УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАД У
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 120/2
Д ату м: 23. 01. 2014. год.
А
Б
В
ред.проф . –67(73)
1. Арс енић Ж.
2. Баби ћ Б.
3. Бошњак С.
4. Бугарић У.
5. Бучевац З.
6. Вас ић Б.
7. ВасићМило вановић А.
8. Вег А.
9.- Гај ић А.(о)
10.- Генић С.(о)
11. Гла воњи ћ М.
12. Дебељковић Д.
13.- Донд ур Н.(о)
14. Живановић Т.
15. Зеко вић Д.
16. Зрнић Н.
17. Јанковић Ј.
18. Јарамаз С.
19.- Јаћимо вић Б.(о)
20. Јовановић Ј.
21. Јововић А.
22. Кандић Д.
23. Коматина М.
24. Коси Ф.
25.- Лазаревић М.(о)
26. Лазић Д.
27. Лечић М.
28. Луч анин В.
29. Мајсторовић В.
30. Манески Т.
31. Марковић Д.
32. Миладиновић Љ.
33. Милановић Д.
Д.
34. Милиновић М.
35. Милованчевић М.
36. МилошевићМитић В.
37. Мил утиновић Д.
38. Миљко вић З.
39. Митровић Р.
40. Митровић З.
41. Мицковић Д.
42. Младеновић Н.
43. Моток М.
44. Недељковић М.
45. Обрадовић А.
46. Огњановић М.
47. Петровић А.
48. Петровић М.
49. Петровић П.
50. Петровић Др.
51. Пешић С.
52. Покрајац С.
ЗАПИСНИК са седнице ННВ-08/1314
бројно стање ННВ
Кворум за ННВ – 1/2А
присутн о
потребн о за одлук у – 1/2Б
бројно стање ИВ – ()
Кворум за ИВ – 2/3В
потребн о за одлук у – 1/2В
Прис утно
53. Попконстант иновић. Б.
54. Пр окићЦветк овић Р.
55. Радојчић Д.
56. Рашуо Б.
57. Рибар З.
58. Ристивојевић
М.
59. Росић Б.
60. Седмак А.
61 - Спалевић М.(о)
62. Станојевић М.
63. Стевановић В.
64. Стефановић З.
65. Стоиме нов М.
66. Стојиљко вић
Д.
67. Ступар С.
68. Тановић Љ.
69. Трифковић З.
70. Т уцаковић Д.
71. Цветковић А.
72. Црнојевић Ц.
73. Шката рић Д.
ван.проф . –39(41)
1. Алексенд рић Д.
2. Анђели ћ Н.
3.- Аранђеловић И.(о)
4. Бала ћ И.
5. Бањац М.
6. Бенгин А.
7. Венцл А.
8. Дуњић М.
9. Елек П.
10. Живковић Б.
11. Жуњи ћ А.
12. Илић Ј.
13. Јереми ћ О.
14. Костић И.
15. Лазовић Т.
16. Луки ћ П.
17.- Маринковић А.(о)
18. Матија Л.
19. Милановић Љ. Д.
20. Милош М.
21. Мисита М.
22. Митровић Ч.
23. Павишић М.
24. Петровић Ду.
25. Петровић Н.
26. Поповић В.
27. Поповић О.
28. П узовић Р.
29. Радаковић З.
30. Радић Д.
р.п.
в.п.
д.
а.
а.п.
73
41
41
45
0
67
39
38
73
49
37
67
114
76
58
106
155
103
78
144
45
0
200
133
101
189
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Радојевић С.
Ракићевић Б.
Саљников А.
Симић Г.
Симоновић А.
Спасојевић Брки ћ
Весна
37. Стевановић Н.
38. Стокић З.
39. Тодо ровић М.
40. Тришовић Н.
41. Фотев В.
доценти – 38(41)
1. Андрејевић Р.
2. Баки ћ Г.
3. Бачкал ов И.
4. Благој евић И.
5. Божић И.
6. Бој овић Б.
7.- Буљак В.(о)
8.- Вељковић З.(о)
9. Гашић В.
10. Гојак М.
11. Грбовић А.
12. Динуло вић М.
13. Додер Д.
14. Ђ укић М.
15. Живановић С.
16. Зорић Н.
17. Илић Д.
18. Јако вљевић Ж.
19. Јел и З.
20. Јовановић В.
21. Јовановић Р.
22. Косанић Н.
23. Лазовић Г.
24. Манић Н.
25. Милићев С.
26. Милковић Д.
27. Миљић Н.
28. Митић С.
29. Павл овић В.
30.- Пејчев А.(о)
31. Петрашиновић Д.
32. Поповић С.
33. Рибар С.
34. Ристановић М.
35. Симић А.
36. Стаменић З.
37. Стојић Т.
38. Танасковић Ј.
39. Ћоћић А.
40. Чантрак Ђ.
41. Шиниковић Г.
