НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ПОЗИВ
Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 22. редовној
СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за:
ЧЕТВРТАК 18. ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ У СВЕЧАНОЈ САЛИ У 12 ЧАСОВА
За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА одржане 30. 10. 2014. год. и ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА
ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА одржане 4. 12. 2014. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 20. 10. 2014. До 8. 12. 2014. год.
2.2. Пријављени дипломски радови
2.2.1. Образложење тема дипломских радова
2.3. Пријављени дипломски радови (студенти уписани шк. 2005/06)
2.3.1. Образложења тема дипломских радова
2.4. Пријављени завршни радови
2.4.1. Образложења тема завршних радова
2.5. Списак студената који су одбранили завршни мастер рад од 20. 10. 2014. год. до 8. 12. 2014.
год.
2.6. Пријављени завршни мастер радови
2.6.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.7. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Известилац: проф. др Петар Ускоковић
2.8. Именовање Комисије за завршни испит студената докторских студија
2.9. Молба за продужење рока за завршни испит студената докторских студија
2.10. Продужење рока за одбрану докторске дисертације
2.11. Замена члана Комисије за одбрану докторске дисертације
2.1.2 Предлог одлуке о еквиваленцији предмета
2.13. Предлог одлуке о апсолвентским роковима
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2 Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности студентима докторских студија ТМФ за извођење вежби
3.4. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
3.5. Именовање рецензената за техничко-технолошка решења
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5.ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ђорђе Јанаћковић с.р.
2
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
ЗАПИСНИК
са 21. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 30. 10. 2014. год. у Свечаној сали у
12 часова.
Седници су присуствовала 32 члана Већа.
Одсутни: Славиша Путић, Ненад Радовић, Дарко Радосављевић, Јелена Роган, Гордана
Кокеза, Рајко Шашић, Ендре Ромхањи и Радослав Алексић.
Осим чланова Већа седници је присуствовала Миља Дачић, референт службе за наставностудентске послове , Владимир Аранђеловић, правни референт, Владимир Смуђа, студент
продекан, Милош Узелац, Борјан Соковић и Милена Вујовић.
На предлог декана проф. др Ђорђа Јанаћковића, за ову седницу је прихваћен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА одржане 2. 10. 2014. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 22. 9. 2014. год. до 20. 10. 2014. год.
2.2. Пријављени дипломски радови
2.2.1. Образложење тема дипломских радова
2.3. Пријављени дипломски радови (студенти уписани шк. 2005/06)
2.4. Списак студената који су одбранили завршни рад од 22. 9. 2014. год. до 20. 10. 2014. год.
2.5. Предлог за признавање испита положених на другим високошколским установама
2.6. Списак студената који су одбранили завршни мастер рад од 22. 9. 2014. год. до 22. 9. 2014.
год.
2.7. Пријављени завршни мастер радови
2.7.1. Образложење тема завршних мастер радова
2.8. Измена Правилника о основним и мастер академским студијама
2.9. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Известилац: проф. др Петар Ускоковић
2.10. Именовање Комисије за завршни испит студената докторских студија
2.11. Одлука о буџетском финансирању студената уписаних шк.2010/2011. и 2011/2012. год.
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2 Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
3.4 Давање сагласности истраживачима и студентима докторских студија ТМФ за извођење
вежби
3.5. Давање сагласности за ангажовање техничара у лабораторији ТМФ за извођење вежби
3.6. Предлог за избор у звање професор емеритус
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5.ТЕКУЋА ПИТАЊА
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
3
Тачка 1.
Записник са 20. редовне седнице НН већа одржане 2. 10. 2014. године је усвојен
једногласно (као у материјалу).
Тачка 2.
Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за
наставу.
2.1. НН веће је прихватило списак дипломираних студената у периоду од 22 . 9. 2014. до 20. 10.
2014.(као у материјалу).
2.2. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова (као у материјалу).
2.3. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова (студенти уписани шк.
2005/06.)
(као у материјалу).
2.4. НН веће је прихватило списак студената који су одбранили завршни рад у периоду од 22. 9.
2014. до 20. 10. 2014. (као у материјалу).
2.5. НН веће је донело одлуку о признавању испита положених на другим високошколским
установама (као у материјалу).
2.6. НН веће је прихватило списак студената који су одбранили завршни мастер рад у периоду
од 22. 9. 2014. год .до 20. 10. 2014. год.( као у материјалу).
2.7. НН веће је прихватило списак пријављених завршних мастер радова кандидатa (као у
материјалу)
2.8. НН веће је једногласно донело одлуку о измени Правилника о основним и мастер
академским студијама (као у материјалу).
Известилац је био проф. др Петар Ускоковић, продекан за науку
2.9. НН веће је донело одлуку о прихватању:
II. Извештаја Комисија о оцени научне заснованости теме (као у материјалу)
III. Састава Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације (као у материјалу).
2.10. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије за завршни испит студената докторских
студија (као у материјалу).
2.11. НН веће је донело одлуку да се студентима уписаним школске 2010/2011.и 2011/2012.
године омогући да задрже право да се финасирају из буџета годину дана по истеку редовног
трајања студија (продужена година).
Тачка 3.
Известилац по кадровским питањима је био проф. др Александар Орловић, продекан
3.1. НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у
научно-истраживачко звање и то:
1. Ката Трифковић, дипл.инж. избор у звање истраживач сарадник
4
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
3.2. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије референата за писање Извештаја за
избор у научно-истраживачка звања и то:
1.
На предлог Катедре за конструкционе материјале именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Наташе Томић,
дипл. инж., у звање истраживач сарадник, у саставу:
1.
2.
3.
Др Радмила Јанчић-Хајнеман, ван. проф. ТМФ
Др Весна Радојевић, ван. проф. ТМФ
Др Радослав Алексић, ред. проф.ТМФ
3.3. НН веће је донело одлуку о давању сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на
другим факултетима и то:
1.
2.
3.
4.
Др Рајку Шашићу, ред. проф. ТМФ, даје се сагласност за извођење наставе и
вежби на Технолошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву из
предмета Основе електротехнике ( 2 часа предавања и 2 часа вежби ) у зимском
семестру шк. 2014/15. године.
Др Борису Лончару, ред. проф. ТМФ, даје се сагласност за извођење наставе и
вежби на Технолошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву из
предмета Мјерење и регулација процеса ( 3 часа предавања) у летњем семестру
шк. 2014/15. године.
Др Бранку Бугарском, ред. проф. ТМФ, даје се сагласност за извођење наставе
и вежби на Технолошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву из
предмета Оптимизација биотехнолошких процеса ( 2 часа предавања и 2 часа
вежби) у зимском семестру шк. 2014/15. године.
Др Мирјани Филиповић, ред. проф. ТМФ, даје се сагласност за извођење
наставе на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију из предмета
Технологија материјала и занимања са методиком (2+2 часа предавања) у
летњем семестру шк. 2014/15. године.
3.4. НН веће је донело одлуку о давању сагласности истраживачима и студентима
докторских студија за извођење вежби на ТМФ-у и то:
1. Давору Антанасијевићу, истраживачу сараднику Иновационог центра ТМФ за извођење
вежби из предмета Технологија пречишћавања отпадних гасова са фондом од 2 часа по
семестру, шк. 2013/14 године, без накнаде и предмету Контрола квалитета сировина и
производа у фармацеутској индустрији са фондом од 2 часа недељно по семестру, шк.
2014/2015. године, без накнаде.
2. др Ђорђу Вељовићу, научном сараднику за извођење вежби из предмета Биокерамички
материјали са фондом од 2 часа недељно у зимском семестру, шк. 2014/15 године, без
накнаде.
3. др Михајлу Јовићу, научном сараднику Института Винча за извођење вежби из предмета
Аналитичка хемија са фондом од 6 часова недељно у зимском семестру шк. 2014/15 године ,
уз материјалну надокнаду
4. Маји Ђолић, студенту докторских студија даје се сагласност за извођење вежби из
предмета Аналитичка хемија са фондом од 3 часа недељно у зимском семестру шк. 2014/15
године, уз материјалну надокнаду
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
5
5.др Марији Вукчевић, научном сараднику ТМФ-а за извођење вежби из предмета
Инструменталне методе са фондом од 35 часа у зимском семестру шк. 2014/15 године , уз
материјалну надокнаду
6. др Марини Радишић, истраживачу сараднику Иновационог центраТМФ-а за извођење
вежби из предмета Аналитичка хемија са фондом од 3 часа у зимском семестру шк. 2014/15
године, , уз материјалну надокнаду
7. др Бојану Међи, научном сараднику ТМФ-а за извођење вежби из предмета Инжењерско
цртање са фондом од 8 часова недељно у зимском семестру шк. 2014/15 године , уз
материјалну надокнаду
8.др Бојану Међи, научном сараднику ТМФ-а за извођење вежби из предмета из предмета
Примена нумеричких метода у инжењерству материјала са фондом од 1 часа недељно у
зимском семестру шк. 2014/15 године, без накнаде.
9. др Славици Лазаревић, научном сараднику ТМФ-а за извођење вежби из предмета
Технологија воде са фондом од 2 часа недељно у зимском семестру и из предмета Припрема
воде за пиће на мастер студијама са фондом од 2 часа недељно шк. 2014/15 године, без
накнаде.
10.др Светлани Николић, научном сараднику ТМФ-а за извођење вежби из предмета
Биотехнолошки процеси са фондом (до 15 часова по семестру) у зимском семестру 2014/15
године, уз материјалну надокнаду
11.др Александри Ђукић-Вуковић, научном сараднику ТМФ-а за извођење вежби из
предмета Фармацеутска биотехнологија са фондом (до 15 часова по семестру) у зимском
семестру 2014/15 године, уз материјалну надокнаду.
12.Ивани Јевремовић, студенту докторских студија ТМФ-а за извођење експерименталних
вежби из предмета Физичка хемија II са фондом 2 часа недељно у зимском семестру
2014/15 године, уз материјалну надокнаду.
13.Ивани Јевремовић, студенту докторских студија ТМФ-а за извођење експерименталних
вежби из педмета Неметалне превлаке са фондом 2 часа недељно у зимском семестру
2014/15 године, без накнаде.
14.Лидији Радовановић, студенту докторских студија ТМФ-а за извођење
експерименталних вежби из предмета Општа хемија I са фондом од укупно 33 сата (1 група
студената, 3 сата недељно у току 11 недеља) у зимском семестру 2014/15 године.
15.Милени Кнежевић, студенту докторских студија ТМФ-а, за извођење експерименталних
вежби из предмета Пречишћавање отпадних вода (са фондом од 2 часа недељно) у току
зимског семестра у шк. 2014/2015. години, уз материјалну надокнаду.
16. Николи Грозданићу, студенту докторских студија ТМФ-а, за извођење вежби из
предмета Термодинамика (са фондом од 4 часа недељно) у току зимског семестра у шк.
2014/2015. години, уз материјалну надокнаду.
17.Дивни Бајић, студенту докторских студија, за извођење вежби из предмета Топлотне
операције (са фондом од 2 часа недељно) у току зимског семестра и за извођење вежби
из предмета Механичке и топлотне операције (са фондом од 4 часа недељно) пола семестра,
у шк. 2014/2015. години, уз материјалну надокнаду.
6
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
18.Радослави Правиловић, студенту докторских студија ТМФ-а, за извођење вежби из
предмета Основи аутоматског управљања (са фондом од 4 часа недељно) у току зимског
семестра у шк. 2014/2015. години, уз материјалну надокнаду.
19. др Верици Манојловић, научном сараднику ТМФ-а за извођење вежби из предмета
Основи аутоматског управљања (са фондом од 4 часа недељно) у току зимског семестра у
шк. 2014/2015. години, уз материјалну надокнаду.
20.Ивани Ђукић, студенту докторских студија, за извођење вежби из предмета Основи
аутоматског управљања (са фондом од 2 часа недељно) у току зимског семестра у шк.
2014/2015. години, уз материјалну надокнаду.
21. Марији Дучић, студенту докторских студија, за извођење вежби из предмета Основи
аутоматског управљања (са фондом од 2 часа недељно) у току зимског семестра у шк.
2014/2015. години, уз материјалну надокнаду.
22.Јелени Миленковић, студенту докторских студија, за извођење експерименталних вежби
из предмета Хемија животне средине (са фондом од укупно 60 часова ) у току зимског
семестра у шк. 2014/2015. години, уз материјалну надокнаду.
23.мр Милошу Петровићу, стручном сараднику ТМФ-а, за извођење лабораторијских
вежби из предмета Техничка физика I (пет група по два часа, током десет недеља наставе )
у току зимског семестра у шк. 2014/2015. години, уз материјалну надокнаду.
24. Татјани Петровић, стручном сараднику ТМФ-а, за извођење лабораторијских вежби из
предмета Техничка физика I (пет група по два часа, током десет недеља наставе ) у току
зимског семестра у шк. 2014/2015. години, уз материјалну надокнаду.
3.5. НН веће је донело одлуку о давању сагласности за ангажовање техничара (студената
докторских студија) за извођење вежби из предмета Увод у ХИ (са фондом од 8 часова) у
току зимског семестра у шк. 2014/2015. години, уз материјалну надокнаду.
3.6. НН веће је прихватило предлог да се покрене процедура за избор др Слободана
Шербановића, ред. проф. у пензији у звање професора емеритуса.
Taчка 4.
НН веће је информисано о селдећем:
1.
2.
3.
Проф. др Дејан Полети је поставио питање обнављања наставног кадра на
факултету, а
проф. др Ђорђе Јанаћковић је одговорио да Декански колегијум планира да се са
Шефовима катедара организује састанак на коме ће се разматрати стратегија
факултета у вези обнављања наставног кадра на факултету.
Проф. др Александра Перић- Грујић је упознала чланове НН већа са предлогом да
се прерасподеле уписне квоте, тако да је НН веће након разматрања предлога
донело одлуку да се у школској 2014/2015 години изврши прерасподела уписних
квота у складу са Дозволом за рад Технолошко-металуршког факултета
Универзитета у Београду, да се од уписне квоте за упис студената на прву годину
основних академских студија, до 30 преосталих непопуњених самофинансирајућих
места прерасподели на мастер академске студије.
Проф. др Александра Перић- Грујићје обавестила чланове НН већа да Центар за
научно-истраживачки рад студената почиње са радом, а координатор Центра ће
бити студент Милена Вујовић.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
4.
7
Проф. др Ђорђе Јанаћковић и проф. др Петар Ускоковић су обавестили НН веће да
се за потребе извођења дела наставе и истраживања на Катедри за БИБ тражи
одговарајући простор, као и да ће се од следеће године формирати комисија која ће
имати за циљ да утврди којим простором факултет располаже за извођење наставе
и вежби.
Седница је завршена у 12.55 часова
Записничар,
Зорана Маринковић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ђорђе Јанаћковић, с.р
ЗАПИСНИК
са ванредне седнице Наставно- научног већа, одржане 4. 12. 2014. год. у Свечаној сали у 12
часова.
Седници је присуствовало 35 чланова Већа.
Одсутни: Ненад Радовић, Драган Митраковић, Гордана Кокеза, Ендре Ромхањи и Предраг
Живковић.
Осим чланова Већа седници је присуствовао Владимир Аранђеловић, правни референт,
Пре почетка седнице чланови НН већа су минутом ћутања одали пошту преминулом
професору Радославу Алексићу.
На предлог декана проф. др Ђорђа Јанаћковића, за ову седницу је прихваћен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.
Избор у звање професор емеритус
Тачка 1.
Проф. Др Ђорђе Јанаћковић, декан факултета је истакао резулате које је проф. др Слободан
Шербановић постигао у научном-истраживачком и педагошком раду, углед који је својим
радом проф. др Шербановић стекао код нас и у свету, а такође и допринос развоју
Технолошко-металуршког факултета и Универзитета у Београду.
Декан факултета је посебно нагласио допринос проф. Шербановића у сарадњи са
привредним субјектима, међународној сарадњи и елитним европским универзитетима.
Проф. др Алексадндар Орловић је нагласио да није било примедби на мишљење Комисије о
испуњености услова да се др Слободану Шербановићу, редовном професору ТМФ-а у
пензији додели звање професор емеритус.
Формирана је трочална Комисија за бројање и контролу гласачких листића у следећем
саставу:
Владимир Аранђеловић, дипл. правник, др Ацо Јанићијевић и др Јелена Роган.
Након пребројавања гласова установљено је следеће: од укупно 35 присутних чланова НН
већа, 28 чланова је гласало за прихватање предлога, 7 чланова је било против и није било
уздржаних.
НН веће је донело одлуку о прихватању предлога Катедре за хемијско инжењерство да се
проф. др Слободан Шербановић предложи за доделу звања професор емеритус.
Седница је завршена у 12.15 часова
Записничар,
Зорана Маринковић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ђорђе Јанаћковић, с.р
8
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
Prilog uz tačku 2.1.
2.1. SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU
od 20.10.2014. do 08.12.2014. god.
Kandidat
1. Rakićević B. Radivoje
2. Đokić D. Jelena
3. Tošić S. Miloš
Br.
indeksa
103/98
35/04
331/05
Odsek
BIB
FI
HI
Mentor
Dr I. Žižović
Dr P. Uskoković
Dr G. Kokeza
Pros.
7,97
8,08
7,13
Ocena
Dipl. rad
10
10
10
Dat.
odbr.
17.10.
06.11.
26.11.
Prilog uz tačku 2.2.
2.2. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
Kandidat
Br. Indeksa
Mentor,
Koreferent
1. Sarić Miloš
102/01
Dr Jelena Miladinović
(1)
Dr Snežana Grujić
2. Zelić Marko
19/04
3. Jovanović Andrea
236/04
4. Nikolić Darko
244/04
5. Jeftić Svetlana
215/97
Dr Marko Rakin
(1)
Dr Bojan Međo
Dr Dragan Povrenović
(1)
Dr Gordana Kokeza
Dr Miljana Popović
(1)
Dr Željko Kamberović
Dr Gordana Kokeza
(1)
Dr Suzana Dimitrijević
Tema
Koeficijenti aktivnosti u vodenim
rastvorima hidrogenfosfata i
dihidrogenfosfata natrijuma i kalijuma
na povišenim temperaturama
Proračun cevovoda za transport
kiseonika u gasovitom stanju
Prečišćavanje otpadne vode pri procesu
prerade voća
Odsek
NHT
FI
IZŽS
Razvoj postupka sinteze praha sulfida
kalaja pirometalurškim postupkom
MT
Upravljanje proizvodnjom čokolade u
cilju unapređenja poslovnog uspeha
preduzeća konditorske industrije
BIB
2.2.1. OBRAZLOŽENJA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Sarić Miloš
Tema:
Koeficijenti aktivnosti u vodenim rastvorima hidrogenfosfata i
dihidrogenfosfata natrijuma i kalijuma na povišenim temperaturama
Mentor: Dr Jelena Miladinović
Višekomponentni rastvori elektrolita imaju značajnu ulogu u hemijskoj industriji, u
hidrometalurgiji i geohemiji. Poznavanje termodinamičkih osobina elektrolitnih sistema je važno
za proučavanje i razumevanje teorije rastvora elektrolita kao i za upravljanje, projektovanje,
simulaciju i modelovanje tehnoloških postupaka proizvodnje i uređaja u hemijskoj industriji a
naročito u tehnologiji neorganskih soli.
Iako natrijum i kalijum soli fosforne kiseline imaju komercijalan značaj, jer se javljaju
kao komponente standardnih puferskih sistema koji se koriste za kalibraciju pH–metara, u
literaturi nema dovoljno podataka za termodinamičke osobine ovih soli na povišenim
temperaturama. Zbog toga će izopiestički rezultati merenja osmotskih koeficijenata u sistemima
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
9
K2HPO4(aq), Na2HPO4(aq), KH2PO4(aq) i NaH2PO4(aq) u intervalu temperatura od 383,15 do
523,15 K sa NaCl(aq) kao referentnim rastvorom biti obrađeni standardnim jon-interakcionim
modelom. U obradi, osmotski koeficijenti ispitivanih sistema na povišenim temperaturama će biti
korigovani u odnosu na Archer-ove parametre modela za NaCl(aq) kao referentan rastvor.
Na osnovu vrednosti parametara jon-interakcionog modela za sisteme K2HPO4(aq), Na2HPO4(aq),
KH2PO4(aq) i NaH2PO4(aq) biće određena temperaturna zavisnost ovih parametara u intervalu od
383,15 do 523,15 K. Na osnovu ovako određenih parametara modela biće proračunate vrednosti
srednjih jonskih koeficijenata aktivnosti elektrolita u ispitivanim sistemima u širokom opsegu
jonske jačine i na različitim temperaturama kao i vrednosti dopunske Gibbs-ove energije sistema.
2. Zelić Marko
Tema: Proračun cevovoda za transport kiseonika u gasovitom stanju
Mentor: Dr Marko Rakin
Tehnički i medicinski gasovi se koriste za različite namene u farmaceutskoj industriji, u
drugim granama industrije, kao i u medicini. U ovom radu biće dat pregled gasova sa primenama,
kao i elementi procesne opreme koja se koristi za njihovo skladištenje i transport (pre svega
sistemi cevovoda). Takođe, razmotriće se načini dobijanja ovih gasova, uključujući metode
razlaganja vazduha na komponente. Biće urađen proračun cevovoda za transport kiseonika u
gasovitom stanju do rezervoara u postrojenju. Na osnovu radnog pritiska, biće određena kategorija
cevovoda prema važećoj regulativi (pravilniku). Takođe, odrediće se minimalna potrebna debljina
zida elemenata cevovoda prema standardu SRPS EN 13480-3 „Industrijski metalni cevovodi - deo
3: Projektovanje i proračun“.
3. Jovanović Andrea
Tema: Prečišćavanje otpadne vode pri procesu prerade voća
Mentor: Dr Dragan Povrenović
U ovom radu će se prikazati opis toka procesa prerade razne vrste voća radi dobijanja
finalnih proizvoda, tokom koga nastaju određene količine otpadne vode, karakterističnog sastava,
koju treba prečistiti odgovarajućim tretmanom.
