УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
У НОВОМ САДУ
Број: 117/1/11
Датум: 31.10.2011.година
НОВИ САД
На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 – аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и члана 37. став 1. тачка 12. Статута
Универзитета Привредна академија у Новом Саду (бр. 166/1/10 од 15.10.2010.године и бр.
26/1/11 од 02.02.2011.године), Сенат Универзитета Привредна академија у Новом Саду, на
седници одржаној 31.10.2011.године, донeo je:
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
I.
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови за избор наставника у звањe доцента, ванредног
и редовног професора Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:
Универзитет).
Критеријуми за избор у звање наставника
Члан 2.
Правилником се дефинишу елементи по којима се оцењују наставници и утврђују
минимални квантитативни услови, односно критеријуми за свако научно поље које кандидати
треба да испуне да би били изабрани у одговарајуће звање.
Класификација врсте и квантификација индивидуалних научноистраживачких
резултата кандидата за избор у звање наставника по овом правилнику врши се у складу са
Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача (“Службени гласник РС” број: 38/2008).
Циљеви уређивања
Члан 3.
•
Циљеви који се желе постићи овим правилником јесу:
перманентно подизање квалитета наставника, а тиме и наставе на Универзитету, у
складу са стандардима Европске уније, кроз дефинисање услова за избор у звања
наставника на Универзитету;
1
•
избор наставника у наставна звања на Универзитету заснован на остварљивим и
мерљивим резултатима целокупног рада појединца.
•
•
•
Применом овог правилника доприноси се постизању циља да наставници
Универзитета испуњавају услове изврсности у погледу:
наставе;
научноистраживачког, односно стручног и професионалног доприноса и
доприноса академској заједници и широј заједници.
II.
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА
Исказивање показатеља резултата
Члан 4.
Показатељи резултата рада у настави, педагошког рада и научноистраживачког,
стручног и професионалног рада исказују се бројчано, кад год је то могуће, и описно, што је
могуће прецизније.
Рад у настави
Члан 5.
Рад у настави оцењује се на основу евиденционих података које воде факултети у
саставу Универзитета, односно документованих бројчаних показатеља о учешћу појединца у
настави.
Подаци из става 1. овог члана аналитички се исказују упоредо са просеком на сличним
предметима, за дату студијску годину, смер, одсек и факултет у целини.
Оцена педагошког рада
Члан 6.
Оцена педагошког рада заснива се првенствено на оцени рада појединца коју дају
студенти кроз анкете.
Посебном одлуком Сената уређују се услови којима ће се осигурати методолошка и
статистичка валидност анкета из става 1. овог члана, у складу са критеријумима које утврди
надлежно министарство.
Оцена научноистраживачког, стручног и професионалног рада
Члан 7.
Оцена научноистраживачког, стручног и професионалног рада формира се на основу
резултата које је појединац постигао у виду публикација, реализованих пројеката, резултата
практчног рада и др.
2
III.
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ НАСТАВНИКА
1. Допринос у настави
Елементи
Члан 8.
При оцењивању доприноса у настави кандидата за избор у звање наставника, користе
се следећи елементи:
•
познавање области у којој предаје;
•
активност на научном пољу, која доприноси настави;
•
примена ригорозних стандарда у настави;
•
активирање студената у настави и учењу;
•
одлично припремање студената за више ступњеве студија и за посао;
•
излагање материје на јасан и разумљив начин;
•
доступност студентима за објашњења и савете;
•
ажурност у примени савремених наставних технологија;
•
активност и регуларност у обнављању програма предмета и наставног материјала;
•
дискусија о питањима наставе са колегама;
•
размена експертизе са колегама;
•
менторство наставницима у почетним звањима;
•
стављање циљева наставе и обавеза факултета испред својих личних преференција;
•
припремање и предавање више различитих предмета;
•
прихватање нове наставне обавезе у интересу факултета.
Извори који се користе за оцењивање
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Члан 9.
Извори који се користе при оцењивању наставника из члана 8. овог правилника су:
програми предмета и библиографија које је кандидат припремио за наставу;
припремљени детаљни планови наставе на предмету, по часовима;
оригинална и иновативна припрема материјала за наставу и методи извођења наставе
(мултимедија, ИТ);
остварена интеракција са студентима у оквиру традиционалних наставних средстава и
изван њих;
вођење студената на старијим годинама, мастер и докторским студијама;
менторство у завршним радовима;
припрема и вођење академских програма;
вођење рада сарадника у настави и асистената;
развој квалитетног материјала за употребу у настави;
значајан допринос припреми наставних планова;
добијене награде и признања за рад у настави;
допринос педагогији учешћем у регионалним и националним научним скуповима на ту
тему.
