РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И
ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА
Број: 612-00-00609/2014-04
23.05.2014 године
Београд
На основу члана 15. став 4 тачка и члана 17. став 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/ 07, 97/08, 44/10) и члана 6 и 8. . Правилника о
стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа
(„Службени гласник РС” 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и проверу квалитета,
на седници одржаној 23.05.2014 године, усвојила је
ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ ОСИГУРАЊА
УНИВЕРЗИТЕТА ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА НОВИ САД
КВАЛИТЕТА
Образложење
Високошколскa установа Привредна академија у Новом Саду са седиштем у Новом
Саду, Цвећарска 2, ПИБ: 101661876, Матични број:08728453 је дана 01.04.2014.године
поднела Извештај о самовредновању као и другу документацију од значаја за оцену
квалитета.
На основу чл. 6. и 8. Правилника о стандардима и поступку за спољашњу проверу
квалитета високошколских установа, Комисија за акредитацију и проверу квалитета,
образовала је Поткомисију за проверу испуњавања обавеза високошколских установа у
вези са квалитетом и одредила рецензенте. На основу Измене и допуне Правилника о
стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа
Комисија је именовала за члана Поткомисије и једног студента. Поткомисија је након
посете, непосредним увидом у рад ове високошколске установе утврдила чињенице од
значаја за спољашњу проверу квалитата високошколске установе.
Извештај рецензената, о извршеној анализи Извештаја о самовредновању, са оценом
резултата самовредновања и предлогом мера за отклањање уочених слабости
достављени су Комисији за акредитацију и проверу квалитета.
Након достављеног извештаја рецензената и извештаја Поткомисије из Члана 8. став 3.
Поткомисија је сачинила завршни извештај о спољашњој провери квалитета ове
високошколске установе и доставила га Комисији.
Комисија за акредитацију и проверу квалитета на седници одржаној 23.05.2014. године
је разматрала и усвојила завршни извештај Поткомисије о спољашњој провери
квалитета високошколске установе
НАЗИВ ВШУ: УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА у Новом Саду (ПАНС)
Садржај Извештаја
1. Увод
2. Процена унутрашњег система осигурања квалитета ВШУ
3. Поступак спољашње провере квалитета
4. Студијски програми
5. Наставни процес
6. Научноистраживачки, уметнички и стручни рада
7. Мобилност и међународна сарадња
8. Наставници и сарадници
9. Студенти
10. Уџбеници, литература, библиотечки и информатички ресурси
11. Управљање, стручне службе, простор, опрема и финансирање
12. Систематско праћење и периодична провера квалитета
Закључни коментар
Резиме препорука
1. УВОД
Процену унутрашњег система осигурања квалитета Привредне академије Нови Сад
спровео је тим у саставу:
1. Проф. Др Ратко Николић, члан КАПКа
2. Проф. др Ендре Пап,председник КАПКа
3. Проф. Др Славица Спасић, члан КАПКа
4. Проф. Др Данијел Цветичанин, члан КАПКа
5. Проф. Др Лазар Турубатовић, Институт за водопривреду Јарослав Черни, Београд
6. Дејан Лисица, студент
7. др Момир Граховац, секретар КАПКа
Након читања Извештаја о самоевалуацији ВШИ, и проучавања додатних података, као
и коришћењем врло значајних информација добијених путем интервјуа, поткомисија за
посету ВШИ је желела да истражи следеће:
мисију и Визију ВШИ, тј. шта она ради и жели да ради?
програм имплементације: На који начин ВШИ то ради?
процес евалуације: На који начин ВШИ потврђује да ради то што треба да ради?
стратешко планирање: На који начин ВШИ планира да се мења у циљу
побољшања сопственог рада/функционисања?
1. ПРОЦЕНА УНУТРАШЊЕГ СИСТЕМА
ВПШССНС
Стратегија обезбеђења квалитета
ОСИГУРАЊА
КВАЛИТЕТА
Високошколска установа је утврдила стратегију обезбеђења квалитета. Стратегија
обезбеђења квалитета садржи опредељење да непрекидно и систематски ради на унапређењу
квалитета. Дефинисане су мере за обезбеђење квалитета као области обезбеђења квалитета (1.
Квалитет студијских програма сва три нивоа студија који се изводе на Факултетима у саставу
Универзитета; 2. квалитет наставног процеса који се изводе на Факултетима у саставу
Универзитета на Факултету; 3. научно-истраживачки и стручни рад; 4. евалуација студената; 5.
квалитет уџбеника и литературе; 6. квалитет библиотечких и информатичких ресурса; 7.
квалитет процеса управљања и ненаставне подршке на Универзитету и Факултетима у саставу
Универзитета). У тачки 6 (на страни 6) дефинисани су субјекти обезбеђења квалитета (мада би
улога појединих субјеката и њихова структура могли да буду прецизније дефинисани). У тачки
7 (на страни 7) дефинисано је опредељење институције за изградњу организационе културе
квалитета. На страни 7 дата је и повезаност образовне, повезаност образовне,
научноистраживачке, уметничке и стручне делатности.
Стратегија обезбеђења квалитета усвојена је на основу члана 15. став 1. тачка 2., Статута
Универзитета, од стране Савета Универзитета на седници одржаној 15.11.2006. године, број:
21/5, а на предлог ректора проф. др Душана Ристића. Стратегију обезбеђења квалитета донео је
према томе орган управљања високошколске установе на предлог органа пословођења.
Стратегија је преиспитана: 11.06.2013. године, па се може закључити да високошколска
установа периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења квалитета.
У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа је анализирала и
квантитативно оценила потребне елементе. Такође је дат предлог мера и активности за
унапређење квалитета.
Стратегија обезбеђења квалитета постоји и јавно је доступна на сајту
http://www.privrednaakademija.edu.rs/wp-content/uploads/2013/11/Strategija-obezbedjenjakvaliteta.pdf. У оквиру стратегије може се успоставити и веза са остварењем мисије
институције, што овде није урађено (али не представља велики недостатак). Није
успостављена довољно ваљана веза између циљева стратегије обезбеђења квалитета и
акционог плана обезбеђења квалитета. За постављене стратешке циљеве потребно је
одредити оперативне циљеве, мере, одговорна лица, мерљиве индикаторе, и прецизне
термине. На одговарајући начин описане су три мере, у акционом плану, али потребно
је урадити детаљнији и прецизнији акциони план. Дата је само насловна страна
документа Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета Универзитета.
Установа поседује ресурсе које јој омогућавају остваривање наведених циљева
Може се констатовати да Привредна академија задовољава захтеве Стандарда 1.
Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Установа је доставила сву документацију и све прилоге који су тражени овим
стандардом и то: Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење
и унапређење квалитета Универзитета; Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за
праћење и унапређење квалитета Универзитета у оквиру стандарда квалитета; Прилог
2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора,
центара) за унутрашње осигурање квалитета Универзитета; Прилог 2.4. Правилник о
самовредновању и контроли квалитета Универзитета; Прилог 2.5. Индикатори
квалитета. Планирање је засновано на систематичном прикупљању података, при чему
су сви плански документи доступни јавности.
