SUSTAINABLE ECONOMY AND THE ENVIRONMENT
Naučno – stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije,
ALFA Univerzitet, Beograd, Institut "Petar Karić", Beograd,
Institut ekonomskih nauka, Beograd, Geografski fakultet, Beograd,
Bulgarian National Union of Scientists - Rousse,
Bulgaria, University of Rousse "Angel Kanchev", Bulgaria,
Bulgarian National Society of Agricultural Engineers
“Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria,
Balkan Environmental Association (B.EN.A.),
Univerzitet EDUKONS, Sremska Kamenica,
Inženjerska komora Srbije, Savez inženjera i tehničara Srbije,
Privredna komora Beograda
Pod pokroviteljstvom
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia
Međunarodni naučni skup
O D R Ž IV A P R I V R E D A
I Ž IV O T N A S R E D I N A
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
ON
SU S TAI N AB L E E C O N O M Y
AN D TH E EN VI R ON M EN T
PROGRAM RADA
Beograd, 23 – 25. april 2014. godine
Institut ekonomskih nauka, Zmaj Jovina 12 (23. april)
Dom inženjera „Nikola Tesla“,
Kneza Miloša 9/III sprat, (24. april)
1
SUSTAINABLE ECONOMY AND THE ENVIRONMENT
NAUČNI ODBOR
Prof. dr Larisa Jovanović, predsednik
Prof. dr Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka
Prof. dr Srđan Redžepagić, Institut ekonomskih nauka
Prof. dr Gordana Đorđević, rektor ALFA Univerziteta
Prof. dr Dušica Karić, ALFA Univerzitet, Beograd
Prof. dr Dejan Filipović, dekan, Geografski fakultet, Beograd
Prof. dr Jozefina Beke Trivunac, ALFA Univerzitet
Prof. dr Slavko Mentus, dopisni član SANU
Prof. dr Vidojko Jović, redovni član SANU
Prof. dr Duško Bajin, Saobraćajni fakultet
Prof. dr Dragan Veselinović, Beograd
Prof. dr Vladan Joldžić, Beograd
Dr Antonije Onjia, Institut Vinča
Prof. dr Višeslav Hadži-Tanović, Akademija SKAIN
Stana Božović, državni sekretar, Ministarstvo energetike,
razvoja i zaštite životne sredine RS
Prof. dr Radoje Zečević, Ministarstvo energetike,
razvoja i zaštite životne sredine RS
Prof. dr Vesela Radović,Univerzitet EDUKONS
Prof. dr Ljubinko Jovanović, Univerzitet EDUKONS
Prof. dr Olja Munitlak Ivanović, Univerzitet EDUKONS
Prof. dr Mirjana Golušin,Univerzitet EDUKONS
Dr Ivan Pavlović, NIVS, Beograd
Dr Zoran Čajka, FEFA, Beograd
Prof. dr Vadim Ermakov, Moskva, RF
Prof.dr Vyacheslav Zaitsev, Astrahan University, RF
Prof. Dr Jaume Bech, Barcelona, Spain
Prof. PhD Hristo Beloev, University Rousse, Bulgaria
Prof. PhD Atanas Atanasov, University Rousse, Bulgaria
Prof. PhD Margarita Filipova, University Rousse, Bulgaria
Prof. dr Petar Hristov, Free University Varna, Bulgaria
Prof. dr Anelia Nenova, Free University Varna, Bulgaria
Dr. Fokion Vosniakos, president B.EN.A, Thessaloniki, Greece
Prof. dr Bekmamat Jenbaev, Bishkek, Kyrgyzstan
Dr Svetlana Jovanović, Mayo Education Center, Florida, USA
Dr Franz Brandstatter, Museum of Natural History, Vienna, Austria
Dr Agni Vlavianos-Arvanitis, Biopolitics International Organisation, Greece
Dr Valentin Vladut, Bucharest, Romania
Prof.dr Nataša Markovska, ICEIM-MANU, Macedonia
Prof.dr Nedim Suljić, Univerzitet u Tuzli, BIH
ORGANIZACIONO–IZVRŠNI ODBOR
Prof. dr Larisa Jovanović, predsednik
Mr Branislav Vujinović, SITS
Prof. dr Antonije Onjia, Institut Vinča
Jadranka Jakovljević, ALFA Univerzitet
Marina Radunović, ALFA Univerzitet
Doc. dr Ana Živković, ALFA Univerzitet
2
SUSTAINABLE ECONOMY AND THE ENVIRONMENT
PROGRAM RADA
SREDA, 23. 04. 2014. godine
INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA, Zmaj Jovina 12, Velika sala
8,30 – Prijem učesnika i podela materijala
9,30 – Svečano otvaranje skupa
Pozdravni govori:
prof. dr Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka
prof. dr Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije
državni sekretar Stana Božović, Ministarstvo energetike, razvoja i zivotne sredine RS
prof. dr Radoje Zečević, Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine RS
predsednik SITS - Prof. dr Časlav Lačnjevac
predsednik Srpske Akademije inovacionih nauka Petar Rajačić
predsednik Društva ECOLOGICA Prof. dr Larisa Jovanović
Dodeljivanje povelja i zahvalnica
I – PLENARNA PREDAVANJA
VELIKA SALA - 10,30 sati
Predsedavajući: Prof. dr Larisa Jovanović, Prof. dr Olja Munitlak Ivanović
Autori mogu izložiti rad uz korišćenje video bima. Vreme predviđeno za izlaganje rada je 20 minuta.