3
Методи оцењивања
•
•
•
•
Члан 10.
При оцењивању наставника из члана 8. овог правилника примењују се следећи методи:
самоевалуација наставника (годишњи извештај о раду наставника);
евалуација коју даје декан, у оквиру збирне самоевалуације наставе на факултету;
рецензије (реферати) од стране једнаких по рангу, у оквиру Универзитета и ван њега;
анкетирање студената основних и мастер студија.
Оцене
Члан 11.
Позитивну оцену добија наставник који има више од половине позитивних оцена по
критеријумима из члана 8. овог правилника.
Позитивну оцену по основу анкете студената добија наставник који, у просеку
одговора на сва питања анкете, добије више од половине максималне оцене.
2. Научноистраживачки, односно стручни и професионални допринос
Елементи
Члан 12.
При оцењивању научноистраживачког, односно стручног и професионалног доприноса
кандидата за избор у звања наставника, користе се следећи елементи:
•
публиковање радова у виду књига и чланака;
•
учешће на научним и професионалним скуповима;
•
креативан развој у областима за које наставник добија јавна признања;
•
саопштавање радова;
•
уређивачки послови;
•
консултантске и сличне активности.
Извори који се користе за оцењивање
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Члан 13.
Извори који се користе при оцењивању наставника из члана 12. овог правилника су:
стечени научни степен (докоторат) и научно звање (нпр. научни сарадник);
рад на научним пројектима;
припремање и вођење научних пројеката;
објављивање радова у професионалним часописима са рецензијом;
објављивање књига, монографија, реферата, приказа, презентације на научним
скуповима;
обављање истраживања или презентација за наручиоце изван Универзитета;
рецензирање предлога истраживачких пројеката;
учешће у организационим и програмским одборима научних скупова;
добијање средстава за научне пројекте;
руковођење пројектима;
обављање консултантских послова;
уређивање часописа и публикација;
4
•
добијени позиви за евалуацију образовних програма.
Методи оцењивања
Члан 14.
При оцењивању наставника из члана 12. овог правилника примењују се следећи
методи:
•
самоевалуација наставника (годишњи извештај о раду наставника);
•
евалуација коју даје декан, у оквиру збирне самоевалуације наставе на факултету;
•
рецензије (реферати) од стране једнаких по рангу, са Универзитета и ван њега;
•
оцена истраживачких резултата на пројектима, у складу са циљевима пројекта.
Квантитативно
исказивање
резултата
научноистраживачког,
стручног
и
професионалног рада врши се у складу са одредбама овог правилника садржаним у IV,V и VI
одељку Правилника.
3. Допринос академској заједници и широј заједници
Елементи
Члан 15.
При оцењивању доприноса академској заједници и широј заједници кандидата за избор
у звање наставника, користе се следећи елементи:
•
подржавање ваннаставних активности судената;
•
учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове;
•
учешће у раду тела факултета и Универзитета;
•
учешће у раду Сената Универзитета;
•
руковођење активностима на факултету и Универзитету;
•
допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета;
•
успешно извршавање специјалних задужења у вези са наставом, менторство,
професионалне активности намењене као допринос локалној и широј заједници;
•
вођење професионалних организација;
•
рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других
институција);
•
организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних
и научних конференција и скупова;
•
учешће на локалним, регионалним, националним и међународним конференцијама и
скуповима;
•
репутација исказана позивима за оцену наступа на јавним професионалним скуповима;
•
учешће у раду одбора, законодавних тела и слично, у складу са научном и
професионалним експертизом факултета и Универзитета;
•
пружање консултантских услуга заједници;
•
вођење или учествовање у ваннаставним активностима које доприносе угледу и
статусу факултета и Универзитета;
•
учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација;
•
креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и
доприносе унапређењу Универзитета као заједнице учења.
5
Методи оцењивања
Члан 16.
При оцењивању наставника из члана 15. овог правилника примењују се следећи
методи:
самоевалуација наставника (годишњи извештај о раду наставника);
евалуација коју даје декан, у оквиру збирне самоевалуације наставе на факултету;
рецензије (реферати) од стране једнаких по рангу, са Универзитета и ван њега;
професионални и јавни коментари добијени са Универзитета и ван њега.
