НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ПОЗИВ
Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 25. редовној
СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за:
ЧЕТВРТАК 17. НОВЕМБАР 2011. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ
За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА ОДРЖАНЕ НА ДАН 20. 10. 2011. године
2. НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић, продекан
Прилог: Материјал
2.1. Списак дипломираних студената од 10. 10. 2011. до 7. 11. 2011.
2.2. Списак студената који су одбранили завршни рад
2.3.Пријављени дипломски радови
2.3.1 Образложења тема дипломских радова
2.4. Пријављени завршни радови
2.4.1. Образложење тема завршних радова
2.5. Пријављени завршни мастер радови
2.5.1. Образложење тема завршних мастер радова
2.6. Магистарске тезе
2.7 Докторске дисертације
2.8. Предлог за признавање испита
2.9. Разматрање дописа Студентског парламента
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Бојана Обрадовић
3.1. Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачко звање
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности студентима докторских студија за извођење вежби
3.4. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
3.5. Давање сагласности студентима докторских студија за извођење вежби на другим
факултетима
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5. ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
2
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
ЗАПИСНИК
са 24. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 20. октобра 2011. год. у 12 часова у
Свечаној сали.
Седници је присуствовало 37 чланова Већа.
Одсутни: Владета Јововић, Ендре Ромхањи, Драган Митраковић и Душан Грозданић. Осим
чланова Већа седници су присуствовали: Велибор Миросављевић, секретар факултета,
Зорка Гиљен, шеф службе за наставно- студентске послове и Миља Дачић, референт за
наставно- студентске послове, Владимир Смуђа, студент продекан и Лазар Драшковић,
председник Студентског парламента ТМФ.
На предлог декана проф. др Иванке Поповић, за ову седницу је прихваћен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 23. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА ОДРЖАНЕ НА ДАН 22. 9. 2011. године
2. НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић, продекан
Прилог: Материјал
2.1. Списак дипломираних студената од 9. 9. 2011. до 10. 10. 2011.
2.2. Списак студената који су одбранили завршни рад
2.3.Пријављени дипломски радови
2.3.1 Образложења тема дипломских радова
2.4. Пријављени дипломски радови (студенти уписани шк. 2005/06.)
2.4.1 Образложења тема дипломских радова (студенти уписани шк. 2005/06.)
2.5. Магистарске тезе
2.6 Докторске дисертације
2.7. Именовање Комисије за завршни испит студената докторских студија
2.8. Признавање страних високошколских исправа
2.9. Продужење рока за израду и одбрану докторске дисертације
2.10. Прелазак са магистарских на докторске студије
2.11. Предлог наставног плана специјалистичких академских студија
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Бојана Обрадовић
3.1. Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачко звање
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
3.4. Давање сагласности студентима докторских студија за извођење вежби
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5. ТЕКУЋА ПИТАЊА
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
3
Тачка 1.
Записник са 23. редовне седнице НН већа одржане 22. 9. 2011. је усвојен једногласно (као у
материјалу) уз следећу корекцију код тачке 3.4. : НН веће је донело одлуку о давању
сагласности наставницима са других факултета за ангажовање на ТМФ-у.
Тачка 2.
Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за
наставу.
2.1. НН веће је прихватило списак дипломираних студената у периоду од 9. 9. 2011. год. до 10.
10. 2011. год. (као у материјалу).
2.2. НН веће је прихватило списак студената који су одбранили завршни рад од 9. 9. 2011. год.
до 10. 10. 2011. год.(као у материјалу)
2.3. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата (као у
материјалу).
Код кандидата под редним бројем 1. Неде Ђукановић (128/02) потребно је извршити корекцију
у образложењу теме дипломског рада: „Одређивање антибактеријског дејства екстраката на
одабране патогене бактерија грла биће изведено микродилуционом методом у бујону на
катедри за микробиологију Факултета ветеринарске медицине у Београду“
2.4. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата уписаних шк.
2005/06. (као у материјалу).
2.5. НН веће је донело одлуку о прихватању:
I.Састава Комисија за оцену научне заснованости теме (као у материјалу)
III. Састава Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе као у материјалу) уз следећу
корекцију: 2. члан Комисије је др Маја Радетић, ван. проф. ТМФ
2.6. НН веће је донело одлуку о прихватању:
I. Комисија за оцену научне заснованости тема ( као у материјалу) уз следећи корекцију:
Код кандидата под редним бројем 5. Божане Чоловић, дипл. инж. потребно је кориговати назив
теме тако да гласи: „Дизајнирање биомимичног носача и инкапсулација биолошки активних
супстанци у циљу контролисаног отпуштања“
III.Састава Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације (као у материјалу) уз следећу
допуну:
IV. Извештаја Комисије о оцени докторске дисертације (као у материјалу)
2.7. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије за завршни испит студената докторских
студија (као у материјалу)
2.8. НН веће је донело одлуку о признавању страних високошколских исправа и то:
1. Диплома о стеченој академској титули Доктор инжењерских наука из области:
Полимерни материјали, коју је Драгутин Недељковић стекао на Техничком факултету
Универзитета Kristian Albreht у Килу, Немачка, (8. 11. 2010. год.) може се нострификовати као
еквивалентна дипломи Доктор техничких наука из области хемија и хемијска технологија, која
се стиче на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду.
4
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
2.9. НН веће је донело одлуку о давању сагласности за продужење рока за одбрану докторске
дисертације кандидата мр Марије Михаиловић, дипл. инж. под називом „Међуфазни феномени
на граничној површини течни метал керамика“ до 3. 11. 2012. год. (као у материјалу).
2.10. НН веће донело одлуку о давању сагласности за прелазак са магистарких на докторске
студије за кандидата Наду Илић (као у материјалу).
2.11.Известилац је била проф. др Иванка Поповић.
НН веће је разматрало предлог наставног плана специјалистичких академских студија и
усвојило предлог наставног плана специјалистичких студија које ће у сарадњи реализовати
Војна академија и Технолошко-металуршки факултет.
Тачка 3.
3.1. НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у
научно-истраживачко звање и то:
1.
Јована Јовашевић, дипл. инж., избор у звање истраживач сарадник
3.2. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије референата за писање Извештаја за
избор у научно-истраживачко звање и то:
1.
На предлог Катедре за текстилно инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор мр Љиљане Сретковић,
дипл.инж., у звање истраживач сарадник у саставу:
1. Др Петар Шкундрић, ред. проф.ТМФ
2. Др Мирјана Костић, ван. проф. ТМФ
3. Др Ковиљка Асановић, доцент ТМФ
2.
На предлог Катедре за аналитичку хемију и контролу квалитета именује се
Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор
Марине Вукашиновић, дипл.инж., у звање истраживач приправник у саставу:
1. Др Мила Лаушевић, ред. проф.ТМФ
2. Др Татјана Васиљевић, ван. проф. ТМФ
3. Др Александра Перић-Грујић, ван. проф. ТМФ
3.
На предлог Катедре за општу и неорганску хемију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Јелене
Миленковић, дипл.инж., у звање истраживач приправник у саставу:
1. Др Невенка Рајић, ред. проф.ТМФ
2. Др Бранко Бугарски, ред. проф. ТМФ
3. Др Јелена Роган, доцент ТМФ
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
5
3.3. НН веће је донело одлуку о давању сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на
другим факултетима:
1.
2.
3.
др Предрагу Живковићу, ван. проф. ТМФ даје се сагласност за извођење наставе на
Универзитету за пословни инжењеринг и менаџмент у Бања Луци из предмета
„Штампарске форме“ са фондом од 12 часа у зимском семестру шк. 2011/2012.
години
др Марку Ракину, ван. проф. ТМФ даје се сагласност за извођење наставе на
Машинском факултету у Београду из предмета „Биомедицински апарати и уређаји“
“ са фондом од 15 часова у зимском семестру шк. 2011/12. године.
др Виктору Поцајту, доценту ТМФ даје се сагласност за извођење наставе на
докторским студијама на Факултету организационих наука у Београду из предмета
„Информациони системи и менаџмент“ (укупно 20 часова) шк. 2011/2012.
3.4. НН веће је донело одлуку о давању сагласности студентима докторских студија за
извођење вежби и то:
.1.
Даје се сагласност др Ђорђу Вељовићу, научном сараднику за извођење вежби на
предмету Керамика 2 (2 часа недељно) у току зимског семестра шк. 2011/12 године, без
накнаде.
2.
Даје се сагласност др Светлани Николић, научном сараднику за извођење вежби из
предмета Биотехнолошки практикум 2 (до 20 часова) у зимском семестру шк. 2011/12
године.
3.
Даје се сагласност мр Бојану Јокићу, истраживачу сараднику, студенту докторских
студија. за извођење вежби на предмету Карактеризација керамичких материјала (2 часа
недељно) у току зимског семестра шк. 2011/12 године, без накнаде.
4.
Даје се сагласност Александри Ђукић, истраживачу сараднику, студенту
докторских студија за извођење вежби из предмета Фармацеутске биотехнологије
биотехнологије (до 10 часова) у зимском семестру шк. 2011/12 године.
5.
Даје се сагласност Милени Жужи, истраживачу сараднику, студенту докторских
студија за извођење вежби из предмета Фармацеутске биотехнологије (до 10 часова) у
зимском семестру шк. 2011/12 године.
6.
Даје се сагласност Николини Дујаковић, истраживачу сараднику, студенту
докторских студија за извођење вежби из предмета Инструменталне методе (1 час недељно)
у зимском семестру шк. 2011/12 године.
7.
Даје се сагласност Марини Радишић, истраживачу сараднику, студенту докторских
студија за извођење вежби из предмета Инструменталне методе (3 часа недељно) у зимском
семестру шк. 2011/12 године.
8.
Даје се сагласност Мини Јовановић, истраживачу сараднику, студенту докторских
студија за извођење експерименталних вежби из предмета Општа хемија и Неорганска
хемија студентима Војне академије (2 сата у току 15 недеља), шк. 2011/12 године.
6
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
9.
Даје се сагласност Михајлу Јовићу, студенту докторских студија за извођење
вежби из предмета Аналитичка хемија (9 часова недељно) у зимском семестру шк. 2011/12
године.
10.
Даје се сагласност Маји Булатовић, истраживачу приправнику, студенту
докторских студија за извођење вежби из предмета Биотехнолошки практикум 2 (до 20
часова по семестру) шк. 2011/12 године.
11.
Даје се сагласност Милени Кнежевић, истраживачу приправнику, студенту
докторских студија за извођење експерименталних вежби из предмета ИЗЖС48
Пречишћавање отпадних вода и ИЗ423 Технологија пречишћавања отпадних вода, у току
зимског семестра (2 часа недељно) шк. 2011/12 године.
12.
Даје се сагласност Божидарки Златић, мастеру математике, за извођење вежби на
предметима Диференцијалне једначине (8 часова) и Математика III по програму из 2008.
године (3 часа) у току зимског семестра шк. 2011/12 године.
13.
Даје се сагласност Радослави Стојановић, дипл. инж. за извођење вежби на
предмету Основи аутоматског управљања са фондом од 2 часа недељно.
14.
Даје се сагласност Верици Манојловић, дипл. инж. за извођење вежби на предмету
Основи аутоматског управљања са фондом од 2 часа недељно.
15.
Даје се сагласност Николи Грозданићу, дипл. инж. за извођење вежби на предмету
Термодинамика са фондом од 4 часа недељно.
Тачка 4.
НН веће је информисано о следећем:
1. проф.др Иванка Поповић је обавестила чланове Већа да је проф. Нада Миличић изабрана
за шефа Катедре за математичке науке, до краја мандата овог Наставно-научног већа.
2. проф.др Иванка Поповић је обавестила чланове Већа да ће нови распоред наставе за
зимски семестар 2011/12. год. бити на сајту Факултета и да важи од 24. 10. 2011. год.
3. проф. др Горан Килибарда није више запослен на Технолошко-металуршком факултету.
4. проф.др Иванка Поповић је обавестила чланове Већа о одржавању радионице о
карактеризацији и примени керамичких, полимерних и композитних материјала и позвала
присутне да узму учешће у раду радионице.
5. Дана 25. 11. 2011. ће се одржати свечаност поводом Дана факултета.
6. Следећа седница НН већа ће бити одржана 17. 11. 2011.
Седница је завршена у 13.05
Записничар,
З. Маринковић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Иванка Поповић, с.р
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
7
Prilog uz tačku 2.1.
2.1. SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU
od 10.10.2011. do 07.11.2011. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Odsek
1. Kostić Z. Vanja
2. Krželj M. Vladan
3. Zagorac R. Jelena
4. Ilić M. Žarko
182/00
124/05
143/05
41/02
BIB
HI
FI
BIB
Referent
Dr S. Putić
Dr M. Petkovska
Dr G. Kokeza
Dr A. Janićijević
Ocena
Pros.
7,36
8,32
7,80
8,17
Dipl. rad
10
10
10
10
Dat.
odbr.
27.10.
28.10
31.10.
04.11.
Prilog uz tačku 2.2.
2.2. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI RAD
od 10.10.2011. do 07.11.2011. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Odsek
1. Jovanović B. Milica
27/06
BT
Ocena
Pros. Dipl.
rad
8,26
10
Referent
Dr S. Šiler-Marinković
Dat.
odbr.
02.11.
Prilog uz tačku 2.3.
2.3. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
Prezime i ime,
Br. Indeksa
Referent,
Koreferent
1. Valentina Andić
322/04
Dr Slaviša Putić
(4)
Dr Milorad Zrilić
Tema
Mikromehanička analiza stakloepoksi kompozitnih cevi nakon
zateznih ispitivanja i ispitivanja
unutrašnjim pritiskom
Odsek
FI
2.3.1. OBRAZLOŽENJA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Valentina Andić
Tema: Mikromehanička analiza staklo-epoksi kompozitnih cevi nakon zateznih
ispitivanja i ispitivanja unutrašnjim pritiskom
Mentor: Dr Slaviša Putić
Predmet i cilj ispitivanja planiranih u okviru ovog diplomskog rada predstavlja
mikromehanička analiza lomova nastalih mehaničkim ispitivanjima. Razmatraće se staklo-epoksi
polimerne kompozitne cevi sa poznatim podacima o strukturnim komponentama, njihovim
udelima, procesa proizvodnje i orijentacijom namotanih ojačavajućih staklenih vlakana ±55°.
Izvešće se ispitivanje zatezanjem radi dobijanja podataka o promenama deformacija (ε) i napona
(σ) na standardnim uzorcima isecanim iz cevi. Nakon toga izvešće se ispitivanje dejstvom
unutrašnjeg pritiska gde će se registrovati deformacije i odrediti naponi u obimnom pravcu cevi.
Analiza i diskusija dobijenih rezultata će se izvesti uz mikromehaničku analizu izvedenu na
prelomnim površinama snimljenih na SEM. Na taj način će se doći saznanja o modelima i
8
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
mehanizmima nastanka i daljeg razvoja prslina u razmatranim strukturama staklo-epoksi
kompozitnih cevi pri delovanju ovih opterećenja što predstavlja bitan podatak za primenu i
procenu veka cevi u eksploataciji.
Prilog uz tačku 2.4.
2.4. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI RADOVI
Prezime i ime,
Br. indeksa
1. Maja Đakonović
170/06
2. Natalija Zdravković
49/06
3. Nikola Vidaković
204/06
Referent,
Koreferent
Tema
Dr Dejan Bezbradica
( 1)
Dr Zorica Knežević-Jugović
Dr Dejan Bezbradica
(2)
Dr Zorica Knežević-Jugović
Dr Emila Živković
(1)
Dr Slobodan Šerbanović
Uticaj hemijske modifikacije
polimernih nosača na
stabilnost imobilisanih enzima
Analiziranje trodimenzionalne
strukture proteina pomoću
programskog paketa PyMOL
Prenos toplote pri procesu
isparavanja fluida u pločastim
razmenjivačima toplote
SP/Profil
BT
BT
HPI
2.4.1. OBRAZLOŽENJA TEMA ZAVRŠNIH RADOVA
1. Maja Đakonović
Tema: Uticaj hemijske modifikacije polimernih nosača na stabilnost imobilisanih
enzima
Mentor: Dr Dejan Bezbradica
Hemijske modifikacije nosača za imobilizaciju se primenjuju radi uvođenja reaktivnih
funkcionalnih grupa sa ciljem dobijanja aktivnih i stabilnih imobilisanih enzima. Osnovni cilj je da
nove funkcionalne grupe omoguće stvaranje većeg broja kovalentnih veza između enzima i nosača
koje mogu pozitivno uticati na stabilnost imobilisanih enzima.
U ovom radu različiti polimerni nosači biće modifikovani uvođenjem epoksidnih, sulfhidrilnih ili
tiosulfonatskih grupa na njihovu površinu. Modifikovani enzimi biće primenjeni u imobilizaciji
enzima različitog porekla, funkcije i strukturnih karakteristika. Uticaj modifikacija biće analiziran
poređenjem aktivnosti i stabilnosti enzima imobilisanih na različitim nosačima.
2. Natalija Zdravković
Tema: Analiziranje trodimenzionalne strukture proteina pomoću programskog
paketa PyMOL
Mentor: Dr Dejan Bezbradica
Programski paket PyMOL omogućava vizuelizaciju i analizu trodimenzionalne strukture
svih proteína čije strukture se nalaze u odgovarajućoj bazi podataka. Iz tog razloga PyMOL je
korisna alatka u planiranju eksperimenata u biohemijskom inženjerstvu i biotehnologiji.
Cilj ovog rada je upoznavanje sa bazama podataka o strukturi proteína i analiziranje
trodimenzionalne strukture proteína koji se nalaze u ovim bazama pomoću programa PyMOL. U
fokusu će biti nekoliko industrijski značajnih enzima, kao što su lipaze, glukozidaze i
galaktozidaze. Dostupni podaci o trodimenzionalnoj strukturi ovih enzima, koncentraciji i
raspodeli pojedinih aminokiselinskih ostataka na površini enzima biće upotrebljeni za planiranje
ciljanih kovalentnih imobilizacija enzima na komercijalne nosače za imobilizaciju.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
9
3. Nikola Vidaković
Tema: Prenos toplote pri procesu isparavanja fluida u pločastim razmenjivačima
toplote
Mentor: Dr Emila Živković
Pločasti razmenjivači toplote su poslednjih decenija našli široku primenu, zahvaljujući
dobrim termičkm karakteristikama, kompaktnosti, lakoj dostupnosti svih delova i znatno nižim
kapitalnim, operativnim i troškovima održavanja u poređenju sa, na svetskom tržištu
najzastupljenijim, razmenjivačima toplote sa cevnim snopom i omotačem. Njihove odlične
karakteristike u pogledu prenosa toplote i kompaknost učinili su ih pogodnim za korišćenje u
svojstvu isparivača ili kondenzatora u sistemima za hlađenje, kondicioniranje vazduha i u
toplotnim pumpama pod uslovom da je fluid koji ima ulogu toplotnog izvora ili toplotnog ponora
tečnost. Primenu takođe nalaze u hemijskoj procesnoj industriji, rafinerijama i petrohemijskim
postrojenjima.
Predmet ovog zavrsnog rada je pregled postojećih literaturnih korelacija za
termohidraulički proračun pločastih isparivača. Naime, i pored svih nabrojanih prednosti ovih
aparata, glavnu prepreku njihovoj primeni u procesnoj industriji predstavlja neostatak
odgovarajucih korelacija, uz pomoć kojih bi prilikom projektovanja bilo moguće predvideti
očekivane vrednosti koeficijenta prelaza toplote i pada pritiska. Razvoj projektnih korelacija
zahteva preciznu i obimnu bazu eksperimentalnih podataka, poznavanje dominantnih režima
strujanja i razumevanje veze između prenosa toplote i strujanja sa jedne strane i fizičkih
mehanizama koji ih uslovljavaju sa druge. U okviru ovog završnog rada biće dat kritički osvrt na
aktuelne literaturne korelacije sa aspekta njihove pouzdnosti, mogućnosti primene na širi opseg
eksperimentalnih uslova u odnosu na one pod kojima su uspostavljene i zavisnosti od procesnih
parametara radnog fluida i geometrijskih karakteristika aparata.
Prilog uz tačku 2.5.
2.5. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI MASTER RADOVI
Kandidat-tema
Komisija
1. Asma Juma Albrbar, dipl. inž.
3073/10
ISPITIVANJE EFIKASNOSTI
FOTOKATALIZATORA NA BAZI
TITAN(IV)-OKSIDA U MORSKOJ VODI
2. Amal Juma M. Habish, dipl. inž.
3074/10
ADSORPCIJA JONA KADMIJUMA IZ
MORSKE VODE NA
MODIFIKOVANOM SEPIOLITU
3. Mohamed Aissa, dipl. inž.
3079/10
UTICAJ IZBORA
TERMODINAMIČKOG MODELA NA
SIMULACIJU PROCESA
ATMOSFERSKE DESTILACIJE
SIROVE NAFTE
1. Dr Rada Petrović, van. prof. TMF
2. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
3. Dr Jelena Miladinović, van. prof. TMF
1. Dr Rada Petrović, van. prof. TMF
2. Dr Jelena Miladinović, van. prof. TMF
3. Dr Snežana Grujić, docent TMF
1. Dr Mirjana Kijevčanin, van. prof. TMF
2. Dr Slobodan Šerbanović, red. prof.
TMF
3. Dr Ivona Radović, docent TMF
Stud.
program
HI
HI
HI
10
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
2.5.1. OBRAZLOŽENJA TEMA ZAVRŠNIH MASTER RADA
1. Asma Juma Albrbar
Tema: Ispitivanje efikasnosti fotokatalizatora na bazi titan(IV)-oksida u morskoj
vodi
Mentor: Dr Rada Petrović
Heterogena fotokataliza je bazirana na formiranju veoma reaktivnih radikala kao rezultat
fotoindukovanog razdvajanja naelektrisanja na površini fotokatalizatora. Efikasnost heterogene
fotokatalize zavisi, pre svega, od svojstava fotokatalizatora, kao što su: energija zabranjene zone,
specifična površina, veličina i raspodela veličina pora, kristalna struktura, veličina kristalita i dr.
Međutim, na efikasnost fotokatalizatora mogu u velikoj meri uticati i faktori sredine, odnosno neke
komponente prisutne u vodama koje se obrađuju.
Cilj ovog rada je ispitivanje efikasnosti različitih fotokatalizatora na bazi TiO2 u procesu
razgradnje rastvorenih organskih supstanci u prirodnoj morskoj vodi i laboratorijski pripremljenoj
morskoj vodi (simulirana morska voda). U ispitivanjima će se koristiti komercijalni TiO2, Degusa
P25, i dva praha sintetizovana nehidrolitičkim sol-gel postupkom i postupkom laserske pirolize.
Kao model za rastvorene organske supstance biće korišćena boja CI Reactive orange 16.
Efikasnost fotokatalizatora u prirodnoj i simuliranoj morskoj vodi biće upoređena sa efikasnošću u
destilovanoj vodi na osnovu određivanja stepena razgradnje boje pod UV zračenjem, na sobnoj
temperaturi. Takođe, u ispitivanjima će se koristiti i voda iste jonske jačine kao i morska, ali bez
natrijum-hlorida. Koncentracije boje tokom procesa fotodegradacije biće određivane UV-vis
spektrofotometrijom. Na osnovu dobijenih rezultata biće određene konstante brzine fotokatalitičke
razgradnje za ispitivane fotokatalizatore u različitim vodenim sistemima.
2. Amal Juma M. Habish
Tema: Adsorpcija jona kadmijuma iz morske vode na modifikovanom septiolitu
Mentor: Dr Rada Petrović
Kadmijum je jedan od najtoksičnijih metala, koji kod ljudi uzrokuje oštećenje bubrega,
deformaciju skeleta, hronične bolesti pluća, rak, hipertenziju, mučninu i dr. U životnu sredinu
dospeva ne samo iz domaćih i industrijskih otpadnih voda, već i usled primene nekih veštačkih
đubriva i pesticida u poljoprivredi. Razvijene su brojne tehnike za uklanjanje kadmijuma iz
prirodnih voda: jonska izmena, hemijska precipitacija, elektrodijaliza, reverzna osmoza, adsorpcija
i druge. Od svih navedenih, adsorpcija je najpogodnija i najekonomičnija tehnika za uklanjanje
kadmijuma iz prirodnih voda u kojima je koncentracija mala (< 5 mg/dm3). Kao adsorbenti
kadmijuma korišćeni su različiti prirodni i sintetski materijali, pri čemu su napori istraživača bili
usmereni na pronalaženje efikasnih, jeftinih adsorbenata, što bi doprinelo većoj ekonomičnosti
postupka adsorpcije. Pri tome su za ispitivanja uglavnom korišćeni sintetski rastvori soli
kadmijuma u demineralizovanoj vodi, a veoma retko prirodne vode.
Cilj ovog rada je ispitivanje adsorpcije jona kadmijuma iz morske vode na sepiolitu koji
je modifikovan oksidima gvožđa. Ispitivanja će biti izvedena iz rastvora kadmijuma različite
koncentracije u prirodnoj i laboratorijski pripremljenoj morskoj vodi. Radi poređenja, ispitaće se
adsorpcija i iz rastvora u demineralizovanoj vodi. Uticaj pH vrednosti na adsorpciju iz različitih
vodenih sistema biće procenjen na osnovu određivanja koeficijenata raspodele. Adsorpcioni
kapaciteti adsorbenta pri pH vrednostima bliskim pH vrednostima prirodne morske vode i na
različitim temperaturama će biti određeni na osnovu adsorpcionih izotermi, a eksperimentalni
rezultati će biti obrađeni korišćenjem teorijskih modela adsorpcionih izotermi. Rezultati ispitivanja
kinetike adsorpcije pri različitim temperaturama biće obrađeni primenom različitih kinetičkih
modela.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
11
3. Mohamed Aissa
Tema: Uticaj izbora termodinamičkog modela na simulaciju procesa atmosferske
destilacije sirove nafte
Mentor: Dr Mirjana Kijevčanin
U ovom master radu će se analizirati proces atmosferske destilacije sirove nafte, u cilju
dobijanja različitijh frakcija, kao što su: benzin, kerozin, dizel, atmosferski ostatak itd. S obzirom
na to da proces atmosferske destilacije sirove nafte ima veliki industrijski značaj, potrebno je
pažljivo izabrati termodinamički model, koji će pouzdano predvideti termodinamičke osobine
ispitivane šarže na zadatim radnim uslovima pritiska i temperature.
Da bi se ocenili različiti termodinamički modeli izvršiće se simulacija potrojenja za
atmosfersku destilaciju, odnosno provera materijalnog i energetskog bilansa postrojenja, kao i
simulacija opreme vezane za: pregrevanje nafte, razdvajanje lakih komponenata, destilaciju sirove
nafte itd. U radu će biti izvršeno međusobno poređenje rezultata dobijenih pomoću različitih
termodinamičkih jednačina za modelovanje: ravnoteže para-tečnost, gustine, viskoznosti itd., kao i
njihovo poređenje sa realnim vrednostima sa postrojenja.
Prilog uz tačku 2.6.
2.6. MAGISTARSKE TEZE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti tme
Kandidat-tema
1. Gordana Stojak Jovanović, dipl. inž.
HIDRODESULFURIZACIJA LAKOG
GASNOG ULJA U CILJU SKORO
POTPUNOG UKLANJANJA
SUMPORNIH JEDINJENJA
Komisija
1. Dr Irena Žižović, van. prof. TMF
2. Dr Dejan Skala, red. prof. TMF
3. Dr Mića Jovanović, van. prof. TMF
4. Dr Snežana Sinadinović Fišer, red. prof.
Tehnološki fakultet, Novi Sad
Kated
OHT
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. Jelena Lukić, dipl. inž.
MODELOVANJE PARAMETARA
BIOSISTEMA U AEROBNIM I
ANAEROBNIM USLOVIMA
2. Mirjana Munćan, dipl. inž.
ANALIZA I MODELOVANJE
RAZMENJIVAČA TOPLOTE GASGAS
3. Milanka Plavšić, dipl. inž.
UTICAJ NANOSTRUKTURNIH
ČESTICA PUNILA NA
OBLIKOVANJE POLI(BUTADIENAKRILONITRILNIH) KOMPOZITA
Komisija
1. Dr Jelenka Savković-Stevanović, red. prof.
TMF
2. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
3. Dr Mihailo Peruničić, red. prof. TF, Novi Sad
1. Dr Tatjana Kaluđerović-Radoičić, docent TMF
2. Dr Mirjana Kijevčanin, van. prof. TMF
3. Dr Zorana Arsenijević, viši naučni saradnik
IHTM, Beograd
4. Dr Željko Grbavčić, red. prof. TMF
1. Dr Radoslav Aleksić, red. prof. TMF
2. Dr Vesna Radojević, van. prof. TMF
3. Dr Jaroslava Budinski-Simendić, red. prof.
Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Kated.
HI
HI
KM
12
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
Prilog uz tačku 2.7.
2.7. DOKTORSKE DISERTACIJE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme
Kandidat-tema
1. Zlate Veličković, dipl. inž.
MODIFIKACIJA I PRIMENA
VIŠESLOJNIH UGLJENIČNIH
NANOCEVI ZA IZDVAJANJE ARSENA
IZ VODE
Komisija
1. Dr Mirjana Ristić, van. prof. TMF
2. Dr Petar Uskoković, van. prof. TMF
3. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
4. Dr Aleksandar Marinković, docent TMF
5. Dr Mladen Vuruna, van. prof. Vojne akademije
Kated.
IZŽS
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. Aleksandra Nešić, dipl. inž.
KARAKTERIZACIJA I PRIMENA
KOMPLEKSA NA BAZI HITOZANA I
AMIDOVANOG PEKTINA ZA UKLANJANJE
AZO BOJA IZ VODENIH RASTVORA
2. Željka Jovanović, dipl. inž.
NANOKOMPOZITI SREBRO/POLI(N-VINIL2-PIROLIDON) I SREBRO/ALGINAT
DOBIJENI ELEKTROHEMIJSKIM
POSTUPCIMA
Komisija
1. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
2. Dr Melina Kalagasidis Krušić, docent TMF
3. Dr Antonije Onjija, naučni savetnik,
INN Vinča
1. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
2. Dr Bojana Obradović, red. prof. TMF
3. Dr Katarina Jeremić, red. prof. TMF
4. Dr Zorica Kačarević-Popović, naučni savetnik
INN Vinča
Kated
IZŽS
FEH
III. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije
Kandidat-tema
1. Mr Danijela S. Joksimović, dipl. inž.
SADRŽAJ TEŠKIH METALA U
EKOSISTEMU CRNOGORSKOG
PRIMORJA KAO POSLEDICA
ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE
Komisija
1. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
2. Dr Suzana Dimitrijević, docent TMF
3. Dr Zoran Kljajić, naučni savetnik
Institut za biologiju mora Kotor
Univerzitet Crne Gore
Kated
IZŽS
IV. Ocena doktorske disertacije (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. Mr Marina R. Stamenović, dipl. inž.
MIKROMEHANIČKA ANALIZA LOMA I
OŠTEĆENJA KOMPOZITNIH CEVI
STAKLENA VLAKNA-POLIESTER U
RAZLIČITIM HEMIJSKI AGRESIVNIM
USLOVIMA
2. Mr Tanja J. Nikolić, dipl. inž.
DOBIJANJE BIOLOŠKI AKTIVNIH
VLAKANA NA BAZI SELEKTIVNO
OKSIDISANE CELULOZE
Komisija
1. Dr Slaviša Putić, van. prof. TMF
2. Dr Radoslav Aleksić, red. prof. TMF
3. Dr Milorad Zrilić, docent TMF
4. Dr Saša Drmanić, docent TMF
5. Dr Zijah Burzić, naučni savetnik
Vojno-tehnički institut, Beograd
1. Dr Mirjana Kostić, van. prof. TMF
2. Dr Petar Škundrić, red. prof. TMF
3. Dr Živomir Petronijević, red. prof.
Tehnološki fakultet, Leskovac
Kated.
