НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА У 2011. ГОДИНИ
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Одбрањене докторске тезе М71
1. Никола Бубања, одбрањена докторска дисертација под називом Макрокосмичка слика и њен
имагинативни потенцијал у Изгубљеном рају Џона Милтона (Филолошки факултет у Београду,
ментор: проф. др. Зоран Пауновић, датум одбране: 13. 07. 2011)
2. Душан Живковић, одбрањена докторска дисертација под називом Типолошко поређење романа
Милорада Павића и Умберта Ека и поетички и семантички аспекти интертекстуалности у
романима Име руже и Хазарски речник (Филолошки факултет у Београду, ментор: проф. др. Јован
Делић, датум одбране: 31. 1. 2011).
3. Часлав Николић, одбрањена докторска дисертација под називом Политички и идеолошки
хоризонт романа, есеја и новнинских чланака Милоша Црњанског. (Филолошко-уметнички
факултет у Крагујевцу, ментор: Драган Бошковић, датум одбране: одбранио 12. 09. 2011)
МОНОГРАФИЈЕ
Истакнута монографија међународног значаја М11
1. Александар Петровић, Канон ледниковог периода, Руска академија наука, Санкт Петерсбург,
2011 стр. 1-131. ISBN 978-5-98187-741-4
Монографије националног значаја / Монографско издање грађе М42
1. Биљана Ђорић Француски, Британска цивилизација и култура. Београд: Филолошки факултет
Универзитета у Београду, 2011, 158 стр. (ISBN 978-86-6153-056-2)
2. Александар Петровић (коаутор Ефтимиос Николаидис), Механизам из Антикитере - први
аналогни рачунар из 2. века старе ере који мења поглед на историју културе, Универзитет у
Београду, Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд 2011, стр. 1-16. ( ISBN 978-867301-048-9)
3. Александар Петровић, Изабрана дела Б. Вонгара, књига 2, Каран, Јасен, Београд 2011, 314
стр. (ISBN 978-86-85337-74-1)
4. Александар Петровић, Изабрана дела Б. Вонгара, књига 3, Раки, Јасен, Београд 2011, 290 стр.
(ISBN 978-86-85337-81-9)
5. Тамара Стојановић, Школа - темељна знања о прошлости, актуелним проблемима и
перспективама развоја, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац (ISBN 978-86-85991-28-8)
ЧАСОПИСИ
Рад у међународном чаопису М23
1. Demassed Society, New Narratives and Mutimedia“, International Journal of Communication
Research, Academy of Romanian Scientists, Vol 1, Issue 2011/3, p. 19-25. (ISSN: 2246-9265)
<http://www.ijcr.eu/>
Рад у часопису међународног значаја М24
1. Драган Бошковић, „Историја и нарација, теорија и фикција“, Зборник Матице српске за
књижевност и језик, Матица Српска, Нови Сад, 2011, бр. 59, св. 1, стр. 31-43. (УДК 930; ISSN 05431220)
2. Марија Лојаница, „Антрополошка трилогија Борислава Пекића и метафизичка детективска
проза“, бр. XLII 2011 143/144, одговорни уредник Миодраг Матицки, Београд, 2011, стр. 215-228.
(ISBN 0350-6428 COBISS.SR-ID 55823 Библид 0350-6428, 43 (2011) 143/144, с. 215-228)
3. Душан Живковић, „Отворено дело и интертекстуални аспекти у роману Име руже Умберта Ека,
Зборник Матице српске за књижевност и језик“, књига 59, свеска 1, Нови Сад, 2011, стр. 111-131,
(UDC 821.131.1-31.09, ISSN 0543-1220).
4. Јасмина Теодоровић, „Постмодернистичке хетеротопије“, Књижевна историја, бр. XLII 2011
143/144, одговорни уредник Миодраг Матицки, Београд, стр. 353-365. (ISBN 0350-6428 COBISS.SR-ID
55823 Библид 0350-6428, 43 (2011) 143/144, с. 353-365)
5. Часлав Николић, „Идеја државе у политичким текстовима Милоша Црњанског: Идеје
1934/1935.“ Књижевна историја, број XLIII 143/144, уредник Гојко Тешић, Београд, 2011, стр. 305315. (ISSN 0350-6428 = Књижевна историја / УДК 821.163.41.09 Црњански М.)
6. Маја Анђелковић, „О неколиким језичко-ортографским особеностима Венцловићевих Беседа на
Божић“, Српски језик, год. 16, бр. 16, 2011, стр. 611-626, COBISS.SR-ID185719820; Српски језик ISSN:
0354-9259.