•
•
•
•
IV.
МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
НАСТАВНИКА У ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
Услови за избор у звање доцента
Члан 17.
Кандидат који конкурише за избор у звање доцента мора да испуњава следеће услове:
• докторат наука из области за коју се бира;
• позитивна оцена наставног рада;
• остварене активности у најмање два елемента из члана 15. овог правилника;
• остварене научноистраживачке резултате, и то:
Р.бр.
I
Врста резултата
чија се вредност узима у
обзир
Ранг резултата
Радови објављени у
међународним часописима
1 Рад у врхунском
међународном часопису
Рад у истакнутом
2 међународном часопису
М
Вредност
резултата
М21
8
Остварено
(минимално)
Број
Број
радова поена
1
М22
5
3 Рад у међународном часопису М23
4
4 Рад у часопису међународног М24
значаја
Часописи националног
значаја
5 Рад објављен у водећем
М51
часопису националног
значаја
II
Излагање на научним
скуповима
Зборници међународних
скупова
6 Предавање по позиву са
М31 3
4
3
Остварено
поена
минимално
у распону
3-8
3
6
међународног скупа
штампано у целини
7 Саопштење са међународног М33 1
скупа штампано у целини
Зборници скупова
националног значаја
8 Предавање по позиву са
М61 2
скупа националног значаја
штампано у целини
9 Саопштење са скупа
М63 1
националног значаја
штампано у целини
Кумулативни захтев
1
1
1-3
2
4
4-11
Ако се кандидат бира први пут у наставно звање, уместо позитивне оцене наставног
рада, довољно је да кандидат поседује склоност и способност за наставни рад.
Услови за избор у звање ванредног професора
Члан 18.
Кандидат који конкурише за избор у звање ванредног професора мора да испуњава
следеће услове:
докторат наука из области за коју се бира;
позитивна оцена наставног рада;
руковођење најмање два завршна рада (дипломска, специјалистичка, магистарска,
мастер);
објављен уџбеник, монографију или практикум из области за коју се бира;
учешће у научним пројектима;
остварене активности у најмање три елемента из члана 15. овог правилника;
остварене научноистраживачке резултате, и то:
•
•
•
•
•
•
•
Р.бр.
I
Врста резултата
чија се вредност узима у
обзир
М
Вредност
резултата
М21
8
М22
5
3 Рад у међународном часопису М23
4
4 Рад у часопису међународног
значаја
4
Ранг резултата
Радови објављени у
међународним часописима
1 Рад у врхунском
међународном часопису
2 Рад у истакнутом
међународном часопису
М24
Остварено
(минимално)
Број
Број
радова поена
5
16
Остварено
поена
минимално
у распону
16-40
7
Часописи националног
значаја
5 Рад објављен у водећем
М51
3
часопису националног
значаја
• Максимално три од ових радова могу се заменити публикованом монографијом
(М41 и М42);
• Најмање три од ових радова мора бити објављено у периоду после последњег избора;
• Један део основних поена мора бити реализован кроз један рад објављен у
међународном часопису са ССЦИ листе (М21, М22, М23) или М24, с тим што један
рад може бити замењен испуњеним условом из групе М11, М12 или М13. Остварени
број бодова односи се на резултате, уколико се не врши замена публикованом
монографијом.
II
6
7
8
9
•
•
Излагање на научним
скуповима
Зборници међународних
скупова
Предавање по позиву са
М31 3
међународног скупа
штампано у целини
Саопштење са међународног М33 1
4
4
4-12
скупа штампано у целини
Зборници скупова
националног значаја
Предавање по позиву са
М61 2
скупа националног значаја
штампано у целини
Саопштење са скупа
М63 1
националног значаја
штампано у целини
Најмање два од ових радова мора бити објављено у периоду после последњег
избора;
Најмање један од ових радова мора бити излагање на међународном скупу из
тражене категорије.
Кумулативни захтев
9
20
20-52
Услови за избор у звање редовног професора
Члан 19.
