XXVII SIMPOZIJUM
DRUŠTVA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA
SRBIJE I CRNE GORE
Vrnjačka Banja, 2 - 4.10.2013.
PROGRAM
Organizatori XXVII Simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja SCG
Društvo za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
Institut za nuklearne nauke Vinča, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne
sredine
Organizacioni odbor XXVII Simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja SCG
Olivera Ciraj-Bjelac, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Milojko Kovačević, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Maja Eremić-Savković, Institut za medicinu rada Srbije, Beograd
Vladimir Udovičić, Institut za fiziku, Zemun
Ištvan Bikit, Prirodno-matematički fakultet , Novi Sad
Nevenka Antović, Prirodno-matematički fakultet , Podgorica
Dragoslav Nikezić, Prirodno-matematički fakultet , Kragujevac
Vera Spasojević-Tišma, Nuklearni objekti Srbije, Beograd
Snežana Dragović, INEP, Beograd
Danijela Aranđić, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Đorđe Lazarević, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Jelena Stanković, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Predrag Božović, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Miloš Živanović, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Redakcioni odbor XXVII Simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja SCG
Gordana Pantelić, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Dragana Todorović, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Marko Ninković, Nuklearni objekti Srbije, Beograd
Dušan Mrđa, Prirodno-matematički fakultet , Novi Sad
Vladimir Udovičić, Institut za fiziku, Zemun
Vera Spasojević-Tišma, Nuklearni objekti Srbije, Beograd
Goran Ristić, Elektronski fakultet, Niš
Gordana Joksić, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Ilija Plećaš, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Ivana Vukanac, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Miodrag Krmar, Prirodno-matematički fakultet , Novi Sad
Nataša Lazarević, Nuklearni objekti Srbije, Beograd
Olivera Ciraj Bjelac, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Srboljub Stanković, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd
Mesto i vreme održavanja Simpozijuma: Hotel „Breza“, Vrnjačka Banja, 2-4 oktobar 2013.
2
Prijavljivanje učesnika: Pult za registraciju učesnika nalazi se u maloj sali Hotela „Breza“ i
biće otvoren za registraciju dana 1.10.2013. godine od 16:00 do 20.00 h, a u toku
Simpozijuma od 8:00 do 16.00 h.
Kotizacija: Kotizacija iznosi 8000,00 dinara. Kotizacija se uplaćuje na poslovni račun
Društva: 205-49197-34 kod Komercijalne banke Beograd. Kotizacija se može uplatiti u
gotovom novcu pri registraciji učesnika. Uplatom kotizacije stičete pravo učešća na
Simpozijumu i obezbeđujete primerak Zbornika radova.
Rad Simpozijuma: Radovi na simpozijumu biće prezentovani u obliku kratkih usmenih
saopštenja ili u obliku poster sekcije. Pozivna predavanja i usmena saopštenja treba
pripremiti u formi Power Point prezentacije. Usmena izlaganja autora mogu trajati 10
minuta, a diskusija po radu 2 minuta. Za izlaganje je obezbeđen video projektor. Medije sa
predavanjem (USB, CD) je potrebno dostaviti tehničkoj službi 30 minuta pre početka rada
sesije.
Posteri će biti postavljeni na panoe dimenzija veličine 110 cm x 80 cm (širina x visina,
„landscape“ format) u prostoru predviđenom za izlaganje postera. Postavljanje postera
(prema rasporedu) je dan ranije ili najmanje 30 minuta pre početka rada Simpozijuma.
Posteri će biti izloženi sve vreme trajanja Simpozijuma.
Smeštaj učesnika: Učesnici Simpozijuma će biti smešteni u Hotelu „Breza“ u Vrnjačkoj
Banji. Hotel „Breza“ se nalazi u najužem centru Vrnjačke Banje, okružen cvetnim alejama i
zelenim parkovskim površinama, u neposrednoj blizini poznatih termomineralnih izvora.
Organizator je rezervisao smeštaj za sve učesnike tako da nisu potrebne pojedinačne
rezervacije. Sve uplate će se vršiti preko Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore.
Za sve informacije u vezi smeštaja obratiti se na telefon 011 3408188, 011 6453 867 ili 011
3408 244.
3
PROGRAM
SREDA 2.10.2013.
