БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА
Име и презиме предавача:
Željka Cabunac
Назив институције у којој
предавач ради са пуним радним
временом:
Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac
Nušićeva 5, Beograd
Садашње звање:
Specijalista ortopedije vilica
Избор у садашње звање:
Број година радног искуства:
15
Ужа научна област:
Ortodoncija
Докторат
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година:
Магистеријум
Примаријат
Академске специјалистичке
студије
Академске струковне студије
Ужа специјализација
Специјализација
Висока/виша/ средња стручна
спрема (подвучи)
Репрезентативне референце у
последњих десет година (навести
до 5 референци)
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ specijalizacija ortopedije vilica
Ако ДА, година: 2005
ДА НЕ
Ако ДА, година: visoka, 1997
1.
2.
3.
4.
5.
Укупан број радова са SCI (или
SSCI) листе:
Тренутно учешће на научним
пројектима:
1.
2.
3.
Усавршавања (до 150 речи):
1. Kongresi: Prvi Internacionalni
Srbija&Crna Gora Ortodontski Kongres ,
Beograd-2003.; FDI Dubai-2006; EMAA
Paris-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012; IMCAS Paris 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012; Anti-Aging
Medicine Specialization Nice, March 1722.2007.; AAMWC Monte Carlo-2007,
2008, 2009, 2010, 2011; Anti-Aging
Medicine Specialization Paris, October 611.2007.; ESCD Wienna-2007; EOS
Lisbon-2008; ESCD Florence-2008; FDI
Stockholm-2008; ESCD Paris-2009;
GNYDM New York-2009, 2010; Hvar
Internatonal Dental Congress- 2010, 2011,
2012; FDI Istanbul-2013
2. Tweed Course, Tucson, Arizona, USA,
2012
3. Brojni ortodontski kursevi u Beogradu
Други подаци које сматрате
релевантним (до 100 речи)
Датум: 05.10.2013.
Потпис предавача:
Download

Željka Cabunac