Сенат Универзитета је на предлог Комисије за квалитет, на седници,број:3/6/13,
одржаној 19.11.2013. године усвојио Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета
Универзитета Привредна академија у Новом Саду. Институција има наведен документ
процедуре за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета, међутим документ би
могао бити унапређен. У тренутној форми свака област унапређења квалитета, на
пример Квалитет наставног процеса који се изводи на Факултетима у саставу
Универзитета на Факултету; описан је са осам под тачака које заузимају укупно пола
стране. Бољи приступ би био да се дају подтачке: Предмет, Подручје примене,
Наставни процес и оцењивање (консултације, облици извођења наставе, интерна
контрола квалитета, пријава и евиденција испита, модел оцењивања), Веза са другим
документима, као и нешто од прилога (на пример анкете преко којих се врши
прикупљање података)
Институција има дефинисан план рада али недостају дефинисане процедуре за праћење
и унапређење квалитета у оквиру стандарда квалитета. Наведено је укупно 46
индикатора, оно што недостаје су граничне вредности за дефинисане индикаторе
квалитета. Такође било би добро направити разлику између индикатора који
карактеришу исход и индикатора који карактеришу стање посматраног процеса.
Годишњи извештаји о раду комисије за обезбеђење квалитета постоје али су сведени на
елементарну форму, било би добро да су извештаји мало обимнији, односно да садрже
више релевантних података. Извештај о раду комисије за квалитет показује само да се
комисија састала три пута и да су неке активности касниле. Годишњи извештаји су
важни јер се на основи испуњености циљева и уочених проблема праве планови за
наредни период.
Стандард је у принципу испуњен, али захтева прецизније дефинисање процедура за
обезбеђење квалитета и индикатора.
Систем обезбеђења квалитета
У оквиру Стандарда 3 ВШИ је доставила све тражене прилоге.
Установа је доставила документацију и прилоге који су тражени.
Универзитет поседује основне документе које чине окосницу система обезбеђења
квалитета, а то су стратегија квалитета, политика квалитета, интерни акти који су
усвојени на факултетима у саставу Универзитета. Поред свега Универзитет је увео и
цертификовао систем управљања квалитету у складу са стандардом ИСО 9001: 2008.
Систем за управљање квалитетом је цертификован од стране TUV Аustria из Беча, што
представља веома значајну ствар и на мерљив и препознатљив начин сведочи о начину
успостављања и управљања системом менаџмента квалитетом на Универзитету.
У члану 18 Статута (који је јавно доступан на Интернет страници Универзитета на
адреси http://www.privrednaakademija.edu.rs/ wp-content/ uploads /2013/11 /statutuni.pdf )
у члану 17 дефинисано је да Савет Универзитета доноси Стратегију обезбеђења
квалитета, на предлог ректора, док у члану 37 се наводи да је један од задатака Сената
формирање Комисије за праћење, обезбеђивање,унапређење и развој квалитета
студијских програма, наставе и послова рада. У члану 46 кроз интегративне функције
Универзитета наводи се постојање активности на обезбеђењу,контроли и унапређењу
квалитета; као и да доноси Политику квалитета. Комплетна секција VII Статута је
посвећења обезбеђењу квалитета. Чланом 79 је дефинисан поступак самовредновања на
факултетима у саставу Универзитета, док члан 80 дефинише састав и задатке Комисију
за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе
и послова рада.
Универзитет на исправан начин, користећи процесни приступ дефинише процесе:
везане за кориснике, процесе везане за административну подршку, процесе
оријентисане на менаџмент, процесе управљања квалитетом као и процесе из аутсорса.
Сви процеси се прате и унапређују на систематичан и унапред дефинисан начин. Са
друге стране резултати самовредновања су укључени у предложене мере које су
планиране или се предузимају у циљу унапређења квалитета.
Према достављеној документацији, и одлукама о формирању комисије за обезбеђење
квалитета или одговарајућих подкомисија Универзитет није укључио представнике
студената у рад комисија или подкомисија што је дужан да уради по захтевима овог
стандарда али и по члану 80 сопственог Статута који дефинише да се: „Комисија из
претходног става формира се из редова наставника, сарадника, ненаставног особља и
студената“.
Универзитет је имплементирао систем управљања квалитетом према стандарду ИСО
9001:2008 што је и цертификовао пред TUV Аustria из Беча што представља добру
ствар, снагу и предност институције. Са друге стране потребно је укључити студенте у
рад комисија и подкомисија за обезбеђење квалитета.
2. ПОСТУПАК СПОЉАШЊЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА
Поткомисија за посету је имала веома „густ“ распоред, а састанци које је имала
са запосленим на ВШУ су били нешто краћи од уобичајених. И поред свега, тим је имао
за циљ и веома се трудио да оствари следеће:
1.
да валидира уобичајене концепте стратешког промишљања и да
елаборира размењене идеје о култури квалитета;
2.
областима:
да провери практичну примену принципа осигурања квалитета
•
настава и исходи учења;
•
наставно особље;
•
истраживање;
•
оцењивање студената;
•
уџбеници, литература, библиотечки и информатички ресурси
•
стручне службе, простор, опрема и финансирање
•
процес управљања
•
јавност рада
у
Састанци/интервјуи током целе посете били су увек корисни, пријатељски и
искрени. Добра воља и приврженост сталном унапређењу стања били су евидентни.
Поткомисија жели да похвали сарадњу и гостопримљивост током свих
разговора на ВПШССНС. Добијена је значајна количина нових информација, тако да је
тим на крају своје посете могао боље да схвати однос ове ВШУ према квалитету и
реформама и у којој су мери постигнути постављени циљеви.
Протокол посете Универзитету
Привредна академија у Новом Саду
15. мај 2014
10:00 – 11:00
Разговор
са
руководством
установе
о
достигнутом
нивоу
наставном и научно процесу на установи
Проф. др Јово Колар, ректор
Проф. др Драгомир Ђорђевић, проректор за науку
Проф. др Бранислав Веселиновић, проректор за међународну
сарадњу
Проф. др Миодраг Брзаковић, представник стручног већа
Проф. др Десанка Ценић Милошевић, представник стручног већа
Проф. др Маријана Царић, председник Савета
Проф. др Марко Царић, заменик председника Савета
Светлана Марковић, секретар
Проф. др Драган Солеша, декан Факултета за економију и
инжињерски менаџ.
Проф. др Бранислав Јакић, декан Факултета за примењени
менаџмент, економију и финансије у Београду
Адам Малешевић, представник оснивача Стоматолошког
факултета у Панчеву
Ема Алексић, представник оснивача Стоматолошког факултета у
Панчеву
11:00 – 11:30
11:30 – 12:30
преузимање допунског материјала
попуњавање почетне стране извештаја подкомисије
Разговор са представницима студентског парламента и
студентских организација о условима реализације наставног и
научног процеса и студентских активности (5 до 10 студената)
Дејан Трифуновић Киш, председник Студентског парламента
Стефан Љубичић, члан Студенског парламента
Ведран Тодоровић, члан Студенског парламента
Биљана Беширевић, члан Студенског парламента
Дејан Крсмановић, члан Студенског парламента
Горан Јоцић, члан Студенског парламента
преузимање списка студената
Разговор са руководиоцима студијских програма, шефови
катедри, представници наставно научног већа
- На нивоу универзитета нема студијских програма!
