i Akcioni plan za period 2012-2015. godina
Sarajevo, juni 2012. godine
STRATEGIJA U OBLASTI MIGRACIJA I AZILA I
AKCIONI PLAN
ZA PERIOD 2012-2015. GODINA
Izdavač:
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Radna grupa za izradu Strategije:
Murveta Džaferović, Ministarstvo sigurnosti, Sektor za imigraciju, predsjednica
Marijan Baotić, Ministarstvo sigurnosti, Sektor za azil, zamjenik predsjednice
Janja Kožul, Ministarstvo sigurnosti, Sektor za imigraciju, član
Nihada Tanković, Ministarstvo sigurnosti, Sektor za imigraciju, član
Aida Saković, Ministarstvo sigurnosti, Sektor za azil, član
Mirsad Buzar, Ministarstvo sigurnosti, Služba za poslove sa strancima, član
Muhamed Mujakić, Ministarstvo sigurnosti, Služba za poslove sa strancima, član
Milan Trapara, Ministarstvo sigurnosti, Granična policija Bosne i Hercegovine, član
Mirjana Đukić, Ministarstvo sigurnosti, Državna agencija za istrage i zaštitu, član
Dragan Dragić, Ministarstvo vanjskih poslova, Sektor za međunarodno-pravne i konzularne poslove, član
Ruzmira Tihić-Kadrić, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Sektor za iseljeništvo, član
Nada Spasojević, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Sektor za izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku, član
Branka Mandić, Ministarstvo sigurnosti, Sektor za imigraciju, sekretar
Radu Radne grupe za izradu Strategije dali doprinos:
Dr. sc. Eldan Mujanović, docent, konsultant, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
Lejla Hrustanović Isović, program menadžer, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Predrag Šofranac, politički savjetnik, Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini
U izradi Strategije dali doprinos predstavnici državnih institucija i međunarodnih i domaćih organizacija:
Ministarstvo sigurnosti
(Sektor za imigraciju,
Sektor za azil,
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije,
Granična policija Bosne i Hercegovine,
Služba za poslove sa strancima,
Državna agencija za istrage i zaštitu)
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Ministarstvo civilnih poslova
Direkcija za evropske integracije
Agencija za rad i zapošljavanje
Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara
Delegacija Evropske unije u BiH
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR)
Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a (ICITAP)
Policijska misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUPM BiH)
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR)
Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
Međunarodni centar za razvoj politike migracija (ICMPD)
Udruženje “Vaša prava BiH” Sarajevo
U izradi Strategije podršku dali:
Švicarska Agencija za razvoj i saradnju (SDC), finansijska podrška
Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Misija u BiH, Sarajevo, tehnička podrška
Lektorica:
Marija Kovačić Šmalcelj
Dizajn:
Poeta Pista d.o.o.
Štampa:
Dobra knjiga d.o.o.
Tiraž:
70 kom. na bosanskom jeziku
30 kom. na hrvatskom jeziku
50 kom. na srpskom jeziku
150 kom. na engleskom jeziku
Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
STRATEGIJA U OBLASTI MIGRACIJA I AZILA I
AKCIONI PLAN
ZA PERIOD 2012-2015. GODINA
Sarajevo, juni 2012.
Sadržaj
Sažetak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rječnik akronima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1. UVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. OSNOVNI PRINCIPI IZRADE STRATEGIJE U OBLASTI MIGRACIJA I
AZILA (2012-2015). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
3. OSNOVNE DETERMINANTE KREIRANJA STRATEGIJE U OBLASTI MIGRACIJA I
AZILA (2012-2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Geostrateški položaj Bosne i Hercegovine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Trendovi migracija u Bosni i Hercegovini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Ustavno-pravni okvir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Međunarodni pravni okvir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Kretanja prema zajedničkoj migracionoj politici EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Usvojene politike nadležnih organa Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4. PREGLED NAJVAŽNIJIH DOSTIGNUĆA U OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA I
AZILOM U BOSNI I HERCEGOVINI (2000-2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Razvoj pravnog okvira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1. Imigracija i azil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2. Borba protiv trgovine ljudima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Institucionalna izgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Imigracija i azil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2. Ministarstvo sigurnosti - Sektor za imigraciju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.3. Ministarstvo sigurnosti - Sektor za azil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.4. Služba za poslove sa strancima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.5. Granična policija Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.6. Ministarstvo vanjskih poslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.7. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za izbjeglice, raseljene
osobe i stambenu politiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.8. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.9. Borba protiv trgovine ljudima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.10. Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Strategije u oblasti
imigracije i azila i Akcionog plana za razdoblje 2008-2011. godina . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
22
22
24
26
28
29
29
30
31
31
31
32
33
34
36
36
36
37
38
4.3. Regionalna i međunarodna saradnja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.4. Zaključci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
AKCIONI PLAN 2012-2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Aneks 1. Organizaciona shema Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . .
Aneks 2. Organizaciona shema Granične policije BiH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aneks 3. Organizaciona shema Službe za poslove sa strancima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aneks 4. Organizaciona shema Državne agencije za istrage i zaštitu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aneks 5. Organizaciona shema Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. . . . . . . . . . . . . . .
Aneks 6. Pregled podzakonskih akata donesenih na osnovu Zakona o kretanju i
boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 36/08)
i Zakona o graničnoj kontroli („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“
broj 53/09). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aneks 7. Spisak konvencija, protokola i pravne stečevine Evropske unije korištene u
izradi Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana 2012-2015.. . . . . . . .
84
85
86
87
87
89
93
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
5. RAZRADA STRATEŠKIH CILJEVA I MJERA NA NJIHOVOM OSTVARENJU ZA
PERIOD 2012-2015. GODINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strateški cilj 1: UNAPRIJEDITI SISTEM KONTROLE ULASKA I BORAVKA
STRANACA U BOSNI I HERCEGOVINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strateški cilj 2: POBOLJŠATI KVALITET MEĐUNARODNE I PRIVREMENE
ZAŠTITE (AZILA) U BOSNI I HERCEGOVINI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strateški cilj 3: POVEĆATI EFIKASNOST NADZORA I KONTROLE DRŽAVNE
GRANICE BOSNE I HERCEGOVINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strateški cilj 4: UNAPRIJEDITI BORBU PROTIV NEZAKONITIH MIGRACIJA U
BOSNI I HERCEGOVINI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strateški cilj 5: DOPRINIJETI SMANJENJU TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I
HERCEGOVINI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strateški cilj 6: JAČATI INSTITUCIONALNE KAPACITETE U BOSNI I HERCEGOVINI
S CILJEM VEZIVANJA MIGRACIJE I RAZVOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strateški cilj 7: OSIGURANJE SVEOBUHVATNE INTEGRACIJE STRANACA KOJI
ZAKONITO BORAVE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strateški cilj 8: USPOSTAVITI STALNI SISTEM KOORDINACIJE U REALIZACIJI
MIGRACIONE POLITIKE BOSNE I HERCEGOVINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
SAŽETAK
Izrada Strategije u oblasti migracija i azila, kao i Akcionog plana za period 2012-2015. godina,
rezultat je potrebe da se nastavi već uspostavljena praksa sveobuhvatnog planiranja aktivnosti
i izrade dokumenata koji predstavljaju okvir kako u kontekstu nastavka pozitivnih trendova
upravljanja migracijama i azilom, tako i u smislu aktuelnih nastojanja ka što bržem integrisanju
naše države u članstvo Evropske unije.
Pošto su realizirani navedeni dokumenti, nesumnjivo se može konstatovati kako je Bosna
i Hercegovina izgradila zakonodavnu i institucionalnu strukturu upravljanja migracijama
i azilom. Dostignuća u domenu izgradnje pravnog okvira, povećanja institucionalnih
kapaciteta, unapređenja međuinstitucionalne koordinacije i međunarodne saradnje, te
analize dosadašnjih i predviđanja budućih trendova migracionih tokova na teritoriji Bosne i
Hercegovine i na regionalnom nivou, ukazuju da Bosna i Hercegovina vodi migracionu politiku
koja je determinirana geostrateškim položajem naše države na već identifikovanim trasama
migracija u ovom dijelu evropskog kontinenta.
Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 59/11) uspostavljena
je Radna grupa čiji je zadatak bio izraditi Prijedlog Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog
plana (2012-2015). U izradi Strategije i Akcionog plana sudjelovali su predstavnici: Ministarstva
sigurnosti - Sektora za imigraciju, Sektora za azil, Službe za poslove sa strancima, Granične
policije BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu; Ministarstva vanjskih poslova - Sektora za
međunarodno-pravne i konzularne poslove; Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice – Sektora
za iseljeništvo i Sektora za izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku. Izradu Strategije
i Akcionog plana je podržala vlade Švajcarske kroz projekt „Podrška sistemu za upravljanje
imigracijama u Bosni i Hercegovini“.
Prilikom izrade Strategije u oblasti migracija i azila, kao i Akcionog plana (2012-2015),
definirani su osnovni principi izrade, uzeti su u obzir svi relevantni pokazatelji i faktori koji
utiču na planiranje konkretnih mjera i aktivnosti nadležnih institucija za određeni vremenski
period, izvršena je analiza i prezentiran pregled najvažnijih dostignuća u oblasti upravljanja
migracijama i azilom u Bosni i Hercegovini, a ključni dio Strategije se odnosi na projekciju
strateških ciljeva koji su kroz Akcioni plan razrađeni po mjerama i aktivnostima.
Osnovni principi na kojima se temelji ovaj strateški dokument su:
Princip zakonitosti - podrazumijeva da država ima obavezu uspostavljanja niza uzajamno
povezanih mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migracijama na taj način što će se povećati
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
Politiku u oblasti migracija i azila Bosne i Hercegovine u strateškom smislu definirali su
dokumenti koje je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2001, 2004. i 2008. godine.
7
dobrobiti, kako za migrante tako i za državu, uz istovremeno smanjenje nezakonitih migracija
i trgovine ljudima;
Princip sigurnosti države i njenih građana - predviđa osiguranje zaštite i mogućnost brzog
djelovanja službi nadležnih za sigurnost u slučajevima nezakonitih migracija ili većih migracionih
kretanja;
Princip integracije - prema kojem senzibiliziranjem javnosti i aktivnijom ulogom vladinog i
nevladinog sektora treba osigurati okruženje koje će doprinijeti integraciji stranaca u društvo;
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
Princip međunarodne saradnje - u skladu s kojim treba osigurati dijalog i saradnju sa zemljama
porijekla kao i s trećim državama, kako bi se vanjska politika Bosne i Hercegovine, u dijelu koji
se odnosi na migracije, uskladila i povezala s ciljevima migracione politike.
8
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan (2012-2015) je sveobuhvatan dokument koji
se zasniva na svim relevantnim pokazateljima i faktorima u oblasti migracija te na realnim,
pouzdanim i objektivnim procjenama migracionih tokova i interesima Bosne i Hercegovine u
ovom području. Među tim faktorima posebno su važni oni koji se odnose na: geostrateški
položaj Bosne i Hercegovine, uočene trendove migracija, ustavno-pravni okvir, obaveze
proistekle iz međunarodnih ugovora, kretanja prema zajedničkoj migracionoj politici EU i
usvojene politike nadležnih organa Bosne i Hercegovine.
Prilikom izrade ovog strateškog dokumenta izvršena je analiza i prezentiran pregled
najvažnijih dostignuća u oblasti upravljanja migracijama i azilom u Bosni i Hercegovini. Analiza
zakonodavstva u oblasti imigracija i azila jasno ukazuje da Bosna i Hercegovina nastoji da prati
dinamiku razvoja pravne stečevine Evropske unije u ovoj oblasti i u dovoljnoj mjeri je ugrađuje
u domaće zakonodavstvo. Također, Bosna i Hercegovina ima sve osnovne institucionalne
strukture za upravljanje migracijama, koje su osposobljene da se bave kontrolom kretanja
i boravka stranaca i da se bore protiv nezakonitih migracija, u skladu s trenutnim izazovima
u ovoj oblasti. Sistem međunarodne zaštite u Bosni i Hercegovini je uspostavljen i uspješno
ga provode nadležni organi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u ovoj oblasti. Oblast
imigracije i azila je bio jedan od bitnih segmenata za ispunjavanje uvjeta iz Mape puta za
liberalizaciju viznog režima za Bosnu i Hercegovinu. Sveobuhvatno ispunjavanje uvjeta iz Mape
puta u konačnici je, 15.12.2010. godine, rezultiralo sticanjem bezviznog režima za državljane
Bosne i Hercegovine.
Ključni dio Strategije u oblasti migracija i azila za period 2012-2015. se odnosi na projekciju
strateških ciljeva koji su postavljeni tako da budu specifični, mjerljivi, ostvarivi, realni i
vremenski ograničeni. Oni su po svom sadržaju različiti, uvjetno se mogu podijeliti na ciljeve
kojima se nastoje podstaknuti i olakšati zakonite migracije, uz istovremeno ograničenje
nezakonitih migracija i smanjenje sigurnosnih prijetnji koje mogu proisteći iz takvih pojava, a
posebno trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi.
Dugoročno, Bosna i Hercegovina u oblasti imigracija i azila ima za cilj razvoj kvalitetnog sistema
migracija i azila na nacionalnom nivou, koji je usklađen sa standardima Evropske unije i koji u
sebi sadrži međunarodno izbjegličko pravo, kao i aktivno sudjelovanje u definiranju politike i
razvoja imigracionog i azilantskog sistema na regionalnom nivou.
Srednjoročni strateški ciljevi, definirani za razdoblje od 2012. do 2015. godine, su sljedeći:
1. unapređenje sistema kontrole ulaska i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini;
2. poboljšanje kvaliteta međunarodne i privremene zaštite (azila) u Bosni i Hercegovini;
3. povećanje efikasnosti nadzora i kontrole državne granice Bosne i Hercegovine;
4. unapređenje borbe protiv nezakonitih migracija u Bosni i Hercegovini;
5. doprinos smanjenju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini;
6. jačanje institucionalnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini s ciljem povezivanja migracije
i razvoja;
8. uspostavljanje stalnog sistema koordinacije u realizaciji migracione politike Bosne i
Hercegovine.
Realizacija ovih osam postavljenih ciljeva ovog strateškog dokumenta razrađena je u Akcionom
planu 2012-2015. i definirana kroz realizaciju 39 mjera i 227 aktivnosti s određenim nosiocima
i rokovima realizacije.
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
7. osiguranje sveobuhvatne integracije stranaca koji zakonito borave na teritoriji Bosne i
Hercegovine i
9
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
Rječnik akronima
10
BiH
Bosna i Hercegovina
CIK
Centralna istražna kancelarija
DCAF
Centre for the Democratic Control of Armed Forces (Centar za demokratsku kontrolu
oružanih snaga)
DGS BiH
Državna granična služba Bosne i Hercegovine
DKP
Diplomatsko-konzularno predstavništvo
EC
Evropska komisija
EMN
European migration network (Evropska migraciona mreža)
EU
Evropska unija
EU ACQUIS
(communautaire)
Pravna stečevina Evropske zajednice
EUD BiH
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
EUROPOL
Evropski policijski ured
EZ
Evropska zajednica
FMUP
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
FRONTEX
Evropska agencija za upravljanje operativnom saradnjom na vanjskim granicama
država članica Evropske unije
GDISC
Generalni sekretarijat imigracionih službi Evropske unije
GRANIČNA POLICIJA BiH
Granična policija Bosne i Hercegovine
ICITAP
Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a
ICMPD
Međunarodni centar za razvoj politike migracija
ILECU
International law Enforcement Coordination Units (Međunarodne jedinice za
koordinaciju službi za provođenje zakona)
INTERPOL
Međunarodno udruženje kriminalističkih policija
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
ISM
Informacioni sistem o migracijama
K MUP
Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova
KOI
Krim-obavještajni izvještaji
MARRI
Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative (Regionalna inicijativa za migracije,
azil i izbjeglice)
MSB
Ministarstvo sigurnosti-bezbjednosti
MUP RS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development (Organizacija za
ekonomsku saradnju i razvoj)
Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini
OSA
Obavještajno-sigurnosna agencija
PI
Putna isprava
POLICIJA BD BiH
Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
SECI
Centar za borbu protiv prekograničnog kriminala u regiji Jugoistočne Evrope
SSP
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
UINO
Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
UN
Ujedinjene nacije
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice
UNMBiH
Misija Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini
WORLD BANK
Svjetska banka
SIPA
Državna agencija za istrage i zaštitu
SLUŽBA
Služba za poslove sa strancima
SEKTOR ZA IMIGRACIJU
Ministarstvo sigurnosti – Sektor za imigraciju
SEKTOR ZA AZIL
Ministarstvo sigurnosti – Sektor za azil
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
OHR
11
1.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
UVOD
12
Kreiranje sveobuhvatnog strateškog dokumenta u oblasti migracija i azila za period 2012-2015. godine je
od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, kako u kontekstu nastavka pozitivnih trendova upravljanja
migracijama i azilom, tako i u smislu aktuelnih nastojanja ka što bržem integrisanju naše države u
članstvo Evropske unije. U tom smislu, važno je istaknuti kako su sastavne komponente Strategije u
oblasti migracija i azila 2012-2015. postavljene tako da: (a) odražavaju sveukupna nastojanja za efikasnim
i uravnoteženim upravljanjem migracijama i azilom u Bosni i Hercegovini, (b) ukazuju na ključna načela
i principe izrade ovog strateškog dokumenta, (c) identificiraju osnovne stubove migracione politike u
Bosni i Hercegovini, (d) daju pregled ostvarenih rezultata u periodu koji se može označiti kao dekada
migracionih uspjeha u Bosni i Hercegovini, (e) prikazuju sistematizirani set strateških ciljeva, odnosno,
mjera i aktivnosti na njihovom ostvarenju te (f) opisuju uspostavljeni mehanizam monitoringa nad
implementacijom postavljenih ciljeva. Strategiji u oblasti migracija i azila 2012-2015. dodat je Akcioni
plan za njezino provođenje, u kojem su dodatno razrađene pojedine aktivnosti odgovornih institucija
s postavljenim vremenskim intervalima realizacije. U izradi Strategije učestvovali su predstavnici
institucija koje su nadležne za provedbu Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, kao i drugih
mjera i aktivnosti na kontroli migracija i azila u Bosni i Hercegovini. Radi se o Ministarstvu sigurnosti,
Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, Službi za poslove sa strancima,
Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, te Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Svaka od spomenutih
institucija je delegirala niz strateških pitanja koja treba obraditi kroz ovaj dokument, a što je rezultiralo
usvajanjem jedinstvene metodologije formulacije strateških ciljeva iz domena migracija i azila. Visok
stepen usaglašenosti i usklađivanja prioriteta između ovih institucija je svakako vrijedan rezultat koji
zaslužuje da bude spomenut.
Ključni dio Strategije u oblasti migracija i azila 2012-2015. se odnosi na projekciju strateških ciljeva koji
su postavljeni tako da budu specifični, mjerljivi, ostvarivi, realni i vremenski ograničeni. Oni su po svom
sadržaju različiti, uvjetno se mogu podijeliti na ciljeve kojima se nastoje podstaknuti i olakšati zakonite
migracije, uz istovremeno ograničenje nezakonitih migracija i smanjenje sigurnosnih prijetnji koje mogu
proisteći iz takvih pojava, a posebno trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi. Ovako postavljenim ciljevima
nastoji se ukazati na osnovne instrumente migracione politike koji se u većoj ili manjoj mjeri primjenjuju
u Bosni i Hercegovini. Radi se o tipičnim mehanizmima upravljanja migracijama koji se označavaju kao (1)
kontrola ulaska i boravka stranaca, (2) kontrola granica, (3) naturalizacija, (4) integracija, (5) borba protiv
trgovine ljudima, i (6) borba protiv nezakonitih migracija. U odnosu na mjesto realizacije postavljenih
strateških ciljeva moguće je konstatovati kako se većina planiranih mjera i aktivnosti na njihovoj
realizaciji odnosi na kontrolu migracija na državnoj granici i unutar teritorije Bosne i Hercegovine, dok se
određeni dio tih aktivnosti planira realizirati izvan državne teritorije Bosne i Hercegovine, provođenjem
mjera prevencije nezakonitih migracija na njihovom izvorištu. S druge strane, uzme li se u obzir priroda
i svrha ostvarivanja pojedinih ciljeva u ovom dokumentu, primjetno je kako je lepeza predviđenih mjera
i aktivnosti široka, a kreće se od: (a) unaprijeđene vizne politike, (b) razvoja specifične infrastrukture
za prikupljanje i razmjenu informacija, (c) međuinstitucionalne i međunarodne saradnje i koordinacije,
(d) efikasnog upravljanja državnom granicom Bosne i Hercegovine, (e) osiguranja međunarodne
pravne zaštite tražiteljima međunarodne zaštite (azila) u Bosni i Hercegovini, (f) stvaranja pouzdanih
mehanizama readmisije stranaca u zemlje porijekla, pa sve do (g) specifičnih mjera koje se tiču vezivanja
migracije s razvojem Bosne i Hercegovine. S obzirom da se radi o relativno obimnom i uzajamno
povezanom setu mjera i aktivnosti na realizaciji postavljenih strateških ciljeva, važno je spomenuti kako
su kao ključni parametri pri njihovoj projekciji uzeti kapaciteti involviranih institucija, očekivani rezultati
i potrebni troškovi za njihovo ostvarenje, moguće posljedice takvih odluka, međunarodne obaveze
Bosne i Hercegovine, te uticaj tih mjera na državljane naše države.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Na kraju, može se reći kako je predmetni dokument specifičan i po tome što su njime ravnopravno
obuhvaćena dva uzajamno povezana, ali često odvojeno tretirana, pitanja migracija i azila. Na taj način
Bosna i Hercegovina nastoji da kontinuirano ispunjava svoje međunarodne obaveze koje se odnose
na prihvat te pravičan, human i dostojanstven tretman tražitelja međunarodne zaštite (azila) u Bosni
i Hercegovini koji se zateknu na njezinoj teritoriji. Čitav niz planiranih ciljeva, mjera i aktivnosti na
njihovoj realizaciji svjedoči posvećenosti Bosne i Hercegovine da ovo područje uredi u skladu s najvišim
međunarodnim standardima i najboljim evropskim praksama. Opravdano je očekivati da se na ovakav
način osigura efikasna zaštita stvarnih tražitelja međunarodne zaštite (azila), uz istovremeno smanjenje
mogućnosti zloupotreba ovog sistema u svrhe ekonomskih i socijalnih migracija koje se često označavaju
pojmom „zloupotrebe međunarodnog izbjegličkog prava“. Ukoliko se postavljeni ciljevi iz Strategije
u oblasti migracija i azila, kao i Akcionog plana 2012-2015. realiziraju na jedinstven, sveobuhvatan i
usklađen način opravdano je očekivati da Bosna i Hercegovina ostvari dodatni iskorak u ovom vrlo
važnom području evropskih integracija, a time poveća svoj međunarodni kredibilitet.
13
2.
OSNOVNI PRINCIPI IZRADE STRATEGIJE U OBLASTI MIGRACIJA I AZILA
(2012-2015)
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Politiku u oblasti migracije i azila Bosne i Hercegovine u strateškom smislu definirali su sljedeći dokumenti:
14
■■
Informacija o stanju u oblasti imigracije i azila, koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
10.5.2001. godine, u kojoj je prezentirano činjenično stanje iz ove oblasti, identifikovani tipovi
nezakonite migracije, uzroci koji su doveli do postojećeg stanja kao i dat prijedlog mjera za
prevazilaženje nastale situacije. Ova informacija postala je dobra polazna osnova za daljnji rad
na stavljanju pod kontrolu nezakonitih kretanja stranaca preko teritorije Bosne i Hercegovine i
ujedno prvi dokument koji je definirao ciljeve i osnove za politiku imigracija u Bosni i Hercegovini;
■■
Drugi dokument, koji je definirao politiku i razvoj imigracionog i azilantskog sistema, je Akcioni
plan u oblasti imigracije i azila, koji je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 6.4.2004.
godine i u kojem su definirane oblasti viza, granice, imigracija i azila. Svaka od navedenih
oblasti razvijena je odvojeno, s jasno postavljenim ciljevima, definiranim zadacima i nosiocima
realizacije;
■■
Aktuelna politika u oblasti imigracija i azila definirana je Strategijom u oblasti imigracije i azila i
Akcionim planom 2008-2011, koje je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 13.11.2008.
godine.
Naime, nesumnjivo se može konstatovati kako je Bosna i Hercegovina izgradila institucionalnu,
zakonodavnu i administrativnu strukturu upravljanja migracijama i azilom. Dostignuća u domenu
izgradnje pravnog okvira, povećanja institucionalnih kapaciteta, unapređenja međuinstitucionalne
koordinacije i međunarodne saradnje, te analize dosadašnjih i predviđanja budućih trendova migracionih
tokova na teritoriji Bosne i Hercegovine i na regionalnom nivou, ukazuju da Bosna i Hercegovina u
suštini vodi migracionu politiku koja je determinirana geostrateškim položajem naše države na već
identificiranim trasama migracija u ovom dijelu evropskog kontinenta. Primarni cilj kontrole migracionih
kretanja u Bosni i Hercegovini je uspostaviti efikasan nadzor nad ulaskom, boravkom i kretanjem
stranaca na državnoj teritoriji uz osiguranje svih zagarantiranih ljudskih prava i sloboda osobama koje
su pod pravnom jurisdikcijom Bosne i Hercegovine, te osiguranje adekvatnih mehanizama za integraciju
stranaca u socijalni, ekonomski i svaki drugi ambijent Bosne i Hercegovine. Takvo političko i strateško
opredjeljenje je nužno sa stanovišta evropskih integracionih procesa čiji je Bosna i Hercegovina aktivni
sudionik, te poštivanja relevantnih međunarodnih standarda u domenu izbjegličkog prava i azila. S
obzirom da će se o osnovnim faktorima, koji su uticali na projekciju mjera i aktivnosti u domenu kontrole
migracija u Bosni i Hercegovini, govoriti u posebnom odjeljku ovog strateškog dokumenta, na ovom
mjestu je važno istaknuti kako se kao ključna načela i principi izrade Strategije u oblasti migracija i azila
2012-2015. upravo mogu uzeti isti oni elementi koji se primjenjuju prilikom izrade zvanične migracione
politike u nekoj zemlji.
Radi se o četiri ključna principa migracionih politika:
a) Princip zakonitosti - podrazumijeva da država ima obavezu uspostavljanja niza uzajamno povezanih
mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migracijama na taj način što će se povećati dobrobiti, kako
za migrante tako i za državu, uz istovremeno smanjenje nezakonitih migracija i trgovine ljudima;
b) Princip sigurnosti države i njenih građana - predviđa osiguranje zaštite i mogućnost brzog djelovanja
službi nadležnih za sigurnost u slučajevima nezakonitih migracija ili većih migracionih kretanja;
c) Princip integracije - prema kojem kroz senzibiliziranje javnosti i aktivniju ulogu vladinog i nevladinog
sektora treba osigurati okruženje koje će doprinijeti integraciji stranaca u društvo;
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
d) Princip međunarodne saradnje - u skladu s kojim treba osigurati dijalog i saradnju sa zemljama
porijekla kao i s trećim državama, kako bi se vanjska politika Bosne i Hercegovine, u dijelu koji se
odnosi na migracije, uskladila i povezala s ciljevima migracione politike.
15
3.
OSNOVNE DETERMINANTE KREIRANJA STRATEGIJE U OBLASTI
MIGRACIJA I AZILA (2012-2015)
Prilikom kreiranja pojedinih pravno-političkih dokumenata u domenu kontrole migracija i azila u Bosni
i Hercegovini, potrebno je uzeti u obzir sve relevantne pokazatelje i faktore koji utiču na planiranje
konkretnih mjera i aktivnosti nadležnih institucija za odabrani vremenski period. To je važno kako bi
se stvorio jedan sveobuhvatan dokument koji će se zasnivati na realnim, pouzdanim i objektivnim
procjenama migracionih tokova i interesima Bosne i Hercegovine u ovom području. Među tim
faktorima posebnu važnost imaju oni koji se odnose na: (a) geostrateški položaj Bosne i Hercegovine, (b)
uočene trendove migracija, (c) ustavno-pravni okvir, (d) obaveze proistekle iz međunarodnih ugovora,
(e) kretanja prema zajedničkoj migracionoj politici EU i (f) usvojene politike nadležnih organa Bosne i
Hercegovine.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
3.1. Geostrateški položaj Bosne i Hercegovine
Sagledavanje geostrateškog položaja Bosne i Hercegovine je od primarnog značaja za procjenu rizika
od nezakonitih migracija koje se odvijaju na njenoj teritoriji ili preko nje. S druge strane, objektivni
pokazatelji o površini teritorije Bosne i Hercegovine, broju populacije, dužini i fizičkim karakteristikama
državne granice, broju i strukturi graničnih prijelaza, mogu pomoći prilikom procjene obima kontrole
migracionih kretanja, posebno u smislu planiranja potrebnih resursa za te namjene i određivanja
nadležnosti pojedinih institucija.
U tom smislu, treba reći kako Bosna i Hercegovina ima površinu od 51.209 kvadratnih kilometara i
geografski je smještena u zapadnom dijelu jugoistočne Evrope, na raskrsnici puteva između istoka i
zapada. Bosna i Hercegovina graniči s tri susjedne države: R. Hrvatskom, R. Srbijom i Crnom Gorom.
Tokom 2013. godine R. Hrvatska će pristupiti u članstvo EU, što predstavlja veoma važan momenat
za Bosnu i Hercegovinu. Ovim događajem Bosna i Hercegovina će imati granicu s Evropskom unijom,
a samim tim i veću odgovornost u pogledu kontrole zakonitih i nezakonitih migracija. Iako se Bosna i
Hercegovina trenutno uspješno suprotstavlja nezakonitim migracijama, ipak je bitno napomenuti da je
ranijim pristupanjem Mađarske Schengen zoni, migracioni pritisak na Bosnu i Hercegovinu oslabio te da
je ruta kretanja nezakonitih migranata išla preko R. Srbije na Mađarsku. S tim u vezi, realno je očekivati
da će pristupanjem R. Hrvatske EU Bosna i Hercegovina biti pod dodatnim pritiskom nezakonitih
migranata, posebno ako se ima u vidu geografski položaj Bosne i Hercegovine te dužina njene granice
s R. Hrvatskom.
