Техничар за роботику-списак предмета
Први разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
11.
12.
13.
Недељно
3
2
2
1
2
5
3 вежбе
2+1
2
2
2
2
3 вежбе
1
Српски језик и књижевност
Страни језик
Историја
Музичка уметност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Физика
Хемија
Биологија
Машински материјали
Техничка механика са механизмима
Техничко цртање са комп. графиком
Грађанско васпитање - Верска настава
Практична настава
Годишње
105
70
70
35
70
175
105
70+35
70
70
70
70
105
37
60 блок
Други разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Српски језик и kњижевност
Страни језик
Историја
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Географија
Физика
Програмирање и програмски језици
Техничка механика са механизмима
Машински елементи
Технологоја обраде
Електротехника
Практична настава (блок)
Грађанско васпитање – Верска нас.
Недељно
3
2
2
1
2
5
2
2+ 1 вежбе/2
2+2 вежбе
3
2
3
2
1
Годишње
102
68
68
34
68
170
68
68+34*2 гр
68* 2 гр
102
68
102
68
90 блок
37
Трећи разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Српски језик и kњижевност
Страни језик
Социологија
Физичко васпитање
Математика
Логика
Програмирање и програмски језици
Недељно
3
2
2
2
5
1
0+2+2 вежбе
Годишње
105
70
70
70
175
35
68* гр
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Техничка механика са механизмима
Машински елементи
Технолошки поступци
Електроника и микропроцесори
Флексибилни производни системи
Конструисање применом рачунара
Грађанско васпитање - Верска настава
2
2
1+2+2
2
2+2
0+2+2
1
70
70
35+70
70+18 блок
70+42блок
70
37
Недељно
3
2
2
2
5
2
1
4+3+3
2+1+1
3+2+2
1
Годишње
96
64
64
64
160
64
32
128+96+30б
64+32+32
96+64+64
37
Четврти разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Филозофија
Физичко васпитање
Математика
Нумеричка математика
Устав и права грађана
Флексибилни производни системи
Хидраулика и пнеуматика
Роботи
Грађанско васпитање - Верска настава
Download

Техничар за роботику-списак предмета