Разговор са тимом који је сачинио Извештај о самовредновању и
продеканима/помоћницима, председником и члановима Комисије
за контролу квалитета
Проф. др Јово Колар, ректор
Проф. др Драгомир Ђорђевић, проректор за науку
Проф. др Бранислав Веселиновић, проректор за међународну
сарадњу
Проф. др Миодраг Брзаковић, члан Комисије за квалитет
Проф. др Маријана Царић, председник Савета
Светлана Марковић, секретар
Адам Малешевић, представник оснивача Стоматолошког
факултета у Панчеву
Мр Оливера Смиешко, члан Комисије за квалитет
Милица Стојнић, сарадник у настави
Дејан Трифуновић Киш, председник Студентског парламента
12:30 – 13:00
Разговор са: секретаром, шефом рачуноводства, шефом студентске
службе, шефом библиотеке, шефом информатичког система и др.
Светлана Марковић, секретар
Констанса Мајхеншек, члан стручног тела
Проф. др Драгомир Ђорђевић, проректор за науку
Немања Козловачки, шеф рачуноводства
Проф. др Маријана Царић, председник Савета
Проф. др Десанка Ценић Милошевић, представник стручног већа
-
преузимање допунског материјала
преузимање спискова присутних
13:00 – 13:20
Обилазак простора у циљу осведочења квалитета услова ра
реализацију наставног и научног процеса: предавања, вежби и
рада наставног и научног особља (амфитеатар, учионице,
вежбаонице, лабораторије, студентска служба, библиотека,
читаоница за студенте и интернет лабораторија, архива, простор
за студентски парламент и др) као и провера услова за
реализацију стручне праксе.
Проф. др Јово Колар, ректор
Светлана Марковић, секретар
Констанса Мајхеншек, члан стручног тела
13:20 – 14:00
Завршни разговори са Тимом који је саставио Извештај о
самовредновању и руководством Установе - директор, помоћници,
секретар, председник Комисије за контролу квалитета и студент
продекан
Проф. др Јово Колар, ректор
Проф. др Драгомир Ђорђевић, проректор за науку
Проф. др Бранислав Веселиновић, проректор за међународну
сарадњу
Проф. др Миодраг Брзаковић, представник стручног већа
Проф. др Десанка Ценић Милошевић, представник стручног већа
Проф. др Маријана Царић, председник Савета
Проф. др Марко Царић, заменик председника Савета
Светлана Марковић, секретар
Адам Малешевић, представник оснивача Стоматолошког
факултета у Панчеву
Ема Алексић, представник оснивача Стоматолошког факултета у
Панчеву
3. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Институција је доставила сву потребну документацију као и све прилоге који су
затражени и односе се на овај стандард. Такође, институција је доставила све
табеларне приказе. Са друге стране нису сви достављени документи истог нивоа
квалитета. На самом Универзитету се не изводе студијски програми пошто
Универзитет по својој структури није интегрисан. Универзитет се састоји од четири
факултета: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Факултет за
економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Стоматолошки факултет у
Панчеву, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа. На наведеним
факултетима изводе се следећи студијски програми:
• На Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду на основним
академским студијама се реализује укупно 5 програма са укупно
акредитованих 500 места. На дипломским академским студијама на 2
акредитованих студијских програма факултет уписује 100 студената, док на
докторским академским студијама на два студијском програму уписује 11
студената.
• На Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду на
основним академским студијама реализује се укупно 8 програма са укупно 495
акредитованих места. На дипломским академским студијама на 5
акредитованих студијских програма факултет уписује 215 студената, док на
докторским академским студијама на три студијском програму уписује 18
студената.
• На Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду на
основним академским студијама реализује се укупно 1 програм са 60
акредитованих места на студијском програму Оперативни-примењени
менаџмент. На дипломским академским студијама на 1 акредитованом
студијском програму факултет уписује 25 студената, док на докторским
академским студијама на једном студијском програму уписује 10 студената.
• На Стоматолошком факултету у Панчеву, у оквиру интегрисаних академских
студија, изводи се један програм Интегрисане студије стоматологије са 50
акредитованих места за упис у прву годину студија, док на докторским
студијама на једном студијском програму постоји 10 места.
На укупно 31 студијском програму на свим факултетима у оквиру Универзитета
постоји 1.512 акредитованих места за упис студената на три нивоа академских
студија.
У оквиру документа Извештај о самовредновању наведено је: „На Стоматолошком
факултету у Панчеву, у оквиру интегрисаних академских студија, изводи се један
програм Интегрисане студије стоматологије са 250 акредитованих места за упис у
прву годину студија.“ док је у табели 4.2 наведено да је тај број 50. Такође наведено је
у табели 4.2 да се студијски програми на Факултету за економију и инжењерски
менаџмент у Новом Саду организују у пољу: Друштвенo-хуманистичко, Природноматематичко, Техничко-технолошко што није реално могуће (није оствариво да исти
студијски програм припада у три научна поља, може да припада једном од њих или
мултидисциплинарном пољу). Универзитет и факултети у саставу Универзитета имају
механизме којима се омогућава праћење студијских програма, процедуру за праћење
успешности студијског програма и повезаност исхода студијских програма, исхода
предмета и исхода учења са методама провере знања а који у функцији унапређења
наставног процеса. Исходи учења и квалификације које стичу студенти одговарају
Европским квалификационим оквирима односно студенти добијају препознатљива
звања после сваког студијског нивоа.
Универзитет је свестан потребе за осавремењавање студијских програма, у складу са
захтевима и потребама тржишта као и могућностима усклађивање студијских
програма са потребама и захтевима Европске уније. На основу наведених чињеница у
SWOT анализе и претходног става јасно је да Универзитет улаже напоре да студијски
програми који се остварују буду релевантни за тржиште рада (локално, државно,
међународно). Оно што је истакнуто као слабост је и чињеница да Универзитет има
несистематичне повратне информације о запошљавању и потребама тржишта рада те
се реална опасност о неусклађености занимања са потребама тржишта рада. По
питању обезбеђивања информација са тржишта рада и послодаваца дипломираних
студената Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду је
обезбедио 5 анкета (учествовање пет послодаваца), Факултет за менаџмент малих и
средњих предузећа је навео да таквих података нема, Правни факултет за привреду и
правосуђе у Новом Саду је дао оцене без наведеног броја анкетираних, Стоматолошки
факултет је такође дао бројеве без анкета. Индикативна је чињеница да је рецимо
Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду је обезбедио 5 анкета
(анкета садржи 9 питања) и од укупног броја само је једна оцена била 9, остале су
биле све 10. Остали факултети који су доставили само бројчане податке исказују
такође екстремно, нереално високе оцене и задовољство послодаваца. Оно што реално
недостаје су повратне информације од послодаваца које ће утицати на унапређење
различитих аспеката студијских програма. Када је реч о мишљењу дипломираних
студената о квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења, рецимо
Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду је доставио 9 анкетних
листића, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа је доставио документ
који нема додирних тачака са захтеваним подацима, Правни факултет за привреду и
правосуђе у Новом Саду је доставио графичке податке у неразумљивој форми
неподесне за тумачење и обезбеђивање икаквих информација, док Стоматолошки
факултет није доставио никакав документ.