7. Сања Пајић, The Hand of Angelos, An Icon Painter in Venetian Crete, (еd.) M. Vassilaki, Ashgate:
Farnham - Burlington, 2010, Зограф: часопис за средњовековну уметност, бр. 35, главни уредник
Миодраг Марковић, Институт за историју уметности Филозофски факултет Универзитета у
Београду, Београд, 2011, стр. 238-241 (ISSN 0350-1361 = Зограф, COBISS.SR-ID 16175106).
Научна критика у међународном часопису М26
1. Александар Петровић, The life path of Serbian scientists, Newsletter for the History of Science in
South Eastern Europe, no. 14, p. 7 (ISSN 1108/5630)
Рад у часопису водећег националног значаја М51
1. Драган Бошковић, „Једно, анахроно, читање“, Радови Филозофског Факултета у Источном
Сарајеву, 2011, бр. 13/1, str. 45-53. (УДК 821.163.41.09 / ISSN 1512-5859)
2. Драган Бошковић, „Политике српског постмодернизма“, Наслеђе, бр 21, Крагујевац, 2011, стр.
83-88. (ISSN 1820-1768 / COBISS.SR-ID 115085068)
3. Марија Лојаница, „La Doleur Exquise: Могућа теорија невидљивог“, Наслеђе, бр. 17, 2011, стр.
137-149. (ISSN 1820-1768, COBISS.SR-ID 115085068, УДК 821.111 (73)-31.09 Остер П.)
4. Марија Лојаница, „Architectural Postmodern World and City of Glass Revisited“, (коауторски са
Маријом Лојаницом), Наслеђе бр. 20, 2011, стр. 23- 35, УДК 821.02 ПОСТМОДЕРНИЗАМ (ISSN 18201768, COBISS.SR-ID 115085068)
5. Никола Бубања, „Авијанска симболика Данове еротологије“, Наслеђе бр. 20, одговорни
уредник Драган Бошковић, 2011, стр. 53- 64. (УДК 821.111.09-14 Дан Џ.; ISSN 1820-1768; COBISS.SRID 115085068)
6. Јасмина Теодоровић, „Парадокси глобалног и индивидуалног у мрежи дискурзивног
мапирања“, Филозофија и друштво, бр. 2, одговорни уредник Предраг Милидраг, Београд, стр.
31-49. (UDK 316.32+17.035.1 (049.3), DOI: 10.2298/FID 1102031T, ISSN 0353-5738, COBISS.SR-ID
11442434)
7. Јасмина Теодоровић, „Architectural Postmodern World and City of Glass Revisited“,
(коауторски са Маријом Лојаницом), Наслеђе бр. 20, одговорни уредник Драган Бошковић, стр. 2335, УДК 821.02 ПОСТМОДЕРНИЗАМ (ISSN 1820-1768, COBISS.SR-ID 115085068)
8. Часлав Николић, „Историја и моћ приповедања у Другој књизи Сеоба Милоша Црњанског“,
Наслеђе, број 17, одговорни уредник Драган Бошковић, Крагујевац, 2011, стр. 325-336. (ISSN 18201768 = Наслеђе (Крагујевац) / УДК 821.163.41-31.09 Црњански М.)
9. Маја Анђелковић, „Црквена беседа и медији као сведоци савременог друштва“, Наслеђе часопис за књижевност, језик, уметност и културу, год. 8, бр. 20, гл. ур. Драган Бошковић, 2011,
стр. 65-75, УДК 2-662:316.774, ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац), COBISS.SR-ID 115085068
10. Александар Петровић, Поларна Србија - Увод у постисторијску културну дипломатију,
Наслеђе бр. 17, 2011, стр. 9-28. (ISSN 1820-1768)
11. Сања Пајић, Богородица Млекопитателница: једна иконографска варијанта у критском
иконопису, Наслеђе - часопис за књижевност, језик, уметност и културу, год. 8, бр. 17, гл. ур.
Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет: Крагујевац, 2011, стр. 29-38, УДК 27312.47:75.046, ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац), COBISS.SR-ID 115085068.
12. Роза Д'Амико, Сања Р. Пајић, Триптих из Форлија - прилог проучавању уметничке размене
између Истока и Запада, Наслеђе - часопис за књижевност, језик, уметност и културу, год. 8, бр.
20, гл. ур. Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет: Крагујевац, 2011, стр. 183-196, УДК
7.04 (497)(450), ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац), COBISS.SR-ID 115085068.
