Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Презиме, средње слово, име
Иванка Марковић
Звање
редовни професор
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Датум запослења
14.06.1905
Ужа научна (уметничка) област
Кривично правна
Академска каријера
Датум
Институција
Област
Кривично правна
Избор у звање
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Кривично правна
Докторат
2001
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Специјализација
Кривично правна
Магистратура
1997
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Диплома
1987
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Списак предмета које наставник држи
Р.б.
Назив предмета
Врста студија
1 Кривично право
ОАС
2
3
4
5
6
7
Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)
1 Кривично право, општи дио, прво издање 2008. године, друго 2009 (коаутор, уџбеници).
2 Кривично право, посебни дио, прво издање 2005. године, 2007. године друго издање и 2009. године
треће издање (коаутор, уџбеници).
3 Основи кривичног права, општи и посебни дио, Бања Лука 2008 (коаутор, уџбеник).
4 Основи криминологије, Бања Лука 2007 (уџбеник).
5 Основи кривичног права, скрипта за студенте Факултета за безбједност и заштиту у Бањој Луци, 2006
(коаутор).
6 Коментари кривичних/казнених закона у БиХ, Сарајево 2005 (коаутор).
7 Кривичноправна заштита људског живота, Бања Лука 1997 (коаутор).
8
9
10
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Број домаћих пројеката на којима наставник
тренутно учествује
Укупан број цитата
Број међународних пројеката на којима наставник
Укупан број радова са
тренутно учествује
SCI (SSCI) листе
Усавршавања
Остали подаци који се сматрају релевантним
Учествовала је у пројекту Савјета Европе и Европске комисије „Коментар кривичних закона у БиХ“ 2004. године.
Реформа кривичног законодавства РС 2003. године.
Download

Dr Ivanka Markovic.pdf