih od jednačina kinetike procesa i jednačina bilansa mase i
energije. Sobzirom da se proces sušenja karakteriše nizom jednačina, koje izražavaju osnovne
zakone fizike sušenja, a izrazito su ne linearne, uz napomenu da se vlažnost materijala menja na
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
33
unapred nepoznat način (stohastički) i da ga karakteriše znatno vremensko kašnjenje, jasno se
uočava da je izučavanje procesa sušenja a pogotovu matematičko modelovanje kinetike sušenja
izuzetno složeno. U okviru ove doktorske teze, na osnovu literaturnih podataka biće dat prikaz
savremnih istraživanja vezanih za određivanje efektivnog koeficijenta difuzije, kao i prikaz
novorazvijenih načina za određivanje ovog koeficijenta i modelovanja procesa sušenja koji treba
da budu rezultat istraživanja obrađenih u ovoj tezi. U principu postoje tri pravca u modelovanju:
teorijski, poluteorijski i empirijski.
Teorijski pravac definiše niz modela sušenja koji su zasnovani na razmatranju unutrašnje
otpornosti prilikom transfera vlage. Radovi S.Chemkhi-a i F. Zagroub-a F i niza drugih autora
mogu poslužiti kao primer modelovanje na bazi teroijskih postavki.
Poluteorijski i empirijski pravac su zasnovani samo na razmatranju spoljašnje otpornosti
prilikom transfera vlage između proizvoda i toplog vazduha za sušenje. Poluempirijski modeli
prestavljaju kompromis između teorijskih postavki i mogućnosti njihovog matematičkog
rešavanja. Ovakvi modeli se svode se na rešavanje Crank-ove difuzione jednačine, odnosno na
određivanje efektivnog koeficijenta difuzije. Modeli najčešće proističu iz Crank-ove jednačine i
uzimaju u obzir samo određen, konačan broj članova u nizu. Neki od ovih modela kao što su: su
Newtonov ili Lewisov model ( primenjeni su u radovima O’Callaghan J.R., Menzies D.J., Bailey,
P.H.), Page-ov model (primenjen je u radovima : Diamante, L. M., Munro, P. A), Hendersonv i
Pabisov model (primenjeni su u radovima Karathanos, V.T., Belessiotis) a logaritamski model
(primenjen je u radovima Karathanos, V.T., Belessiotis, V.G, Doymaz, I).
Empirijski modeli daju direktnu vezu između sadržaja vlage i vremena sušenja. Oni
predstavljaju pokušaje da se što bolje opiše veza između sadržaja vlage i vremena sušenja bez neke
teorijske podloge. Ovi modeli se najčešće predstavljaju pomoću polinoma. Primena polinoma
povlači i određene nedostatke kao što su :
• rad sa velikim brojem slobodnih parametara,
• krive brzine sušenja koje nemaju početak iz nule (u t=0 i w=0), velika
odstupanja u obliku krive sušenja na početku i na kraju.
Prednost ovih modela je dobra aproksimacija ulaznih podataka i što ovi modeli imaju visok indeks
korelacije na primer, model Wanga i Singha.
Iako se proces sušenja opekarskih sirovina istražuje širom sveta duži niz godina
istraživanja na ovom problemu su idalje aktuelna kako sa aspekta optimizacije postojećih procesa i
smanjenja utrošaka energije pri vođenju istih, tako i sa aspekta stvaranja i postavke novih
energetski povoljnijih postupaka sušenja. Pored velikog broja istraživača i literature koja
neminovno prati razvoj u oblasti sušenja poslednjih godina došlo je i do značajnog informatičkog
razvoja koji omogućava modelovanje i rešavanje koplikovanih matematičkih opisa procesa sušenja
primenom savremenih kompjutera.
Predviđena istraživanja će svakako doprineti boljem razumevanju procesa sušenja,
metoda za određivanje efektivnog koeficijenta difuzije kao i razvoju modela za opis kinetike
sušenja.
Cilj istraživanja u ovoj doktorskoj disertaciji je modelovanje procesa sušenja primenjenog
na različite opekarske sirovine u cilju dobijanja matematičkog izraza za opisivanje istog.
Istraživanja obuhvaćena u ovoj doktorskoj disertaciji obuhvatiće modelovanje procesa sušenja
korišćenjem sva tri pristupa.
3. Polazne hipoteze
3.2.1
Modelovanje procesa sušenja zasnovano na teorijskim postavkama
Teorijsko modelovanje procesa sušenja svodi se na rešavanje Crank-ove difuzione
jednačine (1) odnosno na određivanje efektivnog koeficijenta difuzije. Obzirom da se opekarski
proizvodi skupljaju prilikom sušenja potrebno je razviti model koji bi uzeo i ovaj fenomen u obzir.
34
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Uvođenjem u jednačinu (1) izraza l(t) koji predstavlja eksperimentalnu zavisnost promene debljine
pločice u vremenu izvršena je korekcija izraza. Treba imati na umu da ovaj vid korekcije nije
striktno matematički stopostotno tačan. To je iz razloga što je izvedeni izraz (1) definisan za
uslove ne promenjive debljine pločice pa bi formalno gledano tačna korekcija promene debljine
trebala biti uneta pre integraljenja izraza iz koga je nastala jednačina (1). U literaturi se ovaj vid
korekcije promene karakteristične dimenzije uzorka pominje u radu L.Hassinia, kao i A.O. Disse
gde se može videti da se dobijaju precizniji podaci.
U radovima Wiltona Pereire da Silveje opisan način rešavanja difuzione jednačine za
slučaj uzorka oblika sfere i dat prikaz algoritma programa za rešavanje. Planom istraživanja
predviđena su istraživanja u cilju unapređenja njihovih modela na osnovu rezultata
eksperimentalnih određivanja i savremenih matematičkih modela i to za slučaj kada postoji
skupljanje i za slučaj kada ne postoji skupljanje uzorka.
3.2.2
Modelovanje procesa sušenja zasnovano na poluteorijskim postavkama.
U ovom delu doktorske teze će se izvršiti modelovanje procesa sušenja pomoću
postojećih literaturno dostupnih tankoslojnih modela sušenja i novog tankoslojnog modela. Biće
dat prikaz razvoja novog tankoslojnog modela, koji predstavlja modifikaciju Pageovog i
logaritamskog modela.
3.2.3
Modelovanje procesa sušenja zasnovano na empirijskim postavkama
U ovom delu doktorske teze će se izučavati zavisnost efektivnog koeficijenta difuzije
određenog merenjem, u funkciji parametara medijuma za sušenje (brzine, vlažnosti i temperature
vazduha). Time će se dobiti zavisnost koja zamenom u Crank-ovu jednačinu daje mogućnost za
predviđanje procesa sušenja u okviru granica zadatih planiranim eksperimentom. Pored ovoga
pokušće se uspostavljanje zavisnost parametara (k, n, a i b) novog tankoslojnog modela u funkciji
parametara medijuma za sušenje. Time bi se stvorila realna pretpostavka o mogućnosti
predviđanja procesa sušenja u okviru granica zadatih planom eksperimenta.
Da bi se smanjio broj eksperimenata neophodnih za uspostavljanje određene fizičke
zavisnosti od neke druge ili drugih fizičkih veličina, koje predstavljaju cilj eksperimenta, unazad
petnestak godina se primenjuju metode planiranog eksperimenta.
Zavisnost između izlaznih parametara (odziva) i ulaznih parametara (faktora) naziva se funkcija
odziva i ona je predstavljena sledećom jednačinom: y=f (x1,x2, ... xk), gde je :
ƒ y – odziv, rezultat eksperimenta i u našem slučaju će predstavljati Deff a,
ƒ x1,x2, ... xk – nezavisno promenljive, odnosno faktori koji se mogu birati pri postavljanju
eksperimenta i u našem slučaju su to parametri medijuma za sušenje temperatura, brzina i
vlažnost.
Postupak dolaženja do zavisnosti matematičkog modela podrazumeva metod postepenog traženja,
tj. pokušava se da se opisivanje pojave izvrši sa „najprostijim linearnim modelom“. Nakon toga se
ocenjuje njegov kvalitet i ukoliko ne zadovoljava, povećava se stepen polinoma, odnosno broj
njegovih članova. Sa povećanjem broja članova se nastavlja sve dok dobijeni matematički model
ne bude odgovarajući, odnosno adekvatan za opis pojave iz eksperimenta. Provera adekvatnosti
modela se vrši pomoću Fišerovog kriterijuma F a model se smatra adekvatnim kada vrednost F ne
odstupa od tablične vrednosti ili dogovorene vrednosti. Uobičajeno je da je ta vrednost F = 0,05
(odnosno 5%). Danas postoje brojni kompjuterski paketi za obradu i statističku analizu podataka.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
35
4. Naučne metode istraživanja
U postupku karakterizacije opekarskih glina korišćenih u eksperimentalnom radu
koristiće se svremene ispitne metode kao što su:
• hemijska silikatna analiza
• granulamotrijska analiza
• diferencijalno termijska naliza
• diferencijalno termogravimatrijska analiza
• rentgenska analiza
• dilatometrijska naliza
• mineraloška analiza idr.
Keramičko – tehnološka ispitivanja opekarskih glina obuhvatće određivanje:
• svojstva sirovine posle prerade i homogenizacije,
• svojstva i ponašanje sirovine u procesu oblikovanja i
• ponašanje sirovine u procesu sušenja i karakteristike suvih proizvoda
Proučavanje operacije sušenja sprovešće se u laboratorijskoj recirkulacionoj sušari specijalno
adaptiranoj za ova ispitvanja, koja je opremljena PC kontrolerima i poseduje mogućnost
regulacije: temperature, relativne vlažnosti i brzine medijuma za sušenje. Monitoring svih zadatih
parametra sušenja i zapisi o promeni težine i o skupljnju ispitnog uzorka vrši se automatski uz
pomoč PC računara.
5. Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da rezultati istraživanja daju značajan doprinos u određivanju efektivnog
koeficijenta difuzije i modelovanju procesa sušenja opekarskih proizvoda.
Očekivani doprinos predstavlja:
- nov pristup definisanja načina za određivanje efektivnog koeficijenta difuzije za slučaj
„tankoslojnog modela“ kada se skupljanje može zanemariti i za slučaj kada se skupljanje
ne sme zanemariti.,
- izrada matematičkog modela za određivanje efektivnog koeficijenta difuzije za sučaj kada
se skupljanje može zanemariti i za slučaj kada se skupljanje ne sme zanemariti
- definisanje načina za rešavanje Crank-ove difuzione jednačine, i izgradnja softwera za
rešavanje iste.
- definisanje i izrada novog tankoslojnog modela sušenja kao i
- definisanje prognozne jednačine za opis procesa sušenja u funkciji temperature, brzine i
vlažnosti vazduha za sušenje.
Na osnovu definisanja prognozne jednačine realno je očekivati da se može izvršiti
optimizacija procesa sušenja opekarskih proizvoda, što kao krajnji praktični rezultat vodi ka
smanjenju vremena sušenja i uštedi energije u ovom procesu.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Plan i struktura istraživanja obuhvatiće:
• Izbor opekarskih sirovina, koje predstavljaju tipične opekarske sirovine koje se mogu
naći u upotrebi u našoj zemlji.
• Karakterizacija izabranih sirovina (analize: hemijskog sastava, rendgenska analiza, DTA i
TG analize, dilatometrijskih ispitivanja, određivanja granulometrijskog sastava, idr).
• Keramičko tehnološka ispitivanja (određivanje plastičnosti sirovine po Pfefferkorn-u,
skupljanje pri sušenju, zapreminska masa, pritisna čvrstoća suvih proizvoda, osetljivost
na sušenje, položaj kritične tačke idr.).
36
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
•
•
ispitivanje procesa sušenja (Definisanje granica planiranih eksperimenata i kreiranje dva
eksperimenatalna seta. Svaki set eksperimenata će se sastojati od osam eksperimenata, pri
čemu će u prvom setu vrednosti temperature brzine i vlažnosti vazduha za sušenje biti
konstantne. U drugom setu proces sušenja će biti podeljen na tri segmenta, unutar kojih
će vrednosti temperature brzine i vlažnosti vazduha za sušenje biti konstantne. Planirana
su još dva dopunska eksperimenta unutar svakog eksperimentalnog seta. Vrednosti
temperature brzine i vlažnosti vazduha u dopunskim eksperimentima se nalaze unutar
prethodno definisanih granica za oba eksperimentalna seta.)
Uspostavljanje modela sušenja (Modelovanje procesa sušenja će se zasnivati na
određivanju efektivnog koeficijenta difuzije a poluteorijsko i eksperimentalno
modelovanje će se zasnivati na određivanju regresionih i statističkih parametara za
nekoliko literaturno dostupnih modela kao i novo kreiranog tankoslojnog modela. Biće
razvijen metod, i definisan nov softver za određivanje efektivnog koeficijenta difuzije,
čijom zamenom u polaznu jednačinu Crancka se dobijaju prognozne vrednosti krive
sušenja. Zamenom regresionih parametara u jednačine tankoslojnih modela takođe se
dobijaju prognozne vrednosti krive sušenja.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu podataka iznetih u ovom materijalu članovi Komisije smatraju da je tema
doktorske disertacije koju je predložio mr Miloš Vasić dipl.inž. utemeljena i naučno zasnovana.
Stoga predlažemo Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da mr Milošu
Vasiću dip.inž tehnologije, odobri izradu doktorske disertacije pod nazivom: „Određivanje
efektivnog koeficijenta difuzije, modelovanje i optimizacija procesa sušenja opekarskih
proizvoda“ i da za mentora imenuje prof. dr Željka Grbavčića, redovnog profesora Tehnološkometalurškog fakulteta.
ČLANOVI KOMISIJE
1.
Dr Željko Grbavčić red. prof. TMF-a
2.
Dr Đjorđe Janaćković red. prof. TMF-a
3.
Dr Zagorka Radojević, naučni savetnik Institut za ispitivanje
materijala Srbije
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
37
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanog
17.03.2011. godine imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme
doktorske disertacije kandidata mr Jasne Z. Ivanović, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom „Kinetika
i optimizacija procesa izolacije biljnih ekstrakata sa antibakterijskim dejstvom“. Posle pregleda i
analize dostavljenog materijala, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1.
Podaci o kandidatu
Jasna Z. Ivanović rođena je 1981. godine u Aleksincu gde je završila osnovnu i srednju
školu. Tehnološko-metalurški fakultet upisala je 2000. godine i diplomirala na smeru Organska
hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, decembra 2005. godine sa prosečnom ocenom 8,95
i ocenom 10 na diplomskom radu sa temom „Ispitivanje kinetike natkritične ekstrakcije etarskog
ulja valerijane (Valeriana officinalis L.) i kantariona (Hypericum perforatum L.)“. Na Tehnološkometalurškom fakultetu u Beogradu upisala je poslediplomske studije u oblasti „Organska-hemijska
tehnologija, reaktorsko inženjerstvo, prerada nafte i gasa, petrohemija“ 2006. godine i uspešno
položila sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 9,88. Magistarsku tezu
pod nazivom „Izolacija antioksidativne frakcije iz ruzmarina (Rosmarinus officinalis L.) i žalfije
(Salvia officinalis L.) natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom-optimizacija procesa“ je odbranila
februara 2009 sa ocenom 10.
Jasna Z. Ivanović je u periodu 2006-2010. godine bila angažovana na realizaciji projekta
osnovnih istraživanja pod nazivom „Izolacija, karakterizacija, biološka aktivnost i transformacija
prirodnih organskih jedinjenja dobijenih natkritičnom ekstrakcijom“ koje je finansiralo
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u zvanju istraživač-pripravnik (20062009) odnosno istraživač-saradnik (2009-2010) gde je radila na realizaciji više istraživačkih tema
iz oblasti ekstrakcija biološki aktivnih jedinjenja iz biljnog materijala. U periodu od 2007-2009.
godine Jasna Z. Ivanović je bila angažovana na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj
Republike Srbije iz programa EUREKA pod nazivom „Funkcionalne komponente biljnog porekla
za prehrambenu industriju“ a u periodu 2008-2010 i na realizaciji projekta tehnološkog razvoja
pod nazivom „Razvoj tehnologije dobijanja proizvoda za lečenje kožnih infekcija na bazi biljnih
ekstrakata“ koji je takođe finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
Mr Jasna Ivanović je trenutno angažovana na projektima III45017 (2011-2014)
„Funkcionalni fiziološki aktivni biljni materijali sa dodatom vrednošću za primenu u
farmaceutskoj i prehrambenoj industriji“ koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
Republike Srbije, na bilateralnom projektu sa Nemačkom (2011-2012) „Sistematski predtretman
prirodnih materijala u cilju optimalnog otpuštanja aktivnih komponenti tokom procesa natkritične
ekstrakcije“ (TMF-Hamburg University of Technology) i na EUREKA projektu E!6240
PLANTCOSMEHEL (2010-2012) „Razvoj novih proizvoda na bazi biljnih materijala za
poboljšanje zdravlja i kozmetike“ (Development of new products from plant material for health
improvement and cosmetics) u saradnji Srbije sa Letonijom i Litvanijom.
Jasna Z. Ivanović je autor i koautor šest radova u vodećim međunarodnim časopisima
(M21), četiri rada u međunarodnim časopisima (M23), tri rada u domaćim časopisima (M51) kao i
jedanaest radova štampanih u celini na međunarodnim skupovima (M33) i jedanaest radova
štampanih u izvodu na međunarodnim skupovima (M34). Autor je jedne monografije od
nacionalnog značaja pod nazivom „Natkritična ekstrakcija antioksidanasa iz ruzmarina i žalfije“.
38
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
1.1. Spisak objavljenih radova koji opredeljuju kandidata na predloženoj temi:
Naučni radovi objavljeni u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21):
1. Jasna Ivanovic, Mihailo Ristic, Dejan Skala, Supercritical CO2 extraction of
Helichrysum italicum: influence of CO2 density and moisture content of plant material,
The Journal of Supercritical Fluids, xxx (2011) xxx. Article in press, Accepted
manuscript, doi:10.1016/j.supflu.2011.02.013. IF=2,639
2. Jasna Ivanovic, Irena Zizovic, Mihajlo Ristic, Marko Stamenic, Dejan Skala, The
analysis of simultaneous clove/oregano and clove/thyme supercritical extraction, The
Journal of Supercritical Fluids, 55 (2011) 983-991. IF=2,639
3. Sandra Glisic, Jasna Ivanovic, Mihajlo Ristic, Dejan Skala, Extraction of Sage (Salvia
officinalis L.) by Supercritical CO2: Kinetic Data, Chemical Composition and Selectivity
of Diterpenes, The Journal of Supercritical Fluids, 52 (2010) 62-70. IF=2,639
4. Nada Babovic, Sonja Djilas, Milka Jadranin, Vlatka Vajs, Jasna Ivanovic, Slobodan
Petrovic, Irena Zizovic, Supercritical carbon dioxide extraction of antioxidant fractions
from selected Lamiaceae herbs and their antioxidant capacity, Innovative Food Science
& Emerging Technologies, 11 (2010) 98-107. IF=2,174
5. M. Stamenic, I. Zizovic, R. Eggers, P. Jaeger, H. Heinrich, E. Rój, J. Ivanovic, D. Skala,
Swelling of plant material in supercritical carbon dioxide, The Journal of Supercritical
Fluids, 52 (2010) 125-133. IF=2,639
6. Irena Zizovic, Marko Stamenić, Jasna Ivanović, Aleksandar Orlović, Mihailo Ristić,
Sofija Djordjević, Slobodan D. Petrović, Dejan Skala, Supercritical carbon dioxide
extraction of sesquiterpenes from valerian root, The Journal of Supercritical Fluids, 43
(2007) 249-258. IF=2,639
Naučni radovi objavljeni u međunarodnim časopisim (M23):
1.
2.
3.
4.
J. Ivanovic, D. Misic, M. Ristic, Olivera Pesic, I. Zizovic, Supercritical CO2 Extract and
Essential Oil of Bay (Laurus nobilis L.)-Chemical Composition and Antibacterial
Activity, Journal of Serbian Chemical Society, 75 (2010) 395-404. IF=0,820
Jasna Ivanović, Sonja Đilas, Milka Jadranin, Vlatka Vajs, Nada Babović, Slobodan
Petrović, Irena Žižović, Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Antioxidants from
Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and Sage (Salvia officinalis L.), Journal of Serbian
Chemical Society, 74 (2009) 717-732. IF=0,820
Mišić
Dušan,
Ašanin
Ružica,
Ivanović
Jasna,
Žižović
Irena,
Investigation of antibacterial activity of supercritical extracts of plants, as well as of
extracts obtained by other technological processes on some bacteria isolated from
animals, Acta veterinaria, 59 (2009) 557-568. IF=0,179
Jasna Ivanović, Irena Žižović, Slobodan Petrović, Dejan Skala, Analysis of different
processes of extraction: yield of extracts obtained from Aloe Vera (Aloe barbadensis
Miller) and Sweet bay (Laurus nobilis L.) and exergy analysis of applied processes,
Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly 15 (2009) 271-278. IF=nema, a
svrstava sa u ovu kategoriju prema odluci matičnog odbora Ministarstva nauke.
Monografija od nacionalnog značaja (M42):
1. Jasna Ivanović, „Natkritična ekstrakcija antioksidanasa iz ruzmarina i žalfije“,
Zadužbina Andrejević, Beograd, 2010. ISBN:978-86-7244-850-4
Naučni radovi objavljeni u vodećim časopisima nacionalnog značaja (M51):
1.
D. Mišić, I. Žižović, J. Ivanović, Antibakterijsko delovanje mešavina ekstrakata usnee,
timijana i anđelike dobijenih različitim tehnološkim procesima protiv nekih vrsta
bakterija značajnih za veterinarsku medicinu, Veterinarski glasnik 64 (2010) 65-74.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
2.
3.
39
D. Mišić, J.Nišavić, Irena Žižović, J. Ivanović, Antibakterijsko delovanje i citotoksični
efekat natkritičnog ekstrakta timijana i ekstrakta timijana dobijenog procesom
hidrodestlacije, Veterinarski glasnik, 63 (2009) 17-27.
Jasna Ivanović, Nada Aničić, Irena Zizovic, S. Petrovic, Supercritical CO 2 Plant
Extracts as Additives in Meat Industry, Meat Technology 48 (2007) 236-241.
Radovi saopšteni na međunarodnim skupovima štampani u celini (M33):
1.
Ivanovic J., Zizovic I., Stamenic M., Skala D., Supercritical CO2 extraction of oregano
and clove buds-synergistic kinetic effect and chemical composition. The 12th European
Meeting on Supercritical Fluids, Graz, Austria, 9-12 May, 2010.P6, Full text on USB
2. D. Misic, J. Ivanovic, I. Zizovic. Antibacterial activity of supercritical Usnea barbata
extract against staphylococci, streptococci and enterococci originated from animals. 20th
European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vienna, Austria,
10-13 April 2010. Book of Abstracts: P1246. Citation: Clinical Microbiology and
Infection. Volume 16 Supplement No. 2, Page S349.
3. J. Ivanovic, D. Misic, M. Perovic, M.Ristic, I. Zizovic, Supercritical CO2 Extraction of
Thyme (Thymus vulgaris L.) - Antibacterial Activity and Chemical Composition, GPEEPIC, 14-17. June, 2009, Venice, Full text on CD ROM
4. M. Stamenic, A. Cvetkovic, J. Ivanovic, I. Zizovic, Supercritical Carbon Dioxide
Extraction of Chamomile Extracts: Modelling and Comparison With Other Methods,
GPE-EPIC, 14-17. June, Venice, Full text on CD ROM
5. M. Stamenić, D. Petrović, J. Ivanović, I. Žižović, D. Skala, Modeling of Optimized
Supercritical Carbon Dioxyde Extraction of Essential Oils from Hyssop (Hyssop
officinalis), Thyme (Thymus serpullum) and Valerian (Valeriana officinalis), The
Proceedings of the 9th International Symposium on Supercritical Fluids, May, Arcachon,
France 2009, p138-P27
6. J. Ivanovic, M. Ristic, Olivera Pesic, I. Zizovic, and D. Skala, Chemical Composition of
the Supercritical CO2 Extract and Essential Oil of Bay (Laurus nobilis L.), The 11th
Meeting on Supercritical Fluids, 4-7.5.2008, Barcelona, Spain, Full text on USB
7. J. Ivanović, K. Vučković, I. Zizovic, S. Petrovic, D. Skala, Differet methods of
extracting antioxidants from Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) and Sweet Bay (Laurus
nobilis L.), 18th International Congress of Chemical and Process Engineering - CHISA
2008, Praha, Czech Republic, Full text CD Rom
8. J.Ivanović, I. Žižović, S. Đilas, V. Vajs, S. Petrović, D. Skala, Supercritical Carbon
Dioxide Extraction of Natural Antioxidants from Rosemary and Sage, 11th Meeting on
Supercritical Fluids, 4-7.5.2008, Barcelona, Spain, Full text on USB
9. I. Zizovic, R. Eggers, H. Heinrich, P. Jeager, M. Stamenic, J. Ivanovic, D. Skala,
Swelling of Plant Material and SFE Process Optimization, 11th Meeting on Supercritical
Fluids, 4-7.5.2008, Barcelona, Spain, Full trext on USB
10. I.T. Zizovic, J.Z. Ivanovic, M.S. Ristic, S.M. Djordjevic, D.U. Skala, “Supercritical
carbon dioxide extraction of wild grown and cultivated valerian“17th International
Congress of Chemical and Process Engineering - CHISA 2006, Praha, Czech Republic,
Summaries 2, P3.048, 482. Full text CD Rom
11. Zizovic T. Irena, Ivanović Z. Jasna, Djordjević M. Sofija, Ristić S. Mihajlo,Petrović D.
Slobodan, Skala U. Dejan, “Supercritical fluid extraction of valerian root“, 4th
AMAPSEEC (Association for Medicinal and Aromatic Plants of South-East European
Countries) Conference, Iasi, Romania, 2006, Full text CD Rom
40
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (M63):
1. Jasna Ivanović, Sonja Djilas, Nada Babović, Irena Žižović, Slobodan Petrović,
Antioksidativna aktivnost natkritičnih ekstrakata začinskog bilja iz familije Lamiaceae,
Knjiga radova XLVII savetovanja Srpskog hemijskog društva, 21. mart, 2009., HI04, p.
91-94
Tehnička i razvojna rešenja (M84):
1. I.Žižović, D. Mišić, J. Nišavić, J. Ivanović, Laboratorijski tehnološki postupak
dobijanja proizvoda za lečenje kožnih infekcija na bazi ekstrakta lišaja (Usnea
barbata), 2010.
Recezenti: Dr Vanja Tadić, naučni savetnik Instituta za proučavanje lekovitog bilja
„Dr Josif Pančić“ i Dr Vlada Veljković, redovni profesor, Tehološki Fakultet
Univerziteta u Nišu.
Patentne prijave:
1. I.Žižović, J. Ivanović, N. Babović, Dušan Mijin, S. Petrović, Novi postupak za
dobijanje antioksidativnog ekstrakta ruzmarina, P-2008/0463, 2008.
2. I.Žižović, D. Mišić, J. Nišavić, J. Ivanović, Postupak dobijanja proizvoda za lecenje
koznih infekcija na bazi ekstrakta lisaja Usnea barbata, P-2011/0012, 2011.
Nagrade i priznanja za naučni rad:
1. Zlatna plaketa na Međunarodnom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva "TESLA
FEST” 2008. za inovaciju pod nazivom „Novi proces za izolaciju antioksidativnog
ekstrakta ruzmarina (br. patentne prijave P-2008/0463), Dr Irena Žižović, Jasna
Ivanović, Nada Aničić, Dušan Mijin, 12-15. 10. 2008., Novi Sad, Srbija.
2. Nagrada Nacionalnog instituta za pronalazaštvo Iasi (Rumunija) na Međunarodnom
festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva "TESLA FEST 2008.” za inovaciju pod nazivom
„Novi proces za izolaciju antioksidativnog ekstrakta ruzmarina“ (br. patentne prijave P2008/0463), Dr Irena Žižović, Jasna Ivanović, Nada Aničić, Dušan Mijin, 12-15. 10.
2008., Novi Sad, Srbija.
1.2.
Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu biografskih podataka, podataka o magistraturi, spiska objavljenih radova i
dosadašnjeg rada sa kandidatom, Komisija ocenjuje da Jasna Ivanović može sa uspehom da
realizuje sva predviđena istraživanja i pruži konkretne odgovore i objašnjenja u okviru predložene
teme doktorske disertacije.
2. Predmet i cilj istraživanja
Obimna proizvodnja i potrošnja antibiotika koja je dovela do rezistencije bakterija na
veliki broj lekova podstakla je ispitivanja antibakterijskog delovanja supstanci koje nisu antibiotici
uključujući i biljne ekstrakte, a u cilju pronalaženja novih sredstava u borbi protiv infekcija
izazvanih multirezistentnim sojevima bakterija. Tokom prethodnih decenija, dokazano je da
etarska ulja i ekstrakti lekovitog i začinskog bilja ispoljavaju značajno antibakterijsko delovanje. U
novije vreme, ekstrakti izolovani iz nekih vrsta lišajeva se takođe proučavaju zbog izuzetne
antibakterijske aktivnosti [Food Control 21 (2010) 1199-1218; Phytomed. 14 (2007) 508-516; Int.
J. Food Microbiol. 94 (2004) 223- 253].
Etarska ulja za komercijalnu primenu se najčešće dobijaju destilacijom vodom ili
vodenom parom. Ove metode su jednostavne i ne zahtevaju velika investiciona ulaganja. S druge
strane, ovi postupci su ograničeni na izolaciju aromatičnih i lako isparljivih komponenti, a s
obzirom da se izvode na relativno visokoj temperaturi, može doći do termičke degradacije i
parcijalne hidrolize istih. Kod konvecionalnih postupaka ekstrakcije sa različitim organskim
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
41
rastvaračima, pored neželjnih tragova rastvarača u dobijenim ekstraktima i nezadovoljavajuće
selektivnosti, u procesu samog uklanjanja rastvarača uparavanjem može doći i do oksidativnih
transformacija pojedinih komponenata ekstrakta. Ekstrakcija aktivnih supstanci iz biljnog
materijala natkritičnim fluidima tzv. natkritična ekstrakcija (NKE) je metod razvijen poslednjih
decenija dvadesetog veka koji ima brojne prednosti u odnosu na tzv. konvencionalne metode
(destilacija i ekstrakcija sa organskim rastvaračima). Natkritični fluidi, zahvaljujući velikoj gustini
bliskoj gustini tečnosti i difuzivnosti bliskoj difuzivnosti gasova lako prodiru u biljni materijal i
ekstrahuiju sekundarne biljne metabolite. Separacija natkritičnog fluida od rastvorka je
jednostavna, brza i potpuna, a izvodi se sniženjem pritiska pri čemu natkritični fluid prelazi u
gasovito stanje. U procesima NKE najćešće se primenjuje ugljenik(IV)-oksid zato što je
netoksičan, nezapaljiv, hemijski inertan, jeftin, lako dostupan i ima povoljne kritične parametre
(tc=31,1 °C; pc=7,38 MPa) što je od izuzetnog značaja za industrijsku primenu.
Uporedo sa istraživanjima u oblasti NKE, razvijani su i matematički modeli za opisivanje
ovih procesa. Najveći broj modela zasniva se na rešavanju diferencijalnog masenog bilansa za deo
ekstraktora i njegovoj integraciji za ceo ekstraktor. Osnovne pretpostavke ovih modela su
konstantna gustina rastvarača i protok natkritičnog fluida kroz sloj čestica, zanemarljiva aksijalna
disperzija, kao i aproksimacija kojom se etarsko ulje može okarakterisati osobinama jedne,
izabrane, pseudo-komponente. Pretpostavka koju je prva uvela Sovová [Chem. Eng. Sci., 49
(1994) 409-414], a koju su kasnije usvajali i drugi autori, bila je da je deo jedinica (ćelija) u
kojima se nalazi ulje razoren predtretmanom i da je ta frakcija ulja lako dostupna natkritičnom
fluidu. Preostali deo ulja je teško dostupan i njegova ekstrakcija se prikazuje na različite načine.