мр
0
0

200
101
189
-
асистенти –45(45)
1. Бањац М.
2. Вег Е.
3. Галић Р.
4. Гњатовић Н.
5. Ђуки ћ Д.
6. Ивљанин Б.
7. Јанд рлић Д.
8. Јосиповић С.
9. Калајџић М.
10. Китановић М.
11. Луки ћ У.
12. Марковић М.
13. Мартић И.
14. Масловарић Б.
15. Милеус нић И.
16. Миливојевић А.
17. Милованчевић У.
18. Митровић Н.
19. Мишковић Ж.
20. Младеновић Г.
21. Момчиловић Н.
22. Мрђа П.
23. Обрадовић М.
24. Пантелић С.
25. Пековић О.
26. Петровић М.
27. Петровић А.
28. Петронијевић Ј.
29. Раденко вић Д.
30. Радул овић Р.
31. Рајичић Б.
32. Ристић М.
33. Рудоња Н.
34. Сворцан Ј.
35. Симоновић В.
36. Славковић Н.
37. Сретеновић А.
38. Стаменић М.
39. Стаменковић Д.
40. Станојевић Д.
41. Стојадиновић
С.
42. Ступар Г.
43. Тоди ћ И.
44. Тодо ровић Р.
45. Тома новић Ј.
Наставници страно г
језика мр 0(0)
1
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 08/1314 одржана
је 23. јануара 2014. године у амфитеатру А, са почетком у 12,00 часова. Седницом је председавао проф.др
Милорад Милованчевић, Декан, уз сарадњу Продекана за наставу, проф.др Ненада Зрнића, Продекана за
финансије, проф.др Владимира Поповића, Продекана за НИД, проф.др Војкана Лучанина и Продекана за
организацију, проф.др Славка Пешића.
Зак ључивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 101 члана Већа, а да је у с али присутно
189 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео седницу ННВ.
Предложен је и једногласно усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
0. Гласање за Годишњу награду у поводу дана Светог Саве за најбољу
књигу аутора са Машинског факултета
1. Усвајање Записника са седнице ННВ-07/1314 од 26.12.2013. год.
2. Обавештења и информацијe.
3. Наставна питања.
4. Избори у наставна и научна звања.
5. Докторске дисертације.
6. Магистарске тезе и специјалистички радови.
7. Признавање страних високошколских исправа.
8. Актуелна питања и разно.
- тачка 0. ГЛАСАЊЕ ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ У ПОВОДУ ДАНА СВЕТОГ САВЕ ЗА НАЈБОЉУ КЊИГУ
АУТОРА СА МАШ ИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
На п редлог Декана, ННВ је формирало Комисију за спровођење гласања за избор најбоље књиге у следећем
саставу:
- проф.др Слободан Јарамаз, п редседник Комисије
-
доц.др Иван Божић
-
доц.др Александар Ћоћић
-
асистент Огњен Пековић
-
асистент Небојша Гњатовић
Након завршеног првог круга тајног гласања Комисија је констатовала да је гласању приступио 151 члан ННВ
од укупно 200 чланова, при чему је 8 листића било неважећих. У првом кругу се гласало за највише 2 од 20
наслова који су конкурисали, а резултати су следећи:
Нова издања Машинског факултета Универзитета у Београду (азбучни редослед)
1. Дебељковић Д. Динамика објеката и процеса. I издање, 2013, страна 446 – (9 гласова)
2. Дебељковић Д. Динамика посебних класа система аутоматског управљања. I издање, 2013, страна 448
– (1 глас)
3. Дебељковић Д. Збирка задатака из динамике објеката и процеса. I издање, 2013, страна 462 – (3 гласа)
4. Дебељковић Д, Бузуровић И. Динамика сингуларних и дескриптивних система аутоматског
управљања са чистим временским кашњењем. Монографија. I издање, 2013, страна 448 – (4 гласа)
5. Дебељковић Д, Каблар Н, Квргић В. Линеарни сингуларни системи са чистим временским кашњењем, II
Део : Стабилност, робустност, с табилизација и робусна стабилизација. Монографија. I издање, 2013,
страна 514 – (2 гласа)
2
6. Дебељковић Д, Стој ановић С, Антић Д. Стабилност система аутоматског управљања на коначном
временском интервалу, II Део. Монографија. I издање, 2013, страна 455 – (0 гласова)
7. Дебељковић Д, Мишић М. Стабилност система аутоматског управљања на коначном временском
интервалу, III Део. Монографија, I издање, 2013, страна 499 – (0 гласова)
8. Дебељковић Д, Симеуновић Г, Димитриј евић Н, Гајић Д, Дебељковић А. Динамика објеката и процеса
у системима аутоматског управљања, XI Део. Монографија. I издање, 2013, страна 442 – (1 глас)
9. Лазовић Т. Машински елементи 1 : збирка задатака. I издање, 2013, страна 148 – (25 гласова)
10. Лечић М. Структура и ста тис тичка својства турбулентног вихорног струјања у правој цеви. I издање,
2013, страна 109 – (48 гласова)