Што се тиче процента дипломираних студената подаци за последњу годину су:
Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду (33,56 - 81,41 - 60); Факултет
за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду (16,7 - 72,1 - -); Стоматолошки
факултет у Панчеву (0,88 - -); Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа (110
- 75 - 80). Највећи број дипломираних студeната и највећи проценат има Факултет за
менаџмент малих и средњих предузећа. Пошто су поједини студијски програми нови,
подаци и процени о броју дипломираних за сада не могу бити релевантни
(Стоматолошки факултет).
Стандард је у принципу испуњен. Потребно је да Универзитет отвори нове контакте
са тржиштем рада или преко Националне агенције за запошљавање или преко Уније
послодаваца. Партиципација оваквих институција може бити од драгоцене користи за
унапређење квалитета студијских програма. Такође, Универзитет би могао да
формира алумни клуб да би на бољи и организованији начин остварио контакт са
својим бившим студентима, Недостаје систематичности и квалитетног рада у
обезбеђивању повратних информација и од стране послодаваца (што је реално
компликованији задатак) али и од стране студената.
4. КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
У оквиру овог стандарда достављена је потребна документација, односно Прилог 5.1.
Доказ о спроведеним активностима на Универзитету којима се подстиче стицање
активних компетенција наставника и сарадника. Међутим, поменути документ треба
унапредити пошто у датој форми он има мањкавости: поједине референце (остварени
резултати) дати су некомплетни и није их могуће верификовати, неки часописи су
вредновани са категоријом коју немају (на пример Journal of Applied Business Research
није М23). Број радова у часописима са СЦИ листе је мали за институцију која уписује
прек 1.500 студената. Укупна број радова на СЦИ листи за цео Универзитет је 55 (3
М21, 1 М22 и 51 М23), структура часописа је недовољно добра зато што има доста
радова у часописима сумњиве репутације као што су ТТЕМ или HeltMED.
Према Годишњем извештају о раду Универзитета и факултета у оквиру Универзитета
настава на високошколским установама је интерактивна, обавезно укључује примере из
праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и
примену стечених знања. Универзитет годишње систематски кроз Извештај о раду
Универзитета и Факултета у његовом саставу прати и евалуира рад Факултета у саставу
Универзитета у односу на 45 индикатора квалитета који покривају све области
обезбеђења квалитета.
Универзитет елементе квалитета наставног процеса прати кроз сопствене развијене
обрасце који су део његовог система за управљање квалитетом при чему руководилац
студијског програма доставља податке о: студијском програму, студентима,
наставницима, и даје анализу различитих параметара. Универзитет на овај начин у
циљу детаљније анализе, поред квантитативних података, прикупља и квалитативне
податке. – Прилог 4.3. Извештај руководиоца студијског програма.
У оквиру података о студијском програму дају се подаци о начину извођења студијског
програма, стручној пракси и практичној настави те Универзитет обезбеђује да се у
наставу укључују примери из праксе при чему је остварена добра равнотежа између
различитих типова активности. Према резултатима самовредновања настава која се
реализује на Факултетима у саставу Универзитета је интерактивна, обавезно укључује
примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у
раду и примену стечених знања. Систематско праћење квалитета наставе и корективне
мера се одвија кроз дефинисане процедуре система квалитета и спроводи се
систематично при чему се обезбеђује веза између исхода учења, стратегије наставе и
начина провера. Према презентованој SWOT анализи потребно је развити детаљнији
план унапређења компетенција наставног кадра, уколико се узме у обзир параметар
број и структура објављених радова. Универзитет је уочио наведену слабост и кроз
одговарајуће мере показао интенцију да уочене слабости превазиђе. Са друге стране
Универзитет на систематичан начин прати све аспекте квалитета наставног процеса,
што је дефинисано одговарајућим процедурама, а мери се јасно дефинисаним
индикаторима.
5. КВАЛИТЕТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ
РАДА, МОБИЛНОСТ И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Институција је доставила документацију и прилоге који се захтевају, као и све податке
који се налазе у табелама. На самом Универзитету нема пријављених и реализованих
пројеката, због самог организационог карактера Универзитета, односно чињенице да
универзитет није интегрисан већ да се настава и истраживање обављају на факултетима
у саставу Универзитета. На основу изнетих података може се закључити: Правни
факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду (2), Факултет за економију и
инжењерски менаџмент у Новом Саду (5), Стоматолошки факултет у Панчеву (1),
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа (4) што укупно чини 12 пројеката.
На основу податак датих у табелама, опису и прилозима, јасно је да Универзитет
припрема и реализује научно истраживачке пројекте, стручне и националне пројекте ,
док међународних пројеката нема. На Факултетима у саставу Универзитета Привредна
академија у Новом Саду, Пројекти Министарства науке и технолошког развоја
учествују са 100% у структури пројеката које реализују Факултети, ФП7 пројекти са 0%,
Темпус пројекти са 0%, ИПА ЦБЦ пројекти са 0%, и остали пројекти са 0% у структури
пројеката које су реализовали Факултети у току школске 2012/2013 године. Највећа
слабост је одсуство међународних пројеката имајући у виду интегралност научних
истраживања и потребу интернационализације и међународне сарадње. Универзитет
мора да направи реалан и остварив план пријављивања и реализације међународних
пројеката и у области наставе и о у области науке што би имало значајан позитиван
импакт и на наставне и на научне активности Универзитета.
На основу самовредновању да научноистраживачки рад институција у саставу
Универзитета су усклађени са националним циљевима високог образовања и
истраживања, а у прилог говори и чињеница да су сви финансирани пројекти одобрени
од стране Министарства науке и технолошког развоја, па се може тврдити да се налазе
на линији националних приоритета. Према резултатима самовредновања, обављеним
резултатима и уџбеницима може се рећи да високошколске институције у саставу
Универзитета резултате својих истраживања укључују у наставни процес чиме
остварују јединство научно истраживачке делатности. На основу презентованих
чињеница Универзитет подстиче наставно особље да се бави научноистраживачком
делатношћу.
Што се тиче поља друштвено – хуманистичких и техничко – технолошких наука
резултати су бољи пошто већину референци носи Факултет за економију и инжењерски
менаџмент у Новом Саду док је у пољу где припада Стоматолошки факултет у
Панчеву ситуација неповољнија због малог броја пројеката и објављених радова. Са
друге стране број остварених референци у последње три године не показује знак раста,
односно број остварених референци ја на сличном или истом нивоу у току сваке од
претходне три године. Високошколске институције су доставиле списак најзначајнијих
резултата објављених у протекле три године. Било би добро да се достави списак
најзначајнијих објављених резултата (нарочито радова са СЦИ и ССЦИ листе). На
основу презентованих бројева могу се уочити извесне контрадикторности између
Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата према
критеријумима Министарства у високошколским установама у саставу Универзитета у
оквиру одговарајућег образовно-научног односно образовно уметничког поља у
претходне три године и Прилог 5.1. Доказ о спроведеним активностима на
Универзитету којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и
сарадника као и Табела 6.4а. Број SCI и ССЦИ индексираних радова у високошколским
установама у саставу Универзитета у претходне три године.