Na osnovu prikupljenih podataka sa tržišta uradiće se proračun neophodnih sredstava,
potrebne radne snage, investicionih i eksploatacionih troškova, kako bi se ostvarilo rentabilno
poslovanje na nivou malog preduzeća. Na osnovu definisanja optimalnog proizvodnog kapaciteta
prerade voća, odrediće se potencijalni kvalitet i kapacitet otpadnih voda i predloziti tehnološko
rešenje za njihovo prečišćavanje.
4. Nikolić Darko
Tema: Razvoj postupka sinteze praha sulfida kalaja pirometalurškim postupkom
Mentor: Dr Miljana Popović
Tržište novih čvrstih maziva za frikcione obloge ima posebne zahteve za eliminaciju
štetnih materija, kao što su Pb, Cd, šestovalentni Cr, Sb i sprečavanje njihove migracije u životnu
sredinu. Generalno se smatra, da se navedeni elementi i njihova jedinjenja, koji se mogu uneti u
organizam putem hrane ili vode, veoma teško eliminišu iz organizma i prema nekim saznanjima,
mogu imati i kancerogene efekte. Iz navedenih razloga, već niz godina postoji interes da se
pronađe zamena toksičnih komponenti frikcionih obloga koje su manje opasne po životnu sredinu
i zdravlje čoveka. Sulfidi kalaja su se pokazali kao odgovarajuća alternativa, tako da je poslednjih
decenija razvijen čitav niz inovativnih procesa za njihovu sintezu i primenu, kao komponente
maziva za frikcione obloge.
Osnovni problem pri sintezi sulfida kalaja, do sada razvijenim tehnološkim postupcima,
predstavlja gubitak značajne količine sumpora, koji ne uspeva da difunduje u prah kalaja i
obrazuje odgovarajuće sulfide. Zbog toga je cilj ovog diplomskog rada razvoj postupka sinteze
praha sulfida kalaja pirometalurškim postupkom, koga karakteriše kristalna struktura sa
odgovarajućim odnosom SnS2, Sn2S3 i SnS faza, primenom odgovarajućeg temperaturno-
10
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
vremenskog režima, uz dodatak aditiva kao katalizatora, koji obezbeđuju minimalne gubitke
sumpora i smanjenje, odnosno potpuno eliminisanje njegovog negativnog uticaja na životnu
sredinu.
Eksperimentalni deo diplomskog rada obuhvatiće karakterizaciju polaznih prahova
(određivanje specifične površine čestica, nasipne gustine, tečljivosti, oblika, veličine i raspodele
veličine čestica, analizu mikrostrukture), razvoj procesa sinteze praha sulfida kalaja
pirometalurškim postupkom pri različitom odnosu polaznih prahova kalaja i sumpora, sa i bez
dodatka aditiva (grafit, alkalna jedinjenja, NH4Cl, CaF2), kao i karakterizaciju sintetisanih prahova
(određivanje sadržaja sumpora, rendgenostrukturna analiza i analiza mikrostrukture skenirajućom
elektronskom mikroskopijom sa EDS).
5. Jeftić Svetlana
Tema: Upravljanje proizvodnjom čokolade u cilju unapređenja poslovnog uspeha
preduzeća konditorske industrije
Mentor: Dr Gordana Kokeza
U ovom radu proučavaće se proces upravljanja proizvodnjom čokolade u konkretnoj
fabrici konditorskih proizvoda. U prvom delu rada izvršiće se opis tehnološkog postupka,
karakteristika proizvoda, sirovina i samog postupka proizvodnje. U drugom delu rada izvršiće se
analiza ekonomskih pokazatelja proizvodnje, obima proizvodnje, troškova, ukupnog prihoda,
profita kao i pokazatelja efikasnosti. Cilj rada jeste da se na osnovu datih analiza i obračuna ukaže
na ulogu i značaj procesa upravljanja u ostvarivanju odgovarajućeg poslovnog uspeha preduzeća
kao i na mogućnosti njegovog unapređenja.
U radu će se koristiti analitička, sintetička, verifikaciona metoda, kao i metoda studije slučaja.
Prilog uz tačku 2.3.
2.3. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
(Studenti upisani šk. 2005/06)
Prezime i ime,
Br. indeksa
Mentor,
Koreferent
1. Mančić Miroslav
22/05
Dr Radmila Jančić-Heinemann
(1)
Dr Vesna Radojević
Tema
Uticaj uslova nanošenja
adheziva na fizičko-mehanička
svojstva spajanja optičkih
vlakana
S.program
OHT
2.3.1. OBRAZLOŽENJE TEME DIPLOMSKOG RADA
1. Mančić Miroslav
Tema: Uticaj uslova nanošenja adheziva na fizičko-mehanička svojstva spajanja
optičkih vlakana
Mentor: Dr Radmila Jančić-Heinemann
U situacijama u kojima se optička vlakna skladište na kalemovima i kada je potrebno
obezbediti da se vlakno odmotava velikom brzinom potrebno je optička vlakna fiksirati na kalemu.
Zahtevi koji se postavljaju pri tome vezani su za kvalitet adhezije koja se ostvaruje i za uslove
starenja lepila ukoliko se predviđaju dugotrajno skladištenje ili ekstremne atmosferske temperature
kojima kalem može biti izložen. U tim uslovima izbor adheziva je od ključnog značaja. U
eksperimentalnom delu rada predviđa se ispitivanje polimerne prevlake na optičkom vlaknu
korišćenjem infracrvene spektroskopije, elektronske i optičke mikroskopije kako bi se utvrdila
kompatibilnost sa adhezivom čije se korišćenje predviđa. Osim izbora materijala za adheziv
predviđa se i razmatranje tehnoloških parametara koji su vezani za ravnomernost nanošenja
adheziva i pregled metoda za određivanje kvaliteta adhezije.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
11
Prilog uz tačku 2.4.
2.4. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI RADOVI
Kandidat
Br. indeksa
Mentor,
Koreferent
1. Jovanović Gvozden
55/10
Dr Dragomir Glišić
(1)
Dr Nenad Radović
2. Nikolić Mladen
281/99
Dr Dragan Povrenović
(1)
Dr Nevenka Bošković-Vragolović
3. Jovičić Slađan
165/09
Dr Ivona Radović
(1)
Dr Mirjana Kijevčanin
4. Obradović Dragana
143/10
Dr Dragana Živojinović
(1)
Dr Aleksandra Perić-Grujić
5. Jovanović Jovana
34/08
Dr Suzana Dimitrijević
(1)
Dr Slavica Šiler-Marinković
6. Jović Danica
114/06
Dr Suzana Dimitrijević
(2)
Dr Slavica Šiler-Marinković
Tema
Određivanje kritičnog
napona za lom cepanjem
srednje ugljeničnog
mikrolegiranog čelika
primenom metode konačnih
elemenata
Prikupljanje i prečišćavanje
otpadnih voda grada
Kruševca
Primena otpada
prehrambene industrije u
heterogeno katalizovanoj
proizvodnji biodizela
Određivanje sadržaja
ukupnih kiselina i
ugljendioksida u gaziranim
bezalkoholnim napicima
Korišćenje otpadne kafe kao
adsorbenta za uklanjanje
organskog opterećenja iz
vodenog rastvora
Ispitivanje uticaja
koncentracije etanola na
mikrotalasnu ekstrakciju
polifenola iz otpadne kafe
S.progr.
IM
IZŽS
HPI
KK
BIB
BT
2.4.1. OBRAZLOŽENJA TEMA ZAVRŠNIH RADOVA
1. Jovanović Gvozden
Tema: Određivanje kritičnog napona za lom cepanjem srednje ugljeničnog
mikrolegiranog čelika primenom metode konačnih elemenata
Mentor: Dr Dragomir Glišić
Napon za lom cepanjem može se odrediti postupkom ispitivanja savijanjem u četiri tačke
i ispitivanjem površine preloma, uz primenu metode konačnih elemenata za izračunavanje napona
i deformacija, po metodi Grifitsa i Ovena (Griffith’s-Owen). Za izračunavanje napona i
deformacija metodom konačnih elemenata koristi se dvodimenzionalni model uz pretpostavku
ravanskog stanja deformacije.
Lom cepanjem kod mikrolegiranih čelika najčešće započinje stvaranjem inicijalne
mikropsline lomljenjem krupnih krtih čestica sekundarnih faza, kao što su čestice TiN ili MnS.
Međutim, u nekim slučajevima lom cepanjem je iniciran lomljenjem izduženih karbidnih čestica
na granici feritnih zrna ili cementitnih pločica u perlitu, u zoni velikih plastičnih deformacija, kao
što je u blizini mašinskog zareza na epruveti za ispitivanje savijanjem u četiri tačke. Tada se, pored
kritične vrednosti napona loma, σF*, može definisati i kritična vrednost plastične deformacije za
12
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
inicijaciju loma cepanjem, εpc. U ovom slučaju, postavlja se pitanje tačnosti proračuna napona i
deformacija primenom dvodimenzionalnog modela u uslovima ravanskog stanja deformacije.
Cilj ovog rada je primena trodimenzionalnog modela konačnih elemenata, u uslovima
troosnog stanja deformacije i nelinearnosti geometrije, za izračunavanje napona i deformacija pri
ispitivanju savijanjem u četiri tačke po Grifitsu i Ovenu, i poređenje sa rezultatima
dvodimenzionalnog modela u uslovima ravanskog stanja deformacije.
2. Nikolić Mladen
Tema: Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca
Mentor: Dr Dragan Povrenović
U ovom radu će se prikupiti dostupni podaci o količinama i kvalitetu otpadnih voda koje
nastaju na područiju grada Kruševca. Posebno će se napraviti pregled industrijskih postrojenja, u
kojima nastaje otpadna voda. U drugom delu rada predložiće se neophodni tehnološki postupci za
predtretman pojedinačnih industrijskih otpadnih voda, kao i moguće rešenje za tretman
komunalnih otpadnih voda. Prikupljeni podaci i predložene tehnologije poslužiće za analizu
potencijalnih rešenja pri projektovanju postrojenja za prečišćavanje otpadne vode grada Kruševca.
3. Jovičić Slađan
Tema: Primena otpada prehrambene industrije u heterogeno katalizovanoj
proizvodnji biodizela
Mentor: Dr Ivona Radović
Biodizel je smeša metil estara sa dugim nizom masnih kiselina, a dobija se iz netoksičnih
bioloških izvora kao što su biljna ulja i životinjske masti reakcijom katalitičke transesterifikacije.
Dosadašnja proizvodnja biodizela uključuje jake baze, ili kiseline kao katalizatore zbog njihove
velike aktivnosti i stepena konverzije, pri čemu se reakcija odigrava u homogenoj fazi. Međutim,
separacija katalizatora i prečišćavanje produkata je vremenski zahtevan i skup proces i rezultira
velikim količinama otpadnih voda. Navedeni problemi procesa u homogenoj fazi prevazilaze se
uvođenjem heterogenog katalizatora koji bi se lako mogao odvojiti iz reakcione smeše. Savremena
istraživanja pokazuju da se kao potencijalni izvor katalizatora na bazi kalcijum-oksida mogu
koristiti školjke, ostrige, koske pojedinih riba, kokošije kosti, kao i ljuska jajeta.
U ovom radu ispitivaće se aktivnost kalcijum-oksida kao katalizatora dobijenog kalcinacijom
ljuske kokošijih jaja kontrolisanim zagrevanjem na temperaturama 800-900°C. U cilju smanjenja
maseno-prenosnih ograničenja u heterogeno katalizovanoj reakciji moguće je vršiti impregnaciju
katalizatora na nosaču. U ovom radu ispitivaće se aktivnost kalcijum-oksida impregniranog na
alkalnim i zemnoalkalnim metalima. Pratiće se uticaj temperature i dužine vremena trajanja
procesa kalcinacije na termofizičke parametre aktiviranog katalizatora. Takođe, određivanjem
prinosa reakcije transesterifikacije iz metanola i recikliranih biljnih ulja utvrdiće se optimalni
uslovi proizvodnje katalizatora i reakcije transesterifikacije.
4. Obradović Dragana
Tema: Određivanje sadržaja ukupnih kiselina i ugljendioksida u gaziranim
bezalkoholnim napicima
Mentor: Dr Dragana Živojinović
Osnovni sastojak osvežavajućih bezalkoholnih pića je voda (~90 %) ili ređe prirodna
mineralna voda, u kojoj su rastvoreni šećeri (konzumni šećer tj. saharoza ili ugljenohidratni sirupi
kao što su invertni, glukozni ili fruktozni) u količini od 7-10%. Osvežavajuća gazirana bezalkoholna
pića se proizvode i stavljaju u promet sa dodatkom ugljendioksida u količini od oko 0,4 %. Ostali
sastojci su brojni aditivi koji se dodaju za poboljšanje ukusa, postizanje boje i arome kao i za
postizanje stabilnosti proizvoda. Osvežavajuća bezalkoholna pića mogu biti aromatizovana s
voćnim sokom, aromatičnim biljnim ekstraktima ili najčešće sa sintetskim aromatskim materijama.
Dodaju se i razne kiseline od kojih se najčešće upotrebljava limunska zatim askorbinska, fumarna,
glukonska, propionska, mlečna, jabučna, vinska i druge, za bolji ukus proizvoda i kao
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
13
antioksidansi za stabilizaciju boje. Međutim „COLA“ pića se zakiseljavaju s fosfornom kiselinom
da bi se postigao „oštar ukus koji grize“, a dodaje se i kofein koji je gorkastog ukusa. Dodaju se
takođe i prirodne ili sintetske boje koje podsećaju na deklarisano voće. U ovom radu biće
analizirani različiti uzorci komercijalnih bezalkoholnih gaziranih napitaka, koji su dostupni na
našem tržištu. Primeniće se klasične analitičke metode za analizu sadržaja CO2 i ukupne kiselosti.
Dobijeni rezultati biće statistički obrađeni i upoređeni sa sastavom na deklaracijama, kao i sa
propisima o dozvoljenim količinama ispitivanih supstanci, propisanih našim pravilnicima o
kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pića, a biće sagledani i sa aspekta kvaliteta naših proizvoda
u odnosu na evropske standarde.
5. Jovanović Jovana
Tema:
Korišćenje otpadne kafe kao adsorbenta za uklanjanje organskog
opterećenja iz vodenog rastvora
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
U radu će se koristiti otpadna kafa kao adsorpbent za uklanjanje organskog opterećenja iz vodenog
rastvora. Kao model vodenog rastvora, korisitće se rastvor surutke. Pratiće se efikasnost procesa
adsorpcije u zavisnosti od uticaja pH, koncentracije organske materije i mase adsorbenta.
Primeniće se kontinualni sistem na koloni. Za praćenje parametera efikasnosti adsorpcije će se
koristiti spektrofotometrijske analitičke metode.
6. Jović Danica
Tema: Ispitivanje uticaja koncentracije etanola na mikrotalasnu ekstrakciju
polifenola iz otpadne kafe
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
Otpadna kafa, koja zaostaje nakon konzumiranja ”domaće” kafe, sadrži znatnu količinu
bioaktivnih komponenti. U cilju iskorišćenja ove otpadne sirovine, dostupne u velikim količinama,
može se izvršiti ekstrahovanje polifenolnih komponenti koje su glavni nosioci antioksidativne
aktivnosti kafe, generalno.
U radu će se izvršiti mikrotalansa ekstrakcija ukupnih polifenola primenom etanola kao
rastvarača. Variraće se koncentracije etanola u vodenom rastvoru i pratiće se ukupni prinos i
sadržaj ukupnih polifenola. Anitoksidativna svojstva dobijenih ekstrakta će se ispitivanti metodom
inhibicije DPPH radikala i ispitivanjem sposobnosti redukcije Fe3+ do Fe2+, FRAP metodom.
Primeniće se standardne analitičke metode
Prilog uz tačku 2.5.
2.5. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI MASTER RAD
od 20.10.2014. do 08.12.2014. god.
Kandidat
Br.
indeksa
Studijski
program
1. Jovanović D. Sandra
3066/13
BIB
2. Cvetić B. Jovana
3157/13
BIB
3. Stojanović M. Jovo
3143/13
HI
Ocena
Mentor
Prosek
Završni
mas. rad
Dr M. VukašinovićSekulić
Dr M. VukašinovićSekulić
Dr Rada Petrović
9,89
10
9,38
10
9,00
10
Dat.
odbr.
03.12.
08.12.
10.12.
14
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
Prilog uz tačku 2.6.
2.6. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI MASTER RADOVI
Kandidat-tema
1. Ermis Rdwan, dipl. inž.
3168/13
Fizičko-mehanička svojstva dentalnih
kompozitnih materijala
2. Omar Saad, dipl. inž.
3171/13
Dobijanje aluminijum-oksidnih vlakana za
ojačavanje dentalnih kompozitnih materijala
3. Bajić Biljana, dipl. inž.
3088/13
Ispitivanje kinetičke adsorpcije boje kristal
violet na otpadne repine rezance
4. Milošević Sanja, dipl. inž.
3138/13
Uticaj supstituenata na 1H i 13C NMR
hemijska pomeranja 1-aril-3-metilpirolidin2,5-diona
Komisija
1. Dr Vesna Radojević, van. prof. TMF
(1)
2. Dr Petar Uskoković, red. prof. TMF
3. Dr Radmila Jančić-Heinemann, van. prof. TMF
1. Dr Radmila Jančić-Heinemann, van. prof. TMF
(1)
2. Dr Vesna Radojević, van. prof. TMF
3. Dr Petar Uskoković, red. prof. TMF
1. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF
(1)
2. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
3. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
1. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
(1)
2. Dr Nataša Valentić, docent TMF
3. Dr Jasmina Nikolić, docent TMF
S.prog.
IM
IM
BIB
2.6.1. OBRAZLOŽENJA TEMA ZAVRŠNIH MASTER RADOVA
1. Ermis Rdwan
Tema: Fizičko-mehanička svojstva dentalnih kompozitnih materijala
Mentor: Dr Vesna Radojević
Dentalni restorativni kompozitni materijali sa polimernom matricom našli su široku
primenu zahvaljujući dobrim mehaničkim svojstvima, dimenzionalnoj stabilnosti, estetici,
jednostavnoj obradi i mogućnosti repariranja. Tipični materijali koji predstavlja pogodnu osnovu
za ojačavanje su akrilati koji se često koriste za izradu zubnih proteza, kao i materijala za
podlaganje i reparaciju zubnih proteza. Ojačanjem u vidu neorganskih čestica popravljaju se
fizičko-mehanička svojstva dentalnih restorativnih kompozita.
U okviru ovog završnog rada ispitaće se mogućnost dobijanja kompozitnog materijala sa
polimernom matricom od komercijalnog autopolimerizujućeg akrilata Simgal, Galenika, sa
ojačanjem u obliku čestica sintetičkog zeolita. U teorijskom delu diplomskog rada analiziraće se
uzajamnost strukture i svojstava dentalnih kompozitnih materijala modifikovanja površine čestica
zeolita i njihov uticaj na mikromehanička svojstva kompozita.
U eksperimentalnom delu predviđeno je procesiranje kompozita sa ojačanjem česticama
zeolita. Karakterizacija dobijenih kompozita izvešće se primenom DSC metode (termička
svojstva), metode SEM (morfologija dobijenih kompozita). Ispitivanje mehaničkih svojstava biće
izvedeno ispitivanjem udarom konrolisane energije.
2. Omar Saad
Tema: Dobijanje aluminijum-oksidnih vlakana za ojačavanje dentalnih kompozitnih
materijala
Mentor: Dr Radmila Jančić-Heinemann
Dentalni restorativni kompozitni materijali sa polimernom matricom imaju dobra estetska
i fizičko-mehanička svojstva. Počev od početaka primene dentalnih kompozitnih materijala
HI
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
15
tendencija je da se koriste različita ojačanja kako bi se modifikovala mehanička svojstva naročito
čvrstoča, tvrdoća i modul elastičnosti.
U okviru ovog završnog rada ispitaće se mogućnost dobijanja hibridnog ojačanja
za kompozitni materijal sa polimernom matricom. Podešavanjem uslova za formiranje vlakana u
električnom polju moguće je uticati na uslove formiranja veoma tankih keramičkih vlakana na bazi
aluminijum-oksida. U teorijskom delu diplomskog rada analiziraće se osnovni fenomeni koji prate
formiranje keramičkih vlakana u električnom polju i metode za njihovu karakterizaciju
korišćenjem elektronske mikroskopije i analize slike.
U eksperimentalnom delu predviđeno je dobijanje aluminijum-oksidnih vlakana u
električnom polju i karakterisanje mofrologije dobijenog proizvoda. Kao prekursor za dobijanje
aluminijum-oksidnih keramičkih vlakana koriste se rastvorne soli aluminijuma uz dodatak u vodi
rastvornih polimera kako bi se podesila reološka svojstva prekursora za formiranje vlakana u
električnom polju. Proces formiranja vlakana moguće je voditi tako da se podese morfološke
karakteristike dobijenih vlakana kako bi se ostvarila pogodna svojstva za ojačavanje polimerne
matrice kompozitnog materijala. Karakterizacija morfologije dobijenog proizvoda biće izvedena
korišćenjem elektronske mikroskopije i analizom slike.
3. Bajić Biljana
Tema: Ispitivanje kinetičke adsorpcije boje kristal violet na otpadne repine rezance
Mentor: Dr Slavica Šiler-Marinković
Repini rezanci zaostaju kao otpadni proizvodi u industriji šećera, nakon izdvajanja
saharoze iz šećerne repe. Koriste se kao stočna hrana i u maloj meri kao izvori dijetetskih vlakana
za ljudsku ishranu. Količine rezanaca koje generišu šećerane su ogromne i predstavljaju ozbiljan
problem za proizvođača šećera. Svaka nova potencijalna primena je zbog toga vredna pažnje. U
radu će biti ispitana mogućnost primene repinih rezanaca kao adsorbensa bazne boje kristal violet.
Ispitivaće se uticaj fizičko-hemijskih parametara: pH, količine adsorbensa, koncentracije
adsorbata, brzine mešanja, vremena i temperature na kinetiku adsorpcije. Ispitaće se i uticaj
prethodne pripreme adsorbenta mikrotalasnom aktivacijom. Dobijeni kinetički parametri će se
uporediti sa onim koji su pod istim uslovima dobijeni na drugom otpadu poljoprivrednom i
industrijskom otpadu.