11. Петровић Д, Ђорђевић С, Стоименов С, Миладиновић Љ. Инжењерска графика. I издање, 2013, страна
160 – (9 гласова)
12. Покрајац С, Дондур Н. Увод у економију. I издање, 2013, страна 196 – (12 гласова)
13. Симић Г. Вагони : конструкција и прорачун. I издање, 2013, страна 447 – (26 гласова)
14. Топић Р. Основе појава преношења и технике сушења. I издање, 2013, страна 213 – (11 гласова)
15. Цветковић А, Спалевић М. Нумеричке методе. I издање, 2013, страна 315 – (27 гласова)
Поновљена издања Машинског факултета Универзитета у Београду (редослед издања)
16. Попконстантиновић Б, Јели З, Андреј евић Р, Шиниковић Г. Конструктивна геометрија и графика :
практикум. III издање, 2013, страна 34 – (11 гласова)
17. Васиљевић Б, Бањац М. Мапа за термодинамику. V измењено и допуњено издање, 2013, страна 122 – (9
гласова)
18. Огњановић М. Машински елементи. VIII издање, 2013, страна 501 – (9 гласова)
19. Ружић Д, Чукић Р†, Дуњић М, М илованчевић М, Анђелић Н, Милошевић-Митић В. Отпорност
материјала 5, Таблице. VIII издање, 2013, страна 211 – (7 гласова)
Издања других издавача (редослед издања и азбучни редослед)
20.Симоновић В, Тадић Д, М илановић Д. Квантита тивне методе. I издање, 2013, страна 180, издавач
Завод за уџбенике, Београд – (8 гласова)
Нај већи број гласова у првом кругу добила су два наслова :
10. Лечић М. Структура и ста тис тичка својства турбулентног вихорног струјања у правој цеви. I
издање, 2013, страна 109 - (48 гласова)
15. Цветковић А, Спалевић М. Нумеричке методе. I издање, 2013, страна 315 - (27 гласова)
Другом кругу гласања приступило је 129 чланова ННВ, а резултати су следећи:
1. (10) Лечић М. Структура и статис тичка својства турбулентног вихорног струјања у правој цеви. I
издање, 2013, страна 109 - (81 глас)
2.
(15) Цветковић А, Спалевић М. Нумеричке методе. I издање, 2013, страна 315 - (43 гласа)
Неважећих листића било је 5.
3
На основу резулта та гласања чланова ННВ, Годишњу награду Машинског факултета Универзитета у
Београду у поводу дана Светог Саве, за 2013. годину, добила ј е књига :
Лечић М. Структура и ста тис тичка својства турбулентног вихорног струјања у правој цеви. I издање,
2013, страна 109
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-07/1314 ОД 26.12.2013. ГОД.
Записник са седнице ННВ број 07/1314 од 26.12.2013. године је једногласно усвојен.
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Декан је дао следеће информације:
Шеф Катедре за опште машинске конструкције, проф.др Милета Ристивојевић представио је новог колегу,
асистента Милоша Ристића. ННВ је топлим аплаузом поздравило свог новог члана.
Седница Сената Б.У. одржана је 22.01.2014. године са уобичајеним дневним редом, али и одговарајућом
дискусијом везаном за последње законско решење наше Државе око опорезивања нето примања.
Комисија за издавачку делатност поднела је Извештај о раду за период од 01.01.2013. године до 31.12.2013.
године. Овај извештај ће се разматрати у оквиру тачке 3. данашњег дневног реда.
Госпођа Јелена Лазаревић је поднела извештај о раду наше Канцеларије за стране студенте којим нас је
обавестила да с у 22.01.2014. године наш Фак ултет посетила господа из Амбасаде Либије у функцији нових
координатора за научну и образовну сарадњу.
Шеф Службе за физичко-техничку заштиту објеката М.Ф., инж. Александар Каран обавестио је да ће портирска
Служба започети леп љење паркинг налепница за 2014. годину од понедељка 27.01.2014. године код портирске
кућице у дворишту Фак ултета.
Друштво математичара Србије доделило ј е Захвалницу нашем Фак ултету за дугогодишњу сарадњу и велик у
помоћ у раду Друштва.
Продекан за наставу, проф.др Ненад Зрнић поднео је Извештај са службеног пута у Атину, Грчка где је по
позиву Европске Комисије у периоду од 16. до 19.01.2014. године учествовао на DG EAC семинару «Western
Balkans Pl atform on Education and Training Cooperation Opportunities in Erasmus+». Скуп је био организован за
представнике земаља Западног Балкана, а у циљу боље информисаности о могућностима које за те земље
пружа нови циклус програма Еразмус+.
Доц.др Слободан Поповић поднео је извештај с а службеног пута у Грац, Реп ублика Аустрија где је посетио
развојно-истраживачки центар компаније AVL GmBH.
