T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
STAJ UYGULAMA ESASLARI
1. Hitit Üniversitesi Lisans Staj Yönergesi hükümleri gereğince Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, mühendislik derecesine hak kazanabilmeleri için gerekli
ders ve laboratuvar çalışmalarını tamamlamalarının yanında en az 30’ar iş günü olmak üzere 2
farklı alanda staj yapmaları zorunludur.
2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek ve
değerlendirmek üzere en az biri öğretim üyesi olmak üzere asgari üç öğretim elemanından oluşan
Staj Komisyonu kurulur. Bu komisyon staj işlemlerini bölüm başkanlığına sorumlu olarak
yürütür. Komisyon üyeleri Bölüm Kurulunca iki (2) yıllığına seçilir.
3. Stajların hangi konuları kapsayacağı ve staj yapılacak işyerinde olması gereken ölçütler
komisyonca belirlenir.
4. Stajlar, eğitim-öğretimin olmadığı yaz aylarında yapılır. Her staj, resmi tatil ve geçerli özürler
dışında kesintisiz yapılır. Staj süresine dâhil edilecek resmi tatil (cumartesi, pazar ve resmi
bayram günleri) çalışmaları ise belgelenmelidir. Öğrencilere staj esnasında izin verilemez.
Derslere devam yükümlülüğünü tamamlayan öğrencilerin stajlarını yaz döneminde yapmaları
zorunlu değildir.
5. Yatay geçiş ile gelen öğrenciler için staj intibakı yapılır.
6. Öğrenci, Bölüm Başkanlığınca ilan edilen staj yerlerinden seçebileceği gibi kendisi de staj yeri
bulabilir. Bölüme ayrılan staj yeri kontenjanları, Bölüm Staj Komisyonu tarafından staj yapacak
öğrencilere sırasıyla; mezuniyet durumları, akademik başarı durumları, verilen önceki kontenjanı
kullanma durumlarına göre öncelik tanınarak ve eşitlik durumunda kura ile dağıtılır.
7. Staj yerini kendi bulan öğrencilerin, staj yapacakları işyeri ile ilgili yeterli bilgi getirmeleri ve
staja başlamadan önce staj başvurusunu Bölüm Staj Komisyonuna onaylatmaları gereklidir.
Onayı alınmamış yerlerde staj yapılamaz. Staj çalışması, bölüm staj komisyonunun,
öğrencinin staj başvurusunu kabul ettiği tarihten daha önce başlatılamaz. İlgililer tarafından
1
onaylanan Staj Kabul Formu (Ek-1) staj başlamadan en az iki (2) hafta önce Bölüm
Başkanlığına teslim edilir.
8. Stajlar yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir.
9. Staja başlayacak her öğrenci bir Staj Dosyası (Ek-2) edinir. Öğrenci, staj süresince programa
göre yürüttüğü çalışmaları Staj Dosyası Hazırlama Esaslarına uygun olarak raporlar. Öğrenci staj
dosyasını en geç, stajı takip eden ders döneminin ikinci haftasının sonuna kadar Bölüm Staj
Komisyonuna teslim eder. Bu süre sonunda staj dosyasını teslim etmeyen veya sicil fişi
gelmeyen öğrencilerin stajları yapılmamış sayılır. Staj Komisyonu, staj dosyası dışında stajlar ile
ilgili başka bilgileri de isteyebilir.
10. Staj Dosyası Hazırlama Esasları;
10.1. Staj dosyası okunaklı ve anlaşılabilir bir şekilde tükenmez veya dolma kalem
kullanılarak yazılmalı ve staj boyunca yapılan günlük çalışmaları kapsayacak şekilde
hazırlanmalıdır. Metin içerisine gerekli durumlarda şekil, tablo veya fotoğraf
eklenebilir.
10.2. Staj dosyasının başlangıcında staj yapılan işyerinin genel tanıtımı, tarihçesi,
organizasyon yapısı, çalışma alanları, sektör içerisindeki yeri gibi bilgiler verilmelidir.
10.3. Staj dosyası stajdan beklentileri, kazanımları, karşılaşılan sorunları ve önerileri
içeren bir bölümle sonlanmalıdır.
10.4. Staj dosyasının sayfaları yeterli olmadığında aynı formda sayfa eklenebilir.
11. Staj dosyalarının değerlendirme sonuçları son teslim tarihinden itibaren en geç bir (1) ay
içerisinde ilan edilir.
12. Staj Dosyasını kurallara uygun olarak yazmayan öğrencilerden, stajı başarılı ise, dosyasını iki
hafta içinde uygun hale getirmesi istenir. Dosyayı bu süre içinde getirmeyen veya dosyası
reddedilen öğrenciler bu stajı yeniden yapmak zorundadır.
13. Her öğrenci staja başlarken iki adet Staj Değerlendirme Formunu (Ek-3) staj yapacağı
işyerine teslim etmek zorundadır. Staj sonunda bu formların bir tanesi işyeri tarafından Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bunu sağlamak
öğrencinin sorumluluğundadır. Diğer form ise işyeri tarafından saklanır.
2
14. Staj Değerlendirme Formunda notu “OLUMSUZ” olan öğrencinin, bu stajını yeniden
yapması zorunludur.
15. Staj başarı notları; B (Başarılı) veya K (Kalır) olarak Staj Komisyonunca Bölüm
Başkanlığına bildirilir.
16. Bu uygulama esasları Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
17. Bu uygulama esaslarını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı yürütür.
3
Download

Staj Uygulama Esasları - Mühendislik Fakültesi