9:30 - 10:30 Otvaranje XXVII Simpozijuma DZZ SCG
10:30 - 11:00 KNAUF Koktel dobrodošlice
11:00 - 12:00 50 godina zaštite od zračenja
Moderatori: Gordana Pantelić, Perko Vukotić
Marko Ninković
ZAŠTITA OD ZRAČENJA ZNAČAJNI DATUMI I DOGAĐAJI,
predavanje po pozivu
Olivera Ciraj Bjelac, Gordana
Pantelić, Milojko Kovačević
ON THE OCCASION OF THE 50th ANNIVERSARY OF ORGANIZED
RADIATION PROTECTION
Ines Krajcar Bronić, Saveta
Miljanić, Mária Ranogajec-Komor
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA: OD
JUGOSLAVIJE DO EUROPE
Gregor Omahen, Milko Križman
RADIATION PROTECTION IN SLOVENIA OVER THE PAST FIFTY
YEARS (1963 – 2013) AND THE SLOVENIAN SOCIETY OF
RADIATION PROTECTION
12:00 - 13:15 Radioekologija i izlaganje stanovništva
Moderatori: Dragana Todorović, Gordana Vitorović
Ištvan Bikit, Dušan Mrđa, Jaroslav
Slivka, Kristina Bikit
O KALIBRACIJI GAMA-SPEKTROMETARA, predavanje po pozivu
Perko Vukotić, Tomislav Anđelić,
Ranko Svrkota
FON TERESTRIJALNOG GAMA-ZRAČENJA U BARAMA
KRALJSKIM
Aleksandra Mihailović, Milica
Vučinić Vasić, Nataša Todorović,
Jan Hansman, Miodrag Krmar
ANALIZA NEKIH FAKTORA KOJI BI MOGLI UTICATI NA
AKUMULACIJU 210Pb U ZEMLJIŠTU
Jelena Ajtić, Dragana Todorović,
Dragana Popović, Jelena Nikolić
BERILIJUM-7 I OLOVO-210: DEVET GODINA MONITORINGA NA
DVE LOKACIJE U BEOGRADU
Zoran Gršić, Predrag Milutinović,
Snežana Pavlović, Dalibor
Arbutina, Dragan Dramlić, Stefan
Dramlić, Jelica Kaljević, Dušan
Joksimović
PROVERA MODULA ZA ATMOSFERSKU DIFUZIJU
RADIONUKLIDA KROZ GRANIČNI SLOJ ATMOSFERE U MODELU
NFS_Vinca
13:15 - 14:15 Pauza za ručak
14:15 - 15:15 Radon
Moderatori: Maja Eremić-Savković, Dragoslav Nikezić
Vladimir Udovičić
NACIONALNI PROGRAM ZA RADON, REGULATIVA I
STRATEGIJA, predavanje po pozivu
Gordana Pantelić, Miloš Živanović,
UTICAJ KALIBRACIONOG FAKTORA NA REZULTAT
4
Milica Rajačić, Jelena Nikolić,
Dragana Todorović
KONCENTRACIJE RADONA
Miodrag Krmar, Vladimir
Udovičić, Dragutin Mihailović, Ilija
Arsenić
VREMENSKE SERIJE MERENIH VREDNOSTI 222Rn ANALIZIRANE
METODOM STOHASTIČKE KOMPLEKSNOSTI
Vladimir Udovičić, Dimitrije
Maletić, Aleksandar Dragić,
Radomir Banjanac, Dejan Joković,
Nikola Veselinović, Jelena Filipović
PRIMENA RAZLIČITIH METODA U ANALIZI VREMENSKIH SERIJA
KONCENTRACIJE RADONA
Vladimir Udovičić, Aleksandar
Dragić, Radomir Banjanac, Dejan
Joković, Dimitrije Maletić, Bojana
Grabež, Jelena Filipović
KORELACIONA ANALIZA UTICAJA ATMOSFERE NA VARIJACIJU
KONCENTRACIJE RADONA U RAZLIČITIM SREDINAMA
