АКТИВНОСТИ
У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА НАУКУ И
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 2013.
АCTIVITIES
IN PROVINCIAL SECRETARIAT FOR SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN 2013
Издавач:
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Телефони: +381 21 487 46 41
Факс: +381 21 456 044
Интернет адреса: http://apv-nauka.ns.ac.rs
e-mail: [email protected]
За издавача :
Проф. др Драгослав Петровић
Потпредседник Владе АП Војводине и
покрајински секретар за науку и технолошки развој
Уређивачки одбор: Проф. др Горан Стојановић, председник
Др Драгица Колџин
Биљана Јурибашић
Александар Михајлов
Бранка Шимић
Ивана Момчиловић
Марта Ђукић
Наташа Живковић
Publisher:
PROVINCIAL SECRETARIAT FOR SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
Phone: +381 21 487 46 41
Fax: +381 21 456 044
Internet address: http://apv-nauka.ns.ac.rs
e-mail: [email protected]
On behalf of the Publisher:
Prof. Dr Dragoslav Petrović,
Vice-President of the Government of AP Vojvodina and
Provincial Secretary for Science and Technological Development
Editorial Board: Prof. Dr Goran Stojanović, Chairman
Dr Dragica Koldžin
Biljana Juribašić
Aleksandar Mihajlov
Branka Šimić
Ivana Momčilović
Marta Đukić
Nataša Živković
Translations into English: The Group for English language of the
Government of AP Vojvodina
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Влада АП Војводине
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Republic of Serbia
Autonomous Province of Vojvodina
Government of the AP Vojvodina
PROVINCIAL SECRETARIAT FOR SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
АКТИВНОСТИ
У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА НАУКУ И
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 2013.
АCTIVITIES
IN PROVINCIAL SECRETARIAT FOR SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN 2013
Нови Сад, децембар, 2013.
Novi Sad, December 2013
CONTENTS
The Central University Building – Investment for the Future......... 6
AND NOW “HORIZON 2020”........................................................ 10
I
PROVINCIAL SECRETARIAT FOR SCIENCE AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT............................................ 16
II
NORMATIVE REGULATION......................................................... 24
III
SCIENCE DIVISION
PROJECTS UNDER THE PUBLIC CALL FOR PROPOSALS...... 28
IV
SHORT TERM PROJECTS OF SPECIAL INTEREST TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE AUTONOMOUS
PROVINCE OF VOJVODINA........................................................ 104
V
RIGHT OF THE FIRST CHANCE.................................................. 118
VI
DATA BASES................................................................................. 122
VII
ACTIVITIES PERTAINING TO IMPROVEMENT OF WORKING AND
LIVING CONDITIONS OF RESEARCHERS................................. 124
VIII
SCIENTIFIC PROFESSIONAL CONFERENCES IN VOJVODINA
...................................................................................................... 130
IX
SCIENTIFIC PROFESSIONAL DEVELOPMENT ABROAD......... 144
X
INTERNATIONAL AND INTERREGIONAL COOPERATION........ 172
XI
TECHNOLOGY DEVELOPMENT DIVISION
– NEW PLANTS............................................................................ 232
XII
IMPLEMENTATION OF E-VOJVODINA PROGRAMME DURING
2013.............................................................................................. 236
XIII
HIGHER EDUCATION AND STUDENT STANDARD DIVISION... 240
XIV
PROTOCOLS, AGREEMENTS, CONTRACTS............................. 272
XV
COUNCILS, COMMITTEES.......................................................... 276
XVI
PHOTO-DOCUMENTATION – CHRONOLOGICAL OVERVIEW OF
THE MOST IMPORTANT ACTIVITIES.......................................... 282
XVII
Team of Associates of Prof. Dragoslav Petrović, PhD,
the Vice President of the Government of the AP of Vojvodina
and the Provincial Secretary for Science and Technological
Development................................................................................. 292
4
САДРЖАЈ
Централна зграда Универзитета – инвестиција за будућност..7
А САДА „ХОРИЗОНТ 2020“..........................................................11
I
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ..........................................................................................17
II
НОРМАТИВНА УРЕЂЕНОСТ.......................................................25
III
СЕКТОР ЗА НАУКУ
ПРОЈЕКТИ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ..........................................29
IV
КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
.......................................................................................................105
V
ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ.............................................................119
VI
БАЗЕ ПОДАТАКА..........................................................................123
VII
АКТИВНОСТИ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА РАДА И ЖИВОТА
ИСТРАЖИВАЧА.............................................................................125
VIII
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ВОЈВОДИНИ..........................131
IX
НАУЧНО-СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ........145
X
МЕЂУНАРОДНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА................173
XI
СЕКТОР ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
– НОВИ ПОГОНИ..........................................................................233
XII
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА E-ВОЈВОДИНА У ТОКУ 2013.
ГОДИНЕ.........................................................................................237
XIII
СЕКТОР ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА.............................................241
XIV
ПРОТОКОЛИ, СПОРАЗУМИ, УГОВОРИ......................................273
XV
САВЕТИ, ОДБОРИ........................................................................277
XVI
ФОТО-ДОКУМЕНТАЦИЈА – ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
НАЈВАЖНИЈИХ АКТИВНОСТИ...................................................283
XVII
Сараднички тим,
проф. др Драгослава Петровића,
потпредседникa Владе АП Војводине и
покрајинског секретара за науку и технолошки развој...............293
5
The Central University Building – Investment for
the Future
There is no doubt that
the year 2013 was marked
by the further significant
improvement in the area
of
scientific
creativity,
innovation and development
of the higher education in the
territory of the Autonomous
Province of Vojvodina.
The
Provincial
Government
has
been
paying great attention to this
matter for a long period of time. In the past four years,
over 5 billion RSD from the provincial budget have
been invested into the construction of the infrastructure
in education and science. At this moment, we need to
emphasise the completion of new student dormitories in
Novi Sad, Sombor and Kikinda but also the construction
of major Scientific and Technological Park complex,
where several hundreds of young people with university
degrees shall be employed.
After more than half a century since its
foundation, the University of Novi Sad obtained a
magnificent Central Building. It is the result of the
perennial zeal and decades-long dream that students,
teachers and associates of the University of Novi Sad
have had.
About 5.5 million EUR have been invested in
its construction and equipment. The facility has been
financed from the European Investment Bank loan – EIB
(73% of the investment value) whereas the remaining
funds have been provided by the Capital Investment
Fund of the AP Vojvodina.
The construction of the Central University
Building started in 1995. The construction works were
suspended in September 1996. Up until that moment,
only the re-inforced concrete skeleton frame structure
with mezzanine structures was completed. After that, no
further construction works were performed until 2011,
when they were continued.
The construction of the new building enabled
the relocation of the Rectorate from the rented premises
of 400m² into the 5000m² of fully equipped space. In this
building, there is an amphitheatre, a multifunctional hall,
6
Централна зграда Универзитета – инвестиција
за будућност
Нема сумње да је и 2013. годину обележио
даљи битан напредак у научном стваралаштву,
иновацијама и развоју високог образовања на
подручју Аутономне покрајине Војводине.
Покрајинска Влада томе придаje посебан
значај већ дужи период. У протекле четири године,
из покрајинског буџета инвестирано је преко пет
милијарди динара у изградњу инфраструктуре
у образовању и науци. У овом тренутку посебно
треба истаћи нове студентске домове у Новом Саду,
Сомбору и Кикинди, али и изградњу капиталног
комплекса Научно-технолошког парка, у коме
ће се запослити неколико стотина факултетски
образованих младих људи.
Након више од пола века од оснивања,
Универзитет у Новим Саду добио је велелепну
Централну зграду. Она је плод вишегодишњег
прегалаштва и вишедеценијског сна који су сањали
студенти, наставници и сарадници Универзитета у
Новом Саду.
У њену изградњу и опремање уложено је око
5,5 милиона евра. Објекат је финансиран из кредита
Европске инвестиционе банке - ЕИБ (73 одсто од
вредности инвестиције), док је остатак обезбеђен из
Фонда за капитална улагања АП Војводине.
Градња централне зграда Универзитета
започета је још 1995. године. Радови на изградњи
прекинути су у септембру 1996. године, до када је
урађен армирано-бетонски скелет са међуспратним
конструкцијама. Након тога, нису предузимани
даљи радови до 2011. године када је настављена
изградња.
Изградњом нове зграде, Ректорат се из
подстанарских 400 квадрата преселио у 5000
квадрата потпуно опремљеног простора. У њој
се налазе амфитеатар, вишефункционална сала,
универзитетски клуб, централна библиотека, Центар
за информационе технологије, просторије за рад
универзитетских служби и кабинети ректората.
Један спрат користиће Влада АП Војводине за
рад различитих агенција, служби и сервиса од
заједничког интереса за развој науке, образовања и
међународне сарадње у овим областима.
7
university club, central library, Information Technologies
Centre, offices for university services and offices of
the Rectorate. One of the floors shall be used by the
Government of the AP Vojvodina for the activities of
different agencies, services and organisations which
are of common interest for the development of science,
education and international cooperation in these areas.
We could say that the completion of the
construction of the Central University Building in Novi
Sad is of historical importance for the knowledge and
science in this territory.
Without investing in innovations, education
and science, we cannot enable the development of
our country and the society. We are aware of that and
therefore, we are determined to make the investments in
these areas one of the top priorities of the Government
of the Autonomous Province of Vojvodina in the following
period.
Mr Bojan Pajtić
SJD President of the
AP Vojvodina Government
8
Могло би се рећи да је завршетак изградње
Централне зграде Универзитета у Новом Саду
од историјског значаја за знање и науку на овим
просторима.
Без улагања у иновације, образовање и
науку нема ни развоја државе и друштва. Ми смо
тога свесни, због чега смо одлучни да инвестиције
у овим областима буду један од приоритета Владе
Аутономне Покрајине Војводине и у наредном
периоду.
Др Бојан Пајтић
Председник Владе
АП Војводине
9
AND NOW “HORIZON 2020”
In the area of
science and technological
development in the AP
Vojvodina, the year 2013
was marked by further
expansion of international
cooperation.
Within the intensive
and
comprehensive
international cooperation,
co-financing and logistical
support for the application
of 56 new projects were
provided, out of which as
many as 13 are projects included in the FP7 programme.
In addition to this, co-financing of 191 projects related
to different forms of international cooperation with
institutions from 45 countries was also approved. It is
necessary to point out that as many as 63 projects were
initiated in 2013 within the cross-border cooperation
(CBC) projects and that the AP Vojvodina Government
provided funds in the amount of 175,000,000.00 RSD
for the contribution in costs for the participation and
co-financing of the approved projects included in this
programme.
At this moment, these activities are of great
importance because at the beginning of the next
year, the key EU programme – “Horizon 2020”, which
will mark this decade, is expected to commence. The
Provincial Secretariat has been actively involved in the
preparation of our institutions by directly monitoring the
activities in the seat of the Union and by educating the
future participants. For successful application among
the wide variety of activities within this programme, it is
essential to use priceless experience in implementation
of projects which in the past relied on the financial
support of the European foundations and the strong
support which may be expected from the foreign
partners with whom we have intensive cooperation.
Relying on the funds from the European
Investment Bank and significant contribution of the
funds from the AP Vojvodina Budget, the construction
of the Central University Building was completed. A
wide range of institutions already stated operating in
this facility, and some major programmes under the
10
А САДА „ХОРИЗОНТ 2020“
Протеклу 2013. годину у области науке и
технолошког развоја у АП Војводини обележило је
даље проширење међународне сарадње.
У оквиру интензивнe и свеобухватнe
међународнe сарадњe, суфинансирана је и дата
логистичка подршка за пријаву 56 нових пројеката,
од којих је чак 13 у оквиру програма ФП7. Поред
тога, одобрено је суфинансирање 191 пројеката
везаних за разне облике међународне сарадње са
институцијама из 45 земaљa. Треба истаћи да је чак
63 пројеката први пут стартовало у 2013. години.
У оквиру пројеката прекограничне сарадње (CBC),
Влада Војводине је обезбедила средства у висини
175.000.000.00 динара, за учешће у трошковима
партиципације и предфинансирања одобрених
пројеката из овог програма.
Ове активности су у овом тренутку од
изузетног значаја јер се почетком идуће године
очекује стартовање кључног програма Европске
уније који ће обележити ову деценију - „Хоризонт
2020“. Покрајински Секретаријат се активно укључио
у припреме наших институција, кроз директно
праћење активности у седишту Уније и кроз едукацију
будућих учесника. За успешно аплицирање у широкој
лепези активности из овог програма од непроцењиве
је користи искуство у реализацији пројеката који су
се и до сада ослањали на финансијску подршку
европских фондација и снажна подршка која се
може очекивати од иностраних партнера са којима
се интензивно сарађује.
Уз ослањање на средства Европске
инвестиционе банке и значајно учешће средстава
из буџета АП Војводине завршена је изградње
Централне зграде Универзитета у којој већ
активно ради низ институција и реализују се
значајни програми чији је покровитељ Покрајински
секретаријат за науку и технолошки развој.
Влада АП Војводине је у 2013. години
реализовала другу фазу акције под називом
„Право на прву шансу“, са циљем да се обезбеде
радна места за све стручњаке који имају звање
доктора наука и остварили су значајне резултате у
реализацији једногодишњих пројеката.
Наставак активности везаних за изградњу погона
високих технологија резултирао је са одобравањем
11
auspices of the Provincial Secretariat for Science and
Technological Development are being implemented
there.
In the 2013, the AP Vojvodina Government
completed the second phase of the activity entitled
“Right of the First Chance” with the aim to provide
jobs for all experts who have Doctoral degree and who
yielded significant results in the implementation of oneyear projects.
Continuation of activities related to the
construction of the high technology plant resulted
in the approval of funds for the commencement of
production in 9 new small and medium enterprises. The
total value of these investments was 543,161,553.42
RSD. The Secretariat for Science and Technological
Development directly invested 210,347,600.00 RSD.
These programmes provided 548 new jobs.
In 2013, the implementation of four-year cycle
of scientific research projects in all scientific fields was
continued. 625 researchers from all research institutions
in the territory of the Province were recruited for 83
standard projects. Based on the special public call,
financing of 44 short-term projects of special interest for
the sustainable development of the AP Vojvodina was
also approved.
The intensive cooperation between the
Provincial Secretariat for Science and Technological
Development and the University of Novi Sad and all its
faculties continued. However, significant cooperation
was also established with other scientific and research
organisation units, such as: Science and Research
Institute for Food Technologies, Institute of Lowland
Forestry and Environment, Institute of Field and
Vegetable Crops, Veterinary Institute, Matica Srpska
(Serbian Cultural Institute) and Matica Slovačka (Slovak
Cultural Institute), branch of the Serbian Academy of
Science and Arts in Novi Sad, Academy of Sciences,
Cultures and Arts of Vojvodina, private faculties and
vocational colleges in the territory of the Province.
The participation of 155 researchers in the
international scientific and professional conferences
abroad was financed, as well as the organisation of 72
scientific conferences in Vojvodina.
In the area of higher education, work permits
for all accredited study programmes were updated. The
practice of regular inspection and provision of consulting
services to the higher education institutions regarding
the full compliance with all legal obligations arising
12
средстава за започињање производње у 9 нових
малих и средњих предузећа. Укупна вредност
ових инвестиција износи 543.161.553,42 динара,
а Секретаријат за науку и технолошки развој је
непосредно уложио 210.347.600,00 динара. Кроз ове
програме обезбеђено је отварање 548 нових радних
места.
У 2013. години настављена је реализација
четворогодишњег циклуса научно-истраживачких
пројеката у свим научним пољима. У оквиру 83
редовних пројеката ангажовано је 625 истраживача,
из свих истраживачких институција са подручја
Покрајине. На основу посебног јавног позива
прихваћено је финансирање и 44 краткорочних
пројеката од посебног интереса за одрживи развој
АП Војводине.
Настављена
је
интензивна
сарадња
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки
развој са Универзитетом у Новом Саду и свим његовим
факултетима. Међутим, изузетан значај имала је
сарадња и са другим научним и истраживачким
организационим јединицама: Научним институтом
за прехрамбене технологије, Институтом за низијско
шумарство и животну средину, Институтом за
ратарство и повртарство, Институтом за ветерину, са
Матицом српском и Матицом словачком, Огранком
Српске академије наука и уметности у Новом Саду,
Академијом наука, култура и уметности Војводине,
приватним факултетима и високим струковним
школама са територије покрајине.
Финансирано је учешће 155 истраживача
на међународним научним и стручним скуповима у
иностранству, као и организација 72 научна скупа у
Војводини.
У области високог образовања ажуриране
су дозволе за рад за све акредитоване студијске
програме. Уведена је пракса редовног инспекцијског
надзора и пружања савета високо-образованим
институцијама у вези са пуним поштовањем
свих законских обавеза проистеклих пре свега из
принципа Болоњске декларације.
У циљу стимулисања квалитета наставе
и науке на приватним факултетима, издвојена су
посебна средства за ове намене, а која су усмерена
на једногодишње пројекте.
У оквиру уписне политике, направљен је
значајан искорак са подешавањем уписне квоте
на појединим студијским програмима у складу са
13
primarily from the principles of the Bologna Declaration
was also introduced.
In order to enhance the quality of teaching
and science at the private faculties, special funds were
allocated for this purpose, focusing mainly on one-year
projects.
Within the enrolment policy, a significant step
forward was made in terms of adjustment of enrolment
quotas in particular study programmes in accordance
with the labour market demands. In this manner, more
opportunities for state-funded schooling were created,
especially in the field of information and communication
technologies.
Prof. Dragoslav Petrović
Provincial Secretary for Science
and Technological Development
14
потребама тржишта рада. На тај начин омогућен
је шири простор за буџетско школовање, пре
свега у области информационо-комуникационих
технологија.
Проф. др Драгослав Петровић
Покрајински секретар за науку
и технолошки развој
15
I
PROVINCIAL SECRETARIAT FOR SCIENCE AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
Activities of the Secretariat which marked 2013
Activities of the Secretariat in 2013,
as in the past ten years, were focused on the
further encouragement of the development of
science and technology in the AP Vojvodina and
their approximation to the European standards.
Co-financing of the plant for the use of new
technologies was continued. The support to the
scientific and research activities was achieved by
financing the regional projects, short-term projects
of special interest for the sustainable development,
by co-financing the international cooperation in
the area of science, by supporting professional
development abroad and by organising scientific
and research conferences. On 19th July, 2012, the
Provincial secretariat for Science and Technological
Development established another division, that is,
the Higher Education Division. Beforehand, this
division was a part of the Provincial Secretariat
for Education, Administration and National
Communities.
The Higher Education Division within the
Provincial Secretariat for Science and Technological
Development is responsible for higher education
and student accommodation.
The funds of the Secretariat in the AP Vojvodina Budget,
expressed in absolute figures, were as follows:
– 43,226,280.70 RSD in 2004,
– 129,286,197.58 RSD in 2005,
– 379,425,989.44 RSD in 2006,
– 1,389,976,531.82 RSD in 2007,
– 1,120,570,368.46 RSD in 2008,
– 650,677,427.46 RSD in 2009,
– 802,827,775.00 RSD in 2010,
– 685,454,786.00 RSD in 2011,
– 666,579,146.60 RSD in 2012 and
– 942,835,985.13 RSD in 2013 (with transfer funds, the
total budget in 2013 amounted to 6,882,667,985.13 RSD).
16
I
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Aктивности секретаријата које су обележиле
2013.
Aктивности Секретаријата у 2013. години,
као и у протеклих десет година, биле су
усмерене према даљем подстицају развоја
науке и технолошког развоја у АП Војводини,
као и њиховом приближавању европским
стандардима. Настављено је суфинасирање
погона за примену нових технологија. Подршка
научно-истраживачком
раду
остварена
је
финансирањем
регионалних
пројеката,
краткорочних пројеката од посебног интереса за
одрживи развој, суфинансирањем међународне
сарадње у области науке, подршком стручног
усавршавања у иностранству и организацијом
научно-стручних
скупова.
Покрајински
секретаријат за науку и технолошки развој је 19.
јула 2012. добио још један сектор, а то је Сектор
за високо образовање. Претходно је овај сектор
био у саставу Покрајинског секретаријата за
образовање, управу и националне заједнице.
Сектор високог образовања у оквиру
Покрајинског
секретаријата
за
науку
и
технолошки развој је задужен за високошколско
образовање и студентски стандард.
Средства Секретаријата у буџету АП Војводине, у
апсолутним бројевима, износила су:
– 43.226.280,70 динара у 2004. години,
– 129.286.197,58 динара у 2005. години,
– 379.425.989,44 динара у 2006. години
– 1.389.976.531,82 динара у 2007. години,
– 1.120.570.368,46 динара у 2008. години,
– 650.677.427,46 динара у 2009. години,
– 802.827.775,00 динара у 2010. години,
– 685.454.786,00 динара у 2011. години,
– 666.579.146,60 динара у 2012. години и
– 942.835.985,13 динара у 2013. години (заједно
са трансферним средствима укупан буџет је
6.882.667.985,13 динара у 2013. години).
17
18
19
In 2013, the Secretariat initiated the following activities:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20
Sponsorship of the 5th “Festival of Science” in
Novi Sad;
Continued support to the “Researchers` Night”
project,
Continued co-financing of the plant for the
application of new technologies in the economy –
9 new plants were approved, whose investment
value amounts to 210,347,600.00 RSD; 548 jobs
were created. The amount invested in new plants
by the Secretariat was 210,347,600.00 RSD;
Within the international cooperation, provided
support to 56 application proposals for the
international projects under the European
Union programmes, with applications for FP7
programmes having the top priority;
Database on the scientific personnel was
updated, data update was introduced in the
scientific researchers` files (so far, there are
4,120 of them), through “online” access, which
makes this significant database on the scientific
production constantly up-to-date;
Continued financing of projects significant for
science and technological development of the AP
Vojvodina, which makes 83 standard projects in
7 scientific fields in total;
Continued project financing of the projects
of special importance for the sustainable
development in the AP Vojvodina, which makes
44 short-term projects in total;
Continued co-financing of the activities related
to the international cooperation of scientific
and research organisations, which makes 191
international projects in total;
The Secretariat continued financing 9 projects
related to the “Right of the First Chance” action;
The results of the project research co-financed by
the Secretariat were presented by the researchers
at the scientific and research conferences in 39
countries around the world, whose participation
was also co-financed by the Secretariat;
The accessibility of scientific results and exchange
of scientific experiences and knowledge were
also encouraged by co-financing the organisation
of scientific and research conferences, in all
scientific fields and disciplines;
The activities of “co-financing jobs of researchers
У 2013. години, Секретаријат је иницирао следеће
активности:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Покровитељство петог „Фестивала науке“ у
Новом Саду;
Наставак
подршке
пројеката
„Ноћ
истраживача“,
Настављено је суфинансирање погона
за примену нових технологија у привреди
– одобрено је 9 нових погона, чија је
инвестициона
вредност
210.347.600,00
динара, и обезбеђен посао за 548 радника.
Уложена средства Секретаријата у нове
погоне износе 210.347.600,00 динара;
У оквиру међународне сарадње, подржао 56
апликација предлога пријава међународних
пројеката по програмима Европске уније, при
чему су приоритет имале пријаве за програме
FP7;
База података о научном кадру је унапређена,
уведено је ажурирање података у научним
картонима истраживача – (којих има до сада
4120), путем „on-line“ приступа, што ову
значајну базу података о научној продукцији
чини свакодневно актуелизираном;
Настављено је финансирање пројеката од
значаја за науку и технолошки развој АП
Војводине, укупно 83 редовних пројеката у 7
научних области;
Настављено је пројектно финансирање
пројеката од посебног интереса за одрживи
развој у АП Војводини, укупно 44 краткорочних
пројеката;
Настављено је суфинансирање активности
међународне сарадње научно-истаживачких
организација, укупно 191 међународних
пројеката;
Секретаријат је наставио финансирање 9
пројеката из акције „Право на прву шансу“;
Резултате истраживања пројеката које је
суфинансирао Секретаријат, презентовали су
истраживачи на научно-стручним скуповима у
39 земље света, чије је учешће Секретаријат,
такође, суфинансирао;
Доступност научних резултата и разменa
научних искустава и знања, подстицани су
и суфинансирањем организовања научностручних скупова, у свим научним областима
21
–
–
–
–
–
–
–
–
22
– returnees from abroad” were also continued
with;
The Central Building of the University of Novi Sad
was constructed;
Continued co-financing of the cultural and artistic,
scientific and publishing activities of the Matica
Slovačka in 2013;
Continued co-financing activities of the Serbian
Academy of Science and Arts branch in 2013;
Continued co-financing of the scientific and
research projects of the Matica Srpska in 2013;
Continued co-financing of the projects for
interregional and international cooperation in
which research institutions from more than 45
mostly European countries participate;
The “Dr. Zoran Djindjic Award for the best young
researcher”, “Dr. Zoran Djindjic Award for the Best
Graduation, Final Thesis at the Master Academic
Studies or Master Paper in Philosophical and
Social Sciences” as well as the Award for the
Best Student of the University of Novi Sad were
granted;
Apart from co-financing the presentations of
research results of certain researchers and
researching teams participating in the projects,
on 8th May, 2013, the Secretariat organised the
6th scientific conference entitled „InterRegioSci
2013“ for the same purpose;
In performing its activities, the Secretariat relies
on the scientific and professional opinion of the
members of the advisory boards.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
и дисциплинама;
Настављене су активности „суфинансирање
радних места истраживача - повратника из
иностранства“;
Изграђена је Централна зграда Универзитета
у Новом Саду;
Наставак
суфинансирања
културноуметничких, научних и издавачких активности
Матице словачке у 2013. години;
Наставак суфинансирања активности Огранка
САНУ у 2013. години;
Наставак суфинансирања научноистраживачких пројеката Матице српске у 2013. години;
Настављено је суфинансирање пројеката
међурегионалне и међународне сарадње, на
којима учествују и истраживачке институције
из више од 45, углавном европских земаља;
Додељена је награда „Др Зоран Ђинђић за
најбољег младог истраживача“, награда „Др
Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад,
завршни рад на мастер академским студијама
или магистарски рад из области филозофских
и социолошких наука’’ као и награда најбољем
студенту Универзитета у Новом Саду;
Осим
суфинансирања
презентације
истраживачких
резултата
појединих
истраживача и истраживачких тимова, који
учествују на пројектима, у истом циљу,
Секретаријат је организовао Шести научностручни скуп “InterRegioSci 2013”, 8. маја 2013.
године;
Секретаријат се у својим активностима
ослања на научно-стручно мишљење чланова
стручних савета.
23
II
NORMATIVE REGULATION
The Secretariat implements the activities operationally,
under the Rulebook.
The rulebooks and the corresponding supporting forms
can be found on the website of the Secretariat: (www.
apv-nauka.ns.ac.rs), and they include the following:
–Rulebook on the Criteria for Financing the
Short-Term Projects of Special Interest for the
Sustainable Development in the Autonomous
Province of Vojvodina;
–Rulebook on the Criteria for Co-financing the
Organisation of Scientific and Professional
Conferences;
–Rulebook on the Criteria for Financing the
Participation in the Scientific Conferences,
Professional Development and the Stay Abroad
of the Scientists and Researchers who Achieved
Significant Results;
–Rulebook on the Criteria for Co-financing the
Plant for the Application of New Technologies in
the AP Vojvodina;
–Rulebook on the Criteria for Co-financing Jobs
for Researchers-Returnees from Abroad;
–Rulebook on the Criteria for Co-financing the
Activities of International Cooperation;
–Rulebook on the Criteria for Co-financing
the Educational Programmes/Projects of
Higher Education Institutions Founded by the
Autonomous Province of Vojvodina;
–Rulebook on the Criteria for Co-financing the
Programmes/Projects of Students` Associations
and Non-Government Organisations in the
Autonomous Province of Vojvodina in the Area of
Higher Education;
–Rulebook on the Criteria for Co-financing the
Procurement of Machinery and Equipment in
Higher Education Institutions Founded by the
Autonomous Province of Vojvodina;
–Rulebook on the Criteria for Co-financing the
Regular Repairs and Maintenance of the Building,
Facilities and Equipment in Higher Education
Institutions Founded by the Autonomous Province
of Vojvodina;
24
II
НОРМАТИВНА УРЕЂЕНОСТ
Секретаријат оперативно реализује активности, на
основу правилника.
Правилници и одговарајући пратећи обрасци,
налазе се на сајту Секретаријата: (www.apv-nauka.
ns.ac.rs), а то су:
−Правилник о критеријумима за финансирање
краткорочних пројеката од посебног интереса
за одрживи развој у Аутономној Покрајини
Војводини;
−Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно - стручних скупова;
−Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима,
усавршавањима и боравку у иностранству
научно-истраживачких радника и студената
који су показали посебне резултате;
−Правилник о критеријумима за суфинансирање погона за примену нових технологија у
АП Војводини;
−Правилник о критеријумима за суфинансирање радних места истраживача-повратника
из иностранства;
−Правилник о критеријумима за суфинансирање активности међународне сарадње;
−Правилник о критеријумима за суфинансирање образовних програма / пројеката
установа високог образовања чији је оснивач
Аутономна Покрајина Војводина;
−Правилник о критеријумима за суфинансирање програма / пројеката у области
високог образовања удружења студената
и невладиних организација у Аутономној
Покрајини Војводини;
−Правилник о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у установама
високог образовања чији је оснивач Аутономна
Покрајина Војводина;
−Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда,
објеката и опреме у установама високог
образовања чији је оснивач Аутономна
Покрајина Војводина;
25
–Rulebook on the Criteria for Co-financing
the Regular Repairs and Maintenance of the
Building, Facilities and Equipment in the Student
Accommodation Institutions Founded by the
Autonomous Province of Vojvodina;
–Rulebook on the Accommodation and Food for
Students and University Students;
–Rulebook on the Manner and the Procedure
of Allocating the Places and Meal-Tickets in
Students` Centres with a seat in the territory of
the Autonomous Province of Vojvodina.
26
−Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда,
објеката и опреме у установама студентског
стандарда чији је оснивач Аутономна
Покрајина Војводина;
−Правилник о смештају и исхрани ученика и
студената;
−Правилник о начину и поступку расподеле
места и абонентских књижица у студентским
центрима са седиштем на територији
Аутономне Покрајине Војводине.
27
III
SCIENCE DIVISION
PROJECTS UNDER THE PUBLIC CALL FOR
PROPOSALS
The deadline for the submission of applications for the
continuation of co-financing of the projects significant
for science and technological development of the AP
Vojvodina was 31st March, 2013.
In compliance with its financial capacities, the Provincial
Secretariat for Science and Technological Development
has approved the continuation of co-financing for 83
projects.
Table 1 Number of co-financed projects in 2013 by fields
28
Scientific fields
Number of
projects
Social Sciences and
Humanities
12
Medical Sciences and
Physical Education
14
Natural Sciences and
Mathematics
16
Technical and Technological
Sciences
16
Biotechnology and
Agriculture
14
Law and Economic Sciences
8
Environmental Reclamation
and Protection
3
TOTAL
83
III
СЕКТОР ЗА НАУКУ
ПРОЈЕКТИ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Подношење пријава за наставак суфинансирања
пројеката од значаја за науку и технолошки развој
АП Војводине било је до 31. марта 2013. године.
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је, у складу са финансијским могућностима,
одобрио наставак суфинансирање 83 пројекта.
Табела 1. Број суфинансираних пројеката по
областима у 2013. години
Научне области
Број пројеката
друштвене и
хуманистичке науке
12
медицинске науке и
физичка култура
14
природно-математичке
науке
16
техничко-технолошке
науке
16
биотехнологија и
пољопривреда
14
правне и економске науке
8
уређење и заштита
животне средине
3
УКУПНО
83
29
Table 2 Number of approved projects in 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013
Scientific
Number of projects
fields
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10
13
14
15
14
14
12
12
12
6
13
11
12
10
10
16
16
14
12
14
14
14
14
14
16
16
16
31
14
12
14
13
12
17
17
16
18
15
16
16
15
15
14
14
2
4
3
4
4
4
8
8
8
/
/
/
/
/
/
3
3
3
61
76
69
75
71
69
87
86
83
Social
Sciences and
Humanities
Medical
Sciences
and Physical
Education
Natural
Sciences and
Mathematics
Technical and
Technological
Sciences
Biotechnology
and
Agriculture
Law and
Economic
Sciences
Environmental
Reclamation
and Protection
TOTAL
Financial resources appropriated for the project funding
amount to 87,100,627.78 RSD.
One of the most important criteria for approved
projects is international cooperation. In fact, scientific
and research institutions from Vojvodina established
cooperation with 114 scientific and research institutions
from abroad. These institutions are from the following
25 countries: countries in the region – Hungary (23),
Slovenia (9), Croatia (8), Romania (5), Macedonia (2),
Bosnia and Herzegovina – the Republic of Srpska (6),
Greece (8), Bulgaria (1) and other European countries
– Ukraine (1), Slovakia (6), Germany (9), Spain (3), the
Czech Republic (1), Italy (1), Austria (2), Switzerland
(2), Sweden (1), Russia (4), Great Britain (6), Portugal
(1), Finland (2) and France (3), as well as Canada (1),
India (1) and the United States of America (8).
30
Табела 2. Број одобрених пројеката у 2005., 2006.,
2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. и 2013. години
Научне
Број пројеката
области
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
10
13
14
15
14
14
12
12
12
6
13
11
12
10
10
16
16
14
12
14
14
14
14
14
16
16
16
31
14
12
14
13
12
17
17
16
18
15
16
16
15
15
14
14
2
4
3
4
4
4
8
8
8
/
/
/
/
/
/
3
3
3
61
76
69
75
71
69
87
86
83
друштвене и
хуманистичке науке
медицинске
науке и
физичка
култура
природноматематичке
науке
техничкотехнолошке
науке
биотехнологија и пољопривреда
правне и
економске
науке
уређење
и заштита
животне
средине
УКУПНО
Финансијска средства опредељена за финансирање
пројеката износе 87.100.627,78 динара.
Као један од најважнијих критеријума код
прихваћених пројеката је међународна сарадња.
Наиме,
научноистраживачке
институције
из
Војводине су успоставиле сарадњу са 114
научноистраживачких институција из иностранства.
Ове институције су из 25 земаља и то: из земаља
региона – Мађарске (23), Словеније (9), Хрватске (8),
Румуније (5), Македоније (2), Босне и Херцеговине –
Републике Српске (6), Грчке (8), Бугарске (1) као и
других европских земаља – Украјине (1), Словачке
(6), Немачке (9), Шпаније (3), Чешке (1), Италије (1),
Аустрије (2), Швајцарске (2), Шведске (1), Русије
(4), Велике Британије (6), Португалије (1), Финске
(2) и Француске (3), као и Канаде (1), Индије (1) и
Сједињених Америчких Држава (8).
31
The list of foreign scientific and research institutions
participating in the projects:
1. Universidad de Alicante, Instituto Universitario
de la Biodiversidad CIBIO / Dpto de Ciencias
Ambientales, Alicante, Spain
2. Finnish Museum of Natural History, Zoological
Museum, Division of Entomology, University of
Helsinki, Finland
3. University of the Aegean, Department of Geography,
Geography Building, University Hill, Mytilene
4. University of South Bohemia České Budějovice,
Faculty of Fisheries and Protection of Waters
Vodňany, the Czech Republic
5. Trakia University, Agricultural faculty Stara Zagora,
Zagora, Bulgaria
6. University of Hohenheim, Faculty of Agricultural
Sciences Stuttgart, Germany
7. National Scientific Center „Institute of Experimental
and Clinical Veterinary Medicine“ of UAAS, 83,
Ukraine
8. Faculty of Agriculture in Osijek, Osijek, Croatia
9. Banats University of Agricultural and Veterinary
Medicine Timisoara, Timosoara, Romania
10.Slovenian Institute for Hop Growing and the
Brewing Industry, Department for plant, soil and
environment, Žalec, Slovenia
11. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului, Facultatea de Agricultură,
Timisoara, România
12. Кемеровский государственный сельскохозяйственний институт Кемерово, Кемерово, Россия
13. Faculty of Agriculture, University of Szeged,
Hungary
32
Списак научноистраживачких институција, учесника
на пројектима, из иностранства:
1. Universidad de Alicante, Instituto Universitario
de la Biodiversidad CIBIO / Dpto de Ciencias
Ambientales, Alicante, Spain
2. Finnish Museum of Natural History, Zoological
Museum, Division of Entomology, University of
Helsinki, Finland
3. University of the Aegean, Department of Geography,
Geography Building, University Hill, Mytilene
4. University of South Bohemia České Budějovice,
Faculty of Fisheries amd Protection of Waters
Vodňany, Czech Republic
5. Trakia University, Agricultural faculty Stara Zagora,
Zagora, Bulgaria
6. University of Hohenheim, Faculty of Agricultural
Sciences Stuttgart, Germany
7. National Scientific Center „Institute of Experimental
and Clinical Veterinary Medicine“ of UAAS, 83,
Ukraine
8. Poljoprivredni fаkultet u Osijeku, Osijek, Hrvatska
9. Banats University of Agricultural and Veterinary
Medicine Timisoara, Timosoara, Romania
10.Slovenian Institute for Hop Growing and the
Brewing Industry, Department for plant, soil and
environment, Žalec, Slovenia
11. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului, Facultatea de Agricultură,
Timisoara, România
12. Кемеровский государственный сельскохозяйственний институт Кемерово, Кемерово, Россия
13. Faculty of Agriculture, University of Szeged,
Mađarska
33
14. Anhalt University of Applied Sciences, Köthen,
Germany
15. Food Technology Faculty, University
Strossmаyer in Osijek, Osijek, Croatia
J.
J.
16. Food Quality Laboratory, PSI, ARS, USDA, Bldg
002, 10300 Baltimore Avenue, Beltsville
17. Faculty of Engineering, Slovak, University of
Agriculture, Nitra, Slovakia
18. Agriculture and Food Faculty, Sarajevo, Bosnia
and Herzegovina
19. University of Nice-Sophia Antipolis CEMAFI,
Faculty of Law and Economics, Nice, France
20. Université de Nice Sophia Antipolis Campus Saint
Jean d’Angely SJA3 / ISHSN / CEMAFI 24, Nice,
France
21. Bucharest Academy
Bucharest, Romania
of
Economic
Studies,
22. Faculty of Agri-Food and Environmental Economics,
Bucharest, Romania
23. University of Primorska, Faculty of Management
Koper, Koper, Slovenia
24. Croatian Academy of Science and Arts, Zаgreb,
Republic of Croatia
25. DAR Nonprofit Közhasznύ Kft. Szeged H-6720,
Szeged, Hungary
26. Faculty of Mechanical Engineering, University of
Maribor, Maribor, Slovenia
27. Department for Psychology, Faculty of Philosophy,
Zаgreb, Croatia
28. Department of Slovak Language and Literature
Faculty of Pedagogy, University of Szeged,
Hungary
29. University of Graz, Centre for Southeast European
34
14. Anhalt University of Applied Sciences, Köthen,
Germany
15. Prehrаmbeno - tehnološki fаkultet Osijek,
Sveučilište J. J. Strossmаyerа u Osijeku, Osijek,
Hrvаtskа
16. Food Quality Laboratory, PSI, ARS, USDA, Bldg
002, 10300 Baltimore Avenue, Beltsville
17. Faculty of Engineering, Slovak, University of
Agriculture, Nitra, Slovakia
18. Пољопривредно
прехрамбени
Сарајево, Bosna i Hercegovina
факултет,
19. University of Nice-Sophia Antipolis CEMAFI,
Faculty of Law and Economics, Nica, Francuska
20. Université de Nice Sophia Antipolis Campus Saint
Jean d’Angely SJA3 / ISHSN / CEMAFI 24, Nice,
Francuska
21. Bucharest Academy
Bucharest, Romania
of
Economic
Studies,
22. Faculty of Agri-Food and Environmental Economics,
Bucharest, Romania
23. University of Primorska, Faculty of Management
Koper, Koper, Slovenia
24. Hrvаtskа аkаdemijа znаnosti i umjetnosti, Zаgreb,
Republikа Hrvаtskа
25. DAR Nonprofit Közhasznύ Kft. Szeged H-6720,
Szeged, Hungary
26. Faculty of Mechanical Engineering, University of
Maribor, Maribor, Slovenia
27. Odsjek zа psihologiju, Filozofski fаkultet, Zаgreb,
Hrvаtskа
28.Department of Slovak language and literature
Faculty of pedagogy, University of Szeged, Hungary
29. University of Graz, Centre for Southeast European
35
History, Graz, Austria
30. University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department
of Ethnology and Cultural Anthropology, Ljubljana,
Slovenia
31. University of Thessaly, Department of Planning and
Regional Development, Greece
32. University of Szeged, Department of Economic and
Social Geography, Szeged, Hungary
33. Faculty of Philosophy, Banja Luka, Bosnia and
Herzegovina
34. Кафедра педагогики и психологии, Омский,
Государственный университет имени Ф. М.
Достоевского, Россия (Russia)
35. Törteneti Szegédtudományok Tanszék, Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,
Magyarország(Department of Auxiliaries to the
Study of History, Faculty of Arts, University of
Szeged, Hungary) Szeged, Hungary
36. Katedra všeobecných dejín FiF Univerzita
Komenského v Bratilsave, Slovenská Republika
(Department of General History of the Comnenius
Univerityt Bratislava Slovak republik), Bratilsava,
Slovakia
37. University of Pecs, Faculty of Philosophy,
Department of Modern Literature, Hungary
38. University of Maribor, Faculty of Philosophy,
Mаribor, Slovenia
39. University J. J. Strossmаyerа, Facylty of Philosophy
in Osijek, Osijek, Croatia
40. University of Kluj-Napoci, Faculty of Philosophy,
Nаpocа, Romania
41. University of Pannonia, Pannon Egyetem University
of Pannonia, Hungary
42. University of Szeged, Faculty of Philosophy,
Szeged, Hungary
36
History, Graz, Austria
30. University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department
of Ethnology and Cultural Anthropology, Ljubljana,
Slovenia
31. University of Thessaly, Department of Planning and
Regional Development, Greece
32. University of Szeged, Department of Economic and
Social Geography, Szeged, Mađarska
33. Филозофски факултет, Бања Лука, Bosna i
Hercegovina
34. Кафедра педагогики и психологии, Омский,
Государственный университет имени Ф. М.
Достоевского, Россия
35.Törteneti Szegédtudományok Tanszék, Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,
Magyarország(Department of Auxiliaries to the
Study of History, Faculty of Arts, University of
Szeged, Hungary) Szeged, Hungary
36.Katedra všeobecných dejín FiF Univerzita
Komenského v Bratilsave, Slovenská Republika
(Department of General History of the Comnenius
Univerityt Bratislava Slovak republik), Bratilsava,
Slovakia
37. Univerzitet u Pečuju, Filozofski fаkultet, Kаtedrа zа
modernu književnost, Mаđаrskа
38. Univerzitet u Mаriboru,Filozofski fаkultet, Mаribor,
Slovenijа
39. Univerzitet J. J. Štrosmаjer, Filozofski fаkultet u
Osijeku, Osijek, Hrvаtskа
40. Univerzitet u Kluj-Nаpoci,
Nаpocа, Rumunija
Filozofski
fаkultet,
41. Panonski univerzitet, Pannon Egyetem University
of Pannonia, Mađarska
42. Univerzitet u Segedinu, Filozofski fakultet, Segedin,
Mađarska
37
43. Konstantin University of Philosophy, Faculty of
Medieval Studies, Nitra, Slovakia
44. University of Szeged, Robotics laboratory, Szeged,
Hungary
45. Zavod za zgradbeništvo Slovenije, Ljubljana,
Slovenia
46. Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Sts.
Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia
47. University of Patras, Department of Chemistry,
Radiochemistry Laboratory, Patras, Greece
48. University of Banja Luka, Faculty of Technology,
Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and
Herzegovina
49. University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences
and Engineering, Department of Materials Science
and Metallurgy, Ljubljana, Slovenia
50. University of Central Europe in Skalica, Skalica,
Slovakia
51. University of Szeged, Institute of Informatics,
Szeged, Hungary
52. Department of Electrical and Computer Engineering,
University of Arizona, Tucson, AZ, USA
53. Food-Technology
Faculty,
Strossmаyer Osijek, Croatia
University
JJ
54. University of Ioannina, Department of Chemistry,
Greece
55. Liverpool John Moores University, School of
Engineering, Liverpool, U.K.
56. University of Timisoara, Timisoara, Romania
57. Kansas Polymer Research Center, Pittsburg State
University, USA
58. South Dakota School of Mines & Technology, Rapid
City, USA
38
43. Filozofski
univerzitet
Konstаntin,
Fаkultet
srednjoevropskih studijа, Nitrа, Slovаčkа
44. University of Szeged, Robotics laboratory, Szeged,
Hungary
45. Zavod za zgradbeništvo Slovenije, Ljubljana,
Slovenija
46. Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Sv.
Kirilo i Metodije, Skopje, Makedonija
47. University of Patras, Department of Chemistry,
Radiochemistry Laboratory, Patras, Greece
48. Универзитет у Бања Луци, Технолошки факултет,
Бања Лука, Република Српска, БиХ
49. University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences
and Engineering, Department of Materials Science
and Metallurgy, Ljubljana, Slovenia
50. University of Central Europe in Skalica, Skalica,
Slovakia
51. University of Szeged, Institute of Informatics,
Szeged, Hungary
52. Department of Electrical and Computer Engineering,
University of Arizona, Tucson, AZ, USA
53. Prehrambeno-tehnološki fakultet, Univerzitet Josip
Juraj Strossmayer Osijek, Hrvatska
54. University of Ioannina, Department of Chemistry,
Greece
55. Liverpool John Moores University, School of
Engineering, Liverpool, U.K.
56. University of Timisoara, Timisoara, Romania
57. Kansas Polymer Research Center, Pittsburg State
University, USA
58. South Dakota School of Mines & Technology, Rapid
City, USA
39
59. Faculty of Electrical Engineering East Sarajevo,
University of East Sarajevo, East Sarajevo,
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
60. University of Ljubljana, Faculty of Mechanical
Engineering, Ljubljana, Slovenia
61. College of Dunaújváros, Dunaújváros, Hungary
62. Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer
(StC) (represented by: Steinbeis Advanced Risk
Technologies, Group), Stuttgart, Germany
63. Faculty of Transport and Traffic Sciences, Zagreb,
Croatia
64. Alpineon ltd., Ljubljana, Slovenia
65. Model Labs GmbH, Berlin, Germany
66. University of Ljubljana,
Ljubljana, Slovenia
Biotechnical
Faculty,
67. Department of Pharmacology, Aristotle University
of Thessaloniki 541 24, Greece
68. University of Szeged, Gyula Jahasz Faculty of
Education, Department of Chemical Informatics,
SZEGED, Hungary
69. Academy of Science and Arts of the Republic of
Srpska, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska,
Bosnia and Herzegovina
70. Departments of Obstetrics and Gynaecology,
University Hospitals of Geneva and Faculty of
Medicine, Geneva, Switzerland
71. Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicolli”, Italy
72. University of Thessaly, Larissa, Greece
73. The Experimental Dermatology Unit, Department
of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden
74. Faculty of Sciences, University of Banja Luka,
Republic of Srpska
40
59. Electrical Faculty of University in I. Сарајево,
Источно Сарајево Република Српска, БиХ
60. University of Ljubljana, Faculty of Mechanical
Engineering, Ljubljana, Slovenia
61. College of Dunaújváros, Dunaújváros, Hungary
62. Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer
(StC) (represented by: Steinbeis Advanced Risk
Technologies, Group), Stuttgart, Germany
63. Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Hrvatska
64. Alpineon d.o.o, Ljubljana, Slovenia
65. Model Labs GmbH, Berlin, Germany
66. Univerzitet u Ljubljani,
Ljubljana, Slovenija
Biotehnički
fakultet,
67. Department of Pharmacology, Aristotle University
of Thessaloniki 541 24, Greece
68. University of Szeged, Gyula Jahasz Faculty of
Education, Department of Chemical Informatics,
SZEGED, Hungary
69. Академија наука и умјетности Републике Српске
78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ
70. Departments of Obstetrics and Gynaecology,
University Hospitals of Geneva and Faculty of
Medicine, Geneva, Switzerland
71. Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicolli”, Italy
72. University of Thessaly, Larissa, Greece
73. The Experimental Dermatology Unit, Department
of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden
74. Природно-математички факултет, Универзитет у
Бања Луци, Бања Лука, Рeпублика Српска
41
75. Research Centre for Society and Health, Buckinghamshire New University, Buckinghamshire, United Kingdom
76. Institute for Ageing and Health, Medical School,
Newcastle University, United Kingdom
77. Institute of Normal physiology P.K. Anohin of the
Russian Academy of Medical Sciences, Moscow,
Russian Federation
78. Kerckhoff – Klinik, Bad Nauheim, Germany
79. University of Pecs, Institute of Physical Education
and Sport Science
80. Eastern Illinois University, Department of Health
Studies 600 Lincoln Avenue, Charleston
81. Kindertagesklinik
Schweiz
Liestal,
Oristalstrasse
87,
82. University of Szeged, Department of Applied and
Environmental Chemistry, Hungary
83. Technical University in Zvolen, Zvolen, Slovak
Republic
84. Endocrine Unit, Evgenidion Hospital University of
Athens, Greece
85. National Institutes of Health, National Institute of
Child Health and Human Development, USA
86. Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical
Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University
in Bratislava, Slovak Republic
87. Budapest University of Technology and Economics,
Faculty of Chemical Technology and Biotechnology,
Budapest, Hungary
88. Institute of Radiochemistry and Radioecology,
University of Pannonia, Veszprem, Hungary
89. Rudjer Bošković Institute, Department of
Experimental Physics, Laboratory for Measurement
of Low Activities, Zagreb, Croatia
42
75. Research Center for Society and Health, Buckinghamshire New University, Buckinghamshire, United Kingdom
76. Institute for Ageing and Health, Medical School,
Newcastle University, United Kingdom
77. Institute of Normal physiology P.K. Anohin of the
Russian Academy of Medical Sciences, Moscow,
Russian Federation
78. Kerckhoff – Klinik, Bad Nauheim, Germany
79. University of Pecs, Institute of Physical Education
and Sport Science
80. Eastern Illinois University, Department of Health
Studies 600 Lincoln Avenue, Charleston
81. Kindertagesklinik
Schweiz
Liestal,
Oristalstrasse
87,
82. University of Szeged, Department of Applied and
Environmental Chemistry, Hungary
83. Technical University in Zvolen, Zvolen, Slovak
Republic
84. Endocrine Unit, Evgenidion Hospital University of
Athens, Greece
85. National Institutes of Health, National Institute of
Child Health and Human Development, USA
86. Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical
Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University
in Bratislava, Slovak Republik
87. Budapest University of Technology and Economics,
Faculty of Chemical Technology and Biotechnology,
Budapest, Hungary
88. Institute of Radiochemistry and Radioecology,
University of Pannonia, Veszprem, Mađarska
89. Institut Ruđer Bošković, Zаvod zа eksperimentаlnu
fiziku, Lаborаtorijа zа merenje niskih аktivnosti,
Zаgreb, Hrvаtskа
43
90. FORTH/Institute of Chemical Engineering & High
Temperature Chemical Processes Stadiou Str.,
Platani, Patras, Greece
91. Department of Physics, Indian
Technology, Guwahati, India
Institute
of
92. Department of Chemistry, Saint-Petersburg State
University, Saint-Petersburg, Russia
93. University of Toronto, Department of Chemistry,
Canada
94. University of Szeged, Juhász Gyula Faculty of
Education, Department of Chemistry and Chemical
Informatics, Szeged, Hungary
95. Research Department of Structural and Molecular
Biology, Division of Biosciences, University College
London, London, UK
96. University of Athens, School of Pharmacy,
Department of Pharmacognosy and Chemistry of
Natural Products, Athens, Greece
97. Obuda University, Becsi ut 96/B, Budapest,
Hungary
98. Department of Applied Mathematics, University of
Zaragoza, Zaragoza, Spain
99. Faculty of Mathematics and Natural sciences,
University of Wuppertal, Germany
100.School of Mathematics and Statistics, University of
St Andrews, Scotland, UK
101.Centro del Algebra da Universidade de Lisboa,
Cidade Universitária- Edifício C5, Lisboa, Portugal
102.Department of Geomorphology, University of
Bayreuth D-95440 Bayreuth, Germany
103.Department of Geology and Palaeontology,
University of Szeged, Szeged, Hungary
104.Fakultät für Mathematik, Universität Wien, Wien,
Austria
44
90. FORTH/Institute of Chemical Engineering & High
Temperature Chemicall Processes Stadiou Str.,
Platani, Patras, Hellas
91. Department of Physics, Indian
Technology, Guwahati, India
Institute
of
92. Department of Chemistry, Saint-Petersburg State
University, Saint-Petersburg, Russia
93. University of Toronto, Department of Chemistry,
Canada
94. University of Szeged, Juhász Gyula Faculty of
Education, Department of Chemistry and Chemical
Informatics, Szeged, Hungary
95. Research Department of Structural and Molecular
Biology, Division of Biosciences, University College
London, London, UK
96. University of Athens, School of Pharmacy,
Department of Pharmacognosy and Chemistry of
Natural Products, Athens, Greece
97. Obuda University, Becsi ut 96/B, Budapest,
Hungary
98. Department of Applied Mathematics, University of
Zaragoza, Zaragoza, Spain
99. Faculty of Mathematics and Natural sciences,
University of Wuppertal, Germany
100.School of Mathematics and Statistics, University of
St Andrews, Scotland, UK
101.Centro del Algebra da Universidade de Lisboa,
Cidade Universitária- Edifício C5, Lisboa, Portugal
102.Chair of Geomorphology, University of Bayreuth
D-95440 Bayreuth, Germany
103.Department of Geology and Paleontology,
University of Szeged, Szeged, Hungary
104.Fakultät für Mathematik, Universität Wien, Wien,
Austria
45
105.Department of Mathematical Sciences, Carnegie
Mellon University, Pittsburgh
106.Goethe University Frankfurt, Goethe Centre for
Scientific Computing (G-CSC), Frankfurt, Germany
107.Laboratoire de l’Intégration du Matériau au
Système, 351 Cours de la Libération, France
108.First Department of Medicine, University of Szeged,
Szeged, Hungary
109.Department of Mechanical Engineering, Dynamics,
University of Glasgow, University Avenue, Scotland,
United Kingdom
110.The Faculty of Sciences, University of Pécs,
Hungary
111.Finnish Museum of Natural History, Entomology
dept., University of Helsinki, Finland
112.Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Sts.
Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia
113.Szegedi Tudomanzegzetem, Szeged, Hungary
114.University of Oviedo, Gijon, Spain
46
105.Department of Mathematical Sciences, Carnegie
Mellon University, Pittsburgh
106.Goethe University Frankfurt, Goethe Center for
Scientific Computing (G-CSC), Frankfurt, Germany
107.Laboratoire de l’Intégration du Matériau au
Système, 351 Cours de la Libération, France
108.First Department of Medicine, University of Szeged,
Szeged, Hungary
109.Department of Mechanical Engineering, Dynamics,
University of Glasgow, University Avenue, Scotland,
United Kingdom
110.The Faculty of Sciences, University of Pécs,
Hungary
111.Finnish Museum of Natural History, Entomology
dept., University of Helsinki, Finland
112.Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Sts.
Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia
113.Szegedi Tudomanzegzetem, Szeged, Hungary
114.University of Oviedo, Gijon, Spain
47
Allocation of funds by scientific fields is shown in the
following table:
Table 3 Share of project funds by scientific fields in the
total funds for 2013
Scientific fields
Share of funds
(%)
Appropriated funds
Social Sciences and
Humanities
14.03%
12,216,441.48 RSD
Medical Sciences and
Physical Education
14.86%
12,941,923.70 RSD
Natural Sciences and
Mathematics
22.68%
19,756,483.48 RSD
Technical and
Technological Sciences
20.86%
18,172,740.25 RSD
Biotechnology and
Agriculture
16.89%
14,711,848.38 RSD
Law and Economic
Sciences
6.15%
5,354,035.68 RSD
Environmental
Reclamation and
Protection
4.53%
3,947,154.81 RSD
Table 4 Share of funds by scientific fields in the total
project funds
Scientific fields
Social Sciences
and Humanities
Appropriated funds (%)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11,7
11,6
14,86
13,92
14,12
14,79 13,37 13,58
14,03
10,17
16,4
17
17,63
14,70
15,42 16,59 16,41
14,86
20,76
21,8
24
22,08
24,65
25,82 21,70 21,69
22,68
17,3
17,22
18,52
18,42
16,93 20,77 21,29
20,86
27,7
23,15
22,74
23,10
21,96 17,27 16,54
16,89
2,69
4,92
3,77
4,68
5,01
5,08
5,97
6,10
6,15
/
/
/
/
/
/
4,32
4,39
4,53
Medical Sciences
and Physical
Education
Natural Sciences
and Mathematics
Technical and
Technological
Sciences
54,61
Biotechnology
and Agriculture
Law and
Economic
Sciences
Environmental
Reclamation and
Protection
48
Расподела финансијских средстава по научним
областима је дата у следећој табели:
Табела 3. Учешће средстава за пројекте у укупним
средствима, према научним областима у 2013.
години
учешће
научне области
Опредељена средства
средстава (%)
друштвене и
хуманистиче науке
медицинске науке и
физичка култура
природноматематичке науке
техничкотехнолошке науке
биотехнологија и
пољопривреда
правне и економске
науке
уређење и заштита
животне средине
14,03%
12.216.441,48 динара
14,86%
12.941.923,70 динара
22,68%
19.756.483,48 динара
20,86%
18.172.740,25 динара
16,89%
14.711.848,38 динара
6,15%
5.354.035,68 динара
4,53%
3.947.154,81 динара
Табела 4. Учешће средстава према научним
областима у укупним средствима за пројекте
научне области
Опредељена средства (%)
2005. 2006. 2007.
2008.
2009.
2010. 2011. 2012.
2013.
друштвене и
хуманистиче
11,7
11,6
14,86
13,92
14,12
14,79 13,37 13,58
14,03
10,17
16,4
17
17,63
14,70
15,42 16,59 16,41
14,86
20,76
21,8
24
22,08
24,65
25,82 21,70 21,69
22,68
17,3
17,22
18,52
18,42
16,93 20,77 21,29
20,86
27,7
23,15
22,74
23,10
21,96 17,27 16,54
16,89
2,69
4,92
3,77
4,68
5,01
5,08
5,97
6,10
6,15
/
/
/
/
/
/
4,32
4,39
4,53
науке
медицинске
науке и физичка
култура
природноматематичке
науке
техничкотехнолошке
науке
54,61
биотехнологија и
пољопривреда
правне и
економске науке
уређење и
заштита животне
средине
49
Overview of the Projects Co-funded by
the Provincial Secretariat for Science and
Technological Development
I
Social Sciences and Humanities
In the area of social sciences and humanities, the
continuation of co-funding for 12 projects was approved,
and those are:
1. “Adjustment of Psychodiagnostic Instruments
to Cultural and Ethnical Specificities of
Vojvodina Population”
Faculty of Philosophy, Department of Psychology,
Novi Sad
Project Leader: Prof. Mikloš Biro, PhD
2. “Values,
Attitudes
and
Social
Transgeneration Perspective”
Roles:
Faculty of Philosophy, Novi Sad
Department of Psychology, Faculty of Philosophy,
Zаgreb, Croatia
Project Leader: Prof. Ivan Jerković, PhD
3. “Violence in Modern Society – Dispositional
and Contextual Factors”
Faculty of Philosophy, Department of Psychology,
Novi Sad
Рroject Leader: Prof. Snežana Smederevac, PhD
4. “Diachronic Perspective of Slovak Language,
Literature
and
Culture
in
Vojvodina,
Synchronous Sections from the Perspective of
Contextual Stratification”
Faculty of Philosophy, Department of Slovakistics,
Novi Sad
50
Преглед пројеката које суфинансира
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој
I
Друштвене и хуманистичке науке
Из области друштвених и хуманистичких наука одобрено је 12 пројеката за наставак суфинансирања,
и то:
1. „Прилагођавање
психодијагностичких
инструмената културaлним и етничким
специфичностима популације Војводине”
Филозофски факултет, Одсек за психологију,
Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Миклош Биро
2. „Вредности,
ставови
и
трансгенерацијска перспектива”
улоге:
Филозофски факултет, Нови Сад
Odsjek zа psihologiju, Filozofski fаkultet, Zаgreb,
Hrvаtskа
Руководилац пројекта је проф. др Иван Јерковић
3. „Насиље
у
савременом
друштву
диспозициони и контекстуални чиниоци”
-
Филозофски факултет, Одсек за психологију,
Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Снежана
Смедеревац
4. „Словачки језик, књижевност и култура
у Војводини у дијахроној перспективи,
синхроним пресецима са становишта
контекстуалне стратификације”
Филозофски факултет, Одсек за словакистику,
Нови Сад
51
Department of Slovak Language and Literature,
Faculty of Pedagogy, University of Szeged,
Hungary
Project Leader: Prof. Mihal Harpanj, PhD
5. “Sociological Aspects of Regionalization: a
Comparative Analysis”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
University of Graz, Centre for Southeast European
History, Graz, Austria,
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department
of Ethnology and Cultural Anthropology, Ljubljana,
Slovenia
Project Leader: Assist. Prof. Valentina Sokolovska,
PhD
6. “Facing the Challenges of Depopulation in
Vojvodina Province”
Faculty of Sciences, Novi Sad
University of Thessaly, Department of Planning and
Regional Development, Greece
University of Szeged, Department of Economic and
Social Geography, Szeged, Hungary
Project Leader: Prof. Branislav S. Djurdjev, PhD
7. “Fruska Gora Mountain in Literature”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
Project Leader: Prof. Ljiljana Pešikan Ljuštanović,
PhD
8. “Inclusive Education:
Conception to Practice”
from
Pedagogical
Faculty of Philosophy, Department of Pedagogy,
Novi Sad
Faculty of Philosophy, Banja Luka
Department of Pedagogy and Psychology, Omsk
State University “F.M. Dostoevsky”, Russia
52
Department of Slovak language and literature
Faculty of pedagogy, University of Szeged, Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Михал Харпањ
5. „Социолошки
аспекти
компаративна анализа”
регионализације:
Филозофски факултет, Нови Сад
University of Graz, Centre for Southeast European
History, Graz, Austria,
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department
of Ethnology and Cultural Anthropology, Ljubljana,
Slovenia
Руководилац пројекта је доц. др Валентина
Соколовска
6. „Суочавање са изазовима депопулације у
Војводини”
Природно-математички факултет, Нови Сад
University of Thessaly, Department of Planning and
Regional Development, Greece
University of Szeged, Department of Economic and
Social Geography, Szeged
Руководилац пројекта је проф. др Бранислав С.
Ђурђев
7. „Фрушка гора у књижевности”
Филозофски факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Љиљана
Пешикан Љуштановић
8. „Инклузивно образовање:
концепције до праксе”
од
педагошке
Филозофски факултет, Одсек за педагогију,
Нови Сад
Филозофски факултет, Бања Лука
Катедра педагогики и психологии, Омский,
Государственный университет имени Ф. М.
Достоевского, Россия
53
Project Leader: Prof. Mara Djukić, PhD
9. “Medieval Settlements on the Territory of
Vojvodina, Historical Processes and Events”
Faculty of Philosophy, Department of History, Novi
Sad
Department of Auxiliaries to the Study of History,
Faculty of Arts, University of Szeged, Szeged,
Hungary
Department of General History of the Comnenius
University Bratislava, Slovak Republic
Project Leader: Assist. Prof. Djura Hardi, PhD
10. “Vojvodinian Hungarian Literature – Contexts –
Codes of Identity”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
Teacher’s Faculty in Hungarian as a Teaching
Language, Subotica
University of Pecs, Faculty of Philosophy,
Department of Modern Literature, Pecs, Hungary
University in Maribor, Faculty of Philosophy,
Maribor, Slovenia
University J. J. Štrosmajer, Faculty of Philosophy in
Osijek, Osijek, Croatia
University in Cluj-Napoca, Faculty of Philosophy,
Napoca
University of Pannonia, Hungary
University of Szeged, Faculty of Philosophy,
Szeged, Hungary
The University of Constantine the Philosopher,
Faculty of Medieval Studies, Nitra, Slovakia
Project Leader: Prof. Erzsebet Csanyi, PhD
54
Руководилац пројекта је проф. др Мара Ђукић
9. „Средњовековна насеља на тлу Војводине,
историјски процеси и догађаји”
Филозофски факултет, Одсек за историју, Нови
Сад
Törteneti Szegédtudományok Tanszék, Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,
Magyarország (Department of Auxiliaries to the
Study of History, Faculty of Arts, University of
Szeged, Hungary) Szeged
Katedra všeobecných dejín FiF Univerzita
Komenského v Bratilsave, Slovenská Republika
(Department of General History of the Comnenius
Univerityt Bratislava Slovak republik), Bratislava
Руководилац пројекта је доц. др Ђура Харди
10. „Војвођанска
мађарска
књижевност
контексти - кодови идентитета”
-
Филозофски факултет, Нови Сад
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
Univerzitet u Pečuju, Filozofski fakultet, Katedra za
modernu književnost, Mađarska
Univerzitet u Mariboru, Filozofski fakultet, Maribor,
Slovenija
Univerzitet J. J. Štrosmajer, Filozofski fakultet u
Osijeku, Osijek, Hrvatska
Univerzitet u Kluj-Napoci, Filozofski fakultet,
Napoca
Panonski univerzitet, Pannon Egyetem University
of Pannonia, Mađarska
Univerzitet u Segedinu, Filozofski fakultet, Segedin,
Mađarska
Filozofski
univerzitet
Konstantin,
Fakultet
srednjoevropskih studija, Nitra, Slovačka
Руководилац пројекта је проф. др Ержебет Чањи
55
11. “The Application of Mini-projects in the
Realisation of the Content of Integrated
Sciences and Mathematics in Class Teaching”
Faculty of Education, Sombor
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Leader: Prof. Stanko Cvjetićanin, PhD
12. “Linking of Education Subjects and Professional
Training of Teachers”
Faculty of Education, Sombor
Teacher’s Faculty in Hungarian as a Teaching
Language, Subotica
Project Leader: Prof. Aleksandar Petojević, PhD
56
11. „Примена минипројеката у реализацији
садржаја интегрисаних природних наука и
математике у разредној настави“
Педагошки факултет, Сомбор
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Станко
Цвјетићанин
12. „Повезивање наставних предмета и стручно
усавршавање учитеља“
Педагошки факултет, Сомбор
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
Руководилац пројекта је проф. др Александар
Петојевић
57
II
Medical Sciences and Physical Education
In the area of Medical Sciences and Physical Education,
the continuation of co-funding for 14 projects was
approved, and these are:
1. “Rationalization and Efficient Use of New Plant
Materials in Vojvodina Province as a Source for
Pharmaceutical and Food Industries”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Faculty of Sciences, Department of Biology and
Ecology, Novi Sad
University of Ljubljana,
Ljubljana, Slovenia.
Biotechnical
Faculty,
Project Leader: Assist. Prof. Biljana Božin, PhD
2. “Study of Pharmacodynamic and Toxicological
Effects of the Extracts of Medicinal Plants
Grown on the Territory of Vojvodina”
Faculty of Medicine, Department of Pharmacology,
Toxicology and Clinical Pharmacology, Novi Sad
Faculty of Technology, Department of Applied and
Engineering Sciences, Novi Sad
Department of Pharmacology, Aristotle University
of Thessaloniki, 541 24, Greece
Project Leader: Prof. Aleksandar Rašković, PhD
3. “Nanostructure Pharmacokinetics”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
Vojvodina Academy of Sciences and Arts, Novi Sad
University of Szeged, Gyula Jahasz Faculty of
Education, Department of Chemical Informatics,
Hungary
Academy of Sciences and Arts of Republic
Srpska, Banja Luka, Republic Srpska, Bosnia and
Herzegovina
58
II
Медицинске науке и физичка култура
Из области медицинских наука и физичке
културе одобрено је 14 пројеката за наставак
суфинансирања, и то:
1. „Рационализација и ефикасна употреба
биљних сировина на подручју АП Војводине
за потребе фармацеутске и прехрамбене
индустрије”
Медицински факултет, Нови Сад
Департман за биологију и екологију, Природноматематички факултет, Нови Сад
Univerzitet u Ljubljani,
Ljubljana, Slovenija.
Biotehnički
fakultet,
Руководилац пројекта је доц. др Биљана Божин
2. „Испитивање фармакодинамских и токсиколошких ефеката екстраката лековитих биљака гајених на подручју Војводине”
Катедра за фармакологију, токсикологију и
клиничку фармакологију, Медицински факултет,
Нови Сад
Технолошки факултет Нови Сад, Катедра за
примењене и инжењерске науке, Нови Сад
Department of Pharmacology, Aristotle University
of Thessaloniki 541 24, Greece
Руководилац пројекта је проф. др Александар
Рашковић
3. „Фармакокинетика наноструктура”
Медицински факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
Академија наука, култура и уметности Војводине,
Нови Сад
University of Szeged, Gyula Jahasz Faculty of
Education, Department of Chemical Informatics,
Hungary
Академија наука и умјетности Републике Српске
59
Project Leader: Prof. Jovan Popović, PhD
4. “Non-invasive Markers in Diagnosis
Prognosis of Critical Conditions”
and
Faculty of Medicine, Novi Sad
Departments of Obstetrics and Gynaecology,
University Hospitals of Geneva and Faculty of
Medicine, Geneva, Switzerland
Project Leader: Prof. Aleksandra Novakov Mikić,
PhD
5. “Surveillance of West Nile Virus in Vector and
Human Population”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicolli”, Italy
Project Leader: Prof. Dušan Petrić, PhD
6. “Application of the Magnetic Resonance
Spectroscopy
and
Positron
Emission
Tomography in the Dementia Differentiation”
Faculty of Medicine, Novi Sad
University of Thessaly, Larissa, Greece
Project Leader: Prof. Duško Kozić, PhD
7. “Acute and Chronic Effects of Acrylamide on
Skin and Organs of the Digestive System”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
The Experimental Dermatology Unit, Department
of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden
Faculty of Sciences, University in Banja Luka,
Banja Luka, Republic Srpska
Project Leader: Prof. Milica Matavulj, PhD
60
Бања Лука, Република Српска, БиХ
Руководилац пројекта је проф. др Јован Поповић
4. „Неинвазивни маркери у дијагностици и
прогнози критичних стања”
Медицински факултет, Нови Сад
Departments of Obstetrics and Gynaecology,
University Hospitals of Geneva and Faculty of
Medicine, Geneva, Switzerland
Руководилац пројекта је проф. др Александра
Новаков Микић
5. „Истраживање присуства вируса Западног
Нила у векторима и прокужености хумане
популације”
Медицински факултет, Нови Сад
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Centro Agricoltura Ambiente “G.Nicolli”, Italy
Руководилац пројекта је проф. др Душан Петрић
6. „Утврђивање значаја магнетно-резонантне
спектроскопије и позитронске емисионе
томографије у диференцијацији деменција”
Медицински факултет, Нови Сад
University of Thessaly, Larissa, Greece
Руководилац пројекта је проф. др Душко Козић
7. „Акутни и хронични ефекти акриламида на
кожу и органе дигестивног система”
Медицински факултет, Нови Сад
Природно- математички факултет, Нови Сад
The Experimental Dermatology Unit, Department
of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden
Природно-математички факултет, Универзитет у
Бања Луци, Бања Лука, Р. Српска
Руководилац пројекта је проф. др Милица
Матавуљ
61
8. “Education of Physicians in the Primary and
Secondary Health Protection in Preventing
Occurrence of Chronic Vein Insufficiency”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Project Leader: Assist. Prof. Milan Matić, PhD
9. “Genetic Predisposition to Different Types of
Physical Activity (from Recreational to Elite
Sports) – A Systemic Approach”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Research Centre for Society and Health,
Buckinghamshire New University, Buckinghamshire,
United Kingdom
Institute for Ageing and Health, Medical School,
Newcastle University, United Kingdom
Institute of Normal Physiology P.K. Anokhin of the
Russian Academy of Medical Sciences, Moscow,
Russian Federation
Project Leader: Prof. Nikola Grujić, PhD
10. “Vojvodina SCOR – Stratification of Cardio
Surgery Operative Risk”
Institute of Cardiovascular Diseases of Vojvodina,
Sremska Kamenica
Kerckhoff – Klinik, Bad Nauheim, Germany
Project Leader: Prof. Bogoljub Mihajlović, PhD
11. “Impact of Physical Activity on Risk Factors of
the Working Population”
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
University of Pecs, Institute of Physical Education
and Sport Science
Project Leader: Prof. Milena Mikalački, PhD
62
8. „Едукација лекара у примарној и секундарној
здравственој заштити за превенцију настанка
хроничне венске инсуфицијенције”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Милан Матић
9. „Генетска
предиспозиција
човека
за
различите облике физичке активности (од
рекреације до врхунског спорта) - Системски
приступ“
Медицински факултет, Нови Сад
Research Center for Society and Health,
Buckinghamshire New University, Buckinghamshire,
United Kingdom
Institute for Ageing and Health, Medical School,
Newcastle University, United Kingdom
Institute of Normal physiology P.K. Anohin of the
Russian Academy of Medical Sciences, Moscow,
Russian Federation
Руководилац пројекта је проф. др Никола Грујић
10. „Војводина
СКОР
Стратификација
кардиохируршког оперативног ризика“
Институт
за
кардиоваскуларне
Војводине, Сремска Каменица
болести
Kerckhoff – Klinik, Bad Nauheim, Germany
Руководилац пројекта је проф. др Богољуб
Михајловић
11. „Утицај физичке активности на ризико
факторе код радно активног становништва“
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
University of Pecs, Institute of Physical Education
and Sport Science
Руководилац пројекта је проф. др Милена
Микалачки
63
12. “Inclusive Physical Education in Vojvodina’s
Schools: Challenges and Perspectives”
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
Faculty of Education, Sombor
Eastern Illinois University, Department of Health
Studies, 600 Lincoln Avenue, Charleston, USA
Project Leader: Prof. Višnja Djordjić, PhD
13. “Possibilities of Prevention of Infertility in
Children with Cryptorchidism”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Kindertagesklinik
Switzerland
Liestal,
Oristalstrasse
87,
Project Leader: Assist. Dragana Živković, PhD
14. “Study of Lyme Disease and Other Vectorborne Zoones in Vojvodina”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Medicine, Novi Sad
Рroject Leader: Assist. Prof. Aleksandar Potkonjak,
PhD
64
12. „Инклузивна настава физичког васпитања
у војвођанским школама: изазови и
перспективе“
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад
Педагошки факултет, Сомбор
Eastern Illinois University, Department of Health
Studies 600 Lincoln Avenue, Charleston, USA
Руководилац пројекта је проф. др Вишња
Ђорђић
13. „Могућности превенције инфертилитета код
деце са неспуштеним тестисима“
Медицински факултет, Нови Сад
Kindertagesklinik
Schweiz
Liestal,
Oristalstrasse
87,
Руководилац пројекта је асс. др Драгана
Живковић
14. „Истраживање Лајмске болести и других
векторски преносивих зооназа у Војводини“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Александар
Поткоњак
65
III
Environmental Reclamation and Protection
In the area of Environmental Reclamation and
Protection, the continuation of co-funding for 3 projects
was approved, and these are:
1. “Development of Risk Assessment Methods
and Remediation Technologies to Protect the
Endangered Water Resources in AP Vojvodina”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
University of Szeged, Department of Applied and
Environmental Chemistry
Рroject Leader: Prof. Božo Dalmacija, PhD
2. “Influence of the Graphical and Paper-cellulose
Industry on the Environment”
College for Vocational Studies, Novi Sad
Faculty of Environmental Protection, Sremska
Kamenica
Technical University in Zvolen, Zvolen, Slovak
Republic
Project Leader: Prof. Anita Petrović-Gegić, PhD
3. “Phthalates
Chemicals”
as
Endocrine
Disrupting
Faculty of Medicine, Novi Sad
Endocrine Unit, Evgenidion Hospital University of
Athens, Greece
Project Leader: Prof. Milica Medić Stojanovska,
PhD
66
III
Уређење и заштита животне средине
Из области уређења и заштите животне средине
одобрено је 3 пројекта за наставак суфинансирања,
и то:
1. „Развој метода процене ризика и технологија
ремедијације у циљу заштите угрожених
водених ресурса у АП Војводини”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
Факултет техничких наука, Нови Сад
University of Szeged, Department of Applied and
Environmental Chemistry
Руководилац
Далмација
пројекта
је
проф.
др
Божо
2. „Утицај графичке и папирно-целулозне
индустрије на животну и радну средину”
Висока техничка школа струковних студија,
Нови Сад
Факултет заштите животне средине, Сремска
Каменица
Technical University in Zvolen, Zvolen, Slovak
Republic
Руководилац пројекта је проф. др Анита
Петровић-Гегић
3. „Фталати као хемијске супстанце које ремете
рад ендокриног система”
Медицински факултет, Нови Сад
Endocrine Unit, Evgenidion Hospital University of
Athens, Greece
Руководилац пројекта је проф. др Милица
Медић Стојановска
67
IV
Natural Sciences and Mathematics
In the area of Natural Sciences and Mathematics, the
continuation of co-funding for 16 projects was approved,
and these are:
1. “Signalling
Pathways
and
Molecular
Mechanisms Involved in Maintenance of Sex
Steroids Homeostasis”
Faculty of Sciences, Novi Sad
National Institutes of Health, National Institute of
Child Health and Human Development, USA
Project Leader: Prof. Silvana Andrić, PhD
2. “Synthesis and Characterization of Metal
Complexes with Biologically Active Ligands”
Vojvodina Academy of Sciences and Arts, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical
Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University
in Bratislava, Slovak Republic;
Budapest University of Technology and Economics,
Faculty of Chemical Technology and Biotechnology,
Budapest, Hungary
Project Leader: Prof. Vukadin Leovac, PhD
3. “Development and Application of Low-level
Alpha, Beta Spectroscopy for Investigation of
Radionuclides in Nature”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Institute of Radiochemistry and Radioecology,
University of Pannonia, Veszprem, Hungary;
Rudjer Bošković Institute, Department of
Experimental Physics, Laboratory for Measurement
of Low Activities, Zagreb, Croatia
Project Leader: Prof. Dušan Mrdja, PhD
68
IV
Природно-математичке науке
Из области природно-математичких наука, одобрено
је 16 пројеката за наставак суфинансирања, и то:
1. „Сигнални путеви и молекуларни механизми
укључени
у
одржавање
хомеостазе
сексуалних стероида”
Природно-математички факултет, Нови Сад
National Institutes of Health, National Institute of
Child Health and Human Development, USA
Руководилац пројекта је проф. др Силвана
Андрић
2. „Синтеза и карактеризација комплекса
метала са биолошки активним лигандима”
Академија наука, култура и уметности Војводине,
Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical
Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University
in Bratislava, Slovak Republik;
Budapest University of Technology and Economics,
Faculty of Chemical Technology and Biotechnology,
Budapest, Hungary
Руководилац пројекта је академик проф. др
Вукадин Леовац
3. „Развој и примена нискофонске алфа,
бета
спектроскопије
за
истраживања
радионуклида у природи”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Institute of Radiochemistry and Radioecology,
University of Pannonia, Veszprem, Mađarska;
Institut Ruđer Bošković, Zаvod zа eksperimentаlnu
fiziku, Lаborаtorijа zа merenje niskih аktivnosti,
Zаgreb, Hrvаtskа
Руководилац пројекта је проф. др Душан Мрђа
69
4. “Correlation
Between
Composition
and
Properties of Metal-doped Noncrystalline
Chalcogenides”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
FORTH/Institute of Chemical Engineering & High
Temperature Chemical Processes Stadiou Str.,
Platani, Patras, Hellas
Department of Physics, Indian Institute of
Technology, Guwahati, India
Department of Chemistry, Saint-Petersburg State
University, Saint-Petersburg, Russia
Project Leader: Prof. Svetlana Lukić-Petrović, PhD
5. “Studies of Micellar Systems of Bile Acids”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Vojvodina Academy of Sciences and Arts, Novi Sad
University of Toronto, Department of Chemistry,
Canada
University of Szeged, Juhász Gyula Faculty of
Education, Department of Chemistry and Chemical
Informatics, Szeged, Hungary
Project Leader: Assist. Prof. Mihalj Poša, PhD
6. “Biological Potential of Wild-grown Plant
Species in Vojvodina. Phytochemical and
Ecological Aspects”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Research Department of Structural and Molecular
Biology, Division of Biosciences, University College
London, London, UK
University of Athens, School of Pharmacy,
Department of Pharmacognosy and Chemistry of
Natural Products, Athens, Greece
Project Leader: Prof. Dr Neda Mimica-Dukić, PhD
70
4. „Корелација између састава и својстава метал-допираних некристалних халкогенида”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Факултет техничких наука, Нови Сад
FORTH/Institute of Chemical Engineering & High
Temperature Chemicall Processes Stadiou Str.,
Platani, Patras, Hellas
Department of Physics, Indian Institute of
Technology, Guwahati, India
Department of Chemistry, Saint-Petersburg State
University, Saint-Petersburg, Russia
Руководилац пројекта је проф. др Светлана
Лукић-Петровић
5. „Проучавање мицеларних система жучних
киселина”
Медицински факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Академија наука, култура и уметности Војводине,
Нови Сад
University of Toronto, Department of Chemistry,
Canada
University of Szeged, Juhász Gyula Faculty of
Education, Department of Chemistry and Chemical
Informatics, Szeged, Hungary
Руководилац пројекта је доц. др Михаљ Поша
6. „Биолошки потенцијал самониклих биљака
Војводине.
Фитохемијски
и
еколошки
аспекти”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Research Department of Structural and Molecular
Biology, Division of Biosciences, University College
London, London, UK
University of Athens, School of Pharmacy,
Department of Pharmacognosy and Chemistry of
Natural Products, Athens, Greece
Руководилац пројекта је проф. др Неда МимицаДукић
71
7. “Ordered Structures and Applications”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Sciences, Szeged, Hungary
University of Oviedo, Gijon, Spain
Project Leader: Prof. Branimir Šešelja, PhD
8. “Mathematical Models of Intelligent Systems
and Their Applications”
Vojvodina Academy of Sciences and Arts, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
College for Vocational Education of Educators,
Novi Sad
Teacher’s Faculty in Hungarian as a Teaching
Language, Subotica
Obuda University, Becsi ut 96/B, Budapest,
Hungary
Project Leader: Acad. Prof. Endre Pap, PhD
9. “Applied Linear and Combinatorial Algebra”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Department of Applied Mathematics, University of
Zaragoza, Zaragoza, Spain
Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
University of Wuppertal, Germany
School of Mathematics and Statistics, University of
St Andrews, Scotland, UK
Centro del Algebra da Universidade de Lisboa,
Cidade Universitária - Edifício C5, Lisboa, Portugal
Project Leader: Prof. Ljiljana Cvetković, PhD
72
7. „Уређење структуре и примене”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Szegedi Tudomanzegzetem, Szeged
University of Oviedo, Gijon, Spain
Руководилац пројекта је проф. др Бранимир
Шешеља
8. „Математички
модели
интелигентних
система и њихова примена”
Академија наука, култура и уметности Војводине,
Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Факултет техничких наука, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Нови Сад
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
Obuda University, Becsi ut 96/B, Budapest,
Hungary
Руководилац пројекта је академик проф. др
Ендре Пап
9. „Примењена
алгебра”
линеарна
и
комбинаторна
Природно-математички факултет, Нови Сад
Department of Applied Mathematics, University of
Zaragoza, Zaragoza, Spain
Faculty of Mathematics and Natural sciences,
University of Wuppertal, Germany
School of Mathematics and Statistics, University of
St Andrews, Scotland, UK
Centro del Algebra da Universidade de Lisboa,
Cidade Universitária - Edifício C5, Lisboa, Portugal
Руководилац пројекта је проф. др Љиљана
Цветковић
73
10. “Climate Change in the Vojvodina Region
During the Last Million Years”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Chair of Geomorphology, University of Bayreuth,
Germany
Department of Geology and Palaeontology,
University of Szeged, Szeged, Hungary
Project Leader: Prof. Slobodan Marković, PhD
11. “Methods of Functional Analysis and Fractional
Calculus with Applications in Mechanics”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Education, Sombor
Fakultät für Mathematik, Universität Wien, Vienna,
Austria
Department of Mathematical Sciences, Carnegie
Mellon University, Pittsburgh, USA
Goethe University Frankfurt, Goethe Centre for
Scientific Computing (G-CSC), Frankfurt, Germany
Laboratoire de l’Intégration du Matériau au
Système, 351 Cours de la Libération, France
Project Leader: Assist. Prof. Sonja Konjik, PhD
12. “Experimental and Chemometric Investigation
of Biological Active and Environmental Friendly
Substances and Solvents”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
Project Leader: Prof. Slobodan Gadžurić, PhD
74
10. „Климатске промене на територији Војводине
током последњих милион година”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Chair of Geomorphology, University of Bayreuth,
Germany
Department of Geology and Paleontology,
University of Szeged, Szeged, Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Слободан
Марковић
11. „Методе функционалне анализе и фракциони
рачун са применама у механици”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
Педагошки факултет, Сомбор
Fakultät für Mathematik, Universität Wien, Wien,
Austria
Department of Mathematical Sciences, Carnegie
Mellon University, Pittsburgh, USA
Goethe University Frankfurt, Goethe Center for
Scientific Computing (G-CSC), Frankfurt, Germany
Laboratoire de l’Intégration du Matériau au
Système, 351 Cours de la Libération, France
Руководилац пројекта је доц. др Сања Коњик
12. „Експериментално
и
хемометријско
испитивање биолошки активних и еколошки
погодних супстанци и растварача”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Слободан
Гаџурић
75
13. “Synthesis of Steroidal and Nonsteroidal
Compounds and Testing their Biological
Activity”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Medicine, Novi Sad
First Department of Medicine, University of Szeged,
Szeged, Hungary
Project Leader: Prof. Katarina Penov-Gaši, PhD
14. “Parametrically Excited Oscillators: Behaviour,
Phenomena and Application”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Department of Mechanical Engineering, Dynamics,
University of Glasgow, University Avenue, Scotland,
United Kingdom
Project Leader: Prof. Ivana Kovačić, PhD
15. “Projection of Vojvodina Climate to 2030 Using
Regional Climate Model”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Leader: Prof. Dragutin Mihailović, PhD
16. “Molecular and Phenotypic Diversity of Taxa of
Economic and Epidemiological Importance and
Endangered and Endemic Species in Europe”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Sciences, University of Pécs, Hungary
Finnish Museum of Natural History, Entomology
dept., University of Helsinki, Finland
Faculty of Natural Sciences and Mathematics,
Sts. Cyril and Methodius University Skopje, FYR
Macedonia
Рroject Leader: Assist. Prof. Jasmina Ludoški, PhD
76
13. „Синтеза стероидних и нестероидних
једињења и испитивање њихове биолошке
активности”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Медицински факултет, Нови Сад
First Department of Medicine, University of Szeged,
Szeged, Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Катарина
Пенов-Гаши
14. „Осцилатори са параметарском побудом:
понашање, феномени и примена“
Факултет техничких наука, Нови Сад
Department of Mechanical Engineering, Dynamics,
University of Glasgow, University Avenue, Scotland,
United Kingdom
Руководилац пројекта је проф. др Ивана Ковачић
15. „Пројекција климе Војводине до 2030. године
употребом регионалног климатског модела“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Драгутин
Михаиловић
16. „Молекуларни и фенотипски диверзитет
таксона од економског и епидемиолошког
значаја и угрожених и ендемских врста у
Европи”
Природно-математички факултет, Нови Сад
The Faculty of Sciences, University of Pécs,
Hungary
Finnish Museum of Natural History, Entomology
dept., University of Helsinki, Finland
Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Sts.
Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia
Руководилац пројекта је проф. др Јасмина
Лудошки
77
V
Technical and Technological Sciences
In the area of Technical and Technological Sciences,
the continuation of co-funding for 16 projects was
approved, and these are:
1. “Development of the Anthropomorphic Robotic
Platform for Socially Acceptable and Adequate
Interaction in Human’s Working Environment”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Academy of Arts, Novi Sad
University of Szeged, Robotics Laboratory, Szeged,
Hungary
Project Leader: Prof. Branislav Borovac, PhD
2. “Development and Application of New
Materials Based on Local Raw Materials for
the Revitalization of Cultural Heritage in Rural
Areas of Vojvodina”
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Department of Civil Engineering of Slovenia,
Ljubljana, Slovenia
Faculty of Technology and Metallurgy, University
Sts. Cyril and Methodius, Skopje, FYR Macedonia
Рroject Leader: Prof. Jonjaua Ranogajec, PhD
3. “Advanced Application of Agricultural and
Forestry By-products for Environmental
Protection”
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
University of Patras, Department of Chemistry,
Radiochemistry Laboratory, Patras, Greece
Project Leader: Prof. Marina Šćiban, PhD
78
V
Техничко-технолошке науке
Из области техничко-технолошких наука, одобрено
је 16 пројеката за наставак суфинансирања, и то:
1. „Развој роботске платформе антропоморфних карактеристика за остваривање социјално прихватљиве и адекватне интеракције у
радном окружењу човека”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Академија уметности, Нови Сад
University of Szeged, Robotics laboratory, Szeged,
Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Бранислав
Боровац
2. „Развој и примена нових материјала
на бази домаћих сировина у функцији
ревитализације материјалног културног
наслеђа у руралним срединама Војводине”
Технолошки факултет, Нови Сад
Факултет техничких наука, Нови Сад
Zavod za zgradbeništvo Slovenije, Ljubljana,
Slovenija
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Sv.
Kirilo i Metodije, Skopje, Makedonija
Руководилац пројекта је проф. др Јоњауа
Раногајец
3. „Унапређена
примена
нуспроизвода
пољопривреде и шумарства у заштити
животне средине”
Технолошки факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
University of Patras, Department of Chemistry,
Radiochemistry Laboratory, Patras, Greece
Руководилац пројекта је проф. др Марина
Шћибан
79
4. “Antioxidant Activity of Honeys and Honeys
with Dry Fruits”
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Agriculture, Novi Sad
University in Banja Luka, Faculty of Technology,
Banja Luka, Republic Srpska, Bosnia and
Herzegovina
Project Leader: Prof. Jasna Čanadanović-Brunet,
PhD
5. “Continuous Quality Improvement of Products
and Processes Through the Life Cycle”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences
and Engineering, Department of Materials Science
and Metallurgy, Ljubljana, Slovenia
University of Central Europe in Skalica, Skalica,
Slovakia
Project Leader: Prof. Janko Hodolič, PhD
6. “Data Reduction Software Tool Development
Using Computational Intelligence Techniques”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Teacher’s Faculty in Hungarian as a Teaching
Language, Subotica
University of Szeged, Institute of Informatics,
Szeged, Hungary
Project Leader: Prof. Dragan Kukolj, PhD
7. “Development of Advanced Coding Techniques
for High-density Multi-track Magnetic Recording
Systems”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Department of Electrical and Computer Engineering,
University of Arizona, Tucson, AZ, USA
Project Leader: Assist. Prof. Nikola Djurić, PhD
80
4. „Антиоксидативна активност меда и меда са
додатком сувог воћа”
Технолошки факултет, Нови Сад
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Универзитет у Бања Луци, Технолошки факултет,
Бања Лука, Република Српска, БиХ
Руководилац пројекта
Чанадановић-Брунет
је
проф.
др
Јасна
5. „Континуално
унапређење
квалитета
производа и процеса током целокупног
животног циклуса”
Факултет техничких наука, Нови Сад
University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences
and Engineering, Department of Materials Science
and Metallurgy, Ljubljana, Slovenia
University of Central Europe in Skalica, Skalica,
Slovakia
Руководилац пројекта је проф. др Јанко Ходолич
6. „Развој програмске подршке за сажимање
података заснован на методама рачунарске
интелигенције”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
University of Szeged, Institute of Informatics,
Szeged, Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Драган Кукољ
7. „Развој напредних техника кодовања у
магнетским системима са више стаза за
веома високе густине меморисања података”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Department of Electrical and Computer Engineering,
University of Arizona, Tucson, AZ, USA
Руководилац пројекта је доц. др Никола Ђурић
81
8. “Cookies and Crackers with Functional
Characteristics Aimed for Consumers with
Special Dietary Needs”
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Medicine, Novi Sad
Food-Technology
Faculty,
Strossmаyer Osijek, Croatia
University
JJ
Project Leader: Prof. Ljubica Dokić, PhD
9. “Estimation of Chemical Safety of Market
Basket and Population Dietary Exposure”
Faculty of Technology, Novi Sad
University of Ioannina, Department of Chemistry,
Greece
Project Leader: Prof. Biljana Škrbić, PhD
10. “Research and Development of Energy
Efficiency Systems for Electric Cars Supply
and Drive”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Liverpool John Moores University, School of
Engineering, Liverpool, U.K
University of Timisoara, Timisoara, Romania
Project Leader: Prof. Vladimir Katić, PhD
11. “Synthesis of Polymers and Hybrid Materials
Based on Renewable Resources”
Faculty of Technology, Novi Sad
Kansas Polymer Research Centre, Pittsburgh
State University, USA
Project Leader: Prof. Jaroslava Budinski-Simendić,
PhD
82
8. „Фини пекарски производи функционалних
карактеристика намењени потрошачима са
посебним потребама у исхрани”
Технолошки факултет, Нови Сад
Медицински факултет, Нови Сад
Prehrаmbeno-tehnološki fаkultet, Univerzitet Josip
Jurаj Strossmаyer Osijek, Hrvаtskа
Руководилац пројекта је проф. др Љубица Докић
9. „Процена хемијске безбедности намирница
просечне потрошачке корпе и изложеност
популације“
Технолошки факултет, Нови Сад
University of Ioannina, Department of Chemistry,
Greece
Руководилац пројекта је проф. др Биљана
Шкрбић
10. „Истраживање
и
развој
енергетски
ефикасних система напајања и погона
електричних аутомобила“
Факултет техничких наука, Нови Сад
Liverpool John Moores University, School of
Engineering, Liverpool, U.K.
University of Timisoara, Timisoara, Romania
Руководилац пројекта је проф. др Владимир
Катић
11. „Синтеза хибридних материјала и полимера
на основу обновљивих сировина“
Технолошки факултет, Нови Сад
Kansas Polymer Research Center, Pittsburg State
University, USA
Руководилац пројекта је проф. др Јарослава
Будински-Симендић
83
12. “Integration of ID Technologies in Food,
Chemical and Medical Packing Devices”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
South Dakota School of Mines & Technology, Rapid
City, USA
Electrical Faculty of University in East Sarajevo,
Republic Srpska, Bosnia and Herzegovina
University of Ljubljana, Faculty of Mechanical
Engineering, Ljubljana, Slovenia
Project Leader: Prof. Stevan Stankovski, PhD
13. “Measurement and Acquisition Systems for
Cognitive Neurosciences”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Faculty of Philosophy, Novi Sad
College of Dunaújváros, Dunaújváros, Hungary
Project Leader: Assist. Prof. Platon Sovilj, PhD
14. “Planning of Energy Systems in Cities of
Vojvodina Using Modern Energy Technologies”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer
(StC) (represented by: Steinbeis Advanced Risk
Technologies, Group), Stuttgart, Germany
Project Leader: Prof. Dušan Gvozdenac, PhD
15. “Models of Sustainable Development of Traffic
in Vojvodina”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Faculty of Traffic Sciences, Zagreb, Croatia
Project Leader: Prof. Vladimir Škiljaica, PhD
84
12. „Интеграција идентификационих технологија
у уређаје за производњу амбалаже за
прехрамбене,
хемијске
и
медицинске
производе”
Факултет техничких наука, Нови Сад
South Dakota School of Mines & Technology, Rapid
City, USA
Electrical Faculty of University in I. Сарајево,
Источно Сарајево Република Српска, БиХ
University of Ljubljana, Faculty of Mechanical
Engineering, Ljubljana, Slovenia
Руководилац пројекта је проф. др Стеван
Станковски
13. „Мерно-аквизициони системи у когнитивним
неуронаукама”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Филозофски факултет, Нови Сад
College of Dunaújváros, Dunaújváros, Hungary
Руководилац пројекта је доц. др Платон Совиљ
14. „Планирање
енергетских
система
градова Војводине применом савремених
енергетских технологија”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer
(StC) (represented by: Steinbeis Advanced Risk
Technologies, Group), Stuttgart, Germany
Руководилац пројекта је проф. др Душан
Гвозденац
15. „Модели одрживог развоја саобраћаја у
Војводини”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Hrvatska
Руководилац пројекта је проф. др Владимир
Шкиљаица
85
16. “Audio Library for the Disabled”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Faculty of Medicine, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Alpineon Ltd., Ljubljana, Slovenia;
Model Labs GmbH, Berlin, Germany
Project Leader: Prof. Vlado Delić, PhD
86
16. „Аудио
библиотека
инвалидитетом”
за
особе
са
Факултет техничких наука, Нови Сад
Медицински факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет
Alpineon d.o.o, Ljubljana, Slovenia;
Model Labs GmbH, Berlin, Germany
Руководилац пројекта је проф. др Владо Делић
87
VI
Biotechnology and Agriculture
In the area of Biotechnology and Agriculture, the
continuation of co-funding for 14 projects was approved,
and these are:
1. “Genetic Resources of Agrosystems
Vojvodina and Sustainable Development”
in
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Universidad de Alicante, Instituto Universitario
de la Biodiversidad CIBIO / Dpto de Ciencias
Ambientales, Alicante, Spain
Finnish Museum of Natural History, Zoological
Museum, Division of Entomology, University of
Helsinki, Finland
University of the Aegean, Department of
Geography, Geography Building, University Hill,
Mytilene, Greece
Project Leader: Prof. Ante Vujić, PhD
2. “Artificial Spawning and Ambient Conditions
as the Most Important Factors for Successful
Tench Production”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
University of South Bohemia České Budějovice,
Faculty of Fisheries amd Protection of Waters
Vodňany, Czech Republic
Trakia University, Agricultural Faculty Stara Zagora,
Stara Zagora, Bulgaria
Project Leader: Prof. Miroslav Ćirković, PhD
3. “Effect of Alluminosilicates on the Reduction
of Toxicity of Certain Contaminants in Poultry
Feed”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
University of Hohenheim, Faculty of Agricultural
88
VI
Биотехнологија и пољопривреда
Из области биотехнологије и пољопривреде одобрено
је 14 пројеката за наставак суфинансирања, и то:
1. „Генетички
ресурси
агроекосистема
Војводине у функцији развоја одрживе
пољопривреде”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Факултет техничких наука, Нови Сад
Universidad de Alicante, Instituto Universitario
de la Biodiversidad CIBIO / Dpto de Ciencias
Ambientales, Alicante, Spain
Finnish Museum of Natural History, Zoological
Museum, Division of Entomology, University of
Helsinki, Finland
University of the Aegean, Department of Geography,
Geography Building, University Hill, Mytilene
Руководилац пројекта је проф. др Анте Вујић
2. „Вештачки мрест и амбијентални услови као
најбитнији фактори за успешну производњу
лињака”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
University of South Bohemia České Budějovice,
Faculty of Fisheries amd Protection of Waters
Vodňany, Czech Republic
Trakia University, Agricultural faculty Stara Zagora,
Stara Zagora, Bulgaria
Руководилац пројекта је проф. др Мирослав
Ћирковић
3. „Ефекат алуминосиликата на смањење
токсичности појединих контаминената хране
за живину”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
University of Hohenheim, Faculty of Agricultural
89
Sciences Stuttgart, Germany
Project Leader: Prof. Milan Popović, PhD
4. “Network Modelling and Evaluation of the
Functional Adaptability of Regional Water
Resources Systems in Vojvodina”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Project Leader: Prof. Bojan Srdjević, PhD
5. “Increasing of Boar Reproductive Efficiency in
Vojvodina Farm Units”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Project Leader: Prof. Blagoje Stančić, PhD
6. “Animal Health Control in the Food Safety
Chain”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
National Scientific Centre, Institute of Experimental
and Clinical Veterinary Medicine of UAAS, Kharkiv,
Ukraine
Project Leader: Prof. Stanko Boboš, PhD
7. “Development and Application of the Measuring
System for Determining Soil Resistance by the
Principles of Precision Agriculture”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Engineering, Slovak, University of
Agriculture, Nitra, Slovakia
Agriculture and Food Faculty, Sarajevo, Bosnia
and Herzegovina
Project Leader: Prof. Nedeljko Malinović, PhD
90
Sciences Stuttgart, Germany
Руководилац пројекта је проф. др Милан
Поповић
4. „Мрежно
моделирање
и
евалуација
функционалне адаптибилности регионалних
водопривредних система у Војводини”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Бојан Срђевић
5. „Повећање репродуктивне ефикасности
нерастова на војвођанским фармама”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Благоје
Станчић
6. „Контрола здравља животиња у ланцу
производње здравствено безбедне хране”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
National Scientific Center „Institute of Experimental
and Clinical Veterinary Medicine“ of UAAS, Kharkiv,
Ukraine
Руководилац пројекта је проф. др Станко Бобош
7. „Развој и примена мерног система за
утврђивање отпора земљишта по принципу
прецизне пољопривреде”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Faculty of Engineering, Slovak, University of
Agriculture, Nitra, Slovakia
Пољопривредно
прехрамбени
факултет,
Сарајево, БиХ
Руководилац пројекта је проф. др Недељко
Малиновић
91
8. “Legume Cover Crops for Enhanced Agriculture
Sustainability in the Agroecological Conditions
of Vojvodina”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Banats University of Agricultural and Veterinary
Medicine, Timisoara, Romania
Project Leader: Prof. Branko Ćupina, PhD
9. “Rational Use of Fertilizers and Pesticides
in Order to Protect Agrosystem, Quality and
Efficiency of Crop Production on Long-term
Field Trials”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Slovenian Institute for Hop Growing and the
Brewing Industry, Department for Plant, Soil and
Environment, Žalec, Slovenia
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului, Facultatea de Agricultură,
Timisoara, Romania
Kemer State Agricultural Institute, Kemerovo,
Russia
Project Leader: Prof. Jovan Crnobarac, PhD
10. “Sugar Beet Root Rot in Vojvodina”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Agriculture, University of Szeged
Project Leader: Prof. Vera Stojšin, PhD
11. “New Technologies in Enhancing Reproductive
Efficiency of Ruminants”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Anhalt University of Applied Sciences, Köthen,
Germany
Project Leader: Prof. Milan Krajinović, PhD
92
8. „Гајење легуминоза као међуусева у циљу
повећања
одрживости
пољопривредне
производње у агроеколошким условима
Војводине”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Banats University of Agricultural and Veterinary
Medicine Timisoara, Romania
Руководилац пројекта је проф. др Бранко
Ћупина
9. „Рационална употреба ђубрива и пестицида у
функцији заштите агроекосистема, квалитета
и економичности ратарске производње на
основу вишегодишњих огледа”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Slovenian Institute for Hop Growing and the
Brewing Industry, Department for plant, soil and
environment, Žalec, Slovenia
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului, Facultatea de Agricultură,
Timisoara, Romania
Кемеровский государственный сельскохозяйственний институт Кемерово, Кемерово, Россия.
Руководилац
Црнобарац
пројекта
је
проф.
др
Јован
10. „Трулеж корена шећерне репе у Војводини”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Faculty of Agriculture, University of Szeged
Руководилац пројекта је проф. др Вера Стојшин
11. „Нове технологије у повећању репродуктивне
ефикасности преживара“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Anhalt University of Applied Sciences, Köthen
Руководилац пројекта је проф. др Милан
Крајиновић
93
12. “Improvement of Meat Quality from Indigenous
and Modern Pig Breeds Produced in Vojvodina
for the Production of Traditional Dry Fermented
Sausages and Dry Cured Meat Products”
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Food Technology Osijek, JJ Strossmayer
University, Osijek, Croatia
Project Leader: Assist. Prof. Vladimir Tomović, PhD
13. “Effect of Different Production Technologies on
Quality of Vegetable Products”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Food Quality Laboratory, PSI, ARS, USDA, Bldg
002, 10300 Baltimore Avenue, Beltsville
Project Leader: Prof. Žarko M. Ilin, PhD
14. “Study of the
and Incubation
Characteristics
Development in
of Pheasant”
Influence of Eggs Selection
Factors on Morphofunctional
of Embryonic and Postnatal
Order to Increase the Viability
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Agriculture in Osijek, Osijek
Project Leader: Prof. Gordana Ušćebrka, PhD
94
12. „Побољшање квалитета меса аутохтоних
и племенитих раса свиња одгајаних у
Војводини за производњу традиционалних
ферментисаних
сувих
кобасица
и
сувомеснатих производа“
Технолошки факултет, Нови Сад
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Prehrаmbeno - tehnološki fаkultet Osijek,
Sveučilište J. J. Strossmаyerа u Osijeku, Osijek,
Hrvаtskа
Руководилац пројекта је доц. др Владимир
Томовић
13. „Утицај различитих технологија производње
и чувања на параметре квалитета поврћа“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Food Quality Laboratory, PSI, ARS, USDA, Bldg
002, 10300 Baltimore Avenue, Beltsville
Руководилац пројекта је проф. др Жарко М.
Илин
14. „Испитивање утицаја одабира јаја и
фактора инкубације на морфофункционалне
карактеристике
ембрионалног
и
постнаталног развој у циљу повећања
вијабилности фазанских пилића“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Poljoprivredni fаkultet u Osijeku,Osijek
Руководилац пројекта је проф. др Гордана
Ушћебрка
95
VII
Law and Economic Sciences
In the area of Law and Economic Sciences, the
continuation of co-funding for 8 projects was approved,
and these are:
1. “Child in Family Law – Comparative and
International Aspects”
Faculty of Law, Novi Sad
Project Leader: Prof. Gordana Kovaček-Stanić,
PhD
2. “The European Welfare State and Poverty:
Intraregional and Interregional Analysis”
Faculty of Economics, Subotica
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
University of Nice-Sophia Antipolis CEMAFI,
Faculty of Law and Economics, Nice, France
Université de Nice Sophia Antipolis Campus Saint
Jean d’Angely SJA3 / ISHSN / CEMAFI
24, France
Project Leader: Prof. Kosta Josifidis, PhD
3. “Economic Justification of the Use of Crop
Residues as a Source of Energy”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Economics, Subotica
Bucharest Academy of Economic Studies,
Bucharest, Romania
Faculty of Agri-Food and Environmental Economics,
Bucharest, Romania
Project Leader: Prof. Nedeljko Tica, PhD
4. “Development of the Financial Market in the
Function of the Sustainable Development of
APV”
Faculty of Economics, Subotica
Project Leader, Prof. Nenad Vunjak, PhD
96
VII
Правне и економске науке
Из области правних и економских наука одобрено је
8 пројекта за наставак суфинансирања, и то:
1. „Дете у породичном праву- компаративни и
међународноправни аспект“
Правни факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Гордана
Ковачек Станић
2. „Европска држава благостања и сиромаштво:
Интра и интерегионална анализа“
Економски факултет, Суботица
Факултет техничких наука, Нови Сад
University of Nice-Sophia Antipolis CEMAFI,
Faculty of Law and Economics, Nica, Francuska
Université de Nice Sophia Antipolis Campus Saint
Jean d’Angely SJA3 / ISHSN / CEMAFI
24, France
Руководилац
Јосифидис
пројекта
је
проф.
др
Коста
3. „Економска
оправданост
коришћења
биљних остатака као извора енергије”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Економски факултет, Суботица
Bucharest Academy of Economic Studies,
Bucharest, Romania
Faculty of Agri-Food and Environmental Economics,
Bucharest, Romania
Руководилац пројекта је проф. др Недељко
Тица
4. „Развој финансијског тржишта у функцији
одрживог развоја АПВ“
Економски факултет, Суботица
Руководилац пројекта је проф. др Ненад Вуњак
97
5. “Reindustrialisation and the New Development
Model of Agro-industry in Vojvodina”
Faculty of Economics, Subotica
Faculty of Agriculture, Novi Sad
University of Primorska, Faculty of Management
Koper, Koper, Slovenia
Croatian Academy of Sciences and Arts, Zаgreb,
Republic of Croatia
Project Leader: Prof. Sofija Adžić, PhD
6. “Competitiveness
and
Knowledge
Development Drivers in Vojvodina”
as
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Faculty of Economics, Subotica
Faculty of Service Business, Sremska Kamenica
Faculty of Mechanical Engineering, University of
Maribor, Maribor, Slovenia
Project Leader: Prof. Ilija Ćosić, PhD
7. “The Role of Lifelong Learning in Developing
Innovativity as a Source of Competence and
Sustainable Development”
Faculty of Economics, Subotica
DAR Nonprofit Közhasznύ Kft. Szeged, Szeged,
Hungary
Project Leader: Prof. Tibor Kiš, PhD
8. “Influence of the European Context and Legal
Precedents on the Development of Civil Material
and Process Law in Serbia and Vojvodina”
Vojvodina Academy of Sciences, Culture and Arts,
Novi Sad
Faculty of Law, Novi Sad
Project Leader: Acad. Prof. Jozsef Salma, PhD
98
5. „Реиндустријализација и нови модел развоја
аграрне индустрије у Војводини”
Економски факултет, Суботица
Пољопривредни факултет, Нови Сад
University of Primorska, Faculty of Management
Koper, Koper, Slovenia
Hrvаtskа аkаdemijа znаnosti i umjetnosti, Zаgreb,
Republikа Hrvаtskа
Руководилац пројекта је проф. др Софија Аџић
6. „Конкурентност и знање као носиоци развоја
АП Војводине”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Економски факултет, Суботица
Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица
Faculty of Mechanical Engineering, University of
Maribor, Maribor, Slovenia
Руководилац пројекта је проф. др Илија Ћосић
7. „Улога доживотног учења у развијању
иновативности као извора компетентности и
одрживог развоја”
Економски факултет, Суботица
DAR Nonprofit Közhasznύ Kft. Szeged, Szeged,
Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Тибор Киш
8. „Утицај европског и прецедентног права на
развој грађанског материјалног и процесног
права у Србији и Војводини”
Академија наука, култура и уметности Војводине,
Нови Сад
Правни факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је академик проф. др
Јожеф Салма
99
Title
Field of Biotechnology and
Agriculture
Field of Technical and Technological
Sciences
Field of Social Sciences and
Humanities
Field of Natural Sciences and
Mathematics
Field of Environmental Reclamation
and Protection
Field of Medical Sciences and
Physical Education
Field of Law and Economic Sciences
Total
Table 5. Overview of the number of researchers involved
in the projects, according to the scientific fields, in 2013.
Full Prof.
35
33
30
43
6
29
19
195
Associate
Prof.
12
20
17
14
1
21
5
90
Assist.Prof.
20
33
31
29
7
30
7
157
Assistants
23
24
27
19
3
23
22
141
1
7
Junior
Assistants
Scientific
Associates
Research
Associate
Junior
Researcher
3
2
3
Lecturer
1
Prof. of
Vocational
Studies
1
Academician
Total:
93
4
8
2
2
2
7
1
10
1
4
1
Prof.
Emeritus
2
0
2
1
1
114
119
5
1
1
2
111
23
111
5
4
54
625
Total number of the involved young researchers (junior
assistants, assistants, Assist.Prof.s, researchers, junior
researchers and scientific associates) in the projects is
265, that is 42,40% of the total number of the involved
researchers (Table 6).
100
Звање
Област биотехнологије и
пољопривреде
Област техничкотехнолошких наука
Област друштвених
и хуманистичких наука
Област природно-математичких
наука
Област уређења и заштите
животне средине
Област медицинских
наука и физичке културе
Област правноекономских наука
Укупно
Табела 5. Преглед броја истраживача ангажованих
на пројектима, према научним областима у 2013.
години
Редовни
професори
35
33
30
43
6
29
19
195
Ванредни
професори
12
20
17
14
1
21
5
90
Доценти
20
33
31
29
7
30
7
157
Асистенти
23
24
27
19
3
23
22
141
1
7
Асистенти
приправници
Научни
сарадници
Истраживачи
сарадници
Истраживачи
приправници
3
2
3
Предавач
1
Професори
струковних
студија
1
Академици
Укупно:
93
4
8
2
2
2
7
1
10
1
4
1
Професори
емеритуси
2
0
2
1
1
114
119
5
1
1
2
111
23
111
5
4
54
625
Укупан број ангажованих младих истраживача
(асистената приправника, асистената, доцената,
истраживача, истраживача приправника и научних
сарадника) на пројектима је 265, односно 42,40% од
укупног броја ангажованих истраживача. (Табела 6.)
101
Table 6. Overview of the number of researchers involved
in the projects in 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 and 2013.
Involved researchers
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
443
527
484
480
468
439
653
640
625
Involved young researchers
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
250
281
278
266
253
237
277
263
265
Share of the involved young researchers (%)
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
56,43
53
57,44
55,42
54,06
53,99
42,42
41,09
42,40
102
Табела 6. Преглед броја истраживача на пројектима
у 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. и
2013. години
Ангажовани истраживачи
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
443
527
484
480
468
439
653
640
625
Млади ангажовани истраживачи
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
250
281
278
266
253
237
277
263
265
Удео ангажованих младих истраживача (%)
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
56,43
53
57,44
55,42
54,06
53,99
42,42
41,09
42,40
103
IV
SHORT TERM PROJECTS OF SPECIAL INTEREST
TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE
AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA
In 2013, the Provincial Secretariat for Science and
Technological Development financially supported 44
short-term projects of special interest to sustainable
development in the AP Vojvodina, as follows:
1. „Vectors of Infectious Diseases - Sand Flies
and Mosquitoes in the Region of AP Vojvodina”
Scientific Veterinary Institute “Novi Sad”, Novi Sad
Project Leader - Sara Savić PhD
2. „Application of Bioregulators in Apple
Production”
Faculty of Agriculture , Novi Sad
Project Leader- prof. Zoran Keserović PhD
3. „Demographic Problems of Smaller Ethnic
Groups in Vojvodina”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Leader – Assist. Prof. Tamara Lukić PhD
4. „Biochemical and Ecophysiological Aspects of
Preservation of Honey Bees (Apis Mellifera) in
Vojvodina“
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Leader – prof. Gordana Grubor- Lajšić PhD
5. „Cultural Tourism in Vojvodina as Means
of Preserving National Identity of Ethnic
Minorities”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Leader – prof. Snežana Besermenji PhD
6. „An Investigation of the Possibility of
Regeneration of Sessile Oak Aimed at
Implementing the Master Plan of Sustainable
Development of the National Park Fruška Gora”
Institute of Lowland Forestry and Environment,
Novi Sad
Project Leader – Verica Vasić PhD
104
IV
КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је у 2013. години финансирао 44 краткорочних
пројеката од посебног интереса за одрживи развој у
АП Војводини, и то:
1. „Вектори заразних болести - мушице и
комарци на региони АП Војводине”
Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”,
Нови Сад
Руководилац пројекта је др Сара Савић
2. „Примена биорегулатора у производњи
јабуке”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Зоран
Кесеровић
3. „Демографски проблеми мањих етничких
група у Војводини”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Тамара Лукић
4. „Биохемијски и екофизиолошки аспекти
одржања медоносних пчела у Војводини”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Гордана
Грубор-Лајшић
5. „Културни туризам Војводине у функцији
очувања
националног
идентитета
националних мањина”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Снежана
Бесермењи
6. „Истраживање могућности обнове шума
храста китњака у циљу реализације
смерница Мастер плана одрживог развоја
Националног парка Фрушка гора”
Институт за низијско шумарство и животну
средину, Нови Сад
Руководилац пројекта је др Верица Васић
105
7. „New Sources of Natural Antifugal Agents and
Inhibitors of Mycotoxin Production“
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Leader – prof. Neda Mimica-Dukić PhD
8. „Biodiversity of Wild Growing Fruit Species of
Vojvodina as a Basis for Development of the
Methodology for Drafting of the Sustainable
Development Strategy”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Project Leader – prof. Vladislav Ognjanov PhD
9. „New Technologies for Industrial Isolation of
Apigenin from Chamomile Grown in Vojvodina”
Faculty of Technology, Novi Sad
Project Leader – prof. Јaroslava Švarc-Gajić PhD
10. „Modification of Fat Phase Composition
in
Production
of
Nutritively
Enriched
Confectionery Cream Spread”
Faculty of Technology, Novi Sad
Project Leader – prof. Biljana Pajin PhD
11. „The Prospects of Sustainable Development
of Tourism in Rural Areas in Vojvodina- Pilot
Research on Tourist Entities’ Information,
Interest and Participation Level regarding the
EU Funded Projects”
EDUCONS University, Faculty of Business
Economics, Sremska Kamenica
Project Leader – prof. Svetlana Mihić PhD
12. „Solutions of Unemployment Problem in the
Territory of the AP Vojvodina- a Response to the
Social Fragmentation Caused by New Global
Recession“
University Business Academy, Law Faculty of
Economics and Justice
Project Leader – prof. Marijana S. Dukić–Mijatović
PhD
106
7. „Нови извори природних антифунгалних
агенаса
и
инхибитора
продукције
микотоксина”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Неда Мимица
Дукић
8. „Биодиверзитет
самониклих
воћних
врста Војводине као основа за развијање
методологије израде стратегије одрживог
развоја”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Владислав
Огњанов
9. „Испитивање
нових
технологија
за
индустријско издвајање апигенина из
камилице гајене на територији Војводине”
Технолошки факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Јарослава
Шварц-Гајић
10. „Промена састава масне фазе у циљу
производње
нутритивно
обогаћеног
кондиторског крем производа”
Технолошки факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Биљана Пајин
11. „Перспективе одрживог развоја туризма
у руралним подручјима Војводине пилот истраживање о информисаности,
заинтересованости
и
укључености
туристичких субјеката у пројекте који се
финансирају из фондова Европске Уније”
Универзитет EDUCONS, Факултет пословне
економије, Сремска Каменица
Руководилац пројекта је проф. др Светлана
Михић
12. „Решавање
проблема
незапослености
на територији АП Војводине - одговор на
социјална раслојавања узрокована новом
глобалном рецесијом”
Универзитет Привредна академија, Правни
факултет за привреду и правосуђе
Руководилац пројекта је проф. др Маријана С.
Дукић-Мијатовић
107
13. „Testing of Animal Feed for the Presence of
Genetically Modified Corn and Soybeans“
A Bio Tech Lab, Sremska Kamenica
Project Leader – prof. Dejana Panković PhD
14. „Rational Use of Waste Heat in the Processing
Industry for Sustainable Development“
Тechnical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
Project Leader – prof. Slavica Prvulović PhD
15. „Smart Agricultural Machines – Universal
Excavator”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Project Leader – Assist. Prof. Maja Čavić Phd
16. „Programmed Strength Training Effects on
Health Biomarkers and Quality of Life in Elderly
Women”
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
Project Leader – prof. Zoran Milošević PhD
17. „Prevalence of Rotational Deformities of the
Lower Limbs in Children and Youth Engaged in
Physical Activities“
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
Project Leader – prof. Milena Mikalački PhD
18. „Biodegradable Waste from Kitchens and
Restaurants as a Raw Material for Ethanol
Production”
Faculty of Technology , Novi Sad
Project Leader – prof. Radojka Razmovski PhD
19. „Web Portal of Municipalities’ Energy
Management with the Example of the
Municipality of Becej”
Тechnical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
Project Leader – prof. Dragica Radosav PhD
108
13. „Испитивање хране за животиње на
присуство
генетички
модификованог
кукуруза и соје”
A Bio Tech Lab, Сремска Каменица
Руководилац пројекта је проф. др Дејана
Панковић
14. „Рационално коришћење отпадне топлоте
у процесној индустрији у циљу одрживог
развоја”
Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин
Руководилац пројекта је проф. др Славица
Првуловић
15. „Интелигентне пољопривредне машине универзална копачица”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Маја Чавић
16. „Ефекти програмираног тренинга снаге на
биомаркер здравственог статуса и квалитета
живота жена треће животне доби”
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад
Руководилац пројекта је проф. др Зоран
Милошевић
17. „Заступљеност ротационих деформитета
доњих екстремитета код деце и омладине
која се баве физичким вежбањем”
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад
Руководилац пројекта је проф. др Милена
Микалачки
18. „Биоразградиви отпад из кухиња и ресторана
као сировина за производњу етанола”
Технолошки факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Радојка
Размовски
19. „Wеб портал енергетског менаџмента
општина са примером портала општине
Бечеј”
Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин
Руководилац пројекта је проф. др Драгица
Радосав
109
20. „Role of Hysteroscopy in the Outcome of IVF”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Project Leader – Assist. Prof. Aleksandra TrninićPjević PhD
21. „Development of Chemical Methods
Analysis of the Insecticide Acetamiprid”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Leader – prof. Valerija Gužvanj PhD
for
22. „Assessing the Impact of Waste Printing
Graphic Materials on the Environment in AP
Vojvodina”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Project Leader – Assist. Prof. Miljana Prica PhD
23. „The Urgent Need for Monitoring and Estimation
of Daily Intake of Aflatoxine M1 Present in
Mother’s Milk in AP Vojvodina”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Project Leader – Assist. Prof. Jelena Radonić PhD
24. „Development of Spider-Based Methodology
for Biomonitoring of the Subotica Sands”
EDUCONS University, Faculty of Environmental
Protection , Novi Sad
Project Leader – Assist. Prof. Nataša ŽugićDrakulić PhD
25. „Replacing Fat in the Formulation of Cookies
and its Impact on the Sensory Quality of
Cookies”
Science and Research Institute for Food
Technologies , Novi Sad
Project Leader – Mladenka Pestorić PhD
26. „By-Products of Industrial Hemp Processing as
Renewable Raw Materials in Food Industry”
Science and Research Institute for Food
Technologies , Novi Sad
Project Leader – Milica Pojić PhD
27. „Estimation of Shelf-Life of Flour Confectionary
Products”
Science and Research Institute for Food
Technologies, Novi Sad
Project Leader – Aleksandra Mišan PhD
110
20. „Улога хистероскопије на исход поступка
вантелесне оплодње”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Александра
Трнинић Пјевић
21. „Развој
хемијских
метода
анализе
инсектицида ацетамиприда”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Валерија
Гужвањ
22. „Процена утицаја отпадних штампаних
графичких материјала на животну средину у
АП Војводини”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Миљана Прица
23. „Ургентна потреба мониторинга и процена
дневног уноса афлатоксина М1 из хуманог
млека породиља у АП Војводини”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Јелена Радонић
24. „Развој методологије за мониторинг животне
средине Суботичке пешчаре на основу фауне
паукова”
Универзитет EDUCONS, Факултет заштите
животне средине, Сремска Каменица
Руководилац пројекта је доц. др Наташа ЖугићДракулић
25. „Замена масноће у формулацији кекса и њен
утицај на сензорски квалитет кекса”
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
Руководилац пројекта је др Младенка Песторић
26. „Споредни производи прераде индустријске
конопље као обновљиве сировине у
прехрамбеној индустрији”
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
Руководилац пројекта је др Милица Појић
27. „Процена одрживости брашненокондиторских производа”
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
Руководилац пројекта је др Александра Мишан
111
28. „Medicinal Plants as Alternative to Antibiotics
as Growth Promoters in the Sustainable
Production of Healthy and Safe Broiler Meat”
Science and Research Institute for Food
Technologies, Novi Sad
Project Leader – Ljiljana Kostadinović PhD
29. „Molecular Determination and Clonal Selection
of Autochthonous Grapevine Varieties in
Vojvodina Province”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Project Leader – prof. Nada Korać PhD
30. „Molecular PCR-SSP and Immunoserological
Investigations
in
Diagnostics
of
Alloimmunisation Disorders due to Human
Leukocyte Antigens, Human Platelet Antigens
and Human Neutrofile Antigens”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Project Leader – Assist. Prof. Svetlana Vojvodić
PhD
31. „Impact of Low Levels of Radiation with
Application of Nano Prooxidants and Nano
Protectors on Human Malignant Cell Lines”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Project Leader – Gordana Bogdanović PhD
32. „Testing
the
Effectiveness
of
NonPharmacological
Treatment
Methods
of
Migraine and Tension-Type Headache”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Project Leader – Assist. Prof. Svetlana Simić PhD
33. „Contribution of psychological factors and
interactive online program to the eating
behavior change in overweight and obese
individuals”
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
Project Leader – prof. Vesna Gavrilov-Jerković
PhD
112
28. „Лековито
биље
као
алтернатива
антибиотицима као промоторима раста
у
одрживој
производњи
здравствено
безбедног меса бројлера”
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
Руководилац
пројекта
је
др
Љиљана
Костадиновић
29. „Молекуларна детерминација и клонска
селекција аутохтоног сортимента винове
лозе у Војводини”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Нада Кораћ
30. „Молекулска PCR-SSP и имуносеролошка
испитивања у дијагностици алоимунизацијских поремећаја насталих на хумане
леукоцитне - HLA, тромбоцитне - HPA и
неутрофилне - HNA антигене”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Светлана
Војводић
31. „Утицај ниских доза зрачења уз примену
нано прооксиданаса и нано протектора на
хумане малигне ћелијске линије”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је др Гордана Богдановић
32. „Испитивање ефикасности нефармаколошких метода лечења мигрене и главобоље
тензионог типа”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Светлана
Симић
33. „Допринос
психолошких
фактора
и
интерактивног онлајн програма промени
прехрамбеног
понашања
прекомерно
ухрањених и гојазних особа”
Филозофски факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Весна
Гаврилов-Јерковић
113
34. „Researching employability of the University
of Novi Sad students - trends, opportunities,
barriers and needs”
University of Novi Sad, Novi Sad
Project Leader – prof. Radovan Pejanović PhD
35. „Creating database of fungi as a fundament for
the conservation of their biodiversity”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Leader – Assist. Prof. Maja Karaman PhD
36. „Development
and
scale-up
of
a
biotechnological process for production of
apple storage pathogens antagonists”
Faculty of Technology , Novi Sad
Project Leader – Assist. Prof. Jovana Grahovac
PhD
37. „Dispersion of air pollution with harmful effects
in emergency situations on the industrial
facilities in AP Vojvodina”
Тechnical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
Project Leader – prof. Milan Pavlović PhD
38. „Molecular
diagnostics
of
mutations
responsible for resistance to antileukemia
therapy in strategy of sustainable development
of health care in APV”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Project Leader – prof. Karmen Stankov PhD
39. „Occurence of emerging pollutants in the
environment and foodstuffs from the Serbian
market”
Faculty of Technology, Novi Sad
Project Leader – prof. Biljana Škrbić PhD
40. „Development and Improvement of the
Procedures of Radiation Sterilization of
Foodstuff s and Medical Means to Improve
Export Competitiveness of Service User
Companies from the AP Vojvodina”
Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade
Project Leader – Miroslav Dramićanin PhD
114
34. „Истраживање запошљивости студената
Универзитета у Новом Саду - трендови,
шансе, баријере и потребе”
Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Радован
Пејановић
35. „Формирање базе података гљива као основе
за очување њиховог биодиверзитета”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Маја Караман
36. „Развој
биотехнолошког
поступка
производње
антагониста
складишних
патогена јабуке у увећаним размерама”
Технолошки факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Јована Граховац
37. „Распростирање
аерозагађења
са
контаминирајућим утицајима у акцидентним
ситуацијама на индустријским постројењима
у АП Војводини”
Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин
Руководилац пројекта је проф. др Милан
Павловић
38. „Молекуларна
дијагностика
мутација
одговорних за резистенцију на терапију
леукемије у стратегији одрживог развоја
здравствене заштите у АПВ”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Кармен
Станков
39. „Присуство новооткривених загађујућих
материја у животној средини и намирницама
на домаћем тржишту”
Технолошки факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Биљана
Шкрбић
40. „Развој и унапређење поступака радијационе
стерилизације прехрамбених производа
и медицинских средстава ради повећања
извозне конкурентности”
Институт за нуклеарне науке “Винча”, Београд
Руководилац пројекта је др Мирослав
Драмићанин
115
41. „The Value Orientations Young People
in Vojvodina: the Current State and the
Perspectives”
College “Legal and Business Academic Studies dr
Lazar Vrkatić”, Novi Sad
Project Leader – prof. Mirjana Franceško PhD
42. „Markers of cellular inflammation in the function
of adults bone hardness in compared to the
level of physical activity, and their nutritional
habits”
EDUCONS University, Faculty of sports and
tourism, Sremska Kamenica
Project Leader – prof. Dušan Perić PhD
43. „New products development in the type of
cooked chicken sausages with offal addition”
Faculty of Technology , Novi Sad
Project Leader – Assist. Prof. Vladimir Tomović
PhD
44. „Behavioral risk factors associated with a
reproductive health among university students”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Project Leader – prof. Vera Grujić PhD
116
41. „Вредносне
оријентације
младих
у
Војводини-стање и перспективе”
Факултет за правне и пословне студије “Др
Лазар Вркатић”, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Мирјана
Францешко
42. „Маркери ћелијске инфалмације у функцији
коштане чврстине код одраслих особа у
односу на ниво њихове физичке активности
и нутритивне навике”
Универзитет EDUCONS, Факултет за спорт и
туризам, Сремска Каменица
Руководилац пројекта је проф. др Душан Перић
43. „Развој нових производа у типу барених
кобасица од пилећeг меса са додатком
изнутрица”
Технолошки факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Владимир
Томовић
44. „Ризична понашања студената повезана са
репродуктивним здрављем”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Вера Грујић
117
V
RIGHT OF THE FIRST CHANCE
The Аctivity of the Provincial Secretariat for Science
and Technological Development titled “Right to the First
Chance” is an attempt of the Government of the AP
Vojvodina to engage unemployed doctors of sciences
from the territory of the AP Vojvodina, in projects within
their specialised scientific fields.
In 2013, the Secretariat continued to financially support
the activity „Right to the First Chance“ for second year,
that is only the candidates who showed adequate
results according to scientific or academic council
of the institution, mentors and advisory boards of the
Provincial Secretariat for Science and Technological
Development.
The Secretariat financed 9 projects.