13. Виолета Јовановић, „Методичка интерпретација поетског простора“, Радови Филозофског
Факултета у Источном Сарајеву, 2011, бр. 13/1, str. 112-122. (УДК 371.3:82 / ISSN 1512-5859)
Рад у научном часопису М53
1. Виолета Јовановић „Идентитети детета и детињства у књигама за децу Александра Ристовића“,
Детињство, бр.2, Змајеве дечје игре, Нови Сад, 2011, стр. 68-75(ISSN 0350-5286)
ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ
Рад у тематском зборнику међународног значаја М14
1. Драган Бошковић, „Зашто у књижевности брак није могућ: зашто књижевност није могућа у
браку?“ Жене: род, идентитет, књижевност (Зборник са међународног научног скупа Српски
језик, књижевност, уметност), књ. 2, одговорни уредник Драган Бошковић, Скупштина града
Крагујевца; Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, стр. 125-130. (ISBN 978-86-85991-10-3
(ФФ)
2. Маја Анђелковић, Анка Ристић, „(Зло)употреба и (без)грешност жена у апокрифним списима
средњег века (На примеру апокрифа Књига о Адаму и Еви и Житије и исповест Асенете)“,
Зборник радова са V међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, књ. 2:
Жене: род, идентитет, књижевност, одговорни уредник Драган Бошковић, Скупштина града
Крагујевца; Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011. стр. 97-102. (ISBN 987-86-85991-36-3
(ФФ), УДК 091“04/14“ 305-055.2)
3. Јована Павићевић, „Трансформација митског обрасца у драми Федрина љубав Саре Кејн“,
Зборник са међународног научног скупа Језик, књижевност, промене: књижевна истраживања,
одговорни уредник проф. др Бојана Димитријевић, Филозофски факултет, Ниш, 2011. стр. 377-384.
(ISBN 978-86-7379-205-7; УДК: 821.111.09-2 Kejn S.)
4. Јована Павићевић, Драмски чин као изазов - Нова британска драма, Зборник са међународног
научног скупа Границе естетског и идеолошког у књижевности и језику, уредник проф. др
Петар Пенда, Филозофски факултет и Филолошки факултет у Бањој Луци, Бања Лука, 2011. стр. 7279. (ISBN 978-99955-59-14-4; COBISS.BH-ID 1980184; УДК 821.111.01-2)
5. Марија Лојаница, „Ерос живота и смрти у Барнсовој и Остеровој причи напуклих огледала“
(коауторски са Маријом Лојаницом), Зборник радова са V међународног научног скупа Српски
језик, књижевност, уметност, књ. 2: Жене: род, идентитет, књижевност, одговорни уредник
Драган Бошковић, Скупштина града Крагујевца; Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011.
стр. 157-162. (УДК 821.111.09-31 Барнс Џ., 821.111.(73).09-Остер П., ISBN 978-86-85991-10-3,
COBISS.SR-ID 186990860 (ФФ)
6. Никола Бубања, „Корографије и географије Данових конквистадора“, Зборник са V
међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, књ. 2: Жене: род,
идентитет, књижевност, одговорни уредник Драган Бошковић, Скупштина града Крагујевца;
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011. стр. 173-180. (ISBN 978-86-85991-36-3 (ФФ)
7. Biljana Djorić Francuski, “Anglo-Serbian Cultural and Literary Relations: Whose Bus Is It?”. In:
Image_Identity_Reality, Edited by: Biljana Djorić Francuski. Cambridge Scholars Publishing, 2011, pp.
49-58. (ISBN 978-1-4438-2977-9)
8. Душан Живковић, „Однос према женском принципу у Бајроновом епу Дон Жуан“, Зборник са V
међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, књ. 2: Жене: род,
идентитет, књижевност, одговорни уредник Драган Бошковић, Скупштина града Крагујевца;
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011. стр. 567-577, (ISBN 978-86-85991-36-3)
9. Јасмина Теодоровић, „Ерос живота и смрти у Барнсовој и Остеровој причи напуклих огледала“
(коауторски са Маријом Лојаницом), Зборник радова са V међународног научног скупа Српски
језик, књижевност, уметност, књ. 2: Жене: род, идентитет, књижевност, одговорни уредник
Драган Бошковић, Скупштина града Крагујевца; Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011.