15:15 - 15:30 Nuclear Technology and Radiation Protection, život sa impakt faktorom, Rodoljub
Simović, urednik časopisa
15:30 - 16:00 Pauza i razgledanje postera: radioekologija , radon
16:00-17:00 Zaštita od zračenja u medicini
Moderatori: Miodrag Krmar, Marko Ninković
Danijela Aranđić, Olivera CirajBjelac, Predrag Božović, Vojislav
Antić, Jelena Stanković
UTICAJ STEPENA UVEĆANJA SLIKE NA NIVO RASEJANOG
ZRAČENJA U OKOLINI PACIJENTA U INTERVENTNOJ
RADIOLOGIJI
Duško Košutić, Predrag Božović
RENDGEN APARATI U DIJAGNOSTIČKOJ RADIOLOGIJI
NA TERITORIJI SRBIJE U 2012. GODINI
Đorđe Lazarević,Srboljub
Stanković, Miloš Živanović
PROVERA DOZA U RADIOTERAPIJSKIM USTANOVAMA SRBIJE U
2013. GODINI
Ivan Gencel,Nataša Todorović,
Miroslav Vesković
PROVERA POSTOJEĆE ZAŠTITE ZA MDKT SISTEM
Jelena Stanković, Milojko
Kovačević, Predrag Božović,
Danijela Aranđić, Predrag
Marinković, Zoran Rajović
Urošević Vlade, Olga Ristić,
Duško Košutić
ODREĐIVANJE KVALITETA SNOPA X-ZRAČENJA UPOTREBOM
SPEKTROMETRA U DIJAGNOSTIČKOJ RADIOLOGIJI
RAZVOJ WEB APLIKACIJE ZA OSIGURANJE KVALITETA RENDGEN
APARATA U MEDICINSKIM USTANOVAMA U SRBIJI
17:00 - 18:00 Dozimetrija
Moderatori: Nenad Stevanović, Ljiljana Javirina
Dragana Krstić, Biljana
Milenković, Vladimir Marković,
Dragoslav Nikezić, Jovica
Atanacković
RAČUNANJE APSORBOVANE DOZE U PLUĆIMA ORNL
FANTOMA ZA BNCT TERAPIJU
5
Jelena Živković Radovanović,
Nenad Stevanović, Vladimir
Marković, Dragoslav Nikezić,
Biljana Milenković
SIMULACIJA NISKOENERGETSKIH PROTONA KROZ ĆELIJE
Danijela Bogavac , Nenad
Stevanović, Vladimir Marković,
Dragoslav Nikezić, Jelena Stajić
JONIZACIJA I EKSCITACIJA MOLEKULA VODE U ĆELIJAMA USLED
PROLASKA ALFA ČESTICE
Biljana Petrović, Jovica Praskalo,
Jelena Marinković, Panayiotis
Askounis, Eleftheria Carinou
STUDY OF THE TIME-TEMPERATURE PROFILES OF LiF: Cu, P
PELLETS
Jelica Kaljević, Koviljka
Stanković, Jelena Stanković
MONITORING ŠAKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH LICA U
NUKLEARNOJ MEDICINI
18:00-18:40 Prezentacija postera
Izvestioci: TBD
18:40 Skupština Društva za zaštitu od zračenja SCG
ČETVRTAK 3.10.2013.
9:00 - 10:00 Dozimetrija II
Moderatori: Dragana Krstić, Đorđe Lazarević
Luka Perazić, Nevena Zdjelarević,
Ivan Knežević
PRIMENA DOZIMETARA SA OPTIČKI STIMULISANOM
LUMINESCENCIJOM (OSL) U LIČNOJ DOZIMETRIJI
Biljana Milenković, Nenad
Stevanović, Dragoslav Nikezić,
Duško Košutić
PROCENA JAČINE DOZNOG EKVIVALENTA NEUTRONA CR-39
DETEKTOROM
Jan Hansman, Miodrag Krmar,
Nikola Jovančević, Strahinja Ilić