The list of projects funded in 2013 is as follows:
Biotechnology and Agriculture
1. „The Impact of CEFTA Agreement on Foreign
Trade of Agro-Industrial Products of the
Republic of Serbia”
Boris Kuzman PhD
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Project Mentor - prof. Branislava Vlahović PhD
Natural Sciences and Mathematics
2. „Synthesis
and
Characterisation
ZnOSnO2 Nano-Particles for Application in
Photocathalysis“
Tamara Ivetić PhD
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Mentor - prof. Svetlana Lukić-Petrović
Social Sciences and Humanities
3. „Creative Work and Urban Regeneration”
Ana Vilenca PhD
118
V
ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ
Акција Покрајинског секретаријата за науку и
технолошки развој „Право на прву шансу“ реализује
се као настојање Владе АП Војводине да ангажује
незапослене докторе наука са територије АП
Војводине на пројектима из њихових најужих
научних области.
У 2013. години Секретаријат је продужио
финансирање акције „Право на прву шансу“ за још
годину дана и то само за оне кандидате који су
показали одговарајуће резултате на бази мишљења
научног односно наставно-научног већа институције,
ментора
и
Стручних
савета
Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој.
Секретаријат је финансирао 9 пројеката.
Списак пројеката који су финансирани у 2013.
години:
Биотехнологија и пољопривреда
1. „Утицај ЦЕФТА споразума на спољнотрговинску размену агроиндустријских производа Републике Србије”
Др Борис Кузман
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Ментор пројекта је проф. др Бранислав
Влаховић
Природно математичке науке
2. „Синтеза и карактеризација ZnO-SnO2
наночестица за примену у фотокатализи”
Др Тамара Иветић
Природно-математички факултет, Нови Сад
Ментор пројекта је проф. др Светлана ЛукићПетровић
Друштвене и хуманистичке науке
3. „Креативни рад и урбане регенерације”
Др Ана Виленица
119
Аcademy of Arts, Novi Sad
Project Mentor - Assist. Prof. Dijana Metlić PhD
4. „Development Trends of the International
Festival of Alternative and New Theatre
(INFANT) in Novi Sad“
Milica Konstantinović PhD
Аcademy of Arts, Novi Sad
Project Mentor - prof. Živko Popović PhD
5. „Тheory of Art regarding European Classicism
and Romanticism”
Radovan Popović PhD
Аcademy of Arts, Novi Sad
Project Mentor - prof. emeritus Irina Subotić
6. „Partisan Art in Vojvodina and Serbia During the
World War 2: Between the Class and National
Liberation Conflict“
Tamara Đorđević PhD
Аcademy of Arts, Novi Sad
Project Mentor - prof. Dragan Živančević PhD
7. „Тheory of Theatrical Acts: From Drama Theatre
to Social Changes“
Vlatko Ilić PhD
Аcademy of Arts, Novi Sad
Project Mentor - prof. Vesna Krčmar PhD
Мedical Sciences and Physical Education
8. „Теchnical and Tactical Activity of a Basketball
Player with a Basketball, Depending on the
Position and Competition“
Pavle Rubin PhD
Faculty of Sports and Tourism, Novi Sad
Project Mentor - Assist. Prof. Miroslav Radoman PhD
Теchnical and Technological Sciences
9. „Improvement of the Equation for Calculating
the Frictional Resistence during the Fluid Flow”
Dejan Brkić PhD
Faculty of Technology, Novi Sad
Project Mentor - prof. Zoltan Zavargo PhD
120
Академија уметности, Нови Сад
Ментор пројекта је доц. др Дијана Метлић
4. „Правци развоја Фестивала алтернативног и
новог театра (Инфант) у Новом Саду”
Др Милица Константиновић
Академија уметности, Нови Сад
Ментор пројекта је проф. др Живко Поповић
5. „Теорија уметности европског класицизма и
романтизма”
Др Радован Поповић
Академија уметности, Нови Сад
Ментор пројекта је проф. емеритус Ирина
Суботић
6. „Партизанска уметност у Војводини и Србији
током Другог светског рата: Између класне и
народноослободилачке борбе”
Др Тамара Ђорђевић
Академија уметности, Нови Сад
Ментор пројекта је проф. др Драган Живанчевић
7. „Теорија извођачких чинова: од драмског
театра до друштвених промена”
Др Влатко Илић
Академија уметности, Нови Сад
Ментор пројекта је проф. др Весна Крчмар
Медицинске науке и физичка култура
8. „Техничко-тактичка активност кошаркаша са
лоптом, у зависности од играчке позиције и
такмичења”
Др Павле Рубин
Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
Ментор пројекта је доц. др Мирослав Радоман
Техничко-технолошке науке
9. „Унапређење једначина за прорачун отпора
трења при протоку флуида”
Др Дејан Бркић
Технолошки факултет, Нови Сад
Ментор пројекта је проф. др Золтан Заваргo
121
VI
DATA BASES
In 2013, the Provincial Secretariat for Science and
Technological Development continued to extend the
database on researchers.
The base contains 4120 files of scientists from the
Faculty of Technical Sciences, who prepared the
project, which enables every individual researcher to
update data in his or her own scientific file, using the
„on-line“ access.
The Secretariat installed the information programme
for the database and browsing by all activities of
the Secretariat: projects, trainings, conferences,
international cooperation, plants. This database enables
the employees to have an insight into the activities of
the Secretariat, at any time.
122
VI
БАЗЕ ПОДАТАКА
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је и у 2013. години наставио са проширивањем
базе података о истраживачима.
У бази има 4120 картона научних радника са
територије АП Војводине.
Секретаријат је ангажовао стручњаке Факултета
техничких наука, који су израдили пројекат на
основу ког сваки истраживач појединачно, може
путем „on-line“ приступа да актуелизира податке у
свом научном картону.
У Секретаријату је инсталиран информациони
програм за базу података и претраживање по
свим
активностима
Секретаријата:
пројекти,
усавршавање, скупови, међународна сарадња,
погони. Ова база података омогућује запосленима
увид у активности Секретаријата у сваком тренутку.
123
VII
ACTIVITIES PERTAINING TO IMPROVEMENT
OF WORKING AND LIVING CONDITIONS OF
RESEARCHERS
The Secretariat focused majority of its activities
on improvement of work and life of researchers.
In particular, we would like to point out the following
activities:
– work of the Foundation for Housing Needs of
Young People, Teaching Staff, Scientists and
Artists of the University of Novi Sad
– completion of construction of the Novi Sad
University Central Building
– Centre for Economic and Technological
Development of Vojvodina
Foundation for Housing Needs of Young People,
Teaching Staff, Scientists and Artists of the
University of Novi Sad
During 2013, the Foundation for Housing Needs of
Young People, Teaching Staff, Scientists and Artists
of the University of Novi Sad, carried out a number of
activities necessary for the implementation of the main
objective, dealing with the housing needs of young
people, teaching staff, scientists and artists.
After the construction and occupancy of three
residential buildings in Novi Sad, with the total number
of 78 apartments, located in Stanoja Stanojevića street
number 16, 18 and 20, which resolved the housing
issue for considerable number of young teaching
staff, scientists and artists, the Foundation provided a
construction plot for the fourth residential building.
The plot is situated in the same street, where the
previous three buildings were built by the Foundation,
it occupies the same surface area and it will have the
same number of floors as the previous three buildings:
the ground floor, three floors and a loft. Location and
construction permits were obtained, while the public
procurement procedure is underway for the selection
of the contractor for construction of the residential
building. Young teaching staff, scientists and artists will
be entitled to occupy 24 apartments in this building,
after the participation in a competition announced after
the commencement of construction works.
124
VII
АКТИВНОСТИ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА РАДА
И ЖИВОТА ИСТРАЖИВАЧА
Значајан део активности, Секретаријат је посветио побољшању рада и живота истраживача.
Посебно скрећемо пажњу на активности:
− рад Фондације за решавање стамбених
проблема младих наставних и научних радника
и уметника на Универзитету у Новом Саду,
− Завршетак изградње Централне зграде
Универзитета у Новом Саду,
− Центар за привредно-технолошки развој
Војводине
Фондација за решавање стамбених потреба
младих наставних и научних радника и уметника
- Универзитет у Новом Саду
Фондацијa за решавање стамбених потреба
младих наставних и научних радника и уметника
- Универзитет у Новом Саду, током 2013. године
спровела је низ активности неопходних за
реализацију свог основног циља - решавања
стамбених потреба младих наставних и научних
радника и уметника.
Након изградње и усељења три стамбене зграде у
Новом Саду, са укупно 78 станова у улици Станоја
Станојевића на бројевима 16, 18 и 20, чиме је
решено стамбено питање значајном броју младих
наставних и научних радника и уметника, Фондација
је обезбедила грађевинску парцелу и за четврту по
реду стамбену зграду.
Парцела се налази у истој улици где су изграђене три
претходне зграде које је Фондација изградила, исте
је површине, а зграда ће бити исте спратности као и
три претходне: приземље, три спрата и поткровље.
Локацијска и грађевинска дозвола су добијене, а у
току је поступак јавне набавке за избор извођача
радова на изградњи стамбеног објекта. Могућност
за усељење у 24 стана у овој згради млади наставни
и научни радници и уметници моћи ће да остваре
након учешћа на конкурсу који ће бити расписан по
почетку градње.
125
Due to the great interest of young teaching staff and
scientists with housing needs, one residential building
will be built for each university centre in Subotica,
Zrenjanin and Sombor.
Completed Construction of the Novi Sad University
Central Building
During 2013, the construction of the Central Building of the
University of Novi Sad was completed, thus integrating
it in the central university complex. The ceremony of
official opening of the Central University Building was
held on 30 September 2013. The building was officially
opened by the President of the Government of the
APV, Bojan Pajtić SJD, accompanied by the Minister
of Education, Science and Technological Development,
prof. Tomislav Jovanović PhD, Provincial Secretary
for Science and Technological Development, prof.
Dragoslav Petrović PhD and Rector of the University
of Novi Sad, prof. Miroslav Vesković PhD, as well as
members of academic community and a large number of
guests. This modern building will be used for purposes
of central university administration and services, the
Rectorate of the University, student activities, the
Central University Library and development functions of
the AP Vojvodina.
The building was constructed with the funds provided
by the Ministry of Education, Science and Technological
Development of the Republic of Serbia (through the
funds from the loan for the implementation of the Project
titled “Research and Development in Public Sector”,
granted for the Republic of Serbia by the European
Investment Bank) and the Autonomous Province of
Vojvodina from the funds of the Capital Investment
Fund of the APV. The Protocol on Implementation and
Financing of the Project “Novi Sad University Central
Building”, which was signed in July 2010, regulates the
rights and obligations of the Ministry and Fund, including
the participation and cooperation of the University, while
the construction works were continued in April 2011.
The total value of works is approximately 4 million
Euros, out of which 150 million RSD was provided by
the AP Vojvodina from the funds of the Fund, while the
remaining funds were provided from the loans of the
European Investment Bank.
Apart from that, additional 1.5 million Euros were provided
for technical, information and multimedia equipment
126
Због великог интересовања младог наставног и
научног кадра са нерешеним стамбеним питањем,
у плану је изградња по једне стамбене зграде у
центрима Универзитета у Суботици, Зрењанину и
Сомбору.
Завршена
изградња
Централне
Универзитета у Новом Саду
зграде
У току 2013. године, завршена је изградња
Централне зграде Универзитета у Новом Саду, чиме
је заокружена целина централног универзитетског
комплекса. Свечано отварање Централне зграде
Универзитета уприличено је 30. септембра 2013.
године. Зграду је свечано прогласио отвореном
председник Владе АПВ др Бојан Пајтић, у присуству
министра просвете, науке и технолошког развоја
проф. др Томислава Јовановића, покрајинског
секретара за науку и технолошки развој проф. др
Драгослава Петровића и ректора Универзитета
проф. др Мирослава Весковића, као и чланова
универзитетске заједнице и многобројних званица.
Ово модерно здање биће коришћено за рад
централних универзитетских служби и сервиса,
Ректората Универзитета, студентске активности,
Централне библиотеке Универзитета, као и за
развојне функције АП Војводине.
Зграда је изграђена на основу средстава које
су обезбедили Министарство просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије (кроз
средства из кредита за реализацију пројекта
“Истраживање и развој у јавном сектору” које је
Републици Србији одобрила Европска инвестициона
банка) и Аутономна Покрајина Војводина, из
средстава Фонда за капитална улагања АПВ.
Протоколом о реализацији и финансирању Пројекта
“Централна зграда Универзитета у Новом Саду”,
који је потписан у јулу 2010. године, уређена су
права и обавезе Министарства и Фонда, уз учешће
и сарадњу Универзитета, а радови на изградњи
зграде настављени су у априлу 2011. године.
Укупна вредност радова је око 4 милиона евра,
од чега је 150 милиона динара обезбедила АП
Војводина из средстава Фонда, а остатак је
обезбеђен из кредита Европске инвестиционе
банке. Поред тога, за техничко, информатичко и
мултимедијално опремање објекта обезбеђено је
127
for the facility, within the Project “Improvement of the
Infrastructure of Higher Education Institutions in Serbia
EU HETIP”, funded by the European Union.
The building which includes the basement, ground
floor and three floors is detached, while its left façade
overlooks Zoran Đinđić PhD street. The main access to
the facility is on the north side, across the denivelated
access plateau, dominated by the pavilion facility,
separated from the main building with which it makes
up the Central Building complex.
Centre
for
Economic
Development of Vojvodina
and
Technological
The Centre for Economic and Technological
Development of Vojvodina was founded in 2008, for the
purpose of carrying out trainings and activities in areas
of economy, technology, research and environment.
Within the scope of its competences, the Centre provides
organisational, marketing, administrative, financial
and other activities and organises presentations,
conferences, symposiums, seminars, preparations,
leasure activities for various purposes and beneficiaries.
The Centre is located on Fruška Gora, Andrevlje, 28 km
away from Novi Sad.
In 2013, the Secretariat allocated 31,000,000.00 RSD
for operations of the abovementioned Centre.
128
додатних 1,5 милиона евра из пројекта “Унапређење
инфраструктуре високошколских установа у Србији
- ЕУ ХЕТИП”, који финансира Европска Унија.
Објекат спратности Су+П+3 је слободно стојећи,
а западном фасадом излази на Улицу Др Зорана
Ђинђића. Главни приступ објекту је обезбеђен са
северне стране преко денивелисаног приступног
платоа којим доминира објекат павиљона, који је
издвојен од главног објекта и са њиме чини комплекс
Централне зграде.
Центар
за
Војводине
привредно-технолошки
развој
Центар за привредно-технолошки развој Војводине
je основан 2008. године у циљу спровођења
едукације и реализације активности у областима
привреде, технологије, истраживања и екологије.
У обављању своје делатности, Центар обезбеђује
организационе, маркетиншке, административне,
финансијске и друге активности и организује
презентације, саветовања, симпозијуме, семинаре,
припреме, одмор и рекреацију, за различите намене
и кориснике.
Центар се налази на Фрушкој гори, на Андревљу, на
28 километара од Новог Сада.
Секретаријат је у 2013. години за рад поменутог
Центра издвојио 31.000.000,00 динара.
129
VIII
SCIENTIFIC PROFESSIONAL CONFERENCES IN
VOJVODINA
The Provincial Secretariat for Science and Technological
Development announced a call for public proposals for
co-financing of organisation of scientific professional
conferences in 2013, on 14 March 2013. According to
this public call, which is open during the whole year,
and the Rulebook on the Criteria for Co-Financing of
Organisation of Scientific Professional Conferences, the
Secretariat co-financed the organisation of 72 scientific
conferences.
The list of scientific professional conferences cofinanced in 2013, is as follows:
Biotechnology and Agriculture
1. „Development Trends of
Renewable Energy Sources“
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Tractors
and
2. „Тechnology in Agriculture and Agro-Industry“
Faculty of Agriculture, Novi Sad
3. „The
Third
International
on Sustainable Postharvest
Technologies-INOPTEP 2013“
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Conference
and Food
4. „First Legume Society Conference (LSC1)“
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
5. „Agricultural Technology”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
6. „XXXVII Festival of Scientific Papers of
the Students of Agriculture and Veterinary
Medicine“
Faculty of Agriculture, Novi Sad
7. „New Technologies in Contemporary Animal
Production“
Faculty of Agriculture, Novi Sad
130
VIII
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ВОЈВОДИНИ
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је расписао Јавни конкурс за суфинансирање
организовања научно-стручних скупова у 2013.
години, 14. марта 2013. године. На основу тог
конкурса, који је отворен током целе године
и на основу Правилника о критеријумима за
суфинансирање организовања научно-стручних
скупова, Секретаријат је суфинансирао организацију
72 научно-стручна скупа.
Списак
научно-стручних
скупова
суфинансирани у 2013. години:
који
су
Биотехнологија и пољопривреда
1. „Правци развојa трактора и обновљивих
извора енергије”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
2. „Техника у пољопривреди и агроиндустрији“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
3. „Трећа међународна конференција одрживе
послеубирајуће и прехрамбене технологијеИНОПТЕП 2013“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
4. „First Legume Society Conference (LSC1)“
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
5. „Пољопривредна техника“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
6. „XXXVII Смотра научних радова студената
пољопривреде и ветеринарске медицине са
међународним учешћем“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
7. „New Technologies in Contemporary Animal
Production“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
131
8. „Contemporary Aspects of Sustainable Game
Population Management“
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Medical Sciences and Physical Education
9. „Exercise and the Quality of Life“
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
10. „Symposium on Clinical
Anatomy“
Faculty of Medicine, Novi Sad
and
Functional
11. „Psychopathological Assessment of Children
and Adolescents- Application of the Achenbach
System of Empirically Based Assessment“
Faculty of Medicine, Novi Sad
12. „International Medical Students Congress in
Novi Sad-IMSCNS No8“
Faculty of Medicine, Novi Sad
13. „The Third Congrees on Hyperlipoproteinemia
in Serbia“
Faculty of Medicine, Novi Sad
Social Sciences and Humanities
14. „Developmental Characteristics of Preschool
Children”
Preschool Teacher Vocational Training College,
Novi Sad
15. „Talent and the Quality of Education“
Preschool Teacher Vocational Training College
“Mihailo Palov”, Vršac
16. „Contemporary Serbian Folklore“
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
17. „Bridges of Media Education 2013”
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
132
8. „Савремени аспекти одрживог газдовања
популацијама дивљачи“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Медицинске науке и физичка култура
9. „Вежбање и квалитет живота“
Факултету спорта и физичког васпитања у
Новом Саду, Нови Сад
10. „Симпозијум клиничке и функционалне
анатомије“
Медицински факултет, Нови сад
11. „Процена психопатологије код деце и
адолесцената- примена Ахенбаховог система
емпиријски засноване процене“
Медицински факултет, Нови Сад
12. „International Medical Students Congress in
Novi Sad-IMSCNS No8“
Медицински факултет, Нови Сад
13. „Трећи конгрес о хиперлипопротеинемијама
Србије“
Медицински факултет, Нови Сад
Друштвене и хуманистичке науке
14. „Развојне
карактеристике
детета
предшколског узраста“
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Нови Сад
15. „Даровитост и квалитет образовања“
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача “Михаило Палов”, Вршац
16. „Савремена српска фолклористика“
Филозофски факултет, Нови Сад
17. „Мостови медијског образовања 2013“
Филозофски факултет, Нови Сад
133
18. „Methodical Days - Competences of Preschool
Teachers in Knowledge Society”
Preschool Teacher Vocational Training College,
Kikinda
19. „Safe and Healthy Mothers and Children”
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
20. „Inclusion in the Preschool Institution and
Elementary School”
Preschool Teacher and Business Information
Scientist Vocational Training College, Syrmium,
Sremska Mitrovica
21. „Contemporary Trends in Psychology“
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
22. „Improvement of the e-learning Method
Supported by SISY 2013 Conference“
Teachers’ Training College in the Hugarian
Language, Subotica
23. „Мotivation-Keeping Students’ Attention“
Teachers’ Training College in the Hugarian
Language, Subotica
24. „Global Economic Crisis and Business
Economics-Challenges of Theory and Practice“
Educons University, Sremska Kamenica
25. „Diachronic Slavonic Syntax:
Contact vs. Internal Factors“
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
Language
26. „Social Identity and Crisis In Serbia“
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
27. „The Effects of the Methodology Course on
Improved Education of Teachers and Preschool
Teachers“
Teachers’ Training College in the Hungarian
Language, Subotica
28. „Mycology, Mycotoxicology and Mycosis“
The Matica Srpska, Novi Sad
29. „Rearing, Education and Sports- Related
Horizons“
Preschool Teacher and Sports Trainers Vocational
Training College, Subotica
134
18. „Mетодички дани - Компетенције васпитача
за друштво знања“
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Кикинда
19. „Безбедне и здраве мајке и деца”
Филозофски факултет, Нови Сад
20. „Инклузија у предшколској установи и
основној школи“
Висока школа струковних студија за васпитаче и
пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска
Митровица
21. „Савремени трендови у психологији“
Филозофски факултет, Нови Сад
22. „Унапређење e-learning метода подршком
SISY 2013 конференције“
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
23. „Мотивација- одржавање пажње ученика“
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
24. „Глобална економска криза и пословна
економија-изазови теорије и праксе“
Универзитет Едуконс, Сремска Каменица
25. „Diachronic Slavonic Syntax:
Contact vs. Internal Factors“
Филозофски факултет, Нови Сад
Language
26. „Социјални идентитет и криза у Србији“
Факултет техничких наука, Нови Сад
27. „Ефекти наставе методике на квалитетније
образовање учитеља и васпитача“
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
28. „Микологија, микотоксикологија и микозе“
Матица српска, Нови Сад
29. „Васпитно-образовни и спортски хоризонти“
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача и тренера, Суботица
135
30. „Important Persons of Vojvodina Region.
Vojvodina Region in the Context of European
History“
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
31. „Cultural Languages in Space and Time 3“
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
32. „Phraseology and the Scientific Study of
Translation“
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
33. „Cultural Tourism: New and Different Way“
University of Novi Sad, Novi Sad
34. „7th International Interdisciplinary Symposium
on Cultural Encounters“
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
Natural Sciences and Mathematics
35. „Contemporary Trends in Tourism,
Industry and Gastronomy 2013“
Faculty of Sciences, Novi Sad
Hotel
36. „4th Novi Sad Algebraic Conference-NSAC
2013“
Faculty of Sciences, Novi Sad
37. Astronomy Camp „Letenka 2013“
Faculty of Sciences, Novi Sad
Тechnical and Technological Sciences
38. „6th PSU-UNS International Conference on
Engineering and Technology, ICET-2013”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
39. „Towards a Humane City“
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
40. „EXPRES 2013”
Technical College of Vocational Studies, Subotica
136
30. „Личности
војвођанског
простора.
Војвођански простор у контексту европске
историје“
Филозофски факултет, Нови Сад
31. „Језици културе у времену и простору 3“
Филозофски факултет, Нови Сад
32. „Фразеологија и наука о превођењу“
Филозофски факултет, Нови Сад
33. „Cultural Tourism: New and Different Way“
Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
34. „VII
међународни
интердисциплинарни
симпозијум сусрета култура“
Филозофски факултет, Нови Сад
Природно математичке науке
35. „Савремене
тенденције
у
туризму,
хотелијерству и гастрономији 2013“
Природно-математички факултет, Нови Сад
36. „The 4th Novi Sad Algebraic Conference-NSAC
2013“
Природно-математички факултет, Нови Сад
37. Астрономски камп „Летенка 2013“
Природно-математички факултет, Нови Сад
Техничко-технолошке науке
38. „6th PSU-UNS International Conference on
Engineering and Technology, ICET-2013”
Факултет техничких наука, Нови Сад
39. „У сусрет хуманом граду“
Факултет техничких наука, Нови Сад
40. „EXPRES 2013”
Висока техничка школа струковних студија у
Суботици, Суботица
137
41. „84th Annual Meeting of the International
Association of Applied Mathematics and
Mechanichs - GAMM 2013”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
42. „Risk and Safety Engineering”
Technical College of Vocational Studies, Novi Sad
43. „Suistainable landfills and waste management“
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
44. „ETIKUM 2013”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
45. „Contemporary Civil Engineering Practice
2013”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
46. 4th International Conference “Information
Technologies and Education Development”
Тechnical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
47. „15th
Danube-Kris-Mures-Tisa
(DKMT)
Euroregion Conference on Environment and
Health”
Faculty of Technology, Novi Sad
48. „Creation of Condition for Organic ProductionOne of the Priorities of Economic Development”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
49. „Тransport of Hazardous Goods”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
50. „III International Symposium Engineering
Management and Competitiveness EMC 2013”
Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
51. „Knowledge Management: Improving and
Sustaining Quality”
Technical College of Vocational Studies, Novi Sad
52. 3rd International Conference “Ecology of Urban
Areas 2013”
Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
138
41. „84th Annual Meeting of the International
Association of Applied Mathematics and
Mechanichs - GAMM 2013”
Факултет техничких наука, Нови Сад
42. „Ризик и безбедносни инжењеринг”
Висока школа струковних студија у Новом Саду,
Нови Сад
43. „Suistainable landfills and waste management“
Факултет техничких наука, Нови Сад
44. „ETIKUM 2013”
Факултет техничких наука, Нови Сад
45. „Савремена грађевинска пракса 2013”
Факултет техничких наука, Нови Сад
46. Четврта
међународна
конференција
„Информационе
технологије
и
развој
образовања”
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
47. „15th
Danube-Kris-Mures-Tisa
(DKMT)
Euroregion Conference on Environment and
Health”
Технолошки факултет, Нови Сад
48. „Стварање услова за органску производњуједан од приоритета привредног развоја”
Факултет техничких наука, Нови Сад
49. „Транспорт опасног терета”
Факултет техничких наука, Нови Сад
50. „III International Symposium Engineering
Management and Competitiveness EMC 2013”
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
51. „Knowledge Management: Improving and
Sustaining Quality”
Висока техничка школа струковних студија у
Новом Саду
52. Међународна
конференција
„Екологија
урбаних средина 2013”
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
139
53. International Conference “Application of the
Internet and Information Technologies”
Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
54. International Conference “Тextile Science and
Economy V”
Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
55. „12th Vojvodina Hungarian Scientific Student
Conference”
Faculty of Technology, Novi Sad
56. „International Conference on Innovations”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
57. „Ecology Aimed at Sustainable Development”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
58. „SISY 2013, 11th International Symposium on
Intelligent Systems”
Technical College of Vocational Studies, Subotica
59. „17th International Symposium POWER
ELECTRONICS Ee 2013”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
60. „Researchers’ Night 2013 – Novi Sad”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
61. „Researchers’ Night 2013 – Subotica”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
62. „Researchers’ Night 2013 – Zrenjanin”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
63. „Conference for Young Scientists in ceramics,
The Tenth Students Meeting SM 2013”
Faculty of Technology, Novi Sad
64. „Improvement of the System of Protection at
Work”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
65. „Тechnical
Creativity
in
Economy
Reindustrialisation Programmes”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
140
53. Међународна
конференција
„Примена
интернет и информационих технологија”
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
54. Међународна
конференција
„Текстилна
наука и привреда V”
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
55. „12.
Војвођанска
мађарска
конференција студената”
Технолошки факултет, Нови Сад
научна
56. „Међународна конференција о иновацијама”
Факултет техничких наука, Нови Сад
57. „Екологија у служби одрживог развоја”
Факултет техничких наука, Нови Сад
58. „SISY 2013, 11th International Symposium on
Intelligent Systems”
Висока техничка школа струковних студија у
Суботици, Суботица
59. „17th International Symposium
ELECTRONICS Ee 2013”
Факултет техничких наука, Нови Сад
POWER
60. „Ноћ истраживача 2013 – Нови Сад”
Факултет техничких наука, Нови Сад
61. „Ноћ истраживача 2013 – Суботица”
Факултет техничких наука, Нови Сад
62. „Ноћ истраживача 2013 – Зрењанин”
Факултет техничких наука, Нови Сад
63. „Conference for Young Scientists in ceramics,
The Tenth Students Meeting SM 2013 ”
Технолошки факултет, Нови Сад
64. „Унапређење система заштите на раду”
Факултет техничких наука, Нови Сад
65. „Техничко стваралаштво у програмима
реиндустријализације привреде”
Факултет техничких наука, Нови Сад
141
66. „2nd Regional Conference Mechatronics in
Practice and Education - MECHEDU 2013”
Technical College of Vocational Studies, Subotica
67. „European quality week 2013 in Serbia”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Legal and Economic Studies
68. XVIII International Scientific Conference
CM2013 “Strategic Management and Decision
Support Systems in Strategic Management“
Faculty of Economics, Subotica
69. „Multiculturalism and Modern Society”
College “Legal and Business Academic Studies dr
Lazar Vrkatić”, Novi Sad
70. „Тechnology, Culture and Development”
Faculty of Economics, Subotica
71. „Еuropean Association of Agro-Economists”
Faculty of Economics, Subotica
72. „Current Events in Economic Legislation as a
Determinant of Economic Development of the
Countries of the Region”
Law Faculty of Economics and Justice, Novi Sad
142
66. „2nd Regional Conference Mechatronics in
Practice and Education - MECHEDU 2013”
Висока техничка школа струковних студија у
Суботици, Суботица
67. „European quality week 2013 in Serbia”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Правне и економске науке
68. XVIII Интернационални научни скуп CM2013
“Стратегијски менаџмент и системи подршке
одлучивању у стратегијском менаџменту“
Економски факултет, Суботица
69. „Мултикултуралност и савремено друштво“
Висока школа „Правне и пословне студије др
Лазар Вркатић“, Нови Сад
70. „Технологија, култура и развој“
Економски факултет, Суботица
71. „Европска
Асоцијација
Економиста“
Економски факултет, Суботица
Аграрних
72. „Актуелности привредне легислативе као
детерминанте развоја економија држава у
региону“
Правни факултет за привреду и правосуђе,
Нови Сад
143
IX
SCIENTIFIC PROFESSIONAL DEVELOPMENT
ABROAD
Results of researches, mainly within projects cofinanced by the Secretariat, were presented at 155
scientific professional conferences held in 39 countries,
such as: Bosnia and Herzegovina, Montenegro,
Croatia, Macedonia, Slovenia, the Republic of Slovakia,
the Czech Republic, Greece, Spain, Hungary, Bulgaria,
Romania, the Netherlands, Germany, Austria, Poland,
Italy, Brasil, Belgium, India, Portugal, Switzerland,
Russia, Ukraine, Tayland, Turkey, the USA, France,
Finland, Lithuania, Great Britain, the United Arab
Emirates, Singapour, Malta, Japan, Cyprus, Jordan,
Island and Sweden.
In all papers presented across the world, it was
particularly pointed out that the research was cofinanced by the Provincial Secretariat for Science and
Technological Development.
The Secretarat granted 3,580,000.00 RSD for cofinancing of one-year stay abroad for 10 students within
the Project „Campus Europae“.
Overview of participation in international conferences:
Biotechnology and Agriculture
1. „30th ISTA Congress”, Turkey
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
2. „XXI European Symposium on the Quality of
Poultry Meat“, Italy
Faculty of Agriculture, Novi Sad
3. „International Conference on Food and
Biosystems Engineering, FaBE 2013“, Greece
Faculty of Agriculture, Novi Sad
4. „6th European Weed Research Society“, Turkey
Institute of Lowland Forestry and Environment,
Novi Sad
144
IX
НАУЧНО-СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У
ИНОСТРАНСТВУ
Резултати истраживања, најчешће са пројеката
које је суфинансирао Секретаријат, презентовани
су на 155 научно-стручних скупова у 39 земаља
света. Те земље су: Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Хрватска, Македонија, Словенија, Република
Словачка, Република Чешка, Грчка, Шпанија,
Мађарска, Бугарска, Румунија, Холандија, Немачка,
Аустрија, Пољска, Италија, Бразил, Белгија, Индија,
Португалија, Швајцарска, Русија, Украјина, Тајланд,
Турска, САД, Француска, Финска, Литванија, Велика
Британија, Уједињени Арапски Емирати, Сингапур,
Малта, Јапан, Кипар, Јордан, Исланд и Шведска.
У свим саопштеним радовима широм света, посебно
је истакнуто да је истраживање суфинансирао
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој.
Секретаријат је одобрио и 3.580.000,00 динара
за суфинансирање једногодишњег боравка 10
студената у иностранству по пројекту „Campus
Europae“.
Преглед учешћа на скуповима у иностранству:
Биотехнологија и пољопривреда
1. „30-ти ИСТА конгрес“, Турска
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
2. „XXI European Symposium on the Quality of
Poultry Meat“, Италија
Пољопривредни факултет, Нови Сад
3. „International Conference on Food and
Biosystems engineering, FaBE 2013“, Грчка
Пољопривредни факултет, Нови Сад
4. „6th European Weed Research Society“, Турска
ИР институт за низијско шумарство и животну
средину, Нови Сад
145
5. „16th International Symposium of the
World Association of Veterinary Laboratory
Diagnosticians“, Germany
Scientific Veterinary Institute , Novi Sad
6. „Plan Genetics and Breeding Technologies and
Plan Diseases and Resistance Mechanisms“,
Аustria
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
7. „Биологические
активные
вещества
растений – изучение и использование“,
Belarus
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
8. „IV International Symposium- Agrosym 2013“,
Bosnia and Herzegovina
Faculty of Agriculture, Novi Sad
9. „EUCARPIA Genetic Resources section
meeting“, Sweden
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
10. „5th Congress of European Microbiologists“,
Germany
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
11. „18th International Congress on Nitrogen
Fixation in Miyazaki“, Јаpan
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
12. „16th International Conference on Diseases of
Fish and Shellfish“, Finland
Faculty of Agriculture, Novi Sad
13. „13th International Nutrition and Diagnostics
Conference“,Czech Republic
Faculty of Agriculture, Novi Sad
14. „24th Scientific Professional Conference on
Agriculture and Food Processing Industry“,
Bosnia and Herzegovina
Faculty of Agriculture, Novi Sad
15. „8th International Symposium of Pesticides in
Food and the Environment in Mediterranean
Countries“, Тurkey
Faculty of Agriculture, Novi Sad
146
5. „16th International Symposium of the
World Association of Veterinary Laboratory
Diagnosticians“, Немачка
Научни институт за ветеринарство, Нови Сад
6. „Plan Genetics and Breeding Technologies and
Plan Diseases and Resistance Mechanisms“,
Аустрија
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
7. „Биологические
активные
вещества
растений – изучение и использование“,
Белорусија
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
8. „IV Међународни симпозијум- Agrosym
2013“, Босна и Херцеговина
Пољопривредни факултет, Нови Сад
9. „EUCARPIA Genetic Resources section
meeting“, Шведска
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
10. „5th Congress of European Microbiologists“,
Немачка
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
11. „18th International Congress on Nitrogen
Fixation in Miyazaki“, Јапан
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
12. „16th International Conference on Diseases of
Fish and Shellfish“, Финска
Пољопривредни факултет, Нови Сад
13. „13th International Nutrition and Diagnostics
Conference“, Република Чешка
Пољопривредни факултет, Нови Сад
14. „24.