S tim u vezi, u narednom periodu se moraju preduzeti sve neophodne mjere na efikasnijem sprečavanju
16 nezakonitih migracija na izvorištu, efikasnijoj kontroli državne granice s R. Srbijom i Crnom Gorom s
ciljem sprečavanja ulaska nezakonitih migranata, odnosno s R. Hrvatskom prilikom njihovog izlaska
iz Bosne i Hercegovine. U novonastalim okolnostima, institucije Bosne i Hercegovine će imati mnogo
značajniju, zahtjevniju i odgovorniju ulogu, posebno s aspekta uspostavljanja još efikasnije kontrole
kretanja i boravka stranaca, a posebno operativnog rada na sprečavanju neregularnih migracija
prema EU. To će zahtijevati dodatno institucionalno, kadrovsko i tehničko jačanje Službe za poslove sa
strancima, Granične policije BiH i drugih institucija koje se bave ovim pojavama, kako bi se na efikasan
način moglo odgovoriti izazovu novih regionalnih tokova.
Što se tiče demografskih podataka o broju stanovništva u Bosni i Hercegovini, još uvijek ne postoje
precizni i pouzdani izvori na osnovu kojih bi se moglo govoriti o stvarnom broju osoba koje se nalaze na
teritoriji Bosne i Hercegovine. Jedino na osnovu čega se može govoriti na ovu temu su procjene broja
stanovnika. Najčešće se, kao posljednji verifikovani podatak dobijen popisom stanovništva iz 1991.
godine, uzima broj od 4.377.033 stanovnika Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim procjenama Bosna
i Hercegovina ima populaciju od 3.839.737 stanovnika, ali se ovakvi podaci moraju uzeti s rezervom jer
još uvijek nije izvršen popis stanovništva.1
3.2. Trendovi migracija u Bosni i Hercegovini
Pored općih, migracioni trendovi su jedno od pitanja kojima se odavno bave svi subjekti koji su uključeni
u oblast kontrole migracionih tokova. Praksa je pokazala da su institucije koje se bave migracijama u
Bosni i Hercegovini prikupljale i obrađivale samo podatke koji se odnose direktno na njihov rad. Da bi se
došlo do realne slike o migracionim trendovima u Bosni i Hercegovini, nakon što su sagledane potrebe
za sveobuhvatnim prikupljanjem podataka o migracionim tokovima u Bosni i Hercegovini, došlo se
do zaključka da se svi ovi podaci moraju objediniti na jednom mjestu, pravilno analizirati, procijeniti
i uporediti s podacima iz prethodnog perioda. Prvi Migracioni profil Bosne i Hercegovine, za 2008.
godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo 24.9.2009. godine. Migracioni profil Bosne
i Hercegovine nastao je kao rezultat potrebe da se uspostavi mehanizam za prikupljanje statističkih
podataka o migracijama i međunarodnoj zaštiti, sistem obrade migracionih statistika, kao i sistem
sveobuhvatnog, redovnog i kvalitetnog izvještavanja o migracionim tokovima u Bosni i Hercegovini.
Cilj ovog dokumenta je da se obezbijedi uvid u ključne trendove u oblasti migracija, omogući izrada
kvalitetnih politika i usvajanje odgovarajućih propisa u oblasti migracija i azila. Mehanizam za redovno
ažuriranje Migracionog profila Bosne i Hercegovine uspostavljen je Odlukom Vijeća ministara Bosne i
1
Procjena Agencije za statistiku BiH od 30.6.2011.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Dužina državne granice Bosne i Hercegovine iznosi 1.551 kilometar, od čega kopnena („zelena“) granica
iznosi 905 kilometara, riječna granica (koju čine rijeke Sava, Drina i Una) iznosi 625 kilometara, dok je
dužina morske granice oko 21 kilometar. Poslove nadzora državne granice obavlja Granična policija
Bosne i Hercegovine u graničnom pojasu, koji obuhvata područje od 10 kilometara od granične linije
u dubini teritorije Bosne i Hercegovine. Na granici Bosne i Hercegovine predviđeno je 88 graničnih
prijelaza, od čega 81 na granici sa susjednim zemljama (55 na granici s R. Hrvatskom, 16 na granici
sa R. Srbijom i 10 na granici s Crnom Gorom), četiri međunarodna aerodroma, jedna morska i dvije
riječne luke. Trenutno je u funkciji 77 graničnih prijelaza, od čega 55 međunarodnih i 22 za pogranični
promet. Van funkcije je 11 graničnih prijelaza za pogranični saobraćaj (10 redovnih i jedan sezonski). U
dosadašnjem periodu izgrađeno je i obnovljeno 14 graničnih prijelaza na kojima postoje svi potrebni
preduvjeti za uspješno obavljanje graničnih provjera (međunarodni aerodromi u Sarajevu, Banjoj Luci,
Tuzli i Mostaru, te granični prijelazi Kamensko, Izačić, Šamac, Orašje, Rača, Karakaj, Gradina, V. Kladuša,
Klobuk i Zupci). Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo odluku po kojoj su pitanja upravljanja
i održavanja graničnih prijelaza povjerena Upravi za indirektno oporezivanje, kako bi se poslovi na
održavanju graničnih prijelaza obavljali kvalitetno i efikasno.
17
Hercegovine.2 Migracioni profil Bosne i Hercegovine se ažurira na godišnjem nivou i dostupan je na web
stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
U području imigracije, treba istaknuti kako je geografski položaj Bosne i Hercegovine na raskrsnici puteva
od istoka prema zapadu, što je čini pogodnom za tranzit emigranata na putu prema državama Zapadne
Evrope. Kako bi se barem približno odredili neki od trendova migracija s kojima se Bosna i Hercegovina
suočava u ovom trenutku, važno je osvrnuti se na podatke o kretanjima stranaca preko državne granice
Bosne i Hercegovine, zakonitim i nezakonitim migracijama i onima koji traže međunarodnu zaštitu.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Sveukupni podaci o prometu ljudi i transportnih sredstava preko državne granice Bosne i Hercegovine
ukazuju na kontinuirani rast u posljednjih desetak godina. Od ukupnog broja osoba evidentiranih na
graničnim prijelazima od 2001. godine u prosjeku 50% su bili stranci. Ovakvo stanje je bilo prisutno
sve do 2009. godine od kada je uočen blagi trend smanjenja prometa osoba preko državne granice
Bosne i Hercegovine. Glavnina tog prometa otpada na granicu s R. Hrvatskom. Većina stranaca, od
kojih neki nastoje na ilegalan način napustiti Bosnu i Hercegovinu u pravcu Zapada, a koji dolaze iz
zemalja visokog migracionog rizika, u Bosnu i Hercegovinu dolazi legalno. Podaci ukazuju da rute
ilegalnih migracija preko Bosne i Hercegovine idu od istočne granice Bosne i Hercegovine, posebno s
Crnom Gorom, prema zapadnoj i sjeverozapadnoj granici prema R. Hrvatskoj. Podaci iz 2000. godine
o nezakonitim migracijama stranih državljana preko teritorije Bosne i Hercegovine prema zemljama
Zapadne Evrope su ukazivali da je Bosna i Hercegovina postala tranzitni centar dobro organiziranog
međunarodnog kriminala koji se bavi krijumčarenjem ljudi. Nakon prepoznavanja problema nezakonitih
migracija na teritoriji Bosne i Hercegovine sačinjeni su i prvi izvještaji koji su ukazivali na neke od
osnovnih karakteristika ovih pojava.3 Stalnim unapređenjem poslova granične kontrole i usklađivanjem
sa standardima i najboljim praksama Schengena, Granična policija Bosne i Hercegovine uspijeva da
kontinuirano doprinosi smanjenju ilegalnih migracija preko teritorije Bosne i Hercegovine. U prilog
ovoj činjenici govore podaci o broju lica, državljana trećih zemalja, koji su prihvaćeni po Sporazumu o
readmisiji s R. Hrvatskom. Broj od 2.317 lica, koliko je prihvaćeno po Sporazumu tokom 2001. godine, u
2010. godini smanjen je na 119 lica.
U prvim godinama svog djelovanja Granična policija Bosne i Hercegovine je, kao ilegalne migrante preko
teritorije Bosne i Hercegovine, u najvećem broju slučajeva registrovala državljane Irana, Turske i Kine,
a kasnije Moldavije, Ukrajine, Rumunije i Bugarske. Međutim, proširenjem Evropske unije i izmjenama
viznog režima s pojedinim zemljama, razvojem Granične policije BiH i dosljednom primjenom zakonskih
propisa i najboljih praksi zapadnih zemalja u ovoj oblasti, pored značajnog smanjenja ilegalnih migracija
preko Bosne i Hercegovine, došlo je i do promjene strukture državljanstava ilegalnih migranata. U
posljednjih pet godina Bosna i Hercegovina se najviše susreće s problemom ilegalnih migracija državljana
Albanije, Srbije (s područja Kosova), Makedonije (uglavnom se radi o pripadnicima albanske nacionalnosti)
i Turske. Tokom zadnjih pet godina državljani Albanije, Srbije (s područja Kosova), Makedonije i Turske
čine preko 90% od ukupnog broja prihvaćenih državljana trećih zemalja po Sporazumu o readmisiji s R.
Hrvatskom. Državljanima ovih zemalja u najvećem broju odbijaju se ulasci u Bosnu i Hercegovinu zbog
davanja lažnih podataka o pravu na ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Podaci o ilegalnom prelasku državne
granice pokazuju da državljani navedenih zemalja čine preko 80% evidentiranih lica, ukoliko se izuzmu
državljani Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.
Gledano sa stanovišta Službe za poslove sa strancima, u odnosu na problematiku neregularnih migracija
u Bosnu i Hercegovinu tokom 2010. godine, može se reći kako je evidentiran povećan neregularan ulazak
u Bosnu i Hercegovinu državljana Afganistana, Palestine i Iraka koji su se, nakon nastanka ekonomske
krize u Grčkoj, pokušali ilegalno prebaciti prema zemljama Zapadne Evrope. Naime, u 2010. godini
2
18
3
Odluka o obavezi dostavljanja statističkih podataka o migracijama i međunarodnoj zaštiti Ministarstvu sigurnosti („Službeni glasnik BiH“
broj 83/09).
Informacija o stanju u oblasti imigracije i azila koju je usvojilo Vijeće ministara BiH 10.5.2001.
nezakonite migracije između Turske i Grčke, na Istočno-mediteranskoj ruti, su postale glavni izazov na
nivou EU. Otkrivanje nezakonitih prelazaka granice u ovom području, migranata kojima je cilj bio tranzit
kroz Grčku prema drugim zemljama članicama EU, je u 2010. godini porastao za 45% u odnosu na 2009.
godinu. Grčka je, također, u 2010. godini imala oko 90% otkrivenih nezakonitih prelazaka granice na
vanjskim granicama EU, čemu je doprinijelo i premještanje nezakonitih migracija sa središnje na istočnu
Mediteransku rutu.4 Ovi globalni trendovi su nesumnjivo imali određeni uticaj i na Bosnu i Hercegovinu,
koja se u zadnje vrijeme suočava upravo s nezakonitim migracijama koje su započele na spomenutoj
Istočno-mediteranskoj ruti na teritoriji Grčke. Većina tih nezakonitih migranata dolazi iz država visokog
migracionog rizika i ranije nisu bili u većoj mjeri prisutni na teritoriji Bosne i Hercegovine, što se odrazilo
i na povećan broj njihovih zahtjeva za međunarodnom zaštitom.
Započinjanjem operativnog rada Službe za poslove sa strancima postignuti su veoma zapaženi i značajni
rezultati na otkrivanju nezakonitih imigranata. Postignuti rezultati su skup mnogih faktora, a prije svega
pojačanih planskih aktivnosti akcija kontrole kretanja i boravka stranaca prema prikupljenim operativnim
podacima. Služba je kontinuirano prikupljala operativne podatke o nezakonitim migracijama, načinu
napuštanja zemalja porijekla te tranzitu do Bosne i Hercegovine, načinu ulaska nezakonitih migranata
u Bosnu i Hercegovinu, njihovom tranzitu kroz zemlju i način njihovoga nezakonitog odlaska prema
zapadnim zemljama, te je pojačanim aktivnostima nadzirala mjesta i osobe kojе su interesantnе sa
stanovišta ove aktivnosti.
Poseban napredak je ostvaren u domenu sigurnog sistema udaljavanja stranaca iz zemlje kroz kadrovsku
i tehničku uspostavu Sektora za readmisiju, te prihvat i smještaj unutar Službe za poslove sa strancima.
Od zvaničnog otvorenja Imigracionog centra 3.7.2008. godine, pa do 31.12.2011. godine, pod nadzorom
je bilo smješteno ukupno 877 lica.
Kada je u pitanju odobrenje stalnog boravka, od 2008. godine se može uočiti trend rasta odobrenja
stalnih boravaka strancima u Bosni i Hercegovini i on se nastavlja i u 2009. godini, dok je u 2010. godini
došlo do blagog pada broja odobrenja stalnih boravaka u Bosni i Hercegovini. Najviše odobrenih stalnih
boravaka odnosi se na državljane Kine, Makedonije, R. Hrvatske i R. Turske.
Kada je u pitanju preduzimanje mjera prema stranim državljanima, vidljiv je skoro podudaran broj
izrečenih mjera prema strancima u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu i one su u najvećoj mjeri
preduzimane prema državljanima R. Srbije, Albanije, R. Hrvatske, Kine i drugih zemalja.
Kada je riječ o trendovima u području međunarodne zaštite (azila) u Bosni i Hercegovini, a na osnovu
uporedne analize podataka iz protekle dvije godine, 2009. i 2010. godine, vidi se kako se mijenjaju
trendovi kretanja onih koji traže međunarodnu zaštitu (azil) u Bosni i Hercegovini. Prema zvaničnim
podacima za 2010. godinu, u oblasti međunarodne zaštite (azila) ključni trendovi se mogu sažeti u
sljedećim konstatacijama:
■■
u odnosu na 2009. godinu smanjen je broj tražitelja međunarodne zaštite, dok je broj zahtjeva
povećan,
■■
smanjen je, u odnosu na prethodnu godinu, broj tražitelja iz R. Srbije ali ona i dalje ostaje zemlja
porijekla iz koje dolazi najveći broj tražitelja,
4 Izvještaj Frontexa za 2010.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Kada je riječ o trendovima u području imigracija evidentan je kontinuiran rast odobrenih privremenih
boravaka, posebno po osnovu privatnog preduzetništva, po osnovu posjedovanja nekretnine i braka
s državljanima Bosne i Hercegovine, što govori u prilog tome da Bosna i Hercegovina postaje sve više
zemlja odredišta stranih državljana. Najviše odobrenih privremenih boravaka odnosi se na državljane R.
Srbije, R. Turske, R. Hrvatske, Crne Gore, Kine i Makedonije.
19
■■
povećan je broj tražitelja međunarodne zaštite lica koja dolaze iz Afganistana, Alžira, Iraka, Irana,
Kameruna, Tunisa i Pakistana,
■■
povećan je broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu maloljetnih osoba bez pratnje,
■■
povećan je broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu na kojima se nalazi samo nosilac, bez osoba
u pratnji,
■■
zaustavljen je trend ponovljenih zahtjeva jer su zahtjevi u 2010. godini podneseni po prvi put,
■■
žene, i dalje, čine najveći procenat tražitelja međunarodne zaštite u Bosni i Hercegovini,
■■
najveći broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu zasniva se na ekonomskim razlozima,
■■
najveći broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu odbijen je zbog neosnovanosti.
Što se tiče priznatih izbjeglica ili osoba s priznatim statusom supsidijarne zaštite, svi ostvaruju prava na
zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje i rad pod istim uvjetima kao i građani Bosne i Hercegovine.
U nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Sektor za izbjeglice, raseljene osobe i stambenu
politiku, pored osiguranja navedenih prava, je i funkcioniranje izbjegličko-prihvatnog centra u SalakovcuMostar, u kojem je 31.12.2011. godine smješteno 47 osoba s priznatim statusom izbjeglica u Bosni i
Hercegovini. Preostale osobe s priznatim statusom izbjeglice uglavnom borave u privatnom smještaju.
Gotovo sve priznate izbjeglice su s Kosova, osim: dvije osobe su iz R. Hrvatske, jedna osoba iz Crne Gore,
jedna osoba iz R. Srbije, jedna osoba iz Kuvajta i jedna osoba iz Palestine.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Što se tiče emigracije, u Bosni i Hercegovini ne postoji ustanovljen sistem praćenja emigracionih
tokova niti postoje podaci o povratku emigranata. Trenutno se u okviru određenih projekata radi na
uspostavljanju sistema praćenja statistike migracija u skladu sa standardima Evropske unije. Ipak, prema
raspoloživim podacima moguće je sumirati sljedeće karakteristike emigracije:
20
5
6
7
8
■■
Bosna i Hercegovina je emigraciona zemlja, u kojoj prema podacima Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine ima oko 1,5 miliona emigranata. Ovaj podatak se poklapa
s podacima Svjetske banke po kojima je Bosna i Hercegovina na drugom mjestu u Evropi po
obimu emigracije u odnosu na ukupan broj stanovnika s 1.471.594 emigranata, što čini 38,9%
ukupne populacije Bosne i Hercegovine;5
■■
Osim raseljavanja tokom rata, kada je iz svojih prijeratnih domova u Bosni i Hercegovini pokrenuto
oko 2,2 miliona osoba (više od 50% predratnog domicilnog stanovništva), čitav postratni period je
obilježen nastavkom emigracije većinom iz ekonomskih razloga: UNDP procjenjuje da je između
januara 1996. godine i marta 2001. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo 92.000 mladih ljudi;6
■■
U poređenju s onim ranijim, najnoviji talas emigranata čine mlađi, obrazovaniji, kvalifikovaniji i
urbaniji ljudi;7
■■
Vodeće zemlje prijema emigranata iz Bosne i Hercegovine su Hrvatska, Njemačka, Austrija,
Srbija, SAD, Slovenija, Švajcarska i Švedska;
■■
Emigracija je najvećim dijelom sastavljena od ekonomski najaktivnijeg stanovništva, prosječne
starosne dobi između 30 i 40 godina;
■■
Emigranti iz Bosne i Hercegovine su u prosjeku dobro obrazovani: u SAD tercijarno obrazovanje
ima oko 35% emigranata iz Bosne i Hercegovine,8 u skandinavskim zemljama oko 25%, dok je
World Bank, Migration and Remittances Factbook, 2011.
UNDP, 2002. Human Development Report.
Program zapošljivosti i zadržavanja mladih (YERP), UNDP, 2008.
Podaci iz popisa stanovništva u SAD iz 2000.
procenat emigranata iz Bosne i Hercegovine s tercijarnim obrazovanjem najniži u Sloveniji,
Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj (do 5%);9
■■
Bosna i Hercegovina je suočena s odlivom pameti: postotak emigracije visokoobrazovanih iznosi
23,9% (ljekara 11,1%)10 po čemu Bosna i Hercegovina zauzima jedno od vodećih mjesta u Evropi
i svijetu, što predstavlja razvojni problem zemlje;
■■
Zbog svojih ljudskih resursa (visokoobrazovani) kao i finansijskih (novčane doznake, investicije,
štednja), emigracija predstavlja ogroman potencijal za razvoj Bosne i Hercegovine;
■■
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, emigranti godišnje pošalju u Bosnu i
Hercegovinu između 2 i 2,5 milijarde KM u obliku novčanih doznaka, što je daleko više od direktnih
stranih investicija i međunarodne razvojne pomoći Bosni i Hercegovini. Prema procjenama
Svjetske banke, obim novčanih doznaka u 2010. godini prispjelih u Bosnu i Hercegovinu iznosio
je najmanje 13% bruto društvenog proizvoda zemlje. Istovremeno je štednja emigranata, iako
zadržana u zemlji prijema, nekoliko puta veća od iznosa novčanih doznaka;
■■
Emigracija je jedan od glavnih uzroka pada populacije na teritoriji Bosne i Hercegovine, što
predstavlja demografski problem zemlje.
Iako postoji ovako velika emigracija i njeni razvojni resursi, oni se ne koriste za razvoj Bosne i
Hercegovine. Razlozi su nedovoljno razvijena svijest o ulozi emigracije u razvoju Bosne i Hercegovine,
slaba međuinstitucionalna saradnja, nedovoljno istraživanje u oblasti migracija i razvoja, kao i nedovoljna
podrška razvoju međunarodne saradnje u ovoj oblasti.
POKAZATELJI/
GODINE
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
Broj izdatih viza u DKPima
23.458
21.978
17.411
15.638
14.801
11.960
12.071
10.139
9.284
9.623
Broj izdatih viza na
granici
3.706
4.853
4.327
5.641
2.049
927
735
684
345
327
Broj odbijenih ulazaka
u BiH
9.955
10.527
9.450
10.469
7.758
7.829
6.618
3.102
5.103
3.514
Broj privremenih
boravaka
3.756
3.305
4.646
4.897
5.143
5.274
5.513
5.971
7.512
8.131
Broj stalnih boravaka
336
309
439
178
196
153
136
215
359
315
Broj dobrovoljnih
povrataka neregularnih
migranata (uz pomoć
IOM-a)
1.644
1.496
1.218
506
345
112
261
44
226
341
Državljana BiH
1.566
1.355
844
295
101
54
28
16
73
87
78
141
374
211
244
58
233
28
153
254
Prihvat stranaca po
sporazumu o readmisiji s
Republikom Hrvatskom
2.317
766
756
255
170
174
240
248
122
119
Broj osoba koje su
zatražile međunarodnu
zaštitu/azil u BiH
732
575
739
301
146
69
581
95
71
64
Stranih državljana
9
10
Podaci OECD. http://stats.oecd.org
World Bank, Migration and Remittances Factbook, 2011.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Pregled osnovnih migracionih kretanja
21
3.3. Ustavno-pravni okvir
Polaznu osnovu kreiranja Strategije u oblasti migracija i azila (2012-2015) čini odredba Ustava Bosne i
Hercegovine, član III stav 1. tačka f), prema kojoj institucije na državnom nivou imaju isključivu nadležnost
za kreiranje politika useljavanja, izbjeglica i azila. Ova odredba predstavlja jedno od pravnih uporišta
za usvajanje pravno-političkih dokumenata kojima se planski, organizirano i usklađeno predviđaju
aktivnosti nadležnih institucija u ovoj oblasti, s ciljem stvaranja što efikasnijih mehanizama kontrole
predmetnih pojava u Bosni i Hercegovini. Ovakva ustavna odredba je ujedno osnova za donošenje
zakonskih propisa kojima se dodatno razrađuju i uređuju pojedina pitanja iz oblasti migracija, azila i
statusa izbjeglica. Na taj način, prilikom izrade Strategije u oblasti migracija i azila (2012-2015), moraju
se uzeti u obzir te detaljno analizirati zakonski i podzakonski propisi koji uređuju:
(1) nadležnosti pojedinih institucija Bosne i Hercegovine u oblasti migracija, azila i međunarodnog
izbjegličkog prava (Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Zakon o ministarstvima Bosne i
Hercegovine i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine);
(2) pitanja ulaska i boravka stranaca na teritoriji Bosne i Hercegovine (Zakon o kretanju i boravku
stranaca i azilu, s podzakonskim aktima);
(3) nadležnosti i organizaciju institucija koje se direktno bave provođenjem zakonâ u praksi (Zakon o
upravi, Zakon o službi za poslove sa strancima, Zakon o graničnoj policiji BiH, Zakon o državnoj agenciji
za istrage i zaštitu, Zakon o policijskim službenicima, Zakon o državnoj službi);
(4) materijalno-pravna i upravno-pravna pitanja sticanja državljanstva, postupak pružanja međunarodnopravne zaštite, zaštite granice i dr. (Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine, Zakon o upravnom
postupku, Zakon o upravnom sporu, Zakon o graničnoj kontroli), i
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
(5) druga srodna pitanja koja imaju značaj za sveobuhvatno uređenje migracija i azila (Okvirni zakon o
osnovnom i srednjem obrazovanju, Krivični zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o prekršajima Bosne i
Hercegovine, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o zaštiti ličnih podataka i Zakon o putnim ispravama
Bosne i Hercegovine).
Vrlo značajan izvor predstavljaju i podzakonski akti iz oblasti migracija i azila koji su usvajani u
prethodnom periodu i koji su prezentirani u prilogu Strategije. Isto tako, nezaobilazno mjesto imaju i
drugi podzakonski akti koji su imali određeni uticaj na izradu ove strategije. Među njima se posebno
izdvaja Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o procedurama u postupku usklađivanja
zakonodavstva Bosne i Hercegovine s Acquis communautaire.11 Ovim aktom je naloženo ministarstvima
i drugim organima uprave u Bosni i Hercegovini da se staraju o usaglašavanju svih domaćih pravnih
akata s pravnom stečevinom EU.
Identifikacija relevantnih pravnih izvora domaćeg zakonodavstva je vrlo značajna za izradu jednog
ovakvog strateškog dokumenta, kako zbog legitimnosti postavljenih strateških ciljeva tako i zbog
usklađivanja njihovog sadržaja s odredbama konkretnih zakonskih i podzakonskih propisa.
3.4. Međunarodni pravni okvir
U ovom trenutku postoji niz međunarodnih ugovora čija ugovorna strana je Bosna i Hercegovina, koji
imaju direktni ili indirektni uticaj na sadržaj i kompoziciju Strategije u oblasti migracija i azila (20122015). Odredbe tih ugovora su važne kako u pogledu izvršavanja ranije preuzetih obaveza Bosne
i Hercegovine tako i u pogledu nastavka integracionih procesa prema članstvu u EU. Na taj način,
moguće je reći kako je u kontekstu ranijih naznaka uređenje migracija i azila isključivo pitanje državnog
22 11
„Službeni glasnik BiH“ broj 44/03.
12
Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. godine i njen Protokol iz 1967. godine, od 3. do 34. člana propisuje niz prava koje izbjeglice treba
da uživaju na teritorijama država potpisnica Konvencije i Protokola i oni su sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
suvereniteta Bosne i Hercegovine, posebno sa stanovišta propisivanja uvjeta ulaska i boravka stranaca
na državnoj teritoriji i dodjele nekog od vidova međunarodne zaštite. Međutim, aktuelni razvoj u
području globalizacije, izrazitih migracionih kretanja, integracije i univerzalizacije ljudskih odnosa je
u značajnoj mjeri reducirao suvereno pravo države da samostalno uređuje ova pitanja. Treba uzeti
u obzir činjenicu da Bosna i Hercegovina ima jasno definiranu vanjsku politiku, koja je identificirala
prioritete, među kojima pristupanje euroatlantskim integracionim procesima ima izuzetan značaj. To
je, između ostalog, važno i za utvrđivanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine kao faktora
koji utiče na projekciju mjera i aktivnosti u području kontrole migracija i azila u Bosni i Hercegovini.
U tom smislu, važno je identificirati najvažnije izvore međunarodnog karaktera čiji sadržaji se moraju
uzeti u obzir prilikom izrade predmetne Strategije. Oni su, svakako, brojni i teško je sačiniti njihovu
preciznu podjelu. Uzme li se u obzir vrijeme pristupanja tim ugovorima može se reći kako su neki od
njih zaključeni u ranijem periodu, prije međunarodnog priznavanja Bosne i Hercegovine kao suverene
države, i kao takvi su temelj Ugovora o pitanjima sukcesije između država članica bivše SFRJ preuzeti u
pravni poredak Bosne i Hercegovine. Tipičan primjer takvih ugovora su Konvencija o statusu izbjeglica
iz 1951. i Protokol o statusu izbjeglica iz 1967.12 Također, Aneks I Ustava Bosne i Hercegovine sadrži
međunarodne dokumente koji su sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. S druge strane, Bosna i
Hercegovina je većinu međunarodnih ugovora značajnih za kreiranje Strategije u oblasti migracija i
azila (2012-2015) zaključila u posljednjih nekoliko godina. Uzme li se u obzir njihov karakter može se
reći kako se radi o multilateralnim i bilateralnim ugovorima koji uređuju veći ili manji broj pitanja u
domenu saradnje u oblasti migracija i drugih srodnih pojava. Gledano sa stanovišta područja primjene
oni su univerzalnog, regionalnog ili lokalnog karaktera. Od regionalnih izvora posebno mjesto i značaj
za Bosnu i Hercegovinu imaju oni koji se odnose na pristupanje naše države u članstvo EU. Tipičan
primjer takvog ugovora je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), zaključen između Bosne i
Hercegovine i Evropske unije. U odnosu na pozadinu tog ugovora vrijedi spomenuti kako su pregovori
o ovom pitanju otvoreni u novembru 2005. godine, dok su tehnički pregovori okončani godinu kasnije,
tačnije u decembru 2006. godine. Ovaj sporazum je parafiran 5. decembra 2007. godine, a potpisan
16. juna 2008. godine. Potpuna primjena odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za Bosnu i
Hercegovinu predstavlja ključni korak prema daljnjoj integraciji i punopravnom članstvu u Evropsku
uniju. U pogledu pitanja imigracija i azila, treba reći kako su ona uređena Poglavljem VII Sporazuma
o stabilizaciji i pridruživanju (Pravda, sloboda i sigurnost). Konkretno, pitanja koja se odnose na vize,
upravljanje granicom, azil i migracije su obuhvaćena odredbom iz člana 80. ovog Sporazuma, dok član
81. uređuje pitanje sprečavanja i kontrole nezakonitih migracija i ponovnog prihvata (readmisije). Prema
odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Bosna i Hercegovina ima obavezu da sarađuje kada
su u pitanju vize, granična kontrola, azil i migracija, kako s Evropskom unijom tako i sa zemljama regije.