По Табели 6.3
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду 46
2. Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду 61
3. Стоматолошки факултет у Панчеву 26
4. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа 13
По Табели 6.4а
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду 34
2. Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду 61
3. Стоматолошки факултет у Панчеву 57
4. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа 55
На основу ова два сета упоредних података виде се значајне разлике (у најекстремнијем
случају бројке се разликују и четири пута). На основу тога и даље је нејасно колики је
однос објављених радова по броју запослених. У сваком случају број објављених
радова у референтним часописима је низак и мора се повећати. Проблем је такође, што
се не види тренд повећања броја публикација.
Број одбрањених докторских дисертација, према табели 6.6 је:
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду 14
2. Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду 33
3. Стоматолошки факултет у Панчеву 3
4. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа 14
На Универзитету је укупно 64.
Према табели 6.5 број СЦИ радова који су проистекли од 64 доктората је само 12. Има
доктората из којих није проистекла ни једна публикација. Из једне дисертације
публиковано је 4 рада на СЦИ (али од тога 3 у ТТЕМ часопису) Из само четири
доктората публиковани су радови у часописима са СЦИ листе, при чему је од укупног
број 12 , 4 рада објављено у ТТЕМ и 1 у ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS,
Украјинском часопису. Оба наведена часописа су часописи који су због уклоњени са
СЦИ листе. Научноистраживачки рад је поменут у акционом плану, али је потребно
навести конкретне мере, носиоце активности и индикаторе. Потребно је да институција
посвети више пажње промовисању, подршци и реализацији пројеката и публикацији
резултата у часописима са СЦИ листе.
Према табели 6.8, број и структура ментор је следећи:
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду 9:19 = 0,47
2. Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду 16:49 = 0,33
3. Стоматолошки факултет у Панчеву 8:28 = 0,28
4. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа 10:34 = 0,3
На нивоу Универзитета постоји укупно 43 ментора од 130 запослених што значи да
33% наставног кадра има потенцијал да буде ментор.
Институција мора да креира озбиљан план унапређења научно истраживачког рада што
би морало да се огледа у повећаном броју пројеката и броју публикованих резултата
нарочито у часописима ранга М21, М22 и М23.
6. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Установа је доставила сву документацију и све прилоге, као и све табеларне податке
који се траже овим се траже. Установа је доставила Правилник о ближим условима за
избор у звање и он је у принципу усклађен са препорукама Националног савета за
високо образовање, уз извесне недостатке.
Код услова за избор у звање редовног професора у пољу техничко технолошких наука
тражи се у рангу 1 Радови објављени у часописима са СЦИ листе (М21, М22, М23) број
бодова од 3-8 траћи се минимално 7 радова, односно најмање 21 бод. При чему се
наводи да: „Најмање два од ових радова могу се заменити остварењем М80 (техничка и
развојна решења; 2-8 поена) или М90 (патенти, ауторске изложбе, текстови; 3-10 поена)
или радом ранга М51 (рад у водоћем часопису националног значаја; 2 поена) или М52
(рад у часопису националног значаја; 1.5 поена);“ За ванредног професора и доцента се
не тражи да буду првопотписани аутор (главни или coresponding аутори). За редовног
професора се тражи да буде провопотписани аутор у најмање једном раду. Имајући у
види представљене чињенице могуће је изабрати редовног професора са само једним
обајвљеним радом из категорије М21, М22, или М23. За поље медицинских наука
дискутабилна је одлука да се дозвољава замена М21, М22 и М23 са радовима
категорије М51 и М52.
У складу са достављеним подацима на институцијама у саставу Универзитета налази се
следећи број запослених са пуним радним временом, непуним радним временом и
ангажовани по уговору:
• Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду 39 – 15 - 4
• Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду 29 – 4 - 16
• Стоматолошки факултет у Панчеву 25 – 0 - 3
• Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа 20 – 0- 14
Укупно 113 – 19 – 37
Табела 7.3 „Однос укупног броја студената и броја запослених наставника у
високошколским установама у саставу Универзитета“, није дата на коректан начин
пошто се бројеви запослених понављају те ублажавају негативну слику односа броја
запослених и броја студената. Бројеви наведени у Табели 7.3 у великом су раскораку са
подацима из Tабеле 4.2. „Број акредитованих студијских програма који се остварују на
свакој високошколској установи у саствау Универзитета по нивоима студија са
акредитованим бројем студената за упис у прву годину студија“
На пример за Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду у Табели
4.2 дато је следеће: Акредитован број студената за упис у 1. годину ОАС 495, ДАС 245
и ДС 11, уколико се то помножи са бројем година по студијском програму (4 Х 495. 245
Х 1 и 11 Х 3) добијају се далеко већи бројеви него подаци дати у Табели 7.3 ОАС 720,
ДАС 110, ДС 39. У табели 7.3 број студената на сваком појединачном студијском
програму је дељен са укупним бројем запослених што је створило илузију далеко
повољнијих резултата. Реалност је да је однос студената по броју запослених од 1
наставник на 17 студената до 1 наставника на 49 студената, у зависности које податке
(Табела 7.3 или 4.2 користимо као референтне). Такође у рачуну оптерећења, односно
релацији броја наставника и броја студената треба водити рачуна да су неки од
наставника вероватно ангажовани са трећинским радним временом.
Што се тиче ангажованих сарадника ситуација је следећа:
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду 16 - / - 80
2. Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду 13 - 1 - 14
3. Стоматолошки факултет у Панчеву 16 - / - 41
4. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа 4 - / - 9
Што укупно укупно чини 49 - 1 - 144. Број сарадника је мали за број студената који се
уписују на факултетима у оквиру институције.
Препорука је да се проучи потреба за примањем у стални радни однос већег броја
сарадника и наставника, а да се услови за изборе у звање пооштре, нарочито са аспекта
избегавања замене радова са СЦИ листе радовима нижих категорија, односно
обезбеђивањем да избор у свако звање захтева одређен број радова где је кандидат први
аутор. Треба размислити да у пољу техничко технолошких и медицинских наука услов
за избор редовног професора обавезно биде макар један рад из категорије М22 или М21.
7. СТУДЕНТИ
Универзитет је доставио сву потребну документацију, све прилоге и све табеларне
податке који су тражени овим стандардом. На основу правилника о упису студената на
студијске програме прецизиране су мерила за утврђивање редоследа кандидата и
формирања ранг листе (члан 23 и 24 правилника). Део поменутог правилника „Конкурс
за упис на студијске програме“ садржи дефинисане поступке спровођења конкурса,
начине и рокове за подношење жалби и сл. (члан 24 дефинише поступак подношења
жалбе као и рокове за подношење жалби). Ближи критеријуми за бодовање и
формирање ранг листа дати су у секцијама које се тичу основних академских студија,
дипломских академских студија и докторских студија.
