Др Чедомир Авакумовић
Име и презиме
Професор с.с.
Звање
Висока академска школа ПЕП, Београд 75%
Назив институције у којој
Факултет за инд.менаџмент, Крушевац 25%
наставник ради са пуним радним
временом и од када
Маркетинг, менаџмент, економија
Ужа научна односно уметничка
област
Академска каријера
Година Институција
Област
1998
ВТШ
Група економских предмета
Избор у звање
1985
Универзитет у Београду, ФОН
Маркетинг
Докторат
1979
Економски факултет Суботица
Економија
Магистратура
1975
Београд
Кибернетика
ФОН,
Диплома
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Врста студија
1.
Менаџмент
Основне струковне студије
2.
Маркетинг
Основне струковне студије
3.
4.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
How to increase customer satisfaction with health tourism, 3rd International Conference, Science and
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
higher education in function of sustainable development, Uzice, 7-8.10.2010.
Performance measurement of operating systems in tourism business, 3rd International Conference,
Science and higher education in function of sustainable development, Uzice, 7-8.10.2010.
Promotion of products and services business production system, 3rd International Conference, Science
and higher education in function of sustainable development, Uzice, 7-8.10.2010.
Менаџмент ризика, Међународна научна конференција, Менаџмент, Крушевац, 16-17.03.2010.
Influence of business environment in the tourist business organization, Public administration and
regional development, Bratislava, 02.11.2009.
Development of the market supply, 2nd International Conference, Uzice, 14-15.09.2009.
Managing the small production business systems, international Conference, Uzice, 17-18.09.2008.
Концепција менаџмента у функцији постизања, одржавања и побољшања квалитета производа,
33 ЈУПИТЕР Конференција, Златибор, 15-17.05.2007.
Улога пројект менаџера у организацији, 8 инт.симп.пројект менаџ.Златибор 2004
Виртуелни пројект менаџмент у организацији, Изградња р. 1-2/2004
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
30
Укупан број цитата
125
Укупан број радова са СЦИ
(ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Download

Име и презиме Др Чедомир Авакумовић Звање Професор с.с