Drugi po značaju izvor je Sporazum o readmisiji između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine, koji
ima prednost u primjeni u odnosu na odredbe bilo kojeg drugog bilateralnog sporazuma ili dogovora
o readmisiji osoba koje nemaju dozvolu za boravak, a koji su zaključeni između pojedinih zemalja
članica EU i Bosne i Hercegovine. Drugu kategoriju izvora značajnih za EU integracije čine unilateralni
pravni akti koje donosi EU. Među njima posebno mjesto zauzimaju odluke Vijeća EU, uredbe Evropskog
parlamenta i Vijeća EU, te direktive EU koje uređuju pojedina pitanja od značaja za izradu predmetne
Strategije. U tom smislu, neki od tih regionalnih izvora donesenih pod okriljem EU su: (1) Odluka Vijeća
EU o principima, prioritetima i uvjetima sadržanim u Evropskom partnerstvu s Bosnom i Hercegovinom
i opoziv Odluke 2006/55/EZ-(2008/21/EC), (2) Uredba Evropskog parlamenta i Vijeća EU broj 1091/2010
od 24. novembra 2010. godine kojom se mijenja Uredba Vijeća (EC) broj 539/01 o listi trećih zemalja
čiji državljani imaju obavezu da posjeduju vizu kada prelaze vanjske granice i onih zemalja čiji državljani
su izuzeti od ovog pravila, (3) direktive koje uređuju niz pitanja u vezi s ulaskom, boravkom i kretanjem
stranaca na teritoriji EU, i (4) dokumenti EU o migraciji i razvoju. S obzirom da Bosna i Hercegovina
23
trenutno ima status potencijalnog kandidata za članstvo u EU, anticipirano prihvatanje sadržaja ovih
pravnih izvora EU u pravni poredak Bosne i Hercegovine svakako doprinosi bržim EU integracijama. S
druge strane, neki od spomenutih izvora, poput Uredbe Evropskog parlamenta i Vijeća EU o tzv. „viznoj
liberalizaciji“ za državljane Bosne i Hercegovine predstavljaju važan izvor sa stanovišta ostvarenih
rezultata u domenu uređenja migracija i azila u Bosni i Hercegovini, ali ujedno predstavlja i podsjetnik o
potrebi što sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg razvoja instrumenata migracione politike Bosne i Hercegovine
radi zadržavanja ovog statusa.
Isto tako, nezaobilazan značaj za izradu Strategije u oblasti migracija i azila (2012-2015) imaju
međunarodni ugovori koje je Bosna i Hercegovina već prihvatila u vlastito zakonodavstvo, a koji se
odnose na usklađeno uređenje oblasti trgovine ljudima. Među njima, posebno mjesto zauzimaju
Protokol o prevenciji, eliminiranju i kažnjavanju trgovine ljudskim bićima, posebno ženama i djecom
- dopuna Konvencije UN protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta, Konvencija Vijeća
Evrope u akciji protiv trgovine ljudima, Direktiva (2011-36/EU) o sprečavanju i borbi protiv trgovine
ljudima te zaštiti žrtava. Može se reći kako se radi o najvažnijim izvorima univerzalnog, regionalnog i
supranacionalnog karaktera koji uspostavljaju standarde djelovanja u ovoj oblasti. Međutim, prilikom
izrade ovog strateškog dokumenta u obzir su uzeti i drugi relevantni izvori međunarodnog prava u
području suprotstavljanja trgovini ljudima.
Na kraju, posebnu kategoriju međunarodnih izvora koji se moraju uzeti u obzir prilikom izrade Strategije
u oblasti migracija i azila (2012-2015) čine bilateralni ugovori koje je Bosna i Hercegovina zaključila s
pojedinim državama iz regije, čiji sadržaj se dominantno odnosi na oblast readmisije (povratka) osoba
u države porijekla ili tranzita, a koje ne ispunjavaju ili su prestale da ispunjavaju uvjete za ulazak,
prisustvo ili boravak u zemlji domaćinu. Radi ekonomičnosti i preglednosti izlaganja, detaljan popis svih
relevantnih izvora međunarodnog prava je pridodat kao poseban prilog Strategiji u oblasti migracija i
azila (2012-2015).
3.5. Kretanja prema zajedničkoj migracionoj politici EU
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
S obzirom da Bosna i Hercegovina ima status potencijalnog kandidata za članstvo u EU od posebnog
značaja je bilo, prilikom kreiranja strateškog dokumenta u oblasti migracija i azila, uzeti u obzir određene
smjernice kojima se države članice EU u pravilu rukovode prilikom stvaranja i provođenja vlastitih
politikâ upravljanja migracijama. Uticaj tih smjernica je bitan i zbog toga što je Bosna i Hercegovina već
u nekoliko navrata do sada anticipirala neke od predviđenih aktivnosti iz tih dokumenata donesenih
pod okriljem EU, čime iskazuje svoje čvrsto opredjeljenje da nastavi s pozitivnim kretanjima prema
uspostavljenim EU standardima u ovoj oblasti. Tipičan primjer tih dostignuća Bosne i Hercegovine
su harmonizacija propisa migracionog prava i azila s pravnom stečevinom EU, uspostavljanje sistema
Integrisanog upravljanja granicom, redovno objavljivanje Migracionog profila Bosne i Hercegovine. Isto
tako, uvažavanje ovih smjernica je važno i sa stanovišta same EU koja nastoji uspostaviti koherentan
sistem koordinacije s državama koje nisu članice EU radi što efikasnijeg upravljanja migracijama. U tom
smislu, jedan od ključnih dokumenata koji u određenoj mjeri determinira izradu predmetne Strategije
je svakako i Zajednička imigraciona politika za Evropu: principi, aktivnosti i instrumenti, koja sadrži
deset zajedničkih principa artikulacije imigracione politike u EU. Radi se o vrlo značajnom dokumentu
koji ukazuje na osnovne pravce konkretizacije pojedinih pravno-političkih ciljeva i načina djelovanja
pojedinih država u području sveobuhvatnog upravljanja imigracijama. Prema ovom dokumentu, deset
zajedničkih principa je sistematizirano unutar tri stuba migracionih politika: (1) prosperitet, (2) sigurnost
i (3) solidarnost. Važno je, isto tako, naglasiti da se pobrojani principi zasnivaju na univerzalnim
vrijednostima ljudskog digniteta, slobode, jednakosti i solidarnosti, poštivanja međunarodno zaštićenih
ljudskih prava i sloboda, te solidarnosti s izbjeglicama i osobama koje trebaju zaštitu. Radi što preciznijeg
24 pregleda potrebno je ukratko pobrojati ove principe, te ukratko dati njihovo značenje:
1. Prosperitet i imigracija: Precizna regulacija prihvata i boravka stranaca
Svaka država treba da promovira zakonite migracije, kojima treba upravljati uz pomoć jasnih,
transparentnih i pravičnih pravila. To, između ostalog, uključuje i informiranje stranaca o potrebnim
uvjetima za ulazak i boravak u određenoj državi, te pravičan tretman stranaca koji imaju odobren
zakonit boravak.
2. Prosperitet i imigracija: Susretanje ponude i potražnje na tržištu rada
Jedan od preduvjeta za razvoj konkurentnosti i ekonomskog prosperiteta je i sveobuhvatna analiza
tržišta rada, posebno potreba za specifičnom, visokokvalifikovanom radnom snagom u pojedinim
ekonomskim sektorima. S tim u vezi, države mogu određivati kvote ulaska stranaca na vlastitu teritoriju
zbog radnog angažmana. Osnova za određivanje specifičnih potreba tržišta rada za angažmanom radne
snage iz redova stranih državljana su Migracioni profili u pojedinim državama, koji treba da osiguraju
pouzdane pokazatelje za upravljanje migracijama.
3. Prosperitet i imigracija: Integracija kao ključ uspješnih imigracija
Integracija imigranata treba biti dvostrani proces u kojem aktivnu ulogu imaju države domaćini i sami
imigranti. Jedna od najvažnijih komponenti integracije stranaca jesu prilike za njihovo aktivno učešće
i razvoj punih potencijala. Države bi trebale forsirati upravljanje različitostima koje nastaju na osnovu
migracionog porijekla i povećavati socijalnu koheziju.
4. Solidarnost i imigracija: Transparentnost, povjerenje i koordinacija
Stvaranje zajedničke imigracione politike treba biti zasnovano na visokom nivou političke i operativne
solidarnosti, uzajamnog povjerenja, transparentnosti, podijeljenoj odgovornosti i zajedničkim naporima
država članica i same EU.
5. Solidarnost i imigracija: Efikasna i koherentna upotreba raspoloživih sredstava
6. Solidarnost i imigracija: Partnerstvo s trećim državama
Partnerstvo i saradnja među državama su među neophodnim uvjetima za efikasno upravljanje
migracijama. Saradnja EU i trećih država je moguća u području razvijanja mogućnosti za zakonite
migracije, kapaciteta upravljanja migracijama, identifikacije faktora rizika za nezakonite migracije, zaštite
osnovnih ljudskih prava i sloboda, suzbijanja nezakonitih tokova migracija i povećanja mogućnosti za
angažman migracija. U odnosu na države kandidate i potencijalne kandidate koji imaju razvijene politike
upravljanja migracijama (u koju grupu se ubraja i Bosna i Hercegovina), ovaj princip predviđa upotrebu
novih instrumenata migracione politike radi unapređenja mehanizama saradnje s EU.
7. Sigurnost i imigracija: Vizna politika koja služi interesima Evrope i njezinih partnera
Sposobnost država da smanje i preveniraju nezakonite migracije je jedan od uvjeta prihvatanja i
javne podrške migracionim politikama. U tu svrhu, države trebaju da mjerama vizne politike osiguraju
nesmetano kretanje bona fide putnicima uz istovremeno povećanje sigurnosti. Kako bi se ostvarili ovi
ciljevi, potrebno je omogućiti upotrebu savremenih tehnologija radi provođenja diferenciranih, na riziku
zasnovanih provjera tražitelja viza uz intenzivnu razmjenu informacija između država i punu zaštitu
prava na privatnost, odnosno, poštivanje propisa o zaštiti podataka.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Da bi se ostvarili strateški ciljevi migracione politike potrebna su značajna finansijska sredstva koja
moraju biti proporcionalna specifičnim potrebama određene države, tačnije tokovima migracija i
konkretnim izazovima s kojima se ta država susreće u smislu priliva imigranata na njenoj teritoriji.
25
8. Sigurnost i imigracija: Integrisano upravljanje granicom
Integrisano upravljanje vanjskim granicama EU treba prema ovom principu biti ojačano, a politike
graničnih kontrola treba razvijati koherentno, skupa s politikama carinskih kontrola i prevencije drugih
sigurnosnih prijetnji. U okviru ovog principa EU nastoji razviti niz strateških mjera saradnje s trećim
državama porijekla ili tranzita, kako bi razvile vlastite kapacitete integrisanog upravljanja granicom.
9. Sigurnost i imigracija: Intenziviranje borbe protiv nezakonitih migracija i nulta tolerancija prema
trgovini ljudima
U skladu s ovim principom, EU nastoji razviti sveobuhvatnu politiku borbe protiv nezakonitih migracija
i trgovine ljudima. Cilj takve politike je suprotstavljanje pojavama neprijavljenog rada i nezakonitog
zapošljavanja u različitim pojavnim oblicima. Ovaj cilj se nastoji ostvariti nizom mjera prevencije,
provođenja zakona i sankcioniranjem. Isto tako, treba unaprijediti zaštitu i podršku žrtvama trgovine
ljudima.
10. Sigurnost i imigracija: Efikasne i održive politike povratka
Politike povratka su neizostavan dio politike EU u borbi protiv nezakonitih migracija. Politike povratka
osoba koje ne ispunjavaju uvjete zakonitog boravka, ili su prestale ispunjavati ove uvjete, treba da
favoriziraju mogućnost donošenja individualnih odluka o povratku u države porijekla zasnovane na
pravičnim i transparentnim kriterijima.
Lista spomenutih principa iz ovog dokumenta služi kao određena vodilja prilikom kreiranja javnih
politika u području efikasnog upravljanja migracijama. Ona je zbog svog značaja nesumnjivo zauzela
svoje mjesto i kod kreiranja sadržaja Strategije u oblasti migracija i azila (2012-2015). Isto tako, značaj
drugih dokumenata pravno-političkog karaktera, donesenih pod okriljem EU, ima sličan značaj za
izradu ove strategije. Među tim dokumentima posebno se izdvajaju Globalni pristup migracijama
(vanjska dimenzija migracione politike EU, dijalog i saradnja s trećim zemljama, povećanje koordinacije,
koherentnosti i sinergija), Haški program i Štokholmski program koji su, između ostalog, predvidjeli
određene mjere koje EU namjerava preduzeti u domenu sveobuhvatnog upravljanja migracijama.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
3.6. Usvojene politike nadležnih organa Bosne i Hercegovine
26
S obzirom da se specifične mjere i aktivnosti usmjerene ka efikasnom upravljanju migracijama i azilom
u Bosni i Hercegovini ne mogu provoditi jednostrano, bez potrebnog usklađivanja tih aktivnosti s
drugim, zvanično usvojenim politikama, potrebno je ukazati na neke od najznačajnijih pravno-političkih
dokumenata u Bosni i Hercegovini koji imaju određeni uticaj na izradu Strategije u oblasti migracija i
azila (2012-2015). Forma u kojoj su sadržane te politike je različita, i kreće se od strategija, akcionih
planova, općih pravaca djelovanja, zaključaka najviših tijela izvršne vlasti. Spomenuti dokumenti kojima
se kreiraju javne politike tematski se odnose na područja općeg i posebnog socijalnog razvoja, vanjske
politike, dok se neki od tih izvora posebno odnose na unapređenje odnosa države Bosne i Hercegovine s
vlastitom emigracijom. Radi shvatanja značaja tih izvora za izradu predmetne Strategije, bit će prikazan
popis i sažeti opis njihovog sadržaja.
Opći pravci i prioriteti za provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine iz 2003. godine je dokument Predsjedništva Bosne i Hercegovine kojim su utvrđeni osnovni pravci i prioriteti vanjske politike
Bosne i Hercegovine. Jedan od važnijih pravaca i aktivnosti vanjske politike Bosne i Hercegovine multilateralne prirode se tiče daljnjeg približavanja i institucionalizacije odnosa s Evropskom unijom u skladu
s Procesom za stabilizaciju i pridruživanje, što je od bitnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Potpisivanje
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU, a potom i njegova potpuna primjena, trebalo bi da značajno doprinesu uključivanju Bosne i Hercegovine u evropske integracione tokove. Uzimajući u obzir oba-
veze koje je Bosna i Hercegovina u domenu migracija preuzela zaključivanjem Sporazuma o stabilizaciji
i pridruživanju, može se reći kako se radi o vrlo važnom političkom dokumentu koji se mora uvažavati
prilikom kreiranja mjera upravljanja migracijama i azilom. Isto tako, u duhu ovog dokumenta je i briga
o državljanima Bosne i Hercegovine u inozemstvu, koja je sastavni dio vanjske politike Predsjedništva
Bosne i Hercegovine.
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan 2008-2011, koje je usvojilo Vijeće ministara Bosne
i Hercegovine 13.11.2008. godine, je vrlo važan izvor, pogotovo što se na rezultatima provođenja ovog
strateškog dokumenta zasniva projekcija strateških ciljeva Bosne i Hercegovine u ovom području za
period 2012-2015. godina. Navedeni dokument prezentira razvoj imigracionog i azilantskog sistema,
stanje u ovoj oblasti, definiše ciljeve, aktivnosti, rokove i nosioce realizacije za navedeni period, za
oblast viza, granica, imigracija, azila i zaštite stranaca žrtava trgovine ljudima. Vijeće ministara Bosne
i Hercegovine je donijelo 19.3.2009. godine Odluku o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje
implementacije navedene strategije, a izvještaj ovog tijela pruža veoma pouzdane informacije o ostvarenim uspjesima na realizaciji tada postavljenih strateških ciljeva.
Strategija integrisanog upravljanja granicom Bosne i Hercegovine, koju je usvojilo Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine 4.7.2005. godine, kao i Revidirana strategija s Akcionim planom koja je usvojena
10.7.2008. godine, a zatim 28.7.2011. godine, predstavlja strateški okvir koji utvrđuje daljnje
aktivnosti na području upravljanja granicom Bosne i Hercegovine. Koncept integrisanog upravljanja
granicom, pored ostalog, obuhvata i oblast migracija, viza i azila pri čemu se poseban akcent stavlja
na uspostavljanje efikasne saradnje državnih institucija, službi i tijela uključenih u granične aktivnosti.
Koncept integrisanog upravljanja granicom počiva na tri stuba saradnje: unutar službi, između službi
i međunarodna saradnja. Navedeni nivoi saradnje razrađivani su po sljedećim osnovama: 1. pravni i
regulatorni okvir, 2. rukovođenje i organizacija, 3. procedure, 4. ljudski resursi i obuka, 5. komunikacija
i informacione tehnologije, te 6. infrastruktura i oprema.
Strategija reintegracije povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji je usvojena na 99. sjednici Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine 2009. godine, a pripremilo ju je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Akcioni plan za sprečavanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini 2008-2012. sadrži niz mjera
i aktivnosti nadležnih organa sistematiziranih u okviru pet strateških oblasti: 1. sistemi podrške,
2. prevencija, 3. zaštita žrtava i svjedoka, 4. krivično gonjenje i 5. međunarodna saradnja. Praćenje
realizacije Akcionog plana je u nadležnosti Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i
ilegalne migracije u Bosni i Hercegovini.
27
4.
PREGLED NAJVAŽNIJIH DOSTIGNUĆA U OBLASTI UPRAVLJANJA
MIGRACIJAMA I AZILOM U BOSNI I HERCEGOVINI (2000-2010)
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
U vremenskom periodu s kraja 90. godina prošlog stoljeća, Bosna i Hercegovina se našla pod izuzetnim
teretom intenzivnih migracionih kretanja preko vlastite teritorije, koje su uglavnom bile usmjerene
s istoka prema državama Zapadne Evrope. U vrijeme kada nisu postojale sveobuhvatne, efikasne
i koordinirane mjere i aktivnosti nadležnih organa u kontroli novih migracionih tokova, pojavio se
određeni sigurnosni deficit koji je rezultirao nizom pojava koje su imale obilježja nezakonitih migracija,
tačnije krijumčarenja osoba, te trgovine ljudima.
28
U namjeri da se aktivno angažuje u kontroli ovih i drugih povezanih pojava, Bosna i Hercegovina u tom
periodu započinje preduzimati inicijalne korake da stavi migracije pod nadzor, kako one koje su bile
usmjerene isključivo prema boravku stranaca na teritoriji Bosne i Hercegovine, tako i onih migracionih
kretanja koja su imala za cilj prelazak stranih državljana preko teritorije Bosne i Hercegovine radi nastavka
kretanja prema trećim zemljama. Intenzitet preduzimanja zvaničnih mjera kontrole migracija je bio
različit, ali se iz današnje perspektive može govoriti o dekadi migracionih uspjeha u Bosni i Hercegovini
kao važnom indikatoru spremnosti naše države da se aktivno angažuje u stavljanju pod kontrolu svih
migracionih kretanja na svojoj teritoriji, bez obzira o kojem obliku i ciljevima migracija se radilo. Kako
bi se na jedinstven, sveobuhvatan i pregledan način izložio presjek ovih uspjeha, od posebnog je
značaja opisati dinamiku razvoja pravnog okvira uređenja migracija u Bosni i Hercegovini, uspostavu
i institucionalnu izgradnju nadležnih institucija koje su iznijele najveći teret izgradnje sveobuhvatnog
sistema upravljanja migracijama i azilom u Bosni i Hercegovini, te u osnovnim konturama označiti
dosadašnju saradnju Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu koja je najčešće preduzimana radi
zajedničkog i usklađenog postupanja u području upravljanja migracijama na regionalnom i univerzalnom
osnovu.
4.1. Razvoj pravnog okvira
4.1.1. Imigracija i azil
Značajan napredak, u smislu poboljšanja pravnog okvira kojim se reguliraju pitanja kretanja i boravka
stranaca u Bosni Hercegovini, postignut je usvajanjem Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu iz
2003. godine.14 Tekst navedenog Zakona, u vrijeme donošenja, bio je u značajnoj mjeri usklađen s
pravnom stečevinom Evropske unije (Acquis communautaire) u oblasti imigracije, te međunarodnim
izbjegličkim pravom. Prvi put zakonom je definirana odgovornost Ministarstva sigurnosti za osiguranje
posebne zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima u svrhu njihovog oporavka i povratka u zemlju
uobičajenog boravka, kao i mogućnost osnivanja specijaliziranih ustanova za prihvatanje stranaca.
Zakon je dao i pravnu osnovu za uspostavu adekvatne službe za provođenje politike useljavanja i azila,
boravka i kretanja stranaca u Bosni i Hercegovini, što je u konačnici rezultiralo usvajanjem Zakona o
Službi za poslove sa strancima i uspostavljanjem Službe za poslove sa strancima. Međutim, navedeni
zakon nije riješio dvostepenost u pojedinim upravnim postupcima o kojim u prvom stepenu odlučuje
Ministarstvo u sjedištu. Razvojem pravne stečevine Evropske unije u ovom području pojavila se i potreba
za izmjenama i dopunama značajnog broja odredaba važećeg zakona, kako bi se on uskladio s propisima
EU. S ciljem da se zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u oblasti imigracija uskladi sa zakonodavstvom
Evropske unije i Schengenskim sporazumom, kao i da se riješe nedostaci koji su se pojavili u primjeni
Zakona iz 2003. godine, donesen je novi Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu koji je stupio na
snagu 14.5.2008. godine.15 Ovim zakonom, kroz 10 poglavlja, propisuju se: uvjeti i postupak ulaska
stranaca u Bosnu i Hercegovinu, uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, boravak
stranaca u Bosni i Hercegovini, udaljavanje stranаca iz zemlje, prihvat stranaca i stavljanje stranca
pod nadzor, međunarodna zaštita, te privremena zaštita u slučaju masovnog priliva stranaca, kao i
nadležnosti organa vlasti u primjeni ovog zakona te druga pitanja u vezi s boravkom stranaca u Bosni
i Hercegovini. Ovim zakonom također se propisuju prekršaji i kazne za prekršaje počinjene povredom
odredbi ovog Zakona. Tekst navedenog Zakona, u vrijeme donošenja, bio je u dovoljnoj mjeri usklađen
s pravnom stečevinom Evropske unije (Acquis communautaire) u oblasti imigracije, te međunarodnim
izbjegličkim pravom u oblasti azila. Također, navedeni zakon je riješio problem dvostepenosti u upravnim
postupcima i sve prvostepene odluke u oblasti imigracije na teritoriji Bosne i Hercegovine donosi Služba,
a drugostepeni organ je Ministarstvo sigurnosti u sjedištu. Svi podzakonski akti koji proizlaze iz ovog
zakona su doneseni i pobrojani su u prilogu Strategije.
Oblast imigracije i azila je veoma dinamična i stalni cilj u dijelu pravnog okvira je usklađivanje važećeg
zakonodavstva u oblasti imigracije i azila s pravnom stečevinom Evropske unije (Acquis communautaire).
S ciljem da se zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u oblasti imigracija i azila uskladi s konvencijama čija
je Bosna i Hercegovina potpisnica, Shengenskim sporazumom i zakonodavstvom Evropske unije kao i
13
14
15
Zakon o imigraciji i azilu („Službeni glasnik BiH“ broj 23/99).
Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“ br. 29/03, 4/04 i 53/07).
Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“ broj 36/08).
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Prvi propis kojim su na nivou Bosne i Hercegovine regulirana pitanja imigracije i azila bio je Zakon
o imigraciji i azilu iz 1999. godine.13 Odredbe ovog zakona bile su nejasne i nepotpune, postojao je
sukob nadležnosti između institucija, a neka ključna pitanja kao što su: prijava boravka, stavljanje
stranca pod nadzor, specijalizirane ustanove za prihvat, stranci žrtve trgovine ljudima, te sankcije
zbog nepoštovanja Zakona o imigraciji i azilu, nisu bila regulirana. Iako je navedeni zakon, zbog brojnih
praznina i nedorečenosti, izazvao niz reakcija tijela nadležnih za njegovu primjenu, u suštini je ispunio
svoju zadaću jer je oblast imigracije i azila usaglasio s ustavnim postavkama i stvorio preduvjete za
daljnji pravni i institucionalni razvoj u ovoj oblasti.
29
rješavanja nedostataka koji su se pojavili u primjeni odredbi važećeg zakona, u toku su aktivnosti na
izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.
U skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine - Sektor za izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku, donijelo je podzakonske
akte kojima je osiguralo osobama s priznatim izbjegličkim statusom ili statusom supsidijarne zaštite
pravo na rad, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu pod istim uvjetima kao i državljanima Bosne
i Hercegovine. 4.1.2. Borba protiv trgovine ljudima
Ova strategija se, u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, bavi strancem kao žrtvom
trgovine ljudima, i to iz oblasti zaštite stranca žrtve trgovine ljudima i saradnjom Službe za poslove
sa strancima i Granične policije BiH s drugim organima nadležnim za borbu protiv trgovine ljudima te
nadopunjuje Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima koju priprema i realizira Državni koordinator za
borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije u Bosni i Hercegovini.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Državni organi počeli su se baviti problematikom trgovine ljudima 2001. godine. Vijeće ministara Bosne
i Hercegovine je 6. decembra 2001. godine usvojilo Akcioni plan za sprečavanje trgovine ljudima u Bosni
i Hercegovini. Također, formirana je Državna komisija za provođenje Akcionog plana za sprečavanje
trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Pošto zakonska regulativa, u tom periodu, nije poznavala
zaštitu žrtava trgovine ljudima, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je 6.9.2002. godine donijelo
Privremeno uputstvo za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima. Navedenim uputstvom utvrđena
su pravila i način postupanja svih državnih i entitetskih organa vlasti koji prema svojim nadležnostima
preduzimaju aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima, kao i udruženja građana potpisnika
Sporazuma o razumijevanju i zbrinjavanju žrtava trgovine, kako bi se osigurala efikasna zaštita žrtava
trgovine u skladu s međunarodnim standardima o zaštiti ljudskih prava. Ovo uputstvo je bilo na snazi
do donošenja odgovarajućeg podzakonskog akta u skladu s odredbama Zakona o kretanju i boravku
stranaca i azilu koji je donesen 2003. godine i u kojem se prvi put u zakonu pojavljuju odredbe o zaštiti
stranaca žrtava trgovine ljudima.
30
Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu iz 2003. godine definirao je privremeni boravak iz humanitarnih
razloga koji će se odobriti strancu ako je žrtva organiziranog kriminala, odnosno trgovine ljudima, s ciljem
da se pruži zaštita i pomoć u oporavku i povratku u zemlju uobičajenog boravka. Navedenim zakonom
je definirana odgovornost Ministarstva sigurnosti za osiguranje posebne zaštite i pomoći žrtvama
trgovine ljudima u svrhu njihovog oporavka i povratka u zemlju uobičajenog boravka. Također, odredbe
zakona definišu mogućnost osnivanja specijaliziranih ustanova za prihvatanje stranaca, kao što su u
ovoj problematici centri za smještaj žrtava trgovine ljudima, kao i da nadzor nad radom specijaliziranih
ustanova za prihvat stranaca vrši Ministarstvo sigurnosti. Navedene odredbe su preuzete i u Zakon
o kretanju i boravku stranaca i azilu iz 2008. godine, a podzakonskim aktom detaljno su razrađene
procedure zaštite stranaca žrtava trgovine ljudima.
Postupak razmjene informacija među akterima asistencije žrtvama trgovine ljudima reguliran je Pravilima
o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o zaštiti
stranaca žrtava trgovine ljudima. Svi slučajevi stranih žrtava prijavljuju se nadležnom terenskom centru
Službe za poslove sa strancima, s ciljem da se osigura prihvat i smještaj, te regulira status stranca u
Bosni i Hercegovini.
U domaćem zakonodavstvu krivično djelo trgovine ljudima inkriminirano je članom 186. Krivičnog
zakona Bosne i Hercegovine, i spada u grupu krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom.
Na kraju, treba reći kako donošenjem ovih propisa nisu okončane aktivnosti države Bosne i Hercegovine
na usklađivanju njezinog migracionog prava s recentnim izmjenama i dopunama relevantnih propisa iz
ove oblasti koji se donose u EU. To je jedan od imperativa koji se mora uzeti u obzir prilikom planiranja
strateških aktivnosti u narednom periodu.
4.2. Institucionalna izgradnja
Razvoj pravnog okvira u oblasti migracija i azila je bio praćen uspostavom i institucionalnim jačanjem
pojedinih tijela uprave i samostalnih upravnih organizacija na nivou Bosne i Hercegovine kojima
je zakonom dodijeljena nadležnost u ovom području. Iz toga slijedi kako Bosna i Hercegovina ima
uspostavljene institucije na političko-strateškom i operativno-praktičnom nivou koje, posredstvom
uspostavljene međuinstitucionalne saradnje, zajednički i usklađeno djeluju s ciljem sveobuhvatnog i
efikasnog upravljanja migracijama. Kako bi se jasno i detaljno predstavila dostignuća u ovom području,
bit će prikazan razvoj institucionalnog okvira u skladu s ranijom sistematizacijom u domenu razvoja
pravnog okvira.
4.2.1. Imigracija i azil
U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice uspostavljen je Sektor za imigraciju i azil 1.8.2000. godine,
koji je djelovao u vrlo ograničenim uvjetima i s ograničenim kadrovskim kapacitetima. Ministarstvo
sigurnosti je osnovano 2003. godine i ono je, između ostalog, nadležno za staranje, kreiranje i provođenje
politike useljavanja i azila u Bosni i Hercegovini. Zatim, uređuje procedure i način ustroja službe u vezi s
kretanjem i boravkom stranaca u Bosni i Hercegovini, te vodi brigu o zaštiti međunarodnih granica. Od
1.1.2004. godine Sektor za imigraciju i azil postaje sastavni dio Ministarstva sigurnosti, a od 1.8.2004.
godine, prema izmjenama u unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, Sektor za imigraciju i azil nastavlja
djelovati u sastavu Ministarstva sigurnosti kroz dvije samostalne, odvojene organizacijske jedinice, kao
Sektor za imigraciju i Sektor za azil.
