АКТИВНОСТИ
У НАУЦИ И ТЕХНОЛОШКОМ РАЗВОЈУ 2012.
АCTIVITIES
IN SCIENCE AND ТЕCHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN 2012
Издавач:
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Телефони: +381 21 487 46 41
Факс: +381 21 456 044
Интернет адреса: http://apv-nauka.ns.ac.rs
e-mail: [email protected]
За издавача :
Проф. др Драгослав Петровић
Потпредседник Владе АП Војводине и
покрајински секретар за науку и технолошки развој
Уређивачки одбор:
Проф. др Горан Стојановић, председник
Др Драгица Колџин
Биљана Јурибашић
Александар Михајлов
Бранка Шимић
Ивана Момчиловић
Марта Ђукић
Наташа Живковић
Publisher:
PROVINCIAL SECRETARIAT FOR SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
Phone: +381 21 487 46 41
Fax: +381 21 456 044
Internet address: http://apv-nauka.ns.ac.rs
e-mail: [email protected]
On behalf of the Publisher:
Prof. Dr Dragoslav Petrović,
Vice-President of the Government of AP Vojvodina and
Provincial Secretary for Science and Technological Development
Editorial Board:
Prof. Dr Goran Stojanović, Chairman
Dr Dagica Koldžin
Biljana Juribašić
Aleksandar Mihajlov
Branka Šimić
Ivana Momčilović
Marta Đukić
Nataša Živković
Translations into English: Prof. Dr Luka Bjelica
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Влада АП Војводине
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Republic of Serbia
Autonomous Province of Vojvodina
Government of the AP Vojvodina
PROVINCIAL SECRETARIAT FOR SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
АКТИВНОСТИ
У НАУЦИ И ТЕХНОЛОШКОМ РАЗВОЈУ 2012.
АCTIVITIES
IN SCIENCE AND ТЕCHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN 2012
Нови Сад, децембар, 2012.
Novi Sad, December 2012
Contents
pages
THE RIGHT TO THE FIRST CHANCE .......................................................................... 6
COOPERATION PRODUCES RESULTS ..................................................................... 10
I
SCIENCE AND TECHNOLOGICAL development
Activities of the Secretariat that marked 2012 .............................................. 14
II
LEGAL FRAMEWORK ................................................................................................. 20
III
PROJECTS RESULTING FROM THE PUBLIC COMPETITION ........................... 22
IV
SHORT-TERM PROJECTS OF SPECIAL INTEREST FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN THE AUTONOMOUS PROVINCE OF AP VOJVODINA .. 84
V
THE RIGHT TO THE FIRST CHANCE ........................................................................ 90
VI
THE DATABASES ...................................................................................................... 100
VII
АCTIVITIES ON THE IMPROVEMENT
OF LIFE AND WORK CONDITIONS OF THE RESEARCHERS ....................... 102
VIII
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS IN VOJVODINA ..................... 106
IX
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS AND ADVANCED TRAINING
ABROAD ............................................................................................................... 120
X
INTERNATIONAL AND INTERREGIONAL COOPERATION ................................ 152
XI
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT – NEW PLANTS ......................................... 200
XII
REALIZATION OF THE PROGRAM E-VOJVODINA IN 2012 ....................... 204
XIII
AWARDS OF THE SECRETARIAT ......................................................................... 212
XIV
PROTOCOLS, AGREEMENTS, CONTRACTS ....................................................... 216
XV
THE SECRETARIAT AND PRESENTATION OF THE RESEARCH RESULTS ... 220
XVI
COUNCILS, BOARDS .............................................................................................. 222
XVII
PHOTO-DOCUMENTATION, VISITS ..................................................................... 228
XVIII
TEAM OF ASSOCIATES OF PROF. DRAGOSLAV PETROVIĆ, PHD,
THE PROVINCIAL SECRETARY
FOR SCIENCE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ............................ 234
4
С
А
д
Р Ж А Ј
strana
ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ ........................................................................................... 7
САРАДЊОМ ДО РЕЗУЛТАТА ................................................................................... 11
I
НАУКА И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Aктивности секретаријата које су обележиле 2012. ............................ 15
II
НОРМАТИВНА УРЕЂЕНОСТ ................................................................................... 21
III
ПРОЈЕКТИ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ..................................................................... 23
IV
КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ................................. 85
V
ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ ......................................................................................... 91
VI
БАЗЕ ПОДАТАКА ..................................................................................................... 101
VII
АКТИВНОСТИ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА РАДА И ЖИВОТА
ИСТРАЖИВАЧА .................................................................................................. 103
VIII
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ВОЈВОДИНИ ............................................... 107
IX
НАУЧНО-СTРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
У ИНОСTРАНСTВУ ............................................................................................ 121
X
МЕЂУНАРОДНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА ..................................... 153
XI
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ – НОВИ ПОГОНИ ....................................................... 201
XII
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА Е-ВОЈВОДИНА У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ .......... 209
XIII
НАГРАДЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ................................................................................... 213
XIV
ПРОТОКОЛИ, СПОРАЗУМИ, УГОВОРИ ............................................................. 217
XV
СЕКРЕТАРИЈАТ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА ............... 221
XVI
САВЕТИ, ОДБОРИ .................................................................................................. 223
XVII
ФОТО-ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПОСЕТЕ ................................................................. 228
XVIII
САРАДНИЧКИ ТИМ, ПРОФ. ДР ДРАГОСЛАВА ПЕТРОВИЋА,
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА НАУКУ
И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ................................................................................ 234
5
THE RIGHT TO THE FIRST CHANCE
The development of science
and technology has been
and will remain a top priority of the Government of
AP Vojvodina in all segments
of its activity and structure
of the economic and social
organization created by it.
This attitude towards scientific
research has brought about a
wide spectrum of undeniably
important and high-quality results.
Concerning the activities in 2012, I would like to point
out three essential segments:
There are 176 international projects that are currently
in the process of realization, and in relation to this it
is necessary to emphasize that for each dinar invested
into these projects over the last four years the gain
was 13 dinars. Thanks to these projects, our institutions
obtained a sum of about EUR 15 million, and thanking
to these projects, we could sign contracts for 74 new
projects. We want to use all the potentials of the IPA
projects, all the potentials of TEMPUS projects, and
when the general IPA projects are concerned the
efficiency of Vojvodina is seen from the fact that of
all the projects involving Serbia more than 80% are
realized on the territory of Vojvodina. This shows how
successful we were, i.e. that we knew how to write
proposals, knew how to prepare the documentation,
knew how to lobby, and knew how to use the money.
This is the model that will enable us to attract foreign
investors. The development of science and the development of technology are indispensable for achieving competitiveness with other countries, with other
economies, under the conditions of the crisis, and
each new project is important, especially the projects
involving science from one side, economy from the
second side, and the state administration from the
third side.
Every community committed to the development
has to rely upon those who know the most and who,
by their painstaking work, earned their diplomas.
Through the action “The Right to the First Chance” we
engaged 26 PhD title holders, as we do not want any
of them in Vojvodina to be unemployed. The Provincial
Government earmarked for this action RSD 40 million
6
ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ
Развој науке и технологије је био и остаје приоритет
Покрајинске владе у свим сегментима њеног деловања и структури привредне и друштвене организације коју она креира. Такав однос према научној
делатности довео је до широког спектра неспорних,
значајних и квалитетних резултата.
У 2012. години желео бих да истакнем три битна
сегмента:
У току је реализација 176 међународних пројеката,
важно је нагласити да смо у протекле четири
године на 1 уложени динар у овакве пројекте
остварили 13 динара, дакле 13 пута већу добит.
Негде око 15 милиона евра је добит коју су добиле
наше научне институције и захваљујући овим
пројектима потписујемо нова 74 пројекта. Хоћемо
да искористимо све потенцијале IPA пројеката,
све потенцијале TEMPUS пројеката, а када су
општи IPA пројекти у питању податак колико је
Војводина успешна говори и чињеница да преко
80% IPA пројеката који су били намењени Србији
је реализовано на територији Војводине. То говори
о томе колико смо били успешни, да смо знали
да конкуришемо, да смо знали да припремимо
документацију, да смо знали да лобирамо и да смо
знали да реализујемо средства. То је модел који
ће нам омогућити да привучемо нове инвеститоре.
Развој науке, развој технологије јесте неопходан
да би смо били компетитивни, дакле да би смо се
такмичили са другим земљама, са другим привредама у условима кризе, сваки нови пројекат је
значајан, посебно пројекат који укључује науку са
једне стране, привреду са друге стране и државну
администрацију са треће стране.
Свака заједница, која жели да се развија мора
да се ослони на оне који највише знају и који су
дугогодишњим мукотрпним радом стицали своје
дипломе. Ми смо кроз акцију „Право на прву шансу“
ангажовали 26 доктора наука, јер не желимо да
дозволимо да ниједан од њих буде назапослен у
Војводини. Покрајинска влада у ову акцију уложила
је 40 милиона динара, како би она трајала годину
дана и са овом акцијом ми нећемо стати, него је
настављамо и следеће године, зато што морамо да
се развијамо и напредујемо, а у томе ће нам највише
помоћи они, који то знају, јер су пуно тога уложили
7
to make it last one year. But we will not stop with this
action, we will continue it in the next year too, because
we must to develop and progress, and in this endeavor
the greatest support can come from those who know,
as they put into a lot of efforts in their education,
progress, science, and thus earned the highest scientific
degrees.
Of exceptional importance to the AP Vojvodina is the
project “Campus Europea”, as it is based on the main
principles of the Bologna Declaration and as such
represents its concrete realization, as well as because
of the fact that the University of Novi Sad is the only
representative of Serbia in this project. There is no
anything more beneficial to a university student than
to spend a year studying in another country, in another
language, to gain new knowledge and experience, to
know his/her peers, to get insight into new knowledges,
new technologies, new achievements in science all
over our continent. Such young people will spend their
working lives in the conditions in which Serbia will be
a member of EU, because of that the project “Campus
Europae” does not prepare only a new Vojvodina and
Serbia elite, but the European elite – people who will
speak several languages, who will know more than other
people do, people who in their education achieved top
results, since the precondition for the support of the
Provincial Government was the average grade above
9,5. This is by itself a testimony that we are creating
the scientific elite that will bear on their shoulders the
future of this country in the decades to come.
Dr Bojan Pajtić
President of the Government
of AP Vojvodina
8
у своје образовање, напредак, науку и тиме стекли
највише академско звање.
Од изузетног значаја за АП Војводину јесте пројекат
«Campus Europae», будући да се заснива на главним
начелима Болоњске декларације и као такав
представља њену конкретну реализацију, као и због
чињенице да је Универзитет у Новом Саду једини
представник Србије у овом пројекту. Не постоји
ништа корисније за студента универзитета од
могућности да годину дана студира у другој земљи,
на другом језику, да стиче нова знања и искуства,
упознаје своју генерацију и да има увид у то шта
су нова знања, нове технологије, нова достигнућа
у науци широм нашег континента. Цео свој радни
век провешћете у условима у којима ће Србија бити
чланица Европске уније, зато пројекат «Campus
Europae» не производи само војвођанску и српску
елиту, него европску елиту – људе који ће говорити
више језика, знати више него што знају други, људе
који су и у досадашњем образовању показали
врхунске резултате. Услов за подршку Покрајинске
владе био је просек изнад 9,5. То већ говори да
стварамо једну научну елиту која ће на својим
плећима носити будућност ове земље деценијама
које су пред нама.
Др Бојан Пајтић
Председник Владе
АП Војводине
9
COOPERATION PRODUCES RESULTS
In the area of science and
technological development,
the year 2012 was especially
marked by a remarkable
expansion of international
cooperation.
In the frame of the intensive
and comprehensive intenational cooperation, 56
new projects were co-funded and obtained logistic
support, of which even 13
projects were from the FP7
program. Besides, 176 projects related to the various
forms of international cooperation with institutions
from 45 countries were approved for co-funding. It
should be pointed out that even 74 projects were
started in 2012. In the frame of the projects of crossborder, the sum of RSD 32,000,000 was earmarked for
covering the expenses of participation and pre-funding
of 20 approved projects.
By relying on the resources of the European Investment
Bank and with a significant participation of the resources from the budget of the AP Vojvodina, it was
possible to enter the final stage of the construction
of the Central Building of the University of Novi Sad
and complete the first phase of the construction of the
Multidisciplinary Technological Park in Novi Sad.
The Government of the AP Vojvodina realized in 2012
the action entitled “The Right to the First Chance”,
with the aim to ensure the jobs for all experts having
a PhD degree. Through the public invitation, and in
cooperation with the research institutions in Vojvodina,
it was possible to constitute 26 projects and thus
achieve the preset goal in full.
The continuation of the activities related to the
construction of new technology plants resulted in
the approval of resources for co-funding of eight new
plants for application of new technologies, as well as
the startup of ten new small and medium enterprises.
The total value of these investments amounted to
RSD 584,161,553, and the Secretariat for Science
and Technological Development earmarked RSD
210,000,000. These programs ensured the jobs for 725
new workers.
10
САРАДЊОМ ДО РЕЗУЛТАТА
Протеклу 2012. годину у области науке и технолошког
развоја у АП Војводини посебно је обележило
изузетно проширење међународне сарадње.
У оквиру интензивнe и свеобухватнe међународнe
сарадњe, суфинансирана је и дата логистичка
подршка за пријаву 56 нових пројеката, од којих је
чак 13 у оквиру програма ФП7. Поред тога, одобрено
је суфинансирање 176 пројеката везаних за разне
облике међународне сарадње са институцијама из
45 земaљa. Треба истаћи да је чак 74 пројеката први
пут стартовало у 2012. години. У оквиру пројеката
прекограничне сарадње (CBC), обезбеђена су средства у висини 32.000.000.00 динара, за учешће у
трошковима партиципације и предфинансирања 20
одобрених пројеката.
Уз ослањање на средства Европске инвестиционе
банке и значајно учешће средстава из буџета АП
Војводине ушло се у завршну фазу изградње Централне зграде Универзитета и завршена је прва
фаза изградње мултидисциплинарног технолошког
парка у Новом Саду.
Влада АП Војводине је у 2012. години реализовала
акцију под називом „Право на прву шансу“, са циљем
да се обезбеде радна места за све стручњаке који
имају звање доктора наука. Путем јавног позива и
у сарадњи са истраживачким институцијама широм Војводине, конституисано је 26 пројеката и
практично у целини реализован постављени циљ.
Наставак активности везаних за изградњу погона
високих технологија резултирао је са одобравањем
средстава за суфинансирање 8 погона за примену
нових технологија, као и започињање производње
у 10 нових малих и средњих предузећа. Укупна
вредност ових инвестиција износи 584.161.553,42
динара, а Секретаријат за науку и технолошки развој
је непосредно уложио 210.000.000,00 динара. Кроз
ове програме обезбеђено је отварање 725 нових
радних места.
У 2012. години настављена је реализација четворогодишњег циклуса научно-истраживачких пројеката
у свим научним пољима. У оквиру 86 редовних
пројеката ангажовано је 640 истраживача, из свих
истраживачких институција са подручја Покрајине.
На основу посебног јавног позива прихваћено је
финансирање и 24 краткорочних пројеката од по11
In 2012, the realization of the four-year cycle of
scientific-research projects in all scientific areas was
successfully continued. In the frame of 86 regular
projects there were engaged 640 researchers from all
research institutions from the territory of the Province.
Based on a particular public invitation, 24 short-term
projects of special importance for the sustainable
development of the AP Vojvodina were accepted for
funding.
The Provincial Secretariat for Science and Technological
Development has continued its collaboration with the
University of Novi Sad and with all of its faculties. However, of a greatl significance was also the collaboration
with the other scientific research institutions such as the
Scientific Institute of Food Technologies, the Institute
of Lowland Forestry and Environment, the Institute of
Field Crops and Vegetables, the Institute of Veterinary
Medicine, Matica Srpska and Slovak Matica, the Novi
Sad Branch of the Serbian Academy of Sciences and
Arts, the Vojvodina Academy of Sciences and Arts,
private faculties, and vocational colleges from the
territory of the AP Vojvodina.
Finally, the Secretariat financed the participation of
176 researchers at the international scientific and
professional meetings abroad, as well the organization
of 74 scientific meetings in Vojvodina.
Prof. Dragoslav Petrović, Phd
Provincial Secretary for Science
and Technological Development
12
себног интереса за одрживи развој АП Војводине.
Настављена је интензивирана сарадња Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој са
Универзитетом у Новом Саду и свим његовим факултетима. Међутим, изузетан значај имала је
сарадња и са другим научним и истраживачким
организационим јединицама: Научним институтом
за прехрамбене технологије, Институтом за низијско
шумарство и животну средину, Институтом за ратарство и повртарство, Институтом за ветерину, са
Матицом српском и Матицом словачком, Огранком
Српске академије наука и уметности у Новом
Саду, Војвођанском академијом наука и уметности,
приватним факултетима и високим струковним
школама са територије покрајине.
Финансирано је учешће 178 истраживача на међународним научним и стручним скуповима у иностранству, као и организација 74 научна скупа у
Војводини.
Проф. др Драгослав Петровић
Покрајински секретар за науку
и технолошки развој
13
I
SCIENCE AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT
Activities of the Secretariat
that marked 2012
Like in the previous seven years, the activities of
the Secretariat in 2012 were directed toward the
further support of the progress in science and
technological development in the AP Vojvodina and
bringing them closer to the European standards.
The plants for the application of new technologies
were co-funded in continuation. The support to
scientific research was realized through the funding
of regional projects, short-term projects of special
interest for sustainable development, projects
from the action “The Right to the First Chance”, cofunding of the international scientific cooperation,
support to advanced training abroad, and through
the organization of scientific and professional
meetings.
The financial resources for science in the budget of AP
Vojvodina in the absolute numbers were:
– RSD 43,226,281 in 2004,
– RSD 129,286,198 in 2005,
– RSD 379,425,989 in 2006,
– RSD 1,389,976,532 in 2007,
– RSD 1,120,570,368 in 2008,
– RSD 650,677,427 in 2009,
– RSD 802,827,775 in 2010
– RSD 685.454.786 in 2011 and
– RSD 666.579.147 in 2012.
14
I
НАУКА И ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ
Aктивности секретаријата
које су обележиле 2012.
Aктивности Секретаријата у 2012. години, као и у
протеклих осам година, биле су усмерене према
даљем подстицају развоја науке и технолошког
развоја у АП Војводини, као и њиховом приближавању европским стандардима. Настављено
је суфинасирање погона за примену нових технологија. Подршка научно-истраживачком раду
остварена је финансирањем регионалних пројеката, краткорочних пројеката од посебног
интереса за одрживи развој, пројеката из акције „Право на прву шансу“, суфинансирањем
међународне сарадње у области науке, подршком стручног усавршавања у иностранству и
организацијом научно-стручних скупова.
2007
2008
2010
2009
2011 2012
2006
2005
2004
Средства за науку у буџету АП Војводине, у апсолутним бројевима, износила су:
– 43.226.280,70 динара у 2004. години,
– 129.286.197,58 динара у 2005. години,
– 379.425.989,44 динара у 2006. години
– 1.389.976.531,82 динара у 2007. години,
– 1.120.570.368,46 динара у 2008. години,
– 650.677.427,46 динара у 2009. години,
– 802.827.775,00 динара у 2010. години,
– 685.454.786,00 динара у 2011. години и
– 666.579.146,60 динара у 2012. години.
15
In 2012, the Secretariat initiated or continued the
following activities:
– Patronage of the fourth “Science Festival” in Novi
Sad;
– Continuation of the support to the project
“Researchers’ Night”,
– Continuation of the co-funding of the plants for
the application of new technologies in economy –
8 new plants were approved for co-funding, whose
investment value is RSD 584,161,553, ensuring the
jobs for 725 workers. The sum earmarked by the
Secretariat for supporting new plants was RSD
210,000,000.
– In the frame of the international cooperation,
56 applications for the EU international projects,
where the priority was given to the application for
the FP7;
– The database of scientific reasearchers was
upgraded; the data in the researchers’ files (whose
current number is 3804), were updated and made
accessible on-line, making this important database
on scientific production correct on a daily basis;
– Continuation of the financing of the project
of importance for science and technological
development of the AP Vojvodina, in total of 86
projects in seven scientific areas;
– Continuation of the finacing of the projects of
special interest for the sustaianable development
of the AP Vojvodina, in total 24 short-term
projects;
– Continuation of the co-funding of the activities of
international cooperation of the scientific-research
organizations, in total 176 international projects;
– The Secreatariat financed 26 projects from the
action “The Right to the First Chance”;
– The results of the research projects that were cofunded by the Secretariat were presented by the
researchers at the scientific-professional meetings
in 43 countries of the world, and their participation
was also co-financed by the Secreatariat;
– The accessibility of scientific results and exchange
of scientific experience and knowledge was
supported by co-funding organization of scientific-professional meetings in all scientific areas
and disciplines;
– Continued activities of co-funding the jobs for the
researchers – returnees from abroad;
16
У 2012. години, Секретаријат је иницирао следеће
активности:
– Покровитељство четвртог „Фестивала науке“ у
Новом Саду;
– Наставак подршке пројеката „Ноћ истраживача“,
– Настављено је суфинансирање погона за примену нових технологија у привреди – одобрено
је 8 нових погона, чија је инвестициона вредност 584.161.553,42 динара, и обезбеђен посао
за 725 радника. Уложена средства Секретаријата у нове погоне износе 210.000.000,00 динара;
– У оквиру међународне сарадње, подржао 56
апликација предлога пријава међународних
пројеката по програмима Европске уније, при
чему су приоритет имале пријаве за програме
FP7;
– База података о научном кадру је унапређена,
уведено је ажурирање података у научним картонима истраживача – (којих има до сада 3804),
путем „on-line“ приступа, што ову значајну базу
података о научној продукцији чини свакодневно актуелизираном;
– Настављено је финансирање пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине,
укупно 86 редовних пројеката у 7 научних
области;
– Настављено је пројектно финансирање пројеката од посебног итереса за одрживи развој
у АП Војводини, укупно 24 краткорочних пројеката;
– Настављено је суфинансирање активности међународне сарадње научно-истаживачких организација, укуно 176 међународних пројеката;
– Секретаријат је финансирао 26 пројеката из
акције „Право на прву шансу“;
– Резултате истраживања пројеката које је суфинансирао Секретаријат, презентовали су истраживачи на научно-стручним скуповима у 43
земље света, чије је учешће Секретаријат, такође, суфинансирао;
– Доступност научних резултата и разменa научних искустава и знања, подстицани су и суфинансирањем организовања научно-стручних
скупова, у свим научним областима и дисциплинама;
17
– Continuation of the construction of the Central
Building of the University of Novi Sad.
– Continuation of the co-funding of cultural, artistic,
scientific and publishing activities of the Slovak
Matica;
– Continuation of the co-funding of the activities of
the Branch of the Serbian Academy of Science and
Arts;
– Continuation of the co-funding of scientificresearch projects of the Matica Srpska;
– The Secretariat co-funded the mounting of a
system with heating cables in the gutters on the
Matica Srpska building;
– Continuation of the co-funding of the projects of
inter-regional and international cooperation in
which participate research institutions from about
50 countries, mainly from Europe;
– Awarding the “Dr Zoran Djindjić Award to the Best
Young Researcher”, the “Dr Zoran Djindjić Award for
the best diploma work, graduate work in graduate
academic studies – master/MSc thesis, in the area
of philosophical and sociological sciences”, as well
as the award to the best student of the University
of Novi Sad;
– In its activities, the Secreatariat relied upon the
expert’s opinion of the members of its expert
councils.
18
– Настављене су активности „суфинансирање
радних места истраживача – повратника из
иностранства“;
– Наставак изградње Централне зграде Универзитета у Новом Саду;
– Наставак суфинансирања културно-уметничких, научних и издавачких активности Матице
словачке у 2012. години;
– Наставак суфинансирања активности Огранка
САНУ у 2012. години;
– Наставак суфинансирања научно-истраживачких пројеката Матице српске у 2012. години;
– Секретаријат је у 2012. години суфинансирао
постављање система са грејним кабловима у
олуке на згради Мaтице српске;
– Настављено је суфинансирање пројеката међурегионалне и међународне сарадње, на којима
учествују и истраживачке институције из oко
50, углавном европских земаља;
– Додељена је награда „Др Зоран Ђинђић” за
најбољег младог истраживача, награда „Др
Зоран Ђинђић” за најбољи дипломски рад,
завршни рад на мастер академским студијама
или магистарски рад из области филозофских
и социолошких наука као и награда најбољем
студенту Универзитета у Новом Саду;
– Секретаријат се у својим активностима ослања
на научно-стручно мишљење чланова стручних
савета.
19
II
LEGAL FRAMEWORK
The legal frameworks for the realization of the Secretariat activities make the corresponding books of
rules.
The rulebooks and the corresponding accompanying
forms can be found on the web site of the Secretariat:
(www.apv-nauka.ns.ac.rs), and these are:
– The Rulebook on the criteria for co-funding
the projects of importance for science and
technological development of the AP Vojvodina,
– The Rulebook on the criteria for co-funding shortterm projects of special interest for a sustainable
development in the AP Vojvodina,
– The Rulebook on the criteria for co-funding the
organization of scientific-professional meetings ,
– The Rulebook on the criteria for co-funding
participation of the researchers in scientific and
professional meetings and advanced training
abroad of researchers and students with
distinguished achievements,
– The Rulebook on the criteria for co-funding activities in the frame of international cooperation,
– The Rulebook on the criteria for funding and cofunding the awards for the achievements in the
area of science and technological development,
– The Rulebook on the criteria for the realization of
the annual award “Dr Zoran Djindjić” to the young
scientist and researcher
– The Rulebook on the realization of the action “The
Right to the First Chance“,
– The Rulebook on the criteria for co-funding the
plants for the application of new technologies in
the AP Vojvodina, and
– The Rulebook on the criteria for co-funding the
employment of the researchers – returnees from
abroad.
20
II
НОРМАТИВНА УРЕЂЕНОСТ
Секретаријат оперативно реализује активности, на
основу правилника.
Правилници и одговарајући пратећи обрасци,
налазе се на сајту Секретаријата:
(www.apv-nauka.ns.ac.rs), а то су:
– Правилник о критеријумима за финансирање
пројеката од значаја за науку и технолошки
развој АП Војводине;
– Правилник о критеријумима за финансирање
краткорочних пројеката од посебног интереса
за одрживи развој у АП Војводини;
– Правилник о критеријумима за суфинансирање
организовања научно-стручних скупова;
– Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима, усавршавањима и боравку у иностранству научноистраживачких радника и студената који су
показали посебне резултате;
– Правилник о критеријумима за суфинансирање
активности међународне сарадње;
– Правилник о критеријумима за финансирање и
суфинансирање награда за достигнућа у области науке и технолошког развоја;
– Правилник о критеријумима и мерилима за
реализацију годишње награде „Др Зоран Ђинђић“ за младог научника и истраживача;
– Правилник за реализацију акције „Право на
прву шансу“;
– Правилник о критеријумима за суфинансирање погона за примену нових технологија у АП
Војводини и
– Правилник о критеријумима за суфинансурање
радних места истраживача-повратника из иностранства.
21
III
PROJECTS RESULTING FROM THE
PUBLIC COMPETITION
The public competition for co-funding of the projects of
importance for science and technological development of
the AP Vojvodina lasted to April 15, 2012.
The Provincial Secretariat for Science and Technological
Development, in accordance with its financial capacities, approved the continuation of co-funding of 86
projects.
Тable 1. Number of co-funded projects per areas in 2012
22
Scientific Area
Number of Projects
Social Sciences and Humanitites
12
Medical Sciences and Physical Culture
16
Natural Sciences and Mathematics
16
Technical and Technological Sciences
17
Biotechnology and Agriculture
14
Law and Economic Sciences
8
Environmental Reclamation and
Protection
3
TOTAL
86
III
ПРОЈЕКТИ ПО
ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Подношење пријава за наставак суфинансирања
пројеката од значаја за науку и технолошки развој
АП Војводине било је до 15. априла 2012. године.
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је, у складу са финансијским могућностима,
одобрио наставак суфинансирање 86 пројекта.
Табела 1. Број суфинансираних пројеката по областима у 2012. години
Научне области
Број пројеката
друштвене и хуманистичке науке
12
медицинске науке и физичка култура
16
природно-математичке науке
16
техничко-технолошке науке
17
биотехнологија и пољопривреда
14
правне и економске науке
8
уређење и заштита животне средине
3
УКУПНО
86
23
Тable 2. Number of projects approved in the years 2005
–2012
Scientific Area
Number of Projects
2005 2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Social Sciences and
Humanities
10
13
14
15
14
14
12
12
Medical Sciences and
Physical Culture
6
13
11
12
10
10
16
16
Natural Sciences and
Mathematics
12
14
14
14
14
14
16
16
14
12
14
13
12
17
17
18
15
16
16
15
15
14
Technical and
Technological Sciences
31
Biotechnology and
Agriculture
Law and Economic
Sciences
Environmental
Reclamation and
Protection
2
4
3
4
4
4
8
8
/
/
/
/
/
/
3
3
TOTAL
61
76
69
75
71
69
87
86
The sum earmarked for the funding of the projects was
RSD 90,332,044.
One of the most important criteria for approving the
projects was the international cooperation. Namely,
the scientific-research institutions from Vojvodina have
established cooperation with 115 scientific-research
institutions from abroad. These institutions are from
25 countries, viz.: from the countries in the region –
Hungary (24), Slovenia (9), Croatia (8), Romania (5),
FYR Macedonia (2), Bosnia and Herzegovina – Republic
Srpska (6), Greece (8), Bulgaria (1), as well as some other
European countries – Ukraine (1), Slovakia (6), Germany
(9), Spain (3), Czech Republic (1), Italy (1), Аustria (2),
Switzerland (2), Sweden (1), Russia (4), Great Britain
(6), Portugal (1), Finland (2) and France (3), as well as
Canada (1), India (1) and USA (8).
24
Табела 2. Број одобрених пројеката у 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011. и 2012. години
Научне области
Број пројеката
2005.
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
друштвене и
хуманистичке науке
10
13
14
15
14
14
12
12
медицинске науке и
физичка култура
6
13
11
12
10
10
16
16
природноматематичке
науке
12
14
14
14
14
14
16
16
14
12
14
13
12
17
17
18
15
16
16
15
15
14
техничко-технолошке
науке
биотехнологија и
пољопривреда
31
правне и економске
науке
2
4
3
4
4
4
8
8
уређење и заштита
животне средине
/
/
/
/
/
/
3
3
УКУПНО
61
76
69
75
71
69
87
86
Финансијска средства опредељена за финансирање
пројеката износе 90.332.044,26 динара.
Као један од најважнијих критеријума код прихваћених пројеката је међународна сарадња. Наиме,
научноистраживачке институције из Војводине су
успоставиле сарадњу са 115 научноистраживачких
институција из иностранства. Ове институције су из
25 земаља, и то: из земаља региона – Мађарске (24),
Словеније (9), Хрватске (8), Румуније (5), Македоније
(2), Босне и Херцеговине – Републике Српске (6),
Грчке (8), Бугарске (1), као и других европских земаља
– Украјине (1), Словачке (6), Немачке (9), Шпаније
(3), Чешке (1), Италије (1), Аустрије (2), Швајцарске
(2), Шведске (1), Русије (4), Велике Британије (6),
Португалије (1), Финске (2) и Француске (3), као
и Канаде (1), Индије (1) и Сједињених Америчких
Држава (8).
25
List of the scientific-research institutions, participants
on the projects, from abroad:
1. Universidad de Alicante, Instituto Universitario
de la Biodiversidad CIBIO / Dpto de Ciencias
Ambientales , Alicante, Spain
2. Finnish Museum of Natural History, Zoological
Museum, Division of Entomology, University of
Helsinki, Finland
3. University of the Aegean, Department of Geography,
Geography Building, University Hill, Mytilene
4. University of South Bohemia České Budějovice,
Faculty of Fisheries amd Protection of Waters,
Czech Republic
5. Trakia University, Agricultural faculty Stara Zagora,
Zagora, Bulgaria
6. University of Hohenheim, Faculty of Agricultural
Sciences Stuttgart, Germany
7. National Scientific Center “Institute of Experimental
and Clinical Veterinary Medicine“ of UAAS, 83,
Ukraine
8. Faculty of Agriculture in Osijek, Osijek, Croatia
9. Banat’s University of Agricultural and Veterinary
Medicine Timisoara, Timosoara, Romania
10. Slovenian Institute for Hop Growing and the
Brewing Industry, Department for Plant, Soil and
Environment, Žalec, Slovenia
11. University of Agricultural Science and Veterinary
Medicine, Faculty of Agriculture, Timisoara, Romania
12. Кemerovo State Agricultural Institute, Kemerovo,
Russia
13. Faculty of Agriculture, University of Szeged, Hungary
14. Anhalt University of Applied Sciences, Köthen,
Germany
15. Faculty of Food Technology, Osijek, University J. J.
Strossmаyer in Osijek, Osijek, Croatia
16. Food Quality Laboratory, PSI, ARS, USDA, Bldg 002,
10300 Baltimore Avenue, Beltsville, USA
17. Faculty of Engineering, Slovak, University of
Agriculture, Nitra, Slovakia
18. Agricultural and Food Faculty, Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina
19. University of Nice-Sophia Antipolis CEMAFI, Faculty
of Law and Economics, Nice, France
26
Списак научноистраживачких институција, учесника
на пројектима, из иностранства:
1. Universidad de Alicante, Instituto Universitario
de la Biodiversidad CIBIO / Dpto de Ciencias Ambientales, Alicante, Spain
2. Finnish Museum of Natural History, Zoological Museum, Division of Entomology, University of Helsinki, Finland
3. University of the Aegean, Department of Geography, Geography Building, University Hill, Mytilene
4. University of South Bohemia České Budějovice,
Faculty of Fisheries amd Protection of Waters
Vodňany, Czech Republic
5. Trakia University, Agricultural faculty Stara Zagora,
Zagora, Bulgaria
6. University of Hohenheim, Faculty of Agricultural
Sciences Stuttgart, Germany
7. National Scientific Center “Institute of Experimental
and Clinical Veterinary Medicine” of UAAS, 83,
Ukraine
8. Poljoprivredni fаkultet u Osijeku, Osijek, Hrvatska
9. Banats University of Agricultural and Veterinary
Medicine Timisoara, Timosoara, Romania
10. Slovenian Institute for Hop Growing and the
Brewing Industry, Department for plant, soil and
environment, Žalec, SLOVENIA
11. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Agricultură, Timisoara, ROMÂNIA
12. Кемеровский государственный сельскохозяйственний институт Кемерово, Кемерово, Россия
13. Faculty of Agriculture, University of Szeged, Mađarska
14. Anhalt University of Applied Sciences, Köthen,
Germany
15. Prehrаmbeno – tehnološki fаkultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmаyerа u Osijeku, Osijek, Hrvаtskа
16. Food Quality Laboratory, PSI, ARS, USDA, Bldg 002,
10300 Baltimore Avenue, Beltsville
17. Faculty of Engineering, Slovak, University of Agriculture, Nitra, Slovakia
18. Пољопривредно прехрамбени факултет, Сарајево, Bosna i Hercegovina
19. University of Nice-Sophia Antipolis CEMAFI, Faculty
of Law and Economics, Nica, Francuska
27
20. Université de Nice Sophia Antipolis Campus Saint
Jean d’Angely SJA3 / ISHSN / CEMAFI 24, Nice,
France
21. Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest,
Romania
22. Faculty of Agri-Food and Environmental Economics,
Bucharest, Romania
23. University of Primorska, Faculty of Management
Koper, Koper, Slovenia
24. Croatian Academy of Science and Arts, Zаgreb,
Croatia
25. DAR Nonprofit Közhasznύ Kft. Szeged H-6720,
Szeged, Hungary
26. Faculty of Mechanical Engineering, University of
Maribor, Maribor, Slovenia
27. Department of Psychology, Faculty of Philosophy,
Zаgreb, Croatia
28. Department of Slovak Language and Literature,
Faculty of Pedagogy, University of Szeged, Hungary
29. University of Graz, Centre for Southeast European
History, Graz, Austria
30. University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department
of Ethnology and Cultural Anthropology, Ljubljana,
Slovenia
31. University of Thessaly, Department of Planning and
Regional Development, Greece
32. University of Szeged, Department of Economic and
Social Geography, Szeged, Hungary
33. Faculty of Philosophy, Banja Luka, Republic Srpska,
Bosnia and Herzegovina
34. Chair of Pedagogy and Psychology, Omsk State
University F.M Dostoevskii, Omsk, Russia
35. Department of Auxiliaries to the Study of History,
Faculty of Arts, University of Szeged, Hungary,
Szeged, Hungary
36. Department of General History of the Comnenius
University, Bratislava, Slovakia
37. University in Pecs, Faculty of Philosophy, Chair for
Modern Literature, Hungary
38. University in Maribor, Faculty of Philosophy,
Mаribor, Sloveniа
39. University J. J. Štrosmаjer, Faculty of Philosophy in
Osijek, Osijek, Croatia
40. University in Kluj-Nаpoca, Faculty of Philosophy,
Nаpocа, Romania
41. University of Pannonia, Veszprem, Hungary
28
20. Université de Nice Sophia Antipolis Campus Saint
Jean d’Angely SJA3 / ISHSN / CEMAFI 24, Nice,
Francuska
21. Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest,
Romania
22. Faculty of Agri-Food and Environmental Economics,
Bucharest, Romania
23. University of Primorska, Faculty of Management
Koper, Koper, Slovenia
24. Hrvаtskа аkаdemijа znаnosti i umjetnosti, Zаgreb,
Republikа Hrvаtskа
25. DAR Nonprofit Közhasznύ Kft. Szeged H-6720, Szeged, Hungary
26. Faculty of Mechanical Engineering, University of
Maribor, Maribor, Slovenia
27. Odsjek zа psihologiju, Filozofski fаkultet, Zаgreb,
Hrvаtskа
28. Department of Slovak language and literature
Faculty of pedagogy, University of Szeged, Hungary
29. University of Graz, Centre for Southeast European
History, Graz, Austria
30. University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department
of Ethnology and Cultural Anthropology, Ljubljana,
Slovenia
31. University of Thessaly, Department of Planning and
Regional Development, Greece
32. University of Szeged, Department of Economic and
Social Geography, Szeged, Mađarska
33. Филозофски факултет, Бања Лука, Bosna i Hercegovina
34. Кафедра педагогики и психологии, Омский, Государственный университет имени Ф. М. Достоевского, Россия
35. Törteneti Szegédtudományok Tanszék, Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyarország (Department of Auxiliaries to the Study
of History, Faculty of Arts, University of Szeged,
Hungary) Szeged, Hungary
36. Katedra všeobecných dejín FiF Univerzita Komenského v Bratilsave, Slovenská Republika (Department of General History of the Comnenius
Univerityt Bratislava Slovak republik), Bratilsava,
Slovakia
37. Univerzitet u Pečuju, Filozofski fаkultet, Kаtedrа zа
modernu književnost, Mаđаrskа
38. Univerzitet u Mаriboru, Filozofski fаkultet, Mаribor,
Slovenijа
29
42. University of Szeged, Faculty of Philosophy, Szeged,
Hungary
43. Konstantin Philosophy University, Faculty of
Middle-European Studies, Nitrа, Slovаkia
44. University of Szeged, Robotics Laboratory, Szeged,
Hungary
45. Slovenian Building and Civil Engineering Institute,
Ljubljana, Slovenia
46. Faculty of Technology and Metallurgy, St. Cyril and
Methodius Faculty, Skopje, FYR Macedonia
47. University of Patras, Department of Chemistry,
Radiochemistry Laboratory, Patras, Greece
48. University in Banja Luka, Faculty of Technology, Banja
Luka, Republic Srpska, Bosnia and Herzegovina
49. University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences
and Engineering, Department of Materials Science
and Metallurgy, Ljubljana, Slovenia
50. University of Central Europe in Skalica, Skalica,
Slovakia
51. University of Szeged, Institute of Informatics,
Szeged, Hungary
52. Department of Electrical and Computer Engineering,
University of Arizona, Tucson, AZ, USA
53. Faculty of Food Technology, Josip Juraj Strossmayer
University, Osijek, Croatia
54. University of Szeged, Faculty of Engineering,
Szeged, Hungary
55. University of Ioanina, Department of Chemistry,
Ioanina, Greece
56. Liverpool John Moores University, School of
Engineering, Liverpool, U.K.
