РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ДЕКАНУ
Изборном већу Медицинског факултета
ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА ЗА
УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ РАДИОЛОГИЈА
2013.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДЕКАНУ ПРОФ. ДР СТЕВАНУ ИЛИЋУ
Изборном већу Медицинског факултета
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
На основу члана 65, Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), члана 43, став 1,
тачка 3, Статута Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу бр. 4/06), и члана 4 Правилника о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у
Нишу бр. 2/08), Научно-стручно веће за медицинске науке, на седници одржаној 07.03.2013. године, донело је
одлуку НСВ. Бр. 8/19-01-001/13-031, о образовању Комисије за припрему извештаја за избор једног
ванредног професора за ужу научну област Радиологија, по конкурсу објављеном у дневном листу "Народне
новине", од 05.12.2012. године, у следећем саставу:
1. Πроф. др Петар Бошњаковић, професор Радилогије на Медицинском факултету у Нишу, председник,
2. Проф. др Слободан Илић, професор Нуклеарне медицине на Медицинском факултету у Нишу, члан
3. Проф. др Сања Стојановић, професор Радиологије на Медицинском факултету у Новом Саду, члан.
На расписани конкурс пријавио се један кандидат, др сц. мед. Зоран Радовановић, досадашњи доцент
на предмету Радиологија Медицинског факултета Универзитета у Нишу.
После анализиране приложене потпуне документације, предвиђене конкурсом, као и на основу личног
познавања кандидата, комисија у поменутом саставу подноси извештај, који садржи биографске податке
кандидата, преглед и мишљење о његовом досадашњем научном, стручном и педагошком раду, мишљење о
испуњености услова за избор и предлог за избор кандидата у одговарајуће звање.
1. ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
1.1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Кандидат доц. др Зоран Радовановић је рођен 08.06.1970. године у Нишу. Ожењен је. Отац двоје деце.
Живи у Нишу, Илије Бирчанина 49.
1.2. ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ
Основну школу ''Вожд Карађорђе'' завршио је у Нишу са одличним успехом. Прве две године средње
школе (Гимназија ''Стеван Сремац'', као и друге две године (Медицинска школа ''др. Миленко Хадџић'')
завршио је у Нишу са одличним успехом.
Медицински факултет у Нишу је уписао школске 1989/90. године, а дипломирао је 1995 године са
просечном оценом 9,13.
Магистарски рад под називом ''Компјутеризована томографија у дијагностици обољења предњих
параназалних шупљина'' одбранио је 2002. године.
Специјалистички испит из Радиологије положио 2003. године, одличном оценом.
Докторску дисертацију из научне области Медицина (ужа научна област Радиологија) под насловом:
''Компјутеризована томографија у дијагностици обољења висцералног кранијума'' одбранио је 2005. године на
Медицинском факултету у Нишу и стекао научни степен доктора медицинских наука. Кандидат течно говори
енглески и служи се немачким језиком.
1.3. ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА
Током студија је активно био укључен у научно истраживачки рад па је тако учествовао на више
конгреса студената медицине у земљи и иностранству.
2 После завршеног факултета обавио је обавезни лекарски стаж у Нишу, а пред стручном комисијом у
Министарству здравља у Београду 1996. године положио је стручни испит одличним успехом.
На Институту за радиологију Клиничког центра у Нишу ради од 1996.
Од 1998. године ради на Медицинском факултету у Нишу као асистент приправник, па је биран у звање
асистента, а од 01.06.2008. године као наставник на предмету Радиологија Медицинског факултета Унивезитета
у Нишу на смеровима: медицина, стоматологија и струковне студије. Кандидат доц др Зоран Радовановић од
2010. године ради као доцент на Медицинском факултету Универзитета у Бања Луци, Република Српска.
Од почетка специјализације до данас био је на усавршавањима за рад на компјутеризованој
томографији и магнетној резонанци у еминентним центрима у земљи и иностранству, од који је важно истаћи
усавршавање у трајању од два месеца у САД на радиолошким одељењима Универзитетских болница у Сан
Антонију и Сан Дујегу 1998. године. Као стипендиста Владе Француске усавршавао се месец дана у највећем
онколошком центру у Лиону.
Био је начелник Одељења за Компјутеризовану томографију Института за Радиологију Клиничког
центра у Нишу, као и Заменик директора Клиничког центра до краја септембра 2012. године.
Одлуком Владе Републике Србије од 29.12.2012 именован на функцију Генералног директора
Клиничког центра Ниш.
Одржао је више предавања на Конгресима националног и интернационалног значаја. На матичном
факултету одржао је више предавања у оквиру Континуиране медицинске едукације Медицинског факултета у
Нишу.
Члан је уређивачког одбора часописа Аcta Medica Mediane.
Од 2011. године је секретар Секције за радиологију Српског лекарског Друштва.
Објавио је бројне научне, стручне и ревијалне радове самостално или у тиму са наставницима и
сарадницима предмета Радиологија, али и других предмета на Медицинском факултету. Ментор је бројних
студентских радова за конгресе и дипломских радова. Кандидат доц. др Зоран Радовановић је пуноправни члан
Европског удружења за радиологију (ESR), Удружења радиолога Србије и Удружења Неурорадиолога Србије.
2. ПРЕГЛЕД О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ, СТРУЧНОМ И ПЕДАГОШКОМ РАДУ
2.1. РАДОВИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
М 20 РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
Пре последње г избо ра
1.
Milisavljevic D, Stankovic M, Milisavljevic LJ, Radovanovic Z.Deep Neck Infection.4th European Congres
of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Berlin,15-18. maj 2000. Monduzzi Editore S.p.AMedimond Inc, A 513/C/00562. (M33)
2.
Babić R, Milatović S, Radovanović Z, Babić D, Stojanović J, Ilić G, Jelenković A, Krstić M, Mitić S.
Neželjene reakcije na jodno kotrastno sredstvo pri urografiji-sudskomedicinski značaj. Medicina forensis 2000;
7: 37-45. (M52)
3.
Babić R, Petković V, Radovanović Z, Milatović S, Babić R R, Đorđević V, Mitrović D, Mitov S. Izgled
pijelokaliksnog sistema pri urografiji kod izvesnih oboljenja urotrakta. RAS 1999; 8 (2): 217-225. (M52)
4.
Babić R, Babić R.R, Milatović S, Radovanović Z, Mrvić M, Đorđević V, Jelenković A, Babić D, Mitrović D,
Petković V. Incidenca I vrste neželjenih reakcija na jodno kontrastno sredstvo pri urografiji. RAS 2000; 9 (2):
91-98. (M52)
5.