стр. 157-162. (УДК 821.111.09-31 Барнс Џ., 821.111.(73).09-Остер П., ISBN 978-86-85991-10-3,
COBISS.SR-ID 186990860 (ФФ)
10. Желимир Вукашиновић, „A Narrative Structure of the Subject and the Hermeneutical Rest from
Identity“, Image, Identity, Reality, одговорни уредник: Биљана Ђорић Француски, Cambridge
Scholars Publishing, 2011, стр. 29-36. (ISBN (10): 1-4438-2977-3, ISBN (13): 978-1-4438-2977-9)
11. Желимир Вукашиновић, „Критика (не)постојеће стварности, егзистенција и ангажман - о
субјективном смислу слободе“, Зборник радова са научног скупа, књига 5/2, главни уредник:
Милош Ковачевић, одговорни уредник: Миленко Пикула, Филозофски факултет, Источно Сарајево,
2011, стр. 187-193. (ISBN 978-99938-47-31-1)
12. Часлав Николић, „Писмо понора: жена у роману Црвени петао лети према небу Миодрага
Булатовића“, Зборник радова са V међународног научног скупа Српски језик, књижевност,
уметност, књ. 2: Жене: род, идентитет, сексуалност, књижевност, одговорни уредник Драган
Бошковић, Скупштина града Крагујевца; Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац,
2011, стр. 265-270. (ISBN 978-86-85991-36-3 (ФФ) УДК 821.163.41.09-31 Булатовић М.)
13. Маја Анђелковић, Анка Ристић, „(Зло)употреба и (без)грешност жена у апокрифним списима
средњег века (На примеру апокрифа Књига о Адаму и Еви и Житије и исповест Асенете)“,
Зборник радова са V међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, књ. 2:
Жене: род, идентитет, књижевност, одговорни уредник Драган Бошковић, Скупштина града
Крагујевца; Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011. стр. 97-102. (ISBN 987-86-85991-36-3
(ФФ), УДК 091“04/14“ 305-055.2)
14. Александар Петровић, Антроплогија идентита, Зборник са V међународног научног скупа
Српски језик, књижевност, уметност, књ. 2: Жене: род, идентитет, књижевност, одговорни
уредник Драган Бошковић, Скупштина града Крагујевца; Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац, 2011. стр. 137-42. (ISBN 978-86-85991-10-3 (ФФ)
15. Александар Петровић, Rudjer Boskovic and Mikhail Lomonosov: from the Transit of Venus to the
Linguistic Transition, Сборник статеи и материалов псвашенних 300-летио со дн рожждениа М. В.
Ломоносова, Руска академија наука, Ст. Петерсбург, стр. 293-302 (ISBN 978-5-7422-3212-4)
16. Сања Пајић - Р. Д'Амико, „Између обала Јадрана“ - Богородица Пелагонитиса: заједничка
иконографска тема српског и италијанског сликарства, Ниш и Византија. IX. међународни
научни скуп византолога. Зборник радова, одговорни уредник: Миша Ракоција, Град Ниш Универзитет у Нишу - Нишки културни центар, Ниш, 2011, стр. 279-301 (УДК 321.18:929 Константин
I Велики(082), 904"653"(497.11)(082), 930.85(495.02)(082), 27(495.02)(082), 930.85(497.11 Niš)(082);
ISBN 978-86-6101-014-9; COBISS.SR-ID: 265837063).
17. Тамара Стојановић, „Теорија рода и модерни друштвени покрети“, Жене: Род, идентитет и
књижевност, Зборник радова са петог међународног скупа, Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац, 2011, стр 143-150 (ISBN 978-86-85991-36-3).
18. Јелена Арсенијевић, "Писма са маргине Изабеле Еберхарт", Зборник са V међународног
научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, књ. 2: Жене: род, идентитет,
књижевност, одговорни уредник Драган Бошковић, Скупштина града Крагујевца; Филолошкоуметнички факултет, Крагујевац, 2011., стр. 663-673, ISBN 978-86-85991-36-3(ФФ;),
20. Виолета Јовановић „Приповетка Антонија Исаковића у европском контексту”, Зборник радова
са Међународног састанка слависта у Вукове дане, (МСЦ), Београд, стр. 409 - 417 (ISSN 0351 9066).
Рад у тематском зборнику водећег националног значаја М44
1. Сања Пајић, Циклус светог Николе у Подврху: пограмске и иконографске особености, Ђурђеви
Ступови и Будимљанска епархија. Зборник радова, уредник проф. др Бранислав Тодић, Епископија
Будимљанско-никшићка - Институт за историју уметности Филозофског факултета у Београду -
Полимски музеј Беране - Институт за теолошка истраживања: Беране - Београд, 2011, стр. 615-630
(UDK 75.052.046.3:27-36(497.16); ISBN 978-86-86563-95-8) COBISS.SR-ID 188187660
Поглавље у књизи М42 (монографији националног значаја) или рад у тематском зборнику
националног значаја М45
1. Драган Бошковић, „Нулти степен реалистичког дискурса“, Симо Матавуљ - дело у времену
(Зборник радова са међународног научног скупа Књижевно дело Симе Матавуља (29. и 30. мај
2008), Филолошки факултет, Београд, 2011, стр. 47-69. (УДК 821.163.41.09-32. ISBN 978-86-6153008-1)
2. Драган Бошковић, „Завет Данила Киша“, Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура,
уредници Драган Бошковић, Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011.