UTICAJ GAMA ZRAČENJA FISIONIH PRODUKATA NA PROMENU
GAMA KONSTANTE 252Cf
Nevena Zdjelarević, Ivan
Knežević,Luka Perazić, Nataša
Lazarević
RADIOLOŠKA KARAKTERIZACIJA TRANSPORTNOG PAKOVANJA
TIPA ŠKODA VPVR/M PRILIKOM UTOVARA I TRANSPORTA
OZRAČENOG NUKLEARNOG GORIVA IZ ISTRAŽIVAČKOG
REAKTORA RA U RUSKU FEDERACIJU
Nevena Zdjelarević, Ivan
Knežević, Luka Perazić, Nataša
Lazarević
RADIOLOŠKA KARAKTERIZACIJA TRANSPORTNOG PAKOVANJA
TIPA TUK-19 PRILIKOM UTOVARA I TRANSPORTA OZRAČENOG
NUKLEARNOG GORIVA IZ ISTRAŽIVAČKOG REAKTORA RA U
RUSKU FEDERACIJU
Ivan Knežević, Nevena
Zdjelarević, Luka Perazić, Nataša
Lazarević
SPECIFIČNA AKTIVNOST 137Cs I 60Co U URINU KOD
PROFESIONALNO IZLOŽENIH LICA PRILIKOM PREPAKIVANJA
OZRAČENOG NUKLEARNOG GORIVA
6
10:00 - 10:50 Biološki efekti jonizujućih zračenja
Moderatori: Dubravka Jovičić, Jelena Pajić
Dubravka Jovičić, Boban Rakić,
Jelena Pajić
CITOGENETIČKE PROMENE U LIMFOCITIMA PERIFERNE KRVI
OSOBA PROFESIONALNO IZLOŽENIH RADIONUKLIDIMA
Jelena Pajić, Boban Rakić,
Dubravka Jovičić
INTERINDIVIDUALNA VARIJABILNOST U EVALUACIJI
GENOTOKSIČNIH EFEKATA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
Slađana Vuković, Jelena Pajić,
Boban Rakić, Milenko Đukić
MIKRONUKLEUSI KAO PREDIKTORI KARCINOMA U
PROFESIONALNOJ EKSPOZICIJI GENOTOKSIČNIM AGENSIMA –
PRIKAZ SLUČAJA
Vesna Glišić, D. Stožinić,
G. Papović-Đukić
OCENA RADNE SPOSOBNOSTI LICA PROFESIONALNO IZLOŽENIH
JONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA – PRIKAZ SLUČAJA
10:50 – 11:20 Pauza i razgledanje postera: zaštita od zračenja u medicini, dozimetrija, biološki
efekti jonizujućih zračenja, radioaktivni otpad i dekontaminacija, nejonizujuća zračenja
11:20-12:20 Radioaktivni otpad i dekontaminacija
Moderatori: Ilija Plećaš, Miluin Jevremović
Ilija Plećaš
MATEMATIČKO MODELOVANJE FENOMENA TRANSPORTA U BETONU
KAO POROZNOM MEDIJU
Milutin Jevremović, Milan
Petrović, Milan Orlić, Snežana
Pavlović
NOVI OBJEKTI ZA SKLADIŠTENJE RADIOAKTIVNOG OTPADA U
REPUBLICI SRBIJI
Vojislav Stanić, Miodrag Mitrić,
Slavica Raičević, Ilija Plećaš,
Nataša Sarap
SINTEZA NANOČESTIČNOG HIDROKSIAPATITA EMULZIONOM
METODOM, KAO POTENCIJALNOG SORBENTA JONA TEŠKIH METALA I
RADIONUKLIDA
Marija Lekić, Danijela Soldatović,
Dušan Kićević
PREGLED TEHNOLOGIJA TRETMANA TEČNOG RAO
Nataša Lazarević, Nevena
Zdjelarević, Ivan Knežević,
Miodrag Mandić
DEKONTAMINACIJA MANIPULATORA PRIMENOM ULTRAZVUČNE
TEHNIKE
12:20 - 13:00 Pauza za ručak
13:00 Izlet
20:00 Svečana večera
7
PETAK 4.10.2013.