Babić R, Govedarević N, Mitrović D, Milatović S, Živić S, Radovanović Z, Petković V. Hemofilijarendgenska slika kostno-zglobne manifestacije. RAS 2001; 102: 109-112. (M52)
6.
Babić R, Babić M.R, Živić S, Radovanović Z, Jovčić S. Wilms-ov tumor-rendgenološko klinički aspekti. Acta
Medica Medianae 1999;4:37-47. (M52)
3 7.
Stanković-Babić G, Babić R, Govedarević N, Živić S, Stanojević M, Zlatanović G, Radovanović Z, Milatović
S, Petković V, Mitrović D. Morbus Sturge-Weber-Krabbe. Rudimentirana forma. Acta Medica Medianae
2000;4:61-71. (M52)
8.
Babić R, Mrvić M, Radovanović Z, Babić D, Marković S, Lekić V. Terapija anafilaktoidnih reakcija na jodno
kontrastno sredstvo pri urografiji. Acta Medica Medianae 2000;3:61-71. (M52)
9.
Babić R, Mitrović D, Radovanović Z, Đorđević V, Mitić B. Dijagnozne mogućnosti nativnog rendgenograma
urotrakta u rendgendijagnostici patoloških stanja i oboljenja urosistema. Acta Medica Medianae 2000;5:53-62.
(M52)
10.
Babić R, Radovanović Z, Mitrović D, Selimović B, Babić D, Petković V. Hidatidoza-raznolikost rendgenske
slike. Acta Medica Medianae 2000;6:61-70. (M52)
11.
Radovanović LZ, Katić VV, Nagorni VA, Živković VV, Stanković DT, Trenkić SM.Clinical diagnostic
problems associated with cecal ameboma. Case report and review of the literature.Pathology, Research and
Practice 2007; 203: 823-825. (M23)
12.
Dragan J.Milic, Sasa S. Zivic, Zoran D. Perisic, Dragan S. Mihajlovic, Nebojsa S. Ignjatovic, Zoran L.
Radovanović. Coiling of the Right External Iliac Artery with Atherosclerotic Plaque as a Cause of Ishemic
Ulcer on the Toe: Report of a Case. Surgery Today 2007; 37 (12):1090-1092. (M23)
13.
Šaranac Lj, Stamenković H, Radovanović Z, Kostić G, Bjelaković B.Microprolactinema: an unusaual cause of
growth hormone deficiency in a prepubertal obese boy. Int J Dis Human Dev 2005; (2):147-149. (M24)
14.
Babić R, Radovanović Z, Zivic M, Stankovic G. Prilog poznavanju rendgenoloske slike patoloskih stanja i
oboljenja paranazalnih šupljina. Acta Medica Medianae 2006; 45(3):29-33. (M52)
15.
Rančić D, Živić M, Ilić I, Katić V, Radovanović Z. Clinical, histological and imunohistochemical features of
ceruminous adenoma. Archive of Oncology 2007 15(3-4), pp. 89-90 (М52)
После
1.
послед њег избора
Golubović Ivan, Vukašinović Zoran, Stoiljković Predrag, Golubović Zoran, Stoiljković Danilo, Radovanović
Zoran, Ilić Nenad, Najman Stevo, Višnjić Aleksandar, Arsic Stojanka, Todorović Momčilo. Lečenje
pseudoartroze pokolinice nakon strelnog ranjavanja i spoljašnje skeletne fiksacije – prikaz bolesnika. Srp Arh
Celok Lek 2012; 140 (7-8): 515-520. IF: 0.190 (M23)
Стрелни преломи потколенице пројектилом велике почетне брзине убрајају се у најтеже повреде
потколеног сегмента. Лечење ових прелома праћено је разним компликацијама, као што су успорено
зарастање, зарастање прелома у лошој позицији, незарастање и инфекција коштаног ткива. У раду је
приказане мушкарац стар 25 година с преломом леве потколенице, чије је лечење започето након
стрелног рањавања пројектилом велике почетне брзине примарном обрадом ране и спољашњом
скелетном фиксацијом.
2.
Sokolovic Dušan, Djordjevic B, Kocic Gordana, Babovic P, Ristic G, Stanojkovic Z, Sokolovic DM, Veljkovic
A, Jankovic A, Radovanovic Z. The effect of melatonin on body mass and behaviour of rats during an
exposure to microwave radiation from mobile phone. Bratisl Lek Listy 2012; 113(5):265-9. IF: 0.403 (M23)
Микроталасно зрачење (МЗ) произведено бежичним телекомуникацијама и електричним уређајима
који се користе у домаћинству или у здравственим установама могу изазвати разне поремећаје у
људском организму. С друге стране, мелатонин је моћан антиоксиданс, имуностимулатор и
неуромодулатор. Циљ овог истраживања био је утврдити променe телесне масе и понашање пацова
након хроничне изложености микроталасном зрачењу, као и да се утврде ефекти мелатонина на телесну
масу и понашање озрачених пацова.
3.
Tufegdzic I, Radovanovic Z, Jovic J, Jancic S. Quantitative evaluation of stromal myofibroblasts and their
significance for the metastatic capacity of colorectal carcinoma. Journal Of BUON 2012;17(1):85-91. IF: 0.607
(M23)
За квантифицирање миофибробласта у строми тумора дебелог карцинома помоћу имунобојења са анти
глатким мишићима актин (СМА) као маркер за миофибробласте. Истраживање је проведено на 46
хируршки оперисаних примарних аденокарцинома дебелог црева из архиве Центра за патологију и
судску медицину Војно-медицинске академије у Београду, од 2008-2010.
4 4.
Slavisa Jancic, Misko Zivic, Zoran Radovanovic, Biljana Milicic, Natasa Djindjic, Boris Djindjic, Snezana
Jancic. T4 Glottic carcinoma: oncological results and Survivalrate. HealthMED 2011; 5(6):1737-1743. IF:
0.435 (M23)
Најбољи правац деловања у случају Т4 карцинома глотиса је изабран за сваки појединачни случај. Циљ
овог истраживања био је проценити могуће прогностичке факторе и утицај постоперативне и радикалне
радиотерапије на стопу преживљавања оболелих од Т4 карцинома глотиса и анализирати
најприкладније конзервативно лечење ових болесника.
5.
