İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1
Giriş
1
1.1 Elektriksel Büyüklükler ve SI Birimleri 1.2 Kuvvet, İş ve Güç
1.3 Elektrik Yükü ve Akım 1.4 Elektriksel Potansiyel 1.5 Enerji ve
Elektriksel Güç 1.6 Sabit ve Değişken Fonksiyonlar
BÖLÜM 2
Devre Kavramları
7
2.1 Pasif ve Aktif Elemanlar 2.2 İşaretlerne Yöntemi 2.3 Gerilim - Akım
İlişkileri 2.4 Direnç 2.5 Endüktans 2.6 Kondansatör 2.7 Devre
Diyagramları
BÖLÜM 3
Devre Yasaları
24
3.1 Giriş 3.2 Kirchhoff'un Gerilim Yasası 3.3 Kirchhoff'un Akım Yasası 3.4 Elemanların Seri Bağlanması 3.5 Elemanların Paralel Bağlanması
3.6 Gerilim Bölücü 3.7 Akım Bölücü
BÖLÜM 4
Analiz Yöntemleri
37
4 . 1 Kol
Akımı
Yöntemi
4 . 2 Göz
Akımları
Yöntemi
4.3 Matris ve Determinantlar 4.4 Düğüm Gerilimleri Yöntemi 4.5 Devre
İndirgeme 4.6 Giriş Direnci 4.7 Çıkış Direnci 4.8 Transfer Direnci
4.9 Karşılıklılık Özelliği 4.10 Toplamsallık (Süperpozisyon) 4.11 Thévenin
ve Norton Kuramları 4.12 Maksimum Güç Aktarımı Kuramı
4.13 İki Uçlu Omik Devreler ve Elemanlar 4.14 İki Uçlu Devrelerin Arabağlantısı 4.15 Doğrusal Olmayan Omik Elemanların Küçük İşaret Modeli
BÖLÜM 5
Yükselteçler ve İşlemsel Yükselteç Devreleri
72
5.1 Yükselteç Modeli 5.2 Yükselteç Devrelerinde Geri Besleme
5.3 İşlemsel Yükselteçler 5.4 İdeal İşlemsel Yükselteçli Devrelerin
Analizi 5.5 Evirici Devre 5.6 Toplayıcı Devre 5.7 Evirici
Olmayan Devre 5.8 Gerilim İzleyici 5.9 Fark Yükselticiler
5.10 Çok Sayıda İşlemsel Yükselteçli Devreler 5.11 İntegral ve Türev
Alıcı Devreler 5.12 Analog Bilgisayarlar 5.13 Alçak Geçiren Süzgeç
5.14 Decibel (dB) 5.15 Gerçek İşlemsel Yükselteçler 5.16 Basit B ir İşlemsel Yükselteç 5.17 Karşılaştırıcı 5.18 Flaş Analog-Sayısal Dönüştürücü
5.19 İşlemsel Yükselteçlerde Geribesleme Konusunun Özeti
vii
İçindekiler
viii
BÖLÜM 6
Dalga Biçimleri ve İşaretler
117
6.1 Giriş 6.2 Periyodik Fonksiyonlar
6.3 Sinüzoidal Fonksiyonlar
6.4 Zaman Ötelemesi ve Faz Kayması 6.5 Periyodik Fonksiyonların Kombinasyonları 6.6 Ortalama ve Etkin Değerler (RMS) 6.7 Periyodik Olmayan
Fonksiyonlar 6.8 Birim Basamak Fonksiyonu 6.9 Birim Dürtü Fonksiyonu 6.10 Üstel Fonksiyonlar 6.11 Sönümlü Sinüzoidler 6.12 Rastlantısal İşaretler
BÖLÜM 7
Birinci Mertebeden Devreler
143
7.1 Giriş 7.2 Kondansatörün Direnç Üzerinden Boşalması 7.3 Kondansatör
Uçlarında DC Gerilim Oluşturmak 7.4 Kaynaksız RL Devresi 7.5 Endüktans
Üzerinde DC Akım Oluşturulması 7.6 Üstel Fonksiyonların Yeniden Gözden
