29.12.2014
ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
ÇALIŞMA SORULARI
1. Aşağıdaki şekilde verilen devrede eleman değerleri R1 = 10 , R2 = 10 , R3 =1 ,
R4=1, R5=1, R6=10, v7= 10 V olarak verilmiştir.
a) Düğüm ve ek denklemlerinin elde edilmesini adım adım gösteriniz.
b) Tüm düğüm gerilimlerini hesaplayınız.
c) vo/v7 gerilim kazancını hesaplayınız.
İşlemsel kuvv. tanım bağıntıları:
ip=0, in=0, vp = vn
2. Aşağıda verilen işlemsel kuvvetlendiricili devrenin;
a) Düğüm gerilimlerini ve ek denklemlerini parametrik olarak elde ediniz.
b) iL(t) akımını, devre eleman parametreleri cinsinden bulunuz ve devrenin ne iş yaptığını
kısaca açıklayınız.
c) Eleman değerleri, R1 = 1k, R2 = 2k, RL = 5k, vi(t) = 5V olması durumunda iL(t)
akımını hesaplayınız.
d) İşlemsel kuvvetlendiricinin gücünü hesaplayınız.
3. Aşağıda verilen devre için;
a) NA 1-kapılısının a-b uçları açık devre olması halinde, vab açık devre gerilimini
hesaplayınız.
b) NA 1-kapılısının a-b uçlarına bir kısa devre elemanının bağlanması durumunda, bu kısa
devreden geçen iSC akımını hesaplayınız (iSC akımının yönü a ucundan b ucuna doğru
olacaktır).
c) NA 1-kapılısının Norton ve Thévenin eşdeğerlerini bulunuz ve çiziniz.
4. Şekil a ile verilen devrede A-B uçlarına bağlanmış olan R3 direncinde harcanan gücün
maksimum olabilmesi için R3 direncinin değerini, Thevenin teoreminden faydalanarak
bulunuz. Bu durum için Thevenin gerilim kaynağının gücünü hesaplayınız.
Şekil a
5. Aşağıda verilen devre için;
a) io akımını toplamsallık teoreminden faydalanarak bulunuz.
b) A-B uçlarından sola bakıldığında görülen devrenin Norton eşdeğer devresini elde
ediniz.
c) Bu eşdeğer devreden yararlanarak vL(t) gerilimini hesaplayınız.
6. Aşağıda verilen devre için;
a) i3 akımını toplamsallık (süperpozisyon) teoreminden faydalanarak bulunuz (α=3
alınız).
b) v6=2.5 V, i7= 10A olması durumunda i3 akımını hesaplayınız.
7. Aşağıda verilen devrede;
a) Çevre akımları yöntemini kullanarak v6 gerilimini hesaplayınız (10p).
b) v6 gerilimini toplamsallık (süperpozisyon) teoreminden faydalanarak bulunuz (15p).
c) v1=4 V, i2=i3=4 A, olması durumunda v6 gerilimini hesaplayınız (5p).
8. Aşağıda verilen devrede,
a) A-B uçlarından sola bakıldığı zaman görülen devrenin Thevenin eşdeğerini bulunuz
(20p).
b) RL direncine aktarılan gücün maksimum olabilmesi için ideal transformatörün “n”
değeri ne olmalıdır (10p).
c) Bu n değeri için transformatörün gücünü bulunuz (5p).
9. Aşağıda verilen devrede,
a) a-b uçları açık devre olması halinde, vab açık-devre gerilimini hesaplayınız.
b) a-b uçlarına; RL direnç elemanı yerine, bir kısa-devre elemanının bağlanması
durumunda, bu kısa devreden geçen iSC akımını hesaplayınız (iSC akımının yönü a
ucundan b ucuna doğru olacaktır).
c) RL direnci dışında kalan devrenin Norton ve Thévenin eşdeğerlerini bulunuz ve
çiziniz.
d) RL yük direncinde harcanan gücün maksimum olabilmesi için RL direnç değeri ne
olmalıdır. Bu direnç değeri için yükte harcanan gücü ve Thévenin kaynağının gücünü
hesaplayınız.
10. Aşağıda verilen iki kapılı devrenin
a) g parametrelerini hesaplayınız.
b) g– parametresi eşdeğer devre modelini çiziniz.
2- kapılının g- parametreleri
cinsinden tanım bağıntısı:
i1 = g11 v1 + g12 i2
v2 = g21 v1 + g22 i2
11. Aşağıda verilen devre için;
a) Şekil a ile verilen devrede AA’ – BB’ iki kapılısının z parametrelerini hesaplayınız.
b) AA’ – BB’ iki kapılısının y – parametresi eşdeğer devre modelini çiziniz.
c) Bu eşdeğer devreyi kullanarak, Şekil b ile verilen devrede RL direncinde harcanan gücü
hesaplayınız.
Şekil b
12. Aşağıda verilen devrede,
a) Şekil a ile verilen devrede AA’ – BB’ iki kapılısının y parametrelerini hesaplayınız
(20p).
b) AA’ – BB’ iki kapılısının y– parametresi eşdeğer devre modelini çiziniz.
c) Bu eşdeğer devreyi kullanarak, Şekil b ile verilen devrede RL direncinde harcanan
gücü hesaplayınız (5p).
2- kapılının z- parametreleri
cinsinden tanım bağıntısı:
i1 = y11 v1 + y12 v2
i2 = y21 v1 + y22 v2
13. Aşağıda verilen devreler için;
a) Şekil a ile verilen iki kapılının ABCD parametrelerini hesaplayınız.
b) Şekil b’de verilen devre, Şekil a’da verilen iki kapılı devre ard arda (kaskad)
bağlanılarak elde edilmiştir. Bu durumda elde edilen yeni iki kapılının [ABCD]y
parametrelerini bulunuz.
2- kapılının ABCD
parametreleri cinsinden tanım
bağıntısı:
v1 = A v2 +B(- i2)
i1 = C v2 +D(- i2)
Yrd. Doç. Dr. Umut Engin AYTEN
Download

Çalışma soruları