Zoran Golubović, Zoran Vukašinović, Vojkan Stanić, Saša Stojanović, Predrag Stojiljković, Danilo
Stojiljković, Ivan Golubović, Ivan Micić, Zoran Radovanović, Igor Kostić, Aleksandar Višnjić, Stevo
Najman. Spoljašnja skeletna fiksacija ramenog zgloba nakon strelnog ranjavanja s potpunim uništenjem glave
humerusa-prikaz slučaja. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2011; 139 (5-6): 370-375. IF: 0.190 (M23)
Стрелне пенетрантне повреде раменог зглоба с уништењем главе хумеруса су веома тешке повреде
коштано-зглобног система човека. Приказ болесника. Мушкарац стар 74 године повређен је рањавањем
ловачком пушком у пределу левог раменог зглоба. Груб неуроциркулаторни налаз при пријему био је
нормалан. Након краткотрајне реанимације и рендгенографије грудног коша и левог рамена, обављене
су примарна хируршка обрада ране у општој ендотрахеалној анестезији и стабилизација раменог зглоба
спољашњим скелетним фиксатором према Митковићу с конвергентном оријентацијом клинова.
6.
Jasmina V. Gligorijević, Ljubinka V. Veličković, Snežana A. Jančić, Zoran Radovanović, Miljan S. Krstić,
Vuka V. Katić. Bazalnoćelijski karcinom prostate sa neuroendokrinom diferencijacijom. Vojnosanitet Pregl
2011; 68(6): 515-518. IF: 0.179 (M23)
Пролиферација базалних ћелија жлезда простате показује морфолошки континуум од хиперплазије до
карцинома базалних ћелија. Приказали смо клиничке одлике, морфолошки спектар, базалноћелијску
пролиферацију, неуроендокрину диференцијацију и хистогенезу карцинома базалних ћелија жлезда
простате. Приказ болесника. Пресеци парафинских блокова ткива простате бојени су методом
хематоксилин/еозин (ХЕ), алциан блуе (АБ) - Периодиц ацид Сцхифф (ПАС) при pH 2,5 и авианбиотин цомплеx (АБЦ). Употребљена су моноклонска антитела усмерена према цитокератину (34βE12)
која селективно боје базалне ћелије, простата специфични антиген (ПСА), хромогранин А, неуронспецифична енолаза (НСЕ), синаптофизин и ЦД56.
7.
Milisavljevic D, Stankovic M, Tasic-Dimov D, Radovanović Z, Stankovic P. Stridor as initial clinical
presentation of tracheal chondroma. Acta Otorrinolaringol Esp 2011; 62(2): 164-6. (M24)
Хондроми су бенигни тумори хрскавице који су ретки у подручју главе и врата. Само неколико
случајева хондрома забележени су у душнику. Приказујемо 70-годишњег пацијента који је представљен
клинички са тешком диспнејом захтевајући хитну трахеотомију. Овални, експанзивни, фино оивичен
трахеални тумор је био јасно видљив на магнетској резонанцији.
8.
Dragan Veselinović, Dragan Krasić, Ivan Stefanović, Aleksandar Veselinović, Zoran Radovanović,
Aleksandar Kostić, Marija Cvetanović. Dermoidne i epidermoidne ciste orbite – prikaz bolesnika. Srpski arhiv
za celokupno lekarstvo 2010; 138 (11-12): 755-759. IF: 0.194 (M23)
Дермоидне и епидермоидне цисте орбите припадају хористомима, туморима који потичу од аберантног
примордијалног ткива. Клинички се испољавају као цистичне покретљиве формације најчешће
локализоване у горњем темпоралном квадранту орбите. Описују се као површне и дубоке формације с
најчешће спорим, интермитентним растом. Посебан дијагностички и терапијски проблем може настати
код спонтане или трауматске руптуре цисте, када се јављају изражени знаци запаљења са сликом
целулитиса орбите.
9.
Buric N, Jovanovic G, Radovanovic Z, Buric M, Tijanic M. Radiographic enlargement of mandibular canal as
first feature of non-Hodgkin's lymphoma. Dentomaxillofac Radiol 2010; 39(6):383-8. IF: 1.640 (M22)
Не-Хоџкинов лимфом има склоност да утиче на не-лимфно ткиво, укључујући орално ткиво. Примарни
не-Хоџкинов лимфом мандибуле лоше третиран као хронични пародонтитис с дифузним увећањем
мандибуларног канала и ледено хладна укоченост је врло ретко описан у енглеско - медицинској
литератури. 57-годишњи болесник са болним отоком на левој страни мандибуле са клинички
хроничним пародонтитисом повезан са леденом укоченошћу.
10.
Milisavljevic D, Zivic M, Radovanovic Z, Stankovic, P. Severe dyspnea as atypical presenting symptom of
Madelung's disease. Hippokratia 2010;14 (2):133-135. IF: 0.660 (M23)
Маделунг болест (бенигна симетрична липоматоза) је ретка болест непознате етиологије манифестује
се са симетричним ненормалним депозитима масног ткива на глави, врату и горњем делу трупа.
Приказујемо случај 58-годишњег мушкарца с дуготрајном Маделунгс болести у којој је прогресивно
накупљање масног ткива изазвало тешку инспираторну диспнеу као атипичан симптом.
5 11.
Milisavljevic Dusan, Stankovic Milan, Zivic Misko, Radovanovic Zoran, Stankovic Petar. Changes in
auditory ossicles in rheumatoid arthritis: scanning electron microscopic study. Eur Arch Otorhinolaryngol
2010; 267(3): 363-366. IF: 1.214 (M22)
Циљ овог истраживања био је да се утврдити постојање површинских промена слушних кошчица
узрокованих реуматоидним артритисом. Студија се састоји од девет парова слушних кошчица (маллеи
и инцудес) из аутопсије болесника с реуматоидним артритисом, и пет пари кошчица од особа без РА,
снимљених током обдукције. Узорци су проучавани са JEOL JSM 5300 врстом скенирања електронског
микроскопа.
12.
Saranac Lj, Zivanovic S, Radovanovic Z, Kostic G; Markovic I ; Miljkovic P. Hyperprolactinemia: Different
Clinical Expression in Childhood. Horm Res Paediatr 2010; 73:187-192. IF: 2.044 (M23)
Хиперпролактинемија је најчешћи поремећај у лучењу хипофизе. Функционална разноликост акције
пролактина је одговорна за различите почетне клиничке изразе хиперпролактинемије. Ми смо
истраживали узроке хиперпролактинемије у 11 деце и адолесцената (6 жена и 5 мушкараца), у доби од
1,5 до 17,5 година. Деца са примарном хипотиреозом, ијатрогеном хиперпролактинемијом, а
адолесценти са полицистичним јајницима су искључени.
13.