9:00 - 10:15 Metode detekcije i merna instrumentacija
Moderatori: Olivera Marinković, Rodoljub Simović
Jan Hansman, Ištvan Bikit,
Jaroslav Slivka, Miroslav Vesković,
Miodrag Krmar, Nataša
Todorović, Dušan Mrđa, Sofija
Forkapić, Jovana Nikolov
ISTRAŽIVANJE KVALITETA GAMASPEKTROMETRIJSKIH
MERENJA
Maja Eremić Savković, Vedrana
Vuletić, Ljiljana Javorina, Irena
Tanasković, Gordana Pantelić
KALIBRACIJA EFIKASNOSTI GERMANIJUMSKIH DETEKTORA ZA
POTREBE MERENJA UZORAKA IZ ŽIVOTNE
Jan Hansman, Ištvan Bikit,
Jaroslav Slivka, Miroslav Vesković,
Miodrag Armar, Nataša
Todorović, Dušan Mrđa, Sofija
Forkapić, Jovana Nikolov
TESTIRANJE 9``x 9`` NaI(Tl) SPEKTROMETRA OBLIKA JAME
Dimitrije Maletić, Aleksandar
Dragić, Dejan Joković, Radomir
Banjanac, Vladimir Udovičić,
Nikola Veselinović, Ivan Aničin
KOMPOZICIJA KOSMIČKOG ZRAČENJA ZAUSTAVLJENOG U
VETO DETEKTORIMA
Dimitrije Maletić, Aleksandar
Dragić, Dejan Joković, Radomir
Banjanac, Vladimir Udovičić,
Nikola Veselinović, Ivan Aničin
SPEKTRALNA I VREMENSKA ANALIZA U DIGITALNOJ
SPEKTROSKOPIJI – RAZVOJ SOFTVERA I PRIMERI
Jan Hansman, Ištvan Bikir,
Jaroslav Slivka, Miroslav
Vesković, Miodrag Armar,
Nataša Todorović, Dušan Mrđa,
Sofija Forkapić, Jovana Nikolov
PROJEKTOVANJE ZAŠTITE ZA NISKOFOTONSKI SPEKTROMETAR
WETYN (WELL TYPE NATRIUM IODIDE)
10:15 – 10:45 Pauza i razgledanje postera
10:45 - 11:40 Regulativa, edukacija i javno informisanje
Moderatori: Vladimir Udovičić, Ištvan Bikit
Jasminka Joksić, Mirjana
Radenković, Olivera Marinković,
Stefan Rafajlović, Marijana Balin
IMPLEMENTACIJA PROPISA U OBLASTI ZAŠTITE OD
JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
Olivera Marinković, Stefan
Rafajlović, Marijana Balin
DOGRADNJA OSNOVNIH STANDARDA RADIJACIONE
SIGURNOSTI U MEĐUNARODNIM PREPORUKAMA
Danijela Savić, Dragana Krstić,
Dragoslav Nikezić
NOVE PREPORUKE MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA ZAŠTITU
OD ZRAČENJA ICRP 116 ZA GRANIČNU EKVIVALENTNU DOZU
ZA OČNO SOČIVO
Milan Vujović, Ivana Avramović,
Mirjana Radenković, Vladimir
Janjić
REGULATORNI POSLOVI U OBLASTI NUKLEARNE SIGURNOSTI
I BEZBEDNOSTI I UPRAVLJANJA RADIOAKTIVNIM OTPADOM
8
12:00 Zatvaranje simpozijuma
14:00 Povratak u Beograd
POSTERI
Radioekologija i izlaganje stanovništva
Alfred Vidić, Zorana Ilić
MULTIVARIJATNA ANALIZA URANA U PODZEMNIM
VODAMA REJONA HADŽIĆA
Ana A. Čučulović, Rodoljub
Čučulović, Dragan Veselinović
PROCENA RADIJACIONOG OPTEREĆENjA MAHOVINA
SOKOBANjE I BANjE JOŠANICE IZ 2010. I 2012. GODINE
Branislava Mitrović, Gordana
Vitorović, Gordana Pantelić, Duško
Vitorović, Velibor Andrić, Svetlana
Grdović
AKTIVNOST 137Cs I 40 K U LEKOVITOM BILJU SA PODRUČJA
ZLATIBORA
Dragana Todorović, Marija
Janković, Milica Rajačić, Jelena
Nikolić, Gordana Pantelić, Nataša
Sarap
PROCENA DOZE OD GRAĐEVINSKOG MATERIJALA KOJI SE
NEKADA DAVNO KORISTIO ZA STAMBENE OBJEKTE
Irena Tanasković, Maja Eremić
Savković, Ljiljana Javorina, Suzana
Bogojević, Vesna Arsić, Jovana Ilić
MEĐUNARODNA INTERKOMPARACIJA
GAMASPEKTROMETRIJSKE ANALIZE VODA