Žižović i sar. [Chem. Eng. Sci., 60 (2005) 6747-6756] i Stamenić i sar. [J. Supercrit. Fluids 46
(2008) 285-292] su razvili model za opisivanje procesa NKE etarskih ulja zasnovan na
poznavanju lokacije ulja unutar biljnog materijala, što je bio prvi model koji uzima u obzir
strukturu biljnog materijala karakterističnu za određenu familiju biljaka. Pored pomenutih modela,
u okviru predložene disertacije, za opisivanje procesa ekstrakcije će biti korišćeni i matematički
modeli izvedeni iz II Fikovog zakona difuzije [JAOCS 73 (1996) 669-671; Chem. Biochem. Eng.
Q., 23 (2009) 435-444]. Prvi model [JAOCS 73 (1996) 669-671] ne uzima u obzir ispiranje
ekstraktibilnih materija sa površine čestica biljne sirovine (frakcija lako dostupnog rastvorka
oslobođena iz mlevenjem razorenih čestica biljnog materijala) pa se kao rezultat matematičkog
modelovanja po prvom modelu dobija jedna vrednost za koeficijent difuzije. Primenom drugog
modela [Chem. Biochem. Eng. Q., 23 (2009) 435-444] moguće je odrediti koeficijente difuzije za
dva karakteristična perioda ekstrakcije: period ispiranja (karakteriše ga przi porast brzine
ekstrakcije i prinosa ekstrakta usled rastvaranja ekstraktibilnih materija sa površine čestica) i drugi
period (period tzv. spore ekstrakcije koji karakteriše spora difuzija rastvorka kroz čvrstu fazu).
Takođe, pokazalo se da izlaganje biljnog materijala natkritičnom ugljenik(IV)-oksidu
(NK CO2) vodi do delimičnog rastvaranja natkritičnog fluida u pojedinim komponentama
prisutnim u biljnom tkivu, što može izazvati promene u svojstvima tkiva i, konačno, dovesti do
bubrenja biljnog materijala. Do koje mere će ove promene biti izražene zavisi od strukture biljnog
materijala, kao i od procesnih parametara (pritisak, temperatura i vreme izlaganja) [J. Supercrit.
Fluids 52 (2010) 125-133]. Bubrenje biljnog materijala utiče na povećanje koeficijenta difuzije u
čvrstoj fazi, što uzrokuje brži prenos mase kroz česticu biljnog materijala tokom procesa NKE.
Ukoliko se biljni materijal podvrgne bubrenju pre početka kontinualnog procesa NKE, mogu se
uštedeti određene količine natkritičnog ugljenik(IV)-oksida i energije. Efekat bubrenja može se
takođe primeniti i za optimizaciju procesa ekstrakcije sa organskim rastvaračima u pogledu brzine
i prinosa ekstrakcije kao i odgovarajućih ušteda rastvarača i energije [CI&CEQ15 (2009) 271-278;
J. Supercrit. Fluids 52 (2010) 125-133]. Praktično se izborom optimalnih procesnih parametara
ekstrakcije (temperatura, pritisak, protok kod NKE; odnosno izbor rastvarača, temperature kod
konvencionalne ekstrakcije sa organskim rastvaračima) može ostvariti izolovanje proizvoda sa
specifičnim svojstvima.
42
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
U ovoj doktoktorskoj disertaciji za ispitivanja će biti korišćeno odabrano aromatično i
začinsko bilje iz familije Lamiaceae (Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Thymus vulgaris,
Origanum vulgare, Lavandula angustifolia), karanfilić (Eugenia caryophyllata), lovor (Laurus
nobilis), kao i lekovito bilje poput anđelike (Angelica archangelica), ehinacea (Echinacea
purpurea), divizma (Verbascum thapsus), neven (Calendula officinalis), aloa vera (Aloe
barbadensis Miller) i lišaj Usnea barbata. U naučnoj literaturi danas se može naći dosta podataka
o antibakterijskoj aktivnosti etarskih ulja izolovanih hidrodestilacijom iz gore navedenih biljnih
vrsta [Food Control 21 (2010) 1199-1218; Int. J. Food Microbiol. 94 (2004) 223-253]. S druge
strane, postoji malo podataka o antibakterijskoj aktivnosti ekstrakata ovih biljnih vrsta i lišaja
Usnea barbata, pre svega ekstrakata dobijenih pomoću NKE [Phytomed. 14 (2007) 508-516; Olaj,
Szapan, Kozmetika (2001) 158-160]. Pored toga, u stručnoj literaturi postoji izuzetno malo
podataka o antibakterijskoj aktivnosti mešavina ekstrakata [Meat Sci. 81 (2009) 686-692] ili
mešavina etarskih ulja [United States Patent Application, 20090285886, 2009] i antibakterijskoj
aktivnosti mešavina natkritičnih ekstrakata i/ili ekstrakata dobijenih različitim postupcima sa
etarskim uljima [Vet. Glasnik 64 (2010) 65-74]. U literaturi nema podataka o simultanoj NKE iz
biljnih mešavina i samim tim ni o njihovoj antibakterijskoj aktivnosti.
Predmet ove doktorske disertacije biće proučavanje kinetike i optimizacija procesa
izolacije ekstrakata sa jakim antibakterijskim dejstvom iz odabranog začinskog i lekovitog bilja i
lišaja Usnea barbata kao i odabranih biljnih mešavina za primenu u farmaceutskoj i/ili
prehrambenoj industriji. Postupci izolacije bioaktivnih supstanci koji će biti primenjeni su:
natkritična ekstrakcija sa ugljenik(IV)-oksidom, hidrodestilacija i ekstrakcija organskim
rastvaračima sa i bez primene ultrazvuka.
Naučni ciljevi ove doktorske disertacije biće:
- ispitivanje kinetike izolacije ekstrakata sa jakim antibakterijskim dejstvom iz odabranog
začinskog i lekovitog bilja i lišaja Usnea barbata primenom različitih postupaka ekstrakcije pre
svega natkritične ekstrakcije sa ugljenik(IV)-oksidom;
- optimizacija procesa ekstrakcije odnosno procesnih parametara u cilju dobijanja ekstrakta
najjačeg antibakterijskog dejstva;
- ispitivanje kinetike simultane NKE iz odabranih smeša biljnog materijala sa aspekta mogućeg
uticaja pojedinih biljnih sirovina u smeši (odnosno njihovih glavnih komponenti) na povećanje
rastvorljivosti u natkritičnom(IV)-oksidu (kosolventski efekat) pa samim tim i na povećanje brzine
ekstrakcije i smanjenje potrošnje natkritičnog fluida;
- ispitivanje hemijskog sastava i antibakterijske aktivnosti dobijenih ekstrakata, mešavina
odabranih ekstrakata i etarskih ulja i ekstrakata dobijenih simultanom NKE iz odabranih biljnih
mešavina;
- simulacija različitih procesa ekstrakcije korišćenjem odgovarajućih matematičkih modela u cilju
izračunavanja parametara kojima se opisuje prenos mase u procesima ekstrakcije;
- uporedna eksergijska analiza različitih postupaka izolacije antibakterijskih ekstrakata.
3. Polazne hipoteze
Izrada ove doktorske disertacije biće zasnovana na sledećim pretpostavkama:
-
Iz začinskog i lekovitog bilja kao i pojedinih vrsta lišajeva moguće je izolovati jedinjenja sa
snažnim antibakterijskim delovanjem.
U cilju što selektivnijeg izdvajanja jedinjenja sa snažnim antibakterijskim delovanjem moguće
je izvršiti optimizaciju procesa ekstrakcije sa aspekta izbora metode ekstrakcije, uslova
procesa, predtretmana biljnog materijala, kosolventskog dejstva i uštede energije.
Odgovarajućim izborom procesnih parametara moguće je menjati gustinu i moć rastvaranja
natkritičnog ugljenik(IV)-oksida, odnosno njegovu selektivnost ka željenoj frakciji jedinjenja
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
-
43
sa najjačim antibakterijskim delovanjem. Natkritični ekstrakti stoga mogu imati jače
antibakterijsko delovanje od ekstrakata dobijenih ekstrakcijama sa tradicionalnim metodama
(ekstrakcija sa organskim rastvaračima i destilacija). U vezi sa tim u ovoj doktorskoj disertaciji
biće definisani i identifikovani uslovno novi biljni ekstrakti tj biljni ekstrakti čije
antibakterijsko delovanje nije ili nije dovoljno proučavano u literaturi.
Mešavine pojedinih ekstrakata u odgovarajućim odnosima mogu imati pojačano antibakterijsko
delovanje u odnosu na pojedinačne ekstrakte (postojanje sinergetskog efekta).
Prisustvo pojedinih biljnih sirovina u manjoj količini može ubrzati proces ekstrakcije iz glavne
biljne sirovine (kosolventski efekat) pa je cilj ove disertacije da se utvrdi da li postoji
međusobni uticaj različitih biljnih sirovina (odnosno njihovih glavnih komponenti) u procesu
simultane NKE iz biljnih mešavina.
4. Naučne metode istraživanja
U cilju ispitivanja kinetike i mogućnosti optimizacije procesa izolacije ekstrakata sa
antibakterijskom aktivnošću biće izveden niz ekstrakcija sa natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom na
labaratorijskom postrojenju Autoclave Engineers SCE Screening System; ekstrakcije sa etanolom i
smešom etanol/voda biće izvedene u aparaturi po Soksletu, dok će za ultrazvučne ekstrakcije biti
korišćeno ultrazvučno kupatilo Bandelin Sonorex RK 52. Za dobijanje etarskih ulja pomoću
hidrodestilacije koristiće se standardna aparatura po Klevendžeru. Svi eksperimenti biće
realizovani na Tehnološko-Metalurškom Fakultetu u Beogradu, na Katedri za Organsku hemijsku
tehnologiju u okviru istraživanja na projektima koje finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku
(ranije Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj).
Za rešavanje jednačina navedenih matematičkih modela biće korišćen softverski paket
Microsoft Fortran PowerStation 4.0.
Antibakterijska aktivnost dobijenih ekstrakata, njihovih mešavina kao i pojedinačnih
aktivnih komponenti biće ispitana in vitro na odabranim sojevima stafilokoka (uključujući i
meticilin rezistentne sojeve), streptokoka i enterokoka primenom makrodilucione ili
mikrodilucione metode u bujonu na Fakultetu Veterinarske Medicine u Beogradu, na Katedri za
Mikrobiologiju a u okviru zajedničkih istraživanja na realizaciji aktuelnih projekata.
Hemijske analize etarskih ulja i natkritičnih ekstrakata u cilju identifikacije i
kvantifikacije aktivnih komponenti biće izvedene primenom gasne hromatografije (GC/FID),
gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC/MS) na Institutu za proučavanje lekovitog
bilja "Dr Josif Pančić" u Beogradu i tečne hromatografije (HPLC) na Farmaceutskom fakultetu u
Beogradu, na Katedri za Farmakognoziju u okviru saradnje na ovim istraživanjima predloženim
projektom III45017 (2011-2014).
5. Očekivani naučni doprinos
Očekivani naučni doprinos istraživanja u okviru ove doktorske disertacije ogleda se u sledećem:
- izolovanje i identifikacija prirodnih agenasa čije antibakterijsko dejstvo nije prethodno ispitano
ili je ispitano u nedovoljnoj meri i definisanje optimalnog postupaka za njihovo dobijanje;
- karakterizacija antibakerijskih ekstrakata u pogledu sadržaja aktivnih komponenti i
antibakterijskog delovanja na patogene i/ili bakterije koje utiču na kvarenje hrane u cilju njihove
dalje primene u formulacijama preparata za lečenje kožnih infekcija i/ili primene u prehrambenoj
industriji;
- optimizacija procesa NKE sa aspekta dobijanja novih prirodnih supstanci jakog antibakterijskog
dejstva iz biljnog materiala;
- definisanje novih mešavina ekstrakata koji su pokazali najjače antibakterijsko delovanje i
definisanje njihovih odnosa u dvo- i trokompentnim mešavinama;
- dobijanje novih natkritičnih ekstrakata sa pojačanim antibakterijskim dejstvom (sinergetski
efekat) simultanom NKE iz odabranih biljnih mešavina;
44
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
- ispitivanje uticaja kosolventskog efekta nekih biljnih sirovina pri procesu simultane NKE iz
smeše više različitih biljnih sirovina koje može dovesti do uvećanja brzine ekstrakcije i smanjenja
potrošnje natkritičnog fluida;
- simulacija procesa ekstrakcije organskim rastvaračima i ekstrakcije sa natkritičnim ugljenik(IV)oksidom na osnovu odgovarajućih matematičkih modela u cilju određivanja parametara kojima se
opisuje prenos mase u procesu.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Literaturni pregled obuhvatiće analizu prethodnih istraživanja koja se odnose na:
(a) antibakterijsku aktivnost ekstrakata lekovitog i začinskog bilja dobijenih različitim
postupcima;
(b) tradicionalne postupke izolacije bioaktivnih komponenti iz biljnog materijala
(hidrodestilacija i ekstrakcija sa organskim rastvaračima, intezifikacija
konvencionalnih metoda);
(c) natkritičnu ekstrakciju bioaktivnih jedinjenja iz biljnog materijala i izbor procesnih
parametara koji dovode do selektivnog izdvajanja jedinjenja sa izraženim
antibakterijskim karakteristikama;
(d) mehanizam procesa i matematičko modelovanje ekstrakcija sa organskim rastvaračima
i sa natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom;
(e) eksergijsku analizu različitih postupaka izolacije antibakterijskih ekstrakata.
U okviru eksperimentalnog dela biće opisani:
(a) postupci izolacije etarskih ulja i ekstrakata primenom tradicionalnih metoda:
hidrodestilacije po Klevenžeru i ekstrakcije sa etanolom i smešom etanol voda
(Sokslet ekstrakcija, maceracija, perkolacija, ultrazvučna ekstrakcija) i optimizacija
procesa sa aspekta dobijanja ekstrakata najjačeg antibakterijskog dejstva;
(b) postupci dobijanja antibakterijskih ekstrakata primenom ekstrakcije sa natkritičnim
ugljenik(IV)-oksidom iz pojedinačnih biljnih sirovina i iz odabranih biljnih
mešavina kao i optimizacija procesa sa aspekta dobijanja ekstrakata najjačeg
antibakterijskog dejstva i uštede natkritičnog fluida;
(c) matematički modeli koji će se koristiti za simulaciju različitih procesa ekstrakcije;
(d) postupak izračunavanja termodinamičkih parametara potrebnih za eksergijsku
analizu i poređenje procesa;
(e) metode za određivanje hemijskog sastava etarskih ulja i ekstrakata primenom
odgovarajućih analitičkih metoda (GC/FID, GC/MS i HPLC);
(f) metode za ispitivanje antibakterijske aktivnosti dobijenih etarskih ulja i ekstrakata.
Nakon realizacije eksperimentalnog dela rada izvršiće se pregled i analiza dobijenih rezultata. Na
osnovu analize dobijenih rezultata izvešće se glavni zaključci i dati smernice za nastavak
istraživanja koja će biti realizovana u okviru ove doktorske disertacije.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu izloženog, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije „Kinetika i
optimizacija procesa izolacije biljnih ekstrakata sa antibakterijskim dejstvom“, koju je predložila
mr Jasna Z. Ivanović, dipl.inž.tehnologije, naučno zasnovana, pa predlaže Nastavno-naučnom
veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da je prihvati i da za mentora imenuje dr Irenu Žižović,
docenta na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Predložena tema pripada oblasti
Hemijskog inženjerstva.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
45
U Beogradu 25.03.2011.
ČLANOVI KOMISIJE
1. dr Irena Žižović, docent TMF
2. dr Dejan Skala, redovni profesor TMF
3. dr Dušan Mišić, docent Fakultet veterinarske medicine u
Beogradu
4. dr Slobodan Petrović, redovni profesor TMF
5. dr Vlada Veljković, redovni profesor Tehnološki fakultet,
Leskovac, Univerzitet u Nišu
46
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
47
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu držanoj
27.01.2011. godine imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme
doktorske disertacije pod naslovom:
“Hidrogelovi na bazi (met)akrilata, funkcionalizovanih poli(etilen glikola) i itakonske
kiseline“
koju je predložio kandidat Sava Dobić, dipl.inž. tehnologije.
Komisija je pregledala prijavu i predlog teme i o njenoj naučnoj zasnovanosti podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
Sava Dobić je rođen u Kraljevu, 4. 4. 1980. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju, kao đak
generacije, je završio u Vrnjačkoj Banji. Tokom školovanja je osvajao brojne nagrade na
takmičenjima iz hemije i fizike, među kojima je i Zlatna medalja sa Republičkog takmičenja iz
hemije. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1999. godine.
Diplomirao je na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju 2006. godine sa prosečnom ocenom
9,65, odbranivši diplomski rad na temu „Hidrogelovi na bazi 2-hidroksietil metakrilata,
funkcionalizovanih poli(alkilen glikol)а i itakonske kiseline“ sa ocenom 10, a pod mentorstvom
prof. dr Jovanke Filipović. Iste godine upisao je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Hemija i inženjerstvo polimera i položio sve predviđene
ispite, kao i Završni ispit sa srednjom ocenom 9,60. Tokom osnovnih studija bio je stipendista
Fonda za mlade talente Ministarstva prosvete Republike Srbije i dobitnik je nagrada za najbolje
studente „Mihajlo Pupin” i „Dr. Zoran Đinđić”, stipendije Kraljevine Norveške, kao i priznanja
„Panta S. Tutundžić“ za izuzetan uspeh na osnovnim studijama. Od upisa na doktorske studije
stipendista je Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
Sava Dobić je do sada objavio jedan rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M21), jedan
rad u međunarodnom časopisu (M23) i 4 naučna saopštenja na međunarodnim skupovima (M34).
Govori engleski jezik i odlično poznaje rad na računaru.
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI I SAOPŠTENJA
Naučni radovi objavljeni u istaknutim međunarodnim časopisima (M21)
Tomić S.Lj., Mićić M.M., Dobić, S.N., Filipović J.M., Suljovrujić E.H., Smart poly(2hydroxyethylmethacrylate/itaconicacid) hydrogels for biomedical application, Radiation Physics
and Chemistry 79 (2010) 643-649. ISSN: 0969-806X IF(2009)=1.149
Naučni radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (M23)
Tomić S.Lj., Mićić M.M., Krezović B.D., Dobić S.N., Suljovrujić E.H., Filipović J.M.,
Inteligentni hidrogelovi na bazi itakonske kiseline za biomedicinsku primenu, Hemijska industrija
63 (6) (2009) 603-610. ISSN 0367-598X IF(2009)=0.117
Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja, štampani u knjigama radova u obliku
kratkog izvoda (M34)
Tomić S.Lj., Mićić M.M., Dobić S.N., Marinković A.D., Suljovrujić E.H., Filipović J.M., B3
vitamin release from P(HEMA/PEGDMA/IA) copolymeric hydrogels, 1st Conference on
48
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Innovation in Drug Delivery: From Biomaterials to Devices, 2007, Naples, Italy, Programme and
Abstracts, p 109 (2007)
Tomić S.Lj., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Dobić S.N., Silver/(2-Hydroxyethyl Methacrylateco-Itaconic Acid/Poly(Vinyl Pyrrolidone)) Semi-Interpenetrating Hydrogel Networks, The 8th
International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, APME 2009,
Dresden, Germany, Book of Abstracts, p 235 (2009)
Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Filipović J.M., Dobić S.N., In vitro cephalexin release study from new
poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) copolymeric hydrogels, 2th Conference Innovation in
Drug Delivery, Aix-en-Provence, France, Programme and Abstracts, p 154 (2010)
Jovašević J.S., Radović J., Dobić S.N., Perić-Grujić A.A., Tomić S.Lj., Copper(II)-ion release
study from copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, Biotehnologija
za održivi razvoj, TMF, Beograd, Knjiga izvoda radova, p 92-93 (2010) ISBN 978-86-7401-269-7
2. Predmet i cilj istraživanja
Naučni cilj istraživanja ove doktorske disertacije je sinteza nove klase hidrogelova koji sadrže
2-hidroksietil (met)akrilat, itakonsku kiselinu i funkcionalizovane poli(etilen glikole), različitog
sastava. Osnovni cilj je da se ispita uticaj sastava hidrogelova sa aspekta odnosa i vrste
komponenata u sintezi na svojstvo bubrenja. Dalje, cilj je i ispitivanje mogućnosti primene ovih
hidrogelova u biomedicinske svrhe, prevashodno u sistemima za kontrolisano otpuštanje
terapeutskih agenasa.
Zahvaljujući specifičnim svojstvima danas su hidrogelovi postali veoma atraktivni za primenu
u biomedicinske svrhe, a posebno su interesantni hidrogelovi osetljivi na spoljašnje stimulanse,
tzv. „inteligentni” hidrogelovi, jer se njihova fizičko-hemijska i mehanička svojstva mogu
kontrolisati promenama fizioloških uslova (pH vrednost, temperatura, jonska jačina, promena
koncentracije biološki aktivnih supstanci, itd.). Jedan od prvih hidrogelova koji je primenjen za
izradu kontaknih sočiva, je bio na bazi 2-hidroksietil metakrilata, zbog zadovoljavajućih
mehaničkih svojstava, odlične biokompatibilnosti, odgovarajućeg indeksa refrakcije i visoke
propustljivosti kiseonika.
Homopolimerni hidrogelovi na bazi 2- hidroksietil akrilata (HEA), a naročito oni na bazi 2hidroksietil metakrilata (HEMA), pokazuju mali stepen bubrenja i slaba mehanička svojstva.
Uvođenjem komonomera moguće je da se znatno poboljšaju biokompatibilnost, stepen bubrenja i
mehanička svojstva kopolimera, koja su veoma značajna za njihovu primenu u biomedicini.
Predmet ovog rada je sinteza novih tipova kopolimernih hidrogelova na bazi 2-hidroksietil
metakrilata (HEMA) i 2-hidroksietil akrilata (HEA), sa sledećim komponentama: itakonskom
kiselinom (IK) i funkcionalizovanim poli(etilen glikolima). Poli(etilen glikol) i itakonska kiselina
značajno doprinose biokompatibilnosti i hidrofilnosti, a itakonska kiselina osim toga uvodi i
svojstvo pH osetljivosti ovih kopolimernih hidrogelova. Hidrogelovi koji sadrže itakonsku kiselinu
privlače sve veću pažnju naučne javnosti zbog mogućnosti dobijanja itakonske kiseline iz
nepetrohemijskih, bioobnovljivih izvora što je čini zanimljivom za različite primene u industriji sa
aspekta zaštite životne sredine. Pored toga što se dobija iz nepetrohemijskih izvora, itakonska
kiselina je zanimljiva jer ima dve karboksilne grupe sa različitim pKa vrednostima, čime se
obezbeđuje pH-osetljivost hidrogelova u širem opsegu pH vrednosti. Osim gore navedenih
svojstava, za biomedicinske primene hidrogelova je neophodno da poseduju i dobru
permeabilnost, što se takođe postiže uvođenjem itakonske kiseline.
Hidrogelovi će biti sintetisani polimerizacijom preko slobodnih radikala, na 50 ºC. Pri sintezi
će se varirati vrsta komponenti i njihov odnos u polaznoj smeši. Strukturna karakterizacija gelova
će se izvesti korišćenjem infracrvene spektroskopije sa Fourier-ovom transformacijom.
Morfologija gelova će se okarakterisati preko skenirajuće elektronske mikroskopije. Studija
bubrenja hidrogelova u puferima pH vrednosti koje imitiraju fiziološke i patofiziološke uslove, u
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
49
fiziološki interesantnom temperaturnom opsegu, će se izvesti da bi se detektovala njihova pH i
temperaturna osetljivost. Na osnovu rezultata bubrenja, odrediće se i kinetički parametri bubrenja.
Hidrogelovi koji pokažu najpovoljnija svojstva pri bubrenju, biće testirati kao matrice u sistemima
za kontrolisano otpuštanje terapeutskih agenasa, u in vitro uslovima. Definisaće se profili
otpuštanja i odrediti kinetički parametri otpuštanja. Iz tih rezultata će se predložiti najpogodniji
modeli otpuštanja iz ovih polimernih sistema.
3. Polazne hipoteze
Hidrogelovi su izuzetno interesantni materijali za istraživanje, jer su zbog velikog sadržaja
vode najsličniji živim tkivima. Postoji hipoteza da je prvi život nastao u sredini koja je jako slična
hidrogelovima. Sinteza i primena hidrogelova u biomedicinske svrhe je poslednjih godina postala
veoma značajna oblast polimerne hemije. Struktura i hemijski sastav hidrogela određuju
potencijalnu primenu, tako da je poznavanje uslova sinteze važno za dobijenje efikasnih
polimernih sistema. Jedan od izazova istraživačima predstavlja mogućnost primene hidrogelova za
kontrolisano otpuštanje terapeutskih agenasa, jer se lek dozira u određenom vremenskom periodu,
na ciljano mesto i u terapeutskom intervalu koncentracije, čime se mogu sprečiti pojave štetnih
efekata suviše malih ili velikih doza leka tokom terapije.
Zahvaljujući mogućnosti dizajniranja željenih svojstava hidrogelova, promenom sastava pri
sintezi kopolimera, njihova primena i u mnogim drugim oblastima se detaljno ispituje, o čemu
govori veliki broj objavljenih naučnih radova. Najnovija istraživanja na polju hidrogelova ukazuju
na to da je moguće dobiti hidrogelove tačno definisanih svojstava za vrlo specifične primene. Na
osnovu dosadašnjih rezultata u ovoj oblasti može se izdvojiti nekoliko pravaca u kojima će se
kretati naredna istraživanja.
4. Nučne metode istraživanja
Sintetisani hidrogelovi biće karakterisani studijama bubrenja u puferima fiziološki i
patofiziološki značajnih pH vrednosti, radi određivanja kinetičkih parametara bubrenja
hidrogelova, FTIR (Infracrvena spektroskopija sa Fourier-ovom transformacijom)
spektroskopijom (TMF Beograd, Katedra za OH), SEM analizom (Skenirajuća elektronska
mikroskopija) (TMF Beograd, Katedra za NHT), i spektrofotometrijski na UV/Vis
Spektrofotometru (TMF Beograd, Katedra za OH).
5. Očekivani naučni doprinos
Iako u literaturi postoji veliki broj radova o hidrogelovima na bazi 2-hidroksietil metakrilata,
do sada nema rezultata o ovakvim tipovima, koji sadrže itakonsku kiselinu i funkcionalizovane
poli(etilen glikole). O hidrogelovima na bazi 2-hidroksietil akrilata do sada ima jako malo
podataka. Rezultati u okviru ove disertacije će doprineti proširenju znanja iz oblasti primene
sintetskih hidrogelova u biomedicinske svrhe, posebno kao polimernih matrica za terapeutske
agense.
6. Plan istraživanja i struktura rada
I Literaturni pregled prethodnih istraživanja:
I.1) hidrogelovi na bazi 2-hidroksietil metakrilata i 2-hidroksietil akrilata;
I.2) primena ovih hidrogelova u biomedicinske svrhe;
II Eksperimentalni deo
II.1) Sinteza dva nova tipa kopolimernih hidrogelova na bazi 2-hidroksietil metakrilata (HEMA),
itakonske kiseline (IK) i funkcionalizovanih poli(etilen glikola), i 2-hidroksietil akrilata (HEA),
itakonske kiseline (IK) i funkcionalizovanih poli(etilen glikola);
II.2) FTIR analiza gelova;
II.3) Morfologija gelova-SEM;
50
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
II.4) Studija bubrenja hidrogelova u puferima pH vrednosti koje imitiraju fiziološke i
patofiziološke uslove, kao i u širem temperaturnom opsegu; Izračunavanje kinetičkih parametara
bubrenja hidrogelova;
II.5) Testiranje odabranih hidrogelova kao polimernih matrica u sistemima za kontrolisano
otpuštanje terapeutskih agenasa, u in vitro uslovima; Izračunavanje kinetičkih parametara
otpuštanja; Uklapanje dobijenih eksperimentalnih rezultata u različite modela otpuštanja, da bi se
predložio najoptimalniji model;
II.6) Ispitivanje biokompatibilnosti hidrogelova na HeLa ćelijskoj liniji;
III Diskusija dobijenih rezultata i zaključak.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu svega izloženog, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije pod naslovom
„Hidrogelovi na bazi (met)akrilata, funkcionalizovanih poli(etilen glikola) i itakonske
kiseline“, koju je predložio Sava Dobić, dipl. inž., naučno zasnovana, pa predlaže Nastavnonaučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da je prihvati i da za mentora imenuje dr
Simonidu Tomić, docenta Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
U Beogradu, 30.3.2011. godine
Članovi Komisije:
1. Dr Simonida Tomić, docent TMF
2. Dr Ivanka Popović, red. prof. TMF
3. Dr Jovanka Filipović, naučni savetnik IHTM
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
51
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETU
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanoj 14.03.2011.
godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske
disertacije kandidata mr Slavka Smiljanića, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom: “Proučavanje
tretmana, fizičko-hemijskih svojstava crvenog mulja i parametara sorpcije na efikasnost uklanjanja
jona nikla iz vodenih rastvora”. Posle pregleda i analize dostavljenog materijala, Komisija podnosi
sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
Slavko Smiljanić rođen je 29.09.1973. god. u Loznici. Osnovnu školu završio je u Malom
Zvorniku, a srednju u Zvorniku. Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, 2000. god.
sa prosečnom ocenom 8,41 i ocenom 10 na diplomskom ispitu.
Po završetku studija radio je u privredi na poslovima pripreme i kontrole procesa proizvodnje i
na poslovima uvodjenja sistema kvaliteta JUS ISO 9002.
Postdiplomske studije završio je na Tehnološko metalurškom fakultetu u Beogradu (smer
„Inženjerstvo zaštite životne sredine”) sa prosečnom ocenom 9,88. Magistarsku tezu pod nazivom
„Uticaj komunalnih otpadnih voda Malog Zvornika na reku Drinu i predlog najpovoljnijeg rešenja
njihovog tretmana“, odbranio je 2008. godine, pod mentorstvom Prof. dr Dušana Antonovića,
čime je stekao VII2 stepen stučne spreme i akademski naziv magistar tehničkih nauka.
Od 2003 godine zaposlen je na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, kao asistent na
predmetima: „Analiza zagađivača tla, vode i vazduha” i „Tehnologija vode”. Nakon završetka
magistarskih studija biran je u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast „Ekološko
inženjerstvo“, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.
Osim angažovanosti u izvođenju nastave, učestvovao je kao saradnik u izradi više studija i
elaborata, kao i nekoliko projekata koji su realizovani od strane Tehnološkog fakulteta. Tematika
ovih aktivnosti obuhavtala je: određivanje ekvivalentnog broja stanovnika otpadnih voda, uticaj
primarne prerade drveta na životnu sredinu, rešavanje problema čvrstog komunalnog otpada,
izrada elaborata potrebnih za dobijanje ekološke dozvole: (planovi aktivnosti sa merama i
rokovima za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, dokazi uz zahtev za izdavanje
ekološke dozvole), monitorinzi zagađivača vode i vazduha, studije uticaja na životnu sredinu i dr.
Do sada je objavio 2 rada u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21), 5 radova u
časopisima nacionalnog značaja (M52), 14 radova saopštenih na skupovima međunarodnog
značaja štampana u celini (M33), jedan rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u
izvodu (M34).
1.1.
Spisak objavljenih radova koji opredeljuju afinitet kandidata za rad na
predloženoj temi:
Radovi objavljeni u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21), ISSN: 1385-8947,
Impakt faktor: 2,816:
1. S. Smiljanić, I. Smičiklas, A. Perić-Grujić, B. Lončar, M. Mitrić, Rinsed and thermally
treated red mud sorbents for aqueous Ni2+ ions, Chem. Eng. J. 162 (2010) 75-83.
2. S. Smiljanić, I. Smičiklas, A. Perić-Grujić, M. Šljivić, B. Đukić, B. Lončar, Study of
factors affecting Ni2+ immobilization efficiency by temperature activated red mud, Chem.
Eng. J. 168 (2011) 610-619.
52
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Radovi objavljeni u časopisu nacionalnog značaja (M52):
1. V. Mićić, Ž. Lepojević, M. Jotanović, G. Tadić, S. Smiljanić, Uticaj parametara procesa
na ekstrakciju sa superkritičnim ugljendioksidom, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa
Republike Srpske, 1 (2009) 77-83.
2. B. Pejović, V. Mićić, M. Perušić, G. Tadić, S. Smiljanić: A function propertyof
polytrophic process with aspect of tangent construction; Journal of Engineering &
Processing Management, Vol. 1, No.1, (2009) 24-34.
3. B. Đukić, S. Smiljanić, B. Stojanović, N. Stojanović, Uticaj stepena ugušćenja na rad
rashladnog sistema, Zaštita materijala 51(4) (2010) 250-254.