Buric N, Jovanovic G, Pesic Z, Krasic D, Radovanovic Z, Mihailovic D, Tijanic M. Mandible schwannoma
(neurilemmoma) presenting as periapical lesion. Dentomaxillofac Radiol 2009; 38 (3):178-81. IF: 1.229 (М
23)
Шваном је бенигни тумор живца који потиче из Шваном ћелија, које покривају периферне живце.
Интраосеални Шваном вилице је реткост. Примарни Шваном мандибуле представљен као
периапикално осветљење на авитално ендодонтикално третираном зубу је ретко помињан у енглеској
медицинској литератури. Редак случај интраосеалног Шванома је представљен код 23-годишње жене.
14.
Bojanović A, Bosnjaković P, Stojanović M, Marković M, Mrvić M, Radić S, Radovanović Z. Precision TACE
in therapy of primary malignant tumors of liver/hepatocellular carcinoma (HCC). Acta Chir Iugosl 2009;
56(4):143-8. (M51)
Хепатоцелуларни карцином је једна од најчешћих малигних тумора уопште и најчешћи малигнитет
јетре. Циљ овог истраживања био је утврдити терапијски ефекат хемоемболизације са променом терета
микросфере доксорубицина у ХХЦ болесника.
15.
Milisavljević D, Stanković M, Živić M, Popović M, Radovanović Z. Factors affecting results of treatment of
Hypopharyngeal Carcinoma. Hippokratia 2009; 13(3): 154-60. (M24)
Ретроспективни преглед болесника с малигним неоплазмама хипофаринкса третиран комбинованом
хирургијом и радиотерапијом је приказан да би се истакли резултати лечења и фактори успешности у
лечењу ове малигне болести.
16.
Rančić Zoran, Bogdanović Aleksandar, Čelar Marko, Lazić Miodrag, Petrović Dejan, Radovanović Zoran.
Samo još jedna benigna promena ili nešto drugo - Pleuro lipom - prikaz slučaja. Medicinska istraživanja 2009;
43(1): 29-34. (M52)
Плеурални липоми су ретки. Комплексност постављања адекватне дијагнозе је у чињеници да може да
имитира друге бенигне, али и примарне или метастатске плеуралне туморе. Постојање при дружених
болести (на пр. малигни ту мор познате локализације), или изложеност факторима ризика (нпр. азбест)
додатно наглашавају потребу адекватне дијагнозе, а ради планирања лечења.
17.
Stanković M, Mihailović D, Radovanović Z, Simić D, Conić M. Cavernous hemangioma of the nasal bone:
reconstruction with cartilage graft. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008; 18(6):381-3. (M24)
Представили смо жена 32 год. старости са носним опструкцијама на десној страни и козметичком
маном годину дана након операције носног хемангиома. На прегледу, десна носна шупљина је
делимично заклоњена пролиферативном масом. Компјутеризирана томографија (ЦТ) показала је 2 x 3цм масу меког ткива која је уништила носну кост. Маса је одстрањена у потпуности с околног ткива, и
реконструисано је са хрскавицом преузетом из цавум цонцхае.
18.
Vasović L, Jovanović I, Ugrenović S, Stojanov D, Radovanović Z. Basilar bifurcation: a comparison of
prenatal and postnatal cases. Neuroanatomy 2008; 7: 66-71. (M51)
Студија истражује и упоређује поузданост, базиларне бифуркацијске геометрије добијене
микродисекцијом, конвенционалним геометријским моделима феталних кругова можданих артерија
(CACs), и резултате тренутних ангиографских и експерименталних студија о одраслим људима
представљених у доступној литератури.
6 19.
Veselinović A, Veselinović D, Radovanović Z, Bojanović M, Bulatović V, Veselinović M. Okularne
manifestacije kod neurofibromatoze tip 1. Acta Medica Medianae 2009; 48(3):38-42 (М52)
Окуларна фиброматоза тип 1 је аутозомално доминантна факоматоза са варијабилном експресијом и
појавом карактеристичних промена на оку. Најчешћи офталмолошки налаз у оку је појава
карактеристичних нодуса на дужици, али се као удружени налаз описују и неурофиброматоза горњег
капка, глиоми видног живца, хориоидални хемартоми и конгенитални глауком. У раду се даје детаљан
приказ болесника са неурофиброматозом тип 1, са појавом карактеристичних кожних промена,
захватањем централног нервног система и специфичним променама у оку и аднексима.
20.
Veljović V, Jovanović J, Radević Lj, Radovanović Z, Gligorijević S, Blagojević Lj. Rano otkrivanje bolesti
štitne žlezde kod radnika profesionalno izloženih buci kroz preventivne medicinske preglede. Acta Medica
Medianae 2010; 49(3):45-49 (М52)
Циљ рада био је да се испита дејство буке на настанак болести штитне жлезде. Групу испитаника
чинили су експонирани радници (300) који раде у производним погонима и контролна група (50) која
радИ административне послове у канцеларијским условима. Испитивање је обављено у служби
Медицине рада у оквиру редовних контролно-периодичних прегледа за експонирану групу и
систематских прегледа контролне групе. За ово истраживање коришћене су лабораторијске анализе
хормона штитне жлезде.
М 28 УРЕЂИВАЊЕ СТРУЧНИХ ЧАСОПИСА
Editorial Board:
1. Acta medica mediana
М 30 ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА
М 33 Саопштење са међународног скупа штампано уцелини (М=1)
После последње г избо ра
1.
Radiološka obrada politraumatizovanog pacijenta, šta anesteziolog jednostavno mora znati. Zoran
Radovanović, Naučni simpozijum trauma i anestezija, Niš, 08-10.04.2010. (М61)
2.
Rastuća uloga radioloških tehničara. Zoran Radovanović, Neurointervencije, Niš, 21-23.06.2012. Program
sastanka sa odabranim uvodnim predavanjima. (М61)
3.
Ivkovic A, Milosavljevic T, Radovanovic Z. Computed tomography of different viral lung diseases. ECR
2011, Vienna, Austria, March 2-7, 2011
4.
A.Ivkovic, T Milosavljevic, Z. Radovanovic, P. Bosnjakovic. H1N1 influenza: Computed tomography of the
lung. 7th Congress of radiology, 18-22 November 2009 Istanbul, Turkey
5.
Ivkovic A, Milosavljevic T, Radovanovic Z. MDCT in lung injuries caused by fire., ECR 2012, Vienna,
Austria, March 1-5, 2012
6.