OTN
TI
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
13
Prilog uz tačku 2.8.
2.8. Predlog za priznavanje ispita
Na osnovu čl. 38. Statuta Tehnološko-metalurškog fakulteta, a na molbu studenta
doktorskih studija i mišljenje predmetnog nastavnika, predlaže se priznavanje ispita položenog na
magistarskim studijama na TMF kao ekvivalentnog ispitu položenom na doktorskim akademskim
studijama:
1.
Aleksandra Vojvodić-Ostojić, br. indeksa 4050/2011
Položeno na magistarskim studijama na
TMF
Odabrana poglavlja matematičke analize
Ekvivalent na doktorskim
akademskim studijama na TMF
Odabrana poglavlja matematičke
analize
Ocena
ECTS
10 (deset)
5
Prilog uz tačku 2.9.
14
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
Prilog uz tačku 3.
3. KADROVSKA PITANJA
3.1. Izveštaj komisije referenata za izbor u naučno istraživačko zvanje
1. Dr Srećko Manasijević, dipl. inž. izbor u zvanje naučni saradnik
2. Ivana Dimić , dipl. inž. izbor u zvanje istraživač pripravnik
3. Nataša Tomović, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač pripravnik
3.2. Imenovanje Komisije referenata za pisanje Izveštaja za izbor u naučno istraživačka
zvanja
1. Katedra za organsku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Jasne Ivanović, dipl. inž. u zvanje
naučni saradnik u sastavu:
1. Dr Irena Žižović, van. prof. TMF-a
2. Dr Menka Petkovska, red. prof. TMF-a
3. Dr Marko Stamenić, naučni saradnik TMF-a
2. Katedra za tekstilno inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor dr Darke Marković, dipl. inž. u zvanje naučni
saradnik u sastavu:
1. Dr Maja Radetić, van. prof. TMF-a
2. Dr Petar Jovančić, red. prof. TMF-a
3. Dr Zoran Šaponjić, viši naučni saradnik INN Vinča
3. Katedra za hemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Stojanke M. Petrušić, dipl. inž. u zvanje istraživač
saradnik u sastavu:
1. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF-a
2. Dr Petar Jovančić, red. prof. TMF-a
3. Dr Jasna Đonlagić, red. prof. TMF-a
4. Katedra za hemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Radoslave N. Stojanović, dipl. inž. u zvanje
istraživač saradnik u sastavu:
1. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF-a
2. Dr Nevenka Bošković-Vragolović, van. prof. TMF-a
3. Dr Rada Pjanović, docent TMF-a
5. Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju predlaže Komisiju referenata
za pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Mladena Mihailovića, dipl. inž.
u zvanje istraživač saradnik u sastavu:
1. Dr Dejan Bezbradica, docent TMF-a
2. Dr Zorica Knežević-Jugović, van. prof. TMF-a
3. Dr Dušan Mijin, van. prof. TMF-a
6. Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju predlaže Komisiju referenata
za pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Slađane Davidović, dipl.
biohemičar. u zvanje istraživač pripravnik u sastavu:
1. Dr Suzana Dimitrijević-Branković, docent TMF-a
2. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF-a
3. Dr Branimir Jugović, viši naučni saradnik ITN-a
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
15
3.3. Davanje saglasnosti studentima doktorskih studija za izvođenje vežbi
1.
Daje se saglasnost dr Svetlani Nikolić, naučnom saradniku za izvođenje vežbi na
predmetu Analitika životnih namirnica (master studije), (do 10časova po semestru) šk.
2011/12 godine.
2.
Daje se saglasnost Aleksandri Đukić-Vuković, dipl. farmaceut istraživaču saradniku za
izvođenje vežbi na predmetu Analitika životnih namirnica (master studije), (do 10 časova
po semestru) šk. 2011/12 godine.
3.4. Davanje saglasnosti nastavnicima TMF za angažovanje na drugim fakultetima
1. Daje se saglasnost dr Draganu Mitrakoviću, red. prof. TMF-a za izvođenje nastave
na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, iz predmeta Osnovi elektronike, sa fondom od 3 časa
predavanja nedeljno u III semestru šk.2011/2012 godinu.
2. Daje se saglasnost Dr Dušanu Antonoviću, red. prof. TMF-a za izvođenje nastave na
Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, iz predmeta Tehnologija prirodnih i mineralnih voda, sa
fondom časova od 2+2 u zimskom semestru šk.2011/2012 godinu.
3.5. Davanje saglasnosti studentima doktorskih studija za izvođenje vežbi na drugim
fakultetima
1. Daje se saglasnost Mr Slavici Lazarević, saradniku TMF-a za izvođenje vežbi na
Građevinskom fakultetu na predmetu Kvalitet voda, sa fondom od 3 časa nedeljno u I
semestru šk. 2011/12 godine.
3.6. Davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta na TMF-u
1. Daje se saglasnost dr Bobanu Marinkoviću, docentu Rudarsko-geološkog fakulteta,
za izvođenje nastave iz predmeta Odabrana poglavlja matematičke analize, na master i
doktorskim studijama u zimskom semestru sa fondom od ukupno 30 časova na TMF-u u šk.
2011/2012.
16
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
17
NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Fakulteta od 12.07.2011. godine, a na osnovu člana 121.
Zakona o visokom obrazovanju i člana 2. Statuta Fakulteta, imenovani smo za članove Komisije
za ocenu naučne zasnovanosti teme koju je kandidat JELENA LUKIĆ diplomirani inženjer
tehnologije predložila za svoju magistarsku tezu pod nazivom MODELOVANJE PARAMETARA
BIOSISTEMA U AEROBNIM I ANAEROBNIM USLOVIMA:
Posle pregleda i analize dostavljenog materijala podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
Jelena Lukić je rođena 01.10.1976. godine u Skoplju, Republika Makedonija od oca
Ratka i majke Violete. Osnovnu i muzičku školu i gimnaziju završila je u Čačku, Srbija.
Maturirala je 1995. godine u Čačku. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu upisala sam
šk.1995/1996. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na odseku za
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju šk.2000/2001 sa prosečnom ocenom 8,61.
Boravila je od 2002. do 2003. godine kao student na razmeni u Francuskoj na Institutu
INRA, 78353 Jouly-en Josas, sa temom „Proizvodnja EPO-eritroproetina u ćelijskoj liniji jajnika
hrčka”.
Radila je u proizvodnji sirćetne kiseline u preduzeću „POLO” u Čačku u 2006.godini. U
2007. godini predavala je predmet Tehnološke operacije u Prehrambenoj školi u Čačku. U 2009.
godini radila je kao predstavnik Instituta za proučavanje lekovitog bilja Dr Josif Pančić.
Magistarske studije na odseku Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo Tehnološkometalurškog fakulteta upisala je šk. 2007/2008 i do sada je položila sve ispite predviđene planom i
programom Tehnološko-metalurškog fakulteta.
Od stranih jezika govori francuski i engleskim i služi se italijanskim jezikom.
SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA
1.0 M20 RAD OBJAVLJEN U ČASOPISU MEDJUNARODNOG ZNAČAJA
1.1 RAD OBJAVLJEN U ČASOPISU MEDJUNARODNOG ZNAČAJA VAN SCI
LISTE
1. J.Lukić, M.Vico-Stevanović, L.Filipović-Petrović,R.Berić, The enzyme separation plant
modelling design and optimization, International Journal on Mathematical Models and Methods
in Applied Sciences, Vol.5(1), 193-200,2011.
2.0. M33 ŠTAMPAN U CELINI U ZBORNIKU RADOVA NA MEDJUNARODNOM SKUPU
1. J.Lukić, S.Adžemović, Database general health data processing, International Conference on
Biomedical Electronics and Biomedial Informatics,WSEAS,pp.70-75,Eds.C.A.Long et.al.
,www.wseas.org, Moscow, Russia, 20-22 August,2009,ISBN 978-960-474-110-6.
2. J.Lukić, Disease distribution modelling, International Conference on Biomedical Electronics
and Biomedial Informatics,WSEAS,pp.82-87,Eds.C.A.Long et.al. ,www.wseas.org, Moscow,
Russia, 20-22 August,2009,ISBN 978-960-474-110-6.
18
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
2.1 M34 RAD ŠTAMPAN U IZVODU U ZBORNIKU RADOVA NA MEDJUNARODNOM
SKUPU
1. J.Savkovic-Stevanovic, J.Lukić, Hybridization reactions of DNA molecules, 36th
International Conference of SSCHE, p.324,May 25-26,2009, Tatranske Maltiare, Slovakia.
2. J.Savković-Stevanović, J.Lukic, M.Peruničić,L.Filipović-Petrović,R.Berić, The separation plant
model for design and optimization, CHISA-2010- 18th International Congress on Chemical and
Process Engineering,CDROM,pages 7, 27 -31 Aug.,Prague, 2010.
2.2 M72 RAD ŠTAMPAN U CELINI U ZBORNIKU
NACIONALNOMSKUPU SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM
RADOVA
NA
1. J.Savković-Stevanović, J.Lukić, Cancer tissue distribution model, Proceedings IES2009-The
19th Symposium and Seminar on Information and Expert Systems in the Process Industries,30.-31.
oktobar,pp.55-60, 2009, ISBN 978-86-911-11-3-8.
2. J.Savković-Stevanović, J.Lukić, Modelovanje uzimanja uzoraka, Prva konferencija o
modelovanju i simulaciji-SRBISIM2008, Zbornik izvoda, MMSO4,s.30,Zbornik radova DVD, 6
str.,Beograd,24.-25., septembar,2008, ISBN 978-86-911011-2-1.
2.3
M73 RAD ŠTAMPAN U IZVODU NA NACIONALNOM SKUPU
1.J.Savković-Stevanović, J.Lukić, Parametri mikrobiološke laboratorije, XIX Simpozijum i
seminar o informacionim i ekspertskim sistemima u procesnoj industriji, Zbornik radova, i
CDROM,s. 97, Beograd, 30.-31. oktobar, 2009, ISBN 978-86-911011-3-8.
Analizom navedenih publikacija i aktivnosti izveden je zaključak da je kandidat Jelena
Lukić dipl. inž. tehnologije podobna za rad na predloženoj temi.
2. Predmet i cilj istraživanja
Predmet ove magistarske teze je analiza i istraživanje parametara biotehnoloških sistema.
Ispitivaće se metode modelovanja biohemijskih, difuzionih i reoloških parametara. Proučavaće se
bioproces dobijanja β-galaktozidaze pri aerobnom i anaerobnom rastu Eschericia Coli.
Cilj istraživanja u okviru ove magistarske teze je modelovanje i karakterizacija parametara.
biohemijskih procesa. Ispitivaće se funkcionalna struktura biohemijskih, difuzionih, reoloških i
fizioloških parametara.
3. Polazne hipoteze
Analiziraće se različiti modeli biohemijskih sistema.
Izvodiće se biokinetički modeli enzimskih reakcija. Određivaće se biokinetički parametri.
4. Naučne metode istraživanja
Istraživanja će se izvoditi pomoću računarskih simulacija i podataka eksperimentalnih
laboratorijskih merenja. Proučavaće se metode za određivanje biohemijskih parametara.
Ispitivaće se metode modelovanja korelacija za simuliranje ponašanja ispitivanog biosistema.
Istraživaće se kinetički modeli biohemijskih reakcija. Odredjivaće se parametri biosistema
mikrobioloških kultura enzimskih reakcija.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
19
5. Očekivani naučni doprinosi
Rezultati ovog magistarskog rada daju doprinos razvoja metoda matematičkog modelovanja
biokatalitičkih procesa i imaju direktnu primenu u razvoju aktivnih bioloških supstanci.
Doprinos istraživanja u okviru ove magistarske teze predstavlja i ispitivanje metoda za
identifikaciju parametara.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Planirana istraživannja u okviru ove disertacije će se odvijati u okviru teorijskog i praktičnog
dela.
Magistarski rad MODELOVANJE PARAMETARA BIOSISTEMA U AEROBNIM I
ANAEROBNIM USLOVIMA: biće izložen u 8 poglavlja: 1.Uvod, 2. Metode modelovanja
parametara , 3. Parametri biohemijskih procesa, 4. Modelovanje biohemijskih sistema, 5.
Dobijanje enzima β-galaktozidaze pri aerobnom i anaerobnom rastu E.Coli. 6. Razvoj procesa za
dobijanje β-galaktozidaze, 7. Reazultati i diskusija i 8. Zaključci.
7. Zaključak i predlog
Za predloženu temu magistarske teze MODELOVANJE PARAMETARA BIOSISTEMA U
AEROBNIM I ANAEROBNIM USLOVIMA, koju je predložila kandidat JELENA LUKIĆ
diplomirani inženjer tehnologije, za svoju magistarsku tezu, Komisija smatra da je podobna za
izradu magistarskog rada i predlaže Veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da je prihvati.
Uvidom u objavljene rezultate kandidata Komisija smatra da je kandidat podoban za
realizaciju
predviđenih rezultata i postavljenih ciljeva magistarske teze.
Istraživanja u okviru ove magistarske teze pripadaju naučnoj oblasti biohemijsko inženjerstvo
i hemijsko procesno inženjerstvo, za koje je matičan Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu.
KOMISIJA
Dr Jelenka Savković-Stevanović, r.prof.
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
Dr Slobodan Petrović, r.prof
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
Dr Mihailo Peruničić, r. prof.
Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
20
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
21
NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanoj 20.10.2011.
godine, imenovani smo za članove komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme magistarske teze pod
nazivom
“Analiza i modelovanje razmenjivača toplote gas-gas“
koji je predložila kandidatkinja Mirjana Munćan, dipl.inž.tehn. O predloženoj temi i njenoj naučnoj
zasnovanosti, komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1.
Naučna oblast
Naučna oblast kojoj predložena tema pripada je Hemija i Hemijska tehnologija (uža oblast
Hemijsko inženjerstvo) za koju je matična ustanova Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u
Beogradu.
2.
Predmet rada
Stalno povećanje cena svih vidova energije dovelo je do promene načina posmatranja
energetike industrijskih postrojenja i do uvođenja pojma energetske efikasnosti. Racionalno
korišćenje energije u industrijskim postrojenjima postalo je jedno od najznačajnijih pitanja. Mnoga
naučna istraživanja usmerena su kako na poboljšanje efikasnosti samih industrijskih procesa, tako i
na razvijanje metoda za korišćenje toplote otpadnih fluida koja se ispušta u okolinu.
Eksperimentalna ispitivanja i matematičko modelovanje dovele su do tehnika kao što su pinch
metoda, koje omogućavaju racionalno povezivanje procesnih struja u postrojenju u cilju što boljeg
iskorišćenja njihove energije.
Jedan od načina povećanja energetske efikasnosti postrojenja i smanjenja utroška energije
je korišćenje otpadne toplote fluida iz postrojenja. U cilju iskorišćenja otpadne toplote projektuju
se različiti sistemi za rekuperaciju toplote tečnih i gasovitih fluida. Korišćenjem rekuperatora
toplote u različitim procesima proizvodnje može se postići značajna ušteda energije.
Rekuperatorima toplote gas-gas se postiže veoma visoka ušteda u troškovima za energiju
usled ponovnog iskorišćenja čak i do 80 % otpadne toplote gasova. Ove uštede se postižu
korišćenjem specifičnih razmenjivača toplote velike površine, koji omogućavaju ponovno
iskorišćenje energije gasovitih fluida na izlazu iz sistema. Rekuperatori toplote se najčešće
projektuju za rekuperaciju toplote gasova koji napuštaju katalitičke reaktore, procesne peći,
uređaje za prečišćavanje otpadnih gasova i druge uređaje koji na izlazu imaju gasovite fluide
visoke temperature.
Postoji više tipova razmenjivača toplote koji mogu da se koriste kao rekuperatori toplote.
Jedan od najznačajnijih su razmenjivači toplote sa cevnim snopom i omotačem, koji će biti
analizirani u ovom radu. Rekuperacija toplote je naročito značajna na izlazu iz katalitičkih
reaktora, jer su temperature gasova, a time i njihove specifične entalpije u ovim sistemima velike.
Rekuperator toplote koji će se proučavati u ovom radu postavljen je na izlazu reaktora sa
pakovanim slojem katalizatora, koji služi za uklanjanje sagorivih organskih zagađujućih materija
iz gasnih struja.
3.
Naučni cilj istraživanja
Cilj ovog rada je ispitivanje mogućnosti korišćenja postojećeg razmenjivača toplote gasgas za rekuperaciju otpadne toplote gasova koji napuštaju reaktor sa pakovanim slojem
katalizatora za uklanjanje sagorivih organskih zagađujućih materija. Izvršiće se modelovanje
22
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
prenosa toplote u razmenjivaču korišćenjem više metoda i poređenje eksperimentalnih podataka i
podataka dobijenih modelovanjem. Odrediće se i efikasnosti procesa rekuperacije u opisanom
sistemu i proceniće se mogućnost praktične primene sistema za rekuperaciju toplote u
postrojenjima za preradu otpadnih gasova.
4.
Metode istraživanja
U okviru ovog magistarskog rada biće izvršeno ispitivanje i modelovanje prenosa toplote
u postojećem istostrujnom razmenjivaču toplote gas-gas. Koristiće se razmenjivač toplote sa
cevnim snopom i omotačem. Razmenjivač je dimenzija 1300 mm x 450 mm, sa 199 cevi u
trougaonom rasporedu. Kao gasoviti fluid u cevima i u omotaču koristiće se vazduh. U omotaču
razmenjivača toplote će se zagrevati atmosferski vazduh sobne temperature, korišćenjem
zagrejanog vazduha koji struji u cevima. Biće izvršena merenja temperature gasovitih struja na
ulazu i izlazu iz razmenjivača. Na osnovu eksperimentalnih podataka izvršiće se modelovanje
prenosa toplote u aparatu i poređenje izračunatih vrednosti sa eksperimentalnim.
5.
Biografski podaci o kandidatu
Mirjana Munćan rođena je 06.04.1976. u Bihaću, u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu
završila je u Jezerskom kod Bosanske Krupe. Opštu gimnaziju u Beloj Crkvi završila je sa
prosekom 5,00.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Hemijsko inženjerstvo
upisala je 1995. godine. Diplomski rad na temu ,,Upravljanje procesom hladne prerade voća i
povrća u funkciji unapređenja pokazatelja poslovnog uspeha” odbranila je 2002. godine na
Tehnološko-metalurškom fakultetu sa ocenom 10 (deset) i srednjom ocenom tokom studiranja
8,32.
Magistarske studije, smer hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, upisala je na Tehnološkometalurškom fakultetu u Beogradu. Prosek ocena na magistarskim studijama joj je 10.
Od 2003. do 2010. godine bila je zaposlena u Hemofarm-u, kao viši stručni saradnik na
Odeljenju hemijske pripreme vode. Tokom rada u Hemofarmu A.D. stekla je iskustvo u oblasti
proizvodnje farmaceutske vode, vode za injekcije i čiste pare.
Od 2010. godine zaposlena je u Galenici A.D kao samostalni stručni saradnik u Službi
planiranja i pripreme proizvodnje.
Dobro upotrebljava nove tehnologije u oblasti računarstva. Tečno govori engleski i ruski
jezik.
6.
Zaključak i predlog
Na osnovu izloženog Komisija Komisija smatra da predložena tema magistarskog rada
„Analiza i modelovanje razmenjivača toplote gas-gas“ kandidatkinje Mirjane Munćan, dipl
inž.tehn. odgovara zahtevima za izradu magistarskog rada uz jasno definisan predmet rada, naučni
cilj i metode istraživanja. Komisija predlaže Naučno-nastavnom veću Tehnološko-metalurškog
fakulteta da prihvati predloženu temu magistarskog rada kandidatkinje Mirjane Munćan, dipl
inž.tehn. i odobri izradu ovog magistarskog rada.
1.
2.
3.
4.
U Beogradu, 7.11.2011.
Članovi Komisije
Dr Tatjana Kaluđerović Radoičić, docent TMF u Beogradu
Dr Mirjana Kijevčanin, vanredni profesor TMF u Beogradu
Dr Zorana Arsenijević, viši naučni saradnik IHTM, Beograd
Dr Željko Grbavčić, redovni profesor TMF u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
23
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
održanoj 20.10.2011. godine određeni smo za članove komisije za ocenu naučne zasnovanosti
teme magistarskog rada pod nazivom:“Uticaj nanostrukturnih čestica punila na oblikovanje
poli(butadien-akrilonitrilnih) kompozita“ koju je predložio kandidat Milanka Plavšić,
dipl.inž.teh. O predloženoj temi i njenoj naučnoj zasnovanosti Komisija predlaže sledeći
IZVEŠTAJ
1. Naučna oblast
Naučna oblast kojoj predložena tema pripada je Inženjerstvo materijala za koju je
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu matična ustanova.
2. Predmet rada
Kompoziti sa elastomernom matricom i dodacima u vidu aktivnih punila kao što je
aktivna čađ dobro su poznati materijali i upotrebljavaju se u industriji širom sveta. Elastomerne
matrice na bazi butadien-akrilonitrilnog kaučuka imaju niz dobrih svojstava. Karakteriše ih visoka
temperaturna stabilnost, otpornost na dejstvo alifatičnih ugljovodonika zahvaljujući prisustvu
polarnih grupa. Stoga je vrlo pogodan za izradu zaptivaka, cevi i delova za autoindustriju koji
dolaze u dodir sa benzinom.Ali, oblikovanje ovakvih sistema u konačne proizvode i obezbeđivanje
dimenzione stabilnosti stvara teškoće s obzirom na vrlo izraženi visko-elastični karakter pri
tečenju ovih elastomernih smesa. U nekim slučajevima primećeno je da se pri dodavanju aktivnih
punila znatno smanjuju ovi efekti npr. bubrenje ekstrudata.
Opisani fenomeni imaju opšti karakter. Aktivna punila ga stvaraju u elastomernim
kompozitima kako pri tečenju smesa tako i pri ojačavanju vulkanizata. Zajednički imenitelj ovih
promena je struktura punila. Od interesa je da se ovi uticaji kvantifikuju npr. poređenjem bubrenja
ekstrudata pri dodavanju različitih punila dok su ostali uslovi isti.
Pri tečenju kao i pri ojačavanju polimerni lanci u dodiru sa površinom punila se imobilišu
na razne načine, menjaju svoju konformacionu statistiku i dinamiku što se odražava na promene
relaksacionih svojstava zavisno od razlika u interakcijama na skali vrlo malih rastojanja. Drugim
rečim ukupan efekat nastaje kao rezultanta interakcija na nano-nivou ali je ova ideja rođena ranije
i nezavisno od koncepta nano-inženjerstva. Čestice aktivnih punila su mikrometarskih razmera. Za
isti tip čađi one su vrlo različitih nepravilnih oblika tačnije one su čvrsti agregati nastali
statističkim spajanjem primarnih sfernih čestica. Znanja o interakcijama ovih matrica i punila
potiču uglavnom iz statičke slike ojačanja.
Činjenica da čađ koja je prah zanemarljive mehaničke čvrstoće pri dodavanju
elastomernim kompozitima višestruko povećava modul na istezanje i druga mehanička svojstva
izazvala je svojevremeno veliko iznenađenje. Proizvodnja čađi porasla je 350 puta i razvijeno je
nekoliko novih tehnologija i niz tipova čađi. Sa druge strane odgovori na neka fundamentalna
pitanja ojačavanja se još uvek traže. Uslov da aktivno punilo ima veliku specifičnu površinu je
neophodan ali ne i dovoljan jer direktne korelacije sa mehaničkim parametrima ne postoje.
Očigledno utiču i drugi faktori. Njihova rezultanta je gustina interakcija u graničnim slojevima
matrica-punilo.Ukupno statističko usrednjenje ovih efekata veoma je težak zadatak ali pojedine
doprinose moguće je izolovati. Kao prvo to je srednja zapremina u kojoj dejstvuju ove sile što se
može oceniti preko apsorpcije modelnih jedinjenja u standardnom uzorku punila npr. apsorpcije
di-butilftalata, odnosno DBP broja. Ako je promena stepena bubrenja ekstrudata posledica razlike
24
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
u zapremini imobilisanog polimera punilom drugačije aktivnosti, za očekivati je da ona zavisi od
DBP broja.
U ovom radu koristiće se ta iskustva i razmotriti kako eksperimentalno tako i teorijski
veze DBP broja i bubrenja ekstrudata. Biće razmatrane i druge zavisnosti u okviru šireg pristupa
kvantifikovanju relacija za pedviđanje svojstava elastomernih materijala
3. Naučni cilj rada
Cilj ovog rada je definisanje parametara za predviđanje svojstava elastomernih kompozita
sa aktivnim punilima pri njihovom oblikovanju, posebno za njihove relaksacione karakteristike. Za
modelne sisteme butadien-akrilonitril biće definisani zakoni tečenja iz eksperimenata i ispitana
osetljivost parametara kao što su indeksi tečenja i koeficijenti konzistentnosti. Odrediće se
promene viskoznosti kao i stepena bubrenja ekstrudata sa brzinom smicanja i analizirati u svetlu
relaksacionih svojstava lanaca. Teorijska analiza i ekperimentalna provera treba da ukažu na
relacije izmedju DBP broja i stepena bubrenja gledano u svetlu savremenih dostignuća Statističke
mehanike prahova.
4. Metode istraživanja
Za izabrani sistem biće satavljene recepture sa standardno okarakterisanim sirovinama i
pripremljene smese po standardnim postupcima. Posebna pažnja biće posvećena odredjivanju i
proveri reproduktivnosti DBP brojeva za tri tipa komercijalne aktivne čađi bitno različitih
vrednosti ovog parametra.Smese će biti pripremljene na laboratorijskom valjku i okarakterisane
rotacionom viskozimetrijom. Propuštanjem smesa kroz kapilare različitih karakteristika pri
različitim brzinama smicanja i temperaturama biće odredjeni stepeni bubrenja kao i standardne
reološke veličine.Teorijska analiza i kompjuterski metodi proračuna poslužiće za uspostavljanje
korelacija i ocenu statističkih karakteristika parametara a metodi Statističke mehanike prahova za
tumačenje relacija DBP vrednosti i bubrenja ekstrudata
5. Podaci o kandidatu
Milanka Plavšić, rodjena Janković u Crnči, Ljubovija 1970 gde je završila osnovnu i
srednju školu 1988g. Tehnološko-metalurški fakultet je upisala 1988 gde je diplomirala 1995
godine na smeru Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo. Upisala poslediplomske
studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu 1995.g.u oblasti Polimera aktivno studirala do
1998.g i učervovala u naučnom radu više godina. Obnovila II semestar 2011.g. i nastavila studije
u oblasti Materijala.
6. Zaključak
Na osnovu pregleda predloga teme magistarske teze i iznetih podatala Komisija smatra da
je tema magistarske teze kandidata Milanke Plavšić, dipl. inž. tehnologije pod nazivom „Uticaj
nanostrukturnih čestica punila na oblikovanje poli(butadien-akrilonitrilnih) kompozita“
naučno zasnovana i predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu da je prihvati.
u Beogradu 7. 11. 2011
1.
2.
3.
ČLANOVI KOMISIJE:
Dr Radoslav Aleksić, red.prof. TMF
Dr. Vesna Radojević, van. prof. TMF
Dr. Jaroslava Budinski-Simendić red.prof.
Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
25
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
održanoj 20.10.2010. godine imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti
teme doktorske disertacije pod naslovom:
’’Karakterizacija i primena kompleksa na bazi hitozana i amidovanog pektina za uklanjanje
azo boja iz vodenih rastvora,,
koju je predložila kandidat Aleksandra Nešić, dipl.inž. tehnologije.
Komisija je pregledala prijavu i predlog teme i o njenoj naučnoj zasnovanosti podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI O KANDIDATU
Aleksandra Nešić je rodjena 25.1.1985. godine u Beogradu. Završila je XIII
beogradsku gimnaziju na prirodno-matematičkom smeru u Beogradu sa odličnim uspehom. Na
Tehnološko-metalurški fakultet upisala se 2004. godine, na odsek za Neorgansku hemijsku
tehnologiju. Diplomirala je juna 2009. godine, kao prvi student iz svoje generacije, na Katedri za
fizičku hemiju i elektrohemiju, sa radom na temu ,,Ispitivanje elektrohemijskog taloženja i
korozione stabilnosti prevlaka legura cink-mangan“, sa ocenom 10. Srednja ocena tokom studija
je 8,50.
Školske 2009/2010. se upisala na doktorske studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu, studijski program Elektrohemija i elektrohemijsko inženjerstvo. Školske 2010/2011 je
promenila studijski program i upisala drugu godinu doktorskih studija na katedri za Inženjerstvo
zaštite životne sredine. Položila je sve ispite na doktorskim studijama sa srednjom ocenom 9,91.
Zaposlena je u Institutu za nuklearne nauke „Vinča”, Laboratorija za hemijsku dinamiku i
permanentno obrazovanje, Beograd, od 1.02.2011. godine. Trenutno je angažovana na projektu III43009 „Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci
i radijacionog opterećenja“.
U toku doktorskih studija Aleksandra Nešić je položila 10 ispita :
Naziv ispita
Hemijska termodinamika (obavezan predmet)
Viši kurs elektrohemijskog inženjerstva (obavezan
predmet)
Elektrohemijska kinetika i metode merenja (obavezan
predmet)
Hemijska kinetika (obavezan predmet)
Analogije fenomena prenosa (obavezan predmet)
Viši kurs karakterisanja makromolekula (izborni
predmet)
Fizička hemija polimera (izborni predmet)
Organske zagađujuće materije (izborni predmet)
Strukturna analiza organskih molekula (izborni predmet)
Odabrana poglavlja matematičke analize (obavezna
predmet)
Završni ispit
Istraživački rad
ESPB
5
6
Ocena
10
10
6
9
5
5
4
10
10
10
4
4
6
5
10
10
10
10
30
100
10
-
26
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI I SAOPŠTENJA KANDIDATA
Kategorija M 20-Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja
M 21- Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
1.
Aleksandra R. Nešić , Snežana S. Trifunović , Aleksandar S. Grujić, Sava J.
Veličković, Dušan G. Antonović, Complexation of amidated pectin with
poly(itaconc acid) as a polycarboxylic polymer model compound, Carbohуdrate
Research, 346 (2011) 2463-2468, DOI BR. 10.1016/J.CARRES.2011.08.021
SAOPŠTENJA SA NAUČNIH SKUPOVA
Kategorija M30 - Zbornici medjunarodnih naučnih skupova
Kategorija M34 - Saopštenja sa međunarodnog skupa štampana u izvodu
1. Aleksandra R. Nešić, “Spreading corrosion inhibitors for wet gas pipelines made
from mild steel, NACE International, San Antonio, Texas, 2010, Book of abstracts,
88.
2. Aleksandra Nešić, Vesna Mišković-Stanković, Srđan Nešić, ’’Spreading corrosion
inhibitors for CO2 corrosion on mild steel”, Second Regional Symposium on
Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Belgrade, Serbia, 2010, Book of
Abstracts, O-22 (p. 160).
3.
4.
Mihael Bučko, Aleksandra Nešić, Aleksandra Perić-Grujić, U. Lačnjevac, Jelena B.