57. University of Timisoara, Timisoara, Romania
58. Kansas Polymer Research Center, Pittsburg State
University, USA
59. South Dakota School of Mines & Technology, Rapid
City, USA
60. Faculty of Electrical Engineering in Istocno Sarajevo,
Istocno Sarajevo, Republic Srpska, Bosnia and
Herzegovina
61. University of Ljubljana, Faculty of Mechanical
Engineering, Ljubljana, Slovenia
62. College of Dunaújváros, Dunaújváros, Hungary
63. Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer
(StC) (represented by: Steinbeis Advanced Risk
Technologies, Group), Stuttgart, Germany
64. Faculty of Traffic Sciences, Zagreb, Croatia
65. Alpineon d.o.o, Ljubljana, Slovenia
66. Model Labs GmbH, Berlin, Germany
30
39. Univerzitet J. J. Štrosmаjer, Filozofski fаkultet u
Osijeku, Osijek, Hrvаtskа
40. Univerzitet u Kluj-Nаpoci, Filozofski fаkultet, Nаpocа
41. Panonski univerzitet, Pannon Egyetem University
of Pannonia, Mađarska
42. Univerzitet u Segedinu, Filozofski fakultet, Segedin,
Mađarska
43. Filozofski univerzitet Konstаntin, Fаkultet srednjoevropskih studijа, Nitrа, Slovаčkа
44. University of Szeged, Robotics laboratory, Szeged,
Hungary
45. Zavod za zgradbeništvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija
46. Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Sv. Kirilo i Metodije, Skopje, Makedonija
47. University of Patras, Department of Chemistry,
Radiochemistry Laboratory, Patras, Greece
48. Универзитет у Бања Луци, Технолошки факултет,
Бања Лука, Република Српска, БиХ
49. University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences
and Engineering, Department of Materials Science
and Metallurgy, Ljubljana, Slovenia
50. University of Central Europe in Skalica, Skalica,
Slovakia
51. University of Szeged, Institute of Informatics, Szeged, Hungary
52. Department of Electrical and Computer Engineering,
University of Arizona, Tucson, AZ, USA
53. Prehrambeno-tehnološki fakultet, Univerzitet Josip
Juraj Strossmayer Osijek, Hrvatska
54. University of Szeged, Faculty of Engineering, Szeged, Hungary
55. University of Ioannina, Department of Chemistry,
Greece
56. Liverpool John Moores University, School of
Engineering, Liverpool, U.K.
57. University of Timisoara, Timisoara, Romania
58. Kansas Polymer Research Center, Pittsburg State
University, USA
59. South Dakota School of Mines & Technology, Rapid
City, USA
60. Electrical Faculty of University in I. Сарајево,
Источно Сарајево Република Српска, БиХ;
61. University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana, Slovenia
62. College of Dunaújváros, Dunaújváros, Hungary
31
67. University in Ljubljana, Faculty of Biotechnology,
Ljubljana, Slovenia
68. Department of Pharmacology, Aristotle University
of Thessaloniki 541 24, Greece
69. University of Szeged, Gyula Juhasz Faculty of
Education, Department of Chemical Informatics,
SZEGED, Hungary
70. Academy of Sciences and Arts of the Republic
Srpska, Banja Luka, Republic Srpska, Bosnia and
Herzegovina
71. Departments of Obstetrics and Gynaecology,
University Hospitals of Geneva and Faculty of
Medicine, Geneva, Switzerland
72. Center of Environmental Agriculture “G. Nicolli”,
Italy
73. University of Thessaly, Larissa, Greece
74. The Experimental Dermatology Unit, Department
of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden
75. Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Banja
Luka, Republic Srpska, Bosnia and Herzegovina
76. Research Center for Society and Health, Buckinghamshire New University, Buckinghamshire, UK
77. Institute for Ageing and Health, Medical School,
Newcastle University, United Kingdom
78. Institute of Normal Physiology P.K. Anohin of the
Russian Academy of Medical Sciences, Moscow,
Russia
79. Kerckhoff – Klinik, Bad Nauheim, Germany
80. University of Pecs, Institute of Physical Education
and Sports Science, Pecs, Hungary
81. Eastern Illinois University, Department of Health
Studies 600 Lincoln Avenue, Charleston, USA
82. Kindertagesklinik Liestal, Oristalstrasse 87,
Switzerland
83. University of Szeged, Department of Applied and
Environmental Chemistry, Szeged, Hungary
84. Technical University in Zvolen, Zvolen, Slovak
Republic
85. Endocrine Unit, Evgenidion Hospital University of
Athens, Greece
86. National Institutes of Health, National Institute of
Child Health and Human Development, USA
87. Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical
Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University
in Bratislava, Slovakia
32
63. Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer
(StC) (represented by: Steinbeis Advanced Risk
Technologies, Group), Stuttgart, Germany
64. Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Hrvatska
65. Alpineon d.o.o, Ljubljana, Slovenia
66. Model Labs GmbH, Berlin, Germany
67. Univerzitet u Ljubljani, Biotehnički fakultet, Ljubljana, Slovenija
68. Department of Pharmacology, Aristotle University
of Thessaloniki 541 24, Greece
69. University of Szeged, Gyula Jahasz Faculty of Education, Department of Chemical Informatics, SZEGED, Hungary
70. Академија наука и умјетности Републике Српске
78000 Бања Лука, Република Српска- БиХ
71. Departments of Obstetrics and Gynaecology, University Hospitals of Geneva and Faculty of Medicine,
Geneva, Switzerland
72. Centro Agricoltura Ambiente “G.Nicolli”, Italy
73. University of Thessaly, Larissa, Greece
74. The Experimental Dermatology Unit, Department
of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden
75. Природно-математички факултет, Универзитет у
Бања Луци, Бања Лука, Р. Српска
76. Research Center for Society and Health, Buckinghamshire New University, Buckinghamshire, United
Kingdom
77. Institute for Ageing and Health, Medical School,
Newcastle University, United Kingdom
78. Institute of Normal physiology P.K. Anohin of the
Russian Academy of Medical Sciences, Moscow,
Russian Federation
79. Kerckhoff – Klinik, Bad Nauheim, Germany
80. University of Pecs, Institute of Physical Education
and Sport Science
81. Eastern Illinois University, Department of Health
Studies 600 Lincoln Avenue, Charleston
82. Kindertagesklinik Liestal, Oristalstrasse 87, Schweiz
83. University of Szeged, Department of Applied and
Environmental Chemistry, Hungary
84. Technical University in Zvolen, Zvolen, Slovak Republic
85. Endocrine Unit, Evgenidion Hospital University of
Athens, Greece
86. National Institutes of Health, National Institute of
Child Health and Human Development, USA
33
88. Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Chemical Technology and
Biotechnology, Budapest, Hungary
89. Institute of Radiochemistry and Radioecology,
University of Pannonia, Veszprem, Hungary
90. Institute Rudjer Boskovic, Department of Experimental Physics, Laboratory for Low-Activity
Measurements, Zаgreb, Croatia
91. FORTH/Institute of Chemical Engineering & High
Temperature Chemical Processes, Platani, Patras,
Greece
92. Department of Physics, Indian Institute of Technology, Guwahati, India
93. Department of Chemistry, Saint-Petersburg State
University, Saint-Petersburg, Russia
94. University of Toronto, Department of Chemistry,
Canada
95. University of Szeged, Juhász Gyula Faculty of
Education, Department of Chemistry and Chemical Informatics, Szeged, Hungary
96. Research Department of Structural and Molecular
Biology, Division of Biosciences, University College
London, London, UK
97. University of Athens, School of Pharmacy, Department of Pharmacognosy and Chemistry of
Natural Products, Athens, Greece
98. Obuda University, Becsi ut 96/B, Budapest, Hungary
99. Department of Applied Mathematics, University
of Zaragoza, Zaragoza, Spain
100. Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
University of Wuppertal, Germany
101. School of Mathematics and Statistics, University
of St. Andrews, Scotland, UK
102. Centro del Algebra da Universidade de Lisboa,
Cidade Universitária – Edifício C5, Lisboa, Portugal
103. Chair of Geomorphology, University of Bayreuth
D-95440 Bayreuth, Germany
104. Department of Geology and Paleontology, University of Szeged, Szeged, Hungary
105. Faculty of Mathematics, University of Vienna,
Vienna, Austria
106. Department of Mathematical Sciences, Carnegie
Mellon University, Pittsburgh, USA
107. Goethe University Frankfurt, Goethe Center for
Scientific Computing (G-CSC), Frankfurt, Germany
34
87. Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical
Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University
in Bratislava, Slovak Republik
88. Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest, Hungary
89. Institute of Radiochemistry and Radioecology,
University of Pannonia, Veszprem, Mađarska
90. Institut Ruđer Bošković, Zаvod zа eksperimentаlnu
fiziku, Lаborаtorijа zа merenje niskih аktivnosti,
Zаgreb, Hrvаtskа
91. FORTH/Institute of Chemical Engineering & High
Temperature Chemicall Processes Stadiou Str.,
Platani, Patras, Hellas
92. Department of Physics, Indian Institute of Technology, Guwahati, India
93. Department of Chemistry, Saint-Petersburg State
University, Saint-Petersburg, Russia
94. University of Toronto, Department of Chemistry,
Canada
95. University of Szeged, Juhász Gyula Faculty of Education, Department of Chemistry and Chemical
Informatics, Szeged, Hungary
96. Research Department of Structural and Molecular
Biology, Division of Biosciences, University College
London, London, UK
97. University of Athens, School of Pharmacy, Department of Pharmacognosy and Chemistry of
Natural Products, Athens, Greece
98. Obuda University, Becsi ut 96/B, Budapest, Hungary
99. Department of Applied Mathematics, University
of Zaragoza, Zaragoza, Spain
100. Faculty of Mathematics and Natural sciences,
University of Wuppertal, Germany
101. School of Mathematics and Statistics, University
of St Andrews, Scotland, UK
102. Centro del Algebra da Universidade de Lisboa,
Cidade Universitária – Edifício C5, Lisboa, Portugal
103. Chair of Geomorphology, University of Bayreuth
D-95440 Bayreuth, Germany
104. Department of Geology and Paleontology, University of Szeged, Szeged, Hungary
105. Fakultät für Mathematik, Universität Wien, Wien,
Austria
106. Department of Mathematical Sciences, Carnegie
Mellon University, Pittsburgh
35
108. Laboratoire de l’Intégration du Matériau au
Système, 351 Cours de la Libération, France
109. First Department of Medicine, University of Szeged, Szeged, Hungary
110. Department of Mechanical Engineering, Dynamics, University of Glasgow, University Avenue,
Scotland, UK
111. Faculty of Sciences, University of Pécs, Hungary,
112. Finnish Museum of Natural History, Entomology
dept., University of Helsinki, Finland
113. Faculty of Natural Sciences and Mathematics,
Sts. Cyril and Methodius University Skopje, FYR
Macedonia
114. Szegedi Tudomanzegzetem, Szeged, Hungary
115. University of Oviedo, Gijon, Spain
Distribution of the financial resources per scientific
areas is given in the next table:
Тable 3. Percentual shares of the projects in the overall
fund per scientific areas in 2012
Scientific Area
Share (%)
Allotted Sum (RSD)
Social Sciences and
Humanities
Medical Sciences and
Physical Culture
Natural Sciences and
Mathematics
Technical and
Technological Sciences
Biotechnology and
Agriculture
Law and Economic
Sciences
Environmental
Reclamation and
Protection
13.58
12,266,125
16.41
14,826,016
21.69
19,591,951
21.29
19,234,354
16.54
14,939,152
6.10
5,511,582
4.39
3,962,864
36
107. Goethe University Frankfurt, Goethe Center for
Scientific Computing (G-CSC), Frankfurt, Germany
108. Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système, 351 Cours de la Libération, France
109. First Department of Medicine, University of Szeged, Szeged, Hungary
110. Department of Mechanical Engineering, Dynamics, University of Glasgow, University Avenue,
Scotland, United Kingdom
111. The Faculty of Sciences, University of Pécs, Hungary,
112. Finnish Museum of Natural History, Entomology
dept., University of Helsinki, Finland
113. Faculty of Natural Sciences and Mathematics,
Sts. Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia
114. Szegedi Tudomanzegzetem, Szeged, Hungary
115. University of Oviedo, Gijon, Spain
Расподела финансијских средстава по научним областима је дата у следећој табели:
Табела 3. Учешће средстава за пројекте у укупним
средствима, према научним областима у
2012. години
научне области
учешће
средстава (%)
Опредељена средства
друштвене и
хуманистиче науке
медицинске науке и
физичка култура
природноматематичке науке
техничкотехнолошке науке
биотехнологија и
пољопривреда
правне и економске
науке
уређење и заштита
животне средине
13,58
12.266.125,36 динара
16,41
14.826.016,36 динара
21,69
19.591.950,50 динара
21,29
19.234.354,08 динара
16,54
14.939.151,54 динара
6,10
5.511.582,48 динара
4,39
3.962.863,94 динара
37
Тable 4. Percentual shares of the projects in the overall
fund per scientific areas
Allotted Share (%)
Scientific Area
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Social
Sciences and
Humanities
11.7
11.6
14.86
13.92
14.12
14.79
13.37
13.58
Medical
Sciences
and Physical
Culture
10.17
16.40
17.00
17.63
14.70
15.42
16.59
16.41
Natural
Sciences and 20.76
Mathematics
21.80
24.00
22.08
24.65
25.82
21.70
21.69
Technical and
Technological
Sciences
17.30
17.22
18.52
18.42
16.93
20.77
21.29
27.70
23.15
22.74
23.10
21.96
17.27
16.54
Biotechnology and
Agriculture
54.61
Law and
Economic
Sciences
2.69
4.92
3.77
4.68
5.01
5.08
5.97
6.10
Environmental
Reclamation
and Protection
/
/
/
/
/
/
4.32
4.39
38
Табела 4. Учешће средстава према научним областима у укупним средствима за пројекте
научне
области
Опредељена средства (%)
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
11,7
11,6
14,86
13,92
14,12
14,79
13,37
13,58
медицинске
науке и
10,17
физичка
култура
16,4
17
17,63
14,70
15,42
16,59
16,41
природноматематичке 20,76
науке
21,8
24
22,08
24,65
25,82
21,70
21,69
техничкотехнолошке
науке
17,3
17,22
18,52
18,42
16,93
20,77
21,29
27,7
23,15
22,74
23,10
21,96
17,27
16,54
друштвене и
хуманистиче
науке
биотехнологија и пољопривреда
54,61
правне и
економске
науке
2,69
4,92
3,77
4,68
5,01
5,08
5,97
6,10
уређење
и заштита
животне
средине
/
/
/
/
/
/
4,32
4,39
39
Survey of the projects co-funded by the
Provincial Secretariat for Science and
Technological Development
I
Social Sciences and Humanities
From the area of Social Sciences and Humanities, 12
projects were approved for co-funding, and these are:
1.
“Adjustment of Psychodiagnostic Instruments
to Cultural and Ethnical Specificities of Vojvodina Population”
Faculty of Philosophy, Department of Psychology,
Novi Sad
Project Leader: Prof. Dr Mikloš Biro
2.
“Values, Attitudes and Social Roles: Transgeneration Perspective”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
Department of Psychology, Faculty of Philosophy,
Zаgreb, Croatia
Project Leader: Prof. Dr Ivan Jerković.
3.
“Violence in Modern Society – Dispositional and
Contextual Factors”
Faculty of Philosophy, Department of Psychology,
Novi Sad
Рroject Leader: Prof. Dr Snežana Smederevac
4.
“Diachronic Perspective of Slovak Language,
Literature and Culture in Vojvodina, Synchronous Sections from the Perspective of
Contextual Stratification”
Faculty of Philosophy, Department of Slovakistics,
Novi Sad
Department of Slovak Language and Literature,
Faculty of Pedagogy, University of Szeged,
Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Mihal Harpanj
40
Преглед пројеката које суфинансира
Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој
I
Друштвене и хуманистичке науке
Из области друштвених и хуманистичких наука одобрено је 12 пројеката за наставак суфинансирања, и
то:
1.
„Прилагођавање психодијагностичких инструмената културaлним и етничким специфичностима популације Војводине”
Филозофски факултет, Одсек за психологију,
Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Миклош
Биро.
2.
„Вредности, ставови и улоге: трансгенерацијска перспектива”
Филозофски факултет, Нови Сад
Odsjek zа psihologiju, Filozofski fаkultet, Zаgreb,
Hrvаtskа
Руководилац пројекта је проф. др Иван Јерковић.
3.
„Насиље у савременом друштву – диспозициони и контекстуални чиниоци”
Филозофски факултет, Одсек за психологију,
Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Снежана
Смедеревац.
4.
„Словачки језик, књижевност и култура у
Војводини у дијахроној перспективи, синхроним пресецима са становишта контекстуалне стратификације ”
Филозофски факултет, Одсек за словакистику,
Нови Сад
Department of Slovak language and literature
Faculty of pedagogy, University of Szeged, Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Михал Харпањ.
41
5. “Sociological Aspects of Regionalization: A
Comparative Analysis”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
University of Graz, Center for Southeast European
History, Graz, Austria,
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department
of Ethnology and Cultural Anthropology, Ljubljana,
Slovenia
Project Leader: Assist. Prof. Dr Valentina
Sokolovska.
6.
7.
“Facing the Challenges of Depopulation in Vojvodina Province”
Faculty of Sciences, Novi Sad
University of Thessaly, Department of Planning and
Regional Development, Greece
University of Szeged, Department of Economic and
Social Geography, Szeged, Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Branislav S. Djurdjev
“Fruska Gora Mountin in Literature”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
Project Leader: Prof. Dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović
8.
“Inclusive Education: from Pedagogical Conception to Practice”
Faculty of Philosophy, Department of Pedagogy,
Novi Sad
Faculty of Philosophy, Banja Luka, Republic Srpska,
Bosnia and Herzegovina
Chair of Pedagogy and Psychology, Omsk State
University “F.M. Dostoevskii”, Omsk, Russia
Рroject Leader: Prof. Dr Mara Djukić
9.
“Medival Settlements on the Territory of
Vojvodina, Historical Processes and Events”
Faculty of Philosophy, Department of History, Novi
Sad
Department of Auxiliaries to the Study of History,
Faculty of Arts, University of Szeged, Szeged,
Hungary
Department of General History of the Comnenius
Univerityt Bratislava, Bratislava, Slovak Republic
Рroject Leader: Assist. Prof. Dr Djura Hardi
42
5.
„Социолошки аспекти регионализације: компаративна анализа”
Филозофски факултет, Нови Сад
University of Graz, Centre for Southeast European
History, Graz, Austria,
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department
of Ethnology and Cultural Anthropology, Ljubljana,
Slovenia
Руководилац пројекта је доц. др Валентина Соколовска.
6.
„Суочавање са изазовима депопулације у
Војводини”
Природно-математички факултет, Нови Сад
University of Thessaly, Department of Planning and
Regional Development, Greece
University of Szeged, Department of Economic and
Social Geography, Szeged
Руководилац пројекта је проф. др Бранислав С.
Ђурђев.
7.
„Фрушка гора у књижевности”
Филозофски факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић.
8.
„Инклузивно образовање: од педагошке концепције до праксе”
Филозофски факултет, Одсек за педагогију, Нови
Сад
Филозофски факултет, Бања Лука
Катедра педагогики и психологии, Омский, Государственный университет имени Ф. М. Достоевского, Россия
Руководилац пројекта је проф. др Мара Ђукић.
9.
„Средњовековна насеља на тлу Војводине,
историјски процеси и догађаји”
Филозофски факултет, Одсек за историју, Нови
Сад
Törteneti Szegédtudományok Tanszék, Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyarország (Department of Auxiliaries to the Study
of History, Faculty of Arts, University of Szeged,
Hungary) Szeged
Katedra všeobecných dejín FiF Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská Republika (Department of General History of the Comnenius
Univerityt Bratislava Slovak republik), Bratislava
Руководилац пројекта је доц. др Ђура Харди.
43
10. “Vojvodinian Hungarian Literature – Contexts –
Codes of Identity”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
Teacher’s Faculty in Hungarian as Teaching Language, Subotica
University of Pecs, Faculty of Philosophy, Chair of
Modern Literature, Pecs, Hungary
University in Maribor, Faculty of Philosophy, Maribor, Slovenia
University J. J. Štrosmajer, Faculty of Philosophy in
Osijek, Osijek, Croatia
University in Kluj-Napoci, Faculty of Philosophy,
Napoca, Romania
University of Pannonia, Hungary
University of Szeged, Faculty of Philosophy, Szeged,
Hungary
Konstantin University, Faculty of Medieval Studies,
Nitra, Slovakia
Рroject Leader: Prof. Dr Erzsebet Csanyi
11. “The Application of Mini-projects in the Realization of the Content of Integrated Sciences
and Mathematics in Class Teaching”
Faculty of Education, Sombor
Faculty of Sciences, Novi Sad
Рroject Leader: Assist. Prof. Dr Stanko Cvjetićanin.
12. “Linking of Education Subjects and Professional
Training of Teachers”
Faculty of Education, Sombor
Teacher’s Faculty in Hungarian Teaching Language,
Subotica
Рroject Leader: Prof. Dr Aleksandar Petojević
II
Medical Sciences and Physical Culture
From the area of Medical Sciences and Physical Culture,
16 projects were approved for co-funding, and these
are:
1.
44
“Rationalization and Efficient Use of New Plant
Materials in Vojvodina Province as a Source for
Pharmaceutical and Food Industries”
Faculty of Medicine, Novi Sad
10. „Војвођанска мађарска књижевност – контексти – кодови идентитета”
Филозофски факултет, Нови Сад
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
Univerzitet u Pečuju, Filozofski fakultet, Katedra za
modernu književnost, Mađarska
Univerzitet u Mariboru, Filozofski fakultet, Maribor,
Slovenija
Univerzitet J. J. Štrosmajer, Filozofski fakultet u
Osijeku, Osijek, Hrvatska
Univerzitet u Kluj-Napoci, Filozofski fakultet, Napoca
Panonski univerzitet, Pannon Egyetem University
of Pannonia, Mađarska
Univerzitet u Segedinu, Filozofski fakultet, Segedin,
Mađarska
Filozofski univerzitet Konstantin, fakultet srednjoevropskih studija, Nitra, Slovačka
Руководилац пројекта је проф. др Ержебет
Чањи.
11. „Примена минипројеката у реализацији садржаја интегрисаних природних наука и
математике у разредној настави“
Педагошки факултет, Сомбор
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Станко Цвјетићанин.
12. „Повезивање наставних предмета и стручно
усавршавање учитеља“
Педагошки факултет, Сомбор
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
Руководилац пројекта је проф. др Александар
Петојевић.
II
Медицинске науке и физичка култура
Из области медицинских наука и физичке културе
одобрено је 16 пројеката за наставак суфинансирања,
и то:
1. „Рационализација и ефикасна употреба биљних сировина на подручју АП Војводине за
потребе фармацеутске и прехрамбене индустрије ”
45
Faculty of Sciences, Department of Biology and
Ecology, Novi Sad
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty,
Ljubljana, Slovenia.
Project Leader: Assist. Prof. Dr Biljana Božin
2.
“Study of Pharmacodynamic and Toxicological
Effects of the Extracts of Medicinal Plants Grown
on the Territory of Vojvodina”
Faculty of Medicine, Chair of Pharmacology,
Toxicology and Clinical Pharmacology, Novi Sad
Faculty of Technology, Chair of Applied and
Engineering Sciences, Novi Sad
Department of Pharmacology, Aristotle University
of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
Рroject Leader: Assist. Prof. Dr Aleksandar Rašković
3.
“Nanostructure Pharmacokinetics”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
Vojvodina Academy of Sciences and Arts, Novi Sad
University of Szeged, Gyula Jahasz Faculty of Education, Department of Chemical Informatics,
Hungary
Academy of Sciences and Arts of Republic Srpska, Banja Luka, Republic Srpska, Bosnia and
Herzegovina
Рroject Leader: Prof. Dr Jovan Popović
4.
“Non-invasive Markers in Diagnosis and
Prognosis of Critical Conditions”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Departments of Obstetrics and Gynecology,
University Hospitals of Geneva and Faculty of
Medicine, Geneva, Switzerland
Рroject Leader: Prof. Dr Aleksandra Novakov Mikić
46
Медицински факултет, Нови Сад
Департман за биологију и екологију, Природноматематички факултет, Нови Сад
Univerzitet u Ljubljani, Biotehnički fakultet, Ljubljana, Slovenija.
Руководилац пројекта је доц. др Биљана Божин.
2.
„Испитивање фармакодинамских и токсиколошких ефеката екстраката лековитих биљака гајених на подручју Војводине”
Катедра за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију, Медицински факултет,
Нови Сад
Технолошки факултет Нови Сад, Катедра за примењене и инжењерске науке, Нови Сад
Department of Pharmacology, Aristotle University
of Thessaloniki 541 24, Greece
Руководилац пројекта је доц. др Александар
Рашковић.
3.
„Фармакокинетика наноструктура”
Медицински факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
Војвођанска академија наука и уметности, Нови
Сад
University of Szeged, Gyula Jahasz Faculty of Education, Department of Chemical Informatics,
Hungary
Академија наука и умјетности Републике Српске
Бања Лука, Република Српска- БиХ
Руководилац пројекта је проф. др Јован Поповић
4.
„Неинвазивни маркери у дијагностици и
прогнози критичних стања”
Медицински факултет, Нови Сад
Departments of Obstetrics and Gynaecology, University Hospitals of Geneva and Faculty of Medicine,
Geneva, Switzerland
Руководилац пројекта је проф. др Александра
Новаков Микић.
47
5.
“Surveillance of West Nile Virus in Vector and
Human Population”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Faculty of Agriculture
Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicolli”, Italy
Рroject Leader: Prof. Dr Dušan Petrić
6.
“Application of the Magnetic Resonance Spectroscopy and Positron Emission Tomography in
the Dementia Differentiation”
Faculty of Medicine, Novi Sad
University of Thessaly, Larissa, Greece
Рroject Leader: Prof. Dr Duško Kozić
7.
“Acute and Chronic Effects of Acrylamide on
Skin and Organs of the Digestive System”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
The Experimental Dermatology Unit, Department
of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden
Faculty of Sciences, University in Banja Luka, Banja
Luka, Republic Srpska, Bosnia and Herzegovina
Рroject Leader: Prof. Dr Milica Matavulj
8.
“Еducation of Physicians in the Primary and
Secondary Health Protection in Preventing
Occurrence of Chronic Vein Insufficiency”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Рroject Leader: Assist. Prof. Dr Milan Matić
9.
“Genetic Predisposition to Different Types of
Physical Activity (from Recreational to Elite
Sports) – A Systemic Approach”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Research Center for Society and Health, Buckinghamshire New University, Buckinghamshire, United
Kingdom
Institute for Ageing and Health, Medical School,
Newcastle University, United Kingdom
Institute of Normal Physiology P.K. Anokhin of the
Russian Academy of Medical Sciences, Moscow,
Russian Federation
Рroject Leader: Prof. Dr Nikola Grujić
48
5.
„Истраживање присуства вируса Западног
Нила у векторима и прокужености хумане
популације”
Медицински факултет, Нови Сад
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Centro Agricoltura Ambiente “G.Nicolli”, Italy
Руководилац пројекта је проф. др Душан Петрић.
6.
„Утврђивање значаја магнетно-резонантне
спектроскопије и позитронске емисионе томографије у диференцијацији деменција”
Медицински факултет, Нови Сад
University of Thessaly, Larissa, Greece
Руководилац пројекта је проф. др Душко Козић.
7.
„Акутни и хронични ефекти акриламида на
кожу и органе дигестивног система”
Медицински факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
The Experimental Dermatology Unit, Department
of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden
Природно-математички факултет, Универзитет у
Бања Луци, Бања Лука, Р. Српска
Руководилац пројекта је проф. др Милица Матавуљ.
8.
„Едукација лекара у примарној и секундарној
здравственој заштити за превенцију настанка
хроничне венске инсуфицијенције ”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц др Милан Матић.
9.
„Генетска предиспозиција човека за различите облике физичке активности (од рекреације до врхунског спорта) – Системски
приступ“
Медицински факултет, Нови Сад
Research Center for Society and Health, Buckinghamshire New University, Buckinghamshire,
United Kingdom
Institute for Ageing and Health, Medical School,
Newcastle University, United Kingdom
Institute of Normal physiology P.K. Anohin of the
Russian Academy of Medical Sciences, Moscow,
Russian Federation
Руководилац пројекта је проф. др Никола Грујић.
49
10. “Vojvodina SCOR – Stratification of Cardiosurgery Operative Risk”
Institute of Cardiovascular Diseases of Vojvodina,
Sremska Kamenica
Kerckhoff – Klinik, Bad Nauheim, Germany
Рroject Leader: Prof. Dr Bogoljub Mihajlović
11. “Impact of Physical Activity on Risk Factors of
the Working Population”
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
University of Pecs, Institute of Physical Education
and Sport Science, Pecs, Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Milena Mikalački.
12. “Inclusive Physical Education in Vojvodina’s
Schools: Challenges and Perspectives”
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
Faculty of Education, Sombor
Eastern Illinois University, Department of Health
Studies, Charleston, USA
Рroject Leader: Prof. Dr Višnja Djordjić
13. “Possibilities of Prevention of Infertility in
Children with Cryptorchidism”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Kindertagesklinik Liestal, Oristalstrasse 87, Switzerland
Рroject Leader: Assist. Dr Dragana Živković
14. “Study of Lyme Disease and Other Vector-borne
Zoones in Vojvodina”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Medicine, Novi Sad
Рroject Leader: Assist. Dr Aleksandar Potkonjak
15. “Vojvodina Needs for Hybrid Procedures in
Cardiovascular Medicine”
Vojvodina Academy of Sciences and Arts, Novi Sad
Institute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica
Рroject Leader: Prof. Dr Svetozar Nićin
50
10. „Војводина СКОР – Стратификација кардиохируршког оперативног ризика“
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица
Kerckhoff – Klinik, Bad Nauheim, Germany
Руководилац пројекта је проф. др Богољуб Михајловић.
11. „Утицај физичке активности на ризико факторе код радно активног становништва“
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
University of Pecs, Institute of Physical Education
and Sport Science
Руководилац пројекта је проф. др Милена Микалачки.
12. „Инклузивна настава физичког васпитања
у војвођанским школама: изазови и перспективе“
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад
Педагошки факултет, Сомбор
Eastern Illinois University, Department of Health
Studies 600 Lincoln Avenue, Charleston, USA
Руководилац пројекта је проф. др Вишња
Ђорђић.
13. „Могућности превенције инфертилитета код
деце са неспуштеним тестисима“
Медицински факултет, Нови Сад
Kindertagesklinik Liestal, Oristalstrasse 87, Schweiz
Руководилац пројекта је асс. др Драгана Живковић
14. „Истраживање Лајмске болести и других векторски преносивих зооназа у Војводини“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је асс. др Александар
Поткоњак
15. „Потребе Војводине за хибридним процедурама у кардиоваскуларној медицини“
Војвођанска академија наука и уметности, Нови
Сад
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица
51
16. “Frequency Analysis of Breading with Patients
Suffering from Bronchial Carcinoma”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Research and Development Institute РТ-РК for
Computer-based Systems, Novi Sad
Рroject Leader: Prof. Dr Nevena Sečen
III
Environmental Reclamation and Protection
From the area of Environmental Reclamation and
Protection, 3 projects were approved for co-funding,
and these are:
1.
“Development of Risk Assessment Methods
and Remediation Technologies to Protect the
Endangered Water Resources in AP Vojvodina”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
University of Szeged, Department of Applied and
Environmental Chemistry, Szeged, Hungary.
Рroject Leader: Prof. Dr Božo Dalmacija
2.
“Influence of the Graphical and Paper-cellulose
Industry on the Envoironment”
College for Vocational Studies, Novi Sad
Faculty of Environmental Protection, Sremska
Kamenica
Technical University in Zvolen, Zvolen, Slovak
Republic
Рroject Leader: Prof. Dr Anita Petrović-Gegić
3
“Phthalates as Endocrine Disrupting Chemicals”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Endocrine Unit, Evgenidion Hospital University of
Athens, Greece
Рroject Leader: Prof. Dr Milica Medić Stojanovska
52
Руководилац пројекта је проф. др Светозар
Нићин
16. „Фреквентна анализа дисања пацијената
оболелих од карцинома бронха“
Медицински факултет, Нови Сад
Истраживачко-развојни институт РТ-РК за системе засноване на рачунарима
Руководилац пројекта је проф. др Невена Сечен
III
Уређење и заштита животне средине
Из области уређења и заштите животне средине одобрено је 3 пројекта за наставак суфинансирања, и то:
1.
„Развој метода процене ризика и технологија
ремедијације у циљу заштите угрожених
водених ресурса у АП Војводини”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
Факултет техничких наука, Нови Сад
University of Szeged, Department of Applied and
Environmental Chemistry
Руководилац пројекта је проф. др Божо Далмација
2.
„Утицај графичке и папирно-целулозне индустрије на животну и радну средину”
Висока техничка школа струковних студија, Нови
Сад
Факултет заштите животне средине, Сремска Каменица
Technical University in Zvolen, Zvolen, Slovak Republic
Руководилац пројекта је проф. др Анита Петровић-Гегић.
3.
„Фталати као хемијске супстанце које ремете
рад ендокриног система”
Медицински факултет, Нови Сад
Endocrine Unit, Evgenidion Hospital University of
Athens, Greece
Руководилац пројекта је проф. др Милица Медић
Стојановска
53
IV
Natural Sciences and Mathematics
From the area of Natural Sciences and Mathematics, 16
projects were approved for co-funding, and these are:
1.
“Signaling Patheways and Molecular Mechanisms Involved in Maintenance of Sex Steroids
Homeostasis”
Faculty of Sciences, Novi Sad
National Institutes of Health, National Institute of
Child Health and Human Development, USA
Рroject Leader: Prof. Dr Silvana Andrić
2.
“Synthesis and Characterization of Metal Complexes with Biologically Active Ligands”
Vojvodina Academy of Sciences and Arts, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical
Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University
in Bratislava, Slovak Republik;
Budapest University of Technology and Economics,
Faculty of Chemical Technology and Biotechnology,
Budapest, Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Vukadin Leovac
3.
“Development and Application of Low-level
Alpha, Beta Spectroscopy for Investigation of
Radionuclides in Nature”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Institute of Radiochemistry and Radioecology,
University of Pannonia, Veszprem, Hungary
Rudjer Bošković Institute, Department of Experimental Physics, Laboratory for Measurement of
Low Activities, Zagreb, Croatia.
Рroject Leader: Assist. Prof. Dr Dušan Mrdja
4.
“Correlation Between Composition and Properties of Metal-doped Noncrystalline Chalcogenides”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
FORTH/Institute of Chemical Engineering & High
Temperature Chemicall Processes, Platani, Patras,
Greece
54
IV
Природно-математичке науке
Из области природно-математичких наука, одобрено
је 16 пројеката за наставак суфинансирања, и то:
1.
„Сигнални путеви и молекуларни механизми
укључени у одржавање хомеостазе сексуалних стероида”
Природно-математички факултет, Нови Сад
National Institutes of Health, National Institute of
Child Health and Human Development, USA
Руководилац пројекта је проф. др Силвана
Андрић.
2.
„Синтеза и карактеризација комплекса метала са биолошки активним лигандима”
Војвођанска академија наука и уметности, Нови
Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical
Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University
in Bratislava, Slovak Republik;
Budapest University of Technology and Economics,
Faculty of Chemical Technology and Biotechnology,
Budapest, Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Вукадин
Леовац.
3.
„Развој и примена нискофонске алфа, бета
спектроскопије за истраживања радионуклида у природи”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Institute of Radiochemistry and Radioecology,
University of Pannonia, Veszprem, Mađarska;
Institut Ruđer Bošković, Zаvod zа eksperimentаlnu
fiziku, Lаborаtorijа zа merenje niskih аktivnosti,
Zаgreb, Hrvаtskа
Руководилац пројекта је доц. др Душан Мрђа.