4. B. Đukić, S. Smiljanić. „Korekcija parametara penila za gašenje požara“, Zaštita u praksi,
196 (2010) 48-51.
5. B. Đukić, S. Smiljanić, D. Jovanović, „Regeneracija penila za gašenje požara“, Zaštite u
praksi, Beograd 197 (2011) 65-68.
Radovi objavljeni u zborniku međunarodnog naučnog skupa štampani u celini (M 33):
1. B. Pejović, S. Smiljanić, P. Dakić, „Utvrđivanje merodavne aproksimativne matematičke
funkcije kod istraživanja funkcija obradljivosti, grafičkom metodom“, VII međunarodni
naučno-stručni skup, DEMI, Banjaluka, 27. i 28. Maj 2005 god. Zbornik radova, strana:
261 – 264.
2. D. Lazić, J. Đuković, M. Jotanović, Lj. Vasiljević, S. Smiljanić, M. Jeremić, „Ispitivanje
uticaja primarne prerade drveta na površinske i podzemne vode“, VI Naučno/stručni
simpozij sa međunarodnim učešćem „Metali i nemetalni anorganski materijali“ Zenica,
BiH, 27-28 April, 2006, Zbornik radova, strana: 567 – 571.
3. B. Pejović, S. Smiljanić, P. Dakić, „O jednom modelu za proračun zavojnih vretena
alatnih mašina na izvijanje“, Naučno-stručni skup „Istraživanje i razvoj mašinskih
elemenata i sistema“ IRMES ′06, Banjaluka – Mrakovica, 21. i 22. Septembar 2006. god.
Zbornik radova, strana: 151 – 156.
4. B. Pejović; M. Tomić; G. Tadić; V. Mićić; S. Smiljanić; „O nekim prilazima ublažavanju
buke i vibracija kod alatnih mašina“, IV naučno-stručno savjetovanje iz oblasti rudarstva,
Trebinje 24 – 26.10.2007. god. Zbornik radova, strana: 68 – 75.
5. S. Smiljanić; V. Mićić; G. Tadić; M. Tomić; B. Pejović; „Uticaj bušenja i miniranja na
pojavu prašine u atmosferi površinskog kopa“, IV naučno-stručno savjetovanje iz oblasti
rudarstva, Trebinje 24 – 26.10.2007. god. Zbornik radova, strana: 86 – 99.
6. S. Smiljanić; V. Mićić; M. Tomić; LJ. Vasiljević; J. Đuković; „Primena membranskih
separacija u obradi vode“, Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem „Savremene
tehnologije za održivi razvoj gradova“, Banja Luka, 14 – 15 novembar. 2008. god.
Zbornik radova, strana: 421 – 429.
7. V. Mićić, Ž. Lepojević, M. Jotanović, G. Tadić, S. Smiljanić, Ispitivanje uticaja protoka
rastvarača u CO2 ekstrakciji žalfije, XLVII Savjetovanje Srpskog hemijskog društva,
Beograd, 21 Mart, 2008.
8. B. Pejović; D. Novaković; V. Mićić; M. Jotanović; M. Tomić; S. Smiljanić; Ž. Zeljković;
„Savremeni ekološki aspekti grafičkog otpada“, Naučno stručni skup sa međunarodnim
učešćem „Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova“, Banja Luka, 14 – 15
novembar. 2008. god. Zbornik radova, strana: 533 – 538.
9. V. Mićić, Ž. Lepojević, M. Jotanović, S. Smiljanić, Određivanje vrijednosti koeficijenta
unutrašnje difuzije za ekstrakcioni sistem žalfija-superkritični CO2, VIII Simpozijum
Savremene tehnologije i razvoja, 23-24 Oktobar 2009, Leskovac.
10. V. Mićić, Ž. Lepojević, M. Jotanović, S. Smiljanić, Ekstrakcija izopa superkritičnim
ugljendioksidom, Akademija nauka i umjetnsoti Republike Srpske-Naučni skup
Savremeni materijali 2010, 3-4 Juli, Banja Luka.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
53
11. J. Đuković, M. Jotanović, A. Gajić, B. Stojanović, S. Smiljanić, Gips iz procesa
odsumporavanja u Termoelektrani Ugljevik, nastanak i moguća upotreba, XII YUCORR
international Conference, 18-21.05.2010, Tara, Serbia.
12. B. Đukić, D. Jovanović, S. Smiljanić, „Ekološki i ekonomski aspekti regeneracije
pjenila“, Međunarodna naučna konferencija Bezbednosni inženjering 2010., Novi Sad.
13. B. Stojanović, B. Đukić, N. Stojanović, S. Smiljanić „Korozija i zaštita rashladnog
sistema od korozije“ I Međunarodna konferencija Termoenergetika i održivi razvoj,
Ugljevik 2010., Zbornik radova.
14. B. Đukić, S. Smiljanić, M. Tomić, A. Došić, Nove metode u pripremi vode za industriju i
energetiku, II Međunarodni kongres Jahorina
Radovi objavljeni u zborniku međunarodnog naučnog skupa štampani u izvodu (M 34):
1. M. Drobnjak, М. Gligorić, Ј. Đuković, D. Lazić, S. Smiljanić: „Investigation of quality,
stability and possibility for bottling oligomineral hiperthermal water”, 5th International
conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Ohrid,
September 10-14, 2006. Book of Abstract, Vol. I, page 61
Projekti, studije i elaborati (naveden je samo deo):
1. „Određivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) metodom mjerenja stepena
zagađenja otpadne vode za AD Fabrika glinice „Birač“ Zvornik“. Novembar 2003. god.
2. „Određivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) metodom mjerenja stepena
zagađenja otpadne vode za ZDP „Rudnik i termoelektrana“ – Ugljevik“. Novembar 2004.
god.
3. „Određivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) metodom mjerenja stepena
zagađenja otpadne vode za „GRADSKA TOPLANA“ Doboj“. Februar 2005. god.
4. „Stručno mišljenje o Aditivu za tečna goriva F.O.E. 32 (West Power) proizvođača Vestal
International, St. Louis, Mo., USA“. Mart 2005. god.
5. „Određivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) metodom mjerenja stepena
zagađenja otpadne vode za „Vitinka“ a.d. Kozluk“. April 2005. god.
6. „Ispitivanje uticaja primarne prerade drveta (pilane, brente) na površinske i podzemne
vode i prijedlog metodologije određivanja realne vrijednosti EBS-a“, Zvornik, Maj, 2005
god.
7. „Solving the problem of municipal solid waste in the municipalities of north-eastern
Bosnia and Herzegovina“, 2006, projekat finansiran od strane Evropske Unije.
8. „Određivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) metodom mjerenja stepena
zagađenja otpadne vode za A.D. „ALPRO“ Vlasenica“. Avgust 2007. god.
9. „Određivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) metodom mjerenja stepena
zagađenja otpadne vode za D.O.O. „Studen - Prom“ Zvornik. Novembar 2007. god.
10. „Određivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) metodom mjerenja stepena
zagađenja otpadne vode za A.D. Fabrika mineralne vode i bezalkoholnih pića
„VITINKA“ Kozluk“, R.J. punionica prirodne vode „VIVIA“ Raševo. April 2008. god.
11. „Određivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) metodom mjerenja stepena
zagađenja otpadne vode za A.D. Fabrika mineralne vode i bezalkoholnih pića
„VITINKA“ Kozluk. Maj 2008. god.
12. Istraživanje interakcija sumpor-vodonika u oligomineralnim hipermalnim vodama i
metoda njegovog izdvajanja, Projekat finansiran od Ministarstva nauke i tehnologije
Republike Srpske 2008.
13. Istraživanje mogućnosti eksploatacije i flaširanje prirodne izvorske vode Pribituv, opština
Berkovići, Projekat finansiran od Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, u
toku.
54
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
1.2. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu biografskih podataka, podataka o magistraturi, spiska objavljenih radova i
dosadašnjeg rada sa kandidatom, Komisija ocenjuje da je kandidat podoban za rad na predloženoj
temi.
2. Predmet i cilj istraživanja
Crveni mulj je otpadni produkt, koji nastaje pri proizvodnji glinice iz boksita po Bayerovom
postupku. Procenjeno je da je globalna količina crvenog mulja u 2007. godini iznosila 2,7 biliona
tona i da raste za 119 miliona tona godišnje, tako da se može očekivati da će ukupna količina
uskladištenog crvenog mulja na planeti iznositi 4 biliona tona verovatno pre 2015. godine [CSIRO
document DMR-3608 (2009) I–49]. Najvažnija prepreka za remedijaciju, ponovno korišćenje i
dugoročnu održivost upravljanja crvenim mulem je njegov visok alkalitet. Odlaganje tako velike
količine ovog alkalnog otpadnog mulja je skupo (do 1–2 % od cene glinice), s obzirom da ono
zahteva veliki prostor za odlaganje i prouzrokuje nekoliko ekoloških problema [Colloids Surf. A:
Physicochem. Eng. Aspects 146 (1–3) (1999) 359–374]. Neutralizacija crvenog mulja i njegov
adekvatan tretman dopuštaju njegovu ponovnu upotrebu i čine je realistično pogodnim korakom za
dispoziciju ovog industrijskog ostada [J. Hazard. Mater. 117 (1) (2005) 55–63].
Hemijski i mineraloški sastav crvenog mulja zavise od karakteristika prerađivane boksitne
rude. I ako oksidi gvožđa predstavljaju glavnu komponentu otpadnog crvenog mulja, u njegovom
sastavu može se naći i preko 20 minerala. Najvažnije mineralne frakcije koje nastaju kao rezultat
prerade ruda boehmitnog tipa su: hematit (α-Fe2O3), getit (α-FeOOH), bemit (γ-AlOOH), kvarc
(SiO2), titan oksid (TiO2), sodalit (Na4Al3Si3O12Cl) ili kankrinit (Na6Ca15Al6O24(CO3)1,6), a pored
navedenih komponenti crveni mulj obično sadrži i mnoge rezidualne minerale i desetine elementa
u tragovima [Chemosphere 72 (2008) 1621–1635; Miner. Process. Extract. Metall. Rev. 26 (2005)
1–29; J. Geotechnical Geoenvironmental Eng. 132 (2006) 143–151; J. Therm. Anal. Cal. 90
(2007) 153-158].
Ovako raznorodan hemijski sastav otpadnog crvenog mulja upućuje na raznovrsne mogućnosti
njegove potencijalne primene. Ovaj otpadni materijal može naći primenu u građevinskoj industriji,
industriji keramike, u proizvodnji plastičnih masa i pigmenata, u procesima izdvajanja pojedinih
metala, kao katalizator, u tretmanu otpadnih voda i dimnih gasova, kao adsorbens i koagulant, kao
aditiv u poljoprivredi i dr [CSIRO document DMR-3609 (2009) I–77; J. Hazard. Mater. 161
(2009) 474–478; J. Hazard. Mater. 157 (2008) 579-586; Appl. Catal. B 47 (2004) 37–45].
U prošloj deceniji sprovedena su intenzivna istraživanja primene crvenog mulja kao jeftinog
nekonvencionalog sorbenta i koagulanta za tretman otpadnih voda, i dobijeni su povoljni rezultati
u pogledu njegove upotrebe za uklanjanje jona teških metala [Chemosphere 72 (2008) 1621–1635;
Wat. Res. 32 (1998) 1314–1322; Wat. Res. 32 (1998) 430–440; J. Hazard. Mater. B136 (2006)
324–329; Wat. Res. 35 (2001) 1125–1134; J. Trace Microprobe Tech. 19 (2001) 419–428; J. Trace
Microprobe Tech. 20 (2002) 233–245; Environ. Sci. Technol. 36 (2002) 3612–3617; Sep. Purif.
Technol. 57 (2007) 161–169] ali i drugih polutanata kao što su: radionuklidi [J. Nucl. Sci. &
Technol. 32 (1995) 1008–1017], arsenati [J. Hazard. Mater. 152 (2008) 486–492; Wat. Res. 39
(2005) 2944–2954], fosfati [J. Hazard. Mater. 158 (2008) 35–42; J. Hazard. Mater. B137 (2006)
374-383], nitrati [Sep. Purif. Technol. 51 (2006) 374–378], fluoridi [J. Hazard. Mater. 164 (2009)
271–278; Sep. Purif. Technol. 28 (2002) 81–86 ], fenoli [J. Environ. Manage. 90 (2009) 1336–
1349; J. Colloid Interface Sci. 300 (2006) 498–503], boje [Sep. Sci. Technol. 37 (2002) 2421–
2431; Wat. Res. 39 (1) (2005) 129–138; J. Hazard. Mater. 138 (2006) 409–415], bakterije i virusi
[Water Sci. Technol. 23 (1991) 261–270].
U cilju poboljšanja sorpcionih osobina sirovog crvenog mulja moguća je njegova
aktivacija različitim postupcima obrade. Poznati postupci tretmana sirovog crvenog muja su
termička i kiselinska aktivacija. Ovim postupcima mogu se povećati specifična površina,
poroznost i broj aktivnih adsorpcionih mesta, a može se promeniti i njegov površinski naboj.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
55
Publikovano je da su termičkom aktiviracijom crvenog mulja ostvarene poboljšane sorpcione
karakteristike pri uklanjanju fosfata [J. Hazard. Mater. B137 (2006) 374–383; J. Environ. Sci.
(China) 19 (2007) 66–70], kiselom aktivacijom pri uklanjanju boja [J. Hazard. Mater. 138 (2006)
409–415], a kiselo-termičkom aktivacijom crvenog mulja i bauxolTM-a (crvenog mulja
neutralisanog morskom vodom) pri uklanjanju arsena [Waste Manage. 22 (2002) 357–363;
Environ. Sci. Technol. 38 (2004) 2428–2434]. Slična istraživanja o uticaju tretmana crvenog mulja
na uklanjanje jona teških metala u literaturi su oskudna, i ograničena na studju o izdvajanju
kadmijuma i cinka iz vodenih rastvora pomoću indijskog crvenog mulja tretiranog vodonikperoksidom a potom žarenog na 500 °C [Environ. Sci. Technol. 36 (2002) 3612-3617].
Iako je publikovan veliki broj radova o mogućim primenama ovog otpada, još uvek nisu
pronađena rešenja koja bi trajno rešila problem bezbednog odlaganja ili njegove ponovne
upotrebe. Istraživačke napore otežava i raznovrsnost različitih uzoraka u pogledu hemijskog
sastava i drugih fizičko-hemijskih svojstava.
Iako je nikl u malim količinama esencijalni mikroelement za ljude i životinje, mnoga
medicinska istraživanja pokazuju da je Ni(II) jedan od najotrovnijih kontaminenata koji se sreću u
životnoj sredini, a ispoljava i kancerogeno dejstvo [U.S. Department of Health and Human
Services: Atlanta, Georgia, 2001; Sep. Sci. Technol. 43 (2008) 3221–3250]. To je tipičan
predstavnik teških metala koji se široko primenjuje u industriji, a u životnu sredinu dospeva
ispuštanjem otpada iz industrijskih procesa (pogona) kao što su: prerada ruda, proizvodnja ili
upotreba nikla, legura nikla ili njegovih jedinjenja, završna obrada metala, proizvodnja veštačkih
đubriva, papira, boja i grafičke industrie, spaljivanja otpada, elektroprevlačenja itd. [Roskill
Information Service (RIS), Roskill’s metals databook, 15th Ed., (2000) London; J. Environ. Eng.
128 (2002) 716-722; Sep. Sci. Technol. 43 (2008) 1157–1173]. Propisi Evropske Unije ubrajaju
nikl među supstance koje imaju štetan uticaj na vodene sisteme [Council Directive 2006/11/EC].
Konvencionalne metode za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda su: adsorpcija,
koagulacija i flokulacija, precipitacija, jonska izmena, redukcija, ultrafiltracija, reverzna osmoza,
ekstrakcija, elektrodijaliza i dr. [Chem. Eng. J. 118 (2006) 83–98; Chem. Eng. 1 (2008) 17-26].
U prosloj deceniji evidentni su napori da se dobije jeftin i efikasan sorbent korišćenjem
prirodnih i otpadnih materijala. Israživan je čitav niz nekonvencionalnih postupaka sorpcije nikla
na različitim prirodnim i otpadnim materijalima kao što su: kora od pomorandže [J. Hazard. Mater.
B79(2000)117–131], različite vrste glina [Sep. Sci. Technol. 43 (2008) 3221–3250; Colloids and
Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 302 (2007) 75–81], peteljke grožđa [J. Hazard. Mater.
152 (2008) 476–485; Wat. Res. 38 (2004) 992–1002; Solvent Extraction and Ion Exchange 26
(2008) 261-270], otpad od kafe [J. Hazard. Mater. 152 (2008) 476–485], alge i biomasa [Sep. Sci.
Technol. 43 (2008) 1157–1173; Letters in Applied Microbiology 37 (2003) 149–153; J. Hazard.
Mater. B108 (2004) 85–94; Process Biochem. 41 (2006) 853–859; Sep. Sci. Technol. 40 (2005)
1483-1495; J. Colloid Interface Sci. 342 (2010) 533–539], otpad čaja [J. Hazard. Mater. B127
(2005) 120–128; J. Hazard. Mater. B135 (2006) 328–336.], ljuska pirinča [International
Conference on Energy and Environment, Chandigrah, India, march 19-21, 2009, pp. 228-234],
ljuska badema [J. Hazard. Mater. B97 (2003) 49–57], otpad od maslina [Sep. Purif. Technol. 50
(2006) 132–140; Wat. Res. 32 (2) (1998) 498–502], životinjske kosti [Chemosphere, 39 (1999)
2087–2096], huminske kiseline [Energy Sources 29 (2007) 619-630], silika [J. Radioanal. Nucl.
Chem. 268 (2006) 467-473 ], prirodni i veštački zeoliti [J. Coll. Int. Sci. 281 (2005) 424-431;
Revista CENIC Ciencias Químicas, Vol. 36, No. Especial, 2005], leteći pepeo [Env. Tech. 14
(1993) 83-91; Energy Sources 30 (2008) 1153-1165], otpadni mulj iz reciklaže papira [J. Environ.
Sci. Health, Part A. 41 (2006) 703-719.], mulj-pepeo [J. Env. Eng. 128 (2002) 716-722], crveni
mulj i dr.
56
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Primena crvenog mulja za uklanjanje jona nikla iz vodenih rastvora nije do sada detaljno
izučavana. Publikovano je tek par radova koji se bave ovom problematikom [Wat. Res. Vol. 32.
No. 4 (1998) 1314–1322; J. Trace Microprobe T. 19(3) (2001) 419–428; J. Chem. Tech.
Biotechnol. 58 (1993) 95-101]. Bez obzra na veliki broj istraživanja koji razmatraju različite
alternativne sorbente za uklanjanje nikla, mali broj radova je razmatrao i uticaj ometajućih jona
prisutnih u rastvoru. Posebno naglašavamo da su u dostupnoj literaturi oskudna istraživanja
primene termički aktiviranog crvenog mulja za uklanjanje teških metala [Res. 35 (5) (2001) 1125–
1134; Environ. Sci. Technol. 36 (2002) 3612–3617], kao i da nisu publikovana istraživanja uticaja
ometajućih jona na sorpciju teških metala na crvenom mulju. Zbog toga je ova tema veoma
aktuelna, što potvrđuju i dva rada koje je autor objavio u vrhunskom međunarodnom časopisu
[Chem. Eng. J. 162 (2010) 75-83; Chem. Eng. J. (2011), doi:10.1016/j.cej.2011.01.034], a u
pripremi je još nekoliko radova.
U ovoj doktorskoj disertaciji biće proučavana mogućnost primene crvenog mulja iz fabrike
glinice „Birač“ (Zvornik, Republika Srpska) u cilju uklanjanja teških metala iz vodenih rastvora.
Crveni mulj sa ove lokacije do sada nije izučavan u ove svrhe. Zbog masovne upotrebe u raznim
granama industrije i široke zastupljenosti u otpadnim vodama, nikl (Ni2+) je selektovan kao tipični
predstavnik teških metala. Poznavanje sorpcionih svojstava crvenog mulja prema jonima Ni2+od
velike je važnosti za hemiju životne sredine, zbog izučavanja procesa migracije jona metala u
prirodi i pronalaženja tehnoloških rešenja za njihovu imobilizaciju. Izučavaće se zavisnost
mehanizama i efikasnosti sorpcije od parametara procesa kao što su: pH, koncentracija sorbata i
sorbenta, vreme kontakta, prisustvo drugih katjona, kao i organskih i neorganskih anjona. U cilju
poboljšanja sorpcionih svojstava, crveni mulj će se obraditi različitim fizičko-hemijskim
tretmanima i uspostaviti korelaciju uslova tretmana, svojstava dobijenih prahova i imobilizacije
jona Ni2+.
Naučni cilj disertacije
Naučni ciljevi ove disertacije su:
• Ispitivanje fizičko-hemijskih svojstava crvenog mulja iz fabrike „Birač“;
• Ispitivanje mogućnosti primene ovog materijala u imobilizaciji jona Ni2+ šaržnim
postupkom, pri različitim uslovima uravnotežavanja (inicijalno pH, koncentracija jona
metala, količina sorbenta, vreme kontakta);
• Ispitivanje mogućnosti neutralizacije i aktivacije originalnog crvenog mulja (ispiranjem,
kiselinskim i temperaturskim tretmanima) u svrhu dobijanja ekološki prihvatljivog
sorbenta i poboljšanja njegovih sorpcionih svojstava;
• Korelacija uslova tretmana i fizičko-hemijskih svojstava dobijenih uzoraka sa sorpcijom
jona Ni2+ iz vodenih rastvora i utvrđivanje optimalnih uslova tretmana;
• Ispitivanje uticaja koegzistentnih katjona i organskih i neorganskih anjona na efikasnost
uklanjanja jona nikla iz vodenih rastvora;
• Utvrđivanje mehanizama sorpcije jona Ni2+ u zavisnosti od svojstava sorbenta i drugih
uslova sorpcije;
• Ispitivanje stabilnosti imobilisanih jona Ni2+ u rastvorima različitog sastava i pH
vrednosti.
3. Osnovne hipoteze od kojih se polazi
Zbog pojačane brige o životnoj sredini, snažnog razvoja ekološke svesti i aktuelizacije
ponovne upotrebe i bezbednog odlaganja industrijskog otpada, velika pažnja se posvećuje
istraživanju mnogobrojnih otpadnih materijala. U prošloj deceniji veliki broj istraživača se bavio
istraživanjem crvenih muljeva, i u naučnim krugovima je opšte prihvaćen stav da se radi o
nedovljno ispitanom i nedovoljno iskorišćenom materijalu, za koji postoji veliki istraživački
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
57
interes i koji poseduje veliki upotrebni potencijal. Prema vodećim svetskim pretraživačima naučne
literature broj ovakvih radova je u stalnom porastu.
Pregled publikovanih istraživanja, učvrstio je pretpostavku da bi se bosanski crveni mulj
mogao uspešno koristiti za izdvajanje teških metala. Dajemo literaturni pregled, do sada
publikovanih istraživanja o mogućnosti upotrebe crvenog mulja za uklanjanjenje jona teških
metala iz vodenih rastvora:
• Zouboulis i K. Kydros u svom radu iz 1993. godine (J. Chem. Biotechnol 58, (1993) 95101) ispitali su ponašanje grčkog crvenog mulja za uklanjanje jona nikla iz razblaženih
vodenih rastvora i dobili su obećavajuće rezultate.
• E. López sa saradnicima (Water Res. Vol. 32. No. 4, (1998) 1314-1322) je ispitivao
mogućnost korišćenja španskog crvenog mulja za tretman otpadnih voda, sa posebnim
osvrtom na njegove sorpcione osobine u cilju izdvajanja fosfata i teških metala, i
publikovali su pozitivne rezultate.
• R. Apak sa saradnicima (Water Res. Vol. 32. No. 2, (1998) 430-440) je ispitivao
mogućnost uklanjanja teških metala iz kontaminiranih otpadnih voda pomoću različito
tretiranog turskog crvenog mulja. Ovi uzorci su pokazli visok kapacitet za uklanjanje
teških metala (Cu, Pb, Cd), i veliku stabilnost sorbovanih metala.
• J. Pradhan, S. N. Das i R. S. Thakur su izdvajali šestovalentni hrom pomoću kiselinski
aktiviranog indijskog crvenog mulja (J. Colloid Interface Sci., 217 (1999) 137-141).
• V. K. Gupta sa saradnicima koristio je indijski crveni mulj za uspešno izdvajanje olova i
šestovalentnog hroma iz vodenih rastvora (Wat. Res. Vol. 35, No. 5, (2001) 1125-11349),
i kadmijum i cinka (Environ. Sci. Technol. 36 (2002) 3612-3617).
• V. Oreščanin sa saradnicima (J. Trace Microprobe Techn, 19(3) (2001) 419-428, J. Trace
Microprobe Techn, 20(2) (2002) 233-245) je pokazala da se hrvatski crveni mulj iz
napuštene fabrike u Obrovcu, može uspošno upotrebiti kao koagulant i adsorbent za
uklanjanje teških metala iz otpadnih voda.
• Hülya Genç Fuhrman u svojoj doktorskoj sa uspehom je primenila Bauxol™ (crveni mulj
neutralisan morskom vodom – Virotec Global Solutions Pty. Ltd.) i njegove aktivirane
produkte za izdvajanje jedinjenja arsena (phD Thesis, Environment & Resources DTU,
Technical University of Denmark, January 2004).
• R. K. Paramguru sa saradnicima u svom revijalnom radu o mogućnostima upotrebe
crvenog mulja (Mineral Processing & Extractive Metall. Rev., 26 (2005) 1-29) navodi i
mogućnosti njegove primene za uklanjanje teških metala.
• L. Santona, P. Castaldi i P. Melis (J. Hazard. Mater., B136 (2006) 324-329) su istraživali
adsorpciju teških metala iz rastvora sa povišenim koncentracijama Zn, Pb i Cd na
netretiranom i kiselo-tretiranom italijanskom crvenom mulju. Publikovali su da crveni
muljevi mogu biti uspešno korišćeni za smanjenje rastvorljivosti i bioraspoloživosti teških
metala u zagađenim tlima, kao i da je kiseli tretman smanjio adsorpcioni kapacitet
crvenog mulja prema teškim metalima za 30 %.
• S. Wang, H. Ang i M Tedé u svom revijalnom radu (Chemosphere 72 (2008) 1621-1635)
centralni deo posvećuju primeni crvenog mulja u tretmanu voda.
• C. Klauber, M. Gräfe i G. Power upotrebu crvenog mulja svrstavaju u tri važne grupe, a u
okviru svake grupe definišu po tri ključna prioriteta. Kao ključni ciljevi u ovoj
klasifikaciji zastupljeni su i primena crvenog mulja kao adsorbensa, i primena crvenog
mulja u tretmanu otpadnih voda (CSIRO Document DMR-3609, May 2009).
Raznorodan hemijski i mineralni sastav crvenih muljeva ukazuje na mogućnost njihove
upotrebe kao alternativnih nekonvencionalnih kompozitnih sorbenta, na kojima dolazi do različitih
mehanizama sorpcije iz tečne faze, kako na spoljašnjim kristalografskim ravnima, tako i na unutarsfernim površinama. Površinsko naelektrisanje crvenog mulja zavisi od pH vrednosti rastvora. Pri
58
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
pH vrednosti rastvora koja je niža od tačke nultog naelektrisanja (pHPZC) površina crvenog mulja
je pozitivno naelektrisana, a pri pH višoj od pHPZC površina crvenog mulja je negativno
naelektrisana. Menjanjem pH vrednosti rastvora može se uticati na mehanizam uklanjanja jona iz
rastvora. Pri nižim pH vrednostima joni nikla se uklanjaju pretežno pomoću sorpcije. Pri višim pH
vrednostima crveni mulj može delovati kao agens koji uslovljava precipitaciju teških metala, tako
da taloženje može biti dominantan mehanizam uklanjanja jona teških metala. Značajno je
napomenuti i delovanje crvenog mulja kao koagulanta. Kiselinski i termički tretman menjaju
hemijski i mineralni sastav crvenog mulja, pa se može očekivati i njihov uticaj na efikasnost
uklanjanja jona nikla. Sobzirom da su u realnim otpadnim vodama prisutni i drugi katjoni, kao i
neorganski i organski ligandi, potrebno je proučiti i ponašanje crvenog mulja u takvim uslovima.
4. Naučne metode koje će se u istraživanju primeniti
Karakterizacija crvenog mulja iz fabrike „Birač“ obuhvatiće detaljnu fizičko-hemijsku i
radiološku analizu uzorka.
• Hemijske analize uzoraka biće izvršena korišćenjem standardnih laboratorijskih metoda
za određivanje sadržaja oksida,
• Specifična površina biće određena B.E.T. metodom,
• Radioaktivnost će biti ispitana gama-spektrometrijom,
• pH vrednosti crvenog mulja biće merene prema EPA 9045D metodi za merenje pH
vrednosti zemljišta i otpada,
• Za određivanje tačke nultog naelektrisanja biće primenjena metoda uravnotežavanja
posebnih proba,
• Mineraloški sastav uzoraka biće ispitan pomoću rendgenske difrakcione analize (XRD),
• Infracrvena spektroskopska analiza (FT-IC) koristiće se za određivanje glavnih
funkcionalnih grupa na površini sorbenta,
• Termička svojstva uzorka biće ispitana termo-gravimetrijskom i diferencijalnotermijskom anlizom (TGA/DTA).
Tretmani sirovog crvenog mulja obuhvatiće: ispiranje, žarenje u električnoj peći na različitim
temperaturama i neutralizaciju rastvorima različite koncentracije kiseline. Izvršiće se
karakterizacija dobijenih uzoraka i ispitaće se njihova sorpciona efikasnost.
Prilikom ispitivanja sorpcije i desorpcije jona Ni2+ koristiće se sledeće metode:
• Uticaj fizičko-hemijskih svojstava sorbentata, parametara sorpcije (inicijalna
koncentracija sorbata, inicijna pH vrednost, količina sorbenta, vreme uravnotežavanja,
uticaj koegzistentnih katjona i organskih i neorganskih anjona, itd.), kao i desorpcije
(količina prethodno sorbobovanih jona Ni2+, pH, prisustvo kompetitivnih katjona i
anjona) na količinu sorbovanih/desorbovanih jona Ni2+, ispitaće se metodom
uravnotežavanja, korišćenjem horizontalnog laboratorijskog šejkera,
• Nakon sorpcije/desorpcije, tečna faza biće odvojena od čvrste centrifugiranjem i
filtriranjem,
• Atomska apsorpciona spektrometrija (AAS) biće korišćena za merenje koncentracije jona
metala u rastvoru.
5. Očekivani naučni doprinos
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije treba da dovedu do sledećih rezultata:
• Utvrđivanje hemijskog i mineraloškog satava originalnog bosanskog crvenog mulja i
tretiranih uzoraka,
• Dobijanje ekološki prihvatljivog sorbenta,
• Razumevanje procesa i interakcija između polutanata iz vodenih rastvora i čvrste faze,
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
•
•
•
•
59
Utvrđivanje mehanizama uklanjanja jona nikla iz vodenih rastvora pomoću dobijenih
sorbenata,
Utvrđivanje uticaja uslova sorpcije na mehanizam vezivanja i sorpcione kapacitete
uzoraka,
Određivanje kinetičkih parametara sorpcije jona nikla na crvenim muljevima,
Utvrđivanje uticaja sorbovane količine jona nikla i sastva rastvora na desorpciju jona
nikla
6. Plan istraživanja i struktura rada
6.1.
Literaturni pregled prethodnih istraživanja.
6.1.1.
Primene crvenog mulja kao sorbenta za uklanjanje teških metala.
6.1.2. Aktiviranja originalnog uzorka crvenog mulja u cilju poboljšanja njegovih
sorpcionih svojstava.
6.1.3.
Uklanjanja jona nikla iz vodenih rastvora na različitim sorbentima.
6.2.
Eksperimentalni deo.
6.2.1.
Priprema uzoraka crvenog mulja.
6.2.2. Kiselinska i termička aktivacija originalnog uzorka crvenog mulja.
6.2.3. Karakterizacija originalnog uzorka i aktivranih uzoraka (hemijski i mineraloški
sastav, pH vrednosti, pHPZC vrednosti).