1. Dejan Erić, A need for strategic restructuring in the area of ecology and environmental protection
2. Đorđe Jovanović, A relationship to the environment and modern management
3. Olja Munitlak Ivanović, Fiscal and economic aspects of environmental taxation – the impact on
sustainable economy
4. Mališa Đukić, Hasan Hanić, Milena Lazić, Quantifying externalities of investment projects in EU and
Serbia
12,00 – 12,30 Koktel pauza
II SEKCIJA – ODRŽIVA PRIVREDA, ENERGETIKA I POLJOPRIVREDA
VELIKA SALA - 12.30
Predsedavajuči: Prof. dr Božo Drašković, Prof. dr Ivan Stošić, Prof. dr Sonja Đuričin
Vreme za izlaganje rada je 10 min. Autori mogu izložiti rad uz korišćenje video bima.
1. Olja Munitlak Ivanović, Neda Raspopović, Petar Mitić, Larisa Jovanović, Novi pristupi i načini
merenja bogatstva u održivoj privredi
2. Dejan Filipović, Program monitoringa životne sredine u strateškim planskim dokumentima
3. V. Zaitsev, A. Kurapov, S. Monakhov, The North Caspian oil and gas complex as ecological
precedent
4. Ljiljana Takić, Ivana Mladenović – Ranisavljević, Snežana Živković, Nenad Živković, Čistija
proizvodnja kao odgovoran izbor prema životnoj sredini - studija slučaja
5. Zvonko Brnjas, Ivan Stošić, Saša Milivojević, Finansiranje aktivnosti zaštite životne sredine jedinica
lokalne samouprave u Srbiji
6. Dejan Filipović, Marija Živković, Prostorno planiranje u službi održivog energetskog razvoja Srbije
7. Milica Kaličanin, Zoran Kaličanin, Održiva privredna reforma u Srbiji i nezaposlenost
8. Marko Malović, Održivi rast i životna sredina – šta smo naučili i šta nas čeka?
9. Slavica Penev, Politika zaštite životne sredine u kontekstu procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji
10. Mihajlo Đukić, Sonja Đuričin, Isidora Beraha, Pet godina od usvajanja Nacionalne strategije održivog
razvoja Republike Srbije – Da li je Srbija na putu održivog razvoja?