Декан је похвалио рад комплетне Техничке с лужбе нашег Фак ултета, а везано за читав низ реконструкција
лабораторијских и канцеларијских простора.
Захваљујући ангажману проф.др Александра Јововића у оквиру међународног пројекта са Норвешком,
Фак ултет је у прилици да изванредно опреми и пусти у функ цију једну видеоконференцијску салу.
Наредног уторка одржаће се седница Савета Машинског факултета због усвајања Плана јавних набавки за
2014. годину. По усвајању овог документа Служба за јавне набавке ће покренути серије ових процедура.
Уручење награде за најбољу књигу у поводу Дана Светог Саве одржаће се 27.01.2014. године у 12,00 часова у
Свечаној сали, а потом ће бити организован пригодан коктел у Наставничком клубу.
Продекан за наставу дао је следеће информације:
Отворен је нов циклус програма Еразмус + који почиње ове године и завршава се 2020. године. Србија на
жалост у овом циклусу неће бити такозвана програмска земља, већ само земља партнер. Еразмус+ ће
објединити све претходне пројекте у области размене студената и наставника, унапређивања студијских
програма и структурних реформи у Високом школству као што су на пример били Еразмус мундус и Темпус.
У складу са захтевом М инистра просвете Машински факултет констатује да се од почетка примене болоњског
процеса сваке календарске године (школске године) реализује минимум 6 испитних рокова.
Завршен је упис на Докторске студије и свих 10 буџетских места је попуњено.
Продекан за финансије дао је следеће информације:
Као помоћ Декану који је морао да нап усти с едницу Сената Б.У. присуствовао сам току целе седнице. Т ом
приликом је донето више одлука, а неке од њих су: усвојен је рок за пријаву докторске дисертације (за студенте
који су магистрирали) и то је 30.09.2015. године, а за одбрану до 30.09.2016. године, затим, донета је одлука
да Универзитет може да има 8 професора емеритуса – 2 по групацији, а рок за пријављивање кандидата за
4
избор је 28.02.2014. године (наглашавам, ми као фак ултети техничких групација можемо дати предлоге за два
професора емеритуса).
Финансијска средства за пројекте још увек нису уплаћена.
Ауторски хонорари могу да се предају у понедељак 27.01.2014. године.
Што с е тиче нових елемената појачане финансијске дисциплине, замолио је чланове ННВ да воде рачуна о
државним правилима која постоје, а детаљније о свим овим питањима ННВ ће бити упознато на следећој
седници. По овим питањима неке ствари нису у п отпуности јасне по новом Закону министра Крстића па ћемо
стрп љиво сачекати доп унска тумачења. О овој теми дискутовали су: Декан и проф.др Дејан Радојчић.
Продекан за НИД дао је следеће информације:
Аустријско министарство за науку и истраживање и Институт за дунавску регију и централну Европу додељују
по први пут „Danubius Young Scientist Award“. Пријаве се могу поднети искључиво у електорнском формату до
05.02.2014. године на адресу [email protected] . Детаљније информације се налазе на сајту Универзитета у
Београду.
Обавештавају с е руководиоци лабораторија који с у добили опрему по основу IPA HETIP пројекта да доставе
комплетан списак добијене опреме. Табела коју је потребно попунити доставиће се путем мејла са адресе
pronid.
Стигле с у молбе за техничка решења и за именовања рецензената. Молбе с у поднели: проф.др Франц Коси
(два захтева), проф.др Драган Марковић (један захтев), проф.др Петар Петровић (три захтева).
Проф.др Милорад Моток је поднео захтев за к онк урисање код МПНТР у циљу доделе средстава за учешће на
међународној конференцији.
Проф.др Бошко Рашуо је као уредник нашег часописа FME Transactions, обавестио чланове ННВ да ће крајем
јануара изаћи часопис број један у 2014. години, а следећи број 2. крајем марта, a до краја јуна ће изаћи
септембарски број. Већ имамо DOJ број за наш час опис и самим тим ће сви радови од ове године бити са ДОЈ
бројем. За први септембар ове године је заказан почетак евалуације за улазак на SCI листу.
Добијена је информација од проф.др Бојана Бабића да је од с тране Привредне коморе Београда расписан
конк урс за избор најбољих Мастер и Докторских радова.
Продекан за организацију није имао информације.
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА
Декан је обавестио чланове ННВ да је Комисија за издавачку делатност поднела извештај о раду за период о
01.01. до 31.12.2013. године. Како по овом питању није било дискусије, ННВ је једногласно усвојило овај
Изве штај.
- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊ А
4.1. Расписивање конкурса (сагласност ННВ) и именовање Комисије за подношење извештаја по конкурсу
(сагласност ИВ)
Нема материјала.