6.2.4. Ispitivanje parametara sorpcije na efikasnost uklanjanja jona nikla pomoću
dobijenih sorbenata (uticaj pH vrednosti na uklanjanje jona nikla, uticaj doze
sorbenta i kontaktnog vremena, uticaj inicijalne koncentracije).
6.2.5. Ispitivaje uticaja kompetitivnih katjona na efikasnost izdvajanja jona nikla.
6.2.6. Ispitivanje uticaja organskih i neorganskih anjona na efikasnost izdvajanja jona
nikla.
6.2.7. Ispitivanje uticaja sorbovane količine jona nikla i sastva rastvora na desorpciju.
6.3.
Diskusija dobijenih rezultata.
6.4. Zaključak.
6.5. Literatura.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu izloženog, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije “Proučavanje
tretmana, fizičko-hemijskih svojstava crvenog mulja i parametara sorpcije na efikasnost uklanjanja
jona nikla iz vodenih rastvora” koju je predložio mr Slavko Smiljanić, dipl. inž. tehnologije,
naučno zasnovana, pa predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta,
Univerziteta u Beogradu, da je prihvati. Komisija predlaže da Naučno-nastavno veće za mentora
imenuje Prof. dr Dušana Antonovića, redovnog profesora Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu Predložena tema pripada oblasti: Inženjerstvo zaštite životne sredine.
U Beogradu, 31.03.2011.
ČLANOVI KOMISIJE:
1.
2.
3.
4.
5.
Dr Dušan Antonović, red prof., TMF Beograd
Dr Boris Lončar, vanr. prof., TMF Beograd
Dr Ivana Smičiklas, naučni saradnik, INN Vinča
Dr Aleksandra Perić-Grujić, vanr. prof., TMF Beograd
Dr Branko Đukić, vanr. prof., TF Zvornik
60
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
61
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanoj 17.03.2011.
godine imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske
disertacije kandidata mr Nikole V. Živkovića, dipl. mašinskog inženjera, pod nazivom
’’Regenerativni postupci uklanjanja sumpor-dioksida iz dimnih gasova – izbor i određivanje
termofizičkih svojstava novih rastvarača i njihovih smeša i modelovanje procesa’’. Posle
pregleda i analize dostavljenog materijala, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
Nikola Živković je rođen 02.01.1970 u Nišu, Republika Srbija. Završio je osnovnu školu
“Sava Kovačević” i 14-tu gimnaziju u Beogradu.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje 1989 godine. Na trećoj godini studija
upisuje smer Procesna tehnika. Diplomski rad odbranio je 1997 godine, sa ocenom 10, a pod
mentorstvom prof. Dr Martina Bognera. Srednja ocena u toku redovnih studija bila je 8,08.
Poslediplomske studije nastavlja na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na
grupi za Procesnu tehniku. Magistarski rad pod mentorstvom prof. Dr Gorana Jankesa, “Dvofazno
strujanje u kanalu aerosmeše sa preprekama za potrebe primene plazmene stabilizacije vatre na
kotlu bloka 210 MW TE “Nikola Tesla”-A”, odbranio je 2008. godine.
Godine 1998, zapošljava se u DP “Intersilver”, na poziciji inženjera u odeljenju za
konstruisanje i razvoj. Od 1999 godine radi u Institutu za nuklearne nauke “Vinča”, Laboratorija
za termotehniku i energetiku. Oblasti kojima se bavio/bavi u toku svog profesionalnog
angažovanja su: plazma tehnologija za sintezu ultradisperznih prahova, plazma tehnologija za
podršku vatre na termoenergetskim kotlovima, ispitivanje cevnog sistema termoenergetskih
kotlova, modeliranje i simulacija procesa, kosagorevanje komunalnog čvrstog otpada sa ugljenim
prahom u kotlovima termoenergetskih postrojenja. Trenutno zvanje Nikole Živkovića je istraživač
saradnik.
Kandidat je u Institutu učestvovao u realizaciji nekoliko projekata iz oblasti tehnološkog
razvoja, kod Ministarstva za nauku Republike Srbije i to: ETR. 6.02.0147.B. u periodu 2002-2004,
TR-6621B. u periodu 2005-2007 i TR17020 u periodu 2008-2010. Takođe, kandidat je bio
angažovan na projektu FP6 Recofuel, TREN/04/FP6EN/S07.32813/503184, u periodu 2004 –
2005. Kandidat je trentno angažovan na projektima TR33050 i III42010 kod Ministarstva za nauku
i tehnološki razvoj Republike Srbije. Kandidat je takođe autor i/ili koautor jednog rada objavljenog
u istaknutom međunarodnom časopisu (M22), dva rada u međunarodnom časopisu (M23), dva
rada u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51), četiri rada u časopisu od nacionalnog
značaja (M52), jedne monografije nacionalnog značaja (M42), dvanaest saopštenja sa
međunarodnih skupova štampanih u celosti (M33), tri saopštenja sa međunarodnih skupova
štampanih u izvodu (M34), dva saopštenja sa skupova od nacionalnog značaja štampanih u celosti
(M63), pet saopštenja sa skupova od nacionalnog značaja štampanih u izvodu (M64) i dve studije.
Nikola Živković govori engleski jezik i služi se francuskim jezikom. Član je Društva
Termičara Srbije.
62
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
1.1 Spisak objavljenih radova koji opredeljuju afinitet kandidata za rad na predloženoj
temi:
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22)
1. Ž. G. Kostić, P. Lj. Stefanović, P. B. Pavlović, Z. N. Pavlović, N. V. Živković, "Optimal thermal
plasma processes for zirconium carbide powder production from zircon concentrates", Ceramics
International, 27 (2001), 547-557. (IF=0,593 , ISSN: 0272-8842).
Rad u međunarodnom časopisu (M23)
1. M. D. Erić, D. B. Cvetinović, P. Lj. Stefanović, P. M. Radovanović, N. V. Živković,
„Investigation of pressure pulsations in the furnace and flue gas tract of the pulverized coal
combustion utility boiler“, Thermal Science, 14(1) (2010), 261-270. (IF=0,6 , ISSN 0354-9836)
2. N. V. Živković, D. B. Cvetinović, M. D. Erić, Z. J. Marković, „Numerical analysis of the flue
gas-coal particles mixture flow in burner’s distribution channels with regulation shutters at the
TPP Nikola Tesla – A1 utility boiler“, Thermal Science, 14(2) (2010), 505-520. (IF=0,6 , ISSN
0354-9836)
Sapoštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)
1. P. Stefanović, P. Pavlović, Ž. Kostić, B. Repić, S. Šikmanović, N. Živković, Z. Pavlović,
”Plazma popala i podrška vatre kod kotlova loženih ugljenim prahom”, naučno-stručno
savetovanje sa međunarodnim učešćem, 27-30 Oktobar, Banja Vrućica-Teslić, Republika
Srpska, (1999) 494-507,
2. P. Stefanović, P. Pavlović, Ž. Kostić, B. Repić, S. Šikmanović, N. Živković, Z. Pavlović,
”Primena plazmatrona za startovanje i podršku vatre kod energetskih kotlova loženih ugljenim
prahom”, prvo savetovanje - ESM ‘99, Bitola, BJR Makedonija, (1999) 332-338,
3. Ž. G. Kostić, P. Lj. Stefanović, P. B. Pavlović, Z. N. Pavlović, N. V. Živković, "Thermodynamic
Consideration of Thermal Plasma Process for Zirconium Carbide Production from Zircon
Concentrates", Sixth European Conference on Thermal Plasma Processes TPP6, Strasbourg,
France, (2000) 617-622,
4. Ž. G. Kostić, P. Lj. Stefanović, P. B. Pavlović, Z. N. Pavlović, N. V. Živković, "Thermodynamic
Analysis of Thermal Plasma Process of Composite Zirconium Carbide and Silicon Carbide
Production from Zircon Concentrates", 20th International Symposium on the Physics of Ionized
Gases, SPIG, Zlatibor, Yugoslavia, (2000) 433-436,
5. P. B. Pavlović, D. B. Cvetinović, P. Lj. Stefanović, Z. N. Pavlović, N. V. Živković, Z. J.
Marković, “The Vortex D.C. Plasma Torch With Electromagnetic Arc Stabilization and Variable
Geometry – Generalization of the Working Characteristics”, 21st Summer School and
International Symposium on the Physics of Ionized Gases, SPIG, Sokobanja, Yugoslavia, (2002)
526-529,
6. Ž. G. Kostić, P. B. Pavlović, P. Lj. Stefanović, D. B. Cvetinović, Z. N. Pavlović, N. V. Živković,
Z. J. Marković, “Thermodynamic Consideration of Asbestos Destroying in Air Thermal Plasma –
Possibility of oxide powder byproducts usage”, 21st Summer School and International
Symposium on the Physics of Ionized Gases, SPIG, Sokobanja, Yugoslavia, (2002) 530-533,
7. P. Lj. Stefanović, P. B. Pavlović, M. A. Sijerčić, S. V. Belošević, Z. J. Marković, D. B.
Cvetinović, Z. N. Pavlović, N. V. Živković, ''Numerical Simulation of Pulverized Kolubara
Lignite Plasma Chemical Gasification'', International Conference on Physics of Low
Temperature Plasma, PLTP-03, Kyiv, Ukraine, (2003) sec. 5.8.71,
8. Z. J. Marković, P. Lj. Stefanović, P. B. Pavlović, D. B. Cvetinović, Z. N. Pavlović, N. V.
Živković, ''Plasma Coal Gasification Channel Section Thermal Structural Analysis'',
International Conference on Physics of Low Temperature Plasma, PLTP-03, Kyiv, Ukraine,
(2003) sec. 12.19.40-p,
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
63
9.
Ž. G. Kostić, P. Lj. Stefanović, P. B. Pavlović, S. V. Belošević, Z. J. Marković, D. B.
Cvetinović, Z. N. Pavlović, N. V. Živković, ''Thermodynamic Consideration of the
Plasmachemical Coal Gasification for Startup and Fire Stabilization in Thermal Power Plant
Furnace'', International Conference on Physics of Low Temperature Plasma, PLTP-03, Kyiv,
Ukraine, (2003) 3.27.31-p,
10. N. Živković, P. Stefanović, G. Živković, D. Cvetinović, ''Numerical simulation of coal
powder distribution along the air-coal mixture channel influenced by various shutter angles'',
International Scientific Conference, Mechanics 2006, Rzeszow, Poland, (2006) 261-268,
11. N. Živković, P. Stefanović, D. Cvetinović, ''Coal Powder Fractions Distribution In Thermal
Power Plant Mixture Channel Presented By Numerical Calculations'', International Scientific
Conference, Mechanics 2008, Rzesow, Poland, (2008) 311-318,
12. D. Cvetinović, M. Erić, N. Živković, P. Stefanović, P. Radovanović, Slobodan Đekić,
“Pulsatile Combustion Investigation In The Flue Gas Tract Of Utility Boilers”, VII
Всероссийская конференция с международным участием, ГОРЕНИЕ ТВЕРДОГО
ТОПЛИВА, Новосибирск, Росия, (2009), Часть 1, 105-114.
Sapoštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)
1. N. V. Živković, G. S. Živković, P. Lj. Stefanović, D. B. Cvetinović, ''Numerical Simulation of
Coal Powder Distribution Regulation in the Mixture Channel on Thermal Power Plant 210
MW „Nikola Tesla”−A '', 17th International Congress of Chemical and Process Engineering,
CHISA 2006, Prague, Czech Republic, Summaries 3, (2006) 831-832,
2. P. Stefanović, Z. Pavlović, D. Cvetinović, N. Živković, “Low temperature plasma for
combustion support at thermal power plants fired by pulverized coal”, 18th International
Symposium on Plasma Chemistry, Kyoto, Japan, Abstracts, (2007) 660,
3. N. V. Živković, P. Lj. Stefanović, D. B. Cvetinović, ''Distribution of coal powder fractions in
the mixture channel presented by numerical simulation'', 18th International Congress of
Chemical and Process Engineering, CHISA 2008, Prague, Czech Republic, Summaries 3,
(2008) 943-944.
Monografija nacionalnog značaja (M42)
1. LJ. Rajaković, V. Šijački-Žeravčić, P. Stefanović, Z. Naunović, G. Bakić, Ž. Kostić, D.
Čičkarić, M. Đukić, P. Pavlović, J. Božović, М. Radović, B. Repić, G. Aleksić, B. Anđelić, N.
Živković, Z. Pavlović, Z. Marković, D. Cvetinović, LJ. Nešić, Ј. Čučković, Ј. Јоvić, Ј.
Kerečki, P. Radovanović, LJ. Gradišar, Studija EPS-a, “Mere i postupci za pouzdan i efikasan
sistem kontrole korozionog stanja vodeno parnog ciklusa TE i TO EPS-a i preporuke za
primenu novih tehnologija“, knjiga 2, Korozioni potencijal vode u termoenergetskim
postrojenjima, Monografija, JP Elektroprivreda Srbije, Tehnološko-Metalurški fakultet,
Mašinski fakultet, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, 2002, (ISBN 86-83871-02-9).
Rad u vodećem časopisu od nacionalnog značaja (M51)
1. N. Živković, P. Stefanović, D. Cvetinović, ''Numerička simulacija uticaja položaja
regulacionih klapni u kanalu aerosmeše na raspodelu čestica ugljenog praha'', Termotehnika,
1 (2008) 45 – 54, (ISSN: 350-218X),
2. Z. Marković, Z. Bojanić, P. Stefanović, D. Cvetinović, N. Živković, R. Jovanović, Z.
Pavlović, „Parametarska bifurkaciona analiza aksijalno pritisnutih slobodno oslonjenih
cilindričnih ljuski korišćenjem metode konačnih elementa, Termotehnika, 3-4 (2009) 263282, (ISSN: 350-218X).
Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)
1. P. Stefanović, P. Pavlović, S. Zec, Z. Iđaković, N. Živković, Zoran Pavlović, Zoran Marković,
Dejan Cvetinović, "Karakteristike naslaga na razmenjivačkim površinama u kotlu br. 6
Termoelektrane “Kolubara”, Procesna Tehnika, 1 (2002) 262-266, (YU ISSN 0352-678X),
64
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
2. P. B. Pavlović, P. Lj. Stefanović, Z. J. Marković, Z. N. Pavlović, D. B. Cvetinović, N. V.
Živković, "Termonaponska analiza konstruktivnih rešenja gorioničkog kanala za plazmapripremu aerosmeše na kotlu bloka A1 TENT-А”, Procesna Tehnika, 1 (2002) 79-83, (YU
ISSN 0352-678X),
3. P. Stefanović, P. Pavlović, D. Cvetinović, N. Živković, Z. Pavlović, Z. Marković, "Plazma
sistemi za potpalu i podršku vatri kod kotlova loženih ugljenim prahom – pregled izvedenih
industrijskih postrojenja u svetu", Procesna Tehnika, 1 (2003) 138-142, (YU ISSN 0352-678X),
4. Z. J. Marković, Z. N. Pavlović, D. B. Cvetinović, N. V. Živković, N. J. Kadić, "Termonaponska
kontaktna analiza sistema kliznog oslonca kanala aerosmeše", Procesna Tehnika, 2 (2003) 23-28,
(YU ISSN 0352-678X).
Sapoštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)
1.
P. Stefanović, N. Živković, A. Jakovljević, S. Đekić, V. Maksimović, M. Rajović,
“Metodologija kompleksnih ispitivanja korozionih oštećenja cevnog sistema termoenergetskih
postrojenja, sa primerima rezultata ispitivanja cevnog sistema TENT-A6”, savetovanje sa
međunarodnim učešćem, IBR 2006, Zbornik radova, Zlatibor, (2006) 165-172,
2.
P. Stefanović, N. Živković, A. Jakovljević, S. Đekić, V. Maksimović, M. Rajović,
“Metodologija ispitivanja korozionih oštećenja na unutrašnjim površinama cevnog sistema
termoenergetskih postrojenja, sa primerima rezultata ispitivanja cevnog sistema kotla
Termoelektrane “Nikola Tesla””, VIII YUCORR konferencija, korozija i zaštita materijala u
industriji i građevinarstvu, Tara, (2006) 292-296.
Sapoštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64)
1.
2.
3.
4.
5.
G. Živković, N. Živković, P. Stefanović, “Numerička simulacija regulisanja distribucije
ugljenog praha u sistemu održavanja plamena u kotlu korišćenjem niskotemperaturske
plazme”, 11-ti Simpozijum društva termičara Srbije i Crne Gore, Zlatibor, (2003) 45-46,
N. Živković, G. Živković, P. Stefanović, P. Pavlović, “Numerička simulacija regulacije
distribucije ugljenog praha u sistemu kanala aerosmeše sa klapnama na kotlu bloka 210 MW
TENT-A”, Simpozijum Elektrane 2004, Vrnjačka Banja, (2004) 70,
Zoran J. Marković, Predrag Lj. Stefanović, Dejan B. Cvetinović, Zoran N. Pavlović, N. V.
Živković, M. J. Paprika, “Parametarska analiza strujanja vazduha kroz kanal aerosmeše
gorioničkog paketa”, 12-ti Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore, Sokobanja, (2005) 80,
N. V. Živković, G. S. Živković, P. Lj. Stefanović, D. B. Cvetinović, “Numerička simulacija
strujanja dvofazne smeše u kanalu aerosmeše bloka A1 termoelektrane “Nikola Tesla” u cilju
optimizacije položaja regulacionih klapni”, 13-ti Simpozijum termičara Srbije, Sokobanja,
(2007) 82, P.V.2.,
Z. Marković, I. Krivošić, P. Stefanović, D. Cvetinović, N. Živković, R. Jovanović, Z.
Pavlović, “Parametarska bifurkaciona analiza slobodno oslonjenih cilindričnih ljuski”, 14-ti
Simpozijum termičara Srbije, Sokobanja, (2009) 734-739.
Odbranjen magistarski rad (M72)
1.
Nikola V. Živković, „Dvofazno strujanje u kanalu aerosmeše sa preprekama za potrebe primene
plazmene stabilizacije vatre na kotlu bloka 210 MW TE „Nikola Tesla” – A”, Univerzitet u
Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Septembar 2008. Mentor: Dr Goran Jankes, redovni
profesor, Mašinski fakultet, Beograd.
Studije
1.
LJ. Rajaković, V. Šijački-Žeravčić, P. Stefanović, Z. Naunović, G. Bakić, Ž. Kostić, D.
Čičkarić, M. Đukić, P. Pavlović, J. Božović, М. Radović, B. Repić, G. Aleksić, B. Anđelić, N.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
2.
65
Živković, Z. Pavlović, Z. Marković, D. Cvetinović, LJ. Nešić, Ј. Čučković, Ј. Јоvić, Ј.
Kerečki, P. Radovanović, LJ. Gradišar, Studija EPS-a, “Mere i postupci za pouzdan i efikasan
sistem kontrole korozionog stanja vodeno parnog ciklusa TE i TO EPS-a i preporuke za
primenu novih tehnologija“, knjiga 1, Korozija termoenergetskih postrojenja, JP
Elektroprivreda Srbije, Tehnološko-Metalurški fakultet, Mašinski fakultet, Institut za
nuklearne nauke Vinča, Beograd, 2002, (ISBN 86-83871-02-9),
Prvi izveštaj Republike Srbije prema okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, grupa autora,
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Beograd, novembar 2010.
1.2 Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu biografskih podataka, podataka o magistraturi, spiska objavljenih radova i
dosadašnjeg iskustva u naučno-istraživačkom radu, Komisija ocenjuje da je kandidat podoban za
rad na predloženoj temi.
2. Predmet i cilj istraživanja
Kisele kiše predstavljaju jedan od trenutno najozbiljnijih problema u oblasti zaštite
životne sredine. Glavni uzročnici ove pojave su oksidi sumpora, među kojima je najzastupljeniji
sumpor-dioksid, prisutni u izlaznim dimnim gasovima iz termoenergetskih postrojenja i
postrojenja procesne i hemijske industrije, a nastali kao rezultat sagorevanja fosilnih goriva koja u
svom sastavu imaju sumpor. Razvoj novih i povećanje efikasnosti postojećih procesa uklanjanja
SO2 iz dimnih gasova predstavalja sve veći izazov, kako zbog rastuće svesti o potrebi zaštite
životne sredine, tako i zbog sve oštrijih zakonskih regulativa u ovoj oblasti. Postojeći postupci za
uklanjanje SO2 se mogu klasifikovati u dve glavne grupe: mokri i suvi procesi. Osnovna podela
mokrih procesa je napravljena prema aktivnoj komponenti (apsorbentu) na nekoliko grupa među
kojima su trenutno najzastupljeniji postupci sa jedinjenjima zemnoalkalnih metala (CaCO3 i
Ca(OH)2), koji su istorijski gledano među prvima praktično primenjeni. Međutim, ovi postupci
imaju značajan nedostatak zbog stvaranja velikih količina čvrstog otpada. Poslednjih godina raste
interesovanje za procese sa organskim rastvaračima koje je uglavnom moguće regenerisati
termičkim putem. Kao sporedni rezultat navedenih prosesa javljaju se sumporna kiselina, tečni
SO2 ili elementarni sumpor.
Ideja o korišćenju organskih rastvarača nije nova. Procesi zasnovani na korišćenju
dimetilanilina i tetraetilen glikol dimetil etra su patentirani i industrijski primenjeni (U. S. Patent
21.106.453 (1940), Gas Sep. Pur. 5 (1991) 111). Obzirom da navedeni rastvarači i pored
komercijalne primene imaju određena ograničenja, bilo u vidu nedovoljne selektivnosti procesa ili
prevelikih energetskih zahteva prilikom regeneracije, u literaturi su predloženi alternativni
organski rastvarači (npr. J. Chem. Eng. Data 53 (2008) 2598-2601, Ind. Eng. Chem. Res. 36
(1997) 4628-4637, Can. J. Chem. Eng. 74 (1996) 339-346). Novija istraživanja pokazuju da se kao
vrlo efikasni i visoko selektivni apsorbenti za SO2 mogu koristiti jonske tečnosti (J. Phys. Chem. B
110 (2006) 15059-15062, J. Chem. Eng. Data 52 (2007) 596-599, Int. J. Hydrogen Energy 33
(2008) 6031-6036, Energy Fuels 23 (2009) 4701-4708, Journal of Hazardous Materials 177
(2010) 807-813).
U okviru ove doktorske disertacije biće izvršena termofizička karakterizacija izabranih
rastvarača i njihovih smeša eksperimentalnim merenjem, korelisanjem i predviđanjem njihovih
volumetrijskih i transportnih svojstava. Disertacija će takođe uključiti modelovanje savremenog
industrijskog procesa za uklanjanje SO2 uz pomoć programskih paketa za projektovanje procesa
(npr. Chemshare Design II ili Honeywell Unisim Design) kao i detaljnije modelovanje samog
uređaja za apsorpciju uz pomoć softvera za CFD simulacije. Za istraživanje će biti odabrani i neki
od klasičnih rastvarača, već primenjenih u industijskim postrojenjima (npr. dimetilanilin i
tetraetilenglikol dimetiletar) u kombinaciji sa tečnim polietilenglikolima, PEG 200 i PEG 400 i/ili
alkoholima za koje je ustanovljeno da pokazuju povoljne karakteristike u pogledu apsorpcionih i
66
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
desorpcionih karakteristika za kisele gasove u industrijskim procesima (npr. CN. Patent 1364096A
(2002)). Polietlenglikol (PEG) je važan industrijski rastvarač sa povoljnim osobinama kao što su
niska toksičnost, nizak napon pare, visoka hemijska stabilnost i niska tačka topljenja, zahvaljujući
kojima je našao primenu u biotehnologiji, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, kao i za
prečišćavanje dimnih gasova iz industrijskih i termoenergetskih postrojenja. Glavna prednost PEG
je visoka rastvorljivost SO2 i relativno laka desorpcija, što smanjuje energetske zahteve u procesu
regeneracije rastvarača. Pregledom literature ustanovljeno je da su termofizičke i termodinamičke
osobine sistema sa tečnim PEG vrlo malo ispitivane (J. Chem. Eng. Data 47 (2002) 1197-1204,
J.Chem. Eng. Data 53 (2008) 785-793, J. Chem. Eng. Data 53 (2008) 2598-2601).
Pored organskih rastvarača, posledenjih godina istraživanja su pokazala da se neke jonske
tečnosti takođe mogu primeniti u regenerativnim postupcima za uklanjanje SO2 iz dimnih gasova.
Za ispitivanje su izabrane jonske tečnosti za koje je pregledom literature utvrđeno da imaju visoku
selektivnost za SO2 (Energy Fuels 24 (2010) 1001-1008, J. Membrane Sci. 330 (2009) 80-89, Int.
J. Hydrogen Energy 33 (2008) 6031-6036). Zbog relativno visoke cene ovih jedinjenja izabrane su
jeftinije jonske tečnosti, a u cilju dodatnog smanjenja troškova procesa biće ispitana mogućnost
koriščenja smeša ovih jedinjenja sa odabranim organskim rastvaračima (PEG i/ili alkoholi). Jonske
tečnosti predstavljaju novu generaciju ekološki prihvatljivih rastvarača koje karakterišu visoke
vrednosti specifičnih toplotnih kapaciteta i gustine, niska isparljivost, dobre karakteristike
rastvorljivosti za čitav niz supstanci, nezapaljivost, termička stabilnost, široki opseg tečne faze i
veliki izbor mogućih kombinacija anjona i katjona čime se mogu podešavati njihova svojstva za
određene potrebe. Jedan od glavnih razloga velikog interesovanja za jonske tečnosti je njihov
zanemarljiv napon pare, što smanjuje opasnost od isparavanja i gubitaka rastvarača u atmosferu.
Upravo zbog ove osobine, jonske tečnosti se pominju kao ’’čistija’’ zamena isparljivih organskih
rastvarača. Još veći stepen podešavanja osobina, u skladu sa konkretnom primenom, može se
postići kombinovanjem sa drugim jedinjenjima niske isparljivosti kao što su polimeri. Ideja o
smešama jonskih tečnosti i polimera se javlja u literaturi poslednjih godina (npr.J. Phys. Chem. B
113 (2009) 7606-7614) i smatra se da će naći primenu u različitim oblastima industrije, pa je
utoliko veći značaj poznavanja termofizičkih i transportnih osobina ovakvih sistema.
Eksperimentalna merenja obuhvatiće određivanje gustine, viskoznosti i indeksa refrakcije
organskih rastvarača, jonskih tečnosti i njihovih smeša, na atmosferskom pritisku i u širem
temperaturnom intervalu. Eksperimentalna merenja biće dopunjena primenom postojećih i
razvojem novih modela, posebno kada su u pitanju sistemi sa jonskim tečnostima, za korelisanje i
predviđanje svojstava čistih supstanci i njihovih smeša. Za modelovanje svojstava binarnih i
ternernih smeša koristiće se empirijski (Redlih-Kister, Nagata-Tamura, Cibulka, Radojković itd.) i
poluempirijski modeli (npr. kubne jednačina stanja, u koje su uključena odgovarajuća pravila
mešanja) kao i modeli doprinosa grupa (ASOG, modifikovani UNIFAC). Primenom ovih modela
biće određeni dopunska zapremina, viskoznost i indeks refrakcije ispitivanih višekomponentnih
sistema (npr. Fluid Phase Equilibria 239 (2006) 69-82, Fluid Phase Equilibria 263 (2008) 205213, Thermochim. Acta 496 (2009) 71-86, Fluid Phase Equilibria 299 (2010) 191-197, J. Chem.
Eng. Data 55 (2010) 1739–1744.
Navedene aktivnosti imaju za cilj bolje poznavanje svojstava novih rastvarača
primenljivih u regenerativnim postupcima prečišćavanja dimnih gasova, ali i u drugim
industrijskim procesima.
U okviru ove doktorske disertacija će takođe biti izvršeno modelovanje savremenog
industrijskog procesa uz korišćenje eksperimentalno određenih termofizičkih karakteristika
rastvarača. Osnovni kriterijumi za izbor rastvarača biće zadovoljavajuća efikasnost uklanjanja SO2
, visoka selektivnost za SO2 u odnosu na CO2 i NOx, dobra mogućnost regeneracije desorpcijom
vezanog SO2, kao i cena rastvarača. Analiza će takođe uključiti i izbor odgovarajućeg
termodinamičkog modela za određivanje parametara ravnoteže gas-tečnost. Ostali podaci
neophodni za simulaciju procesa (npr. rastvorljivost SO2 u određenom rastvaraču, koeficijenti
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
67
difuzije i sl.) biće preuzeti iz literaturnih izvora ili iz baze komercijalnih programskih paketa. U
prvoj fazi modelovanja biće urađena simulacija dela postrojenja za prečišćavanje dimnih gasova,
odnosno sekcije za uklanjanje SO2, koja uključuje proces apsorpcije u različitim tipovima kolona
(sa punjenjem, sa podovima itd.) i proces desorpcije tj. regeneracije rastvarača uz pomoć softvera
za projektovanje uređaja i procesa (npr. Chemshare Design II ili Honeywell Unisim Design). U
drugoj fazi će biti napravljen model procesa u apsorpcionoj koloni u programskom paketu za CFD
modelovanje u cilju dobijanja detaljnog koncentracionog profila u uređaju.
3. Polazne hipoteze
Predložena doktorska disertacija ima za cilj izbor odgovarajućih rastvarača za primenu u
regenerativnim postupcima uklanjanja SO2 iz dimnih gasova, njihovu termofizičku karakterizaciju
kao i modelovanje samog procesa, koji uključuje dve faze: apsorpciju SO2 i termičke regeneraciju
rastvarača. Termofizička karakterizacija rastvarača će obuhvatiti eksperimentalno određivanje
gustine, viskoznosti i indeksa refrakcije izabranih organskih rastvarača, jonskih tečnost i njihovih
smeša. Na bazi dobijenih gustina, indeksa refrakcije i viskozosti odrediće se dopunska zapremina,
promena indeksa refrakcije i promena viskoznosti smeša.
Eksperimentalni podaci biće obrađeni pomoću empirijskih jednačina (Redlih-Kister i Nagata
Tamura). Dopunska zapremina smeša biće izračunata primenom kubne jednačine stanja (PRSV) u
koju su ugrađena savremena pravila mešanja (vdW1 i TCBT). Viskoznost izabranih sistema biće
određena primenom korelativnih (Teja-Rice, McAlister) i prediktivnih modela (UNIFAC VISCO,
ASOG VISCO). Za određivanje indeksa refrakcije binarnih i ternernih smeša biće korišćene
Lorentz-Lorenz, Dale-Gladston, Eykman, Arago-Biot, Newton i Oster jednačine. Obzirom da u
savremenoj literaturi postoji veliko interesovanje za teorijsko i empirijsko povezivanje različitih
osobina, pristup baziran na ovim jednačinama biće takođe primenjen za izračunavanje dopunske
zapremine pomoću indeksa refrakcije.
Ovako dobijene vrednosti termofizičkih parametara, zajedno sa literaturnim vrednostima
za koeficijente prenosa mase, rastvorljivosti SO2 i sl. predstavljaće ulazne podatke za CFD
simulaciju uređaja za apsorpciju. U nekom od programskih paketa za projektovanje procesa
(Honeywell Unisim Design ili Chemshare Design II) biće uradjena simulacija izabranog
industrijskog postrojenja za uklanjanje SO2 i regeneraciju odabranih apsorbenata. Na osnovu
dobijenih rezultata biće formirani zaključci o efikasnosti analiziranih procesa i primenljivosti
odabranih rastvarača sa ekonomskog i ekološkog aspekta.
4. Naučne metode istraživanja
Eksperimentalna merenja u okviru doktorske disertacije će biti obavljena na uređajima
najnovije generacije, visoke tačnosti. Za merenje gustine biće korišćen digitalni gustinomer Anton
Paar 5000, preciznosti 10-6 g·cm-3 i tačnosti 5×10-5 g·cm-3 Indeks refrakcije biće određen
refraktometrom Anton Paar RXA 156, preciznosti 2×10-5. Viskoznost će biti merena pomoću
viskozimetra SVM 3000, preciznosti 1×10-4 mPas. Sastav smeša će se određivati posebnom
procedurom uz merenje mase, vagom tipa Mettler AG 204, preciznosti 10-4 g. Obrada
eksperimentalnih podataka, korelisanje i predviđanje dopunske zapremine i viskoznosti i
predviđanje dopunske zapremine smeša iz podataka za indeks refrakcije, biće zasnovana na
poluempirijskim i empirijskim modelima razvijenim u programskom jeziku Fortran. Simulacija
uređaja i postrojenja za uklanjanje sumpor-dioksida iz dimnih gasova biće urađena u
komercijalnim programskim paketima za CFD simulacije i projektovanje procesa.