4.
„Корелација између састава и својстава металдопираних некристалних халкогенида”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Факултет техничких наука, Нови Сад
FORTH/Institute of Chemical Engineering & High
Temperature Chemicall Processes Stadiou Str.,
Platani, Patras, Hellas
55
Department of Physics, Indian Institute of Technology, Guwahati, India
Department of Chemistry, Saint-Petersburg State
University, Saint-Petersburg, Russia
Рroject Leader: Prof. Dr Svetlana Lukić-Petrović
5.
“Studies of Micellar Systems of Bile Acids”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Vojvodina Academy of Sciences and Arts, Novi Sad
University of Toronto, Department of Chemistry,
Canada
University of Szeged, Juhász Gyula Faculty of
Education, Department of Chemistry and Chemical
Informatics, Szeged, Hungary
Рroject Leader: Assist. Prof. Dr Mihalj Poša
6.
“Biological Potential of Wild-grown Plant Species in Vojvodina. Phytochemical and Ecological
Aspects”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Research Department of Structural and Molecular
Biology, Division of Biosciences, University College
London, London, UK
University of Athens, School of Pharmacy, Department of Pharmacognosy and Chemistry of
Natural Products, Athens, Greece
Рroject Leader: Prof. Dr Neda Mimica-Dukić
7.
“Ordered Structures and Applications”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Sciences, Szeged, Hungary
University of Oviedo, Gijon, Spain
Рroject Leader: Prof. Dr Branimir Šešelja
8.
“Mathematical Models of Intelligent Systems
and Their Applications”
Vojvodina Academy of Sciences and Arts, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
College for Vocational Education of Educators, Novi
Sad
56
Department of Physics, Indian Institute of Technology, Guwahati, India
Department of Chemistry, Saint-Petersburg State
University, Saint-Petersburg, Russia
Руководилац пројекта је проф. др Светлана
Лукић-Петровић.
5.
„Проучавање мицеларних система жучних
киселина”
Медицински факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Војвођанска академија наука и уметности, Нови
Сад
University of Toronto, Department of Chemistry,
Canada
University of Szeged, Juhász Gyula Faculty of
Education, Department of Chemistry and Chemical
Informatics, Szeged, Hungary
Руководилац пројекта је доц. др Михаљ Поша.
6.
„Биолошки потенцијал самониклих биљака
Војводине. Фитохемијски и еколошки аспекти”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Research Department of Structural and Molecular
Biology, Division of Biosciences, University College
London, London, UK
University of Athens, School of Pharmacy, Department of Pharmacognosy and Chemistry of
Natural Products, Athens, Greece
Руководилац пројекта је проф. др Неда МимицаДукић.
7.
„Уређење структуре и примене”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Szegedi Tudomanzegzetem, Szeged
University of Oviedo, Gijon, Spain
Руководилац пројекта је проф. др Бранимир
Шешеља.
8.
„Математички модели интелигентних система и њихова примена”
Војвођанска академија наука и уметности, Нови
Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Факултет техничких наука, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
57
Teacher’s Faculty in Hungarian Teaching Language,
Subotica
Obuda University, Budapest, Hungary
Рroject Leader: Acad. Dr Endre Pap
9. “Applied Linear and Combinatorial Algebra”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Department of Applied Mathematics, University of
Zaragoza, Zaragoza, Spain
Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
University of Wuppertal, Germany
School of Mathematics and Statistics, University of
St Andrews, Scotland, UK
Centro del Algebra da Universidade de Lisboa,
Cidade Universitária – Edifício C5, Lisboa, Portugal
Рroject Leader: Prof. Dr Ljiljana Cvetković
10. “Climate Change in the Vojvodina Region During
the Last Million Years”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Chair of Geomorphology, University of Bayreuth,
Germany
Department of Geology and Paleontology, University of Szeged, Szeged, Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Slobodan Marković
11. “Methods of Fractional Analysis and Fractional
Calculus with Applications in Mechanics”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Education, Sombor
Fakultät für Mathematik, Universität Wien, Vienna,
Austria
Department of Mathematical Sciences, Carnegie
Mellon University, Pittsburgh, USA
Goethe University Frankfurt, Goethe Center for
Scientific Computing (G-CSC), Frankfurt, Germany
Laboratoire de l’Intégration du Matériau au
Système, 351 Cours de la Libération, France
Рroject Leader: Assist. Prof. Dr Sonja Konjik
58
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Нови Сад
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
Obuda University, Becsi ut 96/B, Budapest,
Hungary
Руководилац пројекта је академик Ендре Пап.
9. „Примењена линеарна и комбинаторна алгебра”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Department of Applied Mathematics, University of
Zaragoza, Zaragoza, Spain
Faculty of Mathematics and Natural sciences,
University of Wuppertal, Germany
School of Mathematics and Statistics, University of
St Andrews, Scotland, UK
Centro del Algebra da Universidade de Lisboa,
Cidade Universitária – Edifício C5, Lisboa, Portugal
Руководилац пројекта је проф. др Љиљана
Цветковић.
10. „Климатске промене на територији Војводине
током последњих милион година”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Chair of Geomorphology, University of Bayreuth,
Germany
Department of Geology and Paleontology, University of Szeged, Szeged, Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Слободан
Марковић.
11. „Методе функционалне анализе и фракциони
рачун са применама у механици”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
Педагошки факултет, Сомбор
Fakultät für Mathematik, Universität Wien, Wien,
Austria
Department of Mathematical Sciences, Carnegie
Mellon University, Pittsburgh, USA
Goethe University Frankfurt, Goethe Center for
Scientific Computing (G-CSC), Frankfurt, Germany
Laboratoire de l’Intégration du Matériau au
Système, 351 Cours de la Libération, France
Руководилац пројекта је доц. др Сања Коњик.
59
12. “Experimental and Chemometric Investigation
of Biologicall Active and Environmental Friendly Substances and Solvents”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
Рroject Leader: Assist. Prof. Dr Slobodan Gadžurić
13. “Synthesis of Stroidal and Nonsteroidal Compounds and Testing their Biological Activity”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Medicine, Novi Sad
First Department of Medicine, University of Szeged,
Szeged, Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Katarina Penov-Gaši
14. “Parametrically Excited Oscillators: Behavior,
Phenomena and Application”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Department of Mechanical Engineering, Dynamics,
University of Glasgow, University Avenue, Scotland,
UK
Рroject Leader: Prof. Dr Ivana Kovačić
15. “Projection of Vojvodina Climate to 2030 Using
Regional Climate Model”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Рroject Leader: Prof. Dr Dragutin Mihailović
16. “Molecular and Phenotypic Diversity of Taxa of
Economic and Epidemiological Importance and
Endangered and Endemic Species in Europe”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Sciences, University of Pécs, Hungary
Finnish Museum of Natural History, Entomology
dept., University of Helsinki, Finland
Faculty of Natural Sciences and Mathematics,
Sts. Cyril and Methodius University Skopje, FYR
Macedonia
Рroject Leader: Assist. Prof. Dr Jasmina Ludoški
60
12. „Експериментално и хемометријско испитивање биолошки активних и еколошки погодних супстанци и растварача”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Слободан
Гаџурић.
13. „Синтеза стероидних и нестероидних једињења и испитивање њихове биолошке
активности”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Медицински факултет, Нови Сад
First Department of Medicine, University of Szeged,
Szeged, Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Катарина
Пенов-Гаши.
14. „Осцилатори са параметарском побудом:
понашање, феномени и примена“
Факултет техничких наука, Нови Сад
Department of Mechanical Engineering, Dynamics,
University of Glasgow, University Avenue, Scotland,
United Kingdom
Руководилац пројекта је проф. др Ивана Ковачић.
15. „Пројекција климе Војводине до 2030. године
употребом регионалног климатског модела“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Драгутин
Михаиловић.
16. „Молекуларни и фенотипски диверзитет
таксона од економског и епидемиолошког
значаја и угрожених и ендемских врста у
Европи”
Природно-математички факултет, Нови Сад
The Faculty of Sciences, University of Pécs,
Hungary
Finnish Museum of Natural History, Entomology
dept., University of Helsinki, Finland
Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Sts.
Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia
Руководилац пројекта је доц. др Јасмина
Лудошки.
61
V
Technical and Technological Sciences
From the area of Technical and Technological Sciences,
17 projects were approved for co-funding, and these
are:
1.
“Development of the Anthropomorphic Robotic
Platform for Socially Acceptable and Adequate
Interaction in Human’s Working Environment”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Аcademy of Arts, Novi Sad
University of Szeged, Robotics Laboratory, Szeged,
Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Branislav Borovac
2.
“Development and Application of New Materials Based on Local Raw Materials for the
Revitalization of Cultural Heritage in Rural Areas
of Vojvodina”
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Department of Civcil Engineering of Slovenia,
Ljubljana, Slovenia
Faculty of Technology and Metallurgy, University
Sts. Cyril and Methodius, Skopje, FYR Macedonia
Рroject Leader: Prof. Dr Jonjau Ranogajec
3.
“Advanced Application of Agricultural and
Forestry Byproducts for Environmental Protection”
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
University of Patras, Department of Chemistry,
Radiochemistry Laboratory, Patras, Greece
Рroject Leader: Prof. Dr Marina Šćiban
4.
“Antioxidant Activity of Honeys and Honeys
with Dry Fruits”
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Agriculture, Novi Sad
University in Banja Luka, Faculty of Technology, Banja
Luka, Republic Srpska, Bosnia and Herzegovina
Рroject Leader: Prof. Dr Jasna Čanadanović-Brunet
62
V
Техничко-технолошке науке
Из области техничко-технолошких наука, одобрено
је 17 пројеката за наставак суфинансирања, и то:
1.
„Развој роботске платформе антропоморфних карактеристика за остваривање социјално прихватљиве и адекватне интеракције у радном окружењу човека”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Академија уметности, Нови Сад
University of Szeged, Robotics laboratory, Szeged,
Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Бранислав
Боровац.
2.
„Развој и примена нових материјала на бази
домаћих сировина у функцији ревитализације
материјалног културног наслеђа у руралним
срединама Војводине”
Технолошки факултет, Нови Сад
Факултет техничких наука, Нови Сад
Zavod za zgradbeništvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Sv.
Kirilo i Metodije, Skopje, Makedonija
Руководилац пројекта је проф. др Јоњауа Раногајец.
3.
„Унапређена примена нуспроизвода пољопривреде и шумарства у заштити животне
средине ”
Технолошки факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
University of Patras, Department of Chemistry,
Radiochemistry Laboratory, Patras, Greece
Руководилац пројекта је проф. др Марина
Шћибан.
4.
„Антиоксидативна активност меда и меда са
додатком сувог воћа”
Технолошки факултет, Нови Сад
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Универзитет у Бања Луци, Технолошки факултет,
Бања Лука, Република Српска, БиХ
Руководилац пројекта је проф. др Јасна Чанадановић-Брунет.
63
5.
“Continuous Quality Improvement of Products
and Processes Through the Life Cycle”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences
and Engineering, Department of Materials Science
and Metallurgy, Ljubljana, Slovenia
University of Central Europe in Skalica, Skalica,
Slovakia
Рroject Leader: Prof. Dr Janko Hodolič
6.
“Data Reduction Software Tool Development
Using Computational Intelligence Techniques”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Teacher’s Faculty in Hungarian Teaching Language,
Subotica
University of Szeged, Institute of Informatics,
Szeged, Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Dragan Kukolj
7.
“Development of Advanced Coding Techniques
for High-density Multi-track Magnetic Recording Systems”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Department of Electrical and Computer Engineering, University of Arizona, Tucson, AZ, USA
Рroject Leader: Assist. Prof. Dr Nikola Djurić
8.
“Cookies and Creckers with Functional Characteristics Aimed for Consumers with Special
Dietary Needs”
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Medicine, Novi Sad
Food-Technology Faculty, University JJ Strossmаyer
Osijek, Croatia
Рroject Leader: Prof. Dr Ljubica Dokić
9.
“Development of Technology of Bioethanol
Production on Small Farms”
Faculty of Technology, Novi Sad
University of Szeged, Faculty of Engineering,
Szeged, Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Siniša Dodić
64
5.
„Континуално унапређење квалитета производа и процеса током целокупног животног
циклуса”
Факултет техничких наука, Нови Сад
University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences
and Engineering, Department of Materials Science
and Metallurgy, Ljubljana, Slovenia
University of Central Europe in Skalica, Skalica,
Slovakia
Руководилац пројекта је проф. др Јанко Ходолич.
6.
„Развој програмске подршке за сажимање
података заснован на методама рачунарске
интелигенције”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
University of Szeged, Institute of Informatics, Szeged, Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Драган Кукољ.
7.
„Развој напредних техника кодовања у магнетским системима са више стаза за веома
високе густине меморисања података”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Department of Electrical and Computer Engineering, University of Arizona, Tucson, AZ, USA
Руководилац пројекта је доц. др Никола Ђурић.
8.
„Фини пекарски производи функционалних
карактеристика намењени потрошачима са
посебним потребама у исхрани”
Технолошки факултет, Нови Сад
Медицински факултет, Нови Сад
Prehrаmbeno-tehnološki fаkultet, Univerzitet Josip
Jurаj Strossmаyer Osijek, Hrvаtskа
Руководилац пројекта је проф. др Љубица
Докић
9.
„Унапређење технологије производње биоетанола на малим фармама”
Технолошки факултет, Нови Сад
University of Szeged, Faculty of Engineering,
Szeged, Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Синиша Додић
65
10. “Estimation of Chemical Safety of Market Basket
and Population Dietary Exposure”
Faculty of Technology, Novi Sad
University of Ioannina, Department of Chemistry,
Ioannina, Greece
Рroject Leader: Prof. Dr Biljana Škrbić
11. “Research and Development of Energy Efficiency
Systems for Electric Cars Supply and Drive”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Liverpool John Moores University, School of
Engineering, Liverpool, U.K
University of Timisoara, Timisoara, Romania
Рroject Leader: Prof. Dr Vladimir Katić
12. “Synthesis of Polymers and Hybrid Materials
Based on Renewable Resources”
Faculty of Technology, Novi Sad
Kansas Polymer Research Center, Pittsburg State
University, USA
Рroject Leader: Prof. Dr Jaroslava BudinskiSimendić
13. “Integration of ID Technologies in Food,
Chemical and Medical Packing Devices”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
South Dakota School of Mines & Technology, Rapid
City, USA
Electrical Faculty of University in East Sarajevo,
Republic Srpska, Bosnia and Herzegovina
University of Ljubljana, Faculty of Mechanical
Engineering, Ljubljana, Slovenia
Рroject Leader: Prof. Dr Stevan Stankovski
14. “Measurement and Acquisition Systems for
Cognitive Neurosciеnces”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Faculty of Philosophy, Novi Sad
College of Dunaújváros, Dunaújváros, Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Zoran Mitrović
66
10. „Процена хемијске безбедности намирница
просечне потрошачке корпе и изложеност
популације“
Технолошки факултет, Нови Сад
University of Ioannina, Department of Chemistry,
Greece
Руководилац пројекта је проф. др Биљана Шкрбић
11. „Истраживање и развој енергетски ефикасних
система напајања и погона електричних аутомобила“
Факултет техничких наука, Нови Сад
Liverpool John Moores University, School of
Engineering, Liverpool, U.K
University of Timisoara, Timisoara, Romania
Руководилац пројекта је проф. др Владимир
Катић
12. „Синтеза хибридних материјала и полимера
на основу обновљивих сировина“
Технолошки факултет, Нови Сад
Kansas Polymer Research Center, Pittsburg State
University, USA
Руководилац пројекта је проф. др Јарослава
Будински-Симендић
13. „Интеграција идентификационих технологија у уређаје за производњу амбалаже за
прехремабне, хемијске и медицинске производе”
Факултет техничких наука, Нови Сад
South Dakota School of Mines & Technology, Rapid
City, USA
Electrical Faculty of University in I. Сарајево,
Источно Сарајево Република Српска, БиХ
University of Ljubljana, Faculty of Mechanical
Engineering, Ljubljana, Slovenia
Руководилац пројекта је проф. др Стеван Станковски.
14. „Мерно-аквизициони системи у когнитивним
неуронаукама”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Филозофски факултет, Нови Сад
College of Dunaújváros, Dunaújváros, Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Зоран Митровић.
67
15. “Planning of Energy Systems in Cities of Vojvodina Using Modern Energy Technologies”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer
(StC) (represented by: Steinbeis Advanced Risk
Technologies, Group), Stuttgart, Germany
Рroject Leader: Prof. Dr Dušan Gvozdenac
16. “Models of Sustainable Development of Traffic
in Vojvodina”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Faculty of Traffic Sciences, Zagreb, Croatia
Рroject Leader: Prof. Dr Vladimir Škiljaica
17. “Audio Library for the Disabled”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Faculty of Medicine, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Alpineon d.o.o, Ljubljana, Slovenia;
Model Labs GmbH, Berlin, Germany
Рroject Leader: Prof. Dr Vlado Delić
VI
Biotechnology and Agriculture
From the area of Biotechnology and Agriculture, 14
projects were approved for co-funding, and these are:
1.
68
“Genetic Resources of Agrosystems in Vojvodina
and Sustainable Development”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Universidad de Alicante, Instituto Universitario de la
Biodiversidad CIBIO / Dpto de Ciencias Ambientales,
Alicante, Spain
Finnish Museum of Natural History, Zoological
Museum, Division of Entomology, University of
Helsinki, Finland
University of the Aegean, Department of Geography, Geography Building, University Hill, Mytilene, Greece
Рroject Leader: Prof. Dr Ante Vujić
15. „Планирање енергетских система градова
Војводине применом савремених енергетских
технологија”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer
(StC) (represented by: Steinbeis Advanced Risk
Technologies, Group), Stuttgart, Germany
Руководилац пројекта је проф. др Душан
Гвозденац.
16. „Модели одрживог развоја саобраћаја у Војводини”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Hrvatska
Руководилац пројекта је проф. др Владимир
Шкиљаица.
17. „Аудио библиотека за особе са инвалидитетом”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Медицински факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет
Alpineon d.o.o, Ljubljana, Slovenia;
Model Labs GmbH, Berlin, Germany
Руководилац пројекта је проф. др Владо Делић.
VI
Биотехнологија и пољопривреда
Из области биотехнологије и пољопривреде одобрено
је 14 пројеката за наставак суфинансирања, и то:
1.
„Генетички ресурси агроекосистема Војводине у функцији развоја одрживе пољопривреде”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Факултет техничких наука, Нови Сад
Universidad de Alicante, Instituto Universitario de la
Biodiversidad CIBIO / Dpto de Ciencias Ambientales,
Alicante, Spain
Finnish Museum of Natural History, Zoological
Museum, Division of Entomology, University of
Helsinki, Finland
University of the Aegean, Department of Geography,
Geography Building, University Hill, Mytilene
Руководилац пројекта је проф. др Анте Вујић.
69
2.
“Artificial Spawning and Ambient Conditions as
the Most Important Factors for Successful Tench
Production”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Technology, Novi Sad
University of South Bohemia České Budějovice,
Faculty of Fisheries amd Protection of Waters
Vodňany, Czech Republic
Trakia University, Agricultural Faculty Stara Zagora,
Stara Zagora, Bulgaria
.
Рroject Leader: Prof. Dr Miroslav Ćirković
3.
“Effect of Alluminosilicates on the Reduction
of Toxicity of Certain Contaminants in Poultry
Feed”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
University of Hohenheim, Faculty of Agricultural
Sciences Stuttgart, Germany
Рroject Leader: Prof. Dr Milan Popović
4.
“Network Modeling and Evaluation of the
Functional Adaptability of Regional Water
Resources Systems in Vojvodina”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Project Leader: Prof. Dr Bojan Srdjević,
5.
“Increasing of Boar Reproductive Efficiency on
Vojvodina Farm Units”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Рroject Leader: Prof. Dr Blagoje Stančić
6.
“Animal Health Control in the Food Safety
Chain”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
National Scientific Center, Institute of Experimental
and Clinical Veterinary Medicine of UAAS, Kharkiv,
Ukraine
Рroject Leader: Prof. Dr Stanko Boboš
7.
“Development and Application of the Measuring
System for Determining Soil Resistance by the
Principles of Precision Agriculture”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
70
2.
„Вештачки мрест и амбијентални услови као
најбитнији фактори за успешну производњу
лињака”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад
University of South Bohemia České Budějovice,
Faculty of Fisheries amd Protection of Waters
Vodňany, Czech Republic
Trakia University, Agricultural faculty Stara Zagora,
Stara Zagora, Bulgaria
Руководилац пројекта је проф. др Мирослав
Ћирковић.
3.
„Ефекат алуминосиликата на смањење токсичности појединих контаминената хране за
живину”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
University of Hohenheim, Faculty of Agricultural
Sciences Stuttgart, Germany
Руководилац пројекта је проф. др Милан Поповић.
4.
„Мрежно моделирање и евалуација функционалне адаптибилности регионалних водопривредних система у Војводини”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Бојан Срђевић.
5.
„Повећање репродуктивне ефикасности нерастова на војвођанским фармама”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Благоје
Станчић.
6.
„Контрола здравља животиња у ланцу производње здравствено безбедне хране”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
National Scientific Center „Institute of Experimental
and Clinical Veterinary Medicine“ of UAAS, Kharkiv,
Ukraine
Руководилац пројекта је проф. др Станко Бобош.
7.
„Развој и примена мерног система за утврђивање отпора земљишта по принципу прецизне пољопривреде”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
71
Faculty of Engineering, Slovak, University of Agriculture, Nitra, Slovakia
Agriculture and Food Faculty, Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina
Рroject Leader: Prof. Dr Nedeljko Malinović
8. “Legume Cover Crops for Enhanced Agriculture
Sustainability in the Agroecological Conditions
of Vojvodina”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Banats University of Agricultural and Veterinary
Medicine, Timisoara, Romania
Рroject Leader: Prof. Dr Branko Ćupina
9. “Rational Use of Fertilizers and Pesticides in
Order to Protect Agrosystem, Quality and Efficiency of Crop Production on Long-term Field
Trials”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Slovenian Institute for Hop Growing and the
Brewing Industry, Department for Plant, Soil and
Environment, Žalec, Slovenia
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului, Facultatea de Agricultură,
Timisoara, Romania
Kemer State Agricultural Institute, Kemerovo,
Russia.
Рroject Leader: Prof. Dr Jovan Crnobarac
10. “Sugar Beet Root Rot in Vojvodina”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Agriculture, University of Szeged, Szeged,
Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Vera Stojšin
11. “New Technologies in Enhancing Reproductive
Efficincy of Ruminants”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Anhalt University of Applied Sciences, Köthen,
Germany
Рroject Leader: Prof. Dr Milan Krajinović
72
Faculty of Engineering, Slovak, University of
Agriculture, Nitra, Slovakia
Пољопривредно прехрамбени факултет, Сарајево, БиХ
Руководилац пројекта је проф. др Недељко Малиновић.
8.
„Гајење легуминоза као међуусева у циљу
повећања одрживости пољопривредне производње у агроеколошким условима Војводине”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Banats University of Agricultural and Veterinary
Medicine Timisoara, Romania
Руководилац пројекта је проф. др Бранко Ћупина.
9.
„Рационална употреба ђубрива и пестицида у
функцији заштите агроекосистема, квалитета
и економичности ратарске производње на
основу вишегодишњих огледа”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Slovenian Institute for Hop Growing and the
Brewing Industry, Department for plant, soil and
environment, Žalec, Slovenia
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului, Facultatea de Agricultură,
Timisoara, ROMÂNIA
Кемеровский государственный сельскохозяйственний институт Кемерово, Кемерово, Россия.
Руководилац пројекта је проф. др Јован Црнобарац.
10. „Трулеж корена шећерне репе у Војводини”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Faculty of Agriculture, University of Szeged
Руководилац пројекта је проф. др Вера Стојшин.
11. „Нове технологије у повећању репродуктивне
ефикасности преживара“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Anhalt University of Applied Sciences, Köthen
Руководилац пројекта је проф. др Милан Крајиновић.
73
12. “Improvement of Meat Quality From Indigenous
and Modern Pig Breeds Produced in Vojvodina
for the Production of Traditional Dry Fermented
Sausages and Dry Cuured Meat Products”
Faculty of Technology, Novi Sad
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Food Technology Osijek, JJ Strossmayer
University, Osijek, Croatia
Рroject Leader: Assist. Prof. Dr Vladimir Tomović
13. “Effect of Different Production Technologies on
Quality of Vegetable Products”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Food Quality Laboratory, PSI, ARS, USDA, Bldg 002,
10300 Baltimore Avenue, Beltsville, USA
Рroject Leader: Prof. Dr Žarko M. Ilin
14. “Study of the Influence of Eggs Selection
and Incubation Factors on Morphofunctional
Characteristics of Embryonic and Postnatal
Development in Order to Increase the Viability
of Pheasant”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Sciences, Novi Sad
Faculty of Agriculture in Osijek, Osijek, Croatia
Рroject Leader: Prof. Dr Gordana Ušćebrka
74
12. „Побољшање квалитета меса аутохтоних
и племенитих раса свиња одгајаних у Војводини за производњу традиционалних ферментисаних сувих кобасица и сувомеснатих
производа“
Технолошки факултет, Нови Сад
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Prehrаmbeno – tehnološki fаkultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmаyerа u Osijeku, Osijek, Hrvаtskа
Руководилац пројекта је доц. др Владимир Томовић.
13. „Утицај различитих технологија производње
и чувања на параметре квалитета поврћа“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Food Quality Laboratory, PSI, ARS, USDA, Bldg 002,
10300 Baltimore Avenue, Beltsville
Руководилац пројекта је проф. др Жарко М.
Илин.
14. „Испитивање утицаја одабира јаја и фактора
инкубације на морфофункционалне карактеристике ембрионалног и постнаталног развој у циљу повећања вијабилности фазанских
пилића“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Poljoprivredni fаkultet u Osijeku, Osijek
Руководилац пројекта је проф. др Гордана Ушћебрка.
75
VII
Law and Economic Sciences
From the area of Law and Economic Sciences, 8 projects
were approved for co-funding, and these are:
1.
“Child in Family Law – Comparative and International Aspects”
Faculty of Law, Novi Sad
Рroject Leader: Prof. Dr Gordana Kovaček-Stanić
2.
“The European Welfare State and Property:
Intraregional Interregional Analysis”
Faculty of Economics, Subotica
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
University of Nice-Sophia Antipolis CEMAFI, Faculty
of Law and Economics, Nice, France
Université de Nice Sophia Antipolis Campus Saint
Jean d’Angely SJA3 / ISHSN / CEMAFI
24, Nice, France
Рroject Leader: Prof. Dr Kosta Josifidis
3.
“Economic Justification of the Use of Crop
Residues as a Source of Energy”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Faculty of Economics, Subotica
Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest,
Romania
Faculty of Agri-Food and Environmental Economics,
Bucharest, Romania
Рroject Leader: Prof. Dr Nedeljko Tica
4.
“Development of the Financial Market in the
Function of a Sustainable Development of APV”
Faculty of Economics, Subotica
Рroject Leader: Prof. Dr Nenad Vunjak
5.
“Reindustrialization and the New Development
Model of Agro-industry in Vojvodina”
Faculty of Economics, Subotica
Faculty of Agriculture, Novi Sad
University of Primorska, Faculty of Management
Koper, Koper, Slovenia
Croatian Academy of Sciences and Arts, Zаgreb,
Croatia
Рroject Leader: Prof. Dr Sofija Adžić
6.
“Compеtitiveness and Knowledge as Development Drivers in Vojvodina”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Faculty of Economics, Subotica
Faculty of Service Business, Sremska Kamenica
76
VII
Правне и економске науке
Из области правних и економских наука одобрено
је 8 пројекта за наставак суфинансирања, и то:
1.
„Дете у породичном праву- компаративни и
међународноправни аспект“
Правни факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Гордана Ковачек Станић.
2.
„Европска држава благостања и сиромаштво:
Интра и интерегионална анализа“
Економски факултет, Суботица
Факултет техничких наука, Нови Сад
University of Nice-Sophia Antipolis CEMAFI, Faculty
of Law and Economics, Nica, Francuska
Université de Nice Sophia Antipolis Campus Saint
Jean d’Angely SJA3 / ISHSN / CEMAFI
24, Nice, France
Руководилац пројекта је проф. др Коста Јосифидис.
3.
„Економска оправданост коришћења биљних остатака као извора енергије”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Економски факултет, Суботица
Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest,
Romania
Faculty of Agri-Food and Environmental Economics,
Bucharest, Romania
Руководилац пројекта је проф. др Недељко
Тица.
4.
„Развој финансијског тржишта у функцији
одрживог развоја АПВ“
Економски факултет, Суботица
Руководилац пројекта је проф. др Ненад Вуњак.
5.
„Реиндустријализација и нови модел развоја
аграрне индустрије у Војводини”
Економски факултет, Суботица
Пољопривредни факултет, Нови Сад
University of Primorska, Faculty of Management
Koper, Koper, Slovenia
Hrvаtskа аkаdemijа znаnosti i umjetnosti, Zаgreb,
Republikа Hrvаtskа
Руководилац пројекта је проф. др Софија Аџић.
6.
„Конкурентност и знање као носиоци развоја
АП Војводине ”
Факултет техничких наука, Нови Сад
77
Faculty of Mechanical Engineering, University of
Maribor, Maribor, Slovenia
Рroject Leader: Prof. Dr Ilija Ćosić
7.
“The Role of Lifelong Learning in Developing
Innovativity as a Source of Competiveness and
Sustainable Development”
Faculty of Economics, Subotica
DAR Nonprofit Közhasznύ Kft. Szeged, Szeged,
Hungary
Рroject Leader: Prof. Dr Tibor Kis
8.
“Influence of the European Context and Legal
Precedents on the Development of Civil Material
and Process Law in Serbia and Vojvodina”
Vojvodina Academy of Sciences and Arts, Novi Sad
Faculty of Law, Novi Sad
Рroject Leader: Acad. Dr Jozsef Salma
Title
Biotechnology and
Agriculture
Technical and
Technological Sciences
Social Sciences
and Humanities
Natural Sciences and
Mathematics
Environmental Reclamation and Protection
Medical Sciences and
Physical Culture
Law and Economic
Sciences
Total
Таble 5. Survey of the number of researchers engaged on
the projects in different scientific areas in 2012
Full Professor
33
36
29
42
6
29
20
195
Associate Professor
12
14
13
12
1
22
6
80
Assistant Professor
20
33
35
31
7
27
7
160
Assistant
21
28
29
20
3
28
20
149
1
7
Junior Assistant
Scientific Associate
1
Research Associate
3
3
1
Junior Research
Associate
5
3
3
Lecturer
Professor of
Vocational Studies
Аcademi
cian
1
Total
78
2
3
2
11
2
13
2
4
1
95
11
1
1
Professor Emeritus
2
3
2
1
1
115
120
5
3
1
2
113
23
120
7
4
54
640
Економски факултет, Суботица
Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица
Faculty of Mechanical Engineering, University of
Maribor, Maribor, Slovenia
Руководилац пројекта је проф. др Илија Ћосић.
7.
„Улога доживотног учења у развијању иновативности као извора компетентности и
одрживог развоја ”
Економски факултет, Суботица
DAR Nonprofit Közhasznύ Kft. Szeged, Szeged,
Hungary
Руководилац пројекта је проф. др Тибор Киш.
Звање
Област техничко-технолошких наука
Област друштвених
и хуманистичких наука
Област природноматематичких наука
Област уређења и
заштите животне средине
Област медицинских
наука и физичке културе
Област правноекономских наука
Укупно
„Утицај европског и прецедентног права на
развој грађанског материјалног и процесног
права у Србији и Војводини ”
Војвођанска академија наука и уметности, Нови
Сад
Правни факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је академик проф. др
Јожеф Салма.
Табела 5. Преглед броја истраживача ангажованих
на пројектима, према научним областима
у 2012. години
Област биотехнологије
и пољопривреде
8.
Редовни професори
33
36
29
42
6
29
20
195
Ванредни професори
12
14
13
12
1
22
6
80
Доценти
20
33
35
31
7
27
7
160
Асистенти
21
28
29
20
3
28
20
149
1
7
Асистенти приправници
Научни сарадници
1
Истраживачи сарадници
3
3
1
Истраживачи приправници
5
3
3
Предавач
1
Професори струковних
студија
1
Академици
Укупно:
95
11
2
3
2
11
2
13
1
2
4
1
Професори емеритуси
2
3
2
1
1
115
120
5
3
1
2
113
23
120
7
4
54
640
79
The overall number of young researchers (junior
assistants, assistants, assistant professors, researchers,
junior researchers, and research associates) engaged
on the projects is 263, i.e. 41.09% of the total number
of engaged researchers (Table 6)
Тable 6. Survey of the number of researchers engaged
on the projects in 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 and 2012
Engaged Researchers
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
443
527
484
480
468
439
653
640
Engaged Young Researchers
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
250
281
278
266
253
237
277
263
Proportion of Young Researchers (%)
80
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
56.43
53.00
57.44
55.42
54.06
53.99
42.42
41.09
Укупан број ангажованих младих истраживача (асистената приправника, асистената, доцената, истраживача, истраживача приправника и научних сарадника) на пројектима је 263, односно 41,09% од
укупног броја ангажованих истраживача. (Табела 6.)
Табела 6. Преглед броја истраживача на пројектима
у 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. и
2012. години
Ангажовани истраживачи
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
443
527
484
480
468
439
653
640
Млади ангажовани истраживачи
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
250
281
278
266
253
237
277
263
Удео ангажованих младих истраживача (%)
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
56,43
53
57,44
55,42
54,06
53,99
42,42
41,09
81
IV
SHORT-TERM PROJECTS
OF SPECIAL INTEREST FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE
AUTONOMOUS PROVINCE OF AP
VOJVODINA
In the year 2012, the Provincial Secretariat for Science
and Technological Development funded 24 shortterm projects of special importance for sustainable
development in the AP Vojvodina, and these are:
1.
“Institutional Organisation of Research in Contemporary Arts of the Autonomous Province of
Vojvodina”
Academy of Arts, Novi Sad
Project Leader: Dr Živko Popović
2.
“Market Analysis of Serbia in terms of heavy
metals content in cocoa products, chocolate
products and products similar to chocolate:
comparison of the current regulations of Serbia
and the EU“
A Biotech Lab, Sremska Kamenica
Project Leader: Prof. Dr Jaroslava Švarc Gajić
3.
“Research of edaphic and hydrological characteristics of the alluvial plain with aim of
reliable species selection for afforestation”
Institute of Lowland Forestry and Environment,
Novi Sad
Рroject Leader: Dr Saša Pekeč
4.
“Development and Improvement of the Procedures of Radiation Sterilization of Foodstuffs
and Medical Means to Improve Export Competitiveness of Service User Companies from
the AP Vojvodina”
Vinca Institute of Nuclear Sciences, Vinča
Рroject Leader: Dr Miroslav Dramnićanin
5.
“Monitoring of genetically modified corn
occurrence in AP Vojvodina”
Institute of Field Crops and Veetables, Novi Sad
Project Leader: Dr Goran Bekavac
82
IV
КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ
ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је у 2012. години финансирао 24 краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи
развој у АП Војводини, и то:
1
„Институционално организовање истраживања савремене уметности АП Војводине”
Академија уметности, Нови Сад
Руководилац пројекта је др Живко Поповић
2.
„Анализа тржишта Србије по питању садржаја тешких метала у како производима,
чоколадним производима и производима
сличним чоколади: поређење важеће регулативе”
A Biotech Lab, Сремска Каменица
Руководилац пројекта је проф. др Јарослава
Шварц Гајић
3.
„Истраживање едафских и хидролошких
особина алувијалне равни у циљу поузданог
избора врста за пошумљавање”
Институт за низијско шумарство и животну
средину, Нови Сад
Руководилац пројекта је др Саша Пекеч
4.
„Развој и унапређење поступака радијационе стерилизације прехрамбених производа
и медицинских средстава ради повећања
извозне конкурентности предузећа корисника услуга из АП Војводине”
Институт за нуклеарне науке „Винча”
Руководилац пројекта је др Мирослав Драмићанин
5.