4.2. Обавештење о Извештају Комисије по конкурсу и Предлогу за избор (ННВ) (материјал се ставља 30
дана на увид у библиотеци и на сајту факулте та)
4.2.1. Конкурс за избор: једног доцента или ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним
радним временом за ужу научну област Ваздухопловство.
Предложени кандидат: др Мирко Динуловић, дипл.инж.маш., доцент за звање ванредног професора.
Комисија за подношење извештаја: др Бошко Рашуо, ред.проф., др Слободан Ступар, ред.проф. и
др Слободан Гвозденовић, ред.проф. Саобраћајног факултета у Београду.
4.2.2. Конкурс за избор: ј едног асистента на одређено време од 3 године с а пуним радним временом за ужу
научну област Механика.
Предложени кандидат: Петар Мандић, дипл.инж. маш., студент Д окторских студиј а за звање асистента.
5
Комисија за подношење извештаја: др Михаило Лазаревић, ред.проф., др Наташа Тришовић, ванр.проф., др
Зоран Митровић, ред.проф. и др Јосиф Вуковић, ред.проф. М.Ф. у пензији.
4.2.3. Конкурс за избор: ј едног асистента на одређено време од 3 године с а пуним радним временом за ужу
научну област Механика.
Предложени кандидат: Бој ан Јеремић, дипл.инж. маш. - мас тер, студент Докторских студиј а за звање
асистента.
Комисија за подношење извештаја: др Александар Обрадовић, ред.проф., др Оливера Јеремић, ванр.проф. и
др Јосиф Вуковић, ред.проф. М.Ф. у пензији.
4.2.4. Конкурс за избор: ј едног асистента на одређено време од 3 године с а пуним радним временом за ужу
научну област Теорија механизама и ма шина и Инжењерско цртање са нацртном
геоме тријом.
Предложени кандидат: Миша Стој ићевић, дипл.инж. маш., студент Докторских студиј а за звање асистента.
Комисија за подношење извештаја: др Миодраг Стоименов, ред.проф., др Љубомир Миладиновић, ред.проф. и
др Стеван Станковски, ред.проф., ФТН Нови Сад.
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
4.3.1. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним
временом или редовног професора на неодређено време са пуним радним
временом за ужу научну област Шинска возила.
Предложени кандидат: др Горан Симић, дипл.инж.маш., ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за подношење извештаја: др Војкан Лучанин, ред.проф., др Милосав Огњановић, ред.проф, др Зоран
Петковић, ред.проф. М.Ф. у пензији, др Милан Марковић, ред.проф.
Саобраћајни факултет Београд и др Радоје Лишанин, ред.проф. М.Ф.
у пензији.
Резултат гласања: Потребан кворум 49, а гласало је 67. Потребно гласова «за» 37, а гласало је: за-67,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог за избор др Горана Симића у звање редовног професора.
4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)
Нема материјала.
4.3.б. Усвајање извештаја за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзите та у Београду (ИВ)
Нема материјала.
4.3.в. Гласање о избору у звање сарадника (ИВ)
4.3.в.1. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Процесна техника.
Предложени кандидат: Марко Обрадовић, дипл.инж.маш., асистент за звање асистента.
Комисија за подношење извештаја: др Мирослав Станојевић, ред.проф., др Дејан Радић, ванр.проф. и
др Драгана Животић, доцент, РГФ Београд.
Резултат гласања: Потребан кворум 133, а гласало је 189. Потребно гласова «за» 101, а гласало је: за-189,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Марка Обрадовића у звање асистента.
4.3.в.2. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Пољопривредно машинство.
Предложени кандидат: Вој ислав Симоновић, дипл.инж.маш., асистент за звање асистента.
Комисија за подношење извештаја: др Драган Марковић, ред.проф., др Никола Младеновић, ред.проф.
и др Милан Вељић, ред.проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: Потребан кворум 133, а гласало је 189. Потребно гласова «за» 101, а гласало је: за-189,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Вој ислава Симоновића у звање асистента.
4.3.в.4. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Пољопривредно машинство.
Предложени кандидат: Ивана Марковић, дипл.инж.маш., студент Докторских студиј а за звање асистента.
6
Комисија за подношење извештаја: др Драган Марковић, ред.проф., др Никола Младеновић, ред.проф.
и др Душан Радивојевић, ред.проф . Пољоп ривредни фак ултет Београд.
Резултат гласања: Потребан кворум 133, а гласало је 189. Потребно гласова «за» 101, а гласало је: за-189,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Ивану Марковић у звање асистента.
4.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука Универзитета у
Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)
На основу одлуке Већа научних области техничких наука од 20.01.2014. године, др Ненад Митровић изабран
је у звање доцента.
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре)
Нема материјала.
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других Факултета (именовање
комисије)
Кандидат: др Драгомир Ста менковић, дипл.инж.маш., асистент за звање доцента за ужу научн у област:
Машинство – група предме та биомедицинско инжењерство на Факултету за Специјалну
едукацију и рехабилитацију у Београду.