Geçirilmesi 7.7 Birinci Mertebeden, Karmaşık RL ve RC Devreleri 7.8 Endüktans ve Kondansatörlerin DC Sürekli Durum Davranışları 7.9 Anahtarlama
Anındaki Geçici Olaylar 7.10 Birinci Mertebeden Devrelerin Darbe Tepkisi
7.11 RC ve RL Devrelerinin Dürtü Tepkisi 7.12 RC ve RL Devrelerinde Basamak ve Dürtü Tepkilerinin Özeti 7.13 RC ve RL Devrelerinin Anlık Üstel
Uyartımlara Tepkisi 7.14 RC ve RL Devrelerinin Anlık Sinüzoidal Uyartımlara Tepkisi 7.15 Birinci Mertebeden Devrelerde Zorlanmış Tepkilerin Özeti
7.16 Birinci Mertebeden Aktif Devreler
BÖLÜM 8
Yüksek Mertebeden Devreler ve Karmaşık Frekans
179
8.1 Giriş 8.2 Seri RCL Devresi 8.3 Paralel RCL Devresi 8.4 İki Gözlü
Devre 8.5 Karmaşık Frekans 8.6 Tanım Bölgesinde Genelleştirilmiş
Empedans (R,L,C) 8.7 Devre Fonksiyonu ve Kutup-Sıfır Çizimleri
8.8 Zorlanmış Tepki 8.9 Doğal Tepki 8.10 Genlik ve Frekans Ölçeklendirme
8.11 Yüksek Mertebeden Aktif Devreler
BÖLÜM 9
Sinüzoidal Sürekli Durum Devre Analizi
209
9.1 Giriş 9.2 Elemanların Tepkileri 9.3 Fazörler 9.4 Empedans ve Admitans
9.5 Frekans Bölgesinde Gerilim ve Akım Bölme 9.6 Göz Akımları Yöntemi
9.7 Düğüm Gerilimleri Yöntemi 9.8 Thevenin ve Norton Kuramları 9.9 AC
Kaynakların Süperpozisyonu
BÖLÜM 10
AC Güç
237
10.1 Zaman Tanım Bölgesinde Güç 10.2 Sinüzoidal Sürekli Durumda
Güç 10.3 Ortalama veya Gerçel Güç 10.4 Sanal Güç 10.5 R, L ve C'de
AC Güç Konusunun Özeti 10.6 Bir Endüktans ve Bir Kondansatör Arasındaki Enerji Değişimi 10.7 Karmaşık Güç, Görünür Güç ve Güç Üçgeni
10.8 Paralel Bağlı Devreler 10.9 Güç Katsayısı İyileştirilmesi
10.10 Maksimum Güç Aktarımı 10.11 Ortalama Güçlerin Süperpozisyonu
BÖLÜM 11
Çok Fazlı Devreler
11.1 Giriş 11.2 İki Fazlı Sistemler 11.3 Üç Fazlı Sistemler 11.4 Yıldız ve
Üçgen Sistemler 11.5 Gerilim Fazörleri 11.6 Dengeli Üçgen Bağlı Yük
11.7 Dengeli Dört İletkenli Yıldız Bağlı Yük 11.8 Eşdeğer Y ve ∆ Bağlantı-
266
İçindekiler
ix
ları 11.9 Üç Fazlı Dengeli Yüklerin Tek Faz Eşdeğer Devresi 11.10 Dengesiz
Üçgen Bağlı Yük 11.11 Dengesiz Yıldız Bağlı Yük 11.12 Üç Fazlı Güç 11.13
Güç Ölçümü ve İki Wattmetre Yöntemi
BÖLÜM 12
Frekans Tepkisi, Süzgeçler ve Rezonans
291
12.1 Frekans Tepkisi 12.2 Yüksek Geçirgen ve Alçak Geçirgen Devreler 12.3 Yarı Güç Frekansları 12.4 Genelleştirilmiş İki Kapılı İki Elemanlı
Devreler 12.5 Frekans Tepkisi ve Devre Fonksiyonları 12.6 Kutup- Sıfır
Konumlarından Frekans Tepkisinin Elde Edilmesi 12.7 İdeal ve Gerçek Süzgeçler 12.8 Pasif ve Aktif Süzgeçler 12.9 Bant Geçiren Süzgeçler ve Rezonans 12.10 Doğal Frekans ve Sönüm Oranı 12.11 RCL Seri