Sektor za imigraciju Ministarstva sigurnosti ima dva odsjeka: Odsjek za upravne poslove, propise i
readmisiju te Odsjek za analitiku, strateško planiranje, nadzor i obuku. Ministarstvo sigurnosti je kroz
rad Sektora za imigraciju odgovorno za drugostepeno odlučivanje o žalbama stranaca u vezi s ulaskom,
kretanjem i boravkom stranaca u Bosni i Hercegovini, odnosno ono donosi rješenja o žalbama stranaka
na prvostepena rješenja koja donose Služba za poslove sa strancima i Granična policija BiH u skladu sa
Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. U nadležnosti Sektora za imigraciju je praćenje primjene
zakonodavstva Bosne i Hercegovine u oblasti imigracija, praćenje i analiza konvencija koje je Bosna i
Hercegovina ratificirala, pravne stečevine Evropske unije (Acquis communautaire) i sekundarnog prava
u oblasti imigracija, te predlaganje usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom
Evropske unije i međunarodnim pravom u oblasti imigracija. Sektor je nadležan i za implementaciju
sporazuma o readmisiji u dijelu prihvata državljana Bosne i Hercegovine, kroz utvrđivanje državljanstva
Bosne i Hercegovine i identiteta osobe koja se vraća po navedenim sporazumima, što se realizira
posredstvom Protokola o saradnji u efikasnijoj realizaciji sporazuma o readmisiji lica koja borave bez
dozvola u drugim zemljama, potpisanog između Ministarstva sigurnosti, Ministarstva unutrašnjih
poslova Republike Srpske, Federalne uprave policije, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova,
Policije Brčko distrikta BiH, Službe za poslove sa strancima i Granične policije BiH. U dijelu prihvata
stranaca žrtava trgovine ljudima Sektor je nadležan za prihvat, zaštitu i prava stranaca žrtava trgovine
ljudima što realizira kroz saradnju po potpisanim protokolima o saradnji s nevladinim organizacijama
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
4.2.2. Ministarstvo sigurnosti - Sektor za imigraciju
31
za smještaj stranaca žrtava trgovine ljudima i nevladinom organizacijom za besplatnu pravnu pomoć
žrtvama trgovine ljudima. Sektor izrađuje Migracioni profil Bosne i Hercegovine i nadležan je za
prikupljanje i obrađivanje statističkih podataka u svrhu usmjerenih specijalističkih analiza u oblasti
migracija, bavi se koordiniranjem u izradi programa obuke u oblasti imigracija i azila, priprema, predlaže
i realizira projekte iz nadležnosti Sektora, vodi baze podataka iz nadležnosti Sektora, te prati provođenje
politike u oblasti imigracija i koordinira izradu prijedloga migracione politike.
4.2.3. Ministarstvo sigurnosti - Sektor za azil
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice - UNHCR je do 30. juna 2004. godine bio odgovoran
za određivanja izbjegličkog statusa i standarde u postupanju prema tražiocima međunarodne zaštite
(azila). Od 1.7.2004. godine Sektor za azil je preuzeo vođenje postupka određivanja izbjegličkog statusa
u Bosni i Hercegovini.
Sektor za azil Ministarstva sigurnosti ima tri odsjeka: Odsjek za postupak azila, Odsjek za podršku i
Odsjek za prihvat i program. Pod ingerencijom Sektora za azil nalazi se i Centar za prihvat i smještaj
tražitelja međunarodne zaštite (azila) u Bosni i Hercegovini, o čijem funkcioniranju i radu se brine Odsjek
za prihvat i program.
Nadležnosti Sektora za azil su: obavljanje upravnih i drugih poslova koji se odnose na izvršenje i
provođenje politike i postupka azila u Bosni i Hercegovini, obavljanje poslova koji se odnose na izradu
prednacrta i nacrta zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti, obezbjeđivanje prihvata, smještaja i
podrške tražiocima međunarodne zaštite (azila), praćenje stanja u vezi s postizanjem evropskih
standarda u oblasti međunarodne zaštite, vršenje analiza i izvještavanje, kao i drugi poslovi koji po
svojoj prirodi spadaju u nadležnost ovog sektora.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Kako bi sistem međunarodne zaštite bio efikasan Sektor za azil Ministarstva sigurnosti, kao nadležni
organ za donošenje prvostepenih odluka o zahtjevima za međunarodnu zaštitu, sarađuje sa svim
nadležnim institucijama. Sektor za azil Ministarstva sigurnosti je učinio velike pomake koji se ogledaju
u sljedećem:
32
■■
- U potpunosti se osposobio za vođenje postupka međunarodne zaštite (azila) u Bosni i
Hercegovini, tako što je stvorena konstanta ljudskog potencijala.
■■
- Sektor za azil je potpuno materijalno-tehnički osposobljen, što omogućava nesmetano
funkcioniranje sistema međunarodne zaštite (azila) u Bosni i Hercegovini. Ovdje, prije
svega, mislimo na Sektor u cjelini, te na pitanje izgradnje novog centra za smještaj tražitelja
međunarodne zaštite.
■■
- U Bosni i Hercegovini je uspostavljen sistem međunarodne zaštite, u koji je inkorporirano
međunarodno izbjegličko pravo i standardi Evropske unije.
■■
- Kao što je poznato, smještaj i smještajni kapaciteti za osobe koje u Bosni i Hercegovini
traže međunarodnu zaštitu godinama su bili veliki problem. Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine je već 2007. godine preduzelo prve aktivnosti da bi se pronašlo trajno rješenje
smještaja za one koji traže utočište u Bosni i Hercegovini.
■■
- Iako je i do sada postojala obaveza Bosne i Hercegovine da osobama s priznatim izbjegličkim
statusom obezbijedi putnu ispravu (PI) kojom se omogućava njihovo nesmetano kretanje, to do
sada nije bilo moguće realizirati. Razlog je što osnovni uvjeti: pravna osnova – pravilnici, postojanje
PI, ljudski potencijal i potrebna edukacija nisu bili ispunjeni. Donošenjem podzakonskih akata,
kao i nabavkom samih knjižica PI za izbjeglice, stvorene su osnovne pretpostavke za početak
aktivnosti na ovom polju.
4.2.4. Služba za poslove sa strancima
Služba za poslove sa strancima uspostavljena je Zakonom o Službi za poslove sa strancima iz 2005.
godine, a operativno je počela s radom 1.10.2006. godine. Do tada je kontrola kretanja i boravka
stranaca na teritoriji Bosne i Hercegovine, te donošenje prvostepenih odluka u oblasti imigracija, bilo
u nadležnosti ministarstavâ unutrašnjih poslova kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno
centara javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policije Brčko distriktа
BiH. U periodu prije početka rada Službe, Bosna i Hercegovina nije imala efikasan sistem operativnog
djelovanja u oblasti imigracija i bilo je neophodno da se na državnom nivou uspostavi centralizirana,
dobro obučena i vertikalno organiziranu služba s detaširanim odjeljenjima na terenu, s ciljem brzog i
efikasnog reagiranja u svim pitanjima u vezi s migracionim tokovima.
Služba je uspostavljena kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine
s operativnom samostalnošću za vođenje poslova i rješavanje pitanja iz nadležnosti, obavljanje
administrativno-upravnih i inspekcijskih poslova propisanih Zakonom o kretanju i boravku stranaca i
azilu. Služba ima tri sektora, i to: Sektor za operativnu podršku, Sektor za readmisiju, prihvat i smještaj
i Sektor za administraciju. Osim sektora, Služba ima 16 terenskih centara, i to: Sarajevo, Banja Luka,
Mostar, Istočno Sarajevo, Livno, Doboj, Tuzla, Bihać, Goražde, Bijeljina, Trebinje, Zenica, Travnik, Brčko,
Orašje i Ljubuški. U okviru Službe djeluje i Imigracioni centar.
Nadležnosti Službe su nadzor i kontrola kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini, kroz obavljanje
administrativno-upravnih i inspekcijskih poslova. Obavljanjem administrativno-upravnih poslova Služba
odlučuje o statusu stranaca u Bosni i Hercegovini, dakle, kroz odobravanje ili odbijanje zahtjeva za
odobrenje boravka stranaca u zemlji, otkaz boravka, protjerivanje i udaljavanje stranaca iz zemlje.
Također, vrši određene sigurnosne provjere kod odlučivanja o izdavanju viza i odobrenja boravka, a kod
dugoročnih boravaka izdaje i saglasnost na izdavanje dugoročnih viza.
Služba u svom radu kontinuirano sarađuje s drugim agencijama za provođenje zakona u okviru svojih
zakonom propisanih nadležnosti. Ova saradnja se odnosi prvenstveno na institucije koje provode Zakon
o kretanju i boravku stranaca i azilu, ali i na druge agencije i organe u Bosni i Hercegovini. Služba u svom
radu, po potrebi, traži pomoć drugih agencija i organa onako kako je to utvrđeno zakonima i drugim
propisima. Služba u okviru propisanih ovlaštenja ostvaruje i međunarodnu saradnju u svrhu provođenja
svojih nadležnosti. U tome smislu kontaktirano je sa srodnim službama drugih zemalja, prvenstveno
kod readmisije i prihvata stranaca u njihove domicilne zemlje, odnosno vršene su određene potrebne
provjere za strance u zemljama porijekla i ustupani su određeni podaci i informacije u okviru svojih
ovlaštenja. Služba ima veoma dobru saradnju i s međunarodnim institucijama i organizacijama koje
se nalaze u Bosni i Hercegovini, a koje se po prirodi svoje nadležnosti bave i ovom problematikom.
Saradnja se prvenstveno odvijala u pravcu institucionalnog i operativnog jačanja Službe. Ova saradnja
se značajno odnosi, u edukativnom smislu, na stručno usavršavanje kadrova Službe.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
U okviru inspekcijske nadležnosti Služba operativnim putem, prikupljanjem obavještenja i informacija,
prati i kontrolira zakonitost boravka stranaca u Bosni i Hercegovini. Služba prikuplja podatke o
nezakonitim migracijama i nezakonitim migrantima u Bosni i Hercegovini, zatim nadzire i kontrolira
boravak stranaca kroz njihovu eventualnu nezakonitost u korištenju boravka, o ugrožavanju sigurnosti,
kao i drugih inkriminiranih radnji, nakon kojih Služba preduzima mjere i primjenjuje druga zakonom
propisana ovlaštenja.
Predstavnici Službe su učestvovali u radu radnih grupa za kreiranje zakonskih i podzakonskih propisa
iz oblasti migracija, kao i u kreiranju Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana za period
2008-2011. godina. Također, u skladu s preuzetim obavezama na implementaciji Strategije integrisanog
upravljanja granicom i potpisanim sporazumom iz ove oblasti, osigurano je učešće predstavnika Službe
u radu Zajedničkog centra za analizu rizika koji je uspostavljen sa sjedištem u Graničnoj policiji BiH. 33
Strategijom o integrisanom upravljanju granicom predviđeno je niz aktivnosti većeg broja institucija
koje treba da doprinesu efikasnijoj i boljoj kontroli i nadzoru nad državnom granicom. U oblasti analize
rizika i uspostave Centra za analizu rizika, Služba je, adekvatno potrebama, uspostavila i prilagodila
svoje organizacione i kadrovske kapacitete.
Služba kontinuirano radi na realizaciji Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima, aktivno
učestvujući u radu Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i nezakonitih migracija. U okviru
svojih nadležnosti Služba također radi na implementaciji Akcionog plana za borbu protiv terorizma,
aktivno učestvuje u radu Udarne grupe za borbu protiv terorizma, učestvuje operativno i razmjenjuje
informacije s drugim agencijama. Služba je zastupljena u Koordinacionom tijelu za praćenje realizacije
Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana 2008-2011, kojeg je imenovalo Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine.
Služba je učestvovala i u stavljanju u funkciju Informacionog sistema o migracijama „ISM“, kao ključne
baze podataka o strancima u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da ovakav sistem predstavlja sastavni
dio sigurnosti države i njene sposobnosti da koordinirano upravlja migracijama, Služba je stavila na
raspolaganje sve potrebne kadrovske i tehničke kapacitete za funkcioniranje ovog sistema. Veoma je
bitno istaknuti da je Služba s ciljem efikasnijeg upravljanja migracijama u Bosni i Hercegovini od 2009.
godine počela štampati naljepnice odobrenja boravka sa slikom iz baze ISM, čime je dobijena efikasnija
i pouzdanija baza podataka te minimizirana mogućnost eventualne zloupotrebe naljepnice.
S obzirom da je evropski standard izdavanje biometrijskih viza i dozvola boravka, Služba će staviti na
raspolaganje sve potrebne resurse za pružanje podrške projektu izdavanja biometrijskih viza, kojim je
također predviđeno i izdavanje biometrijskih dozvola boravka u skladu sa EU standardima. Uspostavljen
je informacioni sistem razmjene podataka, informacija i dokumenata elektronskim putem u okviru
Službe (sjedište Službe i terenskih centara). Izvršeno je informatičko povezivanje Službe na državni
registar ličnih podataka (lične karte, pasoši, vozila), s ciljem da se što efikasnije obavljaju poslovi iz
nadležnosti Službe.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
4.2.5. Granična policija Bosne i Hercegovine
Granična policija Bosne i Hercegovine /Državna granična služba Bosne i Hercegovine/ uspostavljena je na
osnovu Zakona o Državnoj graničnoj službi Bosne i Hercegovine, koji je, u skladu sa svojim ovlaštenjima,
Odlukom broj 18/00 od 13.1.2000. godine donio Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Zakon je
stupio na snagu 2.2.2000. godine i funkcionirao je na privremenoj osnovi dok ga nisu usvojila oba doma
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednicama održanim 23.5. i 6.6.2001. godine, a nakon
objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“ broj 19/01 stupio je na snagu 11.8.2001. godine. Odredbama
Zakona uspostavljena je Državna granična služba Bosne i Hercegovine (DGS BiH) radi vršenja poslova
zaštite granice i bezbjednosti aerodroma.
DGS BiH je, u saradnji s UNMBiH, usvojila Plan tranzicije i implementacije DGS BiH koji se sastojao iz tri
faze.
Tokom 2000. godine DGS BiH je u potpunosti završila prvu fazu implementacije u okviru kojeg su
uspostavljeni Glavna kancelarija i četiri Jedinice DGS: Aerodrom „Sarajevo“, Doljani, Izačić i Zvornik.
Ovim je DGS BiH preuzela poslove zaštite oko 10% ukupne dužine međunarodne granice i poslove
sigurnosti na jednom međunarodnom aerodromu.
U 2001. godini DGS BiH je svoj rad nastavila realizirajući drugu fazu tranzicije i implementacije. Do
kraja 2001. godine DGS BiH je imala uspostavljenih 12 jedinica DGS (Doljani, Izačić, Zvornik, Trebinje,
Kamensko, Velika Kladuša, Orašje, Bosanski/Srpski Brod, Neum, Hum, Brčko, Bijeljina), čime su preuzeti
34 poslovi zaštite na 75% od ukupne dužine međunarodne granice Bosne i Hercegovine, kao i poslove
sigurnosti na dva od ukupno četiri međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini (Sarajevo i Banja
Luka). U mjesecu maju 2001. godine uspostavljen je Centar za obuku DGS BiH u Suhodolu, čiji je
osnovni zadatak bio obrazovanje sopstvenih kadrova. Dalji proces svog razvoja DGS BiH je nastavila
tokom 2002. godine. Do kraja septembra iste godine DGS BiH je preuzela poslove nadzora i kontrole
prelaska državne granice od entitetskih i kantonalnih MUP-ova nad ukupnom dužinom međunarodne
granice Bosne i Hercegovine. Uspostavljene su sve jedinice DGS BiH (osim JDGS Aerodrom „Tuzla“),
terenske kancelarije i Centralna istražna kancelarija čime su stvorene bitne pretpostavke za uspješno
obavljanje povjerenih zadataka. Konačno, u maju 2003. godine formirana je posljednja organizaciona
jedinica, JDGS Aerodrom „Tuzla“. U 2004. godini donesen je novi Zakon o Državnoj graničnoj službi koji
regulira nadležnost, organizaciju i upravljanje u DGS-u. Ovim zakonom DGS je definirana kao upravna
organizacija u okviru Ministarstva sigurnosti s operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja
policijskih poslova u vezi s nadzorom i kontrolom prelaska granice Bosne i Hercegovine. U 2007. godini
naziv Državna granična služba promijenjen je u naziv Granična policija BiH. U skladu s izmjenama i
dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH, koji je stupio na snagu 5.8.2009. godine, u vezi sa zakonskim
usklađivanjem s paketom zakona iz „reforme policije“, Centar za obuku kao organizaciona jedinica
Granične policije BiH je ukinut. Na centralnom nivou uspostavljena je organizacijska jedinica - Centralna istražna kancelarija (CIK). CIK
se bavi složenijim istragama koje imaju karakteristike organiziranog kriminaliteta, istragama koje imaju
širi značaj na području Bosne i Hercegovine i pokrivaju područja dvije i više terenskih kancelarija. CIK
koordinira rad na istragama i krim-obavještajni rad u Graničnoj policiji BiH i ima uspostavljenu bazu u
koju se unose svi krim-obavještajni izvještaji (KOI) iz svih organizacijskih dijelova na svim nivoima. Pored
toga, CIK je nadležan za provođenje posebnih istražnih radnji (tajno osmatranje i snimanje, presretanje
komunikacija, rad s informantima). U sastavu CIK-a su dvije jedinice za osmatranje i nadzor koje provode
tajno osmatranje i nadzor.
Granična policija BiH ima značajnu ulogu u procesu integrisanog upravljanja granicom Bosne i Hercegovine.
S obzirom da integrisani pristup upravljanja granicom sadrži bitnu dimenziju multidisciplinarnosti,
postoji potreba da svi učesnici u procesu upravljanja državnom granicom koriste i generišu informacije
koje po svojoj prirodi pripadaju različitim informacionim sistemima. U vezi s tim 22.12.2008. godine
potpisani su Sporazum o uspostavljanju Zajedničkog centra za analizu rizika vezanih za državnu granicu
između Ministarstva sigurnosti, Granične policije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje, Ureda za
veterinarstvo, Uprave za zaštitu zdravlja bilja i Službe za poslove sa strancima s Aneksom Sporazuma
– Tehnički aspekti razmjene podataka i Pravila o radu Centra za analizu rizika. Centar je osnovan kao
organizaciona jedinica Granične policije BiH, u čijem sjedištu je i smješten.
U svom radu Granična policija BiH ostvaruje uspješnu saradnju sa svim institucijama i agencijama
za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Međuinstitucionalna saradnja je posebno izražena s
institucijama uključenim u proces integrisanog upravljanja državnom granicom Bosne i Hercegovine
(MSB, Služba, UINO, UV, UZZB, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Republička uprava za
inspekcijske poslove RS, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine). Granična policija BiH uspješno
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Granična policija BiH ima uspostavljenu organizacijsku strukturu u čijoj nadležnosti je otkrivanje i
suprotstavljanje ilegalnim migracijama na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou. Istražni kapaciteti
Granične policije BiH su izgrađeni u skladu sa standardima EU. Na lokalnom nivou svaka jedinica Granične
policije BiH ima organizacijski uspostavljen dio koji se bavi istragama i krim-obavještajnim radom, na
čijem čelu se nalazi pomoćnik komandira jedinice. Jedinice se bave istragom onih krivičnih djela i krimobavještajnim radom lokalnog karaktera na području odgovornosti jedinice. Na regionalnom nivou,
postoje terenske kancelarije Granične policije BiH koje koordiniraju, prate i učestvuju u istragama
koje imaju regionalni karakter (pokrivaju područje više jedinica Granične policije BiH). Isto je i sa krimobavještajnim radom.
35
sarađuje i s drugim agencijama za provođenje zakona (FMUP BiH, MUP RS, Policija BD BiH, SIPA, OSA,
KMUP-ovi, kao i nadležna tužilaštva i sudovi), što se ogleda u identifikovanju i predaji stranih državljana
koji su otkriveni u unutrašnjosti zemlje kao ilegalni migranti ili kao lica koja su ilegalno prešla državnu
granicu. Granična policija BiH ima sklopljene sporazume i memorandume o razmjeni obavještajnih
podataka sa svim policijskim tijelima u Bosni i Hercegovini. 4.2.6. Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova ima određene nadležnosti u sistemu upravljanja migracijama u Bosni i
Hercegovini. Ovaj organ uprave Bosne i Hercegovine se bavi poslovima viza, gdje se unutar organizacione
strukture Sektora za međunarodno-pravne i konzularne poslove, koji se bavi svim aspektima poslova u
vezi s izdavanjem viza, izuzimajući izdavanje viza na granici, obavljaju ovi poslovi. Ovome se može pridodati
konstatacija da je DKP-mreža, u ovom petogodišnjem periodu, proširena na 47 predstavništava u kojima
se izdaju vize, te sjedište MVP-a kao mjesto na kojem se vrši produženje viza. U pogledu uspostavljanja
materijalno–tehničkih kapaciteta za provođenje viznog režima, osim navedene činjenice o broju DKP-a
u kojima se izdaju vize, zaključno sa 2011. godinom u DKP mreži instalirane su 24 biometrijske stanice,
čime su stvorene pretpostavke za početak upotrebe biometrijskih tehnologija u postupku izdavanja viza
i putnih isprava. Analizirajući razvijenost i opremljenost DKP-mreže u 2011. godini i polazeći od činjenice
da je razvijen informacioni sistem da svi zahtjevi za vizu elektronskim putem dolaze u Službu za poslove
sa strancima na provjere u bazama podataka i uvjete iz 2000. godine kada Bosna i Hercegovina nije
imala ni naljepnice za vize ni bilo kakve baze podataka koje su se koristile u postupcima izdavanja viza,
može se zaključiti da su veoma značajni rezultati napretka u oblasti viza.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
4.2.7. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku
Kako bi osigurala sva zagarantirana prava osobama pod međunarodnom zaštitom i izbjeglicama, Bosna
i Hercegovina je uspostavila institucije koje će se baviti ovim poslovima i odredila njihove konkretne
mjerodavnosti u ovom području. S tim u vezi, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku, mjerodavno je za ostvarivanje prava na rad, zdravstvenu
i socijalnu zaštitu i obrazovanje kao i ostala prava propisana Zakonom o kretanju i boravku stranaca i
azilu, a kojima se omogućava integracija ovih osoba tokom trajanja priznatog statusa za osobe kojima je
priznat izbjeglički status ili status supsidijarne zaštite. Mjerodavno je također za prihvat i zbrinjavanje,
na određeni period, državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu na osnovu
Sporazuma o readmisiji.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ima Sektor za izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku,
koji po ustroju ima tri odjela, i to: Odjel za praćenje ostvarivanja prava izbjeglica, raseljenih osoba
i povratnika, Odjel za povratak izbjeglica, raseljenih osoba, prihvat izbjeglica u Bosni i Hercegovini i
koordiniranje rada centara za zbrinjavanje izbjeglica u Bosni i Hercegovini, kao i Odjel za stambenu
politiku i analitičko-planske poslove.
4.2.8. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo
Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“
br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) utvrđeno je da je Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice nadležno za kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu kao i
prikupljanje, sistematiziranje, publiciranje i distribuiranje svih podataka iz svoje nadležnosti (član 12).
36 U okviru ovog ministarstva ustanovljen je Sektor za iseljeništvo u čijem sastavu djeluju dva odsjeka:
Odsjek za saradnju s organizacijama iseljenih građana Bosne i Hercegovine i Odsjek za privrednu,
obrazovnu i kulturnu saradnju.
U okviru navedenih nadležnosti, Sektor za iseljeništvo prati stanje u oblasti iseljeništva koje se odnosi
na status iseljenika iz Bosne i Hercegovine, ostvarivanje njihovih prava u Bosni i Hercegovini i državama
prijema, podstiče saradnju u oblasti privrede, nauke, obrazovanja, kulture i sporta između iseljeništva
i Bosne i Hercegovine, te promovira ekonomske, ljudske i druge potencijale iseljeništva s ciljem da
doprinese razvoju Bosne i Hercegovine u skladu s dokumentima EU o migraciji i razvoju.
4.2.9. Borba protiv trgovine ljudima
Nadležnosti Agencije su propisane Zakonom o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i odnose se na
sprečavanje, otkrivanje i istragu krivičnih djela iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine, a posebno
organiziranog kriminala, terorizma, ratnih zločina, trgovine ljudima i drugih krivičnih djela protiv
čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, te teškog finansijskog kriminala. Uloga
svih policijskih agencija za provođenje zakona je otkrivanje krivičnih djela trgovine ljudima, otkrivanje
i identifikacija počinilaca tih krivičnih djela, prikupljanje materijalnih dokaza, podnošenje izvještaja
o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima, te prosljeđivanje nadležnom tužilaštvu na odluku i dalje
postupanje. Državna agencija za istrage i zaštitu obrađuje podatke i vodi evidencije u skladu sa Zakonom
o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine i
drugim propisima Bosne i Hercegovine. Državna agencija za istrage i zaštitu, čije je sjedište u Istočnom
Sarajevu, u svom sastavu ima četiri regionalne kancelarije, i to: u Banjoj Luci, Tuzli, Mostaru i Sarajevu. U
sjedištu Agencije u okviru Kriminalističko-istražnog odjeljenja egzistira Odsjek za sprečavanje i otkrivanje
kriminaliteta u vezi s trgovinom ljudima čiji su osnovni zadaci da se bavi sprečavanjem, otkrivanjem i
istraživanjem kriminaliteta u vezi s trgovinom ljudima, koji ima svoje prateće timove u svim regionalnim
kancelarijama i koji koordinira njihove aktivnosti.
Ministarstvo sigurnosti nadležnost osiguranja posebne zaštite i pomoći strancima žrtvama trgovine
ljudima u svrhu njihovog oporavka i povratka u zemlju uobičajenog boravka realizira u saradnji s
nevladinim sektorom. U svrhu pružanja adekvatnih uvjeta smještaja i zbrinjavanja stranaca žrtava
trgovine ljudima, Ministarstvo sigurnosti ima potpisane protokole o saradnji i osiguranju adekvatnog
i sigurnog smještaja i zbrinjavanja stranaca žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini s dvije
nevladine organizacije, te s jednom nevladinom organizacijom Protokol o pružanju besplatne pravne
pomoći strancima žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Navedenim protokolima precizno
su definirani prava i obaveze Ministarstva sigurnosti i nevladinih organizacija u postupcima pružanja
usluga strancima žrtvama trgovine ljudima.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Ključnu ulogu u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini ima Državna agencija za istrage i
zaštitu, koja je upravna organizacija u okviru Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, utemeljena
zbog obavljanja policijskih poslova, čija je nadležnost između ostalog sprečavanje, otkrivanje i dokazivanje
kriminaliteta u vezi s trgovinom ljudima. Državna agencija za istrage i zaštitu osnovana je 2002. godine,
usvajanjem Zakona o Agenciji za informacije i zaštitu, kojim je ova agencija definirana kao samostalna
upravna organizacija. Donošenjem Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u julu 2004. godine,
Agencija za informacije i zaštitu je transformirana u Državnu agenciju za istrage i zaštitu, čime je dobila
ovlaštenja i postala prva policijska agencija koja svoju nadležnost ostvaruje na cijeloj teritoriji Bosne i
Hercegovine.
37
4.2.10. Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Strategije u oblasti imigracije i azila
i Akcionog plana za razdoblje 2008-2011. godina
Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovano je Koordinaciono tijelo za praćenje
implementacije strategije u oblasti imigracije i azila i Akcionog plana za razdoblje 2008-2011. godina (u
daljem tekstu: Koordinaciono tijelo).16 Koordinaciono tijelo je uspostavljeno na nivou visokopozicioniranih
službenika Granične policije BiH, Službe, Sektora za imigraciju, Sektora za azil i Agencije za istrage i
zaštitu Ministarstva sigurnosti, Sektora za međunarodno-pravne i konzularne poslove Ministarstva
inozemnih poslova i Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, a tehničku pomoć
radu Koordinacionog tijela je pružao Sektor za imigraciju.
Koordinaciono tijelo, prema Poslovniku o radu Koordinacionog tijela, se sastajalo jednom mjesečno i,
pored praćenja aktivnosti navedene strategije, vršene su razmjene informacija između predstavnika
institucija koje provode politiku migracija i azila, praćena je i primjena legislative, migraciona kretanja i
tokovi, razvoj kapaciteta, koordiniran rad nadležnih tijela u oblasti migracija i azila i ministru sigurnosti
predlagani pravci politike djelovanja u oblasti migracija i azila. Izvještaj o radu Koordinaciono tijelo
dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine, a na
zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ili u slučaju potrebe i češće. Izvještaj o radu Koordinacionog
tijela se, nakon što ga usvoji Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, objavljuje na web stranici Ministarstva
sigurnosti.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
4.3. Regionalna i međunarodna saradnja
Prethodni period upravljanja migracijama u Bosni i Hercegovini je bio obilježen i vrlo intenzivnom
saradnjom koju su nadležna tijela vlasti ostvarivala na različitim nivoima s drugim državama i
međunarodnim, međuvladinim i drugim organizacijama koje djeluju na međunarodnom nivou. Ova
saradnja se odnosi na različite oblike zajedničkog i usklađenog postupanja radi što efikasnijeg upravljanja
migracionim tokovima. Saradnja institucija Bosne i Hercegovine je podjednako ostvarivana na političkostrateškom i operativno-praktičnom nivou, pri čemu su kao pravna osnova saradnje služili propisi
domaćeg zakonodavstva, odnosno, odredbe međunarodnih ugovora o saradnji u području migracija i
azila. Realizirano je niz projekata na bilateralnoj osnovi, kako s organima nadležnim za oblast migracija i
azila drugih država, tako i s međunarodnim organizacijama koje u svom mandatu imaju oblast migracija
i azila. Projekte su finansirale vlade drugih država i Evropska komisija iz svojih fondova i imali su za cilj
izgradnju imigracionog i azilantskog sistema u Bosni i Hercegovini, te razvoj regionalne ili međunarodne
saradnje u oblasti imigracije i azila, i povezivanje emigracije s razvojem Bosne i Hercegovine. Što se
tiče regionalne i međunarodne saradnje u oblasti migracija i azila, institucije nadležne za ove oblasti su
organizirale niz konferencija, na kojima su uspostavljeni određeni mehanizmi regionalne i međunarodne
saradnje. S ciljem da se definira obim regionalne i međunarodne saradnje u oblasti migracija i azila,
prezentiramo sporazume i značajne projekte koje realiziraju organi Bosne i Hercegovine nadležni za
oblast migracija i azila:
38 16
■■
Sporazum o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice o prihvatu osoba koje
borave bez dozvola u drugim zemljama i drugi bilateralni sporazumi o readmisiji osoba koje
borave bez dozvola. Sporazume implementira Ministarstvo sigurnosti – Sektor za imigraciju u
dijelu prihvata državljana Bosne i Hercegovine, Služba za poslove sa strancima u dijelu prihvata
državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva i povratka državljana ugovorne strane,
kao i državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva. Granična policija BiH intervenira pri
ulasku i izlasku stranaca iz Bosne i Hercegovine, kao i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice –
“Službeni glasnik BiH” broj 32/09.