Предлог састава Комисије: др Лидија Матија, ванр.проф., др Драгутин Дебељковић, ред.проф. и др Ђуро
Коруга, ред.проф. М.Ф. у пензији.
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других Факултета (извештај
комисије)
4.6.1. Кандидат: др Драгомир Стаменковић, дипл.инж.маш., асистент за избор у звање доцента
на Факултету за Специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду за ужу научну област:
Машинство – група предмета биомед ицинско инжењерство.
Комисија: др Лидија Матија, ванр.проф., др Драгутин Дебељковић, ред.проф. и др Ђуро Коруга, ред.проф. М.Ф.
у пензији.
Предлог ј е да се дај е позитивно мишљење на реферат о избору.
тачка 4.а ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА
4.а.1 Захтеви за избор у научно звање и именовање комисија
4.а.1.а Подносилац захтева: др Драган Комаров, дипл.инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник.
Предлог о именовању комисије у саставу: проф.др Слободан Ступар, проф.др Александар Симоновић и
проф.др Слободан Гвозденовић, Саобраћајни факултет.
4.а.1.б Подносилац захтева: др Драгољуб Бекрић, дипл.инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник.
Предлог о именовању комисије у саставу: проф.др Часлав Митровић, проф.др Небојша Петровић и
проф.др Славиша Путић, Технолошко-металуршки факултет.
4.а.2 Усвајање извештаја за избор у научно звање које су доставиле комисије и објављивање у дневном
листу “Политика” и на сајту Факулте та на увид јавности
Нема материјала.
4.а.3. Усвајање извештаја комисија за избор кандидата у научно звање на које није било примедби по
објављивању у дневном листу “Политика” и достављање Министарству просвете и науке
4.а.3. Гласање о изборима у научна звања (ИВ)
4.а.3.а Кандидат: др Биљана Грујић, дипл.инж. ме тал., научни сарадник, поново се бира у научно звање
научни сарадник (Политика од 16.12.2013.)
Комисија: проф.др Aлександар Седмак, проф.др Ташко Манески, и проф.др Марко Ракин,
Технолошко-металуршки фак ултет.
Резултат гласања: Потребан кворум 103, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 78, а гласало је: за-144,
против-0, уздржаних-0.
7
Изборно веће МФ изабрало је др Биљану Груј ић у звање научног сарадника.
4.а.3.б Кандидат: др Светислав М арковић, дипл.инж. маш., бира се у научно звање научни сарадник
(Политика од 16.12.2013.)
Комисија: проф.др Aлександар Маринковић, проф.др Татјана Лазовић, и доц.др Љубица Миловић,
Технолошко-металуршки фак ултет.
Резултат гласања: Потребан кворум 103, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 78, а гласало је: за-144,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је др Светислава Марковића у звање научног сарадника.
тачка. 4.б ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊ А
4.б.1 Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање комисија
4.б.1.а Подносилац захтева: Небој ша Матић, дипл.инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник.
Предлог о именовању комисије у саставу: проф.др Радивоје Митровић, доц.др Зоран Стаменић и
др Ивана Атанасовска, научни сарадник, Институт “Кирило Савић”.
4.б.1.б Подносилац захтева: Наташа Солдат, дипл.инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник.
Предлог о именовању комисије у саставу: проф.др Радивоје Митровић, доц.др Зоран Стаменић и
др Ивана Атанасовска, научни сарадник, Институт “Кирило Савић”.
4.б.1.в Подносилац захтева: Ива Гуранов, дипл.инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник.
Предлог о именовању комисије у саставу: проф.др Милан Лечић, доц.др Александар Ћоћић и
др Светислав Чантрак, ред.проф. у пензији.
4.б.1.г Подносилац захтева: Емина Џиндо, дипл.инж.маш., истраживач сарадник
Захтев поднет за поновни избор у звање: истраживач сарадник.
Предлог о именовању комисије у саставу: проф.др Александар Седмак, проф.др Милош Бањац и
проф.др Милорад Зрилић, Технолошко-металуршки фак ултет.
тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
5.1. Обавештење о Пријави кандидата
5.1.1. Кандидат: Никола Мирков, дипл.инж. маш.
Радни наслов: Нумеричка симулација турбулентних струјања над реалним комплексним теренима
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата: проф.др Бошко Рашуо.
Комисија предложена од стране потенцијалног ментора:
проф.др Бошко Рашуо, проф.др Александар Бенгин,
доц.др Мирко Динуловић, др Вукман Бакић, виши научни
сарадник ИНН Винча и др Жарко Стевановић, научни
саветник, ИНН Винча.
(Материјал се прослеђује Колегијуму наставника Катедре за ваздухопловство).
5.1.а. Пријава теме докторске дисертације, именовање ментора и именовање Комисије за подношење
Извештаја о прихватању теме докторске дисертације (предлог Колегијума наставника Катедре у
року од максимално 14 дана)
Нема материјала.