4. Milošević Sanja
Tema: Uticaj supstituenata na 1H i 13C NMR hemijska pomeranja 1-aril-3metilpirolidin-2,5-diona
Mentor: Dr Gordana Ušćumlić
13
C i 1H-NMR hemijska pomeranja dvanaest 1-aril-3-metilpirolidin-2,5-diona će biti
određena u deuterisanom dimetilsulfoksidu (DMSO-d6). Korelaciona analiza hemijskih pomeranja
pojedinih ugljenikovih atoma ispitivanih jedinjenja izazvana prisutnim supstituentima (SCS) sa σp,
induktivnim (σI ) i različitim rezonancionim (σR) konstantama će biti izvršena korišćenjem SSP
(monoparametarska), DSP (dvoparametarska) i DSP-NLR (dvoparametarska nelinearna) metoda.
Rezultati korelacionih analiza treba da ukažu na efekte supstituenata za posmatrane ugljenikove
atome. Takođe, biće diskutovan način prenošenja induktivnog i rezonancionog efekta u odnosu na
geometriju ispitivanih molekula.
16
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
Prilog uz tačku 2.7.
2.7. DOKTORSKE DISERTACIJE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme
Kandidat-tema
1. Mr MILORAD ĆIRKOVIĆ, dipl. inž.
PROCES AUTOGENE OKSIDACIJE I
TOPLJENJA PRŽENCA SULFIDNIH
KONCENTRATA BAKRA
KOMPLEKSNOG I POLIMETALIČNOG
SASTAVA
2. ANITA LAZIĆ, dipl. inž.
SINTEZA, STRUKTURA I SVOJSTVA
POTENCIJALNO BIOLOŠKI AKTIVNIH
DERIVATA SPIROHIDANTOINA
3. MLADEN MIHAILOVIĆ, dipl. inž.
HEMIJSKA MODIFIKACIJA POVRŠINE
NOSAČA SA CILJEM DOBIJANJA
IMOBILISANIH LIPAZA I
GALAKTOZIDAZA POVEĆANE
AKTIVNOSTI I STABILNOSTI
4. BOJANA RADOJKOVIĆ, dipl. inž.
FIZIČKO-MEHANIČKA SVOJSTVA
MATERIJALA TRETIRANIH LASEROM
Komisija
1. Dr Željko Kamberović, red. prof. TMF
2. Dr Karlo Raić, red. prof. TMF
3. Dr Marija Korać, viši naučni saradnik TMF
4. Dr Zoran Anđić, viši naučni saradnik
ITNMS, Beograd
1. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
2. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
3. Dr Nataša Valentić, docent TMF
4. Dr Vesna Vitnik, viši naučni saradnik, IHTM
1. Dr Dejan Bezbradica, van. prof. TMF
2. Dr Zorica Knežević-Jugović, red. prof. TMF
3. Dr Aleksandar Marinković, docent TMF
4. Dr Nenad Milosavić, naučni saradnik
Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
1. Dr Milorad Zrilić, van. prof. TMF
2. Dr Vesna Radojević, van. prof. TMF
3. Dr Radmila Jančić-Heinemann, van. prof. TMF
SP/ods.
MI
HI
BIB
IM
4. Dr Slavica Ristić, naučni savetnik Instituta Goša
5. Dr Dušica Stojanović, naučni saradnik TMF
5. Mr LAZAR KOPANJA, dipl. inž.
PRIMENA DESKRIPTORA OBLIKA U
KLASIFIKOVANJU MAGNETNIH
OSOBINA NANOMATERIJALA
6. SANJA ĆULUBRK, master fiziko
hemičar
SINTEZA, OPTIČKA I
TERMOMETRIJSKA SVOJSTVA
NANOČESTICA GADOLINIJUMTITANATA I LUTECIJUM-TITANATA
DOPIRANIH JONIMA RETKIH
ZEMALJA
7. MINA MEDIĆ, dipl. inž.
MULTIFUNKCIONALNE
NANOČESTICE MAGNEZIJUMORTOTITANATA DOPIRANOG JONIMA
RETKIH ZEMALJA I PRELAZNIH
METALA
1. Dr Boris Lončar, red. prof. TMF
2. Dr Marin Tadić, viši naučni saradnik INN Vinča
3. Dr Radmila Jančić-Heineman, van. prof. TMF
4. Milan Tadić, red. prof. Elektrotehničkog
fakulteta u Beogradu
5. Dr Dragiša Žunić, van. prof. Fakulteta za
kompjuterske nauke, Megatrend Univerzitet
1. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
2. Dr Miroslav D. Dramićanin, naučni savetnik
INN Vinča i red. prof. Fizičkog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
3. Dr Vesna Lojpur, naučni saradnik INN Vinča
4. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
5. Dr Dragana Jovanović, naučni saradnik
INN Vinča
1. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
2. Dr Miroslav D. Dramićanin, naučni savetnik
INN Vinča i red. prof. Fizičkog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
3. Dr Vesna Lojpur, naučni saradnik INN Vinča
4. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
5. Dr Vesna Đorđević, naučni saradnik INN Vinča
HHT
IM
IM
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
8. MILICA CAREVIĆ, dipl. inž.
PROIZVODNJA I IMOBILIZACIJA
MIKROBNIH β-GALAKTOZIDAZA ZA
PRIMENU U
TRANGALAKTOZILACIONIM
REAKCIJAMA
9. IVANA MIJATOVIĆ, dipl. inž.
MATEMATIČKO MODELOVANJE
KATALITIČKOG REAKTORA ZA
HIDROTRITING FRAKCIJA SREDNJIH
DESTILATA
17
1. Dejan Bezbradica, van. prof. TMF
2. Dr Zorica Knežević-Jugović, red. prof. TMF
3. Dr Maja Vukašinović-Sekulić, van. prof. TMF
4. Dr Dušan Veličković, naučni saradnik
Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
BIB
1. Dr Aleksandar Orlović, red. prof. TMF
2. Dr Nikola Nikačević, van. prof. TMF
3. Dr Sandra Glišić, naučni saradnik TMF
4. Dr Goran Bošković, red. prof. TF Univerzitet u
Novom Sadu
HI
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. SVETLANA ILIĆ, dipl. inž.
SOL-GEL SINTEZA I KARAKTERIZACIJA
MULITA DOPIRANOG GVOŽĐEM
2. VESNA NIKOLIĆ, mast. inž.
KATALITIČKI MATERIJALI NA BAZI
SISTEMA Ni-Pd/Al2O3
Komisija
1. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
2. Dr Branko Matović, naučni savetnik
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
3. Dr Slavica Zec, viši naučni saradnik
Instituta za nuklearne nauke „Vinča“
4. Dr Snežana Grujić, van. prof. TMF
5. Dr Jelena Miladinović, van. prof. TMF
1. Dr Željko Kamberović, red. prof. TMF
2. Dr Mirjana Filipović, red. prof. TMF
3. Dr Miroslav Sokić, viši naučni saradnik
Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih
mineralnih sirovina u Beogradu
4. Dr Zoran Anđić, viši naučni saradnik
Univerziteta u Beogradu
Inovacioni centar Hemijskog fakulteta
5. Dr Marija Korać, viši naučni saradnik TMF
SP/odsek
IM
MI
III. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije
Kandidat-tema
1. Mr AKRAM ARIEBI HALAP
STRUKTURA I ZAVARLJIVOST Al-Mg
LEGURA VISOKE ČVRSTOĆE ZA
BRODOGRADNJU
2. ANA KRAMAR, dipl. inž.
MODIFIKOVANJE POVRŠINE
CELULOZNIH VLAKANA PRIMENOM
DIELEKTRIČNOG BARIJERNOG
PRAŽNJENJA
Komisija
1. Dr Endre Romhanji, red. prof. TMF
2. Dr Miljana Popović, van. prof. TMF
3. Dr Vencislav Grabulov, naučni savetnik IMS
4. Dr Tamara Radetić, naučni savetnik TMF
1. Dr Mirjana Kostić, red. prof. TMF
2. Dr Bratislav Obradović, van. prof. Fizičkog
fakulteta u Beogradu
3. Dr Koviljka Asanović, van. prof. TMF
4. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
5. Dr Svjetlana Janjić, docent Tehnološkog
fakulteta u Banja Luci
SP/ods.
MI
TI
18
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
3. STOJA MILOVANOVIĆ, dipl. inž.
IMPREGNACIJA TIMOLA NA ČVRSTE
NOSAČE NATKRITIČNIM UGLJENIK(IV)OKSIDOM
1. Dr Irena Žižović, van. prof. TMF
2. Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof.
TMF
3. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
4. Dr Maja Radetić, van. prof. TMF
5. Dr Marko Stamenić, naučni saradnik TMF
6. Dr Vlada Veljković, red. prof. Tehnološkog
fakulteta Univerziteta u Nišu
HI
IV. Ocena doktorske disertacije (Referat u prilogu)
Kandidat-tema
1. Mr SANJA MARINOVIĆ, dipl. inž.
PRIMENA NOVIH POLIMERNIH
NANOKOMPOZITNIH MATERIJALA
SA GLINOM U PREČIŠĆAVANJU
VODA KOJE SADRŽE DERIVATE
FENOLA
Komisija
1. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
2. Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof. TMF
3. Dr Aleksandra Milutinović-Nikolić, naučni
savetnik Univerziteta u Beogradu, Instituta za
hemiju, tehnologiju i metalurgiju
4. Dr Aleksandra Nastasović, naučni savetnik
Univerziteta u Beogradu, Instituta za hemiju,
tehnologiju i metalurgiju
5. Dr Zorica Vuković, viši naučni saradnik
Univerziteta u Beogradu, Instituta za hemiju,
tehnologiju i metalurgiju
2. Mr IMHIMMAD ALSADIK
ALI ABOOD
KOMPONENTE NA BAZI SILICIJUMKARBIDA U ELEKTRONSKIM
KOLIMA VELIKE SNAGE
1. Dr Rajko Šašić, red. prof. TMF
2. Dr Boris Lončar, red. prof. TMF
3. Dr Stanko Ostojić, van. prof. TMF
4. Dr Petar Lukić, van. prof. Mašinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
5. Dr Nebojša Romčević, naučni savetnik Instituta
za fiziku Univerziteta u Beogradu
SP/odsek
HHT
TF
Prilog uz tačku 2.8.
2.8. IMENOVANJE KOMISIJE ZA ZAVRŠNI ISPIT
STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA
SP/ods.
Kandidat-br. indeksa
Komisija
1. ALEKSANDAR P. STAJČIĆ, dipl. inž.
4089/10
1. Dr Slaviša Putić, red. prof. TMF
2. Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF
3. Dr Radmila Jančić-Heinemann,
van. prof. TMF
IM
Prilog uz tačku 2.9.
2.9. Molba za produženje roka za podnošenje referata o urađenoj doktorskoj disertaciji
U ime Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Zvezdane Baščarević, dipl.
inž. tehnologije, koja je formirana na sednici NNV-a održanoj 26.06.2014. godine, molim NN
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
19
Veće da odobri produženje roka za podnošenje izveštaja o urađenoj disertaciji: „Uticaj rastvora
amonijum-nitrata i natrijum-sulfata na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi
elektrofilterskog pepela termoelektrana“ do sednice NN Veća koja će se održati u januaru 2015.
godine. Razlog za kašnjenje izveštaja je potreba da se nakon prvog čitanja urađene disertacije
unesu određene korekcije, nakon kojih je bilo potrebno da članovi Komisije pročitaju korigovanu
verziju disertacije.
Komentor
Dr Rada Petrović, red. prof. s.r.
Prilog uz tačku 2.10.
2.10. PRODUŽENЈE ROKA ZA ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
Mr Radojica Pešić, dipl. inž. tehnologije, podneo je molbu za produženje roka za izradu
doktorske disertacije pod nazivom „Prenos količine kretanja i toplote na uronjenu sferu u
pakovanim i fluidizovanim slojevima gas-čestice“ za 1 godinu, odnosno do 19.10.2015. godine. U
molbi navodi da je razlog za produženje roka taj, što je u periodu od jula 2009. do novembra 2011.
godine obavljao funkciju generalnog direktora JP „Nuklearni objekti Srbije“, kao lice postavljeno
od Vlade Srbije, zbog čega je došlo do kašnjenja u realizaciji aktivnosti na izradi disertacije.
Nastavno-naučno veće Fakulteta je Odlukom br. 35/177 od 06.09.2007. godine odobrilo
predlog teme doktorske disertacije mr Radojice Pešića.
Veće naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu dalo je saglasnost na
predlog teme navedene doktorske disertacije Odlukom br. 011 612-1206/74/07, od 19.10.2007.
godine.
Rok za odbranu doktorske disertacije bio je 19.10.2012. godine.
Nastavno-naučno veće Fakulteta je, na zahtev doktoranda i uz salasnost mentora,
Odlukom br. 35/312 od 28.09.2012. godine odobrilo produženje roka za odbranu doktorske
disertacije do 19.10.2013. godine.
Nastavno-naučno veće Fakulteta je, na zahtev doktoranda i uz salasnost mentora,
Odlukom br. 35/374 od 21.11.2013. godine odobrilo produženje roka za odbranu doktorske
disertacije do 19.10.2014. godine.
Sa zahtevom je saglasan mentor, dr Željko Grbavčić, red. prof.
Prilog uz tačku 2.11.
2.11. Zamena člana komisije za odbranu doktorske disertacije
Na Veću Katedre za konstrukcione i specijalne materijale održane 04.12.2014. godine odlučeno je
da se za člana komisije, umesto preminulog profesora dr Radoslava Aleksića, za odbranu
doktorske disertacije Ramadan Dukalija, pod naslovom: „Sinteza i karakterizacija scintilacionih
kompozitnih materijala sa polimernom matricom“ predloži Radmila Jančić Heinemann.
Prilog uz tačku 2.12.
2.12. Predlog odluke o ekvivalenciji predmeta
Savet Univerziteta u Beogradu, na sednici održanoj 28.02.2014. godine, doneo je Odluku o
izmenama i dopunama Statuta Univerziteta kojom je propisano da studenti svih nivoa studija
kojima je prestao status studenta u slučajevima iz člana 92 stav 1 i stav 6 tačke 2 i 3 Statuta
20
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
Univerziteta, mogu samo još jednom upisati isti ili sličan studijski program. Nastavno-naučno veće
fakulteta odlučuje o priznavanju položenih ispita.
S obzirom na navedeno predlaže se donošenje sledeće
ODLUKE
Na osnovu člana 89 b ispiti položeni po NPP osnovnih akademskih studija od 2006. i 2008.
godine, u smislu naziva predmeta, broja časova, broja ESPB bodova i programa predmeta, mogu
se priznati kao ekvivalentni ispitima položenim po NPP od 2014. godine.
Ispiti položeni po NPP master akademskih studija od 2008. godine u smislu u smislu naziva
predmeta, broja časova, broja ESPB bodova i programa predmeta, mogu se priznati kao
ekvivalentni ispitima položenim po NPP od 2014. godine.
Ispiti položeni po NPP doktorskih akademskih studija od 2007. i 2008. godine u smislu u smislu
naziva predmeta, broja časova, broja ESPB bodova i programa predmeta, mogu se priznati kao
ekvivalentni ispitima položenim po NPP od 2014. godine.
PREDSEDNIK NN VEĆA
Prof.dr Đorđe Janaćković
Prilog uz tačku 2.13.
2.13. Predlog odluke o apsolventskim rokovima
Na osnovu člana 40, stav 1, tačka 4, a u vezi člana 5 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o
visokom obrazovanju (Sl. Glasnik br. 93/2012), Nastavno-naučno veće Tehnološko-metalurškog
fakulteta Univerziteta u Beogradu, je na sednici održanoj 18.12.2014. godine donelo sledeću
ODLUKU
Studentima upisanim u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2010/2011 i 2011/2012.
godine, po isteku redovnog trajanja studija, odobrava se polaganje ispita u apsolventskim ispitnim
rokovima, i to polaganje ispita iz predmeta letnjeg semestra u novembarskom ispitnom roku i
polaganje ispita iz predmeta zimskog semestra u aprilskom i majskom ispitnom roku.
PREDSEDNIK NN VEĆA DEKAN
Prof. dr Đorđe Janaćković
Prilog uz tačku 3.
3. KADROVSKA PITANJA
3.1. Izveštaj komisije referenata za reizbor u naučno istraživačko zvanje
1.
Jovana Vuković, dipl.inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
3.2. Imenovanje Komisije referenata za pisanje Izveštaja za izbor u naučno istraživačka
zvanja
1.
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju predlaže Komisiju referenata za
pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Svetlane Nikolić, dipl. inž. u
zvanje viši naučni saradnik u sastavu:
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
21
1. Dr Ljiljana Mojović, red. prof. TMF
2. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF
3. Dr Vlada Veljković, red. prof. TF u Leskovcu
2.
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju predlaže Komisiju referenata za
pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Mirjane Rajilić-Stojanović, dipl.
inž. u zvanje viši naučni saradnik u sastavu:
1. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
2. Dr Zorica Knežević-Jugović, red. prof. TMF
3. Dr Nataša Golić, naučni savetnik, Instituta za molekularnu genetiku
I genetsko inženjerstvo (IMGGI) u Beogradu
3.
Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Tijane S. Radoman, dipl. inž. u zvanje
naučni saradnik u sastavu:
1. Dr Enis Džunuzović, docent TMF
2. Dr Katarina Jeremić, red. prof. TMF
3. Dr Jasna Džunuzović, viši naučni saradnik, IHTM
4.
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Ivane Mijatović, dipl. inž. u zvanje
istraživač saradnik u sastavu:
1. Dr Aleksandar Orlović, red. prof. TMF
2. Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF
3. Dr Sandra Glišić, naučni saradnik, TMF
5.
Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Mladena Zdravkovića, dipl. inž. u zvanje
istraživač saradnik u sastavu:
1. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
2. Dr Marko Rakin, van. prof. TMF
3. Dr Milan Čekerevac, naučni savetnik IHIS Techno-experts d.o.o.
6.
Katedra za konstrukcione i specijalne materijale predlaže Komisiju referenata za
pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Nataše Tomić, dipl. inž. u zvanje
istraživač saradnik u sastavu:
1. Dr Radmila Jančić Hajnemann, van. prof. TMF
2. Dr Vesna Radojević, van. prof. TMF
3. Dr Petar Uskoković, red. prof. TMF
7.
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju predlaže Komisiju referenata za
pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Andree Stefanović, master inž. u
zvanje istraživač saradnik u sastavu:
1. Dr Zorica Knežević-Jugović, red. prof. TMF
2. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
3. Dr Radivoje Prodanović, van. prof. Hemijskog fakulteta u Beogradu
22
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
8.
Katedra za hemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Nataše Obradović, dipl. inž. u zvanje istraživač
saradnik u sastavu:
1. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
2. Dr Marica Rakin, van. prof. TMF
3. Dr Marko Rakin, van. prof. TMF
9.
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju predlaže Komisiju referenata za
pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Nataše Šekuljica, master inž. u
zvanje istraživač pripravnik u sastavu:
1. Dr Zorica Knežević-Jugović, red. prof. TMF
2. Dr Dušan Mijin, red. prof. TMF
3. Dr Radivoje Prodanović, van. prof. Hemijskog fakulteta u Beogradu
10. Katedra za metalurško inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja
o ispunjenosti uslova za izbor Jelene B. Uljarević, master inženjer organizacionih
nauka u zvanje istraživač pripravnik u sastavu:
1. Dr Željko Kamberović, red. prof. TMF
2. Dr Gordana Kokeza, red. prof. TMF
3. Dr Mirjana Filipović, red. prof. TMF
3.3. Davanje saglasnosti studentima doktorskih studija TMF za izvođenje vežbi
1. Daje se saglasnost Lidiji Radovanović, istraživaču saradniku Inovacionog centra TMF za
izvođenje vežbi iz predmeta Nanomaterijali i nanotehnologije sa fondom od 15 časova,
šk. 2013/14 godine.
2. Daje se saglasnost Jeleni Vicanović, studentu doktorskih studija Matematičkog fakulteta
za izvođenje vežbi iz predmeta Matematika I sa fondom od 8 časova, šk. 2013/14
godine.
3.4. Davanje saglasnosti nastavnicima TMF za angažovanje na drugim fakultetima
1. Dr Bobanu Marinkoviću, vanrednom profesoru TMF-a daje se saglasnost za
izvođenje nastave na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu iz predmeta Matematika II (letnji
semestar), Spektralana analiza (letnji semestar) i Matematika III (zimski semestar) šk. 2014/15
godine.
2. Dr Predragu Živkoviću, van. prof. TMF-a daje se saglasnost za izvođenje nastave na
Visokoj školi strukovnih studija-Beogradska politehnika u Beogradu iz predmeta Grafička
tehnologija sa fondom od 2 časa u letnjem semestru i Metode i tehnike ispitivanja grafičkih
proizvoda sa fondom od 2 časa u letnjem semestru šk.2014/2015 godinu.
3.5. Imenovanje recenzenata za tehničko-tehnološka rešenja
Na predlog Katedre za metalurško inženjerstvo, molimo NN Veće da se imenuju rezenzenti za
tehničko rešenje pod nazivom: “Poboljšani tehnološki postupak sporog hlađenja šljaka iz primarne
proizvodnje bakra” koje predstavlja rezultat realizacije projekta broj TR-34033 “Inovativna
sinergija nus-produkata, minimizacije otpada i čistije proizvodnje u metalurgiji”, finansiranog od
strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u periodu od 2011. do
2014. godine, čiji je rukovodilac dr Željko Kamberović, redovni professor TMF.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
23
Autori: dr Željko Kamberović, inž. Marija Korać, inž. Zoran Anđić, mast.inž. Vesna Nikolić i inž.
Aleksandar Mihajlović.
Predloženi recenzenti su:
1.
2.