11. Zoran Kaličanin, Milica Kaličanin Značaj liderstva za održivi razvoj Srbije
12. Želimir Petrović, Nebojša Zakić, Svetlana Vukotić, Održivo preduzetništvo kao nosilac razvoja malih
preduzeća u Srbiji
3
SUSTAINABLE ECONOMY AND THE ENVIRONMENT
13. Vidoje Moračanin, Zelena ekonomija
14. Aleksandra Bradić-Martinović, Aleksandar Zdravković, Informacioni sistemi kao determinanta
ekološke održivosti
15. Nedim Suljić, Izbor materijala za zaštitu kosina na regulaciji vodotoka
16. Božo Drašković, Jelena Minović, Ivana Domazet, Značaj zaštićenih prirodnih područja za održivi
razvoj Srbije
17. Milena Grubor, Jasmina Raonić, Marija Grubor, Maca Dragana Kastratović, Malignitet i ljudska
populacija u interakciji sa životnom sredinom
18. Andrea Katić, Ivan Lovre, Jelena Jotić, Unapređenje obrazovnih profila u Srbiji prema potrebama
zelene ekonomije
19. Sonja Đuričin, Isidora Beraha, Duško Bodroža, Troškovi agrarne politike kao indikator održivog
poljoprivrednog razvoja
20. Uroš Radovančev, Vera Batanjski, Ana Batrićević, Održiva poljoprivreda
21. Milica Marčeta, Ljiljana Keča, Sreten Jelić, Zemljišni resurs u funkciji ruralne egzistencije u Srbiji
22. Ljiljana M. Babincev, Zemljište: Bioanalitička evaluacija hranljivih materija i razvoj poljoprivrede na
severnom delu Kosova i Metohije
23. Ivana Ilić Krstić, Aleksandra Ilić Petković, Održiva poljoprivreda i društveni razvoj
24. Vera Batanjski, Ana Batrićević, Uroš Radovančev, Vladan Joldžić, Ekonomski isplativa proizvodnja
organske hrane
25. Jasmina Curić, Dragana Vujanović, Bahrija Kačar, Ekonomska opravdanost organskog načina
proizvodnje
26. Milan Adamović, Dragan Milivojčević , Čedomir Živanović, Predrag Šorić, Predrag Vukčević,
Zdravko Vukosavljević, Čičoka (Helianthus tuberosus L.) – mogućnost proizvodnje i korišćenja u
ishrani goveda u nepovoljnim klimatskim uslovima
Kafe pauza
27. Predrag Aleksić, Vladimir Vasić, Gordana Jančić, Održivo gazdovanje šumama u JP „Srbijašume“
Beograd
28. Ljiljana Brašanac-Bosanac, Tatjana Ćirković-Mitrović, Ljubinko Rakonjac, Mogućnosti
uspostavljanja održivog šumarstva u Srbiji
29. Olivera Pantić, Milica Kočović, Dragan Filimonović, Sistem zaštite životne sredine i aktivnosti
upravljanja otpadom u poljoprivredi Republike Srbije
30. Milan Samardžija, Milan Tomić, Radoslav Mićić, Obnovljiva goriva
31. Larisa Jovanović, Dijana Petrović, Primena energetski efikasnih tehnologija u kompaniji “Lukoil Srbija”
32. Jelena Ješić, Andrea Andrejević Panić, Simonida Vukadinović, Uticaj primene obnovljivih izvora
energije na održivi razvoj privrede Srbije
33. Aleksandra Branković, Analiza novih kapaciteta za proizvodnju električne energije korišćenjem
obnovljivih izvora energije u Republici Srbiji
34. Vladimir Simović, Značaj procesa reciklaže elektronskog otpada u kontekstu očuvanja životne sredine
35. Aida Hanić, Elena Baranenko, Zelena ekonomija – uticaj energije vetra na ekonomiju
36. Njegoš Dragović, Milovan Vuković, Nada Štrbac, Održivost korišćenja niskotemperaturnih
geotermalnih voda
37. Saša Igić, Đorđe Jovanović, Dušan Antonović, Milan Matavulj, Sagorevanje pšenične i sojine slame
i mogućnost upotrebe pepela
38. Elmira Saljnikov, Dragan Cakmak, Vesna Mrvic, Rahimgalieva Saule, Biljana Sikiric, Nikola
Kokovic, Aleksandar Saljnikov, Impact of cultivation technologies on soil parameters and energy
efficiency
39. Aleksandar Vasev, Nebojša Gijić, Energetska efikasnost – imperativ savremenog doba
40. Dragana Milenković, Ivan Milenković, Tatjana Đekić, Održivi razvoj srpske ekonomije – ekonomska
ograničenja
41. Ksenija Lalović, Davor Antanasijević, Viktor Pocajt, Principi razvoja informacione podrške održivom
urbanom razvoju
42. Aleksandra Gajdobranski, Vera Krmpot, Analiza proizvodnje uljarica u Srbiji
43. Radmilo Lazarević, Vladimir Lukić, Sanja Marković, Jelena Milanović, Zakonska regulativa za
korišćenje obnovljivih izvora energije u Republici Srbiji
44. Dominik Brkić, Darko Ljubić, Maja Nujkić, Marina Stamenović, Modifikacija poli(laktidne kiseline) za
održivu upotrebu ambalaže od bio-plastike
4
SUSTAINABLE ECONOMY AND THE ENVIRONMENT
III SEKCIJA – MULTILATERALNI SPORAZUMI I GLOBALNI EKOLOŠKI PROBLEMI
12,30 sati
MALA SALA, I SPRAT
Predsedavajući: Doc. dr Đorđe Jovanović, Doc. dr Zoran Čajka
Vreme za izlaganje rada je 10 min. Autori mogu izložiti rad uz korišćenje video bima.
1. Đorđe Jovanović, Larisa Jovanović, Međunarodni ugovori u oblasti zaštite životne sredine od
značaja za Republiku Srbiju u procesu EU integracija
2. Đuro Đurić, Klimatske promene i predmetno zakonodavstvo Republike Srbije
3. Larisa Jovanović, Đorđe Jovanović, Tatjana Živković, Zoran Čajka, Značaj primene Arhuske
konvencije u Republici Srbiji
4. Đorđe Jovanović, Larisa Jovanović, Primena Montrealskog protokola i uticaj na zdravlje stanovništva
5. Slavica Stevanović, Grozdana Belopavlović, Obelodanjivanje informacija o zaštiti životne sredine praksa u Srbiji
6. Gordana Đorđević, Larisa Jovanović, Primena superkompjutera u predviđanju klimatskih promena
7. Daniel Blab, Dejan Spasić, Maja Stojanović, Sustainability reporting in accordance with the G4
guidelines of the global reporting initiative
8. Đorđe Jovanović, Danica Aćimović, Medijska zastupljenost tema iz oblasti zaštite životne sredine
9. Olivera Janković, Smart koncept i informaciono komunikacione tehnologije u kontekstu očuvanja vode
i vodenih resursa
10. Zoran Čajka, Dejan Erić, Larisa Jovanović, Recognition of eco-labelling and eco symbols on product
packaging in Serbia
11. Atanas Atanasov, Chavdar Vezirov, Larisa Jovanovic, Veselin Dochev, Study on the training need
of safe and healthy food for Bulgarian and Serbian consumers
12. Nikola Stevanović, Uticaj i obaveza brend menadžmenta na povećanje društveno odgovornog
ponašanja sa ciljem održivog razvoja
13. Vesna D. Jablanović, Relacija izmedju emisije „gasova staklene bašte” i rashoda namenjenih zaštiti
životne sredine: Zemlje koje su se pridružile Evropskoj uniji u periodu 2004 – 2012.
14. Milan Janković, Radovan Vladisavljević, Metodologija kreiranja marketing miksa novih proizvoda sa
ekološkim atributima
Kafe pauza
IV SEKCIJA – ODRŽIVI TURIZAM I SPORT
Predsedavajući: Prof. dr Ana Živković, Prof. dr Ranko Marijanović, Veselin Drljević
Vreme za izlaganje rada je 10 min. Autori mogu izložiti rad uz korišćenje video bima.