5.2. Усвајање Извештаја о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,
одобравање теме и именовање ментора
5.2.1. Кандидат: Јелена Сворцан, дипл.инж. маш.
Радни наслов: Методологија интегралне анализе и оптимизације аеродинамичких површина ваздухопловних
конструкција
8
Комисија: проф.др Слободан Ступар, проф.др Александар Симоновић и проф.др Слободан Гвозденовић,
Саобраћајни факултет Београд.
Предлог: ментор проф.др Слободан Ступар.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзите та у Београду на
научну заснованост теме и именовање ментора
5.3.1. мр Андриј а Вуј ичић, дипл.инж. маш. «Еколошки ефекти фаза животног циклуса лучке-контејнерске
механизације», ментор: проф. др Ненад Зрнић.
5.3.2. Срђан Булатовић, дипл.инж. маш. «Еласто-пластично понашање завареног споја од нисколегираног
челика повишене чврстоће у условима нискоцикличног замора», ментор: проф. др Александар Седмак,
коментор доц.др Љубица Миловић, ТМФ Београд.
5.3.3. Ali Karkara A. Diryag, M.Sc., «Machine learning in intelligent robotic system (Машинско учење
интелигентног роботског система)», ментор: проф. др Зоран Миљковић.
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
5.4.1. Кандидат: мр Милош Павић, дипл.ин ж. маш.
Нас лов: Нови алгоритми вођења ракете земља-ваздух средњег домета
Ментор: проф.др Слободан Јарамаз уместо преминулог проф.др Ђорђа Благојевића.
Резултат гласања : Једногласно усвојено.
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације
Нема материјала.
5.6. Обавештење о завршетку дисертације и усвајање предлога за Комисију за оцену и одбрану
5.6.1. Кандидат: мр Милијана Паприка, дипл.инж.маш.
Нас лов: Термомеханички процеси при примарној фрагментацији у флуидизованом слоју
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за термомеханику.
Предлог Комисије: проф.др Мирко Коматина, проф.др Милош Бањац, проф.др Драгослава Стојиљковић, др
Драгољуб Дакић, научни саветник И.Ц. М.Ф. Београд и др Стеван Немода, виши научни
саветник, ИНН Винча.
Резултат гласања : Једногласно усвојено.
5.7. Усвајање Извештаја Комисије за оцену и одбрану (материјал 30 дана на увид у библиотеци)
5.7.1. Кандидат: Mr Abdala S. Ahmed Taw engi, dipl.ing.
Нас лов: Одређивање заварљивости нисколегираних челика повишене чврстоће применом Т агучијеве методе
планирања експеримента
Evaluation of High Strength Low-Alloyed Steel Weldability by Using Taguchi Method for Design of
Experiment
Комисија: проф.др Александар Седмак, ментор, проф.др Радица Прокић-Цветковић, проф.др Видосав
Мајсторовић, доц.др Љубица Миловић, ТМФ Београд и др Снежана Кирин, научни сарадник И.Ц.
М.Ф. Београд.
Резултат гласања : Једногласно усвојено.
5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзите та у Београду на
Извештај о урађеној докторској дистертацији и заказивање јавне одбране
5.8.1. mr Abdasalam Mohamed Madi Eramah, dipl.ing., „Утицај параметара фрикционог заваривања мешањем
на отпорност на лом завареног споја легуре Al 5083 (Friction stir welding parameters influencing the fracture
resistance of an Al 5083 alloy welded joint)“, ментор: проф.др Aлександар Седмак.
5.8.2. mr Tarek Kh. S. Aburuga, dipl.ing., „Температурска поља и заостали напони у завареним спојевима
челика повишене чврстоће (Temperature fields and residual stresse s in welded joints of high-strength steel)“,
ментор: проф.др Зоран Радаковић.
5.8.3. мр Сања Миливој евић (Прица), дипл.инж. маш., „Нумеричка симулација простирања температурских
9
таласа при струјању носиоца топлоте у сложеним цевним мрежама“, ментор: проф.др Владимир
Стевановић.
5.8.4. мр Бранко Кокотовић, дипл.ин ж. маш., „Обрада глодањем у виртуелном обрадном систему“, ментор:
проф.др Милош Главоњић.
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
5.9.1. Кандидат: мр Драгољуб Бекрић, дипл.инж.маш.
Нас лов: Карактеризација оштећења унутрашње структуре композитних лопатица ветроенергетских система на
нано нивоу
Датум одбране: 27.12.2013. године
Комисија: проф.др Часлав Митровић, ментор, проф.др Слободан Ступар, проф.др Небојша Петровић, проф.др
Александар Бенгин и др Ђуро Коруга, ред.проф. М.Ф. у пензији.
5.9.2. Кандидат: mr Hasan Mehdi Nagiar, dipl.ing.