стр. 59-69. (УДК 821.163.41.09 Киш Д. 82.316.75 / ISBN 978-86-85991-34-9)
3. Анка Ристић, „Функција идеализације у културној дипломатији (Житије Стефана Дечанског
Григорија Цамблака)“, Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура, уредници Драган
Бошковић, Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011. стр. 205-216. (ISBN
978-86-85991-34-9, УДК 930.85(497.11) 821.163.41.09 Цамблак Г.)
4. Јована Павићевић, Ружење ружног или театар трагичног смеха, у: Друштвене кризе и
(српска) књижевност и култура, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011. стр. 177-188
(ISBN 978-86-85991-34-9; COBISS.SR-ID 187901196; УДК 792.2(497.11 Крагујевац) 82.0-22)
5. Марија Лојаница, „Хитроу синдром као метафора лиминалности у роману Беснило Борислава
Пекића“, Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура, уредници Драган Бошковић и Маја
Анђелковић, 2011, стр. 123-136. (УДК 821.163.41.09 Пекић Б., ISBN 978-86-85991-34-9, COBISS.SR-ID
187901196)
6. Марија Лојаница, „Ласте самоубице и птице на жици: симболизација (не)слободе“, У:
Бошковић, Драган (ур.), Детелић, Мирјана (ур.), Тасић, Никола (ур.). Птице: књижевност,
култура, (Лицеум, 14). Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2011,
стр. 315-323. (УДК 821.163.41-31.09 Пекић Б. 821.163.41-14.09 Коен Л.) [COBISS.SR-ID 517153941;
ISBN: 978-86-81037-37-9]
7. Никола Бубања, „О немогућности друштвено-идеолошке критике у (дистопијској) књижевности:
Матићев Шахт, Врли нови свет и 1984“, Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура,
уредници Драган Бошковић и Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011,
стр. 149-160. (УДК 821.111.09 Орвел Џ. 821.111.09 Хаксли О. 821.163.41.09 Матић А. ISBN 978-8685991-34-9)
8. Никола Бубања, „Еротолошки авијариј Џона Милтона: еротолошка значења славуја, корморана и
феникса“, Птице: књижевност, култура, уредници Никола Тасић, Драган Бошковић и Мирјана
Детелић, (Лицеум, 14) Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2011, стр.
219-232. [УДК 821.111-14.09 Милтон Џ; COBISS.SR-ID 517153941; ISBN: 978-86-81037-37-9]
9. Биљана Ђорић Француски (у коауторству са Иваном М. Тодоровић). „Црни су им коњи, црне
потковице“: психолошки аспекти тортуре у романима Ишчекујући варваре Џ. М. Куција и Молитва
Вука Драшковића“, Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура. Уредници: Бошковић
Драган, Анђелковић Маја. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, стр. 77-92. (ISBN 97886-85991-34-9 / УДК 821.111(94).09 Куци Џ.М. ; 821.163.41.09 Драшковић В.)
10. Душан Живковић, „Метатеатралност и критика друштва у Клаустрофобичној комедији Душана
Ковачевића“, Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура“, уредници Драган Бошковић и
Маја Анђелковић, ФИЛУМ, Крагујевац, 2011, стр. 189-199 (ISBN 978-86-85991-34-9, УДК
821.163.41.09"19/20"(082)
11. Јасмина Теодоровић, „Геометрија и идеологија дискурзивног простора: Дрво историје
Светислава Басаре“, Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура, одговорни уредници
Драган Бошковић и Маја Анђелковић, стр. 137-148. (УДК 821.163.41. Басара С., ISBN 978-86-8599134-9, COBISS.SR-ID 187901196)
12. Желимир Вукашиновић, „Заратустра и птице: о гравитацији љубави, небу које није над нама и
веселој науци (при)падања“, Птице: књижевност, култура, Лицеум бр. 14, уредници: Драган
Бошковић, Мирјана Детелић,, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу,
Крагујевац, 2011, стр. 325-338. (УДК 14 Ниче Ф. 821.112.2-3.09 / ISBN 978-86-81037-37-9)
13. Желимир Вукашиновић, „Рецесија и демократизација - о кризи идеологије капитала и другим
подвалама историје“, Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура, уредници: Драган
Бошковић, Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, стр. 9-20. (УДК
141.7:330.14, 123 / ISBN 978-86-85991-34-9)
14. Часлав Николић, „Културни идентитет и политичка стратегија: Књижевност у доба кризе“,
Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура, одговорни уредници Драган Бошковић и Маја
Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011, 49-63. (ISBN 978-86-85991-34-9 /
УДК 323.28:82 930.85)
15. Часлав Николић, „На успон и пад једне друге птице“, зборник радова Птице: књижевност,
култура, уредници Драган Бошковић и Мирјана Детелић, у: Лицеум, број 14, одговорни уредник
Никола Тасић, Крагујевац, 2011, стр. 297-313. (ISBN 978-86-81037-37-9 / УДК 821.163.41-31.09
БулатовићМ.)