Dr Karlo Raić, red. prof. TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Mirjana Filipović, van. prof. TMF Univerziteta u Beogradu
-----------------------------------1. Na predlog Katedre za metalurško inženjerstvo, molimo NN Veće da se imenuju
rezenzenti za tehničko rešenje pod nazivom: “Tehnološki režim proizvodnje Al-Mg legura visoke
čvrstoće za brodske konstrukcije, drumska i železnička transportna sredstva” koje predstavlja
rezultat realizacije projekta broj TR-34018 “Razvoj tehnologije proizvodnje i zavarivanja Al-Mg
legura visoke čvrstoće za primenu u konstrukcijama drumskih i železničkih transportnih
sredstava”, finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike
Srbije, u periodu od 2011. do 2014. godine, čiji je rukovodilac dr Endre Romhanji, redovni
professor TMF.
Autori: dr Željko Kamberović, inž. Marija Korać, inž. Zoran Anđić, mast.inž. Vesna Nikolić i inž.
Aleksandar Mihajlović.
Predloženi recenzenti su:
3.
4.
Dr Željko Kamberović, red. prof. TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Nenad Radović, van. prof. TMF Univerziteta u Beogradu
-------------------------------------------------2. Imenuju se dr Igor Balać, van. prof. Mašinskog fakulteta i dr Jasna Stajić-Tošić, naučni
savetnik IHTM kao recenzenti tehničkog rešenja pod nazivom „Razvoj opreme i procesa dobijanja
polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima“ projekta
MPNTR evidencioni broj TR-34011.
----------------------------------------------3. Imenuju se dr Miodrag Lazić, profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Nišu i dr
Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF kao recenzenti tehničkog rešenja pod nazivom „Tehnološki
postupak dobijanja izomerizovanog ekstrakta iz hmelja (Humulus lupulus L.) za primenu u
farmaceutskim formulacijama“ nastalo na projektu III45017.
----------------------------------------------------------------4. Imenuju se dr Dušanka Pejin, red. prof. TF u Novom Sadu u penziji i dr Milica
Radosavljević, naučni savetnik Instituta za kukuruz, Zemun-polje, kao recenzenti tehničkog
rešenja pod nazivom „Postupak proizvodnje mlečne kiseline i probiotskog dodatka ishrani
životinja na tečnoj destilerijskoj džibri“.
24
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
25
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITET U BEOGRADU
Predmet: Podobnosti teme i kandidata Svetlane Ilić, dipl. ing. tehnologije , za izradu doktorske
disertacije
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu održanog 22.05.2014. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu podobnosti
teme i kandidata Svetlane Ilić, dipl. ing. tehnologije, za izradu doktorske disertacije i naučne
zasnovanosti teme „SOL-GEL SINTEZA I KARAKTERIZACIJA MULITA DOPIRANOG
GVOŽĐEM”.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ
1.
Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Ilić (Milorad) Svetlana rođena je 28.05.1981. godine u Beogradu. Posle završene osnovne
škole u Barajevu (Beograd) upisuje XV beogradsku gimnaziju koju završava 2000. Godine, kada
upisuje Tehnološko – metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 2008. godine na
smeru Neorganske hemijske tehnologije sa ocenom 10, odbranivši diplomski rad sa temom
„Predviđanje rastvorljivosti u sistemu KCl + NaCl + MgCl2 + H2O na temperaturi 298.15 K“.
Godine 2010, upisuje doktorske studije na smeru inženjerstvo materijala, gde je u
oktobru 2013. godine odbranila završni rad pod nazivom „Sinteza i karakterizacija čistog mulita i
mulita dopiranog gvožđem“ sa ocenom 10 pred komisijom u sastavu: mentor – dr Đorđe
Janaćković, red. prof. i ko-mentori: dr Rada Petrović, red. prof. i dr Snežana Grujić, red. prof. U
okviru doktorskih studija položila je sve ispite predviđene studijskim programom, sa prosečnom
ocenom 9,83.
Od februara 2011. godine stalno je zaposlena u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ u
Laboratoriji za materijale sa zvanjem istraživač pripravnik. Odlukom Naučnog veća Instituta za
nuklearne nauke „Vinča“, održanog 28. 12. 2011. godine u Beogradu, Svetlana Ilić stekla je zvanje
istraživač - saradnik.
1.2. Stečeno naučno-istraživačko iskustvo
Kandidat je u okviru studijskog programa doktorskih studija Inženjerstvo materijala
položio sve ispite predviđene studijskim programom, sa prosečnom ocenom 9,83. Položeni ispiti i
ostvareni bodovi u okviru doktorskih studija su dati u tabeli:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Odabrana poglavlja matematičke analize
Nauka o materijalima i inženjerstvo materijala
Hemijska kinetika
Termodinamika čvrstog stanja
Fizika materijala
Metode karakterizacije keramičkih i staklastih
materijala
Ocena
ESPB
10
10
10
9
9
5
6
5
5
4
10
4
26
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Fazne ravnoteže u višekomponentnim sistemima
Struktura stakla i staklastih materijala
Niskotemperaturni keramički procesi
Teorijski osnovi keramike i stakla
Sinteza, svojstva i primena biokeramičkih
materijala
Završni ispit
Srednja ocena/ukupno
10
10
10
10
4
4
4
5
10
4
10
9,83
30
80
Svetlana Ilić, diplomirani inženjer tehnologije, od februara 2011. godine stalno je
zaposlena u Institutu nuklearnih nauka „Vinča“ u Laboratoriji za materijale. Angažovana je na
projektu integralnih i interdisciplinarnih istraživanja: „Sinteza, procesiranje i karakterizacija
nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne
sredine i biomedicine“, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (broj
projekta 45012) gde je uključena na istraživanjima vezanim za dobijanje gustih oksidnih
keramičkih materijala postupcima sol-gel sinteze. Iz ove oblasti publikovala je jedan rad u
vrhunskom međunarodnom časopisu (vrsta rezultata M21 – 1 rad).
Kandidat Svetlana Ilić je koautor dva rada objavljena u vrhunskim međunarodnim
časopisima (vrsta rezultata M21 – 2 rada), jednog rada u međunarodnom časopisu verifikovanog
posebnom odlukom (vrsta rezultata M24 – 1 rad) i pet saopštenja u zbornicima sa međunarodnih
skupova (vrsta rezultata M34 – 5 radova)
Spisak objavljenih naučnih radova i saopštenja
Radovi objavljeni u vrhunskim međunarodnim časopisima – M21
1. Ilić S., Zec S., Miljković M., Poleti D., Pošarac-Marković M., Janaćković Dj., Matović B.:
Sol–gel synthesis and characterization of iron doped mullite, ˗ Journal of Alloys and
Compounds, Vol 612, 2014, pp. 259˗264, Impact factor: 2,726; ISSN: 0925-8388
2.
Matović B., Nikolić D., Labus N., Ilić S., Maksimović V., Luković J., Bučevac D.:
Preparation and properties of porous, biomorphic, ceria ceramics for immobilization of Sr
isotopes, ˗ Ceramics International, Vol 39, No 8, 2013, pp. 9645–9649, Impact Factor: 2,086;
ISSN: 0272-8842.
3.
Nesic A., Kokunesoski M., Ilic S., Gordic M., Ostojic S., Micic D., Velickovic S.:
Biocomposite membranes of highly methylated pectin and mesoporous silica SBA-15, ˗
Composites Part B: Engineering, Vol 64, 2014, pp. 162-167, Impact Factor: 2,602; ISSN:
1359-8368.
Rad objavljen u časopisu od međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom –
M24
1.
Matović B., Pantić J. , Luković J., Ilić S., Stanković N., Kokunešoski M., Miljević M.:
Synthesis and characterization of (Ba,Yb) doped ceria nanopowders, ˗ Processing and
Application of Ceramics, Vol 5 No 2, 2011, pp. 69-72, ISSN: 1820-6131.
Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja, štampan u izvodu - М34
1.
Zec S., Ilić S., Stojmenović M., Bučevac D., Matović B., Bošković S.: Gd9.33(SiO4)6O2
oxyapatite synthesized by sol-gel combustion method, ˗ Proceedings of the 1st Conference of
the Serbian Ceramic Society, Belgrade 2011, pp. 72, ISBN: 978-86-7306-107-8.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
27
2.
Ilić S., Zec S., Bučevac D., Mihailović-Radosavljević A., Babić B., Matović B.: Synthesis and
caracterization of mullite, ˗ Proceedings of the Conference for Young Scientists, The 9th
Students' Meeting and 2nd ESR COST MP0904 Workshop, Novi Sad 2011, pp. 66, ISBN:97886-80995-97-7.
3.
Ilić S., Zec S., Mihailović-Radosavljević A., Maksimović V., Kokunešoski M., Matović B.:
Synthesis and characterization of Fe-doped mullite, ˗ Proceedings of the 2nd Coference of the
Serbian Ceramic Society, Belgrade 2013, pp. 72, ISBN:978-86-80109-18-3.
4.
Kokunešoski M., Šaponjić А., Matović B., Ilić S.: Тhe influence of boric acid on synthesis of
porous silica ceramic, ˗ Proceedings of the 2nd Coference of the Serbian Ceramic Society,
Belgrade 2013, pp. 82, ISBN:978-86-80109-18-3.
5.
Ilić S., Zec S., Poleti D., Matović B.: Preparation of mullite and Fe-doped mullite powder
precursors by sol-gel combustion process, ˗ Proceedings of the Conference for Young
Scientists, The 10th Students' Meeting and 3rd ESR COST MP0904 Workshop, Novi Sad 2013,
pp. 29, ISBN:978-86-6253-028-8.
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i postignutih rezultata tokom doktorskih studija kandidat
Svetlana Ilić pokazala je izrazitu sklonost i sposobnost za bavljenje naučnoistraživačkim
radom. Kandidat samostalno obavlja istraživačke zadatke i aktivno je uključena u istraživanja
tima u okviru projekta. Do sada je objavila jedan rad u vrhunskim međunarodnim časopisima
(M21) i pet saopštenja u zbornicima sa međunarodnih skupova (M34) iz oblasti istraživanja
predložene teme doktorske disertacije. Takođe, kandidat je koautor dva rada objavljena u
časopisima od međunarodnog značaja (M21) i jednog rada u međunarodnom časopisu
verifikovanog posebnom odlukom (M24).
Na osnovu uvida u istraživački rad i objavljene rezultate, Komisija smatra da kandidat
Svetlana Ilić u potpunosti ispunjava uslove za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
2.
Predmet i cilj istraživanja
Zahvaljujući izvanrednoj visokotemperaturnoj stabilnosti, mulit predstavlja značajan materijal
kako u oblasti tradicionalne keramike, tako i kao savremeni keramički materijal [1, 2]. Visoka
temperatura formiranja mulita uslovljava retko nalaženje ovog materijla u prirodi. Izborom
odgovarajućih postupaka sinteze moguće je uticati na mikrostrukturu materijala, njegova
mehanička i termička svojstva [3]. Postupcima sinteze keramičkih prahova iz rastvora moguće
je ostvariti homogenizaciju komponenti na atomskom nivou čime se snižava temperatura
formiranja mulita, kao i temperatura sinterovanja u odnosu na konvencionalni postupak
sinterovanja [4, 5]. Predmet ovog rada, u najširem smislu, obuhvatiće sintezu i karakterizaciju
prahova prekursora mulita dopiranog gvožđem, dobijenih kombinacijom postupaka sol-gel
sinteze i metode sagorevanja iz rastvora. Takođe, istraživaće se dobijanje i mehanizam
sinterovanja ispresaka sintetisanih prahova. Formiranje mulita se odigrava u toku procesa
reakcionog sinterovanja, što dovodi do bolje denzifikacije ispresaka.
U zavisnosti od uslova sinteze, temperature i sredine u kojoj se odvija, u kristalnu rešetku
mulita mogu se ugraditi joni različitih prelaznih metala dajući čvrste rastvore mulita [1, 3].
Dopanti kao što je gvožđe utiču na anizotropni rast zrna mulita, pa sa povećanjem sadržaja
gvožđa zrna postaju izduženija, usmerenije orjentisana tako da se bolje pakuju, što povećava
gustinu sinterovanih ispresaka [1, 6 - 8]. Rast zrna je, takođe, povezan i sa opadanjem
viskoziteta tečne, staklaste faze koja egzistira na granicama zrna u toku procesa sinteriovanja.
28
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
Pored uticaja na mikrostrukturu materijala, povećanje sadržaja gvožđa u kristalnoj rešetci
mulita snižava i temperaturu formiranja mulita [9, 10]. Izborom metoda sinteze prekursora
dopiranog mulita iz rastvora povećava se granica rastvorljivosti gvožđa u mulitu [7].
Pregled literaturnih podataka pokazuje da je najveći broj publikacija objavljen sredinom
devedesetih godina prošlog veka, kada je mulit probudio veliko interesovanje zahvaljujući
izvanrednoj visokotemperaturnoj stabilnosti. Uporedo sa ovim istraživanjima vršena su i
izučavanja uticaja metoda sinteze iz rastvora na strukturu i svojstva ovog materijla. Takođe,
pored proučavanja monolitne mulitne keramike proučavani su i kompoziti na bazi mulita u
cilju povećanja žilavosti ovog strukturnog materijala kao glavnog njegovog nedostatka.
Literatura
1.
P. Sarin, W. Yoon, R.P. Haggerty, C. Chiritescu, N.C. Bhorkar, W.M. Kriven, Effect of
transition-metal-ion doping on high temperature thermal expansion of 3:2 mullite—an in
situ, high temperature, synchrotron diffraction study, J. Eur. Ceram. Soc., Vol 28, 2008,
pp. 353–365.
2.
K. Okada, H. Schneider, Application of mullite ceramics, in: H. Schneider, S. Komarneni
(Eds.), Mullite, Wiley-VCH, Weinheim, 2005, pp. 327–348.
3.
H. Schneider, J. Schreuer, B. Hildmann, Structure and properties of mullite—a review, J.
Eur. Ceram. Soc., Vol 28, 2008, pp. 329–344.
4.
J. C. Brinker, G. W. Scherer, Sol-gel science: the physics and chemistry of sol-gel
processing, Academic Press, San Diego, USA, 1990, pp. 108-223.
5.
K. C. Patil, M. S. Hegde, T. Rattan, S. T. Aruna, Cemistry of Nanocrystalline Oxide
Materials, Combustion Synthesis, Properties and Applications, World Scientific
Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore, 2008, pp. 42-60.
6.
S. P. Chaudhuri, S. K. Patra, A. K. Chakraborty, Electrical resistivity of transition metal
ion doped mullite, J. Eur. Ceram. Soc., Vol 19, 1999, pp. 2941-2950.
7.
H. Schneider, Foreign cation incorporation in mullite, In: Schneider, H. and Komarneni,
S., (Eds.), Mullite. Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2005
8.
H. Schneider, H. Rager, Iron incorporation in mullite, Ceram. Int., Vol 12, 1986, pp. 117–
125.
9.
O. Burgos-Montes, R. Moreno, M.T. Colomer, J.C. Fariñas, Synthesis of mullite powders
through a suspension combustion process, J. Am. Ceram. Soc., Vol 89, No 2, 2006, pp.
484–489.
10. O. Burgos-Montes, R. Moreno, M.T. Colomer, J.C. Fariñas, Influence of combustion aids
on suspension combustion synthesis of mullite powders, J. Eur. Ceram. Soc., Vol 26,
2006, pp. 3365–3372.
3.
Polazne hipoteze
Osnovna hipoteza sa kojom se ulazi u istraživanje je da se dopiranjem mulita jonima prelaznih
metala, u ovom slučaju gvožđem, može poboljšati sinterabilnost mulita što vodi povećanju
gustine i poboljšanju termomehaničkih svojstva materijala dobijenih od prahova prekursora
sintetisanih metodama sinteze iz rastvora. U okviru istraživanja, kombinacijom sol-gel
postupka i metode sagorevanja biće sintetisani prahovi prekursora nedopiranog mulita i mulita
dopiranog gvožđem definisanog sastava Al(6-x)FexSi2O13 , gde x ima vrednosti od 0 do 0,90
što odgovara sadržaju gvožđa 0 - 15 mas% Fe2O3 . Nakon paljenja suvog gela i termičkog
tretmana u kome se prah oslobađa organskog ostatka dobijeni amorfni prahovi prekursora biće
uniaksijalno i izostatski presovani kako bi se dobili ispresci koji će biti podvrgnuti različitim
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
29
uslovima sinterovanja u cilju ispitivanja uticaja sadržaja gvožđa na konsolidaciju ispresaka u
zavisnosti od uslova sinterovanja.
Različitim metodama (rendgenska difrakciona analiza, diferencijalna skenirajuća
kalorimetrija, skenirajuća elektronska mikroskopija) biće praćene promene sastava čvrstih
rastvora mulita i morfologije čestica prahova prekursora kao i mikrostruktura sinterovanih
uzoraka. Pretpostavlja se da će sa povećanjem sadržaja gvožđa u kristalnoj rešetki mulita doći
do snižavanja temperature formiranja mulita – mulitizacije. Takođe, očekuje se da sa
povećanjem sadržaja gvožđa u kristalnoj rešetki mulita dođe do promene parametara rešetke
mulita što utiče na promenu veličine zrna, kao i orjentaciju zrna koja postaje usmerenija, čime
se zrna bolje pakuju a samim tim se povećava gustina materijala. U toku rada, istraživanja će
biti usmerena i na ispitivanje uticaja sadržaja gvožđa na mehanička svojstva materijala, kao
što su mikrotvrdoća, makrotvrdoća i žilavost sinterovanih uzoraka.
4.
Naučne metode istraživanja
Planiranim istraživanjem biće obuhvaćena sinteza prahova prekursora nedopiranog mulita i
mulita dopiranog gvožđem za sastave koji odgovajuju definisanom sastavu čvrstog rastvora
mulita Al(6-x)FexSi2O13, gde x ima vrednosti od 0 do 0,90 što odgovara sadržaju gvožđa 0 - 15
mas% Fe2O3. Karakterizacija sintetisanih prahova prekursora mulita kao i sinterovanih
ispresaka dobijenih polazeći od sintetisanih prahova biće izvršena sledećim metodama:
5.
1.
Rendgenskom difrakcionom analizom (XRD) izvršiće se identifikacija faza i
praćenje promena parametara rešetke dopiranog mulita u zavisnosti od promene
sadržaja gvožđa. Takođe, ovom metodom biće određena veličina kristalita kao i
mikronaprezanja u kristalnoj rešetki mulita u zavisnosti od sadržaja gvožđa koji se
ugradi u kristalnu rešetku mulita.
2.
Skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM) biće ispitana morfologija čestica
prahova prekursora, veličina i oblik zrna i pora sinterovanih ispresaka dopiranog
mulita, a metodom energetske disperzione spektroskopije (EDS) utvrdiće se sastav
čestica prahova i faza u sinterovanim isprescima.
3.
Diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom (DSC) biće određene temperature
faznih transformacija, kao i uticaj promene sadržaja gvožđa na temperaturu
mulitizacije.
4.
Mossbauer spektroskopijom pratiće se supstitucija katjona Al3+ katjonima Fe3+ u
kristalnoj rešetki mulita.
5.
Infracrvenom spektroskopijom (IR) biće analiziran proces formiranja prahova
prekursora mulita sintetisanih kombinacijom sol-gel postupka i metode sagorevanja
iz rastvora.
6.
Mikrotvrdoća i makrotvrdoća sinterovanih ispresaka u zavisnosti od promene
sadržaja gvožđa dopiranog mulita kao i uslova formiranja ispresaka i sinterovanja.
Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da će rezultati istraživanja u okviru ove doktorske disertacije doprineti novim
saznanjima o:
–
uticaju uslova sinteze na morfologiju praha i mikrostrukturu sinterovanih uzoraka
nedopiranog mulita i mulita dopiranog gvožđem,
–
mehanizmu kristalizacije mulita iz gelova koji su dobijeni kombinacijom sol-gel postupka
i metodom sagorevanja iz rastvora,
30
6.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
–
mehanizmu sinterovanja mulita polazeći od prahova sintetisanih sol-gel postupkom u
kombinaciji sa metodom sagorevnja,
–
uticaju dopanata na strukturne, mikrostrukturne i fizičko-mehaničke karakteristike mulita
dobijenog od sintetisanih prahova,
–
optimalnim parametrima procesiranja za dobijanje guste mulitne keramike.
Plan istraživanja i struktura rada
Predviđa se da će doktorska disertacija biti sačinjena od sledećih poglavlja: Uvod, Teorijski
deo, Eksperimentalni deo, Rezultati i Diskusija, Zaključak i Literatura.
U poglavlju Uvod biće definisani glavni ciljevi disertacije, predmet istraživanja i očekivani
doprinos disertacije.
Poglavlje Teorijski deo sadržaće relevantne podatke koji se odnose na:

strukturu i svojstva mulita, sa posebnim osvrtom na dopiranje mulita jonima
prelaznih metala,

hemijske postupke sinteze mulita, i

metode karakterizacije materijala.
U Eksperimentalnom delu biće navedeni materijali i metode korišćene u eksperimentalnom
radu:

materijali i hemikalije korišćene u postupku sinteze prahova prekursora nedopiranog
mulita i mulita dopiranog gvožđem,

priprema i sinterovanje ispresaka nedopiranog mulita i mulita dopiranog gvožđem,

instrumentalne metode karakterizacije materijala dobijenog od sintetisanih prahova
prekursora mulita kao i samih prahova, i

ispitivanje mehaničkih karakteristika materijala.
Poglavlje Rezultati i Diskusija sadržaće detaljan prikaz dobijenih rezultata i njihovu diskusiju.
Detaljno će biti analizirana strukturna i morfološka svojstva sintetisanih prahova prekursora
nedopiranog mulita i mulita dopiranog gvožđem, dobijenih sol-gel postupkom u kombinaciji
sa metodom sagorevanja. Takođe, biće analizirane strukturne i mikrostrukturne karakteristike
sinterovanih uzoraka u zavisnosti od količine ugrađenog gvožđa u kristalnu rešetku mulita.