„Мониторинг појаве генетски модификованог
кукуруза у АПВ”
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
Руководилац пројекта је др Горан Бекавац
83
6. “Evaluation of stress in children after laparoscopic appendectomy in different types of
anesthesia”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Рroject Leader: Prof. Dr Biljana Drašković
7. “Behavioral risk factors associated with a reproductive health among university students“
Faculty of Medicine, Novi Sad
Рroject Leader: Prof. Dr Vera Grujić
8. “Molecular markers in strategy for sustainable
development of health care for patients with
hematologic malignancies”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Рroject Leader: Doc. Dr Karmen Stankov
9. “Identification of the causative agent of
coccidiosis (Eimeria spp.) from clinical specimens
of poultry (Gallus gallus) using molecular
methods”
Scientific Institute of Veterinary Medicine “Novi
Sad”, Novi Sad
Рroject Leader: Dr Igor Stojanov
10. “Analysis of urban climate in Novi Sad and
its impact on thermal comfort of urban population”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Рroject Leader: Doc. Dr Stevan Savić
11. „Artificial Spawning of Endangered Fish Species
of Stagnant Aqueous Ecosystems of Vojvodina
with the Aim of Stabilizing the Populations and
Preservation of their Genofund“
Faculty of Sciences, Novi Sad
Рroject Leader: Prof. Dr Branko Miljanović
12. “Analysis of the Scientific Production of the
University of Novi Sad Towards Fulfillment of
Requirements in Order to Be Included on the
List of World’s Top 500 Universities (“Shanghai
List”)”
University of Novi Sad, Novi Sad
Project Leader: Prof. Dr Pavle Sekeruš
84
6. „Процена степена стреса код деце након
лапароскопске апендектомије у различитим
врстама анестезије”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Биљана
Драшковић
7. „Ризична понашања студената повезана са
репродуктивним здрављем”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Вера Грујић
8. „Молекуларни маркери у стратегији одрживог
развоја здравствене заштите оболелих од
малигних хематолошких болести”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Кармен Станков
9. „Идентификација узрочника кокцидозе
(Еимериа сп.) из клиничких материјала живине (Галлус галлус) применом молекуларних
метода”
Научни институт за ветеринарство „Нови Сад”,
Нови Сад
Руководилац пројекта је др Игор Стојанов
10. „Анализа урбане климе Новог Сада и њеног
утицаја на термалну комфорност становништва”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Стеван Савић
11. „Вештачки мрест угрожених рибљих врста
стагнатних водених екосистема Војводине
у интересу стабилизације популација и очувања генофонда”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Бранко Миљановић
12. „Анализа научне продукције Универзитета у
Новом Саду са циљем остваривања услова за
појављивање на листи 500 најбољих светских
универзитета- („Шангајска листа“)”
Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Павле Секеруш
85
13. “Internationalization at University of Novi Sad
– internationalization @ home”
University of Novi Sad, Novi Sad
Project Leader: Prof. Dr Miroslav Vesković
14. “Identification of the Risks Related to the
Technological Process with the Aim of Increasing
the Sustainability of Feed Production in the
Food Chain”
Scientific Institute for Food Technologies, Novi Sad
Рroject Leader: Dr Olivera Đuragić
15. “Analysis of the Possibility of the Application
of the Sugar Industry By-products in Food
Technologies”
Scientific Institute for Food Technologies, Novi Sad
Рroject Leader: Dr Rada Jevtić- Mučibabić
16. “Immunogenetical and immunoserological testings in patients awaiting kidney transplantation in accordance to the European Federation
for Immunogenetics and Histocompatibility-EFI
standards”
Faculty of Medicine, Novi Sad
Project Leader: Doc. Dr Svetlana Vojvodić
17. “Synthesis and biomedical research antikancer
agents derived from naturally available monosaccharides”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Leader: Prof. Dr Mirjana Popsavin
18. “The role of agricultural insurance in financing
consequences of natural disasters in Vojvodina:
current state and development prospects”
Dr Lazar Vrkatic College for Legal and Business
Academic Studies, Novi Sad
Project Leader: Doc. Dr Vladimir Njegomir
19. “Satellite imagery possible applications for
continuous monitoring of hazard indicators in
Vojvodina”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Project Leader: Doc. Dr Srđan Popov
86
13. „Интернационализација Универзитета у Новом Саду – Internalisation @ home”
Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Мирослав
Весковић
14. „Идентификација ризика везаних за технолошки процес у циљу повећања одрживости
у производњи хране за животиње и ланцу
хране”
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
Руководилац пројекта је др Оливера Ђурагић
15 „Анализа могућности примене нуспроизвода
индустрије шећера у прехрамбеној технологији”
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
Руководилац пројекта је др Рада Јевтић-Мучибабић
16. „Имуногенетска и имуносеролошка тестирања болесника на програму трансплантације
бубрега у складу са захтевима стандарда Европске Федерације за Имуногенетику-ЕФИ”
Медицински факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Светлана Војводић
17. „Синтеза и биомедицинска испитивања антиканцерних агенаса добијених из природно
расположивих моносахарида”
Природно-математички факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Мирјана
Попсавин
18. „Улога осигурања пољопривреде у финансирању последица остварења елементарних
непогода у Војводини: актуелно стање и
перспективе развоја”
Висока школа „Правне и пословне академске
студије др Лазар Вркатић“, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Владимир
Његомир
87
20. “Obesity and work ability of Novi Sad university
students”
Faculty of Sports and Tourism, Novi Sad
Project Leader: Prof. Dr Zlatko Ahmetović
21. “Impact of emergencies on the sustainable development of local governments in the Vojvodina region”
Faculty of Environmental Protection, University
EDUCONS, Sremska Kamenica
Project Leader: Doc. Dr Vesela Radović
22. “Realization of remote measuring station for
monitoring of environmental parameters in
Vojvodina province”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Project Leader: Doc. Dr Josif Tomić
23. “Autonomous Province of Vojvodina, The
Provincial Secretariat for Science and Technological Development Integral Information
System – Design and Software Support”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Project Leader: Prof. Dr Branko Perišić
24. “Optimization of biotechnological production
of bioagents – antagonists of stored apple pathogens”
Faculty of Technology, Novi Sad
Project Leader: Dr Jovana Grahovac
88
19. „Могућност примене сателитских снимака за
потребе континуалног праћења индикатора
хазарда на територији Војводине”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Срђан Попов
20. „Гојазност и радна способност новосадских
студената”
Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Златко
Ахметовић
21. „Утицај ванредних ситуација на одрживи
развој локалних самоуправа у АПВ”
Факултет заштите животне средине, Универзитет
ЕДУКОНС, Сремска Каменица
Руководилац пројекта је доц. др Весела Радовић
22. „Реализација удаљене мерне станице за
праћење параметара животне средине у АП
Војводини”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Руководилац пројекта је доц. др Јосиф Томић
23. „Јединствени информациони систем за подршку пословним процесима Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој
- пројекат и израда софтвера”
Факултет техничких наука, Нови Сад
Руководилац пројекта је проф. др Бранко Перишић
24. „Оптимизација биотехнолошког поступка
производње антагониста складишних патогена јабуке”
Технолошки факултет, Нови Сад
Руководилац пројекта је др Јована Граховац
89
V
THE RIGHT TO THE FIRST CHANCE
The action of the Provincial Secretariat for Science and
Technological Development “The Right to the First
Chance” is realized as an endeavor of the Government
of AP Vojvodina to engage the unemployed all PhD
holders from the territory of AP Vojvodina on the
projects of ther closest scientific areas. The public
competition for submitting project proposals was
announced on January, 27, 2012, and was open to the
end of March. The candidates fulfilling the conditions
from the Rulebook on the realization of the action “The
Right to the First Chance” submitted their proposals for
scientific-research and applied-research projects in the
duration of up to 12 months. The Secretariat financed
26 projects.
The list of the projects financed in 2012:
Biotechnology and Agriculture
1.
“Determinants of Production of Oleaceous
Plants in Vojvodina”
Dr Aleksandra Gajdobranski
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Radovan Pejanović
2.
“Influence of the CEFTA Agreement on the
Export Exchange of Agroindustrial Products of
the Republic of Serbia”
Dr Boris Kuzman
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Branislav Vlahović
3.
“Improvement of the Internal Audit Function
in Economic Societies of AP Vojvodina and its
Harmonization with European Frameworks”
Dr Mile Stanišić
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Radovan Pejanović
90
V
ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ
Акција Покрајинског секретаријата за науку и
технолошки развој „Право на прву шансу“ реализује
се као настојање Владе АП Војводине да ангажује
незапослене докторе наука са територије АП Војводине на пројектима из њихових најужих научних
области. Јавни конкурс за пријављивање пројеката
за реализацију ове акције расписан је 27. јануара
2012. године и био је отворен до краја марта.
Кандидати који су испунили услове из Правилника
за реализацију акције „Право на прву шансу“ подносили су предлог научно-истраживачког, односно,
примењено-истраживачког пројекта у трајању до 12
месеци. Секретаријат је финансирао 26 пројеката.
Списак пројеката који су финансирани у 2012.
години:
Биотехнологија и пољопривреда
1.
„Детерминанте производње уљарица у Војводини”
Др Александрa Гајдобрански
Пољопривредни факултет, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Радован Пејановић
2.
„Утицај ЦЕФТА споразума на спољнотрговинску размену агроиндустријских производа Републике Србије”
Др Борис Кузман
Пољопривредни факултет, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Бранислав Влаховић
3.
„Побољшање ефикасности интерне ревизије
у привредним друштвима АП Војводине и
њена усклађеност са европским оквирима”
Др Миле Станишић
Пољопривредни факултет, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Радован Пејановић
91
4.
“Оprimization of the Structure of Agricultural
Production for Fresh Consumption in Vojvodina”
Dr Tomo Krasnić
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Nebojša Novković
Law and Economic Sciences
5.
“Job Stress in AP Vojvodina as a Multiethnical
and Multicultural Environment”
Dr Andrea Mitovski Ćirković
Faculty of Economics, Subotica
Project Supervisor: Assist. Prof. Dr Agneš Slavić
Natural Sciences and Mathematics
6.
“Enhancement of the NMR Signal by Hyperpolarization”
Dr Aleksandar Antonov
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Janoš Čanadi
7.
“State and the Possibilities of a Sustainable
Development of Vrbas Municipality”
Dr Milutin Mrkša
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Vladimir Stanojević
8.
“Synthesis and Characterization of ZnO-SnO2
Nanoparticles for the Application in Photocatalysis”
Dr Tamara Ivetić
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Svetlana Lukić-Petrović
Social Sciences and Humanities
9.
92
“Functional Linking of Pleasure and Bike Touring
in Fruska Gora Mountain”
Dr Aleksandra Vujko
Faculty of Sciences, Novi Sad
Project Supervisor: Assist. Prof. Dr Tatjana Pivac
4.
„Оптимизирање
структуре
повртарске
производње за конзум у свежем стању у
Војводини”
Др Томо Краснић
Пољопривредни факултет, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Небојша Новковић
Правне и економске науке
5.
„Стрес на послу у Аутономној Покрајини Војводини као мултиетничкој и мултикултурној
средини”
Др Андреа Митовски Ћирковић
Економски факултет, Суботица
ментор пројекта је доц. др Агнеш Славић
Природно математичке науке
6.
„Увећање НМР сигнала хиперполаризацијом”
Др Александар Антонов
Природно-математички факултет, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Јанош Чанади
7.
„Стање и могућности одрживог руралног
развоја Општине Врбас”
Др Милутин Мркша
Природно-математички факултет, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Владимир Станојевић
8.
„Синтеза и карактеризација ZnO-SnO2 наночестица за примену у фотокатализи”
Др Тамара Иветић
Природно-математички факултет, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Светлана ЛукићПетровић
Друштвене и хуманистичке науке
9.
„Функционално повезивање излетничког и
бициклистичког туризма на Фрушкој гори”
Др Александра Вујко
Природно-математички факултет, Нови Сад
ментор пројекта је доц. др Татјана Пивац
93
10. “Creative Work and Urban Regeneration”
Dr Ana Vilenica
Academy of Arts, Novi Sad
Project Supervisor: Assist. Prof. Dr Jasmina Čubrilo
11. “Тopological Model for the Integration of
Phenomenal Consciousness”
Dr Daniela Kostić
Faculty of Philosophy, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Sunčica Zdravković
12. “Ecology of Sound”
Dr Ljubica Ilić
Academy of Arts, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Ira Prodanov Krajišnik
13. “Social Study of American Gangster Film”
Dr Ljubomir Maširević
Faculty of Phylosophy, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Dubravka Valić
Nedeljković
14. “Narcotic Has no the last Word”
Dr Marinko Stantić
Faculty of Education, Sombor
Project Supervisor: Assist. Prof. Dr Danijela Petrović
15. “Sociological and Juridical Analysis of Normative Regulation of Small Religious Communities in France – Treatment of Local, Regional,
and National Legislation”
Dr Mirko Božić
Faculty of Philosophy, Novi Sad
Project Supervisor: Assist. Prof. Dr Lazar Žolt
16. “Hollywood Musicl and Gender Theory”
Dr Milica Konstantinović
Academy of Arts, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Živko Popović
17. “Learning of Greek as a Foreign Language Using
the on-line Moodle Platform”
Dr Nataša Jovanov
Faculty of Philosophy, Novi Sad
Project Supervisor: Assist. Prof. Dr Radmila Bodrič
94
10. „Креативни рад и урбане регенерације”
Др Ана Виленица
Академија уметности, Нови Сад
ментор пројекта је доц. др Јасмина Чубрило
11. „Тополошки модел интеграције за феноменалну свест”
Др Даниел Костић
Филозофски факултет, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Сунчица Здравковић
12. „Екологија звука”
Др Љубица Илић
Академија уметности, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Ира Проданов Крајишник
13. „Друштвена студија америчког гангстерског
филма”
Др Љубомир Маширевић
Филозофски факултет, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Дубравка Валић
Недељковић
14. „Дрога нема задњу реч”
Др Маринко Стантић
Педагошки факултет, Сомбор
ментор пројекта је доц. др Данијела Петровић
15. „Социолошко правна анализа нормативне
регулације малих верских заједница у Француској – обрада локалног, регионалног и националног законодавства”
Др Марко Божић
Филозофски факултет, Нови Сад
ментор пројекта је доц. др Лазар Жолт
16. „Холивудски мјузикл и теорија рода”
Др Милица Константиновић
Академија уметности, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Живко Поповић
17. „Учење грчког језика као страног преко online Moodle платформе”
Др Наташа Јованов
Филозофски факултет, Нови Сад
ментор пројекта је доц. др Радмила Бодрич
95
18. “Chrestomaty of Art Theory Texts (18-20th c.)
and Bibliography of the Works from Art Theory
in Serbian or Serbo-Croatian Language”
Dr Radovan Popović
Аcademy of Arts, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Emeritus Irina Subotić
19. “Forms of Bio-power and Practice of Novi Sad
Avant-garde”
Dr Tamara Djordjević
Academy of Arts, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Dragan Živančević
20. “Concept of ‘Happeness’ in Serbian and Russina
Language and Culture”
Dr Tanja Pavlović
Faculty of Philosophy, Novi Sad
Project Supervisor: Assist. Prof. Dr Marija Stefanović
21. “Theory of Peformance Acts: From Drama
Theater to Social Changes”
Dr Vlatko Ilić
Academy of Arts, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Vesna Krčmar
Мedical Sciences and Physical Culture
22. “Technical and Tactical Activities of Basketball
Players with Ball in Dependence of the Player’s
Position and Competition”
Dr Pavle Rubin
Faculty of Sports and Tourism, Novi Sad
Project Supervisor: Assist. Prof. Dr Miroslav Radoman
Тechnical and Technological Sciences
23. “Improvement of the Equations for the Calculation of Friction Resistance in Fluid Flow”
Dr Dejan Brkić
Faculty of Technology, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Zoltan Zavargo
96
18. „Хрестоматија текстова из теорије уметности
(XVIII-XX век) с библиографијом радова из
теорије уметности на српском или српскохрватском језику”
Др Радован Поповић
Академија уметности, Нови Сад
ментор пројекта је проф. емеритус Ирина
Суботић
19. „Облици био-моћи и праксе новосадске
неоавангарде”
Др Тамара Ђорђевић
Академија уметности, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Драган Живанчевић
20. „Концепт “срећа“ у српском и руском језику и
култури”
Др Тања Павловић
Филозофски факултет, Нови Сад
ментор пројекта је доц. др Марија Стефановић
21. „Теорија извођачких чинова: од драмског
театра до друштвених промена”
Др Влатко Илић
Академија уметности, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Весна Крчмар
Медицинске науке и физичка култура
22. „Техничко-тактичка активност кошаркаша са
лоптом, у зависности од играчке позиције и
такмичења”
Др Павле Рубин
Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
ментор пројекта је доц. др Мирослав Радоман
Техничко-технолошке науке
23. „Унапређење једначина за прорачун отпора
трења при протоку флуида”
Др Дејан Бркић
Технолошки факултет, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Золтан Заваргo
97
24. “Business Consulting in the Function of Growth
and Development of Small and Medium
Enterprises”
Dr Dragan Dukić
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Project Supervisor: Assist. Prof. Dr Jelena Borocki
25. “Vireless Sensory Networks – Algorithms and
Experiments”
Dr Jovan Radak
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Vladimir Crnojević
26. “Clusters and Networks of Museums in Serbia”
Dr Mile Nikolić
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Project Supervisor: Prof. Dr Radivoj Dinulović
98
24. „Пословни консалтинг у функцији раста и
развоја малих и средњих предузећа”
Др Драган Дукић
Факултет техничких наука, Нови Сад
ментор пројекта је доц. др Јелена Бороцки
25. „Бежичне сензорске мреже – алгоритми и
експерименти”
Др Јован Радак
Факултет техничких наука, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Владимир Црнојевић
26. „Кластери и мреже музеја у Србији”
Др Миле Николић
Факултет техничких наука, Нови Сад
ментор пројекта је проф. др Радивој Динуловић
99
VI
THE DATABASES
In 2012 too, the Provincial Secretariat for Science and
Technological Development continued expanding of
the Database of the Researchers.
The Database has currently 3804 researcher’s files.
The Secretariat engaged a group of experts from
the Faculty of Technical Sciences who worked out a
program on the basis of which each researcher can
individually have on-line access, to upadate data in his/
her scientific file.
The information program that was installed in the
Secretariat has a database for searching data about
all of the Secretariat’s activities: projects, advanced
training, meetings, international cooperation, working
plants. This database allows the employees to have at
any moment an insight into all of the activities of the
Secretariat.
100
VI
БАЗЕ ПОДАТАКА
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је и у 2012. години наставио са проширивањем базе података о истраживачима.
У бази има 3804 научних картона.
Секретаријат је ангажовао стручњаке Факултета
техничких наука, који су израдили пројекат на
основу ког сваки истраживач појединачно, може
путем „on-line“ приступа да актуелизира податке у
свом научном картону.
У Секретаријату је инсталиран информациони
програм за базу података и претраживање по свим
активностима Секретаријата: пројекти, усавршавање, скупови, међународна сарадња, погони. Ова база
података омогућује запосленима увид у активности
Секретаријата у сваком тренутку.
101
VII
АCTIVITIES ON THE IMPROVEMENT
OF LIFE AND WORK CONDITIONS OF
THE RESEARCHERS
A significant part of its activities the Secretariat
devoted to the improvement of the working and
living conditions of the researchers. We can especially
point out the activities concerning the following:
– Foundation for Solving Housing Problems of
Young Teachers, Researchers and Artists of the
University of Novi Sad,
– Central Building and Scientific-Technological Park
of the University of Novi Sad,
– Center for the Economic-Technological Development of Vojvodina
Foundation for Solving Housing Problems of
Young Teaching and Research Workers and
Artists of the University of Novi Sad
In 2012, the Foundation for Solving Housing Problems
of Young Teaching and Research Workers and Artists of
the University of Novi Sad continued its activities on
solving the housing problems of young teaching and
research staff. In the begining of 2012, new residents
were welcome in a building, the third in a row, situated
in 20 Stanoja Stanojevica Street. By the completion of
this building, another 26 young teaching and research
workers and artists have had their housing problem
solved, which, with 52 apartments that were distributed
in the previous public competitions, made a total of 78
housing units for the most gifted scientific and artistic
cadres.
In 2012, the purchase was made of a building plot for
the construction of the fourth building at the Stanoja
Stanojevica Street, and all construction permissions
were obtained. The construction of this building will
mean the solving of the housing problem of another
27 young teaching and research workers and artists.
Because of the great interest of the young teaching
and research cadres with unsolved housing problem,
there are plans to build such residential buildings, one
in each of the other three centers of the University,
Subotica, Zrenjanin and Sombor.
102
VII
АКТИВНОСТИ НА ПОБОЉШАЊУ
УСЛОВА РАДА И ЖИВОТА
ИСТРАЖИВАЧА
Значајан део активности, Секретаријат је посветио побољшању рада и живота истраживача. Посебно скрећемо пажњу на активности:
– рад Фондације за решавање стамбених проблема младих наставних и научних радника и
уметника на Универзитету у Новом Саду,
– Централна зграда и Научно-технолошки парк
Универзитета у Новом Саду,
– Центар за привредно-технолошки развој Војводине
Фондација за решавање стамбених
потреба младих наставних и научних
радника и уметника – Универзитет у
Новом Саду
Фондацијa за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника –
Универзитет у Новом Саду, и током 2012. године
активно је радила на решавању стамбених потреба
младих наставних и научних радника и уметника.
Почетком 2012. године усељена је трећа по реду
стамбена зграда, у улици Станоја Станојевића бр. 20.
Изградњом ове зграде решено је стамбено питање
за још 26 младих наставних и научних радника
и уметника, што са 52 стана који су додељени на
претходним конкурсима, чини укупно 78 стамбених
јединица за најквалитетнији научни, наставни и
уметнички кадар.
Током 2012. године купљено је грађевинско земљиште за изградњу четврте стамбене зграде у
Новом Саду, у непосредној близини већ изграђене
три стамбене зграде, у ул. Станоја Станојевића бб,
за коју је у току прибављање грађевинске дозволе.
Изградњом ове зграде решиће се стамбено питање
за још 27 младих наставних и научних радника и
уметника.
Због великог интересовања младог наставног и
научног кадра са нерешеним стамбеним питањем,
у плану је изградња по једне стамбене зграде у
центрима Универзитета у Суботици, Зрењанину и
Сомбору.
103
Central Building and Scientific-Technological
Park of the University of Novi Sad,
The Provincial Secretariat for Science and Technological
Development continued also in 2012 the activities on
the construction of the Central Building and ScientificTechnological Park of the University of Novi Sad.
Currently, the works on the Central Building of the
University are in their final stage, i.e. 95% of the
planned activities are already completed. In the new
building, the Provincial Government will have at its
disposal 970 square meters, to house the institutions
of essential importance for the overall development
of AP Vojvodina. In addition to the Rector Office, the
Central University Building will also accommodate the
Library and the offices in charge of the coordination
of the activities of all the faculties of the University of
Novi Sad, as well as the office for foreign cooperation.
The first phase of the realization of the complex of
the Scientific and Technological Park of the University
of Novi Sad started in July of 2011, and was finished
in August of 2012. The building accommodates the
Laboratory of the Department of Civil Engineering,
which already serves its teaching purpose. The second
phase of the Scientific-Technological Park, of a net area
of 29,134.50 square meters will be finished in the next
period. The total investment value of the ScientificTechnological Park in Novi Sad is assessed to about
EUR 28 million.
Center for the Economic-Technological
Development of Vojvodina
The Center for the Economic and Technological
Developent of Vojvodina was founded in 2008 with
the aim of implementing education and realization
of the activities in the area of economics, technology,
research and environment.
In the frame of its competence, the Center provides
the organizational, marketing, administrative, financial,
and other activities, as well as the organization of
presentations, symposia, seminars, preparations, rest
and recreation for diverse purposes and users.
The Center is situated at Andrevlje in Fruska Gora, at a
28-km distance from Novi Sad.
For the functioning of the Center, the Secretariat
earmarked in 2012 a sum of RSD 29.500.000.
104
Централна зграда и Научно-технолошки
парк Универзитета у Новом Саду
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је и у току 2012. године наставио активности
на изградњи Централне зграде и Научно-технолошког парка Универзитета у Новом Саду. Радови
на Централној згради Универзитета се у овом тренутку налазе у завршној фази, односно 95% од
планираних активности је испуњено. Покрајинска
Влада ће у новом објекту располагати са више од
970 квадрата, где ће бити смештене институције од
битног значаја за укупан развој Војводине, а поред
ректората и библиотеке у простору Централне
зграде Универзитета налазиће се одељења задужена
за координацију рада свих факултета УНС, као и за
сарадњу са иностранством.
Прва фаза реализације комплекса Научно-технолошког парка Универзитета у Новом Саду, започета
у јулу 2011. године, завршена је у августу 2012.
године. У овом простору налази се Лабораторија
департамана за грађевину у којој се већ одржава
настава, док ће друга фаза Научно-технолошког
парка која подразумева нето површину од 29.134,50
м2 бити завршена у наредном периоду. Укупна
инвестициона вредност Научно-технолошког парка
у Новом Саду процењена је на око 28 милиона
евра.
Центар за привредно-технолошки развој
Војводине
Центар за привредно-технолошки развој Војводине
je основан 2008. године у циљу спровођења едукације и реализације активности у областима: привреде, технологије, истраживања и екологије.
У обављању своје делатности, Центар обезбеђује
организационе, маркетиншке, административне, финансијске и друге активности и организује презентације, саветовања, симпозијуме, семинаре, припреме, одмор и рекреацију, за различите намене и
кориснике.
Центар се налази на Фрушкој гори, на Андревљу, на
28 километара од Новог Сада.
Секретаријат је у 2012. години за рад поменутог
Центра издвојио 29.500.000,00 динара.
105
VIII
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL
MEETINGS IN VOJVODINA
The Provincial Secretariat for Science and Technological
Development announced an open public competition
for co-funding organization of scientific-professional
meetings in 2012 on February 3, 2012. Based on the
competition, which was opened over the whole year,
and relying on the Rulebook on the Criteria of Cofunding Scientific and Professional Meetings, the
Secretariat co-funded the organization of 74 scientificprofessional meetings.
Here follows the list of the scientific-professional
meetings that were co-funded in 2012:
Biotechnology and Agriculture
1.
“Development of Tractors and Application of
Renewable Energy Resources”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
2.
“XXII Scientific-professional Meeting ‘Processing Technique and Energetics in Agriculture –
PTEA 2012’”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
3.
“The Forth Joint USN-PSU International Conference on BioScience: Biotechnology and Biodiversity”
Scientific Institute for Veterinary Medicine, Novi
Sad
4.
“Control of Classical Swine Rinderpest in the
Border Croatia-Serbia Region”
Scientific Institute of Veterinary Medicine, Novi
Sad
5.
“Agricultural Machinery”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
6.
“Energy and Agroprocessing”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
7.
“Biological Safety and Quality of Food”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
106
VIII
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ
У ВОЈВОДИНИ
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је расписао Јавни конкурс за суфинансирање
организовања научно-стручних скупова у 2012. години, 3. фебруар 2012. године. На основу тог конкурса, који је отворен током целе године и на
основу Правилника о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова, Секретаријат је суфинасирао организацију 74 научностручна скупа.
Списак научно-стручних скупова који су суфинансирани у 2012. години:
Биотехнологија и пољопривреда
1.
„Правци развој трактора и обновљивих извора енергије”
Пољопривредни факултет, Нови Сад
2.
„Процесна техника и енергетика у пољопривреди-ПТЕП 2012“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
3.
„The forth joint USN-PSU International Conference on BioScience: Biotechnology and Biodiversity“
Научни институт за ветеринарство, Нови Сад
4.
„Спречавање ширења класичне куге свиња у
пограничном региону Хрватска-Србија“
Научни институт за ветеринарство, Нови Сад
5.
„Пољопривредна техника“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
6.
„Енергија и Агропроцесинг“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
7.
„Биолошка безбедност и квалитет хране“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
107
8. „XXXVI Presentation of Research Works of
Students of Agriculture”
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Medical Sciences and Physical Culture
9. “International Symposium on Molecular Imaging and Molecular Therapy”
Institute of Oncology of Vojvodina, Sremska Kamenica
10. “Diagnostics and Therapy of Advanced Gastrointestinal Tumors”
Institute of Oncology of Vojvodina, Sremska
Kamenica
11. “Assessment of Psychopathology with Children
and Adolescents – Application of Achenbach
System of Empirically Based Assessment”
Faculty of Medicine, Novi Sad
12. “International Medical Students Congress in
Novi Sad-IMSCNS No7”
Faculty of Medicine, Novi Sad
13. “Symposium of Child Surgeons of the Danube
Basin Countries”
Institute of Child and Youth Health Care of
Vojvodina, Novi Sad
14. “Treatment Planning and QA”
Institute of Oncology of Vojvodina, Sremska Kamenica
15. “Nasal Endoscopic Access to Hypophysis
Tumors”
Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad
16. “Diagnostic Whole-body Computerized Tomography”
Faculty of Medicine, Novi Sad
17. “Medicine in Serbia Between Corruption and
Ethics”
Faculty of Medicine, Novi Sad
18. “53rd Congress of of Biomedical Students of
Serbia with International Participation”
Faculty of Medicine, Novi Sad
108
8. „XXXVI Смотра научних радова студената
пољопривреде“
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Медицинске науке и физичка култура
9. „International Symposiumon on Molecular Imaging and Molecular Therapy“
Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица
10. „Дијагностика и терапија узнапредоалих
гастроинтестиналних тумора“
Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица
11. „Процена психопатологије код деце и адолесцената-примена Ахенбаховог система емпиријски засноване процене“
Медицински факултет, Нови Сад
12. „International Medical Students Congress in
Novi Sad-IMSCNS No7“
Медицински факултет, Нови Сад
13. „Симпозијум дечијих хирурга подунавских
земаља“
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
14. „Treatment planning and QA ”
Институту за онкологију Војводине, Сремска
Каменица
15. „Ендоскопски приступ туморима хипофизе
кроз нос“
Клинички центар Војводине, Нови Сад
16. „Дијагностичка компјутеризована томографија целог тела”
Медицински факултет, Нови Сад
17. „Медицина у Србији између корупције и
етике”
Медицински факултет, Нови Сад
18. „53. Конгрес студената биомедицинских
наука Србије са међународним учешћем“
Медицински факултет, Нови Сад
109
Environmental Reclamation and Protection
19. “New Approaches for Assessment and Improvement of Environmental Status in Balkan
Region: Interactions Between Organisms and
Environment”
Faculty of Environmental Protection, Educons
University, Sremska Kamenica
Social Sciences and Humanities
20. “Methodological Problems of the Study of
Giftedness”
Vocational College for Nursery-School Teachers
“Mihajlo Pavlov”, Vršac
21. “Education and Sports Horyzons”
Vocational College for Nursery-School Teachers
and Trainers, Subotica
22. “Greatness of Small Linguistic, Literary, Cultural
and Historical Traditions”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
23. “Belief Narrative Genres”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
24. “Methodology Days ‘Competence of Educators
for Knowledge Society’”
Vocational College for Nursery-School Teachers,
Kikinda
25. “First International Interdisciplinary Meeting
of Young Scientists of Social Sciences and
Humanities – the Contexts”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
26. “Connecting Teaching Subjects and Models of
Integrated Teaching in Primary School”
Faculty of Education, Sombor
27. “Bridges of Medial Education”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
28. “Book – Communication – Competence”
Teacher’s Faculty in Hungarian as Teaching Language, Subotica
110
Уређење и заштита животне средине
19. „New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan
region: interactions between organisms and
environment“
Факултет заштите животне средине, Универзитет
Едуконс, Сремска Каменица
Друштвене и хуманистичке науке
20. „Методолошки проблеми истраживања даровитости“
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача „Михаило Павлов”, Вршац
21. „Васпитно-образовни и спортски хоризонти“
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача и тренера, Суботица
22. „Величина малих језичких, књижевних, културних и историјских традиција“
Филозофски факултет, Нови Сад
23. „Belief narrative genres“
Филозофски факултет, Нови Сад
24. Методички дани „Компетенција васпитача за
друштво знања“
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Кикинда
25. „Први међународни интердисциплинарни
скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука – Контексти”
Филозофски факултет, Нови Сад
26. „Повезивање наставних предмета и модели
интегрисане наставе у основној школи“
Педагошки факултет, Сомбор
27. „Мостови медијског образовања“
Филозофски факултет, Нови Сад
28. „Књига – Комуникација – Компетенција“
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
111
29. “11th Vojvodina Hungarians Scientific Students’
Conference”
Teachers’ Faculty in Hungarian as Teaching
Language, Subotica
30. “On the Road of the Knowledge Age”
Faculty of Management, Sremska Kamenica
31. “Les etudes francaises aujourd’hui – de la
pensee a son expression”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
32. “Languages and Cultures in Time and Space”
Faculty of Philosophy, Novi Sad
33. “Methodological Conference in the Interest
of the Quality of Education of Teachers and
Nursery-School Teachers”
Teacher’s Faculty in Hungarian as Teaching
Language, Subotica
Natural Sciences and Mathematics
34. “83rd General Algebra Meeting – ААА 83”
Faculty of Sciences, Novi Sad
35. [email protected]: Loess in China and Europe – A Tribute
to Edward Derbyshire”
Faculty of Sciences, Novi Sad
36. “Scientific Meeting on Hunting and Hunting
Tourism”
Faculty of Sciences, Novi Sad
37. “Computer Algebra and Dynamic Geometry
Systems in Mathematical Education CADGME”
Faculty of Sciences, Novi Sad
38. “26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases – SPIG
2012”
Faculty of Sciences, Novi Sad
39. “Astronomy Camp ‘Letenka 2012’”
Faculty of Sciences, Novi Sad
40. “Topics in PDE, Microlocal and Time-frequency
Analysis”
Faculty of Sciences, Novi Sad
112
29. „11. војвођанска мађарска научна конференција студената“
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
30. „На путу ка добу знања“
Факултет за менаџмент, Сремска Каменица
31. „Les etudes francaises aujourd’hui – de la pensee a son expression“
Филозофски факултет, Нови Сад
32. „Језици и културе у времену и простору“
Филозофски факултет, Нови Сад
33. „Методичка конференција у интересу квалитета образовања учитеља и васпитача“
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику, Суботица
Природно математичке науке
34. „83. скуп опште алгебре – ААА 83“
Природно-математички факултет, Нови Сад
35. [email protected]: Loess in China and Europe-A Tribute to
Edward Derbyshire“
Природно-математички факултет, Нови Сад
36. „Научни скуп ловства и ловног туризма“
Природно-математички факултет, Нови Сад
37. „Computer Algebra and Dynamic Geometry
Systems in Mathematical Education CADGME“
Природно-математички факултет, Нови Сад
38. „26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases – SPIG
2012“
Природно-математички факултет, Нови Сад
39. Астрономски камп „Летенка 2012“
Природно-математички факултет, Нови Сад
40. „Topics in PDE, Microlocal and Time-frequency
Analysis“
Природно-математички факултет, Нови Сад
113
41. “5th Balkan Conference in Informatics BCI 2012”
Faculty of Sciences, Novi Sad
42. “Matematical Logic and General Topology”
Faculty of Sciences, Novi Sad
43. “International Symposium on Current Trends
in Plant Protection with ESENIAS WorkshopManaging Invasive Alien Species in SE European
Countries – the Way Ahead”
Faculty of Sciences, Novi Sad
Technical and Technological Sciences
44. “Risk and Security Engineering”
Technical Vocational College, Novi Sad
45. “XVIII International Conference – Information
and Communication Technologies”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
46. “EXPRES 2012”
Technical Vocational College, Subotica
47. “Third International Conference – Information
Technologies and Development of Education”
Теchnical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
48. “2nd International Conference on Learning of
Entrepreneurship”
Faculty of Technology, Novi Sad
49. “6 th Central-Europe Congress on Food”
Scientific Institute for Food Technologies, Novi Sad
50. “15th International Power Electronics and
Motion Control Conference and ExpositionEPE-PEMC 2012 ECCE Europe 2012”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
51. “Modern Civil Engineering Practice 2012”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
114
41. „5th Balkan Conference in Informatics BCI
2012“
Природно-математички факултет, Нови Сад
42. „Matematical logic and general topology“
Природно-математички факултет, Нови Сад
43. „International Symposium on Current Trends
in Plant Protection with ESENIAS WorkshopManaging Invasive Alien Species in SE European
countries-the way ahead“
Природно-математички факултет, Нови Сад
Техничко-технолошке науке
44. „Ризик и безбедносни инжењеринг”
Висока техничка школа струковних студија, Нови
Сад
45. „XVIII International Conference – Information
and Communication Technologies“
Факултет техничких наука, Нови Сад
46. „EXPRES 2012”
Висока техничка школа струковних студија у
Суботици
47. „Трећа међународна конференеција – информационе технологије и развој образовања”
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
48. „2. Међународна конференција о учењу за
подузетништво”
Технолошки факултет, Нови Сад
49. „6. Централно-европски конгрес о храни“
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
50. „15th International Power Electronics and
Motion Control Conference and Exposition –
EPE-PEMC 2012 ECCE Europe 2012”
Факултет техничких наука, Нови Сад
51. „Савремена грађевинска пракса 2012”
Факултет техничких наука, Нови Сад
115
52. “XI International Scientific-Professional Conference ММА 2012 – Advanced Production
Technologies”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
53. “5th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe
MCP-CE 2012”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
54. “MoNGeometry 2012”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
55. “VI International Conference – Cognitive Radio
Networking”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
56. “9th Conference – Digital Processing of Speech
and Image (DOGS 2012)”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
57. “Current Trends in the Transport of Hazardous
Loads”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
58. “Prevention of Road Traffic Incidents 2012”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
59. “Application of Internet and Information
Technologies”
Тechnical Faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin
60. “SISY 2012 – 10th International Symposium on
Intelligent Systems”
Technical College of Vocational Studies, Subotica
61. “Researchers’ Night 2012- Novi Sad”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
62. “Occupational Health in Industry, Agriculture,
Traffic and Communal Activities”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
63. “Researchers’ Night 2012 – Zrenjanin”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
116
52. „XI Међународна научно-стручна конференција ММА 2012 – напредне производне
технологије”
Факултет техничких наука, Нови Сад
53. „5th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe
MCP-CE 2012”
Факултет техничких наука, Нови Сад
54. „MoNGeometrija 2012”
Факултет техничких наука, Нови Сад
55. „VI International Conference – Cognitive Radio
Networking”
Факултет техничких наука, Нови Сад
56. „9. Конференција – Дигитална обрада говора
и слике (DOGS 2012)
Факултет техничких наука, Нови Сад
57. „Актуелности у транспорту опасног терета”
Факултет техничких наука, Нови Сад
58. „Превенција саобраћајних незгода на путевима 2012”
Факултет техничких наука, Нови Сад
59. „Примена интернет и информационих технологија”
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
60. „SISY 2012 – 10th International Symposium on
Intelligent System”
Висока техничка школа струковних студија,
Суботица
61. „Ноћ истраживача 2012 – Нови Сад”
Факултет техничких наука, Нови Сад
62. „Заштита на раду у индустрији, пољопривреди, саобраћају и комуналној делатности”
Факултет техничких наука, Нови Сад
63. „Ноћ истраживача 2012 – Зрењанин”
Факултет техничких наука, Нови Сад
117
64. “Contemporary Problems of Mechanics and
Applied Mathematics”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
65. “12th International Scientific Conference – iNDiS
2012”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
66. “XV Symposium on Feed Technologies”
Scientific Institute for Food Technologies, Novi Sad
67. “Renewable Sources of Energy”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
68. “European Quality Week 2012 in Serbia”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
69. “Realization of the Strategy of the Development
of Technical Culture and Technical Creativity”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
70. “International Simposium on Graphic Engineering and Design GRID 12”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
71. “International Conference on Innovations”
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
72. “Entrepreneurship, Engineering, and Management – Strenthening of the Regional Competitiveness in the Transition Conditions”
Technical College for Vocational Studies, Zrenjanin
Law and Economic Sciences
73. “Strategic Management and Support Systems
for Decision Making in Strategic Management”
Faculty of Economics, Subotica
74. “Modern Tendencies in the Development of
Legal Systems in the Regional Countries”
Law Faculty for Economy and Judicture, Novi Sad
118
64. „Contemporary Problems of Mechanics and
Applied Mathematics”
Факултет техничких наука, Нови Сад
65. „12. Међународна научна конференција –
iNDiS 2012”
Факултет техничких наука, Нови Сад
66. „XV Симпозијум технологије хране за животиње”
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
67. „Обновљиви извори енергије”
Факултет техничких наука, Нови Сад
68. „Европска недеља квалитета 2012 у Србији”
Факултет техничких наука, Нови Сад
69. „Остваривање стратегије развоја техничке
културе и техничког стваралаштва”
Факултет техничких наука, Нови Сад
70. „International Simposium on Graphic Engineering and Design GRID 12”
Факултет техничких наука, Нови Сад
71. „Међународна конференција о иновацијама”
Факултет техничких наука, Нови Сад
72. „Предузетништво, инжењерство и менаџмент
– Јачање регионалне конкурентности у
условима транзиције”
Висока техничка школа струковних студија у
Зрењанину
Правне и економске науке
73. „Стратегијски менаџмент и системи подршке
одлучивању у стратегијском менаџменту“
Економски факултет, Суботица
74. „Савремене тенденције развоја правних
система држава региона“
Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови
Сад
119
IX
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL
MEETINGS AND ADVANCED
TRAINING ABROAD
The research results, mainly obtained in the frame of the
projects co-funded by the Secretariat, were presented at
178 scientific and professional meetings in 43 countries
all over the world. These countries are: Bosnia and
Herzegovina – Republic Srpska, Montenegro, Croatia,
FYR Macedonia, Slovenia, Slovakia, Czech Republic,
Greece, Spain, Hungary, Bulgaria, Romania, Netherlands,
Germany, Argentina, Austria, Poland, Italy, China, Korea,
Israel, Albania, Brazil, Belgium, Kenia, India, Portugal,
Denmark, Switzerland, Russia, Ukraine, Thailand, Turkey,
Morocco, USA, France, Finland, Norway, Lithania, Estonia,
Republic of South Africa, and Great Britain.