1. Jelena Premović, Agneš Boljević, Slavoljub Vujović, Agenda 21 – Osnovni aspekti održive turističke
privrede
2. Ranko Marijanović, Larisa Jovanović, Veselin Drljević, Značaj sportsko-rekreativnih sadržaja u
održivom razvoju turizma Crne Gore
3. Radovan Tmušić, Ana Živković, Slobodan Živkovic, Zeleni hoteli kao model turističkog objekta pri
postojećem nivou razvijenosti infrastrukture u Srbiji
4. Vesna Redžić, Geomorfološke vrednosti Nacionalnog parka “Šar planina“ u funkciji razvoja geoturizma
5. Miodrag Živanović, Ivana Živanović, Slađana Živanović, Korišćenje ekološkog menadžmenta i
marketinga za unapređenje održivog turizma
6. Slađana Živanović, Ivana Živanović, Miodrag Živanović, Razvoj održivog turizma i ekološki
menadžment za zemlje u razvoju
7. Jasmina Madžgalj, Slobodan Vuksanovic, Olgica Milošević, Vladimir Dragojlovic, Unapređenje
ekološkog turizma kroz model proizvodnje organske hrane
8. Anđelina Marić, Žarko Veselinović, Problemi i perspektive održivog razvoja banjskog turizma u Srbiji
9. Dejan Sekulić, Marija Mandarić, Nina Maksimović, Uticaj zelene poslovne prakse na zadovoljstvo
potrošača u hotelskoj industriji
10. Milan Janković, Turizam i održivi ruralni razvoj
11. Violeta Šiljak, Ivana Parčina, Sport i životna sredina
12. Siniša Sremac, Jovan Tepić, Ilija Tanackov, Gordan Stojić, Bojan Matić, Transportno-skladišni
procesi u funkciji održivog razvoja
13. Evgeni Gavrailov, Todor Todorov, Special physical training in Varna Free University "Chernorizets
Hrabar"
5
SUSTAINABLE ECONOMY AND THE ENVIRONMENT
ČETVRTAK 24. April
Dom inženjera “Nikola Tesla”, Kneza Miloša 9, sala III sprat
9,00 sati
Pozdravni govori. Dodeljivanje povelja i zahvalnica
Promocija monografije „Održivi marketing menadžment“ Dr Zorana Čajke i prof.dr Larise Jovanović
V SEKCIJA – ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE, RECIKLAŽA OTPADA
I NOVE TEHNOLOGIJE
10,00 Sati
Predsedavajući: Prof. dr Dragan Veselinović, Dr Ivan Pavlović, Dr Danka Maslić-Strižak
Vreme za izlaganje rada je 10 min. Autori mogu izložiti rad uz korišćenje video bima.
1. Ana Čučulović, Željko Dželetović, Mihajlo Stanković, Dragan Veselinović, Radioaktivnost
Specijalnog rezervata prirode Zasavica
2. Slađana Meseldžija, Maja Đolić, Ljiljana Janković-Mandić, Mihajlo Jović, Jelena Marković,
Antonije Onjia, Bioakumulacija Cs-137 u borovim iglicama
3. Dragica Stanković, Stana Božović, Radoje Zečević, Biljke kao bioindikatori stanja životne sredine
4. Tatjana Nikolić, Snežana Milovac, Nikola Jojić, Konstantin Iliijević, Ivan Gržetić, Zoran Stanimirović, Dragana Vujanović, Medonosne pčele (Apis mellifera) - uticaj stresora iz životne sredine
5. Snežana Urošević, Dragan Đorđević, Tekstilne boje kao potencijalno opasni polutanti
6. Jelena Lujić, Zoran Marinović, Milica Matavulj, Goran Marković, Histopatološka analiza škrga riba
kao biomarker zagađenja vodenih ekosistema
7. Aleksandra Tripić-Stanković, Filip Radović, Aleksandar Ćosović, Vladimir Adamović, Miroslav
Sokić, Nada Štrbac, Sadržaj suspendovanih čestica PM10 u ambijentalnom vazduhu
8. Ranko Dragović, Milan Đorđević, Miodrag Đorđević, Boško Gajić, Maja Đolić, Ljiljana JankovićMandić, Snežana Dragović, Nevena Mihailović, Regresiona i geostatistička analiza uticaja
geografskih faktora na prostornu distribuciju teških metala u zemljištu industrijske zone Smederevo
9. Ljiljana Janković-Mandić, Jelena Petrović, Mirjana Ćujić, Ranko Dragović, Milan Đorđević,
Milena Nikolić, Snežana Dragović, Sadržaj 137CS u zemljištu Beograda i procena jačine doze od ovog
radionuklida
10. M. Škrinjar, V. Vuković, S. Vesković-Moračanin, N. Blagojev, Rezultati trogodišnjih ispitivanja nalaza
toksigene plesni Alternaria alternata (Fr.) keissler u hrani za ishranu muzne stoke na području
Vojvodine
11. Mihajlo Stanković, Uporedna analiza specijskog diverziteta lokaliteta Gromiželj (BiH, R. Srpska,
Semberija) i Zasavica (Srbija, Mačva)
12. Željko Dželetović, Ana Čučulović, Mihajlo Stanković, Dragan Veselinović, Koncentracije N, P, K i
teških metala u mahovinama rezervata prirode Zasavica
13. Snežana Urošević, Gordana Kokeza, Bojana Pejčić, Uticaj agroindustrijskog sektora na životnu
sredinu
14. Nebojša Denić, Aspekti primene softvera za merenje kvaliteta vode
15. Milan Gorgievski, Nada Štrbac, Dragana Božić, Velizar Stanković, Dragana Živković, Uklanjanje
jona nikla iz sintetičkih rastvora korišćenjem pšenične slame i trine bukve
16. Vesna Vujačić, Svetlana Nikolić, Milka Vidović, Branislav Nikolić, Sanja Kicošević, Prerada
cementacionog bakarnog taloga
17. Jelena Petrović, Mirjana Stojanović, Marija Mihajlović, Zorica Lopičić, Jelena Milojković, Marija
Petrović, Tatjana Šoštarić, Hidrotermalna karbonizacija otpadne biomase
Koktel pauza – 13.00 sati
18. Jelena V. Milojković, Mirjana D. Stojanović, Marija L. Mihajlović, Zorica R. Lopičić, Marija S.
Petrović, Tatjana D. Šoštarić, Jelena T. Petrović, Primena komposta vodenog korova Myriophyllum
spicatum kao biosorbenta za odabrane jone teških metala
19. Ksenija Nešić, Vladimir Radosavljević, Sporedni proizvodi animalnog porekla u ishrani životinja
20. Dragan Veselinović, Desanka Sužnjević, Zoran Velikić, Uticaj visokofrekventnog elektromagnetnog
polja na ciklovoltamogram Cd (II)
6
SUSTAINABLE ECONOMY AND THE ENVIRONMENT
21. Bojana Radojković, Slavica Ristić, Suzana Polić-Radovanović, Ispitivanje primene pulsirajućih TEA
CO2 i Nd:YAG lasera u konzervaciji keramičkih površina
22. Jelena Ivanović Šekularac, Nenad Šekularac, Jasna Čikić Tovarović, Potencijali drveta kao
prirodnog materijala u savremenoj arhitekturi
23. Vladimir Adamović, Titomir Obradović, Violeta Erić, Aleksandar Ćosović, Sonja Milićević, Vladan
Milošević, Modelovanje disperzije zagađujućih gasovitih materija koje se očekuju u emisiji nakon
supstitucije energenta u tunelskoj peći
24. Vladimir Jovanović, Aleksandra Jović, Upotreba azbesta u Republici Srbiji sa osvrtom na pravnu
regulativu
25. Ivan Pavlović, Bratislav Stanković, Vladimir Terzin, Dragana Petković, Ljubomir Ćurčin, Klara
Ćurčin, Živka Ilić, Dragica Vojinović, Dubravka Jovičić, Larisa Jovanović, Ana Vasić, Vladimir
Radosavljević, Parazitološka kontaminacija zelenih površina Novog Beograda u odnosu na zelene
površine beogradskih parkova sa ekozonama
26. Mirjana Mešiček, Nadežda Stojanović, Vesna Anastasijević, Nebojša Anastasijević, Zastupljenost
invazivnih vrsta drveća u drvoredima užeg centra Beograda
27. V. Radosavljević, I. Pavlović, J. Žutić, K. Nešić, Z. Marković, M. Ćirković, D. Ljubojević, Razmena
patogena između riba iz otvorenih voda i riba gajenih u akvakulturi
28. Dijana Stepanović, Svetlana Stevović, Ivan Stevović, Održivo upravljanje kvalitetom vodenih resursa
metodama prečišćavanja otpadnih voda i potrebna unapređenja
29. Filip Abramović, Vladimir Simić, Upravljanje građevinskim otpadom u Beogradu u funkciji održivog
korišćenja kamenih agregata
30. Olivera Magić, Svetlana Stevović, Održivo upravljanje vodenim resursima i vodoprivrednim sistemima
Izraela kao osnov održive privrede
31. Smiljana Marković, Praćenje i analiza industrijskih otpadnih voda i drugih organskih zagadjivača na
području Kosovske Mitrovice
32. Mihajlo Jović, Jelena Marković, Maja Đolić, Ljiljana Janković-Mandić, Antonije Onjia, Slavka
Stanković, Mogući rizik po zdravlje ljudi putem konzumiranja dagnji Mytilus Galloprovincialis iz
Bokokotorskog zaliva
33. Maja Đolić, Branislava Lekić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Ljiljana Janković-Mandić, Mihajlo
Jović, Antonije Onjia, Ljubinka Rajaković, Mogućnosti primene sorbenata aktiviranih jonima metala
za mikrobiološko prečišćavanje vode
34. Milan Aćimović, Ljiljana Jovanović, Slaviša Đukanović, Bojana Rastović, Dragan Lukić, Vladimir
Milosavljević, Zdravstvene posledice zagađivanja vazduha od iskopa i sagorevanja kolubarskog lignita
u naseljenim mestima Ub, Lazarevac i Valjevo
35. T. D.Grozdić, A.Hegediš, M. Pucar, M. Nikčević, B. Mićković, Kvalitet vode u Savskom jezeru 2012 2013.
36. T. D. Grozdić, A. Hegediš, M. Nikčević, G. Mesaroš, Kvalitet vode jezera Palić u periodu od 2011 2013. godine
37. Vesna Protić Đokić, Elizabeta Ristanović, Sonja Atanasievska, Lajmska bolest i životna sredina
38. Danka Maslić-Strižak, Ljiljana Spalević, Vukica Stanojević-Momčilović, Vladimir Radosavljević,
Ivan Pavlović, Zeleni mišić tovnih pilića
39. Jasmina Živković, Uticaj biljnog pokrivača na razvoj šumskih požara
40. Jasmina Živković, Uticaj klimatskih faktora na stabilnost zemljišta
41. Jasmina Živković, Analiza uzroka klizanja na strmoj padini iznad HE „Pirot“
45. Aneliya Nenova, Effects of the implementation of projects financed by the EU to develop a sustainable
economy in Bulgaria
46. Todor Nenov, Aneliya Nenova, Development of green economy and its role for sustainable economic
growth in the Republic of Bulgaria
42. V. V. Ermakov, L. V. Borisova, Biogenic migration of rhenium
43. Vadim Ermakov, Valentina Danilova, Sabsbakhor Khushvakhtova, Alexander Degtyarev, Sergey
Tyutikov, Viktor Berezkin, Elena Karpova, Peculiarities of chemical element migration in soil-plant
complex of Urov endemic localities of East Transbaikalia
44. Vadim Ermakov, Larisa Jovanović, Geochemical ecology and its role in the present - day biosphere
studies
45. А. Ulyanova, The structure of benthic organisms and temperature regime of the Volga delta’s water
bodies
46. Olivera Jovanović, Održivost šumskog diverziteta
47. Olivera Jovanović, Održivost vodenih ekosistema
7
SUSTAINABLE ECONOMY AND THE ENVIRONMENT
Dom inženjera “Nikola Tesla”, Kneza Miloša 9,
sala III sprat - 24. 04. 2014.
Pozdravni govor Generalnog Sekretara SITS mr Branislava Vujinovića,
Dodeljivanje povelja i zahvalnica
9,00 sati
Promocija monografije “Održivi marketing menadžment” dr Zorana Čajke i prof. dr Larise Jovanović
SEKCIJA 6 – PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI ODRŽIVOG RAZVOJA
Dom inženjera i tehničara Kneza Miloša 7a, sala III sprat
10,00 sati
Predsedavajući: Prof. dr Vladan Joldžić, prof. dr Jozefina Beke-Trivunac, Doc. dr Siniša Domazet
Vreme za izlaganje rada je 10 min. Autori mogu izložiti rad uz korišćenje video bima.
1. Aleksandra Ilić Petković, Мr Ivana Ilić Krstić, Ekonomska održivost u pravnim propisima R Srbije
2. Vladan Joldžić, Ana Batrićević, Vera Batanjski, Mesto, uloga i značaj principa ekološkog prava za
održivu privredu i životnu sredinu
3. Jozefina Beke-Trivunac, Prikazivanje ulaganja u zaštitu životne sredine u budžetima gradova
Zrenjanin i Pančevo
4. Jelena Pavličević, Bojana Ikonić, Zoltan Zavargo, Milena Galetin, Oskar Bera, Aleksandar Jokić,
Ekonomski i pravni aspekti primene solarne tehnologije u Republici Srbiji
5. Siniša Domazet, Državna pomoć za istraživanje zaštite životne sredine u Evropskoj uniji
6. Vera Petrović, Aleksandra Grujić, Upravljanje fotonaponskim panelima primenom programabilnih
logičkih kontrolera
7. Radule Tošović, Ekološka ekonomija, prirodni kapital i računovodstvo životne sredine
8. Radule Tošović, Marketing menadžment, poslovno odlučivanje i održivo korišćenje mineralnih resursa
9. Ljiljana Jelenković, Predrag Jelenković, Značaj lobiranja i marketinga u prihvatanju zdravih navika
10. Siniša Domazet, Kontrola državne pomoći za zaštitu životne sredine u Evropskoj uniji
11. Marijana Vidas-Bubanja, Milica Stankovic, Zelena digitalna ekonomija i održivi razvoj
12. Goran Dašić, Ana Anufriev, Zeleni lanac vrednosti u funkciji održivog razvoja i održive konkurentske
prednosti
13. Siniša Domazet, Državna pomoć za daljinsko grejanje u pravu konkurencije Evropske unije
14. Milan Kosović, Investicije u zaštitu životne sredine i održivi razvoj sa osvrtom na vodosnabdevanje
KOKTEL PAUZA – 13.00 sati (Restoran)
15. Nevenka Knežević-Lukić, Aleksandra Ljuština, Bezbednost kao inicijator tehnološkog razvoja u
stvaranju održivih urbanih zajednica
16. Dušica Karić, Dragica Stanković, Nebojša Pušara, Ekonomski aspekti primene OIE
17. Darko Nadić, Nebojša Mićić, Zoran Krstić, Korporativna ekološka odgovornost - Novi momenti u
ekološkoj politici Srbije
18. Ana Anufriev, Goran Dašić, Ekološka i poreska reforma kroz prizmu Srbije i EU
19. Vesna Anastasijević, Nebojša Anastasijević, Tatjana Radulović, Mirjana Mešiček, Nadežda
Stojanović, Stanje i funkcionalnost biznis parkova Novog Beograda
20. Tatjana Pejakov, Goran Tepić, Igor Tepić, Radmila Kulundžić, Miloš Jovanović, Strateško planiranje obnovljive proizvodnje u funkciji održivog razvoja
21. Predrag Nikić, Vukica Janković, Menadžment u izgradnji ekološki i ekonomski održive gasovodne
infrastructure
22. Vesela Radović, Slobodan Rakić, Ekonomski aspekti remedijacije zemljišta sa posebnim osvrtom na
izveštavanje o troškovima
23. Dejan T. Riznić, Boško Vojnović, Ana Dukić, Ekonomski aspekti održivog razvoja privrede
24. Ana Gavrilović, Jasmina Madžgalj, Tina Aničić, Značaj razvojnih kredita Svetske banke za
unapređenje zdravstvene zaštite u Srbiji
25. Dejan T. Riznić, Dr Slađana Č. Alagić, Zoran Obradović, Održivi razvoj i adaptacija privrede na
ekološke probleme
26. Slađana Vidosavljević, Jelena Krulj Drašković, Milena Vidosavljević, Kultura i priroda
27. Goran Barović, Kartografija u ekologiji i ekologija u kartografiji
28. Marija D. Mićović, Dragan M. Cvetković, Posledice zagađenja životne sredine na ljudsku populaciju
29. Miljana Barjaktarović, Pretpostavke razvoja moderne robne berze u Srbiji kao osnove razvoja
poljoprivrede i agrobiznisa
30. Dejan T. Riznić, Momčilo Manić, Tamara Rajić, Održivi marketing menadžment kao veza između
održive proizvodnje i potrošnje
31. Chavdar Vezirov, Atanas Atanasov, Hristo Yankov Hristov, Veselin Lashev, Bulgarian road traffic
law and founded tips for safe driving in single lane
32. Slavoljub Šljivić, Snežana Mijailović, Računovodstvo životne sredine i stvaranje održive vrednosti za
vlasnike preduzeća
33. Jelena Nikčević Grdinič, Pravni režim zagađivanja mora balastnim vodama
8
Download

sustainable economy and the environment program rada