Posebna pažnja biće posvećena mehanizmu kristalizacije u zavisnosti od uslova sinteze
polaznih prahova. U okviru ovog poglavlja biće prodiskutovan i mehanizam sinterovanja
dopiranog mulita. Analizom faznog sastava biće utvrđeno da li se postupcima sinteze iz
rastvora može povećati granica rastvorljivosti gvožđa u mulitu. Mehanička svojstva ispresaka
nedopiranog i dopiranog mulita dobijenog od polaznih sintetisanih prahova, mikrotvrdoća,
makrotvrdoća i žilavost, biće detaljno prodiskutovana i praćena njihova promena u zavisnosti
od promene sadržaja dopanta u kristalnoj rešetki mulita.
U Zaključku biće sumirani dobijeni rezultati i izvedeni relevantni zaključci na osnovuu
izvršenih ispitivanja.
Litertura će sadržati navode citirane u radu i publikacije proistekle iz istraživačkog rada ove
doktorske disertacije.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
7.
31
Zaključak i predlog
Na osnovu iznetih podataka, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije “SOL-GEL
SINTEZA I KARAKTERIZACIJA MULITA DOPIRANOG GVOŽĐEM”, koju je predložila
Svetlana Ilić, dipl. ing. tehnologije, naučno zasnovana i pruža mogućnost za ostvarivanje značajnih
naučnih i praktičnih rezultata. Komisija takođe smatra da je Svetlana Ilić, dipl. ing. tehnologije,
podoban kandidat za rad na predloženoj temi i stoga predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta da prihvati predloženu temu i odobri Svetlani Ilić njenu izradu
pod mentorstvom dr Đorđa Janaćkovića, redovnog profesora Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu i dr Branka Matovića, naučnog savetnika Instituta za nuklearne nauke
„Vinča“ Univerziteta u Beogradu.
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Tehnološkog Inženjerstva
(uža naučna oblast - Inženjerstvo materijala) za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet
Univerziteta u Beogradu
Članovi komisije,
U Beogradu, 01.09.2014.
1. __________________________________
Prof. dr Đorđe Janaćković, red. prof. Univerziteta u
Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
2. __________________________________
Dr Branko Matović, naučni savetnik Univerziteta u
Beogradu, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
3. __________________________________
Dr Slavica Zec, viši naučni saradnik, Univerziteta u
Beogradu, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
4. ________________________________
Prof. dr Snežana Grujić, van. prof. Univerziteta u
Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
5. __________________________________
Prof. dr Jelena Miladinović, van. prof. Univerziteta u
Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
32
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
33
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Vesne D. Nikolić, mast. inž. zaštite životne sredine i zaštite
na radu za izradu doktorske disertacije
Odlukom br. 35/270 od 06.10.2014. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu
podobnosti teme i kandidata Vesne D. Nikolić, mast. inž. zaštite životne sredine i zaštite na radu
za izradu doktorske disertacije i naučne zasnovanosti teme KATALITIČKI MATERIJALI NA
BAZI SISTEMA Ni-Pd/Al2O3.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
REFERAT
1. Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Vesna D. Nikolić, mast. inž. zaštite životne sredine i zaštite na radu, rođena je
23. 06. 1984. godine u Užicu. Osnovnu školu „Slobodan Sekulić“ završila je u Užicu, a „Petu
beogradsku gimnaziju” u Beogradu. Školske 2003/2004 godine upisala je studije na Fakultetu
tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Studije je završila 2008. godine na smeru
Inženjerstvo zaštite životne sredine, sa prosečnom ocenom 9,06. Diplomski - master rad pod
nazivom: „Metode upravljanja otpadom iz procesa livenja obojenih metala“ odbranila je sa
ocenom 10,00. Školske 2008/09 godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Metalurško inženjerstvo. Položila je sve ispite predviđene
planom i programom na doktorskim studijama sa prosečnom ocenom 9,92. Odbranila je Završni
ispit pod nazivom „Reciklaža bakra i plemenitih metala iz otpadnih štampanih ploča“ 2010.
godine, sa ocenom 10,00. U toku osnovnih studija bila je stipendista Fondacije za razvoj naučnog i
umetničkog podmlatka, a od 2009. godine stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj
Republike Srbije, za doktorske studije. Zaposlena je u Inovacionom centru
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu od 2010. godine.
Od 2009. godine Vesna D. Nikolić se bavi eksperimentalnim istraživanjima u oblasti Metalurškog
inženjerstva, koja se odnose na dobijanje bakra i plemenitih metala iz elektronskog otpada i na
razvoj procesa i tehnologije sinteze monolitnih Ni/Al2O3 katalizatora. Angažovana je na
projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Izabrana je u
zvanje istraživač pripravnik 2011. godine, a u zvanje istraživač saradnik 2013. godine. U okviru
rada na projektima, usavršavala je metode naučno-istraživačkog postupka i prijavila temu za
izradu doktorske disertacije pod nazivom „Katalitički materijali na bazi sistema Ni-Pd/Al2O3“. Ima
objavljene radove u časopisima međunarodnog značaja (kategorije M22 i M23), saopštenja sa
skupova međunarodnog značaja štampana u celini, rad u časopisu nacionalnog značaja i koautor je
dva tehnička rešenja. Istraživanja i ostvareni rezultati su u skladu sa predloženom temom
disertacije.
Završila je Obuku za izradu energetskih audita u industriji 2011. godine, u organizaciji
Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu i Mreže za energetsku efikasnost u industriji
Srbije. Stečena znanja primenila je tokom učešća u izradi tehničkog elaborata pod nazivom
„Utrvrđivanje toplotnih gubitaka infracrvenom termografijom pri termičkoj obradi aluminijuma“ u
34
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
okviru međunarodnog projekta E! 6735-ESPAL. Učestvovala je u internom mapiranju
inovacionog potencijala za potrebe projekta „Tehnološko brokerstvo i mapiranje inovacionog
potencijala TMF-a i IC TMF-a“. Pohađala je radionice: "How to Write a World Class Paper"
(2013), u organizaciji kompanije ELSEVIER i "Kreiranje inovacija: pogled u budućnost IKT-a"
(2013), u organizaciji Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu i kompanije Erikson.
Obučena je za rad u programskim paketima „Origin“, „SuperPro Designer“, „HSC Chemistry“,
„FLIR Tools“, „Adobe Photoshop“ i „CorelDRAW“. Poseduje aktivno znanje engleskog jezika i
osnovno znanje ruskog jezika.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Vesna D. Nikolić je školske 2008/09 godine upisala doktorske studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu Univerziteta u Beogradu na studijskom programu Metalurško inženjerstvo. Uspešno je
položila sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 9,92 i ocenom 10,00 na
Završnom ispitu sa temom „Reciklaža bakra i plemenitih metala iz otpadnih štampanih ploča“.
Završni ispit je obuhvatio pregled literature iz navedene oblasti, eksperimentalna istraživanja i
prikaz i analizu dobijenih rezultata. Rezultati ovih istraživanja predstavljaju polaznu osnovu za
istraživanja obuhvaćena u doktorskoj disertaciji, pošto se metali dobijeni iz elektronskog otpada
mogu koristiti kao katalitički aktivne materije.
Položeni ispiti na doktorskim studijama
Predmet
Fenomeni prenosa u inženjerstvu materijala
Fizička metalurgija
Odabrana poglavlja matematičke analize
Struktura i svojstva metalnih materijala
Metalurgija praha
Savremeni procesi i materijali u livarstvu
Inženjerstvo površina
Peći i raktori u metalurgiji
Materijali za visokotemperaturske namene
Očvršćavanje metala
Viši kurs metalurških procesa
Kinetika faznih transformacija
Završni ispit
Ocena
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ESPB
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
30
Vesna D. Nikolić se od 2009. godine bavi eksperimentalnim istraživanjima iz oblasti Metalurškog
inženjerstva, koja se odnose na dobijanje bakra i plemenitih metala iz elektronskog otpada i na
razvoj procesa i tehnologije sinteze monolitnih Ni/Al2O3 katalizatora.
Učesnik je sledećih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
- projekat tehnološkog razvoja „Dobijanje nanostrukturnih prahova u cilju proizvodnje novih
disperzno ojačanih sinterovanih materijala u sistemu Cu-Al2O3“, TR 19032, angažovana od
2008. do 2011. godine;
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
35
- projekat tehnološkog razvoja „Inovativna sinergija nus-produkata, minimizacije otpada i
čistije proizvodnje u metalurgiji“, TR 34033, angažovana od 2011. godine (projekat je u
toku);
- inovacioni projekat „Novi tehnološki postupak predtretmana alkalne šljake sekundarne
metalurgije olova“, 451-03-2372-IP, tip 1/142, angažovana od 2012. do 2013. godine.
Iz dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada Vesne D. Nikolić, proistekli su sledeći rezultati, koji se
odnose na oblast teme doktorske disertacije:
1. Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (M22)
1. Nikolić V., Kamberović Ž., Anđić Z., Korać M., Sokić M., Maksimović V.: Influences of
synthesis methods and modifier addition on the properties of Ni-based catalysts supported
on reticulated ceramic foams, - International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials,
Vol 21, No 8, 2014, pp. 806-812. ISSN 1674-4799, IF 2012 = 0.483
2. Radovi u međunarodnim časopisima (M23)
1. Nikolić V., Kamberović Ž., Anđić Z., Korać M., Sokić M.: Synthesis of α-Al2O3 based foams
with improved properties as catalyst carriers, - Materials and Technology, Vol 48,
No 1, 2014, pp. 45-50. ISSN 1580-2949, IF 2012 = 0.571
2. Kamberović Ž., Sokić M., Matković V., Anđić Z., Korać M., Nikolić V.: Effects of additives
on nickel (II)-chloride hydrogen reduction for production of nanocomposite catalysts,
- Metalurgia International, Vol 17, No 5, 2012, pp. 37-41. ISSN 1582-2214, IF 2012 = 0.134
3. Saopštenja sa skupova međunarodnog značaja štampana u celini (M33)
1. Nikolić V., Kamberović Ž., Anđić Z., Korać M., Uljarević J.: Ni and Ni-Pd catalysts
supported on reticulated α-Al2O3 based foam, - Proceedings of the 46th International
October Conference on Mining and Metallurgy, Bor 2014., pp.128-131. ISBN 978-86-6305026-6
2. Nikolić V., Kamberović Ž., Anđić Z., Korać M., Sokić M., Stojanović J.: Synthesis of
catalytic materials based on system Ni/α-Al2O3 supported on monolith ceramic foams, Proceedings of the 1st Metallurgical and Materials Engineering Congress of South-east
Europe, Beograd 2013., pp. 414-420. ISBN 987-86-87183-24-7
3. Nikolić V., Kamberović Ž., Anđić Z., Korać M., Vujović A., Sokić M.: Alumina based
catalytically active components carriers with improved properties, - Proceedings of the 44th
International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor 2012., pp. 395-400. ISBN
978-86-7827-042-0
4. Kamberović Ž., Korać M., Ivšić D., Nikolić V., Ranitović M.: Process selection for
hydrometallurgical WPCBs recycling, - Proceedings of the 4th International Conference –
Processing and Structure of Materials, Palić 2010., pp. 67-72. ISBN 978-86-87183-17-9
4. Radovi u časopisima nacionalnog značaja (M52)
1. Kamberović Ž., Korać M., Ivšić D., Nikolić V., Ranitović M.: Hydrometallurgical process
for extraction of metals from electronic waste - Part I: Material characterization and
process option selection, - Metalurgija-Journal of Metallurgy, Vol 15, No 4, 2009, pp. 231245. ISBN 0354-6306
36
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
5. Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologija (M84)
1. Kamberović Ž., Gavrilovski M., Anđić Z., Korać M., Nikolić, V.: Bitno poboljšan
tehnološki postupak sinteze monolitnih pena na bazi Al2O3 kao nosača katalitički aktivnih
komponenti i filtera za istopljene metale, 2013, rezultat projekta MPNTR evidencioni br.
TR 34033
6. Novo laboratorijsko postrojenje (M83)
1.
Kamberović Ž., Korać M., Anđić Z., Nikolić, V., Mihajlović A.,: Projektovanje i izrada
laboratorijskog postrojenja za dobijanje monolitnih Ni/Al2O3 katalizatora, 2014, rezultat
projekta MPNTR evidencioni br. TR 34033
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu biografskih podataka i rezultata dosadašnjih istraživanja u oblasti Metalurškog
inženjerstva, koja se odnose na dobijanje bakra i plemenitih metala iz elektronskog otpada i na
razvoj procesa i tehnologije sinteze monolitnih Ni/Al2O3 katalizatora, kao i broja i kvaliteta
objavljenih radova, Komisija ocenjuje da je Vesna D. Nikolić pokazala izuzetnu sklonost i
sposobnost za naučno-istraživački rad i da ispunjava sve uslove za rad na predloženoj temi
doktorske disertacije.
2. Predmet i cilj istraživanja
2.1. Predmet istraživanja
U današnje vreme, katalitički materijali na bazi sistema metal/keramika nalaze široku primenu u
industrijskim procesima heterogene katalize i zaštitne životne sredine. Katalizatori na bazi nikla
najviše se koriste u sledećim procesima:
- suvo reformiranje metana, gde se iz gasova koji doprinose efektu staklene bašte – (CH4 i CO2)
dobija visokoefikasan izvor energije – sintezni gas (mešavina H2 i CO);
- reformiranje ugljovodonika vodenom parom radi dobijanja H2 za potrebe hemijske industrije i
kao visokoefikasnog izvora energije;
- sinteza ugljeničnih nanocevi iz metana i dr.
U ovim procesima su se koristili katalizatori sa plemenitim metalima kao katalitički aktivnim
materijama. Naučna istraživanja novijeg datuma usmerena su na zamenu plemenitih metala
niklom, koji zbog dobrih katalitičkih svojstava, kao i povoljne cene, predstavlja efikasnu
alternativu za plemenite metale u industrijskim uslovima. Aktivnost, stabilnost i selektivnost
katalizatora na bazi Ni znatno se mogu poboljšati dodatkom male količine modifikatora katalitičke
aktivnosti, kao što je Pd i drugi metali. Kod postojećih katalizatora na bazi sistema
metal/keramika, submikronske ili nanostrukturne čestice metala podržane su na oksidnim
osnovama (nosačima) visoke specifične površine. Nosači su najčešće prahovi, keramičke kugle ili
keramički monoliti u obliku saća. Predmet ove disertacije će biti razvoj inovativnog postupka
sinteze monolitnih Ni-Pd/Al2O3 katalizatora podržanih na penama na bazi α-Al2O3, koji će služiti
za proces suvog reformiranja metana.
Konvencionalni termohemijski postupci sinteze katalizatora su impregnacija, taloženje,
kotaloženje i dr. Kod impregnacije se vrši potapanje nosača u rastvor soli metala tokom 24 časa i
na povišenoj temperaturi, npr. na 353 K, uz energično mešanje. Taloženje podrazumeva, potapanje
nosača u rastvor soli metala, pri čemu se uz mešanje dodaje sredstvo za taloženje (neutralizaciju),
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
37
kao što je NaOH. Tokom metode kotaloženja, i oksidni nosač i aktivna materija se sintetišu iz
mešanih rastvora odgovarajućih soli metala, gde se uz energično mešanje pažljivo dodaje sredstvo
za taloženje (neutralizaciju). Za navedene postupke je zajedničko da se nakon isteka definisanog
vremena čvrsta faza (talog) odvaja od tečne faze filtracijom. Kod taloženja i kotaloženja, dobijeni
talog se višestruko ispira vodom. Nakon ispiranja vrši se sušenje taloga, obično na 353 do 383 K
tokom
10
do
12 časova. Kada postoji potreba za višestrukim ispiranjem, talog se suši nakon svakog ispiranja.
Osušeni talog se zatim žari na oko 873 do 923 K, kako bi se dobio prah mešanih oksida metala.
Katalizatori se prevode u aktivan oblik redukcijom u struji vodonika, najčešće na 923 K. U ovom
koraku, nosač ostaje u formi oksida, dok oksidi aktivnih materija prelaze u metalni oblik. Sinteza
katalizatora konvencionalnim postupcima je dugotrajan proces. Višestruko sušenje taloga, žarenje
i visoke temperature redukcije iziskuju značajan utrošak električne energije. U proizvodnji
Ni/Al2O3 katalizatora, tokom koraka žarenja dolazi do formiranja NiAl2O4 faze, što je posebno je
izraženo kod metode impregnacije i kada se upotrebljava γ-Al2O3 nosač. Korišćenje α-Al2O3
nosača minimizuje mogućnost nastanka NiAl2O4 tokom sinteze Ni/Al2O3 sistema impregnacijom.
Prisustvo većih količina NiAl2O4 u katalizatorima je nepoželjno. Ova faza je teško reducibilna,
zbog čega je potrebna visoka temperatura da bi se katalizator aktivirao. Zbog nedovoljne količine
raspoloživih katalitički aktivnih čestica, NiAl2O4 utiče na sniženje katalitičke aktivnosti.
Submikronske ili nanostrukturne čestice katalizatora ili legura metala mogu se sintetisati
inovativnim metodama u kojima se koriste ultrazvučno generisani aerosoli rastvorenih soli metala.
Na primer, direktnom redukcijom aerosola hlorida metala dobijaju se fine sferične metalne čestice.
Redukcija se sprovodi u struji vodonika, a prahovi metala se proizvode u jednom koraku, bez
potrebe za žarenjem. U okviru eksperimentalnog rada obuhvaćenog ovom disertacijom,
katalizatori će biti sintetisani impregnacijom potpomognutom ultrazvučnim raspršivanjem. Biće
izvršena analiza kinetike redukcije dve vrste prekursora za nikl i ispitan uticaj dodataka na stepen
redukcije odabranog prekursora. Takođe će biti razvijen postupak sinteze poboljšanog katalitički
aktivnog sloja modifikovanog dodacima i ispitan uticaj dodataka na stepen redukcije aktivnog
sloja. Odabir boljeg prekursora za nikl i odgovarajućeg dodatka omogućiće izostavljanje koraka
žarenja, a katalitički aktivan sloj će biti dobijen redukcijom na veoma niskim temperaturama.
Monolitne keramičke pene poseduju niz prednosti u odnosu na druge forme nosača aktivnih
materija. One poseduju kombinaciju visoke specifične površine, dobrog prenosa mase i
temperature, kao i umanjenog pada pritiska pri protoku fluida. Posledično, njihova upotreba u
katalizi sprečava pregrevanje katalizatora na pojedinim mestima i doprinosi efikasnosti
industrijskih katalitičkih procesa. Pene na bazi α-Al2O3 posebno su pogodne kao nosači aktivnih
materija, usled visoke hemijske otpornosti i dobrih mehaničkih osobina. Jedna od najzastupljenijih
metoda sinteze keramičkih pena je tehnika replikacije polimera. Ona podrazumeva potapanje
polimernih pena u vodenu suspenziju keramike, sušenje i sinterovanje. Nakon sinterovanja se
dobija pozitivna keramička replika polimerne pene. Istraživanja u okviru ove disertacije
obuhvatiće i optimizaciju postupka sinteze pena na bazi α-Al2O3 tehnikom replikacije polimera, a
dobijene pene će služiti kao nosači katalitički aktivnog sloja.
U završnoj fazi rada, biće izvršeno dodatno ispitivanje
Ni-Pd/Al2O3 katalizatora u procesu suvog reformiranja metana.
eksploatacionih
svojstava
2.2. Ciljevi istraživanja
Naučni ciljevi istraživanja su:
- izbor prekursora za dobijanje Ni na osnovu analize kinetike redukcije NiO i NiCl2 u struji
vodonika;
38
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
- ispitivanje uticaja dodataka Pd, Cu i Fe na stepen redukcije NiCl2, u cilju izbora dodatka koji
najpovoljnije utiče na povećanje stepena redukcije NiCl2 na niskim temperaturama;
- optimizacija procesa sinteze monolitnih pena na bazi α-Al2O3, gde je cilj skraćenje
tehnološkog postupka proizvodnje ovih pena tehnikom replikacije polimera, uz uštede
energije i poboljšanje mehaničkih osobina proizvoda;
- razvoj postupka sinteze katalizatora impregnacijom potpomognutom ultrazvučnim
raspršivanjem, pri čemu će biti sintetisani Ni/Al2O3 i Ni-M/Al2O3 katalizatori
(M = Pd, Cu ili Fe), a aktivne materije će biti dobijene iz oksidnih i hloridnih prekursora;
- optimizacija postupka sinteze katalizatora: izbor prekursora za aktivne materije, izostavljanje
koraka žarenja, izbor dodatka (modifikatora) koji najpovoljnije utiče na stepen
niskotemperaturne redukcije prekursora i dodatne uštede energije korišćenjem niže
temperature redukcije;
- ispitivanje eksploatacionih osobina Ni-Pd/Al2O3 katalizatora u procesu suvog reformiranja
metana.
2.3. Relevantni bibliografski izvori
1. Akande A. J., Idem R. O., Dalai A. K.: Synthesis, characterization and performance
evaluation of Ni/Al2O3 catalysts for reforming of crude ethanol for hydrogen production,
- Applied Catalysis A: General, Vol 287, No 2, 2005, pp. 159-175.
2. Watanabe M., Yamashita H., Chen X., Yamanaka J., Kotobuki M., Suzuki H., Uchida H.:
Nano-sized Ni particles on hollow alumina ball: Catalysts for hydrogen production,
- Applied Catalysis B: Environmental, Vol 71, No 3-4, 2007, pp. 237-245.
3. Profeti L. P. R., Dias J. A. C., Assaf J. M., Assaf E. M.: Hydrogen production by steam
reforming of ethanol over Ni-based catalysts promoted with noble metals, - Journal of
Power Sources, Vol 190, No 2, 2009, pp. 525-533.
4. Yoshida K., Okumura K., Miyao T., Naito S., Ito S., Kunimori K., Tomishige K.:
Oxidative steam reforming of methane over Ni/α-Al2O3 modified with trace Pd, - Applied
Catalysis A: General, Vol 351, No 2, 2008, pp. 217-225.
5. Faure R., Rossignol F., Chartier T., Bonhomme C., Maître A., Etchegoyen G., Del Gallo
P., Gary D.: Alumina foam catalyst supports for industrial steam reforming processes, Journal of the European Ceramic Society, Vol 31, No 3, 2011, pp. 303-312.