Bajat, ’’The influence of electrodeposition parameters on composition and
appearance of Zn-Mn alloys obtained from chloride bath’’, Second Regional
Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Belgrade, Serbia,
2010, Book of Abstracts, SDE-P-06 (p. 128).
Aleksandra Nešić, „Poly(itaconic acid) /pectin blends as membrane materials”,
Ninth Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering,
Belgrade, Serbia, 2010, Book of abstracts, V/5 (p. 40)
Kategorija M60- Zbornici skupova nacionalnog značaja
Kategorija M64 - Saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampana u izvodu
1.
Mihael Bučko, Aleksandra Nešić, Jelena Bajat, ’’Elektrohemijsko taloženje
zaštitnih Zn-Mn legura na čeliku’’, Treći naučno-stručni skup iz odbrambenih
tehnologija (OTEH), Beograd, Srbija, 2009, Zbornik radova (CD Rom), 972-977.
OBRAZLOŽENJE TEME
Naslov disertacije: ’’Karakterizacija i primena kompleksa na bazi hitozana i
amidovanog pektina za uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora,,
Naučna oblast: Predložena tema doktorske disertacije pripada naučnoj oblasti
Inženjerstva zaštite životne sredine za koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u
Beogradu matičan.
1. Predmet istraživanja
Predmet razmatranja ovog rada je dobijanje i karakterizacija kompleksa na bazi hitozana i
amidovanog pektina, kao i proučavanje sorpcionih svojstava i potencijlne primene ovih kompleksa
za uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora. Uprkos brojnim istraživanjima sorpcije azo boja na
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
27
hitozanskim materijalima, još uvek se nije našlo adekvatno rešenje za glavni nedostatak u primeni
hitozana, a to je efikasnost hitozana kao adsorbenta samo u kiseloj sredini. S druge strane, pektin
je najčešće ispitivan za primenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, dok u ostalim
oblastima nije dovoljno ispitan zbog svoje prevelike hidrofilnosti.
Radi poboljšanja svojstava ovih biopolimera, u okviru ove disertacije hitozan i amidovani
pektin će se kompleksirati sa poli(itakonskom kiselinom) i montmorilonitom. Polimerni kompleksi
nastaju na osnovu interakcija amino grupa i amidnih grupa iz hitozana i amidovanog pektina sa
karboksilnim grupama poli(itakonske kiseline), odnosno hidroksilnim grupama iz montmorilonita.
Da bi se ispitala sorpciona svojstva ovih kompleksa, pratiće se kinetika sorpcije azo boja, ispitati
uticaj pH, temperature i koncentracije na kapacitet sorpcije. S obzirom na to da adsorpcione
izoterme opisuju način na koji molekuli adsorbata stupaju u interakcije sa površinom adsorbenta,
biće izvedena korelacija ravnotežnih podataka primenom teorijskih modela adsorpcionih izotermi.
2. Naučni ciljevi doktorske disertacije
U skladu sa predmetom razmatranja ovog rada, u planu je da se uradi sledeće:
A) Dobijanje kompleksa amidovanog pektina sa poli(itakonskom kiselinom), i hitozana
sa poli(itakonskom kiselinom) pri različitim udelima amidovanog pektina, odnosno
hitozana, u kompleksu
B) Dobijanje kompleksa amidovanog pektina sa montmorilonitom, kao i hitozana sa
montmorilonitom, pri različitim udelima amidovanog pektina, odnosno hitozana, u
kompleksu
C) Karakterizacija dobijenih uzoraka FTIR spektroskopijom, skenirajućom
elektronskom mikroskopijom, termičkom analizom, kao i ispitivanje stepena
bubrenja u puferima različitih pH vrednosti
D) Ispitivanje sorpcije azo boja
ƒ ispitivaće se uticaj temperature, pH i koncentracije azo boje na kapacitet sorpcije azo
boje na komplekse hitozana i amidovanog pektina
ƒ ispitaće se uticaj količine amidovanog pektina, odnosno hitozana, u kompleksima na
kapacitet adsorpcije
ƒ ispitaće se kinetika adsorpcije i predložiti kinetički model koji najviše odgovara tipu
adsorpcije
ƒ ispitivaće se slaganje eksperimentalnih rezultata sa modelima sorpcionih izotermi sa
ciljem da se utvrdi mehanizam sorpcije
ƒ poredjenje kompleksa na bazi hitozana i amidovanog pektina kao adsorbensa azo
boja
S obzirom na izuzetan, kako fundamentalni, tako i praktičan značaj biopolimera i
njihovih kompleksa, razmatranja vezana za strukturnu, termičku i mehaničku analizu, kao i
mogućnost primene su predmet mnogih istraživanja.
Uprkos tome, prema dosadašnjim istraživanjima u literaturi nema dovoljno podataka koji
se odnose na ponašanje kompleksa na bazi hitozana i amidovanog pektina, kao ni o potencijalnoj
primeni ovih biokompatibilnih materijala kao sorbenata za uklanjanje metala, tekstilnih i
prehrambrenih boja i drugih štetnih materija iz otpadnih industrijskih voda. Takođe, radovi o
karakterizaciji kompleksa na bazi hitozana i amidovanog pektina, prema dosadašnjim saznanjima,
nisu objavljivani.
Rezultati u okviru ove disertacije će doprineti proširenju znanja o kompleksima hitozana i
amidovanog pektina, kao i o njihovoj primeni za prečišćavanje otpadnih voda.
Rezultati istraživanja bi trebalo da se objave u renomiranim međunarodnim časopisima.
28
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
3. Predviđene naučne metode
Da bi se uspešno ostvarili navedeni ciljevi neophodno je primeniti sledeće metode za
analizu:
ƒ ispitivanje ponašanja pri bubrenju u puferima odredjene pH vrednosti
ƒ karakterizacija dobijenih uzoraka:
ƒ infracrvena spektroskopija sa Furijeovom transformacijom (FTIR) – radi utvrđivanja
vrsta uspostavljenih veza pre i posle adsorpcije
ƒ skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM) – radi utvrđivanja morfologije sintetisanih
kompleksa
ƒ ispitivanje poroznosti filmova kompleksa
ƒ termička analiza (TA) – za ispitivanje faznih prelaza
ƒ ispitivanje mehaničkih svojstava kompleksa
ƒ ispitivanje uklanjanja azo boja iz vodenih rastvora pomoću kompleksima hitozana i
amidovanog pektina na UV/VIS spektrofotometru
3. Aktuelnost problematike u svetu
Ukupni tehnološki razvoj poslednjih decenija usmeren je na rešavanje dva krupna,
globalna problema: zaštitu životne sredine i očuvanje prirodnih resursa. Poslednjih godina posebna
pažnja se fokusira na biopolimere kojima je osnovna prednost nad ostalim materijalima njihova
biorazgradivost. Biorazgradivi polimeri se sve više koriste za izradu ambalaže za prehrambene
proizvode, kao i kesa za prikupljanje biorazgradivog otpada, koji se može zajedno sa ambalažom
koristiti u biohemijskim postupcima proizvodnje energenata (prirodnog gasa) ili pri kompostiranju
otpada. Takođe, danas se sve više ispituju sorbenti za prečišćavanje otpadnih industrijskih voda na
bazi biopolimera.
Jedan od najzastupljenijih biopolimera koji se poslednjih godina ispituje za uklanjanje
jona metala, azo boja, prehrambenih boja i drugih štetnih materija iz otpadnih voda, je hitozan.
Hitozan se u kiseloj sredini ponaša kao katjonski polielektrolit, zahvaljujući protonovanju amino
grupa, pa je prema tome sposoban da stupi u interakciju sa odgovarajućim anjonskim bojama, ili
da gradi komplekse sa jonima metala. Drugi perspektivan biopolimer za uklanjanje jona metala iz
otpadnih voda, zbog posedovanja velikog broja karboksilnih grupa, je pektin.
Glavni nedostaci hitozana i pektina kao adsorbenata su sledeći:
1) veliki stepen bubrenja (hitozan), i izrazita hidrofilnost (pektin)
2) slaba mehanička svojstva
3) pH-osetljivost i efikasnost kao sorbenata isključivo u kiseloj sredini.
Novija istraživanja u ovoj oblasti usmerena su ka procesima modifikacije površine u cilju
povećanja afiniteta površine prema jonima i molekulima, povećane selektivnosti prema određenom
jonu ili grupi jona, kao i poboljšanja opštih fizičko-hemijskih svojstava. U cilju poboljšanja
fizičko-hemijskih svojstava pektina kao adsorbenta, sve više se ispituje amidovani pektin koji ima
smanjenu hidrofilnost naspram čistog pektina. Takođe, radi poboljšanja mehaničkih svojstava
hitozana i pektina, kao i povećanja afiniteta sorpcije azo boja, ovi biopolimeri se umrežavaju
hemijskim ili kovalenetnim vezama sa kompatibilnim jedinjenjima.
Najvažniji literaturni podaci koji podržavaju temu:
1. Mata Y.N, Blázquez M.L, Ballester A, González F, Munoz J.A, Sugar-beet pulp pectin gels as
biosorbent for heavy metals: Preparation and determination of biosorption and desorption
characteristics, Chem Eng J 2009; 150:289–301.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
29
2. Schiewer S, Balaria A, Biosorption of Pb2+ by original and protonated citrus peels: Equilibrium,
kinetics, and mechanism, Chem Eng J 2009; 146:211–219.
3. Balaria1 A, Schiewer S, Assessment of biosorption mechanism for Pb binding by citrus pectin,
Separation Purif Techn 2008; 63:577–581.
4.Castaldi P, Lauro G, Senette C, Deiana S, Role of the Ca-pectates on the accumulation of heavy
metals in the root apoplasm, Plant Physiol Biochem 2010; 48 :1008-1014.
5. Šimkovic I, Synytsya A, Uhliariková I, Copíková J, Amidated pectin derivatives with npropyl-, 3-aminopropyl-, 3-propanolor 7-aminoheptyl-substituents, Carbohydr Polym 2009;
76:602–606.
6. Einhorn-Stoll U, Kunzek H, Dongowski G, Thermal analysis of chemically and mechanically
modified pectins, Food Hydrocoll 2007; 21:1101–1112.
7. J.-Hyok An , S. Dultz, Adsorption of tannic acid on chitosan-montmorillonite as a function of
pH and surface charge properties, Appl Clay Sci 2007; 36:256–264.
8. V. Singha, A.K. Sharmaa, D.N. Tripathi, R. Sanghib, Poly(methylmethacrylate) grafted
chitosan: An efficient adsorbent for anionic azo dyes, J Haz Mat 2009; 161: 955–966.
9. S. Rosa, M. C.M. Laranjeira, H.G. Riela, V. T. Favere, Cross-linked quaternary chitosan as an
adsorbent for the removal of the reactive dye from aqueous solutions, J Haz Mat 2008; 155: 253–
260
10. M.M. Dávila-Jimenez, M.P. Elizalde-Gonzalez,A.A. Peláez-Cid,Adsorption interaction
between natural adsorbents and textile dyes in aqueous solution, Colloid Int. Sci. A 2005; 254:
107–114
D. ZAKLJUČAK
Komisija je razmotrila predlog i obrazloženje teme koji sadrži motivaciju i ideje za izradu
doktorske disertacije i smatra da su jasno definisani predmet, naučni cilj i metode istraživanja, kao
i naučni doprinos u razvoju materijala na bazi kompleksa hitozana i amidovanog pektina za
uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora. Komisija smatra da je naslov koji je predložila dipl. inž.
Aleksandra Nešić, ”Karakterizacija i primena kompleksa na bazi hitozana i amidovanog pektina za
uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora”, adekvatan i da zadovoljava sve zahteve za izradu
doktorske disertacije. Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog
fakulteta u Beogradu da prihvati izradu ove doktorske disertacije, a da za mentora imenuje prof. dr
Dušana Antonovića, kao i da ovaj izveštaj prosledi Veću naučnih oblasti tehničko-tehnoloških
nauka Univerziteta u Beogradu radi davanja saglasnosti na predlog teme.
Komisija za ocenu predložene teme doktorske disertacije
1.
Dr Dušan Antonović, red. prof TMF, mentor
2.
Dr Melina Kalagasidis Krušić, docent TMF
3. Dr Antonije Onjija, Naučni Savetnik, INN Vinča
30
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
31
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu održanoj 20.10.2011. imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne
zasnovanosti teme doktorske disertacije Željke Jovanović, dipl. inž. tehnologije pod naslovom:
NANOKOMPOZITI SREBRO/POLI(N-VINIL-2-PIROLIDON) I SREBRO/ALGINAT
DOBIJENI ELEKTROHEMIJSKIM POSTUPCIMA
O predloženoj temi i njenoj naučnoj zasnovanosti podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
1. PODACI O KANDIDATU
Željka Jovanović je rođena 25.3.1981. godine, u Pljevljima. Završila je V beogradsku
gimnaziju u Beogradu. Na Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisala se
1999. godine, na odsek za Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju. Diplomirala je juna 2007.
godine na Katedri za fizičku hemiju i elektrohemiju, radom na temu „Prevlake viniltrietoksisilana
i metakriloksipropil-trimetoksisilana na aluminijumu“, sa ocenom 10, i srednjom ocenom tokom
studija 8,78.
Školske 2007/08. se upisala na doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu,
studijski program Hemija i hemijska tehnologija, profil Elektrohemija i elektrohemijsko
inženjerstvo, pod rukovodstvom mentora prof. dr Vesne Mišković-Stanković. U okviru doktorskih
studija položila je 11/11 ispita predviđenih studijskim programom sa prosečnom ocenom 9,83
(spisak je u prilogu), i 29.septembra 2009. godine odbranila Završni ispit pod nazivom
„Nanokompoziti srebra i poli(N-vinil-2-pirolidon)-a dobijeni elektrohemijskim postupkom“ sa
ocenom 10, pred komisijom u sastavu prof. dr Vesna Mišković-Stanković, prof. dr Katarina
Jeremić i prof. dr Bojana Obradović.
Željka Jovanović je bila stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike
Srbije, od 1. februara 2008. do 1. decembra 2009. godine, od kada je zaposlena u Inovacionom
centru TMF. U zvanje istraživač-pripravnik izabrana je 22. maja 2009., a u zvanje istraživačsaradnik 2. marta 2010.
Oblast naučno-istraživačkog rada Željke Jovanović obuhvata elektrohemijske
postupke dobijanja novih materijala, tj. elektrohemijsku sintezu i karakterizaciju
nanočestica srebra u polimernim rastvorima, kao i nanokompozita srebra i polimera (poli(Nvinil-2-pirolidon), alginat), i prevlaka silana na aluminijumu.
Željka Jovanović je koautor poglavlja u monografiji međunarodnog značaja, devet radova
u naučnim časopisima, od čega 7 radova u časopisima međunarodnog značaja i 2 rada u
časopisima nacionalnog značaja, 33 naučna saopštenja u zbornicima međunarodnih (20) i
nacionalnih skupova (13), i jedne patentne prijave. Iz oblasti istraživanja iz koje je predložena
tema doktorske disertacije kandidat je koautor poglavlja u monografiji međunarodnog značaja, 4
naučna rada objavljena u međunarodnim časopisima (oznaka grupe M20: vrsta rezultata M21–3
rada, M23–1 rad), 25 saopštenja prikazanih na domaćim i međunarodnim skupovima (oznaka
grupe M30: vrsta rezultata M33–2 rada, M34–15 radova, oznaka grupe M60: vrsta rezultata M63–
2 rada, M64–6 radova,) i jedne patentne prijave (spisak je u prilogu).
Željka Jovanović učestvuje u realizaciji pet međunarodnih projekata: Nanoscale
Radiation Engineering of Advanced Materials for Potential Biomedical Applications i Supporting
Radiation Synthesis and the Characterization of Nanomaterials for Health Care, Environmental
Protection and Clean Energy Applications, International Atomic Energy Agency (2009-2012),
32
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
“Electrodes modifiées à base de carbonate de calcium” Projet de coopération scientifique
interuniversitaire, Programme Renforcement de l`excellence universitaire, partenariats, relations
avec les entreprises, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF, 2010-2012), From nano to
macro biomaterials (design, processing, characterization, modeling) and applications to stem
cells regenerative orthopedic and dental medicine (NAMABIO), COST Action MP1005 (20112015), kao i projekta međunarodne bilateralne saradnje “Electrochemical non-metallic coatings on
modified metal surfaces”, između Republike Srbije i Republike Slovenije (2010-2012).
Pohađala je međunarodne letnje škole “Advanced Biomedical Technologies for Treatment
of Osteochondral Defects“, 2008 (4 ESPB), i “Stem Cells and Regenerative Medicine“, 2009,
održane u Piranu, Slovenija, u organizaciji Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, Zavoda za transfuziju krvi Republike Slovenije, Nacionalnog instituta za biologiju
Republike Slovenije i međunarodnog društva Tissue Engineering and Regenerative Medicine
International Society, kao i međunarodne letnje škole “Biopolymers as constituents of novel
biocomposites” (4 ESPB), i “Corrosion of Mild Steel in Weak Acids”, u organizaciji Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2010). Učestvovala je na sledećim trening
kursevima: Regional Training Course on Nanomaterials & Radiation: Synthesis,
Characterization, Applications, Rems, Francuska, 2009, i Regional Training Course on
Characterization of Nano-structures, Ankara, Turska, 2010, u okviru projekta regionalne tehničke
saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju “Supporting Radiation Synthesis and
Characterisation of Nanomaterials for health Care, Environmental Protection and Clean Energy
Application“. Takođe, pohađala je četiri seminara u organizaciji Ministarstva za nauku i
tehnološki razvoj: Komunikacija nauke, u saradnji sa organizacijom British council, Elektronski
izvori informacija u nauci/pretreživanje elektronskih baza podataka za naučne publikacije, u
saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije, Writing an FP7 proposal i Od ideje do licence, u
saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu RS.
Volontirala je na izvođenju eksperimentalnih vežbi na Katedri za fizičku hemiju i
elektrohemiju TMF iz predmeta: Nemetalne prevlake (školske 2009/10), Fizička hemija I (školske
2009/10) i Fizička hemija II (školske 2010/11). Učestvovala je u rukovođenju izrade tri diplomska
rada.
Željka Jovanović je član Srpskog hemijskog društva, Međunarodnog društva za
elektrohemiju, Američkog elektrohemijskog društva i Srpskog društva istraživača raka.
Bila je predsednik Naučnog i Organizacionog odbora međunarodnog skupa studenata
elektrohemije pod nazivom “ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry“ koji
je održan u okviru Second Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSESEE), u Beogradu, 6. juna 2010.
Školske 2006/07. je pohađala jednogodišnje dodiplomske studije Beogradske otvorene
škole na Glavnom programu Odeljenja za napredne dodiplomske studije.
Govori engleski jezik. Koristi francuski i nemački jezik.
Položeni ispiti i ostvareni bodovi u okviru doktorskih studija
ESPB
1.
Elektrohemijska kinetika i metode merenja
6
2.
Viši kurs elektrohemijskog inženjerstva
6
3.
Matematička obrada eksperimentalnih podataka
5
4.
Termodinamika čvrstog stanja
5
5.
Hemijska kinetika
5
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
33
6.
Nemetalne prevlake
5
7.
Biokompozitni materijali
4
8.
Metode karakterizacije keramičkih i staklastih materijala
4
9.
Sinteza, svojstva i primena biokeramičkih materijala
4
10.
Polimerni biomaterijali
4
11.
Fizička hemija polimera
4
12.
Završni ispit – pristupni rad za izradu doktorske disertacije
Ukupno
Fakultativno
Letnja škola “Advanced Biomedical Technologies for Treatment
14. of Osteochondral Defects“, Piran, Slovenija, 2008.
Letnja škola “Biopolymers as constituents of novel
15. biocomposites”, TMF Beograd, Srbija, 2010.
Ukupno
30
82
4
4
90
Objavljeni naučni radovi i saopštenja
MONOGRAFIJE,
MONOGRAFSKE
STUDIJE,
TEMATSKI
ZBORNICI,
LEKSIKOGRAFSKE I KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE MEĐUNARODNOG
ZNAČAJA – M10
Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 (monografija međunarodnog značaja) ili rad u
tematskom zborniku međunarodnog značaja – M14
1. Ž. Jovanović, A. Krklješ, S. Tomić, V. Mišković-Stanković, S. Popović, M. Dragašević,
Z. Kačarević-Popović, ”Properties of Ag/PVP Hydrogel Nanocomposite Synthesized In
Situ by Gamma Irradiation“ in Trends in Nanophysics: Theory, Experiment and
Technology. Editors: Alexandru Aldea, Victor Bârsan. Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2010, p. 315-328, (ISBN: 978-3-642-12069-5).
RADOVI OBJAVLJENI U NAUČNIM ČASOPISIMA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA –
M20
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu – M21
1. Ž. Jovanović, J. B. Bajat, R. M. Jančić-Heinemann, M. Dimitrijević, V. B. MiškovićStanković, “Methacryloxypropyltrimethoxysilane films on aluminium: Electrochemical
characteristics, adhesion and morphology”, Progress in Organic Coatings, 66 (2009) 393–
399 (Materials Science, Coatings & Films, 5/17, IF (2009) = 1,669), ISSN 0300-9440.
2.
J. B. Bajat, I. Milošev, Ž. Jovanović, R. M. Jančić-Heinemann, M. Dimitrijević, V. B.
Mišković-Stanković, “Corrosion protection of aluminium pretreated by Vinyltriethoxysilane
in sodium chloride solution“, Corrosion Science, 52 (2010) 1060–1069 (Materials Science,
Multidisciplinary, 42/211, IF (2010) = 3,265), ISSN 0010-938X.
3.
Ž. Jovanović, A. Krklješ, J. Stojkovska, S. Tomić, B. Obradović, V. Mišković-Stanković, Z.
Kačarević-Popović, “Synthesis and characterization of Ag/PVP hydrogel nanocomposites
34
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
obtained by in situ radiolytic method“, Radiation Physics and Chemistry, 80 (2011) 1208–
1215, (Nuclear Science & Technology, 10/35, IF (2010) = 1,132), ISSN 0969-806X.
4.
Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Vesna Mišković-Stanković,
“Novel electrochemical procedure for production of alginate hydrogel microbeads with
incorporated Ag nanoparticles“, Materials Chemistry and Physics, (Materials Science,
Multidisciplinary, 43/220, IF (2010) = 2,353), ISSN 0254-0584, accepted with minor
revisions.
5.
Bojana Obradović, Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Vesna Mišković-Stanković,
“Novel alginate based nanocomposite hydrogels with incorporated silver nanoparticles“,
Journal of Materials Science: Materials in Medicine – special issue, (Engineering,
Biomedical, 20/69, IF (2010) = 2,325), ISSN 0957-4530, accepted with minor revisions.
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu – M22
1. Jelena B. Bajat, Ingrid Milošev, Željka Jovanović, Vesna B. Mišković-Stanković, “Studies
on adhesion characteristics and corrosion behaviour of vinyltriethoxysilane/epoxy coating
protective system on aluminium“, Applied Surface Science, 256 (2010) 3508–3517,
(Materials Science, Coatings & Films, 4/16, IF (2010) = 1,795), ISSN 0169-4332.
Rad u međunarodnom časopisu – M23
1. Željka Jovanović, Aleksandra Krklješ, Zorica Kačarević-Popović, Vesna MiškovićStanković, „Srebro/poli(N-vinil-2-pirolidon) nanokompoziti dobijeni elektrohemijskom
sintezom“, Hemijska industrija, 65 (2011), doi:10.2298/HEMIND110915064J (Engineering,
Chemical, 123/134, IF (2010) = 0,137), ISSN 0367-598X.
ZBORNICI MEĐUNARODNIH NAUČNIH SKUPOVA – M30
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini – M33
1.
2.
3.
Ž. Jovanović, V. B. Mišković-Stanković, J. B. Bajat, “Vinyltriethoxysilane Coatings on
Aluminum“, First Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSESEE) Crveni otok, Rovinj, Croatia, 2008, Book of Abstracts, p. 372-374.
Željka Jovanović, Vladimir V. Panić, Aleksandra Krklješ, Zorica Kačarević-Popović,
Branislav Nikolić, Vesna B. Mišković-Stanković, ”Cyclic voltammetry study of
electrochemically synthesized Ag/PVP nanocomposite“, 2nd Regional Symposium on
Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE 2), Belgrade, Serbia, 2010, Book of
Abstracts (CD Rom), BEH – P – 04, p. 29-32.
Z. Kačarević-Popović, M. Dragašević, A. Krklješ, S. Popović, Ž. Jovanović, S. Tomić,
V. Mišković-Stanković,”On the Use of Radiation Technology for Nanoscale Engineering
of Silver/Hydrogel Based Nanocomposites for Potential Biomedical Application“, The
Open Conference Proceedings Journal, 1 (2010) 200-206.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu – M34
1.
2.
Ž. Jovanović, V. B. Mišković-Stanković, J. B. Bajat, “The Comparative Study of Silane
Films on Aluminum: Electrochemical and Adhesion Characteristics”, 59th Annual
Meeting of the International Society of Electrochemistry, Seville, Spain, 2008, Book of
Abstracts (CD Rom), s06 – P – 034, p. 116.
Željka S. Jovanović, Vladimir V. Panić, Vesna B. Mišković-Stanković, Aleksandra N.
Krklješ, Zorica M. Kačarević-Popović, “Electrochemical Synthesis of Silver
Nanoparticles Stabilized by Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone)“, 60th Annual Meeting of the
International Society of Electrochemistry, Beijing, China, 2009, Book of Abstracts (CD
Rom), s08 – P – 027, p. 123.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
35
Željka S. Jovanović, Vladimir V. Panić, Vesna B. Mišković-Stanković, Aleksandra N.
Krklješ, Zorica M. Kačarević-Popović, “In situ Electrochemical Synthesis of Silver /
Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) Hydrogel Nanocomposites“, 216th Electrochemical Society
Meeting, Vienna 2009, abstract #1614 (CD Rom).
Z. Kačarević-Popović, M. Dragašević, A. Krklješ, S. Popović, Ž. Jovanović, S. Tomić,
V. Mišković-Stanković, ICDDT2010: The 2nd International Conference on Drug
Discovery & Therapy: Dubai, 2010, “On the Use of Radiation Technology for Nanoscale
Engineering of Silver/Hydrogel Based Nanocomposites for Potential Biomedical
Application“, Book of Abstracts, SL-319, p. 117-118.
Željka Jovanović, Vladimir Panić, Vesna Mišković-Stanković, Branislav Nikolić, ”The
electrochemical synthesis of different Ag/PVP nanocomposites“, ISE Satellite Student
Regional Symposium on Electrochemistry (ISE SSRSE), 2010, Belgrade, Serbia, 2010,
Book of Abstracts (CD Rom), O-12, p. 155.
Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Vesna B. MiškovićStanković,”The investigation of mechanical properties in bioreactor conditions of
electrochemically synthesized silver/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) nanocomposites“, Book
of abstracts, Atelier scientifique Nouveaux Matériaux pour la Reconnaissance
Electrochimique des Minéraux et des Espèces Biologiques «NOMARES» 2010, Bucarest,
Roumanie, P12, p. 55.
Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Danijela Kostić, Vesna Mišković-Stanković,
Bojana Obradović, ”Bioreactor characterization of novel alginate nanocomposites for
biomedical applications“, YUCOMAT, Herceg Novi 2010, Book of Abstracts, P.S.E.8.,
p. 170.
Obradović B., Stojkovska J., Jovanovic Ž., Mišković-Stanković V., Bioreactor Studies of
Alginate Hydrogels for Potential Applications in Biomedicine, 14th International
Biotechnology Symposium and Exhibition: Biotechnology for the Sustainability of
Human Society, Rimini 2010, Italy, on CD: P-M.46, doi:10.1016/j.jbiotec.2010.09.634,
Special Abstracts / Journal of Biotechnology 150S (2010) S1–S576.
Željka Jovanović, Vladimir V. Panić, Aleksandra Krklješ, Zorica Kačarević-Popović,
Branislav Nikolić, Vesna B. Mišković-Stanković, ”Electrochemical synthesis of a novel
silver/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) nanocomposite characterized by cyclic voltammetry“,
61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Nice, France, 2010,
Book of Abstracts (CD Rom), s03-P-049.
Željka Jovanović, Jelena Bajat, Ingrid Milošev, Radmila Jančić-Heinemann, Marija
Dimitrijević, Vesna Mišković-Stanković, ”The Influence of Porosity on the Corrosion
Protection of Aluminium by Vinyltriethoxysilane Films“, International Workshop on
Processing of Nanostructured Ceramics, Polymers, and Composites, TMF, Belgrade
2010, Book of Abstracts, P8, p. 52.
I. Jevremović, Ž. Jovanović, J. Stojkovska, B. Obradović, M. Vukašinović-Sekulić, A.
Perić-Grujić, M. Ristić, V. Mišković-Stanković, ”Electrochemically Synthesized Ag/PVP
Nanocomposites for Medical Applications“, International Workshop on Processing of
Nanostructured Ceramics, Polymers, and Composites, TMF, Belgrade 2010, Book of
Abstracts, P7, p. 51.
Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Jovana Zvicer, Ivana Jevremović, Vesna
Mišković-Stanković, Bojana Obradović, ”Studies of alginate solutions and hydrogels
containing silver nanoparticles“, International Workshop on Processing of Nanostructured
Ceramics, Polymers, and Composites, TMF, Belgrade 2010, Book of Abstracts, P24, p.
68.
Stojkovska J., Jovanović Ž., Zvicer J., Kostić D., Vukašinović-Sekulić M., MiškovićStanković V., Obradović B., Сharacterization of novel alginate nanocomposites with
36
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
14.
15.
16.
17.
silver nanoparticles for biomedical applications, the Annual meeting of the European
Chapter of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society
(TERMIS), Granada 2011, Spain, Histology and histopatology, Cellular and Molecular
Biology, 26 (supplement 1) 30.P3.
Stojkovska J., Jovanović Ž., Mišković-Stanković V., Obradović B., Novel alginate
hydrogel microbeads with incorporated Ag nanoparticles for tissue engineering and
regenerative medicine, 2nd TOPEA Summer School 2011, Barcelona, Spain, p. 17.
Bojana Obradović, Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Vesna Mišković-Stanković,
Novel Hydrogel Nanocomposites Based on Alginate and Silver Nanoparticles, 24th
European Conference on Biomaterials, The Cycle of Biomaterials – Back to our Roots,
September 2011, Dublin, Ireland, Book of Abstracts, poster/rapid fire presentation VII –
324.
Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Vesna Mišković-Stanković,
”Silver/alginate nanocomposites: the stabilization of silver nanoparticles and biomedical
potential of silver/alginate microbeads“, 2nd International Workshop on Characterization,
Properties and Applications of Nanostructured Ceramics, Polymers and Composites,
TMF, Belgrade 2011, Book of Abstracts, P7, p. 37.
Bojana Obradović, Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Milena Nemet, Vesna
Mišković-Stanković, ”Production of Novel Hydrogel Nanocomposites Based on Alginate
and Silver Nanoparticles Aimed for Biomedical Applications“, 2nd International
Workshop on Characterization, Properties and Applications of Nanostructured Ceramics,
Polymers and Composites, TMF, Belgrade 2011, Book of Abstracts, P21, p. 51.
NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA NACIONALNOG ZNAČAJA – M50
Rad u časopisu nacionalnog značaja – M52
1. Ž. Jovanović, V. B. Mišković-Stanković, J. B. Bajat, „Koroziona stabilnost prevlaka
viniltrietoksisilana“, Zaštita materijala, 49, 1 (2008) 15-22.