68
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
5. Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da će istraživanja planirana u okviru ove doktorske disertacije dati značajan
naučni doprinos i dovesti do sledećih rezultata:
• proširenje baze podataka novim, pouzdanim eksperimentalnim podacima za organske
rastvarače, jonske tečnosti i njihove smeše značajne sa aspekta uklanjanja SO2 iz dimnih
gasova,
• pouzdano određivanje termodinamičkih svojstava izabranih višekomponentnih sistema
kao i uticaja temperature na njihove vrednosti,
• ispitivanje i analiza primenljivosti različitih termodinamičkih modela za predviđanje,
korelisanje i međusobno povezivanje termofizičkih parametra višekomponentnih smeša,
• izbor najpogodnijih rastvarača za primenu u procesima uklanjanja SO2 na osnovu
rezultata simulacije uređaja i postrojenja.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Plan istraživanja obuhvata sledeće aktivnosti: literaturni pregled aktuelnih postupaka za
uklanjanje SO2 iz dimnih gasova, uključujući i poređenje postupaka sa aspekta efikasnosti samog
procesa, investicionih i operativnih troškova, uticaja na životnu sredinu i mogućnosti za
komercijalnu primenu sporednih produkata procesa; izbor najpovoljnijih rastvarača i njihovih
smeša za primenu u regenerativnom postupku sa stanovišta apsorpcionih i desorpcionih
karakteristika, energetske efikasnosti i ekološke prihvatljivosti; eksperimentalno određivanje
gustine, viskoznosti i indeksa refrakcije izabranih sistema; obrada eksperimentalnih podataka i
modelovanje termodinamičkih svojstava - dopunske molarne zapremine, promene indeksa
refrakcije i promene viskoznosti ispitivanih smeša; modelovanje uređaja i postrojenja za
uklanjanje SO2; analiza rezultata modelovanja.
Imajući u vidu navedeni plan istraživanja očekuje se da će doktorska disertacija imati
sledeću strukturu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UVOD
TEORIJSKI DEO
• Pregled aktuelnih postupaka uklanjanja SO2 iz dimnih gasova industrijskih i
termoenergetskih postrojenja
• Izbor rastvarača za primenu u regenerativnim procesima
EKSPERIMENTALNI DEO- ODREĐIVANJE GUSTINE, VISKOZNOSTI I
INDEKSA REFRAKCIJE VIŠEKOMPONENTNIH SMEŠA
MODELOVANJE TERMOFIZIČKIH PARAMETARA ISPITIVANIH SISTEMA
MODELOVANJE UREĐAJA I POSTROJENJA ZA UKLANJANJE SO2
ANALIZA DOBIJENIH REZULTATA
ZAKLJUČAK
7. Zaključak i predlog
Na osnovu izloženog, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije Regenerativni postupci
uklanjanja sumpor-dioksida iz dimnih gasova – izbor i određivanje termofizičkih svojstava
novih rastvarača i njihovih smeša i modelovanje procesa, koju je predložio mr Nikola
Živkovič, dipl. ing. mašinstva naučno zasnovana. Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta da prihvati predloženu temu i odobri izradu navedene doktorske
disertacije pod mentorstvom Dr Slobodana Šerbanovića, redovnog profesora Tehnološkometalurškog fakulteta u Beogradu.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
69
Naučna oblast kojoj predložena tema pripada je Hemija i Hemijska tehnologija (uža oblast
Hemijsko inženjerstvo) za koju je matična ustanova Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u
Beogradu.
U Beogradu, 04.04.2011.
ČLANOVI KOMISIJE
1. Dr Slobodan Šerbanović, redovni profesor TMF
2. Dr Mirjana Kijevčanin, vanredni profesor TMF
3. Dr Predrag Stefanović, naučni savetnik,
Institut za Nuklearne Nauke Vinča
4. Dr Ivona Radović, docent TMF
70
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
71
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog Veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu održanoj 17.03.2011. godine određeni smo za članove Komisije za ocenu i odbranu
doktorske disertacije mr Vladane N. Rajaković-Ognjanović, dipl. inž. tehnologije, pod naslovom:
„Uticaj kvaliteta vode na koroziju čelika”.
Posle pregleda doktorske disertacije kandidata mr Vladane N. Rajaković-Ognjanović,
Komisija podnosi Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta sledeći
IZVEŠTAJ
o urađenoj doktorskoj disertaciji
1.
UVOD
Naslov i obim disertacije
Doktorska disertacija mr Vladane N. Rajaković-Ognjanović, dipl. inž., pod naslovom: „Uticaj
kvaliteta vode na koroziju čelika” napisana je na 132 strane, sadrži 49 slika, 22 tabele i 109
literaturnih navoda. Sadržaj teze je izražen kroz uobičajenu strukturu: Izvod (na srpskom i engleskom
jeziku), Teorijski deo, Eksperimentalni deo, Rezultati i duskusija, Zaključak, Literatura i Prilozi.
Hronologija odobravanja i izrade disertacije
•
•
•
12.02.2007. godine - sednica Nastavno-naučnog Veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
na kojoj je doneta Odluka o odobravanju predloga teme doktorske disertacije mr
Vladane N. Rajaković-Ognjanović, dipl. inž., pod nazivom „Uticaj kvaliteta vode na
koroziju čelika”; za mentora ove doktorske disertacije je imenovan prof. dr Branimir
N. Grgur.
23.04.2007. godine - sednica Stručnog veća za hemijsku tehnologiju, hemijsko
inženjerstvo, biohemijsko inženjerstvo i metalurgiju (Univerzitet u Beogradu), na kojoj
je data saglasnost na predlog teme doktorske disertacije mr Vladane N. RajakovićOgnjanović, pod nazivom: „Uticaj kvaliteta vode na koroziju čelika”.
17.03.2011. godine - sednica Nastavno-naučnog Veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
na kojoj je doneta Odluka o imenovanju članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske
disertacije mr Vladane N. Rajaković-Ognjanović, pod nazivom „Uticaj kvaliteta vode
na koroziju čelika”.
Mesto disertacije u naučnoj oblasti
Istraživanja u okviru ove disertacije spadaju u naučnu oblast hemije i hemijske tehnologije
(uža naučna oblast korozija i zaštita materijala), za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet
Univerziteta u Beogradu.
Biografski podaci o kandidatu
Mr Vladana N. Rajaković-Ognjanović rođena je 18.10.1975. godine u Beogradu. Posle
završene VI Beogradske gimnazije, upisala je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu 1994.
godine. Diplomirala je 1999. godine, sa prosečnom ocenom tokom studija 8,70 i ocenom 10 na
diplomskom ispitu na Katedri za Organsku hemijsku tehnologiju.
Tokom studija, u periodu od avgusta do decembra 1998, boravila je na stručnoj praksi na
Institutu za hranu „Matforsk”, u Osu, u Norveškoj, gde je radila na razvoju i primeni
72
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
multisenzorskog „Elektronskog nosa”, instrumenta koji se zasniva na nizu gasnih senzora koji se
primenjuje u analizi kvaliteta hrane.
U periodu od januara 2000. do juna 2004. radila je na Elektrotehničkom institutu „Nikola Tesla“
kao istraživač-saradnik u Laboratoriji za ispitivanje elektroizolacionih materijala. Istovremeno sa
poslovima na Institutu, koji obuhvataju kontrolu i analizu elektroizolacionih materijala
(transformatorskih ulja) intenzivno se bavi naučno-istraživačkim radom. U tom smislu, u periodu
od septembra 2001. do decembra 2002. boravila je na Univerzitetu Ludvig-Maksimilijan u
Minhenu, gde se bavila istraživanjima iz oblasti nanotehnologija. Učestvovala je sa saopštenjima
na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, objavila više naučnih radova u stručnim
publikacijama, sarađivala na realizaciji više naučnih i stručnih projekata iz oblasti tehnološkog
razvoja.
Od juna 2004. godine nalazi se u zvanju asisteta-pripravnika na Građevinskom fakultetu u
Beogradu. U aprilu 2005. godine na istom fakultetu izabrana je u zvanje asistenta. Aktivno
učestvuje u izvođenju nastave na I godini redovnih studija (računske vežbe na predmetu „Osnove
ekološkog inženjerstva“) i III godini (računske i eksperimentalne vežbe na predmetu „Kvalitet
vode”). Trenutno je angažovana na realizaciji projekata iz oblasti tehnološkog razvoja i iz oblasti
integralnih i interdisciplinarnih istraživanja, koja su finansirana od strane Ministarstva za nauku i
tehnologiju. Autor je ili koautor većeg broja publikovanih radova, saopštenja i monografija.
U cilju unapređenja svog stručnog i naučnog rada upisala je 2000. godine poslediplomske
studije na TMF-u u Beogradu (profil: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo) i
položila sve programom predviđene ispite. Magistarski rad sa temom: „Prečišćavanje zauljenih
voda − destabilizovanje emulzija zamrzavanjem i mikrotalasnim zagrevanjem”, odbranila je 26.
11. 2004. godine na TMF-u, kod mentora prof. dr. Dejana Skale i time stekla akademski naziv
magistra tehničkih nauka.
U aprilu 2006. godine prijavila je doktorsku disertaciju sa temom: „Uticaj kvaliteta vode na
koroziju čelika” na TMF-u, na Katedri za fizičku hemiju i elektrohemiju pod metorstvom prof. dr
Branimira Grgura.
U decembru 2004. godine položila je stručni ispit iz oblasti tehnologije pred Komisijom
Saveza inženjera i tehničara Srbije.
Kandidat govori, čita i piše engleski, služi se nemačkim i francuskim jezikom. Zahvaljujući
tome aktivno održava naučnu komunikaciju sa saradnicima srodnih naučnih disciplina.
2.
OPIS DISERTACIJE
Struktura i sadržaj disertacije
Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
Doktorska disertacija mr Vladane N. Rajaković-Ognjanović sadrži šest celina: Teorijski deo,
Eksperimentalni deo, Rezultate i duskusiju, Zaključak, Literaturu i Priloge, kao i izvode na srpskom i
engleskom jeziku.
U Izvodu disertacije istaknuto je da je korozija složen proces i ispitivanje je, u skladu s
najznačajnijim uticajima jona u vodi, bilo skoncentrisano na analizu korozije čelika u prisustvu,
hlorid-, sulfat- i bikarbonat-jona. Rezultati su poslužili za određivanje kinetike korozije u model
rastvorima. Analizom korozionih naslaga uočena je interakcija korodiranih cevi i vode. Posledica
interakcije jeste degradacija kvaliteta vode i razaranje materijala. Pri analizi zavarenih spojeva
utvrđeno je da uslove zavarivanja treba podesiti tako da temperaturne promene pri zavarivanju
traju što kraće kako bi se sprečilo rastvaranje i izluživanje čestica karbida po granicama zrna.
U Teorijskom delu disertacije dat je pregled dosadašnjih saznanja o uticaju ključnih
parametara kvaliteta vode na koroziju čelika i saznanja o promeni kvaliteta vode usled kontakta sa
korozionim proizvodima u cevnom distribucionom sistemu. Teorijski deo sadrži pregled
najvažnijih literaturnih podataka vezanih za analizu kvaliteta vode i uticaja ključnih parametara
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
73
vode na formiranje korozionih naslaga. Posledica dvosmerene interakcije između materijala i vode
jeste degradacija kvaliteta vode i razaranje materijala.
U Eksperimentalnom delu disertacije detaljno je opisana metodologija rada, dat je opis
korišćenih metoda i tehnika, kao i opis postupaka koji su primenjeni za pripremu i analizu uzoraka.
U poglavlju Rezultati i diskusija predstavljeni su najvažniji rezultati istraživanja. U
preliminarnim ispitivanjima određen je opseg koncentracija ispitivanih jona u vodi na osnovu
uporednog pregleda sastava i kvaliteta voda u Srbiji.
Rezultati ispitivanje promene koncentracije jona gvožđa za određeni vremenski period, u
šaržnom sistemu, u prisustvu pločice od čelika, za hlorid-, sulfat- i bikarbonat- jone ukazali su da
koncentracija rastvornog gvožđa kod svih ispitivanih rastvora ima isti trend nezavisno od
koncentracije hloridnog, sulfatnog ili bikarbonatnog jona u rastvoru. Izračunati su i određeni
gubici mase, struja korozije i gustina struje korozije. Kod sulfat- i hlorid- jona gubitak mase,
brzina korozije i gustina struje korozije proporcionalna je porastu koncentracije jona. Kod
bikarbonata trend je rastući, izuzev odstupanja za rastvor koncentracije bikarbonat jona od 1000
mg L-1. U cilju sagledavanja efekata korozije čelične pločice merena je pH vrednost u rastvorima
ispitivanih jona pre i posle izlaganja pločice korozionom dejstvu jona. Promena pH vrednosti i u
najmanjoj meri utiče na promenu korozionog potencijala. Pored promene pH vrednosti svaka
promena u koncentraciji rastvorenog gvožđa povećava stabilnost korozionih proizvoda. Rezultati
dobijeni spektroskopijom elektrohemijske impedansije potvrđuju da je zbog niske koncentracije
jona (hlorid- sulfat- i bikarbonat-jona) od 100 mg L-1 brzina korozije ima malu vrednost. Otpor
promeni naelektrisanja veliki je zbog niske aktivnosti jona u ispitivanom rastvoru.
Analiza korozionih naslaga sa korodiranih cevi koje su deo realnog sistema za distribuciju
vode za piće u Beogradu pokazala je da se kod korodiranih cevi joni gvožđa oslobađaju bez
definisane zavisnosti u odnosu na brzinu korozije gvožđa. Korodirane cevi u distributivnim
sistemima utiču na kvalitet vode za piće. U ovom delu disertacije analizirani su parametri koji
efektno i jednostavno mogu da ukažu na međusobni uticaj kvaliteta vode i koroziju cevi kao i
posledice ovih interakcija. Izabrani su sledeći parametri: pH vrednost vode, temperatura vode,
koncentracija kiseonika i koncentracija jona gvožđa u vodi. Mehanizmi oslobađanja jona gvožđa iz
korodiranih cevi, uticaji hemijskih i hidrauličkih parametara na brzinu korozije mogu da dovedu
do razvoja modela za kontrolu korozije i efikasniju primenu mera za sprečavanje korozije čime bi
se smanjio negativan uticaj korozije na kvalitet vode, uz istovremeno povećanje pouzdanosti i
radnog veka sistema za snabdevanje vode. Za sve materijale koji sadrže gvožđe korozija se
najjednostavnije može prikazati kao anodna oksidacija gvožđa praćena redukcijom kiseonika iz
vode. Smatra se da u vodi za piće za koju su karakteristične pH vrednosti oko 7 i u kojoj ima
dovoljno rastvorenog kiseonika, redukcija kiseonika predstavlja dominantnu katodnu reakciju.
Niže koncentracije gvožđa na nižoj temperaturi ukazuju da su korozioni procesi sporiji na nižim
temperaturama. Uočeno je da povećanje temperature ubrzava koroziju. Uticaj temperature na
koroziju može se objasniti i uticajem temperature na koncentraciju rastvorenog kiseonika
rastvorenog u vodi. Koncentracija kiseonika u vodi opada sa padom temperature što direktno utiče
na reakciju redukcije kiseonika kao depolarizatora. Sadržaj kiseonika rastvorenog u vodi utiče na
primarne i sekundarne procese vezane za koroziju čelika u vodi. Kiseonik, kao depolarizator,
učestvuje u primarnoj reakciji redukcije čime se održavaju uslovi bitni za odigravanje
elektrohemijske korozije, a učestvuje i u sekundarnom procesu oksidacije dvovalentnog gvožđa u
trovalentno. U ovom delu eksperimenata utvrđeno je da se koncentracija jona gvožđa menja sa
promenom koncentracije kiseonika u vodi. Rezultati merenja pokazali su da se sa porastom
kiseonika smanjuje koncentracija jona gvožđa u vodi. Rezultati merenja ukazuju da niži sadržaj
rastvorenog kiseonika utiče povoljno na oslobađanje jona dvovalentnog gvožđa iz korozionih
naslaga, a viši sadržaj utiče na odigravanje i drugih sekundarnih reakcija.
Ispitivanjem uzroka pojave korozije kod varenog dela feritnog i austenitnog materijala
utvrđeno je da je korozija u blizini zavarenog spoja feritnog i austenitnog materijala rezultat
74
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
delovanja naponske, međukristalne (usled izluživanja karbida) i mikrogalvanske korozije (usled
prisustva bakra i anodne polarizacije feritnog materijala u spoju sa austenitnim materijalom).
Na osnovu prikazanih rezultata izveden je Zaključak u kome su koncizno izneti postignuti
rezultati u istraživanju, a koji odgovaraju postavljenim ciljevima disertacije.
Na kraju rada je dat spisak korišćene literature i prilozi.
3.
CENA DISERTACIJE
Savremenost, originalnost i značaj
Istraživanja u doktorskoj disertaciji pružaju nova saznanja o kinetici korozije čelika u
zavisnosti od hemijskog kvaliteta vode. O uticaju koncentracije agenasa korozije na brzinu
korozije čelika došlo se primenom različitih elektrohemijskih i analitičkih metoda i tehnika.
Interakciju korodiranih površina i uticaj kvaliteta vode na koroziju potrebno je analizirati
primenom analitičkih tehnika i povezati sa interakcijom materijala i vode. Prepoznato je da
kvalitet vode može uticati na oslobađanje jona gvožđa sa korodiranih površina. Utvrđeno je da su
ključni parametri kvaliteta vode, koji imaju najveći značaj na oslobađanje jona gvožđa: rastvoreni
kiseonik, pH vrednost i temperatura vode.
U delu disertacije koji se odnosi na koroziju u blizini zavarenog spoja zaključeno je da je
korozija rezultat međudelovanja naponske, međukristalne i mikrogalvanske korozije. Pri analizi
zavarenih spojeva utvrđeno je da uslove zavarivanja treba podesiti tako da temperaturne promene
pri zavarivanju traju što kraće kako bi se sprečilo rastvaranje i izluživanje čestica karbida po
granicama zrna.
Doprinos dela disertacije u kome je izučavana kinetika korozije čelika u zavisnosti od
kvaliteta vode je model kinetike korozije čelika pri niskim koncentracijama agenasa korozije u
vodi, a posebno funkcionalna zavisnost koncentracije jona gvožđa (koji su oslobođeni usled
korozije čelika) sa sastavom i sadržajem odabranih anjona.
Doprinos disertacije u delu koji se bavi analizom uticaja korozionih naslaga na kvalitet vode
je mogućnost bolje kontrole korozije u vodovodima.
Doprinos dela istraživanja koji se odnosi na koroziju vara je što su analize zavarenih spojeva
ukazale na unapređenje optimalnih uslova pri zavarivanju.
Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U radovima Sarina i saradnika [Water research 38 (2004) 1259-1269] ispitivan je
međusobni uticaj korozionih procesa u vodovodima i kvalitet vode. Rezultati istraživanja pokazuju
da koncentracija jona gvožđa koje se oslobađa u vodu zavisi od rastvorljivosti korodiranih ljuski,
odnosno od mikrostrukture i sastava korozionih naslaga. Energija neophodna za isporuku vode
utvrđenim protokom je veća, a kvalitet vode je (zbog korozije) smanjen. Koncentracija jona
gvožđa u vodi je ograničena, US EPA propisala je MDK za gvožđe od 0,3 mg L-1 za vodu za piće.
Korozija gvožđa u vodovodskim cevima predstavlja primarni uzrok prisustva jona gvožđa u vodi.
Kuch [Corrosion science 28 (1988) 221-231] je u svojim istraživanjima otkrio da se kod
korozionih naslaga starih do jedne godine, ne može, kao merilo za procenu brzine korozije koristiti
potrošnja rastvorenog kiseonika. Neophodno je uvažiti činjenicu da se kiseonik troši i u drugim
reakcijama koje nisu direktno povezane sa korozijom. Interakcija korodiranih površina
vodovodskih cevi i vode dovodi do novih promena i u kvalitetu materijala i u kvalitetu vode.
Izdvojeni su parametri kvaliteta vode koji imaju najveći značaj za promene na korodiranim
mestima cevi, to su: rastvoreni kiseonik, pH vrednost vode, alkalitet, puferski kapacitet, protok
vode, temperatura i prisustvo inhibitora korozije. Na interakciju materijal cevi/voda takođe utiče
način na koji je voda obrađena pre distribucije. U toku obrade vode, u vodi se mogu naći reagensi
koji su namerno dodati u vodu u cilju unapređenja kvaliteta vode, međutim, ukoliko je
koncentracija ovih jedinjenja veća od dozvoljene, to može dovesti do narušavanja kvaliteta vode,
ali i do stvaranja uslova pri kojima se proces korozije ubrzava. To su jedinjenja koja se dodaju u
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
75
cilju koagulacije, flokulacije, hlorisanja, ozonizacije, jedinjenja koja istovremeno predstavljaju
aktivne depolarizatore u procesu korozije i mogu uticati na pojačan afinitet komponenata cevi
prema koroziji.
Dobijeni rezulatati prezentovani u ovoj doktorskoj disertaciji su proširili do sada poznata
saznanja o ovoj kompleksnoj problematici koja povezuje kvalitet voda pri niskim koncentracijama
agenasa korozije sa korozijom čelika.
Analiza primenjenih naučnih metoda i njihova adekvatnost za sprovedeno istraživanje
Naučne metode korišćene u istraživanju i opisane u ovoj doktorskoj disertaciji primenjene
su za karakterizaciju i ispitivanje kvaliteta vode i koroziju čelika u kontaktu sa vodom. Navedene
metode su zasnovane na teorijskom i eksperimentalnom proučavanju hemijskih procesa u vodi,
koji se odvijaju pri koroziji čelika.
Hemijske analize pločice niskougljeničnog čelika koja je korišćena za koroziona ispitivanja
obuhvatile su: atomsku apsorpcionu spektroskopiju za određivanje sadržaja gvožđa, mangana,
cinka, kadmijuma, olova, nikla i bakra, jonsku hromatografiju za određivanje sadržaja hlorida i
sulfata, spektrofotometriju za određivanje sadržaja fosfata. Pri analizi korozije pločice ispitivani su
sledeći parametri kvaliteta vode: sadržaj reprezentativnih (hlorid, sulfat i bikarbonat) jona, u
prisustvu pločice, ispitivan je jonskom hromatografijom, sadržaj gvožđa određivan je
spektrofotometrijskom tehnikom, brzina korozije u rastvoru sa hloridnim, sulfatnim i
bikarbonatnim jonima određena je preko gubitka mase, elektična provodljivost vode određivana je
konduktometrijskom metodom, a pH vrednost vode potenciometrijskom metodom.
Karakterizacija cevi i nastalih korozionih proizvoda urađena je primenom instrumentalnih
tehnika i metoda osetljivih i pouzdanih za kvalitativnu i kvantitativnu analizu odabranih materijala.
Primenjene su sledeće metode i tehnike: gravimetrijske, volumetrijske i atomske apsorpcione
analize, za određivanje sastava uzoraka, skenirajuća elektronska mikroskopija za analizu
mikrostrukture korozionih površina, rendgenska strukturna analiza za analizu čvrstih faza u
odabranim uzorcima i BET adsorpciona izoterma za određivanje slobodne površine uzoraka.
Od parametara kvaliteta vode koji su značajni za karakterizaciju korozionih proizvoda u
cevima ispitivani su sledeći: sadržaj gvožđa u vodi, UV-Vis spektrofotometrijskom metodom,
niske koncentracije gvožđa urađena su na ICP-MS-u, sa granicom detekcije 1 ng L-1, pH vrednost
vode potenciometrijskom metodom, sadržaj rastvorenog kiseonika elektrohemijskom metodom i
temperatura vode termijskom metodom.
Kod uzoraka materijala koji čine var i kod vara ispitivane su sledeće karakteristike: sastav
elemenata na površini uzorka rendgenskom fluorescentnom spektroskopijom, sadržaj elemenata
gravimetrijskom analizom, metalografska optička ispitivanja uzoraka dobijena su slikanjem
uzoraka i obradom dobijenih slika (mikrostrukture) pomoću odgovarajućeg kompjuterskog
programa i opšta otpornost materijala na koroziju određena je polarizacionim ispitivanjima.
Naučne metode korišćene za ispitivanje kvaliteta vode i korozije čelika obuhvataju pored
klasične hemijske analize i elektroanalitičkih metoda, i instrumentalne metode za praćenje
koncentracije anjona i katjona. Navedene analitičke metode su savremene i adekvatne za primenu
u sprovedenom istraživanju.
Ocena primenljivosti i verifikacije ostvarenih rezultata
Istraživanja u doktorskoj disertaciji pružaju nova saznanja o kinetici korozije čelika u
zavisnosti od kvaliteta voda. O uticaju koncentracije agenasa korozije na brzinu korozije čelika
došlo se primenom različitih elektrohemijskih i analitičkih metoda i tehnika.
Kod korodiranih cevi zavisnost oslobađanja gvožđa iz korozionih naslaga teško je modelovati
matematičkim zavisnostima. Interakciju korodiranih površina i uticaj kvaliteta vode na koroziju
potrebno je analizirati kroz analitičke tehnike i povezati sa interakcijom materijala i vode. Ključni
parametri kvaliteta koji imaju najveći značaj na oslobađanje gvožđa su: rastvoreni kiseonik, pH
vrednost i temperatura vode.
76
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
U delu disertacije koji se odnosi na koroziju u blizini zavarenog spoja zaključeno je da je
korozija vara rezultat međudelovanja naponske, međukristalne i mikrogalvanske korozije. Pri
analizi zavarenih spojeva utvrđeno je da uslove zavarivanja treba podesiti tako da temperaturne
promene pri zavarivanju traju što kraće kako bi se sprečilo rastvaranje i izluživanje čestica karbida
po granicama zrna.
Ocena sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
Kandidat je tokom izrade doktorske disertacije ispoljio izuzetnu naučno-istraživačku
sposobnost za samostalni naučni rad. Sistematičnost u koncipiranju rada, pripremi i vođenju
eksperimenata, kao i u analizi postignutih rezultata, ukazuju na to da kandidat mr Vladana N.
Rajaković-Ognjanović poseduje sposobnost i kvalitet koji su potrebni za samostalni naučni rad.
4.
OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Krajnji rezultat ove doktorske disertacije ima dvostruki značaj:
• naučni, jer je na osnovu dobijenih rezultata predložen model kinetike korozije čelika pri
niskim koncentracijama agenasa korozije kao i što je povezana koncentracija rastvorenog
gvožđa i koncentracija ispitivanih anjona.
• praktični, jer je kod analize uticaja korozionih naslaga na kvalitet vode, predložena bolja
kontrola korozije u vodovodima.
Kritička analiza rezultata istraživanja
Ispitivanje uticaja koncentracije hlorid-, sulfat- i bikarbonat- jona na koroziju čelika,
predstavlja značajan rezultat u unapređenju kvaliteta voda, pri industrijskom dobijanju, preradi,
flaširanju voda, kao i tokom transporta i distribucije. Analiza prirodnih voda bila je polazna
osnova za definisanje opsega koncentracija agenasa korozije za dalja ispitivanja korozije čelika u
laboratorijskim uslovima primenom različitih analitičkih i elektrohemijskih tehnika i metoda. Od
materijala su bili ispitani, niskougljenični i nerđajući (austenitne i feritne strukture) čelici.
Rezultati su poslužili za određivanje brzine korozije, kao i za određivanje kinetike korozije čelika
u ispitivanim rastvorima. Kod analize korozionih naslaga uočen je značaj interakcije korodiranih
cevi i vode. Posledica interakcije jeste degradacija kvaliteta vode i razaranje materijala.
Uočeno je da se kandidat nije dataljnije bavio analizom bio-korozije, odnosno pojavom
korozije u vodi u prisustvu mikroorganizama. U tom smislu biće potrebno izvršiti dalja ispitivanja
u cilju utvrđivanja uticaja ovih agenasa korozije na kvalitet vode i na degradaciju materijala. Dalje
smernice za rad i istraživanja mogle bi se odnositi i na analizu korozije u prisustvu korozionih
inhibitora, što takođe nije obuhvaćeno istraživanjima u ovoj disertaciji.
Očekivana primena rezultata u praksi
Stručni i praktični doprinos rada je bolja kontrola korozije u vodovodima. Korozija cevi u
distributivnim sistemima utiču na kvalitet vode za piće. Izabrani parametri koji su analizirani
mogu efektno i jednostavno da ukažu na međusobni uticaj kvaliteta vode i koroziju cevi. Odabrani
su sledeći parametri: pH vrednost vode, temperatura vode, koncentracija kiseonika i koncentracija
jona gvožđa u vodi. Analizom ovih parametara omogućava se bolja kontrola korozije u
vodovodima.
Istraživanja koja se odnose na koroziju zavarenog spoja austenitnog i feritnog nerdjajućeg
čelika ukazala su da se mogu unaprediti uslovi pri zavarivanju. Proces treba podesiti tako da
temperaturna promena pri zavarivanju bude što kraća, kako bi se onemogućilo rastvaranje i
izluživanje čestica karbida po granicama zrna.
Objavljeni naučni radovi i saopštenja koji čine deo doktorske disertacije
Deo rezultata iz doktorske disertacije kandidat je prezentovao naučnoj javnosti u zemlji i
inostranstvu publikovanjem: jednog rada u istaknutom časopisu međunarodnog značaja (M22),
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
77
jednog rada u časopisu međunarodnog značaja (M23), tri saopštenja štampana u izvodu na
naučnom skupu međunarodnog značaja (M34) i jednog rada sa naučnog skupa nacionalnog
značaja štampana u celini (M63).
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu – M22
1. Rajaković-Ognjanović V., Živojinović D., Grgur B., Rajaković Lj. , Improvement of
chemical control in the water-steam cycle of thermal power plants, Applied Thermal
Engineering Vol. 31, No. 1, 119-128, (2011), IF (2009)=1,922, ISSN: 1359-4311.
Rad u međunarodnom časopisu – M23
2. Rajaković-Ognjanović V., Grgur B., Corrosion of austenite and ferrite stainless steel weld,
Journal of the Serbian Chemical Society, IF (2009) = 0.820, ISSN 0352-5139. (Rad prihvaćen
za štampu 24.12.2010.), potvrda u prilogu
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu – M34
1. Rajaković-Ognjanović V., Grgur B., The impact of water quality on the corrosion of water
distribution pipes, Second Regional Symposium on Electrochemistry South-east Europe
(RSE-SEE), Belgrade, Serbia, Book of Abstracts CPA-O-03, 34 (2010), ISBN 978-86-7132043-6.
2. Rajaković Lj., Rajaković-Ognjanović V., Grgur B., Corrosion in the Water-Steam Cycle in
Thermal-Power Plants, Euroanalysis 2009, Innsbruck, Austria, Book of abstracts P#078-B1,
74 (www.euroanalyisis2009.at) (2009)
3. Rajaković-Ognjanović V., Grgur B., Two-way interaction: the impact of water quality on the
corrosion of water distribution pipes and the change of water quality from the contact with
the distribution materials, CEOCOR, Wien, Austria 2009. Book of abstracts, Paper B01
(2009).
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – M63
1. Rajaković-Ognjanović V., Jovanović B., Milić O., Rajaković Lj., Otpadne vode iz
proizvodnje metalnog posuđa primer: fabrika „Metalac“, Međunarodna konferencija:
Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Zlatibor 2009, Zbornik radova (ISBN 13 978-86-82931-28-7) 93-98 (2009).
5.
ZAKLJUČAK I PREDLOG
Kratak osvrt na disertaciju u celini
Na osnovu svega iznetog Komisija smatra da urađena doktorska disertacija mr Vladane N.
Rajaković-Ognjanović, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom „Uticaj kvaliteta vode na koroziju
čelika”, predstavlja originalni naučni i stručni doprinos u oblasti koja se bavi uticajem kvaliteta
vode na koroziju materijala i interakcijom između korozionih proizvoda i degradacijom kvaliteta
vode usled te interakcije. Ovom doktorskom disertacijom kandidat je dao značajan naučni
doprinos u oblasti hemije i hemijske tehnologije, što je potvrđeno objavljivanjem radova u
časopisima međunarodnog značaja i saopštenjima na međunarodnim i domaćim konferencijama.
Komisija smatra da urađena doktorska disertacija kandidata mr Vladane N. RajakovićOgnjanović pod nazivom „Uticaj kvaliteta vode na koroziju čelika” u potpunosti ispunjava sve
zahtevane kriterijume i da je kandidat ispoljio izuzetnu naučno-istraživačku sposobnost u svim
fazama izrade ove disertacije.