16. Маја М. Анђелковић, Сања Р. Пајић, „Прича о прекрасном Јосифу: заједничка тема српске
црквене литературе и сликарства прве половине 18. века, Друштвене кризе и (српска)
књижевност и култура, одговорни уредници: проф. др Драган Бошковић, доц. др Маја
Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011. стр. 263-281, УДК 821.163.41-97
091=163.1 75.052“17“, ISBN 978-86-85991-34-9; COBISS.SR-ID 187901196
17. Александар Петровић, Мост до краја света, Антропологија истине, Филолошко - уметнички
факултет, Центар за научна истраживања Српске академија наука и уметности, Крагујевац 2011,
стр. 7-14 (ISBN 978-86-85991-29-5)
18. Александар Петровић, „Велики сан и антропологија истине Б. Вонгара“, Антропологија
истине, Филолошко-уметнички факултет, Центар за научна истраживања Српске академија наука и
уметности, Крагујевац 2011, стр. 27-48. (ISBN 978-86-85991-29-5)
19. Александар Петровић, „Од семена добре наде до савршеног закона слободе“, Огледало
сећања, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац 2011, стр. 11-15 (ISBN 978-86-81037-36-2)
20. Александар Петровић, „Универзитет и његова будућност“, Огледало сећања, Универзитет у
Крагујевцу, Крагујевац 2011, стр. 96-104. (ISBN 978-86-81037-36-2)
21. Александар Петровић, „Камен, држава и речник“, Друштвене кризе, српска књижевност и
култура, Филолошко - уметнички факултет, Крагујевац 2011, стр. 21 -26 (ISBN 978-86-85991-34-9)
22. Александар Петровић, О површности и дубини истине, Изабрана дела Б. Вонгара, књига 2,
Каран, стр. 294-299 (ISBN 978-86-85337-74-1)
23. Александар Петровић, „Живи роман“, Изабрана дела Б. Вонгара, књига 3, Раки, стр. 275 287. (ISBN 978-86-85337-81-9)
24. Маја М. Анђелковић, Сања Р. Пајић, „Прича о прекрасном Јосифу: заједничка тема српске
црквене литературе и сликарства прве половине 18. века“, Друштвене кризе и (српска)
књижевност и култура, одговорни уредници: проф. др Драган Бошковић, доц. др Маја
Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011. стр. 263-281 (УДК 821.163.41-97
091=163.1 75.052“17“, ISBN 978-86-85991-34-9; COBISS.SR-ID 187901196)
25. Тамара Стојановић, „Библиографија Б. Вонгара“, Антропологија истине Други живот и opus
primum Б. Вонгара, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011, стр. 141-146 (ISBN 978-8685991-29-5)
26. Тамара Стојановић, „Глобализација, школа и образовање“, Друштвене кризе и (српска)
књижевност и култура, одговорни уредници: проф. др Драган Бошковић, доц. др Маја
Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011, стр. 213-224. (УДК 316.74:37
316.42 / ISBN 978-86-85991-34-9; COBISS.SR-ID 187901196)
27. Јелена Арсенијевић, "Култура доминације и покушај отпора; Случај Б. Вонгара",
Антропологија истине: други живот и opus primum Б. Вонгара, одговорни уредник Александар
Петровић, Филолошко-уметнички факултет: Центар за научна истраживања САНУ, Крагујевац,
2011., стр. 93-111., ISBN 978-86-85991-29-5
28. Јелена Арсенијевић, "О варварима у доба (пост)колонијализма", Друштвене кризе и
(српска)књижевност и култура, уредници Драган Бошковић и Маја Анђелковић, Филолошкоуметнички факултет, Крагујевац, 2011., стр. 93-123., ISBN 978-86-85991-34-9
29. Виолета Јовановић, „Колективни јунак у приповеткама Антонија Исаковића“, Зборник
„Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура, Филолошко уметнички факултет, Крагујевац,
2011, стр. 161-176, (ISBN 978-86-85991-34-9)
30. Виолета Јовановић, „Наивна песма Александра Ристовића“, Поезија Александра Ристовића:
зборник радова са научног скупа посвећеног стваралаштву Александра Ристовића у оквиру 47.