Ivanka Antović, Dalibor Stojanović,
Nikola Svrkota, Ranka Žižić,
Mirzeta Hadžibrahimović
POČETNA RADIOEKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U NOVOM
PAZARU – PODRUČJE NOVOPAZARSKA
Jelena Petrović, Ljiljana JankovićMandić, Mirjana Ćujić, Snežana
Dragović
EXTERNAL EFFECTIVE GAMMA DOSE RATES ORIGINATING
FROM 137CS IN THE SURFACE SOILS OF BELGRADE URBAN
AREA
Jovana Ilić, Maja Eremić-Savković,
Vesna Arsić, Suzana Bogojević,
Ljiljana Javorina, Irena Tanasković
SADRŽAJ PRIRODNIH RADIONUKLIDA I PROCENA
RADIJACIONOG RIZIKA U OKOLINI TERMOELEKTRANA U
SRBIJI
Jovana Nikolov, Nataša Todorović,
Jan Hansman, Ištvan Bikit, Miroslav
Vesković, Miodrag Armar, Sofija
Forkapić, Dušan Mrđa, Kristina
Bikit
MONITORING VODA SRBIJE U PERIODU OD MAJA 2011. DO
APRILA 2012.GODINE
Jovana Nikolov, Sofija Forkapić, Jan
Hansman, Uranija KozmidisLuburić, Ištvan Bikit, Miroslav
Vesković, Miodrag Krmar, Nataša
Todorović, Dušan Mrđa, Kristina
Bikit
PRIRODNA RADIOAKTIVNOST U OKOLINI BIVŠEG RUDNIKA
URANA GABROVNICA
Ljiljana Gulan, Biljana Milenković,
Jelena Stajić, Biljana Vučković,
Dragana Krstić, Gordana Milić,
SADRŽAJ PRIRODNIH I VEŠTAČKIH RADIONUKLIDA U
UZORCIMA ZEMLJIŠTA KOSOVSKE MITROVICE
9
Dragoslav Nikezić
Ljiljana Javorina, Maja EremićSavković, Suzana Bogojević, Irena
Tanasković, Vesna Arsić, Jovana Ilić
MONITORING RADIOAKTIVNOSTI U LJUDSKOJ HRANI U
REPUBLICI SRBIJI U 2011. I 2012. GOD.
Marija Janković, Dragana
Todorović, Jelena Nikolić, Milica
Rajačić, Gordana Pantelić, Nataša
Sarap
RADIOAKTIVNOST ZEMLJIŠTA U OKOLINI TERMOELEKTRANA
U SRBIJI
Mladen Nikolić, Milica Jakovljević,
Dejan Vučković, Rodoljub Simović
PROCENA IZLAGANJA ZRAČENJU U STANOVIMA
IZGRAĐENIM OD SIPOREKS BLOKOVA OBAVLJENA RESRADBUILD PROGRAMOM
Nataša Sarap, Marija Janković,
Dragana Todorović, Milica Rajačić,
Gordana Pantelić, Jelena Nikolić
UKUPNA ALFA I BETA AKTIVNOST U SOKOVIMA IZ SRBIJE
Radomir Banjanac, Aleksandar
Dragić, Vladimir Udovičić, Dejan
Joković, Dimitrije Maletić, Nikola
Veselinović, Ivan Aničin
VREMENSKI PROMENLJIVE KOMPONENTE FONA GAMA
ZRAČENJA I MERENJE MALIH AKTIVNOSTI
Radomir Banjanac, Aleksandar
Dragić, Vladimir Udovičić, Dejan
Joković, Dimitrije Maletić, Nikola
Veselinović, Ivan Aničin
KOMPOZICIJA NISKOENERGIJSKOG DELA FONSKOG SPEKTRA
GAMA ZRAČENJA U NADZEMNOJ I PODZEMNOJ
NISKOFONSKOJ LABORATORIJI
Radon
Biljana Vučković, Ljiljana Gulan,
Gordana MIlić, Feriz Adrović
RADON U ZATVORENIM PROSTORIJAMA U
SEVEROZAPADNOM DELU KOSOVA I METOHIJE
Dejan Joković, Jovana Nikolov,
Radomir Banjac, Vladimir Udovičić,
Dimitrije Maletić, Aleksandar
Dragić, Bojana Grabež
Suzana Bogojević, Vesna Arsić,
Irena Tanasković, Maja EremićSavković, Ljiljana Javorina, Jovana
Ilić
Vesna Arsić, Maja Eremić-Savković,
Irena Tanasković, Ljiljana Javorina,
Suzana Bogojević, Jovana Ilić
MONTE KARLO SIMULACIJA ZA PROCENU RADONSKE
AKTIVNOSTI UNUTAR OLOVNE ZAŠTITE GERMANIJUMSKIH
DETEKTORA
KONCENTRACIJA RADONA U ŠKOLSKIM I PREDŠKOLSKIM
USTANOVAMA U BEOGRADU U PERIODU 2011–2012.