На основу достављених података може се режи да Универзитет на свим факултетима у
оквиру Универзитета (Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду,
Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Стоматолошки
факултет у Панчеву, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа) непрекидно и
систематски прати пролазност студената и процењује пролазност према ЕСПБ
бодовима на свим нивоима студија (основним академским студијама, дипломским
академским студијама и докторским студијама) што је и документовано у Табела 8.1.
Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ
бодове (60, 37-60, мање од 37) по нивоима студија за студијске програме који се
остварују на ВШУ у саставу Универзитета, у оквиру одређеног образовно-научног
односно образовно-уметничког поља.
Факултети у саставу Универзитета обезбеђују коректно и професионално понашање
наставника током оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос
према студенту).
Наставници и сарадници, ангажовани на студијским програмима који се реализују на
Факултетима у саставу Универзитета, током извођења предавања и вежби поступају
професионално и имају коректан однос према студентима, на шта указује резултати
анкета које су презентоване у документу самовредновање (као и кроз документе
Годишњи извештај о раду Универзитета и Факултета у саставу и Трогодишњи
извештај о евалуацији Универзитета и Факултета у саставу Универзитета).
Високошколска установа омогућава студентима одговарајући облик студентског
организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са законом што је иначе и
регулисано Статутом институције.
Статут Универзитета Привредна академија у Новом Саду члан 62. став 2. тачка 8., као и
Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета члан 3. став 4.
„гарантују једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол,
сексуална оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик,
вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање
сензорног или моторног хендикепа и имовинско стање) загарантовани су, као и
могућност студирања за студенте са посебним потребама“.
Институција на основу презентованих података испуњава стандард, пошто има све дефинисане
и потребне документе којима се дефинишу сви битни аспекти пошев од уписа и рангирања
студената, студентског организовања и пратиципације, укључивање студентских ставова,
високе критеријуме у спровођењу наставе и цивилизацијски коректан однос према студентима
са посебним потребама.
8. УЏБЕНИЦИ, ЛИТЕРАТУРА, БИБЛИОТЕЧКИ И ИНФОРМАТИЧКИ
РЕСУРСИ
Институција је доставила сву тражену документацију, све прилоге, као и све табеларне
прилоге који су захтевани овим стандардом.
На основу презентовани података може се закључити да је број библиотечких јединица
на задовољавајућем нивоу
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду 4.135
2. Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду 3.942
3. Стоматолошки факултет у Панчеву 2.034
4. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа 2.034
Укупно све библиотеке на Универзитету са четири факултета садрже 11.121
библиотечких јединица. Универзитет прати задовољство студената структуром и
доступношћу литературе из факултетских библиотека и 88,74% студената је доступност
и избор литературе оценио са оценом задовољавајућ уз напомену да библотечки фонд
треба проширити. На основу презентованих података и извештаја о провери квалитета
литературе може се рећи да универзитет поседује потребну литературу у оквиру својих
факултетских библиотека прилагођену и намењену за све нивое студија (основне
академске студије, дипломске академске студије и докторске студије) и на свим
студијским пољима. Та основу презентованих података на четири факултета у саставу
Универзитета, наставници и сарадници запослени на универзитету, објавили су 160
библиотечких јединица (уџбеника и монографија).
Што се тиче броја рачунара у рачунарским лабораторијама, Универзитет је доставио
само број рачунара и рачунарске опреме која се налази директно на Универзитету.
Пошто Универзитет није интегрисан главни наставни и научно истраживачки процес и
активности се одвијају на нивоу факултете, али није достављена листа информатичких
и рачунарских ресурса доступних студентима на факултетском нивоу, тако да није
могуће извести поуздан и недвосмислен закључак.
Чињеница која је нарочито отежавајућа и која представља реални проблем, нарочито за
више нивое студирања (а специјално за ниво докторских студија), као и за квалитетан
научно истраживачки али и наставни рад наставника и сарадника је немогућност
приступа релевантним индексним базама и часописима посредством система као што је
КОБСОН. Приступ савременој литератури, часописима водећих светских издавача,
односно часописима који су индексирани на СЦИ листи је неопходно за квалитетне
докторске студије, али и за квалитетан научно истраживачки рад. Институција поседује
довољно класичних библиотечких ресурса, не може се дати оцена о информатичким и
рачунарским ресурсима али немогућност приступа електронским индексним базама и
часописима је значајан недостатак који институција треба да превазиђе.
9.
УПРАВЉАЊЕ,
СТРУЧНЕ
СЛУЖБЕ,
ПРОСТОР,
ОПРЕМА
И
ФИНАНСИРАЊЕ
Управљање и стручне службе
Високо школска институција је доставила сву потребну документацију, прилоге и
податке у табеларном облику који се захтевају овим стандардом. На основу података
који су достављени, и који су углавном збирни подаци није могуће поуздано рећи да ли
постоји потребан број квалификованог особља за обављање библиотечких и
информатичких послова. На нивоу самог Универзитета, који није интегрисан,
запослена су два радника (генерални секретар и технички секретар), на нивоу
факултета, на коме се уосталом и налазе библиотечки и информатички ресурси
запослено је збирно:
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду 16
2. Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду 8
3. Стоматолошки факултет у Панчеву 20
4. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа 5
Што укупно чини 49 ненаставна радника.
На ниво универзитета постоји генерални секретар и технички секретар и њихова
задужења су дефинисана систематизацијом њихових радних места. Процеси
одлучивања, компетенције и одговорности су јасно дефинисане, саопштаване и
имплементиране. Постоји дефинисана организациона структура и процедуре које
обезбеђују да студенти буду укључени у процес одлучивања у вези са студијским
програмима или тако што су директно укључени у рад неких комисија или органа или
преко Студентског парламента. Стручни орган Универзитета је Сенат. Сенат
Универзитета Привредна академија у Новом Саду чине: декани факултета у саставу
Универзитета, по један редовни професор са сваког факултета у саставу Универзитета,
ректор Универзитета, три проректора Универзитета, студент проректор и четири
студента
Студентски парламент Универзитета бира и разрешава студента проректора, као и
представнике студената у Сенат Универзитета, обједињује рад студентских
парламената факултета у саставу Универзитета, ради на остваривању студентске
међууниверзитетске и међународне сарадње и разматра питања која се односе на:
oобезбеђење и оцену квалитета наставе, студијске програме, заштиту права студената и
друга питања.
Институција испуњава захтеве овог стандарда, мада је било потребно да се подаци
везани за запослене у ненастави достави детаљније, да би се могло закључити да ли
постоје особе које су задужене за обављање библиотечких послова или пак послова
управљања и одржавања информатичких ресурса.
Простор и опрема
Институција је доставиле тражену документацију, и прилоге, као и табеларне податке,
при чему су поједини подаци дати збирно, на начин да није могуће извући
недвосмислене закључке у вези са простором или опремом. Институција је доставила
податак да Универзитет располаже са 57,04м2 при чему је тај простор закупљен.