Дисовог пролећа, Градска библиотека“Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2011, стр. 147-157 (ISBN
978-86-83375-56-1)
ЗБОРНИЦИ СА НАУЧНИХ СКУПОВА
а. међународни
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини М31
1. Драган Бошковић, „Српски Бог Рат“, Trier Abhandlungen zur Slavistik, Band 10: Von Umgang mit
Geschehenern: Kriegsverarbaitung und Friedenssuche in Geschichte und Gegenwart der kroatischen und
serbischen Literatur und Kultur, Harausgegeben von Gerhard Ressel, Peter Lang GmbH, Frankfurt am
Main, 2011, 5-14. (ISBN 978-3-631-61039-8)
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу М32
1. Драган Бошковић, „Бити Ћамил или не бити: Онтолошко заснивање идентитета у прози Иве
Андрића“, 41. међународни научни састанак слависта у Вукове дане (тезе и резимеа), уредник:
Драгана мршевић-Радовић, Иво Андрић у српској и европској књижевности, Филолошки факултет,
МСЦ, Београд, стр. 42-43. (COBISS:SR-ID 186000140)
2. Часлав Николић, „Историја, говор, култура: сведочанство трауме у роману Травничка хроника
Иве Андрића“, 41. међународни научни састанак слависта у Вукове дане (тезе и резимеа),
уредник: Драгана Mршевић-Радовић, Иво Андрић у српској и европској књижевности, Филолошки
факултет, МСЦ, Београд, стр. 50-51. (COBISS:SR-ID 186000140)
3. Маја Анђелковић, „Писмо из 1920: мржња и страх као основа идентитета“, 41. међународни
научни састанак слависта у Вукове дане (Тезе и резимеа), Иво Андрић у српској и европској
књижевности, ур. Драгана Мршевић-Радовић, Филолошки факултет, МСЦ, Београд, стр. 76. (ISBN
978-86-6153-053-1; COBISS:SR-ID 186000140)
4. Александар Петровић, „Календар и време“, Међународни скуп Миланковић, календар, време,
Знанствени центар Милутин Миланковић, Даљ (Хрватска), 2011, стр. 7- 10.
5. Александар Петровић, „Руђер Бошковић у светлу историје идеја“, Зборник с међународног
скупа 300 година од рођења Руђера Бошковића, Српска академија наука и уметности, Астрономска
опсерваторија, Београд 2011, стр. 21-22.
6. Александар Петровић, „Ћуприја и конопац: Култура и политика идентитета у делу Иве Андрића
и Б. Вогнара“, 41. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2011
7. Виолета Јовановић, „Конструкција и вузура наивне свести у делу Драгослава Михајловића“
књига резимеа 41. међународног научног састанка слависта у Вукове дане (МСЦ), Међународни
славистички центар на Филолошком факултету, Београд, 2011, стр. 90-91, (ISBN 978-86-6153-051-1)
Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33
1. Dragan Bošković, „Imperijalni okviri i geneza Andrićevog diskursa: odustajanje od identiteta“, Die K.
u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić - Austrougarski period u životu i djelu Ive Andrića:
(1892-1922), Hg./ur. Branko Tošović, Beogradska knjiga: Beograd / Institut fur Slawistik der Karl
Franzens-Univeristat: Graz, str. 109-116. ISBN 978-86-7590-292-8 (BK) / ISBN 978-3-9503054-4-0 (ISFK)
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34
1. Dragan Bošković, „Izvan jezika: Ontološko-egzistencijalne predispozicije književnosti, komunikacije,
humaniteta“, Peti međunarodni interdisciplinarni naučni skup: Jezik, književnost, komunikacija,
Filozofski fakultet, Niš, 2011, str. 6.
2. Јована Павићевић, Пуста земља у драми Жудња -- критичка функција цитатности код Саре
Кејн, Зборник резимеа са међународне конференције Филолошка истраживања данас - језик,
књижевност, култура, Филолошки факултет, Београд, 2011. стр. 81. (ISBN 978-86-86419-99-6;
COBISS.SR-ID 179917836)
3. Biljana Djorić Francuski. "What’s in a name? Adopting ancient Indian practices in 21 st century crosscultural translation studies". In: The First International Conference on English Studies "English Language
and Anglophone Literatures Today (ELALT)", Novi Sad, 19 March 2011, Conference Programme. Novi
Sad: Faculty of Philosophy - Department of English, 2011, p. 20.