■■
Zajednička deklaracija o izgradnji migracionih partnerstava je usvojena u Pragu 27. i 28.4.2009.
godine, a Akcioni plan 2012-2016. godine je usvojen u Poznanu 4.11.2011. godine između
zemalja EU, Istočne i Jugoistočne Evrope i Turske. Implementiraju ga svi organi nadležni za oblast
migracija i azila u skladu s nadležnostima.
■■
Bosna i Hercegovina je članica Međunarodne organizacije za migracije (IOM) od 2005. godine, a
članica Međunarodnog centra za razvoj migracionih politika (ICMPD) od 2011. godine.
■■
Saradnja s GDISC-om (Generalni sekretarijat imigracionih službi Evropske unije), realizira
se posredstvom Ministarstva sigurnosti – Sektora za imigraciju, kroz učešće na sastancima
GDISC-a, u kojim učestvuju Služba za poslove sa strancima, Sektor za imigraciju i Sektor za azil
Ministarstva sigurnosti.
■■
Osnovni vid regionalne saradnje u oblasti migracija odvija se kroz MARRI centar (Regionalni
centar za migracije, azil i izbjeglice) sa sjedištem u Skoplju. Ovim centrom upravlja šest zemalja
članica: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija, a sastanci
MARRI Regionalnog foruma odvijaju se dva puta godišnje. Osnovna ideja osnivanja ovog centra
je da zemlje zapadnog Balkana preuzmu vlasništvo i inicijativu u regionalnoj saradnji kako bi
pokazale da mogu samostalno sarađivati i doprinijeti stabilizaciji i razvoju regije. Također, sve
zemlje MARRI inicijative su ujedno i potpisnice Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju čiji
je jedan od glavnih ciljeva jačanje regionalne saradnje, pored ostaloga i u oblasti migracija.
Saradnju s MARRI centrom, u skladu s nadležnostima, realiziraju Ministarstvo sigurnosti – Sektor
za imigraciju i Sektor za azil, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo
vanjskih poslova i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo i Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku, a saradnju koordiniraju Nacionalni koordinator
Bosne i Hercegovine za saradnju i koordinaciju s MARRI centrom i stalni predstavnik Bosne i
Hercegovine u MARRI centru u Skoplju.
■■
Sporazume o uvjetima putovanja državljana dvije države između Bosne i Hercegovine i
susjednih država, kojima je omogućen prelazak granice s ličnom kartom. Sporazume provodi
Granična policija BiH u dijelu prelaska granice Bosne i Hercegovine, Služba u dijelu kontrole
zakonitosti boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine.
■■
U oblasti granične sigurnosti, za šta je nadležna Granična policija BiH, s Republikom Hrvatskom
je potpisan Sporazum o saradnji u nadzoru državne granice, kao i niz protokola koji iz njega
proizlaze. S Republikom Srbijom je potpisan Protokol o održavanju sastanaka kao i Protokol
o zajedničkim patrolama. S Crnom Gorom su potpisani Protokol o provođenju zajedničkih
patrola, te Sporazum o graničnim provjerama na zajedničkim graničnim prijelazima.
■■
Značajan napredak u prekograničnoj saradnji na evropskom nivou ostvaren je
uspostavljanjem Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom na vanjskim
granicama država članica Evropske unije (FRONTEX). Potpisan je Radni sporazum koji obuhvata
prikupljanje, analizu i razmjenu informacija, saradnju u oblasti obuke, tehničku saradnju,
zajedničke operacije na granicama Bosne i Hercegovine i članica EU, te učešće u zajedničkim
akcijama i pilot projektima, koje organizira FRONTEX.
■■
Potpisan je Memorandum o razumijevanju između nadležnih policijskih organa Bosne i
Hercegovine, R. Albanije, R. Hrvatske, R. Makedonije, Crne Gore i R. Srbije o uspostavljanju
sistema razmjene statističkih podataka o nelegalnim migracijama i učestvovanje u regionalnom
sistemu ranog upozoravanja. Kao nacionalna kontakt tačka Bosne i Hercegovine određena je
Granična policija BiH, a sarađuje Ministarstvo sigurnosti – Sektor za azil i Služba.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Sektor za izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku u dijelu reintegracije državljana Bosne
i Hercegovine prihvaćenih po sporazumima o readmisiji.
39
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
40
■■
U pogledu međunarodne saradnje u vezi s migracijom i razvojem, 2009. godine je potpisan
Memorandum o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Švajcarske o uspostavi
migracionog partnerstva, koji realiziraju Ministarstvo sigurnosti – Sektor za imigraciju, Sektor
za azil i Služba za poslove sa strancima, kao i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice – Sektor
za iseljeništvo i Sektor za izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku, a Memorandum o
razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Lihtenštajna o uspostavi migracionog partnerstva
potpisan je 2011. godine.
■■
Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi iz 2006.
godine. Ova konvencija predstavlja osnovni sporazum o saradnji u regiji. Ostvarivanje saradnje
radi realizacije zajedničkih sigurnosnih interesa i efikasna borba protiv prekograničnih prijetnji
javnom redu i sigurnosti te međunarodnog kriminala, glavni su ciljevi Konvencije. Potpisnice
Konvencije su se obavezale da redovno razmjenjuju informacije o kriminalnim aktivnostima,
sačinjavanju zajedničke procjene prijetnji te razvijaju saradnju između relevantnih agencija za
provođenje zakona. Konvenciju realiziraju Granična policija BiH, Agencija za istrage i zaštitu i
druge policijske agencije u Bosni i Hercegovini.
■■
Bosna i Hercegovina je potpisnica Strateškog sporazuma o saradnji s Uredom evropske policije
(EUROPOL). Ovim sporazumom se uređuju razmjena informacija, zahtjevi za pomoć, postupanje
po zahtjevu, razmjena ekspertiza, povjerljivost i procedure provjerljivosti, oficiri za vezu,
troškovi, odgovornosti i rješavanje sporova. Od značaja za realizaciju Sporazuma je primjena
ILECU (Jedinica za koordinaciju službi za provođenje zakona) projekta u Bosni i Hercegovini čiji
je cilj unapređenje međunarodne policijske saradnje u borbi protiv organiziranog kriminala, a u
kojem učestvuju: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Državna agencija za istrage i zaštitu,
Granična policija BiH, Uprava za indirektno oporezivanje, entitetska ministarstva unutrašnjih
poslova i Policija Brčko distrikta BiH.
■■
Na osnovu Sporazuma o saradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala, potpisanog 1999.
godine u Bukureštu, utemeljen je SECI, Centar za borbu protiv prekograničnog kriminala u regiji
Jugoistočne Evrope.
■■
Sporazumi o policijskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja na bilateralnom
nivou realiziraju se i kroz učešće Granične policije BiH, Agencije za istrage i zaštitu, Službe za
poslove sa strancima i drugih agencija za provođenje zakona.
■■
Granična policija BiH ostvaruje uspješnu saradnju i sudjeluje u realizaciji programa i projekata
mnogih međunarodnih organizacija kao što su DCAF, SECI centar, ICITAP i INTERPOL, i uspostavila
je kvalitetnu granično-policijsku saradnju s policijskim agencijama i institucijama zemalja EU i
šire, koja se u proteklom periodu ogledala kroz tehničku pomoć u opremi i obuci.
■■
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine uspješno sarađuje s nizom
međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima migracije i razvoja poput Međunarodne
organizacije za migracije (IOM), Međunarodnog centra za razvoj politike migracija (ICMPD),
Agencije za razvoj vlade Njemačke (GIZ), UN agencija i drugima.
4.4. Zaključci
Harmonizirajući oblast imigracija i azila sa standardima EU u proteklih 10 godina, Bosna i Hercegovina
je ostvarila značajan napredak u uspostavi kapaciteta za upravljanje migracijama i azilom. Većina
osnovanih institucija i agencija koje rade na pitanjima migracija i azila su u momentu osnivanja imale
minimalna iskustva u ovoj oblasti.
U tom periodu donesena su tri zakona koja propisuju oblast imigracije i azila, a trenutno je u fazi usvajanja
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, što jasno pokazuje da
Bosna i Hercegovina nastoji da prati dinamiku razvoja pravne stečevine Evropske unije u ovoj oblasti i u
dovoljnoj mjeri ju ugrađuje u domaće zakonodavstvo.
Trenutno Bosna i Hercegovina ima sve osnovne institucionalne strukture za upravljanje migracijama,
koje su osposobljene da se bave kontrolom kretanja i boravka stranaca i da se bore protiv nezakonitih
migracija, u skladu s trenutnim izazovima u ovoj oblasti.
Sistem međunarodne zaštite u Bosni i Hercegovini je uspostavljen i uspješno ga provode nadležni organi
u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u ovoj oblasti.
U području trgovine ljudima, Bosna i Hercegovina se uspješno suprotstavlja ovoj pojavi i ima uspostavljen
sistem zaštite stranaca žrtava trgovine ljudima koji se realizira uz saradnju s nevladinim sektorom.
Bosna i Hercegovina ima uspostavljen sistem za implementaciju sporazuma o readmisiji.
Bosna i Hercegovina je, na putu da uspostavi pravni okvir za izgradnju i jačanje institucionalnih kapaciteta
u oblasti imigracija i azila, uživala sveobuhvatnu pravnu, operativnu i finansijsku pomoć i podršku
međunarodnih organizacija sa stalnim sjedištem u Bosni i Hercegovini, kao što su Delegacija Evropske
unije u Bosni i Hercegovini (EUD BiH), Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR),
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), Međunarodna organizacija za migracije
(IOM) i Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a (ICITAP), kao
i druge vladine, nevladine i međunarodne organizacije.
Oblast imigracija i azila u Bosni i Hercegovini se razvija prema dva dugoročno postavljena cilja:
Cilj I
Razviti kvalitetan sistem u oblasti imigracija i azila na nacionalnom nivou, sa standardima Evropske
unije i inkorporiranim međunarodnim izbjegličkim pravom, koji će omogućiti integraciju Bosne i
Hercegovine u Evropsku uniju.
Cilj II
Aktivno učešće Bosne i Hercegovine u definiranju politike i razvoja imigracionog i azilantskog
sistema na regionalnom nivou na definiranim standardima Evropske unije.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Oblast imigracije i azila je bila među bitnim segmentima za ispunjavanje uvjeta iz Mape puta za
liberalizaciju viznog režima. Sveobuhvatno ispunjavanje uvjeta iz Mape puta u konačnici je 15.12.2010.
godine rezultiralo sticanjem bezviznog režima za državljane Bosne i Hercegovine.
41
5.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
RAZRADA STRATEŠKIH CILJEVA I MJERA NA NJIHOVOM OSTVARENJU ZA
PERIOD 2012-2015. GODINE
42
Strateški cilj 1: UNAPRIJEDITI SISTEM KONTROLE ULASKA I BORAVKA STRANACA U
BOSNI I HERCEGOVINI
Opis strateškog cilja: Ostvarenjem ovog strateškog cilja verificirat će se dosadašnji uspjesi u uspostavljanju
sveobuhvatnog sistema ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu i njihovog boravka, te otkloniti uočeni
nedostaci u njegovom funkcionisanju.
Potpuno ostvarenje ovog strateškog cilja zavisi od uspješnosti realizacije planiranih mjera koje su
različitog karaktera.
One se prvenstveno odnose na kontinuirano praćenje međunarodnih pravnih standarda u području
migracija i azila, posebno tzv. „Acquis standarda“ Evropske unije, te usklađivanje s njim nacionalnog
zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
Druga po redu mjera se odnosi na uspostavljanje sveobuhvatnog sistema prikupljanja i obrade
raspoloživih podataka koji trebaju poslužiti donošenju što efikasnijih odluka iz domena upravljanja
migracijama i azilom u Bosni i Hercegovini. Ovim se, između ostalog, nastoje slijediti EU standardi u
području zajedničke politike migracija i azila (kao što je EMN-European migration network).
Zatim, planirane mjere obuhvataju unapređenje pravnog okvira i dogradnju institucionalnih kapaciteta
Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine s ciljem što efikasnijeg provođenja viznog režima.
Kako su pojedine institucije koje učestvuju u sistemu provođenja propisa o kretanju i boravku stranaca
u Bosni i Hercegovini još uvijek nedovoljno izgrađene, bilo je potrebno planirati i specifične mjere kojima
bi se poboljšali uvjeti za njihov rad. S tim u vezi, jedna od planiranih mjera je usmjerena ka povećanju
operativnosti Službe za poslove sa strancima. Kada je riječ o materijalno-tehničkim kapacitetima
potrebnim za ostvarenje ovog strateškog cilja, planiranim mjerama se namjerava kontinuirano
usavršavati postojeći Informacioni sistem o migracijama (ISM), te izgrađivati infrastruktura za efikasno
funkcionisanje informacionih tehnologija kojima se nadležne institucije služe u svom radu.
Uzimajući u obzir da ostvarenje ovog strateškog cilja ne zavisi isključivo od napora koje ulažu domaće
institucije, već je njihov uspjeh znatno uvjetovan i obimom saradnje s međunarodnim partnerima, bilo je
potrebno u ovaj katalog mjera uvrstiti i one kojima će nadležne institucije Bosne i Hercegovine poboljšati
svoju saradnju s partnerskim organizacijama i institucijama u inozemstvu.
Planirane mjere (programi):
1.1. Usklađivanje propisa imigracionog i azilantskog prava Bosne i Hercegovine s relevantnim
međunarodnim standardima i EU acquis;
1.2. Uspostavljanje sistema blagovremenog, objektivnog, pouzdanog i usporednog prikupljanja i obrade
podataka o imigracijama radi efikasnog upravljanja imigracionim tokovima u Bosni i Hercegovini;
1.3. Dogradnja uspostavljenog pravnog i institucionalnog okvira u Ministarstvu vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine u provođenju viznog režima;
1.4. Unapređenje operativnosti Službe za poslove sa strancima radi stvaranja potrebnih uvjeta za
efikasniju kontrolu kretanja i boravka stranaca;
1.5. Nadogradnja postojećeg Informacionog sistema o migracijama-ISM;
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
S obzirom da je oblast migracija i azila po svojoj prirodi vrlo dinamična, neophodno je bilo planirati
stratešku mjeru koja se odnosi na usmjerenu, plansku i kontinuiranu edukaciju u ovoj oblasti.
1.6. Provođenje stalne edukacije u oblasti imigracija i azila;
1.7. Nastavak i jačanje regionalne i međunarodne saradnje.
43
Strateški cilj 2: POBOLJŠATI KVALITET MEĐUNARODNE I PRIVREMENE ZAŠTITE
(AZILA) U BOSNI I HERCEGOVINI
Opis strateškog cilja: Pružanje međunarodne i privremene zaštite (azila) je u velikoj mjeri determinirano
usaglašavanjem nacionalnog zakonodavstva i praksi u Bosni i Hercegovini s usvojenim međunarodnim
standardima. S tim u vezi, ostvarenje ovog strateškog cilja je u direktnoj vezi s preduzimanjem vrlo
specifičnih mjera kojima se dodatno razvija pravo i praksa dodjeljivanja azila u Bosni i Hercegovini.
U tom smislu je potrebno preduzeti mjere razvijanja kapaciteta za praćenje standarda Evropske unije u
oblasti međunarodne zaštite i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa njim.
Isto tako, potpuna realizacija ovog strateškog cilja zavisi od uspostave institucionalnih kapaciteta,
odnosno, Centra za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite koji će ispunjavati minimalne
standarde za zbrinjavanje osoba koje traže međunarodnu zaštitu/azil u Bosni i Hercegovini (posebno
osoba s posebnim potrebama, majki s djecom, maloljetnih osoba, maloljetnih osoba bez pratnje, žrtava
torture i nasilja i drugih osoba s posebnim potrebama).
Da bi institucije Bosne i Hercegovine što kvalitetnije postupale u ovom području, potrebno je preduzeti
mjere na ujednačavanju procedura pružanja međunarodne zaštite na regionalnom nivou. Pored toga, cilj
regionalnog uvezivanja u ovoj oblasti je da se onemoguće zloupotrebe međunarodnog izbjegličkog prava,
te osigura bolje postupanje s osobama koje u više zemalja regije borave i traže zaštitu. Spomenute mjere
uključuju razmjenu podataka o osobama koje traže međunarodnu zaštitu, uspostavljanje baze podataka
o zemljama porijekla tražitelja međunarodne zaštite, te razmjenu informacija, iskustava, najboljih praksi,
analize kretanja u oblasti međunarodne zaštite kao i kreiranje zajedničkih politika na regionalnom nivou.
Pobrojane mjere mogu proizvesti određene rezultate ukoliko se osigura kvalitetan i obučen kadar koji će
moći odgovoriti svim potrebama i postavljenim zadacima iz oblasti međunarodne zaštite.
Na kraju, Bosna i Hercegovina namjerava uskladiti svoj sistem međunarodne zaštite s istim sistemom u
EU, što treba olakšati integracione tokove u narednom periodu.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Planirane mjere (programi):
44
2.1. Usklađivanje nacionalnog sistema međunarodne zaštite s međunarodnim izbjegličkim pravom
i standardima EU;
2.2. Uspostavljanje smještajnih kapaciteta potrebnih za siguran i human prihvat i smještaj tražitelja
međunarodne zaštite;
2.3. Aktivno učestvovanje u razvijanju sistema međunarodne zaštite, na regionalnom nivou;
2.4. Konstantna edukacija zaposlenih na polju međunarodne zaštite;
2.5. Uvezivanje sistema međunarodne zaštite Bosne i Hercegovine sa sistemom međunarodne
zaštite EU.
Strateški cilj 3: POVEĆATI EFIKASNOST NADZORA I KONTROLE DRŽAVNE GRANICE
BOSNE I HERCEGOVINE
Opis strateškog cilja: Jedan od nužnih preduvjeta za efikasno upravljanje migracijama je ostvarenje
što je moguće većeg nadzora i kontrole nad državnom granicom. Ostvarenje ovog cilja je u direktnoj
funkciji sigurnosti Bosne i Hercegovine i njenih građana, u smislu zaštite od svih negativnih pojava koje
se vežu uz nezakonite migracije. Kako bi se ovaj cilj sveobuhvatno i potpuno realizirao bilo je potrebno
programirati i specifične mjere za čije preduzimanje je dominantno nadležna Granična policija BiH kao
garant sigurnosti državne granice.
Te mjere se prvenstveno odnose na razvijanje i usklađivanje procedura i praksi Granične policije BiH u
području preduzimanja aktivnosti iz njene nadležnosti s najboljim praksama i standardima EU opisanim
u Schengenskim katalozima, Schengenskom zakoniku i Priručniku.
Isto tako, ostvarenje ovog strateškog cilja zavisi od dostupnosti informacija o standardima EU u ovom
području.
Da bi se ovaj strateški cilj ostvario, potrebno je i da Granična policija BiH racionalnije koristi resurse u
vršenju poslova granične kontrole, tako što će se njihovo usmjeravanje vršiti na sistematskoj analizi rizika
i procjeni trenutne situacije, čime se namjerava izbjeći rutinsko nadziranje i neracionalno planiranje.
S ciljem što efikasnijeg djelovanja Granične policije BiH na ostvarenju ovog strateškog cilja potrebno
je otkloniti preklapanja, te unaprijediti međusobnu saradnju na polju razmjene informacija, zajedničke
analize rizika, razmjene iskustava, zajedničke obuke, saradnje u obavještajnoj i istražnoj oblasti,
zajedničkom korištenju baza podataka, zajedničkim operacijama i međuagencijskim kontaktnim
tačkama na svim nivoima organiziranja. Međunarodna policijska saradnja u kojoj učestvuje Granična
policija BiH je neizostavna mjera na ostvarenju ovog strateškog cilja. U tom smislu, planiranim mjerama
se namjeravaju iskoristiti svi kapaciteti saradnje s policijama drugih država kroz sve oblike saradnje
u skladu s praksama EU. To se posebno odnosi na saradnju s organizacijama kao što su INTERPOL,
EUROPOL, FRONTEX, SECI itd.
Planirane mjere (programi):
3.1. Unapređenje pravnog i regulativnog okvira iz nadležnosti Granične policije BiH i njegovo
usklađivanje sa standardima i dobrom praksom EU;
3.2. Unapređenje rukovodnih i upravljačkih kapaciteta Granične policije BiH za upravljanje
promjenama;
3.3. Razvijanje sigurnog, prilagodljivog i savremenog informacionog sistema koji omogućava
prikupljanje, čuvanje, analizu i distribuciju podataka i informacija;
3.4. Kontinuirano unapređivanje razmjene informacija, koordinacije i saradnje sa svim partnerskim
agencijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
Dalje, postizanje strateškog cilja koji se odnosi na nadzor državne granice zavisi i od efikasnosti sistema
prikupljanja, analize i razmjene informacija i podataka kojima se Granična policija BiH služi u svom radu.
Zbog toga je potrebno planirati mjere koje će omogućiti da se u Graničnoj policiji BiH informacijama
upravlja na jedinstven i siguran način.
45
Strateški cilj 4: UNAPRIJEDITI BORBU PROTIV NEZAKONITIH MIGRACIJA U BOSNI I
HERCEGOVINI
Opis strateškog cilja: Jedan od najvećih izazova s kojima se jedna država može susresti u procesu upravljanja
migracijama se tiče uspješnosti njenih institucija u suprotstavljanju nezakonitim migracijama. To isto vrijedi
i za Bosnu i Hercegovinu koja se redovito susreće s ovim problemom. Ranije analize trendova migracija
ukazuju da se Bosna i Hercegovina permanentno nalazi na identificiranim trasama kretanja nezakonitih
migranata čija destinacija je Evropska unija. To je ujedno dodatni razlog da se ova oblast zasebno tretira
u okviru ovog strateškog dokumenta. Integracioni procesi unutar kojih Bosna i Hercegovina nastoji postati
članica EU je dodatno obavezuju da preduzme sve neophodne mjere kako bi efikasno onemogućavala
nezakonite migracije preko vlastite teritorije. S tim u vezi, može se reći kako su unutar ovog strateškog cilja
sadržane specifične mjere koje se odnose na različite oblasti suzbijanja ovih pojava.
Kao jedna od novina u ovom dijelu strategije u oblasti migracija i azila javlja se mjera kojom se namjeravaju
smanjiti nezakonite migracije na njihovom izvorištu, tačnije u državama s visokim migracionim rizikom.
Cijeli niz aktivnosti nadležnih institucija je usmjeren ka ovom cilju.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
S druge strane se nalaze konkretne mjere kojima se nastoje povećati kapaciteti Granične policije BiH koja
se na neposredan način bavi suprotstavljanjem nezakonitim migracijama. U tom smislu se planira da se
infrastrukturno i tehnički opreme granični prijelazi u skladu s normama koje predviđa EU, tako da se osigura
nesmetan i brz protok putnika i transportnih sredstava uz istovremeno efikasno sprečavanje, otkrivanje i
istraživanje svih krivičnih djela i prekršaja u vezi s prelaskom državne granice. Nabavka opreme za nadzor
državne granice, posebno specijalističke, koja bi bila kompatibilna s opremom koja se koristi u EU i pogodna je
za korištenje s graničnim policijama susjednih zemalja omogućit će da Granična policija BiH uspješno otkriva
pokušaje nezakonitog prelaska državne granice van graničnog prijelaza i spriječi ugrožavanje državne granice,
te preventivno djeluje na eventualne pokušaje nezakonitog prelaženja granice. Adekvatnom kadrovskom
popunom Granična policija BiH će raspolagati s dovoljnim brojem osposobljenih policijskih i državnih
službenika i uposlenika koji uspješno obavljaju poslove iz nadležnosti Granične policije BiH.
Ostvarenje ovog strateškog cilja jednako zavisi i od sposobnosti Službe za poslove sa strancima da
blagovremeno i efikasno djeluje u sprečavanju i otkrivanju nezakonitih migracija u Bosni i Hercegovini. U
skladu s tim, planirano je preduzimanje niza različitih aktivnosti na materijalno-tehničkom opremanju, te
unapređenju operativnih kapaciteta kojima će se povećati sposobnosti Službe da sveobuhvatno radi na
sprečavanju i suzbijanju nezakonitih migracija, te efikasnom udaljavanju stranaca iz Bosne i Hercegovine.
Kako bi se unaprijedio postojeći sistem sprečavanja nezakonitih migracija u Bosni i Hercegovini,
programirana je mjera kojom se nastoje iskoristiti sve prednosti savremenih informacionih tehnologija
u području biometrijske identifikacije. Aktivnosti koje su usmjerene na realizaciju ove mjere su takve
prirode da se njihovom realizacijom namjeravaju stvoriti pravni, materijalno-tehnički i drugi preduvjeti
za uspješno funkcionisanje biometrije u području viza, boravišnih dozvola i azila.
Kontrola nezakonitih migracija direktno zavisi od uspostavljenog sistema analize rizika, identifikacije
faktora rizika i donošenja blagovremenih strateških i operativnih odluka kao odgovora na nove trendove
nezakonitih migracionih kretanja. Jedna od planiranih mjera je upravo posvećena uspostavljanju ovakvog
sistema analize rizika u oblasti nezakonitih migracija.
U okviru ovog strateškog cilja je planirana i specifična mjera kojom bi se poboljšali uvjeti za provođenje
sporazuma o readmisiji osoba koje borave bez dozvola u drugim zemljama. Isto tako, ova mjera se
odnosi i na uspostavu institucionalnih kapaciteta potrebnih za reintegraciju bh. državljana koji se vraćaju
po osnovu sporazuma o readmisiji.
U domenu međunarodne saradnje su predviđene mjere aktivnog sudjelovanja u regionalnim inicijativama
46 i procesima u oblasti imigracije.
Planirane mjere (programi):
4.1. Sprečavanje nezakonitih migracija na izvorištu;
4.2. Povećanje sposobnosti Granične policije BiH da spriječi i smanji nezakonite migracije i
prekogranični kriminal;
4.3. Povećanje sposobnosti Službe na sprečavanju i otkrivanju nezakonitih migracija te udaljavanju
stranaca iz Bosne i Hercegovine;
4.4. Unapređenje borbe protiv nezakonitih migracija u Bosnu i Hercegovinu korištenjem
savremenih tehnologija biometrijske identifikacije;
4.5. Uspostavljanje novih i daljnje razvijanje postojećih institucionalnih kapaciteta za
implementaciju sporazuma o readmisiji;
4.6. Razvijanje kapaciteta za izradu analiza u oblasti migracija s ciljem definiranja migracione
politike Bosne i Hercegovine;
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
4.7. Daljnje razvijanje međunarodne saradnje u oblasti suprotstavljanja nezakonitim migracijama.
47
Strateški cilj 5: DOPRINIJETI SMANJENJU TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I
HERCEGOVINI
Opis strateškog cilja: Pojava trgovine ljudima se zbog svog značaja i posljedica koje prouzrokuje
separatno tretira u okviru ovog strateškog plana. Osim toga, Bosna i Hercegovina je u ranijem periodu
preduzimala sveobuhvatne mjere i aktivnosti na polju borbe protiv trgovine ljudima koje su je svrstale u
sami vrh liste država koje se uspješno suprotstavljaju ovom fenomenu. Ostvarenje konkretnog strateškog
cilja se namjerava postići preduzimanjem nekolicine mjera koje se tiču međuinstitucionalne saradnje,
zaštite žrtava te senzibiliziranja stranaca, potencijalnih žrtava, o ovom problemu.
Naime, preduzimanjem određenih mjera unutar ovog strateškog područja se planira ojačati saradnja
i razmjena podataka, što ukazuje na potrebu za znatno uspješnijom borbom protiv svih oblika
prekograničnog kriminala, uključujući i trgovinu ljudima. Isto tako, predviđenim mjerama se nastoji
osigurati blagovremena saradnja i koordinacija svih tijela uključenih u borbu protiv trgovine ljudima i
ilegalnih migracija.
Kako bi Bosna i Hercegovina ostala u vrhu liste država koje se uspješno bore protiv trgovine ljudima,
potrebno je dalje razvijati pravni i institucionalni okvir u oblasti zaštite stranaca žrtava trgovine ljudima
u skladu s međunarodnim pravom i pravnom stečevinom Evropske unije.
Vrlo važan segment planiranih mjera se odnosi na uspostavljanje neophodnih preduvjeta za vođenje
evidencija o strancima žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.
Na kraju, predviđene mjere na ostvarenju ovog strateškog cilja podrazumijevaju značajnije učešće samih
stranaca, posebno rizičnih grupa, putem njihovog senzibiliziranja i edukacije o rizicima od trgovine
ljudima.
Planirane mjere (programi):
5.1. Unapređenje saradnje s agencijama za provođenje zakona na međunarodnom nivou, koja bi
se odnosila i na međunarodnu saradnju u krivično-pravnim stvarima;
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
5.2. Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira u zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima u
skladu s međunarodnim standardima i EU acquis;
48
5.3. Unapređenje međuinstitucionalne saradnje u Bosni i Hercegovini, vladinih i nevladinih
organizacija;
5.4. Uspostavljanje baze podataka o strancima žrtvama trgovine ljudima;
5.5. Podizanje svijesti stranaca koji su rizična grupa da postanu žrtve trgovine ljudima.
Strateški cilj 6: JAČATI INSTITUCIONALNE KAPACITETE U BOSNI I HERCEGOVINI S
CILJEM VEZIVANJA MIGRACIJE I RAZVOJA
Opis strateškog cilja: Vrlo je važno istaknuti da ovaj strateški dokument tretira uticaj migracija na razvoj
Bosne i Hercegovine. Pod migracijom i razvojem se misli na potencijal migranata da doprinesu razvoju
zemlje prijema i zemlje porijekla. Pitanja migracije i razvoja su nedovoljno poznata i zastupljena, kako u
politikama i institucijama Bosne i Hercegovine, tako i u javnosti te akademskom sektoru.
Jedan od nužnih preduvjeta za ostvarenje ovog strateškog cilja se odnosi na unapređenje pravnog
okvira i institucionalnih kapaciteta kojima će se osigurati praćenje uticaja imigracija na razvoj Bosne i
Hercegovine.