6. Grosse J., Dietrich B., Incera Garrido G., Habisreuther P., Zarzalis N., Martin H., Kind M.,
Kraushaar-Czarnetzki B.: Morphological Characterization of Ceramic Sponges for
Applications in Chemical Engineering, - Industrial and Engineering Chemistry Research,
Vol 48, No 23, 2009, pp. 10395-10401.
7. Twigg M. V., Richardson J. T.: Theory and Applications of Ceramic Foam Catalysts,
- Chemical Engineering Research and Design, Vol 80, No 2, 2002, pp. 183-189.
8. Ribeiro F., Silva J. M., Silva E., Fatima Vaz M., Oliveira F. A. C.: Catalytic combustion of
toluene on Pt zeolite coated cordierite foams, - Catalysis Today, Vol 176, No 1, 2011, pp.
93-96.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
39
9. Barroso-Quiroga M. M., Castro-Luna A. E.: Catalytic activity and effect of modifiers on
Ni-based catalysts for the dry reforming of methane, - International Journal of Hydrogen
Energy, Vol 35, No 11, 2010, pp. 6052-6056.
10. An L., Dong C., Yang Y., Zhang J., He L.: The influence of Ni loading on coke formation
in steam reforming of acetic acid, - Renewable Energy, Vol. 36, No 3, 2011, pp. 930-935.
11. Pompeo F., Gazzoli D., Nichio N. N.: Stability improvements of Ni/α-Al2O3 catalysts to
obtain hydrogen from methane reforming, - International Journal of Hydrogen Energy, Vol
34, No 5, 2009, pp. 2260-2268.
12. Juan-Juan J., Roman-Martınez M. C., Illan-Gomez M. J.: Nickel catalyst activation in the
carbon dioxide reforming of methane: Effect of pretreatments, - Applied Catalysis A:
General, Vol 355, No 1-2, 2009, pp. 27-32.
13. Gayan P., de Diego L. F., Garcia-Labiano F., Adanez J., Abad A., Dueso C.: Effect of
support on reactivity and selectivity of Ni-based oxygen carriers for chemical-looping
combustion, - Fuel, Vol 87, No 12, 2008, pp. 2641-2650.
14. Gómez-Cuaspud J. A., Schmal M.: Effect of metal oxides concentration over supported
cordierite monoliths on the partial oxidation of ethanol, - Applied Catalysis B:
Environmental, Vol 148–149, 2014, pp. 1-10.
15. Ciambelli P., Palma V., Palo E.: Comparison of ceramic honeycomb monolith and foam
as Ni catalyst carrier for methane autothermal reforming, - Catalysis Today, Vol 155, No
1-2, 2010, pp. 92-100.
16. Banús E. D., Milt V. G., Miró E. E., Ulla M. A.: Structured catalyst for the catalytic
combustion of soot: Co,Ba,K/ZrO2 supported on Al2O3 foam, - Applied Catalysis A:
General, Vol 362, No 1–2, 2009, pp. 129-138.
17. Wei X., Hug P., Figi R., Trottmann M., Weidenkaff A., Ferri D.: Catalytic combustion of
methane on nano-structured perovskite-type oxides fabricated by ultrasonic spray
combustion, - Applied Catalysis B: Environmental, Vol 94, No 1-2, 2010, pp. 27-37.
18. Gurmen S., Ebin B., Stopić S., Nanocrystalline spherical iron–nickel (Fe–Ni) alloy
particles prepared by ultrasonic spray pyrolysis and hydrogen reduction (USP-HR), Journal of Alloys and Compounds, Vol 480, No 2, 2009, pp. 529-533.
19. Bogović J., Stopić S., Friedrich B.: Synthesis of Nanosized Oxide Particles by Ultrasonic
Spray Pyrolysis, Proceedings of the 4th International Conference – Processing and
Structure of Materials, Palić 2010., pp. 111-116.
20. Stopić S., Friedrich B., Gurmen S.: Synthesis of particles of Ni- and Co- powders by
ultrasonic spray of NiCl2 and Co(NO3)2 and hydrogen reduction pyrolysis, Proceedings of
the European Metallurgical Conference, Dresden 2005., Vol 2, pp. 889-902.
3. Polazne hipoteze
Predložena istraživanja u okviru ove doktorske disertacije polaze od hipoteze da je tokom sinteze
monolitnih katalizatora moguće postići značajne uštede energije i pojednostavljenja u tehnološkom
postupku. Pri tome se polazi od sledećih pretpostavki:
- keramički materijali, a posebno α-Al2O3, sinteruju se na visokim temperaturama; temperatura
sinterovanja monolitnih pena na bazi α-Al2O3 se može znatno sniziti, uz skraćenje postupka
sinteze i poboljšanje mehaničkih svojstava ovih pena;
40
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
- nikl, kao osnovna katalitički aktivna materija, može biti sintetisan korišćenjem hloridnog
umesto oksidnog prekursora;
- dodatkom male količine plemenitih ili drugih metala (modifikatora) može se povećati stepen
redukcije prekursora za Ni u struji vodonika na niskim temperaturama;
- katalitički aktivan sloj sa relativno ravnomerno raspoređenim česticama može se naneti na
površinu pena na bazi α-Al2O3 impregnacijom potpomognutom ultrazvučnim raspršivanjem;
- u postupku sinteze katalizatora, pored značajnog sniženja temperature redukcije prekursora za
aktivan sloj, moguće je eliminisati korak žarenja.
4. Naučne metode istraživanja
Stepeni redukcije NiO i NiCl2 vodonikom, kao i uticaj dodataka na stepen redukcije NiCl2 biće
određeni na osnovu promene mase uzoraka pre i posle redukcije. Za analizu kinetike redukcije
NiO i NiCl2, eksperimentalni rezultati redukcije biće obrađeni primenom kinetičkih modela koji se
najčešće koriste za reakcije u čvrstom stanju.
U fazi optimizacije postupka proizvodnje pena na bazi α-Al2O3, najpre će biti ispitana
mikrostruktura polaznih prahova za pripremu vodenih suspenzija keramike skenirajućom
elektronskom mikroskopijom (SEM). Zatim će se ispitivati viskoznost vodenih suspenzija
keramike Ostvaldovim viskozimetrom. Za karakterizaciju polimernih pena (dimenzije pora i
grana) i zelenih tela (dimenzije pora i grana, udeo vidljive poroznosti) koristiće se stereo
mikroskopija i kvantifikacija vizuelnih informacija. Karakterizacija sinterovanih pena će
obuhvatiti: stepen linearnog skupljanja, udeo zapreminske poroznosti, mehanička svojstva i
morfologiju preseka grana pena. Ispitivanje mehaničkih svojstava obuhvatiće određivanje
vrednosti pritisne čvrstoće na osnovu vrednosti opterećenja (sile) u trenutku pucanja cilindričnih
uzoraka i površine baze uzoraka. Za utvrđivanje promena morfologije na presecima grana
sinterovanih pena, koristiće se SEM analiza.
Katalizatori će biti sintetisani korišćenjem oksidnih i hloridnih prekursora za katalitički aktivan
sloj. U fazi sinteze katalizatora, mikrostruktura međuproizvoda i redukovanih uzoraka će biti
ispitana SEM metodom. Utvrđivanje faznog sastava katalizatora posle redukcije vršiće se
metodom rendgensko-difraktometrijske analize (XRD). Stepeni redukcije prekursora za katalitički
aktivan sloj, bez dodataka i sa dodacima, biće utvrđeni na osnovu promene mase uzoraka pre i
posle redukcije.
Upotrebna svojstva Ni-Pd/Al2O3 katalizatora biće ispitana u procesu suvog reformiranja metana,
analizom koncentracije CO i H2 u struji izlaznih gasova.
5. Očekivani naučni doprinos
Po završetku predloženih istraživanja može se očekivati sledeći naučni doprinos:
- skraćenje postupka sinteze monolitnih pena na bazi α-Al2O3 metodom replikacije polimera, uz
značajno sniženje temperature sinterovanja i poboljšanje mehaničkih osobina ovih pena;
- razvoj inovativnog postupka sinteze katalizatora u kome se eliminiše korak žarenja;
- razvoj unapređenog katalitički aktivnog Ni-Pd sloja, koji se može redukovati vodonikom na
veoma niskim temperaturama;
- mogućnost značajnih ušteda energije tokom celog postupka sinteze katalizatora.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
41
6. Plan istraživanja i struktura rada
Predviđa se da će predložena doktorska disertacija biti organizovana po sledećim poglavljima:
Uvod, Teorijski deo, Pregled literaturnih rezultata, Eksperimentali deo, Analiza rezultata i
diskusija, Zaključak, Literatura.
U poglavlju Uvod biće prikazan kratak osvrt na područje ispitivanja, definisani glavni ciljevi
disertacije i predmet istraživanja.
U Teorijskom delu biće obuhvaćeni principi na kojima se bazira kataliza.
Poglavlje Pregled literaturnih rezultata obuhvatiće analizu dosadašnjih pravaca i rezultata
istraživanja, pri čemu će biti predstavljeni:
- katalizatori koji se koriste u oblasti heterogene katalize;
- primena katalizatora na bazi Ni, sa naglaskom na sistemu Ni/Al2O3;
- mehanizmi deaktivacije katalizatora na bazi Ni;
- stanje istraživanja u oblasti sinteze katalizatora na bazi Ni konvencionalnim i
nekonvencionalnim postupcima, kao i osvrt na eksploataciona svojstva ovih katalizatora;
- monolitne keramičke pene sintetisane tehnikom replikacije polimera.
U Eksperimentalnom delu biće navedene metode korišćene u eksperimentalnom radu:
- materijali i hemikalije korišćene u radu;
- opis aparature korišćene u svakoj fazi istraživanja;
- ispitivanje kinetike redukcije NiO i NiCl2 vodonikom;
- ispitivanje uticaja dodataka Pd, Cu i Fe na stepen redukcije NiCl2 na niskim temperaturama
procesa;
- ispitivanje uticaja parametara procesa sinteze na svojstva pena na bazi α-Al2O3, koje će
predstavljati monolitne nosače katalitički aktivnih materija;
- razvoj inovativnog postupka sinteze katalizatora impregnacijom potpomognutom
ultrazvučnim raspršivanjem, sintezu monolitnih Ni/Al2O3 i Ni-M/Al2O3 katalizatora (M = Pd,
Cu ili Fe) uz dobijanje aktivnih materija iz oksidnih i hloridnih prekursora;
- izbor vrste prekursora za aktivne materije koja omogućava eliminaciju koraka žarenja, izbor
dodatka (M) koji najpovoljnije utiče na povećanje stepena niskotemperaturne redukcije
prekursora i dodatno sniženje temperature redukcije;
- ispitivanje mogućnosti primene Ni-Pd/Al2O3 katalizatora u procesu suvog reformiranja
metana;
- metode karakterizacije.
U poglavlju Analiza rezultata i diskusija biće prikazani i diskutovani sledeći rezultati:
- eksperimentalni rezultati određivanja kinetike redukcije NiO i NiCl2 vodonikom i primena
različitih kinetičkih modela dostupnih u literaturi;
- ispitivanje uticaja dodatka Pd, Cu i Fe na stepen niskotemperaturne redukcije NiCl2;
42
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
- ispitivanje uticaja dodatka topitelja, poroznosti polimerne pene i temperature sinterovanja na
svojstva monolitnih pena na bazi α-Al2O3, uz određivanje optimalnih parametara procesa;
- ispitivanje svojstava Ni/Al2O3 i Ni-M/Al2O3 katalizatora (M = Pd, Cu ili Fe), koji će biti
dobijeni korišćenjem oksidnih i hloridnih prekursora za aktivne materije;
- izbor optimalnog prekursora za aktivne materije i dodatka (M) koji ima najpovoljniji uticaj na
stepen redukcije prekursora, uz određivanje optimalnih parametara procesa sinteze
katalizatora;
- ispitivanje eksploatacionih osobina Ni-Pd/Al2O3 katalizatora u procesu suvog reformiranja
metana.
U poglavlju Zaključak biće prikazani najvažniji zaključci do kojih je kandidat došao u toku izrade
ove doktorske disertacije.
U delu Literatura biće dati literaturni navodi citirani u disertaciji.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu iznetih podataka Komisija smatra da je predložena tema doktorske disertacije
„Katalitički materijali na bazi sistema Ni-Pd/Al2O3“ naučno zasnovana i da kandidat Vesna D.
Nikolić, mast. inž. zaštite životne sredine i zaštite na radu ispunjava sve uslove za rad na
predloženoj temi doktorske disertacije.
Stoga Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta
u Beogradu da prihvati navedenu temu i odobri izradu ove disertacije.
Istraživanja u okviru ove disertacije pripadaju naučnoj oblasti Metalurško inženjerstvo, za koju je
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova. Stoga se za mentora
predlaže dr Željko Kamberović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu (naučna oblast Metalurško inženjerstvo).
U Beogradu, 06.11.2014.
ČLANOVI KOMISIJE
dr Željko Kamberović, redovni profesor
Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
..............................................................................
dr Mirjana Filipović, redovni profesor
Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
..............................................................................
dr Miroslav Sokić,
Viši naučni saradnik, Institut za tehnologiju nuklearnih
i drugih mineralnih sirovina u Beogradu
..............................................................................
dr Zoran Anđić,
Viši naučni saradnik Univerziteta u Beogradu,
Inovacioni centar Hemijskog fakulteta
dr Marija Korać,
Viši naučni saradnik Univerziteta u Beogradu,
Tehnološko-metalurški fakultet
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
43
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
УНИВЕРЗИТЕТA У БЕОГРАДУ
Predmet: Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata mr Sanje Marinović
Odlukom br. 35/296 od 30.10.2014. godine, imenovani smo za članove Komisije za pregled,
ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr Sanje Marinović pod naslovom:
„Primena novih polimernih nanokompozitnih materijala sa glinom u prečišćavanju voda koje
sadrže derivate fenola”
Posle pregleda dostavljene disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa Kandidatom,
Komisija je sačinila sledeći
REFERAT
1. UVOD
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije
6.11.2007. – Kandidat je odbranio magistarski rad pod nazivom: „Sinteza i svojstva
interpenetrirajućih mreža na bazi hiperrazgranatih akrilata“ na Tehnološko-metalurškom fakultetu
u Beogradu.
24.03.2011. – Kandidat mr Sanja Marinović dipl. inž. tehnologije, predložila je temu doktorske
disertacije pod nazivom: „Primena novih polimernih nanokompozitnih materijala sa glinom u
prečišćavanju voda koje sadrže derivate fenola”.
14.04.2011. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
doneta je Odluka o imenovanju Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije
mr Sanje Marinović, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom: „Primena novih polimernih
nanokompozitnih materijala sa glinom u prečišćavanju voda koje sadrže derivate fenola”.
23.6.2011. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
doneta je Odluka br. 35/199 o prihvatanju Izveštaja Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme
doktorske disertacije i odobrenju izrade doktorske disertacije mr Sanje Marinović, dipl. inž.
tehnologije, pod nazivom: „Primena novih polimernih nanokompozitnih materijala sa glinom u
prečišćavanju voda koje sadrže derivate fenola”, a za mentora ove doktorske disertacije je
imenovan dr Dušan Antonović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
04.07.2011. – Na sednici Veća naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu data je
saglasnost na predlog teme doktorske disertacije mr Sanje Marinović, dipl. inž. tehnologije, pod
nazivom: „Primena novih polimernih nanokompozitnih materijala sa glinom u prečišćavanju voda
koje sadrže derivate fenola”.
30.10.2014. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
doneta je Odluka br. 35/296 o imenovanju Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr
Sanje Marinović, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom: „Primena novih polimernih
nanokompozitnih materijala sa glinom u prečišćavanju voda koje sadrže derivate fenola”.
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i hemijska
tehnologija i užoj naučnoj oblasti Inženjerstvo zaštite životne sredine za koju je matičan
Tehnološko-metalurški fakultet Univerzita u Beogradu.
44
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
Za mentora je izabran dr Dušan Antonović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu, koji je na osnovu dosad objavljenih radova i iskustva kompetentan da rukovodi izradom
ove doktorske disertacije.
1.3. Biografski podaci o kandidatu
Sanja Marinović je rođena 24.07.1978. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila
u Beogradu.
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu upisala je školske 1997/98. godine. Diplomirala je
2002. godine sa prosečnom ocenom 9,57.
Poslediplomske studije je upisala na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu školske
2002/03. godine na smeru: Hemija i inženjerstvo polimera. Položila je sve ispite sa prosečnom
ocenom 10,0. Magistarsku tezu pod naslovom: „Sinteza i svojstva interpenetrirajućih mreža na
bazi hiperrazgranatih akrilata” odbranila je 06.11.2007.
Doktorsku disertaciju je prijavila na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na katedri:
Inženjerstvo zaštite životne sredine.
U Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo,
zaposlena je od 01.07.2007. gde u kontinuitetu do danas učestvuje u projektima osnovnih
istraživanja i tehnološkog razvoja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike
Srbije. Trenutno je angažovana na projektu “Nanostrukturni funkcionalni i kompozitni materijali u
katalitičkim i sorpcionim procesima“, Projekat III 45001.
U zvanje istraživač saradnik prvi put je izabrana 2008. godine, a reizabrana je 2011. godine.
Do sada je u saradnji sa drugim autorima publikovala 24 naučna rada, od toga 5 u vrhunskim
međunarodnim časopisima (M21), 1 u istaknutom međunarodnom časopisu (M22), 4 u
međunarodnim časopisima (M23), 1 poglavlje u knjizi vodećeg međunarodnog značaja (M13), kao
i 1 poglavlje u monografiji nacionalnog značaja (M45). Prezentirala je 7 saopštenja na
međunarodnim konferencijama koja su štampana u celini (M33), dok je 5 saopštenja na
međunarodnim konferencijama štampano u izvodu (M34).
2. OPIS DISERTACIJE
2.1. Sadržaj disertacije
Doktorska disertacija mr Sanje Marinović napisana je na 104 strane, sa ukupno 6 poglavlja, 32
slike, 14 tabela i 185 literaturnih navoda. Disertacija sadrži sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentalni deo, Rezultate i diskusiju, Zaključak i Literaturu, uz Rezime na srpskom i
engleskom jeziku na početku i biografiju autora na kraju rada.
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
U poglavlju Uvod su data osnovna razmatranja o značaju očuvanja životne sredine, sa akcentom
na tretman otpadnih voda koje sadrže derivate fenola, koji su veliki zagađivači otpadnih voda.
Navedene su tehnike prečišćavanja voda i date prednosti adsorpcije kao postupka prečišćavanja.
Takođe su predstavljeni kopolimeri glicidilmetakrilata i etilenglikoldimetakrilata kao adsorbensi
za različite zagađivače prisutne u vodama. U ovom delu se navodi predmet istraživanja doktorske
disertacije kao i cilj istraživanja, uz iznošenje strukture disertacije.
Teorijski deo se sastoji iz šest poglavlja. Prva tri poglavlja odnose se na materijale koji su
korišćeni u ovom radu. Detaljno je opisan postupak i mehanizam suspenzione kopolimerizacije
preko slobodnih radikala, koji je korišćen u sintezi makroporoznih kopolimera. Na osnovu
pregleda literature, dat je kratak istorijat dobijanja makroporoznih kopolimera glicidilmetakrilata i
etilenglikoldimetakrilata uz navođenje primene u sorpcionim procesima. Pored toga opisana je
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
45
struktura ovih kopolimera i objašnjen mehanizam nastanka poroznosti. Na kraju je objašnjen
mehanizam funkcionalizacije ovih kopolimera i mogućnost njihove primene.
Što se tiče polimernih nanokompozita sa glinom, dat je kratak istorijat, opisani su postupci sinteze
i navedena je klasifikacija nanokompozita.
U trećem poglavlju je opisana struktura bentonita i objašnjen postupak kisele modifikacije
bentonita.
U četvrtom poglavlju Teorijskog dela je objašnjen pojam poroznosti materijala i navedena
klasifikacija pora prema obliku i veličini. Objašnjene su dve komplementarne metode koje se
koriste za definisanje teksturalnih svojstava materijala.
Posebno poglavlje posvećeno je razmatranjima dejstava derivata fenola na životnu sredinu i
objašnjeni su mogući postupci njihovog uklanjanja iz voda, uz pregled literature koja se time
bavila.
Poslednje poglavlje Teorijskog dela posvećeno je procesu adsorpcije kao postupku koji se može
koristiti za prečišćavanje otpadnih voda. U ovom delu date su i teorijske osnove najčešće
korišćenih adsorpcionih izotermi: Langmirove i Frojndlihove.
U Eksperimentalnom delu su navedeni svi korišćeni materijali i date su njihove strukturne
formule. U posebnim celinama detaljno su opisani eksperimentalni uslovi za sintezu kopolimera
glicidilmetakrilata i etilenglikoldimetakrilata i njegovog nanokompozita sa kiselo-modifikovanim
bentonitom, kao i eksperimentalni uslovi funkcionalizacije dobijenih uzoraka dietilentriaminom.
Pored toga opisana je kisela-modifikacija bentonita.
Eksperimentalni deo obuhvata i metode karakterizacije nefunkcionalizovanih i funkcionalizovanih
kopolimera i kompozita. Karakterizacija uzoraka je obuhvatila hemijsku analizu, infracrvenu
spektroskopiju, skenirajuću elektronsku mikroskopiju i transmisionu elektronsku mikroskopiju.
Opisan je postupak određivanja sadržaja amino grupa funkcionalizovanih uzoraka i stvarne gustine
uzoraka, što je neophodan parametar kod teksturalnih ispitivanja (živina porozimetrija i
niskotemperaturna fizisorpcija azota). Osim toga opisan je i postupak određivanja tačke nultog
naelektrisanja. Poslednje poglavlje eksperimentalnog dela obuhvata detaljan opis sorpcionih
eksperimenata na funkcionalizovanim uzorcima.