2. Ž. Jovanović, V. B. Mišković-Stanković, J. B. Bajat, „Elektrohemijske i sorpcione
karakteristike prevlaka metakriloksipropiltrimetoksisilana“, Zaštita materijala, 49, 1
(2008) 23-30.
ZBORNICI SKUPOVA NACIONALNOG ZNAČAJA – M60
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – M63
1.
2.
3.
4.
Ž. Jovanović, V. B. Mišković-Stanković, J. B. Bajat, „Uticaj parametara taloženja na
korozionu stabilnost prevlaka metakriloksipropiltrimetoksisilana na aluminijumu“, XLVI
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2008, Zbornik radova (CD Rom), str.
131-134.
Željka S. Jovanović, Jelena B. Bajat, Radmila M. Jančić-Heinemann, Marija
Dimitrijević, Tatjana Volkov-Husović, Vesna B. Mišković-Stanković, „Elektrohemijske i
morfološke karakteristike prevlaka metakriloksipropiltri-metoksisilana na aluminijumu“,
XLVII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2009, Zbornik radova (CD
Rom), str. 47-50.
Željka S. Jovanović, Aleksandra N. Krklješ, Nataša Bibić, Miodrag Mitrić, Simonida Lj.
Tomić, Zorica M. Kačarević-Popović, Vesna B. Mišković-Stanković, „Nanokompoziti na
bazi nanočestica srebra u poli(N-vinil-2-pirolidon) hidrogelu dobijeni in situ γzračenjem“, XLVII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2009, Zbornik
radova (CD Rom), str. 202-205 (IUPAC Poster Prize).
Ž. Jovanović, J. Stojkovska, A. Krklješ, N. Bibić, B. Obradović, Z. Kačarević-Popović,
V. Mišković-Stanković, „Uticaj vrste polimera na oblik i veličinu nanočestica srebra
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
5.
37
dobijenih elektrohemijskom sintezom“, XLIX Savetovanje Srpskog hemijskog društva,
Kragujevac, 2011, Zbornik radova (CD Rom), str. 60-63.
Željka S. Jovanović, Ingrid Milošev, Radmila M. Jančić-Heinemann, Jelena B. Bajat,
Vesna B. Mišković-Stanković, „Koroziona stabilnost prevlaka viniltrietoksisilana na
aluminijumu u rastvorima NaCl“, XLIX Savetovanje Srpskog hemijskog društva,
Kragujevac, 2011, Zbornik radova (CD Rom), str. 76-79.
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu – M64
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
J. B. Bajat, Ž. Jovanović, V. B. Mišković-Stanković, „Koroziono ponašanje prevlake
silana i silan/epoksidne prevlake na aluminijumu u rastvoru natrijum hlorida“, „Čistije
tehnologije i novi materijali – put u održivi razvoj“, ТМF, Beograd, 2008, Knjiga izvoda
radova, str. 48.
Željka Jovanović, Aleksandra Krklješ, Nataša Bibić, Miodrag Mitrić, Simonida Tomić,
Zorica Kačarević-Popović, Vesna Mišković-Stanković, „In situ sinteza Ag/poli(N-vinil-2pirolidon) hidrogel nanokompozita γ-zračenjem“, Sedma konferencija mladih istraživača
– Nauka i inženjerstvo novih materijala, SANU, Beograd, 2008, Zbornik apstrakata, I/5,
str. 3.
Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Aleksandra Perić-Grujić,
Mirjana Ristić, Ivana Matić, Zorica Juranić, Vesna Mišković-Stanković, „Ag/poli(Nvinil-2-pirolidon) nanokompozitni biomaterijal: ponašanje u bioreaktoru, kinetika
otpuštanja srebra i citotoksičnost“, Osma konferencija mladih istraživača – Nauka i
inženjerstvo novih materijala, SANU, Beograd, 2009, Knjiga apstrakata, V/6, str. 22.
Ivana Jevremović, Željka Jovanović, Aleksandra Krklješ, Jasmina Stojkovska, Bojana
Obradović, Zorica Kačarević-Popović, Vesna Mišković-Stanković, „Srebro/poli(N-vinil2-pirolidon) nanokompozitni biomaterijal: poređenje elektrohemijskog i radijacionohemijskog postupka sinteze“, ”Silver/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) nanocomposite
biomaterial: the comparison of the electrochemical and γ-irradiation method of
synthesis“, Biotehnologija za održivi razvoj, ТМF, Beograd, 2010, Knjiga izvoda radova,
str. 94-95.
Željka Jovanović, Jelena Bajat, Ingrid Milošev, Vesna Mišković-Stanković, ”Nano-sized
silane coatings as new materials in corrosion protection and adhesion promotion: the
study of composition and electrochemical properties“, Ninth Young Researchers
Conference – Materials Science and Engineering, SASA, Belgrade 2010, Serbia, Book of
Abstracts, I/4, p. 3.
Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Danijela Kostić, Jovana Zvicer, Ivana
Jevremović, Maja Vukašinović-Sekulić, Vesna Mišković-Stanković, Bojana Obradović,
”Evaluation of novel alginate nanocomposites for biomedical applications“, Ninth Young
Researchers Conference – Materials Science and Engineering, SASA, Belgrade, 2010,
Serbia, Book of Abstracts, III/6, p. 13.
Ivana Jevremović, Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Vesna
Mišković-Stanković, ”Investigation of electrochemically synthesized Ag/PVP
nanocomposites: Biomimmetic approach“, Ninth Young Researchers Conference –
Materials Science and Engineering, SASA, Belgrade, 2010, Serbia, Book of Abstracts,
III/8, p. 14.
Obradović Bojana, Mišković-Stanković Vesna, Jovanović Željka, Stojkovska Jasmina,
Mikročestice hidrogela alginata sa inkorporisanim nanočesticama srebra NanoAktiv,
Katalog 31. međunarodne izložbe pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna
„Pronalazaštvo – Beograd 2011“, str. 89-90, Beograd, 23-27. 05. 2011., ISBN 978-86910813-5-5. (zlatna medalja u oblasti novih tehnologija)
38
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
PATENTI, AUTORSKE IZLOŽBE, TESTOVI – M90
Patentne prijave
Obradović B., Mišković-Stanković V., Jovanović Ž., Stojkovska J., Dobijanje
mikročestica hidrogela alginata sa inkorporisanim nanočesticama srebra, patentna prijava
br. P-2010/0499, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, od 17.11.2010.
Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija i u okviru
naučno-istraživačkog rada na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, odnosno
Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije, O142061 (2007-2010) i III45019 (2011-),
Željka Jovanović, dipl. inž. tehnologije, je pokazala izrazitu sklonost i sposobnost za bavljenje
naučno-istraživačkim radom. Takođe, iz oblasti doktorske disertacije je objavila 4 štampana
naučna rada u međunarodnim časopisima i 25 saopštenja na međunarodnim i domaćim skupovima,
što ukazuje na njen veoma kvalitetan rad, pa tako ispunjava sve potrebne uslove za rad na
predloženoj temi doktorske disertacije.
2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA
Nanočestice srebra su u žiži naučnih istraživanja zbog svoje primenjivosti u različitim
oblastima, uključujući i biomedicinu, jer nanokristalno srebro ispoljava antimikrobno dejstvo
prema širokom spektru različitih mikroorganizama, pa i streptomicin-rezistentnim vrstama. Pri
tome je naročito atraktivna mogućnost kontrolisanog otpuštanja nanočestica srebra što se može
postići inkorporacijom ovih čestica u određene nosače kao što su hidrogelovi. Stoga, se
kombinovanjem nanočestica srebra sa biokompatibilnim hidrogelovima, kao što su poli(N-vinil-2pirolidon) ili alginat, omogućava dobijanje poboljšanih medicinskih terapeutika i pomoćnih
sredstava (npr. obloge za rane sa antimikrobnim svojstvima, implantati za meka tkiva). Jedna od
atraktivnih metoda za dobijanje nanočestica srebra je elektrohemijska sinteza koja ima više
prednosti u odnosu na hemijske metode kao što su visoka čistoća metala, što je posebno važno
prilikom primene u medicinske svrhe, kao i mogućnost precizne kontrole veličine i oblika čestica
metala, podešavanjem vrednosti gustine struje ili primenjenog napona. Na ovaj način se mogu
dobiti biomaterijali sa definisanim svojstvima.
Osnovni cilj istraživanja ove doktorske disertacije je optimizacija uslova elektrohemijske
sinteze nanočestica srebra radi dobijanja nanokompozita srebra i poli(N-vinil-2-pirolidon)-a,
odnosno alginata. Cilj je da se prvo utvrdi mogućnost dobijanja nanočestica srebra u rastvoru
poli(N-vinil-2-pirolidon)-a, odnosno alginata, ili unutar hidrogela poli(N-vinil-2-pirolidon)-a
elektrohemijskim putem. Zatim će se ispitati uticaj uslova elektrohemijske sinteze kako bi se
dobile nanočestice srebra željenog oblika i veličine, što je veoma značajno za biomedicinsku
primenu, s obzirom da antimikrobna aktivnost nanočestica varira u funkciji ovih parametara.
Najzad, novodobijeni nanokompoziti srebra i poli(N-vinil-2-pirolidon)-a, odnosno
alginata će biti ispitani sa stanovišta biokompatibilnosti, kinetike otpuštanja nanočestica srebra i
antimikrobnih svojstava.
Rezultat istraživanja ove doktorske disertacije će biti dobijanje novih materijala sa
definisanim svojstvima, potencijalno primenjivih kao nosači ćelija u inženjerstvu tkiva, obloge za
rane, ili implantati za meka tkiva.
Kompoziti nanočestica metala i polimera se istražuju zbog inovativnih svojstava
nanokompozitnih sistema. Najnovija istraživanja obuhvataju metode in situ sinteze metalnih
nanočestica unutar polimerne mreže, kao i sinteze u rastvoru [1,2,3]. Polimeri, osim što
povećavaju prinos nanočestica metala, stabilišu nanočestice i sprečavaju njihov rast [4].
Hidrogelovi, trodimenzionalne mreže polimera, predstavljaju dobre matrice za sintezu nanočestica
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
39
srebra za primenu u biomedicini, zbog svoje biokompatibilnosti sa biološkim molekulima [1,2].
Takođe, hidrogelovi omogućavaju kontrolisano otpuštanje nanočestica, obezbeđujući sterilnost
sistema tokom vremena. Za biomedicinsku primenu neophodno je koristiti biokompatibilne
polimere, kakvi su poli(N-vinil-2-pirolidon) i alginat [5,6]. Poli(N-vinil-2-pirolidon) je do sada
korišćen za elektrohemijsku sintezu nanočestica metala u rastvoru [4,7], ali nikada do sada
direktno u gelu. Alginat će sada prvi put biti korišćen u elektrohemijskoj sintezi nanočestica
srebra. Specifična svojstva ovih polimera u obliku hidrogelova, kao što su hidrofilnost,
biokompatibilnost i biodegradibilnost kod alginata, kao i lako oblikovanje, čine ih pogodnim za
imobilizaciju ćelija za različite primene, od prehrambene tehnologije do farmacije i medicine, gde
je posebno atraktivna potencijalna primena u inženjerstvu tkiva [8]. Veliki sadržaj vode u
hidrogelovima omogućava efikasan transport nutrijenata i gasova i obezbeđuje hidrofilnu sredinu
sličnu onoj u mekim tkivima, kakva je hrskavica, što ih čini potencijalno primenjivim u obliku
implantata za ova tkiva [9,10].
Literatura
1.
Y.M. Mohan, K. Lee, T. Premkumar, K.E. Geckeler, Polymer, 48 (2007) 158.
2.
V. Thomas, M.M. Yallapu, B. Sreedhar, S.K. Bajpai, J. Colloid Interf. Sci. 315 (2007)
389.
3.
M.T. Reetz, M. Winter, R. Breinbauer, T. Thurn-Albrecht, W. Vogel, Chem. Eur. J. 7
(2000) 1084.
4. B. Yin, H. Ma, S. Wang, S. Chen, J. Phys. Chem. B 107 (2003) 8898.
5. M.T. Razzak, E. Zainuddin, S. Dewi, H. Lely, S. Taty, Radiat. Phys. Chem. 55 (1999)
153.
6. K. Masuda, R. Sah, M. Hejna, E.J. Thonar, J. Orthopaed. Res. 21 (2003) 139.
7. L. Rodrigues-Sanchez, M.C. Blanco, M.A. Lopez-Quintela, J. Phys. Chem. B 104 (2000)
9683.
8. M. Wong, u Methodes in molecular biology. Biopolymer methodes in tissue engineering,
A.P. Hollander, P.V. Hatton, Eds., Human Press Inc., Totowa, New York, USA, 2004,
str. 77.
9. S.H. Sontjens, D.L. Nettles, M.A. Carnahan, L.A. Setton, M.W. Grinstaff,
Biomacromolecules, 7 (2006) 310.
10. J. Park, R.S. Lakes, Biomaterials: An introduction, Springer Science & Bussines media,
New York, USA, 2007, poglavlje 11.
3. POLAZNE HIPOTEZE
Rad na ovoj doktorskoj disertaciji je osmišljen pod pretpostavkom da se
elektrohemijskom sintezom mogu dobiti nanokompoziti srebra i poli(N-vinil-2-pirolidon)-a,
odnosno alginata, željenih svojstava za biomedicinsku primenu. Mogućnost dobijanja nanočestica
srebra u rastvoru poli(N-vinil-2-pirolidon)-a, odnosno alginata, elektrohemijskim putem se može
videti u ranije navedenim literaturnim podacima [4,7], pri čemu se mora izvršiti optimizacija
eksperimentalnih uslova, za svaki polimer pojedinačno. Sa druge strane, sinteza nanočestica srebra
unutar hidrogela poli(N-vinil-2-pirolidon)-a elektrohemijskim putem nema literaturnu podlogu,
već se zasniva na činjenici da do 90 % hidrogela čini voda u kojoj provodljivost električne struje
zavisi od prisutnih jona.
Takođe, potencijalna primena nanokompozita srebra i poli(N-vinil-2-pirolidon)-a,
odnosno alginata, zavisi od njihove biokompatibilnosti, odnosno pogodnosti primene u živim
organizmima (odsustvo citotoksičnosti, odgovarajuća biomehanička svojstva), i antimikrobne
aktivnosti koja zavisi od kinetike otpuštanja srebra.
40
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
4. NAUČNE METODE ISTRAŽIVANJA
Nanočestice srebra dobijene elektrohemijskom sintezom će biti ispitane ultraljubičastom i
vidljivom (UV-Vis) spektroskopijom, za dokazivanje prisustva nanočestica srebra, transmisionom
elektronskom mikroskopijom (TEM) i ispitivanjem raspodele veličina nanočestica (PSD), za
određivanje veličine i morfologije nanočestica srebra, cikličnom voltametrijom i infracrvenom
spektroskopijom sa Furijeovom (Fourier) transformacijom (FTIR), za utvrđivanje vrste interakcija
između nanočestica srebra i polimera.
Nanokompoziti srebra i polimera će biti dobijeni elektrohemijskom sintezom nanočestica
srebra unutar hidrogela poli(N-vinil-2-pirolidon)-a, odnosno elektrostatičkom ekstruzijom
koloidnog rastvora nanočestica srebra u alginatu dobijenog takođe elektrohemijskom sintezom.
Biomehanička svojstva elektrohemijski dobijenih nanokompozitnih hidrogelova, biće ispitana u
bioreaktoru sa mehaničkom simulacijom in vivo uslova u artikularnoj hrskavici. Takođe, ispitaće
se i kinetika otpuštanja srebra primenom atomske apsorpcione spektroskopije (AAS), kao i
citotoksičnost nanokompozitnih hidrogelova (MTT test) i antimikrobna aktivnost (agar difuzioni
test i test u suspenziji). U radu će biti pokazana efikasnost elektrohemijske sinteze radi dobijanja
materijala definisanih svojstava variranjem parametara sinteze, a takođe i potencijal dobijenih
materijala za primenu u biomedicini.
5. OČEKIVANI NAUČNI DOPRINOS
Rezultati istraživanja u okviru ove doktorske disertacije će omogućiti efikasno dobijanje
novih nanokompozitnih materijala na bazi srebra i poli(N-vinil-2-pirolidon)-a, odnosno alginata
primenom elektrohemijskih postupaka. Metoda elektrohemijske sinteze će biti razvijena i
optimizovana kako bi se dobila zavisnost oblika i veličine nanočestica srebra od parametara
sinteze što će predstavljati osnovu i za dalju primenu ove metode za dobijanje nanočestica drugih
metala kao što su zlato i bakar. Posebno će biti ispitane interakcije nanočestica srebra i molekula
polimera što će dati uvid u mehanizme stabilizacije nanočestica. U radu će zatim biti razvijeno
više tipova nanokompozitnih materijala različitog sastava i u različitim oblicima (koloidni rastvor,
ploče hidrogelova, mikročestice hidrogela) koji su atraktivni za široki spektar potencijalnih
primena od katalize u organskoj hemiji do biomedicine i to posebno kao antimikrobne prevlake,
implantati za meka tkiva i obloge za rane. U tu svrhu novi nanokompozitni materijali će biti
okarakterisani sa stanovišta biokompatibilnosti, kinetike otpuštanja srebra u različitim
hidridonamičkim uslovima i antimikrobne aktivnosti što će predstavljati osnovu za razvoj novih i
poboljšanih medicinskih proizvoda.
6. PLAN ISTRAŽIVANJA I STRUKTURA RADA
Predmet rada ove doktorske disertacije je elektrohemijsko dobijanje nanokompozita
srebra i poli(N-vinil-2-pirolidon)-a, odnosno alginata. U literaturi su poznati postupci hemijskog i
radijaciono-hemijskog dobijanja nanokompozita metalnih čestica i polimera, dok je
elektrohemijska sinteza nanočestica srebra ispitana samo u rastvoru, i to malog broja polimera.
Sinteza nanočestica srebra će u ovom radu biti vršena u rastvorima navedenih polimera, kao i u
hidrogelu poli(N-vinil-2-pirolidon)-a. Biće ispitan uticaj režima sinteze nanočestica (galvanostatski
ili potenciostatski režim) i elektrohemijskih parametara (sastav rastvora, gustina struje, napon,
vreme implementacije) na veličinu i oblik nanočestica, kao i način stabilizacije nanočestica
polimerom.
U drugom delu istraživanja ispitaće se biokompatibilnost nanokompozita srebra i
polimera dobijenih elektrohemijskim postupcima (antimikrobna aktivnost, citotoksičnost,
ponašanje materijala u bioreaktoru koji simulira in vivo uslove u artikularnoj hrskavici), kao i
kinetika otpuštanja srebra, a sve u cilju utvrđivanja funkcionalnosti ovih nanokompozitnih
materijala za potencijalnu primenu u biomedicinske svrhe (kao obloge za rane ili implantati za
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
41
meka tkiva). Preliminarna istraživanja sistema nanočestica srebra i poli(N-vinil-2-pirolidon)-a biće
vršena i na nanokompozitnim sistemima dobijenim radijaciono-hemijskom sintezom, radi
poređenja sa elektrohemijski dobijenim nanokompozitnim sistemima.
Predviđa se da će u doktorskoj disertaciji biti obrađena sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski
deo, Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura.
U poglavlju Uvod biće reči o nanokompozitima metalnih nanočestica i polimera, sa
akcentom na nanočesticama srebra, cilju rada, i potencijalnoj primeni.
Teorijski deo doktorske disertacije obuhvatiće analizu prethodnih istraživanja koja se
odnose na:
•
komponente nanokompozita: nanočestice srebra, polimeri, poli(N-vinil-2pirolidon), alginat, hidrogelovi,
•
svojstva nanokompozita: mehaničke karakteristike, biokompatibilnost, kinetika
otpuštanja nanočestica srebra, antimikrobna svojstva,
•
načine sinteze nanokompozita: sinteza nanočestica srebra u rastvoru hemijskom,
elektrohemijskom (galvanostatski ili potenciostatski režim), fotohemijskom,
radijaciono-hemijskom sintezom, i sinteza nanočestica srebra u hidrogelu
hemijskom, fotohemijskom ili radijaciono-hemijskom sintezom.
Teorijski deo će takođe sadržati i kratak opis metoda karakterizacije nanokompozita.
U Eksperimentalnom delu će biti navedeni:
•
materijali korišćeni za sintezu nanokompozita srebra i polimera,
•
uslovi dobijanja nanokompozita srebra i polimera elektrohemijskom sintezom
nanočestica srebra u rastvorima poli(N-vinil-2-pirolidon)-a, odnosno alginata,
•
uslovi dobijanja nanokompozita srebra i polimera elektrohemijskom sintezom
nanočestica srebra unutar hidrogela poli(N-vinil-2-pirolidon)-a,
•
uslovi dobijanja nanokompozita srebra i polimera elektrostatičkom ekstruzijom
koloidnog rastvora nanočestica srebra u alginatu,
•
metode karakterizacije nanokompozita.
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i diskutovani rezultati ispitivanja strukture
nanokompozita:
•
prisustvo nanočestica srebra ultraljubičastom i vidljivom (UV-Vis)
spektroskopijom,
•
veličina i morfologija nanočestica srebra transmisionom elektronskom
mikroskopijom (TEM) i raspodelom veličina nanočestica (PSD),
•
vrste interakcija između nanočestica srebra i polimera utvrđene cikličnom
voltametrijom i infracrvenom spektroskopijom sa Furijeovom (Fourier)
transformacijom (FTIR).
Drugi deo rezultata će se odnositi na dokazivanje karakterističnih, željenih, svojstava
nanokompozita srebra i poli(N-vinil-2-pirolidon)-a, odnosno alginata:
•
u bioreaktoru sa mehaničkom simulacijom in vivo uslova u artikularnoj hrskavici
radi utvrđivanja biomehaničkih svojstava,
•
kinetike otpuštanja srebra primenom atomske apsorpcione spektroskopije
(AAS),
•
citotoksičnosti nanokompozitnih hidrogelova MTT testom,
•
antimikrobne aktivnosti, utvrđene agar difuzionim testom i testom u suspenziji.
42
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
U Zaključku sumiraće se dobijeni rezultati, uz osvrt na njihovu inovativnost, i
potencijalnu primenu.
Literatura će sadržati navode citirane u disertaciji, kao i radove proistekle istraživanjem u
okviru ove doktorske disertacije.
7. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu iznetih podataka Komisija smatra da je tema predložene doktorske disertacije
Željke Jovanović Nanokompoziti srebro/poli(N-vinil-2-pirolidon) i srebro/alginat dobijeni
elektrohemijskim postupcima naučno zasnovana i predlaže Nastavno-naučnom veću da je
prihvati. Za mentora se predlaže Dr Vesna Mišković-Stanković, redovni profesor Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije
pripadaju naučnoj oblasti Tehnološko inženjerstvo (Hemija i hemijska tehnologija) za koju je
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 7. novembra 2011.
ČLANOVI KOMISIJE
Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
_________________________________
Dr Bojana Obradović, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
_________________________________
Dr Katarina Jeremić, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
_________________________________
Dr Zorica Kačarević-Popović, naučni savetnik
INN Vinča, Beograd
_________________________________
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
43
NASTAVNO–NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO–METALURŠKOG FAKULTETU
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno−naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu održanoj 17. marta 2011. godine, određeni smo za članove Komisije za ocenu i odbranu
doktorske disertacije kandidata mr Marine R. Stamenović (rođena Krivokuća) dipl. inž.
tehnologije, pod nazivom:
“MIKROMEHANIČKA ANALIZA LOMA I OŠTEĆENJA KOMPOZITNIH
CEVI STAKLENA VLAKNA−POLIESTER U RAZLIČITIM HEMIJSKI AGRESIVNIM
USLOVIMA”
Posle pregleda doktorske disertacije Komisija podnosi Nastavno−naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta sledeći
IZVEŠTAJ
o urađenoj doktorskoj disertaciji
1. UVOD
Naslov i obim disertacije
Doktorska diseratcija mr Marine R. Stamenović (rođena Krivokuća) napisana je na 218
strana, u okviru kojih se nalazi 9 poglavlja sa ukupno 228 slika, 83 tabela i 121 literaturnih
navoda.
Doktorska disertacija mr Marine R. Stamenović (rođene Krivokuća), dipl. inž.
tehnologije, sadrži sledeća poglavlja: Uvod, Pregled bibliografskih izvora u vezi predmeta
istraživanja, Mikromehanika kompozitnih materijala, Cevi od kompozitnih materijala, Mehanička
ispitivanja polimernih kompozitnih cevi u različitim hemijski agresivnim uslovima, Analiza
rezultata sa mikromehaničkom analizom loma i oštećenja, Numerička analiza ponašanja staklopoliester kompozitne cevi izložene dejstvu opterećenja, Zaključak, Literatura. Na početku
disertacije dat je kratak izvod na srpskom i engleskom jeziku.
Hronologija odobravanja i izrade disertacije
•
•
•
03.12.2010. godine – Kandidat mr Marina R. Stamenović (rođena Krivokuća) dipl. inž.
tehnologije, prijavila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Mikromehanička analiza loma i
oštećenja kompozitnih cevi staklena vlakna−poliester u različitim hemijski agresivnim
uslovima” i predložila Komisiju za ocenu naučne zasnovanosti teme.
17.03.2011. godine – Na sednici Nastavno−naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
u Beogradu doneta je Odluka o odobravanju predloga teme doktorske disertacije mr Marine
R. Stamenović (rođena Krivokuća) dipl. inž. tehnologije pod nazivom “Mikromehanička
analiza loma i oštećenja kompozitnih cevi staklena vlakna−poliester u različitim hemijski
agresivnim uslovima”, a za mentora ove doktorske disertacije imenovan je dr Slaviša Putić,
van. prof.
04.04.2011. godine – Na sednici Veća naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u
Beogradu data je saglasnost na predlog doktorske disertacije mr Marine R. Stamenović
(rođena Krivokuća) dipl. inž. tehnologije pod nazivom “Mikromehanička analiza loma i
oštećenja kompozitnih cevi staklena vlakna−poliester u različitim hemijski agresivnim
uslovima”.
44
•
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
23.06.2011. godine – Na sednici Nastavno−naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
u Beogradu je doneta Odluka o imenovanju članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske
disertacije mr Marine R. Stamenović (rođena Krivokuća) dipl. inž. tehnologije pod nazivom
“Mikromehanička analiza loma i oštećenja kompozitnih cevi staklena vlakna−poliester u
različitim hemijski agresivnim uslovima”.
Mesto disertacije u odgovarajućoj naučnoj oblasti
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Inženjerstvo
materijala za koje je matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.
Biografski podaci o kandidatu
Marina R. Stamenović (rođ. Krivokuća) je rođena 27.06.1970. god. u Kruševcu gde je završila
osnovnu i srednju školu.
Diplomirala je na Tehnološko–metalurškom fakultetu u Beogradu na Katedri za analitičku hemiju
1995. god. sa prosečnom ocenom 8,50. Na završnoj godini studija radila je kao asistent–volonter
na Katedri za opštu i neorgansku hemiju. Nakon diplomiranja radila je na istoj katedri kao
asistent–saradnik u nastavi i na poslovima naučnog istraživanja sve do 1997. god. Poslediplomske
studije upisala je na Tehnološko–metalurškom fakultetu u Beogradu 1996. god. na Katedri za
konstrukcione materijale, gde je magistrirala 1999. god., odbranivši rad sa temom ″Uticaj
staklenog ojačanja na statička i dinamička svojstva laminarnih kompozitnih materijala″ pod
mentorstvom prof. dr Radoslava Aleksića.
U periodu od 1998–1999. god. radila je kao istraživač saradnik na odseku za materijale instituta
SANU kao saradnik prof. dr Dragana Uskokovića.
U zimskom semestru školske 2003/04 god. bila je angažovana kao predavač na izvođenju nastave
u Višoj politehničkoj školi u Beogradu za predmet Tehnologija prerade otpada. U istoj školi,
školske 2004/05 god. radila je kao predavač u nastavi za predmete Tretman i odlaganje čvrstog i
opasnog otpada i Menadžment čvrstog i opasnog otpada. U martu 2006. godine zasnovala je radni
odnos u Višoj politehničkoj školi u Beogradu kao predavač u oblasti Hemije i Zaštite životne
sredine. Od 2008. godine radi kao predavač u VŠSS Beogradska politehnika u užoj stručnoj oblasti
Materijali i Tehnologija kože i proizvoda od kože.
Na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu je dobila naučno zvanje istraživač-saradnik.
Do sada je objavila jedan rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21), jedan rad u
istaknutom časopisu međunarodnog značaja (M22) i pet radova u časopisima međunarodnog
značaja (M23); dva rada je saopštila na skupovima međunarodnog značaja štampana u celini
(M33) i tri rada na skupu međunarodnog značaja štampana u izvodu (M34); devet radova je
objavila u vodećim časopisima nacionalnog značaja (M51) i tri rada u časopisima nacionalnog
značaja (M52); dva rada je saopštila po pozivu na skupu nacionalnog značaja štampana u celini
(M61); petnaest radova je saopštila na skupovima nacionalnog značaja štampanih u celini (M63) i
četiri rada na skupovima nacionalnog značaja štampanih u izvodu (M64).
2. OPIS DISERTACIJE
Struktura i sadržaj disertacije
Doktorska disertacija mr Marine R. Stamenović (rođene Krivokuća), dipl. inž.
tehnologije, sadrži sledeća poglavlja: 1. Uvod, 2. Pregled bibliografskih izvora u vezi predmeta
istraživanja, 3. Mikromehanika kompozitnih materijala, 4. Cevi od kompozitnih materijala, 5.
Mehanička ispitivanja polimernih kompozitnih cevi u različitim hemijski agresivnim uslovima, 6.
Analiza rezultata sa mikromehaničkom analizom loma i oštećenja, 7. Numerička analiza ponašanja
staklo-poliester kompozitne cevi izložene dejstvu opterećenja, 8. Zaključak, 9. Literatura. Na
početku disertacije dat je kratak izvod (na srpskom i engleskom jeziku).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
45
Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
U Uvodu je ukazano na činjenicu da se tradicionalno korišćeni konstrukcioni materijali
danas u postrojenjima hemijske i procesne industrije sa uspehom zamenjuju kompozitnim
materijalima, a veliku primenu kao jedan od osnovnih elemenata u navedenim postrojenjima imaju
staklena vlakna-poliesterska smola kompozitne cevi. Cevi izrađene za ovu namenu su u zavisnosti
od uslova eksploatacije izložene različitim spoljašnjim opterećenjima i uticajima hemijski
agresivnih uslova što ukazuje na potrebu za sveobuhvatno ispitivanje njihovih mehaničkih
svojstava. Upravo ta činjenica ukazuje na osnovni predmet ove disertacije koji je definisan u ovom
poglavlju, a to je mikromehanička analiza loma i oštećenja polimernih kompozitnih cevi staklena
vlakna-poliester u različitim hemijski agresivnim uslovima i pri različitim uslovima mehaničkih
opterećenja u eksploataciji. U uvodnom delu je definisan i cilj istraživanja a to je dobijanje
podataka o uticaju agresivnih sredina i dužine izlaganja na strukturu cevi, pre svega na modele
nastajanja i mehanizme razvoja oštećenja pri različitim uslovima opterećenja.
Poglavlje dva je pregled nekih bibliografskih izvora koji su u vezi sa izvedenim
istraživanjima u doktorskoj disertaciji. Činjenica je da je istraživačka aktivnost u ovoj oblasti
veoma intenzivna i određeni broj radova u literaturi posvećen ovakvim istraživanjima. Navedene
reference sadrže eksperimentalne rezultate istraživanja, analizu i diskusiju rezultata i izvedene
zaključke, kao i teorijske osnove primenjenih metoda ispitivanja, njihove mogućnosti i
ograničenja.
