GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ
Gıda Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama İlkeleri Erciyes Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Staj Genel Uygulama İlkeleri kapsamında şu şekilde yeniden düzenlenmiştir.
1.
Bölüm öğrencileri toplam 48 işgünü staj yapmak zorundadırlar. Staj 24 işgünü işletme
stajı ve 24 işgünü laboratuar-büro stajı olmak üzere iki kısım olarak yapılır.
2.
Stajların yapılma sırasında herhangi bir öncelik yoktur.
3.
Stajlar 4. yarıyıl tamamlandıktan sonra yapılabilir.
4.
Yatay geçiş veya dikey geçiş yolu ile kaydı yapılan öğrencilerin geldikleri
Fakülte/Yüksekokulda yapmış oldukları staj/stajların en fazla 24 işgünlük işletme staj kısmı
kabul edilir.
5.
Stajlar eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan süreler dışında güz ve bahar yılsonu
sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (yaz dönemi ve dönem arası), Dekanlık tarafından
belirlenen tarihlerde yapılır. Zorunlu durumlarda Staj Komisyon onayı ile eğitim-öğretim
yılının ilk haftası staj süresine dâhil edilebilir (eğitim-öğretim yılının ilk haftası (ders ekle
kaldır haftası) staja devam eden öğrenci devamsızlık hakkını kullanmış kabul edilir).
6.
Devam zorunluluğu olmayan beklemeli öğrenciler veya erken dönemde derslerini ve
kredilerini tamamlayan öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonunun onayıyla eğitim-öğretim
dönemlerinde de stajlarını yapabilir.
İkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yaz dönemi ve dönem arasına ilaveten
7.
stajlarını eğitim- öğretim dönemlerinde (arasınav tarih aralıkları dışında) Dekanlık tarafından
ilan edilen tarihler arasında yapabilir.
8.
Stajların bölünmeden kesintisiz yapılması esas olup, Bölüm Staj Komisyonunun
zorunlu hallerde uygun görmesi ve onaylaması durumunda, staj dönemleri 12 günden az
olmamak üzere ikiye bölünebilir.
9.
Yaz okulunda ders alan öğrenci yaz okulu süresince staj yapamaz.
10.
Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz.
11.
24 işgünlük işletme stajının, Gıda Sanayini yakından ilgilendiren sektörlerde
yapılması zorunludur. 24 işgünlük laboratuar stajı Gıda Mühendisliği bölüm
laboratuarlarında, TSE, İl Kontrol, Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha veya özel sektör
işletmelerinin laboratuvarlarının herhangi birinde yapılmalıdır.
12.
Staj yapmak isteyen öğrenci, bölüme dilekçeyle müracaat ederek, staj yerinin
uygunluğu konusunda bölüm staj komisyonu oluru alır. Oluru alan öğrenci staj yapacağı
kuruluştan alacağı kabul yazısını staj komisyonuna teslim ettikten sonra Fakülte Öğrenci
İşlerinden staj belgelerini alarak staja başlar.
13.
Staj defterleri ‘Gıda Mühendisliği staj defteri yazım kurallarına’ uygun olarak
yazılmalıdır.
14.
Staj bittikten sonra staj dosyalarının dönem başlangıcından en son 31 Ekim tarihine
kadar imza karşılığı bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekir. Dönem arasında veya
dönem içinde staj yapan öğrenciler bölüm başkanlığı tarafından ilan edilen tarihi dikkate
alarak staj dosyalarını teslim etmek zorundadır.
15.
Bölüm sekreterliği toplanan staj dosyalarını, staj komisyonu başkanına imza karşılığı
teslim eder. Staj komisyon başkanı toplanan dosyaları ilgili öğretim üyelerine dağıtır ve staj
dokümanlarının uygunluğu değerlendiren öğretim üyeleri raporlarını başkana yazılı olarak
bildirirler. Staj komisyonunun belirleyeceği jüri tarafından öğrenci sözlü staj sınavına tabi
tutulur. Yapılan stajların değerlendirilmesinde Tablo 1 dikkate alınacaktır.
Staj Komisyonu staj defterindeki bilgilere, belgelere ve gerekli hallerde yapılan kontrol ve
mülakata göre aşağıdaki ceza puan tablosunu esas alarak stajın tamamının (24 işgünü) ya da
yarısının (12 işgünü) kabulüne veya tamamının reddine karar verebilir.
“Staj Sicil Formu” ve “Staj Defteri” nin Bölüm Staj Uygulama İlkeleri’nde belirtilen tarih
aralığında Bölüm Başkanlığına teslim edilmesi ve Staj defterinin sayfalarının onaylanmış
olması stajların değerlendirilebilmesinin ön şartları olup, belirtilen hususlara uyulmaması
durumunda staj değerlendirilmesi yapılmayacaktır. Ön şartları sağlayan öğrencilerin stajları
ise aşağıdaki eksiklik puan tablosu kullanılarak değerlendirilir.
Tablo 1. Staj değerlendirme kriterleri ve puanlama sistemi
Değerlendirme Kriterleri
Eksiklik Puanı
Kriter-1. Staj Devamsızlığı
Toplam staj süresinin yarısından fazla devamsızlık
100p
Toplam staj süresinin 1/3’ ünden den fazla yarısından az bir süre devamsızlık
70p
Toplam staj süresinin1/3’ ü kadar devamsızlık
40p
Kriter-2. Staj Defteri Formatının Uygun Olmaması
10p-30p
Kriter-3. Staj Defterinin Özgün Olmaması
30p-50p
Kriter-4. Staj Konularıyla İlgili İçerik Yetersizliği
30p-70p
Kriter-5. Sicil Notlarında Düşüklük
E-notu için
100p
D-notu (her biri) için
25p
C-notu (her biri) için
15p
Kriter-6. Mülakat Başarısızlığı
30p
(Mülakat yapma, ilgili bölüm başkanlığının ve staj komisyonunun tasarrufundadır.)
Değerlendirme Esası: Yukarıdaki değerlendirme kriterleri çerçevesinde 100 ve üzeri eksiklik puanı alan öğrencinin ilgili stajı
tamamen iptal edilir. Eksiklik puanı 50-100 arasında olan öğrencinin stajının yarısı iptal edilir. Eksiklik puanının 50’nin altında
olması durumunda öğrencinin stajı kabul edilir.
Değerlendirmeyi Yapan (lar):
İmza
Tarih: …../……/…….
16.
Staj değerlendirme sonuçları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Stajı reddedilen öğrenci
staj sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili bölüm başkanlığına itiraz
edebilir.
17.
Staj sonuçlarına yapılan itirazlar ilgili staj komisyonu tarafından incelenerek en geç15
(on beş) gün içerisinde karara bağlanır. Durum değişiklikleri, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu
kararıyla kesinleşir.
18.
Staj sınavında başarılı bulunan öğrencinin stajı kabul edilmiş sayılır. Aksi durumda
öğrenci hangi staj kısmından başarısız olmuşsa aynı stajı tekrarlar ve bölüm staj uygulama
ilkelerini takip eder.
Download

GIDA MÜHEND SL Ğ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA LKELER Gıda