U delu Rezultati i diskusija prikazani su rezultati dobijeni u eksperimentalnom radu u ovoj
disertaciji, analiza i diskusija tih rezultata kao i poređenje sa podacima iz literature.
Prvo su dati rezultati karakterizacije uzoraka. Posebna pažnja je posvećena značaju
funkcionalizacije i teksturalnim svojstvima uzoraka pošto je to od ključnog značaja za sorpciona
svojstva kopolimera i nanokompozita.
Poglavlje Sorpciona ispitivanja sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata komparativnu analizu
efikasnosti funkcionalizovanog kopolimera i nanokompozita kao sorbensa za 4-nitrofenol. U ovoj
grupi eksperimenata ispitan je uticaj pH, vremena sorpcije i početne koncentracije 4-nitrofenol na
efikasnost sorpcije. Postavljeni su izotermni i kinetički modeli za sorpciju na funkcionalizovanom
kopolimeru i nanokompozitu. Drugi deo poglavlja Sorpciona ispitivanja obihvata sorpcione
eksperimente na funkcionalizovanom nanokompozitu kao sorbensu. Ispitan je uticaj tipa mešanja,
mase sorbensa i temperature pri sorpciji 4-nitrofenola kako bi se odredili optimalni parametri
sorpcije za ovaj sorbens. Nakon toga ispitan je uticaj pH, vremena kontakta i početne
koncentracije na sorpciju 2-nitrofenola i 2-hlor 4-nitrofenola na funkcionalizovanom
nanokompozitu. Na kraju su izvršena poređenja rezultata za sva tri sorbata i definisan je
maksimalni kapacitet sorpcije funkcionalizovanog nanokompozita.
46
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
U Zaključku su ukratko sumirani svi dobijeni rezultati i iznet je njihov značaj i naučni doprinos.
Poglavlje Literatura obuhvata 185 literaturnih navoda iz oblasti istraživanja i pokriva sve delove
disertacije.
3. OCENA DISERTACIJE
3.1. Savremenost i originalnost
Zaštita životne sredine poslednjih nekoliko decenija, predstavlja goruću temu širom sveta. Ovo je
posledica porasta svesti i brige društva o javnom zdravlju i neophodnosti očuvanja prirodnih
resursa. S obzirom da je voda osnovni preduslov za život svih živih bića na Zemlji, njeno
zagađivanje predstavlja problem koji zaslužuje veliku pažnju. Opasnosti od zagađenja voda mogu
da potiču iz različitih izvora, od otpadnih industrijskih voda, komunalnih voda naselja i gradova,
pa do raznih otpadnih voda i materija koje se mogu naći u površinskim vodama.
Derivati fenola predstavljaju značajnu grupu organskih zagađivača prisutnih u otpadnim vodama.
Izuzetno su toksični i akumuliraju se u životnoj sredini. Derivati fenola su štetni po žive organizme
čak i pri niskim koncentracijama. Prema važećim zakonima Republike Srbije maksimalna
dozvoljena koncentracija fenola i njegovih derivata u otpadnim vodama je 0,3 mg dm-3, dok je u
vodi za piće 0,001 mg dm-3. Zbog toga je uklanjanje derivata fenola iz voda pre ispuštanja u
vodotokove od velikog značaja. Različiti postupci se koriste u tretiranju otpadnih voda, a
adsorpcija je najčešće korišćena tehnika zbog jednostavnosti, niske cene postupka, lake
manipulacije i relativno jednostavne regeneracije adsorbenasa.
Što se tiče polimernih nanokompozita, oni predstavljaju relativno nove materijale koji ubrzano
počinju da se razvijaju poslednjih 20 godina XX veka i dalje su u ekspanziji. Danas oni
predstavljaju vrlo atraktivne materijale koji se sastoje iz polimerne ili kopolimerne matrice i
punilaca ili ojačivača koji su nanometarskih dimenzija. Makroporozni kopolimeri
glicidilmetakrilata i etilenglikoldimetakrilata su već uspešno korišćeni u procesima sorpcije za
uklanjanje različitih organskih zagađivača, teških i plemenitih metala i tekstilnih boja iz vodenih
rastvora. Ovi kopolimeri su veoma atraktivni jer poseduju bočnu epoksidnu grupu koja se
reakcijama sa nukleofilnim i elektrofilnim reagensima lako prevodi u neku drugu funkcionalnu
grupu. Na taj način se svojstva ovih kopolimera mogu prilagoditi različitim oblastima primene.
Do
sada
nije
rađena
funkcionalizacija
nanokompozita
poli(glicidilmetakrilat-koetilenglikoldimetakrilata) i kiselo-modifikovanog bentonita aminima, što je trebalo da obezbedi
sorpcionu selektivnost ovog kompozita. U ovoj disertaciji je sintetisan i karakterisan makroporozni
nanokompozit kopolimera glicidilmetakrilata i etilenglikoldimetakrilata i kiselo-modifikovanog
bentonita. Ovaj nanokompozit je funkcionalizovan dietilentriaminom i zatim u laboratorijskim
uslovima ispitan kao sorbens za derivate fenola: 4-nitrofenol, 2-nitrofenol i 2-hlor 4-nitrofenol.
Rezultati dobijeni u okviru ove disertacije pokazali su da ispitivani nanokompozit može da se
koristi za uklanjanje ovih derivata fenola iz vode pri čemu se najveća sorpciona efikasnost dobila
za 2-hlor 4-nitrofenol, koji na osnovu pregleda dosadašnje literature, nije ispitivan kao sorbat od
strane drugih autora, što predstavlja novinu koju donosi ovaj doktorat.
3.2. Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U toku izrade doktorske disertacije kandidat je pregledao dostupnu literaturu koja se tiče
sorpcionih procesa, pre svega fenola i njegovih derivata, ali i literaturu koja se odnosi na
makroporozne kopolimere, nanokompozite i procese prečišćavanja voda. U okviru ove doktorske
disertacije dato je185 literaturnih navoda koji su omogućili da se prikaže stanje u oblastima
vezanim za temu doktorata. Većina navoda je novijeg datuma i predstavlja radove objavljene u
vrhunskim međunarodnim časopisima, što ukazuje na aktuelnost teme disertacije.
Eksperimentalni podaci drugih autora prikazani u literaturnom pregledu su analizirani i poređeni
sa rezultatima koje je kandidat dobio u svom eksperimentalnom radu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
47
Iz obrazloženja predložene teme doktorske disertacije i objavljenih radova koje je kandidat
priložio, kao i iz popisa literature koja je korišćena u istraživanju, uočava se poznavanje predmetne
oblasti istraživanja i aktuelnog stanja istraživanja u ovoj oblasti.
3.3. Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
U istraživanjima u okviru ove doktorske disertacije su korišćene savremene tehnike karakterizacije
materijala. Nanokompozit kopolimera i bentonita je sintetisan primenom suspenzione
polimerizacije preko slobodnih radikala i funkcionalizovan reakcijom bočne epoksidne grupe u
molekulu glicidilmetakrilata sa dietilentriaminom, u cilju ostvarivanja selektivnosti u procesima
sorpcije. Nefunkcionalizovani i funkcionalizovani kopolimeri i nanokompoziti su detaljno
okarakterisani fizičko-hemijskim metodama. Elementarnom, odnosno mikroanalizom
nefunkcionalizovanih i funkcionalizovanih uzoraka određen je maseni udeo ugljenika, vodonika i
kiseonika. Metodom indukciono spregnute plazme (ICP-OES) određen je sadržaj neorganskih
katjona u kompozitu koji potiču od ugrađenog bentonita.
Infracrvena (FTIR) spektroskopija je korišćena, kako bi se na osnovu specifičnih traka, koje potiču
od bentonita, dokazala ugradnja bentonita u nanokompozit, ali i za dokazivanje uspešnosti
funkcionalizacije kopolimera i nanokompozita dietilentriaminom.
Morfologija kopolimera i nanokompozita i potvrda postojanja porozne strukture je proučavana
korišćenjem skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM), a pomoću transmisione elektronske
mikroskopije (TEM) je potvrđeno da sintetisani kompozit predstavlja nanokompozit, koji čini
disperzija interkalisanih i razlistanih agregata u kopolimernoj matrici.
Detaljna analiza teksturalnih svojstava ostvarena je korišćenjem dveju komplementarnih metoda –
metodom živine porozimetrije i metodom niskotemperaturne fizisorpcije azota.
U sorpcionim eksperimentima korišćen je UV-Vis spektrofotometar za praćenje toka sorpcije
derivata fenola na ispitivanim sorbensima. Sorpciona ispitivanja su izvedena u temperiranoj
mešalici i mućkalici, uz variranje različitih parametara čiji se efekat na sorpciju proučavao.
Dobijeni rezultati su korišćeni u određivanju kinetičkih parametara sorpcije i postavljanju
izotermnih modela sorpcije.
3.4. Primenljivost ostvarenih rezultata
Na osnovu pregleda do sada objavljenih eksperimentalnih podataka i rezultata prikazanih u okviru
ove disertacije, ostvaren je značajan doprinos u ovoj oblasti. Rezultati i zaključci izneti u ovoj
disertaciji
potvrda
su
mogućnosti
korišćenja
makroporoznog
nanokompozita
poli(glicidilmetakrilat-ko-etilenglikoldimetakrilata)
i
kiselo-modifikovanog
bentonita,
funkcionalizovanog dietilentriaminom, kao sorbensa za uklanjanje 4-nitrofenola, 2-nitrofenola i 2hlor 4-nitrofenola iz vode. Ovakav, funkcionalizovani makroporozan nanokompozit kopolimera sa
bentonitom, , nije do sada ispitivan kao sorbens za derivate fenola. Poroznost, uz funkcionalizaciju
bočnih epoksidnih grupa dietilentriaminom omogućava sorpcionu efikasnost ovog materijala i
otvara mogućnost njegove eventualne primene u procesima prečišćavanja voda. Verifikacija
dobijenih rezultata disertacije ostvarena je objavljivanjem radova u međunarodnim časopisima iz
ove oblasti, kao i prezentovanjem dobijenih rezultata na međunarodnim konferencijama.
3.5. Ocena dostignutih sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
U svom dosadašnjem istraživačkom radu, kandidat mr Sanja Marinović, dipl. inž. tehnologije,
pokazala je samostalnost i stručnost u pretraživanju literature, pripremi i realizaciji eksperimenata i
korišćenju različitih tehnika i metoda. Takođe je pokazala samostalnost i sistematičnost u analizi
rezultata. Na osnovu dosadašnjeg zalaganja i postignutih rezultata Komisija je mišljenja da
kandidat poseduje sve kvalitete neophodne za samostalan naučno-istraživački rad.
48
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
4.1. Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
U okviru ove disertacije ostvaren je značajan naučni doprinos u oblasti primene polimernih
nanokompozitnih materijala sa glinom u sorpciji derivata fenola. Naučni i praktični značaj ove
doktorske disertacije se ogleda u sledećem:
-Sintetisan je makroporozni nanokompozit poli(glicidilmetakrilat-ko-etilenglikoldimetakrilata) sa
kiselo-modifikovanim bentonitom koji je funkcionalizovan dietilentriaminom.
-Do sada nije rađena funkcionalizacija nanokompozita poli(glicidilmetakrilat-koetilenglikoldimetakrilata) i kiselo-modifikovanog bentonita aminima, što je trebalo da obezbedi
sorpcionu selektivnost ovog kompozita.
-Pomoću TEM-a je potvrđeno da je sintetisani kompozit, nanokompozit koji predstavlja disperziju
interkalisanih i razlistanih agregata u polimernoj matrici.
-Teksturalna ispitivanja su pokazala da dobijeni nanokompozit ima razvijenu poroznu strukturu u
kojoj pored dominantnih makropora postoji i određeni udeo mezopora, što uslovljava veliku
specifičnu površinu nanokompozita.
-Prvi put je ispitana mogućnost korišćenja amino-funkcionalizovanog nanokompozita za
uklanjanje derivata fenola. Sorpciona ispitivanja su pokazala da se ispitivani nanokompozit može
uspešno koristiti za uklanjanje derivata fenola: 4-nitrofenola, 2-nitrofenola i 2-hlor 4-nitrofenola iz
vodenih rastvora.
-Sorpciona efikasnost nanokompozita raste sledećim redosledom: 2-nitrofenol < 4-nitrofenol < 2hlor 4-nitrofenol.
-U literaturi nema podataka o sorpciji 2-hlor 4-nitrofenola ni na jednom sorbensu, iako se radi o
veoma toksičnom jedinjenju.
4.2. Kritička analiza rezultata istraživanja
Istraživanja u okviru ove disertacije su koncipirana nakon detaljne analize literature iz oblasti
nanokompozita polimera i gline, kao i oblasti koja se odnosi na prečišćavanje voda, pre svega
procesima sorpcije.
Među fenolima i derivatima fenola, u literaturi je najviše proučavana sorpcija fenola i 4nitrofenola iz vode. Sorpcija 2-nitrofenola je znatno manje razmatrana, dok 2-hlor 4-nitrofenol,
prema dosadašnjim saznanjima, nije ispitivan kao sorbat.
Primeri sorpcije 4-nitrofenola dati u literaturi se odnose na drugačije eksperimentalne uslove, tako
da se ne mogu izvesti direktna poređenja. Međutim, može se izvesti zaključak da je nanokompozit,
sintetisan u okviru ove disertacije, sorbens na kome je proces sorpcije veoma brz i kao takav može
da parira nekim drugim sorbensima opisanim u literaturi. Pored toga maksimalni kapacitet sorpcije
4-nitrofenola na ispitivanom nanokompozitu je takav da se on može smatrati prihvatljivim
sorbensom za ovaj derivat fenola. Što se tiče 2-hlor 4-nitrofenola, sorpcioni afinitet
nanokompozita prema ovom derivatu je znatno veći nego za 4-nitrofenol i 2-nitrofenol, što ga čini
obećavajućim sorbensom za ovaj zagađivač.
Najvažnije unapređenje naučnih znanja u poređenju sa postojećim stanjem, koje daje ova
doktorska disertacija, je da je prvi put ispitana mogućnost korišćenja amino-funkcionalizovanog
nanokompozita za uklanjanje derivata fenola, kao i da je pokazano da se on može koristiti za
uklanjanje 2-hlor 4-nitrofenola, jedinjenja koje do sada nije razmatrano u procesima sorpcije.
4.3. Verifikacija naučnih doprinosa
Kandidat mr Sanja Marinović, dipl. inž. tehnologije potvrdila je rezultate istraživanja, koji su
prikazani u ovoj doktorskoj disertaciji, publikacijama u međunarodnim časopisima, kao i kroz
saopštenja na međunarodnim konferencijama. Iz ove doktorske disertacije proistekla su tri rada
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
49
štampana u naučnim časopisima međunarodnog značaja (oznaka grupe M20: M21- jedan rad,
M23-dva rada), i pet saopštenja na međunarodnim skupovima (oznaka grupe M30: M33-dva rada,
M34-dva rada) i jedno poglavlje u monografiji nacionalnog značaja M45.
Kategorija M21:
1. Marinović, S., Vuković, Z., Nastasović, A., Milutinović-Nikolić, A., Jovanović, D.:
Poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate)/Clay Composite - Materials
Chemistry and Physics, 128, 291-297, 2011 (IF=2,234) (ISSN 0254-0584) doi:
10.1016/j.matchemphys.2011.03.018
Kategorija M23:
1. Marinović, S., Milutinović-Nikolić, A., Žunić, M., Vuković, Z., Maksin, D., Nastasović, A.,
Jovanović, D.: „Porous Glycidyl Methacrylate-Bentonite Composite“ - Russian Journal of
Physical Chemistry A, 85(13) 2386–2391, 2011, (IF=0,503) (ISSN 0036-0244)
2. Marinović, S., Milutinović-Nikolić, A., Nastasović, A., Žunić, M., Vuković, Z., Antonović, D.,
Jovanović, D.: „Sorption of different phenol derivatives on functionalized macroporous
nanocomposite of poly (glycidyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate) and acid
modified bentonite“ - Journal of Serbian Chemical Society, 79 (10) 1249–1261, 2014, (IF=
0,885) (ISSN 0352-5139)
Kategorija M33:
1. Marinović, S., Vuković Z., Nastasović, A., Milutinović-Nikolić, A.: „The influence of
bentonite filler on the thermal stability of glycidyl methacrylate based composite“- Proceedings
of X International Conference on fundamental and applied aspects of Physical chemistry,
Beograd, Serbia, September 21 – 24th, 2010, pp. 509-511. ISBN 978-86-82475-18-7
2. Žunić, M., Vuković, Z., Maksin, D., Marinović, S., Nastasović, A., Milutinović-Nikolić, A.:
„Textural properties of macroporous acid modified montmorillonite nanocomposites”Proceedings of 11th International Conference on fundamental and applied aspects of Physical
chemistry, Beograd, Serbia, September 24 – 28th, 2012, pp. 462-464. ISBN 978-86-82475-279
Kategorija M34:
1. Žunić, M., Marinović, S., Milutinović-Nikolić, A., Vuković, Z., Maksin, D., Nastasović, A.,
Jovanović, D.: „Amino-modified poly(glycidyl methacrylate) based nanocomposites: textural
properties and application“-Serbian Ceramic Society Conference – Advanced Ceramics and
Application I, Belgrade, Serbia, May 10-11th, 2012, pp. 36. ISBN 978-86-915627-0-0
2. Marinović, S., Milutinović-Nikolić, A., Nastasović, A., Žunić, M., Vuković, Z., Antonović, D.,
Jovanović, D.: „Functionalized porous nanocomposite as phenol derivatives sorbent”, Serbian
Ceramic Society Conference – Advanced Ceramics and Application II, Belgrade, Serbia
September 30th-October 1st, 2013, pp. 31. ISBN 978-86-915627-1-7
Kategorija M45:
1. Vuković, Z., Marinović, S., Nastasović, A.: „Nanokompoziti polimer/glina“ u Monografiji
„Bentonit iz rudnika „Bogovina“ kao savremeni nanotehnološki materijal“, Urednici Z.
Mojović, P. Banković, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, 2013, str. 35-77.,
ISBN 868140519-2
50
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
5. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu svega iznetog, Komisija smatra da doktorska disertacija kandidata mr Sanje Marinović,
dipl. inž. tehnologije, pod naslovom: „Primena novih polimernih nanokompozitnih materijala
sa glinom u prečišćavanju voda koje sadrže derivate fenola”, predstavlja značajan i originalan
naučni doprinos u oblasti Hemije i hemijske tehnologije, što je potvrđeno objavljivanjem radova u
časopisima međunarodnog značaja i saopštenjima na međunarodnim konferencijama. Predmet i
ciljevi istraživanja su jasno navedeni i ostvareni.
U okviru ove disertacije ostvaren je naučni doprinos u oblasti primene polimernih nanokopozitnih
materijala sa glinom u sorpciji derivata fenola. Kandidat je povezao sve elemente nauke o
materijalima: sintezu, nanostrukturu, teksturalna i sorpciona svojstva i potencijalnu primenu na
savremeni način.
Predlog komisije Nastavno-naučnom veću
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu da
prihvati ovaj Referat i da se doktorska disertacija mr Sanje Marinović, dipl. inž. tehnologije, pod
naslovom: „Primena novih polimernih nanokompozitnih materijala sa glinom u
prečišćavanju voda koje sadrže derivate fenola”, prihvati, izloži na uvid javnosti i uputi na
konačno usvajanje Veću naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu, te da nakon
završetka ove procedure, pozove kandidata na usmenu odbranu disertacije, pred komisijom u
istom sastavu.
ČLANOVI KOMISIJE
Dr Dušan Antonović, red. Prof. TMF
Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. Prof.
TMF
Dr Aleksandra Milutinović-Nikolić, naučni
savetnik
Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju,
tehnologiju i metalurgiju
Dr Aleksandra Nastasović, naučni savetnik,
Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju,
tehnologiju i metalurgiju
Dr Zorica Vuković, viši naučni saradnik,
Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju,
gehnologiju i metalurgiju
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
51
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata mr Imhimmad Abooda, dipl. inž.
elektrotehnike
Odlukom br. 35/295 od 03. 11. 2014. godine, imenovani smo za članove Komisije za pregled,
ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr Imhimmad Alsadik Ali Abood-a, dipl. inž.
elektrotehnike pod naslovom:
,,Komponente na bazi silicijum-karbida u elektronskim kolima velike snage"
Posle pregleda dostavljene disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa Kandidatom,
Komisija je sačinila sledeći
Referat
1.Uvod
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije




26.6.2014. kandidat mr Imhimmad Alsadik Ali Abood, dipl. inž. elektrotehnike prijavio je
temu doktorske disertacije pod naslovom ,,Komponente na bazi silicijum-karbida u
elektronskim kolima velike snage" a Nastavno-naučno veće Tehnološko-metalurškog fakuleta
Univerziteta u Beogradu usvojilo je sastav Komisije za ocenu naučne zasnovanosti predložene
teme.
6.10.2014. na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakuleta, Univerziteta
u Beogradu, doneta je odluka o odobravanju predloga teme doktorske disertacije mr
Imhimmad Alsadik Ali Abood-a, dipl. inž. elektrotehnike pod nazivom ,,Komponente na bazi
silicijum-karbida u elektronskim kolima velike snage" a za mentora ove doktorske disertacije
imenovan je dr Rajko Šašić, redovni profesor TMF-a (Odluka br. 35/256)."
20.10.2014. na sednici Veća naučne oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu, data je
saglasnost na predlog teme doktorske disertacije mr Imhimmad Alsadik Ali Abood-a, dipl.
inž. elektrotehnike pod nazivom ,,Komponente na bazi silicijum-karbida u elektronskim
kolima velike snage" (Odluka br. 35/295)."
3.11.2014 na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakuleta Univerziteta u
Beogradu, doneta je odluka o imenovanju članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske
disertacije mr Imhimmad Alsadik Ali Abood-a, dipl. inž. elektrotehnike pod nazivom
,,Komponente na bazi silicijum-karbida u elektronskim kolima velike snage" .