Nastavak razvoja ovog strateškog područja se tiče jačanja adekvatnog pravnog okvira i institucionalnih
kapaciteta za praćenje uticaja kružnih migracija na razvoj Bosne i Hercegovine.
Istovremeno, postojeća emigracija posjeduje ogromne ljudske i finansijske resurse. Stoga je prioritetno
potrebno razviti pravni i institucionalni okvir s ciljem vezivanja emigracije za razvoj Bosne i Hercegovine,
te razviti međuinstitucionalnu saradnju i podržati akademska istraživanja u pravcu ostvarenja ovog
strateškog cilja.
Planirane mjere (programi):
6.1. Unapređenje pravnog okvira, u skladu s EU pozitivnim praksama, koji će podsticati da imigracija
u Bosni i Hercegovini utiče na razvoj Bosne i Hercegovine i uspostavljanje institucionalnog
okvira za praćenje uticaja imigracije na razvoj Bosne i Hercegovine;
6.2. Unapređenje pravnog okvira, u skladu s EU acquisima i pozitivnim praksama, koji će podsticati
da kružne migracije u Bosnu i Hercegovinu i iz Bosne i Hercegovine, u svrhu rada i obrazovanja,
sezonske migracije u oblasti rada i dnevne migracije sa zemljama susjedima utiču na razvoj
Bosne i Hercegovine i uspostavljanje institucionalnog okvira za praćenje uticaja ovog tipa
migracija na razvoj Bosne i Hercegovine;
6.4. Razvoj istraživačkih kapaciteta i edukacije u oblasti migracija i razvoja.
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
6.3. Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira u skladu s preporukama i pozitivnim praksama
EU u pravcu vezivanja resursa emigracije s razvojem Bosne i Hercegovine;
49
Strateški cilj 7: OSIGURANJE SVEOBUHVATNE INTEGRACIJE STRANACA KOJI
ZAKONITO BORAVE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Opis strateškog cilja: Uzimajući u obzir da je u prethodnih nekoliko godina uspostavljen efikasan sistem
kontrole ulaska i boravka stranaca i međunarodne zaštite u Bosni i Hercegovini, koji je omogućio uvid
u stvarni broj stranaca koji se nalaze na njenoj teritoriji u statusu odobrenog boravka i međunarodne
zaštite, u ovom strateškom dokumentu je bilo potrebno posvetiti pažnju i pitanju integracije tih osoba u
društveni i ekonomski ambijent Bosne i Hercegovine. Integracija imigranata je dvostrani proces u kojem
imaju aktivnu ulogu državne i druge nadležne institucije Bosne i Hercegovine s jedne strane, kao i sami
imigranti s druge strane.
S tim u vezi, ostvarenje ovog strateškog cilja je povezano sa specifičnim mjerama kojima se prvenstveno
namjerava unaprijediti preduvjete za ostvarenje prava osobama koje imaju priznat status međunarodne
zaštite u Bosni i Hercegovini.
Da bi integracija stranaca u Bosnu i Hercegovinu bila uspješna, nadležne institucije moraju ojačati svoje
kapacitete čemu je posvećena posebna mjera u okviru ovog strateškog cilja.
Jedno od najvažnijih pitanja integracije stranaca koji zakonito borave u Bosni i Hercegovini se tiče načina
mjerenja stepena njihove uključenosti u društvo. Na bazi kriterija zapošljavanja, obrazovanja, socijalne
inkluzije i statusne uključenosti, nastoje se planiranim mjerama razviti indikatori integracije prilagođeni
postojećem stanju u Bosni i Hercegovini.
Isto tako, vrlo su važne i mjere posvećene razvijanju kapaciteta i razmjeni najboljih praksi i iskustava
s drugim zemljama u oblasti integracije stranaca. Na ovaj način, Bosna i Hercegovina namjerava otići
korak dalje u procesu upravljanja migracijama te uskladiti svoje aktivnosti s najboljim praksama i
preporukama EU.
Planirane mjere (programi):
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
7.1. Unapređenje ostvarenja prava stranaca koji imaju priznat status međunarodne zaštite u Bosni
i Hercegovini;
50
7.2. Uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta radi efikasne integracije stranaca koji
zakonito borave u Bosni i Hercegovini;
7.3. Razvijanje indikatora integracije stranaca koji po različitim osnovama zakonito borave u Bosni
i Hercegovini;
7.4. Uspostavljanje mehanizama međuinstitucionalne saradnje radi analize stanja i potreba
integracije stranaca koji zakonito borave u Bosni i Hercegovini;
7.5. Saradnja s institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama s ciljem
kreiranja politike u oblasti integracije stranaca;
7.6. Regionalna i međunarodna saradnja s ciljem razmjene iskustava s drugim zemljama u oblasti
integracije stranaca.
Strateški cilj 8: USPOSTAVITI STALNI SISTEM KOORDINACIJE U REALIZACIJI
MIGRACIONE POLITIKE BOSNE I HERCEGOVINE
Opis strateškog cilja: Realizacijom Strategije u oblasti imigracije i azila i Akcionog plana za period 20082011. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je uspostavilo Koordinaciono tijelo za praćenje realizacije
navedene strategije i akcionog plana, koje je i pored praćenja aktivnosti definiranih Akcionim planom
rješavalo probleme i predlagalo mjere ministru sigurnosti u oblasti imigracije i azila. Mandat navedenog
Koordinacionog tijela ističe s realizacijom navedene strategije i akcionog plana, a forma Koordinacionog
tijela se pokazala kao uspješan model koordinacije nadležnih institucija u oblasti imigracija i azila.
Migracije i azil su veoma dinamične oblasti i, s tim u vezi, planirane mjere se mogu realizirati samo uz
kontinuirano unapređivanje saradnje svih relevantnih institucija koje se bave pitanjima migracija i azila.
Kako bi se realizirala Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan 2012-2015. godina, ali i uspostavila
stalna koordinacija nadležnih institucija, u ovoj oblasti je potrebno uspostaviti stalno Koordinaciono
tijelo za praćenje aktivnosti i predlaganje politika u oblasti migracija i azila.
Planirane mjere (programi):
Strategija u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.
8.1.Formirati Koordinaciono tijelo za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini.
51
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
AKCIONI PLAN
2012-2015.
53
Usvajanje Prijedloga Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o kretanju i boravku
stranaca i azilu
Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu
Donošenje podzakonskih akata iz oblasti
imigracija u skladu sa Zakonom o izmjenama
i dopunama Zakona o kretanju i boravku
stranaca i azilu
Donošenje podzakonskih akata iz oblasti
međunarodne zaštite u skladu sa Zakonom o
izmjenama i dopunama Zakona o kretanju i
boravku stranaca i azilu
Donošenje podzakonskih akata iz oblasti viza u Ministarstvo vanjskih poslova
skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama
Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu
Donošenje podzakonskih akata iz oblasti
ostvarivanja prava osoba s priznatom
međunarodnom zaštitom u skladu sa
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
kretanju i boravku stranaca i azilu
Izrada Zakona o strancima
Usvajanje Prijedloga Zakona o strancima
Usvajanje Zakona o strancima
Donošenje podzakonskih akata iz oblasti
imigracija u skladu sa Zakonom o strancima
Donošenje podzakonskih akata iz oblasti viza u Ministarstvo vanjskih poslova
skladu sa Zakonom o strancima
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice – Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za azil
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Sektor za imigraciju, Služba
Služba, Granična policija BiH,
Sektor za azil
Služba, Granična policija BiH,
Sektor za azil,
Ministarstvo vanjskih poslova
Sektor za azil, Ministarstvo
civilnih poslova, nadležna
ministarstva entiteta i Brčko
distrikta BiH
Sektor za imigraciju, Služba
Služba, Granična policija BiH,
Sektor za imigraciju
Služba,
Granična policija BiH
Usklađivanje propisa imigracionog i azilantskog prava Bosne i Hercegovine s relevantnim međunarodnim
standardima i EU acquis
1.1.
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine
UNAPRIJEDITI SISTEM KONTROLE ULASKA I BORAVKA STRANACA U BOSNI I HERCEGOVINI
Sarađuju
CILJ 1.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
54
X
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstvaprojekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
AKCIONI PLAN 2012-2015.
Usvajanje Zakona o međunarodnoj zaštiti
(azilu)
Donošenje podzakonskih akata iz oblasti
međunarodne zaštite u skladu sa Zakonom o
međunarodnoj zaštiti (azilu)
Donošenje podzakonskih akata iz oblasti
ostvarivanja prava osoba s priznatom
međunarodnom zaštitom u skladu sa
Zakonom o međunarodnoj zaštiti (azilu)
Uspostavljanje sistema pravodobnog, objektivnog, pouzdanog i usporednog prikupljanja i obrade podataka
o migracijama radi efikasnog upravljanja migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini
Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o
unutarnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti
s ciljem jačanja Sektora za imigraciju i Sektora
za azil u dijelu specijalističkih analiza i
izvještavanja u oblasti imigracija i azila
Zapošljavanje državnih službenika u Sektoru
Ministarstvo sigurnosti
za imigraciju i Sektoru za azil u dijelu
specijalističkih analiza, te prikupljanja i obrade
podataka za potrebe EUROSTATA
Organiziranje okruglih stolova i sastanaka
Ministarstvo sigurnosti –
s ciljem identifikacije izvora i podataka u
Sektor za imigraciju
svrhu usmjeravanja imigracione politike na
osnovama analize tržišta rada, radne snage i
radnih dozvola za strance u Bosni i Hercegovini
Izrada mehanizma za dostavu podataka za
usmjeravanje imigracione politike u oblasti
zapošljavanja stranaca u Bosni i Hercegovini
po osnovu plaćenog rada
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Usvajanje Prijedloga Zakona o međunarodnoj Vijeće ministara Bosne i
zaštiti (azilu)
Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice – Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za azil
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Služba, Sektor za azil,
Ministarstvo civilnih poslova,
Agencija za rad i zapošljavanje
Bosne i Hercegovine
Služba, Ministarstvo civilnih
poslova, Agencija za rad
i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine, organi nadležni
za izdavanje radnih dozvola za
strance, Sektor za azil
Agencija za državnu službu
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine – daje suglasnost
Ministarstvo sigurnosti - Sektor
za azil, Ministarstvo civilnih
poslova, nadležna ministarstva
entiteta i Brčko distrikta BiH
Služba, Granična policija BiH,
Sektor za imigraciju
Sektor za imigraciju,
Služba, Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova,
Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice - Sektor za izbjeglice,
raseljene osobe i stambenu
politiku
1.1.13.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za azil
Izrada Zakona o međunarodnoj zaštiti (azilu)
Sarađuju
1.1.12.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
55
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
2015.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Obezbjeđivanje pravnih, institucionalnih i
tehničkih uvjeta za izdavanje jedinstvenog
dokumenta za boravišnu i radnu dozvolu
za specifične potrebe tržišta rada u Bosni i
Hercegovini
Uspostavljanje pravnog i institucionalnog
Ministarstvo sigurnosti –
okvira i tehničkih uvjeta za dostavu podataka u Sektor za imigraciju
oblasti imigracije i azila za potrebe EUROSTATA
Promoviranje zakonitih imigracija, kroz
izradu transparentnih informacija koje bi bile
dostupne stranim državljanima, o uvjetima
koji su potrebni strancima za ulazak u Bosnu i
Hercegovinu i boravak u njoj
Edukacija uposlenih u DKP-ima Bosne i
Hercegovine u oblasti zakonitih imigracija
Dogradnja uspostavljenog pravnog i institucionalnog okvira u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine u provođenju viznog režima
Reorganizacija Sektora za međunarodnopravne i konzularne poslove s ciljem
uspostavljanja Centra za vizno-pasoške
poslove
Zapošljavanje državnih službenika u skladu s
Pravilnikom o sistematizaciji
Unapređenje operativnosti Službe za poslove sa strancima radi stvaranja potrebnih uvjeta za efikasniju
kontrolu kretanja i boravka stranaca
Izrada novog zakona kojim će se reorganizirati Služba za poslove sa
Služba za poslove sa strancima
strancima BiH
Usvajanje prijedloga zakona kojim se
reorganizira Služba za poslove sa strancima
Usvajanje zakona kojim se reorganizira Služba Parlamentarna Skupština
za poslove sa strancima
Bosne i Hercegovine
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Agencija za državnu službu
Bosne i Hercegovine
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine
Služba, Sektor za imigraciju
Služba, Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova
Služba, Granična policija BiH,
Sektor za azil
Služba
Služba, Sektor za azil,
Ministarstvo civilnih poslova,
Agencija za rad i zapošljavanje
Bosne i Hercegovine
1.2.6.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Izrada smjernica za realizaciju imigracione
politike u oblasti zapošljavanja stranaca u
Bosni i Hercegovini po osnovu plaćenog rada
Sarađuju
1.2.5.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
56
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Kontinuirana edukacija uposlenih u Službi kroz Služba za poslove sa
strancima BiH
specijalističke obuke, radionice, treninge i
studijske posjete
Nastavak realizacije aktivnosti na izgradnji
zgrade sjedišta Službe i Terenskog centra
Sarajevo
Izgradnja, opremanje i stavljanje u funkciju
zgrade sjedišta Službe i Terenskog centra
Sarajevo
Pripremne radnje za izgradnju ustanove
za smještaj posebno ugroženih kategorija
stranaca
Izgradnja ustanove za smještaj posebno
ugroženih kategorija stranaca
Opremanje i stavljanje u funkciju ustanove
za smještaj posebno ugroženih kategorija
stranaca
Zapošljavanje i obuka potrebnog kadra za
rad ustanove za smještaj posebno ugroženih
kategorija stranaca
Nastavak aktivnosti na iznalaženju trajnog
smještaja terenskih centara Službe
Unapređenje kapaciteta Lokalnog centra za
analizu rizika, radi izrade neophodnih analiza
rizika te podrške Zajedničkom centru za
analizu rizika
Potpuno provođenje Zakona o zaštiti tajnih
podataka i Zakona o zaštiti ličnih podataka
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Kontinuirano kadrovsko jačanje i popunjavanje Služba za poslove sa
strancima BiH
Službe u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji
1.4.5.
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Služba za poslove sa
i sistematizaciji radnih mjesta
strancima BiH
1.4.4.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
57
Ministarstvo sigurnosti - Sektor
za zaštitu tajnih podataka,
Agencija za zaštitu ličnih
podataka
Agencija za državnu službu
Bosne i Hercegovine
Domaće i međunarodne
institucije
Agencija za državnu službu
Bosne i Hercegovine
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, Ministarstvo
sigurnosti
Sarađuju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine,
donatorska sredstva
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
i donatorska sredstva
– projekti – tehnička
pomoć Evropske
komisije
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Nastavak realizacije Sporazuma o
uspostavljanju sistema elektronske razmjene
podataka iz evidencija policijskih tijela i
tužilaštava
Unapređenje saradnje s medijima s ciljem
objektivnog izvještavanja o radu Službe
i provođenju Zakona o slobodi pristupa
informacijama
Nadogradnja postojećeg Informacionog sistema o migracijama-ISM
Kreiranje izvještaja za izradu Migracionog
profila Bosne i Hercegovine
Izgradnja modula međunarodne zaštite (azila)
Dogradnja pravnog okvira i softverskih rješenja Ministarstvo sigurnosti
za podsistem ROS
- Sektor za imigraciju
i Sektor za informatiku i
telekomunikacione sisteme
Nadogradnja sistema radi kontrole ulaska,
boravka i izlaska stranaca
Kreiranje izvještaja za dostavu podataka za
potrebe EUROSTATA
Kreiranje novog modula za biometrijske
podatke stranaca u oblasti viza, boravišnih
dozvola i azila
1.4.17.
1.4.18.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
Sektor za imigraciju, Sektor za
azil, Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova,
Agencija za statistiku Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova,
Služba, Sektor za azil, Granična
policija BiH
Ministarstvo sigurnosti
– Sektor za informatiku i
telekomunikacione sisteme
X
X
X
X
X
X
Ministarstvo inozemnih
poslova – Odjel za informatiku,
Granična policija BiH, Služba,
Sektor za azil
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012.
Služba, Granična policija BiH,
Sektor za azil,
Ministarstvo vanjskih poslova
Sektor za azil
Sektor za imigraciju, Sektor za
azil, Služba, Granična policija
BiH, Ministarstvo vanjskih
poslova
Mediji
Institucije i agencije potpisnice
Sporazuma
Sarađuju
Ministarstvo sigurnosti
- Sektor za informatiku i
telekomunikacione sisteme
Ministarstvo sigurnosti
- Sektor za informatiku i
telekomunikacione sisteme
Ministarstvo sigurnosti
– Sektor za informatiku i
telekomunikacione sisteme
Ministarstvo sigurnosti
– Sektor za informatiku i
telekomunikacione sisteme
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Nabavka informatičke opreme u skladu
sa savremenim tehničko-tehnološkim
dostignućima, EU standardima i
uspostavljenim kriterijima za definiranje
prioriteta
1.4.16.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
58
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Izrada i donošenje Programa obuke u oblasti
imigracija i azila 2016-2020.
Nastavak i jačanje regionalne i međunarodne saradnje
Jačanje saradnje s MARRI centrom
Jačanje saradnje s organima zemalja regije
nadležnim za oblast imigracija i azila
Saradnja sa GDISC-om
Ministarstvo vanjskih poslova,
Jačanje saradnje s organima zemalja Evropske Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju, Sektor za
unije nadležnim za oblast imigracija i azila.
Sektor za međunarodnu
saradnju i evropske integracije azil, Služba,
Granična policija BiH
1.6.3.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Praćenje realizacije Programa obuke u oblasti
imigracija i azila 2012-2015.
1.6.2.
Sektor za imigraciju, Sektor
za azil
X
X
X
Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova,
Sektor za imigraciju, Sektor za
Ministarstvo sigurnosti azil, Služba,
Sektor za imigraciju, Sektor
Granična policija BiH,
za azil,
Ministarstvo za ljudska
Služba za poslove sa
prava i izbjeglice - Sektor
strancima BiH
za iseljeništvo, Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku
Služba za poslove sa
strancima BiH
X
Granična policija BiH, Služba,
Sektor za azil,
Ministarstvo vanjskih poslova
Granična policija BiH, Služba,
Sektor za azil,
Ministarstvo vanjskih poslova
X
Ministarstvo vanjskih poslova,
Služba, Granična policija BiH,
Sektor za imigraciju, Sektor za
azil, Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor
za iseljeništvo, Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku
Ministarstvo sigurnosti
-Nacionalni koordinator Bosne
i Hercegovine za saradnju i
koordinaciju s MARRI centrom
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Granična policija BiH, Služba,
Sektor za azil,
Ministarstvo vanjskih poslova
Izrada i donošenje Programa obuke u oblasti
imigracija i azila 2012-2015.
1.6.1.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Provođenje stalne edukacije u oblasti migracija i azila
Sarađuju
1.6.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
59
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Kontinuirano praćenje promjena u EU na polju Ministarstvo sigurnosti međunarodne zaštite
Sektor za azil
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Kadrovski i tehnički ojačati Sektor za azil
s ciljem praćenja acquis EU, na polju
međunarodne zaštite
Uspostavljanje smještajnih kapaciteta potrebnih za siguran i human prihvat i smještaj tražitelja
međunarodne zaštite
Izgradnja planiranih objekata u centru za
prihvat i smještaj tražitelja međunarodne
zaštite – Azilantski centar
Opremanje objekata u centru za prihvat i
smještaj tražitelja međunarodne zaštite –
Azilantski centar
Zapošljavanje kadrova za rad u centru za
prihvat i smještaj tražitelja međunarodne
zaštite - Azilantski centar
Puštanje u rad centra za prihvat i smještaj
tražitelja međunarodne zaštite – Azilantski
centar
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
Ministarstvo sigurnosti – Sektor
za opšte, pravne i materijalnofinansijske poslove
Ministarstvo sigurnosti – Sektor
za opšte, pravne i materijalnofinansijske poslove, Agencija
za državnu službu Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
X
Ministarstvo sigurnosti –
X
Sektor za opšte, kadrovske
i materijalno-finansijske poslove
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Usklađivanje nacionalnog sistema međunarodne zaštite s međunarodnim izbjegličkim pravom i standardima EU
2.1.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za opšte, kadrovske
i materijalno-finansijske
poslove,
Agencija za državnu službu
Bosne i Hercegovine
POBOLJŠATI KVALITET MEĐUNARODNE I PRIVREMENE ZAŠTITE (AZILA) U BOSNI I HERCEGOVINI
Sarađuju
CILJ 2.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
60
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
2015.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine,
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine,
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine,
sredstva iz fondova
pomoći Evropske
unije , ili donatorska
sredstva - projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine,
sredstva iz fondova
pomoći Evropske unije
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Konstantna edukacija uposlenih na polju međunarodne zaštite
Edukacija uposlenih u Sektoru za azil
Edukacija uposlenika Službe, posebno
novouposlenih u Službi, iz oblasti
međunarodne zaštite
Edukacija uposlenika u centru za prihvat i
smještaj tražitelja međunarodne zaštite,
posebno novouposlenih u centru, iz oblasti
međunarodne zaštite
Edukacija uposlenika Granične policije
BiH, posebno novouposlenih, iz oblasti
međunarodne zaštite
Edukacija uposlenika Suda Bosne i
Hercegovine koji rješavaju tužbe iz oblasti
međunarodne zaštite
Edukacija uposlenika u NVO, koji sarađuju
sa Sektorom za azil o pitanju međunarodne
zaštite
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Unapređenje regionalne saradnje u svrhu
rješavanja problema koji se odnose na
razmjenu statističkih podataka, podataka o
zemljama porijekla, usluga prevođenja kao i
drugih problema
2.3.2.
Služba
Granična policija BiH
Sud Bosne i Hercegovine,
Sektor za imigraciju
NVO
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Služba
Sektor za imigraciju
Nadležne institucije iz zemalja
regije
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Nadležne institucije iz zemalja
regije
Jačanje saradnje s organima zemalja regije
nadležnim za oblast međunarodne zaštite
(azila) s ciljem ujednačavanja sistema
međunarodne zaštite u regiji (organiziranje
okruglih stolova, seminara, radionica i
studijskih posjeta)
2.3.1.
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Aktivno učestvovanje u razvijanju sistema međunarodne zaštite na regionalnom nivou
Sarađuju
2.3.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
61
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Potpuna implementacija Zakona o zaštiti tajnih Granična policija BiH
podataka i Zakona o zaštiti ličnih podataka
Granična policija BiH
Izmjena i dopuna Uputstva o evidencijama u
Graničnoj policiji BiH i registracija koje obavlja
Agencija za zaštitu ličnih podataka
Usvajanje Uputstva o vršenju potražne
djelatnosti u Graničnoj policiji BiH
2.5.3.
2.5.4.
CILJ 3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
Granična policija BiH
Razvoj standardnih operativnih procedura za
izvođenje poslova granične kontrole u skladu s
EU standardima
Granična policija BiH
Poboljšanje tehničkih uvjeta i edukacija
uposlenika koji će raditi na aplikaciji putnih
isprava za priznate izbjeglice u Bosni i
Hercegovini
Unapređenje pravnog i regulativnog okvira iz nadležnosti Granične policije BiH i njegovo usklađivanje sa
standardima i dobrom praksom EU
Agencija za zaštitu ličnih
podataka
Kadrovsko jačanje Sektora za azil
Ministarstvo sigurnosti zapošljavanjem novih djelatnika za
Sektor za azil
prikupljanje podataka, analizu, planiranje,
vođenje baza podataka, sačinjavanje izvještaja
u oblasti međunarodne zaštite, a sve prema
standardima EU
POVEĆATI EFIKASNOST NADZORA I KONTROLE DRŽAVNE GRANICE BOSNE I HERCEGOVINE
Ministarstvo sigurnosti,
Agencija za zaštitu ličnih
podataka
Unapređenje metodologija prikupljanja,
analize i razmjene podataka iz oblasti
međunarodne zaštite
2.5.2.
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za opšte, pravne
i materijalno- finansijske
poslove, IDDEEA
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za opšte, pravne
i materijalno- finansijske
poslove, Agencija za državnu
službu Bosne i Hercegovine
Uspostavljanje i/ili jačanje saradnje s
institucijama zemalja članica EU nadležnih za
međunarodnu zaštitu
2.5.1.
Ministarstvo sigurnosti Sektor za azil
Uvezivanje sistema međunarodne zaštite Bosne i Hercegovine sa sistemom međunarodne zaštite EU
Sarađuju
2.5.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
62
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
2015.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Razvijanje internih procedura za analizu rizika Granična policija BiH
Zajedničkog i Lokalnog centra za analizu rizika,
kao i na svim nivoima organiziranja Granične
policije BiH
Uspostavljanje „sistema ranog upozoravanja i
obavještavanja“ o zloupotrebi putnih isprava,
nezakonitim migracijama, pojavnim oblicima
kriminaliteta
Unapređenje rada mobilnih jedinica za
podršku i kontrolu kroz adekvatnu popunu i
obuku službenika
Kontinuirano obnavljanje zaštitne opreme
potrebne za rad mobilnih jedinica za podršku
i kontrolu
Preduzimanje mjera s ciljem unapređenja
upotrebe službenih pasa (smještaj, oprema i
prostor za trening, obuka vodiča i službenih
pasa)
Razvijanje sigurnog, prilagodljivog i savremenog informacionog sistema koji omogućava prikupljanje,
čuvanje, analizu i distribuciju podataka i informacija
Razvijanje komunikacionih mreža koje
omogućavaju direktno povezivanje svih
organizacionih dijelova Granične policije BiH
(SDH, SPIN)
Dalji razvoj implementacije MIND/FIND
sistema u Graničnoj policiji BiH
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Unapređenje rukovodnih i upravljačkih kapaciteta Granične policije BiH za upravljanje promjenama
3.2.
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Ministarstvo sigurnosti
Ministarstvo sigurnosti Direkcija za koordinaciju
policijskih tijela Bosne i
Hercegovine
X
X
X
X
Granična policija BiH
Granična policija BiH
X
X
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Agencije potpisnice Sporazuma
o uspostavljanju Centra za
analizu rizika
Uspostavljanje funkcionalne baze pravnog
okvira Granične policije BiH i Schengen acquis
s mogućnosti direktnog pregleda i korištenja
3.1.6.
Granična policija BiH
Inoviranje Uputstva o načinu i metodologiji
rada na sektoru, posebno s aspekta ugradnje
analize rizika u proces planiranja nadzora
državne granice
Sarađuju
3.1.5.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
63
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Uspostavljanje elektronskih evidencija koje
nedostaju i baze podataka integrisane u
jedinstven informacioni sistem Granične
policije BiH
Nabavka i instaliranje čitača putnih isprava s
biometrijskim podacima
Sačinjavanje interne procedure za korištenje
mrežnih resursa i rad na čitačima putnih
isprava
Sistematizacija, analiza, izmjene i dopune
postojećih, te donošenje novih internih
uputstava kojima je regulirano upravljanje
informacijama
Kontinuirano unapređivanje razmjene informacija, koordinacije i saradnje sa svim partnerskim agencijama u
Bosni i Hercegovini i inozemstvu
Uspostavljanje kontakt tačke na svim nivoima Granična policija BiH
organiziranja Granične policije BiH za saradnju
sa svim partnerima u Bosni i Hercegovini
Razmjena informacija, koordinacija i saradnja,
posebno kroz izvođenje zajedničkih operacija
s policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini
utemeljenih na sistematskom prikupljanju
i razmjeni obavještajnih informacija i
zajedničkoj analizi rizika
Dalja implementacija Sporazuma o
uspostavljanju sistema elektronske razmjene
podataka iz evidencija policijskih tijela i
tužilaštava
Uvođenje zajedničkih provjera na graničnim
prijelazima gdje je to moguće, koje će
obezbijediti uspostavljanje sistema «jedne
kontrole»
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Institucije i agencije potpisnice
Sporazuma
Ministarstvo sigurnosti,
Služba,
Ministarstvo vanjskih poslova
3.3.4.
Granična policija BiH
Uspostavljanje baze podataka s uzorcima
obrazaca važećih, krivotvorenih, izgubljenih
i ukradenih putnih isprava koja je dostupna
Službi za poslove sa strancima, Sektoru za
imigracije, Sektoru za azil i Ministarstvu
vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Sarađuju
3.3.3.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
64
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Uspostavljanje regionalnih operativnih centara Granična policija BiH
sa susjednim zemljama
Implementacija direktne telefonske linije
između određenih susjednih graničnih
prijelaza u skladu s bilateralnim sporazumima
Implementacija Sporazuma o saradnji
u nadzoru državne granice i potpisanih
protokola s R. Hrvatskom
Implementacija Protokola o provođenju
zajedničkih patrola uz zajedničku državnu
granicu s Ministarstvom unutrašnjih poslova i
javne uprave Crne Gore
Implementacija Protokola o provođenju
zajedničkih patrola uz zajedničku državnu
granicu s graničnom policijom R. Srbije
Nastavak rada u okviru graničnog programa
DCAF-a
Učešće u aktivnostima i operacijama SECI
centra
Nastavak rada u okviru Centra za regionalnu
inicijativu u oblasti migracija, azila i izbjeglica
(MARRI)
Implementacija Memoranduma o
razumijevanju za provođenje ILECU u Bosni
i Hercegovini, u dijelu koji se odnosi na
Graničnu policiju BiH
Kontinuirana zajednička obuka s partnerskim
agencijama u Bosni i Hercegovini i graničnim
policijama susjednih zemalja
Unapređenje koncepta i procedura za odnose
s javnosti
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.4.10.
3.4.11.
3.4.12.
3.4.13.
3.4.14.
3.4.15.
3.4.16.
3.4.17.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Uspostavljanje zajedničke kontaktne tačke na
granici (razmjena informacija i poruke ranog
upozoravanja na granici)
3.4.6.