Научно
стручна
конференција
пољопривреде и прехрамбене индустрије“,
Босна и Херцеговина
Пољопривредни факултет, Нови Сад
15. „8th International Symposium of Pesticides in
Food and the Environment in Mediterranean
Countries“, Турска
Пољопривредни факултет, Нови Сад
147
16. „International Union of Nutritional Sciences
(IUNS) Committee“, Spain
Faculty of Agriculture, Novi Sad
17. „European
Meeting
on
Environmental
Chemistry - EMEC14“, Montenegro
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Social Sciences and Humanities
18. „Changing the Tune: Popular Music and Politics
in XXI Century From the Fall of Communism to
the Arab Spring“, France
Preschool Teacher Vocational Training College,
Novi Sad
19. „Natural Development of Language and
Linguistic Contacts”,Republic of Slovakia
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
20. „34 STAR International Conference“, Portugal
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
21. „European Conference on Visual Perception“,
Germany
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
22. „European Conference on Social Science
Research“, Тurkey
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
23. „23rd BAS Conference 2013 - British and
American Studies Conference“, Romania
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
24. „35th Annual Conference of the German
Linguistic Society“, Germany
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
25. „Informing Science 2013“, Portugal
Teachers’ Training College in the Hungarian
Language, Subotica
26. „Towards E-COMPETENT SCHOOLS“, Slovenia
Preschool Teacher and Sports Trainers Vocational
Training College, Subotica
148
16. „International Union of Nutritional Sciences
(IUNS) Committee“, Шпанија
Пољопривредни факултет, Нови Сад
17. „European
Meeting
on
Environmental
Chemistry - EMEC14“, Црна Гора
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Друштвене и хуманистичке науке
18. „Changing the tune: Popular Music and Politics
in XXI Century From the Fall of Communism to
the Arab Spring“, Француска
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Нови Сад
19. „Природни развитак језика
контакти“, Република Словачка
Филозофски факултет, Нови Сад
и
језички
20. „34
STAR
International
Conference“,
Португалија
Филозофски факултет, Нови Сад
21. „European Conference on Visual Perception“,
Немачка
Филозофски факултет, Нови Сад
22. „European Conference on Social Science
Research“, Турска
Филозофски факултет, Нови Сад
23. „23rd BAS Conference 2013 - British and
American Studies Conference“, Румунија
Филозофски факултет, Нови Сад
24. „35th Annual Conference of the German
Linguistic Society“, Немачка
Филозофски факултет, Нови Сад
25. „Informing Science 2013“, Португалија
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
26. „Towards
E-COMPETENT
SCHOOLS“,
Словенија
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача и тренера, Суботица
149
27. „Euro-American Conference of Academic
Studies“, Аustria
Preschool Teacher Vocational Training College
“Mihailo Palov”, Vršac
28. „Applied Statistics 2013“, Slovenia
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
29. „Аndric Initiatives”, Austria
Preschool Teacher Vocational Training College
“Mihailo Palov”, Vršac
30. „Single Education Area as a Factor of
Personality Formation and Upbringing“, Russia
Preschool Teacher and Sports Trainers Vocational
Training College, Subotica
31. „Integrative Bioethics and New Era“, Croatia
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
32. „Symbols of Power: the Power of Symbols in
the Cultural Area of the Slavs-Now and Then”
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
33. „Oral narratives of the Tribal People in the
Twenty First Century“, India
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
34. „Re- Inventing Eastern Europe“, Czech Republic
College “Legal and Business Academic Studies dr
Lazar Vrkatić”, Novi Sad
Natural Sciences and Mathematics
35. „4th World Congress and School on Universal
Logic“, Brasil
Faculty of Sciences, Novi Sad
36. „International Conference on
Technology-ICIT 2013“, Јordan
Faculty of Sciences, Novi Sad
Information
37. „VII International Symposium on Syrphidae“,
Russia
Faculty of Sciences, Novi Sad
150
27. „Euro-American Conference of Academic
Studies“, Аустрија
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача “Михаило Палов“, Вршац
28. „Applied Statistics 2013“, Словенија
Филозофски факултет, Нови Сад
29. „Андрић иницијативе“, Аустрија
Висока струковна школа за образовање
васпитача “Михаило Палов“, Вршац
30. „Јединствени образовни простор као фактор
формирања и васпитања личности“, Русија
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача и тренера, Суботица
31. „Интегративна биоетика и нова епоха“,
Хрватска
Филозофски факултет, Нови Сад
32. „Симболи моћи: моћ симбола у простору
културе Словена некада и сада“, Пољска
Филозофски факултет, Нови Сад
33. „Oral narratives of the Tribal People in the
Twenty First Century“, Индиjа
Филозофски факултет, Нови Сад
34. „Re-Inventing Eastern Europe“, Република
Чешка
Факултет за правне и пословне студије „Лазар
Вркатић“, Нови Сад
Природно-математичкe науке
35. „4th World Congress and School on Universal
Logic“, Бразил
Природно-математички факултет, Нови Сад
36. „International Conference on Information
Technology-ICIT 2013“, Јордан
Природно-математички факултет, Нови Сад
37. „VII International Symposium on Syrphidae“,
Русија
Природно-математички факултет, Нови Сад
151
38. „44th World Chemistry Congress“, Тurkey
Faculty of Sciences, Novi Sad
39. „14th Tetrahedron Symposium“, Аustria
Faculty of Sciences, Novi Sad
40. „The Changing Economic Landscape: Issues,
Implications and Policy Options“, Croatia
Faculty of Sciences, Novi Sad
41. „International Conference of Parallel and
Distributed Computing 2013“, Great Britain
Faculty of Sciences, Novi Sad
42. „Preconditioning of Iterative methods, Theory
and Applications- PIM 2013“,Czech Republic
Faculty of Sciences, Novi Sad
43. „YUCOMAT 2013“, Montenegro
Faculty of Sciences, Novi Sad
44. „ICRM 2013“, Belgium
Faculty of Sciences, Novi Sad
45. „SEH 17th European Congress of Herpetology“,
Hungary
Faculty of Sciences, Novi Sad
46. „20th Conference of Young Researchers in
Analytical Chemistry”, Slovenia
Faculty of Sciences, Novi Sad
47. „5th Congress of European Microbiologists“,
Germany
Faculty of Sciences, Novi Sad
48. „31th IUGB Congress“, Belgium
Faculty of Sciences, Novi Sad
49. „Problems and Perspectives of the HillyMountain Areas“, Мacedonia
Faculty of Sciences, Novi Sad
50. „Balkan Conference in Informatics“, Greece
Faculty of Sciences, Novi Sad
152
38. „44th World Chemistry Congress“, Турска
Природно-математички факултет, Нови Сад
39. „14th Tetrahedron Symposium“, Аустрија
Природно-математички факултет, Нови Сад
40. „The Changing Economic Landscape: Issues,
Implications and Policy Options“, Хрватска
Природно-математички факултет, Нови Сад
41. „International Conference of Parallel and
Distributed
Computing
2013“,
Велика
Британија
Природно-математички факултет, Нови Сад
42. „Preconditioning of Iterative methods, Theory
and Applications- PIM 2013“, Република Чешка
Природно-математички факултет, Нови Сад
43. „YUCOMAT 2013“, Црна Гора
Природно-математички факултет, Нови Сад
44. „ICRM 2013“, Белгија
Природно-математички факултет, Нови Сад
45. „SEH 17th European Congress of Herpetology“,
Мађарска
Природно-математички факултет, Нови Сад
46. „20. конференција младих истраживача из
аналитичке хемије“, Словенија
Природно-математички факултет, Нови Сад
47. „5th Congress of European Microbiologists“,
Немачка
Природно-математички факултет, Нови Сад
48. „31th IUGB Congress“, Белгија
Природно-математички факултет, Нови Сад
49. „Problems and Perspectives of the HillyMountain Areas“, Македонија
Природно-математички факултет, Нови Сад
50. „Balkan Conference in Informatics“, Грчка
Природно-математички факултет, Нови Сад
153
51. „International Conference- Functional Plant
Anatomy“, Russia
Faculty of Sciences, Novi Sad
52. „International Language Conference on the
Importance of Learning Professional Foreign
Languages for Communication between
Cultures“, Slovenia
Faculty of Sciences, Novi Sad
53. „Sustainability Issues and
Tourism“, Тurkey
Faculty of Sciences, Novi Sad
Challenges
in
54. „International Conference on Climate Change
and Tree Responses in Central European
Forests- Clim Tree 2013“, Switzerland
Faculty of Sciences, Novi Sad
55. „Mat Triad 2013“, Montenegro
Faculty of Sciences, Novi Sad
56. „20th International Congress of Nutritional“,
Spain
Faculty of Sciences, Novi Sad
57. „Apimondia, XXXXIII International Agricultural
Congress“, Ukraine
Faculty of Sciences, Novi Sad
58. „Aquatic
Biodiversity
Conference“, Romania
Faculty of Sciences, Novi Sad
International
Мedical Sciences and Physical Education
59. „International Symposium Diabetes“, Italy
Faculty of Medicine, Novi Sad
60. „25th Congress of Pathology”, Portugal
Faculty of Medicine, Novi Sad
61. „Advances in Oncologic Imaging and Therapy“,
Singapour
The Oncology Institute of Vojvodina, Sremska
Kamenica
154
51. „International Conference- Functional Plant
Anatomy“, Русија
Природно-математички факултет, Нови Сад
52. „International Language Conference on the
Importance of Learning Professional Foreign
Languages for Communication between
Cultures“, Словенија
Природно-математички факултет, Нови Сад
53. „Sustainability Issues and Challenges
Tourism“, Турска
Природно-математички факултет, Нови Сад
in
54. „International Conference on Climate Change
and Tree Responses in Central European
Forests- Clim Tree 2013“, Швајцарска
Природно-математички факултет, Нови Сад
55. „Mat Triad 2013“, Црна Гора
Природно-математички факултет, Нови Сад
56. „20th International Congress of Nutritional“,
Шпанија
Природно-математички факултет, Нови Сад
57. „Apimondia, XXXXIII International Agricultural
Congress“, Украјина
Природно-математички факултет, Нови Сад
58. „Aquatic
Biodiversity
International
Conference“, Румунија
Природно-математички факултет, Нови Сад
Медицинске науке и физичка култура
59. „International Symposium Diabetes“, Италија
Медицински факултет, Нови Сад
60. „25. Конгрес патологије“, Португалија
Медицински факултет, Нови Сад
61. „Advances in Oncologic Imaging and Therapy“,
Сингапур
Институт за онкологију Војводине, Сремска
Каменицa
155
62. „Stress and Behavior“, Russia
Faculty of Medicine, Novi Sad
63. „11th World Congress of Perinatal Medicine”,
Russia
Faculty of Medicine, Novi Sad
64. „Sports Achievements“, Montenegro
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
65. „Еuropean Congress of Researchers-European
Judo Federation“, Hungary
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
66. „IV International Medical Students Research
Congress 2013“, Тurkey
Faculty of Medicine, Novi Sad
67. „Application of Natural Products in Medicine
and Pharmacy“, Austria
Faculty of Medicine, Novi Sad
68. „46th Annual meeting ESPGHAN“, Еngland
Faculty of Medicine, Novi Sad
69. „Congress of the European Society of Paediatric
Surgeons”, Germany
Faculty of Medicine, Novi Sad
70. „European College of Sport Science“, Spain
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
71. „Annual World Dental Congress“, Тurkey
Faculty of Medicine, Novi Sad
72. „11th European Association for Clinical
Pharmacology and Therapeutics“, Switzerland
Faculty of Medicine, Novi Sad
73. „54th Annual meeting ESPR“, Portugal
Faculty of Medicine, Novi Sad
74. „The European Academy
Disabilities“, Great Britain
Faculty of Medicine, Novi Sad
156
of
Childhood
62. “Stress and Behavior“, Русија
Медицински факултет, Нови Сад
63. „11. Светски конгрес перинаталне медицине“,
Русија
Медицински факултет, Нови Сад
64. „Спортска достигнућа“, Црна Гора
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад
65. „Европски конгрес истраживача- eвропска
џудо федерација“, Мађарска
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад
66. „IV International Medical Students Research
Congress 2013“, Турска
Медицински факултет, Нови Сад
67. „Примена природних производа у медицини
и фармацији“, Аустрија
Медицински факултет, Нови Сад
68. „46th Annual meeting ESPGHAN“, Енглеска
Медицински факултет, Нови Сад
69. „Конгрес
Европског
удружења
хирурга“, Немачка
Медицински факултет, Нови Сад
дечјих
70. „European College of Sport Science“, Шпанија
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад
71. „Annual World Dental Congress“, Турска
Медицински факултет, Нови Сад
72. „11th European Association for Clinical
Pharmacology and Therapeutics“, Швајцарска
Медицински факултет, Нови Сад
73. „54th Annual meeting ESPR“, Португалија
Медицински факултет, Нови Сад
74. „The European Academy of
Disabilitys“, Велика Британија
Медицински факултет, Нови Сад
Childhood
157
75. „15th Bienal Meeting of the International
College of Prosthodontist“, Italy
Faculty of Medicine, Novi Sad
76. „22nd European Academy of Dermatology and
Venereology“, Тurkey
Faculty of Medicine, Novi Sad
77. „Congress and Refresher Course 2013“, Тurkey
Faculty of Medicine, Novi Sad
78. „18th Congress on Controversies in Obstetrics
and Gynecology“, Аustriа
Faculty of Medicine, Novi Sad
79. „10th International Congress on Coronary
Artery Disease”, Italy
Institute for Cardiovascular Diseases of Vojvodina,
Sremska Kamenica
80. „17th World Congress on Clinical Nutrition“,
Bulgaria
Faculty of Medicine, Novi Sad
81. „International Polysaccharide
France
Faculty of Medicine, Novi Sad
Conference“,
82. „3rd International Conference on Neurology
and Neuroepidemiology“, United Arab Emirates
Faculty of Medicine, Novi Sad
83. „The International Conference on Natural
Products Utilization“, Bulgaria
Faculty of Medicine, Novi Sad
84. “VI International Congress Sport, People and
Health”, Russia
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
85. “European Society of Cardiac Radiology”,
United Kingdom
Faculty of Medicine, Novi Sad
86. “44th Prof. Janez Plečnik Memorial Meeting”,
Slovenia
Faculty of Medicine, Novi Sad
158
75. „15th Bienal Meeting of the International
College of Prosthodontist“, Италија
Медицински факултет, Нови Сад
76. „22nd European Academy of Dermatology and
Venereology“, Турска
Медицински факултет, Нови Сад
77. „Congress and Refresher Course 2013“, Турска
Медицински факултет, Нови Сад
78. „18th Congress on Controversies in Obstetrics
and Ginecology“, Аустрија
Медицински факултет, Нови Сад
79. „10th International Congress on Coronary
Artery Disease”, Италија
Институт
за
кардиоваскуларне
болести
Војводине, Сремска Каменица
80. „17th World Congress on Clinical Nutrition“,
Бугарска
Медицински факултет, Нови Сад
81. „International Polysaccharide Conference“,
Француска
Медицински факултет, Нови Сад
82. „3rd International Conference on Neurology
and Neuroepidemiology“, Уједињени Арапски
Емирати
Медицински факултет, Нови Сад
83. „The International Conference on Natural
Products Utilization“, Бугарска
Медицински факултет, Нови Сад
84. „VI International Congress Sport, People and
Health“, Русија
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад
85. „European Societу of Cardiac Radiologу“,
Енглеска
Медицински факултет, Нови Сад
86. „44th Profesor Janez Plečnik
Meeting“, Словенија
Медицински факултет, Нови Сад
Memorial
159
Environmental Reclaiming and Protection
87. “European
Geoscience
Union
General
Assembly”, Austria
EDUCONS University, Sremska Kamenica
88. “Rural Tourism In The Time of Changes”,
Iceland
Faculty of Sports and Tourism at the EDUCONS
University, Novi Sad
89. “Discourse and Culture in Italian Language and
Literature”, Romania
Faculty of Sports and Tourism at the EDUCONS
University, Novi Sad
90. “5th Conference on Advances In Tourism
Marketing“, Portugal
Faculty of Sports and Tourism at the EDUCONS
University, Novi Sad
91. “XV YOCOMAT”, Montenegro
Faculty of Environmental Protection, EDUCONS
University, Sremska Mitrovica
92. “7th International Conference on Environmental
Engineering and Management”, Austria
Faculty of Environmental Protection, EDUCONS
University, Sremska Mitrovica
93. “ATLAS Annual Conference 2013”, Malta
Faculty of Sports and Tourism at the EDUCONS
University, Novi Sad
Law and Economic Sciences
94. “3rd International Scientific Conference on
Economic and Social Development”, Russia
Faculty of Economics, Subotica
95. “International Conference on Integration and
Innovation in Science and Education”, Czech
Republic
Faculty of Economics, Subotica
96. “International Society of Family Law”, USA
Faculty of Law, Novi Sad
160
Уређење и заштита животне средине
87. „European
Geoscience
Union
General
Assembly“, Аустрија
Универзитет EDUCONS, Сремска Каменица
88. „Рурални туризам у времену промена“,
Исланд
Факултет за спорт и туризам Универзитета
Едуконс, Нови Сад
89. „Discourse and Culture in Italian Language and
Literature“, Румунија
Факултет за спорт и туризам Универзитета
Едуконс, Нови Сад
90. „5th Conference on Advances in Tourism
Marketing“, Португалија
Факултет за спорт и туризам Универзитета
Едуконс, Нови Сад
91. „XV YOCOMAT“, Црна Гора
Факултет заштите животне средине, Универзитет
EDUCONS, Сремска Каменица
92. „7th International Conference on Environmental
Engineering and Management“, Аустрија
Факултет заштите животне средине, Универзитет
EDUCONS, Сремска Каменица
93. „ATLAS Annual Conference 2013“, Малта
Факултет за спорт и туризам Универзитета
Едуконс, Нови Сад
Правне и економске науке
94. „3rd International Scientific Conference on
Economic and Social Development“, Русија
Економски факултет, Суботица
95. „International Conference on Integration
and Innovation in Science and Education“,
Република Чешка
Економски факултет, Суботица
96. „International Society of Family Law“, САД
Правни факултет, Нови Сад
161
97. “42nd EMAC Conference”, Turkey
EDUCONS University, Sremska Kamenica
98. “VIII International Conference on Sustainable
Development”, Croatia
EDUCONS University, Sremska Kamenica
99. “IEEE 4th International Conference on Cognitive
Info Communications 2013”, Hungary
Teacher’s Faculty in Hungarian as a teaching
language, Subotica
Technical and Technological Sciences
100.“3rd World Conference on Innovation and
Computer Science - INSODE 2013”, Turkey
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
101.“4th World Congress and School on Universal
Logic”, Brazil
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
102.“EPIC 2013 9th European Congress of Chemical
Engineering and 2nd European Congress of
Applied Biotechnology”, Netherlands
Faculty of Technology, Novi Sad
103.“ICDT 2013 8th International Conference on
Digital Telecommunications 2013”, Italy
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
104.“Drug Discovery and Therapy World Congress
2013”, USA
Faculty of Technology, Novi Sad
105.“4th Doctoral Conference on Computing,
Electrical and Industrial Systems (DoCEIS
13)”, Portugal
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
106.41st International Symposium “Actual Tasks
on Agricultural Engineering”, Croatia
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
107.“17th International Conference ELECTRONICS
2013”, Lithuania
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
162
97. „42nd EMAC Conference“, Турска
Универзитета EDUCONS, Сремска Каменица
98. „VIII Међународној конференцији о одрживом
развоју“, Хрватска
Универзитет Едуконс, Сремска Каменица
99. „IEEE 4th International Conference on Cognitive
Info Communications 2013“, Мађарска
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
Техничко-технолошке науке
100.„3rd World Conference on Innovation and
Computer Science - INSODE 2013”, Турска
Факултет техничких наука, Нови Сад
101.„4th World Congress and School on Universal
Logic“, Бразил
Факултет техничких наука, Нови Сад
102.„EPIC 2013 9th European Congress of Chemical
Engineering and 2nd European Congress of
Applied Biotechnology”, Холандија
Технолошки факултет, Нови Сад
103.„ICDT 2013 The Eight International Conference
on Digital Telecommunications 2013“, Италија
Факултет техничких наука, Нови Сад
104.„Drug Discovery and Therapy World Congress
2013“, САД
Технолошки факултет, Нови Сад
105.„4th Doctoral Conference on Computing,
Electrical and Industrial Systems (DoCEIS
13)”, Португалија
Факултет техничких наука, Нови Сад
106.41st International Symposium “Actual Tasks
on Agricultural Engineering”, Хрватска
Факултет техничких наука, Нови Сад
107.„17th International, Conference Electronics
2013”, Литванија
Факултет техничких наука, Нови Сад
163
108.“7th
International
Conference
on
Environmental Engineering and Management”,
Austria
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
109.International symposium “Krmiva 2013”,
Croatia
National Institute for Food technology, Novi Sad
110.“14th International Workshop on Research
and Education in Mechatronics”, Austria
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
111. “6th
Joint
Sheffield
Conference
Chemoinformatics”, United Kingdom
Faculty of Technology, Novi Sad
on
112.“International Conference on Manufacturing,
Science and Education“, Romania
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
113.“10th Annual Workshop on Numerical Methods
for Problems with Layer Phenomena”, Cyprus
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
114.“InSITE 2013”, Portugal
College of Technical Vocational Studies in Novi
Sad, Novi Sad
115.“MIPRO 2013”, Croatia
College of Technical Vocational Studies in
Zrenjanin, Zrenjanin
116.“5th International Conference on Typography
& Visual Communication”, Cyprus
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
117.“International Conference on Intelligent
Decision Technologies”, Portugal
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
118.XVII International Congress “Phytopharm
2013”, Austria
Faculty of Technology, Novi Sad
119.“Research and Education in Mechatronics
(REM) 2013”, Austria
College of Technical Vocational Studies in
Subotica, Subotica
164
108.„7th
International
Conference
on
Environmental Engineering and Management”,
Аустрија
Факултет техничких наука, Нови Сад
109.Međunarodni simpozijum “Krmiva 2013”,
Хрватска
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
110. „14th International Workshop on Research
and Education in Mechatronics”, Аустрија
Факултет техничких наука, Нови Сад
111. „6th
Joint
Sheffield
Conference
Chemoinformatics”, Велика Британија
Технолошки факултет, Нови Сад
on
112. „International Conference on Manufacturing,
Science and Education“, Румунија
Факултет техничких наука, Нови Сад
113. „10th Annual Workshop on Numerical Methods
for Problems with Layer Phenomena”, Кипар
Факултет техничких наука, Нови Сад
114. „InSITE 2013“, Португалија
Висока техничка школа струковних студија у
Новом Саду, Нови Сад
115. „MIPRO 2013”, Хрватска
Висока техничка школа струковних студија у
Зрењанину, Зрењанин
116. „5th International Conference on Typography
& Visual Communication“, Кипар
Факултет техничких наука, Нови Сад
117. „International Conference on Intelligent
Decision Technologies”, Португалија
Факултет техничких наука, Нови Сад
118. „The XVII International Congress “Phytopharm
2013”, Аустрија
Технолошки факултет, Нови Сад
119. „Research and Education in Mechatronics
REM 2013“, Аустрија
Висока техничка школа струковних студија у
Суботици, Суботица
165
120.“3rd International Conference on Power and
Energy Engineering (ICPEE) 2013“, Thailand
College of Technical Vocational Studies in Novi
Sad, Novi Sad
121.4th International Conference “Research
People and Actual Tasks on Multidisciplinary
Sciences“, Bulgaria
Faculty of Technology, Novi Sad
122.XVII International Congress “Phytopharm
2013”, Austria
Faculty of Technology, Novi Sad
123.“2nd International Conference of PES 2013”,
Montenegro
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
124.“IEEE
International
Conference
on
Computational Intelligence and Virtual
Environments for Measurement Systems and
Applications-CIVEMSA 2013”, Italy
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
125.“6th
International
Conference
for
Entrepreneurship, Innovation and Regional
Development (ICEIRD)”, Turkey
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
126.“7th International Workshop on Anthocyanins”,
Portugal
Faculty of Technology, Novi Sad
127.“ASME 25th Conference on Mechanical
Vibration and Noise (VIB)”, USA
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
128.“59th International Congress of Meat Science
and Technology”, Turkey
Faculty of Technology, Novi Sad
129.“59th International Congress of Meat Science
and Technology”, Turkey
Scientific Institute for Food Technology, Novi Sad
130.“ISAAC 2013”, Poland
Faculty of Technology, Novi Sad
166
120.„3rd International Conference on Power and
Energy Engineering ICPEE 2013“, Тајланд
Висока техничка школа струковних студија у
Новом Саду, Нови Сад
121.4th International Conference “Research
People and Actual Tasks on Multidisciplinary
Sciences“, Бугарска
Технолошки факултет, Нови Сад
122.The XVII International Congress “Phytopharm
2013”, Аустрија
Технолошки факултет, Нови Сад
123.„Second International Conference of PES
2013”, Црна Гора
Факултет техничких наука, Нови Сад
124.„IEEE
International
Conference
on
Computational Intelligence and Virtual
Environments for Measurement Systems and
Applications-CIVEMSA 2013”, Италија
Факултет техничких наука, Нови Сад
125.„6th
International
Conference
for
Enterpreneurship, Innovation and Regional
Development (ICEIRD)”, Турска
Факултет техничких наука, Нови Сад
126.„7th International Workshop on Anthocyanins”,
Португалија
Технолошки факултет, Нови Сад
127.„ASME 25th Conference on Mechanical
Vibration and Noise (VIB)”, САД
Факултет техничких наука, Нови Сад
128.„59th International Congress of Meat Science
and Technology”, Турска
Технолошки факултет, Нови Сад
129.„59th International Congress of Meat Science
and Technology”, Турска
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
130.„ISAAC 2013”, Пољска
Технолошки факултет, Нови Сад
167
131.“International Conference on Computational
Cybernetics”, Hungary
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
132.“8th NIZO Dairy Conference”, Netherlands
Faculty of Technology, Novi Sad
133.“7th International Congress FLOUR-BREAD
13”, Croatia
Scientific Institute for Food Technology, Novi Sad
134.“The 2013 International Conference on High
Performance Computing & Simulation (HPCS
2013)”, Finland
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
135.“The 15th International Conference on Speech
and Computer SPECOM 2013”, Czech Republic
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
136.“2nd International Workshop on Emerging
Multimedia Systems and Applications”, USA
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
137.“14th International Waste Management and
Landfill Symposium”, Italy
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
138.“SDEMPED 2013“, Spain
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
139.“Microscopy Conference MC 2013”, Germany
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
140.“Conferentia Chemometrica 2013”, Hungary
Faculty of Technology, Novi Sad
141.“20th
International
Conference
Environmental Indicators”, Germany
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
on
142.“16th Meeting of the EURO Working Group on
Transportation EWGT2013”, Portugal
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
143.“XIII Mediterranean Conference on Medical
and Biological Engineering and Computing
MEDICON 2013”, Spain
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
168
131.„International Conference on Computational
Cybernetics”, Мађарска
Факултет техничких наука, Нови Сад
132.„8th NIZO Dairy Conference”, Холандија
Технолошки факултет, Нови Сад
133.„7th International Congress FLOUR-BREAD
13”, Хрватска
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
134.„The 2013 International Conference on High
Performance Computing&Simulation (HPCS
2013)”, Финска
Факултет техничких наука, Нови Сад
135.„The 15th International Conference on Speech
and Computer SPECOM 2013”, Чешка
Факултет техничких наука, Нови Сад
136.„2nd International Workshop on Emerging
Multimedia Systems and Applications”, САД
Факултет техничких наука, Нови Сад
137.„14th International Waste Management and
Landfill Symposium”, Италија
Факултет техничких наука, Нови Сад
138.„SDEMPED 2013”, Шпанија
Факултет техничких наука, Нови Сад
139.„Microscopy Conference MC 2013“, Немачка
Факултет техничких наука, Нови Сад
140.„Conferentia Chemometrica 2013”, Мађарска
Технолошки факултет, Нови Сад
141.„20th
International
Conference
environmental Indicators”, Немачка
Факултет техничких наука, Нови Сад
on
142.„16th Meeting of the EURO Working Group on
Transportation EWGT2013”, Португалија
Факултет техничких наука, Нови Сад
143.„XIII Mediterranean Conference on Medical
and Biological Engineering and Computing
MEDICON 2013“, Шпанија
Факултет техничких наука, Нови Сад
169
144.“12th International Conference on Intelligent
Software
Methodologies,
Tools
and
Techniques - SoMeT 2013”, Hungary
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
145.“Flavours & Fragrances”, Germany
Faculty of Technology, Novi Sad
146.“14th
EANN
Conference
(Engineering
Applications of Neural Networks) 2013”,
Greece
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
147.“XXIV International CIPA Symposium”, France
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
148.“EPNOE 2013, International Polysaccharide
Conference”, France
Faculty of Technology, Novi Sad
149.“Food Science Conference 2013”, Hungary
Faculty of Technology, Novi Sad
150.“7th International Congress FLOUR-BREAD
13”, Croatia
Faculty of Technology, Novi Sad
151.“Symposium on Recent Advances in Food
Analysis RAFA 2013”, Czech Republic
Faculty of Technology, Novi Sad
152.“24th DAAAM International Symposium on
Intelligent Manufacturing and Automation”,
Croatia
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
153.“19th LCA Case Study Symposium”, Italy
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
154.“4th IEEEE International Conference on
e-Health and Bioengineering, EHB 2013”,
Romania
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
155.“IEEE International Conference on Electronics,
Circuits and Systems 2013”, UAE
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
170
144.„12th International Conference on Intelligent
Software Methodologies, Tools and Techniques
- SoMeT 2013”, Мађарска
Факултет техничких наука, Нови Сад
145.„Flavores & Fragrances”, Немачка
Технолошки факултет, Нови Сад
146.„14th
EANN
Conference
(Engineering
Applications of Neural Networks) 2013”, Грчка
Факултет техничких наука, Нови Сад
147.„XXIV
International
CIPA
Symposium”,
Француска
Факултет техничких наука, Нови Сад
148.„EPNOE 2013, International Polysaccharide
Conference”, Француска
Технолошки факултет, Нови Сад
149.„Food Science Conference 2013”, Мађарска
Технолошки факултет, Нови Сад
150.„7th International Congress FLOUR-BREAD
13”, Хрватска
Технолошки факултет, Нови Сад
151.„Symposium on Recent Advances in Food
Analysis RAFA 2013”, Република Чешка
Технолошки факултет
152.„24th DAAAM International Symposium on
Intelligent Manufacturing and Automation”,
Хрватска
Факултет техничких наука, Нови Сад
153.„19th LCA Case Study Symposium”, Италија
Факултет техничких наука, Нови Сад
154.„4th IEEEE International Conference on e-Health
and Bioengineering, EHB 2013”, Румунија
Факултет техничких наука, Нови Сад
155.„2013 IEEE International Conference on
Electronics, Circuits and Systems”, Уједињени
Арапски Емирати
Факултет техничких наука, Нови Сад
171
X
INTERNATIONAL AND INTERREGIONAL
COOPERATION
Provincial Secretariat for Science and Technological
Development approved funds for the co-financing of
191 activities in the field of international cooperation of
scientific and research institutions from AP Vojvodina.
128 activities are a continuation of activities that were
co-financed in 2012 and 63 are new activities pertaining
to international cooperation.
Approved according to the classification of activities:
– Bilateral activities
– CEEPUS
– CIP
– COST
– DAAD
– ERASMUS
– EUREKA
– FP7
– IAEA
– IPA
– Multilateral activities
– SCOPES Programme
– NATO Science for Peace
and Security Programme
– SEE Transnational Cooperation
– TEMPUS
– US EPA Programme
18
23
1
50
2
2
4
22
2
23
19
1
1
3
19
1
The funds were approved for the activities of 7 faculties
of the University of Novi Sad, the Academy of Arts,
the Research and Development Institute for Lowland
Forestry and Environment, the Scientific Institute for
Food Technology, the Scientific Institute for Veterinary
Medicine, the Vojvodina Institute for Oncology, the
Vojvodina Academy of Sciences, Culture and Arts as
well as the University of Novi Sad itself.
More than 45, mostly European countries, are
included in the approved projects and certain projects
are implemented in cooperation with more than 10
countries. Projects are implemented in cooperation with
951 institutions from abroad.
172
X
МЕЂУНАРОДНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА
САРАДЊА
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је одобрио средства за суфинансирање
191 активности међународне сарадње научноистраживачких институција из АП Војводине. Од
тога је 128 наставака активности суфинансираних у
2012. години, а 63 су нове активности међународне
сарадње.
Одобрено је по врстама активности:
- Билатералне активности - CEEPUS - CIP - COST - DAAD
- ERASMUS - EUREKA - FP7 - IAEA - IPA - Мултилатералне активности - SCOPES Programme - NATO Science for Peace
and Security Programme - SEE Transnational Cooperation
- TEMPUS - US EPA Programme 18
23
1
50
2
2
4
22
2
23
19
1
1
3
19
1
Средства су одобрена за активности са 7 факултета
Универзитета у Новом Саду, Aкадемије уметности,
Истраживачко-развојног института за низијско
шумарство и животну средину, Научног института
за прехрамбене технологије, Научног института за
ветеринарство, Института за онкологију Војводине,
Академије наука, култура и уметности Војводине,
као и самог Универзитета у Новом Саду.
У одобрене пројекте је укључено више од 45,
углавном европских земаља, а поједини пројекти
се раде у сарадњи са више од десет земаља.
Пројекти се раде у сарадњи са 951 институцијом из
иностранства.
173
Another important fact is the fact that the cooperation
on projects from the most important EU programmes
(FP7, TEMPUS, IPA etc.) as well as cooperation within
programmes of individual countries and international
institutions pertaining to the field of science, research
and in part education received support.
The Project Leaders received the decisions for the
following projects on 7 November 2013:
Bilateral Cooperation
Faculty of Agriculture
1. Mineral Improved Food and Feed Crops for
Human and Animal Health
Maja Manojlović, PhD – Project Leader
2. Holistic Approach to the Study of Vegetable
Quality
Žarko Ilin, PhD – Project Leader
3. The Impact of Crop Farming Production
Systems on the Quality and Yield as well the
Protection of Ecosystems
Jovan Crnobarac, PhD – Project Leaders
Faculty of Sciences
1. Emotional Intelligence and Applications Based
on Multi-Agent Systems
Prof. Mirjana Ivanović, PhD – Project Leader
The Academy of Sciences and Arts of Vojvodina
1. Toxic Elements and Ferrous Metals Soil and
Field Plants and Crops Pollution Research
Rudolf Kastori, PhD – Project Leader
174
Веома је значајна чињеница да је подржана сарадња
на пројектима из најважнијих програма Европске
уније (FP7, TEMPUS, IPA итд.), као и програма
појединих земаља и међународних институција који
се односе на област науке, истраживања и делом
образовања.
Руководиоцима пројеката решења су
07.11.2013. године, за следеће пројекте:
уручена
Билатерална сарадња
Пољопривредни факултет
1. Mineral Improved Food and Feed Crops for
Human and Animal Health
Др Маја Манојловић, руководилац пројекта
2. Холистички приступ проучавању квалитета
поврћа
Др Жарко Илин, руководилац пројекта
3. Утицај производних система у ратарству на
квалитет и принос, те заштиту екосистема
Др Јован Црнобарац, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1. Emotional Intelligence and Applications Based
on Multi-Agent Systems
Проф. др Мирјана Ивановић, руководилац
пројекта
Војвођанска академија наука и уметности
1. Истраживање загађивања земљишта и
њивских биљака токсичним елементима
тешким металима
Др Рудолф Кастори, руководилац пројекта
175
Faculty of Technical Sciences
1. Projektna zrelost podjetij in razvoj novih
izdelkov
Danijela Lalić, PhD – Project Leader
2. Application of Artificial
Sustainable Development
Intelligence
in
Milenko Sekulić, PhD – Project Leader
3. Pre-transmission Energy Savings in Body Area
Networks
Prof. Dragana Bajić, PhD – Project Leader
4. Dynamically and Autonomously Reconfigurable
Types
Jovanka Pantović, PhD – Project Leader
5. RFID (Internet of Thing) Based Animal Individual
Identification Technology and Its Application
on Quality Traceability System
Stevan Stankovski, PhD – Project Leader
6. The Development of
Nanostructural Layers
Nanocomposite
and
Branko Škorić, PhD – Project Leader
Faculty of Technology
1. Examining New Species of Rosemary from
Serbia with the Aim of Obtaining an Extract
with Anti-cancerous Features in Treating Colon
Cancer
Jaroslava Švarc Gajić, PhD
2. Human Exposure Assessment to Heavy Elements,
Phthalic Acid Esters and Persistent Organic
Pollutants through Air, Water, Dust and Food
Biljana Škrbić, PhD – Project Leader
176
Факултет техничких наука
1. Projektna zrelost podjetij in razvoj novih
izdelkov
Др Данијела Лалић, руководилац пројекта
2. Примена вештачке интелигенције у одрживом
развоју
Др Миленко Секулић, руководилац пројекта
3. Pre-transmission Energy Savings in Body Area
Networks
Проф. др Драгана Бајић, руководилац пројекта
4. Dynamically and Autonomously Reconfigurable
Types
Др Јованка Пантовић, руководилац пројекта
5. RFID (Internet of Thing) Based Animal Individual
Identification Technology and Its Application
on Quality Traceability System
Др Стеван Станковски, руководилац пројекта
6. Razvoj nanokompozitnih i nanostrukturnih
prevlaka
Др Бранко Шкорић, руководилац пројекта
Технолошки факултет
1. Испитивање нових врста рузмарина из Србије
за добијање екстракта са антиканцерогеним
особинама према раку дебелог црева
Др Јарослава
пројекта
Шварц
Гајић,
руководилац
2. Human Exposure Assessment to Heavy Elements,
Phthalic Acid Esters and Persistent Organic
Pollutants through Air, Water, Dust and Food
Др Биљана Шкрбић, руководилац пројекта
177
Scientific Institute for Food Technology
1. Sustainable Feed and Animal Production
Jovanka Lević, PhD – Project Leader
2. Scientific Cooperation in the Field of Feed to
Food Chain
Slavica Sredanović, MSc – Project Leader
3. Alternative Crops in Organic Production in the
Role of Enhancement Market of Food Products
Marija Bodroža Solarov, PhD – Project Leader
4. Application of Modified Starches in Bread
Production: Multidisciplinary Examinations of
the Bread Structure during the Production and
the Impact on the Quality of the Final Product
Milica Pojić, PhD – Project Leader
5. Scientific Cooperation
Jovanka Lević, PhD – Project Leader
CEEPUS
Faculty of Technical Sciences
1. Teaching and Research of Environmentoriented Technologies in Manufacturing
Boris Agarski, MSc – Project Leader
2. Modern Metrology in Quality Management
System
Janko Hodolič, PhD – Project Leader
3. Preparation to Development, Implementation
and Utilisation of Joint Programs in Study Area
of Production Engineering
Đorđe Vukelić, MSc – Project Leader
178
Научни институт за прехрамбене технологије
1. Sustainable Feed and Animal Production
Др Јованка Левић, руководилац пројекта
2. Scientific Cooperation in the Field of Feed to
Food Chain
Мр Славица Средановић, руководилац пројекта
3. Alternative Crops in Organic Production in the
Role of Enhancement Market of Food Products
Др Марија Бодрожа Соларов, руководилац
пројекта
4. Примена
модификованих
скробова
у
производњи хлеба: мултидисциплинарна
испитивања
структуре
хлеба
током
производње и утицај на квалитет крајњег
производа
Др Милица Појић, руководилац пројекта
5. Scientific Cooperation
Др Јованка Левић, руководилац пројекта
CEEPUS
Факултет техничких наука
1. Teaching and Research of Environmentoriented Technologies in Manufacturing
Мр Борис Агарски, руководилац пројекта
2. Modern Metrology in Quality Management
System
Др Јанко Ходолич, руководилац пројекта
3. Preparation to Development, Implementation
and Utilisation of Joint Programs in Study Area
of Production Engineering
Мр Ђорђе Вукелић, руководилац пројекта
179
4. Medical Imaging and Medical Information
Processing
Nataša Sladoje-Matić, PhD – Project Leader
5. Development of Mechanical Engineering
(Design,
Technology
and
Production
Management) as an Essential Base for
Progress in the Area of Small and Medium
Companies Logistics-Research, Preparation
and Implementation of Joint Programs Study
Milan Rackov, PhD – Project Leader
6. Progressive
Methods
Technologies
in
Manufacturing
Igor Budak, PhD – Project Leader
7. Applications of Rapid
Biomedical Fields
Manufacturing
in
Miodrag Hadžistević, PhD – Project Leader
8. Applications
Plasmas
and
Diagnostics
of
Electric
Branko Škorić, PhD – Project Leader
9. Study of Technical Characteristics of Modern
Products in Machine Industry (Machine
Design, Fluid Techniques and Calculations)
with the Purpose of Improvement Their Market
Characteristics and Better Placement on the
Market
Siniša Kuzmanović, PhD – Project Leader
10. Implementation and Utilization of e-Learning
Systems in Study Area of Production
Engineering in Central European Region
Aco Antić, PhD – Project Leader
11. Development in Machining Technology – New
Trends and Challenges for Education and
Research
Pavel Kovač, PhD – Project Leader
180
4. Medical Imaging and Medical Information
Processing
Др Наташа
пројекта
Сладоје-Матић,
руководилац
5. Development of Mechanical Engineering
(Design,
Technology
and
Production
Management) as an Essential Base for
Progress In The Area of Small and Medium
Companies Logistics-Research, Preparation
and Implementation of Joint Programs Study
Мр Милан Рацков, руководилац пројекта
6. Progressive
Methods
Technologies
in
Manufacturing
Др Игор Будак, руководилац пројекта
7. Applications of Rapid
Biomedical Fields
Manufacturing
in
Др Миодраг Хаџистевић, руководилац пројекта
8. Applications
Plasmas
and
Diagnostics
of
Electric
Др Бранко Шкорић, руководилац пројекта
9. Study of Technical Characteristics of Modern
Products in Machine Industry (Machine
Design, Fluid Techniques and Calculations)
with the Purpose of Improvement Their Market
Characteristics and Better Placement on the
Market
Др Синиша Кузмановић, руководилац пројекта
10. Implementation and Utilization of e-Learning
Systems in Study Area of Production
Engineering in Central European Region
Др Ацо Антић, руководилац пројекта
11. Development in Machining Technology – New
Trends and Challenges for Education and
Research
Др Павел Ковач, руководилац пројекта
181
12. Renewable Energy Resources
Pavel Kovač, PhD – Project Leader
13. Traffic,
Transportation
and
Logistics
Development for Achieving Sustainable
Competitive Advantage (TransLog4ComAd)
Todor Bačkalić, PhD – Project Leader
14. Research and Education in the Field of Graphic
Engineering and Design
Živko Pavlović, PhD – Project Leader
15. Nanotechnologies,
Materials
and
New
Production Technologies - University of
Cooperation in Research and Implementation
of Joint Programmes in Study by Stimulate
Academic Mobility
Miodrag Zlokolica, PhD – Project Leader
16. Research, Development and Education in
Nonconventional Processes, Network: CIIIRS-0813-01-1314
Prof. Marin Gostimirović, PhD – Project Leader
17. Research, Development and Education in
Precision Machining
Pavel Kovač, PhD – Project Leader
18. Applied Economics and Management
Slavica Mitrović, PhD – Project Leader
19. Engineering as Communication Language in
Europe
Borislav Savković – Project Leader
20. Implementation and Use of Joint Programmes
Regarding Quality in Manufacturing Engineering
Ivan Sovilj Nikić – Project Leader
182
12. Renewable Energy Resources
Др Павел Ковач, руководилац пројекта
13. Traffic,
Transportation
and
Logistics
Development for Achieving Sustainable
Competitive Advantage (TransLog4ComAd)
Др Тодор Бачкалић, руководилац пројекта
14. Research and Education in the Field of Graphic
Engineering and Design
Др Живко Павловић, руководилац пројекта
15. Nanotechnologies,
Materials
and
New
Production Technologies - University of
Cooperation in Research and Implementation
of Joint Programmes in Study by Stimulate
Academic Mobility
Др Миодраг Злоколица, руководилац пројекта
16. Research, Development and Education in
Nonconventional Processes, Network: CIIIRS-0813-01-1314
Проф. др Марин Гостимировић, руководилац
пројекта
17. Research, Development and Education in
Precision Machining
Др Павел Ковач, руководилац пројекта
18. Applied Economics and Management
Др Славица Митровић, руководилац пројекта
19. Engineering as Communication Language in
Europe
Борислав Савковић, руководилац пројекта
20. Implementation and Use of Joint Programs
Regarding Quality in Manufacturing Engineering
Иван Совиљ Никић, руководилац пројекта
183
University of Novi Sad
1. Concurrent
Product
and
Technology
Development – Teaching, Research and
Implementation of Joint Programs Oriented in
Production and Industrial Engineering
Miroslav Plančak, PhD – Project Leader
Faculty of Agriculture
1. Agriculture and Environment in the 21st
Century – @green
Jovan Crnobarac, PhD – Project Leader
Faculty of Science
1. International Cooperation in Computer Science
Zoran Budimac, PhD – Project Leader
CIP
University of Novi Sad
1. Product Innovation through Eco-design in the
Danube Region
Vojin Šenk, PhD – Project Leader
184
Универзитет у Новом Саду
1. Concurrent
Product
and
Technology
Development – Teaching, Research and
Implementation of Joint Programs Oriented in
Production and Industrial Engineering
Др Мирослав Планчак, руководилац пројекта
Пољопривредни факултет
1. Agriculture and Environment in the 21st
Century – @green
Др Јован Црнобарац, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1. International Cooperation in Computer Science
Др Зоран Будимац, руководилац пројекта
CIP
Универзитет у Новом Саду
1. Product Innovation through Eco-design in the
Danube Region
Др Војин Шенк, руководилац пројекта
185
COST
Faculty of Agriculture
1. Validating
and
Integrating
Downscaling
Methods for Climate Change Research
Bojan Srđević, PhD – Project Leader
2. Assessment of European Agriculture Water
Use and Trade Under Climate Change -EUROAGRIWAT
Zorica Srđević, PhD – Project Leader
3. Mineral Improved Food and Feed Crops for
Healthy Food and Feed
Maja Manojlović, PhD – Project Leader
4. EURNEGVEC - European Network for Neglected
Vectors and Vector-borne Infections TD1303
Prof. Dušan Petrić, PhD – Project Leader
5. Computational Social Choice
Bojan Srđević, PhD – Project Leader
Research and Development Institute for Lowland
Forestry and Environment
1. Biosafety of Forest Transgenic Trees: Improving
the Scientific Basis for Safe Tree Development
and Implementation of EU Policy Directives
Vladislava Galović, PhD – Project Leader
2. Strengthening Conservation: a Key Issue for
Adaptation of Marginal/Peripheral Populations
of Forest Trees to Climate Change in Europe MAP-FGR
Srđan Stojnić – Project Leader
186
COST
Пољопривредни факултет
1. Validating
and
Integrating
Downscaling
Methods for Climate Change Research
Др Бојан Срђевић, руководилац пројекта
2. Assessment of European Agriculture Water
Use and Trade Under Climate Change -EUROAGRIWAT
Др Зорица Срђевић, руководилац пројекта
3. Mineral Improved Food and Feed Crops for
Healthy Food and Feed
Др Маја Манојловић, руководилац пројекта
4. EURNEGVEC - European Network for Neglected
Vectors and Vector-borne Infections TD1303
Проф. др Душан Петрић, руководилац пројекта
5. Computational Social Choice
Др Бојан Срђевић, руководилац пројекта
Истраживачко развојни институт за низијско
шумарство и животну средину
1. Biosafety of Forest Transgenic Trees: Improving
the Scientific Basis for Safe Tree Development
and Implementation of EU Policy Directives
Др Владислава Галовић, руководилац пројекта
2. Strengthening Conservation: a Key Issue for
Adaptation of Marginal/Peripheral Populations
of Forest Trees to Climate Change in Europe MAP-FGR
Срђан Стојнић, руководилац пројекта
187
3. Forest Land Ownership Changes in Europe:
Significance for Management And Policy FACESMAP
Mirjana Stevanov, MSc – Project Leader
4. Studying Tree Responses to Extreme Events: a
Synthesis
Saša Orlović, PhD – Project Leader
5. European Mixed Forests. Integrating Scientific
Knowledge in Sustainable Forest Management.
(EuMIXFOR)
Bratislav Matović – Project Leader
6. Enhancing the Resilience Capacity of
Sensitive Mountain Forest Ecosystems under
Environmental Change (SENSFOR)
Andrej Pilipović, PhD – Project Leader
Scientific Institute for Food Technology
1. Improving Health Properties of Food by Sharing
Our Knowledge on the Digestive Process
Marijana Sakač, PhD – Project Leader
2. Food Waste Valorisation for Sustainable
Chemicals, Materials and Fuels – EUBis
Marija Bodroža Solarov, PhD – Project Leader
3. Optimising and Standardising Non-destructive
Imagining and Spectroscopic Methods to
Improve the Determination of Body Composition
and Meat Quality in Farm Animals
Tatjana Tasić, PhD – Project Leader
4. The Application of Innovative Fundamental
Food-Structure-Property
Relationships
to
the Design of Foods for Health, Wellness and
Pleasure FA100
Miroslav Hadnađev, PhD – Project Leader
188
3. Forest Land Ownership Changes in Europe:
Significance for Management And Policy FACESMAP
Мр Мирјана Стеванов, руководилац пројекта
4. Studying Tree Responses to extreme Events: a
Synthesis
Др Саша Орловић, руководилац пројекта
5. European Mixed Forests. Integrating Scientific
Knowledge in Sustainable Forest Management.
(EuMIXFOR)
Братислав Матовић, руководилац пројекта
6. Enhancing the Resilience Capacity of
Sensitive Mountain Forest Ecosystems under
Environmental Change (SENSFOR)
Др Андреј Пилиповић, руководилац пројекта
Научни институт за прехрамбене технологије
1. Improving Health Properties of Food by Sharing
Our Knowledge on the Digestive Process
Др Маријана Сакач, руководилац пројекта
2. Food Waste Valorisation for Sustainable
Chemicals, Materials and Fuels – EUBis
Др Марија Бодрожа Соларов, руководилац
пројекта
3. Optimising and Standardising Non-destructive
Imagining and Spectroscopic Methods to
Improve the Determination of Body Composition
and Meat Quality in Farm Animals
Др Татјана Тасић, руководилац пројекта
4. The Application of Innovative Fundamental
Food-Structure-Property
Relationships
to
the Design of Foods for Health, Wellness and
Pleasure FA100
Др Мирослав Хаднађев, руководилац пројекта
189
5. A European Network for Mitigating Bacterial
Colonisation and Persistence on Foods and
Food Processing Environments
Jovanka Lević, PhD – Project Leader
Scientific Institute for Veterinary Medicine
1. Microbial Ecology and the Earth System:
Collaborating for Insight and Success with the
New Generation of Sequencing Tools
Igor Stojanov, PhD – Project Leader
2. Plant Metabolic Engineering for High Value
Products
Radomir Ratajac, MSc – Project Leader
3. Towards Control of Avian Coronaviruses:
Strategies for Diagnosis, Surveillance and
Vaccination
Tamaš Petrović, PhD – Project Leader
4. EURNEGVEC - European Network for Neglected
Vectors and Vector-Borne Infections TD1303
Sara Savić, PhD – Project Leader
Faculty of Technical Sciences
1. Wireless Networking
(WiNeMO)
for
Moving
Objects
Čedomir Stefanović, PhD – Project Leader
2. Cognitive Radio and Networking for Cooperative
Coexistence of Heterogeneous Wireless
Networks
Veljko Malbaša, PhD – Project Leader
190
5. A European Network For Mitigating Bacterial
Colonisation and Persistence On Foods and
Food Processing Environments
Др Јованка Левић, руководилац пројекта
Научни институт за ветеринарство
1. Microbial Ecology and the Earth System:
Collaborating for Insight and Success with the
New Generation of Sequencing Tools
Др Игор Стојанов, руководилац пројекта
2. Plant Metabolic Engineering for High Value
Products
Мр Радомир Ратајац, руководилац пројекта
3. Towards Control of Avian Coronaviruses:
Strategies for Diagnosis, Surveillance and
Vaccination
Др Тамаш Петровић, руководилац пројекта
4. EURNEGVEC - European Network for Neglected
Vectors and Vector-Borne Infections TD1303
Др Сара Савић, руководилац пројекта
Факултет техничких наука
1. Wireless Networking
(WiNeMO)
for
Moving
Objects
Др Чедомир Стефановић, руководилац пројекта
2. Cognitive Radio and Networking for Cooperative
Coexistence of Heterogeneous Wireless
Networks
Др Вељко Малбаша, руководилац пројекта
191
3. Novel and Reliable Optical Fibre Sensor
Systems for Future Security and Safety
Applications (OFSeSa)
Miloš Slankamenac, PhD – Project Leader
4. Cooperative Radio Communications for Green
Smart Environments
Dragana Bajić, PhD – Project Leader
5. The Digital Capture, Storage, Transmission and
Display of Real-world Lighting
Željen Trpovski, PhD – Project Leader
6. SEMACODE - Stratégies d’Évaluation, Machines
Abstraites et Contrôle Delimité
Silvija Gilezan, PhD – Project Leader
7. European Network on Quality of Experience in
Multimedia Systems and Services
Dragan Kukolj, PhD – Project Leader
8. Random Network Coding and Designs over
GF(q)
Dejan Vukobratović, Phd – Project Leader
9. BETTY-Behavioural Types for Reliable LargeScale Software Systems
Jovanka Pantović, PhD – Project Leader
10. Colour and Space in Cultural Heritage – COSH
Nataša Sladoje Matić, PhD – Project Leader
11. Bimodal
PET-MRI
Molecular
Imaging
Technologies and Applications for In Vivo
Monitoring of Disease and Biological Processes
Dubravko Ćulibrk, PhD – Project Leader
192
3. Novel and Reliable Optical Fibre Sensor
Systems for Future Security and Safety
Applications (OFSeSa)
Др Милош Сланкаменац, руководилац пројекта
4. Cooperative Radio Communications for Green
Smart Environments
Др Драгана Бајић, руководилац пројекта
5. The Digital Capture, Storage, Transmission and
Display of Real-world Lighting
Др Жељен Трповски, руководилац пројекта
6. SEMACODE - Stratégies d’Évaluation, Machines
Abstraites et Contrôle Delimité
Др Силвија Гилезан, руководилац пројекта
7. European Network on Quality of Experience in
Multimedia Systems and Services
Др Драган Кукољ, руководилац пројекта
8. Random Network Coding and Designs over
GF(q)
Др Дејан Вукобратовић, руководилац пројекта
9. BETTY-Behavioural Types for Reliable LargeScale Software Systems
Др Јованка Пантовић, руководилац пројекта
10. Colour and Space in Cultural Heritage – COSH
Др Наташа
пројекта
Сладоје
Матић,
руководилац
11. Bimodal
PET-MRI
Molecular
Imaging
Technologies and Applications for In Vivo
Monitoring of Disease and Biological Processes
Др Дубравко Ћулибрк, руководилац пројекта
193
12. WiPE - Wireless Power Transmission for
Sustainable Electronics
Vesna Crnojević Benging, PhD – Project Leader
13. New Possibilities for Print Media and Packaging
- Combining Print with Digital
Igor Karlović, PhD – Project Leader
14. 3D Content Creation, Coding and Transmission
over Future Media Networks
Dragan Kukolj, PhD – Project Leader
15. Algorithms, Architectures and Platforms for
Enhanced Living Environments
Veljko Malbaša, PhD – Project Leader
Faculty of Technology
1. Single - and Multiphase Ferroics and
Multiferroics with Restricted Geometries
(SIMUFER)
Vladimir Srdić, PhD – Project Leader
2. Eco-sustainable Food Packaging Based on
Polymer Nanomaterials
Branka Pilić, PhD – Project Leader
3. Electrospun Nano-fibres for Bio Inspired
Composite Materials and Innovative Industrial
Applications
Branka Pilić, PhD – Project Leader
4. Conceiving Wastewater Treatment in 2020
- Energetic, Environmental and Economic
challenges (Water_2020)
Biljana Škrbić, PhD – Project Leader
194
12. WiPE - Wireless Power Transmission for
Sustainable Electronics
Др Весна Црнојевић Бенгинг, руководилац
пројекта
13. New Possibilities for Print Media and Packaging
- Combining Print with Digital
Др Игор Карловић, руководилац пројекта
14. 3D Content Creation, Coding and Transmission
over Future Media Networks
Др Драган Кукољ, руководилац пројекта
15. Algorithms, Architectures and Platforms for
Enhanced Living Environments
Др Вељко Малбаша, руководилац пројекта
Технолошки факултет
1. Single - and Multiphase Ferroics and
Multiferroics with Restricted Geometries
(SIMUFER))
Др Владимир Срдић, руководилац пројекта
2. Eco-sustainable Food Packaging Based on
Polymer Nanomaterials
Др Бранка Пилић, руководилац пројекта
3. Electrospun Nano-fibres for Bio Inspired
Composite Materials and Innovative Industrial
Applications
Др Бранка Пилић, руководилац пројекта
4. Conceiving Wastewater Treatment in 2020
- Energetic, Environmental and Economic
challenges (Water_2020)
Др Биљана Шкрбић, руководилац пројекта
195
5. Food Waste Valorisation for Sustainable
Chemicals, Materials & Fuels (EUBis)
Biljana Škrbić, PhD – Project Leader
6. TD1203 Food Waste Valorisation for Sustainable
Chemicals, Materials & Fuels (EUBis)
Jaroslava Švarc Gajić, PhD – Project Leader
7. Optimising and Standardising Non-destructive
Imaging and Spectroscopic Methods to Improve
the Determination of Body Composition and
Meat Quality in Farm Animals - FA 1102 FAIM
Vladimir Tomović, PhD – Project Leader
Faculty of Sciences
1. Elucidation of the Neuroendocrine Control of
Human Reproduction Network: Neuroendocrine
Control of Reproduction
Silvana Andrić, PhD – Project Leader
2. Timing Analysis on Code-Level
Zoran Budimac, PhD – Project Leader
3. European Network for Skin Cancer Detection
using Laser Imaging
Željka Cvejić, PhD – Project Leader
4. TERA-MIR Radiation: Materials, Generation,
Detection and Applications
Željka Cvejić, PhD – Project Leader
5. Computational Social Choice
Mirjana Ivanović, PhD – Project Leader
6. WEBDATANET
Mirjana Ivanović, PhD – Project Leader
196
5. Food Waste Valorisation for Sustainable
Chemicals, Materials & Fuels (EUBis)
Др Биљана Шкрбић, руководилац пројекта
6. TD1203 Food Waste Valorisation for Sustainable
Chemicals, Materials & Fuels (EUBis)
Др Јарослава
пројекта
Шварц
Гајић,
руководилац
7. Optimising and Standardising Non-destructive
Imaging and Spectroscopic Methods to Improve
the Determination of Body Composition and
Meat Quality in Farm Animals - FA 1102 FAIM
Др Владимир Томовић, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1. Elucidation of the Neuroendocrine Control of
Human Reproduction Network: Neuroendocrine
Control of Reproduction
Др Силвана Андрић, руководилац пројекта
2. Timing Analysis on Code-Level
Др Зоран Будимац, руководилац пројекта
3. European Network for Skin Cancer Detection
using Laser Imaging
Др Жељка Цвејић, руководилац пројекта
4. TERA-MIR Radiation: Materials, Generation,
Detection and Applications
Др Жељка Цвејић, руководилац пројекта
5. Computational Social Choice
Др Мирјана Ивановић, руководилац пројекта
6. WEBDATANET
Др Мирјана Ивановић, руководилац пројекта
197
7. Cyanobacterial Blooms and Toxins in
Water Resources: Occurrence, Impacts and
Management
Zorica Svirčev, PhD – Project Leader
8. Sustainable
Management
of
Ambrosia
artemisiifolia in Europe (SMARTER)
Branko Šikoparija, PhD – Project Leader
DAAD
Faculty of Technical Sciences
1. Electrical
Engineering
and
Information
Technology in South-Eastern Europe – ELISE
Neda Pekarić Nađ, PhD – Project Leader
Faculty of Sciences
1. Software Engineering: Computer Science
Education and Research Cooperation
Zoran Budimac, PhD – Project Leader
ERASMUS MUNDUS
University of Novi Sad
1. BASILEUS IV – Lot 06 – Balkans Academic
Scheme for Internationalisation of Learning in
Cooperation with EU HEI (Alb., Bosn. & Herz.,
Maced., Kosovo, Monten., Serb.)
Pavle Sekeruš, PhD – Project Leader
Faculty of Sciences
1. Future Education and Training in Computing:
How to Support Learning at Anytime Anywhere
Mirjana Ivanović, PhD – Project Leader
198
7. Cyanobacterial Blooms and Toxins in
Water Resources: Occurrence, Impacts and
Management
Др Зорица Свирчев, руководилац пројекта
8. Sustainable
Management
of
Ambrosia
artemisiifolia in Europe (SMARTER)
Бранко Шикопарија, руководилац пројекта
DAAD
Факултет техничких наука
1. Electrical
Engineering
and
Information
Technology in South-Eastern Europe – ELISE
Др Неда Пекарић Нађ, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1. Software Engineering: Computer Science
Education and Research Cooperation
Др Зоран Будимац, руководилац пројекта
ERASMUS MUNDUS
Универзитет у Новом Саду
1. BASILEUS IV – Lot 06 – Balkans Academic
Scheme for Internationalisation of Learning in
Cooperation with EU HEI (Alb., Bosn. & Herz.,
Maced., Kosovo, Monten., Serb.)
Др Павле Секеруш, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1. Future Education and Training in Computing:
How to Support Learning at Anytime Anywhere
Др Мирјана Ивановић, руководилац пројекта
199
EUREKA
Faculty of Economics, Subotica
1. Monitoring the Energy Efficiency in Objects of
Final Users in Real-time
Saša Bošnjak, PhD – Project Leader
Faculty of Technical Sciences
1. MetaFer - Metamaterial
Ferrite Components
Based Microwave
Vesna Crnojević Bengin, PhD – Project Leader
Faculty of Technology
1. Development of Technology for Efficient and
Economical Production of Bioethanol Fuel at
Small Farms
Siniša Dodić, PhD – Project Leader
2. Multifunctional protective covers for mineral
surfaces
Jonjaua Ranogajec, PhD – Project Leader
FP 7
Faculty of Technical Sciences
1. MultiWaveS
–
Multiband
Electronically
Reconfigurable Microwave Devices and
Antennas for a New Generation of Wireless
Systems
Vesna Crnojević Bengin, PhD – Project Leader
200
EUREKA
Економски факултет, Суботица
1. Мониторинг енергетске ефикасности у
објектима крајњих корисника у реалном
времену
Др Саша Бошњак, руководилац пројекта
Факултет техничких наука
1. MetaFer - Metamaterial
Ferrite Components
Др Весна
пројекта
Црнојевић
Based Microwave
Бенгин,
руководилац
Технолошки факултет
1. Development of Technology for Efficient and
Economical Production of Bioethanol Fuel at
Small Farms
Др Синиша Додић, руководилац пројекта
2. Multi funkcionalne
mineralne podloge
zaštitne
prevlake
za
Др Јоњауа Раногајец, руководилац пројекта
FP 7
Факултет техничких наука
1. MultiWaveS
–
Multiband
Electronically
Reconfigurable Microwave Devices and
Antennas for a New Generation of Wireless
Systems
Др Весна
пројекта
Црнојевић
Бенгин,
руководилац
201
2. Balkan GEO Network - Towards Inclusion of
Balkan Countries into Global Earth Observation
Initiatives
Vladimir Crnojević, PhD – Project Leader
3. Environmental Optimization of Irrigation
Management with the Combined Use and
Integration of High Precision Satellite Data,
Advanced Modelling, Process Control and
Business Innovation
Vladimir Crnojević, PhD – Project Leader
4. Design, Analysis and Applications of Novel
Information
Processing
Paradigms
for
Multimedia Transmission in Next Generation
Wireless Networks - MMCODESTREAM
Vojin Šenk, PhD – Project Leader
5. Enhanced
Multicarrier
Techniques
for
Professional Ad-hoc and Cell-based Networks
– EMPHATIC
Slobodan Nedić, PhD – Project Leader
6. QoSTREAM - “Video Quality Driven Multimedia
Streaming in Mobile Wireless Networks”
Dubravko Ćulibrk, PhD – Project Leader
7. Earth Observation for Economic Empowerment
- EOPower
Boris Antić, Project Leader
8. InnoSense - Reinforcement of BioSense Centre
– ICT for Sustainability and Eco-Innovation
Vesna Crnojević Bengin, PhD – Project Leader
9. Development of a Next Generation European
Inland Waterway Ship and Logistics System
Milosav Georgijević, PhD – Project Leader
202
2. Balkan GEO Network - Towards Inclusion of
Balkan Countries into Global Earth Observation
Inititatives
Др Владимир Црнојевић, руководилац пројекта
3. Environmental Optimization of Irrigation
Management with the Combined Use and
Integration of High Precision Satellite Data,
Advanced Modelling, Process Control and
Business Innovation
Др Владимир Црнојевић, руководилац пројекта
4. Design, Analysis and Applications of Novel
Information
Processing
Paradigms
for
Multimedia Transmission in Next Generation
Wireless Networks - MMCODESTREAM
Др Војин Шенк, руководилац пројекта
5. Enhanced
Multicarrier
Techniques
for
Professional Ad-hoc and Cell-based Networks
– EMPHATIC
Др Слободан Недић, руководилац пројекта
6. QoSTREAM - “Video Quality Driven Multimedia
Streaming in Mobile Wireless Networks”
Др Дубравко Ћулибрк, руководилац пројекта
7. Earth Observation for Economic Empowerment
- EOPower
Борис Антић, руководилац пројекта
8. InnoSense - Reinforcement of BioSense Center
– ICT for Sustainability and Eco-Innovation
Др Весна
пројекта
Црнојевић
Бенгин,
руководилац
9. Development of a Next Generation European
Inland Waterway Ship and Logistics System
Др Милосав Георгијевић, руководилац пројекта
203
10. Advanced Communications and Information
Processing in Smart Grid Systems
Dejan Vukobratović, PhD – Project Leader
Science and Research Institute for Food
Technologies
1. Safe Food for Europe-Coordination of Research
Activities and Dissemination of Research
Results of EC Funded Research on Food Safety
(FOODSEГ)
Jovanka Lević, PhD, Project Leader
2. CHANCE
–
Economically
Favourable
Technologies and Traditional Ingredients
Intended for Production of Affordable, NutrientBalanced Food with Positive Effect on Health of
Population on Verge of Poverty
Anamarija Mandić, PhD, Project Manager
3. SUSMILK - Re-design of the Dairy Industry for
Sustainable Milk Processing
Radmilo Čolović, Project Leader
4. MyNewGut - Microbiome Influence on Energy
balance and Brain Development-Function Put
into Action to Tackle Diet-Related Diseases and
Behavior
Nebojša Ilić, PhD, Project Leader
Faculty of Agriculture
1. Study of the Effect of Cage Size on the Adult
Size Selection in Aedes Albopictus
Dušan Petrić, PhD, Project Leader
2. Legume Futures
Branko Ćupina, PhD, Project Leader
204
10. Advanced Communications and Information
processing in Smart Grid Systems
Др Дејан Вукобратовић, руководилац пројекта
Научни институт за прехрамбене технологије
1. Safe Food for Europe-Coordination of Research
Activities and Dissemination of Research
Results of EC Funded Research on Food Safety
(FOODSEГ)
Др Јованка Левић, руководилац пројекта
2. CHANCE - Економски повољне технологије
и традиционални састојци намењени за
производњу
приступачне,
нутритивно
балансиране хране која позитивно утиче на
здравље популације на рубу сиромаштва
Др Анамарија Мандић, руководилац пројекта
3. SUSMILK - Re-design of the Dairy Industry for
Sustainable Milk Processing
Радмило Чоловић, руководилац пројекта
4. MyNewGut - Microbiome Influence on Energy
balance and Brain Development-Function Put
into Action to Tackle Diet-related Diseases and
Behavior
Др Небојша Илић, руководилац пројекта
Пољопривредни факултет
1. Study of the Effect of Cage Size on the Adult
Size Selection in Aedes Albopictus
Др Душан Петрић, руководилац пројекта
2. Legume futures
Др Бранко Ћупина, руководилац пројекта
205
3. Testing the Shipment Methods and the
International Regulation for Sterile Mosquitoes
Delivery
Dušan Petrić, PhD, Project Leader
Faculty of Sciences
1. Status and Trends of European Pollinators –
STEP
Ante Vujić, PhD, Project Leader
2. Distributed Infrastructure for EXPErimentation
in Ecosystem Research – EXPEER
Ante Vujić, PhD, Project Leader
3. Fibonacci Project-Designing, Implementing,
Testing and Formalising a Process of
Dissemination in Europe of Inquiry-Based
Teaching and Learning Methods in Science and
Mathematics in Primary and Secondary school
Đurđica Takači, PhD, Project Leader
Faculty of Technology
1. Protection of Cultural Heritage Objects with
Multifunctional Advanced Material - HEROMAT
Jonjaua Ranogajec, PhD, Project Leader
University of Novi Sad
1. Low-Cost and Energy-Efficient LTCC Sensor/
IR-UWB Transceiver Solutions for Sustainable
Healthy Environment - SENSEIVER
Goran Stojanović, PhD, Project Leader
206
3. Testing the Shipment Methods and the
International Regulation for Sterile Mosquitoes
Delivery
Др Душан Петрић, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1. Status and Trends of European Pollinators –
STEP
Др Анте Вујић, руководилац пројекта
2. Distributed Infrastructure for EXPErimentation
in Ecosystem Research – EXPEER
Др Анте Вујић, руководилац пројекта
3. Fibonacci Project-Designing, Implementing,
Testing and Formalising a Process of
Dissemination in Europe of Inquiry-Based
Teaching and Learning Methods in Science and
Mathematics in Primary and Secondary school
Др Ђурђица Такачи, руководилац пројекта
Технолошки факултет
1. Protection of Cultural Heritage Objects with
Multifunctional Advanced Material - HEROMAT
Др Јоњауа Раногајец, руководилац пројекта
Универзитет у Новом Саду
1. Low-Cost and Energy-Efficient LTCC Sensor/
IR-UWB Transceiver Solutions for Sustainable
Healthy Environment - SENSEIVER
Др Горан Стојановић, руководилац пројекта
207
IАЕА
Oncology Institute of Vojvodina,
Sremska Kamenica
1. Strengthening 3-D Conformal Therapy to
Achieve Minimum Requirements for Safe and
Effective Radiotherapy
Borislava Petrović, MD, PhD, Project Leader
2. Investigation of the Relationship between End
to End Accuracy and Quality Assurance Extent
and Depth in Radiotherapy
Borislava Petrović, MD, PhD, Project Leader
IPA
Academy of Аrts, Novi Sad
1. The Pannonian Arth Path - Strengthening
Cooperation and Networking of Higher
Education Institutions in the Field of Art and
Ecology
Dragan Živančević, PhD
Faculty of Economics, Subotica
1. Cross-Border
Network
for
Innovative
Development and Transfer of Knowledge
Pere Tumbas, PhD, Project Leader
2. Increasing Quality of Services and Production
in Cross-Border Region
Otilija Sedlak, PhD, Project Leader
208
IАЕА
Институт за онкологију Војводине,
Сремска Каменица
1. Strengthening 3-D Conformal Therapy to
Achieve Minimum Requirements for Safe and
Effective Radiotherapy
Др Борислава Петровић, руководилац пројекта
2. Investigation of the Relationship Between End
to End Accuracy and Quality Assurance Extent
and Depth in Radiotherapy
Др Борислава Петровић, руководилац пројекта
IPA
Академија уметности, Нови Сад
1. The Pannonian Arth Path - Strengthening
Cooperation and Networking of Higher
Education Institutions in the Field of Art and
Ecology
Др Драган Живанчевић
Економски факултет, Суботица
1. Прекогранична мрежа за иновативни развој
и трансфер знања
Др Пере Тумбас, руководилац пројекта
2. Increasing Quality of Services and production
in Cross-border region
Др Отилија Седлак, руководилац пројекта
209
Faculty of Agriculture
1. Agriculture Contribution Towards
Environment and Healthy Food
Clean
Maja Manojlović, PhD, Project Leader
Faculty of Technical Sciences
1. Establishing the Cross-Border development
of Biogas Industry via Joint Determination of
Biogas Potentials, Education, Research and
Innovation
Milan Martinov, PhD, Project Leader
2. Measurement, Monitoring, Management and
Risk Assessment of Inland Excess Water in
South-East Hungary and North Serbia (Using
Remotely Sensed Data and Spatial Data
Infrastructure)
Miloš Živanov, PhD, Project Leader
3. WAHASTRAT - Water Shortage Hazard and
Adaptive Water Management Strategies in the
Hungarian-Serbian Cross-Border Region
Vladimir Crnojević, PhD, Project Leader
4. Center of Excellence
Intelligent Control
for
Advanced
and
Zoran Jeličić, PhD, Project Leader
Faculty of Medicine
1. Characterisation and Diagnosis of Novel Tumor
Markers for Personal Treatment (MOLTUMOR)
Gordana Bogdanović, MD, PhD, Project Leader
210
Пољопривредни факултет
1. Agriculture Contribution Towards
Environment and Healthy Food
Clean
Др Маја Манојловић, руководилац пројекта
Факултет техничких наука
1. Establishing the Cross-Border development
of Biogas Industry via Joint Determination of
Biogas Potentials, Education, Research and
Innovation
Др Милан Мартинов, руководилац пројекта
2. Measurement, Monitoring, Management and
Risk Assessment of Inland Excess Water in
South-East Hungary and North Serbia (Using
Remotely Sensed Data and Spatial Data
Infrastructure)
Др Милош Живанов, руководилац пројекта
3. WAHASTRAT - Water Shortage Hazard and
Adaptive Water Management Strategies in the
Hungarian-Serbian Cross-Border Region
Др Владимир Црнојевић, руководилац пројекта
4. Center of Excellence
Intelligent Control
for
Advanced
and
Др Зоран Јеличић, руководилац пројекта
Медицински факултет
1. Characterisation and Diagnosis of Novel Tumor
Markers for Personal Treatment (MOLTUMOR)
Др Гордана Богдановић, руководилац пројекта
211
Faculty of Sciences
1. Bile Acid Nanosystems as Molecule Carriers in
Pharmaceutical Applications
Janoš Čanadi, PhD, Project Leader
2. Sinergy of Culture and Tourism: Utilisation
of Cultural Potentials in Less Favoured Rural
Regions
Jasmina Đorđević, PhD, Project Leader
3. Arsenic and Ammonium in Drinking Water:
Implementation of a Cross-Border Platform for
Safe Water
Jasmina Agbaba, PhD, Project Leader
4. Development of New Materials for Application
in Environmentally Friendly Technologies for
the Cost-Effective Remediation of Contamined
Sites Threatening Cross-Border Regions
Srđan Rončević, PhD, Project Leader
5. Research Cooperation of the University of
Szeged and the University of Novi Sad in
Development of Anticancer Drug CompoundsRECODAC
Marija Sakač, PhD, Project Leader
6. Novel Natural Antimicrobial Agents for Bacterial
Pathogen Control (NNAA)
Petar Knežević, PhD, Project Leader
7. Evaluations and Public Visualization of Urban
Patterns of Human Thermal Conditions
Vladimir Marković, PhD, Project Leader
212
Природно-математички факултет
1. Bile Acid Nanosystems as Molecule Carriers in
Pharmaceutical Applications
Др Јанош Чанади, руководилац пројекта
2. Sinergy of Culture and Tourism: Utilisation
of Cultural Potentials in Less Favoured Rural
Regions
Др Јасмина Ђорђевић, руководилац пројекта
3. Arsenic and Ammonium in Drinking Water:
Implementation of a Cross-Border Platform for
Safe Water
Др Јасмина Агбаба, руководилац пројекта
4. Development of New Materials for Application
in Environmentally Friendly Technologies for
the Cost-Effective Remediation of Contamined
Sites Threatening Cross-Border Regions
Др Срђан Рончевић, руководилац пројекта
5. Research Cooperation of the University of
Szeged and the University of Novi Sad in
Development of Anticancer Drug CompoundsRECODAC
Др Марија Сакач, руководилац пројекта
6. Novel Natural Antimicrobial Agents for Bacterial
Pathogen Control (NNAA)
Др Петар Кнежевић, руководилац пројекта
7. Evaluations and Public Visualization of Urban
Patterns of Human Thermal Conditions
Др Владимир Марковић, руководилац пројекта
213
8. Cross-Border Cooperation in Development of
a Novel Herbal Drug Targeting Helicobacter
Pylori
Neda Mimica Dukić, PhD, Project Leader
9. Measurement, Monitoring, Management and
Risk Assessment of inland Excess Water in
South-East Hungary and Northern Serbia
(Using remotely sensed data and spatial data
infrastructure)
Stevan Savić, PhD, Project Leader
10. Water Shortage Hazard and Adaptive Water
Management Strategies in the HungarianSerbian Cross-Border Region
Uglješa Stankov, PhD, Project Leader
11. Non-Standard Forms of Teaching Mathematics
and Physics: Experimental and Modeling
Approach
Arpad Takači, PhD, Project Leader
Faculty of Technology
1. Development of an Enzymological (LaserBased) Remediation Product and TechnologyLACREMED
Biljana Škrbić, PhD, Project Leader
2. Cross-Border Network for Knowledge Transfer
and Innovative Development in Wastewater
Treatment
Zita Šereš, PhD, Project Leader
3. Strategic Noise and Air Mapping Related to
Border Crossings and Related Infrastructure
Zoltan Zavargo, PhD, Project Leader
214
8. Cross-Border Cooperation in Development of
a Novel Herbal Drug Targeting Helicobacter
Pylori
Др Неда Мимица Дукић, руководилац пројекта
9. Measurement, Monitoring, Management and
Risk Assessment of inland Excess Water in
South-East Hungary and Northern Serbia
(Using remotely sensed data and spatial data
infrastructure)
Др Стеван Савић, руководилац пројекта
10. Water Shortage Hazard and Adaptive Water
Management Strategies in the HungarianSerbian Cross-Border Region
Др Угљеша Станков, руководилац пројекта
11. Non-Standard Forms of Teaching Mathematics
and Physics: Experimental and Modeling
Approach
Др Арпад Такачи, руководилац пројекта
Технолошки факултет
1. Development of an Enzymological (LaserBased) Remediation Product and TechnologyLACREMED
Др Биљана Шкрбић, руководилац пројекта
2. Cross-Border Network for Knowledge Transfer
and Innovative Development in Wastewater
Treatment
Др Зита Шереш, руководилац пројекта
3. Strategic Noise and Air Mapping Related to
Border Crossings and Related Infrastructure
Др Золтан Заварго, руководилац пројекта
215
Multilateral Cooperation
Faculty of Philosophy
1. Identity Issues in Heterogeneous Regions and
Countries
Julijan Tamaš, PhD, Project Leader
Faculty of Medicine
1. Comparative Prospective Randomised Study
of Evaluation of the Sentinel Lymph Gland with
Standard Pathological Evaluation to Determine
the Stage of Colon Cancer
Mlađan Protić, PhD, Project Leader
Faculty of Technology
1. Center of Applied Spectroscopy CAS/
International Summer Schools – Instrumental
Analysis
Snežana Sinadinović-Fišer, PhD, Project Leader
2. Development of Education and Transfer of
Knowledge in Area of Food Technology
Ljubica Dokić, PhD, Project Leader
Faculty of Sciences
1. Amorphous Nano-composite Chalogenides
Svetlana Lukić- Petrović, PhD, Project Leader
2. Research Cooperation Numerical
Algebra
Vladimir Kostić, PhD, Project Leader
216
Linear
Мултилатерална сарадња
Филозофски факултет
1. Проблеми идентитета у хетерогеним регијама
и државама
Др Јулијан Тамаш, руководилац пројекта
Медицински факултет
1. Компаративна проспективна рандомизирана
студија евалуације сентинелне лимфне
жлезде
са
стандардном
патолошком
евалуацијом за одређивање стадијума
карцинома колона
Др Млађан Протић, руководилац пројекта
Технолошки факултет
1. Center of Applied Spectroscopy CAS/
International Summer Schools – Instrumental
Analysis
Др Снежана Синадиновић-Фишер, руководилац
пројекта
2. Development of Education and Transfer of
Knowledge in Area of Food Technology
Др Љубица Докић, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1. Amorphous Nano-composite Chalogenides
Др Светлана Лукић-Петровић, руководилац
пројекта
2. Research
Algebra
Cooperation
Numerical
Linear
Др Владимир Костић, руководилац пројекта
217
3. Research Cooperation Applied Linear Algebra
Ljiljana Cvetković, PhD, Project Leader
4. Research
Algebra
Scooperation
Numerical
Linear
Ljiljana Cvetković, PhD, Project Leader
5. Technology Enhanced Learning and Software
Engineering
Mirjana Ivanović, PhD, Project Leader
6. Agent Technologies:
Applications
Tools,
Environments,
Mirjana Ivanović, PhD, Project Leader
7. Research cooperation
applications
in
Algebra
and
Siniša Crvenković, PhD, Project Leader
8. Software Quality Monitoring and Improvement
Zoran Budimac, PhD, Project Leader
Faculty of Technical Sciences
1. Mass Customization and Open Innovation McOi Network
Zoran Anišić, PhD, Project Leader
2. POPs Concentrations in Ambient Air of the
Central and Eastern Europe
Mirjana Vojnović Miloradov, PhD, Project Leader
3. Product Lifecycle Management International
Networks – PLMInNET
Ilija Ćosić, PhD, Project Leader
218
3. Research Cooperation Applied Linear Algebra
Др Љиљана Цветковић, руководилац пројекта
4. Research
Algebra
Scooperation
Numerical
Linear
Др Љиљана Цветковић, руководилац пројекта
5. Technology Enhanced Learning and Software
Engineering
Др Мирјана Ивановић, руководилац пројекта
6. Agent Technologies:
Applications
Tools,
Environments,
Др Мирјана Ивановић, руководилац пројекта
7. Research cooperation
applications
in
Algebra
and
Др Синиша Црвенковић, руководилац пројекта
8. Software Quality Monitoring and Improvement
Др Зоран Будимац, руководилац пројекта
Факултет техничких наука
1. Mass Customization and Open Innovation McOi Network
Др Зоран Анишић, руководилац пројекта
2. POPs Concentrations in Ambient Air of the
Central and Eastern Europe
Др Мирјана Војновић Милорадов, руководилац
пројекта
3. Product Lifecycle Management International
Networks – PLMInNET
Др Илија Ћосић, руководилац пројекта
219
4. Platform for Building the network of LCA
Centers and R&D Institutes from Central and
Southeastern Europe
Janko Hodolič, PhD, Project Leader
5. Computational Linear Algebra
Ksenija Doroslovački, PhD, Project Leader
Faculty of Agriculture
1. Grassland Management for High Forage Yield
and Quality in Western Balkans
Maja Manojlović, PhD, Project Leader
2. Establishing a Network of Researchers in the
Scientific Field of Medical Sciences for the
Purpose of Studying Lyme Disease in Slovenia,
Croatia and Serbia
Aleksandar Potkonjak, PhD, Project Leader
SCOPES Programme
Faculty of Sciences
1. Investigating the Role of the Insulin Receptor
Family in Regulating Testicular Steroidogenesis
Silvana Andrić, PhD, Project Leader
NATO Science for Peace and Security Programme
Faculty of Technical Sciences
1. Drinking Water Quality Risk Assessment and
Prevention in Novi Sad Municipality, Serbia
Mirjana Vojnović Miloradov, PhD, Project Leader
220
4. Platform for Building the network of LCA
Centers and R&D Institutes from Central and
Southeastern Europe
Др Јанко Ходолич, руководилац пројекта
5. Computational Linear Algebra
Др Ксенија Дорословачки, руководилац пројекта
Пољопривредни факултет
1. Grassland Management for High Forage Yield
and Quality in Western Balkans
Др Маја Манојловић, руководилац пројекта
2. Формирање мреже истраживача у научном
пољу медицинских наука ради изучавања
Лајмске болести у Словенији, Хрватској и
Србији
Др Александар Поткоњак, руководилац пројекта
SCOPES Programme
Природно-математички факултет
1. Investigating the Role of the Insulin Receptor
Family in Regulating Testicular Steroidogenesis
Др Силвана Андрић, руководилац пројекта
NATO Science for Peace and Security Programme
Факултет техничких наука
1. Drinking Water Quality Risk Assessment and
Prevention in Novi Sad Municipality, Serbia
Др Мирјана Војновић Милорадов, руководилац
пројекта
221
SEE Transnational Cooperation Programme
Faculty of Economics, Subotica
1. Smarter Cluster Policies for South East Europe
Pere Tumbas, PhD, Project Leader
Science and Research Institute for Food
Technologies
1. Setting up the Innovation Support Mechanisms
and Increasing Awareness on the Potential of
Food Innovation and RTD in the South East
Europe Area (INNOFOODSEE)
Olivera Đuragić, PhD, Project Leader
2. Establishment and Promotion of New
Approaches and Tools for Strengthening
of Primary Sectors Competitiveness and
Innovation in the South East Europe - AP4INNO
Slavica Sredanović, PhD, Project Leader
TEMPUS
Аcademy of Sciences and Arts in Novi Sad
1. InMusWB - Introducing Interdisciplinarity in
Music Studies in the Western Balkans in Line
with European Perspective
Ira Prodanov Krajišnik, PhD, Project Leader
Faculty of Technical Sciences
1. Development of Environmental and Resources
Engineering Learning (DEREL)
Goran Vujić, PhD, Project Leader
222
SEE Transnational Cooperation Programme
Економски факултет, Суботица
1. Smarter Cluster Policies for South East Europe
Др Пере Тумбас, руководилац пројекта
Научни институт за прехрамбене технологије
1. Setting up the Innovation Support Mechanisms
and Increasing Awareness on the Potential of
Food Innovation and RTD in the South East
Europe Area (INNOFOODSEE)
Др Оливера Ђурагић, руководилац пројекта
2. Establishment and Promotion of New
Approaches and Tools for Strengthening
of Primary Sectors Competitiveness and
Innovation in the South East Europe - AP4INNO
Др Славица Средановић, руководилац пројекта
TEMPUS
Академија уметности у Новом Саду
1. InMusWB - Introducing Interdisciplinarity in
Music Studies in the Western Balkans in Line
with European Perspective
Др Ира Проданов Крајишник, руководилац
пројекта
Факултет техничких наука
1. Development of Environmental and Resources
Engineering Learning (DEREL)
Др Горан Вујић, руководилац пројекта
223
2. Network for Education and Training for Public
Environmental Laboratories - NETREL
Mirjana Vojnović Miloradov, PhD, Project Leader
3. Improvement of Product Development Studies
in Serbia and Bosnia and Herzegovina
Siniša Kuzmanović, PhD, Project Leader
4. Assisting humans with special needs:
Curriculum
for
HUman-TOol
interaction
Network - HUTON
Nikola Jorgovanović, PhD, Project Leader
5. Secondary School Teachers Education Program
for Sustainable Electrical Technologies
Miloš Živanov, PhD, Project Leader
University of Novi Sad
1. Harmonisation and Modernisation of the
Curriculum for Primary Teacher Education
Nataša Branković, PhD, Project Leader
2. Reforming Foreign Language Studies in SerbiaREFLESS
Pavle Sekeruš, PhD, Project Leader
3. Quality in Research – QiR
Miroslav Vesković, PhD, Project Leader
4. Conducting Graduate Surveys and Improving
Alumni Services for Enhanced Strategic
Management and Quality Improvement –
CONGRAD
Bojan Janičić, PhD, Project Leader
224
2. Network for Education and Training for Public
Environmental Laboratories - NETREL
Др Мирјана Војновић Милорадов, руководилац
пројекта
3. Improvement of Product Development Studies
in Serbia and Bosnia and Herzegovina
Др Синиша Кузмановић, руководилац пројекта
4. Assisting humans with special needs:
Curriculum
for
HUman-TOol
interaction
Network - HUTON
Др Никола Јорговановић, руководилац пројекта
5. Secondary School Teachers Education Program
for Sustainable Electrical Technologies
Др Милош Живанов, руководилац пројекта
Универзитет у Новом Саду
1. Harmonization and Modernization of the
Curriculum for Primary Teacher Education
Др Наташа Бранковић, руководилац пројекта
2. Reforming Foreign Language Studies in SerbiaREFLESS
Др Павле Секеруш, руководилац пројекта
3. Quality in Research – QiR
Др Мирослав Весковић, руководилац пројекта
4. Conducting Graduate Surveys And Improving
Alumni Services For Enhanced Strategic
Management And Quality Improvement –
CONGRAD
Др Бојан Јаничић, руководилац пројекта
225
5. Equal Access for All: Strengthening the Social
Dimension for a Stronger European Higher
Education Area – Equied
Pavle Sekeruš, PhD, Project Leader
6. Modernisation of WBC Universities through
Strengthening the Structures and Services for
Knowledge Transfer, Research and InnovationWBCInno
Goran Stojanović, PhD, Project Leader
7. Action INCOMING Interdisciplinary Curricula in
Computing to Meet Labor Market Needs
Zora Konjović, PhD, Project Leader
8. Development and Implementation of Courses
for Theatre Technicians and Stage Managers
Radivoje Dinulović, PhD, Project Leader
9. Development of Career Guidance Aimed at
Improving Higher Education in Serbia
Borislav Obradović, PhD, Project Leader
10. INTERFACE - Developing and Setting Up
Measures for Initiating, Enhancing and
Sustaining Higher - Education - Society
Cooperation
Zita Bošnjak, PhD, Project Leader
11. Developing Human Rights Education at the
Heart of Higher Education
Olivera Gajić, PhD, Project Leader
12. Towards a More Sustainable and Equitable
Financing of Higher Education in Serbia, Bosnia
and Herzegovina and Montenegro (FINHED)
Miroslav Vesković, PhD, Project Leader
226
5. Equal Access for All: Strengthening the Social
Dimension for a Stronger European Higher
Education Area – Equied
Др Павле Секеруш, руководилац пројекта
6. Modernisation of WBC Universities through
Strengthening the Structures and Services for
Knowledge Transfer, Research and InnovationWBCInno
Др Горан Стојановић, руководилац пројекта
7. Action INCOMING Interdisciplinary Curricula in
Computing to Meet Labor Market Needs
Др Зора Коњовић, руководилац пројекта
8. Development and Implementation of Courses
for Theatre Technicians and Stage Managers
Др Радивоје Динуловић, руководилац пројекта
9. Development of Career Guidance Aimed at
Improving Higher Education in Serbia
Др Борислав Обрадовић, руководилац пројекта
10. INTERFACE - Developing and Setting Up
Measures for Initiating, Enhancing and
Sustaining Higher - Education - Society
Cooperation
Др Зита Бошњак, руководилац пројекта
11. Developing Human Rights Education at the
Heart of Higher Education
Др Оливера Гајић, руководилац пројекта
12. Towards a More Sustainable and Equitable
Financing of Higher Education in Serbia, Bosnia
and Herzegovina and Montenegro (FINHED)
Др Мирослав Весковић, руководилац пројекта
227
Faculty of Sciences
1. Master Programme in Applied Statistics
Andreja Tepavčević, PhD, Project Leader
US EPA
Faculty of Technical Sciences
1. Activities Advancing Methane Recovery and
Use as a Clean Energy Source
Goran Vujić, PhD, Project Leader
228
Природно-математички факултет
1. Master Programme in Applied Statistics
Др Андреја Тепавчевић, руководилац пројекта
US EPA
Факултет техничких наука
1. Activities that Advance Methane Recovery and
Use as a Clean Energy Source
Др Горан Вујић, руководилац пројекта
229
***
With the aim of ensuring a more efficient inclusion
of scientific and research institutions from the AP
Vojvodina in the European Research Area, the Provincial
Secretariat for Science and Technological Development
continued, in 2013, its financial support to applications
for international projects under the European Union
programmes, where applications for the FP7 have been
prioritised.
The funds are earmarked for the technical preparation
and establishment of contacts necessary in the
implementation of the application for international
projects.The funds are approved only for project
proposals that have been submitted or are being
prepared in cooperation with at least one EU member
state.
Until December 2013, the total of 56 project proposals
were co-financed, which included seven applications for
projects under FP7, six applications for IPA programe,
12 for TEMPUS programme, two for DAAD programme,
one application for ERASMUS programme, one for ERACAPS programme, eleven for COST programme, two
for SCOPES programme, one for CEEPUS programme
and 13 applications for bilateral cooperation.
230
***
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је, у циљу што успешнијег укључивања
научно-истраживачких институција из АП Војводине
у Европски истраживачки простор, у 2013. наставио
са финансијском подршком пријаве међународних
пројеката по програмима Европске уније, при чему
су приоритет имале пријаве за програм FP7.
Средства су намењена за техничку припрему
и потребне контакте за реализацију пријаве
међународних пројеката. Средства се одобравају
искључиво за предлоге пројеката, који су поднети
или се припремају у сарадњи са бар једном земљом
чланицом Европске уније.
До децембра 2013. је суфинансирано укупно 56
предлога пројеката, од чега је 7 пријава за пројекте
из програма FP7, IPA програма 6 пријава, ТEMPUS
програма 12 пријава, DAAD програма 2 пријава,
Erasmus Mundus програма 1 пријава, ERA-CAPS
програма 1 пријава, COST програма 11 пријаве,
SCOPES програма 2 пријава, CEEPUS програма 1 и
Билатералне сарадње 13 пријава.
231
TECHNOLOGY DEVELOPMENT DIVISION
XI
– NEW PLANTS
The Provincial Secretariat for Science and Technological
Development approved the starting up of nine new
technology plants in the territory of AP Vojvodina. The
list of the approved plants is given in Table 7 below.
Таble 7. List of approved new technology plants in 2013
1
2
3
Partner
Project title
“DOO JASMIL”,
Plant for clothing
Plandište
production
“DOO SOKO
Plant for production of
SISTEM”,
final products made of
Petrovaradin
rubber granules
“DOO STAMEVSKI“,
Stara Pazova
Plant using modern
technology in the food
production process
Plant
location
Plandište
Novi Sad
Stara
Pazova
Plant for collection and
4
“DOO МЕGA PAK”,
baling of waste cardboard
Vršac
and production of plastic
Vršac
packaging
5
“DOO AGRO
STAPAR“, Novi Sad
“DOO AVE
6
7
8
Construction of a
distribution and storage
Sombor
facility
Plant for production
PHARMACEUTICAL“,
of semi-solid
Vršac
pharmaceutical forms
“DOO CAPITAL
Plant for production of
GROUP“, Ruma
hat parts and hats
“DOO BIOSYSTEM“,
Plant for production of
Kula
compost and mushrooms
Vršac
Ruma
Kula
Plant for introduction of
9
“DOO BIOPLAST“,
new technologies in the
Bački
Bački Petrovac
recycling of textile made
Petrovac
of artificial materials
232
СЕКТОР ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
XI
– НОВИ ПОГОНИ
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој одобрио је покретање 9 погона за примену
нових технологија на територији АП Војводине.
Списак одобрених погона дат је у Табели 7.
Табела 7. Преглед одобрених
технологија у 2013. години.
1
2
погона
Партнер
Назив пројекта
“DOO JASMIL”,
Погон за производњу
Пландиште
одеће
“DOO SOKO
Погон за производњу
нових
Локација
погона
Пландиште
SISTEM”,
финалних производа
Петроварадин
од гумених гранулата
Нови Сад
“DOO STAMEVSKI“,
савремене технологије
Стара
Стара Пазова
у процесу производње
Пазова
Погон за примену
3
хране
Погон за прикупљање
4
“DOO МЕGA PAK”,
и балирање отпадног
Вршац
картона и производњу
Вршац
пластичне амбалаже
5
“DOO AGRO
STAPAR“, Нови Сад
“DOO AVE
6
7
8
Изградња
дистрибутивно-
Сомбор
складишног центра
Погон за производњу
PHARMACEUTICAL“,
получврстих
Вршац
фармацеутских облика
“DOO CAPITAL
Погон за производњу
GROUP“, Рума
каплина и шешира
Вршац
Рума
“DOO BIOSYSTEM“,
Погон за производњу
Кула
компоста и шампињона
“DOO BIOPLAST“,
нових технологија у
Бачки
Бачки Петровац
рециклажи текстила од
Петровац
Кула
Погон за увођење
9
вештачких материјала
233
The Provincial Government approved the start up
of new technology plants by providing the total of
210,347,600.00 RSD in 2013, which facilitated the
employment of 269 persons in nine plants in eight
municipalities of AP Vojvodina, indirectly employing
another 356 persons, resulting in the total of 548 jobs.
Таble 8. List of approved new technology plants
according to fields in 2013
Field of technology
Number of approved plants
Food production
3
Product based on new
materials
3
Environmental protection
3
234
Покрајинска влада је одобрила покретање погона
за примену нових технологија у укупном износу
210.347.600,00 динара у 2013. години, који су
омогућили запошљавање 269 радника у 9 погона, у
8 општина у АП Војводини и индиректно упослили
још 356, што износи укупно 548 радних места.
Табела 8. Преглед одобрених погона
технологија по областима у 2013. години
нових
Област технологије
Број одобрених погона
Производња хране
3
Производи на бази нових
материјала
Заштита животне средине
3
3
235
XII
IMPLEMENTATION OF E-VOJVODINA
PROGRAMME DURING 2013
In the period from 2001 to 2004, with the support of
the German organisation Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ), the Executive
Council of AP Vojvodina prepared the AP Vojvodina
Integrated Regional Development Plan (IRDP), for
the period 2002 - 2008. In June 2004 the Assembly
of AP Vojvodina adopted 14 priority programmes –
measures. The E-Vojvodina Programme was one of
these 14 priorities. Financing and implementation of the
E-Vojvodina Programme was finalised in late 2012.
Implementation of the E-Vojvodina Programme was
finalised in 2012. Despite of all the objective difficulties
and very scarce funds available, foundations for
development of eGovernment and information society
were laid down within the E-Vojvodina Programme.
The activities should certainly be continued, as part of
another programme implemented at the provincial level,
as the introduction of ICT is a necessary and inevitable
factor of progress and development in all fields.
Pursuant to the APV Decision as of 18/12/2009, the
total amount of funds envisaged for the implementation
of the E-Vojvodina Programme in the period 20042012 in the budget of AP Vojvodina was 2,800,000.00
EUR, representing the total envisaged allocation of a
little more than one EUR per capita in the entire eightyear period. However, the global economic crisis
significantly affected the economy of our country,
resulting in insufficient amount of funds required for the
implementation of the E-Vojvodina Programme, as well
as many other activities. Until 2012, the amount of funds
earmarked from the budget for the implementation of
the E-Vojvodina Programme was almost three times
lower than the envisaged one.
The following entities were responsible for the
implementation of the E-Vojvodina Programme:
• Provincial Secretariat for Science and Technological
Development, in charge of management and
coordination of implementation of the E-Vojvodina
Programme.
236
XII
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА E-ВОЈВОДИНА У
ТОКУ 2013. ГОДИНЕ
У периоду од 2001. до 2004. године Извршно веће
АП Војводине је, уз подршку немачке организације
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ), припремило Програм привредног развоја
(ППР) АП Војводине за период 2004-2008. године.
Скупштина АП Војводине је јуна месеца 2004. године
усвојила 14 приоритетних програма - мера. Један
од тих 14 приоритета био је и Програм еВојводина.
Финансирање и реализација Програма еВојводина
завршени су крајем 2012. године.
Реализација Програма еВојводина завршена
је 2012. године. Без обзира на све објективне
потешкоће и веома скромна финансијска средства
која су била на располагању, у оквиру Програма
еВојводина постављени су темељи за развој
еУправе и информационог друштва у АП Војводини.
Активности свакако треба што пре наставити, у
оквиру неког новог програма на нивоу Покрајине,
јер увођење ИКТ у свим областима представља
неопходан и незаобилазан чинилац напретка и
развоја.
На основу Одлуке Скупштине АПВ од 18.12.2009.
године, укупан износ средстава планиран за
реализацију Програма еВојводина за период 20042012. године у буџету АПВ износио је 2.800.000,00
евра, што представља укупно планирано издвајање
нешто веће од једног евра по глави становника
за цео плански период од 8 година. Међутим,
глобална економска криза је у значајној мери
утицала на економију и у нашој држави, те за
реализацију Програма еВојводина, као и за многе
друге активности, није било довољно финансијских
средстава. Закључно са 2012. годином, за
финансирање Програма еВојводина из буџета је
издвојен скоро 3 пута мањи износ од планираног.
За реализацију Програма еВојводина били су
задужени:
• Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој, који је водио и координирао реализацију
Програма еВојводина.
237
• Professional Service for the Implementation of the
AP Vojvodina Integrated Regional Development Plan,
responsible for monitoring and financial support of the
Programme implementation.
• Information Technologies Division of the Department for
Technical and Administrative Services of the Provincial
Authorities, in charge of introduction, maintenance,
exploitation and development of eGovernment.
238
• Стручна служба за реализацију Програма
привредног развоја АП Војводине, која је била
одговорна за праћење и финансијску подршку
реализације Програма.
• Сектор за информационе технологије Управе за
заједничке послове покрајинских органа, који је био
одговоран за увођење, одржавање, експлоатацију и
развој еУправе.
239
XIII
HIGHER EDUCATION DIVISION
On 19 July 2012, the Provincial Secretariat for
Science and Technological Development extended its
competence to another division, i.e. Higher Education
Division.
Higher Education Division within the Provincial
Secretariat for Science and Technological Development
is responsible for the field of higher education and
student accommodation establishments.
Faculties and Colleges of Vocational Studies in AP
Vojvodina
Higher education in Vojvodina may be acquired in 14
faculties of the University of Novi Sad and nine colleges
of vocational studies founded by the state, as well as in
nine faculties and two colleges of vocational studies not
founded by the state.
Таble 8. List of faculties of the University of Novi Sad
No.
Name
Address
Telephone
number
Web
1.
University of
Novi Sad –
Rector’s Office
Trg Dositeja
Obradovića 5
021/485-20-20
www.uns.ac.rs
2.
Faculty of
Agriculture in
Novi Sad
Trg Dositeja
Obradovića 8
021/450-356
polj.uns.ac.rs
3.
Faculty of
Phylosophy in
Novi Sad
Dr Zorana
Đinđića 2
021/450-690
www.ff.uns.
ac.rs
4.
Faculty of
Technology in
Novi Sad
Bulevar Cara
Lazara 1
021/485-36-40
www.tf.uns.
ac.rs
5.
Faculty of Law
in Novi Sad
Trg Dositeja
Obradovića 1
021/635-00-23
www.pf.uns.
ac.rs
6.
Faculty of
Medicine in
Novi Sad
Hajduk
Veljkova 3
021/420-677
www.medical.
uns.ac.rs
7.
Faculty of
Technical
Sciences in
Novi Sad
Trg Dositeja
Obradovića 6
021/635-04-13
www.ftn.uns.
ac.rs
8.
Faculty of
Economics in
Subotica
Segedinski put
9-11
024/628-000
www.ef.uns.
ac.rs
9.
Faculty of
Sciences in
Novi Sad
Trg Dositeja
Obradovića 3
021/445-630
www.pmf.uns.
ac.rs
240
XIII
СЕКТОР ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је 19. јула 2012. добио још један сектор у својој
надлежности, а то је Сектор за високо образовање.
Сектор високог образовања у оквиру Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој је
задужен за високошколско образовање и студентски
стандард.
Факултети и високе школе струковних студија у
АП Војводини
Високо образовање у Војводини стиче се на 14
факултета Универзитета у Новом Саду и 9 Високих
школа струковних студија чији је оснивач држава као
и 9 факултета и 1 висока школа и 1 висока школа
струковних студија чији оснивач није држава.
Табела 8. Преглед факултета Универзитета у
Новом Саду.
Бр.
Назив
Адреса
Телефон
Web
1.
Универзитет у
Новом Саду Ректорат
Трг Доситеја
Обрадовића 5
2.
Пољопривредни
факултет у
Новом Саду
Трг Доситеја
Обрадовића 8
021/450-356
polj.uns.ac.rs
3.
Филозофски
факултет у
Новом Саду
Др Зорана
Ђинђића 2
021/450-690
www.ff.uns.
ac.rs
4.
Технолошки
факултет у
Новом Саду
Булевар Цара
Лазара 1
021/485-36-40
www.tf.uns.
ac.rs
5.
Правни факултет
у Новом Саду
Трг Доситеја
Обрадовића 1
021/635-00-23
www.pf.uns.
ac.rs
6.
Медицински
факултет у
Новом Саду
Хајдук
Вељкова 3
021/420-677
www.medical.
uns.ac.rs
7.
Факултет
техничких наука
у Новом Саду
Трг Доситеја
Обрадовића 6
021/635-04-13
www.ftn.uns.
ac.rs
8.
Економски
факултет у
Суботици
Сегедински пут
9-11
024/628-000
www.ef.uns.
ac.rs
9.
Природноматематички
факултет у
Новом Саду
Трг Доситеја
Обрадовића 3
021/445-630
www.pmf.uns.
ac.rs
021/485-20-20 www.uns.ac.rs
241
10.
Academy of
Arts in Novi
Sad
Đure Jakšića 7
021/420-187
www.
akademija.uns.
ac.rs
11.
Faculty of
Sports and
Physical
Education in
Novi Sad
Lovćenskа 16
021/450 188
www.fsfvns.rs
12.
Faculty of Civil
Engineering in
Subotica
Kozаrаčkа 2а
024/554 300
www.gf.uns.
ac.rs
13.
«Mihajlo Pupin»
Technical
Faculty in
Zrenjanin
Đure Đаkovićа
bb
023/550 515
www.tfzr.uns.
ac.rs
14.
Faculty of
Education in
Sombor
Podgoričkа 4
025/460 292
www.pef.uns.
ac.rs
15.
Teachers’
Training
College in the
Hungarian
Language in
Subotica
Štrosmаjerovа
11
024/624 444
www.magister.
uns.ac.rs
Таble 9. List of colleges of vocational studies founded
by AP Vojvodina
No.
Name
Address
Telephone
number
Web
1.
Technical College
of Vocational
Studies in Novi
Sad
Školarska 1
021/489-2500
www.vtsns.
edu.rs
2.
Technical College
of Vocational
Studies in
Subotica
Marka
Oreškovića 16
024/655-201
www.vts.
su.ac.rs
3.
Technical College
of Vocational
Studies in
Zrenjanin
Đorđa
Stratimirovića
23
023/510-145
www.vts-zr.
edu.rs
4.
College of
Professional
Business Studies
in Novi Sad
Vladimira
Perića Valtera 4
021/450-102
www.vps.
ns.ac.rs
5.
Preschool
Teacher
Vocational
Training College
in Novi Sad
Petra Drapšina
8
021/451-683
www.
vaspitacns.
edu.rs
242
10.
Академија
уметности у
Новом Саду
Ђуре Јакшића
7
021/420-187
www.
akademija.
uns.ac.rs
11.
Факултет спорта
и физичког
васпитања у
Новом Саду
Ловћенска 16
021/450 188
www.fsfvns.rs
12.
Грађевински
факултет у
Суботици
Козарачка 2а
024/554 300
www.gf.uns.
ac.rs
13.
Технички
факултет
“Михајло Пупин”
у Зрењанину
Ђуре Ђаковића
бб
023/550 515
www.tfzr.uns.
ac.rs
14.
Педагошки
факултет у
Сомбору
Подгоричка 4
025/460 292
www.pef.uns.
ac.rs
024/624 444
www.magister.
uns.ac.rs
15.
Учитељски
факултет на
Штросмајерова
мађарском
11
наставном језику
у Суботици
Табела 9. Преглед високих школа струковних
студија чији је оснивач АП Војводина
Бр.
Назив
Адреса
Телефон
Web
1.
Висока
техничка школа
струковних
студија у Новом
Саду
Школарска 1
021/489-2500
www.vtsns.
edu.rs
2.
Висока
техничка школа
струковних
студија у
Суботици
Марка
Орешковића 16
024/655-201
www.vts.
su.ac.rs
3.
Висока
техничка школа
струковних
студија у
Зрењанину
Ђорђа
Стратимировића
23
023/510-145
www.vts-zr.
edu.rs
4.
Висока
пословна
школа
струковних
студија у Новом
Саду
Владимира
Перића Валтера
4
021/450-102
www.vps.
ns.ac.rs
5.
Висока школа
струковних
студија за
образовање
васпитача у
Новом Саду
Петра Драпшина
8
021/451-683
www.
vaspitacns.
edu.rs
243
6.
Preschool
Teacher
Vocational
Training College
in Kikinda
Svetosavska
53
0230/22-423
www.
vaspitacka.
edu.rs
7.
College of
Vocational
Studies for
Preschool
Teachers and
Business IT
Specialists Sirmium
Zmaj Jovina 29
022/221-864
www.smvaspitac.
edu.rs
8.
Preschool
Teacher and
Sports Trainers
Vocational
Training College
in Subotica
Banijska 67
024/547-870
www.vsovsu.
rs
9.
“Mihailo Palov”
Preschool
Teacher
Vocational
Training College,
Vršac
Omladinski
trg 1
013/831-628
www.
uskolavrsac.
edu.rs
Таble 10. List of faculties and colleges of vocational
studies not founded by AP Vojvodina
No.
Name
Address
Telephone
number
Web
1.
Law Faculty of
Economics and
Justice in Novi
Sad
Geri Karolja 1
021/469-513
www.pravnifakultet.info
2.
Faculty of
Economics and
Engineering
Management in
Novi Sad
Cvećarska 2
021/400-484
www.fimek.
edu.rs
3.
Faculty of Dental
Medicine in
Pančevo
Žarka
Zrenjanina 179
013/2351-292
www.
stomfakpan.
edu.rs
4.
Faculty of
Management in
Novi Sad
Njegoševa 1a
021/2155-046
www.famns.
edu.rs
5.
Faculty of
European Legal
and Political
Studies in Novi
Sad
Narodnog fronta
53
021/4756-200
www.fepps.
edu.rs
6.
Faculty of
Business
in Service
in Sremska
Kamenica
Vojvode Putnika
85
021/4893-610
www.fabus.
edu.rs
244
6.
Висока школа
струковних
студија за
образовање
васпитача у
Кикинди
Светосавска 53
0230/22-423
www.
vaspitacka.
edu.rs
7.
Висока школа
струковних
студија за
васпитаче
и пословне
информатичаре
- Сирмијум
у Сремској
Митровици
Змај Јовина 29
022/221-864
www.smvaspitac.
edu.rs
8.
Висока школа
струковних
студија за
образовање
васпитача
и тренера у
Суботици
Банијска 67
024/547-870
www.vsovsu.
rs
9.
Висока школа
струковних
студија за
васпитачe
“Михаило
Палов” у Вршцу
Омладински
трг 1
013/831-628
www.
uskolavrsac.
edu.rs
Табела 10. Преглед факултета и високих школа
струковних студија чији оснивач није АП Војводина
Бр.
Назив
Адреса
Телефон
Web
1.
Правни
факултет за
привреду и
правосуђе у
Новом Саду
Гери Кароља 1
021/469-513
www.pravnifakultet.info
2.
Факултет за
економију и
инжењерски
менаџмент у
Новом Саду
Цвећарска 2
021/400-484
www.fimek.
edu.rs
3.
Стоматолошки
факултет у
Панчеву
Жарка
Зрењанина 179
013/2351-292
www.
stomfakpan.
edu.rs
4.
Факултет за
менаџмент у
Новом Саду
Његошева 1а
021/2155-046
www.famns.
edu.rs
5.
Факултет
за европске
правнополитичке
студије у
Новом Саду
Народног
фронта 53
021/4756-200
www.fepps.
edu.rs
245
7.
Faculty of Sports
and Tourism in
Novi Sad
Radnička 30/a
021/530-633
www.tims.
edu.rs
8.
Faculty of
Biopharming in
Bačka Topola
Maršala Tita 39
024/712-209
www.
megatrend.
edu.rs/fbio
9.
Faculty of
Business Studies
in Vršac
Omladinski
trg 17
013/800-173
www.fps.
edu.rs
10.
College of
Vocational
Studies for
Management
and Business
Comunication in
Sremski Karlovci
Mitropolita
Stratimirovića
110
021/881-862
www.mpk.
edu.rs
11.
College „Legal
and Business
Academic
Studies dr Lazar
Vrkatić” in Novi
Sad
Bulevar
oslobođenja 76
021/472-7884
www.fpps.
edu.rs
Student accommodation establishments in the
territory of AP Vojvodina include:
1. The Student Centre in Novi Sad, at 4 dr Sime
Miloševića St.
2. The Student Centre in Subotica, at 11
Segedinski put
3. The Student Cultural Centre in Novi Sad, at 1 dr
Sime Miloševića St.
246
6.
Факултет за
услужни бизнис
у Сремској
Каменици
Војводе Путника
85
021/4893-610
www.fabus.
edu.rs
7.
Факултет
за спорт и
туризам у
Новом Саду
Радничка 30/а
021/530-633
www.tims.
edu.rs
8.
Факултет за
биофарминг у
Бачкој Тополи
Маршала Тита
39
024/712-209
www.
megatrend.
edu.rs/fbio
9.
Факултет за
пословне
студије у
Вршцу
Омладински
трг 17
013/800-173
www.fps.
edu.rs
10.
Висока школа
струковних
студија за
менаџмент
и пословне
комуникације
у Сремским
Карловцима
Митрополита
Стратимировића
110
021/881-862
www.mpk.
edu.rs
11.
Висока школа
„Правне и
пословне
академске
студије др
Лазар Вркатић”
у Новом Саду
Булевар
ослобођења 76
021/472-7884
www.fpps.
edu.rs
Установе студентског стандарда на територији
АП Војводине су:
1. Студентски центар у Новом Саду, ул. др
Симе Милошевића бр. 4.
2. Студентски центар у
Сегедински пут бр. 11.
Суботици,
ул.
3. Студентски културни центар у Новом Саду,
ул. др Симе Милошевића бр. 1.
247
Novelty in the work of the Provincial Secretariat for
Science and Technological Development in the field
of higher education:
• Regular checks of the education inspection are
organised in institutions of higher education in
the territory of AP Vojvodina
• Enrolment quotas are adjusted to the market
requirements
• Recommendations are provided for the
enrolment of students belonging to the Roma
population and persons with disabilties in the
budget-funded studies, in accordance with the
affirmative measures (within the quota up to
2%)
The following information was prepared for the
Government of AP Vojvodina and later considered
in sessions of the Assembly Commmittee on
Education, Science, Culture, Youth and Sports:
• The information on enrolment of students in
colleges of vocational studies founded by
the Autonomous Province of Vojvodina and
faculties of the University of Novi Sad in the
academic year 2012/2013, with special focus
on education of persons belonging to national
communities;
• The information on the admission of students to
student centres in the territory of AP Vojvodina.
The following decisions were prepared and adopted:
• The Decision on the Number of Students
Enrolling the First Year of Study Programmes
in Undergraduate Vocational, Academic and
Integrated Studies Financed from the AP
Vojvodina Budget at Faculties of the University
of Novi Sad in the Academic Year 2013/2014
was prepared and adopted.
• The Decision on the Number of Students
Enrolling the First Year of Study Programmes
Financed from the AP Vojvodina Budget in
Colleges of Vocational Studies in the Territory of
AP Vojvodina in the Academic Year 2013/2014
was prepared and adopted.
• The Decision on the Network of Student
Accommodation Establishments in the AP
Vojvodina was prepared and adopted.
• A Draft Decision on the Entrance Examination
in Languages of National Communities in the
Territory of AP Vojvodina has been prepared for
the Assembly of AP Vojvodina.
248
Новине у раду Покрајинског секретаријата за
науку и технолошки развој у области високог
образовања:
• Организовани редовни прегледи просветне
инспекције високо-школским установама на
територији АП Војводине
• Уписне квоте прилагођене потребама
тржишта
• Послате препоруке за упис студената
припадника ромске популације и са
инвалидитетом на буџету, по афирмативним
мерама (у оквиру квоте до 2%)
Припремљене следеће информације за Владу
АП Војводине, које су потом разматране
на седницама Скупштинског одбора за за
образовање, науку, културу, омладину и спорт:
• Информација о упису студената у високе
школе струковних студија чији је оснивач
Аутономна Покрајина Војводина и на
факултете Универзитета у Новом Саду у
школској 2012/2013. години, са посебним
освртом
на
образовање
припадника
националних заједница
• Информација о пријему студената у
студентске центре на територији АП
Војводине.
Припремљене и донете следеће одлуке:
• Припремљена и донета Одлука о броју
студената за упис у прву годину студијских
програма основних струковних, академских
и интегрисаних студија које се финансирају
из буџета Аутономне Покрајине Војводине
на факултетима у саставу Универзитета у
Новом Саду у школској 2013/2014 годину
• Припремљена и донета Одлука о броју
студената за упис у прву годину студијских
програма које се финансирају из буџета
Аутономне Покрајине Војводине на високим
школама струковних студија на територији
АПВ, у школској 2013/2014 годину
• Припремљена и донета је Одлука о мрежи
установа студентског стандарда у АП
Војводини.
• За Скупштину АП Војводине је припремљен
предлог Одлуке о полагању пријемног
испита на језицима националних заједница
на територији АП Војводине.
249
In 2013 the Provincial Secretariat for Science
and Technological Development announced the
following calls for proposals in the field of higher
education and student standard:
I.
The call for proposals for co-funding of regular
repairs and maintenance of buildings, facilities
and equipment in the student accommodation
establishments founded by the AP Vojvodina;
II. The call for proposals for co-funding of regular
repairs and maintenance of buildings, facilities
and equipment in higher education institutions
founded by the AP Vojvodina;
III. The call for proposals for co-funding of
procurement of machines and equipment in
higher education institutions founded by the AP
Vojvodina;
IV. The call for proposals for co-funding of
programmes/projects in the field of higher
education, students’ associations and nongovernmental organisations in the AP
Vojvodina;
V.
The call for proposals for co-funding of education
programmes/projects of higher education
institutions founded by the AP Vojvodina;
VI.
The call for proposals for refunding the student
travel expenses.
250
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој расписао је у 2013. следеће Јавне позиве,
из области високог образовања и студентског
стандарда:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Конкурс за суфинансирање текућих поправки
и одржавање зграда, објеката и опреме у
установама студентског стандарда чији је
оснивач АП Војводина;
Конкурс
за
суфинансирање
текућих
поправки и одржавање зграда, објеката и
опреме у установама високог образовања
чији је оснивач АП Војводина;
Конкурс за суфинансирање набавке машина
и опреме у установама високог образовања
чији је оснивач АП Војводина;
Конкурс за суфинансирање програма/
пројеката у области високог образовања,
удружења
студената
и
невладиних
организација у АП Војводини;
Конкурс за суфинансирање образовних
програма/пројеката
установа
високог
образовања чији је оснивач АП Војводина;
Конкурс за регресирање трошкова превоза
студената.
251
RESULTS OF THE SPECIFIED PUBLIC CALLS FOR
PROPOSALS:
I. The call for proposals for co-funding of regular
repairs and maintenance of buildings, facilities
and equipment in the student accommodation
establishments founded by the AP Vojvodina
for 2013.
No.
Establishment
name
Approved funds
(RSD)
1.
‘’Novi Sad’’ Student
Centre in Novi Sad
3,500,000.00
2.
‘’Subotica’’ Student
Centre in Subotica
1,500,000.00
TOTAL:
5,000,000.00
II. The call for proposals for co-funding of
regular repairs and maintenance of buildings,
facilities and equipment in higher education
institutions founded by the AP Vojvodina for
2013.
No.
Faculty name
Purpose of funds
Approved
funds (RSD)
1.
Academy of Arts,
Novi Sad
Reconstruction
of the pavement
around the building in
Petrovaradin Fortress
1,000,000.00
2.
Faculty of
Economics,
Subotica
Restoration of
plumbing and sanitary
equipment in the
management building
900,000.00
3.
Faculty of
Philosophy, Novi
Sad
Installation of new
electrical wiring
2,200,000.00
4.
Faculty of Civil
Engineering,
Subotica
Replacement of
the old sheet metal
radiators in the
Faculty of Civil
Engineering in
Subotica
300,000.00
5.
Faculty of
Agriculture, Novi
Sad
Replacement of
ruined windows on
the building of Faculty
of Agriculture in Novi
Sad
252
1,000,000.00
РЕЗУЛТАТИ НАВЕДЕНИХ ЈАВНИХ ПОЗИВА:
I. Конкурс
за
суфинансирање
текућих
поправки и одржавање зграда, објеката
и опреме у установама студентског
стандарда чији је оснивач АП Војводина за
2013. годину
Ред. бр.
Назив установа
Одобрена
средства
1.
Студентски центар ‘’Нови
Сад’’ у Новом Саду
3.500.000,00
2.
Студентски центар
‘’Суботица’’ у Суботици
1.500.000,00
УКУПНО:
5.000.000,00
II. Конкурс
за
суфинансирање
текућих
поправки и одржавање зграда, објеката и
опреме у установама високог образовања
чији је оснивач Аутономна Покрајина
Војводина за 2013. годину
Ред.
бр.
Назив
факултета
1.
Академија
уметности, Нови
Сад
Реконструкција
тротоара око
зграде на
Петроварадинској
тврђави
1.000.000,00
2.
Економски
факултет,
Суботица
Реновирање
санитарног чвора у
пословној згради
900.000,00
3.
Филозофски
факултет, Нови
Сад
Извођење
новог развода
електроенергетских
инсталација
2.200.000,00
4.
Грађевински
факултет,
Суботица
Замена старих
лимених
радијатора у згради
Грађевинског
факултета у
Суботици
300.000,00
5.
Пољопривредни
факултет, Нови
Сад
Замена дотрајалих
прозора на згради
Пољопривредног
факултета у Новом
Саду
1.000.000,00
Намена средстава
Одобрена
средства
253
6.
Faculty of
Sciences, Novi
Sad
Rehabilitation of
the flat roof in the
Department of Biology
and Ecology
1,865,000.00
Execution of works
on the Chemistry
Department laboratory
135,000.00
Amendment of
installations and
electrical installation
works in the Physics
Department laboratory
340,000.00
7.
„Mihajlo Pupin“
Technical
Faculty,
Zrenjanin
Replacement of
windows on the
central building and
amphiteatre
1,500,000.00
8.
Faculty of
Technology, Novi
Sad
Construction of the
fire-fighting stairs
and the ramp for the
disabled
1.300,000,00
FACULTIES IN TOTAL:
10,540,000.00
No.
College
Purpose of funds
Approved
funds (RSD)
1.
College of
Vocational Studies
for Vocational
Training of
Preschool
Teachers and
Sports Trainers,
Subotica
Adaptation of floor
covering in the
gym
1,500,000.00
2.
College of
Vocational Studies
for Preschool
Teachers and
Business IT
Specialists Sirmium
Repair and
rehabilitation of the
building
115,000.00
3.
Technical College
of Vocational
Studies in Subotica
Replacement of
ruined aluminum
windows
935,770.00
4.
Technical College
of Vocational
Studies in
Zrenjanin
Adaptation of two
plumbing and
sanitary facilities
in the college
basement
400,000.00
TOTAL COLLEGES:
2,950,770.00
TOTAL COLLEGES AND FACULTIES:
13,490,770.00
254
Санација равног
крова Департмана
за биологију и
екологију
6.
Природноматематички
факултет, Нови
Сад
1.865.000,00
Радови на
лабораторији
Департмана за
хемију
135.000,00
Прерада
инсталација и
електромонтажни
радови у
лабораторији
Департмана за
физику
340.000,00
7.
Технички
Замена прозора на
факултет
централној згради
„Михајло Пупин“,
и на амфитеатру
Зрењанин
1.500.000,00
8.
Технолошки
факултет, Нови
Сад
Изградња
противпожарног
степеништа и
рампе за инвалиде
1.300.000,00
ФАКУЛТЕТИ УКУПНО:
Ред.
бр.
10.540.000,00
Назив високе
школе
Намена
средстава
Одобрена
средства
1.
Висока школа
струковних
студија за
образовање
васпитача
и тренера,
Суботица
Адаптација пода
у фискултурној
сали
1.500.000,00
2.
Висока школа
струковних
студија за
васпитаче
и пословне
информатичаре Сирмиум
Поправка и
санирање зграде
115.000,00
3.
Висока техничка
школа струковних
студија у
Суботици
Замена
дотрајалих
алуминијумских
прозора
935.770,00
4.
Висока техничка
школа струковних
студија у
Зрењанину
Адаптација два
санитарна чвора
у подруму школе
400.000,00
УКУПНО ВИСОКЕ ШКОЛЕ:
2.950.770,00
УКУПНО ВИСОКЕ ШКОЛЕ И ФАКУЛТЕТИ:
13.490.770,00
255
III. The call for proposals for co-funding of
procurement of machines and equipment in
higher education institutions founded by the
AP Vojvodina for 2013
No.
Faculty name
1.
Academy of Arts,
Novi Sad
2.
Faculty of
Technical
Sciences, Novi
Sad
3.
4.
Faculty of
Technology, Novi
Sad
Faculty of
Agriculture, Novi
Sad
Musical instrument saxophone
300,000.00
Siemens Sinumerik
840d, Control System
for numerical control
machines
2,000,000.00
Chip testing probes
470,000.00
Equipment for
education and
experimental
exercises
2,500,000.00
Humidity regulation
system in
glasshouses
1,000,000.00
Vertical
electrophoresis
system and additional
equipment
450,000.00
Laboratory furniture
580,000.00
Experiments kit for
testing of electrical
conductivity
450,000.00
5.
Faculty of
Sciences, Novi
Sad
6.
Faculty of
Education,
Sombor
Interactive whiteboard
250,000.00
7.
University of Novi
Sad
Administrative
equipment
800,000.00
FACULTIES IN TOTAL:
8,800,000.00
No.
College
Purpose of funds
Approved funds
(RSD)
1.
Preschool Teacher
Vocational
Training College in
Kikinda
Human body parts
models
265,000.00
TOTAL COLLEGES:
Approved
funds (RSD)
Purpose of funds
TOTAL COLLEGES AND FACULTIES:
256
265,000.00
9,065,000.00
III. Конкурс за суфинансирање набавке машина
и опреме у установама високог образовања
чији је оснивач Аутономна Покрајина
Војводина за 2013. годину
Ред.
бр.
Назив
факултета
Намена средстава
Одобрена
средства
1.
Академија
уметности, Нови
Сад
Музички инструмент Саксофон
300.000,00
Сиеменс Синумерик
840д, управљачки
систем за нумерички
управљане машине
2.000.000,00
Сонде за испитивање
чипова
470.000,00
Опрема за извођење
наставе и вежби
2.500.000,00
Систем регулација
влажности ваздуха у
стакленицима
1.000.000,00
2.
3.
4.
5.
Факултет
техничких наука,
Нови Сад
Технолошки
факултет, Нови
Сад
Пољопривредни
факултет, Нови
Сад
Природно математички
факултет, Нови
Сад
Систем за вертикалну
електрофорезу и
додатна опрема
450.000,00
Лабораторијски
намештај
580.000,00
Експериментални
комплет за
проучавање
електричне
проводљивости
450.000,00
6.
Педагошки
факултет,
Сомбор
Интерактивна табла
250.000,00
7.
Универзитет у
Новом Саду
Административна
опрема
800.000,00
ФАКУЛТЕТИ УКУПНО:
8.800.000,00
Ред.
бр.
Назив високе школе
Намена
средстава
Одобрена
средства
1.
Висока школа
струковних студија
за образовање
васпитача у Кикинди
Модели делова
тела човека
265.000,00
УКУПНО ВИСОКЕ ШКОЛЕ:
УКУПНО ФАКУЛТЕТИ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ:
265.000.00
9.065.000,00
257
IV. The call for proposals for co-funding of
programmes/projects in the field of higher
education,
students’ associations
and
non-governmental organisations in the AP
Vojvodina for 2013
Purpose of funds
Approved
funds (RSD)
No.
Faculty name
1.
Pharmaceutical
Students’
Association of
Novi Sad, Novi
Sad
2.
Conducting student surveys
and organisation of the
Students’
student conference on the
Federation of
results of implementation
the University of
and effects of Bologna
Novi Sad, Novi
process in specific fields
Sad
in the period from July to
December 2013.
382,900.00
3.
Hungarian
College
for Higher
Education in
Vojvodina in
Novi Sad, Novi
Sad
12. Hungarian Scientific
Conference of Vojvodinian
Students held at the
Faculty of Technology in
Novi Sad in the period from
15 to 17 November 2013.
200,000.00
4.
International
Association
of Students in
Agricultural
and Related
Sciences –
Subcommittee
of Novi Sad
The Student Parliament
of the University of Novi
Sad in cooperation with the
International Association
of Students in Agricultural
and Related Sciences –
organisation of the forum of
students of the University
of Novi Sad on the topic
of: „Higher Education –
Quality and Development
of Education System”, from
5 to 8 December 2013.
387,100.00
5.
Szekeres
László
Foundation,
Subotica
Award of scholarships
to exceptionally talented
students belonging to
the Hungarian ethnic
community, who pursue
master or PhD studies
200,000.00
6.
Society for
science and
creativity
“LOGOS”,
Bačka Palanka
Tribune “Social enterprise
as alternative model
of social economy and
challenge for young highly
educated leaders”
160,000.00
Student exchanges TWINNET
TOTAL APPROVED FUNDS:
258
200,000.00
1,530,000.00
IV. Конкурс за суфинансирање програма/
пројеката у области високог образовања,
удружења
студената
и
невладиних
организација у АП Војводини за 2013. годину
Ред.
бр.
1.
Назив
установа
Фармацеутска
студентска
асоцијација
Новог Сада,
Нови Сад
Назив пројекта
Одобрена
средстава
Размена студената TWINNET
200.000,00
Анкетирање студената
и организовање
студентске конференције
Савез
о резултатима
студената
имплементације и
2. Универзитета
382.900,00
ефеката болоњског
у Новом Саду,
процеса у одређеним
Нови Сад
областима, у периоду од
јула до децембра 2013.
године.
Колегијум
12. Војвођанска мађарска
за високо
научна конференција
образовање
студената, која се
3. војвођанских
одржава на Технолошком 200.000,00
Мађара у
факултету у Новом Саду
Новом Саду,
у периоду од 15. до
Нови Сад
17.11.2013. године.
Студентски парламент
Универзитета у Новом
Саду у сарадњи
Међународно
са Међународним
удружење
удружењем студената
студената
пољопривреде и сродних
пољопривреде наука -организовање
4.
387.100,00
и сродних
Форума студената
наука Универзитета у Новом
Пододбор
Саду чија је тема:
Нови Сад
“Високо образовање
- Квалитет и развој
образовног система”, од
5. до 8.12.2013. године.
Стипендирање изузетно
даровитих студената,
Фондација
припадника мађарске
“Ласло
5.
националне заједнице,
200.000,00
Секереш”,
који похађају мастер
Суботица
академске студије и
докторске студије.
Реализација
трибине: Социјално
Друштво
предузетништво као
за науку и
алтернативни модел
6. стваралаштво
160,000.00
социјалне економије
“ЛОГОС”,
и изазов за младе
Бачка Паланка
високообразоване
лидере.
УКУПНО ОДОБРЕНО:
1.530.000,00
259
V. The call for proposals for co-funding of
education programmes/projects of higher
education institutions founded by the AP
Vojvodina for 2013
No.
Institution
name
Project name
Approved
funds (RSD)
1.
Faculty of
Technology,
Novi Sad
Improving International
Cooperation with the Faculty
of Engineering of the
University of Szeged
106,560.00
2.
Faculty of
Agriculture,
Novi Sad
Printing of the Monograph –
Time Derivatives and Risk
Management in Agriculture
100,000.00
3.
Faculty of
Philosophy,
Novi Sad
Summer School –
Traditional Culture of
Serbs, Printing of the Plants
Manual
200,000.00
4.
University of
Novi Sad
National Minority Languages
Teaching Programme for the
School Year 2012/2013
300,000.00
5.
University of
Novi Sad
SAP-ERP System Licence
for the Period of May 20132014.
390,000.00
6.
„Mihailo
Palov“
Preschool
Teacher
Vocational
Training
College, Vršac
Improving the Quality of the
Strategy for Instruction and
Learning of Gifted Students
130,000.00
7.
Faculty of
Agriculture,
Novi Sad
Procurement of the Material
to be Used in Experiments
300,000.00
8.
Faculty of
Sciences,
Novi Sad
Procurement of the Material
and Equipment for Student
Practicum
500,000.00
9.
University of
Novi Sad
Project – Knowledge as a
Gift
620,000.00
10.
Faculty of
Technology,
Novi Sad
Study Visit to Norway for
Gifted Students
60,000.00
11.
Faculty of
Philosophy,
Novi Sad
International Summer
School of the Serbian
Language, Culture and
History – Establishing
International Cooperation
732,600.00
12.
Faculty of
Technical
Sciences,
Novi Sad
Participation of Gifted
Students at the European
Championship EUROBOT
2013 in France
200,000.00
260
V. Конкурс за суфинансирање образовних
програма/пројеката
установа
високог
образовања чији је оснивач АП Војводина
за 2013. годину
Ред.
Назив установа
бр.
1.
Технолошки
факултет, Нови
Сад
2.
Пољопривредни
факултет, Нови
Сад
3.
Филозофски
факултет, Нови
Сад
4.
Универзитет у
Новом Саду
5.
Универзитет у
Новом Саду
6.
ВШССОВ
“Михаило Палов”,
Вршац
7.
8.
Пољопривредни
факултет, Нови
Сад
Природноматематички
факултет, Нови
Сад
9.
Универзитет у
Новом Саду
10.
Технолошки
факултет, Нови
Сад
11.
Филозофски
факултет, Нови
Сад
Назив пројекта
Унапређење
међународне
сарадње са
инжењерским
факултетом
Универзитета у
Сегедину
Штампање
монографије Временски деривати
и управљање
ризиком у
пољопривреди
Летња школа Традиционална
култура Срба,
Штампање
приручника о
биљкама
Програм извођења
наставе на језицима
националних мањина
у шк. 2012/2013.
години
Лиценца за САП-ЕРП
систем за период мај
2013-2014.
Подизање квалитета
стратегије поучавања
и учења даровитих
студената
Набавка материјала
за експерименталне
вежбе
Набавка материјала
и прибора за
студентске вежбе
Пројекат - Знање на
поклон Штампање
публикација
Студијски боравак за
даровите студенте у
Норвешкој
Међународна Летња
школа српског језика,
културе и историје
- Успостављање
међународне
сарадње
Одобрена
средства
106.560,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
390.000,00
130.000,00
300.000,00
500.000,00
620.000,00
60.000,00
732.600,00
261
13.
Faculty of
Technical
Sciences,
Novi Sad
Project – Challenges for
the Future - Printing of the
monograph
150,000.00
14.
Faculty of
Technical
Sciences,
Novi Sad
Printing of the monograph „Architectural Scale Models
in the Digital Age“
245,000.00
15.
Teachers’
Training
College in the
Hungarian
Language,
Subotica
Project – Region and
Culture - Printing of the
Collection of Papers
210,000.00
16.
Academy of
Arts, Novi Sad
Procurement of the
Education and Teaching
Material for the Period
January-December 2013
480,000.00
17.
Preschool
Teacher
Vocational
Training
College Sirmium,
Sremska
Mitrovica
Procurement of Didactic
Teaching Material
199,000.00
18.
Faculty of
Technical
Sciences,
Novi Sad
Exchange of Gifted
Students – Study Visit to
Thailand - Establishing the
International Cooperation
100,000.00
19.
Preschool
Teacher
Vocational
Training
College,
Kikinda
Improving Conditions of
the Teaching Process,
procurement of the
professional, mobile play
mat
262,000.00
20.
Preschool
Teacher
Vocational
Training
College,
Kikinda
Funding the Printing of
Publications – Collection of
Papers
150,000.00
21.
Faculty of
Education,
Sombor
Publishing of the Thematic
Collection of Papers
250,000.00
Improving Studying
Conditions for Roma
Students - costs of
procurement of the teaching
materials and literature used
in the undergraduate studies
120,000.00
„Mihailo
Palov“
Preschool
22.
Teacher
Vocational
Training
College, Vršac
262
Учешће даровитих
студената на
Европском првенству
ЕУРОБОТ 2013 у
Француској
Пројекат - Изазови
за будућност
- Штампање
монографије
Штампање
монографије „Arcitectural scale
models in the digital
age“
12.
Факултет
техничких наука,
Нови Сад
13.
Факултет
техничких наука,
Нови Сад
14.
Факултет
техничких наука,
Нови Сад
15.
Учитељски
факултет на
мађарском
наставном језику,
Суботица
Пројекат - Регија и
култура - Штампање
зборника радова
210.000,00
16.
Академија
уметности, Нови
Сад
Набавка материјала
за образовање и
реализацију наставе
за период јануардецембар 2013
480.000,00
17.
ВШССОВСирмијум,
Сремска
Митровица
Набавка дидактичких
средстава за потребе
наставног процеса
199.000,00
18.
Факултет
техничких наука,
Нови Сад
19.
Висока школа
струковних
студија за
образовање
васпитача,
Кикинда
Висока школа
струковних
студија за
20.
образовање
васпитача,
Кикинда
Педагошки
21.
факултет, Сомбор
22.
Висока школа
струковних
студија за
васпитаче
„Михаило Палов“,
Вршац
Размена даровитих
студената - Одлазак
студената на Тајланд
- Успостављање
међународне
сарадње
Унапређење услова
у наставном процесу,
обезбеђивање
набавке
професионалне,
покретне подлоге за
играње
Финансирање
штампања
публикација- Зборник
радова
Издавање тематског
зборника радова
Унапређење
услова студирања
студената ромске
националности,
трошкови набавке
наставних
материјала и
литературе
заступљене на
основним студијама
200.000,00
150.000,00
245.000,00
100.000,00
262.000,00
150.000,00
250.000,00
120.000,00
263
„Mihailo
Palov“
Preschool
23.
Teacher
Vocational
Training
College, Vršac
Project- Improving the
Competences – Let Us Be
Better Preschool Teachers
– costs of literature
procurement, translation,
preparation of the internet
presentation - blog
55,000.00
„Mihailo
Palov“
Preschool
24.
Teacher
Vocational
Training
College, Vršac
Project-Action Competence
of Preschool Teachers
– Student Perspective
– Preparation of the
publication comprising the
findings and models as well
as the costs of developing
the instrument for recording
the model charcteristics
120,000.00
25.
Faculty of
Sports and
Physical
Education
Material – Procurement of
Exercise Mats for Gyms
260,000.00
26.
Faculty of Civil
Engineering,
Subotica
Publishing of Scientific
Journal – Collection of
Papers of the Faculty of
Civil Engineering
120,960.00
27.
Faculty of Civil
Engineering,
Subotica
Material-Upgrade of the
Net Program Versions from
TOWER 5 to TOWER 7
230,000.00
28.
Faculty of Civil
Engineering,
Subotica
Providing Conditions for the
Student Parliament Work
52,300.00
29.
Faculty of
Technical
Sciences,
Novi Sad
Publishing of the Collection
of Papers of the Faculty of
Technical Sciences
120,000.00
30.
Faculty of
Agriculture,
Novi Sad
Project Aimed at Improving
and Enhancing the Quality
of the Teaching Process
302,500.00
31.
Faculty of
Technology,
Novi Sad
Education Material,
provision of chemicals
necessary for
implementation of practical
classes
33,000.00
32.
Faculty of
Technology,
Novi Sad
Preparation and Printing of
the Course Book
396,000.00
TOTAL APPROVED FUNDS
264
7,494,920.00
23.
Висока школа
струковних
студија за
васпитаче
„Михаило Палов“,
Вршац
24.
Висока школа
струковних
студија за
васпитаче
„Михаило Палов“,
Вршац
25.
Факултет спорта
и физичког
васпитања
26.
Грађевински
факултет,
Суботица
27.
Грађевински
факултет,
Суботица
28.
Грађевински
факултет,
Суботица
29.
Факултет
техничких наука,
Нови Сад
30.
Пољопривредни
факултет, Нови
Сад
31.
Технолошки
факултет, Нови
Сад
32.
Технолошки
факултет, Нови
Сад
УКУПНО ОДОБРЕНО
Пројекат Унапређујемо
компетенцијеБудимо бољи
васпитачи - трошкови
набавке литературе
и превођења,
припреме интернет
презентације-блога
Пројекат - Акциона
компетентност
васпитача студентска
перспектива Израда публикације
са налазима
и моделима и
трошкови израде
инструмента
за снимање
карактеристика
модела
Материјал – набавка
спортских струњача
за спортске сале
Објављивање
научног часописаЗборник радова
грађевинског
факултета
МатеријалНадоградња
мрежних верзија
програма TOWER 5
на TOWER 7
Обезбеђивање
услова за рад
студентског
парламента
Објављивање
зборника Факултета
техничких наука
Пројекат за
унапређење и
подизање квалитета
наставе
Материјал за
образовање,
хемикалије за
реализацију
практичног дела
наставе
Припрема и
штампање уџбеника
за наставу
55.000,00
120.000,00
260.000,00
120.960,00
230.000,00
52.300,00
120.000,00
302.500,00
33.000,00
396.000,00
7.494.920,00
265
VI. Results of the call for proposal for refunding
student travel expenses in the AP of Vojvodina
for 2013
No.
Number of
students
Approved funds
(RSD)
1.
Alibunar
59
1,324,000.00
2.
Apatin
59
420,000.00
3.
Bačka Palanka
64
904,000.00
4.
Bački Petrovac
47
440,000.00
5.
Beočin
118
604,000.00
6.
Bečej
85
1,308,000.00
7.
Vrbas
334
5,272,000.00
8.
Žabalj
117
872,000.00
9.
Žitište
7
68,000.00
10.
Zrenjanin
15
208,000.00
11.
Inđija
70
628,000.00
12.
Irig
25
284,000.00
13.
Kanjiža
12
140,000.00
14.
Kovačica
29
536,000.00
15.
Kovin
13
1,788,000.00
16.
Кula
159
3,384,000.00
17.
Mali Iđoš
138
1,540,000.00
18.
Novi Bečej
12
128,000.00
19.
Оpovo
105
516,000.00
20.
Оdžaci
121
4,228,000.00
21.
Pančevo
837
5,192,000.00
22.
Pećinci
145
2,024,000.00
23.
Plandište
10
108,000.00
24.
Ruma
219
2,796,000.00
25.
Sečanj
13
224,000.00
26.
Srbobran
27.
Sremski Karlovci
28.
Sremska Mitrovica
15
224,000.00
29.
Stara Pazova
193
1,688,000.00
30.
Temerin
206
1,012,000.00
31.
Тitel
71
632,000.00
32.
Šid
TOTAL
266
City/Municipality
7
76,000.00
107
404,000.00
30
1,028,000.00
3442
40,000,000.00
VI. Резултати конкурса за регресирање превоза
студената у АП Војводини за 2013. годину
Ред. бр.
Град/Општина
Број
студената
Одобрена
средства
(динара)
1.
Алибунар
59
1.324.000,00
2.
Апатин
59
420.000,00
3.
Бачка Паланка
64
904.000,00
4.
Бачки Петровац
47
440.000,00
5.
Беочин
118
604.000,00
6.
Бечеј
85
1.308.000,00
7.
Врбас
334
5.272.000,00
8.
Жабаљ
117
872.000,00
9.
Житиште
7
68.000,00
10.
Зрењанин
15
208.000,00
11.
Инђија
70
628.000,00
12.
Ириг
25
284.000,00
13.
Кањижа
12
140.000,00
14.
Ковачица
29
536.000,00
15.
Ковин
13
1.788.000,00
16.
Кула
159
3.384.000,00
17.
Мали Иђош
138
1.540.000,00
18.
Нови Бечеј
12
128.000,00
19.
Опово
105
516.000,00
20.
Оџаци
121
4.228.000,00
21.
Панчево
837
5.192.000,00
22.
Пећинци
145
2.024.000,00
23.
Пландиште
10
108.000,00
24.
Рума
219
2.796.000,00
25.
Сечањ
13
224.000,00
26.
Србобран
7
76.000,00
27.
Сремски Карловци
107
404.000,00
28.
Сремска Митровица
15
224.000,00
29.
Стара Пазова
193
1.688.000,00
30.
Темерин
206
1.012.000,00
31.
Тител
71
632.000,00
32.
Шид
30
1.028.000,00
3442
40.000.000,00
УКУПНО
267
THE SECRETARIAT AWARDS
At the initiative of the Secretariat the following awards
were introduced:
– The Annual Dr. Zoran Djindjić Award for
the Best Young Scientist and Researcher –
introduced by the Executive Council of the AP
of Vojvodina (2004),
– The Annual Dr. Zoran Djindjić Award for
the Best Graduation and Final Thesis at the
Master Academic Studies or Master Thesis in
Philosophical and Social Sciences for 2013
in the Republic of Serbia – introduced by
the University of Novi Sad (in 2004) and the
Executive Council of the AP of Vojvodina, as
well as the relevant Provincial Secretariat for
Science and Technological Development.
268
– The Secretariat announced two competitions for
these two awards on 29 October, 2013:
– The public competition to propose the candidate
for the annual Dr. Zoran Djindjić Award for the
Best Young Scientist and Researcher (the award
of 1,000,000.00 dinars). The award winnner for
2013 is Jovana Nikolov, Assist. Prof., PhD
from the Faculty of Sciences in Novi Sad.
– The public competition to submit proposals
for the annual Dr. Zoran Djindjić Award for
the Best Graduation and Final Thesis at the
Master Academic Studies or Master Thesis
in Philosophical and Social Sciences in the
Republic of Serbia (the award of 300,000.00
dinars). The award winnner for 2013 is Stefan
Janković from the Faculty of Philosophy in Novi
Sad.
– The awards were presented on 20 December
2013 and on that occasion the award was also
presented to the best student of the University
of Novi Sad. The award amounts to 200,000.00
dinars and the award winner for 2013 is Đorđije
Tripković from the Faculty of Sciences in Novi
Sad.
– The Secretariat also provides sponsorship for
the Lifetime Achievement Award for the Prof.s
of the University of Novi Sad, to the total amount
of 830,000.00 dinars.
НАГРАДЕ СЕКРЕТАРИЈАТА
На иницијативу Секретаријата установљене су
награде:
– Годишња награда „Др Зоран Ђинђић
за младог научника и истраживача“ –
установило Извршно веће АП Војводине,
(2004. године),
– Годишња награда „Др Зоран Ђинђић за
најбољи дипломски, завршни рад на мастер
академским студијама или магистарски
рад из филозофских и социолошких наука“
за 2013. годину у Републици Србији –
установио Универзитет у Новом Саду, (2004.
године) и Извршно већe, АП Војводине као и
ресорни Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој.
– Секретаријат је за ове награде расписао два
јавна конкурса 29.10.2013. године:
– Јавни конкурс за предлагање кандидата
за Годишњу награду „Др Зоран Ђинђић за
младог научника и истраживача“ (новчана
награда 1.000.000,00 динара). Добитник
ове награде за 2013. годину је доц. др
Јована Николов са Природно-математичког
факултета у Новом Саду.
– Јавни конкурс за подношење предлога
за доделу награде „Др Зоран Ђинђић за
најбољи дипломски, завршни рад на мастер
академским студијама или магистарски
рад из филозофских и социолошких наука
у Републици Србији“ (новчана награда
300.000,00 динара). Добитник ове награде
за 2013. годину је Стефан Јанковић са
Филозофског факултета у Београду.
– Награде сy уручене 20.12.2013. године, а том
приликом је уручена и награда најбољем
студенту Универзитета у Новом Саду.
Новчана награда је 200.000,00 динара,
а добитник ове награде за 2013. годину
је Ђорђије Трипковић са Природноматематичког факултета у Новом Саду.
– Секретаријат је покровитељ и признања
„Награде за животно дело професорима
Универзитета у Новом Саду“ у укупном
износу од 830.000,00 динара.
269
– This year’s laureates are as follows:
– Prof. Ištvan Bikit, PhD,
Full Prof. of the Faculty of Sciences, Novi Sad,
the award in the field of SCIENCES and ART,
– Prof. Ilija Ćosić, PhD,
Full Prof. of the Faculty of Technical Sciences,
Novi Sad, the award in the field of TECHNICAL
AND TECHNOLOGICAL SCIENCES,
– Prof. Milan Antonić, PhD,
Full Prof. of the Faculty of Medicine, Novi Sad,
the award in the field of MEDICAL SCIENCES,
– Prof. Slavko Kevrešan, PhD,
Full Prof. of the Faculty of Agriculture, Novi
Sad, the award in the field of BIOTECHNICAL
SCIENCES
270
– Овогодишњи лауреати су:
– Проф. др Иштван Бикит,
редовни професор Природно-математичког
факултета, Нови Сад, признање из области
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА и
УМЕТНОСТИ,
– Проф. др Илија Ћосић,
редовни професор Факултета техничких
наука, Нови Сад, признање из области
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА,
– Проф. др Милан Антонић,
редовни
професор
Медицинског
факултета, Нови Сад, признање из области
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА,
– Проф. др Славко Кеврешан,
редовни
професор
Пољопривредног
факултета, Нови Сад, признање из области
БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА
271
XIV
PROTOCOLS, AGREEMENTS, CONTRACTS
– In accordance with the Protocol on Cooperation
between the Executive Council of the AP of
Vojvodina and Matica Srpska (the Serbian Cultural
Institution), the Subsidy Contract for co-funding of
15 scientific and research projects of Matica Srpska
(the Serbian Cultural Institution) in 2013 amounting
to 2,000,000.00 dinars was signed on 7 June 2013.
The following projects were co-funded:
– Dialect Dictionary of Vojvodina,
– Dictionary of Bunjevac Community in the Area
of Bačka County,
– Religious Epic of the Serbian Pre-Romantic
Writers,
– Settlements and Population of Vojvodina,
– The Serbian National Movement in the
Austrian Empire 1790–1861,
– Study of Fruška Gora Hills,
– Fauna of Fruška Gora Hillls,
– History of Medicine and Healthcare Culture in
the Territory of Present-Day Vojvodina,
– Wetlands of Vojvodina,
– Mycology, Mycotoxicology and Mycosis,
– Testing of Critical Parameters to Determine
the Quality of Corn as Raw Material in the
Beer Production,
– Heavy Metals and Life Process of Plants,
– Singing and Instrument Playing of Serbs in
Vojvodina,
– Traditional Music Instruments and Instrumental
Music in Vojvodina and
– Organising Archival Material of the Timişoara
Eparchy.
SASA Branch in Novi Sad
– In accordance with the Protocol on Cooperation
between the Executive Council of the AP of
Vojvodina and the Branch of the Serbian Academy
of Sciences and Arts in Novi Sad, the Secretariat
and the SASA Branch signed the Subsidy Contract
for co-funding of the SASA Branch activities in 2013
amounting to 2,600,000.00 dinars on 17 June 2013.
The above funds will be used for co-funding of
272
XIV
ПРОТОКОЛИ, СПОРАЗУМИ, УГОВОРИ
– На основу Протокола о сарадњи Извршног већа
АП Војводине и Матице српске, 7. јуна 2013.
године, потписан је Уговор о суфинансирању 15
научно истраживачких пројеката Матице српске у
2013. години у износу од 2.000.000,00 динара.
To су следећи пројекти:
– Дијалекатски речник Војводине,
– Речник бачких Буњеваца,
– Религиозни еп српских предромантичара,
– Насеља и становништво Војводине,
– Српски национални покрет у Аустријској
царевини 1790–1861. године,
– Проучавање Фрушке Горе,
– Фауна Фрушке Горе,
– Историја медицине и здравствене културе
на тлу данашње Војводине,
– Ритови Војводине,
– Микологија, Микотоксикологија и микозе,
– Испитивање критичних параметара за
утврђивање квалитета кукуруза као
сировине у производњи пива,
– Тешки метали и животни процеси биљака,
– Певање и свирање Срба у Војводини,
– Традиционални музички инструменти и
инструментална музика у Војводини и
– Сређивање архивске грађе Темишварске
епархије.
Огранак САНУ у Новом Саду
– На основу Протокола о сарадњи Извршног Већа
АП Војводине и Огранка САНУ у Новом Саду,
Секретаријат и Огранак САНУ су потписали
17. јуна 2013. године Уговор о суфинансирању
активности Огранка САНУ у 2013. години у
износу од 2.600.000,00 динара. Тим средствима
суфинансира се: научно-истраживачки рад,
издавачка делатност, научне трибине, предавања,
међународна сарадња са академијама наука,
културним и уметничким установама суседних
земаља и земаља у региону Југоисточне Европе
и модернизација и опремање Огранка техничким
средствима за реализацију заједничких програма
и пројеката.
273
scientific and research activities, publishing activity,
scientific panel discussions, lectures, international
cooperation with academies of sciences, cultural
and art institutions of neighbouring countries and the
countries within the region of Southeast Europe as
well as modernisation and provision of the Branch
Office with the technical equipment and resources
necessary for implementation of joint programmes
and projects.
Matica Slovačka (Slovak Cultural Institution)
– In accordance with the Protocol on Cooperation
between the Executive Council of the AP of Vojvodina
and Matica Slovačka (Slovak Cultural Institution),
the Secretariat and Matica Slovačka (Slovak
Cultural Institution) signed the Subsidy Contract for
co-funding of the activities of the Matica Slovačka
(Slovak Cultural Institution) on 26 June 2013. The
contract amounting to 575,000.00 dinars will provide
co-funding for organisation of exhibitions, publishing
activities of Matica Slovačka as well as participation
in international congresses and seminars.
Serbian Business Association
„Entrepreneur“Foundation
– On 2 October 2012 the Protocol on Cooperation
in implementation of programmes and projects for
education of gifted, but poor pupils and students
was signed between the Government of the
Autonomous Province of Vojvodina and the Serbian
Business Association „Entrepreneur“ Foundation.
The purpose of this Protocol on Cooperation is to
ensure joint actions of the provincial government
and „Entrepreneur“ Foundation, aimed at provision
of material and other conditions for implementation
of programmes and projects for education of gifted
pupils and students of poor financial status or without
parental care, as well as education of exceptionally
gifted and talented pupils and students and care for
comprehensive development of their personality
and creating equal opportunities for advancement of
these young people during their education.
– In 2013 the Secretariat co-funded the work of the
Serbian Business Association „Entrepreneur“
Foundation to the amount of 2,000,000.00 dinars.
274
Матица словачка
– На основу Протокола о сарадњи Извршног већа
АП Војводине и Матице словачке, Секретаријат
и Матица словачка потписали су 26. јуна 2013.
године Уговор о суфинансирању активности
Матице словачке. Овим уговором, чија је
вредност 575.000,00 динара, суфинансирају
се организација изложби, издавачка делатност
Матице словачке и учешће на Међународним
конгресима и семинарима.
Српско привредно друштво
Фондација „Привредник“
– 02. октобра 2012. године потписан је Протокол
о сарадњи у спровођењу програма и пројеката
школовања даровитих, а сиромашних ученика и
студената, између Владе Аутономне Покрајине
Војводине и Српског привредног друштва
Фондације „Привредник“. Протокол о сарадњи
има за циљ заједничко деловање покрајинске
владе и Фондације „Привредник“, усмерено
на обезбеђивање материјалних и других
услова за спровођење програма и пројеката
школовања даровитих ученика и студената
слабијег имовинског стања или без родитељског
старања, као и школовања посебно надарених
и талентованих ученика и студената и бриге о
свестраном развоју њихове личности и отварању
могућности једнаког напредовања ових младих
људи у току образовања.
– У 2013 години Секретаријат је суфинансирао
рад Српског привредног друштва Фондације
„Привредник“ у износу од 2.000.000,00 динара.
275
XV
COUNCILS, COMMITTEES
In all of its activities the Secretariat also relies on the
professional opinions of the experts from the eight expert
councils, which have been established in accordance
with the specific scientific and expert fields.
Technical and Technological Sciences Expert
Council:
1. Prof. Vladimir Katić, PhD, the Full Prof. of the
Faculty of Technical Sciences, the President
2. Prof. Petar Dokić, PhD, the Full Prof. of the Faculty
of Technology
3. Prof. Branko Škorić, PhD, the Full Prof. of the
Faculty of Technical Sciences
4. Vesna Tumbas, Assist. Prof., PhD, the Assist.
Prof. of the Faculty of Technology
Biotechnology and Agriculture Expert Council:
1. Prof. Branko Marinković, PhD (Honorary degree),
the Full Prof. of the Faculty of Agriculture, the
President
2. Prof. Borislav Kobiljski, Scientific Adviser
3. Prof. Sava Lazić, Scientific Adviser at the Scientific
Veterinary Institute „Novi Sad“
4. Prof. Saša Orlović, Scientific Adviser at the
Institute of Lowland Forestry and Environment
Natural Sciences and Mathematics Expert Council:
1. Prof. Ante Vujić, PhD., the Full Prof. of the Faculty
of Sciences, the President
2. Prof. Andreja Tepavčević, the Full Prof. of the
Faculty of Sciences
3. Stevan Savić, Assist. Prof., PhD, the Assist.Prof.
of the Faculty of Sciences
4. Prof. Srđan Rončević, PhD., the Associate Prof. of
the Faculty of Sciences
5. Prof. Dušan Mrđa, PhD. the Associate Prof. of the
Faculty of Sciences
Medical Sciences and Physical Education Expert
Council:
1. Prof. Marina Jovanović, MD-PhD, the Full Prof. of
the Faculty of Medicine, the President
2. Prof. Patrik Drid, PhD, the Associate Prof. of thе
Faculty of Sports and Physical Education
276
XV
САВЕТИ, ОДБОРИ
У свим својим активностима, Секретаријат се
ослања и на стручна мишљења експерата из 8
стручних савета, који су формирани према научностручним областима.
Стручни савет за област техничко-технолошких
наука:
1. Проф. др Владимир Катић, редовни професор
Факултета техничких наука, председник
2. Проф. др Петар Докић, редовни професор
Технолошког факултета
3. Проф. др Бранко Шкорић, редовни професор
Факултета техничких наука
4. Доц. др Весна Тумбас, доцент Технолошког
факултета
Стручни савет за област биотехнологије и
пољопривреде:
1. Проф. др Бранко Маринковић, редовни
професор
Пољопривредног
факултета,
председник
2. Проф. др Борислав Кобиљски, научни саветник
3. Проф. др Сава Лазић, научни саветник на
Научном институту за ветеринарство „Нови
Сад“
4. Проф. др Саша Орловић, научни саветник на
ИР Институту за низијско шумарство и животну
средину
Стручни савет за област природно-математичких
наука:
1. Проф. др Анте Вујић, редовни професор
Природно-математичког
факултета,
председник
2. Проф. др Андреја Тепавчевић, редовни
професор Природно-математичког факултета
3. Доц. др Стеван Савић, доцент Природноматематичког факултета
4. Проф. др Срђан Рончевић, ванредни професор
Природно-математичког факултета
5. Проф. др Душан Мрђа, ванредни професор
Природно-математичког факултета
277
3. Prof. Aleksandra Kapamadžija, MD-PhD, the
Associate Prof. of the Faculty of Medicine
4. Veljko Krstonošić, Assist.Prof, MD-PhD, the
Assist.Prof. of the Faculty of Medicine
Legal and Economic Sciences Expert Council:
1. Prof. Gordana Kovaček-Stanić, PhD, the Full Prof.
of the Faculty of Law, the President
2. Prof. Kosta Josifidis, PhD, the Full Prof. of the
Faculty of Economics
3. Prof. Senad Jašarević, PhD, the Full Prof. of the
Faculty of Law
4. Prof. Jelena Birovljev, PhD, the Full Prof. of the
Faculty of Economics
Social Sciences and Humanities Expert Council:
1. Prof. Marija Kleut, PhD, the Full Prof. of the Faculty
of Philosophy, the President
2. Prof. Marija Zotović, PhD, the Associate Prof. of
the Faculty of Philosophy
3. Prof. Lazar Žolt, PhD, the Associate Prof. of the
Faculty of Philosophy
4. Prof. Ira Prodanov Krajišnik, PhD, the Full Prof. of
the Academy of Arts
Environmental Rehabilitation and Protection Expert
Council:
1. Prof. Aleksandra Novakov-Mikić, MD-PhD, the
Full Prof. the Faculty of Medicine, the President
2. Prof. Mile Klašnja, PhD, the Full Prof. of the
Faculty of Technology
3. Prof. Jelena Tričković, Assist. Prof., PhD, the
Assist.Prof. at the Faculty of Sciences
4. Prof. Milan Martinov, PhD, the Full Prof. of the
Faculty of Technical Sciences
Expert Council for Encouraging International
Cooperation:
1. Veljko Krstonošić, Assist. Prof, MD-PhD, the Assist.
Prof. of the Faculty of Medicine, the President
2. Ivan Videnović, Assist. Prof., PhD, the Assist. Prof.
of the Faculty of Physics, Belgrade
278
Стручни савет за област медицинских наука и
физичке културе:
1. Проф. др Марина Јовановић, редовни
професор Медицинског факултета, председник
2. Проф. др Патрик Дрид, ванредни професор
Факултета спорта и физичког васпитања
3. Проф. др Александра Капамаџија, ванредни
професор Медицинског факултета
4. Доц.
др
Вељко
Крстоношић,
доцент
Медицинског факултета
Стручни савет за област правних и економских
наука:
1. Проф. др Гордана Ковачек-Станић, редовни
професор Правног факултета, председник
2. Проф. др Коста Јосифидис, редовни професор
Економског факултета
3. Проф. др Сенад Јашаревић, редовни професор
Правног факултета
4. Проф. др Јелена Бировљев, редовни професор
Економског факултета
Стручни савет за област друштвених и
хуманистичких наука:
1. Проф. др Марија Клеут, редовни професор
Филозофског факултета, председник
2. Проф. др Марија Зотовић, ванредни професор
Филозофског факултета
3. Проф. др Лазар Жолт, ванредни професор
Филозофског факултета
4. Проф. др Ира Проданов Крајишник, редовни
професор Академије уметности
Стручни савет за област уређења и заштите
животне средине:
1. Проф. др Александра Новаков-Микић, редовни
професор Медицинског факултета, председник
2. Проф. др Миле Клашња, редовни професор
Технолошког факултета
3. Доц. др Јелена Тричковић, доцент Природноматематичког факултета
4. Проф. др Милан Мартинов, редовни професор
Факултета техничких наука
Стручни савет за подстицај међународне
сарадње:
1. Доц.
др
Вељко
Крстоношић,
доцент
Медицинског факултета, председник
2. Доц. др Иван Виденовић, доцент Физичког
факултета
279
The Secretariat initiated presentation
of the Annual Dr Zoran Đinđić Award:
The Government of the Autonomous Province of
Vojvodina nominated the following members of the
Awarding Committee for the Annual Dr. Zoran Djindjić
Award for the Best Young Scientist and Researcher:
Prof. Dragoslav Petrović, PhD,
Vice-President of the AP of Vojvodina and
the Provincial Secretary for Science and Technological
Development – the Committee President
Members:
Prof. Vesna Kopitović, PhD,
Provincial Secretary for Health Care, Social Policy and
Demography
Slobodan Puzović, PhD,
Provincial Secretary for Urban Planning, Construction
and Environmental Protection
Prof. Goran Stojanović, PhD,
Deputy Provincial Secretary
Technological Development
for
Science
and
Prof. Miroslav Vesković, PhD,
Rector of the University of Novi Sad
Prof. Pavle Sekeruš, PhD,
Deputy Rector of the University of Novi Sad for Science
and International Cooperation
Prof. Mikloš Biro, PhD,
Full Prof. of the Faculty of Philosophy
Zoran Kovačević, Academician,
President of the Branch of the Serbian Academy of
Sciences and Arts in Novi Sad
Prof. Tamás Korhecz, PhD,
President of the Hungarian National Minority Council
280
Секретаријат је иницирао доделу
Годишње награде „Др Зоран Ђинђић“:
За чланове Одбора за доделу Годишње награде „Др
Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“,
Влада Аутономне Покрајине Војводине је именовала:
Проф. др Драгослав Петровић,
Потпредседник Владе АП Војводине и
покрајински секретар за науку и технолошки развој –
председник Одбора
Чланови:
Проф. др Весна Копитовић,
покрајинска секретарка за здравство, социјалну
политику и демографију
Др Слободан Пузовић,
покрајински секретар за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине
Проф. др Горан Стојановић,
заменик покрајинског секретара
технолошки развој
за
науку
и
Проф. др Мирослав Весковић,
ректор Универзитета у Новом Саду
Проф. др Павле Секеруш,
проректор Универзитета у Новом Саду за науку и
међународну сарадњу
Проф. др Миклош Биро,
редовни професор Филозофског факултета
Академик Зоран Ковачевић,
председник Огранка Српске академије наука и
уметности у Новом Саду
Проф. др Тамаш Корхец,
председник
националног
националне мањине
савета
мађарске
281
XVI
PHOTO-DOCUMENTATION – CHRONOLOGICAL
OVERVIEW OF THE MOST IMPORTANT ACTIVITIES
3.
282
17/01/2013
2.
Description of
Activities
Working meeting
of the Student
Parliament of
the University of
Novi Sad with the
Vice-President
of the APV and
the Provincial
Secretary for
Science and
Technological
Development,
Prof. Dragoslav
Petrović, PhD
24/01/2013
1.
Date
Press Conference
on the University
enrollment
policy with the
Vice-President
of the APV and
the Provincial
Secretary for
Science and
Technological
Development,
Prof. Dragoslav
Petrović, PhD, the
Deputy Provincial
Secretary, Prof.
Goran Stojanović,
PhD and the
Rector of the
University of
Novi Sad, Prof.
Miroslav Vesković
19/02/2013
No.
Participation
in the Round
Table „Action
to Improve IT
Sector in Serbia“
at the Faculty
of Technical
Sciences in Novi
Sad
Photo
XVI
ФОТО-ДОКУМЕНТАЦИЈА – ХРОНОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ АКТИВНОСТИ
3.
17.01.2013.
2.
Одражан
радни састанак
Студентског
парламента
Универзитета у
Новом Саду са
потпредседником
Владе АПВ и
покрајинским
секретаром
за науку и
технолошки
развој, проф.
др Драгослав
Петровић
24.01.2013.
1.
Опис активности
Одржана прес
конференција са
потпредседником
Владе АП
Војводине и
покрајинским
секретаром
за науку и
технолошки
развој, проф.
др Драгослав
Петровић и
замеником
покрајинског
секретара, проф.
др Гораном
Стојановићем
и ректором
Новосадског
универзитета,
проф. др
Мирославом
Весковићем у
вези са уписном
политиком
19.02.2013.
Ред.
Датум
Бр.
Учешће на
округлом столу
„Акција за
унапређење
ИТ у Србији“
на Факултету
техничких наука у
Новом Саду
Илустрација
283
08/03/2013
The conference
to present
the funding
programme of
the Innovation
Fund within the
Innovation Support
Project in Serbia
26/04/2013
Prepared and
signed Contracts
and Decisions on
Refunding Student
Transport in the
Territory of the
AP of Vojvodina,
awarded by
the Provincial
Secretary for
Science and
Technological
Development,
Prof. Dragoslav
Petrović, PhD
6.
29/04/2013
Meeting for
sigining of
contracts on
cofunding
international study
visits within the
project «Campus
Europae»
7.
08/05/2013
Sixth Symposium
‘’InterRegioSci
2013’’
8.
11/05/2013
Fifth Science
Festival held in
Novi Sad
4.
5.
284
08.03.2013.
Одржан скуп
на коме је
представљен
програм
финансирања
Фонда за
иновациону
делатност, у
оквиру Пројекта
подршке
иновацијама у
Србији.
26.04.2013.
Припремљени
и потписани
Уговори и
решења за
регресирање
превоза
студената на
територији АП
Војводина,
које је уручио
потпредседник
Владе АПВ и
покрајински
секретар за науку
и технолошки
развој, проф.
др Драгослав
Петровић
29.04.2013.
Одржан скуп
на коме су
потписани
уговори о
суфинансирању
студијског
боравка
студената у
иностранству у
оквиру пројекта
«Campus
Europae»
7.
08.05.2013.
Организован
Шести научностручни скуп
‘’InterRegioSci
2013’’
8.
11.05.2013.
Одржан пети
Фестивал науке у
Новом Саду
4.
5.
6.
285
16/05/2013
Deputy Provincial
Secretary for
Science and
Technological
Development
, Prof. Goran
Stojanović, PhD
attended the
joint meeting
of the Minister
of Education,
Science and
Technological
Development,
Prof. Žarko
Obradović, PhD
with the republic
and provincial
inspectors for
preschool, primary,
secondary
and university
education
18/06/2013
Meeting with the
President of the
Serbian Academy
of Sciences and
Arts, Prof. Nikola
Hajdin, PhD
11.
05/09/2013
Public debate on
the Draft Law on
Amendments to
the Law on Higher
Education in the
Great Hall of the
Assembly of the
AP of Vojvodina,
jointly organised
and moderated
by Prof. Svetlana
Lukić-Petrović,
PhD and Prof.
Goran Stojanović,
PhD
12.
06/09/2013
Conference
to present two
programmes of the
Innovation Fund
9.
10.
286
16.05.2013.
12.
18.06.2013.
11.
05.09.2013.
10.
Организован
састанак са
Председником
САНУ
академиком,
проф. др
Николом
Хајдином
Одржана јавна
расправа о
Нацрту закона
о изменама
и допунама
Закона о високом
образовању у
великој сали
скупштине АП
Војводина, коју
су заједнички
организовали и
водили проф.
др Светлана
Лукић-Петровић
и проф. др Горан
Стојановић
06.09.2013.
9.
Заменик
покрајинског
секретара
за науку и
технолошки
развој, проф. др
Горан Стојановић
присуствовао
заједничком
састанку
министра
просвете науке
и технолошког
развоја проф.
др Жарка
Обрадовић са
републичким и
покрајинским
инспекторима
за предшколско,
основно,
средње и високо
образовање
Одржан скуп
на коме су
представљена
два програма
Фонда за
иновациону
делатност
287
288
25/09/2013
16.
27/09/2013
15.
30/09/2013
14.
Researchers’
Night opening in
the three cities
of Vojvodina –
Subotica (Prof.
Dragoslav
Petrović, PhD),
Novi Sad (Prof.
Goran Stojanović,
PhD) and
Zrenjanin
Opening of the
Administrative
Building of the
University of Novi
Sad
03/10/2013
13.
Prof. Goran
Stojanović, PhD,
had a guest
appearance in
„Akademac“
show dealing
with student
issues, which was
broadcast on 12
October, 2013 on
RTV1 Channel
Working meeting
of the republic
and provincial
education
inspection
authorities held
at CePTOR
Congress Centre,
Andrevlje and
joint press
conference of the
Vice-President
of the APV,
Prof. Dragoslav
Petrović, PhD,
and the Minister
of Education,
Science and
Technological
Development,
Prof. Tomislav
Jovanović, PhD
25.09.2013.
Проф. др Горан
Стојановић
учествовао
у емисији
Академац,
посвећене
студентима, чије
емитовање је
било 12.10.2013.
на РТВ1
14.
27.09.2013.
Отворена „Ноћ
истраживача“
у три града у
Војводини –
Суботици (проф.
др Драгослав
Петровић),
Новом Саду
(проф. др Горан
Стојановић) и
Зрењанину
15.
30.09.2013.
Отвoрена
централна зграда
Универзитета у
Новом Саду
03.10.2013.
Одржан радни
скуп републичке
и покрајинске
просветне
инспекције у
CePTOR-u на
Андревљу и
организована
заједничка
конференција
за штампу
потпредседника
Владе АПВ проф.
др Драгослава
Петровића
и министра
просвете, науке
и технолошког
развоја проф.
др Томислава
Јовановића
13.
16.
289
12/10/2013
Opening of the
traditional festival
of innovations,
knowledge and
inventiveness
„Tesla Fest“
18.
27/11/2013
Formal ceremony
organised on
the occasion
of awarding
the Lifetime
Achievement
Award, the
prestigious
recognition award
presented to
outstanding prof.s
and scientists in
Vojvodina. This
traditional award
is every year
presented by
the Association
of University
Prof.s and
Scientists under
the auspices of
the Provincial
Secretariat for
Science and
Technological
Development of
the Government of
Vojvodina
19.
20/12/2013
Annual Dr Zoran
Đinđić awards
17.
290
12.10.2013.
Отворен
традиционални
фестивал
иновација, знања
и стваралаштва
„Тесла фест“
18.
27.11.2013.
Одржана свечана
академија
поводом уручења
«Награде за
животно дело»,
престижног
признања које
се додељује
истакнутим
професорима
и научницима у
Војводини. Ово
традиционално
признање сваке
године додељује
Удружење
универзитетских
наставника и
научника, под
покровитељством
Покрајинског
секретаријата
за науку и
технолошки
развој Владе
Војводине
19.
20.12.2013.
Додела награда
„Др Зоран
Ђинђић“ за 2013.
годину
17.
291
XVII
Team of Associates of Prof. Dragoslav Petrović,
PhD, the Vice President of the Government of the
AP of Vojvodina and the Provincial Secretary for
Science and Technological Development
Prof. Goran Stojanović, PhD
Deputy Provincial Secretary
for Science and Technological
Development
[email protected]
gov.rs
021/487-45-57
Prof. Miladin Avramov, PhD
Assistant Provincial Secretary
for Technological Development
[email protected]
gov.rs
021/487-46-35
Biljana Juribašić
Assistant Provincial Secretary
for Science
[email protected]
gov.rs
021/487-46-36
Jozef Kabok, PhD
Assistant Provincial Secretary
[email protected]
021/487-45-15
292
XVII
Сараднички тим, проф. др Драгослава Петровића,
потпредседникa Владе АП Војводине и
покрајинског секретара за науку и технолошки
развој
Проф. др Горан Стојановић
Заменик покрајинског
секретара за науку и
технолошки развој
[email protected]
gov.rs
021/487-45-57
Проф. др Миладин
Аврамов
Помоћник покрајинског
секретара за технолошки
развој
[email protected]
gov.rs
021/487-46-35
Биљана Јурибашић
Помоћник покрајинског
секретара за науку
[email protected]
gov.rs
021/487-46-36
Др Јожеф Кабок
Помоћник покрајинског
секретара
[email protected]
021/487-45-15
293
Dragica Koldžin, PhD
Independent Expert Associate
(Level 1) for Interregional and
International Cooperation
[email protected]
gov.rs
021/487-45-76
Branka Šimić
Independent Expert Associate
for Legal Affairs
[email protected]
021/487-45-50
Ivana Momčilović
Independent Expert Associate
in the Field of Technical and
Technological Sciences
[email protected]
gov.rs
021/487-45-50
Aleksandar Mihajlov
Senior Expert Associate
for Application of Scientific
Results and Innovations
aleksandar.mihajlov@
vojvodina.gov.rs
021/487-45-75
294
Др Драгица Колџин
Самостални стручни
сарадник I за
међурегионалну и
међународну сарадњу
[email protected]
gov.rs
021/487-45-76
Бранка Шимић
Самостални стручни
сарадник за правне послове
[email protected]
021/487-45-50
Ивана Момчиловић
Самостални стручни
сарадник за област техничкотехнолошких наука
[email protected]
gov.rs
021/487-45-50
Александар Михајлов
Виши стручни сарадник за
примену научних резултата и
иновација
aleksandar.mihajlov@
vojvodina.gov.rs
021/487-45-75
295
Marta Đukić
Expert Associate in the
Field of Social Sciences and
Humanities
[email protected]
021/487-46-33
Nataša Živković
Expert Associate in the Field of
Medical Sciences and Physical
Education
[email protected]
gov.rs
021/487-47-95
Ljiljana Kostić-Stefanović
Independent Expert Associate
(Level 2) for Financial Affairs in
the Field of Science
[email protected]
021/487-45-70
Vera Medić, PhD
Independent Expert Associate
(Level 2) for Financial Affairs
in the Field of Technological
Development
[email protected]
021/487-45-70
296
Марта Ђукић
Стручни сарадник за област
друштвених и хуманистичких
наука
[email protected]
021/487-46-33
Наташа Живковић
Стручни сарадник за област
медицинских наука и
физичку културу
[email protected]
gov.rs
021/487-47-95
Љиљана КостићСтефановић
Самостални стручни
сарадник II за финансијске
послове у области науке
[email protected]
021/487-45-70
Др Вера Медић
Самостални стручни
сарадник II за финансијске
послове у области
технолошког развоја
[email protected]
021/487-45-70
297
Nataša Trivunović
Senior Expert Associate for
Financial Affairs
[email protected]
gov.rs
021/487-47-95
Danijela Čulić
Expert Associate for Monitoring
of Project Implementation
Programmes and Coordination
of Technical Services
[email protected]
rs
021/487-46-41
Srđan Avramov
Expert Associate for Scientific
and Technological Information
[email protected]
gov.rs
021/487-45-13
Borislav Jekić
Expert Associate for Information Systems
[email protected]
021/487-45-13
298
Наташа Тривуновић
Виши стручни сарадник за
финансијске послове
[email protected]
gov.rs
021/487-47-95
Данијела Чулић
Стручни сарадник за
праћење програма
реализације пројеката и
кординацију стручних служби
[email protected]
rs
021/487-46-41
Срђан Аврамов
Стручни сарадник за научнотехнолошке информације
[email protected]
gov.rs
021/487-45-13
Борислав Јекић
Стручни сарадник за
информационе системе
[email protected]
021/487-45-13
299
Milenko Puhača
Independent Expert Associate
(Level 2) for Academic Studies
at Higher Education Institutions
Founded by the State
[email protected]
gov.rs
021/487-45-62
Željka Bojanić, PhD
Independent Expert Associate
(Level 2) for Academic Studies
at Higher Education Institutions
Not Founded by the State
[email protected]
rs
021/487-45-19
Klara Tot Glemba, PhD
Independent Expert Associate
(Level 2) for Academic Studies
[email protected]
021/487-45-64
Branko Vidicki, PhD
Independent Expert Associate
(Level 1) for Vocational Studies
[email protected]
rs
021/487-45-62
300
Mиленко Пухача
Самостални стручни
сарадник II за академске
студије на високошколским
установама чији је оснивач
држава
[email protected]
gov.rs
021/487-45-62
Др Жељка Бојанић
Самостални стручни
сарадник II за академске
студије на високошколским
установама чији оснивач није
држава
[email protected]
rs
021/487-45-19
Др Клара Тот Глемба
Самостални стручни
сарадник II за академске
студије
[email protected]
021/487-45-64
Др Бранко Видицки
Самостални стручни
сарадник I за струковне
студије
[email protected]
rs
021/487-45-62
301
Marina Ristić
Independent Expert Associate
(Level 2) for Student
Accommodation
[email protected]
021/487-45-19
Mila Dobanovački
Independent Expert Associate
(Level 1) – Inspector for
Academic Studies at Higher
Education Institutions Not
Founded by the State
[email protected]
gov.rs
021/487-42-61
Svetlana Popmihajlov
Zeremski
Independent Expert Associate
(Level 1) – Inspector for
Academic Studies at Higher
Education Institutions Founded
by the State
[email protected]
gov.rs
021/487-48-80
Dragana Kosovac
Independent Expert Associate
(Level 1) – Inspector for
Academic Studies at Higher
Education Institutions Founded
by the State
[email protected]
gov.rs
021/487-47-12
302
Марина Ристић
Самостални стручни
сарадник II за студентски
стандард
[email protected]
021/487-45-19
Мила Добановачки
Самостални стручни
сарадник I – инспектор
за академске студије на
високошколским установама
чији је оснивач држава
[email protected]
gov.rs
021/487-42-61
Светлана Попмихајлов
Зеремски
Самостални стручни
сарадник I – инспектор
за академске студије на
високошколским установама
чији је оснивач држава
[email protected]
gov.rs
021/487-48-80
Драгана Косовац
Самостални стручни
сарадник I – инспектор
за академске студије на
високошколским установама
чији је оснивач држава
[email protected]
gov.rs
021/487-47-12
303
Jelica Radaković
Independent Expert Associate
(Level 1) – Inspector for
Vocational Studies
[email protected]
gov.rs
021/487-42-63
Dragan Kržić
Independent Expert Associate
(Level 2) for Material and
Financial Affairs in the Field of
Higher Education
[email protected]
021/487-48-81
Jelena Kovačević Sudarov
Independent Expert Associate
Monitoring of Project
Implementation Programmes
and Coordination of Technical
Services in the Field of Higher
Education
[email protected]
gov.rs
021/487-45-57
304
Јелица Радаковић
Самостални стручни
сарадник I – инспектор за
струковне студије
[email protected]
gov.rs
021/487-42-63
Драган Кржић
Самостални стручни
сарадник II за материјално финансијске послове у
области високог образовања
[email protected]
021/487-48-81
Јелена Ковачевић Сударов
Самостални стручни
сарадник за праћење
програма реализације
пројеката и кординацију
стручних служби у области
високог образовања
[email protected]
gov.rs
021/487-45-57
305
CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
001.89(497.113)”2013”
354.32(497.113) ”2013”
ПОКРАЈИНСКИ секретаријат за науку и технолошки развој
(Нови Сад)
Активности у Покрајинском секретаријату за науку и
технолошки развој 2013 / Република Србија, Аутономна Покрајина
Војводина, Влада АП Војводине, Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој = Activities in Provincial Secreteriat for Science
and Technological Development in 2013 / The Republic of Serbia,
The Autonomous Province of Vojvodina, Provincial Secreteriat for
Science and Technological Development. - Нови Сад : Покрајински
секретаријат за науку и технолошки развој, 2013 (Нови Сад :
Управа за заједничке послове покрајнских органа, Одсек за послове
штампарије). - 306 стр. : илустр. ; 23 cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 3.000.
ISBN 978-86-907849-8-1
I. Provincial Secreteriat for Science and Technological Development
(Нови Сад) в. Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој (Нови Сад)
а) Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (Нови
Сад) - Активности - 2013
COBISS.SR-ID 282359815
Download

ovde - Vojvodina