78
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Predlog Komisije Nastavno-naučnom veću
Na osnovu kvaliteta i značaja postignutih rezultata, Komisija sa zadovoljstvom predlaže
Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da prihvati
ovaj Izveštaj i da ga zajedno sa podnetom doktorskom disertacijom mr Vladane N. RajakovićOgnjanović, dipl. inž. tehnologije, učini dostupnim na uvid javnosti u zakonski predviđenom roku,
kao i da nakon završetka ove procedure pozove kandidata na usmenu odbranu disertacije pred
Komisijom u istom sastavu.
Beograd, 30.03.2011. god.
Članovi Komisije
Dr Branimir Grgur, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
______________________________
Dr Dejan Ljubisavljević, red. prof.
Građevinski fakultet, Beograd
______________________________
Dr Jelena Bajat, vanr. profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
79
NASTAVNO- NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj
17.03.2011. godine određeni smo za članove Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije
pod nazivom MODELOVANJE PROCESA OČVRŠĆAVANJA KLIPNIH LEGURA SA
UNAPRED ZADATIM SVOJSTVIMA, kandidata Mr Srećka R. Manasijevića, dipl. ing.
metalurgije. Nakon pregleda doktorske disertacije, Komisija podnosi Nastavno-naučnom veću
TMF Beograd sledeći
IZVEŠTAJ
o urađenoj doktorskoj disertaciji
1. UVOD
Naslov i obim disertacije
Doktorska disertacija kandidata Mr Srećka R. Manasijevića pod naslovom: ″Modelovanje
procesa očvršćavanja klipnih legura sa unapred zadatim svojstvima″ je napisana na 158 strana
formata A4, sadrži 174 slika, 29 tabela i 115 literaturnih navoda. Sadržaj teze je izražen kroz
uobičajenu standardnu strukturu: Izvod (na srpskom i engleskom jeziku), Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura i Prilog.
Hronologija odobravanja i izrade disertacije
• 06.12.2006. godine, kandidat Mr Srećko R. Manasijević prijavio je doktorsku disertaciju
na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
• 28.12.2006. godine, odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
u Beogradu određena je Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme koju je predložio
kandidat
• 01.07.2010.godine - sednica Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu na kojoj je doneta Odluka o odobravanju predloga teme doktorske disertacije
Mr Srećka R. Manasijevića, dipl.ing. pod nazivom: ″Modelovanje procesa očvršćavanja
klipnih legura sa unapred zadatim svojstvima″; za mentora ove doktorske disertacije
imenovana je dr Zagorka Aćimović-Pavlović, vanr.prof.
• 08.07.2010. godine- sednica Veća naučnih oblasti Tehničkih nauka (Univerzitet u
Beogradu), na kojoj je data saglasnost na predlog teme doktorske disertacije Mr Srećka R.
Manasijevića, pod nazivom: ″Modelovanje procesa očvršćavanja klipnih legura sa
unapred zadatim svojstvima″.
• 17.03.2011. -sednica Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu na kojoj je doneta odluka o imenovanju članova Komisije za ocenu i odbranu
doktorske disertacije Mr Srećka R. Manasijevića.
Mesto disertacije u odgovarajućoj naučnoj oblasti
Doktorska disertacija pripada naučnoj oblasti metalurgija za koju je matičan Tehnološkometalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.
Biografski podaci o kandidatu
Mr Srećko R. Manasijević, dipl.ing. metalurgije je rođen 1974. godine u mestu DukatBosilegrad, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Školske 1994/95 upisao je Tehnološkometalurški fakultet Beograd, smer metalurško inženjerstvo i diplomirao je 2001. godine. Tokom
studija stručnu praksu obavio je u Nemačkoj, Institut für Metallurgie, TU Clausthlal u okviru
80
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
projekta „Formfüllmechanismen beim Lost-Foam-Gießen“ (Mehanizam popunjavanja kalupa kod
livenja sa isparljivim modelima).
Magistarski rad pod nazivom: ″Razvoj novih klipnih legura primenom savremenih
softverskih paketa za simulaciju procesa livenja i očvršćavanja″ odbranio je 2006. godine na
Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mentor za izradu rada bila je dr
Zagorka Aćimović-Pavlović, vanr. prof. TMF Beograd. Naučna oblast magistarskog rada je
metalurgija za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu.
Po diplomiranju zaposlio se u HK ″Petar Drapšin″ Mladenovac, Tehničkom sektoru
Fabrike cilindarskih sklopova. Rad u industriji probudio mu je interesovanja iz oblasti razvoja
novih materijala upotrebom softverskih paketa, tako da je ova istraživanja nastavio kroz
magistarske studije i svoju magistarsku tezu, a kasnije i doktorsku disertaciju.
Ispred Koncerna PDM, tj. Fabrike cilindarskih sklopova vodio je nekoliko projekata iz
oblasti razvoja i osvajanja metoda livenja klipova, bio je u timu za uvođenje standarda ISO
9001:2000 i ISO 14000. U toku 2006/07. godine radio je u firmi Topola LIVAR (deo LIVAR
grupacije) kao rukovodilac sektora razvoja.
Od 2007. do 2010. godine bio je stipendista doktorant Ministarstva nauke i tehnološkog
razvoja Republike Srbije, a sada radi u Institutu LOLA- Beograd i angažovan je na projektima
koje finansira isto ministarstvo. Pored navedenog, deo je tima koji je osnovao udruženje Srpsko
livačko društvo, tehnički je urednik časopisa LIVARSTVO, član je Saveza inženjera metalurgije
Srbije.
2. OPIS DISERTACIJE
Struktura i sadržaj disertacije
Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
Doktorska disertacija Mr Srećka R. Manasijevića sadrži sedam celina: Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura i Prilog. Na početku disertacije
dat je kratak izvod (na srpskom i engleskom jeziku), zatim uvod gde je istaknut značaj klipnih
legura, problemi koji se javljaju tokom eksploatacije klipnih legura, termo-mehaničke
karakteristike koje treba da ispunjavaju, definisanje različitih proizvodnih problema u cilju
poznavanja i kontrole svakog segmenta procesa, kao i mogućnost modelovanja procesa
očvršćavanja klipnih legura. Navedeni koncept predstavlja predmet istraživanja, a rešenja
problema koji proizilaze i kojima se bavio kandidat, kao i rezultate koje je ostvario su osnovni
motiv za izradu disertacije.
U Teorijskom delu disertacije izvršen je literaturni pregled predmetne oblasti i
sistematizovani su podaci koji su objavljeni u stranoj i domaćoj literaturi. U prvom segmentu dat
je kratak koncept analize motora SUS i klipova, osnovne karakteristike rada motora sa unutrašnjim
sagorevanjem, funkcije klipa, rezultati ispitivanja i analiza uslova rada klipa u motoru, kao i
analiza mogućih kvarova i havarija na klipovima.
U drugom segmentu dat je pregled razvoja klipnih legura, legura za izradu klipova i tipova
klipova i materijala za otto i diesel motore, nove tehnologije razvoja klipova, kao i metode za
površinsko poboljšanje karakteristika klipova (od konvencionalnih metoda do modifikacije
površina mlazom plazme).
U trećem segmentu data je analiza uticaja relevantnih faktora na karakteristike klipnih
legura i to: analiza uticaja legirajućih elemenata na osobine klipnih legura, uticaj pripreme tečne
legure na osobine klipova, uticaj mikro i makro strukture na osobine klipnih legura, uticaj režima
livenja i termičke obrade na osobine klipnih legura i uticaj strukture na termomehaničke
karakteristike klipnih legura.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
81
U četvrtom segmentu dat je sistematizovan pregled dosadašnjih teorijskih i
eksperimentalnih rezultata primene savremenih softverskih paketa za vizualizaciju, simulaciju i
optimizaciju tehnoloških parametara livenja klipova. Ovde je prikazan ceo put razvoja klipova
počev od izrade 3D modela klipa i alata za livenje klipova, primena softverskih paketa za
optimizaciju tehnoloških parametara livenja (Access, MAGMASOFT®). U ovom delu prikazana je
savremena metoda uspostavljanja optimalnih tehnoloških parametara livenja, termičke obrade i
vizualizacija nastale mikrostrukture (mehanizam očvršćavanja klipne legure kao i simulacija
očvršćavanja Access-om). Ovaj način osvajanja nove legure ima velike prednosti u odnosu na do
sada korišćene konvencionalne načine.
Na početku u Eksperimetalnom delu disertacije iznete su preliminarne teze za istraživanje
zasnovane na objavljenim rezultatima predhodnih istraživanja. Detaljno je opisana metodologija
rada, definisane polazne hipoteze i naučne metode istraživanja i date su polazne ekperimentalne
osnove u okviru ove doktorske disertacije. Za eksperimentalna istraživanja uzeto je više klipnih
legura razlićitog hemijskog sastava kako bi se bolje pratio i definisao proces očvršćavanje klipnih
legura.
U drugom segmentu eksperimentalnog dela opisana je DTA analiza za svaku izabranu
leguru. Izvršena je indentifikacija faza i temperatura na kojoj se izdvajaju kako bi se definisali
uslovi pod kojima se svaka faza izdvaja. Analizirane su klipne legure razlićitog hemijskog sastava
kako bi se obezbedila dominantnost u izdvajanju i indetifikaciji svih mogućih faza u navedenim
legurama. Rezultati su prezentovani preko dijagrama i tabelerno.
U trećem segmentu opisana je optimizacija svih relevantnih tehnoloških parametara livenja
za svaki odabrani hemijski sastav legure na osnovu raspoloživog softverskog paketa
MAGMASOFT®, na konkretnom primeru odlivka klipa. Dobijeni rezultati optimizacije
implementirani su u industrijskim uslovima na konkretnim primerima.
U četvrtom delu u okviru ekperimentalnih istraživanja prikazan je projektovani sistem za
automatsko upravljanje režimima hlađenja u procesa livenja klipova na poluautomatskoj livnoj
mašini kako bi se obezbedili kontrolisani uslovi očvršćavanja. Opisana je hardverska i softerska
implementacija PLC-a u sistemu automatskog upravljanja procesom. Rezultati kontinualnog
merenja temperature na delovima alata za livenje klipova su sačuvani u bazi podataka i dostupni su
za analizu procesa u bilo kom trenutku.
Takođe, u okviru eksperimentalnih istraživanja izvršena je industrijska proba za svaki
ispitivani hemijski sastav klipnih legura na određenom odlivku klipa. Livenje je vršeno na
nekoliko različitih tipova klipova (monometalan klip, klip sa nosačem prstena i klip sa nosačem
prstena i kanalom za hlađenje). Svi odlici ispitivanih klipova su termički tretirani po različitim
režimima kako bi se izvršila analiza uticaja termičke obrade na mikro i makrostrukturu i termomehaničke karakteristike odlivka klipa.
U okviru ekperimentalnih ispitivanja vršeno je ispitivanje promene mehaničkih
karakteristika na ispitivanim odlivcima klipova na radnim temperaturama (oC): 150, 200, 250, 300,
350 i 360 uz pomoć induktora koji simulira toplotni izvor u motoru. Praćene su temperaturne
promene u klipu u svakom ciklusu rada motora. Dobijeni rezultati su detaljno analizirani u
poglavlju rezultati i diskusija. Takođe, u okviru eksperimentalnih istraživanja izvšena su
metalografska i fizičko-mehanička ispitivanja za svaki odlivak klipa.
U poglavlju Rezultati i diskusija izvršena je analiza dobijenih rezultata koja obuhvata
analizu faznih dijagrama aluminijumskih klipnih legura, analizu sastava očvrslih
mikrokonstituenata. Za razvoj faznog dijagrama Al-Si-Cu-Ni-Mg neophodna je bila indetifikacija
svih faza, kao i uslova njihovog nastanka. Indentifikacija nastalih faza i temperaturnih promena na
kojima se dešavaju fazne transformacije urađena je u okviru ekperimentalnih istraživanja, a na
82
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
osnovu dobijenih rezultata predložen je algoritam očvršćavanja i izvršena je analiza definisanih
faznih dijagrama za četvoro i petokomponentne sisteme. Analizirani su dobijeni rezultati
očvršćavanja klipnih legura koje sadrže različite količine legirajućih elemenata.
U okviru ovog dela prikazana je izvršena analiza rezultata ispitivanja uticaja režima livenja
i uticaja termičke obrade na mikro i makrostrukturu i termo mehaničke karakteristike ispitivanih
odlivaka klipova. Prikazani su rezultati i izvršena je analiza dva različita režima hlađenja, tj. za
dva vremena očvršćavanja (110 i 140 sec) na istom odlivku klipa kako bi se uspotavila korelacija
između vremena očvršćavanja, nastale mikrostrukture i termo-mehaničkih karakteristika.
Na osnovu dobijenih rezultata sagledana je mogućnost modelovanja procesa očvršćavanja
klipnih legura sa unapred zadatim karakteristikama. Detaljniji podaci prezentovani su u prilogu.
Ovo bi trebalo da obezbedi, da se na osnovu zadatih karakteristika klipnih legura u svakom
segmentu dela klipa koju zadaje konstruktor unapred predvidi proces očvršćavanja i definišu
uslovi očvršćavanja.
Na osnovu prikazanih rezultata izveden je Zaključak u kome su koncizno izneti postignuti
rezultati u istraživanju a koji odgovaraju postavljenim ciljevima disertacije.
Na kraju dat je spisak korišćene literature i prilozi.
3. OCENA DISERTACIJE
Savremenost, originalnost i značaj
Rezultati doktorske disertacije Mr Srećka R. Manasijevića predstavljaju značajan doprinos
u razvoju i primeni savremenih softverskih paketa, tj. alata kojima se ubrzava osvajanje novih
proizvoda, novih klipnih legura sa unapred zadatim svojstvima. Obrađene su faze rada: razvoj
ideje, konstrukcije, izbor materijala i postupaka, različiti proračuni, simulacije, izrada prototipa,
izrada odlivka, izrada klipne legure zadatih svojstava. Simulacija procesa očvršćavanja klipne
legure primenom poznatih softverkih paketa ukazala je na prednosti i nedostatke procesa a cilj je
bio da se izvrši optimizacija relevantnih tehnoloških parametara livenja. Ovim kompleksnim
simulacionim modelom u jednom iterativnom postupku, projektvana je tehnologija, režimi i alati
procesa livenja konkretnog odlivka, sagledane su potencijalne greške mikro i makrostrukture
(poroznost, segregacija, zaostali naponi i slično). Tek na kraju, kada je pronađeno optimalno
rešenje, izvršana su eksperimentalna istraživanja u industrijskim uslovima.
U industrijskim uslovima livenje klipova se izvodi na polu ili automatskoj mašini za livenje
klipova, gde se vrši merenje temperature na odeđenim segmentima alata u svakom trenutku u cilju
kontrole, ali sistem za hlađenje nije potpuno automatizovan i sam proces hlađenja i očvršćavanja
odlivka klipa nije potpuno kontrolisan. Ovim se ne obezbeđuju isti uslovi očvršćavanja za svaki
odlivak klipa u kontinuitetu, čime se narušava kvalitet kontinuiteta. U saradnji sa LOLA
Institutom Beograd izrađen je sistem automatske regulacije procesa hlađenja i očvršćavanja
odlivaka klipova u cilju kontrole i obezbeđenja istih uslova očvršćavanja za svaki odlivak klipa u
kontinuitetu. Razrađen je složen automatski sistem sa zadovoljavajućom hardveskom i
softverskom podrškom kao neophodan uslov za automatsko upravljanje i kontrolu procesa
očvršćavanja. Dobijeni rezultati tokom istraživanja, kao i poređenje sa podacima iz literature,
ukazuju na to da su definisani parametri procesa livenja i očvršćavanja klipnih legura sa dobrom
kombinacijom livačkih i mehaničkih svojstava, a rezultati se mogu primeniti na slične proizvodne
pogone za izradu delova u automobilskoj industriji.
Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U literaturnom pregledu doktorske disertacije navedeno je 115 literaturnih navoda u kojima
je prikazan sistematizovan pregled dosadašnjih teorijskih, numeričkih i eksperimentalnih rezultata
brojnih istraživanja mnogih istraživača, njihove polazne hipoteze, rezultati istraživanja, kao i
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
83
nedostasci i komentari. Kandidat je koristio literaturu novijeg datuma iz tematike koja je od
suštinskog značaja za izradu doktorske disertacije. U okviru ovih literaturnih navoda su i reference
kandidata mr Srećka Manasijevića, koje su proistekle iz disertacije i objavljene u vodećim
međunarodnim časopisima i saopštene na značajnim međunarodnim konferencijama čime je
kandidat proširio do sada poznata saznanja o mogućnostima i primeni modelovanja procesa u
proizvodnji novih klipnih legura.
Iz obrazloženja predložene teme doktorske disertacije i objavljenih radova u prijavi koju je
kandidat podneo i popisa literature koju je koristio u istraživanju uočava se njegovo poznavanje
predmetne oblasti istraživanja, kao i poznavanje aktuelnosti ovih istraživanja u svetu.
Analiza primenjenih naučnih metoda i njihova adekvatnost za sprovedeno istraživanje
Naučne metode korišćene u istraživanju i opisane u ovoj doktorskoj disertaciji primenjene
su za karakterizaciju i ispitivanje strukture i svojstava klipnih legura. U istraživanjima odabrano je
9 različitih klipnih legura gde se sadržaj legirajućih elementa kreće u intervalu: 10.51-13.05 %Si,
1.12-7.45%Cu, 1.04-3.90%Ni, 0.50-1.35%Mg i 0.02-1.35%Fe, kako bi se za navedeno istraživanje
obezbedilo dominantno izdvajanje svake ispitivane faze u strukturi. U realnom slučaju događa se
promena srednjih koncentracija legirajućih elemenata usled redidstribucije rastopa bogatog ili
osiromašenog legirajućim elementima, što može dovesti do promene srednjih koncentracija znatno
više ili manje od nominalne vrednosti i stvaranja uslova za formiranje novih faza. Svaka promena
tokom celog procesa očvršćavanja (primarno, sekundarno i tercijalno) klipnih legura ima znatan
uticaj na profile koncentracije legirajućih elemenata u čvrstoj fazi.
Da bi se odredile temperature na kojima dolazi do faznih transformacija kod ispitivanih
klipnih legura korišćena je diferencijalna termička analiza (DTA). DTA analiza je postupak koji
se često koristi pri analizi materijala pri kojoj se temperatura uzorka upoređuje sa temperaturom
internog referentnog materijala pri zagrevanju ili hlađenju konstantnom brzinom. Fazne
transformacije koje se odvijaju praćene su oslobađanjem ili apsorbovanjem toplote, tj.
egzotermnim ili endotermnim efektima koji se uočavaju pri faznoj transformaciji, jer svaki fizičkohemijski proces koji se odvija u uzorku praćen je dodatnom promenom entalpije. Ove promene se
registruju uz pomoć DTA uređaja.
Međutim, za potpunu indentifikaciju faza u mikrostrukturi odlivka klipa nije dovolja samo
DTA analiza, već je potrebna paralelna mikroskopska analiza i adekvatan izbor iste. Naprimer,
primarni (Si) kristali i eutektički rastvor vidljivi su optičkom mikroskopijom. Međutim
indetifikacija ostalih faza koje se javljaju u mikrostrukturi odlivaka klipova nije moguća optičkom
mikroskopijom, jer je optički mikoskop ograničen talasnom dužinom vidljive svetlosti i
povećanjem do maksimalno 1000x. Zato je u ovom slučaju korišćena elektronska mikoskopija,
SEM u kombinaciji sa EPMA (electron probe microanalysis), jer se njihov princip rada zasniva
pomoću snopa elektrona sa maksimalnim uvećanjem do milion puta.
U cilju optimizacije parametara procesa livenja korišćen je savremeni softverski paket
MAGMASOFT®. Ovo je svestrani programski paket nove generacije, namenjen simulaciji
livačkih procesa u tehnološko i kvalitetno orjentisanoj proizvodnji, gde se diferencijalnim
jednačinama opisuju složeni fizičko-hemijske procesi za svaki elemenat diskretne strukture,
uzimajući u obzir početne i granične uslove definisane kroz svojstva legure, parametre procesa
livenja i 3D model geometrije odlivka. To je omogućilo nalaženje poboljšanja i optimzacije
procesa livenja klipova, omogućilo je probu i testiranje različitih tehnoloških rešenja postupka
livenja klipnih legura, čime su izbegnuta dugotrajna eksperimentalna istraživanja u praksi. Za
potpunu automatizaciju i kontrolu procesa livenja i očvršćavanja klipnih legura primenjen je
sofisticirani programibilni logički kontroler (PLC) koji je sa jedne strane direktno povezan sa
elektronskim mernim pretvaračima fizičkih veličina karakterističnih za dati proces i izvršnim
organima za upravljanje procesom sa druge strane.
84
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Svi odlivci klipova ispitivanih klipnih legura podvrguti su termo-mehaničkim ispitivanjima.
U cilju ispitivanja otpornosti na nagle temperaturne promene, tj. termošokove gotovi klipovi
navedenih legura ispitivani su na naglim temperaturnim promenama. U čelu klipa postavljen je
induktor sa vodenim hlađenjem, koji treba da simulira promenu temperature sagorevanja u toku
rada. Klip je ubačen do visine ose otvora za osovinicu u vodeno kupatilo sa stalnim protokom
Ovim načinom simulirana je promena strukture i svojstava klipa pod dejstvom promene
temperature tokom eksploatacije. Vršena je karakterizacija svih ispitivanih odlivaka klipova od
merenja tvrdoće do metalografske analize mikrostrukture. Dobijeni rezultati ovih ispitivanja su
detaljno analizirani i prezentovani u disertaciji.
Ocena primenjivosti i verifikacije ostvarenih rezultata
Na osnovu sinteze objavljenih literaturnih podataka iz ove oblasti, eksperimentalnih
ispitivanja i dobijenih rezultata iz ovog rada, ostvaren je veliki doprinos u razvoju novog modela
simulacije procesa očvršćavanja klipnih legura sa unapred zadatim karakteristikama kao i doprinos
proširenju fundamentalnih znanja u razvoju modela koji će biti u stanju da na osnovu zahtevanih
kartkteristika, tj, zahtevane stukture klipnih legura predviđa uslove očvršćavanja u kojima se
odvija proces livenja klipova.
Da bi se izvršilo modelovanje procesa očvršćavanja klipova, mora se dobro poznavati ceo
proces, neophodno je dobro razumevanje svakog mehanizma kojim se odvija proces, dobro
razumevanje i predviđanje mogućih problema i određivanje ciljeva. Svaki proces pa i proces
livenja i očvršćavanja se modelira, predstavlja određenim parametrima procesa.
Ocena sposobnosti kandiata za samostalan naučni rad
Kandidat je magistar tehničkih nauka iz oblasti metalurgije, radio je u dve livnice na
poslovima inženjera metalurga, a sada radi u Institutu Lola-Beograd na poslovima istraživača
saradnika na projektima koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
Dosadašnja istraživačka i stručna delatnost kandidata ogleda se u njegovom relativno bogatom
iskustvu u radu u oblasti metalurgije, livarstva i zaštite čovekove sredine. Posebno kandidat je
ispoljio iskustvo u oblasti livenja delova za automobilsku industriju, a koje je ostvario baveći se
navedenom problematikom tokom rada u proizvodnji, što je uticalo i na njegovu zrelost za
realizaciju istraživanja u okviru ove doktorkse disertacije. Pored toga, kandidat odlično poznaje
funkcionalnost PC-a, kako hardverski deo, tako i softverski. Od CAD paketa dobro poznaje
softverski paket CATIA i softverski paket za simualciju MAGMASOFT®. Koristi nekoliko stranih
jezika. To ga sve kvalifikuje za samostalni naučni rad.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Određivanje faznih transformacija u ispitivanim klipnim legurama, DTA analiza i
indentifikacija nastalih faza u mikrostrukturi odlivka klipa, urađeno je u sprezi sa metalografskim
ispitivanjem makro i mikrosutruture odlivaka klipova uz pomoć optičke i elektronske
mikroskopije. Na osnovu dobijenih rezultata definisani su uslovi pod kojima se izdvajaju
mikrokonstituenti u mikrostrukturi odlivaka klipova.
Dizajn i konstitucija dijagrama petokomponentnog sistema koji sadrži Ni, odnosno Al-CuMg-Ni-Si, Al-Fe-Mg-Ni-Si i Al-Cu-Fe-Ni-Si predložen je praktično kao važan hemijski odnos
livenih klipnih legura. Analiza obuhvata raspodelu faznih polja u čvrstom stanju, politermalnu
projekciju površine očvršćavanja i reakcije očvršćavanja. Očvršćavanje klipnih legura koje sadrže
različite količine Cu i Fe je analizirano pod ravnotežnim i neravnotežnim uslovima očvršćavanja.
Analiza izgrađenog faznog dijagrama i njegova eksperimentalna validnost pokazuju da se
očvršćavanje klipnih Al-Si legura završava u neravnotežnim uslovima sa invarijantnim
eutektičkim reakcijama na ~505oC u blizini temperature i sastava invarijantne eutektičke reakcije
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
85
L→(Al)+(Si)+Al2Cu+Al5Cu2Mg8Si6 u Al-Cu-Mg-Si sistemu. Analiza izgrađenog faznog dijagrama
i njegova eksperimentalna validnost pokazuje da se ravnotežni solidus klipnih legura smanjuje sa
povećanjem koncentracije Cu sa ~540 na ~505oC. Analiza izgrađenog faznog dijagrama i njegova
ekesperimentalna validnost pokazuje da nečistoće Fe mogu biti povezane sa kvaternalnom
Al8FeMg3Si6 fazom u legurama sa manjim sadržajem Fe i ternarnim fazama Al9FeNi i Al5FeSi u
legurama sa visokim sadržajem Fe.
Karakteristike mogućih mikrokonstituenata koji se mogu naći u mikrostrukturi su ranije
poznati, ali u cilju modelovanja procesa očvršćavanja i dobijanja zahtevanih karakteristika
potrebno je definisati udeo i raspored istih u određenim delovima klipa. Korišćenjem savremenih
metoda vizualizacije i simulacije procesa očvršćavanja može se pratiti tok očvršćavanja u
kritičnim delovima klipa (čelo klipa, zona prvog kanala i otvora osovinice) u cilju optimiziranja
relevantnih tehnoloških parametara i dobijanja zahtevane mikro i makrostrukture i mehničkih
osobina legure.
Dobijeni rezultati optimizacije omogućavaju da se uspostave režimi livenja i kontrola toka
usmerenog očvršćavanja odlivaka klipova. Livenje klipova i uspostavljanje režima livenja izvršeno
je prema predhodno optimiziranim tehnološkim parametrima. Uz pomoć složenog sistema
upravljanja merena je promena temperature odlivka i alata i automatski su kontrolisani uslovi
hlađenja i proces očvršćavanja.
U cilju provere postignutih osobina odlivak klipa i gotov klip podvrgnuti su detaljnim
termičkim i mehaničkim ispitivanjima. Vršena je potpuna karakterizacija klipnih legura. Takođe,
vršena su mikroskopska i rentgenska ispitivanja u cilju provere kompaktnosti dobijenog odlivaka.
Na osnovu eksperimentalnih ispitivanja i dobijenih rezultata, kao i rezultata uz pomoć savremenih
metoda vizualizacije može se izvršiti modelovanje procesa očvršćavanja klipnih legura sa unapred
zadatim karateristika. Pored toga omogućava se brži razvoj novih klipnih legura i mogućnost
poboljšanja karakteristika, pre svega poboljšanje funkcionalnih karakteristika klipova. Na osnovu
svega izloženog može se zaključiti da doktorska disertacija ima i naučni i praktični značaj.
Kritička analiza rezultata istraživanja
Definisanjem problema i ciljeva istraživanja predodređena je metodologija istraživanja koja
je primenjena u doktorskoj disertaciji. S obzirom da se radilo o veoma složenoj problematici
opredeljenje za jedan metod ne bi dalo objektivna saznanja zbog čega je bilo neophodno primeniti
više metoda istraživanja. Pri izboru modela imalo se u vidu da su modeli uvek uprošćenja realnog
sistema i da zbog toga zadržavaju samo one karakteristike originala koje su bitne za svrhu
njegovog izučavanja. Jedan od problema koji se ispoljio i bio razlog ograničavanja ili nedovoljno
preciznog određivanja fizičkih karakteristika materijala kao funkcija parametara procesa livenja,
bila je činjenica da se procesi, koji na to utiču, dešavaju u širokom opsegu skala dužine: od nivoa
kristala na kojem se odigrava proces mikro očvršćavanja, do nivoa realnog sistema u kojem se
odigrava proces livenja klipova, tj. makrostrukure.
Zato je izvršena integracija i povezivanje fenomena na dva različita nivao (mikro i
makroskposkom), da bi se upoznali fundamentalni mehanizmi na kojima se odigrava složen proces
očvšćavanja višekomponentnih legura među kojima su i klipne legure. Fenomeni očvršćavanja na
makro i mikro nivou povezani su sa prostiranjem toplote i strujanjem tečne faze na
makroskopskom nivou. Pažljiva integracija i povezivanje fenomena na dva različita nivoa
(mikroskopskom i makroskopskom) bila je potrebna da bi se upoznali fundamentalni mehanizmi
po kojima se odigrava složen proces očvršćavanja višekomponentnih klipnih legura.
Za precizno opisivanje procesa očvršćavanja klipnih legura potrebni su veoma precizni
podaci o faznom dijagramu višekomponentnog sistema, što predstavlja jedan od najvećih
problema za veliki broj komercijalnih legura danas. Definisnaje ravnotežnih binarnih sistema je
jednostavno i već davno su poznati dvo i trokomponentni fazni sistemi (primer: Al-Si, Al-Cu, AlMg, Al-Ni, Si-Mg, ili Al-Si-Mg, Al-Mg-Cu,). Kao jedan od osnovnih problema u poznavanju
86
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
višekomponentnih sistema predstavlja jednačina površi tečnosti, kao i jednačine površi čvrste faze.
Precizne informacije o ovim površima moguće je dobiti samo komplikovanim eksperimentalnim
istraživanjima. Ovo je trenutno predmet daljih istraživanja.
Na osnovu svih početnih predznanja iz ove oblasti i odabrane metodologije, nije bilo
drastičnih ostupnja i neslaganja rezultata od očekivanih, jer tokom rada svi razlozi mogučih
neslaganja bili su uzeti u obzir. Takođe, na osnovu izvršene analize mogućnosti primena
modelovanja i simulacije procesa, može se zaključiti da postoje na raspologanju velik broj
softverskih paketa i neophodne hardverske podrške, ali da je najveći problem definisanje
matematičkog modela.
Očekivana primena rezultata u praksi
Stručni i praktični doprinos rada je rešavanje problema analize strukture i svojstava legura i
kontinualnog praćenja procesa njihove izrade kako bi se postigla optimizacija procesa livenja i
izrada odlivaka boljih fizičkih i eksploatacionih osobina. Korišćenjem postignutih rezultata
eksperimentalnih ispitivanja i dobijenih rezultata simulacije procesa očvršćavanja klipnih legura,
ostvaren je veliki doprinos u proširenju fundamentalnih znanja u razvoju modela koji će biti u
stanju da na osnovu zahtevanih kartkteristika, tj, zahtevane stukture klipnih legura predviđa uslove
očvršćavanja u kojima se odvija proces livenja klipova.
Verifikacija rezultata u časopisima i saopštenjima na konferencijama
Kandidat je svoje rezultate internacionalno verifikovao objavljivanjem radova u vodećim
međunarodnim i nacionalnim časopisima i saopšavanjem većeg broja radova na međunarodnim i
domaćim skupovima. Iz disertacije su proistekli jedan objavljen rad u vrhunskom međunarodnom
časopisu, jedan objavljen rad u međunarodnom časopisu, kao i niz objavljenih radova u domaćim
časopisima i saopšetnja na međunarodnim i domaćim skupovima. Pored svega treba istaći jedan
patent (M92) i monografiju (M42) koji su rezultat naučnog istraživanja iz ove oblasti kandidata Mr
Srećka Manasijevića.
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
1. S. Manasijević, R. Radiša, Z. Aćimović-Pavlović, S. Marković i K. Raić; Thermal
Analysis And Microscopic Characterization Of The Piston Alloy AlSi13Cu4Ni2Mg, DOI:
10.1016/j.intermet.2010.11.011, Intermetallics, ISSN 0966-9795, 19 (2011) 486-492,
http://www.elsevier.com/
wps/find/journaldescription.cws_home/423924/description#desc ription, (IF=2.231, 4/70,
2009).