Кандидат који конкурише за избор у звање редовног професора мора да испуњава следеће
услове:
•
докторат наука из области за коју се бира;
•
позитивна оцена наставног рада;
•
руковођење најмање пет завршних радова (дипломска, специјалистичка, магистарска,
мастер), од којих најмање два у периоду од последњег избора;
•
руковођење најмање једном докторском дисертацијом;
•
остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету;
8
објављен уџбеник или монографија из уже научне области за коју се бира;
индекс цитираности радова (без аутоцитата) мора бити најмање 10;
учешће у међународним и домаћим научним пројектима;
остварене активности у најмање четири елемента из члана 15. овог правилника;
остварене научноистраживачке резултате, и то:
•
•
•
•
•
Р.бр.
I
Врста резултата
чија се вредност узима у
обзир
М
Вредност
резултата
М21
8
М22
5
3 Рад у међународном часопису М23
4
4 Рад у часопису међународног
значаја
4
Ранг резултата
Радови објављени у
међународним часописима
1 Рад у врхунском
међународном часопису
2 Рад у истакнутом
међународном часопису
М24
Остварено
(минимално)
Број
Број
радова поена
10
33
Остварено
поена
минимално
у распону
33-45
Часописи националног
значаја
5 Рад објављен у водећем
М51
3
часопису националног
значаја
• Максимално три од ових радова могу се заменити публикованом монографијом;
• Најмање три од ових радова мора бити објављено у периоду после последњег избора;
• Један део основних поена мора бити реализован пре избора у звање ванредног
професора, кроз три рада објављена у међународном часопису са ССЦИ листе (М21,
М22, М23) или М24, с тим што један рад може бити замењен испуњеним условом из
групе М11, М12 или М13.
II
Излагање на научним
скуповима
Зборници међународних
скупова
6 Предавање по позиву са
М31 3
међународног скупа
штампано у целини
7 Саопштење са међународног М33 1
7
7
7-21
скупа штампано у целини
Зборници скупова
националног значаја
8 Предавање по позиву са
М61 2
скупа националног значаја
штампано у целини
9
9 Саопштење са скупа
М63 1
националног значаја
штампано у целини
• Најмање три од ових радова мора бити објављено у периоду после последњег
избора;
• Најмање два од ових радова мора бити излагање на међународном скупу из
тражене категорије.
Кумулативни захтев
17
40
40-66
остварене активности у најмање четири елемента из члана 15. овог правилника;
остварене научноистраживачке резултате, и то:
•
•
V.
МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
НАСТАВНИКА У ПОЉУ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
Услови за избор у звање доцента
Члан 20.
Кандидат који конкурише за избор у звање доцента мора да испуњава следеће услове:
• докторат наука из области за коју се бира;
• позитивна оцена наставног рада;
• остварене активности у најмање два елемента из члана 15. овог правилника;
• остварене научноистраживачке резултате, и то:
Р.бр.
I
1
II
2
3
4
Врста резултата
чија се вредност узима у
обзир
Ранг резултата
Радови објављени у
часописима са СЦИ листе
Излагање на научним
скуповима
Зборници међународних
скупова
Предавање по позиву са
међународног скупа
штампано у целини
Саопштење са међународног
скупа штампано у целини
Зборници скупова
националног значаја
Предавање по позиву са
скупа националног значаја
штампано у целини
М
Вредност
резултата
М21, 3-8
М22,
М23
М31
3
М33
1
М61
1.5
Минимални
захтевани
Број
Број
радова поена
Могући
остварени
број
поена (у
распону)
1
3
3-8
2
1
1-6
10
5
Саопштење са скупа
М63
националног значаја
штампано у целини
Кумулативни захтев
0.5
3
4
4-14
Ако се кандидат бира први пут у наставно звање, уместо позитивне оцене наставног
рада, довољно је да кандидат поседује склоност и способност за наставни рад.
Услови за избор у звање ванредног професора
Члан 21.
Кандидат који конкурише за избор у звање ванредног професора мора да испуњава
следеће услове:
• докторат наука из области за коју се бира;
• позитивна оцена наставног рада;
• руковођење најмање два завршна рада (дипломска, специјалистичка, магистарска,
мастер);
• објављен уџбеник, монографију или практикум или збирка задатака за ужу научну
област за коју се бира;
• оригинално стручно остварење и учешће у научним пројектима;
• остварене активности у најмање три елемента из члана 15. овог правилника;
• остварене научноистраживачке резултате, и то:
Р.бр.