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
X
X
X
X
Granična policija BiH
X
X
X
X
X
X
Agencije potpisnice
Memoranduma
Sarađuju
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Uspostavljanje procedura za zajedničke
granične provjere sa susjednim zemljama i
izrada zajedničkog priručnika za provođenje
procedura
3.4.5.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
65
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Edukacija uposlenih u DKP-ima Bosne
i Hercegovine u oblasti identifikacije
nezakonitih imigracija
Jačanje vizne politike kroz dogradnju baze
podataka ROS u svrhu osiguranja nesmetanog
kretanja bona fide putnicima uz istovremeno
povećanje sigurnosti
Organiziranje okruglih stolova s ciljem
identifikacije izvora podataka za informaciju u
oblasti viznog i bezviznog sistema u DKP-ima
Bosne i Hercegovine
Uspostavljanje mehanizama prikupljanja
podataka za informaciju u oblasti viznog
i bezviznog sistema u DKP-ima Bosne i
Hercegovine
Izrađivanje informacije u oblasti viznog
i bezviznog sistema u DKP-ima Bosne i
Hercegovine
Usvajanje informacije u oblasti viznog i
bezviznog sistema u DKP-ima Bosne i
Hercegovine i mehanizama prikupljanja
podataka za informaciju
Uspostavljanje mehanizma za slanje
imigracionih službenika u DKP-e Bosne i
Hercegovine
Povećanje sposobnosti Granične policije BiH da spriječi i smanji ilegalne migracije i prekogranični kriminal
Opremanje graničnih prijelaza opremom
za kontrolu vozila, otkrivanje skrivenih
lica u transportnim sredstvima, otkrivanje
krivotvorenih dokumenata u skladu sa
zahtjevima i dobrom praksom EU
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.2.
4.2.1.
Granična policija BiH
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo sigurnosti Sektor za međunarodnu
saradnju i evropske
integracije,
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti
- Sektor za informatiku i
telekomunikacione sisteme
i Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba
Ministarstvo vanjskih poslova,
Sektor za azil, Služba, Granična
policija BiH
Ministarstvo vanjskih poslova,
Sektor za azil, Služba, Granična
policija BiH
Ministarstvo vanjskih poslova,
Sektor za azil, Služba, Granična
policija BiH
Ministarstvo vanjskih poslova,
Granična policija BiH
Služba, Granična policija BiH
Sprečavanje nezakonitih migracija na izvorištu
4.1.
Ministarstvo vanjskih poslova
UNAPRIJEDITI BORBU PROTIV NEZAKONITIH MIGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Sarađuju
CILJ 4.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
66
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
X
Izgradnja objekata u kojima će biti smještene
organizacione jedinice Granične policije BiH
Popunjavanje osposobljenim kadrovima
shodno sistematizaciji radnih mjesta u
Graničnoj policiji BiH
Unapređivanje sistema napredne obuke i
Granična policija BiH
razvijanje mehanizama za učešće u izradi
nastavnog plana i programa osnovne policijske
obuke u skladu s potrebama u Graničnoj
policiji BiH
Granična policija BiH
Kontinuirana obuka policijskih službenika u
oblasti analitičkih poslova, krim-obavještajnog
rada i istraga
Povećanje sposobnosti Službe na sprečavanju i otkrivanju nezakonitih migracija te udaljavanju stranaca iz
Bosne i Hercegovine
Kontinuirano obnavljanje specijalnog voznog
parka
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.3.
4.3.1.
Akcioni plan za period 2012-2015.
X
Nabavka informatičke opreme (softver i
hardver) u skladu sa savremenim tehničkotehnološkim dostignućima, EU standardima
i uspostavljenim kriterijima za definiranje
prioriteta
Služba za poslove sa
strancima BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
Granična policija BiH
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.2.4.
X
X
Redovno obnavljanje voznog parka, terenskih, Granična policija BiH
specijalnih vozila, plovila i motora
X
4.2.3.
Granična policija BiH
2012.
Nabavka savremenih uređaja za nadzor
telekomunikacija, uređaja za detekciju
trenutnih korisničkih brojeva mobilnih
telefona, uređaja za dnevno i noćno
osmatranje, fotodokumentaciju i ostale
specijalističke opreme u skladu s trendovima
u oblasti suzbijanja ilegalnih migracija,
krijumčarenja ljudi preko državne granice i
trgovine ljudima
Sarađuju
4.2.2.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
67
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Unapređivanje operativnog rada u postupcima Služba za poslove sa
ovjere pozivnih pisama, odobrenja boravka te strancima BiH
rad na sistemu ROS-a u postupcima izdavanja
viza radi otkrivanja i sprečavanja nezakonitih
migracija
Unapređivanje rada na prikupljanju
operativnih podataka o nezakonitim
imigracijama, načinu dolaska u zemlju kao
i načinu na koji dalje tranzitiraju nezakoniti
imigranti iz Bosne i Hercegovine, te
presijecanje kanala nezakonitih migracija i
krijumčarenja ljudima
Unapređivanje sistema planiranja, organizacije Služba za poslove sa
i realizacije operativno-taktičkih akcija s ciljem strancima BiH
otkrivanja i sprečavanja nezakonitih migracija
ili bilo kojih drugih zloupotreba kretanja i
boravka stranaca u zemlji
Unapređivanje procedure boravka lica pod
nadzorom u Imigracionom centru te njegovog
udaljavanja iz Bosne i Hercegovine
Nadogradnja službene saradnje s institucijama Služba za poslove sa
u Bosni i Hercegovini, blagovremena razmjena strancima BiH
informacija i saznanja, te izvođenje zajedničkih
operativnih aktivnosti
Uspostavljanje saradnje sa srodnim
imigracionim službama regije radi usvajanja
najboljih praksi i iskustava o načinima
efikasnijeg sprečavanja nezakonitih migracija
Uspostavljanje saradnje sa srodnim
Služba za poslove sa
imigracionim službama na evropskom i
strancima BiH
međunarodnom nivou radi usvajanja najboljih
praksi i iskustava o pitanju efikasnijeg
sprečavanja nezakonitih migracija
Uspostavljanje Operativno-komunikacionog
centra
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Nabavka specijalističke opreme u skladu s
trendovima u oblasti suzbijanja nezakonitih
imigracija
4.3.2.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
68
Nadležne imigracione službe
Nadležne imigracione službe
Institucije Bosne i Hercegovine
Sarađuju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Edukacija uposlenih za uvođenje biometrije u
oblast viza, boravišnih dozvola i azila
Izrada Prijedloga odluke kojom se određuje
početak primjene biometrije u oblast viza,
boravišnih dozvola i azila
Donošenje Odluke kojom se određuje početak Vijeće ministara Bosne i
primjene biometrije u oblast viza, boravišnih Hercegovine
dozvola i azila
Uspostavljanje novih i daljnje razvijanje postojećih institucionalnih kapaciteta za implementaciju sporazumâ
o readmisiji
Obezbjeđenje i instaliranje opreme za
Ministarstvo sigurnosti –
implementaciju Protokola o saradnji u
Sektor za imigraciju
efikasnijoj realizaciji sporazuma o readmisiji
lica koja bez dozvola borave u drugim
zemljama potpisanog između Ministarstva
sigurnosti, Ministarstva unutrašnjih poslova
Republike Srpske, Federalne uprave policije,
kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova,
Policije Brčko distrikta BiH, Službe za poslove
sa strancima i Granične policije BiH
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.5.
4.5.1.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Nabavka opreme i softvera za uvođenje
biometrije u oblast viza, boravišnih dozvola i
azila
4.4.4.
Ministarstvo sigurnosti
Ministarstvo sigurnosti
– Sektor za azil, Služba
za poslove sa strancima
BiH, Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo sigurnosti, Služba
za poslove sa strancima
BiH, Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova,
Ministarstvo sigurnosti, Služba
za poslove sa strancima BiH,
Granična policija BiH
Ministarstvo unutrašnjih
poslova Republike Srpske,
Federalna uprava policije,
kantonalna ministarstva
unutrašnjih poslova, Policija
Brčko distrikta BiH, Služba,
Granična policija BiH,
Ministarstvo sigurnosti
– Sektor za informatiku i
telekomunikacione sisteme
Sektor za azil
Ministarstvo vanjskih poslova,
Služba, Granična policija BiH,
Dogradnja institucionalnog okvira
Ministarstva vanjskih poslova, Službe,
Granične policije BiH i Sektora za azil za
uvođenje biometrije u oblast viza, boravišnih
dozvola i azila
4.4.3.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za azil
Uspostavljanje pravnog okvira za uvođenje
biometrije u oblast azila
4.4.2.
Ministarstvo vanjskih poslova,
Služba, Granična policija BiH
Uspostavljanje pravnog okvira za uvođenje
biometrije u oblast viza i boravišnih dozvola
4.4.1.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Unapređenje borbe protiv nezakonitih migracija u Bosni i Hercegovini korištenjem savremenih tehnologija
biometrijske identifikacije
Sarađuju
4.4.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
69
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
2015.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Uspostavljanje razmjene podataka
elektronskim putem u implementaciji
Protokola o saradnji u efikasnijoj realizaciji
sporazuma o readmisiji lica koja bez dozvola
borave u drugim zemljama
Uspostavljanje Protokola o saradnji za
reintegraciju državljana Bosne i Hercegovine
prihvaćenih po sporazumima o readmisiji
Predlaganje uspostavljanja komisije s
mandatom za efikasno rješavanje spornih
slučajeva prihvata državljana Bosne i
Hercegovine po sporazumima o readmisiji
Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o
Ministarstvo sigurnosti
unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti
s ciljem jačanja Sektora za imigraciju u dijelu
poslova readmisije
Zapošljavanje državnih službenika u Sektor za
imigraciju u dijelu poslova readmisije
Uspostavljanje mehanizama za prikupljanje i
obradu podataka o prihvatu osoba državljana
Bosne i Hercegovine po sporazumima o
readmisiji sa svrhom definiranja tokova
migracija državljana Bosne i Hercegovine
Izrada analiza tokova migracija državljana
Bosne i Hercegovine koji se vraćaju
po sporazumima o readmisiji s ciljem
preventivnog djelovanja i sprečavanja
zloupotreba bezviznog režima za državljane
Bosne i Hercegovine
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
4.5.8.
4.5.9.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti
– Sektor za imigraciju
i Sektor za informatiku i
telekomunikacione sisteme
Ministarstvo sigurnosti
– Sektor za imigraciju
i Sektor za informatiku i
telekomunikacione sisteme
Edukacija kontakt osoba za elektronsku
razmjenu podataka za implementaciju
Protokola o saradnji u efikasnijoj realizaciji
sporazuma o readmisiji lica koja bez dozvola
borave u drugim zemljama
4.5.2.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
70
Granična policija BiH,
Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice - Sektor za izbjeglice,
raseljene osobe i stambenu
politiku
Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice - Sektor za izbjeglice,
raseljene osobe i stambenu
politiku, Granična policija BiH
Agencija za državnu službu
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine – daje saglasnost
Ministarstvo vanjskih poslova,
Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice - Sektor za izbjeglice,
raseljene osobe i stambenu
politiku, Ministarstvo civilnih
poslova, Granična policija BiH,
Služba
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku, Služba,
Granična policija BiH
Ministarstvo unutrašnjih
poslova Republike Srpske,
Federalna uprava policije,
kantonalna ministarstva
unutrašnjih poslova, Policija
Brčko distrikta BiH, Služba,
Granična policija BiH,
Kontakt osobe iz potpisnica
Protokola o saradnji
u efikasnijoj realizaciji
sporazuma o readmisiji lica
koja bez dozvola borave u
drugim zemljama
Sarađuju
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
2015.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za
smještaj državljana Bosne i Hercegovine koji
se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji državni readmisioni centar
Edukacija osoblja angažiranog na prihvatu
bh. državljana koji se vraćaju po osnovu
Sporazuma o readmisiji
Zaključivanje protokola između Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine i vlada
zemalja Evropske zajednice o implementaciji
Sporazuma između Bosne i Hercegovine
i Evropske zajednice o readmisiji lica koja
borave bez dozvole
Zaključivanje Sporazuma o readmisiji sa
zemljama porijekla i tranzita nezakonitih
imigranata u Bosni i Hercegovini
Razvijanje kapaciteta za izradu analiza u oblasti migracija s ciljem definiranja migracione politike Bosne i
Hercegovine
Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o
Ministarstvo sigurnosti, Služba Vijeće ministara Bosne i
unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti za poslove sa strancima BiH
Hercegovine – daje saglasnost
s ciljem jačanja Sektora za imigraciju u dijelu
izrade analiza u oblasti migracija
4.5.11.
4.5.12.
4.5.13.
4.5.14.
4.6.
4.6.1.
Edukacija radi upoznavanja s principima izrade Ministarstvo sigurnosti –
analize u oblasti migracija, kroz učešće na
Sektor za imigraciju
seminarima, angažiranje eksperata i studijske
posjete
4.6.3.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Zapošljavanje državnih službenika u Sektor
za imigraciju u dijelu izrade analiza u oblasti
migracija
4.6.2.
Ministarstvo sigurnosti
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za međunarodnu
saradnju i evropske
integracije, Delegacija za
pregovore
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za međunarodnu
saradnju i evropske
integracije, Delegacija za
pregovore
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku
Agencija za državnu službu
Sektor za imigraciju, Služba,
Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova
Sektor za imigraciju, Služba i
Granična policija BiH
Vijeće ministara Bosne i
Ministarstvo za ljudska prava i
Hercegovine, Parlamentarna izbjeglice
skupština Bosne i Hercegovine
Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ministarstvima i drugim tijelima
uprave Bosne i Hercegovine u dijelu
nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice
Sarađuju
4.5.10.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
71
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet
institucija Bosne i
Hercegovine i
Donatorska
sredstva
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine,
Donatorska
sredstva
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Predlaganje mehanizama saradnje i
prikupljanja podataka za izradu analize u
oblasti migracija
Edukacije za izradu analiza u oblasti migracija
Daljnje razvijanje regionalne i međunarodne saradnje u oblasti suprotstavljanja nezakonitim migracijama
4.6.6.
4.6.7.
4.7.
Jačanje saradnje s MARRI centrom u oblasti
borbe protiv nezakonitih imigracija na
regionalnom nivou
Iniciranje uspostave pravnog i institucionalnog Ministarstvo sigurnosti –
okvira bilateralnog ili multilateralnog oblika
Sektor za međunarodnu
na regionalnom nivou za zajedničke letove u
saradnju, Sektor za imigraciju
postupcima udaljavanja stranaca u zemlju
uobičajenog boravka ili zemlju koja ga prihvata
Organiziranje okruglih stolova u svrhu
Ministarstvo sigurnosti
uspostave pravnog i institucionalnog okvira
-Nacionalni koordinator za
na regionalnom nivou za zajedničke letove u
saradnju s MARRI centrom
postupcima udaljavanja stranaca u zemlju
uobičajenog boravka ili zemlju koja ga prihvata
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
Ministarstvo sigurnosti
-Nacionalni koordinator za
saradnju s MARRI centrom
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Sektor za imigraciju, Sektor za
azil, Služba, Granična policija
BiH
Služba, Granična policija BiH,
Sektor za azil,
Nacionalni koordinator za
saradnju s MARRI centrom
Ministarstvo vanjskih poslova,
Služba, Granična policija BiH,
Sektor za imigraciju, Sektor
za azil
Institucije identifikovane za
saradnju u izradi analize u
oblasti migracija
Institucije identifikovane za
saradnju u izradi analize u
oblasti migracija
Služba,
Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova,
Sektor za azil, Ministarstvo
za ljudska prava i izbjeglice –
Sektor za iseljeništvo i Sektor
za izbjeglice, raseljene osobe
i stambenu politiku, druge
institucije, međunarodne
organizacije
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Organiziranje okruglih stolova s ciljem
identifikacije izvora podataka potrebnih za
izradu analize u oblasti migracija
4.6.5.
Služba,
Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova,
Sektor za azil, Ministarstvo
za ljudska prava i izbjeglice
– Sektor za iseljeništvo i
Sektor za izbjeglice, raseljene
osobe i stambenu politiku,
međunarodne organizacije
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Organiziranje okruglih stolova s ciljem
identifikacije institucija koje je potrebno
uključiti u izradu analize u oblasti migracija
Sarađuju
4.6.4.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
72
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Jačanje saradnje s organima zemalja regije
nadležnim za oblast imigracija i azila
Jačanje saradnje s organima zemalja Evropske
unije nadležnim za oblast imigracija i azila
4.7.6.
4.7.7.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Realizacija zajedničkih letova u postupcima
udaljavanja stranaca u zemlju uobičajenog
boravka ili zemlju koja ga prihvata
4.7.5.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za međunarodnu
saradnju i evropske
integracije, Ministarstvo
sigurnosti - Sektor za
imigraciju, Sektor za azil,
Služba za poslove sa
strancima BiH,
Granična policija BiH
Ministarstvo vanjskih poslova,
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju, Sektor
za azil,
Služba za poslove sa
strancima BiH,
Granična policija BiH
Služba za poslove sa
strancima BiH
Predlaganje pravnog i institucionalnog okvira Ministarstvo sigurnosti bilateralnog ili multilateralnog oblika na
Sektor za međunarodnu
regionalnom nivou za zajedničke letove u
saradnju, Sektor za imigraciju
postupcima udaljavanja stranaca u zemlju
uobičajenog boravka ili zemlju koja ga prihvata
4.7.4.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
73
Sektor za imigraciju,
Sektor za azil, Služba,
Granična policija BiH
Ministarstvo vanjskih poslova,
Sektor za imigraciju,
Sektor za azil, Služba,
Granična policija BiH
Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova
Služba, Sektor za azil,
Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova
Sarađuju
X
X
X
X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine,
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Unapređenje saradnje između agencija za
Državna agencija za istrage i
provođenje zakona u dijelu razmjene podataka zaštitu
za uspješnu borbu protiv trgovine ljudima
Učešće u radu Udarne grupe za borbu protiv
trgovine ljudima i ilegalne imigracije
Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira u zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima u skladu s
međunarodnim standardima i EU acquis
Unapređenje pravnog okvira u zaštiti
stranaca žrtava trgovine ljudima u skladu s
međunarodnim standardima i EU acquis
Unapređenje institucionalnog okvira u skladu
s pravnim okvirom u zaštiti stranaca žrtava
trgovine ljudima
Izrada standarda za sigurne kuće za smještaj
stranaca žrtava trgovine ljudima
Usvajanje standarda za sigurne kuće za
smještaj žrtava trgovine ljudima
Izrada procedura za povratak stranaca žrtava
trgovine ljudima
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
Državni koordinator za borbu
protiv trgovine ljudima i
ilegalne imigracije
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine
Državni koordinator za borbu
protiv trgovine ljudima i
ilegalne imigracije
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Državna agencija za istrage
i zaštitu, Granična policija
BiH i Služba za poslove sa
strancima BiH
Unapređenje saradnje s agencijama za provođenje zakona na međunarodnom nivou, koja bi se odnosila i na
međunarodnu saradnju u krivično-pravnim stvarima
5.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X Donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X
X
X
X
Ministarstvo sigurnosti
– Odsjek za borbu protiv
trgovine ljudima, Sektor za
imigraciju, Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice,
Državna agencija za istrage i
zaštitu, Ministarstvo vanjskih
poslova
X
X
X
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X
X
X
2015.
X
X
X
X
2014.
Državni koordinator za borbu
protiv trgovine ljudima i
ilegalne imigracije
X
X
X
2013.
Izvor finansijskih
sredstava
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X
X
X
X
2012.
Rok za realizaciju
X
Ministarstvo sigurnosti
– Odsjek za borbu protiv
trgovine ljudima, Sektor za
imigraciju, Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice,
Državna agencija za istrage i
zaštitu
NVO sektor
Služba, Sektor za azil
Institucije i organi nadležni za
provođenje zakona
Organi nadležni za provođenje
zakona
DOPRINIJETI SMANJENJU TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
Sarađuju
CILJ 5.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
74
Uspostavljanje baze podataka o strancima žrtvama trgovine ljudima
Unapređenje pravnog okvira za vođenje
baza podataka o strancima žrtvama trgovine
ljudima
Izrada softvera za vođenje baza podataka o
strancima žrtvama trgovine ljudima
Vođenje baze podataka o strancima žrtvama
trgovine ljudima
Podizanje svijesti stranaca koji su rizična grupa da postanu žrtve trgovine ljudima
Organiziranje okruglog stola s ciljem
identifikacije kategorije stranaca koji spadaju
u rizičnu grupu da postanu žrtve trgovine
ljudima
Edukacija identifikovanih kategorija stranaca
koji spadaju u rizičnu grupu da postanu
žrtve trgovine ljudima o rizicima i štetnim
posljedicama trgovine ljudima
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Edukacija osoblja vladinog i nevladinog
sektora u oblastima identifikacije, prava i
povratka stranaca žrtava trgovine ljudima
5.3.2.
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju, NVO
sektor – partneri Ministarstva
sigurnosti, Granična policija
BiH
Organizacija okruglih stolova ili radnih
Ministarstvo sigurnosti –
sastanaka vladinog i nevladinog sektora koji se Sektor za imigraciju
bavi zaštitom, pravnom pomoći i povratkom
stranaca žrtava trgovine ljudima
5.3.1.
NVO sektor, Sektor za azil
Državna agencija za istrage
i zaštitu, Služba, Granična
policija BiH, Sektor za azil i
NVO sektor
Ministarstvo sigurnosti
– Sektor za informatiku i
telekomunikacione sisteme
Služba, Granična policija BiH,
Sektor za imigraciju, Državna
agencija za istrage i zaštitu,
Sektor za azil, centri za socijalni
rad
Služba, Granična policija BiH,
Državna agencija za istrage i
zaštitu, Sektor za azil, centri za
socijalni rad
Unapređenje međuinstitucionalne saradnje u Bosni i Hercegovini, vladinih i nevladinih organizacija
Sarađuju
5.3.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
75
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Služba,
Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova,
Sektor za azil
Služba, Ministarstvo civilnih
poslova, Agencija za rad
i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine, organi nadležni
za izdavanje radnih dozvola za
strance, Agencija za promociju
stranih investicija
Izrada smjernica za realizaciju imigracione
politike u svrhu razvoja Bosne i Hercegovine
Unapređenje pravnog okvira, u skladu
Ministarstvo sigurnosti –
s pozitivnim praksama EU, koji olakšava
Sektor za imigraciju
proceduru ulaska i boravka stranaca koji ulažu
značajna sredstva i osnivaju pravne subjekte u
Bosni i Hercegovini s ciljem prenosa značajnih
tehnologija i/ili koji zapošljavaju državljane
Bosne i Hercegovine
Uspostavljanje mehanizama i institucionalnog Ministarstvo sigurnosti –
okvira za praćenje uticaja imigracije na razvoj Sektor za imigraciju
Bosne i Hercegovine
Promoviranje imigracija koje utiču na razvoj
Bosne i Hercegovine
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo vanjskih poslova –
DKP-i Bosne i Hercegovine
Služba, Ministarstvo civilnih
poslova, Agencija za rad
i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine
Služba, Ministarstvo civilnih
poslova, Agencija za rad
i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine,
Agencija za promociju stranih
investicija
Izrada mehanizma za dostavu podataka
za usmjeravanje imigracione politike za
razvoj Bosne i Hercegovine i praćenje njenih
rezultata
6.1.2.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Organiziranje okruglih stolova i sastanaka u
svrhu usmjeravanja imigracione politike za
razvoj Bosne i Hercegovine
6.1.1.
Služba, Ministarstvo civilnih
poslova, Agencija za rad
i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine, organi nadležni
za izdavanje radnih dozvola za
strance,
Agencija za promociju stranih
investicija
Unapređenje pravnog okvira koji će, u skladu s EU pozitivnim praksama, učiniti da imigracija u Bosni i
Hercegovini utiče na razvoj Bosne i Hercegovine i uspostavu institucionalnog okvira za praćenje uticaja
imigracije na razvoj Bosne i Hercegovine
6.1.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
JAČATI INSTITUCIONALNE KAPACITETE U BOSNI I HERCEGOVINI S CILJEM POVEZIVANJA MIGRACIJE I RAZVOJA
Sarađuju
CILJ 6.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
76
2012.
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Izrada analize uticaja kružnih migracija u
Bosnu i Hercegovinu i iz Bosne i Hercegovine
na razvoj Bosne i Hercegovine
Unapređenje pravnog okvira, u skladu s EU
Ministarstvo sigurnosti –
acquisima, kao i pozitivnim praksama u oblasti Sektor za imigraciju
kružnih migracija u Bosnu i Hercegovinu i iz
Bosne i Hercegovine
6.2.3.
6.2.4.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Izrada mehanizma za dostavu podataka za
izradu analiza uticaja kružnih migracija u
Bosnu i Hercegovinu i iz Bosne i Hercegovine
na razvoj Bosne i Hercegovine
6.2.2.
Služba, Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova,
Ministarstvo civilnih poslova,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor
za iseljeništvo, Agencija za
rad i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Služba,
Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova,
Sektor za azil,
Ministarstvo civilnih poslova,
Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice - Sektor za iseljeništvo
Služba, Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova,
Ministarstvo civilnih poslova,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor
za iseljeništvo, Agencija za
rad i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Služba, Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
iseljeništvo,
Ministarstvo civilnih poslova,
Agencija za rad i zapošljavanje
Bosne i Hercegovine i
druge vladine institucije i
nevladine organizacije koje
imaju informacije o kružnim
migracijama
Organiziranje okruglih stolova i sastanaka
u svrhu identifikacije izvora podataka
za praćenje kružnih migracija u Bosnu
i Hercegovinu i iz Bosne i Hercegovine,
u svrhu rada i obrazovanja, sezonskih
migracija u oblasti rada i dnevnih migracija
sa zemljama susjedima s ciljem utvrđivanja
uticaja navedenih migracija na razvoj Bosne i
Hercegovine
6.2.1.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Unapređenje pravnog okvira, u skladu s EU acquisima i pozitivnim praksama, koji će podsticati da kružne
migracije u Bosni i Hercegovini i iz Bosne i Hercegovine, u svrhu rada i obrazovanja, sezonske migracije u
oblasti rada i dnevne migracije sa zemljama susjedima, utiču na razvoj Bosne i Hercegovine i uspostavljanje
institucionalnog okvira za praćenje uticaja ovog tipa migracija na razvoj Bosne i Hercegovine
Sarađuju
6.2.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
77
2012.
X
X X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X
X
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Promoviranje zakonite kružne migracije iz
Ministarstvo sigurnosti –
Bosne i Hercegovine i u Bosnu i Hercegovinu
Sektor za imigraciju
koje imaju uticaj na razvoj Bosne i Hercegovine
Zaključivanje memoranduma o migracionom
partnerstvu sa zemljama s većim protokom
migranata u skladu s politikom EU o
migracionom partnerstvu
Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira u skladu s preporukama i pozitivnim praksama EU u pravcu
vezivanja resursa emigracije s razvojem Bosne i Hercegovine
Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o
Ministarstvo za ljudska
unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice - Sektor za
prava i izbjeglice s ciljem jačanja Sektora za
iseljeništvo
iseljeništvo u dijelu vezivanja emigracije s
razvojem, uspostave sistema prikupljanja
podataka, zaštite prava emigranata i
informisanje
Zapošljavanje državnih službenika u Sektor
za iseljeništvo u dijelu vezivanja emigracije
s razvojem i uspostave sistema prikupljanja
podataka
Donošenje pravilnika o prikupljanju podataka
o emigraciji u Ministarstvu za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za iseljeništvo i
projektovanje softvera za obradu prikupljenih
podataka
Podrška općinama s izraženom emigracijom
stanovništva u jačanju njihovih kapaciteta za
razvojnu saradnju s iseljeništvom
6.2.6.
6.2.7.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
iseljeništvo
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
iseljeništvo
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
iseljeništvo
nadležna entitetska ministarstva
Općine,
Agencija za državnu službu
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine – daje saglasnost
Ministarstvo sigurnosti Ministarstvo za ljudska
Sektor za međunarodnu
prava i izbjeglice – Sektor za
saradnju i Sektor za imigraciju iseljeništvo
Ministarstvo vanjskih poslova
– DKP-i Bosne i Hercegovine,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor
za iseljeništvo, Agencija za
rad i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor
za iseljeništvo, Agencija za
rad i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine
Služba, Granična policija BiH,
Ministarstvo vanjskih poslova,
Uspostavljanje institucionalnog okvira za
Ministarstvo sigurnosti –
praćenje uticaja kružnih migracija u Bosnu i
Sektor za imigraciju
Hercegovinu i iz Bosne i Hercegovine na razvoj
Bosne i Hercegovine
Sarađuju
6.2.5.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
78
X
2012.
X
X X
X X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
2015.
X
X
X
X
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Promoviranje značaja emigracije i razvoja kroz
posebne radionice i seminare za predstavnike
institucija u Bosni i Hercegovini
Javne kampanje na jačanju svijesti o važnosti
Ministarstvo za ljudska
emigracija za razvoj u privatnom, akademskom prava i izbjeglice - Sektor za
i nevladinom sektoru, kao i medijima
iseljeništvo
Podrška razvoju istraživačkih kapaciteta u oblasti migracija i razvoja
Podrška razvoju akademskih istraživanja u
oblasti emigracije
Organiziranje međunarodnih skupova
istraživača iz oblasti migracija s ciljem
uspostavljanja mreža istraživača za daljnja
istraživanja
Učešće na seminarima, edukacijama,
bilateralna saradnja na regionalnom i
međunarodnom nivou u svrhu razmjene
iskustava s drugim zemljama u oblasti jačanja
institucionalnih kapaciteta, s ciljem vezivanja
migracija i razvoja
Angažovanje eksperata u svrhu edukacije u
oblasti jačanja institucionalnih kapaciteta s
ciljem vezivanja migracija i razvoja
6.3.7.
6.3.8.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Izrada smjernica o korištenju emigracionih
potencijala za razvoj Bosne i Hercegovine
6.3.6.
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
iseljeništvo, Služba za poslove
sa strancima BiH
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju,
Služba za poslove sa
strancima BiH
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
iseljeništvo,
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
iseljeništvo
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
iseljeništvo,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
iseljeništvo
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
iseljeništvo
Uspostavljanje međuinstitucionalnog tijela za Ministarstvo za ljudska
utvrđivanje smjernica za vezivanje emigracije s prava i izbjeglice - Sektor za
razvojem Bosne i Hercegovine
iseljeništvo
6.3.5.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
79
Akademski sektor
Akademski sektor Bosne
i Hercegovine, nadležne
institucije za nauku u Bosni i
Hercegovini
Privatni, akademski i nevladin
sektor
Nadležne institucije u Bosni i
Hercegovini
Nadležne državne i entitetske
institucije
Nadležne državne i entitetske
institucije
Sarađuju
X
X
X
2012.