D. Stojanov, P. Bosnjakovic, S. Ristic, I. Markovic, Z. Radovanovic, M. Simic. Diagnostic accurancy of TOF
magnetic resonance angiography for cerebral aneurysms in correlations with digital subtraction angiography.
European Congres of Radiology, Vienna, Austria, 2010
М 34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Пре последње г избо ра
1.
Radovanović Z., Milisavljević D., Stevanović A., Zivić M.: Fibroma Juvenile Curent Management, II
European Medical Students Symposium May 1996 Thessaloniki, Greece, Abstract book
2.
Radovanović Z., Stevanović A., Bosnjaković P.: Percutaneous Treatment of Varicocels in Pediatric Age
group, II European Medical Students Symposium May 1996 Thessaloniki, Greece, Abstract book
7 3.
Radovanović Z., Milisavljević D., Stevanović A., Jovanović J., Janković D.: The Value of Computed
tomography in patients suffering from Oropharyngeal carcinoma, II European Medical Students Symposium
May 1996 Thessaloniki, Greece, Abstract book
4.
Liakou H., Milisavljević D., Radovanović Z.,: Intracranial complications of sinusitis in children, II European
Medical Students Symposium May 1996 Thessaloniki, Greece, Abstract book
5.
Bozić D., Milisavljević D., Janković D., Jovanović J., Radovanović Z..: Peritonsilar abscess Curent
Management, II European Medical Students Symposium May 1996 Thessaloniki, Greece, Abstract book
6.
Janković D., Milisavljević D., Jovanović J., Radovanović Z., Liakou H.: Operation of Snoring, II European
Medical Students Symposium May 1996 Thessaloniki, Greece, Abstract book
7.
Milisavljević D., Lović D., Janković D., Radovanović Z., Bojanović M.: Endovideostroboscopic diagnosis of
laryngeal sarcoid, II International Conference of Medical Students, September 17-20, 1996 Izmir, Turkey
8.
Lović D., Milisavljević D., Janković D., Radovanović Z., Jovanović J.: Role of radiation therapy in the
Menagement of carcinoma in situ of the larynx, II International Conference of Medical Students, September
17-20, 1996 Izmir, Turkey
9.
Janković D., Milisavljević D., Lović D., Radovanović Z., Burazor I.: Central nervous system complications
associated with acute otitis media in children, II International Conference of Medical Students, September 1720, 1996 Izmir, Turkey
10.
Janković d., Milisavljević D., Burazor I., Radovanović Z., Jovanović J.: Metastases of larynx carcinoma, 7 th
European Students Conference of the Charite for Students and Young Doctor, October 17-19, 1996 Berlin,
Germany
11.
Milisavljević D., Popović D., Milisavljević Lj., Radovanović Z., Zivić M., Stanković M.:
Endovideostroboscopy of Vocal Fold Paralysis, Minimally Invasive Techniques and Image Guided Surgery in
ORL and Skull Base Surgery, Jule 2-4, 1998, Toulouse, France
12.
Radovanović Z., Milatović S., Milisavljević D, Radovanović A,.: Computed Tomography of the Paranasal
Sinuses, Minimally Invasive Techniques and Image Guided Surgery in ORL and Skull Base Surgery, Jule 2-4,
1998, Toulouse, France
13.
Milisavljević D., Popović D., Milisavljević LJ., Zivić M., Stanković M., Dimić Z., Radovanović Z.:
Imunološke promene sluzokože nosa i sinusa kod pacijenata obolelih od Reumatoidnog Artritisa, XV
Jugoslovenski Kongres ORL lekara, Novembar 18-21, 1998, Niš, Jugoslavija
14.
Milisavljević Lj., Popović D., Zivić M., Milisavljević D., Radovanović Z.: Korelacija kliničkih i imunoloških
parametara kod pacijenata sa hroničnim sinuzitisom i bronhijalnom astmom, XV Jugoslovenski Kongres ORL
lekara, Novembar 18-21, 1998, Niš, Jugoslavija
15.
Zivić M., Milisavljević D., Radovanović Z. Marinković B., Petrović B.: Strana tela paranazalnih šupljina, XV
Jugoslovenski Kongres ORL lekara, Novembar 18-21, 1998, Niš, Jugoslavija
16.
Zivić M., Milisavljević D., Radovanović Z. Marinković B., Petrović B.: Ultrastrukturalne promene hronično
zapaljene sluzokože paranazalnih šupljina, XV Jugoslovenski Kongres ORL lekara, Novembar 18-21, 1998,
Niš, Jugoslavija
17.
Milisavljević D, Ranković Ž. Milosavljević Lj, Stanković M, Dimic Z, Radovanović Z. Hearing loss
following meningitis. Otology 2000; Universitiy of Zurich, Schwizerland.
18.
Petrović S, Bošnjaković P, Stojanov D, Radovanović Z, Petrović M. Retrospactive analyze of CT findings in
endocranial cysticercosis. 50th Annual scientific meeting, Sydney, Australia, 21-25 Octob 1999.
19.
Babić R, Jelenković A, Radovanović Z, Babić D. Reakcije na jodno kontrastno sredstvo pri urografiji. I
Kongres kliničke farmakologije Jugoslavije, Beograd, hotel Inter Continental, 17-21.10.1999, Zbornik radova,
str 688.
20.
Radovanovic Z, Petrovic S, Milatovic S, Bosnjakovic P, Simic M, Ilic N. CT malignog melanoma oka. RAS
2001;10, suppl.1:187-188.
21.
Ilić N, Vučetić D, Janković D, Milatović S, Radovanović Z, Babić D, Vučetić D. Histerosalpingografija kao
“gold star” metoda u detekciji rezidua zapaljenskih procesa unutrašnjih genitalnih organa. RAS 2001;10,
suppl.1:171-172.
22.
Petrović S, Milatović S, Stojanov D, Ivković A, Simić M, Radovanović Z, Petrović M. CT operisane kičme.
RAS 2001;10, suppl.1:188-189.
8 23.
Babić R, Babić R.R, Radovanović Z, Petković V, Žikić D, Kozomara Đ. Rendgenološki aspekti hondroma.
RAS 1998;7, suppl.1:154.
24.
Ivković A, Ilić N, Radovanović Z. Kompjuterizovana tomografija u dijagnostici medijastinalnih masa. RAS
2001;7, supp1:161.
25.
Abbasher N, Zivanovic D, Radovanović Z. Trieatment of acute hip redislocation after salter inn ominate
osteotomy due to voluntary dislocation in down syndrome-a case of report. Hipp International 2006; (6): p:55;
Suppl, Antalia, Turkey.
26.