Укупна простор који користе факултети у саставу Универзитета су следећи:
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду 2.942,69 (6.388,38)
2. Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду 4.547,78 (5.072,78)
3. Стоматолошки факултет у Панчеву 1.854
4. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа 1.186.56
Укупно 10.531,03 (14.501,72), где бројеви у заградама показују разлику у простору
дислоцираних јединица.
• Стоматолошки факултет је доставио уговор о закупу простора који је сачинио са
основном школом „Борисав Петров Браца“ али се не наводи о којој је
квадратури реч, а анекси нису достављени.
• Достављен је доказ о закупу 620 м2 за потребе Правног факултета који је
састављен 01.12.2009. и орочен на период од 5 година. Наведено је да за рад
студентског парламента и студентских организација Факултет је обезбедио једну
просторију површине 14.21м2. Није достављен доказ о власништву или пак
закупу за остали простор.
• Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа је доставио уговор од
05.09.2013 о закупу 1000м2, на рок од 10 година.
• Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду има закупљено:
o 899,34 м2 по уговору од 01.05.2013,
o 770,83 од 01.10.2012.
o 288,33 m2, 1144,11 m2 i 783,56 m2 склопљених са Гимназијом Лаза
Костић (за коришћење у једној смени)
o 447,56 м2 од 01.10.2012.
o 746,16 м2 од 01.10.2012.
Према свему наведеном све институције нису доказале документима о закупу или
доказима о власништву да поседују простор који је наведен. Велика разлика се јавља
код Правног и Стоматолошког факултета по питању пријављеног простора и простора
који је доказан кроз уговоре о закупу, док докази о власништву нису достављени.
Правни факултет је доставио доказ да је одређена просторија за рад Студентског
парламента, док остали факултети то нису урадили.
Није могуће недвосмислено оценити да ли поједине институције из састава
Универзитета поседују довољно простора за извођење наставног и научно
истраживачког процеса. Било би добро да Универзитет достави и презентује структуру
коришћеног простора, као и доказе о закупу или власништву над простором за које
наводи да се користе за потребе наставе или истраживања.
Финансирање
Високошколска институција је доставила сву потребну документацију и све прилоге
који су затражени овим стандардом. Установа је приложила финансијски извештај за
претходну (2013 годину) у форми документа који специфицира приходе и расходе и
који је потписало и оверило одговорно лице институције.
Финансијски план би могао да буде детаљнији, али јасно је да је Универзитет у
прошлој години исказао добит од 390 126,60 динара. Приходи се доминантно остварују
партиципацијом факултета чланова Универзитета и то у износу од 3 984 000, 00 динара,
док укупни приходи у 2013 износе 4 333 336,76 динара. Укупни расходи у 2013 износе
3 943 210, 16 динара. Најзначајнија расходна ставка су трошкови бруто зарада у износу
од 1 589 886,00 динара, трошкови закупа од 807 544,00 динара, трошкови доприноса на
терет послодавца 284 586,00 динара.
Висина сопствених прихода, првенствено средстава које обезбеђују факултети,
одређена је тако да се из тих средстава могу покрити трошкови пословања. Наиме,
обезбеђују се средства за: 1. материјалне трошкове, текуће и инвестиционо одржавање;
2. плате ненаставног особља; 3. опрему; 4. изворе информација и информационе
системе; 5. издавачку делатност; 6. рад студентског парламента и ваннаставну
делатност студената.
План за 2014 је направљен на реалним основама. планиран је укупан приход од 4 570
000,00 динара при чему највећа ставка у приходу представља приход од чланова
универзитета (факултета) у износу од 4 200 000 динара. Укупни расходи су планирани
за 2014 годину у износу од 4 303 000, 00 динара, при чему је највећа расходна ставка
трошкови бруто зарада у износу од 1 650 000,00 динара. Предвиђена је добит за 2014
годину од 267 000, 00 динара.
Од оснивања, Универзитет је до сада остваривао позитивне финансијске резултате, што
се може потврдити увидом у приложене извештаје о финансијском пословању за 2011,
2012. и 2013. годину, што указује на чињеницу да високошколска установа обезбеђује
финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду.
10. СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ, ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА И
ЈАВНОСТ РАДА
Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Високошколска установа је доставила документацију и све прилоге који су захтевани
овим стандардом.
У установљеном иституционалном оквиру обезбеђења квалитета Универзитета,
Општим актима, Правилницима и Процедурама система квалитета дефинисано је
учешће студената у процесу праћења, контроле и унапређења квалитета.
Статутом Универзитета, Стратегијом обезбеђења квалитета и Правилником о
самовредновању обезбеђена је активна улога студената у процесу обезбеђења и
унапређења квалитета квалитета у свим областима.
Студентски парламент је орган који је дефинисан на основу Статута Универзитета и
студентски парламент делегира своје представнике у различите комисије и органе на
нивоу Универзитету. На основу докумената дефинисаних на Универзитету студенти се
у оквиру различитих анкета опредељују по питању Стратегије, стандарда, поступака и
документације система квалитета и активно учествују у поступку самовредновања
Универзитета.
Студенти имају активну улогу у доношењу и спровођењу стратегије обезбеђења
квалитета високошколских установа, према изјави надлежних органа Универзитета. Са
друге стране не постоје експлицитне одлуке о именовању студената у састав комисија
за обезбеђења квалитета на нивоу Универзитета или, пак на нивоу факултета. Наведено
је да на основу Листе чланова Комисије за квалитет Универзитета Привредна академија
у Новом Саду, студенти партиципарају у том телу, без формалне одлуке. Студенти пак
учествују у бројним анкетама, и изражавају своје ставове и мишљења које се према
наводима високошколске институције укључују у формирање стратегије, политике и
акције које се спроводе на Универзитету и факултетима у оквиру Универзитета. Не
може се донети недвосмислени закључак да ли је са стране студентског оцењивања и
евалуације изражена апсолутно веродостојан и искрен став али се може рећи да
високошколска институција користи инпуте добијене од стране студената, као битног
стејкхолдера, у циљу унапређења процеса и резултата процеса (наставног и научно
истраживачког) на Универзитету или факултетима у саставу Универзитета. Резултати
оцене студената су веома задовољавајући и указују континуиран тренд Универзитета у
задовољавању захтева својих студената у свим областима обезбеђења квалитета у
високој мери.
Систематско праћење и периодична провера квалитета
Високошколска институција је доставила сву потребну и тражену документацију, као и
све прилоге који су затражени стандардом Систематско праћење и периодична провера
квалитета.