In all the contributions that were presented at the meetings
worldwide, the authors especially acknowledged that the
research had been co-funded by the Provincial Secretariat
for Science and Technological Development.
The Secretariat also earmarked RSD 3,530,000 for cofunding one-year stay abroad for 9 students within the
project “Campus Europae”.
Survey of the institutions whose researchers participated
in the meetings and advanced training abroad:
Biotechnology and Agriculture
1.
“9th International Conference on Computational Managament Science – CMS2012”, Great
Britain
Faculty of Agriculture, Novi Sad
2.
“2012 Global Conference on Business and
Finance”, USA
Faculty of Agriculture, Novi Sad
3.
“9th Edition International Symposium of Sanitary and Environmental Engineering”, Italy
Faculty of Agriculture, Novi Sad
4. “24th Session and 46th Executive Committee
Meeting of International Poplar Commission”,
India
120
IX
НАУЧНО-СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
У ИНОСТРАНСТВУ
Резултати истраживања, најчешће са пројеката које
је суфинансирао Секретаријат, презентовани су на
178 научно-стручних скупова у 43 земаља света.
Те земље су: Босна и Херцеговина – Република
Српска, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија,
Република Словачка, Република Чешка, Грчка, Шпанија, Мађарска, Бугарска, Румунија, Холандија,
Немачка, Аргентина, Аустрија, Пољска, Италија,
Кина, Кореја, Израел, Албанија, Бразил, Белгија,
Кенија, Индија, Португалија, Данска, Швајцарска,
Русија, Украјина, Тајланд, Турска, Мароко, САД,
Француска, Финска, Норвешка, Литванија, Естонија,
Јужноафричка република и Велика Британија.
У свим саопштеним радовима широм света, посебно
је истакнуто да је истраживање суфинансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој.
Секретаријат је одобрио и 3.530.000,00 динара за
суфинансирање једногодишњег боравка 9 студената
у иностранству по пројекту „Campus Europae“.
Преглед учешћа на скуповима у иностранству:
Биотехнологија и пољопривреда
1.
„9th International Conference on Computational
Managament Science – CMS2012“, Велика Британија
Пољопривредни факултет, Нови Сад
2.
„2012 Global Conference on Business and
Finance“, САД
Пољопривредни факултет, Нови Сад
3.
„9th Edition International Symposium of sanitary
and environmental engineering“, Италија
Пољопривредни факултет, Нови Сад
4. „24th Session and 46th Executive Committee
Meeting of International Poplar Commission“,
Индија
121
Research and Development Institute of Lowland
Forestry and Environment, Novi Sad
5. “Day of Veterinary Medicine 2012”, FYR Macedonia
Scientific Institute of Veterinary Medicine, Novi
Sad
6. “Bioinformatics: Going-OMICS”, Great Britain
Institute of Field Crops and Vegetables, Novi Sad
7. “6th International Weed Science Congress in
Hangzhou”, China
Institute of Field Crops and Vegetables, Novi Sad
8. “International Conference on Water, Climate
and Environment”, FYR Macedonia
Research and Development Institute of Lowland
Forestry and Environment, Novi Sad
Faculty of Agriculture, Novi Sad
9. “18th International Sunflower Conference”, Аrgentina
Institute of Field Crops and Vegetables, Novi Sad
10. “13th International Cereal Rust and Powdery
Mildew Conference”, China
Institute of Field Crops and Vegetables, Novi Sad
11. “130 Years of Agricultural Science in Sadovo”,
Bulgaria
Institute of Field Crops and Vegetables, Novi Sad
12. “19th European Association for Research on
Plant Breeding – 19th EUCARPIA”, Hungary
Institute of Field Crops and Vegetables, Novi Sad
13. “11th International Barley Genetic Symposium”,
China
Institute of Field Crops and Vegetables, Novi Sad
14. “Trends in the European Agriculture Development”, Romania
Faculty of Agriculture, Novi Sad
15. “6th World Congress of Fishery”, Great Britain
Faculty of Agriculture, Novi Sad
16. “6th International Congress on Environmental
Modelling and Software Managing Resources
of a Limited Planet”, Germany
Faculty of Agriculture, Novi Sad
122
ИР институт за низијско шумарство и животну
средину, Нови Сад
5. „Day of Veterinary Medicine 2012“, Македонија
Научни институт за ветеринарство, Нови Сад
6. „Bioinformatics: going-OMICS“, Велика Британија
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
7. „6th International Weed Science Congress in
Hangzhou“, Кина
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
8. „International Conference on Water, Climate
and Environment“, Македонијa
ИР Института за низијско шумарство и животни
средину, Нови Сад,
Пољопривредни факултет, Нови Сад
9. „18 међународна сунцокретарска конференција“, Аргентина
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
10. „13th International Cereal Rust and Powdery
Mildew Conference“, Кина
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
11. „130 Years Agricultural Science in Sadovo“, Бугарска
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
12. „19th European Association for Research on
Plant Breeding – 19th EUCARPIA“, Мађарска
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
13. „11th International Barley Genetic Symposium“,
Кина
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
14. „Trends in the European Agriculture Development“, Румунија
Пољопривредни факултет, Нови Сад
15. „6. Светски конгрес рибарства“, Велика Британија
Пољопривредни факултет, Нови Сад
16. „6th International Congress on Environmental
Modelling and Software Managing Resources
of a Limited Planet“, Немачка
Пољопривредни факултет, Нови Сад
123
17. “Eurosoil 2012”, Italy
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Institute of Field Crops and Vegetables, Novi Sad
18. “International Scientific and Practical Conference”, Ukraine
Faculty of Agriculture, Novi Sad
19. “Role of the Research in the Sustainable Development of Rural Areas”, Montenegro
Faculty of Agriculture, Novi Sad
Institute of Field Crops and Vegetables, Novi Sad
20. “BIT 1st Annual World Congress of Biodiversity
2012”, China
Faculty of Agriculture, Novi Sad
21. “FESPB – Plant Biology Congress 2012”, Germany
Faculty of Agriculture, Novi Sad
22. “International Conference of Agricultural
Engineering CIGR – AgEng 2012”, Spain
Faculty of Agriculture, Novi Sad
23. “Nordic Water 2012”, Finland
Faculty of Agriculture, Novi Sad
24. “The Influence of the Causal Agent of Black
Spot on Certain Qualitative and Quantitative
Characteristics of Tomato Genotypes”, Poland
Faculty of Agriculture, Novi Sad
25. “23rd International Scientific-experts Congress
on Agriculture and Food Industry”, Turkey
Faculty of Agriculture, Novi Sad
26. “16th World Congress of Food Science and
Technology”, Brazil
Faculty of Agriculture, Novi Sad
27. “7th European Conference on Pesticides
and Related Organic Micropollutants in the
Environment with 13th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides”, Portugal
Faculty of Agriculture, Novi Sad
28. “2012 APS Annual Meeting”, USA
Faculty of Agriculture, Novi Sad
124
17. „EUROSOIL 2012“, Италија
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
18. „International Scientifice and Practical Conference“, Украјинa
Пољопривредни факултет, Нови Сад
19. „Улога истраживања у развоју одрживе пољопривреде и руралних подручја“, Црна
Гора
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
20. „BIT 1st Annual World Congress of Biodiversity
2012“, Кина
Пољопривредни факултет, Нови Сад
21. „FESPB-PLANT BIOLOGY CONGRESS 2012“, Немачка
Пољопривредни факултет, Нови Сад
22. „International Conference of Agricultural Engineering CIGR – AgEng 2012“, Шпанија
Пољопривредни факултет, Нови Сад
23. „Nordic Water 2012“, Финска
Пољопривредни факултет, Нови Сад
24. „The influence of the causal agent of black
spot on certain qualitative and quantitative
characteristics of tomato genotypes“, Пољска
Пољопривредни факултет, Нови Сад
25. „23rd International scientific-experts congress
on agriculture and food industry“, Tурска
Пољопривредни факултет, Нови Сад
26. „16. Светски конгрес прехрамбене науке и
технологије“, Бразил
Пољопривредни факултет, Нови Сад
27. „7th European Conference on Pesticides
and Related Organic Micropollutants in the
Environment with 13th Symposium on Chemistry
and Fate of Modern Pesticides“, Португал
Пољопривредни факултет, Нови Сад
28. „2012 APS Annual Meeting“, САД
Пољопривредни факултет, Нови Сад
125
Social Sciences and Humanities
29. “3rd World Conference on Learning, Teaching
and Educational Leadership”, Belgium
Vocational College of Nursery School Teachers
“Mihajlo Pavlov”, Vršac
30. “International Scientific Conference”, Slovakia
Faculty of Philosophy, Novi Sad
31. “17th Main Human Resources Convention”, USA
Faculty of Philosophy, Novi Sad
32. “20th International Symposium”, Greece
Faculty of Philosophy, Novi Sad
33. “Slovenia in the Time of Unreadiness”, Slovenia
Faculty of Philosophy, Novi Sad
34. “Naratives and Social Remembrance: Theory
and Methodological Proach”, Portugal
Faculty of Philosophy, Novi Sad
35. “Powerlesness of the Subject – Power of the
Person”, Germany
Faculty of Philosophy, Novi Sad
36. “Beyond Myth and Enlightenment”, Аustria
Faculty of Philosophy, Novi Sad
37. “2nd International Conference on ADHD”, Spain
Faculty of Philosophy, Novi Sad
38. “Studies in Humanities in the Function of
Education of Educators – A Get Together of
Generations”, Hungary
Faculty of Philosophy, Novi Sad
39. “Space Discourses”, Romania
Faculty of Philosophy, Novi Sad
40. “International Conference of Academic Studies”,
Italy
Vocational College of Nursery School Teachers
“Mihajlo Pavlov”, Vršac
41. “Second Congress of Educators of Croatia”,
Croatia
Vocational College of Nursery School Teachers
“Mihajlo Pavlov”, Vršac
126
Друштвене и хуманистичке науке
29. „3rd World Conference on Learning, Teaching
and Educational leadership“, Белгија
Висока струковна школа за образовање васпитача “Михајло Павлов“, Вршац
30. „Међународна научна конференција“, Република Словачка
Филозофски факултет, Нови Сад
31. „17th Main Human Resources Convention“, САД
Филозофски факултет, Нови Сад
32. „20th International symposium“, Грчка
Филозофски факултет, Нови Сад
33. „Словенија у часу неготовости“, Словенија
Филозофски факултет, Нови Сад
34. „Наративи и социјална сећања: теоријски и
методолошки приступ“, Португалија
Филозофски факултет, Нови Сад
35. „Немоћ субјекта – моћ личности“, Немачка
Филозофски факултет, Нови Сад
36. „Beyond Myth and Enlightenment“, Аустрија
Филозофски факултет, Нови Сад
37. „2. међународна конференција о АДХД“, Шпанија
Филозофски факултет, Нови Сад
38. „Истраживања хуманих наука у служби едукације педагога – сусрет генерација“, Мађарска
Филозофски факултет, Нови Сад
39. „Дискурси простора“, Румунија
Филозофски факултет, Нови Сад
40. „International Conference of Academic Studies“,
Италија
Висока струковна школа за образовање васпитача „Михајло Павлов“, Вршац
41. „Други конгрес педагога Хрватске“, Хрватска
Висока струковна школа за образовање васпитача „Михајло Павлов“, Вршац
127
42. “33rd STAR International Conference”, Spain
Faculty of Philosophy, Novi Sad
43. “Polyslav XVI”, Switzerland
Faculty of Philosophy, Novi Sad
44. “11th Biannual ESSE Conference”, Тurkey
Vocational College of Nursery School Teachers
“Mihajlo Pavlov”, Vršac
45. “XI Slavistic Conference: Time and History in
Slavic Languages, Literatures and Cultures”,
Bulgaria
Regional Center for Gifted Youths, Novi Sad
46. “Alps Adria Psychology”, Italy
Faculty of Philosophy, Novi Sad
47. “Philosophy of Media”, Croatia
Academy of Arts, Novi Sad
48. “VI Federal Student’s Scientific-Professional
Conference with International Participation”,
Russia
Vocational College for Education of Nursery School
Teachers and Trainers, Subotica
49. “Translation and the Industry of Entertainment
– Symbolic Outrage in Media”, Italy
Faculty of Philosophy, Novi Sad
50. “Preservation of Family – Global and Local
Perspectives”, USA
Faculty of Law and Political Studies, Novi Sad
51. “16th European Conference on Personality”,
Italy
Faculty of Philosophy, Novi Sad
52. “Slavic Fantasy”, Ukraine
Faculty of Philosophy, Novi Sad
53. “250 Years of Slavic-Bulgarian
Bulgaria
Faculty of Philosophy, Novi Sad
History”,
54. “6th Lodz Conference – New Developments in
Linguistic Pragmatics”, Poland
Faculty of Philosophy, Novi Sad
128
42. „33 СТАР интернационална конференција“,
Шпанија
Филозофски факултет, Нови Сад
43. „Polyslav XVI“, Швајцарска
Филозофски факултет, Нови Сад
44. „The 11th Biannual ESSE Conference“, Турска
Висока струковна школа за образовање васпитача „Михајло Павлов“, Вршац
45. „XI Славистичка конференција: Време и
историја у словенским језицима, књижевностима и културама“, Бугарска
Регионалног центра за таленте, Нови Сад
46. „Alps Adria Psychology“, Италија
Филозофски факултет, Нови Сад
47. „Филозофија медија“, Хрватска
Академија уметности, Нови Сад
48. „VI Федерална студентска научно-стручна
конференција са међународним учешћем”,
Русија
Висока струковна школа за образовање васпитача и тренера, Суботица
49. „Превођење и индустрија забаве-симболичко
насиље у језику медија“, Италија
Филозофски факултет, Нови Сад
50. „Одржавање породице – Глобална и локална
перспектива“, САД
Факултет за европске правно-политичке студије,
Нови Сад
51. „16. Европској конференцији личности“, Италија
Филозофски факултет, Нови Сад
52. „Словенска фантастика“, Украјина
Филозофски факултет, Нови Сад
53. „250 година словенско-бугарске историје“,
Бугарска
Филозофски факултет, Нови Сад
54. „6th Lodz Conference – New Developments in
Linguistic Pragmatis“, Пољска
Филозофски факултет, Нови Сад
129
55. “Asia-Pacific Conference of Visual Perception”,
Кorea
Faculty of Philosophy, Novi Sad
56. “26th Conference of the European Society of
Health Psychology”, Czech Republic
Faculty of Philosophy, Novi Sad
Natural Sciences and Mathematics
57. “Lithium in the Cosmos”, France
Faculty of Sciences, Novi Sad
58. “2nd Advances in Applied Physics and Materials
Science Congress”, Тurkey
Faculty of Sciences, Novi Sad
59. “16th European Conference on Software
Maintenance and Reengineering – CSMR 2012”,
Hungary
Faculty of Sciences, Novi Sad
60. “IEE EDUCON2012”, Мorocco
Faculty of Sciences, Novi Sad
61. “AIDS Information Systems Conference 2012”,
Germany
Faculty of Sciences, Novi Sad
62. “EurCg”, Italy
Faculty of Sciences, Novi Sad
63. “EMBO/FEBS Lecture Course”, Greece
Faculty of Sciences, Novi Sad
64. “4th International Conference on GIS Cartography”, Bulgaria
Faculty of Sciences, Novi Sad
65. “15th International Workshop on Quantitative
Structure-Activity Relationships in Environmental and Health Sciences”, Еstonia
Faculty of Sciences, Novi Sad
66. “8th International Symposium of Chromatography of Natural Products”, Poland
Faculty of Sciences, Novi Sad
130
55. „Азијско пацифичка конференција за визуелну перцепцију“, Кореја
Филозофски факултет, Нови Сад
56. „26. Конференцијa европског друштва за
здравствену психологију“, Република Чешка
Филозофски факултет, Нови Сад
Природно-математичкe науке
57. „Lithium in the Cosmos“, Француска
Природно-математички факултет, Нови Сад
58. „2nd Advances in Applied Physics and Materials
Science Congress“, Турска
Природно-математички факултет, Нови Сад
59. „16th European Conference on Software Maintenance and Reengineering – CSMR 2012“,
Мађарска
Природно-математички факултет, Нови Сад
60. „IEE EDUCON 2012“, Мароко
Природно-математички факултет, Нови Сад
61. „AIDS Information Systems Conference 2012“,
Немачка
Природно-математички факултет, Нови Сад
62. „EurCg“, Италија
Природно-математички факултет, Нови Сад
63. „EMBO/FEBS Lecture Course“, Грчка
Природно-математички факултет, Нови Сад
64. „4. Међународној конференцијиза картографију у ГИС“, Бугарска
Природно-математички факултет, Нови Сад
65. „The 15th International Workshop on Quantitative Structure-Activity Relationships in
Environmental and Health Sciences“, Естонија
Природно-математички факултет, Нови Сад
66. „8th International Symposium of Chromatography of Natural Products“, Пољска
Природно-математички факултет, Нови Сад
131
67. “22nd IUBMB&37th FEBS Congress: From Single
Molecules to Systems Biology”, Spain
Faculty of Sciences, Novi Sad
68. “8th Conference of the Balkan Physical Union”,
Romania
Faculty of Sciences, Novi Sad
69. “1st European Conference on the Replacement, Reduction and Refinement of Animal
Experiments in Ecotoxicology”, Switzerland
Faculty of Sciences, Novi Sad
70. “10th International Conference of Solid State
Chemistry”, Czech Republic
Faculty of Sciences, Novi Sad
71. “XXVIth International Conference on Polyphenols
in Florence”, Italy
Faculty of Sciences, Novi Sad
72. “9th International Student Conference of Balkan
Phyisical Union”, Romania
Faculty of Sciences, Novi Sad
73. “International Congress on Natural Products
Research 2012”, USA
Faculty of Sciences, Novi Sad
74. “International Conference on Computer Systems
and Technologies – CompSysTech ‘12”, Bulgaria
Faculty of Sciences, Novi Sad
75. “WCPE 2012 – The World Conference on Physics
Education”, Тurkey
Faculty of Sciences, Novi Sad
76. “The International Conference on Destination
Branding, Hertage and Authenticity”, Spain
Faculty of Sciences, Novi Sad
77. “Plant Biology Congress, Freiburg 2012”,
Germany
Faculty of Sciences, Novi Sad
78. “4th EuChem”, Czech Republic
Faculty of Sciences, Novi Sad
132
67. „22nd IUBMB&37th FEBS Congress: From Single
Molecules to Systems Biology“, Шпанија
Природно-математички факултет, Нови Сад
68. „8th Conference of the Balkan Physical Union“,
Румунија
Природно-математички факултет, Нови Сад
69. „1st European Conference on the Replacement,
Reduction and Refinement of Animal Experiments in Ecotoxicology“, Швајцарска
Природно-математички факултет, Нови Сад
70. „10th International Conference Solid State
Chemistry“, Република Чешка
Природно-математички факултет, Нови Сад
71. „XXVIth International Conference on Polyphenols in Florence“, Италија
Природно-математички факултет, Нови Сад
72. „9th International Student conference of Balkan
Phyisical Union“, Румунија
Природно-математички факултет, Нови Сад
73. „International Congress on Natural Products
Research 2012“, САД
Природно-математички факултет, Нови Сад
74. „International Conference on Computer Systems
and Technologies-CompSysTech’ 12“, Бугарска
Природно-математички факултет, Нови Сад
75. „WCPE 2012 – The World Conference on Physics
Education“, Турска
Природно-математички факултет, Нови Сад
76. „The International Conference on Destination
Branding, Hertage and Authenticity“, Шпанија
Природно-математички факултет, Нови Сад
77. „Plant Biology Congress, Freiburg 2012“, Немачка
Природно-математички факултет, Нови Сад
78. „4th Eu Chem“, Република Чешка
Природно-математички факултет, Нови Сад
133
79. “International Symposium on Non-oxide and
New Optical Glasses-ISNOG 2012”, France
Faculty of Sciences, Novi Sad
80. “22 International Conference on Chemical
Education”, Italy
Faculty of Sciences, Novi Sad
81. “13th Belgian Organic Synthesis Symposium”,
Belgium
Faculty of Sciences, Novi Sad
82. “14th Annual Conference YUCOMAT 2012”,
Montenegro
Faculty of Sciences, Novi Sad
83. “24th International Liquid Crystal Conference”,
Germany
Faculty of Sciences, Novi Sad
84. “11th Greta Pifat-Mrzljak International School of
Biophysics”, Croatia
Faculty of Sciences, Novi Sad
85. “6th Congress of the Slovenia Genetic Society
GENETIKA 2012”, Slovenia
Faculty of Sciences, Novi Sad
86. “3rd SETAC CEE Annual Meeting”, Poland
Faculty of Sciences, Novi Sad
87. “VI International Workshop on Biology and
Culture of the Tench”, Czech Republic
Faculty of Sciences, Novi Sad
88. “8th Conference of the Balkan Physical Union”,
Romania
Faculty of Sciences, Novi Sad
89. “EEMBO”, France
Faculty of Sciences, Novi Sad
90. “Geographical Research and Cross-Border
Cooperation within the Lower Basin of the
Danube”, Hungary
Faculty of Sciences, Novi Sad
91. “International Conference Evolution of the Black
Sea Ecosystem”, Bulgaria
Faculty of Sciences, Novi Sad
134
79. „International Symposium on Non-oxide and
New Optical Glasses-ISNOG 2012“, Француска
Природно-математички факултет, Нови Сад
80. „22 Интернационална конференција хемијског образовања“, Италија
Природно-математички факултет, Нови Сад
81. „13th Belgian Organic Synthesis Symposium“,
Белгија
Природно-математички факултет, Нови Сад
82. „14th Annual Conference YUCOMAT 2012“, Црна
Гора
Природно-математички факултет, Нови Сад
83. „24th International Liquid Crystal Conference“,
Немачка
Природно-математички факултет, Нови Сад
84. „11th Greta Pifat-Mrzljak International School of
Biophysics“, Хрватска
Природно-математички факултет, Нови Сад
85. „6th Congress of the Slovenia Genetic Society
GENETIKA 2012“, Словенија
Природно-математички факултет, Нови Сад
86. „3rd SETAC CEE Annual Meeting“, Пољска
Природно-математички факултет, Нови Сад
87. „VI International Workshop on Biology and
Culture of the Tench“, Република Чешка
Природно-математички факултет, Нови Сад
88. „8th Conference of the Balkan Physical Union “,
Румунија
Природно-математички факултет, Нови Сад
89. „EEMBO“, Француска
Природно-математички факултет, Нови Сад
90. „Geographical research and cross-border cooperation within lower basin of the Danube“,
Мађарска
Природно-математички факултет, Нови Сад
91. „International Conference Evolution of the
Black Sea Ecosystem“, Бугарска
Природно-математички факултет, Нови Сад
135
92. “50 years of the Department of Zoology,
University of Plovdiv”, Bulgaria
Faculty of Sciences, Novi Sad
93. “The Biochemistry, Biology and Pathology of
MAP Kinaseses”, Israel
Faculty of Sciences, Novi Sad
94. “4th Polish Combinatiorial Conference”, Poland
Faculty of Sciences, Novi Sad
95. “4th Congress of Ecologists of the Republic of
Macedonia with International Participation”,
FYR Macedonia
Faculty of Sciences, Novi Sad
96. “Fied Visit Bayreuth about Inquiry Based
Mathematics”, Germany
Faculty of Sciences, Novi Sad
97. “RNA Club 2012”, Czech Republic
Faculty of Sciences, Novi Sad
Medical Sciences and Physical Culture
98. “6th World Congress on Controversies in
Neurology”, Аustria
Faculty of Medicine, Novi Sad
99. “9th International Scientific Conference and 8th
Congress of the Montenegrin Sports Medicine”,
Montenegro
Faculty of Sports and Physical Education, Novi Sad
100. “ESTRO 31”, Spain
Institute of Oncology of Vojvodina, Sremska
Kamenica
101. “24th Annual Meeting of European Academy of
Childhood Disability”, Тurkey
Faculty of Medicine, Novi Sad
102. “Sharpening the Cutting Edge of ADHD Science
and Clinical Practice”, Spain
Faculty of Medicine, Novi Sad
103. “5th International Symposium ‘Breeding
Research on Medicinal and Aromatic Plants’”,
Austria
Faculty of Medicine, Novi Sad
136
92. „50 years Department of Zoology, University of
Plovdiv“, Бугарска
Природно-математички факултет, Нови Сад
93. „The Biochemistry, Biology and Pathology of
MAP Kinaseses“, Израел
Природно-математички факултет, Нови Сад
94. „4th Polish Combinatiorial Conference“, Пољска
Природно-математички факултет, Нови Сад
95. „4th Congress of ecologists of the Republic of
Macedonia with international participation“,
Македонија
Природно-математички факултет, Нови Сад
96. „Fied Visit Bayreuth about Inquiry Based
Mathematics“, Немачка
Природно-математички факултет, Нови Сад
97. „RNA Club 2012“, Република Чешка
Природно-математички факултет, Нови Сад
Медицинске науке и физичка култура
98. „The 6th World Congress on Controversies in
Neurology“, Аустрија
Медицински факултет, Нови Сад
99. „9. Међународна научна конференција и 8.
Конгрес Црногорске спортске академије“,
Црна Гора
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад
100. „ESTRO 31“, Шпанија
Институт за онкологију Војводине, Сремска
Каменицa
101. „24th Annual Meeting of European Academy of
childhood Disability“, Турска
Медицински факултет, Нови Сад
102. „Sharpening the cutting edge of ADHD science
and clinical practice“, Шпанија
Медицински факултет, Нови Сад
103. „5th International symposium breeding
research on medicinal and aromatic plants“,
Аустрија
Медицински факултет, Нови Сад
137
104. “6th European Congress of Pharmacology
EPHAR 2012”, Spain
Faculty of Medicine, Novi Sad
105. “22nd Biennial Congress of the European
Association for Cancer Research”, Spain
Institute of Oncology of Vojvodina, Sremska
Kamenica
106. “22nd IUBMB and 37th FEBS Congress”, Spain
Faculty of Medicine, Novi Sad
107. “European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics”, Netherlands
Faculty of Medicine, Novi Sad
108. “18th Scientific Symposium of the Austrian
Pharmacological Society”, Аustria
Faculty of Medicine, Novi Sad
109. “European Students Conference”, Germany
Faculty of Medicine, Novi Sad
110. “World Congress of Pathologists”, Republic
South Africa
Faculty of Medicine, Novi Sad
111. “21st Congress of the European Academy of
Dermatology and Venerology”, Czech
Republic
Faculty of Medicine, Novi Sad
112. “WMFmeetsIUPAC”, Netherlands
Faculty of Medicine, Novi Sad
113. “Emulsification: Modeling, Technologies and
Applications”, France
Faculty of Medicine, Novi Sad
138
104. „6th European congress of pharmacology
EPHAR 2012“, Шпанија
Медицински факултет, Нови Сад
105. „22nd Biennial congress of the European
Association for Cancer Research“, Шпанија
Институт за онкологију Војводине, Сремска
Каменицa
106. „22nd IUBMB and 37th FEBS Congress“, Шпанија
Медицински факултет, Нови Сад
107. „European Association of Clinical Pharmacology and therapeutics“, Холандија
Медицински факултет, Нови Сад
108. „18th Scientific Symposium of the Austrian
Pharmacological Society“, Аустрија
Медицински факултет, Нови Сад
109. „European Students Conference“, Немачка
Медицински факултет, Нови Сад
110. „Светски конгрес патолога“, Јужноафричка
Република
Медицински факултет, Нови Сад
111. „21. Конгрес европске академије за дерматологију и венерологију“, Република
Чешка
Медицински факултет, Нови Сад
112. „WMFmeetsIUPAC“, Холандија
Медицински факултет, Нови Сад
113. „Emulsification: Modeling, Technologies and
Applications“, Француска
Медицински факултет, Нови Сад
139
Environmental Reclamation and Protection
114. “8th Symposium Use of Algae for Monitoring
Rivers”, Spain
University EDUCONS, Sremska Kamenica
Law and Economic Sciences
115. “IJAS Conference”, Italy
Faculty of Economics, Subotica
116. “28th EGOS Colloquium”, Finland
Faulty of Law and Business, Novi Sad
117. “SASE 24th Annual Conference”, USA
Faculty of Economics, Subotica
118. “7th Conference on Sustainable Development
of Energy, Water and Environment Systems”,
FYR Macedonia
Faculty of Service Business, Sremska Kamenica
119. “4th European Conference on Intellectual
Capital”, Finland
Faculty of Service Business, Sremska Kamenica
120. “EACES-ASIRE Special Session on Comparating
European Labour Markets in Crisis Time”, Italy
Faculty of Economics, Subotica
121. “MOTSP 2012”, Croatia
University EDUCONS, Sremska Kamenica
122. “Economic Changes in a Time of Crisis –
Challenges and Opportunities”, Portugal
University EDUCONS, Sremska Kamenica
123. “14th International Conference on Operational
Researh”, Croatia
Faculty of Economics, Subotica
124. “2nd International Conference on Leadership,
Technology and Innovation Management”,
Тurkey
Faculty of Economics, Subotica
140
Уређење и заштита животне средине
114. „8th Symposium Use of Algae for Monitoring
Rivers“, Шпанија
Универзитет EDUCONS, Сремска Каменица
Правне и економске науке
115. „IJAS Conference“, Италија
Економски факултет, Суботица
116. „28th EGOS Colloquium“, Финска
Факултету за правне и пословне студије, Нови
Сад
117. „SASE 24th Annual Conference“, САД
Економски факултет, Суботица
118. „7th Conference on sustainable development
of energy, water and environment systems“,
Македонија
Факултет за услужни бизнис, Сремска
Каменица
119. „4th European Conference on Intellectual
Capital“, Финска
Факултет за услужни бизнис, Сремска
Каменица
120. „EACES-ASIRE Special Session on Comparating
European Labour Markets in Crisis Time“,
Италија
Економски факултет, Суботица
121. „MOTSP 2012“, Хрватска
Универзитет EDUCONS, Сремска Каменица
122. „Economic changes in a time of crisisChallenges and Opportunities“, Португалија
Универзитет Едуконс, Сремска Каменица
123. „14th International Conference on Operational
Researh“, Хрватска
Економски факултет, Суботица
124. „2nd International Conference on Leadership,
Technology and Innovation Management“,
Турска
Економски факултет, Суботица
141
Technical and Technological Sciences
125. “11th World Filtration Congress”, Аustria
Faculty of Technology, Novi Sad
126. “Study Visit in Vienna”, Аustria
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
127. “Fifth International Conference on Advances
in Computer-Human Interactions, ACHI 2012”,
Spain
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
128. “40th International Symposium – Actual Tasks
on Agricultural Engineering”, Croatia
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
129. “6th International KES Conference on Agents
and Multi-agent Systems – Technologies and
Applications”, Croatia
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
130. “Conference and Exibition on Desalination for
the Environment, Clean Water and Energy”,
Spain
Faculty of Technology, Novi Sad
131. “2012 IEEE International Instrumentation and
Measurement Technology Conference”,
Аustria
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
132. “7th International Symposium KOD – Machine
and Industrial Design in Mechanical Engineering”, Hungary
Тechnical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
133. “First International Conference on Architecture
and Urban Design (1-ICAUD) “, Аlbania
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
134. “The SETAC 6th World Congress/SETAC Europe
22nd Annual Meeting”, Germany
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
135. “39th International Conference of SSCHE
2012”, Slovakia
Faculty of Technology, Novi Sad
142
Техничко-технолошке науке
125. „11th World Filtration Congress”, Аустрија
Технолошки факултет, Нови Сад
126. „Студијски боравак у Бечу“, Аустрија
Факултет техничких наука, Нови Сад
127. „The Fifth International Conference on
Advances in Computer-Human Interactions,
ACHI 2012”, Шпанија
Факултет техничких наука, Нови Сад
128. „40th International Symposium – Actual Tasks
on Agricultural Engineering“, Хрватска
Факултет техничких наука, Нови Сад
129. „6th International KES Conference on Agents
and Multi-agent Systems-Technologies and
Applications“, Хрватска
Факултет техничких наука, Нови Сад
130. „Conference and Exibition on Desalination for
the Environment, Clean Water and Energy ”,
Шпанија
Технолошки факултет, Нови Сад
131. „2012 IEEE International Instrumentation and
Measurement Technology Conference“,
Аустрија
Факултет техничких наука, Нови Сад
132. „7th International Symposium KOD – Machine
and Industrial Design in Mechanical Engineering ”, Мађарска
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
133. „First International Conference on Architecture
and Urban Design (1-ICAUD)”, Албанија
Факултет техничких наука, Нови Сад
134. „The SETAC 6th World Congress/SETAC Europe
22nd Annual Meeting”, Немачка
Факултет техничких наука, Нови Сад
135. „39th International Conference of SSCHE 2012”,
Република Словачка
Технолошки факултет, Нови Сад
143
136. “7th Meeting of the European Study Group on
Cardiovascular Oscillations”, Poland
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
137. “International Congress on Environmental
Health (ICEH 2012) “, Portugal
Technical College for Vocational Studies, Novi
Sad
138. “7th SDEWES Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and Environment Systems”, FYR Macedonia
Faculty of Technology, Novi Sad
139. “International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2012”, Slovakia
Faculty of Technology, Novi Sad
140. “XVI International Congress – PHYTOPHARM
2012”, Russia
Faculty of Technology, Novi Sad
141. “The 5th IFAC Symposium on Fractional Differentiation and its Applications”, China
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
142. “6th SETAC World Congress”, Germany
Faculty of Technology, Novi Sad
143. “35th International Symposium of Information
and Communication Technology, Electronics
and Microelectronics MIPRO 2012”, Croatia
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
144. “4th International Conference on Engineering
for Waste and Biomass Valorisation”, Portugal
Faculty of Technology, Novi Sad
145. “Junior Euromat 2012”, Switzerland
Faculty of Technology, Novi Sad
146. “BENA 2012, (Balcan Environmental Association)”, Тurkey
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
147. “Fifth ISBEE World Congress 2012”, Poland
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
144
136. „The 7th meeting of the European Study Group
on Cardiovascular Oscillations”, Пољска
Факултет техничких наука, Нови Сад
137. „International Congress on Environmental
Health (ICEH 2012)“, Португалија
Висока техничка школа струковних студија,
Нови Сад
140. „7th SDEWES Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and Environment Systems”, Македонија
Технолошки факултет, Нови Сад
141. „International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2012“, Република
Словачка
Технолошки факултет, Нови Сад
142. „XVI International Congress – PHYTOPHARM
2012”, Русија
Технолошки факултет, Нови Сад
143. „The 5th IFAC Symposium on fractional differentiation and its applications“, Кина
Факултет техничких наука, Нови Сад
142. „6th SETAC World Congress ”, Немачка
Технолошки факултет, Нови Сад
143. „35. међународни скуп за информационе и
комуникационе технологије, електронику и
микроелектронику МИПРО 2012“, Хрватска
Факултет техничких наука, Нови Сад
144. „4th International Conference on Engineering
for Waste and Biomass Valorisation“, Португалија
Технолошки факултет, Нови Сад
145. „Junior Euromat 2012“, Швајцарска
Технолошки факултет, Нови Сад
146. „BENA 2012, (Balcan Environmental Association)“, Турска
Факултет техничких наука, Нови Сад
147. „The Fifth ISBEE World Congress 2012“,
Пољска
Факултет техничких наука, Нови Сад
145
148. “XVI International Conference – ELECTRONICS
2012” , Lithuania
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
149. “Conference on Localized Excitations in
Nonlinear Complex Systems (LENCOS 12)”,
Spain
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
150. “8th European Conference on Modelling
Foundations and Applications”, Denmark
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
151. “International Scientific Conference on
Information, Communication and Energy
Systems and Technologies ICEST”, Bulgaria
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
152. “23rd International ICFMH Symposium, Food
Micro 2012, Global Issues in Food Microbiology”, Тurkey
Faculty of Technology, Novi Sad
153. “Euroconference 2012 – Global Economic
and Financial Systems: Crisis or Change?”,
Slovenia
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
154. “5th European Conference on Sensory and
Consumer Research”, Switzerland
Scientific Institute of Food Technologies, Novi
Sad
155. “Fourth International Conference on Advances
in Future Internet – AFIN 2012”, Italy
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
156. “2nd International Conference on Theoretical
and Applied Linguistics: Structure, Use and
Meaning”, Romania
Faculty of Technology, Novi Sad
157. “22nd International Symposium on Chemical
Reaction Engineering (ISCRE 22)”, Netherlands
Faculty of Technology, Novi Sad
158. “15th International Workshop on Combinatorial
Image Analysis IWCIA 2012”, USA
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
146
148. „XVI International Conference – ELECTRONICS
2012» , Литванија
Факултет техничких наука, Нови Сад
149. „Conference Localized Excitations in Nonlinear
Complex Systems (LENCOS 12)”, Шпанија
Факултет техничких наука, Нови Сад
150. „8th European Conference on Modelling
Foundations and Applications”, Данска
Факултет техничких наука, Нови Сад
151. „International Scientific Conference on
Information, Communication and Energy
Systems and Technologies ICEST”, Бугарска
Факултет техничких наука, Нови Сад
152. „23rd International ICFMH Symposium, Food
Micro 2012, Global Issues in Food Microbiology”,
Турска
Технолошки факултет, Нови Сад
153. „Euroconference 2012 – Global Economic and
Financial Systems: Crisis or Change?”, Словенија
Факултет техничких наука, Нови Сад
154. „5th European Conference on Sensory and
Consumer Research”, Швајцарска
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
155. „The Fourth International Conference on
Advances in Future Internet – AFIN 2012”,
Италија
Факултет техничких наука, Нови Сад
156. „2nd International Conference on Theoretical
and Applied Linguistics: Structure, Use and
Meaning”, Румунија
Технолошки факултет, Нови Сад
157. „22nd International Symposium on Chemical
Reaction Engineering (ISCRE 22)”, Холандија
Технолошки факултет, Нови Сад
158. „15th International Workshop on Combinatorial Image Analysis IWCIA 2012”, САД
Факултет техничких наука, Нови Сад
147
159. “15th European Microscopy Congress”, Great
Britain
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
160. “7th South East European Doctoral Student
Conference”, Greece
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
161. “IEEE EnergyCon 2012”, Italy
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
162. “13th Italian Conference on Theoretical Computer Science”, Italy
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
163. “ISWA World Solid Waste Congress 2012”, Italy
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
164. “International Conference on Advances in
Materials Science and Engineering (AMSE
2012)”, Тhailand
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
165. “10th Euro Fed Lipid Congress Cracow”, Poland
Faculty of Technology, Novi Sad
166. “Hamburg International Conference
Logistics – HICL 2012”, Germany
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
of
167. “MLSB Workshop”, Switzerland
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
168. “XXII Congress of Chemists and Technologists
of Macedonia”, FYR Macedonia
Faculty of Technology, Novi Sad
169. “13th Italian Conference on Design and
Operation in Railway Engineering”, Italy
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
170. “3rd International Conference on Sustainable
Life in Manufacturing SLIM 2012”, Тurkey
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
171. “3rd International Symposium on Life-Cycle
Civil Engineering IALCCE 2012”, Аustria
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
148
159. „15th European Microscopy Congress”, Велика
Британија
Факултет техничких наука, Нови Сад
160. „7th South East European Doctoral Student
Conference”, Грчка
Факултет техничких наука, Нови Сад
161. „IEEE EnergyCon 2012”, Италија
Факултет техничких наука, Нови Сад
162. „13th Italian Conference on Theoretical Computer Science”, Италија
Факултет техничких наука, Нови Сад
163. „ISWA World Solid Waste Congress 2012”,
Италија
Факултет техничких наука, Нови Сад
164. „International Conference on Advances in
Materials Science and Engineering (AMSE
2012)“, Тајланд
Факултет техничких наука, Нови Сад
165. „10th euro Fed Lipid Congress Cracow”,
Пољска
Технолошки факултет, Нови Сад
166. „Hamburg International Conference
Logistics – HICL 2012”, Немачка
Факултет техничких наука, Нови Сад
of
167. „MLSB workshop”, Швајцарска
Факултет техничких наука, Нови Сад
168. „XXII Congress of Chemists and Technologists
of Macedonia“, Македонија
Технолошки факултет, Нови Сад
169. „13th Italian Conference on Design and Operation in Railway Engineering”, Италија
Факултет техничких наука, Нови Сад
170. „3rd International Conference on Sustainable
Life in Manufacturing SLIM 2012”, Турска
Факултет техничких наука, Нови Сад
171. „3rd International Symposium on Life-Cycle
Civil Engineering IALCCE 2012”, Аустрија
Факултет техничких наука, Нови Сад
149
172. “World Student Summit for Sustainability
2012”, Kenya
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
173. “E-MRS 2012 Fall Meeting”, Poland
Faculty of Technology, Novi Sad
174. “Federate Conference on Computer Science
and Information Systems”, Poland
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
175. “Health Ingredients Europe Conference”,
Germany
Scientific Institute of Food technologies, novi
Sad
176. “International Conference on Chemical
Reactions During Food Processing and Storage
– Chemical Reactions in Foods VII”, Czech
Republic
Faculty of Technology, Novi Sad
177. “3rd International Symposium on Medicinal
Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses”,
Јordan
Faculty of Technology, Novi Sad
178. “13th European Meeting on Environmental
Chemistry EMEC 13”, Russia
Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
150
172. „World Student Summit for Sustainability
2012”, Кенија
Факултет техничких наука, Нови Сад
173. „E-MRS 2012 Fall Meeting”, Пољска
Технолошки факултет, Нови Сад
174. „Federate Conference on Computer Science
and Information Systems”, Пољска
Факултет техничких наука, Нови Сад
175. „Health Ingredients Europe Conference”,
Немачка
Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад
176. „International Conference on chemical reactions during food processing and storageChemical Reactions in Foods VII”, Република
Чешка
Технолошки факултет
177. „The 3rd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of
Uses”, Јордан
Технолошки факултет
178. „13th European Meeting on Environmental
Chemistry EMEC 13”, Русија
Факултет техничких наука, Нови Сад
151
X
INTERNATIONAL AND
INTERREGIONAL COOPERATION
The Provincial Secretariat for Science and Technological
Development supported through the co-funding of
176 items of international cooperation of the scientificresearch institutions from the AP Vojvodina. Of this
number, 102 items were the continued activities cofunded also in 2012, while 74 items were new activities
of the international cooperation.