Ivkovic А, Radovanovic Z, Rancic Z, Rancic D. Frequency of tuberculosis in patients with different lung
neoplasm: the analysis of 7126 CT scans ERS 2007 Stocholm, Sweden str 256-7
27.
Saranac Lj, Stamenkovic H, Radovanovic Z, Kostic G, Bjelakovic B, Ilic V, Milojkovic M, Milenovic MR.
Microprolactinoma, an unusual cause of growth hormone deficiency in a prepubertal boy. HORMONE
RESEARCH Vol. 65 Suppl.4, pag 185-186, 2006.
После
послед њег избора
1.
Ivković A, Milosavljević T, Radovanović Z, Bošnjaković P. H1N1 influenza: Computerized tomography of
the lung - poster presentation, rad u celini objavljen u zvaničnom DVD izdanju 7th Congress of radiology, 1822 November 2009 Istanbul, Turkey P025
2.
Ivković A, Milosavljević T, Radovanović Z, Bošnjaković P Computerized tomography of the lung in patients
with H1N1 influenza - poster presentation, rad u celini objavljen u zvaničnom internet izdanju ECR 2010,
Vienna, Austria, March 4-8, 2010
3.
Ivković A, Milosavljević T, Radovanović Z, Bošnjaković P Influence of H1N1 influenza on abdomen: CT and
ultrasonography findings - poster presentation, rad u celini objavljen u zvaničnom internet izdanju ESGAR
2010, Dresden, Germany, June 2-5 2010, SE065 Europian Radiology, Volume 20, Suplement 1, June 2010
4.
Ivković A, Milosavljević T, Radovanović Z, Bošnjaković P Computerized tomography in differentiation of
pancreas head carcinoma as one of the reason for obstructed icterus syndrome – oralna prezentacija 8th Balkan
Congress of Radiology, Alexandroupoli, Greece, October 29-31 2010, str 143
5.
Ivković A, Milosavljević T, Radovanović Z, Bošnjaković P Rescuing the ishemic penumbra. The role of brain
CT perfusion - poster presentation. 8th Balkan Congress of Radiology, Alexandroupoli, Greece, October 29-31
2010, str 159
6.
Ivković A, Milosavljević T, Radovanović Z, Bošnjaković P Differential diagnosis of pediatric viral lung
infections by CT - poster presentation. 8th Balkan Congress of Radiology, Alexandroupoli, Greece, October
29-31 2010, str 159
7.
Ivković A, Milosavljević T, Radovanović Z, Bošnjaković P Motorcycle driver injuries presented by CT poster presentation. 8th Balkan Congress of Radiology, Alexandroupoli, Greece, October 29-31 2010, str 159
8.
Ivković A, Milosavljević T, Radovanović Z, MDCT in detection of Hantavirus lung forms– e-poster
presentation, rad u celini objavljen u EPOS sistemu., 19th Annual Meeting ESTI 2011 Heidelberg, Germany
Jun 22-25, 2011 M33
9.
Ivković A, Milosavljević T, Radovanović Z, MDCT in pediatric trauma of the lung– e-poster presentation, rad
u celini objavljen u EPOS sistemu., 19th Annual Meeting ESTI 2011 Heidelberg, Germany Jun 22-25, 2011
M33
10.
Ivković A., Milosavljević T., Radovanović Z CT in Hantavirus pneumonia outbreak in children – poster
prezentacija., ERS annual conngress Amsterdam, Netherlands septembar 22-28, 2011
11.
Ivković A., Milosavljević T., Radovanović Z Lung tularemia in patients with TBC – poster prezentacija., ERS
annual conngress Amsterdam, Netherlands septembar 22-28, 2011
12.
Ivković A., Milosavljević T., Radovanović Z Second year of H1N1 influenza: CT of the rare complications –
poster prezentacija., ERS annual conngress Amsterdam, Netherlands septembar 22-28, 2012
13.
Ivković A., Milosavljević T., Radovanović Z MDCT differences between cardiac edema, viral pneumonia and
ARDS., ERS 2012 Vienna, Austria, September 1-5
9 14.
Ivković A., Milosavljević T., Radovanović Z MDCT and MRI in interstitial lung disease induced by
antibiotics., ECR 2013, Vienna, Austria, March 4-8, 2013
15.
Katić Vuka V., Gligorijević Jasmina V., Krstić Miljan S., Radovanović Zoran L., Radovanović A., Katić
Katarina. Forgotten organs for metastases, VIRCHOWS ARCHIV 2011, vol. 459 br., str. S172-S172
16.
Burazor Ivana M, Burazor Mirko, Lazović Marko, Đerić Tatjana. Atanasković Vesna, Krstić Miroslav,
Radovanović Zoran, Bosnjaković Petar M, Đorđević Vidosava B, Trenkić Srbobran. Interrelatioship of
Coronary Artery Caltification, Inflammation, and Global Left Ventricular Function in Patients with Stable
Coronary Artery Disease. CIRCULATION, 2010, vol. 122 br. 2, str. P259
17.
Burazor Ivana M, Burazor Mirko, Krstić Miroslav, Lazović Marko, Stojković Aleksandar M, Vukomanović M,
Đorđević J, Radovanović Zoran, Ilić D, Bosnjaković Petar M,. Usefulness of Agaston score and global left
ventricular estimated by 64 slice MSCT in patients with chronic ishemic heart disease. EUROPEAN HEART
JOURNAL SUPPLEMENTS, 2010, vol. 12 br. F, str. F113-F113
18.
Burazor Ivana M, Burazor Mirko, Krstić Miroslav, Radovanović Zoran, Ilić D, Atanasković Vesna, Lazović
Marko, Đorđević J, Stojanović V. Interrelationship of Coronary Artery Calcification, Inflammation and Global
Left Ventricular Function in Patients with Chronic Coronary Artery Disease. ATHEROSCLEROSIS
SUPPLEMENTS 2010, vol. 11 br. 2, str. M462
19.
Nikola Vukašinović, Srboljub Jolić, Miroslava Živković, Ana Pražić, Vuk Milošević, Stojanka Đurić, Predrag
Bošnjaković, Zoran Radovanović, „Intravenous tissue – type plasminogen activator therapy for ischemic
stroke: Nis stroke team experience“, Xth International Symposium on Thrombolysis and Acute Stroke
Therapy, 21-23 September 2008, Budapest, Hungary, International Journal of Stroke, Vol.3, Suppl.1,
September 2008
М 60 ЗБОРНИЦИ СКУПОВА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
М 64 Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Пре последњег избора
1.