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i
hemijska tehnologija, uža naučna oblast Inženjerstvo materijala za koju je matičan Tehnološkometalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Mentor dr Rajko Šašić, red. profesor TMF-a je dosad
objavio tridesetak radova iz ove oblasti u časopisima sa SCI liste, rukovodio izradom jedne
odbranjene doktorske disertacije i bio član tri komisije odbranjenih doktorskih disertacija.
1.3. Biografski podaci o kandidatu
Mr Imhimmad Alsadik Ali Abood, dipl. inž. elektrotehnike, rođen je 1966. godine u
mestu Gahrian u Libiji, gde je završio i osnovne studije elektrotehnike 1989. godine. Master
studije iz oblasti Elektrotehnika okončao je 2006. godine odbranom master teze na
52
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Budimpešti. Od septembra 2010. godine, nalazi se na
izradi doktorske disertacije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za to
vreme kandidat je bio koautor tri rada objavnjena u časopisima sa SCI liste, 2 kategorije M 22 i
jedna kategorije M23.
2. Opis disertacije
2.1. Sadržaj disertacije
Doktorska disertacija kandidata mr Imhimmad Alsadik Ali Abood-a, dipl. inž.
elektrotehnike sadrži 133 stranice u okviru kojih se nalazi 5 poglavlja sa ukupno 49 slika, 12 tabela
i 174 literaturna navoda. Navedenih 5 poglavlja nose nazive: Uvod, Kratka istorija silicijumkarbida, Opšta teorija unipolarnih tranzistora, Matematičko modelovanje vertikalnih tranzistora na
bazi silicijum-karbida, Zaključak. Pored toga disertacija sadrži izvode na srpskom i engleskom
jeziku.
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja.
U Uvodnom delu, opisan je predmet doktorske disertacije: proučavane su fizičke pojave u
unipolarnim tranzistorima na bazi silicijum-karbida, posebno one pojave koje ga čine
perspektivnim za primenu u uređajima, gde se oslobađa velika snaga.
Prvo poglavlje posvećeno je osobinama silicijum-karbida. Proučena je detaljno njegova
kristalna struktura sa posebnim osvrtom na osobine, relevantne za transport nosilaca u njemu
(širok energetski procep, visoka vrednost probojnog električnog polja, visoka vrednost brzine
nosilaca u zasićenju, kao i visoka termalna provodnost). Dat je i osvrt na ekskluzivne primene
silicijum-karbidnih naprava (visoki radni naponi, visoke radne temperature, visokofrekventna
primena). Na samom kraju ovog poglavlja, obrađeni su i defekti u silicijum-karbidu.
Drugo poglavnje posvećeno je proučavanju nekih efekata, koji su prisutni kod silicijumkarbidnih unipolarnih tranzistora, ali ih nema u unipolarnim tranzistorima na bazi drugih
materijala (efekat kvazizasićenja, efekat samozagrevanja, efekat udarne jonizacije). Posebna
pažnja posvećena je proučavanju pokretljivosti nosilaca i formiranju odgovarajućih modela
(pokretljivost pri slabim poljima, pokretljivost pri jakim poljima, pojava anizotropije). Pored toga,
proučena je i otpornost omskih kontakata.
Treći deo posvećen je opisu jednog predstavnika unipolarnih tranzistora na bazi silicijumkarbida (VDIMOS). Ova posebna struktura (vertikalni dvostruko implantirani MOS) sastoji se iz
vertikalnog dela koji nazivamo drift-oblašću i dva horizontalna (klasična) kanala koji se na nju pri
vrhu nastavljaju. Izložen je postojeći strujno-naponski model ovakve naprave i jasno pobrojani
njegovi nedostaci.
Četvrti deo posvećen je doprinosu samog kandidata ovoj problematici. Najveća pažnja
posvećena je proučavanju vertikalne drift-oblasti, kao i usaglašavanju modela strujno-naponske
karakteristike ove oblasti sa odranije poznatim modelom strujno-naponske karakteristike dva
horizontalna (klasična) MOSFETa. Rezultat tog razmatranja je precizan model strujno-naponske
karakteristike čitave naprave.
U Zaključku su ukratko pobrojani rezultati dobijeni u ovoj doktorskoj disertaciji i istaknut
njihov značaj.
Poglavlje Literatura obuhvata 174 reference i odnosi se na sve delove disertacije.
3. Ocena disertacije
3.1. Savremenost i originalnost
Poslednjih desetak godina nazivaju se erom silicijom-karbida kad su u pitanju elektronske
naparave velike snage. Njihova primena je neizbežna u situacijama kad se očekuju visoke radne
temperature, visoki naponi (odnosno vrlo jaka električna polja), te vrlo velike disipirane snage.
Takvi zahtevi se javljaju u vojnoj industriji, eksploataciji ruda i sličnim robusnim uslovima.
Zahvaljujući postojanju vertikalne drift-oblasti dozvoljeni su veliki padovi napona pri ne tako
velikim vrednostima struje naprave, što i čitavu disipaciju snage drži pod kontrolom. Tome
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
53
značajno doprinose superiorne transportne osobine silicijum-karbida u odnosu na silicijum. U
proučavanju ovih naprava u okviru ove doktorske disertacije pokazan je značajan stepen
originalnosti, o čemu svedoči prikaz ostvarenih naučnih doprinosa.
3.2. Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U okviru ove doktorske disertacije citirana su ukupno 174 literaturna navoda. Neke od
ovih referenci tradiciopnalno se smatraju “klasicima” izučavane oblasti i mahom su stare 15-20
godina. Postoje i one modernije reference, mahom iz poslednjih 5-10 godina, koje su poslužile ili
kao inspiracija za rad kandidata ili kao izvor eksperimentalnih podataka za verifikaciju rezultata
koje je kandidat u radu postigao.
3.3. Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
Istraživanje pojava u drift-oblasti VDIMOSa počelo je rešavanjem Puasonove jednačine,
prvo u jednodimenzionalnom obliku, a kasnije i dvodimenzionom. S obzirom na dimenzije
driftovske oblasti dovoljnim se pokazao drift-difuzioni model opisa transporta. Za sam opis
transporta nosilaca u silicijum–karbidu korišćena je modernizovana verzija v(E) transportne
karakteristike koja uz pomoć jednog dodatnog parametra preciznije opisuje oblast električnih polja
srednje jačine. Za opis transporta u horizontalnim kanalima konvencionalnih MOSFET-ova
korišćeni su modeli strujno-naponske karakteristike ranije dobijeni u okviru iste grupe istraživača.
3.4. Primenljivost ostvarenih rezultata
Rezultati istraživanja obavljenih tokom izrade ove doktorske disertacije obogatiće
razumevanje pojava vezanih isključivo za naprave veće snage na bazi silicijum-karbida
(kvazizasićenje, efekat samozagrevanja, uticaj udarne jonizacije). Oni su, takođe, omogućili
formiranje boljih i preciznijih izraza za strujno-naponsku karakteristiku VDIMOS-a koji se lakše
od prethodnih uključuju u analizu složenijih elektronskih kola velike snage.
3.5. Ocena dostignutih sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
U toku izrade doktorske disertacije, kandidat je u najvećoj meri osposobljen za
samostalno istraživanje postavljenog problema, formiranje teorijskog okvira, te odabir i
sprovođenje odgovarajuće numeričke metode. Takođe je osposobljen da samostalno izvrši odabir
relevantne literature, te kritički analizira i samostalno prezentira dobijene rezultate.
4. Ostvareni naučni doprinos
4.1. Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Rezultati istraživanja sprovedenih tokom izrade ove doktorske disertacije koji predstavljaju
relevantan naučni doprinos proučavanju, modelovanju i realizaciji silicijum-karbidnih VDIMOS-a
jesu:
 Nađeno je analitičko rešenje jednodimenzione i dvodimenzione Puasonove jednačine koje
dovoljno precizno opisuje raspodelu potencijala u drift-oblasti VDIMOS-a.
 Korišćenjem poboljšane v(E) transportne karakteristike, koja preciznije opisuje transport
nosilaca u oblasti električnih polja srednje jačine, konstruisan je detaljniji oblik strujnonaponske karakteristike cele naprave.
 Detaljno je proučen uticaj anizotropnosti relevantnih fizičkih osobina silicijum-karbida na
funkcionisanje proučavanih naprava, mahom na položaj i oblik strujno-naponske
karakteristike.
 Podrobno je proučen i objašnjen efekat kvazizasićenja koji je karakterističan za silicijumkarbidni MOSFET. Proučen je i uzajamni odnos strujnog zasićenja drift-oblasti
VDIMOS-a i zasićenja struje konvencionalnih lateralnih MOSFET-ova sa horizontalnim
kanalima.
54
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.

Korišćenjem principa minimalnog dejstva istraženi su energetski aspekti formiranja
strujnog toka u driftovskoj oblasti VDIMOS-a. Pokazano je da će se pre formirati
trodelna nego dvodelna oblast strujnog toka.
4.2. Kritička analiza rezultata istraživanja
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije koncipirana su nakon sveobuhvatne
analize podataka dostupnih u literaturi koji se tiču silicijum-karbidnih naprava. Bez obzira na
obilje literaturnih navoda, zapaženo je da su objašnjenja nekih pojava vrlo oskudna te da u
odgovarajućim modelima postoji veliki broj parametara čije se vrednosti ne proračunavaju, već
određuju direktnim usaglašavanjem sa eksperimentalnim podacima. Stoga je cilj rada bio da se
nedovoljno objašnjene pojave rasvetle, a broj gore pomenutih parametara redukuje u najvećoj
mogućoj meri.
4.3. Verifikacija naučnih doprinosa
Iz doktorske disertacije kandidata mr Imhimmad Alsadik Ali Abood-a, dipl. inž.
elektrotehnike, dosad su objavljena tri rada u časopisima sa SCI liste: dva u istaknutom
međunarodnom časopisu (M22) i jedan u međunarodnom časopisu (M23):
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu - M22
1.
2.
Imhimmad Alsadik Ali Abood, Šašić Rajko M., Ostojic Stanko M., Lukić Petar M.,
“Analytical Model for Drift Region Voltage Drop in 4H-SiC Vertical Double Implanted
Metal Oxide Semiconductor Field - Effect of Anisotropy” Japanese Journal Of Applied
Physics, Vol. 52, No. 9, Iss. 1, September (2013), ISSN: 0021-4922/IF 1,067 (2012) M22
Stanko M. Ostojić, Rajko M. Šašić, Petar M. Lukić and Imhimmad Abood, “Surrounding
Gate Long-Channel Nanowire MOSFET Modelling-Extended Analysis”, Physica Scripta,
Vol. 89, No. 11 (2014) ISSN: 1402-4896 (Online) 0031-8949 (Print) IF=1,296 (2013)
M22
Rad u međunarodnom časopisu - M23
1.
Imhimmad Alsadik Ali Abood, Lukić Petar M., Šašić Rajko M., Alkoash Abed Alkhem,
Ostojic Stanko M., “4H-SiC-VDMOS – Drift Region Saturation, Channel Saturation and
their Order of Appearance”, Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid
Communications, Vol. 7, Iss. 5-6 (2013), ISSN: Print: 1842-6573/IF 0,453 (2012) M23
5. Zaključak i predlog
Rezultati istraživanja u okviru doktorske disertacije mr Imhimmad Alsadik Ali Abood-a,
dipl. inž. elektrotehnike predstavljaju značajan doprinos postojećim znanjima o unipolarnim
tranzistorima na bazi silicijum-karbida, bilo da je u pitanju proučavanje fizičkih pojava u njima,
njihovo modelovanje ili primena u elektronskim kolima velike snage.
Pregledom doktorske disertacije Komisija je konstatovala da podnesena doktorska
disertacija ima sve potrebne sadržaje i da je napisana u skladu sa prihvaćenim standardima.
Obrađeni materijal je dobro organizovan, a predmet i cilj istraživanja su jasno označeni. Ostvareni
rezultati i doprinos verifikovani su odgovarajućim brojem publikovanih naučnih radova u
časopisima sa SCI liste.
Komisija zato predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu da prihvati ovaj Referat i da se doktorska disertacija mr Imhimmad
Alsadik Ali Abood-a, dipl. inž. elektrotehnike pod naslovom ,,Komponente na bazi silicijumkarbida u elektronskim kolima velike snage" prihvati, izloži na uvid javnosti i uputi na konačno
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
55
usvajanje Veću naučne oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu, te da nakon završene
procedure pozove kandidata na usmenu odbranu doktorske disertacije pred Komisijom u istom
sastavu.
U Beogradu, 10.12.2014.
Članovi Komisije:
Dr Rajko Šašić, redovni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
Dr Boris Lončar, redovni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
Dr Stanko Ostojić, vanredni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
Dr Petar Lukić, vanredni profesor
Mašinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
Dr Nebojša Romčević, naučni savetnik
Instituta za fiziku
Univerziteta u Beogradu
56
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
57
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj
02.10.2014. imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za
resticanje naučno-istraživačkog zvanja ISTRAŽIVAČ-SARADNIK kandidata Jovana Vuković
(devojačko Jovašević), dipl. inž. tehnologije. O navedenom kandidatu Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
A. Biografski podaci
Dipl. inž. Jovana Vuković (devojačko Jovašević), je rođena 07.07.1984. godine u Požegi. Završila
je osnovnu i srednju školu u Arilju. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, smer OHT, je
upisala 2003. godine, a diplomirala je 2008. godine na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju
sa diplomskim radom “Antimikrobna aktivnost hidrogelova na bazi poli(vinil pirolidona) sa
srebrom”, sa ocenom 10 (deset). Prosečna ocena u toku studija je bila 8.76 (osam 76/100). Upisala
je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, septembra 2009. godine,
na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo.
Govori, čita i piše engleski jezik. Član je Srpskog hemijskog društva.
B. Naučno-istraživački rad
Od 2010. do 2011. bila je angažovana na dva projekta: Razvoj nanokompozita na bazi hidrogelova
za primene u rekonstruktivnoj hirurgiji (MNTR 19027) i Regeneracija skeletnih tkiva pomognuta
biomaterijalima kao tkivnim matricama-in vivo i in vitro studija (MNTR 145072).
Od 2011. je uključena na dva projekta: Hemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za
primenu u medicini i inženjerstvu tkiva (MNTR 172026) i Sinteza i karakterizacija novih
funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita (MNTR 172062).
C. Naučno-istraživački rad
Rad u međunarodnom časopisu (M23)
1. Jovašević J.S., Mićić M.M., Suljovrujić E.H., Filipović J.M., Dimitrijević S.I., Tomić
S.Lj.: Antimikrobna aktivnost hibridnih hidrogelova na bazi poli(vinilpirolidona) koji
sadrže srebro, - Hemijska industrija, Vol 64, No 3, 2010, pp. 209-214. ISSN 0367-598X
2. Jovašević J.S., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Mićić M.M., Suljovrujić
E.H.: Swelling, Mechanical and Antimicrobial Studies of Ag/P(HEMA/IA)/PVP Semi-IPN
Hybrid Hydrogels, - Acta Physica Polonica A, Vol 120, No 2, 2011, pp. 279-283. ISSN
0587-4246
3. Dobić S.N., Jovašević J.S., M.D. Vojisavljević, S.L. Tomić: Hemocompatibility and
swelling studies of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-itaconic acid-co-poly(ethylene
glycol) dimethacrylate) hydrogels, - Hemijska industrija 65, Vol 6, 2011, pp. 675-685.
ISSN: 0367598X
4. Babić М.М., Jovašević Ј.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: Diffusion of drugs in hydrogels
based on (meth)acrylates, poly(alkylene glycol) (meth)acrylates and itaconic acid
[difuzija lekova u hidrogelovima na bazi (met)akrilata, poli(alkilenglikol)-(met)akrilata i
itakonske kiseline], - Hemijska Industrija, Vol 66, No 6, 2012, pp. 823-829.
58
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
Rad u međunarodnom časopisu (M22)
1. Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Filipović J.M., Hemocompatibility, swelling and thermal
properties of hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate, itaconic acid and poly(ethylene
glycol) dimethacrylate, Polymer Bulletin, Vol 70, No 10, 2013, pp. 2895-2909. ISSN
0170-0839
Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)
1. Malešić N.B., Rusmirović J.D., Jovašević J.S., Perišić M.D., Dimitrijević S.I., Filipović
J.M., Tomić S.LJ.: Antimicrobial Hydrogels Based on 2-hydroxyethyl Methacrylate and
Itaconic Acid Containinig Silver(I) Ion, Tehnika-Novi materijali 23, Vol 4, 2014, pp.563567. ISSN 0354-2300
Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja, štampani u knjigama radova u
obliku kratkog izvoda (M34)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Suljovrujić E.H., Mićić M.M., Jovašević J.S., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić
S.Lj.: Swelling, Mechanical and Antimicrobial Properties of Ag/P(HEMA/IA)/PVP SemiInterpenetrating Hydrogel Networks, The 12th Annual Conference-YUCOMAT 2010,
Programme and The Book of Abstracts, Herceg Novi, Montenegro 2010, p.173. ISBN
978-86-80321-25-7
Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Filipović J.M., Dobić S.N.: In vitro cephalexin release study
from new poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) copolymeric hydrogels, 2th
Conference Innovation in Drug Delivery, Programme and Abstracts, Aix-en-Provence,
France 2010, p.154.
Jovašević J.S., Mićić M.M., Suljovrujić E.H., Tomić S.Lj.: Effects of composition and
crosslinker content on swelling and mechanical properties of poly(2-hydroxyethyl
acrylate/itaconic acid) hydrogels, Ninth Young Researchers Conference Materials
Sciences and Engineering, Program and the Book of Abstracts V/2, Belgrade Serbia,
2010, p. 21. ISBN 978-86-80321-26-4
Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Krezović B.D., Filipović J.M., Suljovrujić E.H.,
Tomić S.Lj.: Swelling and biocompatibility behavior of P(HEA/IA/PEGDMA) hydrogels,
Tenth young researchers’ conference materials science and engineering, Programme and
book of abstracts XI/1, Belgrade, Serbia 2011, p. 44. ISBN 978-86-80321-27-1
Jovašević J.S., Krezović B.D., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: pH sensitive and temperature
dependent swelling of P(HEMA/IA/PEGDMA) hydrogels, Second International
Workshop, Characterization, properties and applications of nanostructured ceramics,
polymers and composites, Book of Abstracts, Belgrade 2011, P8.
Jovašević J.S., Dobić S.N., Perić-Grujić A.A., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić
S.Lj.: Controlled release and antimicrobial activity studies of zinc/poly(2-hydroxyethyl
acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, 3rd International Congress on Biohydrogels,
Florence, Italy 2011, p. 95.
Suljovrujić E.H., Jovašević J.S., Lišanin G., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: pH sensitive
copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, The 13th Annual
Conference-YUCOMAT, Programme and the book of abstracts, Herceg Novi,
Montenegro 2011, p.170. ISBN 978-86-80321-27-1
Suljovrujić E.H., Jovašević J.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: Effect of silver(I) and
copper(II) ions on controlled release and antimicrobial activity of silver and
copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, The 14th Annual
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.12.2014.
59
Conference-YUCOMAT, Programme and the book of abstracts, Herceg Novi,
Montenegro 2012, p.115.
9. Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Filipović J.M.: Controllable Properties
and Microstructure of Hydrogels Based on Poly(ethyleneglycol) Dimethacrylates, 5th
International Conference on Polymer Behavior, Multiphysics Approaches for the
Behavior of Polymer and Polymer-Based Nanomaterials, Program Book, Aveiro,
Portugal 2012, A036, p. 8.
10. Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Dimitrijević S.I., Perić-Grujić A.A., Filipović J.M.,
Tomić S.Lj.: Itaconic Acid Based Nanohybrid Hydrogels. Swelling, Controlled Release of
Copper Ion and Antimicrobial Activity Studies, First International conference on
processing, characterisation and application of nanostructured materials and
nanotechnology, Nanobelgrade, Book of abstracts, Belgrade 2012, p. 35. ISBN 978-867401-285-7.
11. Babić M.M., Jovašević J.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Effect of amniotic fluid on
swelling and controlled release properties of hydrogels based on itaconic acid, The 15th
Annual Conference-YUCOMAT 2013, Programme and the book of abstracts, Herceg
Novi, Montenegro 2013, p 148.
12. Babić M.M., Jovašević J.S., Antić K.M., Krezović B.D., Perišić M.D., Filipović J.M.,
Tomić S.Lj., Influence of amniotic fluid on swelling and controlled drug release of
hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate and itaconic acid, 3rd Conference Innovation
in Drug Delivery, Programme and Abstracts, Pisa, Italy 2013, p 113.
Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja, štampano u knjigama radova u obliku
kratkog izvoda (M64):
1. Jovašević J.S., Mićić M.M., Suljovrujić E.H., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: Kompleksi
srebra i kopolimernih hidogelova na bazi itakonske kiseline, Osma konferencija mladih
istraživača-nauka i inženjerstvo novih materijala, Zbornik apstrakata V/9, Beograd 2009,
str. 23. ISBN 978-86-80321-22-6
2. Jovašević J.S., Radović J., Dobić S.N., Perić-Grujić A.A., Tomić S.Lj.: Copper(II)-ion
release study from copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels,
Biotehnologija za održivi razvoj, TMF, Knjiga izvoda radova, Beograd 2010, p 92-93.
ISBN 978-86-7401-269-7
D. Zaključak
Na osnovu dosadašnjeg uspešnog rada i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija i u
okviru naučno-istraživačkog rada na projektima Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki
razvoj Republike Srbije, Jovana Vuković (devojačko Jovašević), dipl. inž. tehnologije je pokazala
izrazitu sklonost i sposobnost za bavljenje naučno-istraživačkim radom, pa tako ispunjava sve
potrebne uslove za reizbor u zvanje istraživač-saradnik. Stoga, sa zadovoljstvom predlažemo
Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu da Jovana Vuković
(devojačko Jovašević), dipl. inž. tehnologije, reizabere u zvanje ISTRAŽIVAČ-SARADNIK.
U Beogradu, 20.10.2014.
ČLANOVI KOMISIJE
Dr Simonida Tomić, vanred. prof. TMF
Dr Melina Kalagasidis Krušić, vanred. prof. TMF
Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
Download

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ П О З И В - Tehnološko