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X
X
X
Donatorska sredstva –
projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Praćenje ostvarivanja prava stranaca koji
imaju priznat status međunarodne zaštite
u Bosni i Hercegovini (obrazovanje, rad,
socijalna i zdravstvena zaštita)
Uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta radi efikasne integracije stranaca koji zakonito borave u
Bosni i Hercegovini
Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o
Ministarstvo sigurnosti
unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti
s ciljem jačanja Sektora za imigraciju u dijelu
poslova integracije stranaca koji zakonito
borave u Bosni i Hercegovini
Jačanje kapaciteta u Sektoru za imigraciju
u dijelu poslova integracije stranaca koji
zakonito borave u Bosni i Hercegovini
Razvijanje indikatora integracije stranaca koji po različitim osnovama zakonito borave u Bosni i Hercegovini
Organiziranje okruglih stolova i sastanaka radi
identifikacije izvora podataka za razvijanje
indikatora integracije stranaca koji zakonito
borave u Bosni i Hercegovini
7.1.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.3.
7.3.1.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti
Služba, Sektor za azil,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice – Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku, Ministarstvo
civilnih poslova, Agencija za
rad i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine, ministarstva
obrazovanja i druge vladine
institucije koje imaju podatke o
integraciji stranaca i nevladine
organizacije koje imaju u svom
mandatu oblast integracije
Agencija za državnu službu
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine – daje saglasnost
Institucije nadležne za
obezbjeđenje prava i NVO
sektor
Praćenje načina na koje ostvaruju prava stranci koji imaju priznat status međunarodne zaštite u Bosni i
Hercegovini
7.1.
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice – Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku
OSIGURATI SVEOBUHVATNE INTEGRACIJE STRANACA KOJI ZAKONITO BORAVE NA TERITORIJI BOSNE I
HERCEGOVINE
Sarađuju
CILJ 7.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
80
X X
X
X
2012.
X
X
X
X
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
2015.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Izvor finansijskih
sredstava
Razvijanje indikatora integracije stranaca
koji zakonito borave u Bosni i Hercegovini,
kroz indikatore zapošljavanja, obrazovanja,
socijalne inkluzije i statusne uključenosti u
bosanskohercegovačko društvo
Izrada mehanizma prikupljanja podataka
za obradu i ažuriranje indikatora integracije
stranaca koji zakonito borave u Bosni i
Hercegovini
Izrada Analize integracije stranaca koji
zakonito borave u Bosni i Hercegovini u
društveni sistem Bosne i Hercegovine
Usvajanje mehanizma prikupljanja podataka
za obradu i ažuriranje indikatora integracije
stranaca koji zakonito borave u Bosni i
Hercegovini i Analiza integracije stranaca
koji zakonito borave u Bosni i Hercegovini u
društveni sistem Bosne i Hercegovine
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Aktivnost
Red.
br.
81
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Nositelj aktivnosti
Služba, Sektor za azil,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku, Ministarstvo
civilnih poslova, Agencija za
rad i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine
Služba, Sektor za azil,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku, Ministarstvo
civilnih poslova, Agencija za
rad i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine
Služba, Sektor za azil,
Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice - Sektor za izbjeglice,
raseljene osobe i stambenu
politiku, Ministarstvo
civilnih poslova, Agencija za
rad i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine, ministarstva
obrazovanja i druge vladine
institucije koje imaju podatke o
integraciji stranaca i nevladine
organizacije koje imaju u svom
mandatu oblast integracije
Sarađuju
2012.
2013.
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
2015.
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Uspostavljanje mehanizama
međuinstitucionalne saradnje radi analize
stanja i potreba integracije stranaca koji
zakonito borave u Bosni i Hercegovini
Saradnja s institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama s ciljem kreiranja politike u
oblasti integracije stranaca
Organiziranje okruglih stolova i radionica radi
kreiranja politike u oblasti integracije stranaca
Regionalna i međunarodna saradnja s ciljem razmjene iskustava s drugim zemljama u oblasti integracije
stranaca
Učešće na seminarima, edukacijama,
bilateralna saradnja na regionalnom i
međunarodnom nivou s ciljem razmjene
iskustava s drugim zemljama u oblasti
integracije stranaca
Angažiranje eksperata s ciljem edukacije u
oblasti integracije stranaca koji zakonito
borave na teritoriji Bosne i Hercegovine
i pomoći u realizaciji aktivnosti iz ovog
postavljenog strateškog cilja
7.4.2.
7.5.
7.5.1.
7.6.
7.6.1.
7.6.2.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Vladine institucije koje u svojoj
nadležnosti imaju informacije
o potrebama u integraciji
stranaca koji zakonito borave u
Bosni i Hercegovini
Vladine institucije koje u svojoj
nadležnosti imaju informacije
o potrebama u integraciji
stranaca koji zakonito borave u
Bosni i Hercegovini i nevladine
organizacije koje imaju iskustva
u oblasti integracije stranaca
Služba, Sektor za azil,
Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice - Sektor za izbjeglice,
raseljene osobe i stambenu
politiku, Ministarstvo civilnih
poslova i druge vladine
institucije koje imaju nadležnost
u integraciji stranaca
Služba, Sektor za azil,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice - Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku, Ministarstvo
civilnih poslova i druge
vladine institucije i nevladine
organizacije koje imaju saznanja
o potrebama integracije
stranaca koji zakonito borave u
Bosni i Hercegovini
Organiziranje okruglih stolova i radionica
radi analize stanja i identifikacije potreba
integracije stranaca koji zakonito borave u
Bosni i Hercegovini i identifikacija mehanizma
međuinstitucionalne saradnje
7.4.1.
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Uspostavljanje mehanizama međuinstitucionalne saradnje radi analize stanja i potreba integracije stranaca
koji zakonito borave u Bosni i Hercegovini
Sarađuju
7.4.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Akcioni plan za period 2012-2015.
Red.
br.
82
X X
X
2012.
X
X
X
X
2013.
X
X
X
X
X
2014.
Rok za realizaciju
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2015.
X Donatorska sredstva –
projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine i
donatorska sredstva –
projekti
Izvor finansijskih
sredstava
Donošenje Odluke o uspostavljanju
Koordinacionog tijela za pitanja migracija u
Bosni i Hercegovini
Održavanje konstituirajućeg sastanka
Koordinacionog tijela za pitanja migracija u
Bosni i Hercegovini i donošenje Poslovnika o
radu
Rad Koordinacionog tijela za pitanja
migracija u Bosni i Hercegovini u skladu s
nadležnostima i Poslovnikom o radu
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
Akcioni plan za period 2012-2015.
Izrada Prijedloga Odluke o uspostavljanju
Koordinacionog tijela za pitanja migracija u
Bosni i Hercegovini
članovi Koordinacionog tijela
za pitanja migracija u Bosni i
Hercegovini
članovi Koordinacionog tijela
za pitanja migracija u Bosni i
Hercegovini
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Sektor za imigraciju, Sektor za
azil, Služba, Granična policija
BiH, Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice, Državna
agencija za istrage i zaštitu,
Ministarstvo vanjskih poslova
– Sektor za međunarodnopravne i konzularne poslove,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice – Sektor
za iseljeništvo i Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku
Sektor za azil, Služba, Granična
policija BiH, Državna agencija
za istrage i zaštitu, Ministarstvo
vanjskih poslova – Sektor
za međunarodno pravne i
konzularne poslove,
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice – Sektor
za iseljeništvo i Sektor za
izbjeglice, raseljene osobe i
stambenu politiku
Ministarstvo sigurnosti Sektor za imigraciju
Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti –
Sektor za imigraciju
Formiranje Koordinacionog tijela za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini
8.1.
8.1.1.
USPOSTAVITI STALNI SISTEM KOORDINACIJE U REALIZACIJI MIGRACIONE POLITIKE BOSNE I HERCEGOVINE
Sarađuju
CILJ 8.
Nositelj aktivnosti
Aktivnost
Red.
br.
83
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X
2015.
X
X
2014.
Budžet institucija
Bosne i Hercegovine
X
2013.
Izvor finansijskih
sredstava
X
2012.
Rok za realizaciju
84
SEKTOR ZA
ZAŠTITU TAJNIH
PODATAKA
SEKTOR ZA BORBU
PROTIV TERORIZMA,
ORGANIZ. KRIMINALA,
RATNIH ZLOČINA I
ZLOUPOTREBE NARKOTIKA
INSPEKTORAT
ODSJEK ZA POLITIKE I
PLANOVE
SEKRETAR
ZAMJENIK MINISTRA
MINISTAR
SEKTOR ZA INFORMATIKU I
TELEKOMUNIKACIONE
SISTEME
SEKTOR ZA
MEĐUNARODNU
SARADNJU I EVROPSKE
INTEGRACIJE
SEKTOR ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
SEKTOR ZA PRAVNE,
KADROVSKE, OPĆE I
FINANSIJSKO
MATERIJALNE POSLOVE
SLUŽBA ZA POSLOVE
SA STRANCIMA BiH
DRŽAVNA AGENCIJA ZA
ISTRAGE I ZAŠTITU
GRANIČNA POLICIJA BiH
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
SEKTOR ZA
IMIGRACIJU
SEKTOR ZA
GRANIČNU I OPĆU
SIGURNOST
SEKTOR ZA AZIL
AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I
STRUČNO USAVRŠAVANJE
KADROVA
AGENCIJA ZA
FORENZIČKA ISPITIVANJA
I VJEŠTAČENJA
AGENCIJA ZA
POLICIJSKU PODRŠKU
DIREKCIJA ZA
KOORDINACIJU
POLICIJSKIH TIJELA
Aneks 1. Organizaciona shema Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine
JGP
Orašje
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
JPIK
JGP
Zvornik
JPIK
JGP
V.Kladuša
Prikrivene
operacije
JGP
Aerodrom
Tuzla
JNO
1i2
Obrada
i analiza
podataka
Istrage
Organizacija
i
administracija
Centralni
istražni ured
JGP
Aerodrom
Banja Luka
Napredna
obuka
JGP
Dobrljin
JGP
Aerodrom
Mostar
JGP
Brčko
JPIK
JPIK
JGP
Trebinje
JGP
Kamensko
JGP
Višegrad
Osnovna
obuka
JGP
Aerodrom
Sarajevo
JGP
Gradiška
JGP
Bijeljina
JPIK
JGP
Neum
JGP
Strmica
JGP
Hum
Centar za
obuku
Suhodol
TU
Aerodromi
Sarajevo
Strateško planiranje
i analiza
Profesionalni standardi i
unutrašnja kontrola
TU
Sjeverozapad
Gradiška
Pomoćnik
Administracija
Operacije
TU
Sjeveroistok
Bijeljina
JGP
Bos. Brod
JGP
Doljani
JGP
Izačić
TU
Istok
Višegrad
Zamjenik
JGP
Gorica
TU
Jug
Čapljina
TU
Zapad
B.Grahovo
Kabinet
Savjetnici
Direktor
Ministarstvo sigurnosti
Aneks 2. Organizaciona shema Granične policije BiH
85
86
Odsjek za
upravno-pravne
i administrativne
poslove
Odsjek za
operativnoobavještajnu
podršku
Odsjek za
informatičkotehničke
poslove
SEKTOR ZA OPERATIVNU
PODRŠKU
URED ZA STRATEŠKO
PLANIRANJE I ANALIZU
KABINET DIREKTORA
DIREKTOR
Odsjek za prihvat
i smještaj
TERENSKI CENTRI
Odsjek za readmisiju
SEKTOR ZA READMISIJU,
PRIHVAT I SMJEŠTAJ
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
Odsjek za
pravne i
kadrovske
poslove
ZAMJENIK
DIREKTORA
Odsjek za opće
poslove i
poslove
pisarnice
Odsjek za
materijalnofinansijske
poslove
SEKTOR ZA
ADMINISTRACIJU
POMOĆNIK
DIREKTORA
Aneks 3. Organizaciona shema Službe za poslove sa strancima
URED ZA UNUTRAŠNJU
KONTROLU
LJUBUŠKI
ORAŠJE
GORAŽDE
TRAVNIK
I.SARAJEVO
LIVNO
TREBINJE
BIHAĆ
DOBOJ
BIJELJINA
BRČKO
TUZLA
ZENICA
MOSTAR
BANJA LUKA
SARAJEVO
REGIONALNI URED
BANJA LUKA
REGIONALNI URED
TUZLA
SLUŽBA ZA OPERATIVNU
PODRŠKU
JEDINICA ZA SPECIJALNU
PODRŠKU
FINANSIJSKOOBAVJEŠTAJNI ODJEL
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE
RATNIH ZLOČINA
REGIONALNI URED
MOSTAR
SLUŽBA ZA MATERIJALNOFINANSIJSKE POSLOVE
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
REGIONALNI URED
SARAJEVO
SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU
I UNUTRAŠNJU PODRŠKU
ODSJEK ZA ZAŠTITU
SVJEDOKA
ODSJEK ZA UNUTRAŠNJU
KONTROLU
KRIMINALISTIČKOISTRAŽNI ODJEL
KABINET DIREKTORA
DIREKTOR
ZAMJENIK DIREKTORA
Aneks 4. Organizaciona shema Državne agencije za istrage i zaštitu
87
88
Odsjek za obnovu
i održivi povratak
4
Odsjek za razvoj
i monitoring
5
Odsjek
regionalnih centara
7
Odsjek za zaštitu
individualnih
ljudskih prava
8
Odsjek za
pripremu izvještaja
6
Odsjek za
zaštitu prava nac.
manjina
5
Odsjek za
praćenje ostvarivanja
prava izbjeglica
9
Odsjek za
povratak izbjeg i
raseljenih osoba
6
Odsjek za
stamb politiku i
anali. planske poslove
7
Odsjek za opće
i pravne poslove
8
Odsjek za
finans- materijalne
poslove
5
Odsjek za
informat – tehn.
podršku
6
Sektor za obnovu,
razvoj, monitoring
i reg. centre
17
Sektor za
izbjeglice i
raseljene osobe
23
Sektor za
ljudska prava
20
KABINET
ZAMJENIKA MINISTRA
5
KABINET
MINISTRA
7
Sektor za opće,
pravne i
finansijske poslove
20
Ured zastupnika/agenta
Vijeća ministara pred
Evropskim sudom
za ljudska prava
2
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
4
Odsjek za privrednu,
obrazovnu i
kulturnu saradnju
5
Odsjek za saradnju sa
klubovima i
udruženjenjima
iseljenih bh. građana
10
Sektor za iseljeništvo
SEKRETAR
MINISTARSTVA
2
Agencija za
ravnopravnost spolova
5
SEKRETAR S POSEBNIM
ZADATKOM
3
Aneks 5. Organizaciona shema Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Aneks 6.
Pregled podzakonskih akata donesenih na osnovu Zakona o kretanju
i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“
broj 36/08) i Zakona o graničnoj kontroli („Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine“ broj 53/09)
A. Pregled podzakonskih akata donesenih na osnovu Zakona o kretanju i boravku
stranaca i azilu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 36/08)
MINI S TAR S T VO S IGURN OS T I
Oblast imigracija
1. Pravilnik o ulasku i boravku stranaca - donesen od Ministarstva sigurnosti broj 01-02-258/08
od 23.9.2008. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 81/08)
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ulasku i boravku stranaca - donesen od
Ministarstva sigurnosti broj 06-50-734-68/08 od 15.3.2010. godine („Službeni glasnik BiH“ broj
28/10)
3. Pravilnik o nadzoru i udaljenju stranca iz Bosne i Hercegovine – donesen od Ministarstva
sigurnosti broj 01-02-255/08 od 22.9.2008. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 81/08)
5. Pravilnik o standardima funkcioniranja i drugim pitanjima značajnim za rad Imigracionog
centra - donesen od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine VM broj 218/08 od 3.12.2008. godine
(„Službeni glasnik BiH“ broj 105/08)
6. Pravilnik o pokriću troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor – donesen od Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine VM broj 215/08 od 3.12.2008. godine („Službeni glasnik BiH“
broj 2/09)
7. Pravilnik o obavezama prevoznika i organizatora turističkog ili sličnog putovanja – donesen
od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (VM broj 11/09 od 5.2.2009. godine („Službeni glasnik
BiH“ broj 17/09)
8. Odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme
namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini - donesena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
VM broj 61/10 od 25.3.2010. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 30/10)
9. Odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za
vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini - donesena od Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine VM broj 9/11 od 12.1.2011. godine („Službeni glasnik BiH“ broj
13/11)
10.Pravilnik o centralnoj bazi podataka o strancima – donesen od Ministarstva sigurnosti broj 0850-524/09 od 16.3.2009. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 73/10)
11.Instrukcija o registru određenih stranaca - donesena od ministra sigurnosti broj 06-50-715/09
od 25.8.2009. godine
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
4. Pravilnik o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima – donesen od Ministarstva sigurnosti broj
01-02-282/08 od 20.10.2008. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 90/08)
12.Instrukcija o izmjeni i dopuni Instrukcije o registru određenih stranaca - donesena od ministra
sigurnosti broj 06-02-2-1968/09 od 3.12.2009. godine
89
13.Instrukcija o izmjeni i dopuni Instrukcije o registru određenih stranaca - donesena od ministra
sigurnosti broj 06-02-2-1968-2/09 od 17.8.2010. godine
14.Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za izdavanje putne isprave za izbjeglice, putne isprave
za osobe bez državljanstva i putnog lista za strance - donesen od Ministarstva sigurnosti broj
06-02-2-1310/09-9 od 11.9.2009. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 78/09)
15.Instrukcija o rokovima čuvanja podataka i dokumentacije koja je izvor podataka za Centralnu
bazu podataka o strancima - donesen od ministra sigurnosti broj 01-50-99/10 od 25.5.2010.
godine
16.Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i korištenja službenih evidencija o strancima donesen od
Ministarstva sigurnosti broj 06-02-2-1171/10 od 17.8.2010. godine („Službeni glasnik BiH“ broj
73/10)
17.Pravilnik o evidenciji državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po sporazumu o readmisiji
- donesen od Ministarstva sigurnosti broj 01-50-205/11 od 13.7.2011. godine („Službeni glasnik
BiH“ broj 63/11)
18.Odluka o izmjeni i dopuni tarife administrativnih taksi - donesena od Vijeća ministara broj VM
168/07 od 12.12.2007. godine («Službeni glasnik BiH» broj 3/08)
19.Odluka o izmjeni tarife administrativnih taksi («Službeni glasnik BiH» broj 42/08) - donesena
od Vijeća ministara broj VM 61/08 od 24.4.2008. godine
20.Odluka o obavezi dostavljanja statističkih podataka o migracijama i međunarodnoj zaštiti
Ministarstvu sigurnosti – donesena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine VM broj 244/09
od 24.9.2009. godine («Službeni glasnik BiH» broj 83/09)
Oblast azila
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
1. Pravilnik o međunarodnoj zaštiti (azilu) u Bosni i Hercegovini - donesen od Ministarstva
sigurnosti broj 08-02-2-804/09 od 23.4.2009. godine („Službeni glasnik BiH“ br. 37/09 i 85/10)
90
2. Pravilnik o standardima funkcioniranja i drugim pitanjima značajnim za rad Azilantskog
centra - donesen od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine VM broj 254/09 od 24.9.2009. godine
(„Službeni glasnik BiH“ broj 86/09)
MINI S TAR S T VO VAN J S KIH P OSLOVA
1. Odluka o vizama - donesena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine VM broj 196/08 od
23.10.2008. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 100/08)
2. Pravilnik o izdavanju viza za dugoročni boravak (VIZA D) i postupanju kod izdavanja takvih
viza - donesen od Ministarstva vanjskih poslova broj 08-1-20535/08 od 11.12.2008. godine
(„Službeni glasnik BiH“ broj 104/08)
3. Pravilnik o postupanju kod izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne
i Hercegovine i tehničkim pitanjima uvjeta izdavanja aerodromske tranzitne vize (VIZA A) i
tranzitne vize (VIZA B) - donesen od Ministarstva vanjskih poslova broj 08/2-32-30-1216 od
16.3.2009. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 26/09)
MINI S TAR S T VO C IVIL NIH P OSLOVA
1. Pravilnik o putnom listu za strance - donesen od Ministarstva civilnih poslova broj 06-2-30-4258/09 od 30.9.2009. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 80/09)
2. Pravilnik o putnoj ispravi za osobu bez državljanstva - donesen od Ministarstva civilnih poslova
broj 06-2-30-4-260/09 od 30.9.2009. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 80/09)
3. Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice - donesen od Ministarstva civilnih poslova broj 06-2-304-259/09 od 30.9.2009. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 80/09)
4. Pravilnik o cijeni putnih isprava - donesen od Ministarstva civilnih poslova broj 06-2-30-4279/09 od 12.10. 2009. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 80/09)
5. Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni
i Hercegovini za 2010. godinu - donesena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj VM
290/09 od 18.11.2009. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 102/09)
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE
Sektor za izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku
1. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obrazovanje osoba kojima je priznata međunarodna
zaštita u Bosni i Hercegovini - donesen od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice broj 01-503001/08 od 4.8.2008. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 83/08)
3. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na rad osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u
Bosni i Hercegovini - donesen od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice broj 01-02-3447/08
od 12.9.2008. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 83/08)
4. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu osoba kojima je priznata međunarodna
zaštita u Bosni i Hercegovini - donesen od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice broj 01-315181/08 od 23.12.2008. godine („Službeni glasnik BiH“ br. 3/09 i 5/10)
5. Pravilnik o identifikacionom dokumentu lica kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni
i Hercegovini - donesen od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice broj 01-02-5186/09 od
2.10.2009. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 80/09)
6. Pravilnik o ličnom stanju i upisu u matične knjige činjenica rođenja, vjenčanja i smrti lica
kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini - donesen od Ministarstva za
ljudska prava i izbjeglice broj 01-41-3593/10 od 28.5.2010. godine („Službeni glasnik BiH“ broj
54/10)
PREGLED DRUGIH AKATA
1. Odluka o imenovanju nacionalnog koordinatora Bosne i Hercegovine za saradnju i koordinaciju
s Regionalnim centrom „Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice“ - donesena od
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj VM 124/11 od 28.7.2011. godine („Službeni glasnik
BiH“ broj 71/11)
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
2. Pravilnik o načinu ostvarivanja zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite osoba kojima je
priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini - donesen od Ministarstva za ljudska prava
i izbjeglice broj 01-31-3594/10 od 28.5.2010. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 54/10)
91
B. Pregled podzakonskih akata donesenih na osnovu Zakona o graničnoj kontroli
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 53/09)
MINI S TAR S T VO S IGURN OS T I
Granična policija Bosne i Hercegovine
1. Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja i donošenja rješenja područja graničnih prijelaza
- donesen od Ministarstva sigurnosti broj 12-02-2-5944/09 od 11.11.2009. godine (‘’Službeni
glasnik BiH’’ broj 92/09)
2. Odluka o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja članu posade stranog broda za kretanje u
mjestu zadržavanja broda - donesen od direktora Granične policije BiH broj 18-05-1-02-33298/09 od 29.12.2009. godine (‘’Službeni glasnik BiH’’ broj 3/10)
3. Pravilnik o načinu obavljanja graničnih provjera i unosu podataka u putne isprave - donesen
od direktora Granične policije BiH broj 18-05-1-02-3-3080/09 od 9.12.2009. godine (‘’Službeni
glasnik BiH’’ broj 3/10)
4. Pravilnik o izdavanju graničnog odobrenja - donesen od direktora Granične policije BiH broj
18-05-1-02-3-3081/09 od 9.12.2009. godine (‘’Službeni glasnik BiH’’ broj 3/10)
5. Pravilnik o graničnoj kontroli u međunarodnom tranzitnom prometu - donesen od direktora
Granične policije BiH broj 18-05-1-02-3-3082/09 od 9.12.2009. godine (‘’Službeni glasnik BiH’’
broj 3/10)
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
6. Pravilnik o postavljanju i upotrebi tehničkih pomagala te fotografisanju, snimanju i korištenju
video nadzora na graničnim prijelazima uz državnu granicu - donesen od direktora Granične
policije BiH broj 18-05-1-02-3-150/10 od 12.1.2010. godine (‘’Službeni glasnik BiH’’ broj 5/10)
92
7. Pravilnik o obavljanju i troškovima graničnih provjera na drugom mjestu u slučajevima
posebnih i opravdanih razloga - donesen od direktora Granične policije BiH broj 18-05-1-02-3151/10 od 12.1.2010. godine (‘’Službeni glasnik BiH’’ broj 5/10)
8. Pravilnik o postupku utvrđivanja i rješavanja graničnog incidenta i drugih povreda državne
granice - donesen od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj VM 320/09 od 30.12.2009.
godine (‘’ Službeni glasnik BiH’’ broj 6/10)
9. Pravilnik o standardima i uvjetima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza - donesen
od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj VM 322/09 od 30.12.2009. godine (‘’Službeni
glasnik BiH’’ broj 6/10)
10.Pravilnik o postupku određivanja privremenog graničnog prijelaza - donesen od Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine broj VM 321/09 od 30.12.2009. godine (‘’Službeni glasnik BiH’’
broj 6/10)
11.Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označava granični
prijelaz i njegovo područje, kao i o načinu postavljanja tih oznaka i signalizacije - donesen od
ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine broj 01-02-2-438/10 od 8.2.2010. godine
(‘’Službeni glasnik BiH’’ broj 17/10)
12.Pravilnik o načinu obavljanja kontrole prenosa oružja i municije preko državne granice donesen od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj VM 66/10 od 18.2.2010. godine (‘’Službeni
glasnik BiH’’ broj 32/10)
Aneks 7.
Spisak konvencija, protokola i pravne stečevine Evropske unije
korištene u izradi Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana
2012-2015.
A. Konvencije i protokoli
1. Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
2. Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. godine i Protokol o statusu izbjeglica iz 1967. godine
3. Konvencija o pravima djeteta
4. Konvencija protiv mučenja i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih tretmana ili kažnjavanja
5. Evropska konvencija o sprečavanju mučenja, nehumanog ili
kažnjavanja
ponižavajućeg tretmana ili
6. Konvencija o statusu lica bez državljanstva
7. Konvencija o zaštiti prava svih radnika – migranata i članova njihovih porodica
8. Konvencija Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima
9. Protokol za sprečavanje, zaustavljanje i kažnjavanje trgovine ljudima, naročito ženama i djecom
kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog kriminala
B. Pravna stečevina Evropske unije
2. Direktiva 2008/115/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 16. decembra 2008. godine o
zajedničkim standardima i postupanjima u državama članicama u vezi s vraćanjem osoba trećih
zemalja čiji je boravak nezakonit
3. Direktiva Vijeća 2003/9/EZ od 27. januara 2003. godine kojom se propisuju minimalni standardi
za prihvat tražioca azila
4. Direktiva Vijeća 2004/83/EZ od 29. aprila 2004. godine o minimalnim standardima za kvalifikaciju
i status državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba koje iz drugih
razloga imaju potrebu za međunarodnom zaštitom i o sadržaju dodijeljene zaštite
5. Direktiva Vijeća 2005/85/EZ od 1. decembra 2005. godine o minimalnim standardima u postupku
za priznavanje i oduzimanje izbjegličkog statusa u državama članicama
6. Direktiva 2004/81/EZ Vijeća od 29. aprila 2004. godine o odobrenju boravka izdanome
državljanima trećih država koji su žrtve trgovine ljudima ili im je pružena pomoć da ilegalno
imigriraju, a surađuju s nadležnim tijelima
7. Uredba Evropskog parlamenta i Vijeća (EZ-a) 562/2006 od 15. marta 2006. godine kojom se
utvrđuje Kodeks Zajednice o pravilima za kretanje osoba preko granica (Shengenski kodeks o
granicama)
8. Direktiva 2003/109/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 25. novembra 2003. godine o statusu
državljana trećih država koji imaju stalni boravak
9. Uredba (EZ) br. 810/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća od 13. jula 2009. godine o uspostavljanju
Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
1. Direktiva Vijeća 2001/51/EZ od 28. juna kojom se dopunjuju odredbe člana 26. Konvencije o
primjeni Shengenskog sporazuma od 14. juna 1985. godine
10.Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. septembra 2003. godine o pravu na spajanje porodice
93
11.Direktiva Vijeća 2005/71/EZ od 12. oktobra 2005. godine o posebnom postupku za ulazak
državljana trećih zemalja u svrhu naučnog istraživanja
12.Direktiva Vijeća 2002/90/EZ od 28. novembra 2002. godine kojom se definira pomaganje
neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka
13.Direktiva Vijeća 2004/114/EZ od 13. decembra 2004. godine o uvjetima prihvata državljana
trećih država u svrhe studija, razmjene učenika, neplaćenog obrazovanja ili dobrovoljnog rada
14.Direktiva Vijeća 2001/40/EZ od 28. maja 2001. godine o uzajamnom priznavanju odluka o izgonu
državljana trećih država
15.Okvirna Odluka Vijeća od 28. novembra 2002. godine o jačanju krivičnog okvira s ciljem
sprečavanja olakšavanja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka
16.Direktiva Vijeća 2003/110/EZ od 25. novembra 2003. godine o pomoći u slučajevima tranzita u
svrhe udaljavanja zračnim putem
17.Uredba Vijeća (EZ-a) br. 377/2004 od 19. februara 2004. godine o uspostavi mreže imigracionih
službenika za vezu
18.Uredba Vijeća broj 2725/2000 od 11. decembra 2000. godine o uspostavi „EURODAC-a“ za
usporedbu otisaka prstiju radi efikasne primjene Dablinske konvencije
19.Uredba Vijeća (EK) broj 380/2008 od 18. aprila 2008. godine kojom se dopunjava Uredba (EK)
broj 1030/2002 o uspostavljanju jedinstvenog formata boravišnih dozvola za državljane trećih
zemalja
Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015.
20.Uredba Evropskog parlamenta i Vijeća (EK) broj 862/2007 od 11. jula 2007. o statističkim
podacima u Zajednici o migracijama i međunarodnoj zaštiti i opozivanje Regulative Vijeća (EC)
broj 311/76 o kompilaciji statističkih podataka o stranim radnicima
94
Finansijska podrška:
Tehnička podrška:
Download

i Akcioni plan za period 2012