Radovanović Z, Ristić S, Marković I, Simić M, Stojanov D, Ivković A. MR evaluacija cisti i tumorima sličnih
promena spinalnog kanala. Prvi kongres radiologa Srbije, Beograd 30. maj-2. jun 2007, RAS, suppl 51.
2.
Bulatovic V, Veselinovic D, Radovanović Z. Optohijazmatski arahnoiditis-prikaz slučaja. VIII Kongres
oftalmologa Srbije, Beograd, 16-19.05.2007
3.
Marković I, Stojanov D, Radovanović Z, Ristić S, Simić M, Bošnjaković P. MRI u dijagnostici fakomatoza.
Prvi kongres radiologa Srbije, Beograd 30. maj-2. jun 2007, RAS, suppl 50.
4.
Simić M, Marković I, Stojanov D, Radovanović Z, Bošnjaković P. MR u dijagnostici kongenitalnih
malformacija mozga. Prvi kongres radiologa Srbije, Beograd 30. maj-2. jun 2007, RAS, suppl 51.
5.
Ristic S, Bosnjakovic P, Stojanov D, Petrovic B, Novak V, Bojanovic A, Ilic D, Radovanovic Z, Markovic I.
tretman neuralgija n.trigeminusa proksimalnom endovaskularnom okluzijom a.maxillaris. Prvi kongres
radiologa Srbije, Beograd 30. maj-2. jun 2007, RAS, suppl 55.
6.
Ivković A, Radovanović Z, Petrović S. Tumor kao slucajni nalaz u traumatizovanih bolesnika. Prvi kongres
radiologa Srbije, Beograd 30. maj-2. jun 2007, RAS, suppl 63.
7.
Ivković A, Radovanović Z, Rančić D, Rančić D. Tuberkuloza kod pacijenata sa karcinomom larinksa. Prvi
kongres radiologa Srbije, Beograd 30. maj-2. jun 2007, RAS, suppl 74, p.17.
8.
Radovanović Z, Simić M, Ivković A, Marković I, Ilić N. Frakture frontalnih sinusa: Komparacija klasično
radioloških i kompjutersko-tomografskih nalaza. Deseti godisnji sastanak radiologa srbije i Crne Gore. Zlatibor
05-09. jun.2005.
9.
Marković I, Petrović S, Radovanović Z, Bošnjaković P, Ignjatović G. Kompjuterizovana tomografija u
dijagnostici kraniocervikalnih povreda dece. Deseti godisnji sastanak radiologa srbije i Crne Gore, Zlatibor 0509. jun.2005.
10.
Simić M, Radovanović Z, Ivković A, Marković I, Ilić N. Komplikacija upala prednjih paranazalnih šupljina.
Deseti godisnji sastanak radiologa srbije i Crne Gore, Zlatibor 05-09. jun.2005; 117.
10 М 40 НАЦИОНАЛНЕ МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, ПРАКТИКУМИ
М 41 Уџбеници и практикуми (аналогно истакнuтој монографији националног значаја) (М=7)
Пре последњег избора
А.
Уџбеници
1.
Раде Р. Бабић, Зоран Радовановић: Радиолошке методе прегледа у дијагностици уросистема.
Нефрологија-принципи и пракса, Страхињић С. (гл. ур.). Медицински факултет Универзитета у Нишу,
Пеликан Принт Ниш, 2002
2.
Раде Р. Бабић, Зоран Радовановић, Слободан Милатовић, Радомир М. Бабић: Урографија и јодна
контрастна средства. Нефрологија-принципи и пракса, Страхињић С. (гл. ур.). Медицински факултет
Универзитета у Нишу, Пеликан Принт Ниш, 2002
Б. Практикуми
1.
Бошњаковић П, Стојанов Д, Радовановић З, Петровић С,: Технике прегледа у радиологији, Практикум
клиничке радиологије за студенте медицине, (1 издање) Медицински факултет у Нишу, 2006.
2.
Бошњаковић П, Стојанов Д, Радовановић З, Петровић С,: Клиничка радиологија уротракта, Практикум
клиничке радиологије за студенте медицине, (1 издање) Медицински факултет у Нишу, 2006.
После последњег избора
А. Уџбеници
1.
Абдоминална хирургија. Јеремић М. (гл. ур) Meдицински факултет у Нишу, Ниш 2009
Б. Практикуми
1.
Бошњаковић П, Стојанов Д, Радовановић З, Петровић С,: Технике прегледа у радиологији, Практикум
клиничке радиологије за студенте медицине, (1 издање) Дата Статус, Београд, 2009.
2.
Бошњаковић П, Стојанов Д, Радовановић З, Петровић С,: Клиничка радиологија уротракта, Практикум
клиничке радиологије за студенте медицине, (1 издање) Дата Статус, Београд, 2009.
М 70 МАГИСТАРСКА И ДОКТОРСКА ТЕЗА
M 71 Одбрањена докторска дисертација
1.
Радовановић З. Компјутеризована томографија у дијагностици обољења висцералног кранијума.
Медицински факултет, Ниш, 2005.
М 72 Одбрањен магистарски рад (М=3)
1.
Радовановић З. Компјутеризована томографија у дијаностици обољења предњих параназалних
шупљина. Медицински факултет, Ниш, 2002.
2.2. ПРОЈЕКТИ
Пре последње г избо ра
1.
"Експериментална и клиничка истраживања хематопоезног система" MНТРС (истраживач) (1996-2000;
11 2.
A Double blind, Placebo Controlled Multi-Center Study to Evaluate the Efficacy and Safety of MBP8298 in
Relapsing Remitting Multiple Sclerosis 2006/2008 М, BioMS Technology Corp. 6030-88 Street, Edmonton,
Alberta, Canada, T6E6G4 (истраживач).
3.
IMAGING MANUAL Final _v3.0_19Oct06 for Protokol Zalute (Hx-EGFr-202). ICON Medical Imaging,
2800 Kelly Road, Suite 200, Warlington, PA 18976 (истраживач).
После
послед њег избора
1.
„Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и
модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору
ћелије“ (Бр. 41018) ИИИ МНТРС 2011-2014
2.
„Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси“
(Бр. 41017) ИИИ МНТРС 2011-2014
3.
''Примена рачунарски подржаних технологија у
МНТР Технолошки пројекат 2008-2011
хирургији коштано зглобног система'' (Бр.12012)
2.3. УСАВРШАВАЊА
1.
Radiology department UCSD Medical Center, University of California, USA, San Diego,– during 1998. – 2
мецеса (усавршавање за рад на магнетној резонанци)
2.