KONTROLA KVALITETA GAMASPEKTROMETRIJSKOG
ISPITIVANJA KONCENTRACIJE RADONA U ZATVORENOM
PROSTORU
Zaštita od zračenja u medicini
Danijela Aranđić, Olivera Ciraj
Bjelac, Predrag Božović, Đorđe
Lazarević
OPTIMIZACIJA PROTOKOLA KOD SNIMANJA GLAVE U CT
DIJAGNOSTICI
Dejan Irga, Goran Đorić, Borislava
Petrović, Milan Teodorović, Milutin
Baucal, Laza Rutonjski, Ozren
Čudić, Borko Basarić, Ljubica
IZLAGANJE JONIZUJUĆEM ZRAČENJU U TOKU TEHNIČKOG
ODRŽAVANJA I SERVISNE INTERVENCIJE LINEARNIH
AKCELERATORA
10
Smiljanić
Goran Đorić, Laza Rutonjski,
Borislava Petrović, Milan
Teodorović, Milutin Baucal, Ozren
Čudić, Borko Basarić, Ljubica
Smiljanić
DNEVNA KONTROLA KVALITETA ZRAČNOG SNOPA
LINEARNOG AKCELERATORA
Irena Aligrudić
NEKOLIKO REZULTATA BRAHITERAPIJSKE GINEKOLOŠKE IN
VIVO DOZIMETRIJE
Olivera Ciraj Bjelac, Danijela
Aranđić, Predrag Božović, Duško
Košutić
PROCENA DOZE OD MEDICINSKIH IZLAGANJA U REPUBLICI
SRBIJI
Predrag Božović, Jelena Stanković,
Danijela Arandia, Olivera CirajBjelac, Zoran Rajović
MERENJE I PRORAČUN KERME U VAZDUHU NA
DIJAGNOSTIČKIM RENDGEN-APARATIMA
Vojislav Antić, Danijela Arandia,
Olivera Ciraj-Bjelac, Jelena
Stanković, Nataša Todorović, Silvija
Lučić
DOZA OD PROFESIONALNIH IZLAGANJA U NUKLEARNOJ
MEDICINI SA PET/CT PRAKSOM U SRBIJI
Borislava Petrović, Milan
Teodorović, Milutin Baucal, Laza
Rutonjski, Ozren Čudić, Borko
Basarić, Ljubica Smiljanić, Jelena
Stanković, Luka Dragojlović, Goran
Kolarević, Dragomir Paunović, Nina
Pavlović
USAGLAŠENOST NACIONALNE LEGISLATIVE SA DIREKTIVOM
97/43 EURATOM SAVETA EVROPSKE UNIJE I KLINIČKA
IMPLEMENTACIJA U SRBIJI
Dozimetrija
Jelena Stanković, Jelica Kaljević,
Danijela Aranđić, Olivera Ciraj
Bjelac
OPTIMIZACIJA FILTRA TERMOLUMINESCENTNOG DOZIMETRA
SIMULACIJOM MONTE KARLO
Miloš Živanović, Đorđe Lazarević,
Olivera Ciraj Bjelac, Srboljub
Stanković
ODREĐIVANJE MERNE NESIGURNOSTI ETALONSKIH POLJA
RADIOAKTIVNIH IZVORA ZRAČENJA
Slaviša Stanišić, Rajko Dobrijević,
Duško Košutić, Olivera Ciraj Bjelac
PROCENA DOZE PRILIKOM DEKOMISIJE I INSTALACIJE IZVORA
ZRAČENJA 60Co U UREĐAJU ZA TELETERAPIJU
Zoran Jovanović, Dragoslav Nikezić,
Dragana Krstić
PODEŠAVANJE INPUT FAJLA ZA VOXEL FANTOME U MCNP
PROGRAMU
Biološki efekti jonizujućih zračenja
Ivanka Antović, Mirzeta
Hadžibrahimović, Gordana
Laštovička- Medin
DA LI SE EFEKTI USLED ZRAČENJA PRIRODNIH RADIOIZOTOPA I
CEZIJUMA-137 KOD DVE VRSTE RIBA IZ JUŽNOG JADRANSKOG
MORA (MUGIL CEPHALUS LINNAEUS, 1758 I LIZA SALIENS
RISSO, 1810) MOGU OČEKIVATI?