The approved activities per project type were:
– Bilateral Activities
19
– CEEPUS
18
– CIP
1
– COST
34
– DAAD
1
– ERASMUS MUNDUS
1
– EUREKA
5
– FP7
19
– IAEA
2
– IPA
22
– Мultilateral Activities
20
– SCOPES Programme
2
– NATO Science for Peace
and Security Programme
1
– SEE Transnational Cooperation
4
– TEMPUS
26
– US EPA Programme
1
The financial support was given to 7 faculties of the
University of Novi Sad, Academy of Arts, Research
and Development Institute of Lowland Forestry and
Environment, Scientific Institute of Food Technologies,
Scientific Institute of Veterinary Medicine, Institute of
Oncology of Vojvodina, Vojvodina Academy of Sciences
and Arts, as well as to the University of Novi Sad itself.
On the approved projects are engaged researchers
from more than 45, mainly European, countries, and
some of the projects are realized in the cooperation of
even more than ten countries.
A very important fact to be pointed out is that the
support was given to the cooperation on the projects
from the most important programs of the European
Union (FP7, TEMPUS, IPA, etc.), as well as from the
152
X
МЕЂУНАРОДНА И
МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је одобрио средства за суфинансирање 176
активности међународне сарадње научно-истраживачких институција из АП Војводине. Од тога је 102
наставака активности суфинансираних у 2012. години,
а 74 су нове активности међународне сарадње.
Одобрено је по врстама активности:
– Билатералне активности
– CEEPUS
– CIP
– COST
– DAAD
– ERASMUS MUNDUS
– EUREKA
– FP7
– IAEA
– IPA
– Мултилатералне активности
– SCOPES Programme
– NATO Science for Peace
and Security Programme
– SEE Transnational Cooperation
– TEMPUS
– US EPA Programme
19
18
1
34
1
1
5
19
2
22
20
2
1
4
26
1
Средства су одобрена за активности са 7 факултета
Универзитета у Новом Саду, Aкадемије уметности,
Истраживачко-развојног института за низијско шумарство и животну средину, Научног института за
прехрамбене технологије, Научног института за
ветеринарство, Института за онкологију Војводине,
Војвођанске академије наука и уметности, као и самог
Универзитета у Новом Саду. У одобрене пројекте је
укључено више од 45, углавном европских земаља,
а поједини пројекти се раде у сарадњи са више од
десет земаља.
Веома је значајна чињеница да је подржана сарадња
на пројектима из најважнијих програма Европске
уније (FP7, TEMPUS, IPA, итд.), као и програма појединих
земаља и међународних институција који се односе
на област науке, истраживања и делом образовања.
153
programs of particular countries and international
institutions that are related to the areas of science,
research, and partly, to education.
The project leaders obtained the decisions on November
23, 2012 for the following projects:
Bilateral Cooperation
Faculty of Agriculture
1.
“Mineral Improved Food and Feed Crops for
Human and Animal Health”
Project Leader: Dr Маја Мanojlović
2.
“Holistic Approach in the Study of the Quality of
Vegetables”
Project Leader: Dr Žarko Ilin
3.
“Influence of Production Systems in Crop
Farming on Yield and Ecosystem Protection”
Project Leader: Dr Jovan Crnobarac
Faculty of Sciences
1.
“Evaluation of Leydig-cell-specific Knockout of
Cyp51 Gene Function on Spermatogenesis and
Steroidogenesis”
Project Leader: Dr Silvana Andrić
2.
“Adaptive Personalization of the Learning
Software Environment”
Project Leader: Dr Mirjana Ivanović
Vojvodina Academy of Sciences and Arts
1.
154
“Study of Pollution of Soil and Field Crops with
Toxic Heavy Metals”
Project Leader: Dr Rudolf Kastori
Руководиоцима пројеката решења су уручена
23.11.2012. године, за следеће пројекте:
Билатерална сарадња
Пољопривредни факултет
1.
Mineral improved food and feed crops for
human and animal health
Др Маја Манојловић, руководилац пројекта
2.
Холистички приступ проучавању квалитета
поврћа
Др Жарко Илин, руководилац пројекта
3.
Утицај производних система у ратарству на
квалитет и принос, те заштиту екосистема
Др Јован Црнобарац, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1.
Evaluation of Leydig-cell-specific knockout of
Cyp51 gene function on spermatogenesis and
steroidogenesis
Др Силвана Андрић, руководилац пројекта
2.
Адаптивна персонализација софтверских
окружења за учење
Др Мирјана Ивановић, руководилац пројекта
Војвођанска академија
наука и уметности
1.
Истраживање загађивања земљишта и њивских биљака токсичним елементима тешким
металима
Др Рудолф Кастори, руководилац пројекта
155
Faculty of Technical Sciences
1.
“Project Maturity of Corporates and Development of New Products”
Project Leader: Dr Danijela Lalić
2.
“Application of Modern Analytical Methods in
the Characterization of Polluted Drinking Water
Sources in Novi Sad”
Project Leader: Dr Maja Sekulić Turk
3.
“Analysis of Options for Monitoring of Headstock
in Machine-tools, Modeling and Simulation of
Machining Process”
Project Leader: Dr Pavel Kovač
4.
“Application of Artificial Intelligence
Monitoring of Precision Machining”
Project Leadr: Dr Marin Gostimirović
in
5.
“Application of Artificial Intelligence
Sustainable Development”
Project Leader: Dr Milenko Sekulić
in
6.
“Logic and Types in Science and Information
Technologies”
Project Leader: Dr Silvija Gilezan
Faculty of Technology
1.
“Advanced Chromotographic and Mass Spectrometric Techniques in Food Chemical Safety
Analysis”
Project Leader: Dr Biljana Škrbić
2.
“Study of New Cultivars of Rosemary from Serbia
for Obtaining Extracts with Anticarcinogenic
Properties Against Colon Cancer”
Project Leader: Dr Jaroslava Švarc Gajić
3.
“Characterization of Sensory and Physicochemical attributes of Protected Traditioanal
Fermented Dry Meat Products from Slovenia
and Serbia”
Project Leader: Dr Vladmir Tomović
156
Факултет техничких наука
1.
Projektna zrelost podjetij in razvoj novih izdelkov
Др Данијела Лалић, руководилац пројекта
2.
Примена савремених аналитичких метода
при карактеризацији загађених изворишта
пијаће воде у Новом Саду
Др Маја Секулић Турк, руководилац пројекта
3.
Analysis of options for monitoring of headstock
in machine-tools, modeling and simulation of
machining process
Др Павел Ковач, руководилац пројекта,
4.
Application of artificial intelligence in monitoring of precision machining
Др Марин Гостимировић, руководилац пројекта
5.
Примена вештачке интелигенције у одрживом развоју
Др Миленко Секулић, руководилац пројекта
6.
Logic and types in science and information technologies
Др Силвија Гилезан, руководилац пројекта
Технолошки факултет
1.
Advanced chromotographic and mass spectrometric techniques in food chemical safety
analysis
Др Биљана Шкрбић, руководилац пројекта
2.
Испитивање нових врста рузмарина из Србије
за добијање екстракта са антиканцерогеним
особинама према раку дебелог црева
Др Јарослава Шварц Гајић
3.
Карактеризација сензорних и физичкохемијских атрибута заштићених традиционалних
ферментисаних сувих производа од меса из
Словеније и Србије
Др Владимир Томовић, руководилац пројекта
157
Scientific Institute of Food Technologies
1.
“Sustainable Feed and Animal Production”
Project Leader: Dr Jovanka Lević
2.
“Scientific Cooperation in the Field of Feed-toFood Chain”
Project Leader: Slavica Sredanović, MSc
3.
“Alternative Crops in Organic Production in the
Role of Enhancement Market of Food Products”
Project Leader: Dr Marija Bodroža Solarov
4.
“Application of Modified Starches in Bread
Production: Multidisciplinary Studies of Bread
Structure During the Production and Influence
on the Quality of the End Product”
Project Leader: Dr Milica Pojić
CEEPUS
Faculty of Technical Sciences
1.
“Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing”
Project Leader: Boris Agaroski, MSc
2.
“Modern Metrology in Quality Management
System”
Project Leader: Dr Janko Hodolič
3.
“Preparation to the Development, Implementation and Utilisation of Joint Programs in
Study Area of Production Engineering”
Project Leader: Djordje Vukelić, MSc
4.
“Medical Imaging and Medical Information Processing”
Project Leader: Dr Nataša Sladoje-Matić
158
Научни институт за прехрамбене
технологије
1.
Sustainable Feed and Animal Production
Др Јованка Левић, руководилац пројекта
2.
Scientific cooperation in the field of feed to food
chain
Мр Славица Средановић, руководилац пројекта
3.
Alternative crops in organic production in the
role of enhancement market of food products
Др Марија Бодрожа Соларов, руководилац пројекта
4.
Примена модификованих скробова у производњи хлеба: мултидисциплинарна испитивања структуре хлеба током производње
и утицај на квалитет крајњег производа
Др Милица Појић, руководилац пројекта
CEEPUS
Факултет техничких наука
1.
Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing
Мр Борис Агарски, руководилац пројекта
2.
Modern Metrology in Quality Management
System
Др Јанко Ходолич, руководилац пројекта
3.
Preparation to Development, Implementation
and Utilisation of Joint Programs in Study Area
of Production Engineering
Мр Ђорђе Вукелић руководилац пројекта
4.
Medical Imaging and Medical Information Processing
Др Наташа Сладоје-Матић, руководилац пројекта
159
5.
“Development of Mechanical Engineering
(Design, Technology and Production Management) as an Essential Base for Progress in the
Area of Small and Medium Companies LogisticsResearch, Preparation and Implementation of
Joint Programs Study”
Project Leader: Milan Rackov, MSc
6.
“Progressive Methods in Manufacturing Technologies”
Project Leader: Dr Igor Budak
7.
“Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields”
Project Leader: Dr Miodrag Hadžistević
8.
“Applications and Diagnostics of Electric Plasmas”
Project Leader: Dr Branko Škorić
9.
“Study of Technical Characteristics of Modern
Products in Machine Industry (Machine Design,
Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market”
Project Leader: Dr Siniša Kuzmanović
10. “Implementation and Utilization of e-Learning
Systems in Study Area of Production Engineering
in Central European Region”
Project Leader: Dr Aco Antić
11. “Development in Machining Technology – New
Trends and Challenges for Education and Research”
Project Leader: Dr Pavel Kovač
12. “Renewable Energy Resources”
Project Leader: Dr Pavel Kovač
13. “Traffic, Transportation and Logistics Development for Achieving Sustainable Competitive
Advantage (TransLog4ComAd)”
Project Leader: Dr Todor Bačkalić
14. “Research and Education in the Field of Graphic
Engineering and Design”
Project Leader: Dr Živko Pavlović
160
5. Development of Mechanical Engineering (Design, Technology and Production Management)
as an Essential Base for Progress In The Area
of Small and Medium Companies LogisticsResearch, Preparation and Implementation of
Joint Programs Study
Мр Милан Рацков, руководилац пројекта
6. Progressive Methods in Manufacturing Technologies
Др Игор Будак, руководилац пројекта
7. Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields
Др Миодраг Хаџистевић, руководилац пројекта
8. Applications and Diagnostics of Electric Plasmas
Др Бранко Шкорић, руководилац пројекта
9. Study of Technical Characteristics of Modern
Products in Machine Industry (Machine Design,
Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market
Др Синиша Кузмановић, руководилац пројекта
10. Implementation and Utilization of e-Learning
Systems in Study Area of Production Engineering
in Central European Region
Др Ацо Антић, руководилац пројекта
11. Development in Machining Technology – new
trends and challenges for education and research
Др Павел Ковач, руководилац пројекта
12. Renewable energy resources
Др Павел Ковач, руководилац пројекта
13. Traffic, Transportation and Logistics Development for Achieving Sustainable Competitive
Advantage (TransLog4ComAd)
Др Тодор Бачкалић, руководилац пројекта
14. Research and Education in the Field of Graphic
Engineering and Design
Др Живко Павловић, руководилац пројекта
161
15. “Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies – University of Cooperation in Research and Implementation of Joint
Programs in Study by Stimulated Academic
Mobility”
Project Leader: Dr Miodrag Zlokolica
University of Novi Sad
1.
“Concurrent Product and Technology Development – Teaching, Research and Implementation
of Joint Programs Oriented in Production and
Industrial Engineering”
Project Leader: Dr Miroslav Plančak
Faculty of Agriculture
1.
“Agriculture and Environment in the 21st Century – @green”
Project Leader: Dr Jovan Crnobarac
Faculty of Sciences
1.
“International Cooperation in
Science”
Project Leader: Dr Zoran Budimac
Computer
CIP
University of Novi Sad
1.
162
“Product Innovation Through Eco-design in the
Danube Region”
Project Leader: Dr Vojin Šenk
15. Nanotechnologies, materials and new production technologies – University of coopereration in research and implementation of
joint programs in study by stimulate academic
mobility
Др Миодраг Злоколица, руководилац пројекта
Универзитет у Новом Саду
1.
Concurrent Product and Technology Development – Teaching, Research and Implementation
of Joint Programs Oriented in Production and
Industrial Engineering
Др Мирослав Планчак, руководилац пројекта
Пољопривредни факултет
1.
Agriculture and Environment in the 21st Century
– @green
Др Јован Црнобарац, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1.
International Cooperation in Computer science
Др Зоран Будимац, руководилац пројекта
CIP
Универзитет у Новом Саду
1.
Product innovation through eco-design in the
Danube region
Др Војин Шенк, руководилац пројекта
163
COST
Faculty of Agriculture
1.
“Validating and Integrating Downscaling
Methods for Climate Change Research”
Project Leader: Dr Bojan Srdjević
2.
“Towards the Integration of Transectorial IT
Design and Evaluation – TwinTide”
Project Leader: Dr Bojan Srdjević
3.
“Assessment of EUROpean AGRIculture WATer
Use and Trade Under Climate Change-EUROAGRIWAT”
Project Leader: Dr Zorica Srdjević
4.
“Mineral Improved Food and Feed Crops for
Healthy Food and Feed”
Project Leader: Dr Maja Manojlović
Research and Development
Institute of Lowland Forestry and Environment
1.
“Climate Change and Forest Mitigation and
Adaptation in a Polluted Environment”
Project Leader: Dr Siniša Orlović
2.
“Biosafety of Forest Transgenic Trees: Improving
the Scientific Basis for Safe Tree Development
and Implementation of EU Policy Directives”
Project Leader: Dr Vladislava Galović
3.
“Strengthening Conservation: A Key Issue for
Adaptation of Marginal/Peripheral Populations
of Forest Tree to Climate Change in Europe
-MaP-FGR”
Project Leader: Dr Srdjan Stojnić
4.
“Forest Land Ownership Changes in Europe:
Significance for Management and Policy –
FACESMAP”
Project Leader: Mirjana Stevanov, MSc
5.
“Studying Tree Responses to Extreme Events: A
Synthesis”
Project Leader: Dr Saša Orlović
164
COST
Пољопривредни факултет
1.
Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research
Др Бојан Срђевић, руководилац пројекта
2.
Towards the Integration of Transectorial IT
Design and Evaluation – TwinTide
Др Бојан Срђевић, руководилац пројекта
3.
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer
use and trade under climate change-EUROAGRIWAT
Др Зорица Срђевић, руководилац пројекта
4.
Mineral improved food and feed crops for
Healthy Food and Feed
Др Маја Манојловић, руководилац пројекта
Истраживачко развојни институт
за низијско шумарство и животну средину
1.
Climate Change and Forest Mitigation and
Adaptation in a Polluted Environment
Др Саша Орловић, руководилац пројекта
2.
Biosafety of Forest Transgenic Trees: Improving
the Scientific Basis for Safe Tree Development
and Implementation of EU Policy Directives
Др Владислава Галовић, руководилац пројекта
3.
Strengthening conservation: a key issue for
adaptation of marginal/peripheral populations
of forest tree to climate change in Europe -MaPFGR
Срђан Стојнић, руководилац пројекта
4.
Forest Land Ownership Changes in Europe:
Significance for Management And Policy- FACESMAP
Мр Мирјана Стеванов, руководилац пројекта
5.
Studying Tree Responses to extreme Events: a
Synthesis
Др Саша Орловић, руководилац пројекта
165
Scientific Institute of
Food Technologies
1.
“Improving Health Properties of Food by Sharing
Our Knowledge on the Digestive Process”
Project Leader: Dr Marijana Sakač
2.
“Feed for Health”
Project Leader: Dr Jovanka Lević
3.
“Food Waste Valorization for Sustainable
Chemicals, Materials and Fuels – EUBis”
Project Leader: Dr Marija Bodroža Solarov
4.
“Optimising and Standardising Non-destructive Imagining and Spectroscopic Methods to
Improve the Determination of Body Composition and Meat Quality in Farm Animals”
Project Leader: Dr Tatjana Tasić
5.
“The Application of Innovative Fundamental
Food-Structure-Property
Relationships
to
the Design of Foods for Health, Wellness and
Pleasure FA100”
Project Leader: Dr Miroslav Hadnadjev
Scientific Institute of Veterinary Medicine
1.
“Feed for Health”
Project Leader: Dr Jelena Petrović
2.
“Understanding and Combating Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome in Europе”
Project Leader: Dr Tamaš Petrović
3.
“Microbial Ecology and the Earth System:
Collaborating for Insight and Success with the
New Generation of Sequencing Tools”
Project Leader: Dr Igor Stojanov
4.
“Plant Metabolic Engineering for High Value
Products”
Project Leader: Dr Radomir Ratajac
166
Научни институт за прехрамбене
технологије
1.
Improving health properties of food by sharing
our knowledge on the digestive proces
Др Маријана Сакач, руководилац пројекта
2.
Feed for Health
Др Јованка Левић, руководилац пројекта
3.
Food waste valorisation for sustainable
chemicals, materials and fuels-EUBis
Др Марија Бодрожа Соларов, руководилац пројекта
4.
Optimising and standardising non-destructive
imagining and spectroscopic methods to improve the determination of body composition
and meat quality in farm animals
Др Татјана Тасић, руководилац пројекта
5.
The application of innovative fundamental
food-structure-property relationships to the
design of foods for health, wellness and pleasure
FA100
Др Мирослав Хаднађев, руководилац пројекта
Научни институт за ветеринарство
1.
Feed for Health
Др Јелена Петровић, руководилац пројекта
2.
Understanding and Combating Porcine ReProductive And Respiratory Syndrome in Europе
Др Тамаш Петровић, руководилац пројекта
3.
Microbial ecology and the earth system: collaborating for insight and success with the new
generation of sequencing tools
Др Игор Стојанов, руководилац пројекта
4.
Plant Metabolic Engineering for High Value Products
Мр Радомир Ратајац, руководилац пројекта
167
Faculty of Technical Sciences
1. “Rich-Model Toolkit: An Infrastructure for Reliable Computer Systems”
Project Leader: Dr Silvija Gilezan
2. “Knowledge Discovery from Moving Objects –
MOVE”
Project Leader: Dr Vladimir Crnojević
3. “SoftStat – Combining Soft Computing Techniques and Statistical Methods to Improve Data
Analysis Solutions”
Project Leader: Dr Dubravko Ćulibrk
4. “Wireless Networking for Moving Objects
(WiNeMO)”
Project Leader: Dr Čedomir Stefanović
5. “Cognitive Radio and Networking for Cooperative Coexistence of Heterogeneous Wireless
Networks”
Project Leader: Dr Veljko Malbaša
6. “Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems
for Future Security and Safety Applications
(OFSeSa)”
Project Leader: Dr Miloš Slankamenac
7. “Cooperative Radio Communications for Green
Smart Environments”
Project Leader: Dr Dragana Bajić
8. “The Digital Capture, Storage, Transmission and
Display of Real-world Lighting”
Project Leader: Dr Željen Trpkovski
9. “SEMACODE – Stratégies d’Évaluation, Machines
Abstraites et Contrôle Delimité”
Project Leader: Dr Silvija Gilezan
10. “European Network on Quality of Experience in
Multimedia Systems and Services”
Project Leader: Dr Dragan Kukolj
11. “Random Network Coding and Designs over
GF(q)”
Project leader: Dr Dejan Vukobratović
168
Факултет техничких наука
1. Rich-Model Toolkit: An Infrastructure for Reliable Computer Systems
Др Силвија Гилезан, руководилац пројекта
2. Knowledge Discovery from Moving Objects –
MOVE
Др Владимир Црнојевић, руководилац пројекта
3. SoftStat – Combining Soft Computing Techniques and Statistical Methods to Improve Data
Analysis Solutions
Др Дубравко Ћулибрк, руководилац пројекта
4. Wireless Networking for Moving Objects
(WiNeMO)
Др Чедомир Стефановић, руководилац пројекта
5. Cognitive Radio and Networking for Cooperative
Coexistence of Heterogeneous Wireless Networks
Др Вељко Малбаша, руководилац пројекта
6. Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems
for Future Security and Safety Applications
(OFSeSa)
Др Милош Сланкаменац, руководилац пројекта
7. Cooperative Radio Communications for Green
Smart Environments
Др Драгана Бајић, руководилац пројекта
8. The digital capture, storage, transmission and
display of real-world lighting
Др Жељен Трповски, руководилац пројекта
9. SEMACODE – Stratégies d’Évaluation, Machines
Abstraites et COntrôle Delimité
Др Силвија Гилезан, руководилац пројекта
10. European Network on Quality of Experience in
Multimedia Systems and Services
Др Драган Кукољ, руководилац пројекта
11. Random Network Coding and Designs over
GF(q)
Др Дејан Вукобратовић, руководилац пројекта
169
12. “BETTY-Behavioral Types for Reliable LargeScale Software Systems”
Project Leader: Dr Jovanka Pantović
13. “Colour and Space in Cultural Heritage – COSH”
Project Leader: Dr Nataša Sladoje Matić
14. “Bimodal PET-MRI Molecular Imaging Technologies and Applications for in Vivo Monitoring
of Disease and Biological Processes”
Project Leader: Dr Dubravko Ćulibrk
Faculty of Technology
1. “Single- and Multiphase Ferroics and Multiferroics with Restricted Geometries (SIMUFER)”
Project Leader: Dr Vladimir Srdić
2. “Eco-sustainable Food Packaging Based on
Polymer Nanomaterials”
Project Leader: Dr Branka Pilić
DAAD
Faculty of Technical Sciences
1. “ELectrical Engineering and Information
Technology in South-Eastern Europe – ELISE”
Project Leader: Dr Neda Pekarić Nadj
ERASMUS MUNDUS
University of Novi Sad
1. “BASILEUS IV – Lot 06 – Balkans Academic
Scheme for Internationalisation of Learning in
Cooperation with EU HEI (Alb., Bosn. & Herz.,
Maced., Kosovo, Monten., Serb.)”
Project Leader: Dr Pavle Sekeruš
170
12. BETTY-Behavioural Types for Reliable LargeScale Software Systems
Др Јованка Пантовић, руководилац пројекта
13. Colour and Space in Cultural Heritage – COSH
Др Наташа Сладоје Матић, руководилац пројекта
14. Bimodal PET-MRI molecular imaging technologies and applications for in vivo monitoring
of disease and biological processes
Др Дубравко Ћулибрк, руководилац пројекта
Технолошки факултет
1. Single- and multiphase ferroics and multiferroics
with restricted geometries (SIMUFER)
Др Владимир Срдић, руководилац пројекта
2. Eco-sustainable Food Packaging Based on
Polymer Nanomaterials
Др Бранка Пилић, руководилац пројекта
DAAD
Факултет техничких наука
1. ELectrical Engineering and Information Technology in South-Eastern Europe – ELISE
Др Неда Пекарић Нађ, руководилац пројекта
ERASMUS MUNDUS
Универзитет у Новом Саду
1. BASILEUS IV – Lot 06 – Balkans Academic Scheme for Internationalisation of Learning in
Cooperation with EU HEI (Alb., Bosn. & Herz.,
Maced., Kosovo, Monten., Serb.)
Др Павле Секеруш, руководилац пројекта
171
EUREKA
Faculty of Economics, Subotica
1.
“Real-time Monitoring of Energy Efficiency in
the Objects of Final Users”
Project Leader: Dr Saša Bošnjak
Faculty of Technical Sciences
1.
“Innovative Eco-friendly Metal
Solutions INNECO – MPS”
Project Leader: Dr Miroslav Plančak
Processing
2.
“Development of Procedures for Obtaining Light
Agregate from Waste Materials and Its Use in the
Production of Concrete with Thermoisolation
Properties”
Project Leader: Dr Miroslava Radeka
Faculty of Technology
1.
“Enhacement of Membrane Filtration Process in
Dairy Technology”
Project Leader: Dr Spasenija Milanović
2.
“Multifunctional Protective Coatings of Mineral
Base”
Project Leader: Dr Jonjaua Ranogajec
FP 7
Faculty of Technical Sciences
1.
“MultiWaveS – Multiband Electronically Reconfigurable Microwave Devices and Antennas for
a New Generation of Wireless Systems”
Project Leader: Dr Vesna Crnojević Bengin
2.
“Smart Control of Demand for Consumption
and Supply to Enable Balanced, Energy-positive
Buildings and Neighborhoods – SmartCoDe”
Project Leader: Dr Veljko Malbaša
172
EUREKA
Економски факултет, Суботица
1.
Мониторинг енергетске ефикасности у објектима крајњих корисника у реалном времену
Др Саша Бошњак, руководилац пројекта
Факултет техничких наука
1.
INNOVATIVE ECO FRIENDLY METAL PROCESSING
SOLUTIONS INNECO – MPS
Др Мирослав Планчак, руководилац пројекта
2.
Razvoj postupaka dobijanja lakog agregata od
otpadnih materijala i njihova upotreba u proizvodnji
betona sa termoizolacionim svojstvima
Др Мирослава Радека, руководилац пројекта
Технолошки факултет
1.
Enhacement of membrane filtration process in
dairy technology
Др Спасенија Милановић, руководилац пројекта
2.
Мулти функционалне заштитне превлаке за
минералне подлоге
Др Јоњауа Раногајец, руководилац пројекта
FP 7
Факултет техничких наука
1.
MultiWaveS – Multiband Electronically Reconfigurable Microwave Devices and Antennas for a
New Generation of Wireless Systems
Др Весна Црнојевић Бенгин, руководилац пројекта
2.
Smart Control of Demand for Consumption and
Supply to enable balanced, energy-positive
buildings and neighborhoods-SmartCoDe
Др Вељко Малбаша, руководилац пројекта
173
3.
“Balkan GEO Network – Towards Inclusion of
Balkan Countries into Global Earth Observation
Inititatives”
Project Leader: Dr Vladimir Crnojević
4.
“Reinforcement of Research Potentials of the
Faculty of Technical Sciences in the Field of Post
Silicon Electronics”
Project Leader: Dr Goran Stojanović
5.
“Environmental Optimization of Irigation
Management with the Combined Use and
Integration of High PrecisIon Satellite Data,
Advanced Modeling, Process Control and
Business Innnovation”
Project Leader: Dr Vladimir Crnojević
6.
“Design, Analysis and Applications of Novel
Information Processing Paradigms for Multimedia Transmission in Next Generation Wireless
Networks – MMCODESTREAM”
Project Leader: Dr Vojin Šenk
7.
“Enhanced
Multicarrier
Techniques
for
Professional Ad-hoc and Cell-based Networks –
EMPhAtiC”
Project Leader: Dr Slobodan Nedić
8.
“A Network of 50 2U and 3U CubeSats for the
Purpose of Lower Thermosphere and Re-entry
Research”
Project Leader: Dr Vojin Švenk
9.
“QoSTREAM – “Video Quality Driven Multimedia
Streaming in Mobile Wireless Networks”
Project Leader: Dr Dubravko Ćulibrk
Scientific Institute of Food Technologies
1.
174
“Safe Food for Europe – Coordination of Research
Activities and Dissemination of Research
Results of EC-funded Research on Food Safety
(FOODSEG)”
Project Leader: Dr Jovanka Lević
3.
Balkan GEO Network – Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation
Inititatives
Др Владимир Црнојевић, руководилац пројекта
4.
Reinforcement of Research Potentials of the
Faculty of Technical Sciences in the Field of Post
Silicon Electronics
Др Горан Стојановић, руководилац пројекта
5.
Environmental Optimization of IRigAtion Management with the Combined uSe and Integration
of High PrecisIon Satellite Data, Advanced
Modeling, Process Control and Business Innovation
Др Владимир Црнојевић, руководилац пројекта
6.
Design, analysis and applications of novel
information processing paradigms for multimedia transmission in next generation wireless
networks- MMCODESTREAM
Др Војин Шенк, руководилац пројекта
7.
Enhanced Multicarrier Techniques for Professional Ad-hoc and Cell-based Networks –
EMPhAtiC
Др Слободан Недић, руководилац пројекта
8.
A network of 50 2U and 3U CubeSats for the
purpose of lower thermosphere and re-entry
research
Др Војин Шенк, руководилац пројекта
9.
QoSTREAM – “Video Quality Driven Multimedia
Streaming in Mobile Wireless Networks”
Др Дубравко Ћулибрк, руководилац пројекта
Научни институт за прехрамбене
технологије
1.
Safe Food for Europe-Coordination of reseacrh
activities and Dissemination of research results of EC funded research on food safety
(FOODSEG)
Др Јованка Левић, руководилац пројекта
175
2.
“CHANCE – Economically Favorable Tecnologies
and Traditional Components for Production
of Accessible, Nutritively Balanced Food that
Positively Influences Health of Population at the
Brink of Poverty”
Project Leader: Dr Anamarija Mandić
Research and Development
Institute of Lowland Forestry and Environment
1.
“Sustainable Forest Management Providing Renewable Energy, Sustainable Construction and
Bio-based Products”
Project Leader: Dr Saša Orlović
Faculty of Agriculture
1.
“Healthy Hay”
Project Leader: Dr Branko Ćupina
2.
“Study of the Effect of Cage Size on the Adult
Size Selection in Aedes Albopictus”
Project Leader: Dr Dušan Petrić
Faculty of Sciences
1.
“Status and Trends of European Pollinators –
STEP”
Project Leader: Dr Ante Vujić
2.
“Distributed Infrastructure for EXPErimentation
in Ecosystem Research – EXPEER”
Project Leader: Dr Ante Vujić
3.
“Fibonacci Project – Designing, Implementing,
Testing and Formalising a Process of Dissemination in Europe of Inquiry-based Teaching
and Learning Methods in Science and
Mathematics in Primary and Secondary School”
Project Leader: Dr Djurdjica Takači
176
2.
CHANCE – Економски повољне технологије и
традиционални састојци намењени за производњу приступачне, нутритивно балансиране хране која позитивно утиче на здравље популације на рубу сиромаштва
Др Анамарија Мандић, руководилац пројекта
Истраживачко-развојни институт
за низијско шумарство и животну средину
1.
Sustainable Forest Management Providing Renewable Energy, Sustainable Construction and
Bio-Based Products
Др Саша Орловић, руководилац пројекта
Пољопривредни факултет
1.
Healthy Hay
Проф др Бранко Ћупина, руководилац пројекта
2.
Study of the effect of cage size on the adult size
selection in Aedes albopictus
Др Душан Петрић, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1.
Status and Trends of European Pollinators –
STEP
Др Анте Вујић, руководилац пројекта
2.
Distributed Infrastructure for EXPErimentation
in Ecosystem Research – EXPEER
Др Анте Вујић, руководилац пројекта
3.
Fibonacci Project-Designing, implementing,
testing and formalising a process of dissemination in Europe of inquiry-based teaching
and learning methods in science and mathematics in primary and secondary school
Др Ђурђица Такачи, руководилац пројекта
177
Faculty of Technology
1.
“Protection of Cultural Heritage Objects
with Multifunctional Advanced Material –
HEROMAT”
Project Leader: Dr Jonjaua Ranogajec
University of Novi Sad
1.