U poglavlju tri, Mikromehanika kompozitnih materijala, ukazuje se na značaj ove veoma
značajne discipline u razvoju u oceni ponašanja kompozitnih materijala i oceni njihovih svojstava.
Težište ovog dela je na teorijskoj analizi naponskih stanja koja zahteva razumevanje mehanike
neelastičnog i nelinearnog materijala i njegovog ponašanja. Rastuća upotreba polimernih
kompozitnih cevi ukazuje na potrebu za mikromehaničkom analizom loma i oštećenja, tako da se
ukazuje potreba za svakom takvom pojedinačnom analizom pri korišćenju novih materijala, a
naročito u novim uslovima korišćenja kao što su različiti hemijski agresivni uslovi. S obzirom da
se tehnologija kompozitnih materijala zasniva na tome da se kombinuju svojstva vlakana, kao
ojačavajuće komponente velike čvrstoće i materijala različite prirode, kao matrice, u ovom delu su
detaljno pre svega razjašnjene njihove uloge u strukturi, a zatim i zapreminski i težinski udeli,
preko takozvanog pravila mešanja karakterističnom za kompozitne materijale. Poseban značaj je
dat na mehaniku interfejsa (veze vlakna-matrica). Veliki deo ovog poglavlja odnosi se na teorijsko
razmatranje mikromehaničke analize lamine jer svaka mikromehanika koja se odnosi na
kompozitne materijale, bez obzira o kakvoj se geometriji radi, u početku, ili u osnovi, polazi od
razmatranja jedne lamine (pojedinačnog sloja). Isti pristup je bio i u ovoj doktorskoj disertaciji gde
su te osnove i načela korišćeni u numeričkom delu, u poglavlju sedam. Detaljno su sa
mikromehaničkog aspekta definisani osnovni pojmovi u vezi elestičnosti i čvrstoće, modul
elastičnosti, moduli smicanja, Poasonov koeficijent. U jednom delu ovog poglavlja teorijski su
razmatrana oštećenja u kompozitnim materijalima. Razumevanje mikromehanizama oštećenja u
kompozitnim materijalima pri različitim uslovima opterećenja u toku eksploatacije je od velikog
značaja pri projektovanju, jer za svaku posebnu primenu određuje žilavost kompozita, otpornost na
promenljivo i udarno opterećenje, brzinu akumulacije oštećenja, preostalu čvrstoću, krutost i vek.
U poglavlju četiri je težište bilo na primeni cevi od kompozitnih materijala sa primerima
u hemijskoj i naftnoj industriji gde su izvođena obimna istraživanja i razvojni programi za njihovu
proizvodnju. Uporedo sa tim je opisan postupak i metoda proizvodnje namotavanjem ojačavajućih
vlakana u polimernu matricu, “Filament Winding“.
U poglavlju pet su prikazana mehanička ispitivanja polimernih kompozitnih cevi u
različitim hemijski agresivnim uslovima. U prvom delu je ukazano na strukturu polimerne
kompozitne cevi korišćene u ispitivanju, [902/±552/904]. Detaljno su definisana svojstva
strukturnih komponenata, E-staklenih vlakana i poliesterske smole. S obzirom da je ceo proces u
istraživanju počeo proizvodnjom ovih cevi, detaljno su opisane sve faze postupka proizvodnje. U
46
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
drugom delu poglavlja su prikazana ispitivanja na uzorcima koji nisu bili izlagani uticaju hemijski
agresivnih uslova kako bi se dobile osnovne referentne vrednosti mehaničkih svojstava. Prikazana
su i opisana sledeća ispitivanja: zatezna ispitivanja ravnih epruveta radi određivanja zatezne
čvrstoće i modula elastičnosti u uzdužnom pravcu; ispitivanja zatezanjem prstenova sečenih iz
kompozitnih cevi radi određivanja zatezne čvrstoće i modula u obimnom pravcu cevi; udarna
ispitivanja po metodi Šarpi radi određivanja energije udara i udarne žilavosti kao i određivanje
energije stvaranja i energije razvoja prsline; ispitivanja cevi dejstvom unutrašnjeg pritiska vodom
na standardnim uređajima za ispitivanje polimernih i kompozitnih cevi gde su određene
deformacije u uzdužnom i obimnom pravcu cevi i pravcu pod uglom ±45° primenom metode
merenja deformacija mernim trakama. Kod svih navedenih ispitivanja su prikazane izmerene
dimenzije uzoraka, skice i njihove oznake. Navedeni su odgovarajući standardi za izvedena
ispitivanja, opisani kompletni postupci ispitivanja, alati, instrumenti, oprema i uređaji. Navedeni
su svi izrazi pomoću kojih su određivane ispitne veličine. U trećem delu se određivao uticaj
hemijski agresivnih uslova kao i uticaj dužine izlaganja na mehanička svojstva cevi. U ovim
istraživanjima, kao hemijski agresivne supstance su korišćeni rastvori kiselina (azotne i fosforne) i
rastvori baza (natrijum-hidroksida i amonijum-hidroksida) jednakih koncentracija (25mas.%).
Pored toga, uzorci su tretirani i vodom. Uzorci su pre ispitivanja izloženi navedenim rastvorima
kiselinama, rastvorima baza i vodi 3, 10, 30 i 60 dana, a zatim ispirani vodom. Nakon toga, iz cevi
su sečeni uzorci standardnih dimenzija u zavisnosti od vrste mehaničkog ispitivanja. Za ispitivanje
dejstvom unutrašnjeg pritiska su korišćene cele cevi. Za sve uzorke su prikazane dimenzije i
oznake.
Šesto poglavlje je poglavlje u kome su prikazani svi dobijeni rezultati sa ispitivanja,
izvedena njihova analiza sa posebnim težištem na mikromehaničku analizu na prelomnim
površinama primenom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM). Za sva ispitivanja su dati
odgovarajući rezultati koji su prikazani tabelarno i kod poređenja u obliku dijagrama, a
mikromehanička analiza je potkrepljena fotografijama sa SEM pri različitim uvećanjima. Prikaz i
analiza rezultata je prvo izvedena za uzorke koji nisu izlagani hemijski agresivnim uslovima, kako
bi se prikazala i definisala osnovna mehanička svojstva, a zatim za uzorke koji su izlagani
hemijski agresivnim uslovima i to redom za sva ispitivanja, zatezanjem, udarom i dejstvom
unutrašnjeg pritiska. Dobijenim rezultatima i njihovim poređenjim se došlo do podataka o uticaju
agresivnosti i vremenu izlaganja na određena mehanička svojstva.
U poglavlju sedam je urađena numerička analiza korišćenjem programskog paketa za
analizu metodom konačnih elemenata Abaqus. Model je tako napravljen da se sastoji od više
ortotropnih slojeva čiji su pravci duž vlakana i normalno na vlakna, pri čemu glavni pravac (duž
vlakana) zaklapa ugao od 90°, 55° ili -55° u odnosu na osu cevi prema rasporedu
[90°]2[±55°]4[90°]4 što i jeste raspored slaganja razmatrane cevi. Debljina ovih slojeva određena je
analizom SEM snimaka. Takođe, na SEM snimcima je uočen i spoljašnji sloj sastavljen isključivo
od matrice (poliestera), koji nije uzet u obzir u numeričkoj analizi jer je njegova nosivost znatno
manja od nosivosti slojeva ojačanih vlaknima. Za formiranje modela korišćeni su konačni elementi
tipa ljuske i kontinuum ljuske. Imajući u vidu izvedena ispitivanja, razmatrani su modeli za ravne
epruvete, prstenove i cele cevi koje su bile ispitivane dejsrvom unutrašnjeg pritiska. Pojava otkaza
u kompozitnoj cevi je predviđena primenom Tsai-Hill kriterijuma, koji daje informaciju o tome da
je došlo do otkaza u celokupnom kompozitnom materijalu i kriterijuma Hashina, koji pruža
mogućnost da se odredi stepen oštećenja strukturnih komponenata. Poređenjem eksperimentalno
dobijenih rezultata i rezultata dobijenih primenom metode konačnih elemenata zaključeno je dobro
slaganje rezultata. Razlika je u tome što se metodom konačnih elemenata dobijaju veće vrednosti
deformacije u poređenju sa eksperimentalnim ispitivanjem, tj. numerička analiza predviđa manju
krutost cevi. Što se tiče rezultata zatezanja prstena, rezultati su veoma slični kao u prethodnom
slučaju jer je način opterećenja te epruvete sličan dejstvu unutrašnjeg pritiska na cev. Najveća
odsupanja rezultata su bila za ravne epruvete, jer je i činjenica da je zbog strukture cevi najmanja
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
47
nosivost u uzdužnom pravcu a samim tim dolazi i do većih odstupanja između numeričkih i
eksperimentalnih rezultata.
Najvažniji rezultati istraživanja i najvažniji doprinosi disertacije istaknuti su u osmom
poglavlju Zaključci. Na kraju disertacije navedena je Literatura koja sadrži sve reference korišćene
u radu, reference koje su proistekle iz disertacije objavljene u naučnim časopisima i saopštene na
domaćim i međunarodnim konferencijama.
3. OCENA DISERTACIJE
Savremenost, originalnost i značaj
Savremenost disertacije se ogleda u činjenici da se danas tradicionalno korišćeni
konstrukcioni materijali u postrojenjima hemijske i procesne industrije sa uspehom zamenjuju
kompozitnim materijalima, a veliku primenu kao jedni od osnovnih elemenata u navedenim
postrojenjima imaju staklena vlakna–poliesterska smola kompozitne cevi. Cevi izrađene za ovu
namenu su u zavisnosti od uslova eksploatacije izložene različitim opterećenjima i uticajima
hemijski agresivnih materija. Samim tim, rezultati istraživanja mr Marine R. Stamenović (rođene
Krivokuća), dipl. inž. tehnologije, prikazani u doktorskoj disertaciji pod nazivom
“Mikromehanička analiza loma i oštećenja kompozitnih cevi staklena vlakna−poliester u
različitim hemijski agresivnim uslovima“, predstavljaju značajan doprinos u dobijanju podataka o
uticaju agresivnih uslova i dužine izlaganja na strukturu polimerne kompozitne cevi, odnosno o
modelima nastajanja i mehanizmima daljeg razvoja oštećenja pri različitim uslovima spoljašnjeg i
unutrašnjeg opterećenja tokom eksploatacije. Takvo poznavanje je od velikog značaja za svaki
polimerni kompozitni materijal i od njega izvedenih konstrukcija jer za svaku posebnu primenu
određuje žilavost kompozita, otpornost na udarno i promenljivo opterećenje, brzinu akumulacije
oštećenja, preostalu čvrstoću, krutost i vek.
Poznato je da se oštećenja sastoje od različitih kombinacija nastajanja prslina u matrici,
raskidanja veza između vlakana i matrice, raslojavanja i lokalnog prekida vlakana, a zavise od
strukture materijala, broja slojeva i orijentacije vlakana u njima, procesa oblikovanja, stanja
napona i uvedenog opterećenja. Alternativni pristup u razumevanju ovih pojava je preko unapred
utvrđenih mikromehaničkih modela i mehanizama oštećenja. Međutim, s obzirom na veliki broj
istovremeno delujućih opterećenja u svakoj realnoj konstrukciji, modeli kao što su razdvajanje
veze vlakno–matrica, izvlačenje vlakana iz matrice, lom vlakana i matrice, delaminacija, retko
mogu pojedinačno biti dovoljno precizni da bi bili od koristi projektantu. Oni predstavljaju samo
iskustvene modele koji zahtevaju dopunsku analizu svakog loma, a to je predmet mikromehaničke
analize koja je izvedena na prelomnim površinama ispitivanih uzoraka cevi. Ovakva analiza
predstavlja značajan podatak o proceni kvaliteta materijala cevi, njegovoj čvrstoći, krutosti i
proceni veka trajanja polimerne kompozitne cevi što daje originalnost ovoj doktorskoj disertaciji.
Analiza je izvedena na prelomnim površinama nakon svih izvedenih mehaničkih
ispitivanja i to na uzorcima koji nisu bili i onima koji su bili izlagani uticaju hemijski agresivnih
uslova 3, 10, 30 i 60 dana. U istraživanju, kao hemijski agresivne supstance su korišćeni rastvori
azotne kiseline, fosforne kiseline, natrijum-hidroksida i amonijum-hidroksida jednakih
koncentracija (25mas.%) i voda. Struktura staklena vlakna-poliester kompozitne cevi je
[902/±554/904] (2 sloja staklenih vlakana kao ojačanje pod uglom 90° u odnosu na osu, zatim 4
sloja helikoidno pod uglom ±55° i 4 sloja pod uglom 90° u odnosu na osu). Značaj disertacije se
ogleda u tome da je dobijeno saznanje o tome kako odabrane baze i kiseline određenih pH
vrednosti prvenstveno utiču na kvalitet veze vlakna−matrica kao najosetljivijeg mesta u strukturi
polimernih kompozitnih materijala. Slabljenje te veze predstavlja izuzetno neželjenu pojavu
stvaranja potencijalnih kritičnih mesta inicijacija i nagomilavanja prslina praćenih izvlačenjem
vlakana. S druge strane, prekomerno jake veze vlakna–matrica mogu prouzrokovati pucanje
vlakana usled ograničavajućih deformacija ili vlakna ili matrice, što prouzrokuje smanjenje
48
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
krutosti. U oba slučaja se u materijalu stvaraju zone visokih i kritičnih naponskih stanja što
ugrožava celovitost materijala ili elemenata konstrukcije.
Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U literaturnom pregledu doktorske disertacije navedeno je 120 literaturnih izvora, od
kojih najveći broj čine objavljeni radovi sa tematikom značajnom za izradu doktorske disertacije.
Navedene reference sadrže eksperimentalne rezultate istraživanja mnogih istraživača, analizu i
diskusiju rezultata i izvedene zaključke, kao i teorijske osnove primenjenih metoda ispitivanja,
njihove mogućnosti i ograničenja. U okviru korišćenih literaturnih navoda nalaze se i reference
kandidata mr Marine R. Stamenović (rođene Krivokuća), proistekle iz ove disertacije, koje su
objavljene u međunarodnim i vodećim nacionalnim časopisima i saopštene na međunarodnim i
nacionalnim konferencijama. Time je kandidat proširio do sada poznata saznanja o staklena
vlakna-poliester kompozitnim cevima i njihovom ponašanju prilikom različitih uslova mehaničkih
opterećenja i hemijski agresivnih uslova delovanja. Iz uvida u doktorsku disertaciju i objavljenih
radova koje je kandidat priložio, kao i popisa literature koja je korišćena u istraživanju, uočava se
adekvatno poznavanje predmetne oblasti istraživanja, kao i poznavanje aktuelnog istraživanja u
ovoj oblasti u svetu.
Analiza primenjenih naučnih metoda i njihova adekvatnost za sprovedeno istraživanje
Naučne metode korišćene i istraživanju i opisane u ovoj doktorskoj disertaciji primenjene
su za ocenu ponašanja kompozitne cevi staklena vlakna-poliester u različitim uslovima mehaničkih
opterećenja i hemijski agresivnim uslovima delovanja. Potpuno je opisan savremeni postupak
proizvodnje ispitivanih cevi metodom “Filament Winding”. Sva mehanička ispitivanja su izvedena
prema važećim standardima. Ispitivanje zateznih svojstava cevi na uzorcima isecanim iz cevi u
uzdužnom (osnom) i poprečnom (obimnom) pravcu su izvedena na elektro−mehaničkim
kidalicama SCHENCK TREBEL RM 100 i INSTRON 1332 sa kontrolerom INSTRON FAST
TRACK 80800, uz koriščenje hidrauličkih čeljusti. Energije udara su određivane na elektronskom
mernom uređaju za digitalno izračunavanje udarne energije RPSW 150/30 po metodi Šarpi.
Korišćenjem digitalne merne opreme dobijeni su podaci i dijagrami sila−vreme i energija−vreme
na osnovu kojih su određene energije inicijacije i energije daljeg progresivnog rasta prsline.
Ispitivanja cevi dejstvom unutrašnjeg pritiska vodom je bilo izvedeno na standardnim uređajima za
ispitivanje polimernih i kompozitnih cevi. Određene su deformacije u uzdužnom i obimnom
pravcu cevi i pravcu pod uglom ±45° korišćenjem metode merenja deformacija primenom mernih
traka. Korišćene su pojedinačne merne trake oznake 6/120 LY11, kao i rozete sa dve trake 6/120
XY11 i sa tri trake 6/120 RY11. Primenom metode konačnih elemenata su i numerički potvrđeni
ispravnost ispitivanja i rezultati ispitivanja dobijeni ispitivanjem dejstvom unutrašnjeg pritiska.
Sva mikromehanička analiza na prelomnim površinama ispitivanih uzoraka cevi radi utvrđivanja
modela i mehanizama loma usled uticaja hemijski agresivnih uslova i vremena izlaganja je
izvedena primenom skenirajuće elektronske mikroskopije.
Ocena primenljivosti i verifikacija ostvarenih rezultata
Na osnovu sinteze do sada objavljenih literaturnih podataka, uvida u prikazane rezultate
sa izvedenih eksperimentalnih ispitivanja i izvedenih mikromehaničkih analiza prikazanih u ovoj
doktorskoj disertaciji očigledan je doprinos u mikromehaničkom razumevanju uticaja hemijski
agresivnih uslova na polimerne kompozitne cevi. Od posebnog značaja je saznanje o veku trajanja
ispitivanih cevi i zaključka o vremenu izlaganja kada se dalje ne smanjuju mehanička svojstva
koja bi bitno ugrozila sigurnost cevi. Takođe se mikromehaničkom analizom utvrdila štetnost
određenih rastvora na strukturne elemente kompozitne cevi a posebno na vezu vlakna-matrica kao
najznačajnijeg parametra u definisanju čvrstoće celokupnog materijala. Izvedenim ispitivanjima
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
49
dejstvom unutrašnjeg pritiska se došlo do podataka o graničnim vrednostima pritisaka pri kojima
deformacije prevazilaze dozvoljene i kada dolazi do procurivanja cevi u različitim hemijski
agresivnim uslovima što je od posebnog značaja za realne uslove eksploatacije razmatranih
rastvora i strukture ispitivanih cevi. Potvrda ovih značajnih rezultata o veku cevi je verifikovana
razvijenim numeričkim modelom primenom metode konačnih elemenata.
Ocena sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
Kandidat mr Marina Stamenović (rođena Krivokuća) je magistar tehničkih nauka iz
oblasti Inženjerstva materijala. Dugi niz godina se na Tehnološko-metalurškom fakultetu u
Beogradu bavila istraživanjima i ispitivanjima u oblasti kompozitnih materijala. Tokom izrade
doktorske disertacije ispoljila je izuzetnu stručnost u pripremi i realizaciji eksperimenta, korišćenju
različitih tehnika i metoda pri ispitivanju i analizi rezultata. Kandidat poseduje sve kvalitete koji su
neophodni za samostalni stručni rad.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Kandidat je svojim rezultatima dao doprinos nauci, pre svega u oblasti razvoja i
karakterizacije polimernih staklena vlakna-poliester kompozitnih cevi kao i veku trajanja u realnim
hemijski agresivnim uslovima tokom eksploatacije.
Potpuno je od samog početka praćen proces izrade uzoraka cevi sa svim neophodnim
podacima o udelima strukturnih komponenti i izvedenom geometrijom [902/±554/904] što je bio
neophodan preduslov za kasnije analize i rezultata i mikromehaničke analize. U doktorskoj
disertaciji su po prvi put za tako oblikovane cevi prikazani postupci ispitivanja i njima dobijeni
rezultati. Izvedena su ispitivanja zatezanjem prema važećim standardima radi određivanja
vrednosti napona u uzdužnom (osnom) i poprečnom (obimnom) pravcu i određivanja deformacija.
Metodom Šarpi su određene ukupne energije udara, energije inicijacije prsline kao i energije rasta
prsline.
Značajni su i prikazani rezultati ispitivanja cevi unutrašnjim pritiskom i merenje
deformacija tokom porasta opterećenja primenom mernih traka kojima se dobila realna raspodela
napona i deformacija koja nije ista i poznata kao kod cevi od izotropnih konstrukcijskih materijala
što takođe za ispitivanu strukturu kompozitne cevi predstavlja značajan doprinos.
Poseban ostvaren naučni doprinos se ogleda u dobijenim rezultatima nakon ispitivanja
uzoraka cevi koji su bili izlagani rastvorima kiselina i baza 3, 10, 30 i 60 dana i njihovim uticajima
na strukturu što je analizirano i zaključeno nakon mikromehaničkih analiza na prelomnim
poršinama uzoraka. Proučeni su svi modeli i mehanizmi nastanaka i daljeg progresivnog rasta
prslina unutar strukture za sve slučajeve opterećenja i uslove i vremena delovanja što daje
značajan doprinos za korišćenje cevi u različitim uslovima.
Kritička analiza rezultata istraživanja
Na osnovu definisanih ciljeva istraživanja određena je metodologija istraživanja koja je
primenjena u doktorskoj disertaciji. S obzirom na složenost problematike, primenjeno je više
metoda istraživanja. Rezultati dobijeni ispitivanjima na zatezanje, udar i dejstvom unutrašnjeg
pristiska za uzorke koji nisu i za one koji su izlagani dejstvu hemijski agresivnih uslova u
različitim vremenskim periodima su u saglasnosti i pokazuju očekivana smanjenja mehaničkih
svojstava. Pored toga, rezultati dobijeni za uzorke koji su izlagani dejstvu hemijski agresivnih
uslova su u skladu sa rezultatima koje su objavili drugi autori.
Uvidom u dostupnu literaturu iz ove oblasti ispitivanja i istraživanja i rezultate ispitivanja
i istraživanja dobijenih primenom odabrane metodologije u okviru ove doktorske disertacije, može
se uočiti da nije bilo značajnih odstupanja i neslaganja rezultata od očekivanih. Takođe je značajna
50
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
potvrda saglasnosti dobijenih rezultata ispitivanjem cevi dejstvom unutrašnjeg pritiska primenom
metode konačnih elemenata, što ukazuje na adekvatan izbor metodologije ispitivanja u okviru ove
doktorske disertacije.
Očekivana primena rezultata u praksi
Rezultati istraživanja dobijeni tokom izrade ove doktorske disertacije omogućavaju bolje
razumevanje uticaja hemijski agresivnih uslova na proizvedene staklena vlakna-poliester
kompozitne cevi u eksploataciji.
Dobijeni rezultati ukazuju na realno smanjenje mehaničkih svojstava nakon određenog
vremenskog perioda izlaganja rastvorima kiselina i baza što u praksi ima velikog značaja za
procenu veka trajanja ispitivanih cevi. Izvedenom mikromehaničkom analizom se došlo do
saznanja o mehanizmima razvoja prsline što je takođe u direktnoj vezi sa vekom trajanja cevi koja
se pod navedenim hemijski agresivnim uslovima nalazi u eksploataciji a sa već iniciranim
prslinama u strukturi.
Takođe se došlo i do vrednosti maksimalnih pritisaka koji se mogu koristiti a da ne dođe
do procurivanja cevi.
I razvijeni numerički model primenom metode konačnih elemenata koji je pokazao dobru
saglasnost sa ispitnim rezultatima ima praktičan značaj jer se u narednim istraživanjima drugih
struktura kompozitnih cevi mogu simulirati različiti pritisci i time doće do podataka o raspodeli
deformacija i napona u cevi a samim tim i do procene njenog veka trajanja.
Svi rezultati mogu koristiti kao solidna osnova institutima i proizvođačima cevi izrađenih
od ovih ili sličnih struktura polimernih kompozitnih cevi za dalja istraživanja u domenu
poboljšanja njihovih svojstava u raznim uslovima eksploatacije.
Verifikacija rezultata u časopisima i saopštenjima na konferencijama
Objavljeni naučni radovi i saopštenja koji čine deo doktorske disertacije
Deo rezultata iz doktorske disertacije kandidat je prezentovao naučnoj javnosti u zemlji i
inostranstvu publikovanjem 7 radova i to: jednog rada u istaknutom časopisu međunarodnog
značaja (M22), jednog rada u časopisu međunarodnog značaja (M23), jednog rada saopštenog na
skupu međunarodnog značaja štampanog u izvodu (M34), 2 rada u vodećem časopisu nacionalnog
značaja (M51), jednog rada u časopisu nacionalnog značaja (M52), jedan rad po pozivu na skupu
nacionalnog značaja štampan u celini (M61).
Spisak objavljenih radova mr Marine Stamenović (rođene Krivokuća)
M22- Naučni rad objavljen u istaknutom časopisu međunarodnog značaja
1.
M. Stamenović, S. Putić, M. Rakin, B. Međo, D. Čikara, “Effect of alkaline and acidic
solutions on the tensile properties of glass-polyester pipes”, Materials and Design, Vol.
32/4, pp. 2456-2461 (2011) ISSN 0261-3069, IF 2010=1,696, Materials Science,
Multidisciplinary (2010:76/225).
M23- Naučni radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja
1.
M. Stamenović, S. Putić, S. Drmanić, M. Rakin and B. Medjo, “The influence of service
solutions on the longitudinal and circumferential tensile properties of glass-polyester
composite pipes”, Materials Science, Vol.47, No1, pp.61-69, ISSN 1068-820X, IF
2010=0,210, Materials Science, Multidisciplinary (2010:193/225).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
51
M34- Radovi saopšteni na skupovima medjunarodnog značaja štampani u izvodu
1.
M. Stamenović, S. Putić, P. Stajčić, “Stress And Strain Determination In Vertical Cutting
Of Glass-Polyester Composite Pipes”, 5th International Conference of the Chemical
Societies of the South-East Europian Countries, Book of Abstracts, Ohrid, Makedonija,
Vol. 1 pp. 237 (2006)
M51- Naučni radovi objavljeni u vodećim časopisima nacionalnog značaja
1.
2.
S. Putić, M. Stamenović, B. Bajčeta, D. Vitković, “Determination of Tension Strength in
the Longitudinal and Circumferentional Direction in Glass-Polyester Composite Pipes“,
Acta Periodica Technologica, APTEFF, 40, 1-220 , pp. 155-163, (2009), YU ISSN 14507188
S. Putić, M. Stamenović, J. Petrović, M. Rakin, B. Međo, “Effect of Alkaline Solutions on
the Tensile Properties of Glass-Polyester Pipes”, Acta Periodica Technologica, APTEFF,
42, (2011), u štampi.
M52- Naučni radovi objavljeni u časopisima nacionalnog značaja
1.
M. Stamenović, S. Putić, D. Vitković, D. Ljubić, “Određivanje pravca glavnih napona i
deformacija kod staklo-poliester kompozitnih cevi pri dejstvu unutrašnjeg pritiska”, Svet
polimera, Vol. 13 (1) 1-32, pp. 13-16 (2010), ISSN 1450-6734
M61- Radovi po pozivu saopšteni na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini
1.
M. Stamenović, S. Marjanović, S. Putić, “Određivanje napona u staklo-poliester
kompozitnim cevima usled dejstva unutrašnjeg pritiska”, Savetovanje “Kompozitni
materijali i njihova primena”, Zbornik radova, Požarevac, Srbija, 27 avgust 2010, 61-70
(ISBN 978-86-912123-3-9).
5. ZAKLJUČAK
Kratak osvrt na disertaciju u celini
Imajući u vidu dobijene rezultate i na osnovu svega izloženog Komisija je ocenila da
doktorska disertacija kandidata mr Marine R. Stamenović (rođene Krivokuća), dipl. inž.
tehnologije, pod nazivom “Mikromehanička analiza loma i oštećenja kompozitnih cevi staklena
vlakna−poliester u različitim hemijski agresivnim uslovima“, predstavlja originalni naučni
doprinos u oblasti Inženjerstva materijala što je potvrđeno objavljivanjem radova u međunarodnim
i vodećim nacionalnim časopisima i saopštenjima na međunarodnim konferencijama.
Predlog Komisije Nastavno-naučnom veću
Komisija smatra da doktorska disertacija kandidata mr Marine R. Stamenović (rođene
Krivokuća), dipl. inž. tehnologije, pod nazivom “Mikromehanička analiza loma i oštećenja
kompozitnih cevi staklena vlakna−poliester u različitim hemijski agresivnim uslovima“, poseduje
sve elemente potrebne za doktorsku disertaciju. Na osnovu kvaliteta i značaja postignutih
rezultata, Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu da prihvati ovaj izveštaj i da ga zajedno sa podnetom doktorskom disertacijom mr
52
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
Marine R. Stamenović (rođene Krivokuća), dipl. inž. tehnologije, učini dostupnim na uvid javnosti
u zakonski predviđenom roku, kao i da nakon završetka ove procedure pozove kandidata na
usmenu odbranu disertacije pred Komisijom u istom sastavu.
U Beogradu, 07. 11. 2011. god.
ČLANOVI KOMISIJE
1. Dr Slaviša Putić, vanredni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
2. Dr Radoslav Aleksić, redovni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
3. Dr Milorad Zrilić, docent
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
4. Dr Saša Drmanić, docent
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
5. Dr Zijah Burzić, naučni savetnik
Vojno-tehnički institut, Beograd
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
53
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu održanoj 20.10.2011. godine određeni smo za članove Komisije za ocenu i odbranu
doktorske disertacije mr Tanje J. Nikolić, dipl. inž., pod naslovom: „Dobijanje biološki aktivnih
vlakana na bazi selektivno oksidisane celuloze“.
Posle pregleda doktorske disertacije kandidata mr Tanje J. Nikolić, Komisija podnosi
Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta sledeći
IZVEŠTAJ
o urađenoj doktorskoj disertaciji
1. UVOD
Naslov i obim disertacije
Doktorska disertacija mr Tanje J. Nikolić, dipl. inž., pod naslovom: „Dobijanje biološki aktivnih
vlakana na bazi selektivno oksidisane celuloze“ napisana je na 152 strane, sadrži 80 slika, 21
tabelu i 305 literaturnih navoda. Sadržaj teze je izražen kroz uobičajenu strukturu: Izvod (na
srpskom i engleskom jeziku), Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalni deo, Zaključak i Literatura.
Hronologija odobravanja i izrade disertacije
• 21.05.2009. godine - sednica Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta na kojoj
je doneta Odluka o odobravanju predloga teme doktorske disertacije mr Tanje J. Nikolić, dipl. inž.,
pod nazivom „Dobijanje biološki aktivnih vlakana na bazi selektivno oksidisane celuloze“; za
mentora ove doktorske disertacije imenovana je dr Mirjana Kostić, vanredni profesor.
• 03.07.2009. godine - sednica Veća naučnih oblasti tehničkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na
kojoj je data saglasnost na predlog teme doktorske disertacije mr Tanje J. Nikolić, pod nazivom:
„Dobijanje biološki aktivnih vlakana na bazi selektivno oksidisane celuloze”.
• 20.10.2011. godine - sednica Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta na kojoj
je doneta Odluka o imenovanju članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr
Tanje J. Nikolić, dipl. inž., pod nazivom „Dobijanje biološki aktivnih vlakana na bazi
selektivno oksidisane celuloze”.
Mesto disertacije u naučnoj oblasti
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju oblasti hemije i tehnologije
vlakana, za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.