Rad u međunarodnom časopisu (M23)
1. S. Manasijević, R. Radiša, S. Marković, K. Raić, Z. Aćimović-Pavlović,
“Implementation of the infrared thermography for thermo-mechanical analysis of the
AlSi cast piston”, Praktical Metallography ISSN 0032-678X, Carl Hanser Verlag,
München,
46
(2009)
565÷579,
(http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Mana
sijevicS&samoar, (IF=0.295, 50/70, 2009).
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)
1. R. Radiša, S. Marković, J. Pristavec, V. Kvrgić, S. Manasijević, “Use of CAE techniques
in virtual design of metalcasting technology-saving in Serbian foundries“, Conference
Proceedings ISSN 1318-9123, pp. 1÷8., 48th Internacional Foundry Conference-Portorož,
Slovenija,
Septembar
2008,
http://www.drustvolivarjev.si/podatki/Program_portoroz_ang_01.pdf
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
2.
87
R. Radiša, Z. Gulišija, S. Manasijević, “Optimization of casting process”,
MACHINEDESIGN-2009, ISBN 978-86-7892-105-6, pp. 111÷114, printed by: Faculty
of technicalSciennces, Graphic Center-GRID Novi Sad, publicher: Faculty of Technical
SciencesUniversisty of Novi Sad, 2009, http://www.ftn.uns.ac.rs/m_design/pdf/2009/111114_for_web.pdf.
3. R. Radiša, S. Manasijević, S. Marković, “Optimizacija tehnologija livenja metala
primenom softverskih alata“, 9 međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike,
mašinstva i i nformatike-DEMI 2009, Zbornik radova ISBN 978-9938-39-23-1, str.
175÷180,
Mašinski
fakultet,
Banja
Luka,
28-29.05.2009,
http://demi.rs.ba/2009/en/doc/eng_spisak_prijavljenih.pdf.
Istaknuta monografija nacionalnog značaja (M42)
1. S. Manasijević, “Klipovi za motore SUS”, Monografija ISBN 978-86-912177-0-9,
izdavač: LOLA Institut Beograd, štampa: Zavod za grafičko inženjerstvo Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2009.
Rad u časopisu nacionalnog značaja štampan u celini (M52)
1. S. Manasijević, Z. Aćimović-Pavlović, R. Radiša; “Optimizacija parametara livenja
klipova korišćenjem softverskog paketa MAGMASOFT®”, Metalurgija, ISSN 0354-6306,
original naučni rad UDC: 621.746.27-242.2:681.3.06=861., br 3, vol. 13, str. 221÷230,
Beograd 2007, http://metalurgija.org.rs/mjom/vol13.htm .
Rad u naučnom časopisu štampan u celini (M53)
1. S. Manasijević, Z. Aćimović-Pavlović, Karlo Raić, Snežana Tripković;
“Termomehanička analiza klipa od Al-legure posle rada u visokoopterećenom dizel
mototu”, Tehnika YU ISSN 0040-2176, Volume 12, broj 6, Volume 16, br. 1, str 1÷6,
originalni naučni rad UDC: 621.725.11+861, Bepgrad, 2006.
2. S. Manasijević, R. Radiša, B. Petrović; “Veština i intuicija livaca ili livenje pomoću
kompjutera”, LIVARSTVO ISSN 0456-293, stručni članak, Volume 47, broj 1, str.
10÷11, Srpsko livačko društvo, Beograd 2008, http://www.sld-sfs.rs/publikacije.html .
3. R. Radiša, S. Marković, J. Pristavec, V. Kvrgić i S. Manasijević; “Upotreba CAE
tehnikeza tehnologiju virtuelnog dizajna-ušteda u livnicama Srbije, LIVARSTVO ISSN
0456-293, Volume 47, broj 1, izlaganje sa naučnog skupa, str. 12÷24, Srpsko livačko
društvo, Beograd 2008, http://www.sld-sfs.rs/publikacije.html .
4. S. Manasijević, R. Radiša, Z. Ačimović-Pavlović, K. Raić i S. Marković; “Softverski
paketi za simulaciju i vizualizacijua procesa livenja klipova”, LIVARSTVO ISSN 0456293, Volume 48, broj 1, Stručni rad UDC 004.94:621.746, str. 14÷20, Srpsko livačko
društvo, Beograd 2009, http://www.sld-sfs.rs/publikacije.html .
2. R. Radiša, S. Manasijević, S. Marković, “Optimizacija tehnologija livenja metala
primenom softverskih alata“ LIVARSTVO ISSN 0456-293, Volume 48, broj 3, str.
30÷36, Srpsko livačko društvo, Beograd 2009, http://www.sld-sfs.rs/publikacije.html .
5. S. Manasijević, S. Dulović, A. Pavlović “Klip K. 23274 za kompresorske motore“
LIVARSTVO ISSN 0456-293, Volume 48, broj 4, stručni rad, UD: 669.131.6 621 43403, COBIS.SR ID 172229900, str. 23÷29, Srpsko livačko društvo, Beograd 2009,
http://www.sld-sfs.rs/publikacije. http://www.sld-sfs.rs/publikacije.html .
Saopštenje na skupu nacionalnog značaja štampan u celini (M63)
1. Manasijević, M. Žujević, R. Radiša, P. Dragičević, “Optimizacija postupka livenja
klipova u HK “Petar Drapšin” Mladenovac primenom savremenih softverskih paketa“,
31st JUPITER Konferencija, 18 Simposijum CAD/CAM, Zbornik radova ISBN 86-7083508-8 str. 2.55÷2.58, Zlatibor,Srbija, April 2005.
88
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
2.
S. Manasijević, J. Brauner, Z. Pavlović-Aćimović, S. Tripković, “Termografsko
snimanje uslova rada klipa od aluminijumske klipne legure za visoko opterećene dizel
motore“, 32st JUPITER Konferencija, 19 Simposijum CAD/CAM, Zbornik radova ISBN
86-7083-558-4 str. 2.55÷2.58, Zlatibor, Srbija, Maj 2006.
Saopštenje na skupu nacionalnog značaja štampan u izvodu (M64)
1. S. Manasijević, R. Radiša, Z. Pavlović-Aćimović, S. Marković “Savremeni softverski
paketi za simulaciju i vizualizaciju procesa livenja klipova“, VIIst savetovanje metalurga
Srbije, Perspektive razvoja metalurške industrije Srbije Zbornik radova ISBN 86-8718302-5, str. 13, Beograd, Srbija, 11÷13 Septembar 2008.
Realizovani patent (M92)
1. S. Manasijević, “AlSi13Cu4Ni2Mg, klipna legura za visokoopterećene diesel motore“,
broj prijave patenta P-2006/0700, Zavod za intelektualnu svojinu Beograd, 2006,
http://89.216.38.53/rspubserver/
document.jsp?PN=RS20060700%20RS%2020060700&iDocId=54077&iPositi
on=0&iFormat=0
Učešće u naučnim projektima:
Kandidat Mr Srećko R. Manasijević, dipl.ing. metalurgije kao stipendista doktorant
Ministarstva nauke do sada učestvovao je u dva projekta koja finansira isto ministarstvo. Trenutno
je angažovan kao istraživač na trećem projektu koga finansira isto ministarstvo.
1. “Implementacija automatizovanog projektovanja obradnih sistema i procesa u indistriji
prerade metala“, EB 6319, LOLA Institut Beograd, za 2007.god.
2. “Virtuelna proizvodnja odlivaka primenom CAE tehnike simulacije livenja metala i
legura-uštede u livnicama i alatnicama Srbije“, EB 19041. Projekat Miinistarstva nauke i
tehnološkog razvoja, Republike Srbije, LOLA Institut Beograd, period angažovanja od
2008-2010.god.
3. “Razvoj uređaja z atrening pilota i dinamičku simulaciju leta modernih borbenih aviona i
to 3-osne centrifuge u 4-osnog uređaja za prostornu dezorijentaciju pilota“, EB 035023,
LOLA Institut Beograd, period angažovanja od od 2011-2014.god.
5.ZAKLJUČAK I PREDLOG
Kratak osvrt na disertaciju u celini
Na osnovu analize postavljenog problema, uvida u aktuelne istraživačke zahteve u
predmetnoj oblasti, utvrđenog cilja istraživanja, postavljenih hipoteza, usvojene metodologije i
predložene strukture istraživanja, dobijenih rezultata i analize mogućnosti njihove primene u
praksi, kao i načina prezentovanja rezultata, Komisija smatra da doktorska disertacija Mr Srećka
R. Manasijevića pod naslovom: ″Modelovanje procesa očvršćavanja klipnih legura sa unapred
zadatim svojstvima″ predstavlja originalan naučni doprinos proučavanju trijade tehnologijastruktura-svojstva u oblasti razvoja procesa livenja klipnih legura. Ovom doktorskom disertacijom
kandidat je dao značajan doprinos u oblasti metalurgije i livarstva što je potvrđeno objavljivanjem
radova u časopisima međunarodnog značaja i saopštenjima na međunarodnim i domaćim
konferencijama.
Komisija smatra da urađena doktorska disertacija kandidata Mr Srećka R. Manasijevića pod
naslovom: ″Modelovanje procesa očvršćavanja klipnih legura sa unapred zadatim
svojstvima″ u potpunosti ispunjava sve zahtevane kriterijume i da je kandidat ispoljio izuzetnu
naučno-istraživačku sposobnost u svim fazama izrade ove disertacije.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
89
Predlog Komisije Nastavno-naučnom veću
Imajući u vidu kvalitet, obim i originalnost dobijenih rezultata kao i naučni doprinos,
Komisija pozitivno ocenjuje doktorsku disertaciju i sa zadovoljstvom predlaže Nastavno-naučnom
veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da ovaj izveštaj prihvati i zajedno
sa urađenom doktorskom disertacijom učini dostupnim na uvid javnosti u zakonski predviđenom
roku, a nakon ove procedure pozove kandidata Mr Srećka R. Manasijevića, na usmenu odbranu
disertacije pred Komisijom u istom sastavu.
Beograd, 01.04.2011.
ČLANOVI KOMISIJE:
1. Dr Zagorka Aćimović Pavlović, vanr. prof., TMF Beograd
2. Dr Karlo Raić, red.prof. TMF Beograd
3. Dr Mihailo Lazarević, red.prof. Mašinski fakultet Beograd
90
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
91
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu koja je održana
25.01.2011. godine imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti
uslova za izbor dr Jovane Praskalo, dipl. inž. tehnologije u naučno-istraživačko zvanje NAUČNI
SARADNIK. O predloženom kandidatu Komisija podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ
Biografski podaci
Jovana Ž. Praskalo, dipl. inž. tehnologije, rođena je 24.02.1978. godine u Gradišci, BiH. U
Beogradu je završila osnovnu školu i XI beogradsku gimnaziju. Studije na Tehnološkometalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, upisala je 1997. godine. Sa prosečnom ocenom
9,14 na redovnim studijama i ocenom deset (10) na diplomskom radu, na temu “Dobijanje vlakana
konoplje poboljšanih hemisirpcionih svojstava“ diplomirala je 2004. godine na Katedri za tekstilno
inženjerstvo. Iste godine upisala je doktorske studije iz oblasti Vlakana specijalne namene, na
Katedri za tekstilno inženjerstvo, kod mentora van. prof. dr Mirjane Kostić. U periodu od 2004. do
2007. godine, bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj na doktorskim
studijama. Kao istraživač pripravnik, zaposlena je 2007. godine na TMF u Beogradu. Maja 2008.
godine, izabrana je u zvanje istraživač saradnik na TMF, a od 2009. godine zaposlena je u
Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod
nazivom “Dobijanje celuloznih vlakana specijalnih svojstava metodama hemijskog
modifikovanja” odbranila je 29.12.2010. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u
Beogradu.
Raspolaže aktivnim znanjem engleskog jezika, a služi se nemačkim jezikom.
Član je Srpsko-hemijskog društva.
Naučno-istraživačka delatnost
Kao doktorant bila je angažovana na dva naučno-istraživačka projekta Ministarstva za nauku i
tehnološki razvoj, i to: TR 6713: “Razvoj biomedicinskih tekstilnih materijala i proizvoda
programiranih svojstava“ i TR 19009: „Razvoj biološki-aktivnih polisaharidnih vlakana i
materijala kao veštačkih depoa proteina male molekulske mase za različite medicinske namene (u
terapijama hormonskih poremećaja, virusnih infekcija, neuroloških i malignih oboljenja, ortopediji
i stomatologiji)“, dok je trenutno angažovana na projektu OI 172029: „Funkcionalizacija,
karakterizacija i primena celuloze i derivata celuloze“.
Pohađala je i uspešno završila kurseve iz grupe International summer school: Instrumental
analysis: HPLC/MS Spectroscopy, održanog na TMF-u u Beogradu, od 27.08. do 3.09.2005.
godine i Instrumental analysis: X-ray, IR and Raman Spectroscopy Application, održanog na
Institute of Organic Chemistry, u Sofiji, Bugarska, od 5. do 10. septembra 2005. godine. Takođe,
pohađala je i stekla diplomu kursa: Cell and Tissue Engineering, održanog na TMF u Beorgadu,
od 1. do 8. jula 2006. godine.
Do sada je objavila 3 rada u vrhunskim međunarodnim časopisima, 1 u istaknutom međunarodnom
časopisu, 1 u vodećim domaćim časopisima i 1 rad u domaćim časopisima, kao i 2 saopštenja na
međunarodnim i 6 na domaćim skupovima, štampanih u celini.
92
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Nastavna delatnost
Tokom doktorskih studija, učestvovala je u izvođenju vežbi iz predmeta: “Tekstilni materijali”,
“Tekstilna vlakna” i “Vlakna specijalne namene”.
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI I DRUGI VIDOVI ANGAŽOVANJA U NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I STRUČNOM RADU
1. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja M20
1.1. Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21=8)
1.1.1. Pejic B., Kostic M., Skundric P., Praskalo J., The effects of hemicelluloses and lignin
removal on water uptake behavior of hemp fibers, Bioresource Technology, 99 (2008), 7152-7159.
ISSN 0960-8524; IF (2009): 4,253
1.1.2. J. Praskalo, M. Kostic, A. Potthast, G. Popov, B. Pejic, P. Skundric, Sorption properties of
TEMPO-oxidized natural and man-made cellulose fibers, Carbohydrate Polymers, 77, ( 2009),
791-798. ISSN 0144-8617; IF (2009): 3,167
1.1.3. T. Nikolic, M. Kostic, J. Praskalo, B. Pejic, Z. Petronijevic, P.Skundric, Sodium periodate
oxidized cotton yarn as carrier for immobilization of trypsin, Carbohydrate Polymers, 82, (2010),
976-981. ISSN 0144-8617; IF (2009): 3,167
1.2. Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22=5)
1.2.1. J. Z. Praskalo-Milanovic, M.M. Kostic, S. I. Dimitrijevic-Brankovic, P. D. Skundric,
Silver-loaded lyocell fiber modified by TEMPO-mediated oxidation, Journal of Applied Polymer
Science, 117 (2010), 1772-1779. ISSN: 0021-8995, IF (2009): 1.203
2. Zbornici međunarodnih naučnih skupova M30
2.1. Saopštenja na skupu međunarodnog značaja štampani u celini (M33=1)
2.1.1. M.M. Kostic, J. Z. Praskalo, S.I. Dimitrijevic, M.V. Baljak, B.M. Pejic, P.D. Skundric,
Silver-loaded hemp fibers with antimicrobial activity, Proceedings of 7th Anual Textile
Conference by AUTEX – From Emerging Innovations to Global Business, 26-28 June 2007,
Tampere, Finland, R. Salonen & P. Heikkila, eds., CD Room, ISBN 978-952-15-1794-5, 1267 (6
strana). ISBN 978-952-15-1794-5
2.1.2. J. Praskalo, M. Kostic, P. Skundric, G. Popov, B. Pejic, K. Asanovic, Selective tempo
oxidation of natural and man-made cellulose fibers, Proc. of the 8th AUTEX Conference, CD
Room, Biella, Italy, June 24-26, 2008, 6 strana P203 1-5. ISBN: 978-952-15-1794-5
3. Radovi objavljeni u časopisima nacionalnog značaja (M50)
3.1. Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51=2)
3.1.1. Kostić, P. Škundrić, J. Praskalo, B. Pejić, A. Medović, New functionalities in cellulosic
fibers developed by chemical modification, Hemijska industrija, 61, 5 (2007) 233-237. (ISSN
0367-598X)
3.2. Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52=1,5)
3.2.1. P.Škundrić, M.Kostić, A.Medović, J.Praskalo, Biološki aktivna vlakna na bazi
modifikovanih polisaharida, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 2008, 48,
93-103. (ISSN 0354-7450)
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
93
4. Zbornici skupova nacionalnog značaja (60)
4.1. Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63=0,5)
4.1.1. Praskalo J., Pejić B., Kostić M., Škundrić P., Sorpcija jona srebra modifikovanim vlaknima
konoplje, Zbornik radova XXXIII SYM-OP-IS 2006, Banja Koviljača 03-06.10.2006, ed.
Radojević D., 121-124. (ISBN 86-8213-07-2)
4.1.2. Pejić B., Baćić M., Praskalo J., Kostić M., Škundrić P., Biosorpcija jona kadmijuma, olova
i cinka iz vodenih rastvora kratkim vlaknima konoplje, Zbornik radova XXXIII SYM-OP-IS 2006,
Banja Koviljača 03-06.10.2006, ed. Radojević D., 117-120 (ISBN 86-82183-07-2)
4.1.3. Kostić M., Škundrić P., Praskalo J., Pejić B., Medović A., Celulozna vlakana novih
funkcionalnih svojstava dobijenja hemijskim modifikovanjem, Sekcijsko predavanje na VII
simpozijumu sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj", 19. i 20.
oktobra 2007. Leskovac, Zbornik radova, Urednik: prof. dr Mihajlo Stanković, 148-156 (ISSN
0352-6542)
4.1.4. J. Milanović, M. Kostić, P. Škundrić, B. Pejić, S. Dimitrijević-Branković, Antibakterijska
aktivnost modifikovanih vlakana konoplje, Zbornik radova, 48. Savetovanje Srpskog hemijskog
društva, Novi Sad, 17-18. april (2010), T03, 275-278. (ISBN 978-86-7132-042-9)
4.1.5. B. M. Pejić, M. Kostić, J. Praskalo-Milanović, T. Nikolić, P. Škundrić, Uticaj perjodatne
oksidacije na sorpciona svojstva vlakana pamuka, Zbornik radova, 48. Savetovanje Srpskog
hemijskog društva, Novi Sad, 17-18. april (2010), T04, 279-282. (ISBN 978-86-7132-042-9)
4.1.6. B. M. Pejić, M. Kostić, P. Škundrić, J. Z. Praskalo-Milanovic, Uticaj perjodatne oksidacije
na strukturu i svojstva vlakana pamuka, Zbornik radova, Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji,
Urednik: dr G. Savanović, 4 -5 jun (2010), 81-85. (ISBN 978-86-87017-05-4)
4.2. Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64=0,2)
4.2.1. Praskalo J., Pejić B., Kostić M., Škundrić P., Dobijanje antimikrobnih vlakana konoplje,
45. Savetovanje SHD, Novi Sad, 25-26.januar 2007., Izvodi radova, s. 145 (ISBN 978-86-7132031-3)
4.2.2. Pejić B., Vukčević M., Praskalo J., Kostić M., Škundrić P., Sorpcija jona kadmijuma, olova
i cinka iz vodenih rastvora vlaknima konoplje, 45. Savetovanje SHD, Novi Sad, 25-26. januar
2007., Izvodi radova, s. 144 (ISBN 978-86-7132-031-3)
4.2.3. Praskalo J., Kostić M., Škundrić P., Popović K., Popov G., Pejić B., DimitrijevićBranković S., Antimikrobna aktivnost modifikovanih liocel vlakana, 46. Savetovanje SHD,
Beograd, 21. februar 2008., Kratki izvodi radova, s. 144 (ISBN 978-86-7132-035-1)
4.2.4. Pejić B., Vukčević M., Praskalo J., Kostić M., Škundrić P., Laušević M., Sorpcija i
desorpcija teških metala iz vodenih rastvora kratkim vlaknima konoplje, 46. Savetovanje SHD,
Beograd, 21. februar 2008., Kratki izvodi radova, s. 145 (ISBN 978-86-7132-035-1)
4.2.5. J. Praskalo, M. Kostić, P. Škundrić, G. Popov, B. Pejić, Dobijanje TEMPO-oksidisanih
celuloznih vlakana poboljšanih sorpcionih svojstava, Čistije tehnologije i novi materijali: Put u
održivi razvoj, TMF-Beograd, 27-28.11.2008, Knjiga izvoda radova, s.45. (ISBN 978-86-7401257-4)
4.2.6. Jovana Praskalo-Milanović, M. Kostić, B. Pejić, S. Dimitrijević-Branković, P. Škundrić,
Antifungalna aktivnost modifikovanih prirodnih i hemijskih celuloznih vlakana, Zbornik izvoda
radova, Urednik prof. dr Miloš Sorak, IX Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike, Banja
Luka, 12-13 novembar, (2010), 113-114. (ISBN 978-99938-54-35-7
94
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
4.2.7. B. Pejić, M. Kostić, Jovana Praskalo-Milanović, P. Škundrić, Uticaj hemijskog
modifikovanja na strukturu i prekidne karakteristike vlakana konoplje, Zbornik izvoda radova,
Urednik prof. dr Miloš Sorak, IX Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike, Banja Luka, 12-13
novembar, (2010), 112. (ISBN 978-99938-54-35-7)
5. Odbranjena doktorska disertacija M71
5.1. Jovana Ž. Praskalo: “Dobijanje celuloznih vlakana specijalnih svojstava metodama hemijskog
modifikovanja”, 29.12.2010. godina, TMF, Beograd.
6. Učešće na projektima i studijama finansiranim od stane nadležnog Ministarstva M105
6.1.“Razvoj biomedicinskih tekstilnih materijala i proizvoda programiranih svojstava”,
Naučnoistraživački projekat - TR 6713, Ministarstva za nauku Republike Srbije, TMF, Beograd,
2005-2007
6.2. “Razvoj biološki-aktivnih polisaharidnih vlakana i materijala kao veštačkih depoa proteina
male molekulske mase za različite medicinske namene (u terapijama hormonskih poremećaja,
virusnih infekcija, neuroloških i malignih obolenja, ortopediji i stomatologiji)” - TR 19009,
Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, TMF, Beograd, 2008-2010
6.3. „Funkcionalizacija, karakterizacija i primena celuloze i derivata celuloze“ - OI 172029,
Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, TMF, Beograd, 2011Analiza radova
U naučno-istraživačkoj delatnosti dr Jovana Praskalo se bavila fundamentalnim i primenjenim
istraživanjima u više oblasti i tema u okviru hemije i tehnologije vlakana, po kojima je i
klasifikovan prikaz radova.
I Hemijsko modifikovanje i karakterizacija celuloznih vlakana
U radovima 1.1.2, 2.1.2, 3.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, i 4.2.5. ispitivane su mogućnosti
funkcionalizacije celuloze i celuloznih vlakana hemijskim modifikovanjem i to reakcijama
oksidacije, koje su i jedne od najčešće korišćenih reakcija modifikovanja celuloze kada se
celuloznim vlaknima žele dati specijalna svojstva, uključujući i bioresorptivnost, pri čemu
prednost ima selektivna oksidacija proučavana u ovim radovima (bilo oksidacija primarnih
hidroksilnih grupa upotrebom nitroksil radikala 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-oksil (TEMPO), ili
oksidacija obe sekundarne hidroksilne grupe do aldehidne, uz otvaranje oksidisanog dela
piranoznog prstena pod dejstvom vodenih rastvora jodne kiseline i njenih soli). Promene u
strukturi i svojstvima oksidisanih celuloznih vlakana praćene su preko sadržaja karboksilnih i
karbonilnih grupa, promena u stepenu polimerizovanja i raspodeli molekulskih masa, sorpcionim i
mehaničkim karakteristikama. Definisanje uticaja procesa TEMPO-oksidacije na strukturne
promene nastale u celuloznim vlaknima, kao i na njihova hemijska, fizičko-mehanička i upotrebna
svojstva, predstavljno je u doktorskoj disertaciji (5.1.) Jovane Ž. Praskalo, dipl. inž. S obzirom na
to da je TEMPO-oksidacija do sada imala široku primenu na tehničkoj celulozi, kandidat je u
ovom radu, pružio značajan naučni doprinos u oblasti primene TEMPO-oksidacije na tekstilna
celulozna vlakna i karakterisanja modifikovanih vlakana. Najznačajniji rezultati doktorske
disertacije predstavljaju utvrđivanje korelacije između uslova modifikovanja, sadržaja uvedenih
funkcionalnih grupa i svojstava prirodnih (pamuk i konoplja) i hemijskih (liocel) celuloznih
vlakana, što omogućava optimizaciju procesa TEMPO-oksidacije u zavisnosti od željenih
svojstava i oblasti primene. Dobijeni rezultati otvaraju mogućnost proširenja potencijalnih oblasti
primene modifikovanih celuloznih vlakana i ukazuju na efikasnu mogućnost primene selektivne
TEMPO-oksidacije u cilju dobijanja visokofunkcionalne celuloze sa specijalnim svojstvima, koja
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
95
može da se upotrebljava kao finalni proizvod ili da predstavlja polaznu osnovu za dobijanje
širokog spektra vlakana specijalne namene. S obzirom da hemijsko modifikovanje celuloze
predstavlja veoma široku i dosta proučavanju oblast u preglednom radu 3.2.1. prikazano je stanje u
ovoj oblasti, sumirani i upoređeni različiti postupci modifikovanja celuloze.
II Biološki-aktivna vlakna
Postupak dobijanja biološki-aktivnih vlakana se sastojao iz dva stupnja: uvođenje aktivnih grupa,
najčešće jonoizmenjivačkih, u “konvencionalna” celulozna vlakna i vezivanje različitih preparata na
tako modifikovana vlakna. Posebno su značajni rezultati istraživanja na dobijanju biološki-aktivnih
vlakana sa antimikrobnim efektom. U radovima 1.2.1, 4.1.4, 4.2.3. i 4.2.6, ispitani su uslovi
dobijanja antimikrobnih prirodnih i hemijskih celuloznih vlakana sa inkorporiranim jonima srebra.
Ispitivani uzorci pokazali su antimikrobnu aktivnost u odnosu na testirane patogene
mikroorganizme: S. aureus, E. coli i C. albicans u in vitro uslovima. U cilju poboljšanja
hemisorpcionih svojstava, vlakna su modifikovana selektivnim oksidacionim sredstvima pomoću
nitroksil radikala. U radovima 2.1.1, 4.1.1. i 4.2.1, takođe su ispitani uslovi dobijanja
antimikrobnih vlakana konoplje sa jonima srebra, dok su, u ovom slučaju, u cilju poboljšanja
hemisorpcionih svojstava, vlakna konoplje modifikovana neselektivnim oksidacionim sredstvima,
vodonikperoksidom i kalijumpermanganatom. Optimalni uslovi sorbovanja Ag+ jona određeni su
variranjem pH vrednosti, koncentracije rastvora srebronitrata i vremena sorbovanja. Maksimalna
količina sorbovanog srebra iznosi 4.74 mmol/g vlakna.
U radu 1.1.3. je natrijumperjodatom oksidisana pamučna pređa upotrebljena kao nosač za
imobilizaciju tripsina. Oksidacijom uvedene aldehidne grupe sposobne su da reaguju sa amino
grupama tripsina i formiraju odgovarajuće Schiff-ove baze. Rezultati su pokazali da su aldehidne
grupe uvedene u oksidisana pamučna vlakna i do 99,2 µmol/g, dok je maksimalna količina
imobilisanog tripsina iznosila 6,1 mg/g suve pamučne pređe. Tripsin imobilisan na selektivno
oksidisanim pamučnim vlaknima je pokazao odličnu stabilnost pri skladištenju; u toku 60 dana
čuvanja u fiziološkom rastvoru, imobilisani tripsin je zadržao 90 % i 72 % od svoje početne
aktivnosti na 4 °C i 25 °C, respektivno. Dobijena pamučna vlakna sa imobilisanim tripsinom bi
mogla da posluže kao biomedicinski tekstilni materijali u obliku npr. flastera, gaza i zavoja,
namenjeni prvenstveno za tretiranje rana, s obzirom da poseduju nekrolitička, anti-inflamatorna,
anti-toksična i drenažna svojstva.
III Razvoj agroceluloznih vlakana i vlaknastih materijala poboljšanih svojstava
Vlakna konoplje sa svojim izuzetnim svojstvima, kao što su: velika jačina (stepen
polimerizacije 2,5-3 puta veći nego kod pamuka), odsustvo statičkog naelektrisanja (mali
površinski električni otpor), izuzetna sorpciona svojstva (brzo sorbuju vlagu, ali se i brzo suše),
postojanost na dejstvo sunčeve svetlosti i procese pranja, predstavljaju odličnu sirovinu za izradu
odevnih tkanina (za letnju i radnu odeću), dekorativnih tkanina, tkanina za domaćinstvo i niz
tehničkih proizvoda. Da bi vlakna konoplje mogla uspešno da se prerađuju, samostalno ili u
mešavini sa drugim vlaknima, moraju biti čistija, kraća, finija i mekša. Imajući u vidu izuzetna
svojstva konopljinog vlakna, kao i prethodno pobrojane nedostatke, u radovima 1.1.1. i 4.2.7.
proučavani su postupci i fenomeni hemijskog modifikovanja vlakana konoplje, uspostavljene su
određene relacija između strukture i svojstava polaznih i modifikovanih vlakana konoplje, kao i
uslova modifikovanja, koje treba da omoguće dobijanje vlakana konoplje poboljšanih svojstava za
konvencionalna i nova područja primene.
Kako prerada vlakana konoplje za posledicu ima veliku količinu otpada (kratka i zamršena
vlakna) u radovima 4.1.2, 4.2.2 i 4.2.4. proučavana je mogućnost njihovog korišćenja za
uklanjanje teških metala (joni Cd (II), Pb (II) i Zn(II)) iz otpadnih voda. U cilju poboljšanja
sorpcionih karakteristika vlakna su modifikovana alkalijama ili oksidacionim sredstvima. Polazna i
96
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
modifikovana kratka vlakna konoplje pokazuju dobre sorpcione karakteristike, pri čemu su
najbolje rezultate pokazala oksidisana vlakna - maksimalna količina sorbovanih jona 0.074
mmol/g, što je rezultat uporediv sa konvencionalnim sorbentima.
Citiranost radova
Radovi dr Jovane Praskalo citirani su 8 puta, bez autocitata:
a) Pejic B., Kostic M., Skundric P., Praskalo J., The effects of hemicelluloses and lignin removal
on water uptake behavior of hemp fibers, Bioresource Technology, 99 (2008), 7152-7159,
koji je citiran u radovima:
1. Tawakkal I., Talib R., Khalina A., Optimisation of processing variables of kenaf derived
cellulose reinforced polylactic acid, Asian Journal of Chemistry, 22 (2010) 6652-6662.
2. Cuellar A., Munoz I., Bamboo fiber reinforcement for polymer matrix, Dyna-Colombia, Part 1,
77 (2010) 137-142.
3. Wang H., Sheng K.C., Lan T., Role of surface treatment on water absorption of poly(vinyl
chloride) composites reinforced by Phyllostachys pubescens particles, Composites Science and
Technology, 70 (2010) 847-853.
4. Wan J.Q., Xiao Q., Wang Y., Analysis of microstructure of plant fibers with different
hemicellulose content by solid state nuclear magnetic resonance and atomic force microscope,
Chinese Journal of Analytical Chemistry, 38 (2010) 347-351.
5. Wan J.Q., Wang Y., Xiao Q., Effects of hemicellulose removal on cellulose fiber structure and
recycling characteristics of eucalyptus pulp, Bioresource Technology, 101 (2010) 4577-4583.
6. Saha P., Manna S., Chowdhury S.R., Enhancement of tensile strength of lignocellulosic jute
fibers by alkali-steam treatment, Bioresource Technology, 101 (2010) 3182-3187.
7. Liu W., Xie Z.H., Zhang B.C., Effects of hydroxypropylation on the functional properties of
psyllium, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58 (2010) 1615-1621.
