УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Дипломске академске студије – 1. циклус
Студијски
програм(и):
Назив предмета
Шифра предмета
Наставници
ПСИХОЛОГИЈА
Експериментални нацрт
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕCTS бодова
Изборни
3/4
2П+1В
3
Др Василије Гвозденовић, ван.проф.; Мр Страхиња Димитријевић, виши асистент
Условљеност другим предметима
Облик условљености
Статистика у психологији 1 и 2 и Методологија психолошких истраживања
Положен
Циљеви изучавања предмета:
Циљ курса јесте да оспособи студента да самостално реализује све фазе екперименталног истраживања.
Исходи учења (стечена знања):
Студент је продубио знања о екперименталним нацртима и оспособљен је да самостално замисли, креира
и изради нацрт истраживања, изведе експеримент и примjени статистичке методе у обради
експерименталних података.
Садржај предмета:
Методологија експерименталних истраживања; Осмишљавање и дизајнирање психолошких екепримената;
Етика експерименталних истраживања; Припрема стимулуса; Постављање и селекција експерименталних
процедура; Припрема и обрада експерименталних података; Анализа варијансе за непоновљена и
поновљена мерења; Представљање података; Експериментални извештај и писање научног чланка.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе и дискусије, учествовање у истраживањима, консултације.
Литература:
Тодоровић, Д. (1998). Основи методологије психолошких истраживања. Лабораторија за
експерименталну психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду.
Гвозденовић, В. Приручник за вежбе из експерименталне психологије. Скрипта. ФФ У у БГ.
Solso, R., Johnson, H., Beal, K. M. (1998). Experimental psychology: a case approach. New York:
Lomgman (допунска литература)
Облици провјере знања и оцјењивање:
Предиспитне обавезе се састоје од израде екеприменталног нацрта. Студенти могу нацрт радити
појединачно, или у пару. Завршни испит је усмени. Састоји се из два дијела: одговора на питања
из градива и одбране експерименталног нацрта. 50% оцјене чини усмени одговор из градива, а
50% експериментални нацрт, који представља услов да би студент изашао на усмени испит.
Похађање наставе
Активност на настави
Посебна назнака за предмет:
Семинарски
рад
Колоквиј
50
Завршни испит
50
Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Василије Гвозденовић, ван.проф
Download

Основи методологије психолошких истраживања. Лабор