Врста резултата
чија се вредност узима у
обзир
М
I
1
Ранг резултата
Радови објављени у
часописима са СЦИ листе
II
Излагање
на
научним
скуповима
Зборници међународних
скупова
Предавање по позиву са
М31
међународног скупа
штампано у целини
Вредност
резултата
Минимални
захтевани
Број
Број
радова поена
Могући
остварени
број
поена (у
распону)
М21, 3-8
4
12
12-32
М22,
М23
• Један од ових радова може се заменити радом ранга М80 (техничка и развојна
решења; 2-8 поена) или М90 (патенти, ауторске изложбе, текстови; 3-10 поена) или
радом ранга М51 – 2 поена или М52 (рад у водећем часопису националног значаја –
2 поена или у часопису националног значаја - 1.5 поена);
• Најмање два од ових радова/остварења морају бити реализовани у периоду после
последњег избора
2
3
11
3
Саопштење са међународног М33 1
скупа штампано у целини
5
2.5
2.5-15
Зборници скупова
националног значаја
4 Предавање по позиву са
М61 1.5
скупа националног значаја
штампано у целини
5 Саопштење са скупа
М63 0.5
националног значаја
штампано у целини
Најмање два од ових радова мора бити објављено у периоду после последњег избора
Кумулативни захтев
9
14.5
14.5-47
Услови за избор у звање редовног професора
Члан 22.
Кандидат који конкурише за избор у звање редовног професора мора да испуњава
следеће услове:
•
докторат наука из области за коју се бира;
•
позитивна оцена наставног рада;
•
руковођење најмање пет завршних радова (дипломска, специјалистичка, магистарска,
мастер), од којих најмање два у периоду од последњег избора;
•
руковођење најмање једном докторском дисертацијом;
•
остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету;
•
објављен уџбеник или монографија из уже научне области за коју се бира;
•
индекс цитираности радова (без аутоцитата) мора бити најмање 10 изузимајући
аутоцитате;
•
оригинално стручно остварење и учешће у међународним и домаћим научним
пројектима;
•
остварене активности у најмање четири елемента из члана 15. овог правилника;
•
остварене научноистраживачке резултате, и то:
Р.бр.
I
1
Врста резултата
чија се вредност узима у
обзир
М
Вредност
резултата
Минимални
захтевани
Број
Број
радова поена
Могући
остварени
број
поена (у
распону)
Ранг резултата
Радови објављени у
часописима са СЦИ листе
М21, 3-8
7
21
21-56
М22,
М23
• Најмање два од ових радова могу се заменити остварењем М80 (техничка и развојна
решења; 2-8 поена) или М90 (патенти, ауторске изложбе, текстови; 3-10 поена) или
радом ранга М51 (рад у водоћем часопису националног значаја; 2 поена) или М52 (рад
у часопису националног значаја; 1.5 поена);
12
• Најмање три од ових радова мора бити објављено у периоду после последњег избора,
при чему у бар једном раду мора бити првопотписани аутор
II
Излагање
на
научним
скуповима
Зборници међународних
скупова
5 Предавање по позиву са
М31 3
међународног скупа
штампано у целини
6 Саопштење са међународног М33 1
10
5
5-30
скупа штампано у целини
Зборници скупова
националног значаја
7 Предавање по позиву са
М61 1.5
скупа националног значаја
штампано у целини
8 Саопштење са скупа
М63 0.5
националног значаја
штампано у целини
• најмање један од ових резултата мора бити излагање на међународном скупу
Кумулативни захтев
17
26
26-86
VI.
МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
НАСТАВНИКА У ПОЉУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Услови за избор у звање доцента
Члан 23.
Кандидат који конкурише за избор у звање доцента мора да испуњава следеће услове:
• докторат наука из области за коју се бира;
• позитивна оцена наставног рада;
• остварене активности у најмање два елемента из члана 15. овог правилника, осим ако
се први пут бира у звање;
• остварене научноистраживачке резултате, и то:
13
Р.бр.
I
II
5
6
7
8
Врста резултата
чија се вредност узима у
обзир
М
Ранг резултата
Радови
објављени
у М21,
међународним часописима
М22,
М23
Излагање
на
научним
скуповима
Зборници међународних
скупова
Предавање по позиву са
М31
међународног скупа
штампано у целини
Саопштење са међународног М33
скупа штампано у целини
Зборници скупова
националног значаја
Предавање по позиву са
М61
скупа националног значаја
штампано у целини
Саопштење са скупа
М63
националног значаја
штампано у целини
Кумулативни захтев
Вредност
резултата
Остварено
(минимално)
Број
Број
радова поена
3-8
Остварено
поена
минимално
у распону
1
3
3-8
1
0.5
0.5-3
2
3.5
3.5-11
3
1
1.5
0.5
Услови за избор у звање ванредног професора
Члан 24.