Devresi; Seri Rezonans 12.12 Kalite Katsayısı 12.13 Paralel RLC Devresi; Paralel Rezonans 12.14 Pratik Paralel LC Devresi 12.15 Seri- Paralel Dönüşümleri 12.16 Yer Eğrileri
12.17 Bode Diyagramları
12.18 Gözlemler 12.19 Bode Diyagramlarının Bazı Özellikleri
12.20 Birinci Mertebeden Süzgeçlerin Özeti 12.21 İkinci Mertebeden Süzgeçler
12.22 Butterworth Süzgeçler 12.23 Süzgeçlerin Frekans Tepkisinin Ölçeklenmesi
BÖLÜM 13
İki Kapılı Devreler
335
13.1 Uçlar ve Kapılar 13.2 Z- Parametreleri 13.3 Karşılıklı DevrelerinEşdeğeri 13.4 Y. Parametreleri 13.5 Karşılıklı Devrelerin Pi Eşdeğeri 13.6
Uç Karakteristiklerinin Kullanımı 13.7 Z ve Y Parametrelerinin Dönüşmü
13.8 h-Parametreleri 13.9 g-Parametreleri 13.10 İletim (Transmisyon) Parametreleri 13.11 İki Kapılı Devrelerin Bağlantıları 13.12 Parametre Türünün
Seçimi 13.13 Uç Parametrelerinin ve Dönüşümlerin Özeti
BÖLÜM 14
Ortak İndüktans ve Transformatörler
359
14.1 Ortak İndüktans 14.2 Bağlaşım Katsayısı 14.3 Bağlaşımlı Sargıların
Analizi 14.4 Nokta Kuralı 14.5 Bağlaşımlı İki Sargıda Enerji 14.6 Elektriksel
Bağlaşımlı Eşdeğer Devreler 14.7 Doğrusal Transformatör 14.8 İdeal Transformatör 14.9 Oto Transformatör 14.10 Yansıtılmış Empedans
BÖLÜM 15
Spice ve Pspice Kullanarak Devre Analizi
387
15.1 Spice ve PSpice 15.2 Devrenin Tanımlanması 15.3 Spice Kaynak
Dosyasının Bölümleri 15.4 Veri Deyimleri ve DC Analiz 15.5 DC Analizde
Kontrol ve Çıkış Deyimleri 15.6 Thevenin Eşdeğeri 15.7 İşlemsel Yükselteçli
Devreler 15.8 AC Sürekli Durum ve Frekans Tepkisi 15.9 Ortak Endüktans
ve Transformatörler 15.10 Değişken Parametreli Elemanların Modellemesi
15.11 Zaman Tepkisi ve Geçiçi Durum Analizi 15.12 Diğer Kaynak Türlerin
Tanımlanması 15.13 Özet
BÖLÜM 16
Laplace Dönüşümü Yöntemi
16.1 Giriş 16.2 Laplace Dönüşümü 16.3 Bazı Laplace Dönüşüm Örnekleri
16.4 İntegralin Yakınsaklığı 16.5 İlk Değer ve Son Değer Kuramları 16.6
Kısmi Kesirler Açılımı 16.7 Devrelerin s-Bölgesinde Gösterimi 16.8 Devre
425
İçindekiler
x
Fonksiyonları ve Laplace Dönüşümü
BÖLÜM 17
Dalga Biçimlerinin Fourier Yöntemiyle Analizi
448
17.1 Giriş 17.2 Trigonometrik Fourier Serileri 17.3 Üstel Fourier Serileri
17.4 Dalga Biçimlerinde Simetri 17.5 Çizgisel Spektrum 17.6 Dalga Biçiminin Sentezi 17.7 Etkin Değerler ve Güç 17.8 Devre Analizine Uygulamalar
17.9 Periyodik Olmayan Dalga Biçimlerinin Fourier Dönüşümü 17.10 Fourier
Dönüşümünün Özellikleri 17.11 Sürekli Spektrum
EK A
Karmaşık Sayı Sistemi
481
EK B
Matris ve Determinantlar
484
DİZİN
491
Download

İÇİNDEKİLER