Орган управљања Универзитета, Сенат, на основу предлога ректора Универзитета је
11.06.2013 донео и усвојио Стратегију обезбеђења квалитета Универзитета Привредна
академија у Новом Саду и учинио је доступном на званичном сајту Универзитета
http://www.privrednaakademija.edu.rs/
wp-content/
uploads/
2013/11/
Strategijaobezbedjenja-kvaliteta.pdf . Универзитет спроводи акције стратешког планирања, на
основу стратешких планова развија се оперативно планирање и доносе мере и акције
које требају да остваре дефинисане циљеве. При овоме се води рачуна о расположивим
материјалним, финансијским и људским ресурсима, дефинишу се одговорна лица и
рокови и термини битни за реализацију појединих мера и акција. Универзитет има
развијене индикаторе који значајно доприносе мерљивости у утврђивању остваривања
одговарајућих процеса или, пак, исхода дефинисаних процеса. Високошколска
институција је опредељена за изградњу културе квалитета и организације где ће се
поштовати постулати и принципи управљања квалитетом. О томе сведочи и чињеница
да Универзитет има имплементиран систем ИСО 9001:2008, који је цертификован.
Универзитет није остварио довољно квалитету и систематичну повратну спрегу са
тржиштем рада. Потребно је остварити бољу сарадњу са Националном службом за
запошљавање, Привредном комором и Унијом послодаваца, као и са послодавцима који
запошљавају студенте који су дипломирали на Факултетима у саставу Универзитета.
На овај начин Универзитет може доћи до повратних информација о знању,
способностима и вештинама својих дипломираних студената и да евентуалне слабост у
остваривању тих знања и компетенција уклони кроз редизајн или унапређивање
појединих предмета, курсева или студијских програма. Потребно је организовати,
промовисати и ставити у функцији алумни клуб као институцију преко које је могуће
остварити део наведених циљева.
Може се рећи да институција испуњава захтеве стандарда Систематско праћење и
периодична провера квалитета, али је потребно обратити више пажње на остваривање
боље комуникације са Привредном комором, Националном службом за запошљавање,
Унијом послодаваца или алумни клубом.
11. ЗАКЉУЧНИ КОМЕНТАР
Тим за екстерну евалуацију жели да захвали особљу и студентима ПАНС на
одличној сарадњи током спољашње провере квалитета њихове институције. Тим се
нада да ће ПАНС ове коментаре, препоруке и сугестије оценити корисним за свој
будући рад.
Можемо констататовати да је Универзитет у предходних 5 година уложила знатне
напоре у обезбеђењу наставних и ваннаставних процеса, али и да истовренмено постоје
резерве на побољшању квалитета свих процеса.
Закључни коментар:
• анализа повољних елемената
• анализа слабости
•
предлог мера и активности за отклањање слабости и унапређење квалитета
високошколске установе
На основу вредновања резултата које је доставио Универзитет Привредна академија у
Новом Саду, докумената, прилога, табела и самог документа Самовредновање
универзитета може се закључити да Универзитет испуњава све захтеве свих
дефинисаних стандарда.
Универзитет је исказао следеће повољне елементе и повољне карактеристике:
• Универзитет има јасно и прецизно дефинисану стратегију обезбеђења квалитета
која садржи дефинисане циљеве и поседује ресурсе који јој омогућавају
остваривање наведених циљева.
• Универзитет има ваљане стандарде и поступке обезбеђења квалитета.
Дефинисан је потребан број и структура индикатора који служе за правење
остваривања циљева квалитета.
• Универзитет поседује основне документе које чине окосницу система
обезбеђења квалитета, а то су стратегија квалитета, политика квалитета, интерни
акти који су усвојени на факултетима у саставу Универзитета. Поред свега
Универзитет је увео и цертификовао систем управљања квалитету у складу са
стандардом ИСО 9001: 2008. Систем за управљање квалитетом је цертификован
од стране TUV Аustria из Беча, што представља веома значајну ствар и на
мерљив и препознатљив начин сведочи о начину успостављања и управљања
системом менаџмента квалитетом на Универзитету. Генерално посматрано,
цертификован систем за управљање квалитетом на основу ИСО стандарда (ИСО
9001:2008) пружа ваљане гаранције да систем спроводи активности и процесе у
складу са постулатима система квалитета и система управљања системом
квалитета.
• Институција на основу презентованих података испуњава стандард Квалитет
студената, пошто има све дефинисане и потребне документе којима се
дефинишу сви битни аспекти почев од уписа и рангирања студената,
студентског организовања и пратиципације, укључивање студентских ставова,
високе критеријуме у спровођењу наставе и цивилизацијски коректан однос
према студентима са посебним потребама.
• Институција систематски прати и врши контролу и проверу квалитета свих
процеса и исхода.
Анализа слабости:
•
Активности које подстичу стицање активних компетенција наставника и
сарадника нису довољне, што резултира чињеницом да је број објављених
радова (као и структура објављених радова) у референтним часописима
(индексираним на СЦИ листи) није на задовољавајућем нивоу. Број радова
објављених у часописима на СЦИ или ССЦИ листи није на потребном нивоу.
Такође у презентованим документима постоје различити подаци о броју
објављених радова.
•
Квалитет научноистраживачког рада није на задовољавајућем ниво пошто на
целом у Универзитету нема међународних стручних, наставник ни научно
истраживачких послова. Једини пројекти на којима партиципариају истраживачи
са Универзитета су пројекти финансирани од стране ресорног Министарства.
•
Неки ставови Правилника о избору наставника нису јасни, двосмислени су и
пружају могућност неконсеквентног тумачења.
•
Потребно је унапредити библиотечки фонд и омогућити студентима и наставном
кадру да оствари приступ електронским часописима и индексним базама.
•
Потребно је допунити и недвосмислено документовати податке који се тичу
власништва или закупа просторија потребних за извођење наставне и научно
истраживачке делатности.
Предлог мера и активности за отклањање слабости и унапређење квалитета
високошколске установе:
•
Институција мора спровести мере и активности на унапређењу научно
истраживачког рада. Било би добро да се направи План научно истраживачког
рада и подстицајне мере за запослене које би довеле до већег броја научно
истраживачких пројеката и макар и симболичног учешћа на међународним
пројектима. Без интернационализације истраживачких и научних активности и
међународних пројеката не може се остварити јединство и квалитет научно
истраживачког и наставног рада, нарочито на ниво докторских студија.
Институција мора обезбедити мере и активности које ће довести до већег броја
објављених радова нарочито категорије (М21, М22 и М23). Број и структура
објављених радова је ниска и мора се значајно.
•
Потребно је унапредити, и пооштрити, Правилник о избору наставника у
одговарајућа звања. Пре свега потребно је укинути могућност замене радова
категорије М21, М22 и М23 радовима категорије М51 и М52. Било би добро да
се уведе као обавезан критеријум да редовни професори у пољу техничко
технолошких и медицинских наука морају да имају макар један рад категорије
М21 или М22.
•
Потребно је обезбедити приступ електронским индексним базама и часописима
или преко КОБСОНа или претплатом. Апсолутно је неопходно да наставници
али и студенти докторских студија имају приступ релевантној литератури и
релевантним часописима.
На крају се може констатовати да Универзитет Привредна академија има позитивну
оцену у спољашњој провери квалитета, те да је у претходном петогодишњем периоду
направио велики напредак.
ДОСТАВЉЕНО:
- Националном савету за високо образовање
- Министарство просвете, науке и технолошког развоја
- Установи
- Архиви КАПК
ПРЕДСЕДНИК
_________________
Проф. др Ендре Пап
Download

ovde - Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu