Образац број 3/А , поље медицинских наука, научна
област медицинске науке
На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике
Србије“ број 76/2005), члана 126. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“
број 4/2006) и члана 137. став 1. Статута Медицинског факултета у Нишу, Изборно веће Факултета
на седници одржаној ___________ утврдило је следећи
ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА
1. Предлаже се да се др сци. мед. Марија Даковић Бјелаковић изабере у звање ванредног
професора за ужу научну област Анатомија за изборни период у трајању од 5 (пет) година.
2. Декан факултета ће након доношења Одлуке о избору наставника на одговарајућем стручном
телу Универзитета закључити Уговор о раду са изабраним наставником.
3. Предлог одлуке доставити Научно-стручном већу за медицинске науке Универзитета у Нишу,
секретару Факултета, Служби за опште послове и архиви Факултета.
Образложење
1. OПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
1.1. Лични подаци
1.1.1. Презиме и име учесника конкурса
1.1.2. Датум и место рођења
1.1.3. Место сталног боравка
1.2. Образовање
1.2.1. Назив завршеног факултета
одсек, група, смер
година и место дипломирања
Даковић Бјелаковић Марија
13.07. 1968. године, Ниш
Ниш
Медицински факултет у Нишу
Медицински
1993, Ниш
1.2.2. Назив специјалистичког рада
научно подручје
година и место одбране
1.2.3. Назив магистарског рада
научна област
година и место одбране
1.2.4. Назив докторске дисертације
научна област
година и место одбране
Развојне карактеристике нефрона код хуманог фетуса
Анатомија
1999, Ниш
Процена микроанатомских карактеристика развоја
хуманог метанефроса
Анатомија
2007, Ниш
1.3. Професионална каријера
1.3.1. Назив и седиште факултета и универзитета на коме је учесник конкурса биран у прво звање
Медицински факултет Универзитета у Нишу
назив звања
Асистент приправник
назив уже научне области
Анатомија
година избора
1995.
1.3.2. Звање учесника конкурса у тренутку расписивања конкурса
датум објављивања конкурса
Доцент
05.12.2012. год.
1.3.3. Назив и седиште установе, организације у којој је учесник конкурса запослен
Медицински факултет Универзитета у Нишу, Институт за Анатомију
радно место
Доцент
1.3.4. Датум претходног избора (ако је учесник конкурса запослен на Универзитету или институту
– навести ако се први пут бира у звање)
05.05.2008.
1.3.5. Назив уже научне области на којој је учесник конкурса наставник, односно сарадник
Анатомија
1.3.6. Руководеће функције на катедри, клиници, факултету, Универзитету или институту
Одговорни наставник предмета Анатомија и хистологија за струковне студије
2. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ
2.1.1. Датум расписивања конкурса
2.1.2. Информација о томе где је објављен конкурс
2.1.3. Ужа научна област
2.1.4. Звање за које је расписан конкурс
2.1.5. Радни однос са пуним или непуним радним временом
05.12.2012.
„Народне новине“ Ниш
Анатомија
Три ванредна професора
пуно радно време
3. ПРЕГЛЕД О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ И СТРУЧНОМ РАДУ УЧЕСНИКА
КОНКУРСА У ПОЉУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА, НАУЧНА ОБЛАСТ МЕДИЦИНСКЕ
НАУКЕ
3.1. Избор у звање доцент
3.1.1. Докторат наука из области за коју се бира,.................................................................................
3.1.2. Позитивна оцена наставног рада, осим ако се бира по први пут у наставничко звање, када је
довољно да поседује склоност и способност за наставни рад, ................................................
3.1.3. Најмање 1 рад ранга Р52 или Р51,................................................................................................
3.1.4. Најмање 1 излагање на научним скуповима (Р53, Р54, Р64, Р65),............................................
3.1.5. Остварене активности бар у 2 елемента доприноса широј академској заједници из члана 3.
Ближих критеријума за избор у звања наставника, осим ако се бира по први пут у
наставничко звање.........................................................................................................................
3.2. Избор у звање ванредни професор
3.2.1. Докторат наука из области за коју се бира,
3.2.2. позитивна оцена наставног рада,
Да
Да
3.2.3. руковођење бар 2 дипломска рада у клиничким дисциплинама,
Да
1. Владимир Антић: Васкуларизација органа женског репродуктивног система
2. Александра Аранђеловић: Анатомске и функционалне карактеристике
хипоталамо-хипофизног системаа
3.2.4. објављен уџбеник, монографија или практикум из области за коју се бира: Да
1. Стефановић Н, Влајковић С, Даковић Бјелаковић М, Угреновић С, Јовановић И.
Анатомија човека – Грудни кош. Ниш, Свен, 2008.
2
2. Васовић Љ, Влајковић С, Даковић-Бјелаковић М, Јовановић И, Угреновић С. Анатомија
човека за основне струковне студије (зубни протетичар). Ниш, Медицински факултет,
2010.
3. Чукурановић Р, Јовановић И, Васовић Љ, Антић С, Павловић С, Арсић С, Влајковић С,
Даковић Бјелаковић М, Угреновић С. Водич за практични испит из анатомије. Ниш,
Свен, 2012.
3.2.5. најмање 4 рада ранга Р52 или Р51 у претклиничким дисциплинама, од којих се 1 може
заменити радом ранга Р62 или Р61, а у клиничким дисциплинама до 2 могу заменити
радовима ранга Р62 или Р61, од овога најмање 2 рада од последњег избора, Да
На SCI листи има објављених 9 радова, од којих је 7 објављено од последњег избора 4 рада ранга М22 (Р51) и 3 рада ранга М23 (Р52):
1. Daković Bjelaković M, Savić V, Vlajković S, Džopalić T. Razvoj i ultrastruktura kapilara
glomerula ljudskog fetusa. Srp Arh Celok Lek 2008; Suppl. 4:316-322. M23 (Р52)
2. Vlajković S, Vasović L, Daković Bjelaković M, Stanković S, Popović J, Čukuranović R.
Human bony jugular foramen: Some additional morphological and morphometric features.
Med Sci Monit 2010; 16: BR140-146. M23 (Р52)
3. Stevanović G, Đorđević B, Daković Bjelaković M, Trenkić S, Stojiljković D, Jeremić S,
Paravina J, Janković I, Golubović Z, Smiljković I. Fasciocutaneous flaps of the lower leg –
anatomic stady and clinical significance. Vojnosanit Pregl 2010; 67(2): 136-144. M23 (Р52)
4. Radenković G, Savić V, Mitić D, Grahovac S, Bjelaković M, Krstić M. Development of C-kit
imunopossitive interstitial cells of Cajal in human stomach. J Cell Mol Med 2010; 14(5):
1125-1134. M21 (Р51)
5. Bjelaković G, Gluud LL, Nikolova D, Bjelaković M, Nagorni A, Gluud C. Meta-analysis:
antioxidant supplements for liver diseases – the Cochrane Hepato – Biliary Group. Aliment
Pharmacol Ther 2010; 32(3): 356-67. M21 (Р51)
6. Bjelaković G, Gluud LL, Nikolova D, Whitfield K, Wetterslev J, Dimonetti R, Bjelaković M,
Gluud C. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database
Of Systematic Reviews 2011; 7. M21 (Р51)
7. Bjelaković G, Gluud LL, Nikolova D, Bjelaković M, Nagorni A, Gluud C. Antioxidant
supplements for liver diseases. (Review) Cochrane Database Of Systematic Reviews 2011; 3.
M21 (Р51)
У последњем изборном периоду има објављен и један рад у часопису цитираном на
Medline-y:
1. Vlajković S, Čukuranović R, Daković Bjelaković M, Ilić G, Jakšić T, Čukuranović J.
Relativna dužina bubrega čoveka kao preciznija mera veličine normalnog bubrega. Med Pregl
2010; 11-12:784-787. M24 (Р52)
3
3.2.6. најмање 5 радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима (Р53, Р54,
Р64, Р65), од којих најмање 2 од последњег избора, Да
На међународним или домаћим научним скуповима има саопштених 45 радова, од
којих 7 од последњег избора ранга Р54:
1. Živković V, Pavlović S, Stefanović N, Antić S, Daković-Bjelaković M, Vlajković S,
Stojanović V. Lipofuscin u delovima kore velikog mozga. Zbornik sažetaka II Kongresa
Srpskog anatomskog društva sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 2008; p. 35.
(Р54)
2. Daković-Bjelaković M, Vlajković S, Radenković G. Ultrastructural characteristics of the
podocyres during human kidney development. Zbornik sažetaka II Kongresa Srpskog
anatomskog društva sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 2008; p. 66. (Р54)
3. Vlajković S, Daković-Bjelaković M, Čukuranović R, Stefanović N. Structure parts of a fetal
kidney during different periods of gestation. Zbornik sažetaka II Kongresa Srpskog
anatomskog društva sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 2008; p. 96. (Р54)
4. Radenković G, Daković Bjelaković M, Grahovac S, Mitić D. C-kit-imunoreaktivne
intersticijalne ćelije Kahala humanog embriona i fetusa. Zbornik sažetaka II Kongresa
Srpskog anatomskog društva sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 2008; p. 59.
(Р54)
5. Vlajković S, Daković Bjelaković M, Todorović Ž. Neki morfološki aspekti distalnog okrajka
butne kosti. Izvodi saopštenja XLVIII Kongresa Antropološkog društva Srbije sa
međunarodnim učešćem, Prolom Banja, 2009; p. 161. (Р54)
6. Daković Bjelaković M. Vlajković S. The absolute number, volume and diameter of glomeruli
in relation to gestational age in human fetuses. Zbornik sažetaka III Kongresa Srpskog
anatomskog društva sa međunarodnim učešćem, Niš, 2012; p. 87. (Р54)
7. Vlajković S, Daković Bjelaković M, Haemodynamic characteristics of segmental artery during
aging and their connection with histological changes. Zbornik sažetaka III Kongresa
Srpskog anatomskog društva sa međunarodnim učešćem, Niš, 2012; p. 83. (Р54)
3.2.7. учешће у научним пројектима: Да (учесник у 3 пројекта, актуелно учесник у једном)
1. Етиопатогенетски аспекти Балканске ендемске нефропатије и тумора уротракта,
Министарство за науку Републике Србије, 2002-2005, истраживач
2. Истраживање узрока, механизма настанка, превенције и лечења ендемске нефропатије и
тумора уротелијума, Министарство за науку Републике Србије, 2006-2010, истраживач
3. Етиологија, дијагностика, превенција и терапија ендемске нефропатије и са њом
повезаних тумора уротела – значај истраживања генома и протеома, 2011-2014,
истраживач
3.2.8. остварене активности бар у 3 елемента доприноса широј академској заједници из члана 3.
Ближих критеријума за избор у звања наставника: Да
1. Ментор у 2 дипломска рада.
2. Ментор 10 студентских радова за конгресе студената биомедицинских наука.
3. Одговорни наставник предмета Анатомија и хистологија за струковне студије
4. Рецензент у следећим међународним и домаћим часописима:
Antropološki glasnik Srbije
4
5. Укупан број цитираних радова у међународним часописима
6. Чланство у удружењима:
- Српско анатомско друштво
- Секција за клиничку и примењену анатомију Српског лекарског друштва
7. Предавач на симпозијумима и курсевима КМЕ:
- Примена информационих технологија у медицини и стоматологији: 2Д и 3Д морфологија и
морфометрија, новембар 2010.
- Траума и анестезија, Медицински факултет, април 2010.
- Advances in critical care management, Медицински факултет, април 2011.
................................................................................................................... -
3.3 Избор у звање редовни професор
3.3.1. докторат наука из области за коју се бира, .................................................................................
3.3.2. позитивна оцена наставног рада, .................................................................................................
3.3.3. руковођење бар 4 дипломска рада у клиничким дисциплинама, од којих најмање 2 од
последњег избора,..........................................................................................................................
3.3.4. руковођење бар једним докторским радом, ................................................................................
3.3.5. остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету ............................
3.3.6. објављен уџбеник или монографија из уже научне области за коју се бира ...........................
3.3.7. најмање 7 радова ранга Р52 или Р51 у претклиничким дисциплинама, од којих се до 2 могу
заменити радовима ранга Р62 или Р61, а у клиничким дисциплинама до 4 могу заменити
радовима ранга Р62 или Р61, од овога најмање 3 остварења од последњег избора,...............
3.3.8. најмање 10 радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима (Р53, Р54,
Р64, Р65), од којих најмање 3 од последњег избора, и најмање 1 усмено излагање на
међународним скуповима,............................................................................................................
3.3.9. оригинално стручно остварење и учешће у међународним и домаћим научним пројектима,
3.3.10.остварене активности бар у 4 елемента доприноса широј академској заједници из члана 3.
Ближих критеријума за избор у звања наставника.....................................................................
4. ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ
УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Датум и број одлуке о именовању комисије и назив органа који је донео
07.03.2013.год., бр. одл. 8/19-01-001/13-029
Научно-стручно веће за медицинске науке Универзитета у Нишу
Састав комисије:
Име и презиме
Звање
Ужа научна област Организација у којој је
запослен
1) Проф. др Светлана Редовни професор
Анатомија
Медицински
Антић
факултет Ниш
2) Проф. др Раде
Редовни професор
Анатомија
Медицински
Чукурановић
факултет Ниш
3) Проф. др Слободан Редовни професор
Анатомија
Медицински
Малобабић
факултет Београд
5. ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈУ КОМИСИЈЕ
5.1. Број пријављених учесника конкурса
Три кандидата за избор три ванредна професора
5.2. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије
Не
5.3. Датум стављања извештаја на увид јавности
5.4. Начин (место) објављивања
5.5. Приговор на извештај
5
6. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА (до 100 речи):
На основу детаљне анализе приложеног конкурсног материјала, као и личног познавања кандидата
и увида у њен досадашњи рад, Комисија сматра да др мед. сци. Марија Даковић Бјелаковић, доцент
на предмету Анатомија, испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању и
Статутом Медицинског факултета у Нишу за избор у звање ванредног професира. Својим
досадашњим, стручним и педагошким радом, доц. др Марија Даковић Бјелаковић се
афирмисала као квалитетан универзитетски радник. Због свега наведеног, Комисија са
задовољством предлаже Изборном већу Медицинског факултета у Нишу да др Марија
Даковић Бјелаковић буде изабрана у звање ванредног професора за УНО Анатомија на
Медицинском факултету Универзитета у Нишу.
М.П.
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНОГ ВЕЋА,
6
Download

preuzeti