“Low-cost and Energy-efficient LTCC Sensor/
IR-UWB Transceiver Solutions for Sustainable
Healthy Environment – SENSEIVER”
Project Leader: Dr Goran Stojanović
IАЕА
Institute of Oncology of Vojvodina,
Sremska Kamenica
1.
“Strengthening 3-D Conformal Therapy”
Project Leader: Dr Borislava Petrović
2.
“Strengthening 3-D Conformal Therapy to
Achieve Minimum Requirements for Safe and
Effective Radiotherapy”
Project Leader: Dr Borislava Petrović
IPA
Аcademy of Arts, Novi Sad
1.
“The Pannonian Arth Path – Strengthening
Cooperation and Networking of Higher Education Institutions in the Field of Art and
Ecology”
Project Leader: Dr Dragan Živančević
Faculty of Economics, Subotica
1.
“Cross-border Network for the Innovative
Development and Transfer of Knowledge”
Project Leader: Dr Pere Tumbas
2.
“Increasing Quality of Services and Production
in Cross-border Region”
Project Leader: Dr Otilija Sedlak
178
Технолошки факултет
1.
Protection of Cultural Heritage Objects with
Multifunctional Advanced Material-HEROMAT
Др Јоњауа Раногајец, руководилац пројекта
Универзитет у Новом Саду
1.
Low-cost and energy-efficient LTCC sensor/
IR-UWB transceiver solutions for sustainable
healthy environment -SENSEIVER
Др Горан Стојановић, руководилац пројекта
IАЕА
Инстиут за онкологију Војводине,
Сремска Каменица
1.
Strengthening 3-D Conformal Therapy
Др Борислава Петровић, руководилац пројекта
2.
Strengthening 3-D Conformal Therapy to
Achieve Minimum Requirements for ! Safe and
Effective Radiotherapy
Др Борислава Петровић, руководилац пројекта
IPA
Академија уметности, Нови Сад
1.
The Pannonian Arth Path – strengthening cooperation and networking of higher education
institutions in the field of art and ecology
Др Драган Живанчевић
Економски факултет, Суботица
1.
Прекогранична мрежа за иновативни развој
и трансфер знања
Др Пере Тумбас, руководилац пројекта
2.
Increasing Quality of Services and production in
Cross-border region
Др Отилија Седлак, руководилац пројекта
179
Faculty of Agriculture
1.
“Improvement of Health Safety of Feed by
Growing More Resistant Maize Hybrids and
Improvement of Processing Technology –
Project Leader: Dr Ferenc Bagi
Faculty of Technical Sciences
1.
“Establishing the Cross-border Development
of Biogas Industry via Joint Determination of
Biogas Potentials, Education, Research and
Innovation”
Project Leader: Dr Milan Martinov
2.
“Measurement, Monitoring, Management and
Risk Assessment of Inland Excess Water in SouthEast Hungary and North Serbia (Using Remotely
Sensed Data and Spatial Data Infrastructure)”
Project Leader: Dr Miloš Živanov
Faculty of Medicine
1.
“Characterisation and Diagnosis of Novel Tumor
Markers for Personal Treatment (MOLTUMOR)”
Project Leader: Dr Gordana Bogdanović
2.
“Bile Acid Nanosystems as Molecule Carriers in
Pharmaceutical Applications”
Project Leader: Dr Marko Erak
3.
“Development of Innovative Technologies for
Prevention and Treatment of Female Genital
Infections”
Project Leader: Dr Tihomir Vejnović
Faculty of Sciences
1.
“Teaching Mathematics and Statistics in Sciences: Modeling and Computer-aided Approach”
Project Leader: Dr Arpad Takači
2.
“Bile Acid Nanosystems as Molecule Carriers in
Pharmaceutical Applications”
Project Leader: Dr Janoš Čanadi
180
Пољопривредни факултет
1.
Побољшање здравствене исправности хранива за животиње путем гајења отпорнијих
хибрида кукуруза и унапређења технологије
прераде – TOXFREEFEED
Др Ференц Баги, руководилац пројекта
Факултет техничких наука
1.
Establishing the cross-border development
of biogas industry via joint determination of
biogas potentials, education, research and
innovation
Др Милан Мартинов, руководилац пројекта
2.
Measurement, monitoring, management and
Risk assessment of inland Excess Water in SouthEast Hungary and North Serbia (Using remotely
sensed data and spatial data infrastructure)
Др Милош Живанов, руководилац пројекта
Медицински факултет
1.
Characterisation and Diagnosis of Novel Tumor
Markers for Personal Treatment (MOLTUMOR)
Др Гордана Богдановић, руководилац пројекта
2.
Bile Acid Nanosystems as Molecule Carriers in
Pharmaceutical Applications
Др Марко Ерак, руководилац пројекта
3.
Development of innovative technologys for
prevention and treatment of female genital
infections
Др Тихомир Вејновић, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1.
Teaching Mathematics and Statistics in Sciences:
Modeling and Computer-aided Approach
Др Арпад Такачи, руководилац пројекта
2.
Bile Acid Nanosystems as Molecule Carriers in
Pharmaceutical Applications
Др Јанош Чанади, руководилац пројекта
181
3.
“Synergy of Culture and Tourism: Utilisation
of Cultural Potentials in Less Favoured Rural
Regions”
Project Leader: Dr Jasmina Djordjević
4.
“Arsenic and Ammonium in Drinking Water:
Implementation of a Cross-border Platform for
Safe Water”
Project Leader: Dr Jasmina Agbaba
5.
“Development of New Materials for Application
in Environmentally Friendly Technologies for
the Cost-effective Remediation of Contaminated
Sites Threatening Cross-border Regions”
Project Leader: Dr Srdjan Rončević
6.
“Research Cooperation of the University of Szeged
and the University of Novi Sad in Development of
Anticancer Drug Compounds-RECODAC”
Project Leader: Dr Marija Sakač
Faculty of Technology
1.
Development of an Enzymological (Laserbased) Remediation Product and Technology –
LACREMED”
Project Leader: Dr Biljana Škrbić
2.
“Strategic Noise Mapping and Action Plan”
Project Leader: Dr Zoltan Zavargo
Research and Development
Institute of Lowland Forestry and Environment
1.
“Oxidative Stress Tolerance in Plants: From
Models to Trees (OXIT)”
Project Leader: Dr Saša Orlović
Scientific institute of Food Technologies
1.
182
“Improvement of Safety of Corn-based Feedstuffs Through Using More Resistant Hybrids
and Management of Corn Processing”
Project Leader: Dr Janoš Varga
3.
Sinergy of culture and tourism:utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions
Др Јасмина Ђорђевић, руководилац пројекта
4.
Arsenic and ammonium in drinking water:
implementation of a cross-border Platform for
safe water
Др Јасмина Агбаба, руководилац пројекта
5.
Development of new materials for application
in environmentally friendly technologies for
the cost-effective remediation of contamined
sites threatening cross-border regions
Др Срђан Рончевић, руководилац пројекта
6.
Research Cooperation of the University of Szeged
and the University of Novi Sad in Development
of Anticancer Drug Compounds-RECODAC
Др Марија Сакач, руководилац пројекта
Технолошки факултет
1.
Development of an enzymological (laserbased) remediation product and technology –
LACREMED
Др Биљана Шкрбић, руководилац пројекта
2.
Strategic Noise mapping and action plan
Др Золтан Заварго, руководилац пројекта
Истраживачко-развојни институт
за низијско шумарство и животну средину
1.
Oxidative stress tolerance in plants: from models
to trees (OXIT)
Др Саша Орловић, руководилац пројекта
Научни институт за прехрамбене
технологије
1.
Improvement of safety of corn based feedstuffs
through using more resistant hybrids and management of corn processing
Др Јанош Варга, руководилац пројекта
183
2.
“Reseerch Cooperation on Developing Innovative Fish Feed for Promotion of Healthy Food
in the Region”
Project Leader: Dr Dragan Palić
University of Novi Sad
1.
“Computer Industry Competency Based CrossBusiness Building – CompComp”
Project Leader: Dr Miroslav Vesković
2.
“Complex Cross-border Knowledge Transfer
Activities for Innovation Management –
COMPLEXIM”
Project Leader: Dr Dragan Kukolj
Мultilateral Cooperation
Faculty of Philosophy
1.
“Identity Problem in Heterogeneous Regions
and States”
Project Leader: Dr Julijan Tamaš
Faculty of Medicine
1.
“Comparative Prospective Randomized Study
of Evaluation of Sentinel Lymph Gland with
Standard Pathological Evaluation to Determine
the Stage of Colon Carcinoma”
Project Leader: Dr Mladjan Protić
Faculty of Technology
1.
“Center of Applied Spectroscopy CAS/International Summer Schools – Instrumental Analysis”
Project Leader: Dr Snežana Sinadinović-Fišer
2.
“Development of Education and Transfer of
Knowledge in Area of Food Technology”
Project Leader: Dr Ljubica Dokić
184
2.
Reseerch cooperation on developing innovative
fish feed for promotion of healthy food in the
region
Др Драган Палић, руководилац пројекта
Универзитет у Новом Саду
1.
Computer Industry Competency Based CrossBusiness Building – CompComp
Др Мирослав Весковић, руководилац пројекта
2.
Complex Cross-Border Knowledge Transfer
Activities for Innovation Management – COMPLEXIM
Др Драган Кукољ, руководилац пројекта
Мултилатерална сарадња
Филозофски факултет
1.
Проблеми идентитета у хетерогеним регијама
и државама
Др Јулијан Тамаш, руководилац пројекта
Медицински факултет
1.
Компаративна проспективна рандомизирана студија евалуације сентинелне лимфне
жлезде са стандардном патолошком евалуацијом за одређивање стадијума карицнома
колона
Др Млађан Протић, руководилац пројекта
Технолошки факултет
1.
Center of Applied Spectroscopy CAS/International Summer Schools – Instrumental Analysis
Др Снежана Синадиновић-Фишер, руководилац
пројекта
2.
Development of education and transfer of
knowledge in area of food technology
Др Љубица Докић, руководилац пројекта
185
Faculty of Sciences
1.
“Amorphous Nano-composite Chalcogenides”
Project leader: Dr Svetlana Lukić-Petrović
2.
“Research Cooperation in Numerical Linear Algebra”
Project Leader: Dr Vladimir Kostić
3.
“Research Cooperation in Applied Linear Algebra”
Project Leader: Dr Ljiljana Cvetković
4.
“Research Cooperation in Numerical Linear Algebra”
Project Leader: Dr Ljiljana Cvetković
5.
“Technology Enhanced Learning and Software
Engineering”
Project Leader: Dr Mirjana Ivanović
6.
“Agent Technologies: Tools, Environments,
Applications”
Project Leader: Dr Mirjana Ivanović
7.
“Research Cooperation in Algebra and Applications”
Project Leader: Dr Siniša Crvenković
8.
“Software
Quality
Monitoring
Improvement”
Project Leader: Dr Zoran Budimac
and
Faculty of Technical Sciences
1.
“Mass Customization and Open Innovation McOi Network”
Project Leader: Dr Zoran Anišić
2.
“POPs Concentrations in Ambient Air of the Central and Eastern Europe”
Project Leader: Dr Mirjana Vojinović Miloradov
3.
“Product Lifecycle Management Internattional
Networks – PLMInNET”
Project Leader: Dr Ilija Ćosić
186
Природно-математички факултет
1.
Amorphous Nano-composite Chalogenides
Др Светлана Лукић-Петровић, руководилац пројекта
2.
Research Cooperation Numerical Linear Algebra
Др Владимир Костић, руководилац пројекта
3.
Research Cooperation Applied Linear Algebra
Др Љиљана Цветковић, руководилац пројекта
4.
Research Scooperation Numerical Linear Algebra
Др Љиљана Цветковић, руководилац пројекта
5.
Technology Enhanced Learning and Software
Engineering
Др Мирјана Ивановић, руководилац пројекта
6.
Agent Technologies:Tools, Environments, Applications
Др Мирјана Ивановић, руководилац пројекта
7.
Research cooperation in Algebra and applications
Др Синиша Црвенковић, руководилац пројекта
8.
Software Quality Monitoring and Improvement
Др Зоран Будимац, руководилац пројекта
Факултет техничких наука
1.
Mass Customization and Open Innovation McOi Network
Др Зоран Анишић, руководилац пројекта
2.
POPs Concentrations in Ambient Air of the Central and Eastern Europe
Др Мирјана Војновић Милорадов, руководилац
пројекта
3.
Product lifecycle management international
networks –PLMInNET
Др Илија Ћосић, руководилац пројекта
187
4.
“The Platform for Building the Network of LCA
Centers and R&D Institutes From Central and
Southeastern Europe”
Project leader: Dr Janko Hodolič
5.
“Computational Linear Algebra”
Project Leader: Dr Ksenija Doroslovački
Faculty of Agriculture
1.
“Rational Use of Mineral Fertiliyers and
Protection Agents and Optimal Farming of Field
Crops”
Project Leader: Dr Branko Marinković
2.
“Grassland Management for High Forage Yield
and Quality in Western Balkans”
Project Leader: Dr Maja Manojlović
3.
“Formation of a Network of Researchers in the
Field of Medical Sciences to Study Lyme Disease
in Slovenia, Croatia and Serbia”
Project Leader: Dr Aleksandar Potkonjak
SCOPES Programme
Faculty of Sciences
1.
“Investigating the Role of the Insulin Receptor
Family in Regulating Testicular Steroidogenesis”
Project Leader: Dr Silvana Andrić
2.
“Establishing and Developing of an Ecotoxicology Platform in Serbia and Croatia: A
Focus on Zebrafish (Danio rerio)”
Project Leader: Dr Radmila Kovačević
188
4.
The platform for building the network of LCA
centers and R&D institutes from Central and
Southeastern Europe
Др Јанко Ходолич, руководилац пројекта
5.
Computational Linear Algebra
Др Ксенија Дорословачки, руководилац пројекта
Пољопривредни факултет
1.
Рационална употреба минералних ђубрива
и средстава за заштиту, те оптимална агротехника ратарског биља
Др Бранко Маринковић, руководилац пројекта
2.
Grassland management for high forage yield
and quality in Western Balkans
Др Маја Манојловић, руководилац пројекта
3.
Формирање мреже истраживача у научном
пољу медицинских наука ради изучавања
Лајмске болести у Словенији, Хрватској и
Србији
Др Александар Поткоњак, руководилац пројекта
SCOPES Programme
Природно-математички факултет
1.
Investigating the role of the insulin receptor
family in regulating testicular steroidogenesis
Др Силвана Андрић, руководилац пројекта
2.
Establishing and developing of an ecotoxicology
platform in Serbia and Croatia: a focus on
zebrafish (Danio rerio)
Др Радмила Ковачевић, руководилац пројекта
189
NATO Science for Peace and Security
Programme
Faculty of Technical Sciences
1.
“Drinking Water Quality Risk Assessment and
Prevention in Novi Sad Municipality, Serbia”
Project Leader: Dr Mirjana Vojinović Miloradov
SEE Transnational Cooperetion
Programme
Faculty of Technical Sciences
1.
“DaHar – Danube Inland Harbour Development”
Project Leader: Dr Milisav Georgijević
Scientific Institute of Food Technologies
1.
“Setting up the Innovation Support Mechanisms
and Increasing Awareness on the Potential of
Food Innovation and RTD in the South East
Europe Area (INNOFOODSEE)”
Project Leader: Dr Olivera Djuragić
2.
“Establishment and Pomotion of New Aproaches
and Tools for the Strengthening of Primary
Sectors Competitiveness and Inovation in the
South East Europe – AP4INNO”
Project Leader: Slavica Sredanović, MSc
University of Novi Sad
1.
“Smarter Cluster Policies for South East
Europe”
Project Leader: Dr Pere Tumbas
TEMPUS
Аcademy of Arts
1.
190
“InMusWB – Introducing Interdisciplinarity in
Music Studies in the Western Balkans in Line
with European Perspective”
Project Leader: Ira Prodanov Krajišnik
NATO Science for Peace and Security
Programme
Факултет техничких наука
1.
Drinking Water Quality Risk Assessment and
Prevention in Novi Sad Municipality, Serbia
Др Мирјана Војновић Милорадов, руководилац
пројекта
SEE Transnational Cooperetion
Programme
Факултет техничких наука
1.
DaHar – Danube Inland Harbour Development
Др Милисав Георгијевић, руководилац пројекта
Научни институт за прехрамбене
технологије
1.
Setting up the innovation support mechanisms
and increasing awareness on the potential of
Food Innovation and RTD in the South East
Europe area (INNOFOODSEE)
Др Оливера Ђурагић, руководилац пројекта
2.
Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary
sectors competitiveness and innovation in the
South East Europe – AP4INNO
Мр Славица Средановић, руководилац пројекта
Универзитет у Новом Саду
1.
Smarter Cluster Policies for South East Europe
Др Пере Тумбас, руководилац пројекта
TEMPUS
Академија уметности у Новом Саду
1.
InMusWB – Introducing Interdisciplinarity in
Music Studies in the Western Balkans in Line
with European Perspective
Ира Проданов Крајишник, руководилац пројекта
191
Faculty of Philosophy
1.
“Strengthening Quality Assurance System
within Western Balkans HEIs in support of
National and Regional Planning-CUBRIK”
Project Leader: Dr Ivana Živančević Sekeruš
Faculty of Technical Sciences
1.
“Building Capacity for Structural Reform in
Higher Education of Western Balkan Countries”
Project Leader: Dr Ladislav Novak
2.
“Education Policy Study Programme in Serbia
and Montenegro”
Project Leader: Dr Ladislav Novak
3.
“National Platform for Knowledge Triangle in
Serbia”
Project Leader: Dr Veljko Malbaša
4.
“Development of Environmental and Resources
Engineering Learning (DEREL)”
Project Leader: Dr Goran Vujić
5.
“Network for Education and Training for Public
Environmental Laboratories – NETREL”
Project Leader: Dr Mirjana Vojinović Miloradov
6.
“Improvement of Product Development Studies
in Serbia and Bosnia and Herzegovina”
Project Leader: Dr Siniša Kuzmanović
University of Novi Sad
1.
“Harmonization and Modernization of the
Curriculum for Primary Teacher Education”
Project Leader: Dr Nataša Branković
2.
“LeanEA-Production and Profitability Improvement in Serbia Enterprises by Adopting
Learn Thinking Philosophy and Strengthening
Enterprise Academia Connections“
Project Leader: Dr Ivan Beker
192
Филозофски факултет
1.
Strengthening Quality Assurance System within
Western Balkans HEIs in support of National and
Regional Planning-CUBRIK
Др Ивана Живанчевић Секеруш, руководилац
пројекта
Факултет техничких наука
1.
Building Capacity for Structural Reform in
Higher Education of Western Balkan Countries
Др Ладислав Новак, руководилац пројекта
2.
Education Policy Study Programme in Serbia
and Montenegro
Др Ладислав Новак, руководилац пројекта
3.
National Platform for Knowledge Triangle in
Serbia
Др Вељко Малбаша, руководилац пројекта
4.
Development of Environmental and Resources
Engineering Learning (DEREL)
Др Горан Вујић, руководилац пројекта
5.
Network for education and training for public
environmental laboratories – NETREL
Др Мирјана Војновић Милорадов, руководилац
пројекта
6.
Improvement of Product Development Studies
in Serbia and Bosnia and Herzegovina
Др Синиша Кузмановић, руководилац пројекта
Универзитет у Новом Саду
1.
Harmonization and Modernization of the
Curriculum for Primary Teacher Education
Др Наташа Бранковић, руководилац пројекта
2.
LeanEA-Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting
Learn Thinking Philosophy and strengthening
Enterprise Academia connections“
Др Иван Бекер, руководилац пројекта
193
3. “Reforming Foreign Language Studies in Serbia
– REFLESS”
Project Leader: Dr Pavle Sekeruš
4. “Governance and Management Reform in
Higher Education in Serbia”
Project Leader: Dr Radmila Marinković Nedučin
5. “Quality in Research – QiR”
Project Leader: Dr Miroslav Vesković
6. “Conducting Graduate Surveys and Improving
Alumni Services for Enhanced Strategic
Management And Quality Improvement
–CONGRAD”
Project Leader: Dr Bojan Janičić
7. “Equal Access for All: Strengthening the Social
Dimension for a Stronger European Higher
Education Area – Equied”
Project Leader: Dr Pavle Sekeruš
8. “Modernization of WBC Universities Through
Strengthening of Structures and Services for
Knowledge Transfer, Research and Innovation –
WBCInno”
Project Leader: Dr Goran Stojanović
9. “Action INCOMING Interdisciplinary Curricula in
Computing to Meet Labor Market Needs”
Project Leader: Dr Zora Konjović
10. “Development and Implementation of Courses
for Theatre Technicians and Stage Managers”
Project Leader: Dr Radivoje Dinulović
11. “Master Programme for Subject Teachers in
Serbia”
Project Leader: Dr Gordana Štasni
12. “Development of Career Guidance Aimed at
Improving Higher Education in Serbia”
Project Leader: Dr Borislav Obradović
13. “INTERFACE-Developing and Setting up Measures for Initiating, Enhancing and Sustaining
Higher-Education-Society Cooperation”
Project Leader: Dr Zita Bošnjak
194
3. Reforming Foreign Language Studies in SerbiaREFLESS
Др Павле Секеруш, руководилац пројекта
4. Governance and Management Reform in Higher
Education in Serbia
Др Радмила Маринковић Недучин, руководилац
пројекта
5. Quality in Research – QiR
Др Мирослав Весковић, руководилац пројекта
6. Conducting Graduate Surveys And Improving
Alumni Services For Enhanced Strategic Management And Quality Improvement –CONGRAD
Др Бојан Јаничић, руководилац пројекта
7. Equal access for all: strengthening the social
dimension for a stronger european higher
education area – equied
Др Павле Секеруш, руководилац пројекта
8. Modernization of WBC universities through
strengthening of structures and services for
knowledge transfer, research and innovationWBCInno
Др Горан Стојановић, руководилац пројекта
9. Action INCOMING Interdisciplinary Curricula in
Computing to Meet Labor Market Needs
Др Зора Коњовић, руководилац пројекта
10. Development and implementation of courses
for theatre technicians and stage managers
Др Радивоје Динуловић, руководилац пројекта
11. Master Programme for Subject Teachers in
Serbia
Др Гордана Штасни, руководилац пројекта
12. Development of Career Guidance Aimed at
Improving Higher Education in Serbia
Др Борислав Обрадовић, руководилац пројекта
13. INTERFACE – Developing and setting up measures for initiating, enhancing and sustaining
Higher-Education-Society Cooperation
Др Зита Бошњак, руководилац пројекта
195
14. “Developing Human Rights Education at the
Heart of Higher Education”
Project Leader: Dr Olivera Gajić
Faculty of Sciences
1.
“Master Programme in Applied Statistics”
Project Leader: Dr Andreja Tepavčević
2.
“Modernization of Postgraduate Studies in
Chemistry and Chemistry Related Programmes”
Project Leader: Dr Ivana Invančev Tumbas
Faculty of Agriculture
1.
“International Joint Master Degree in Plant
Medicine”
Project Leader: Aleksandra Ignjatović Ćupina, MSc
Faculty of Technology
1.
“Creation of University-enterprise Cooperation
Networks for Education on Sustainable Technologies”
Project Leader: Dr Zoltan Zavargo
US EPA
Faculty of Technical Sciences
1.
196
“Activities that Advance Methane Recovery and
Use as a Clean Energy Source”
Project Leader: Dr Goran Vujić
14. Developing Human Rights Education at the
Heart of Higher Education
Др Оливера Гајић, руководилац пројекта
Природно-математички факултет
1.
Master programme in applied statistics
Др Андреја Тепавчевић, руководилац пројекта
2.
Modernization of post graduate studies in
chemistry and chemistry related programmes
Др Ивана Иванчев Тумбас, руководилац пројекта
Пољопривредни факултет
1.
International joint Master degree in Plant
Medicine
Мр Александра Игњатовић Ћупина, руководилац
пројекта
Технолошки факултет
1.
Creation of university-enterprise cooperation
networks for education on sustainable technologies
Др Золтан Заварго, руководилац пројекта
US EPA
Факултет техничких наука
1.
Activities that Advance Methane Recovery and
Use as a Clean Energy Source
Др Горан Вујић, руководилац пројекта
197
***
With the aim of achieving the most successful
incorporation of scientific institutions from the AP
Vojvodina into the European research space, the
Provincial Secretariat for Science and Technological
Development continued in 2012 to support financially
the applications for international projects, the priorities
being given to the applications for the FP7 programs.
The allotted sums served to support technical
preparation and the necessary contacts for the
realization of international project proposals. The
financial support was given only for the project
proposals that were either submitted or were at the
stage of preparation in cooperation with at least one
of EU member countries.
To December of 2012, a total of 56 project proposals
were co-funded, of which 13 applications were for
the projects from the FP7, 12 applications for IPA, 6
applications for TEMPUS, 1 application for DAAD, 1
application for Erasmus Mundus, 1 application for USEPA, 3 applications for COST, 6 applications for SEE
Cross-Transnational Cooperation, and 13 applications
for Bilateral Cooperation.
198
***
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој је, у циљу што успешнијег укључивања научно-истраживачких институција из АП Војводине у
Европски истраживачки простор, у 2012. наставио
са финансијском подршком пријаве међународних
пројеката по програмима Европске уније, при чему
су приоритет имале пријаве за програм FP7.
Средства су намењена за техничку припрему и
потребне контакте за реализацију пријаве међународних пројеката. Средства се одобравају искључиво за предлоге пројеката, који су поднети или се
припремају у сарадњи са бар једном земљом чланицом Европске уније.
До децембра 2012. је суфинансирано укупно 56
предлога пројеката, од чега је 13 пријава за пројекте из програма FP7, IPA програма 12 пријава,
ТEMPUS програма 6 пријава, DAAD програма 1
пријава, Erasmus Mundus програма 1 пријава, USEPA програма 1 пријава, COST програма 3 пријаве,
SEE Transnational Cooperation програма 6 пријава и
Билатералне сарадње 13 пријава.
199
XI
ТЕCHNOLOGICAL DEVELOPEMENT
– NEW PLANTS
The Provincial Secretariat for Science and Technological
Development approved the startup of 8 plants for the
application of new technologies on the territory of the
AP Vojvodina. The list of the approved plants is given
in Table 7.
Таble 7. Survey of the new technology plants approved in
2012
Partner
Project Title
Plant
Location
1
“DOO STYLOS”,
Novi Sad
2
“DOO FLAMMAT”,
Bela Crkva
Production of
Kerosene Kindling Bela Crkva
3
“DOO MLEKARA
ČOKA“, Čoka
Dairy Construction,
Phase II
Čoka
Wood Processing
Plant
Sombor
“DOO MARANTA4 Phase
II ”, Novi Sad
5
“DOO BIOPLAST“,
Bački Petrovac
6
“DOO FUTURA“,
Feketić
7
“DOO
PANELIZOPAK“,
Bukovac
8
”DOO SIGMAPhase II”,
Kula
200
Production of
Versatile Packaging Novi Sad
Recycling of
Bački
Artificial Material Pterovac
Textile
Production of
Healthy Vegetable
Food by Grilling and Feketić
Pasteurization with
no Preservatives
Production of Pipe
and Plate Materials
of Expanded
Titel
Non-flammable
Rubber
Manufacture of
the oxychlorogene
equipment for the Crvenka
electrochemical
production of mixed
disinfectant
XI
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
– НОВИ ПОГОНИ
Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој одобрио је покретање 8 погона за примену
нових технологија на територији АП Војводине.
Списак одобрених погона дат је у Табели бр. 7.
Табела 7. Преглед одобрених погона нових технологија у 2012. години.
Партнер
Назив пројекта
Локација
погона
1
“DOO STYLOS”,
Нови Сад
Производња
вишенаменске
амбалаже
Нови Сад
2
“DOO FLAMMAT”,
Бела Црква
Производња
керозинских
потпаљивача
Бела
Црква
3
“DOO MLEKARA
ČOKA“, Чока
Изградња II фазе
млекаре
Чока
MARANTA-II Погон за прераду
4 “DOO
faza”, Нови Сад
дрвета
5
“DOO BIOPLAST“,
Бачки Петровац
6
“DOO FUTURA“,
Фекетић
7
“DOO
PANELIZOPAK“,
Буковац
8
“DOO SIGMAII faza”,
Кула
Сомбор
Рециклажа
текстила од
Бачки
вештачких
Петровац
материјала
Производња
здраве хране
од поврћа,
гриловањем и
Фекетић
пастеризацијом
без примене
конзерванса
Производња
цевних и плочастих
материјала од
Тител
експандиране
незапаљиве гуме
Производња
оксихлороген
уређаја за
електрохемијску Црвенка
производњу
мешовитог
дезихфекта
201
In 2012, the Provincial Government approved the
startup of new-technology plants with a total sum of
RSD 210,000,000, which provided jobs for 205 workers
in 8 plants, in 8 municipalities of the AP Vojvodina and,
indirectly employed another 520, which makes a total
of 725 jobs.
Table 8. Survey of the approved new technology plants per
different areas in 2012
202
Technology Area
Number of Approved Plants
Food Production
2
Products Based on New
Materials
3
Renewable Energy Sources
1
Electrical and Mechanical
Industries
2
Покрајинска влада је одобрила покретање погона
за примену нових технологија у укупном износу
210.000.000,00 динара у 2012. години, који су омогућили запошљавање 205 радника у 8 погона, у 8
општина у АП Војводини и индиректно упослили
још 520, што износи укупно 725 радних места.
Табела 8. Преглед одобрених погона нових технологија по областима у 2012. години
Област технологије
Број одобрених погона
Производња хране
2
Производи на бази нових
материјала
3
Обновљиви извори енергије
1
Електро- машинска индустрија
2
203
XII
REALIZATION OF THE PROGRAM
E-VOJVODINA IN 2012
In 2012, the realization of the program e-Vojvodina, as
one of the main programs of the economic development
of Vojvodina, was successfully continued. The following
activities were realized:
REALIZED ACTIVITIES
In 2012, two very important activities were realized:
– Project “Establishment of the Information Security Management System (ISMS) in Accordance
with the Requirements of the Series Standards
ISO27000 with the Aim of Preparing the
Government of AP Vojvodina and Provincial Authorities for Obtaining the Certificate ISO27001”
From the very beginning of the realization of the
program e-Vojvodina, one of the strategic goals have
been to achieve the level of information security in
the Provincial administation organs. The objective
is that, after establishing the ISMS, the information
system of the Government of AP Vojvodina and the
Provincial administration organs, form a closed and
comprehensive security system, encompassing all
available material, financial, and human resources. In
the frame of the business systems of the Government
of AP Vojvodina and Provincial administration organs
the ISMS is currently to be realized in full, to obtain the
certificate ISO27001.
– Promotion of the Public Electronic System for
Accessing the Records of the Minutes of the
Meetings of the Government of AP Vojvodina
The aim is to establish the system of public electronic
service for searching the minutes of the meetings of
the Government of AP Vojvodina to make possible
the insight into the work of the organs of Provincial
administration, which represents the realization of one
of the basic principles of the work of e-Administration:
transparency.
At the end of 2006, a new library software system
BISIS ver. 3 was introduced into the Library of the
204
XII
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
E-ВОЈВОДИНА У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ
У току 2012. године је настављена реализација Програма еВојводина, који представља један од програма
привредног развоја Војводине (ППР). Реализовано
је следеће:
РЕАЛИЗОВАНЕ ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ
У току 2012. године су реализоване две врло важне
програмске активности:
– Пројекат „Успостављање система управљања безбедношћу информација у складу са
захтевима стандарда серије ISO27000 у циљу
припреме Владе АП Војводине и покрајинских
органа управе за добијање сертификата
ISO27001”
Један од стратешких циљева од самог почетка
реализације Програма еВојводина представља подизање нивоа информатичке безбедности
у покрајинским органима управе. Циљ је да информациони систем Владе АП Војводине и покрајинских органа управе, након успостављања
системa управљања безбедношћу информација
(енгл. Information Security Management System
– ISMS), образује један затворен и свеобухватан
заштитни систем, у чији састав улазе расположиви
материјални, финансијски и људски ресурси. У
оквиру пословног система Владе АП Војводине и
покрајинских органа управе у току је успостављање
ISMS у потпуности према реализованом пројекту, у
циљу добијања сертификата ISO27001.
– Унапређење јавног електронског сервиса за
приступ записницима са седница Владе АПВ
Циљ успостављања јавног електронског сервиса
за претраживање и преглед записника са седница
Владе АП Војводине је омогућавање јавности да
оствари увид у рад органа покрајинске управе,
што представља реализацију једног од основних
принципа рада еУправе: транспарентност.
Крајем 2006. године уведен је библиотечки софтверски систем БИСИС вер. 3 у библиотеку Владе
205
Government of AP Vojvodina, which enabled search
of the bibliographic records in the Library fund. This
is one of the public services that may be used by all
those employed in the Assembly and Government of
AP vojvodina via the local computer network, as well
as by people via the Internet. At the beginning of 2009,
the BISIS ver. 4 was introduced and the developed
XML editor enabled the search and downloading of
bibliographic records in accordance with the standard
Z39.50. By the successful realization of this service,
the conditions were created for expanding the library
public services related to the access to the minutes of
the meetings of the Government of AP Vojvodina. The
software system BISIS ver. 4 represents the support to
the search and survey of the minutes of the meetings
of the Government of AP Vojvodina, whose realization
started in 2010, and the service was put into operation
in 2011.
In order to reduce the needs for engaging human
resources and improve updating, the public electronic
service was upgraded in 2012, which encompassed the
automation of the process of preparation of data for
the public electronic system for the search and survey
of the minutes of the meeting of the Government of
AP Vojvodina.
To the end of 2012, with the aim of the realization
of the planned program activities, the procedures
are to be also initiated for the following public
procurements:
– Drafting of the project document “System
of Electronic Services for Management and
Coordination of ICT Resources and ICT Procurements” and completion of the software – Pilot
Project, Phase 1.
It is necessary to achieve a uniform, efficient, and
fast development through the optimization of
the investments and linking of the informationcommunication systems of local home-rules in AP
Vojvodina, mutually and via the information system of
the Province. To this purpose it is necessary to encure
the mutual cooperation of the local home-rules with
the organs of the Provincial administration in the
domains of procurement of software and hardware
equipment and communication services, development
of information resources (databases, repositories, etc.),
development of electronic public services, development
206
АП Војводине, који омогућава претраживање
библиографских записа о књижном фонду. Ово је
један од јавних сервиса који могу да користе сви
запослени у Скупштини и Влади АП Војводине путем
локалне рачунарске мреже, као и грађани путем
Интернета. Почетком 2009. године прешло се на
верзију 4 и развијен је XML едитор који омогућава
претраживање и преузимање библиографских записа по стандарду Z39.50. Успешном реализацијом
овог сервиса стекли су се услови за проширење
библиотечких јавних сервиса, које се односи на
приступ записницима са седница Владе АП Војводине.
Софтверски систем БИСИС верзија 4. представља
софтверску подршку јавног електронског сервиса
за претраживање и преглед записника са седница
Владе АП Војводине, чија је реализација започета
2010. године, а сервис је пуштен у рад 2011. године.
Да би се смањиле потребе за ангажовањем људских
ресурса и унапредила ажурност, у току 2012. године
реализовано је унапређење јавног електронског
сервиса, које обухвата аутоматизацију процеса
припреме података за јавни електронски сервис
за претраживање и преглед записника са седница
Владе АП Војводине.
До краја 2012. године, у циљу реализације
планираних програмских активности, треба
да буду покренути и следећи поступци јавних
набавки:
– Израда пројекта „Систем електронских сервиса
за управљање ИКТ ресурсима и координацију
ИКТ набавки” и израда софтвера – пилот
пројекат – Фаза 1
Потребно је постићи уједначен, ефикасан и брз
развој кроз оптимизацију улагања и повезивање
информационо комуникационих система локалних
самоуправа у АП Војводини међусобно, као и
са информационим системом Покрајине. Зато је
неопходна међусобна сарадња органа локалних
самоуправа и њихова сарадња са органима покрајинске управе у доменима набавке софтверске
и хардверске опреме и комуникационих сервиса,
развоја информационих ресурса (базе података,
репозиторијуми и сл.), развоја јавних електронских
сервиса, развоја људских ресурса и обезбеђења
информационе сигурности. Документом „Стратегијa
207
of human resources and ensurance of the information
security. In the document “Strategy of Monitoring and
Managing of the Development of the Information
Communication Systems for Local Home Rules in AP
Vojvodina” one of the projects is concerned with the
development of the software support that will enable
the establishment of the registers of ICT resources
available in the local home-rules of the AP Vojvodina,
electronic services for the coordination of procurement
of ICT equipment for the Province organs and organs
of local home rules with the aim of reducing the costs
and provide a platform for exchange of good practice
experiences in implementing ICTs for the needs of the
Provincial organs and organs of local home-rules in
Vojvodina.
The establishment of the system of electronic services
for management of ICT resources and coordination of
ICT procurements will mean the implementation of the
EU recommendation for the exchange of good practice
experiences between the administration organs.
In the frame of this project it is planned to realize a pilot
installation, while the complete implementation of the
system of electronic services for the management of
ICT resources and coordination of ICT procurements
is to be realized in the second phase, during the next
year.
– Drafting of the project document “Revision of the
Information System of the Government of the AP
Vojvodina in the Context of Managing Business
Processes” and procurement of the software –
Pilot Project, Phase 1.
The aim of the drafting of the project is to survey and
document the current state of the information system
of the Government of AP Vojvodina and organs of the
Provincial administration and to propose a solution for
the integration of the existing isolated and independent
autarchic applications, with the aim of improving the
efficiency of the work in providing services to individuals
and economic subjects. In the frame of the realization
of this program activity, it is necessary to work out the
project documentation, establish the architecture of
the system, and realize training of the personnel for the
maintenance and management of business processes
by using of one of advanced software packages for
Business Process Management.
208
праћења и управљања развојем информационо
комуникационих система за локалне самоуправе
са подручја Војводине” као један од пројеката
предвиђен је развој софтверске подршке која ће
омогућити успостављање регистара ИКТ ресурса
расположивих у локалним самоуправама АПВ,
електронске сервисе за координацију набавки ИКТ
опреме и сервиса са циљем смањења трошкова и
софтверску платформу за размену искустава добре
праксе у увођењу ИКТ за покрајинске органе и
органе локалне самоуправе у Војводини.