Нас лов:
Напонска анализа угаоних заварених спојева носача конструк ција савременим нумеричкоексперименталним приступом
Stress analisys of corner welded joints structure by modern numerical-experimental approach
Датум одбране: 13.01.2014. године
Комисија: проф.др Ташко Манески, ментор, проф.др Весна Милошевић-Митић, проф.др Александар Седмак,
проф.др Драган Игњатовић, РГФ Београд и проф.др Ненад Губељак , Универзитет у Марибору,
Словенија.
5.9.3. Кандидат: Ивана Тодић, дипл.инж.маш.
Нас лов: Оптимално вођење у условима великих поремећаја и ограничених перформанси лета ракете
Датум одбране: 15.01.2014. године
Комисија: проф.др Слободан Јарамаз, ментор, проф.др Дејан Мицковић, др Бранислав Јојић, ред.проф. М.Ф. у
пензији, п роф.др Драган Лазић и др Дарко Васиљевић, виши научни сарадник, Институт за физику
Београд.
- тачка 6. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СП ЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ
6.1. Одобравање теме, именовање ментора и предлог Комисије за оцену и одбрану
6.1.1. Кандидат: Миладин Димитријевић, дипл.инж.маш.
Радни наслов магистарске тезе: Енергетска оптимизација пнеуматског система уређаја за паковање кугличних
лежајева на бази термичког третмана PVC фолије
Ментор предложен од Катедре за теорију механизама и машина: проф.др Љубомир Миладиновић
Предлог Комисијe: проф.др Миодраг Стоименов, проф.др Драган Петровић, проф.др Љубомир Миладиновић,
проф.др Зоран Петковић, ред.проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања : Једногласно усвојено.
Предлог Комисиј е за оцену и одбрану (мен тор и те ма су раниј е одобрени):
Нема материјала.
6.2. Усвајање Извештаја комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
6.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова
Нема материјала.
6.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Нема материјала.
- тачка 7. ПРИЗ НАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПР АВА
7.1. Предлог Комисије за признавање страних високошколских исправа
Нема материјала.
10
7.2. Усвајање Извештаја комисије за признавање страних високошколских исправа
Нема материјала.
- тачка 8. АКТУЕЛНА ПИТАЊ А И РАЗНО
АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА ЗА РАД НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
(у складу са Правилником о давању с агланости за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у
другој високошколској установи)
Настава
1. Младен Лисинац, студент Докторских студија, ангажовање ради извођења вежби из предмета
Машински елементи 2 (4. семестар ОАС) у летњем семестру, у школској 2013/2014. години на
Машинском факултету у Београду.
2. Ана Трмчић, студен т Докторских студиј а, ангажовање ради извођења вежби из предмета Машински
елементи 2 (4. семестар ОАС) у летњем семестру, у школској 2013/2014. години на Машинском
факултету у Београду.
Комисиј е
1. проф.др Миодраг Спалевић, ангажовање за члана Комисије за одбрану докторске дисертације
под називом „Методи линијског претраживања са променљивом величином узорка“ кандидата
Крклец Јеринкић Наташе на Департману за математик у Природно-математичког факултета
Универзитета у Новом Саду.
2. проф.др Александар Јововић, ангажовање за члана Комисије за писање извештаја у поступку
избора наставника у звање доцента за ужу научну област Топлотна техника и заштита животне
средине на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.
3. проф.др Милосав Огњановић, ангажовање за члана Комисије за писање извештаја у поступку
избора сарадника у звање асистента за ужу научну област Машински елементи и конструисање на
Фак ултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.
4. проф.др Владимир Стевановић, ангажовање за члана Комисије за оцену научне заснованости
теме докторске дисертације под називом „Истраживање термичких и хидрауличких услова на
грејној површини при кључању и кризи размене топлоте“ кандидата Андријане Стојановић на
Машинском фак ултету Универзитета у Нишу.
5. проф.др Бојан Бабић, ангажовање за члана Комисије за писање извештаја за избор једног
асистента за ужу научну област Машине алатке, флексибилни технолошки системи и
аутоматизација поступака пројектовања на Факултету техничких наука у Новом Саду.
6. проф.др Бранислав Ракићевић, ангажовање за члана Комисије за писање извештаја о
пријављеним кандидатима на конк урс за избор једног наставника у звање доцента за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Моторна возила и заснивање радног односа са пуним радним
временом на одређено време од 5 година на Факултету техничких наука у Новом Саду.
7. доц.др Иван Благој евић, ангажовање за члана Комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима на конкурс за избор једног наставника у звање доцента за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Моторна возила и заснивање радног односа са пуним радним временом на
одређено време од 5 година на Фак ултету техничких наука у Новом Саду.
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета завршена је у 13,27 часова.
РЕФЕРЕНТ
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Данијела Фатић
ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
проф. д р Милорад Милованч евић
11
12
Download

1 ЗАПИСНИК са седнице ННВ-08/1314