Biografski podaci o kandidatu
Kandidat mr Tanja J. Nikolić, dipl. inž., rođena je 21.02.1970. godine u Nišu, gde je
završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Školske 1990/91. godine upisala se na Višu
tehničku tekstilnu školu u Leskovcu i diplomirala na smeru konfekcija, oktobra 1993. godine, sa
prosečnom ocenom 8,27 i ocenom 10 na diplomskom radu. Tehnološki fakultet Univerziteta u
54
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
Nišu upisala je školske 1994/95. godine. Oktobra 2001. godine diplomirala je na smeru hemijsko i
biohemijsko inženjerstvo sa prosečnom ocenom 9,30 i ocenom 10 na diplomskom radu.
Postdiplomske studije na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Nišu upisala je 2001.
godine i položila sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 10,00.
Magistarsku tezu pod nazivom „Dobijanje antimikrobnih medicinskih materijala na bazi
celuloze“ odbranila je u septembru 2008. godine.
Za stručno usavršavanje na postdiplomskim studijama dobila je stipendiju Republičkog
zavoda za Tržište rada, za 2003. godinu. U školskoj 2003/04. godini angažovana je kao saradnik u
nastavi - izvođenje vežbi iz predmeta Enzimologija na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu.
U martu 2009. godine, mr Tanja J. Nikolić prijavila je izradu doktorske disartacije pod
naslovom „Dobijanje biološki aktivnih vlakana na bazi selektivno oksidisane celuloze“ na
Tehnološko-metalurškom fakultetu, na Katedri za Tekstilno inženjerstvo, pod mentorstvom dr
Mirjane Kostić.
Od 2006. godine Tanja J. Nikolić je stalno zaposlena na Visokoj strukovnoj školi za
tekstil u Leskovcu, najpre kao stručni saradnik za predmete Hemija I i Hemija II, a od školske
2006/07. godine i za predmet Tekstilna vlakna. U školskoj 2007/08. godini povereno joj je
izvođenje nastave i vežbi iz predmeta Vlakna visokih performansi. Januara 2009. godine izabrana
je u zvanje Predavača za užu oblast Mehanička, konfekcijska i hemijska tekstilna tehnologija i
hemijsko inženjerstvo i predmet Vlakna visokih performansi, a 2010. godine i za predmet
Tekstilna vlakna. Angažovana je na projektu Ledib koji finansira Vlada Kraljevine Danske.
Mr Tanja J. Nikolić je koautor jednog udžbenika iz oblasti Tekstilnih vlakana i autor ili
koautor ukupno 13 radova, koji su objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima, ili saopšteni
na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Objavila je jedan rad u vrhunskom časopisu
međunarodnog značaja (M21), jedan rad u časopisu međunarodnog značaja (M23), dva rada
štampana u celini na naučnim skupovima međunarodnog značaja (M33), jedan rad u časopisu
nacionalnog značaja (M52), tri rada u naučnom časopisu (M53), dva rada štampana u celini na
skupu nacionalnog značaja (M63), jedan rad štampan u izvodu na skupu nacionalnog značaja
(M64) i dva rada u stručnom časopisu.
2. OPIS DISERTACIJE
Struktura i sadržaj disertacije
Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
Doktorska disertacija mr Tanje J. Nikolić pisana je u skladu sa standardnom
metodologijom pisanja naučnih radova. Sadržaj disertacije prikazan je kroz pet celina: Uvod,
Teorijski deo, Eksperimentalni deo, Zaključak i Literatura. Na početku disertacije dat je kratak
izvod na srpskom i engleskom jeziku, kao i spisak karakterističnih skraćenica i korišćenih simbola.
U Izvodu disertacije navedeni su predmet i ciljevi istraživanja, kao i osnovni rezultati
istraživanja koji se odnose na analizu uticaja parametara perjodatne oksidacije na hemijska, fizička
i sorpciona svojstva prirodnih i regenerisanih celuloznih vlakana, kao i količinu, aktivnost i
stabilnost biološki aktivnog sredstva tripsina imobilisanog na oksidisanim celuloznim vlaknima.
U Uvodu je istaknut značaj celuloze, kao najrasprostranjenijeg bioobnovljivog prirodnog
polimera, kao i značaj istraživanja u oblasti modifikovanja celuloze, sa posebnim naglaskom na
hemijsko modifikovanje upotrebom oksidacionih agenasa, u cilju dobijanja oksidisane celuloze,
oksiceluloze, koja predstavlja značajnu klasu biokompatibilnih i bioresorptivnih polimera.
Naglašena je mogućnost dobijanja dialdehid celuloze različitog stepena oksidacije primenom
visoko selektivne perjodatne oksidacije i predočena potreba da se ispita uticaj uslova oksidacije na
strukturu i svojstva prirodnih (pamuk) i hemijskih (viskoza) celuloznih vlakana, kao i mogućnost
upotrebe dialdehid celuloze kao polazne osnove za dobijanje biološki aktivnih vlakana postupkom
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
55
imobilizacije tripsina, enzima koji nalazi primenu u tretmanima rana, što predstavlja osnovni
motiv i predmet istraživanja u okviru ove disertacije.
U Teorijskom delu disertacije izvršen je literaturni pregled predmetne oblasti, izložen
kroz četiri poglavlja: Struktura i svojstva celuloze, Struktura i svojstva prirodnih i hemijskih
celuloznih vlakana, Reaktivnost celuloze i Imobilizacija enzima na tekstilnim materijalima.
U prvom poglavlju sistematizovani su najznačajniji literaturni podaci o hemijskom
sastavu, strukturi i svojstvima celuloze, kao osnovne gradivne supstance ćelijskih zidova biljnog
sveta i važne obnovljive sirovine za dobijanje niza proizvoda različite namene. Istaknuta je
jedinstvena hemijska struktura celuloze, kao i njena svojstva, kao što su: hidrofilnost,
biokompatibilnost, biodegradabilnost, netoksičnost, stereoregularnost, polifunkcionalnost
(reaktivnost hidroksilnih grupa), sposobnost obrazovanja superstruktura, sorpcije i sl., što je
veoma značajno za primenu celuloze kao bazičnog materijala. Poznavanje strukturne
organizovanosti celuloze, koja je u okviru ovog poglavlja predstavljena na molekulskom,
nadmolekulskom i morfološkom nivou, predstavlja osnovu za razumevanje hemijskog i fizičkog
ponašanja celuloznih vlakana.
U drugom poglavlju prikazane su osnovne karakteristike prirodnih i hemijskih celuloznih
vlakana, pri čemu je posebna pažnja posvećena pamučnim i viskoznim vlaknima. Celulozna
vlakna spadaju po utrošenim količinama u najznačajnije tekstilne sirovine u svetu, a po svojstvima
u najplemenitije i najpoželjnije tekstilne materijale u veoma širokom dijapazonu njihove primene.
Pamučna i viskozna vlakna predstavljaju najznačajnija celulozna vlakna za primenu u medicini,
zahvaljujući izuzetnim karakteristikama koje ih odlikuju: sorpcija vlage i tečnosti, mekoća, afinitet
prema koži, antistatičko ponašanje, visoka mehanička stabilnost i lako pranje i/ili sterilizacija,
zbog čega su odabrana za modifikovanje natrijum-perjodatom i dobijanje biološki aktivnih
vlakana.
U trećem poglavlju dat je osvrt na reaktivnost celuloze izložen kroz celine: dejstvo vode,
alkalija, kiselina i oksidacionih sredstava na celulozu. Kao posebna celina u okviru ovog poglavlja
dat je temeljan pregled dosadašnjih dostignuća i objavljenih radova iz oblasti oksidacije celuloze
perjodatima, što predstavlja osnovu za eksperimentalni deo ove doktorske disertacije. Na osnovu
detaljnog pregleda literaturnih podataka utvrđeno je da su dosadašnja istraživanja uticaja
perjodatne oksidacije na svojstva celuloznih materijala uglavnom fokusirana na različite vrste
tehničke celuloze.
U četvrtom poglavlju prikazani su tekstilni materijali sa imobilisanim enzimima uz
pregled metoda za njihovo dobijanje, kao i postignutih bioloških aktivnosti. Pregled dosadašnjih
istraživanja na polju dobijanja heterogenih biokatalizatora na bazi celuloznih vlaknastih materijala
i tripsina čini posebnu celinu u ovom poglavlju, zajedno sa sistematizovanim najznačajnijim
literaturnim podacima o strukturi i svojstvima tripsina i njegovoj ulozi u terapijama, posebno u
lečenju rana. U istom poglavlju opisane su najaktuelnije metode za određivanje sadržaja proteina i
aktivnosti enzima.
Eksperimentalni deo disertacije organizovan je u dva poglavlja: Materijal i metode i
Rezultati i diskusija.
U petom poglavlju opisana je metodologija rada. Pored pregleda i karakteristika
materijala koji su korišćeni za dobijanje biološki aktivnih celuloznih vlakana, dati su detalji o
pripremi rastvora, primenjenim metodama i aparaturi. Detaljno su opisani postupci hemijskog
modifikovanja celuloznih vlaknastih materijala i dobijanja bioaktivnih celuloznih vlakana sa
imobilisanim tripsinom.
Šesto poglavlje, Rezultati i diskusija, podeljeno je na tri dela.
U prvom delu ovog poglavlja prikazane su karakteristike polazne, nemodifikovane
pamučne i viskozne pređe koje su korišćene kao podloga za dobijanje biološki aktivnih celuloznih
vlakana.
56
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
U drugom delu poglavlja, Karakteristike oksidisane pamučne i viskozne pređe, dat je
prikaz rezulatata ispitivanja uticaja vremena oksidacije i koncentracije oksidacionog sredstva
natrijum-perjodata na svojstva ispitivanih celuloznih vlakana sa diskusijom rezultata. Tok reakcije
oksidacije uzoraka pređe praćen je merenjem utroška perjodata. Ispitivanje dejstva perjodatne
oksidacije na hemijska i fizička svojstva pamučne i viskozne pređe izvršeno je određivanjem
sadržaja aldehidnih grupa, finoće i prekidne jačine pređa. Pokazano je da perjodatna oksidacija
omogućava uvođenje značajnih količina aldehidnih grupa u celulozna vlakna (maksimalne
količine aldehidnih grupa iznose 99,2 µmol/g i 1284,0 µmol/g za oksidisana vlakna pamuka i
viskoze, respektivno), pri čemu se količina uvedenih funkcionalnih grupa može kontrolisati
izborom uslova modifikovanja. Perjodatna oksidacija nema značajan uticaj na gubitak mase
modifikovane celulozne pređe i izaziva minimalno povećanje finoće oksidisane pređe. Prekidna
jačina oksidisane pamučne i viskozne pređe se ne menja značajno za vreme oksidacije u periodu 0180 minuta. Međutim, sa produženjem vremena reakcije iznad 180 minuta, prekidna jačina se
značajno smanjuje. Utvrđeno je da perjodatna oksidacija dovodi do promena u strukturi i
kristalnosti celuloze i utiče na njena sorpciona svojstva. U poređenju sa nemodifikovanim
vlaknima, oksidisana pamučna i viskozna vlakna pokazuju povećanje sorpcije vlage i smanjenje
vrednosti sposobnosti zadržavanja vode i sorpcije joda. Radi boljeg razumevanja ponašanja
ispitivanih pamučnih i viskoznih vlakana tokom mokrih obrada, proučena je korelacija između
njihove strukture i njihovih sorpcionih svojstava. Primenom SEM tehnike analizirane su promene
u reljefu površine oksidisanih pamučnih i viskoznih vlakana i utvrđena je saglasnost sa njihovim
gubitkom mase, promenom finoće, sorpcionih svojstava i promenom njihovih prekidnih
karakteristika.
U trećem delu poglavlja, koji je naslovljen kao Karakteristike pamučne i viskozne pređe
sa imobilisanim tripsinom, detaljno je opisano dobijanje biološki aktivnih vlakana. Oksidisana
celulozna vlakna sa različitim sadržajem aldehidnih grupa korišćena su kao nosači za imobilizaciju
tripsina. U ovom procesu amino grupe tripsina reaguju sa aldehidnim grupama oksidisanih
celuloznih vlakana uz obrazovanje odgovarajućih Schiff-ovih baza. Za imobilizaciju tripsina na
oksidisanim vlaknima primenjene su dve procedure: direktna na pamuku i indirektna na viskozi,
uvođenjem proteina BSA i glutaraldehida. Dobijena celulozna vlakna sa imobilisanim tripsinom
okarakterisana su sa aspekta sadržaja proteina, aktivnosti enzima i njegove stabilnosti pri
lagerovanju. Ispitivanja su pokazala da oksidisana viskozna vlakna vezuju veće količine proteina u
odnosu na oksidisana pamučna vlakna (maksimalna količina imobilisanog tripsina iznosi 8,35
mg/g viskozne pređe i 6,1 mg/g pamučne pređe), kao i da oksidisana viskozna vlakna ispoljavaju
niže vrednosti imobilisane aktivnosti (do 0,78 U/g) u poređenju sa oksidisanim pamučnim
vlaknima (do 1,22 U/g). Ispitivanjem stabilnosti tripsina imobilisanog na oksidisanoj pamučnoj i
viskoznoj pređi tokom 60 dana skladištenja na 4 °C i sobnoj temperaturi dokazano je da je
stabilnost imobilisanog tripsina značajno poboljšana u poređenju sa slobodnim enzimom, kao i da
je stabilnost veća na 4 °C. Takođe je dokazano da tripsin ostaje čvrsto vezan na oksidisanim
vlaknima, čime je potvrđeno da je stabilnost veze tripsin-oksidisano celulozno vlakno veoma
dobra. Na osnovu rezultata sprovedenih ispitivanja definisani su optimalni uslovi modifikovanja u
zavisnosti od željenih svojstava i primene bioaktivnih celuloznih vlakana.
U sedmom poglavlju, Zaključak, istaknuti su najvažniji rezultati ispitivanja i najvažniji
doprinosi disertacije.
Na kraju disertacije navedena je Literatura, osmo poglavlje, koje sadrži sve reference
korišćene u radu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
57
3. OCENA DISERTACIJE
Savremenost, originalnost i značaj
Usled orijentacije sveta ka ekološkim i održivim hemijskim tehnologijama, značaj resursa
kao što su celuloza i celulozna vlakna, odnosno derivati celuloze, postaje sve značajniji, što je
dovelo do renesanse u istraživanjima u oblasti celuloze. Izuzetan potencijal celuloze leži u njenoj
molekulskoj strukturi, koja daje odlične mogućnosti kao matriks za dizajniranje bioaktivnih,
biokompatibilnih i inteligentnih materijala. Značajnu klasu biokompatibilnih i bioresorptivnih
polimera predstavlja oksidisana celuloza, oksiceluloza, koja, uprkos tome što je dokazana kao
hemostatički agens i široko se koristi u kliničkoj praksi, i dalje privlači veliku pažnju i ispituju se
njene potencijalno nove primene.
Istraživanja u ovoj doktorskoj disertaciji pružaju nova saznanja o uticaja visoko
selektivnog oksidacionog sredstva natrijum-perjodata na svojstva prirodnih (pamuk) i hemijskih
(viskoza) celuloznih vlakana, kao i o postupku dobijanja i svojstvima biološki aktivnih vlakana
dobijenih imobilizacijom tripsina na oksidisanim celuloznim vlaknima. U radu su istraženi
uzajamni odnosi i uticaji strukture i svojstava različitih celuloznih vlakana, uslova oksidacije i
parametara imobilizacije tripsina i postignutih efekata bioaktivnog dejstva celuloznih vlakana sa
imobilisanim tripsinom. Takođe, određeni su optimalni uslovi modifikovanja u zavisnosti od
moguće dalje upotrebe bioaktivnih celuloznih vlakana.
Utvrđena je korelacija između uslova oksidacije, količine uvedenih aldehidnih grupa i
svojstava modifikovanih pamučnih i viskoznih vlakana i prvi put su kroz ovu disertaciju objavljeni
podaci o uticaju perjodatne oksidacije na sorpciona svojstva pamučnih i viskoznih vlakana, što je
omogućilo bolje razumevanje promena u strukturi ovih vlakana do kojih dolazi tokom perjodatne
oksidacije. Pored toga, utvrđena je korelacija između uslova oksidacije, sadržaja uvedenih
aldehidnih grupa i količine i aktivnosti tripsina imobilisanog na oksidisanim celuloznim vlaknima,
i ovakva zavisnost do sada nije zabeležena u literaturi. Od posebnog značaja je mogućnost da se
izborom uslova oksidacije mogu dobiti pamučna i viskozna vlakna sa određenim sadržajem
aldehidnih grupa, a time i konkretnim vrednostima količine i aktivnosti imobilisanog tripsina,
mehaničkim i sorpcionim svojstvima, čime je omogućeno njihovo prilagođavanje željenoj nameni
finalnog proizvoda.
S obzirom da tripsin poseduje anti-inflamatorna, anti-toksična, nekrolitička i drenažna
svojstva, kao i da se pamuk i viskoza tradicionalno koriste kao sredstva za previjanje, dobijena
celulozna vlakna sa vezanim tripsinom imaju potencijal za primenu u medicini. Vlakna sa
imobilisanim enzimima za biomedicinske primene omogućavaju da se reše neka ograničenja u
vezi sa primenom enzima u kliničkoj praksi, da se učine stabilnijim, manje imunogenim i
toksikogenim, da se koriste više puta i u dužim vremenskim periodima. Proizvodnja vlakana sa
imobilisanim enzimima predstavlja obećavajući pravac razvoja u oblasti biološki aktivnih vlakana
i budući rad na ovom polju bi bio od izuzetnog praktičnog značaja.
Rezultati doktorske disertacije mr Tanje J. Nikolić predstavljaju značajan doprinos
razvoju biološki aktivnih vlakana, koja su dobijena imobilizacijom tripsina na selektivno
oksidisanim celuloznim vlaknima. Na osnovu opsežnog pregleda svetske literature, može se
zaključiti da se istraživanja vezana za predmet ovog rada uklapaju u svetske trendove i ukazuju na
značaj i aktuelnost proučavane problematike.
Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U literaturnom pregledu doktorske disertacije dato je 305 literaturnih navoda, korišćenih
prilikom izrade ove disertacije. Najveći broj navedenih izvora čine najnoviji objavljeni radovi sa
tematikom od suštinskog značaja za izradu doktorske disertacije. Navedene reference sadrže
eksperimentalne rezultate istraživanja mnogih istraživača, analizu i diskusiju dobijenih rezultata i
58
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
izvedene zaključke, kao i teorijske osnove primenjenih metoda ispitivanja, njihove mogućnosti i
ograničenja.
U naučnoj literaturi danas se može naći dosta podataka o perjodatnoj oksidaciji tehničke
celuloze različitog porekla. S druge strane, postoji malo podataka o uticaju perjodatne oksidacije
na svojstva tekstilnih celuloznih (pamučnih i viskoznih) vlakana, dok o uticaju perjodatne
oksidacije na sorpciona svojstva ovih vlakana nije bilo dostupnih podataka u literaturi. Takođe, u
stručnoj literaturi postoji izuzetno malo podataka o pripremi heterogenih biokatalizatora na bazi
celuloznih vlaknastih materijala i tripsina, posebno na bazi perjodatom oksidisanih celuloznih
vlakana. U dostupnoj literaturi nema podataka o uticaju uslova perjodatne oksidacije na količinu i
aktivnost tripsina imobilisanog na oksidisanim celuloznim vlaknima.
Iz obrazloženja predložene teme doktorske disertacije i objavljenih radova, kao i iz popisa
literature koja je korišćena u istraživanju, uočava se adekvatno poznavanje predmetne oblasti
istraživanja, kao i poznavanje aktuelnog stanja istraživanja u ovoj oblasti u svetu.
Analiza primenjenih naučnih metoda i njihova adekvatnost za sprovedeno istraživanje
Naučne metode korišćene u istraživanju i opisane u ovoj doktorskoj disertaciji
primenjene su za ispitivanje svojstava i strukture pamučnih i viskoznih vlakana modifikovanih
perjodatom, kao i karakterisanje dobijenih celuloznih vlakana sa imobilisanim tripsinom.
Uticaj promene parametara oksidacije na strukturu i svojstva celuloznih vlakana praćen
je standardnim metodama za karakterisanje i ispitivanje vlakana, uključujući i instrumentalne
metode analize. Sadržaj aldehidnih grupa u celuloznim vlaknima određen je primenom kalcijumacetatne metode (volumetrijska metoda). Prema rezultatima objavljenim u literaturi (PraskaloMilanovic et al., J. Appl. Polym. Sci., 117, 1772-1779, 2010), Ca-acetatna metoda je uporediva sa
potenciometrijskom titracijom. Gubici mase, koji nastaju kao posledica modifikovanja pređe
natrijum-perjodatom, određeni su na osnovu razlike u masi apsolutno suvog uzorka pre i posle
modifikovanja. Određivanje finoće pamučne i viskozne pređe izvršeno je po metodi definisanoj
standardom SRPS ISO 2060. Merenje prekidne jačine pređe izvršeno je na uređaju Tex Test
(Švajcarska), sa klemama na rastojanju od 100 mm i brzinom donje kleme od 150 mm/min.
Promene u sorpcionim svojstvima pamučne i viskozne pređe okarakterisane su određivanjem
sorpcije vlage, sposobnosti zadržavanja vode i sorpcije joda. Sadržaj vlage u polaznim i
perjodatom modifikovanim uzorcima pamučne i viskozne pređe određen je gravimetrijskom
metodom definisanom standardom SRPS F.S3.101. Sposobnost zadržavanja vode pređe
određivana je standardnom metodom, koja se bazira na određivanju količine vode koju ispitivani
uzorci mogu da apsorbuju i zadrže nakon potapanja u destilovanu vodu i centrifugiranja. Za
određivanje sorpcije joda korišćena je metoda Schwertassek-a (volumetrijska metoda). Promene u
izgledu površine oksidisanih pamučnih i viskoznih vlakana i obrazovanih enzim-aktivnih vlakana
vezivanjem tripsina za oksidisana vlakna proučene su SEM tehnikom. Navedena ispitivanja rađena
su u cilju što preciznijeg definisanja veza između uslova oksidacije i svojstava modifikovanih
vlakana.
Dobijena celulozna vlakna sa imobilisanim tripsinom okarakterisana su određivanjem
količine vezanih proteina, katalitičke aktivnosti i stabilnosti enzima pri lagerovanju
(spektrofotometrijske metode). Količina tripsina imobilisanog na pređi određivana je iz bilansa
mase, kao razlika između količine proteina u rastvoru pre imobilizacije i sume proteina u rastvoru
posle imobilizacije i u svim vodama od ispiranja. Ispitivanje sadržaja proteina vršeno je po metodi
Bradford-a. Za merenje količine proteina između 10 i 100 µg proteina korišćeno je standardno
ispitivanje, dok je za detektovanje manjih količina proteina, između 1 i 10 µg, korišćeno
mikroispitivanje. Ispitivanje i praćenje aktivnosti tripsina u rastvoru i u imobilisanom stanju
vršeno je na osnovu početne brzine hidrolize supstrata N-α-benzoil-DL-arginin-p-nitroanilid
hidrohlorid. Enzimskom hidrolizom ovog supstrata, koji je bezbojan, oslobađa se žuto obojeni p-
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
59
nitroanilin. Količina obrazovanog proizvoda srazmerna je povećanju intenziteta žute boje, koji je
na spektrofotometru (UV-VIS spektrofotometar SP6-550 Pye Unicam) meren kao apsorbancija na
410 nm, u jednakim vremenskim intervalima.
Ocena primenljivosti i verifikacije ostvarenih rezultata
Na osnovu sinteze do sada objavljenih literaturnih podataka, eksperimentalnih
ispitivanja i dobijenih rezultata u okviru ove doktorske disertacije, ostvaren je značajan doprinos
razvoju biološki aktivnih vlakana. Od posebnog je značaja mogućnost da se na osnovu izvršenog
ispitivanja efikasnosti dobijenih celuloznih materijala sa imobilisanim tripsinom mogu izraditi
biomedicinski tekstilni materijali, u obliku npr. gaze i zavoja, koji se mogu koristiti za lečenje
rana. Dobra biokompatibilnost celuloznih materijala, nekrolitička, anti-inflamatorna, anti-toksična
i drenažna svojstva tripsina kao i ostvarena visoka stabilnost formiranih biološki aktivnih vlakana
kvalifikuju ove enzim-aktivne materijale za kliničku upotrebu.
Ocena sposobnosti kandiata za samostalan naučni rad
Dosadašnja istraživačka i stručna delatnost kandidata ogleda se u iskustvu u radu u oblasti
tekstilnog inženjerstva. U svom radu posebnu pažnju posvetila je razvoju biološki aktivnih
vlakana. Kandidat je tokom izrade doktorske disertacije pokazao izuzetnu naučno-istraživačku
sposobnost za samostalan naučni rad. Sistematičnost u koncipiranju rada, pripremi i vođenju
eksperimenata, kao i u analizi rezultata, ukazuju na to da kandidat Tanja J. Nikolić poseduje
sposobnost i kvalitet koji su potrebni za samostalan rad.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Kandidat je svojim rezultatima dao doprinos nauci u oblasti razvoja i karakterizacije
biološki aktivnih vlakana na bazi selektivno oksidisanih prirodnih i hemijskih celuloznih vlakana.
Razvijen je postupak za dobijanje enzim-aktivnih vlakana sa anti-inflamatornim svojstvom
imobilizacijom molekula tripsina na oksidisanim celuloznim vlaknima.
U radu su proučeni uzajamni odnosi i uticaji strukture i svojstava različitih celuloznih
vlakana, uslova oksidacije i parametara imobilizacije tripsina i postignutih efekata bioaktivnog
dejstva celuloznih vlakana sa imobilisanim tripsinom. Takođe, određeni su optimalni uslovi
modifikovanja u zavisnosti od moguće dalje upotrebe biološki aktivnih celuloznih vlakana.
Utvrđena je korelacija između uslova oksidacije, sadržaja uvedenih aldehidnih grupa i
svojstava modifikovanih pamučnih i viskoznih vlakana, što omogućava optimizovanje procesa
oksidacije natrijum-perjodatom u zavisnosti od željene primene dobijene dialdehid celuloze.
Izvršeno je detaljno karakterisanje modifikovanih celuloznih vlakana što je omogućilo bolje
razumevanje procesa perjodatne oksidacije i veze između strukture i svojstava oksidisane celuloze.
Primenom skenirajuće elektronske mikroskopije izvršena je analiza mikrostrukture dobijenih
modifikovanih vlakana, što je značajno ne samo za njihovu karakterizaciju, već ukazuje i na
valjanost parametara oksidacije koji su primenjeni u postupku njihovog dobijanja.
Osim toga, razjašnjeni su fenomeni procesa dobijanja biološki aktivnih vlakana na bazi
selektivno oksidisanih celuloznih vlakana imobilizacijom tripsina. Utvrđena je korelacija između
uslova oksidacije, sadržaja uvedenih aldehidnih grupa i količine i aktivnosti tripsina imobilisanog
na oksidisanim celuloznim vlaknima. Takođe, proučena je stabilnost formiranih biološki aktivnih
vlakana. Dobijena bioaktivna celulozna vlakna sa imobilisanim tripsinom pokazala su visoku
stabilnost, u poređenju sa slobodnim enzimom, pri skladištenju tokom dužeg vremenskog perioda
što ukazuje na potencijal sistema tripsin-selektivno oksidisana celuloza za primenu u medicini.
Na osnovu izloženog može se zaključiti da doktorska disertacija ima i naučni i praktični
značaj.
60
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
Kritička analiza rezultata istraživanja
Na osnovu definisanih ciljeva istraživanja određena je metodologija istraživanja koja je
primenjena u doktorskoj disertaciji. S obzirom na složenost problematike, primenjeno je više
metoda istraživanja. Za proučavanje uzajamnih odnosa i uticaja strukture i svojstava pamučnih i
viskoznih vlakana i uslova oksidacije primenjene su metode kojima su polazna i oksidisana vlakna
okarakterisana sa aspekta sadržaja aldehidnih grupa, fizičko-mehaničkih i sorpcionih svojstava,
indeksa i stepena kristalnosti i mikromorfoloških karakteristika. Utvrđena je korelacija između
uslova oksidacije, uvedenih aldehidnih grupa i ispitivanih svojstava modifikovanih celuloznih
vlakana. Ispitivanje morfoloških karakteristika modifikovanih vlakana izvršeno je pomoću
skenirajuće elektronske mikroskopije. Analiza je pokazala da je došlo do promena u reljefu
površine oksidisanih pamučnih i viskoznih vlakana i ove promene su u saglasnosti sa njihovim
gubitkom mase, promenom finoće, sorpcionih svojstava i promenom njihovih prekidnih
karakteristika.
Utvrđena je korelacija između uslova perjodatne oksidacije, sadržaja uvedenih aldehidnih
grupa i količine i aktivnosti tripsina imobilisanog na oksidisanim celuloznim vlaknima. Generalno,
veće vrednosti sadržaja proteina i aktivnosti enzima zabeležene su kod vlakana koja su oksidisana
većom koncentracijom natrijum-perjodata i ovi rezultati su u saglasnosti sa rezultatima
određivanja sadržaja aldehidnih grupa. Rezultati dobijeni za specifičnu aktivnost i količinu
kovalentno vezanog tripsina su u skladu sa rezultatima koje su objavili drugi autori. Ispitivanja
stabilnosti tripsina u slobodnom i u imobilisanom obliku tokom 60 dana skladištenja pokazala su
da je stabilnost tripsina koji je imobilisan na oksidisanim celuloznim vlaknima značajno
poboljšana u poređenju sa slobodnim enzimom, kao i da je stabilnost veća na 4 °C u odnosu na 25
°C, što je takođe u skladu sa rezultatima drugih istraživača. Pored toga, ispitivanja stabilnosti
imobilisanog tripsina su pokazala da je katalitička aktivnost enzima sačuvana u visokom stepenu
(85 %) i nakon godinu dana lagerovanja na 4 °C, čime je potvrđeno da je stabilnost veze tripsin –
oksidisano celulozno vlakno veoma dobra, što može biti korisno u predviđanju trajnosti enzimaktivnog dejstva ovih materijala i proizvoda na njihovoj osnovi.
Dobijeni rezultati ukazuju na efikasnu mogućnost primene perjodatne oksidacije na
prirodna i hemijska celulozna vlakna u cilju dobijanje dialdehid celuloze različitog stepena
oksidacije, kao i mogućnost dobijanja biološki aktivnih pamučnih i viskoznih vlakana sa
imobilisanim tripsinom na bazi dialdehid celuloze kao polazne osnove.
Može se uočiti da su rezultati dobijeni primenom različitih metoda u saglasnosti, kao i da
se međusobno dopunjavaju, što ukazuje na adekvatan izbor metodologije ispitivanja u okviru ove
doktorske disertacije.
Očekivana primena rezultata u praksi
Na osnovu rezultata ispitivanja u okviru ove doktorske disertacije može se očekivati
široka primena dobijenih biološki aktivnih vlakana u hirurgiji, posebno za lečenje rana. Dobijena
pamučna i viskozna vlakna sa imobilisanim tripsinom mogla bi da posluže kao biomedicinski
tekstilni materijali, u obliku npr. gaze i zavoja, namenjeni prvenstveno za tretman rana, s obzirom
da poseduju nekrolitička, anti-inflamatorna, anti-toksična i drenažna svojstva. U poređenju sa
primenom nativnog tripsina u terapeutske svrhe, prednost upotrebe dobijenih celuloznih vlakana sa
imobilisanim tripsinom ogledala bi se u značajnom povećanju efikasnosti terapije, smanjenju
alergijskih reakcija i smanjenju utroška enzima (zbog produženog dejstva).
Praktičan značaj dobijenih rezultata ogleda se i u mogućnosti prilagođavanja sadržaja i
aktivnosti imobilisanog tripsina, kao i mehaničkih i sorpcionih svojstava, željenoj nameni finalnog
proizvoda jednostavnim izborom uslova perjodatne oksidacije pamučnih i viskoznih vlakana.
Pored toga, ostvaren visok stepen stabilnosti imobilisanog tripsina i njegove veze sa oksidisanim
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
61
vlaknima omogućava predviđanje trajnosti enzim-aktivnog dejstva ovih materijala i proizvoda na
njihovoj osnovi.
Dobijena selektivno oksidisana pamučna i viskozna vlakna su pokazala značajan stepen
smanjenja sposobnosti zadržavanja vode, pa se kao takva mogu koristiti za proizvodnju
kompozitnih higijenskih materijala, kod kojih je poželjno da se sastoje od slojeva koji ispoljavaju
specifični hidrofilni/hidrofobni gradijent kroz debljinu, a koji se tradicionalno proizvode od
sintetičkih materijala.
Verifikacija rezultata u časopisima i saopštenjima na konferencijama
Objavljeni naučni radovi i saopštenja koji čine deo doktorske disertacije
Deo rezultata iz doktorske disertacije kandidat je prezentovao naučnoj javnosti u zemlji
i inostranstvu publikovanjem: jednog rada u vrhunskom časopisu međunarodnog značaja (M21),
jednog rada u časopisu međunarodnog značaja (M23), jednog rada štampanog u celini na naučnom
skupu međunarodnog značaja (M33), jednog rada štampanog u celini na skupu nacionalnog
značaja (M63) i jednog rada štampanog u izvodu na skupu nacionalnog značaja (M64).
M21 Rad u vrhunskom časopisu međunarodnog značaja
1.
Tanja Nikolic, Mirjana Kostic, Jovana Praskalo, Biljana Pejic, Zivomir Petronijevic,
Petar Skundric, Sodium periodate oxidized cotton yarn as carrier for immobilization of
trypsin, Carbohydrate Polymers, 82 (2010) 976-981; ISSN 0144-8617 (IF=3,167)
M23 - Rad u časopisu međunarodnog značaja
1.
Tanja Nikolić, Mirjana Kostić, Jovana Praskalo, Živomir Petronijević, Petar Škundrić,
Sorption properties of periodate oxidized cotton, Chemical Industry and Chemical
Engineering Quarterly, 17 (3) (2011) 367-374; ISSN 1451-9372 (IF=0.580)
M33 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
1.
M. Kostic, T. Nikolic, J. Milanovic, B. Pejic, A. Kramar, Studies on oxidative modifications
of natural and man-made cellulose fibers by periodate oxidation sistem, Proc. Book of Italic
6 (Italian meeting on lignocellulosic chemistry), Tuscia University, Viterbo, Italy, 5-8
September 2011, 31-34; ISBN 978-88-95688-65-7
M63 Saopštenje sa nacionalnog skupa štampano u celini
1.
B. M. Pejić, M. Kostić, J. Praskalo-Milanović, T. Nikolić, P. Škundrić, Uticaj perjodatne
oksidacije na sorpciona svojstva vlakana pamuka, Zbornik radova, 48. Savetovanje
Srpskog hemijskog društva, Novi Sad, 17-18 april 2010, T04, 279-282; ISBN 978-867132-042-9
M64 Saopštenje sa nacionalnog skupa štampano u izvodu
1.
Tanja Nikolić, Mirjana Kostić, Jovana Praskalo, Živomir Petronijević, Petar Škundrić,
Sorpciona svojstva pamuka oksidovanog perjodatom, IX Simpozijum sa međunarodnim
učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj", Leskovac, 21-22 oktobar 2011,
Zbornik izvoda radova, 205; ISBN 978-86-82367-92-5
62
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
5. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Imajući u vidu dobijene rezultate i na osnovu svega izloženog, Komisija smatra da
doktorska disertacija mr Tanje J. Nikolić pod naslovom: „Dobijanje biološki aktivnih vlakana
na bazi selektivno oksidisane celuloze“ predstavlja originalan naučni doprinos proučavanju i
osvajanju postupaka dobijanja biološki aktivnih vlakana. Ovom doktorskom disertacijom kandidat
je dao značajan doprinos u oblasti hemije i tehnologije vlakana, što je potvrđeno objavljivanjem
radova u časopisima međunarodnog značaja i saopštenjima na međunarodnim i nacionalnim
skupovima.
Komisija smatra da doktorska disertacija kandidata mr Tanje J. Nikolić pod naslovom:
„Dobijanje biološki aktivnih vlakana na bazi selektivno oksidisane celuloze“ u potpunosti
ispunjava sve zahtevane kriterijume i da je kandidat ispoljio izuzetnu naučno-istraživačku
sposobnost u svim fazama izrade ove disertacije.
Imajući u vidu kvalitet i originalnost dobijenih rezultata kao i naučni doprinos,
Komisija pozitivno ocenjuje doktorsku disertaciju i predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da prihvati ovaj Izveštaj i da ga zajedno sa
urađenom doktorskom disertacijom učini dostupnim na uvid javnosti u zakonski predviđenom
roku, kao i da nakon završetka ove procedure pozove kandidata mr Tanju J. Nikolić na usmenu
odbranu disertacije pred Komisijom u istom sastavu.
Beograd, 02.11.2011. god.
Članovi Komisije:
1.
Dr Mirjana Kostić, vanredni profesor,
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
2.
Dr Petar Škundrić, redovni profesor,
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
3.
Dr Živomir Petronijević, redovni profesor,
Tehnološki fakultet, Leskovac
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
63
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu održanoj 22.09.2011. god. imenovani smo za članove Komisije sa zadatkom da prema
članu 59. Zakona o aučnoistraživačkoj delatnosti, člana 32. Pravilnika o postupku i načinu
vrednovanja i kvalitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata i shodno statuta
Tehnološko-metalurškog fakulteta utvrdimo ispunjenost uslova za sticanje naučno-istraživačkog
zvanja NAUČNI SARADNIK dr Srećka Manasijevića, dipl. inž. met. Posle pregledanog
materijala koji je dostavljen Komisiji, koji se sastojao od biografije kandidata, bibliografije
kandidata sa fotokopijama radova, fotokopije uverenja o odbranjenoj doktorskoj disertaciji i
fotokopije diplome o stečenom akademskom nazivu magistra tehničkih nauka, kao i na osnovu
poznavanja kandidata i uvida u njegov naučnoistraživački i stručni rad Komisija podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ
1.1. BIOGRAFSKI PODACI
Dr Srećko R. Manasijević, dipl. ing. metalurgije je rođen 1974. godine u mestu DukatBosilegrad, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Školske 1994/95 upisao je Tehnološkometalurški fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer metalurško inženjerstvo i diplomirao je 2001.
godine. Tokom studija stručnu praksu obavio je u Nemačkoj, Institut für Metallurgie, TU
Clausthlal u okviru projekta „Formfüllmechanismen beim Lost-Foam-Gießen“ (Mehanizam
popunjavanja kalupa kod livenja sa isparljivim modelima).
Magistarski rad pod nazivom: ″Razvoj novih klipnih legura primenom savremenih
softverskih paketa za simulaciju procesa livenja i očvršćavanja″ odbranio je 2006. godine na
Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mentor za izradu rada bila je dr
Zagorka Aćimović-Pavlović, vanr. prof. TMF Beograd.
Doktorsku disertaciju pod nazivom: ″Modelovanje procesa očvršćavanja klipnih legura sa
unapred zadatim svojstvima″ odbranio je 2011. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu
Univerziteta u Beogradu. Mentor za izradu disertacije bila je dr Zagorka Aćimović-Pavlović, vanr.
prof. TMF Beograd.
Po diplomiranju zaposlio se u Koncernu PDM Mladenovac, Tehničkom sektoru Fabrike
cilindarskih sklopova. Rad u industriji probudio mu je interesovanja iz oblasti razvoja novih
materijala upotrebom softverskih paketa, tako da je ova istraživanja nastavio kroz magistarske
studije i svoju magistarsku tezu, a kasnije i doktorsku disertaciju. Ispred Koncerna PDM, tj.
Fabrike cilindarskih sklopova vodio je nekoliko projekata iz oblasti razvoja i osvajanja metoda
livenja klipova, bio je u timu za uvođenje standarda ISO 9001:2000 i ISO 14000. U toku 2006/07.
godine radio je u firmi Topola LIVAR (deo LIVAR grupacije) kao rukovodilac sektora razvoja.
Od 2007. do 2010. godine bio je stipendista doktorant Ministarstva nauke i tehnološkog
razvoja Republike Srbije, a sada radi u Institutu LOLA- Beograd i angažovan je na projektima
koje finansira isto ministarstvo. Pored navedenog, deo je tima koji je osnovao udruženje Srpsko
livačko društvo, tehnički je urednik časopisa LIVARSTVO, član je Saveza inženjera metalurgije
Srbije.
64
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
1.2. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Kandidat dr Srećko R. Manasijević, kao stipendista doktorant Ministarstva nauke do sada
učestvovao je u dva projekta koja finansira isto ministarstvo. Trenutno je angažovan kao istraživač
na trećem projektu koga finansira isto ministarstvo i jednom EUREKA projektu
Srećko R. Manasijević se u proteklom periodu posebno istakao u oblasti istraživanja:
procesiranja, karakterizacije i ispitivanja uticaja mikrostrukture i faznog sastava na mehanička
svojstva alumijumskih legura, primena savremenih metoda i tehnologija kao i softverskih paketa
za vizualizaciju, simulaciju i optimizaciju tehnoloških parametara livenja. Rezultati ovih
istraživanja su prikazani u magistarskoj tezi, doktorskoj disertaciji i radovima kandidata. Rezultati
koji su prikazani u okviru magistarske teze i doktorske disertacije značajno su doprineli realizaciji
više naučno-istraživačkih projekata i potvrdili istraživačku kompetentnost kandidata.
Do sada je objavio kao autor rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21) i rad u
časopisu međunarodnog značaja (M23), dva rada saopštena na skupu međunarodnog značaja
štampana u celini, jednu monografiju nacionalnog značaja, koautor jednog poglavlja u monografiji
nacionalnog značaja, urednik je jedne monografije nacionalnog značaja, autor je jednog rada u
časopisu nacionalnog značaja i devet radova u naučnim časopisima, , tri rada saopštenih na
skupovima nacionalnog značaja štampanih u celini, dva rada saopštenih na skupovima
nacionalnog značaja štampanih u izvodu, jedno tehničko rešenje kategorije novi proizvod uveden u
proizvodnju i jedanu patentu prijavu. Urednik je nacionalnog naučno-stručnog časopisa
LIVARSTVO i jedne stručne publikacije koje je izdalo Srpsko livačko društvo.
2. NAUČNA KOMPETENTNOST
2. Naučni radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (M20)
2.1. Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
2.1.1. S. Manasijević, R. Radiša, Z. Aćimović-Pavlović, S. Marković i K. Raić;
Thermal Analysis And Microscopic Characterization Of The Piston Alloy
AlSi13Cu4Ni2Mg, DOI: 10.1016/j.intermet.2010.11.011, Intermetallics,
ISSN 0966-9795, 19 (2011) 486-492, http://www.elsevier.com/
wps/find/journaldescription.cws_home/423924/description#desc
ription,
(IF=2.335, 4/76, 2010).
2.2.Rad u međunarodnom časopisu (M23)
2.2.1. S. Manasijević, R. Radiša, S. Marković, K. Raić, Z. Aćimović-Pavlović,
“Implementation of the infrared thermography for thermo-mechanical
analysis of the AlSi cast piston”, Praktical Metallography ISSN 0032-678X,
Carl
Hanser
Verlag,
München,
46
(2009)
565÷579,
(http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/nauka_u_srbiji.132.html?
autor=ManasijevicS&samoar, (IF=0.315, 51/76, 2010).
3. Zbornici međunarodnih naučnih skupova (M30)
3.1. Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)
3.1.1. R. Radiša, S. Marković, J. Pristavec, V. Kvrgić, S. Manasijević, “Use of CAE
techniques in virtual design of metalcasting technology-saving in Serbian
foundries“, Conference Proceedings ISSN 1318-9123, pp. 1÷8., 48th
Internacional Foundry Conference-Portorož, Slovenija, Septembar 2008,
http://www.drustvolivarjev.si/podatki/Program_portoroz_ang_01.pdf.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
65
3.1.2. R. Radiša, S. Manasijević, S. Marković, “Optimizacija tehnologija livenja
metala primenom softverskih alata“, 9 međunarodna konferencija o
dostignućima elektrotehnike, mašinstva i i nformatike-DEMI 2009, Zbornik
radova ISBN 978-9938-39-23-1, str. 175÷180, Mašinski fakultet, Banja
Luka,
28-29.05.2009,
http://demi.rs.ba/2009/en/doc/eng_spisak_prijavljenih.pdf.
4. Nacionalne monografije, tematskki zbornici, leksikonografske i kartografske
publikacije nacionalnog značaja... (M40)
4.1. Monografija nacionalnog značaja.... (M42)
4.1.1. S. Manasijević, “Klipovi za motore SUS”, Monografija ISBN 978-86912177-0-9, 159 strana. izdavač: LOLA Institut Beograd, štampa: Zavod za
grafičko inženjerstvo Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, 2009.
4.3. Uređivanje naučne monografije, tematski zbornici, leksikonografske i
kartografske publikacije nacionalnog značaja (M48)
4.3.1. S. Manasijević, “Klipovi za motore SUS”, Monografija ISBN 978-86912177-0-9, štampa: Zavod za grafičko inženjerstvo Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, izdavač: LOLA Institut
Beograd, tehnički urednik: S. Manasijević, 2009.
4.3.2. S. Marković, Ž. Kamberović, V. Radovanović, “Umetničko livenje”, ISBN
978-86-87747-00-5, štampa: Zavod za grafičko inženjerstvo Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, izdavač: Srpsko livačko
društvo, Beograd, tehnički urednik: S. Manasijević, 2009.
5. Časopisi nacionalnog značaja (M50)
5.1. Rad u časopisu nacionalnog značaja štampan u celini (M52)
5.1.1. S. Manasijević, Z. Aćimović-Pavlović, R. Radiša; “Optimizacija parametara
livenja klipova korišćenjem softverskog paketa MAGMASOFT®”,
Metalurgija, ISSN 0354-6306, original naučni rad UDC: 621.746.27242.2:681.3.06=861., Vol. 13, br. 3, str. 221÷230, Beograd 2007,
http://metalurgija.org.rs/mjom/vol13.htm .
5.1.2. R. Radiša, Z. Gulišija, S. Manasijević, “Optimization of casting process”,
MACHINE DESIGN, ISSN 1821-1259, pp. 111÷114, printed by: Faculty of
technicalSciennces, Graphic Center-GRID Novi Sad, publicher: Faculty of
Technical
SciencesUniversisty
of
Novi
Sad,
2009,
http://www.ftn.uns.ac.rs/m_design/pdf/2009/111-114_for_web.pdf.
5.2. Rad u naučnom časopisu (M53)
5.2.1. S. Manasijević, LJ. Trumbulović, Z. Čeganjac, Z. Ačimović-Pavlović;
“Uticaj položaja modela u kalupu na fron razlaganja modela i brzinu
popunjavanja kalupa kod EPC procesa”, Tehnika YU ISSN 0040-2176,
Vol. 12, broj 6, str. 9÷13, originalni naučni rad UDC: 621.725.11+861,
Beograd, 2003.
5.2.2. S. Manasijević, Z. Aćimović-Pavlović, Karlo Raić, Snežana Tripković;
“Termomehanička analiza klipa od Al-legure posle rada u
visokoopterećenom dizel mototu”, Tehnika YU ISSN 0040-2176, Vol. 16, br.
1, str 1÷6, originalni naučni rad UDC: 621.725.11+861, Beograd, 2006.
66
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
5.2.3. S. Manasijević, R. Radiša, B. Petrović; “Veština i intuicija livaca ili livenje
pomoću kompjutera”, LIVARSTVO ISSN 0456-2933, stručni članak, Vol
47, broj 1, str. 10÷11, Srpsko livačko društvo, Beograd 2008, http://www.sldsfs.rs/publikacije.html .
5.2.4. R. Radiša, S. Marković, J. Pristavec, V. Kvrgić i S. Manasijević; “Upotreba
CAE tehnike za tehnologiju virtuelnog dizajna-ušteda u livnicama Srbije,
LIVARSTVO ISSN 0456-2933, Vol. 47, broj 1, izlaganje sa naučnog skupa,
str. 12÷24, Srpsko livačko društvo, Beograd 2008, http://www.sldsfs.rs/publikacije.html.
5.2.5. S. Manasijević, R. Radiša, Z. Ačimović-Pavlović, K. Raić i S. Marković;
“Softverski paketi za simulaciju i vizualizacijua procesa livenja klipova”,
LIVARSTVO ISSN 0456-2933, Vol. 48, broj 1, Stručni rad UDC
004.94:621.746, str. 14÷20, Srpsko livačko društvo, Beograd 2009,
http://www.sld-sfs.rs/publikacije.html.
5.2.6.R. Radiša, S. Manasijević, S. Marković, “Optimizacija tehnologija livenja
metala primenom softverskih alata“ LIVARSTVO ISSN 0456-293, Vol. 48,
broj 3, str. 30÷36, Srpsko livačko društvo, Beograd 2009, http://www.sldsfs.rs/publikacije.html .
5.2.7. S. Manasijević, S. Dulović, A. Pavlović “Klip K. 23274 za kompresorske
motore“ LIVARSTVO ISSN 0456-2933, Vol. 48, broj 4, stručni rad, UD:
669.131.6 621 434-03, COBIS.SR ID 172229900, str. 23÷29, Srpsko livačko
društvo, Beograd 2009, http://www.sld-sfs.rs/publikacije. http://www.sldsfs.rs/publikacije.html .
5.2.8. R. Vujović, S. Manasijević, V. Lazarević; “Brza izrada prototipova, I deo”,
LIVARSTVO ISSN 0456-2933, Vol. 48, broj 1, prevod
(http://home.att.net/~castleisland/...), str. 21÷31, Srpsko livačko društvo,
Beograd 2009, http://www.sld-sfs.rs/publikacije.html.
5.2.9. R. Vujović, S. Manasijević, V. Lazarević; “Brza izrada prototipova, II deo”,
LIVARSTVO ISSN 0456-2933, Vol. 48, broj 1, prevod
(http://home.att.net/~castleisland/...), str. 24÷40, Srpsko livačko društvo,
Beograd 2009, http://www.sld-sfs.rs/publikacije.html.
5.3. Uređivanje naučnog časopisa nacionalnog značaja na godišnjem nivou (M56)
5.3.1. Časopis LIVARSTVO, ISSN 0456-2933=LIVARSTVO (Beograd), Volumen
47, tehnički urednik za 2008. godinu-S. Manasijević, http://www.sldsfs.rs/publikacije.html.
5.3.2. Časopis LIVARSTVO, ISSN 0456-2933=LIVARSTVO (Beograd), Volumen
48, tehnički urednik za 2009. godinu-S. Manasijević, http://www.sldsfs.rs/publikacije.html.
5.3.3. Časopis LIVARSTVO, ISSN 0456-2933=LIVARSTVO (Beograd), Volumen
49, tehnički urednik za 2010. godinu-S. Manasijević, http://www.sldsfs.rs/publikacije.html.
5.3.4. Časopis LIVARSTVO, ISSN 0456-2933=LIVARSTVO (Beograd), Volumen
50, urednik za 2011. godinu-S. Manasijević, http://www.sldsfs.rs/publikacije.html.
6. Zbornici skupova nacionalnog značaja
6.1.Saopštenje na skupu nacionalnog značaja štampano u celini (M63)
6.1.1. S. Manasijević, M. Žujević, R. Radiša, P. Dragičević, “Optimizacija
postupka livenja klipova u HK “Petar Drapšin” Mladenovac primenom
savremenih softverskih paketa“, 31st JUPITER Konferencija, 18 Simposijum
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
67
CAD/CAM, Zbornik radova ISBN 86-7083- 508-8 str. 2.55÷2.58,
Zlatibor,Srbija, April 2005.
6.1.2. S. Manasijević, J. Brauner, Z. Pavlović-Aćimović, S. Tripković,
“Termografsko snimanje uslova rada klipa od aluminijumske klipne legure
za visoko opterećene dizel motore“, 32 JUPITER Konferencija, 19
Simposijum CAD/CAM, Zbornik radova ISBN 86-7083-558-4 str.
2.55÷2.58, Zlatibor, Srbija, Maj 2006.
6.1.3. B. Ikonić, R. Radiša, LJ. Tanović, S. Manasijević, ”Optimizacija
konstrukcije i procesa u tehnologiji izrade dela “kućište ventila””, 36st
JUPITER Conferencija, 32 Simposijum NU-ROBOTI-FTS, Zbornik radova
ISBN 978-86-7083-696-9, str. 3.111÷3.119, Beograd, Srbija, Maj 2010.
6.2. Saopštenje na skupu nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64)
6.2.1. S. Manasijević, Z. Ačimović, J. Manasieva; “Uticaj sadržaja silicijuma,
propustljivosti vatrostalne obloge i dizajna ulivnog sistema na greške
odlivaka Al-legure liveni LFC postupkom”, VI Savetovanje metalurga Srbije
i Crne Gore, Zbornik sinopisa ISBN 86-904393-0-7, str. 56, Srbija i Crna
Gora, Aranđelovac, 13÷15 Juni 2003.
6.2.2. S. Manasijević, R. Radiša, Z. Pavlović-Aćimović, S. Marković “Savremeni
softverski paketi za simulaciju i vizualizaciju procesa livenja klipova“, VII
savetovanje metalurga Srbije, Perspektive razvoja metalurške industrije
Srbije Zbornik radova ISBN 86-87183-02-5, str. 13, Beograd, Srbija, 11÷13
Septembar 2008.
7. Magistraske i doktorske teze (M70)
7.1. Odbranjena doktorska disertacija (M71)
7.1.1. S. Manasijević, „Modelovanje procesa očvršćavanja klipnih legura sa
unapred zadatim svojstvima“, Doktorska disertacija, Tehnološko-metalurški
fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011.
7.2. Odbranjena magistarska teza (M72)
7.2.1. S. Manasijević, „Modelovanje procesa očvršćavanja klipnih legura sa
unapred zadatim svojstvima“, Tehnološko-metalurški fakultet Univerzitet u
Beogradu, Beograd 2006.
8. Tehnička i razvojna rešenja (M80)
8.1. Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju... (M81)
8.1.1. V. Kvrgić, M. Bućan, Z. Dimić, S. Manasijević, “Horizontalna bušilicaglodalica HBG 130 OC“, Tehničko rešenje, korisnik: METALNA Maribor i
LOLA MONTAVAR Beograd, 2008.
9. Patenti, autorske izložbe i tekstovi (90)
9.1. Realizovani patent (M92)
9.1.1. S. Manasijević, “AlSi13Cu4Ni2Mg, klipna legura za visokoopterećene diesel
motore“, broj prijave patenta P-2006/0700, Zavod za intelektualnu svojinu
Beograd,
2006,
http://89.216.38.53/rspubserver/document.jsp?PN=RS20060700%20RS%202
0060700&iDocId=54077&iPositi on=0&iFormat=0.
68
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
10. Naučna saradnja i saradnja sa privredom
10.1. Učešće u međunarodnim naučnim projektima
Tokom studija stručnu praksu obavio je u Nemačkoj, Institut für
Metallurgie, TU Clausthlal u okviru projekta „Formfüllmechanismen beim LostFoam-Gießen“ (Mehanizam popunjavanja kalupa kod livenja sa isparljivim
modelima).
10.2. Učešće u projektima, studijama, elaboratima i sl. sa privredom; učešće u
projektima finansiranim od strane nadležnog Ministarstva
Kandidat dr Srećko R. Manasijević, kao stipendista doktorant Ministarstva
nauke do sada učestvovao u dva projekta koja finansira isto ministarstvo. Trenutno
je angažovan kao istraživač na trećem projektu koga finansira isto ministarstvo i
na EUREKA projektu.
1. “Implementacija automatizovanog projektovanja obradnih sistema i
procesa u indistriji prerade metala“, EB 6319, LOLA Institut Beograd, za
2007.god.
2. “Virtuelna proizvodnja odlivaka primenom CAE tehnike simulacije livenja
metala i legura-uštede u livnicama i alatnicama Srbije“, EB 19041.
Projekat Miinistarstva nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije,
LOLA Institut Beograd, period angažovanja od 2008-2010. god.
3. “Razvoj uređaja za trening pilota i dinamičku simulaciju leta modernih
borbenih aviona i to 3-osne centrifuge u 4-osnog uređaja za prostornu
dezorijentaciju pilota“, EB 035023, LOLA Institut Beograd, period
angažovanja od od 2011-2014. god.
4. Energy Savings by application of Electromagnetic Field in production of
Al-alloy billets by DC casting method, EUREKA PROJECT E!6735ESPAL, Belgrade University/Faculty of Technology and Metallurgy.
3. ANALIZA PUBLIKOVANIH RADOVA
U radovima 3.1.1., 3.1.2., 5.1.2., 5.2.3., 5.2.4. i 5.2.6., prikazani su rezultati primene
informacionih tehnologija i virtuelne izrade odlivaka i pokazani prednosti upotrebe ove
tehnologije koja se ogleda u skraćivanja vremena osvajanja proizvoda i smanjenja troškova
proizvodnje omogućuje i proizvodnju kvalitetnijih odlivaka u prvom pokušaju, što može značajno
doprineti povećanju tehničke kompetentnosti i privredne konkurentnosti livnica u Republici
Srbiji. Cilj su uštede u livnicama i alatnicama Srbije, kroz transfer znanja i tehnologija u livnice
pri osvajanju novih proizvoda i optimizaciji tehnologija livenja postojećih proizvoda primenom
CAE tehnika projektovanja proizvoda-odlivka i kompjuterske simulacije livenja metala.
Primenom CAE tehnika obezbeđuje se prenos ekspertskih znanja transferom tehnologija,
implementacijom novih tehnologija livenja, optimizacijom postojećih tehnologija livenja,
primenom „novih" livačkih materijala, edukacije itd. Polazi se od nekoliko ključnih ciljeva, koje
moraju u budućnosti ispuniti livnice i alatnice u Srbiji.
U radu 2.1.1 prikazani su rezultati diferencijalno temičke analize AlSi klipnih legura u cilju
indetifikacije faze i temperature na kojima se formiraju. Da bi se odredio redosled izdvajanja
pojedinih faza izvršeno je eksperimentalno određivanje tačke preobražaja. Imajući u vidu da su
toplotni preobražaji faza veoma mali i da uobičajnim kravima hlađenja i zagrevanja nije moguće
odrediti ih, korišćena je u ovom slučaju metoda DTA (diferencijalna termijska analiza). Za
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
69
eksperimentalna istraživanja uzeto je više klipnih legura razlićitog hemijskog sastava kako bi se
obezbedila dominantnost u izdvajanju i indetifikaciji svih mogućih faza u navedenim legurama. Za
svaku izabranu leguru izvršena je indentifikaciju faze i temperature na kojoj se izdvaja kako bi se
definisali uslovi pod kojima se svaka faza izdvaja. Kako bi se izvršila potpuna indetifikaciju faza u
mikrostrukturi odlivka klipa nije dovolja samo DTA analiza, već je potrebna paralelna
mikroskopska analiza i adekvatan izbor iste.
Recimo primarni (Si) kristali i eutektički rastvor vidljivi su optičkom mikroskopijom.
Međutim indetifikacija ostalih faza koje se javljaju u mikrostrukturi odlivaka klipova nije moguća
optičkom mikroskopijom, jer je optički mikoskop ograničen talasnom dužinom vidilje svetlosti i
povećanjem do maksimalno 1000x. Zato je u ovom slučaju korišćena elektronska mikoskopija
(SEM-scanning electronelectron microscop i EPMA- electron probe microanalysis), jer se njihov
princip rada zasniva pomoću snopa elektrona sa maksimalnim uvećanjem je do milon puta. Rad je
rezulat dela eksperimentalnih istraživanja vezanih za doktorsku disertaciju kandidata.
U radovima 2.2.1., 5.2.2., 6.1.2. prezenotvana je mogućnost i rezultati primene
termografske analize. Raspored temperatura u klipu je registrovan termografijskom kamerom, koja
je povezana sa termo skalom. Cilj termografijskog snimanja ponašanja klipa u motoru je
određivanje kritičnih zona klipa, raspored temperaturnih polja, kao i analiza klipa posle tretmana.
U ovom slučaju za ispitivanje uzet je gotov klip od klipne legure AlSi12CuMgNi. U čelu klipa
postavljen je induktor sa vodenim hlađenjem, koji treba da simulira promenu temperature
sagorevanja u toku rada. Ovim načinom simulirana je promena temperature u klipu u svakom
ciklusu rada motora. Ispitivanje klipa vršeno je na radnim temperaturama: 150, 200, 250, 300, 350
i 360oC. U radovima su prikazane promene temperature i određena temperaturna polja na klipu i
izvršena je detaljna analiza i dati rezultati promene isitivanja mehaničkih karakteristika i mikro i
makrostrukture. Rad je rezulat dela eksperimentalnih istraživanja vezanih za doktorsku disertaciju
kandidata.
U radovima 5.1.1, i 6.1.1., su na konkretnom primeru odlivka klipa prikazani rezultati i
prednosti osvajanja novih proizvoda pomoću savremenih softverskih paketa. Upotrebom
softverskog paketa MAGMASOFT® izvršena je optimizacija tehnoloških parametara livenja klipova,
pri čemu se skraćuje vreme osvajanja i smanju cena novog proizvoda. Takođe, razmatrana je korelacija
između softverskih paketa CATIA V5.11 i MAGMASOFT® V4.2. Na osnovu izvršene analize,
zaključak u ovim radovima je da upotreba savremenih softverskih paketa u odnosu na
konvencionalne načine osvajanja novih proizvoda ima dosta prednosti i to: dobijaju se rezultati
koji se ogledaju u brzom generisanju elemenata modela i prateće dokumentacije (radionički
crteži), znatno se ubrzava rad i produktivnost inženjera, skraćuje se vreme osvajanja novih
proizvoda, minimizira se ili potpuno odstranjuje tradicionalno testiranje (izrada prototipova), koje
je skupo dugotrajno i proizrokuje zastoje u proizvodnji i smanjuju se troškovi osvajanja novih
proizvoda.
U radovima 5.1.5. i 6.2.2, prezentovani su rezultati korišćenjem dva softverska paketa
namenjena za simulaciju, vizualizaciju i optimizaciju procesa livenja: Access i MAGMASOFT®
na primeru livenja klipova. Cilj primene ovih softverskih paketa je: optimizacija parametara
procesa, povećanje efikasnosti procesa i kvaliteta proizvoda, kao i smanjenje vreme i cenu
osvajanja novog odlivka. Rezultati simulacije su prestavljeni u trodimenzionalnom (3D) grafičkom
obliku. Napr.: elektronskim pregledom vidi se tok popunjavanja livne šupljine, analiza brzine i
promena pritiska u toku popunjavanja kalupa i drugih nedostataka koji su delimično pokazani na
primerima. Oba softverska paketa nastala su kao rezultat brojnih iskustava stručnjaka širom sveta
sabranih u ogromnoj bazi podataka, koji se lako mogu upotrebiti pri proveri tehnologije u
livnicama.