Успостављањем система електронских сервиса
за управљање ИКТ ресурсима и координацију
ИКТ набавки ће се имплементирати препорука
ЕУ за размену искустава добре праксе међу административним органима.
У оквиру овог пројекта је предвиђена и пилот
инсталација, а комплетна имплементација система
електронских сервиса за управљање ИКТ ресурсима
и координацију ИКТ набавки треба да се реализује у
другој фази, у току следеће године.
– Израда пројекта „Ревизија информационог
система Владе АПВ у контексту управљања
пословним процесима” и набавка софтвера –
пилот пројекат – Фаза 1
Циљ израде пројекта је сагледавање и документовање постојећег стања информационог система
Владе АП Војводине и покрајинских органа управе
и предлагање решења за интеграцију постојећих
изолованих, назависних и аутархичних апликација,
ради унапређивања ефикасности рада и пружања
услуга грађанима и привредним субјектима. У оквиру
реализације ове програмске активности неопходно
је израдити пројектну документацију, успоставити
архитектуру система и реализовати обуку за одржавање
архитектуре система и управљање пословним процесима коришћењем неког од водећих софтвера за
BPM (Business Process Management).
Резултати овог пројекта треба да допринесу
ефективнијем и ефикаснијем увођењу финансијског управљања и контроле, система квалитета
и стандарда серије ISO27000 у пословање покрајинских органа управе.
Друга фаза овог комплексног пројекта треба да се
реализује у току следеће године.
209
The results of this project should contribute to the
more effective and efficient implementation of finance
management and control, quality system and the
standard series ISO27000 in the functioning of the
organs of AP Vojvodina.
The second phase of this complex project should be
realized in the next year.
PRESENTATION OF THE REALIZED ACTIVITIES
AT THE MEETINGS
In 2012, at the different meetings, 8 works were
presented concerning the realization of the Program
e-Vojvodina, viz.:
•
•
•
•
•
•
•
•
210
YU INFO & ICIST 2012 – Коpaonik
INFOTECH 2012 – Vrnjačka Banja
ЕТRAN 2012 – Zlatibor
Realization of e-Administration in Vojvodina
and plan of the further activities, Regional
Chamber of Commerce, Novi Sad, 2012
Conference: Strategy of Monitoring and
Management of Information-Communication
Systems for Local Home Rules in Vojvodina,
Novi Sad City Council, Novi Sad 2012
MeTTeG 2012 – Belgrade
ISDOS 2012 – Belgrade
Smart e-Government 2012 – Belgrade
ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ НА СКУПОВИМА
У току 2012. године на разним скуповима је
представљено 8 радова који се односе на
реализацију Програма еВојводина:
•
•
•
•
•
•
•
•
YU INFO & ICIST 2012 – Копаоник
INFOTECH 2012 – Врњачка Бања
ЕТРАН 2012 – Златибор
Реализација еУправе у Војводини и план
даљих активности, Регионална привредна
комора Нови Сад, 2012
Конференција: Стратегија праћења и управљања развојем информационо-комуникационих система за локалне самоуправе са
подручја Војводине, Скупштина Града Новог
Сада, Нови Сад, 2012
MeTTeG 2012 – Београд
ISDOS 2012 – Београд
Smart eGovernment 2012 – Београд
211
XIII
AWARDS OF THE SECRETARIAT
On the initiative of the Secretariat, the following awards
have been established:
– The Annual Award “Dr Zoran Djindjić Award to
Young Scientist and Researcher” – established
by the Executive Council of the AP Vojvodina
(2004),
– The “Dr Zoran Djindjić Award for the best
diploma work, graduate work in master/
MSc thesis academic studies, in the area of
philosophical and sociological sciences”
in the Republic of Serbia” – established by
the University of Novi Sad (2004) and the
Executive Council of the AP Vojvodina, as well
as the Provincial Secretariat for Science and
Technological Development.
– In relation to these awards, the Secretariat
announced two public competitions on October
29, 2012:
– Public Invitation to submit proposals for the
Annual Award “Dr Zoran Djindjić for Young
Scientist and Researcher” (prize money RSD
1,000,000). The winner of this award for the year
2012 is Assist. Prof. Dr Jovana Grahovac, from
the Faculty of Technology, Novi Sad.
– Public Invitation to submit proposals for “Dr
Zoran Djindjić Award for the best diploma work,
graduate work in master/MSc thesis academic
studies, in the area of philosophical and sociological sciences in the Republic of Serbia”
(prize money RSD 300,000). The winner of this
award for 2012 is Lazar Atanasković from the
Faculty of Philosophy, Novi Sad.
– The awards were presented to the laureates on
December 20, 2012, and on that occasion an
award was also presented to the best student
of the University of Novi Sad. The winner of this
award (prize money RSD 200,000) for the year
2012 is Ivana Kuzminac from the Faculty of
Sciences, Novi Sad.
212
XIII
НАГРАДЕ СЕКРЕТАРИЈАТА
На иницијативу Секретаријата установљене су награде:
– Годишња награда „Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“ – установило
Извршно веће АП Војводине, (2004. године),
– Годишња награда „Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски, завршни рад на мастер
академским студијама или магистарски рад
из филозофских и социолошких наука“ за
2012. годину у Републици Србији – установио
Универзитет у Новом Саду, (2004. године) и
Извршно већe, АП Војводине као и ресорни
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој.
– Секретаријат је за ове награде расписао два
јавна конкурса 29.10.2012. године:
– Јавни конкурс за предлагање кандидата за Годишњу награду „Др Зоран Ђинђић за младог
научника и истраживача“ (новчана награда
1.000.000,00 динара). Добитник ове награде
за 2012. годину је доц. др Јована Граховац
са Технолошког факултета у Новом Саду.
– Јавни конкурс за подношење предлога за
доделу награде „Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски, завршни рад на мастер
академским студијама или магистарски
рад из филозофских и социолошких наука
у Републици Србији“ (новчана награда
300.000,00 динара). Добитник ове награде
за 2012. годину је Лазар Атанасковић са
Филозофског факултета у Новом Саду.
– Награде сy уручене 20.12.2012. године, а том
приликом је уручена и награда најбољем студенту Универзитета у Новом Саду. Новчана
награда је 200.000,00 динара, а добитник ове
награде за 2012. годину је Ивана Кузминац
са Природно-математичког факултета у Новом Саду.
213
– The Secretariat, as the sponsor of the sign of
recognition “The Prize for the Life Achievement
to the Professors of the University of Novi Sad”,
earmarked a total sum of RSD 830,000.
– The laureats for this year are:
– Prof. Dr Dušan Todorović,
Full Professor, of the Academy of Arts, Novi
Sad, in the area of NATURAL SCIENCES AND
MATHEMATICS and ARTS
– Аcademician, Prof. Dr Теodor Atanacković,
Full Professor of the Faculty of Technical
Sciences, Novi Sad for the area of TECHNICAL
AND TECHNOLOGICAL SCIENCES
– Prof. Dr Nenad Petrović,
Full Professor, Faculty of Education, Sombor,
for the area of SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
– Prof. Dr Radmila Kolak,
Full Professor of the Faculty of Medicine, Novi
Sad for the area of MEDICAL SCIENCES
– On the initiative of the Provincial Secretariat
for Science and Technological Development,
the Government of the Autonomous Province
of Vojvodina awarded posthumously a special
Plaque of Honor to DR MILENA DALMACIJA,
Assistant Professor of the Faculty of Sciences,
University of Novi Sad, for the exceptional
results achieved in the area of scientific research
of the lasting significance for the development
of science and higher education in the
Autonomous Province of Vojvodina.
214
– Секретаријат је покровитељ и признања
„Награде за животно дело професорима Универзитета у Новом Саду“ у укупном износу од
830.000,00 динара.
– Овогодишњи лауреати су:
– Проф. др Душан Тодоровић,
редовни професор Академије уметности,
Нови Сад, признање из области ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИХ НАУКА и УМЕТНОСТИ,
– Академик проф. др Теодор Атанацковић,
редовни професор Факултета техничких
наука, Нови Сад, признање из области
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА,
– Проф. др Ненад Петровић,
редовни професор Педагошког факултета,
Сомбор, признање из области ДРУШТВЕНОХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА и
– Проф. др Радмила Колак,
редовни професор Медицинског факултета, Нови Сад, признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА.
– На иницијативу Покрајинског секретаријата за
науку и технолошки развој, ове године Влада
Аутономне Покрајине Војводине је донела
одлуку да се постхумно додели специјална
плакета за изузетне резултате у области
научноистраживачког рада од трајног значаја за развој науке и високог образовања
у Аутономној Покрајини Војводини, ДР
МИЛЕНИ ДАЛМАЦИЈИ, доценту Природноматематичког факултета, Универзитета у
Новом Саду.
215
XIV
PROTOCOLS AGREEMENTS,
CONTRACTS
Matica Srpska
– Based on the Protocol on Collaboration of the
Executive Council of AP Vojvodina and Мatica
Srpska, the Secretariat and Matica Srpska signed
on April 17, 2012 the Contract for co-funding 15
scientific-research projects of Matica Srpska in
2012, worth a sum of RSD 2,000,000.
These projects are:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dictionary of the Dialects of Vojvodina,
Dictionary of the Bunjevci in Backa,
Religious Epics of the Serbian Preromantcists,
Settlements and Population of Vojvodina,
Serbian National Movement in the Austrian
Empire 1790–1861,
Study of the Fruska Gora,
Fauna of the Fruska Gora,
History of Medicine and Health Culture in the
Area of the Present-day Vojvodina,
Vojvodina Marshlands,
Мycology, Mycotoxins and Mycoses,
Catalytic
Removal
of
Nitrate
from
Groundwaters,
Accumulation, Distribution, and Physiological
Action of Sodium in Higher Plants,
Vocal and Instrumental Music of the Serbs in
Vojvodina,
Тraditional Musical Instruments and Instrumental
Music in Vojvodina, and
Sorting out of the Archive of the Timisoara
Eparchy.
Novi Sad Branch
of the Serbian Academy of Sciences and Arts
– Based on the Protocol on Collaboration of the
Executive Council of AP Vojvodina and the Novi
Sad Branch of the Serbian Academy of Sciences
and Arts (SASA), the Secretariat and the SASA
216
XIV
ПРОТОКОЛИ, СПОРАЗУМИ,
УГОВОРИ
– На основу Протокола о сарадњи Извршног већа
АП Војводине и Матице српске, 17. априла 2012.
године, потписан је Уговор о суфинансирању
15 научно истраживачких пројеката Матице
српске у 2012. години у износу од 2.000.000,00
динара.
To су следећи пројекти:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Дијалекатски речник Војводине,
Речник бачких Буњеваца,
Религиозни еп српских предромантичара,
Насеља и становништво Војводине,
Српски национални покрет у Аустријској
царевини 1790–1861. године,
Проучавање Фрушке Горе,
Фауна Фрушке Горе,
Историја медицине и здравствене културе на
тлу данашње Војводине,
Ритови Војводине,
Микологија, Микотоксикологија и микозе,
Каталичко уклањање нитрата из подземних
вода,
Акумулација, дистрибуција и физиолошко
дејство итријума у вишим биљкама,
Певање и свирање Срба у Војводини,
Традиционални музички инструменти и инструментална музика у Војводини и
Сређивање архивске грађе Темишварске
епархије.
Огранак САНУ у Новом Саду
– На основу Протокола о сарадњи Извршног
Већа АП Војводине и Огранка САНУ у Новом
Саду, Секретаријат и Огранак САНУ су потписали 23. априла 2012. године Уговор о суфинансирању активности Огранка САНУ у 2012. години у износу од 2.600.000,00 динара. Тим средствима суфинансира се: научно-истраживачки
рад, издавачка делатност, научне трибине,
предавања, међународна сарадња Огранка са
217
Branch signed on April 23, 2012, the Contract
for co-funding the SASA Branch in 2012 with
a sum of RSD 2,600,000. The earmarked sum
was intended for co-funding scientific research,
publishing activities, scientific forums, lectures,
international cooperation of the Academy Branch
with academies of sciences, cultural and artistic
institutions in the region of the South-Eastern
Europe and modernization and procurement of
the equipment for the realization of the Branch
joint programs and projects.
Slovak Matica
– Based on the Protocol on Collaboration of the
Executive Council of the AP Vojvodina and the
Slovak Matica, the Secretariat and Slovak Matica
signed on September 4, 2012 the Contract for cofinancing the activities of the Slovak Matica. By this
contract, worth RSD 548,500, are co-financed the
organizations of exhibitions, publishing activities
of the Slovak Matica, as well as the participation at
the international congresses and seminars.
Serbian Economic Society
Foundation “The Economist”
– On October 2, 2012, the Government of the
Autonomous Province of Vojvodina and the
Serbian Economic Society of the Foundation “The
Economist” Signed the Protocol on Cooperation
on the program of the enforcement of the project
of schooling of gifted and poor students at all
levels of education. The aim of this cooperation is a
joint action of the Provincial Government and the
Foundation “The Economist” to ensure material
and other resources for the enforcement of the
programs and projects concerning schooling of
the gifted schoolchildren and students of poorer
material status or without parental care, as well as
schooling of especially gifted pupils and students
and permanent care about all-round development
of their personality and creating the possibilities of
equal advancement of young people in the course
of their education.
218
академијама наука, културним и уметничким
установама суседних земаља и земаља у
региону Југоисточне Европе и модернизација
и опремање Огранка техничким средствима за
реализацију заједничких програма и пројеката.
Матица словачка
– На основу Протокола о сарадњи Извршног већа
АП Војводине и Матице словачке, Секретаријат
и Матица словачка потписали су 04. септембра
2012. године Уговор о суфинансирању активности Матице словачке. Овим уговором, чија
је вредност 548.500,00 динара, суфинансирају
се организација изложби, издавачка делатност
Матице словачке и учешће на Међународним
конгресима и семинарима.
Српско привредно друштво
Фондација „Привредник“
– 02. октобра 2012. године потписан је Протокол
о сарадњи у спровођењу програма и пројеката
школовања даровитих, а сиромашних ученика и
студената, између Владе Аутономне Покрајине
Војводине и Српског привредног друштва
Фондације „Привредник“. Протокол о сарадњи
има за циљ заједничко деловање покрајинске
владе и Фондације „Привредник“, усмерено на
обезбеђивање материјалних и других услова за
спровођење програма и пројеката школовања
даровитих ученика и студената слабијег имовинског стања или без родитељског старања,
као и школовања посебно надарених и талентованих ученика и студената и бриге
о свестраном развоју њихове личности и
отварању могућности једнаког напредовања
ових младих људи у току образовања.
219
XV
THE SECRETARIAT AND THE
PRESENTATION OF THE RESEARCH
RESULTS
Like in the previous eight years, the Secretariat in 2012
co-funded those research activities that have had a
significant pragmatic application, in which part of the
actions was devoted to the integration into the world
research space, first of all, the European one.
In view of this policy, the Secretariat fostered the
presentation and promotion of the research results
through various forms, viz.:
– Co-funding of the participation in scientific
meetings abroad,
– Оraganization of scientific-professional meetings,
and
– Publication of the results.
The research results obtained in the frame of all the
mentioned projects were presented:
– at the international scientific meetings abroad, in
which participated researchers from the research
teams,
– in the papers published in the scientificprofessional journals in the world.
220
XV
СЕКРЕТАРИЈАТ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА
РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Секретаријат је у 2012. години, као и у протеклих
осам година, суфинасирао истраживања која имају
значајну прагматичну примену, при чему је део своје
активности посветио њиховој интеграцији у светски
истраживачки простор, пре свега европски.
Секретаријат је, с тога, кроз различите видове
подстицао презентацију и промоцију резултата
истраживања, и то:
– Суфинансирањем учешћа истраживача на скуповима у иностранству,
– Организовањем научно-стручних скупова и
– Објављивањем публикација.
Резултати истраживања са свих наведених пројеката,
су презентовани:
– на међународним научним скуповима у иностранству, на којима су учествовали истраживачи из истраживачких тимова,
– у радовима, који су објављени у научно-стручним часописима у свету.
221
XVI
COUNCILS, BOARDS
In all of its activities, the Secretariat relies also upon
the expertise of the members of seven expert councils,
formed for the particular scientific-professional areas.
Expert Council for Technical and Technological
Sciences:
1. Dr Vladimir Katić, Full Professor of the Faculty of
Technical Sciences, Chairman
2. Dr Petar Dokić, Full Professor of the Faculty of
Technology
3. Dr Branko Škorić, Full Professor, Faculty of
Technical Sciences
Expert Council for Biotechnology and Agriculture
1. Dr, Dr h.c. Branko Marinković, Full Professor of the
Faculty of Agriculture, Chairman
2. Dr Borislav Kobiljski, Scientific Advisor, Institute of
Field Crops and Vegetables
3. Dr Saša Lazić, Scientific Advisor, Institute of
Veterinary Medicine “Novi Sad”
4. Dr Saša Orlović, Scientific Advisor, R&D Institute
of Lowland Forestry and Environment
Expert Council for Natural Sciences and
Mathematics:
1. Dr Ante Vujić, Full Professor, Faculty of Sciences,
Chairman
2. Dr Andreja Tepavčević, Full Professor, Faculty of
Sciences
3. Dr Slobodan Marković, Full Professor, Faculty of
Sciences
4. Dr Srdjan Rončević, Assistant Professor, Faculty of
Sciences
5. Dr Dušan Mrdja, Assistant Professor, Faculty of
Sciences
222
XVI
САВЕТИ, ОДБОРИ
У свим својим активностима, Секретаријат се ослања
и на стручна мишљења експерата из 7 стручних
савета, који су формирани према научно-стручним
областима.
Стручни савет за област техничко-технолошких
наука:
1. Проф. др Владимир Катић, редовни професор
Факултета техничких наука, председник
2. Проф. др Петар Докић, редовни професор
Технолошког факултета
3. Проф. др Бранко Шкорић, редовни професор
Факултета техничких наука
Стручни савет за област биотехнологије и пољопривреде:
1. Проф. др dr hc Бранко Маринковић, редовни
професор Пољопривредног факултета,
председник
2. Др Борислав Кобиљски, научни саветник на
Институту за ратарство и повртарство,
3. Др Сава Лазић, научни саветник на Научном
институту за ветеринарство „Нови Сад“
4. Др Саша Орловић, научни саветник на ИР
Институту за низијско шумарство и животну
средину
Стручни савет за област природноматематичких наука:
1. Проф. др Анте Вујић, редовни професор
Природно-математичког факултета,
председник
2. Проф. др Андреја Тепавчевић, редовни
професор Природно-математичког факултета
3. Проф. др Слободан Марковић, редовни
професор Природно-математичког факултета
4. Доц. др Срђан Рончевић, доцент
Природно-математичког факултета
5. Доц. др Душан Мрђа, доцент
Природно-математичког факултета
223
Expert Council for Medical Sciences and Physical
Culture:
1. Dr Marina Jovanović, Full Professor, Faculty of
Medicine, Chairwoman
2. Dr Milena Mikalački, Full Professor, Faculty of
Sports and Physical Education
3. Dr Aleksandra Kapamadžija, Associate Professor,
Faculty of Medicine
4. Dr Veljko Krstonošić, Assistant Professor, Faculy of
Medicine
Expert Council for Law and Economic Sciences:
1. Dr Gordana Kovaček-Stanić, Full Professor, Faculty
of Law, Chairwoman
2. Dr Kosta Josifidis, Full Professor, Faculty of
Economics
3. Dr Senad Jašarević, Full Professor, Faculty of Law
Expert Council for Social Sciences and Humanities:
1. Dr Marija Kleut, Full Professor, Faculty of
Philosophy, Chairwoman
2. Dr Marija Zotović, Associate Professor, Faculty of
Philosophy
3. Dr Lazar Žolt, Assistant Professor, Faculty of
Philosophy
Expert Council for Environmental Reclamation and
Protection:
1. Dr Aleksandra Novakov-Mikić, Full Professor,
Faculty of Medicine, Chairwoman
2. Dr Mile Klašnja, Full Professor, Faculty of
Technology
3. Dr Jelena Tričković, Assistant Professor, Faculty of
Sciences
224
Стручни савет за област медицинских наука и
физичке културе:
1. Проф. др Марина Јовановић, редовни
професор Медицинског факултета, председник
2. Проф. др Милена Микалачки, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања
3. Проф. др Александра Капамаџија, ванредни
професор Медицинског факултета
4. Доц. др Вељко Крстоношић, доцент
Медицинског факултета
Стручни савет за област правних и економских
наука:
1. Проф. др Гордана Ковачек-Станић, редовни
професор Правног факултета, председник
2. Проф. др Коста Јосифидис, редовни професор
Економског факултета
3. Проф. др Сенад Јашаревић, редовни професор
Правног факултета
Стручни савет за област друштвених и хуманистичких наука:
1. Проф. др Марија Клеут, редовни професор
Филозофског факултета, председник
2. Проф. др Марија Зотовић, ванредни професор
Филозофског факултета
3. Доц. др Лазар Жолт, доцент Филозофског
факултета
Стручни савет за област уређења и заштите
животне средине:
1. Проф. др Александра Новаков-Микић, редовни
професор Медицинског факултета, председник
2. Проф. др Миле Клашња, редовни професор
Технолошког факултета
3. Доц. др Јелена Тричковић, доцент Природноматематичког факултета
225
The Secretariat has been the initiator of awarding
the Annual Award “Dr Zoran Djindjić”:
The Government of AP Vojvodina nominated the
following Board for Awarding the Annual Award
“Dr Zoran Djindjić Award to Young Scientist and
Researcher”:
Prof. Dr Dragoslav Petrović,
Vice-President of the Government of AP Vojvodina and
Provincial Secretary for Science and Technological
Development – Chairman of the Board
Members:
Prof. Dr Vesna Kopitović,
Provincial Secretary for Health, Social Policy and
Demography
Dr Slobodan Puzović,
Provincial Secretary of Town Planning, Construction
and Environmental Protection
Prof. Dr Goran Stojanović,
Deputy of the Provincial Secretary for Science and
Technological Development
Prof. Dr Miroslav Vesković,
Rector of the University of Novi Sad
Prof. Dr Pavle Sekeruš,
Vice-Rector for Science and International Cooperation
of the University of Novi Sad
Prof. Dr Mikloš Biro,
Full Professor of the Faculty of Philosophy
Academician Zoran Kovačević,
President of the Novi Sad Branch of Serbian Academy
of Sciences and Arts
Prof. Dr Tamaš Korhec,
President of the National Council of the Hungarian
National Minority
226
Секретаријат је иницирао доделу
Годишње награде „Др Зоран Ђинђић“:
За чланове Одбора за доделу Годишње награде
„Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“, Влада Аутономне Покрајине Војводине је
именовала:
Проф. др Драгослав Петровић,
Потпредседник Владе АП Војводине и
покрајински секретар за науку и технолошки
развој – председник Одбора
Чланови:
Др Весна Копитовић,
покрајинска секретарка за здравство, социјалну
политику и демографију
Др Слободан Пузовић,
покрајински секретар за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине
Проф. др Горан Стојановић,
заменик покрајинског секретара за науку и технолошки развој
Проф. др Мирослав Весковић,
ректор Универзитета у Новом Саду
Проф. др Павле Секеруш, проректор
Универзитета у Новом Саду за науку и
међународну сарадњу
Проф. др Миклош Биро,
редовни професор Филозофског факултета
Академик Зоран Ковачевић,
председник Огранка Српске академије наука и
уметности у Новом Саду
Проф. др Тамаш Корхец,
председник националног савета мађарске националне мањине
227
XVII
ФОТО-ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПОСЕТЕ
PHOTO-DOCUMENTATION, VISITS
21. април 2012.
Председник Владе Војводине у Сечњу отворио 97.
погон нових технологија
Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић и покрајински секретар
за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић посетили
су новоизграђену фабрику „Eco Feed “ у Сечњу. Председник војвођанске
Владе пустио је у рад ово савремено постројење које годишње може
да произведе 50 хиљада тона екструдиране хране намењене за
прехрану рибе и стоке. Погон суфинансиран из средстава Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој у оквиру програма подршке
технолошком развоју и извозној оријентацији војвођанских производних
капацитета.
Сечањ, 21. Април 2012.
April 21, 2012
President of the Government of Vojvodina opens in
Sečanj 97th new technology plant
President of the Government of AP Vojvodina Dr Bojan Pajtić, and Provincial
Secretary for Science and Technologicaal Development Prof. Dr Dragoslav
Petrović visited the factory “Eco Feed” in Sečanj. The President Pajtić put
into operation this modern plant which can produce 50 thousand tons of
extruded feed for fish and animals. The plant was co-funded by the Provincial
Secretariat for Science and Technological Development in the frame of the
program of support to technological development and export orientation of
Vojvodina production capacities.
Sečanj, April 21, 2012
228
4. септембар 2012.
Потписавање Уговор о суфинансирању активности
словачке националне заједнице
Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за науку
и технолошки развој, проф. др Драгослав Петровић, заједно са
амбасадором Републике Словачке у Србији, њ.е. Јаном Варшом, посетио
је Општину Бачки Петровац и том приликом потписан је Уговор између
Матице словачке и Владе АП Војводине. Уговор регулише међусобне
обавезе о активностима и суфинансирању културно-уметничких,
научних и издавачких активности у 2012. години од стране Покрајинског
секретаријара за науку и технолошки развој.
Бачки Петровац, 4. септембар 2012.
September 4, 2012
Vice-President of the Government of AP Vojvodina and Provincial Secretary for
Science and Technological Development, Prof. Dr Dragoslav Petrović, together
with the Ambasador of the Republic of Slovakia, His Excellency Jan Varš,
visited the municipality of Bački Petrovac and on the occasion was signed the
Contract between the Slovak Matica and the Government of AP Vojvodina.
The Contract regulates the mutual obligations and activities in co-funding of
artistic, scientific, and publishing activities in 2012 by the Provincial Secretariat
of Science and Technological Development .
Bački Petrovac, September 4, 2012
229
29.март 2012.
Пријем за 16 младих истраживача на Институт за
ратарство и повртарство
Поводом завршетка реализације пројекта ‘’400 младих за пут Војводине
ка Европској унији’’ у Влади АП Војводине на ту тему говорио je
покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав
Петровић и помоћник министра просвете и науке Владе Републике
Србије, проф. др Тибор Сабо. Поред презентовања резултата акције
везане за обезбеђивање радних места за младе, талентоване стручњаке
у научним институцијама и на Универзитету, презентован је и ток акције
‘’Ниједан незапослен доктор наука у Војводини’’. Овом приликом проф.
др Драгослав Петровић и директор Института за ратарство и повртарство,
др Борислав Кобиљски закључили су Уговор са 16 најбољих студената
и најуспешнијих младих истраживача Пољопривредног факултета и
молекуларне биологије за финансирање нових истраживања и пријема
у радни однос на неодређено време у Институту.
Нови Сад, 29. март 2012.
March 29, 2012
Reception and Employment of 16 Young Researchers
at the Institute of Field Crops and Vegetables
On the reception organized in the building of the Government of AP Vojvodina
on the occasion of the ending of the realization of the project “400 Youngs for
the Road of the European Union”, spoke the Provincial Secretary for Science
and Technological Development, Prof. Dr Dragoslav Petrović and Deputy of the
Minister of Education and Science of the Government of Serbia, Prof. Dr Tibor
Sabo. Apart from presenting the results of the action related to the provision
of jobs for young gifted experts in scientific institutions and at the University,
the meeting was also devoted to the action “None Unemployed PhD Holder
in Vojvodina”. On that occasion, Prof. Dr Dragoslav Petrović and Director of
the Insitute for Field Crops and Vegetables, Dr Borislav Kobiljski, signed the
contracts with 16 best students and most prominent young researchers from
the Faculty of Agriculture and molecular biology for financing new research
projects and permanent employment at the Institute.
Novi Sad, March 29, 2012
230
15.мај 2012.
„Право на прву шансу“
Свака заједница, која жели да се развија мора да се ослони на оне који
највише знају и који су дугогодишњим мукотрпним радом стицали своје
дипломе- изјавио је председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић
приликом уручивања решења незапосленим докторима наука, поводом
завршетка акције ‘’Право на прву шансу’’. Уговоре са деканима факултета
на којима ће се они запослити потписао је покрајински секретар за науку
и технолошки развој, проф. др Драгослав Петровић.
Нови Сад, 15. Мај 2012.
May 15, 2012
“The Right to the First Chance”
“Each developing community has to rely upon those who know the most
and who, through the painstaking work acquired their diplomas” – said the
President of the Government of AP Vojvodina, Dr Bojan Pajtić on the occasion
of presenting the contracts to the unemployed holders of PhD titiles, marking
the end of the action “The Right to the First Chance”. The contracts with the
deans of the faculties at which these young researchers will be employed was
signed by the Provincial Secretary for Science and Technological Development,
Prod. Dr Dragoslav Petrović.
Novi Sad, May 15, 2012
231
2. октобар 2012.
Потписивање Протокола о сарадњи Владе АПВ и
Српског привредног друштва Фондације
“Привредник”
Потпредседник Владе Војводине и покрајински секретар за науку
и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић и председник
Управног одбора Фондације ‘’Привредник’’, Његово Преосвештенство
Епископ јегарски, др Порфирије потписали су Протокол о сарадњи
између покрајинске Владе и Српског привредног друштва Фондације
‘’Привредник’’. Циљ сарадње, која је дефинисана овим документом, јесте
спровођење програма и пројеката школовања даровитих, а сиромашних
ученика и студената слабијег имовинског стања или без родитељског
старања.
Нови Сад, 2. октобар 2012.
October 2, 2012
Signing of the Protocol on Cooperation Between the
Government of AP Vojvodina and the Foundation of
the Economic Society “The Economist”
Vice-President of the Government of AP Vojvodina and Provincial Secretary for
Science and Technological Development, Prof. Dr Dragoslav Petrović, and the
President of the Executive Board of the Foundation “The Economist”, His Grace
the Yegar Episcope Dr Porfirije, signed the Protocol on Cooperation between
the Government of AP Vojvodina and the Foundation of the Economic
Society “The Economist. The aim of the cooperation, which is defined by
that document, is the realization of the programs and projects of schooling
of gifted and poor schoolchildren and students of poorer material status or
without parental care.
Novi Sad, October 2, 2012
232
26. октобар 2012.
Отварање погона нових технологија у оквиру
компаније „Фриго Жика Соко“
Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић и потпредседник Владе
Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој, проф.
др Драгослав Петровић отворили су у Руми погон нових технологија
у оквиру компаније ‘’Фриго Жика Соко’’. Реч је о 98. погону, у оквиру
програма нових технологија и материјала, чија је укупна инвестициона
вредност преко 123 милиона динара, од чега је Влада АПВ, преко
Покрајинског секретријата за науку и технолошки развој, обезбедила 43
милиона динара. Отварањем овог погона кроз директно запошљавање,
као и кроз различите видове кооперације ангажовано је укупно 130
радника.
Рума, 26. октобар 2012.
October 26, 2012
Opening of the New Technology Plant in the “Frigo
Žika Soko” Company
President of the Government of AP Vojvodina Dr Bojan Pajtić and Vice-President
of the Government of AP Vojvodina and Provincial Secretary for Science and
Technological Development, Prof. Dr Dragoslav Petrović, put into operation in
Rume a new technology plant in the frame of the Company “Frigo Žika Soko”.
It is the 98th plant in the frame of the program of new technologies and
materials, whose total investment value amounts to over RSD 123 million, of
which the Governement of AP Vojvodina, through the Secretariat for Science
and Technological Development, earmarked a sum of RSD 43 million. The
opening of this plant ensured the employment, either directly or through
different forms of cooperation, of a total of 130 workers.
Ruma, October 26, 2012
233
XVIII
Сараднички тим,
проф. др Драгослава Петровића,
потпредседникa Владе АП Војводине и
покрајинског секретара за науку и технолошки
развој
Team of Associates of Prof. Dr Dragoslav Petrović,
Vice-President of the Government of AP Vojvodina
and Provincial Secretary for Science and
Technological Development
Проф. др Горан Стојановић
Заменик покрајинског секретара за науку и
технолошки развој
[email protected]
[email protected]
021/487-45-57
Prof. Dr Goran Stojanović
Deputy of the Provincial Secretary for Science
and Technological Development
Проф. др Миладин Аврамов
Помоћник покрајинског секретара за
технолошки развој
[email protected]
[email protected]
021/487-46-35
Prof. Dr Miladin Avramov
Deputy of the Provincial Secretary for
Technological Development
Биљана Јурибашић
Помоћник покрајинског секретара за науку
[email protected]
[email protected]
021/487-46-36
Biljana Juribašić
Deputy of the Provincial Secretary for Science
234
Др Драгица Колџин
Самостални стручни сарадник I за
међурегионалну и међународну сарадњу
[email protected]
[email protected]
021/487-45-76
Dr Dragica Koldžin
Senior Associate for Interregional and
International Cooperation
Бранка Шимић
Самостални стручни сарадник за правне
послове
[email protected]
[email protected]
021/487-45-50
Branka Šimić
Senior Associate for Legal Affairs
Ивана Момчиловић
Самостални стручни сарадник за област
техничко-технолошких наука
[email protected]
[email protected]
021/487-45-50
Ivana Momčilović
Senior Associate for Technical and Technological
Sciences
Александар Михајлов
Виши стручни сарадник за примену научних
резултата и иновација
[email protected]
[email protected]
021/487-45-75
Aleksandar Mihajlov
Senior Associate for Applicatiuon of Scientific
Results and Innovations
235
Марта Ђукић
Стручни сарадник за област друштвених и
хуманистичких наука
[email protected]
[email protected]
021/487-46-33
Marta Djukić
Associate for Social Sciences and Humanities
Наташа Живковић
Стручни сарадник за област медицинских
наука и физичку културу
[email protected]
[email protected]
021/487-47-95
Nataša Živković
Associate for Medicine and Physical Culture
Љиљана Костић-Стефановић
Самостални стручни сарадник II за
финансијске послове у области науке
[email protected]
021/487-45-70
Ljiljana Kostić-Stefanović
Senior Associate for Financial Affairs in Science
Др Вера Медић
Самостални стручни сарадник II за
финансијске послове у области технолошког
развоја
[email protected]
021/487-45-70
Dr Vera Medić
Senior Associate for Financial Affairs in
Technological Development
236
Наташа Тривуновић
Виши стручни сарадник за финансијске
послове
[email protected]
[email protected]
021/487-47-95
Nataša Trivunović
Senior Associate for Financial Affairs
Данијела Чулић
Стручни сарадник за праћење програма
реализације пројеката и кординацију
стручних служби
[email protected]
[email protected]
021/487-46-41
Danijela Čulić
Associate for the Realization of the Projects and
Coordination of Services
Срђан Аврамов
Стручни сарадник за научно-технолошке
информације
[email protected]
[email protected]
021/487-45-13
Srdjan Avramov
Associate for Scientific-Technological
Information
Борислав Јекић
Стручни сарадник за информационе системе
[email protected]
[email protected]
021/487-45-13
Borislav Jekić
Associate for Information Systems
237
Chair Persons of Expert Councils
Проф. др Владимир Катић
Редовни професор Факултета техничких
наука
Председник Стручног савета за област
техничко-технолошких наука
Prof. Dr Vladimir Katić
Full Professor, Faculty of Technical Sciences,
Chairman of the Expert Council for
Technical and Technological Sciences
Проф. др dr hc Бранко
Маринковић
Редовни професор Пољопривредног
факултета
Председник Стручног савета за област
биотехнологије и пољопривреде
Prof. Dr dr hc Branko Marinković
Full Professor, Faculty of Agriculture,
Chairman of the Expert Council for
Biotechnological Sciences
Проф. др Анте Вујић
Редовни професор Природно-математичког
факултета
Председник Стручног савета за област
природно-математичких наукa
Prof. Dr Ante Vujić
Full Professor, Faculty of Sciences
Chairman of the Expert Council for
Natural Sciences and Mathematics
238
Проф. др Марина Јовановић
Редовни професор Медицинског факултета
Председник Стручног савета за област
медицинских наука и физичке културе
Prof. Dr Marina Jovanović
Full Professor, Faculty of Medicine
Chairwoman of the Expert Council for
Medical Sciences and Physical Culture
Проф. др Гордана КовачекСтанић
Редовни професор Правног факултета
Председник Стручног савета за област
правних и економских наука
Prof. Dr Gordana Kovaček-Stanić
Full Professor, Faculty of Law
Chairwoman of the Expert Council for
Law and Economics Sciences
Проф. др Марија Клеут
Редовни професор Филозофског факултета
Председник Стручног савета за област
друштвених и хуманистичких наука
Prof. Dr Marija Kleut
Full Professor, Faculty of Philosophy
Chairwoman of the Expert Council for
Social Sciences and Humanities
Проф. др Александра
Новаков-Микић
Редовни професор Медицинског факултета
Председник Стручног савета за област
уређења и заштите животне средине
Prof. Dr Aleksandra NovakovMikić
Full Professor, Faculty of Medicine
Chairwoman of the Expert Council for
Environmental Reclamation and Protection
239
CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
001.89(497.113)“2012“
354.32(497.113)“2012“
ПОКРАЈИНСКИ секретаријат за науку и технолошки развој
(Нови Сад)
Активности у науци и технолошком развоју 2012 / Република
Србија, Аутономна покрајина Војводина, Влада АП Војводине,
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој =
Activities in science and technological development 2012 / The
Republic of Serbia, The Autonomous Province of Vojvodina, Provincial
Secretariat for Science and Technological Development : [translations
into Englisch Luka Bjelica]. – Нови Сад : Покрајински секретаријат
за науку и технолошки развој, 2012 (Нови Сад : Scan studio). – 239
стр. : илустр. ; 23 cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. – Тираж 3.200.
ISBN 978-86-907849-7-4
I. Provincial Secretariat for Science and Technological Development
(Нови Сад) в. Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој (Нови Сад)
а) Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (Нови
Сад) – Активности – 2012
COBISS.SR-ID 275752967
240
Download

ovde - Vojvodina