University of Texas, Radiology department, Section of Neuroradiology, Health Science Center at San Antonio
1998. - 2 месеца (усавршавање за рад на магнетној резонанци)
3.
Centre Lion Berard, Lion, France – месец дана 2005. - Стипендија Владе Француске (Gastroenterology and
Hepathology diagnostic and oncology problems)
4.
Клинички центар Нови Сад, Одељење радиологије - 2006 година, 15 дана, усавршавање за рад на
МСЦТ-у, ангиопроцедуре у неурорадиологији.
2.4. ЧЛАНСТВО У СТРАНИМ И ДОМАЋИМ СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА
1. European Society of Radiology (ESR)
2. Секција за радиолошку дијагностику СЛД
3. Удружење радиолога Србије
2.5. ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИОНИМ И НАУЧНО-ПРОГРАМСКИМ ОДБОРИМА
1. Организациони одбор Конгреса Неурорадиолога Србије, Ниш
2. Организациони одбор Неуроинтервенција, Ниш
2.6. РЕЦЕНЗИЈЕ РАДОВА
1. Бројне рецензије студентских радова.
2.7. НАСТАВА И ПЕДАГОШКИ РАД
1. Настава на Медицинском факултету Универзитета у Нишу
Студијски програм Интегрисане академске студије медицине
Обавезан предмет
Радиологија
12 Студијски програм Интегрисане академске студије стоматологије
Обавезан предмет
Радиологија
Основне струковне студије
Обавезан предмет
Основи радиологије и онкологије
2. Предавања на семинарима континуиране медицинске едукације (КМЕ)
Медицински факултети Универзитета у Београду, Новом Саду и Бања Луци
3. Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, Република Српска
Настава за студенте медицине и стоматологије, струковне студије, специјалистичке, предавања КМЕ.
4. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу - предавања по позиву за докторске студије
2.8. УЏБЕНИЦИ, ПРАКТИКУМИ И АУТОРИЗОВАНЕ СКРИПТЕ
А. Уџбеници
1.
Нефрологија-принципи и пракса, Страхињић С. (гл. ур.). Медицински факултет Универзитета у Нишу,
Пеликан Принт Ниш, 2002.
2.
Абдоминална хирургија, Јеремић М. (гл. ур.), Медицински факултет Универзитета у Нишу, 2009.
Б. Практикуми
1.
Петар Бошњаковић, Драган Стојанов, Зоран Радовановић, Слађана Петровић.
Практикум клиничке радиологије (2 издање), Дата Статус 2009.
2.
Петар Бошњаковић, Драган Стојанов, Зоран Радовановић, Слађана Петровић.
Практикум клиничке радиологије (1 издање), Медицински факултет 2006.
2.9. МЕНТОРСТВО / РАЗВОЈ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА
Дипломски радови...................................................................................................13
Ментор докторских дисертација ..............................................................................1
Студентски радови:
Ментор више студентских радова на међународним скуповима и домаћим скуповима
2.10. ЧЛАНСТВО У КОМИСИЈАМА ЗА ОЦЕНУ ИЛИ ОДБРАНУ
Комисија за израду магистарскиг рада.....................................................................4
Комисије за писање реферата.....................................................................................4
2.11. ЕЛЕМЕНТИ ДОПРИНОСА ШИРОЈ АКАДЕМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1.
Подржавање ваннаставних академских активности студентата-кроз бројна менторства студентских
радова који су презентовани на Конгресима студената Медицине и стоматологије
2.
Учешће у раду Медицинског факултета (Одбор за здравље) и Универзитета у Нишу (Одбор за научнотехнолошки парк)
3.
Члан Републичких стручних комисија Министарства здравља Републике Србије
13 4.
Члан Струковних удружења Радиолога у земљи и свету, Секретар СЛД Секције за радиологију
5.
Члан организационих Одбора научних и стручних локалних, регионалних, националних и
међународних скупова
6.
Пружање консултантских услуга локалној средини, као и стручној медицинској заједници
7.
Активно дугогодишње учешће у органима и телима заједнице и професионалних удружења
8.
Афирмација достигућа Медицинског факултета и Универзитета у Нишу на локалном, регионалном и
међународном нивоу
9.
Предавач по позиву на Медицинском факултету у Крагујевцу (докторанти); Наставник на
Медицинском факултету у Бањалуци (одлуком Медицинског факултета и Универзитета у Бањалуци,
као и решењем Министра здравља Републике Српске
3. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
На основу увида у конкурсни материјал Комисија сматра да досадашњи доцент на предмету
Радиологија, др. сц. мед. Зоран Радовановић испуњава све услове прописане Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета и Медицинског факултета у Нишу и Правилнику о поступку за стицање звања, за
избор у звање ванредног професора за ужу научну област Радиологија, са следећим образложењем:
•
одбранио је докторску дисертацију из научне области Медицина и уже научне области Радиологија;
•
добио је позитивну оцену наставног рада од стране чланова Катедре и студената;
•
био је ментор у изради већег броја дипломских радова;
•
био је члан је у 4 комисије за оцену магистарских теза;
•
био је ментор у одбрани докторске дисертације
•
остварио је резултате у развоју наставно-научног подмлатка на факултету, кроз менторство у
студентским радовима саопштеним на међународним и домаћим научним скуповима;
•
један је од аутора више поглавља у 2 уџбеника и 2 практикума;
•
објавио је укупно 97 радова, штампаних у целини у међународним и домаћим часописима или
зборницима радова, или штампаних у изводу, са саопштења на међународним и националним научним
скуповима, и то 45 рада после последњег избора од којих су најзначајнији: 2 рада у истакнутом
међународом часопису М22, 10 радова из категорије М23, 3 рада из категорије М24, 2 рада из
категорије М51, 3 рада из категорије М52, предавања по позиву М61;
•
има остварене активности у више елемената доприноса широј академској заједници, кроз чланства и
активности у стручним удружењима и др.
14 4. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ
Узимајући у обзир дугогодишњи изузетан педагошки и научни рад, рад на образовању и формирању
наставно-научног подмладка на нашем факултету, као и учешће у бројним професионалним ваннаставним
активностима, а у складу са Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета, Комисија
сматра да доцент др Зоран Радовановић испуњава све услове да буде изабран у више звање и предлаже
Изборном већу Медицинског факултета у Нишу његов избор у звање ванредног професора за ужу научну
област Радиологија.
КОМИСИЈА
Проф. др Петар Бошњаковић, председник комисије
Проф. др. Слободан Илић, члан
Проф. др Сања Стојановић, члан са МФ у Новом Саду
15 
Download

preuzeti