У својим проучавањима образовања и васпитања
одраслих, андрагогија се мање или више ослања
на:
АНТРОПОЛОГИЈА
СОЦИОЛОГИЈА
ПЕДАГОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
ЕКОНОМИЈА
ФИЗИОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
ФИЛОЗОФИЈА
ДЕМОГРАФИЈА
КИБЕРНЕТИКА
МАТЕМАТИКА,...
АНТРОПОЛОГИЈА
Наука о човјеку
“педагошка антропологија” – опсервирање
збивања у системима формалног
образовања младих и одраслих
(друштвени оквир)
Захтјеви за мултикултуралним и
бикултуралним образовањем у
савременом свијету
СОЦИОЛОГИЈА
Ниједан велики социолог није занемаривао
васпитање и образовање (Миаларе, 1989)
Наука о друштву
Веза андрагогије и социологије образовања
Истраживачки проблеми: мјесто и функција
школских институција у друштву, однос школе
и “глобалног друштва”, проучавање
организације или система, однос између
наставника и одраслих ученика, ефикасност
различитих наставних стилова,...
ПЕДАГОГИЈА
Исти циљ обе науке: образовање и васпитање
Јединство наука
“два краја једног спектрума” (Ноулс, 1980)
Међусобна тјесна испреплетеност
Педагогију искључиво занима формално
образовање (намјерно)
Андрагогију поред формалног више
интересује неформално и информално
образовање одраслих
ПСИХОЛОГИЈА
Наука о психичком развитку човјека
Најтјеснија повезаност
Посебне дисциплине: развојна
психологија, педагошка психологија и
социјална психологија
Организација наставе и учења
Особености и различити стилови учења
Мотивација одраслих
ЕКОНОМИКА ОБРАЗОВАЊА
Образовање одраслих у приличној мјери
доприноси “расту националног дохотка
побољшавајући вјештине и продуктивне
капацитет е радне снаге” (Псахаропулос и
Вудхал, 1986)
Образовање одраслих је значајна и
корисна инвестиција
Повезаност са економским факторима и
окружењем
ФИЗИОЛОГИЈА
Ученик, “било које животне доби био,
првенствено је живо биће и
функционисање његова организма нужно
има посљедице на функционисање
његовог психичког живота и у његовом
друштвеном понашању” (Миаларе, 1989)
Боље разумијевање функционисања
сензорних органа одраслих (вид и слух)
Боље разумијевање замора и сличних
физиолошких чинилаца
КИБЕРНЕТИКА
Наука о управљању системима с
повратном везом
Регулацијски круг
Анализа система ради унапређивања
дјеловања
Примјена у техничким и образовним
системима
ЕРГОЛОГИЈА
Наука о раду
“ергодидактика” – разрада појединих фаза
образовног рада
Научна организација сваког образовног
рада
ФИЛОЗОФИЈА
Циљеви образовања и васпитања
Вриједности образовања
Смањење отуђења човјека
Могућност верификације хипотеза
БИОЛОГИЈА И МЕДИЦИНА
Човјек као биолошко биће
Тјелесно образовање и васпитање као дио
образовања одраслих
Биохемија – утврђивање материјалних
основа различитих психичких процеса,
нарочито учења
МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА
Нумеричка дескрипција и провјеравање
хипотеза у емпиријским андрагошким
истраживањима
Математички прорачуни
Интерпретација статистичких показатеља
АНДРАГОГИЈА И ИСТОРИЈА
???
АНДРАГОГИЈА И ДЕМОГРАФИЈА
???
ХВАЛА НА ПАЖЊИ
Download

Andragogija i druge nauke