4. Biljana Djorić Francuski. "The Westernized East Meets the Easternized West in Three Continents".
In: Re/membering Place, 13-15 October 2011, CEMRA EA3016 - Stendhal University-Grenoble3, List of
contributors and abstracts. Grenoble: Université Stendhal - Grenoble 3, 2011, pp. 4-5.
5. Biljana Djorić Francuski. "An Image of Identity: the Other as Self and Self as the Other". In: Program
Book, Expanding Horizons in English Language and Literary Studies (ELLS 2011), 18-20 October 2011,
Bangkok, Thailand. Bangkok: Department of English, Faculty of Arts & Chula Unisearch, Chulalongkorn
University, 2011, p. 22.
6. Biljana Djorić Francuski. "At the Crossroads … Bridging the Home and the World". In: Other Indias:
The Richness of Indian Multiplicity, 23-26 November 2011, Book of Abstracts, University of La Laguna,
Tenerife, Canary Islands, Spain. La Laguna: Facultad de Filologia - Universidad de La Laguna, 2011, pp.
34-35.
7. Anka Ristić, „Drugi kao ja u Žitiju despota Stefana Lazarevića Konstantina Filozofa“, Peti
međunarodni interdisciplinarni naučni skup: Jezik, književnost, komunikacija, Filozofski fakultet, Niš,
str. 34.
8. Časlav Nikolić, „Politički dijalog Miloša Crnjanskog“, Peti međunarodni interdisciplinarni naučni
skup: Jezik, književnost, komunikacija, Filozofski fakultet, Niš, str. 27.
9. Maja Anđelković, „Retoričko, intertekstualno i žanrovsko posredovanje jezika Beseda na Božić G. S.
Venclovića“, Peti međunarodni interdisciplinarni naučni skup: Jezik, književnost, komunikacija (knjiga
sažetaka), Filozofski fakultet, Niš, 2011, str. 3.
10. Тамара Стојановић, „Алтернативне и слободне школе: настанак, развој и перспектива“, Школа
као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности:
образовање и васпитање традиција и савременост, Зборник резимеа са међународног научног
скупа, Педагошки факултет, Јагодина (ISBN 978-86-7604-096-4)
а. национални
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини М63
1. Анка Ристић, „Појам љубави у средњовековној повести о Владимиру и Косари“, Зборник радова
са II научног скупа младих филолога Србије, књ. 2: Савремена проучавања језика и књижевности,
одговорни уредник доц. др Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011.
стр. 139-144. (ISBN 978-86-85991-31-8)
2. Марија Лојаница, „Зачарани круг идеолошке (ре)продукције: књижевност, теорија и
манипулација“, Зборник са 2. научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања
језика и књижевности, књ. 2, одговорни уредник Маја Анђелковић, Универзитет у Крагујевцу;
Филолошко-уметнички факултет; Графостил, Крагујевац, 2011, стр. 227-231. (ISBN 978-86-8599131-8, COBISS.SR-ID 182321429)
3. Никола Бубања, „Књижевност и после ње у еденској утопији Џона Милтона“. У: Анђелковић,
Maja (ур.). Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа
младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком
факултету у Крагујевцу, Књ. 2. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, стр. 13-18.
[COBISS.SR-ID 513935790; ISBN: 978-86-85991-31-8]
4. Јасмина Теодоровић, „Утопија апокалипсе (данас) - Пекић и Барнс: како упокојити вампире“,
Зборник са 2. научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика и
књижевности, књ. 2, одговорни уредник Маја Анђелковић, Универзитет у Крагујевцу; Филолошкоуметнички факултет; Графостил, Крагујевац, стр. 163-172. (ISBN 978-86-85991-31-8, COBISS.SR-ID
182321429)
5. Желимир Вукашиновић, „O јединству посредовања, приповиједања и пјевања у веселој науци
Ничеовог Заратустре“, Зборник радова са научног скупа Естетичког друштва Србије Естетика и
образовање, уредници: Марко Новаковић, Уна Поповић, Естетичко друштво Србије, Београд, стр.
193-202. (УДК 14 Niče F. 821.112.2-96.09 Niče F. / ISBN 978-86-903729-5-9)
6. Часлав Николић, „Истраживање прошлости: омама и субверзија (у Другој књизи Сеоба и у
Роману о Лондону) Милоша Црњанског“, Зборник радова са II научног скупа младих филолога
Србије Савремена проучавања језика и књижевности, књига 2, одговорни уредник Маја
Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011, стр. 409-414. (ISBN 978-86-8599131-8)
Download

научни резултати пројекта у 2011. години