70
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
Rad 5.2.7., je stručni rad koji prezentuje osvajanje odlivka klipa od livenog gvožđa livenjem
u peščanim kalupima, gde je masa odlivka klipa sa ulivnim sistemom ~62 kg, neto masa odlivka
~44 kg, masa gootovog dela klipa 25.8 kg. Ovaj postupak livenja se vrlo malo (zanemarljivo)
koristi za livenje od lakih legura. Samo se klipovi velikih prečnika (npr. za kompresore) izrađuju
ovim procesom. Ovde su prezentovani rezultati osvajanja odlivka klipa od sivog liva K.23274 za
potrebe Naftne industrije Srbije u Fabrici cilindarskih skolopva koja poslujuje u okvuru Koncerna
Petar Drapšin u Mladenovcu. Kvalitet klipova tj. svojstva klipnih legura zavise od hemijskog
sastava i strukture materijala. U radu je pokazano da na formiranje strukture utiče niz tehnoloških
faktora, od kojih svaki u manjem ili većem stepenu, određuje nivo svojstva legure. Iskustvo je
pokazalo da osobine klipnih legura mogu da budu bitno poboljšane određivanjem optimalnog
hemijskog sastava i pravilnim izborom tehnologije topljenja i obrade rastopa, livenja i termičke
obrade, što sve zajedno podrazumeva suštinsko poznavanje mehanizma i prirode tih procesa.
Radovi 5.1.1. i 6.2.1., prezentuju rezultate ispitivanja uticaja sadržaja silicijuma,
propustljivosti vatrostalne obloge i dizajna ulivnog sistema na greške odlivaka AlSi-legura liveni
LFC postupkom. Ispitivan je uticaj položaja isparljivog modela u kalupu na procese razglaganja i
isparavanja različitih vrsta isparljivih modela, popunjavanje nastale kalupne šupljine metalom,
formiranje i očvršćavanje odlivaka, uticaj premaza na nastalu strukturu i mehaničke osobine
odlivaka AlSi-legura. Radovi su rezultat eksperimentalnih istraživanja vezanih za diplomski rad
kandidata.
Radovi 5.2.8 i 5.2.9, su iz oblasti brze izrade prototipova (RAPID PROTOTYPING, RP) koji
sadrže korisne informacije iz struke i za struku. Brza izrada prototipova (RP) odnosi se na klasu
tehnologija koje automatski konstruišu fizičke modele na osnovu podataka iz CAD-a (ComputerAided Design). Ove metode su jedinstvene po tome što dodaju i spajaju materijale u slojeve,
formirajući na taj način predmete. Ovakvi sistemi su takođe poznati pod opštim imenima:
proizvodnja slobodne forme (FFF), čvrsta proizvodnja slobodne forme (SFF) i izrada u slojevima.
Današnje dodatne tehnologije pružaju prednosti u mnogim oblastima primene u poređenju sa
klasičnim metodama izrade kao što su glodanje ili struganje. U ova dva rada koji su podeljeni na
deo I i II, prezentirane su različite metode brze izrade prototipova. Među njima su stereolitografija
(SLA za stereolitografske aparate), selektivno lasersko sinterovanje (SLS), modelovanje
stopljenim depozitima (FDM), izrada višeslojnih predmeta (LOM), sistemi ubrizgavanja i
trodimenzionalno štampanje (3DP). Svaka od ovih tehnologija i mnoge druge, ima svoje prednosti
i slabosti.
U radu 6.1.3. prezentovana je ne tako česta tehnologija preciznog livenja, kao i primene
savremenih računarskih tehnologija za konstruisanje, sprovođenje simulacije livenja i
očvršćavanje, i pomoći istih pri konstruisanju i izradi alata u livačkim tehnologijama i mašinstvu
uopšte. Rezultati numeričke simulacije livenje izvedeni su uz pomoć softverskog paketa
MAGMASOFT®. Rad se može grubo podeliti na dve celine, prva koja se odnosi na upoznavanje
sa tehnologijom preciznog liva i analizu zadate pozicije, i druga koja se odnosi na upoznavanje sa
CAD paketima korišćenim u ovom radu i njhihovu primenu na konkretnom primeru. Analiza
utrošenog vremena predstavlja osnovu za predstavljanje ekonomske opravdanosti simulacije, dok
je u tehnološkom smislu simulacija svakako opravdana. Već na prvi pogled je jasno da je
izvođenje numeričke simulacije livenja jeftiniji proces u odnosu na klasičan pristup sa izradom
prototipa. Ne postoje troškovi materijala, energije, radnih sati proizvodnog osoblja itd., jer izrada
prototipa nije ni potrebna. Takođe, nema ni troškova ispitivanja prototipa (razaranje strukture u
potrazi za lunkerima itd.).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
71
3. CITIRANOST RADOVA KANDIDATA
Radovi dr Srećka Manasijevića su novijeg datuma, prema urađenoj analizi citiranosti u bazi
Web of Science do maja 2011. god. nema još uvek podataka o citiranosti. Prema analizi SCI
(srpskog citatnog indeksa), od tri navedena rada vidi se citiranost jednog rada
(http://scindeks.nb.rs/SearchResults.aspx?query=ARTAU%26and%26Manasijevic%2bSrecko&pa
ge=0&sort=1&stype=0). Citirani su sledeći radovi:
5.2.1. S. Manasijević, LJ. Trumbulović, Z. Čeganjac, Z. Ačimović-Pavlović; “Uticaj položaja
modela u kalupu na fron razlaganja modela i brzinu popunjavanja kalupa kod EPC
procesa”, Tehnika YU ISSN 0040-2176, Volume 12, broj 6, str. 9÷13, originalni naučni
rad UDC: 621.725.11+861, Beograd, 2003.
1.Trumbulović Ljiljana, Gulišija Zvonko, Aćimović-Pavlović Zagorka, Andrić LJ.,
Influence of the cordierite lining on the lost foam casting process, Journal of Mining
and Metallurgy B: Metallurgy, 39 (2003) 475-487.
5.2.8. R. Vujović, S. Manasijević, V. Lazarević; “Brza izrada prototipova, I deo”, LIVARSTVO
ISSN 0456-293, Volume 48, broj 1, prevod (http://home.att.net/~castleisland/...), str.
21÷31, Srpsko Livačko Društvo, Beograd 2009, http://www.sld-sfs.rs/publikacije.html.
1.Ivan Rakonjac, I. radetić, Ivana rakonjac, Primena CIM sistema u izradi 3D modela, 36st
JUPITER Conferencija, 29 Simposijum CIM U STRATEGIJI TEHNOLOŠKOG
RAZVOJA INDUSTRIJE PRERADE METALA, Zbornik radova ISBN 978-86-7083696-9, str. 1.49÷1.54, Beograd, Srbija, Maj 2010.
5. ELEMENTI ZA KVALITATIVNU OCENU NAUČNOG DOPRINOSA KANDIDATA I
MINIMALNI KVANTITATIVNII USLOVI ZA IZBOR
5.1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu
Pokazatelji uspeha u naučnom radu koji kvalifikuju kandidata dr Srećko Manasijević u
predloženom naučnom zvanju su:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Autor je 13 radova: 1 rad u vrhunskom međunarodnom časopisiu (M21, IF=2.335, 4/76
za 2010), 1 rad u časopisu međunarodnog značaja (M23, IF=0.315, 51/70 za 2010), 1
monografija nacionalnog značaja (M42), 1 rad u časopisu nacionalnog značaja (52), 5
radova u naučnom časopisu (M53), 2 rada saopštenih na skupovima nacionalnog značaja
štampanih u celini (M63), 2 rada saopštenih na skupovima nacionalnog značaja
štampanih u izvodu (M64).
Koautor 8 radova: 2 rada saopštena na skupu međunarodnog značaja štampana u celini
(M33), 1 rad u časopisu nacionalnog značaja (52), 4 radova u naučnim časopisima
nacionalnog značaja, 1 rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampanih u celini.
urednik 2 monografije nacionalnog značaja (M48).
urednik 1 nacionalonog časopisa (M56) od 200-2011. god.
1 odbranjena doktorska disertacija (M71).
1 odbranjena magistarska teza (M72).
koauor 1 tehničko rešenje kategorije novi proizvod uveden u proizvodnju (M81).
1 realizovan patent (M92).
učestvovao je ili učestvuje na istraživanjima u okviru tri domaća naučno-istraživačka
projekta.
tokom izrade doktorske disertacije pokazao je visoki stepen samoinicijativnosti i
odgovornosti i
aktivno učestvuje na svim konferencijama i simpozijumima.
72
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
5.2. Razvoj uslova za naučni rad, obrazovanje i formiranje naučnih kadrova
Tokom realizacije naučnih projekata kandidat je aktivno učestvovao u realizaciji naučne
saradanje LOLA Instituta sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu.
Kandidat je za vreme rada u dve livnice (Koncern PDM Mladenovac i Topola LIVAR,
Topola) aktivno je sarađivao sa Tehnološko-metalurškim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Uz
njegovu pomoć organizovano je nekoliko studenskih poseta ovim livnicama.
5.3. Kvalitet naučnih rezultata
5.3.1. Uticajnost, pozitivna citiranost, ugled i uticajnost publikacija u kojima su kandidatovi
radovi objavljeni
Radovi dr Srećka Manasijevića objavljeni su u međunarodnim časopisima ranga M21 i
M23:
1.
2.
Časopis Intermetallics (M21), je vrhunski međunarodni časopis sa IF 2,335 za
2010 godinu, i 4 u rangu od 76 časopisa iz oblasti Metallurgy & Metallurgical
Engineering. Časopis izlazi 12 puta godišnje (oko 1500 strana) i bavi se hemijskim
vezama između dva ili više metala, kristalografijom, definisanjem i analizama
faznih dijagrama itd.
Časopis Praktische Metallographie=Practical Metallography (M23), je
međunarodni časopis sa IF 0,315 za 2010 godinu, i 51 u rangu od 76 časopisa iz
oblasti Metallurgy & Metallurgical Engineering. Časopis izlazi 12 puta godišnje
(oko 800 strana).
5.3.2. Efektivan broj radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora, ukupan broj
kandidatovih radova, udeo samostalnih i koautorskih radova u njemu, kandidatov
doprinos u koautorskim radovima
Dr Srećka Manasijevića je u dosadašnjem naučnoistraživačkom radu publikovao 21
bibliografskih jedinica i to: 4 naučnih radova i saopštenja na međunarodnom nivou, 15 naučnih
radova i saopštenja na nacionalnom nivou i 2 monografe nacionalnog značaja. Prosečan broj
autora po radu za ukupno navedenu bibliografiju iznosi 3.8 to:
¾ M20
autor 2 rada
prosek autora 5.0
¾ M30
koautor 2 rada
prosek autora 4.
¾ M40
autor 1 rada
prosek autora 1.0
¾ M50
autor 6 i koautor 5 rada
prosek autora 3.6
¾ M60
autor 4 i koautor 1 rada
prosek autora 3.8
5.3.3. Stepen samostalnosti u naučnoistraživačkom radu i uloga u realizaciji radova u
naučnim centrima u zemlji i inostranstvu
Dr Srećko Manasijevića je tokom dosadašnjeg naučnoistraživačkog rada pokazao visok
stepen samostalnosti u idejama, kreiranju i realizaciji eksperimenata, obradi rezultata i pisanju
naučnih radova, koji se u najvećem broju odnose na procesiranje, karakterizaciju i definisanje
relacija mikrostruktura-fazni sastav - svojstva materijala. Rezultate svojih istraživanja je
sistematski analizirao, objavio i publikovao u uticajnim međunarodnim časopisima i domaćim
časopisima. Uređivanje časopisa LIVARSTVO ISSN 0456-2933 i radove koje je kandidat objavio
u ovom časopisu nisu prikazani u sumarni prikaz naučno-istraživačkih rezultata, jer navedeni
časopis još nije kategorizovan od strane Ministarstva nauke i nije se pojavio na srpskom citatnom
indeksu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
73
Kandidat dr Srećko R. Manasijević, deo je tima koji je osnovao Srpsko Livačko Društvo
(www.sld-sfs.rs), aktivno je uključen u rad društva i u saradnju sa svim domaćim livnicama u cilju
transfera novih znanja i tehnologija, pomoći oko rešavanja tekućih tehnoloških problema i
organizacija oko izdavanja ekoloških i drugih sertifikata i dozvola za rad svim zainteresovanima
livnicama
Sumarni prikaz dosadašnje naučno-istraživačke aktivnosti
Kategorija rada
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
Koeficijent
kategorije
Broj radova
u kategoriji
Zbir
8.0
1
8.0
3.
1
3.0
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
(M33)
1.0
2
2.0
Istaknuta monografija nacionalnog značaja (M42)
5.0
1
5.0
Uređivanje nacionalne monografije, tematski zbornici,
leksikonografske i kartografske publikacije nacionalnog
značaja (M48)
2.0
1
2.0
Rad u časopisu nacionalnog značaja štampan u celini
(M52)
1.5
2
3.0
Rad u naučnom časopisu štampan u celini (M53)
1.0
2
2.0
Saopštenje na skupu nacionalnog značaja štampan u
celini (M63)
0.5
3
1.5
Saopštenje na skupu nacionalnog značaja štampan u
izvodu (M64)
0.2
2
0.4
Odbranjena doktorska disertacija (M71)
6.0
1
6.0
Odbranjen magistarski rad (M72)
3.0
1
3.0
Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju...
(M81)
8.0
1
8.0
Realizovani patent (M92)
8.0
1
8.0
Rad u međunarodnom časopisu (M23)
UKUPAN KOEFICIJENT
51.9
Uslov za izbor u zvanje naučni saradnik za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke, koje
propisuje Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata istraživača, je da kandidat ima ukupno najmanje 16 poena koji treba
da pripadaju sledećim kategorijama:
Minimalni kvantitativni zahtevi za sticanje zvanja naučni
saradnik
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51≥
M11+M12+M21+ M22+ M23+M24
Minimalno
potrebno
16
9
4
Ostvareno
51.9
18.0
11.0
74
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
ZAKLJUČAK
Na osnovu detaljne analize ostvarenih i vrednovanje postignutih rezultata dosadašnjeg
naučno-istraživačkog rada dr Srećka Manasijevića, Komisija smatra da kandidat ispunjava sve
potrebne uslove za izbor u zvanje NAUČNI SARDNIK i sa zadovoljstvom predlaže Nastavnonaučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da ovaj izveštaj
prihvati i isti prosledi odgovarajućoj komisiji Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike
Srbije na konačno usvajanje.
U Beogradu, 23.09.2011. godine
ČLANOVI KOMISIJE
dr Srđan Marković, red. prof. Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu
dr Karlo Raić, red. prof. Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu
dr Vladimir. Zeljković, naučni savetnik,
Istraživačko razvojni Institut LOLA,
Beograd
Prilog 4
MINIMALNI KVANTITATIVNI ZAHTEVI ZA STICANJE POJEDINAČNIH NAUČNIH
ZVANJA
Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke
Diferencijalni uslovOd prvog izbora u prethodno zvanje
do izbora u zvanje naučni saradnik
Naučni saradnik
potrebno je da kandidat ima najmanje HH poena,
koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51 ≥
M21+M22+M23+M24 ≥
Neophodno
XX=
16
Ostvareno
51.9
9
18.0
4
11.0
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
75
Prilog 5.
Naziv instituta – fakulteta koji podnosi zahtev: LOLA Institut, Beograd
REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA
I Opšti podaci o kandidatu
Ime i prezime: Srećko Manasijević
Godina rođenja: 1974
JMBG:
0401974743323
Naziv institucije u kojoj je kandidat stalno zaposlen:
neodređeno, LOLA Institut, Beograd
Diplomirao: 30.08. godina: 2001 fakultet: Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
Magistrirao: 03.08 godina: 2006 fakultet: Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
Doktorirao: 09.06. godina: 2011 fakultet: Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
Postojeće naučno zvanje:
istraživač saradnik
Naučno zvanje koje se traži:
naučni saradnik
Oblast nauke u kojoj se traži zvanje:
metalurškoinženjerstvo
Grana nauke u kojoj se traži zvanje:
metalurškoinženjerstvo
Naučna disciplina u kojoj se traži zvanje:
Naziv naučnog matičnog odbora kojem se zahtev upućuje:
za materijale i hemijske
tehnologije
II Datum izbora-reizbora u naučno zvanje:
Naučni saradnik:
/
Viši naučni saradnik:
/
III Naučno-istraživački rezultati (prilog 1 i 2 pravilnika):
1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske
publikacije međunarodnog značaja (uz donošenje na uvid) (M10):
broj
vrednost
M11 =
M12 =
M13 =
M14 =
M15 =
M16 =
M17 =
M18 =
2. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20):
M21 =
M22 =
M23 =
M24 =
M25 =
M26 =
M27 =
M28 =
broj
1
vrednost
8.0
1
3.0
ukupno
ukupno
8.0
3.0
76
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
3.
Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova (M30):
M31 =
M32 =
M33 =
M34 =
M35 =
M36 =
4.
broj
vrednost
ukupno
2
1.0
2.0
Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske
publikacije (M40):
broj
M41 =
M42 =
M43 =
M44 =
M45 =
M46 =
M47 =
M48 =
M49 =
vrednost
ukupno
1
5.0
5.0
1
2.0
2.0
5. Časopisi nacionalnog značaja (M50):
broj
M51 =
M52 =
M53 =
M54 =
M55 =
M56 =
6.
1.5
1.0
ukupno
3.0
2.0
Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):
M61 =
M62 =
M63 =
M64 =
M65 =
M66 =
7.
2
2
vrednost
broj
vrednost
ukupno
3
2
0.5
0.2
1.5
0.4
broj
1
1
vrednost
6.0
3.0
ukupno
6.0
3.0
Magistarske i doktorske teze (M70):
M71 =
M72 =
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
8.
77
Tehnička i razvojna rešenja (M80)
M81 =
M82 =
M83 =
M84 =
M85 =
M86 =
9.
broj
1
vrednost
8.0
ukupno
8.0
broj
vrednost
ukupno
1
8.0
8.0
Patenti, autorske izložbe, testovi (M90):
M91 =
M92 =
M93 =
IV Kvalitativna ocena naučnog doprinosa (prilog 1 pravilnika):
1.
Pokazatelji uspeha u naučnom radu:
(Nagrade i priznanja za naučni rad dodeljene od strane relevantnih naučnih institucija i
društava; uvodna predavanja na naučnim konferencijama i druga predavanja po pozivu;
članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija; članstva u odborima naučnih
društava; članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije
naučnih radova i projekata)
Kandidat dr Srećko Manasijević, urednik je jedne monografije kategorije M42
(Klipovi za motori SUS i jedne stručne publikacije koje je izdalo Srpsko livačko društvo
(“Umetničko livenje”, ISBN 978-86-87747-00-5).
Takođe, autor je i tehnički urednik časopisa LIVARSTVO (http://www.sldsfs.rs/index.php?op=docs&id=268&lang=rs).
Časopis
LIVARSTVO,
prestavlja
periodični tromesečni naučno-stručni informator čiji je zadatak afirmacija naučnih
istraživanja, razmena stručnih saznanja i praktičnih iskustava, kontinualno obrazovanje i
sveobuhvatno informisanje iz oblasti livarstva.
Časopis objavljuje neobjavljene originalne naučne radove (autorski radovi),
prevode stručnih dokumenata renomiranih međunarodnih institucija, obrazovne teme,
priloge iz razvoja opreme, materijala, konstrukcijskih i tehnoloških rešenja, proizvodnje,
održavanja iz oblasti livarstva, standardizacije, bibliografske preglede i prikaze stručnih
domaćih i inostranih literatura, kao i strukovne informacije i informacije o stručnim
skupovima u zemlji i inostranstvu.
2.
Pored navedenog, deo je tima koji je osnovao udruženje Srpsko Livačko Društvo
(http://www.sld-sfs.rs/index.php?op=about&id=247&lang=rs) i član je Saveza inženjera
metalurgije Srbije (http://www.sits.rs/clanstvo.php?cat=4).
Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih
kadrova:
(Doprinos razvoju nauke u zemlji; mentorstvo pri izradi master, magistarskih i doktorskih
radova, rukovođenje specijalističkim radovima; pedagoški rad; međunarodna saradnja;
organizacija naučnih skupova)
78
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
Tokom studija stručnu praksu obavio je u Nemačkoj, Institut für Metallurgie, TU
Clausthlal u okviru projekta „Formfüllmechanismen beim Lost-Foam-Gießen“
(Mehanizam popunjavanja kalupa kod livenja sa isparljivim modelima).
Kandidat dr Srećko Manasijević, dipl. ing. metalurgije je kao stipendista doktorant
Ministarstva nauke do sada učestvovao je u dva projekta koja finansira isto ministarstvo:
4.1.3.1.
“Implementacija automatizovanog projektovanja obradnih sistema i
procesa u indistriji prerade metala“, EB 6319, LOLA Institut Beograd, za 2007.
god.
4.1.3.2.
“Virtuelna proizvodnja odlivaka primenom CAE tehnike simulacije
livenja metala i legura-uštede u livnicama i alatnicama Srbije“, EB 19041.
Projekat Miinistarstva nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije, LOLA
Institut Beograd, period angažovanja od 2008-2010. god.
Trenutno je angažovan kao istraživač na trećem projektu koga finansira isto
ministarstvo u Istraživačko razvojnom institu LOLA i na EUREKA projektu:
1.
2.
3.
“Razvoj uređaja za trening pilota i dinamičku simulaciju leta modernih borbenih
aviona i to 3-osne centrifuge u 4-osnog uređaja za prostornu dezorijentaciju
pilota“, EB 035023, LOLA Institut Beograd, period angažovanja od od 20112014. god.
Energy Savings by application of Electromagnetic Field in production of Alalloy billets by DC casting method, EUREKA PROJECT E!6735-ESPAL,
Belgrade University/Faculty of Technology and Metallurgy.
Organizacija naučnog rada:
(Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima; tehnološki projekti, patenti,
inovacije i rezultati primenjeni u praksi; rukovođenje naučnim i stručnim društvima;
značajne aktivnosti u komisijama i telima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i
telima drugih ministarstava vezanih za naučnu delatnost; rukovođenje naučnim
institutcijama)
Ispred Koncerna PDM, tj. Fabrike cilindarskih sklopova vodio je nekoliko projekata
iz oblasti razvoja i osvajanja metoda livenja klipova, bio je u timu za uvođenje standarda
ISO 9001:2000 i ISO 14000. U toku 2006/07. godine radio je u firmi Topola LIVAR (deo
LIVAR grupacije) kao rukovodilac sektora razvoja, gde je bio u timu nekoliko projekta
među kojima je posebno istiće projekat uvođenja nodularnog liva. Za vreme rada u obe
navedene livnice aktivno je sarađivao obrazovno naučnim ustanovama. Organizovao je
posetu i za učenike srednjih škola i studente smera metalurgije sa Tehnološko-metaluršoh
fakulteta.
Kao student posdiplomskih studija i doktorant u saradnji sa tehnološko-metalurškim
fakultetom obišao je veliki broj livnica u Srbiji. Trenutno preko Srpskog livačkog društva
čiji je član, u saradnji sa predsednikom društva i ostalim članovima radi na transfer
znanja i tehnologija u livnicama pri osvajanju novih proizvoda i optimizacijei tehnologija
livenja postojećih proizvoda primenom CAE tehnika projektovanja proizvoda-odlivka i
računarske simulacije livenja metala.
4. Kvalitet naučnih rezultata:
(Uticajnost; parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova;
efektivni broj radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora, stepen samostalnosti
i stepen učešća u realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inhostranstvu; doprinos
kandidata realizaciji koautorskih radova; značaj radova)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
79
Na osnovu sinteze objavljenih literaturnih podataka, eksperimentalnih ispraživanja
knadidata dr Srećka Manasijević, vidi se da je ostvaren značajan naučni doprinos. Tokom
dosadašnjeg naučnoistraživačkog rada pokazao je visok stepen samostalnosti u idejama,
kreiranju i realizaciji eksperimenata, obradi rezultata i pisanju naučnih radova, koji se u
najvećem broju odnose na procesiranje, karakterizaciju i definisanje relacija
mikrostruktura-fazni sastav - svojstva materijala.
Kandidat je svoje rezultate internacionalno verifikovao objavljivanjem radova u
vodećim međunarodnim i nacionalnim časopisima i saopšavanjem većeg broja radova na
međunarodnim i domaćim skupovima.
Kandidat dr Srećko Manasijević je u dosadašnjem naučnoistraživačkom radu
publikovao 21 bibliografsku jedinicu i to: 4 naučnih radova i saopštenja na međunarodnom
nivou, 15 naučnih radova i saopštenja na nacionalnom nivou i 2 monografe nacionalnog
značaja. Prosečan broj autora po radu za ukupno navedenu bibliografiju iznosi 3.8 to:
¾ M20
autor 2 rada
prosek
autora
5.0
¾ M30
koautor 2 rada
prosek autora 4.
¾ M40
autor 1 rada
prosek
autora
1.0
¾ M50
autor 6 i koautor 5 rada
prosek
autora
3.6
¾ M60
autor 4 i koautor 1 rada
prosek
autora
3.8
V
Ocena komisije o naučnom doprinosu kandidata sa obrazloženjem:
Kandidat je doktor tehničkih nauka iz oblasti metalurgije, radio je u dve livnice na poslovima
inženjera metalurga od pripravnika do rukovodioca sektora razvoja, a sada radi u Institutu LolaBeograd na poslovima istraživača saradnika na projektima koje finansira Ministarstvo za nauku i
tehnološki razvoj Republike Srbije. Dosadašnja istraživačka i stručna delatnost kandidata ogleda
se u njegovom relativno bogatom iskustvu u radu u oblasti metalurgije, odnosno livarstva kao
njenog integralnog dela.
Kandidat je posebno ispoljio iskustvo u oblasti livenja delova za automobilsku industriju,
koje je ostvario baveći se navedenom problematikom tokom rada u proizvodnji, što je omogućilo
njegov zreo prilaz metodologiji istraživanja. Pored toga, kandidat veoma dobro poznaje
softvreske pakete i odlično se služi sa MS office, Internet-om i još nekoliko drugih aplikacija. Od
CAD paketa dobro poznaje CATIA i softverski paket za simulaciju procesa livenja i očvršćavanja
MAGMASOFT®. Koristi nekoliko stranih jezika koje je učio tokom školovanja ili pohađanjem
različitih kurseva. To ga sve kvalifikuje za samostalni naučni rad.
Na osnovu detaljne analize dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada i ostvarenih rezultata
dr Srećka Manasijevića, Komisija smatra da kandidat ispunjava sve potrebne uslove za izbor u
zvanje NAUČNI SARDNIK.
PREDSEDNIK KOMISIJE
__________________________
dr Srđan Marković, redovni prof. Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu
80
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
81
NASTAVNO - NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO - METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno - naučnog veća Tehnološko - metalurškog fakulteta, održanoj
01.07.2010. godine, određeni smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti
uslova za izbor u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK za kandidata Ivanu Dimić, dipl.
inž. tehnologije. O ispunjenosti uslova za izbor kandidata Ivane Dimić, dipl. inž. tehnologije, u
naučno zvanje ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK, podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI
Kandidat Ivana Dimić, dipl. inž. tehnologije, rođena je 08.06.1985. godine u Prištini.
Niže razrede osnovne škole završila je u Prištini, a više u osnovnoj školi u Budvi. Srednju
medicinsku školu „Beograd“ završila je u Beogradu. Odmah po završetku srednje škole 2004.
godine, upisala je studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu i
diplomirala u roku, 27.09.2010. godine, sa prosečnom ocenom 9,05. Diplomski rad na temu
„Proračun i dimenzionisanje cilindričnog autoklava“ pod rukovodstvom mentora dr Marka Rakina
odbranila je sa ocenom 10. Doktorske studije upisala je školske 2010/2011. godine na smeru
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija.
U toku dosadašnjeg rada, kandidat Ivana Dimić, pokazala je savesnost, samostalnost i
sklonost ka naučno-istraživačkom radu.
Ivana Dimić dobro govori engleski jezik i obučena je za rad na računaru.
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu uspeha postignutog u toku studija i zalaganja u dosadašnjem radu, uočili smo
da se radi o kandidatu koji pokazuje izrazitu sklonost ka naučno -istraživačkom radu. Kandidat
Ivana Dimić, dipl. inž. tehnologije, ispunjava sve uslove propisane Zakonom o Univerzitetu i
Statutom Tehnološko - metalurškog fakulteta za izbor u naučno nastavno zvanje istraživač pripravnik. Otuda, članovi Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova, sa
zadovoljstvom predlažu NASTAVNO – NAUČNOM VEĆU Tehnološko - metalurškog fakulteta
da kandidata izabere u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK i pruži joj mogućnost da
uspešno završi započeti istraživački rad.
Beograd, 02.10.2011.godine
ČLANOVI KOMISIJE
1. dr Branko Bugarski, red.prof. TMF-a
2. dr Nevenka Bošković - Vragolović, docent TMFa
3. dr Vesna Ilić, viši naučni saradnik IMI-a
82
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 17.11.2011.
83
NASTAVNO - NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO - METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno - naučnog veća Tehnološko - metalurškog fakulteta, održanoj
01.07.2010. godine, određeni smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti
uslova za izbor u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK za kandidata Hatašu Tomović,
dipl. inž. tehnologije. O ispunjenosti uslova za izbor kandidata Nataše Tomović, dipl. inž.
tehnologije, u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK, podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI
Kandidat Nataša Tomović, dipl.inž. tehnologije, rođena je 14.06.1984. godine u
Beogradu. Osnovnu školu i Medicinsku školu smera farmaceutski tehničar završila je u Beogradu.
Odmah po završetku srednje škole, 2003. godine, upisala je studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu Univerziteta u Beogradu i diplomirala u roku, 30.12.2008. godine, sa prosečnom ocenom
8,46. Diplomski rada na temu „Proračun i dimenzionisanje duplikatorske posude za pripremu
infuzionog rastvora“ pod rukovodstvom mentora dr Marka Rakina odbranila je sa ocenom 10.
Jedna je od autora pomoćnog udžbenika „Oprema u farmaceutskom inženjerstvu“ čiji je izdavač
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu i koji se koristi u nastavi na istom. Doktorske studije
upisala je školske 2010/2011. godine na smeru Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija.
U toku dosadašnjeg rada, kandidat Nataša Tomović, pokazala je savesnost, samostalnost i
sklonost ka naučno-istraživačkom radu.
Nataša Tomović dobro govori engleski jezik, ima i osnovno znanje francuskog i španskog
jezika i obučena je za rad na računaru.
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu uspeha postignutog u toku studija i zalaganja u dosadašnjem radu, uočili smo
da se radi o kandidatu koji pokazuje izrazitu sklonost ka naučno -istraživačkom radu. Kandidat
Hataša Tomović, dipl. inž. tehnologije, ispunjava sve uslove propisane Zakonom o Univerzitetu i
Statutom Tehnološko - metalurškog fakulteta za izbor u naučno nastavno zvanje istraživač pripravnik. Otuda, članovi Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova, sa
zadovoljstvom predlažu NASTAVNO – NAUČNOM VEĆU Tehnološko - metalurškog fakulteta
da kandidata izabere u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK i pruži joj mogućnost da
uspešno završi započeti istraživački rad.
Beograd, 02.10.2011.godine
1.
2.
3.
ČLANOVI KOMISIJE
dr Branko Bugarski, red.prof. TMF-a
dr Nevenka Bošković - Vragolović, docent TMF-a
dr Vesna Ilić, viši naučni saradnik IMI-a
Download

pdf,1000KB - Tehnološko