8. Alix S., Philippe E., Bessadok A., Effect of chemical treatments on water sorption and
mechanical properties of flax fibres, Bioresource Technology, 100 (2009) 4742-4749.
Sumarni prikaz dosadašnje naučno-istraživačke aktivnosti
Kategorija rada
Naučni rad u vrhunskom
međunarodnom
časopisu, M21
Naučni rad u istaknutom
međunarodnom
časopisu, M22
Naučni rad na skupu međunarodnog
značaja, štampan u celini, M33
Naučni rad u vodećim časopisima
nacionalnog značaja, M51
Naučni rad u časopisima nacionalnog
značaja, M52
Naučni rad saopšten na skupu
nacionalnog značaja štampani u celini,
M63
Koeficijent
kategorije
Broj radova u
kategoriji
Ukupno
8
3
24
5
1
5
1
2
2
2
1
2
1,5
1
1,5
0,5
6
3
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Naučni rad saopšten na skupu
nacionalnog
značaja štampan u izvodu, M64
Odbranjena doktorska disertacija, M71
97
0,2
7
1,4
6
1
6
UKUPAN KOEFICIJENT
44,9
Uslov za izbor u zvanje naučni saradnik za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke, koje
propisuje
Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Službeni glasnik RS 38/2008), je da kandidat ima
najmanje 16 poena koji treba da pripadaju kategorijama:
Minimalni kvantitativni zahtevi
za sticanje zvanja naučni saradnik
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51≥
M21+M22+M23+M24≥
Minimalni kvantitativni
zahtevi prema Pravilniku
16
9
4
Ostvareno
44,9
33
29
Kvalitativna ocena naučnog doprinosa:
1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu:
(Nagrade i priznanja za naučni rad dodeljene od strane relevantnih naučnih institucija i društava;
uvodna predavanja na naučnim konferencijama i druga predavanja po pozivu; članstva u odborima
međunarodnih naučnih konferencija; članstva u odborima naučnih društava; članstva u
uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije naučnih radova i projekata)
2. Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih kadrova:
(Doprinos razvoju nauke u zemlji; mentorstvo pri izradi master, magistarskih i doktorskih
radova, rukovođenje specijalističkim radovima; pedagoški rad; međunarodna saradnja;
organizacija naučnih skupova)
U dosadašnjem naučnom radu dr Jovana Praskalo je učestvovala u realizaciji dva naučnoistraživačka projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, i to: TR 6713: “Razvoj
biomedicinskih tekstilnih materijala i proizvoda programiranih svojstava“ i TR 19009: „Razvoj
biološki-aktivnih polisaharidnih vlakana i materijala kao veštačkih depoa proteina male
molekulske mase za različite medicinske namene (u terapijama hormonskih poremećaja, virusnih
infekcija, neuroloških i malignih oboljenja, ortopediji i stomatologiji)“, dok je trenutno, kao
istraživač saradnik, angažovana na projektu OI 172029: „Funkcionalizacija, karakterizacija i
primena celuloze i derivata celuloze“. Tokom doktorskih studija, učestvovala je u izvođenju vežbi
na Katedri za tekstilno inženjerstvo, iz predmeta: “Tekstilni materijali”, “Tekstilna vlakna” i
“Vlakna specijalne namene”.
3. Organizacija naučnog rada:
(Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima; tehnološki projekti, patenti, i rezultati
primenjeni u praksi; rukovođenje naučnim i stručnim društvima; značajne aktivnosti u komisijama
i telima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i telima drugih ministarstava vezanih za naučnu
delatnost; rukovođenje naučnim institucijama)
4. Kvalitet naučnih rezultata:
(Uticajnost; parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova; efektivni broj
radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora; stepen samostalnosti i stepen učešća u
98
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inostranstvu; doprinos kandidata realizaciji
koautorskih radova, značaj radova)
Posebno treba izdvojiti 4 rada koji su objavljeni u međunarodnim časopisima, i to: 3 rada u
vrhunskim međunarodnim časopisima (M21) sa impakt faktorima 3,167; 3,167 i 4,253; i 1 rad
istaknutom u međunarodnom časopisu (M22), sa impakt faktorom 1,203. Radovi kandidata citirani
su 8 puta bez autocitata. Od navedenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima, na 2 rada
dr Jovana Praskalo je prvi autor.
Ocena Komisije o naučnom doprinosu kandidata sa obrazloženjem
Dr Jovana Praskao je u toku svog dosadašnjeg rada na katedri za Tekstilno inženjerstvo TMF-a
pokazala posebno interesovanje za naučno-istraživački rad, posvećenost, preciznost i upornost u
ostvarivanju naučno-istraživačkih ciljeva i rešavanju naučno-istraživačkih problema. Ovo je, kao
što se vidi iz priloženog izveštaja, doprinelo postizanju značajnih rezultata pre svega u oblasti
njene doktorske disertacije tj. u okviru problematike modifikovanja celuloznih vlakana i
istraživanja vezanih za strukturu i svojstva vlakana, a i šire u istraživanjima u okviru više projekata
u oblasti materijala i hemijske tehnologije.
Doktorska disertacija Jovane Ž. Praskalo, dipl. inž. predstavlja originalni naučni doprinos koji se
ogleda u definisanju uticaja procesa TEMPO-oksidacije na strukturne promene nastale u
celuloznim vlaknima, kao i na njihova hemijska, fizičko-mehanička i upotrebna svojstva. S
obzirom na to da je TEMPO-oksidacija do sada imala široku primenu na tehničkoj celulozi,
kandidat je u ovom radu, pružio značajan doprinos u oblasti primene TEMPO-oksidacije na
tekstilna celulozna vlakna i karakterisanja modifikovanih vlakana. U radu je načinjen poseban
osvrt na strukturu i svojstva celuloze i prirodnih i hemijskih celuloznih vlakana, koja su
modifikovana u eksperimentalnom radu, kao i na reaktivnost celuloze. Kao posebna celina u
okviru teorijskog dela doktorske disertacije, prvi put kod nas, je dat pregled dosadašnjih
dostignuća i objavljenih radova iz oblasti oksidacije pomoću TEMPO radikala, sa posebnim
osvrtom na oksidaciju celuloznog supstrata, što predstavlja osnovu za eksperimentalni deo ovog
rada. Najznačajniji rezultati doktorske disertacije predstavljaju utvrđivanje korelacije između
uslova modifikovanja, sadržaja uvedenih funkcionalnih grupa i svojstava prirodnih (pamuk i
konoplja) i hemijskih (liocel) celuloznih vlakana, što omogućava optimizaciju procesa TEMPOoksidacije u zavisnosti od željenih svojstava i oblasti primene. Detaljno karakterisanje
modifikovanih celuloznih vlakana sa aspekta sadržaja i raspodele funkcionalnih grupa omogućilo
je bolje razumevanje, kako procesa oksidacije, tako i uzajamne veze struktura i svojstva oksidisane
celuloze. Posebno treba istaći da do sada u literaturi nije zabeležena TEMPO-oksidacija vlakana
liocela i konoplje. Dobijeni rezultati otvaraju mogućnost proširenja potencijalnih oblasti primene
modifikovanih celuloznih vlakana i ukazuju na efikasnu mogućnost primene selektivne TEMPOoksidacije u cilju dobijanja visokofunkcionalne celuloze sa specijalnim svojstvima, koja može da
se upotrebljava kao finalni proizvod ili da predstavlja polaznu osnovu za dobijanje širokog spektra
vlakana specijalne namene.
Dr Jovana Praskalo je svojim naučno-istraživačkim radom i objavljenim radovima u vodećim
međunarodnim časopisima sa visokim impakt faktorima u potpunosti ispunila i prevazišla
potrebne kriterijume za izbor u prvo naučno zvanje naučnog saradnika. Veći broj radova iz okvira
doktorske disertcije saopšten je na međunarodnim ili domaćim skupovima i štampan u
odgovarajućim zbornicima. Pored naučnog doprinosa iz tematike doktorske disertacije, dr Jovana
Praskalo je učestvovala i u drugim projektima u okviru kojih su takođe postignuti značajni
rezultati, koji imaju široku primenu. U okviru navedenih projekata objavljeno je više naučnih ili
stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i ostvareno je više saopštenja na domaćim
i međunarodnim naučnim skupovima. Dr Jovana Praskalo je u toku rada na Katedri za tekstilno
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
99
inženjerstvo, a od 2004/5. školske godine do danas stekla i dragoceno iskustvo, prilikom njenog
povremenog angažovanja u izvođenju vežbi iz predmeta: “Tekstilni materijali”, “Tekstilna vlakna”
i “Vlakna specijalne namene”.
Na osnovu procene celokupnog naučno-istraživačkog rada, uvida u rad i ostvarene rezultate,
zalaganja kandidata u dosadašnjem radu kako u istraživačkoj delatnosti tako i u edukaciji i
nastavnom radu sa studentima, smatramo da dr Jovana Praskalo, dipl. inž. tehnologije ima sve
potrebne kvalitete i ispunjava sve uslove za izbor u zvanje naučni saradnik.
ZAKLJUČAK
Dr Jovana Praskalo je svojim dosadašnjim radom pokazala interesovanje, kreativnost i sposobnost
za naučno-istraživački rad. Rezultati istraživanja koji su prikazani u okviru doktorske disertacije i
objavljeni u više vrhunskih međunarodnih časopisa i stručnih skupova značajno su doprineli
realizaciji više naučno-istraživačkih projekata, i potvrdili istraživačku kompetentnost kandidata.
Na osnovu detaljne analize dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada i ostvarenih rezultata dr Jovane
Praskalo, Komisija smatra da kandidat ispunjava sve potrebne uslove za izbor u zvanje naučni
saradnik, te predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu da ovaj izvešta prihvati i isti prosledi odgovarajućoj komisiji Ministarstva za nauku i
tehnološki razvoj na konačno usvajanje.
U Beogradu, 22.02.2011. godine
Komisija:
Dr Mirjana Kostić, van. prof. TMF-a u Beogradu
Dr Petar Škundrić, red. prof. TMF-a u Beogradu
Dr Svjetlana Janjić, docent TF-a u Banjaluci
100
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Prilog 5.
REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA
I Opšti podaci o kandidatu
Ime i prezime: Jovana Praskalo
Godina rođenja: 1978.
JMBG: 2402978106461
Naziv institucije u kojoj je kandidat stalno zaposlen: Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog
fakulteta
Diplomirala: 30.09.
godina: 2004.
fakultet: TMF
Doktorirala: 29.12.
godina: 2010.
fakultet: TMF
Postojeće naučno zvanje: istraživač saradnik
Naučno zvanje koje se traži: naučni saradnik
Oblast nauke u kojoj se traži zvanje: Tehničko-tehnološke nauke
Grana nauke u kojoj se traži zvanje: Materijali i hemijske tehnologije
Naučna disciplina u kojoj se traži zvanje:
Naziv naučnog matičnog odbora kojem se zahtev upućuje: Matični naučni odbor za materijale i
hemijske tehnologije
II Datum izbora-reizbora u naučno zvanje:
Naučni saradnik: Viši naučni saradnik: III Naučno-istraživački rezultati (prilog 1 i 2 pravilnika):
1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i
kartografske publikacije međunarodnog značaja (uz donošenje na uvid)
(M10)
broj
vrednost
ukupno
M11 =
M12 =
M13 =
M14 =
M15 =
M16 =
M17 =
M18 =
2. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20):
broj
vrednost
ukupno
M21 =
3
8
24
M22 =
1
5
5
M23 =
M24 =
M25 =
M26 =
M27 =
M28 =
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
101
3. Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova (M30):
broj
vrednost
M31 =
M32 =
M33 =
2
1
M34 =
M35 =
M36 =
ukupno
2
4. Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske
publikacije nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe,
bibliografske publikacije (M40):
broj
vrednost
ukupno
M41 =
M42 =
M43 =
M44 =
M45 =
M46 =
M47 =
M48 =
M49 =
5. Časopisi nacionalnog značaja (M50):
broj
M51 =
1
M52 =
1
M53 =
M54 =
M55 =
vrednost
2
1,5
6. Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):
broj
vrednost
M61 =
M62 =
M63 =
6
0,5
M64 =
7
0,2
M65 =
M66 =
7. Magistarske i doktorske teze, M70
broj
M71 =
1
M72 =
8. Tehnička i razvojna rešenja, M80
broj
M81 =
M82 =
M83 =
ukupno
2,0
1,5
ukupno
3,0
1,4
vrednost
6
ukupno
6
vrednost
ukupno
102
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
M84 =
M85 =
M86 =
9. Patenti, autorske izložbe, testovi (M90):
broj
vrednost
M91 =
M92 =
M93 =
ukupno
IV Kvalitativna ocena naučnog doprinosa (prilog 1 pravilnika):
1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu:
(Nagrade i priznanja za naučni rad dodeljene od strane relevantnih naučnih institucija i društava;
uvodna predavanja na naučnim konferencijama i druga predavanja po pozivu; članstva u odborima
međunarodnih naučnih konferencija; članstva u odborima naučnih društava; članstva u
uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije naučnih radova i projekata)
2. Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih kadrova:
(Doprinos razvoju nauke u zemlji; mentorstvo pri izradi master, magistarskih i doktorskih
radova, rukovođenje specijalističkim radovima; pedagoški rad; međunarodna saradnja;
organizacija naučnih skupova)
Dr Jovana Praskalo je učestvovala u realizaciji dva naučno-istraživačka projekta Ministarstva za
nauku i tehnološki razvoj, i to: TR 6713: “Razvoj biomedicinskih tekstilnih materijala i proizvoda
programiranih svojstava“ i TR 19009: „Razvoj biološki-aktivnih polisaharidnih vlakana i
materijala kao veštačkih depoa proteina male molekulske mase za različite medicinske namene (u
terapijama hormonskih poremećaja, virusnih infekcija, neuroloških i malignih oboljenja, ortopediji
i stomatologiji)“, dok je trenutno, kao istraživač saradnik, angažovana na projektu OI 172029:
„Funkcionalizacija, karakterizacija i primena celuloze i derivata celuloze“. Tokom doktorskih
studija, učestvovala je u izvođenju vežbi iz predmeta: “Tekstilni materijali”, “Tekstilna vlakna” i
“Vlakna specijalne namene”.
3. Organizacija naučnog rada:
(Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima; tehnološki projekti, patenti, i rezultati
primenjeni u praksi; rukovođenje naučnim i stručnim društvima; značajne aktivnosti u komisijama
i telima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i telima drugih ministarstava vezanih za naučnu
delatnost; rukovođenje naučnim institucijama)
4. Kvalitet naučnih rezultata:
(Uticajnost; parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova; efektivni broj
radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora; stepen samostalnosti i stepen učešća u
realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inostranstvu; doprinos kandidata realizaciji
koautorskih radova, značaj radova)
Posebno treba izdvojiti 4 rada koji su objavljeni u međunarodnim časopisima, i to: 3 rada u
vrhunskim međunarodnim časopisima (M21) sa impakt faktorima 3,167; 3,167 i 4,253; i 1 rad
istaknutom u međunarodnom časopisu (M22). Radovi kandidata citirani su 8 puta bez autocitata.
Od navedenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima, na 2 rada dr Jovana Praskalo je
prvi autor.
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
103
V Ocena Komisije o naučnom doprinosu kandidata sa obrazloženjem:
Dr Jovana Praskao je u toku svog dosadašnjeg rada na katedri za Tekstilno inženjerstvo TMF-a
pokazala poseban interes za naučno-istraživački rad, posvećenost, preciznost i upornost u
ostvarivanju naučno-istraživačkih ciljeva i rešavanju naučno-istraživačkih problema. Ovo je, kao
što se vidi iz priloženog izveštaja, doprinelo postizanju značajnih rezultata pre svega u oblasti
njene doktorske disertacije tj. u okviru problematike modifikovanja celuloznih vlakana i
istraživanja vezanih za strukturu i svojstva vlakana, a i šire u istraživanjima u okviru više projekata
u oblasti materijala i hemijske tehnologije.
Doktorska disertacija Jovane Ž. Praskalo, dipl. inž. predstavlja originalni naučni doprinos koji se
ogleda u definisanju uticaja procesa TEMPO-oksidacije na strukturne promene nastale u
celuloznim vlaknima, kao i na njihova hemijska, fizičko-mehanička i upotrebna svojstva. S
obzirom na to da je TEMPO-oksidacija do sada imala široku primenu na tehničkoj celulozi,
kandidat je u ovom radu, pružio značajan doprinos u oblasti primene TEMPO-oksidacije na
tekstilna celulozna vlakna i karakterisanja modifikovanih vlakana. Najznačajniji rezultati
doktorske disertacije predstavljaju utvrđivanje korelacije između uslova modifikovanja, sadržaja
uvedenih funkcionalnih grupa i svojstava prirodnih (pamuk i konoplja) i hemijskih (liocel)
celuloznih vlakana, što omogućava optimizaciju procesa TEMPO-oksidacije u zavisnosti od
željenih svojstava i oblasti primene. Dobijeni rezultati otvaraju mogućnost proširenja potencijalnih
oblasti primene modifikovanih celuloznih vlakana i ukazuju na efikasnu mogućnost primene
selektivne TEMPO-oksidacije u cilju dobijanja visokofunkcionalne celuloze sa specijalnim
svojstvima, koja može da se upotrebljava kao finalni proizvod ili da predstavlja polaznu osnovu za
dobijanje širokog spektra vlakana specijalne namene.
Dr Jovana Praskalo je svojim naučno-istraživačkim radom i objavljenim radovima u vodećim
međunarodnim časopisima sa visokim impakt faktorima u potpunosti ispunila i prevazišla
potrebne kriterijume za izbor u prvo naučno zvanje naučnog saradnika. Pored naučnog doprinosa
iz tematike doktorske disertacije, dr Jovana Praskalo je učestvovala i u drugim projektima u okviru
kojih su takođe postignuti značajni rezultati, koji imaju široku primenu. U okviru navedenih
projekata objavljeno je više naučnih ili stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i
ostvareno je više saopštenja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Dr Jovana
Praskalo je u toku rada na Katedri za tekstilno inženjerstvo, a od 2004/5. školske godine do danas
stekla i dragoceno iskustvo, prilikom njenog povremenog angažovanja u izvođenju vežbi iz
predmeta: “Tekstilni materijali”, “Tekstilna vlakna” i “Vlakna specijalne namene”.
Na osnovu procene celokupnog naučno-istraživačkog rada, uvida u rad i ostvarene rezultate,
zalaganja kandidata u dosadašnjem radu kako u istraživačkoj delatnosti tako i u edukaciji i
nastavnom radu sa studentima, smatramo da dr Jovana Praskalo, dipl. inž. tehnologije ima sve
potrebne kvalitete i ispunjava sve uslove za izbor u zvanje naučni saradnik.
Predsednik komisije:
Dr Mirjana Kostić, van. prof. TMF-a
104
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
MINIMALNI KVANTITATIVNI ZAHTEVI ZA STICANJE POJEDINAČNIH NAUČNIH
ZVANJA
Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke
Diferencijalni uslovOd prvog izbora u
prethodno zvanje do
izbora u zvanje.....
Naučni saradnik
Viši naučni
saradnik
Naučni savetnik
potrebno je da kanddiat ima najmanje XX poena,
koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51 ≥
M21+M22+M23+M24 ≥
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51+M80+M90 ≥
M21+M22+M23+M24+M31+M32 ≥
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51+M80+M90 ≥
M21+M22+M23+M24+M31+M32≥
Neophodno
16
9
4
48
38
15
70
54
26
Ostvareno
44,9
33
29
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
105
NASTAVNO NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu od 16.12.2010.
godine imenovani smo za članove komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za
sticanje naučno-istraživačkog zvanja ISTRAŽIVAČ-SARADNIK kandidata Marine Savić, dipl.
inž. tehnologije.
Marina Savić, dipl. inž. tehnologije je od 01. 04. 2008. angažovana na Katedri za organsku
hemijsku tehnologiju na projektu istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja, finansiranog od
strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (TR 21006 „Razvoj tehnološkog
procesa i postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih voda Rafinerije nafte Pančevo“).
1.10.2009. g. prelazi na rad u Inovacioni centar Tehnološko - metalurškog fakulteta d.o.o. gde radi
i danas. Od 01.01.2011. nastavlja rad u istoj organizaciji na projektu istraživanja u oblasti
tehnološkog razvoja, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (TR 34009
”Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije
proizvodnje”).
Posle pregleda i analize dostavljenog materijala i uvida u rad Marine Savić, podnosimo sledeći:
IZVEŠTAJ
Biografski podaci: Marina Savić, dipl. inž. tehnologije
Rođena je 15.09.1981. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Školske
2000/01. godine upisala je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu. Diplomirala je na ovom
fakultetu, odsek Organske hemijske tehnologije i polimernog inženjerstva, 2008. godine sa
prosečnom ocenom 8,19. Tema diplomskog rada bila je „Uticaj neorganskih jona na
fotodegradaciju metamitrona u vodi” kod mentora prof. dr Dušana Mijina.
Školske 2008/09. upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu,
studijski program hemijsko inženjerstvo, pod mentorstvom prof. dr Miće Jovanovića.
Naučno-istraživački rad
Marina Savić je učestvovala na istraživanjima u okviru projekta istraživanja u oblasti tehnološkog
razvoja br. TR 21006, pod nazivom „Razvoj tehnološkog procesa i postrojenja za uklanjanje ulja i
merkaptana iz otpadnih voda Rafinerije nafte Pančevo“ Ministarstva nauke Republike Srbije
(2008-2010). Od 01.01.2011. biće angažovana na projektu istraživanja u oblasti tehnološkog
razvoja, koji će se finansirati od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
(TR 34009 ”Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja
primenom čistije proizvodnje”). Na poslednjem konkursu Ministarstva za nauku i tehnološki
razvoj Republike Srbije klasifikovana je u kategoriju T1.
U toku dosadašnjeg rada Marina Savić je pokazala smisao i interesovanje za naučno-istraživački
rad, odgovarajući savesno na sve postavljene zadatke i pristupajući sa razumevanjem problematici
istraživanja i tehnološkog razvoja, dajući odgovarajući doprinos timskom radu.
106
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
Zaključak
Na osnovu uvida u u rad i rezultate koje je ostvarila u toku dosadačnjeg naučno-istraživačkog rada,
članovi komisije smatraju da Marina Savić, dipl. inž. tehnologije ispunjava sve uslove za izbor u
zvanje ISTRAŽIVAČ – SARADNIK i predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološkometalurškog fakulteta da se Marina Savić, dipl. inž. tehnologije izabere u to zvanje i pruži joj se
mogućnost da efikasno završi doktorski rad i nastavi započete istraživačke poslove.
U Beogradu, 21.02.2011. g.
ČLANOVI KOMISIJE
1. Dr Mića Jovanović, vanredni profesor, naučni savetnik
2. Dr Slobodan Petrović, redovni profesor
3. Dr Dušan Mijin, vanredni profesor
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
107
Referentna lista
I. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
1. Mijin, D., M. Savić, S. Perović, A. Smiljanić, O. Glavaški, M. Jovanović, S. Petrović “A
study of the photocatalytic degradation of metamitron in ZnO water suspensions”,
Desalination, 249 (2009) 286–292.
Rad u međunarodnom časopisu (M23)
1. Savić, M., M. Jovanović, J. Tanasijević, O. Ocić, A. Spasić, P. Jovanić, I. Nikolić
„Primena algoritma za redukovanje otpada u analizi uticaja na životnu sredinu: primer
proizvodnje bitumena“, Hem. Ind. (u štampi).
II. Zbornici međunarodnih naučnih skupova
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)
1. M. Savić, M. Jovanović, J. Jovanović, S. Petrović, A. Veljašević, „Environmental
Analyses of Raw Pyrolysis Gasoline handling in oil refineries“, II Regional Conference
on Industrial Energy and Environmental Protection in Southeastern Europe – IEEP’10,
Proceedings, pp 1-6, june 22. – 26. 2010., Zlatibor, Serbia
2. M. Savić, M. Jovanović, J. Jovanović, S. Petrović, A. Veljašević, „Estimation of Oil
refinery Tank Farm Diffuse VOC Emissions“, II Regional Conference on Industrial
Energy and Environmental Protection in Southeastern Europe – IEEP’10, Proceedings, pp
1-7, june 22. – 26. 2010., Zlatibor, Serbia
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)
1. M. Savić, M. Jovanović, J. Jovanović, S. Petrović, „Environmental effects of raw
pyrolysis gasoline storage and handling: case study of refinery and petrochemical
complex Pancevo, Serbia”, 19th International Congress of Chemical and Process
Engineering CHISA 2010 & 7th European Congress of Chemical Engineering - ECCE-7,
Summaries 5 Sistems and technology CD – ROM of Full Texts, 28. 08. – 01. 09. 2010.,
Prague, Republika Češka, ISBN 978-80-02-02250-3
II. Zbornici skupova nacionalnog značaja
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64)
1. M. Savić, M. Jovanović, S. Petrović, „Procena emisije ugljovodonika u procesu
skladištenja pirobenzina u naftno-petrohemijskom kompleksu u Pančevu”, VIII
simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj“, Zbornik izvoda radova, 23.-24.
oktobar, 2009., Leskovac, Srbija. pp. 187, ISBN 978-86-82367-81-9.
2. M. Savić, M. Jovanović, S. Petrović, M. Podolski, „Procena smanjanja emisije naftnih
derivata uvođenjem nove tehnologije pretakanja”, VIII simpozijum “Savremene
tehnologije i privredni razvoj“, Zbornik izvoda radova, 23.-24. oktobar, 2009., Leskovac,
Srbija. pp. 188, ISBN 978-86-82367-81-9.
3. M. Savić, P. Škobalj, M. Jovanović, S. Petrović, „Upotreba otpadnog mulja kao
alternativnog goriva u industriji cementa”, VIII simpozijum “Savremene tehnologije i
privredni razvoj“, Zbornik izvoda radova, 23.-24. oktobar, 2009., Leskovac, Srbija, pp.
189, ISBN 978-86-82367-81-9.
III. Tehnička i razvojna rešenja
Novi tehnološki postupak (M83)
1.
Jovanović, M., B. Simonović, M. Savić, S. Petrović, D. Aranđelović, „Novi tehnološki
postupak prototipskog postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz rafinerijskih
108
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
2.
otpadnih voda postupkom sorpcije / filtracije“, rezultat TR 21006 „Razvoj tehnološkog
procesa i postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih rafinerijskih voda“,
korisnik: NIS Petrol, rafinerija nafte Pančevo, godina: 2009. mišljenje korisnika u
dokumentaciji projekta TR 21006.
Jovanović, M. S. Petrović, M. Savić, B. Simonović, „Novi tehnološki postupak
prototipskog postrojenja za uklanjanje ulja iz rafinerijskih otpadnih voda flotacijom
rastvorenim vazduhom“, rezultat TR 21006 „Razvoj tehnološkog procesa i postrojenja za
uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih rafinerijskih voda“, korisnik: NIS Petrol,
rafinerija nafte Pančevo, godina: 2009. mišljenje korisnika u dokumentaciji projekta TR
21006.
Bitno poboljšan tehnološki postupak (M84)
1.
2.
3.
Jovanović, M., M. Savić, J. Jovanović, S. Petrović, „Poboljšani tehnološki postupak
prerade zauljene otpadne vode rafinerije nafte u API separatoru“, rezultat TR 21006
„Razvoj tehnološkog procesa i postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih
rafinerijskih voda“, korisnik: NIS Petrol, rafinerija nafte Pančevo, godina: 2010. mišljenje
korisnika u dokumentaciji projekta TR 21006.
Jovanović, M., M. Savić, J. Jovanović, S. Petrović, B. Simonović, „Poboljšani tehnološki
postupak prerade atmosferske otpadne vode rafinerije nafte“, rezultat TR 21006 „Razvoj
tehnološkog procesa i postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih rafinerijskih
voda“, korisnik: NIS Petrol, rafinerija nafte Pančevo, godina: 2010. mišljenje korisnika u
dokumentaciji projekta TR 21006.
Jovanić P., A. Spasić, M. Stepanović, M. Jovanović, M. Savić, “Poboljšani tehnološki
postupak za primarni tretman uljem zaprljanih otpadnih voda”, rezultat TR 21006
„Razvoj tehnološkog procesa i postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih
rafinerijskih voda“, korisnik: NIS Petrol, rafinerija nafte Pančevo, godina: 2010. mišljenje
korisnika u dokumentaciji projekta TR 21006.
Nova metoda (M85)
1. Jovanović, M., M. Savić, D. Stevanović, J. Jovanović, S. Petrović, “Razvoj softverskog
modela proračuna emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja iz postrojenja za primarnu
preradu otpadnih voda rafinerije nafte”, rezultat TR 21006 „Razvoj tehnološkog procesa i
postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih rafinerijskih voda“, korisnik: NIS
Petrol, rafinerija nafte Pančevo, godina: 2010. mišljenje korisnika u dokumentaciji
projekta TR 21006.
Tehnička dokumentacija
1.
2.
Jovanović, M., M. Savić, S. Petrović, B. Simonović, „Glavni tehnološki projekat
prototipskog postrojenja za uklanjanje ulja iz rafinerijskih otpadnih voda flotacijom
rastvorenim vazduhom“, rezultat TR 21006 „Razvoj tehnološkog procesa i postrojenja za
uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih rafinerijskih voda“, korisnik: NIS Petrol,
rafinerija nafte Pančevo, godina: 2009. mišljenje korisnika u dokumentaciji projekta TR
21006.
Jovanović, M., M. Savić, S. Petrović, B. Simonović, „Glavni tehnološki projekat
prototipskog postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz rafinerijskih otpadnih voda
postupkom sorpcije / filtracije“, rezultat TR 21006 „Razvoj tehnološkog procesa i
postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih rafinerijskih voda“, korisnik: NIS
Petrol, rafinerija nafte Pančevo, godina: 2009. mišljenje korisnika u dokumentaciji
projekta TR 21006
ИЗБОРНО ВЕЋЕ, 14.04.2011.
109
NASTAVNO NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu od 27.
01. 2011. godine, imenovani smo za članove komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti
uslova za izbor u istraživačko zvanje ISTRAŽIVAČ-PRIPRAVNIK kandidata Anđelike Pantelić,
dipl. inž. tehnologije.
O ispunjenosti uslova za izbor kandidata Anđelike Pantelić, dipl. inž. tehnologije, u
istraživačko zvanje ISTRAŽIVAČ-PRIPRAVNIK, podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
Anđelika Pantelić je rođena 21.06.1986. god. u Kosovskoj Mitrovici. U Beogradu je
završila osnovnu i srednju školu. Školske 2005/06. godine je upisala Tehnološko-metalurški
fakultet u Beogradu. Diplomirala je na ovom fakultetu na Katedri za inženjerstvo materijala
2009. godine, sa prosečnom ocenom 9,43. Tema diplomskog rada bila je ''Uticaj vezujućih agenasa
na mehanička svojstva kompozitnog materijala polietilen - drvene čestice''.
Školske 2009/10. godine upisala je master studije na Politehničkom institutu u Grenoblu
(INPG) u Francuskoj u okviru master programa ″Funkcionalni napredni materijali i inženjerstvo
materijala″ (Functional Advanced Materials and Engineering). Master tezu ''3D rekonstrukcija
zrna u polikristalnom silicijumu za fotonaponske ćelije'' radila je u SIMaP laboratoriji u Grenoblu
u okviru Nacionalnog centra za naučna istraživanja (Centre National de la Recherche Scientifique
- CNRS).
Školske 2010/11. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko- metalurškom
fakultetu u Beogradu na smeru Inženjerstvo materijala, pod rukovodstvom dr Rade Petrović, van.
prof. i dr Đorđa Janaćkovića, red. prof.
Govori, čita i piše engleski i francuski jezik.
Zaključak
Na osnovu uspeha postignutog u toku studija i zalaganja u toku dosadašnjeg rada, članovi
komisije smatraju da Anđelika Pantelić, dipl. inž. tehnologije, ispunjava uslove za izbor u zvanje
ISTRAŽIVAČ-PRIPRAVNIK i predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog
fakulteta da se Anđelika Pantelić, dipl. inž. tehnologije izabere u predloženo zvanje i time omogući
da stečeno znanje primeni u naučno – istraživačkom radu.
ČLANOVI KOMISIJE
1. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF-a
____________________________________
2. Dr Milica Todorović, red. prof. TMF-a
____________________________________
3. Dr Rada Petrović, van. prof. TMF-a
____________________________________
Download

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ П О З И В - Tehnološko