Vera Spasojević-Tišma, Duško
Košutić
PRIMENA VISOKIH AKTIVNOSTI 131I U LEČENJU KARCINOMA
ŠTITASTE ŽLEZDE
11
Radioaktivni otpad i dekontaminacija
Aleksandra Milenković, Ivana
Smičiklas, Marija Šljivić-Ivanović
IMOBILIZACIJA JONA 90Sr U PRISUSTVU 60Co UPOTREBOM
CRVENOG MULJA
Ivana Smičiklas, Slavko Dimović,
Marija Šljivić-Ivanović
UTICAJ KOŠTANOG SORBENTA KAO ADITIVA ZEMLJIŠTU NA
KOLIČINU JONA 90Sr IZLUŽENIH U VODENI RASTVOR
Metode detekcije i merna instrumentacija
Dubravka Vuković, Gordana
Pantelić, Mihajlo Vićentijević
REZULTATI INTERKOMPARACIJE ODREĐIVANJA SADRŽAJA
RADIONUKLIDA U VODI I ZEMLJIŠTU IAEA-2011-03
Nikola Svrkota, Nevenka Antović
PROMJENE U BRZINI BROJANJA DETEKTORA U ZAVISNOSTI OD
POZICIJE IZVORA U DETEKCIONOJ KOMORI VIŠEDETEKTORSKOG
4p SPEKTROMETRA
Mirjana Đurašević, Aleksandar
Kandić, Ivana Vukanac, Bojan
Šešlak, Zoran Milošević
Mirjana Đurašević, Aleksandar
Kandić, Ivana Vukanac, Bojan
Šešlak, Zoran Milošević
IZRAČUNAVANJE KOREKCIONIH FAKTORA ZA KOINCIDENTNO
SUMIRANJE ZA 152EU- ZAPREMINSKI IZVORI
Jelena Nikolić, Dragana
Todorović, Marija Janković,
Milica Rajačić, Nataša Sarap,
Gordana Pantelić
RAČUNANjE EFEKTIVNE DUBINE INTERAKCIJE HPGe DETEKTORA
KORIŠĆENJEM EFTRAN SOFTVERA
Nevenka Antović, Sergej
Andruhovič, Aleksandar Berestov
EFIKASNOST DETEKCIJE FOTONA 662 keV 32-DETEKTORSKIM
SISTEMOM TIPA CRYSTAL BALL – SA I BEZ KOLIMATORA
Srboljub Stanković, Radovan Ilić,
Miloš Živanović, Predrag
Osmokrović, Boris Lončar
PROCENA UTICAJA POKLOPCA PAKOVANJA OD IZABRANIH
TITANIJUMSKIH LEGURA NA ENERGETSKU ZAVISNOST RADFET
DOZIMETARA U POLJIMA GAMA I X ZRAČENJA
Sandra Ćeklić, Olivera Ciraj
Bjelac, Ivana Nikolovski
ISPITIVANJE PONAŠANJA JONIZACIONE KOMORE I GM BROJAČA
U POLJIMA X I GAMA ZRAČENJA
PRORAČUN KOREKCIONIH FAKTORA ZA KOINCIDENTNO
SUMIRANJE ZA NEKE PRIRORDNE RADIONUKLIDE PRIMENOM
EFFTRAN SOFTVERA
Nejonizujuća zračenja
Marko Anđelković, Goran Ristić
UREĐAJ ZA MERENJE INTENZITETA RF ZRAČENJA EMITOVANOG
OD STRANE BEŽIČNIH KOMUNIKACIONIH SISTEMA
Miloš Davidović, Srboljub
Stanković
PONOVLJIVOST USKOPOJASNIH MERENJA NIVOA
ELEKTROMAGNETSKOG POLJA U BLIZINI PREDAJNE STANICE
SOFTVERSKOG RADIJA
12
Download

program