Кандидат који конкурише за избор у звање ванредног професора мора да испуњава
следеће услове:
• докторат наука из области за коју се бира;
• позитивна оцена наставног рада;
• руковођење најмање два завршна рад (дипломска, специјалистичка, магистарска,
мастер);
• објављен уџбеник, монографију или практикум из области за коју се бира;
• учешће у научним пројектима;
• остварене активности у најмање три елемента из члана 15. овог правилника;
• остварене научноистраживачке резултате, и то:
Р.бр.
I
Врста резултата
чија се вредност узима у
обзир
Ранг резултата
М
М21,
М22,
М23
Вредност
резултата
Остварено
(минимално)
Број
Број
радова поена
4
12
Остварено
поена
минимално
у распону
12-32
14
Радови објављени у
међународним часописима
3-8
• У претклиничким дисциплинама један рад може бити замењен радом ранга М51
(2 поена);
• У клиничким дисциплинама максимално 2 од ових радова могу се заменити радовима
ранга М51 (2 поена) или М52 (1.5 поена);
• најмање три од ових радова мора бити остварено у периоду од последњег избора у
периоду после последњег избора
• Број остварених поена у минималном распону односи се на остварене поене, уколико
се не врши дозвољена замена.
II
Излагање
на
научним
скуповима
Зборници међународних
скупова
5 Предавање по позиву са
М31 3
међународног скупа
штампано у целини
6 Саопштење са међународног М33 1
5
2.5
2.5-15
скупа штампано у целини
Зборници скупова
националног значаја
7 Предавање по позиву са
М61 2
скупа националног значаја
штампано у целини
8 Саопштење са скупа
М63 1
националног значаја
штампано у целини
Најмање два од ових радова мора бити објављено у периоду после последњег избора
Кумулативни захтев
9
14.5
14.5-47
Услови за избор у звање редовног професора
Члан 25.
Кандидат који конкурише за избор у звање редовног професора мора да испуњава
следеће услове:
•
докторат наука из области за коју се бира;
•
позитивна оцена наставног рада;
•
руковођење најмање четири завршна рада у клиничким дисциплинама (дипломска,
специјалистичка, магистарска, мастер), од којих најмање два у периоду после
последњег избора;
•
руковођење најмање једном докторском дисертацијом;
•
остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету;
•
објављен уџбеник или монографија из уже научне области за коју се бира;
•
индекс цитираности радова (без аутоцитата) мора бити најмање 10;
•
оригинално стручно остварење и учешће у међународним и домаћим научним
пројектима;
•
остварене активности у најмање четири елемента из члана 15. овог правилника;
15
остварене научноистраживачке резултате, и то:
•
Р.бр.
I
Врста резултата
чија се вредност узима у
обзир
Ранг резултата
М
М21,
М22,
М23
Вредност
резултата
Остварено
(минимално)
Број
Број
радова поена
7
21
Остварено
поена
минимално
у распону
21-56
Радови објављени у
3-8
међународним часописима
• У претклиничким дисциплинама два рада могу бити замењена радовима ранга М51
(2 поена);
• У клиничким дисциплинама максимално 4 од ових радова могу се заменити радовима
ранга М51 (2 поена) или М52 (1.5 поена);
• најмање три од ових радова мора бити остварено у периоду од последњег избора у
периоду после последњег избора
II
Излагање
на
научним
скуповима
Зборници међународних
скупова
5 Предавање по позиву са
М31 3
међународног скупа
штампано у целини
6 Саопштење са међународног М33 1
10
5
5-30
скупа штампано у целини
Зборници скупова
националног значаја
7 Предавање по позиву са
М61 1.5
скупа националног значаја
штампано у целини
8 Саопштење са скупа
М63 0.5
националног значаја
штампано у целини
• Најмање три од ових радова мора бити објављено у периоду после последњег
избора;
• најмање један од ових резултата мора бити излагање на међународном скупу
Кумулативни захтев
17
26
26-86
16
17
18
Download

Pravilnik o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika