ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Изборно веће Хемијског факултета Универзитета у Београду, на својој седници
одржаној 08. новембра 2012. године именовало нас је за чланове комисије за писање
реферата о кандидатима који учествују на Конкурсу, расписаном 21. новембра 2012.
године (објављеном у листу ''Послови''), за избор једног ванредног професора за ужу
научну област Примењена хемија на Хемијском факултету Универзитета у Београду.
У законском року на Конкурс су се пријавила ДВА кандидата, и то др Јован Тадић,
дипломирани хемичар, сарадник НАСА (САД) и др Горан Роглић, дипломирани хемичар,
ванредни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду. На основу приложене
документације, прикупљених података и личног увида у радове кандидата, а у смислу
Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010),
односно чланова 93., 94., 95., 96., 97. и 103. Статута Хемијског факултета (ХФ) и
Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача – Врста и квантификација индивидуалних
научноистраживачких резултата (Службени гласник РС, бр. 38/08), референти подносе
Изборном већу Хемијског факултета следећи
РЕФЕРАТ
ДР ЈОВАН ТАДИЋ
A. Биографски подаци
Јован Тадић је рођен 1974. године у Београду. На Хемијском факултету у Београду уписао
је студије на студијској групи хемија за истраживање и развој 1993. и дипломирао 1998.
године са просеком 9,17.
Др Тадић је од дипломирања па до данас радио као:
Истраживач на Макс Планк Институту за Атмосферску хемију, Маинц, Немацка
(април 1998 - август 2001)
Консултант за Berthold detection systems – Serbian branch office, Београд, Србија (март
2001-новембар 2001)
Истраживач-волонтер на Институту за Хемију, Технологију и Металургију,
Студентски трг 14-16, Београд, Србија (фебруар 2002 - јун 2002)
Спољни консултант за Ortek technology doo и Ecomed doo, Београд, Србија (Јун 2004 Март 2006)
Менаџер за истраживање и развој за Ortek technology doo, Таковска 6, Београд, Србија
(март 2006 - април 2010)
Доцент на предмету „”Хемија отпадних вода” на Факултету за примењену екологију
“Футура” , Универзитет Сингидунум, Србија, (април 2010 - октобар 2010)
Виши научни сарадник при NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA 94035, USA
(октобар 2010 - децембар 2012)
1
Б. Тезе и дисертације
Магстарску тезу под називом “Фотохемија н-бутанала и н-пентанала у вештачкој
атмосфери” одбранио је 2001. године на Хемијском факултету.
Звање доктора хемијских наука стекао је на Хемијском факултету у Београду 2003.
године радећи на тези под називом “Фотофизички и фотохемијски процеси одабраних
карбонилних једињења на различитим парцијалним притисцима кисеоника”. Ову
дисертацију радио је делом на Маx Planck-овом Институту за Атмосферску хемију,
Мајнц, Немачка, и делом на Хемијском факултету Универзитета у Београду, Србија.
В. Наставна делатност
Кандидат у својој документацији истиче да је радио као доцент на предмету „”Хемија
отпадних вода” на Факултету за примењену екологију “Футура”, Универзитет
Сингидунум, Србија, (Април 2010 - Октобар 2010).
Г. Уџбеници, збирке задатака, практикуми
Кандидат нема публикације овог типа
Д. Научно-истраживачка делатност
Резултати које је кандидат пријавио у конкурсној документацији могу се разврстати по
следећим категоријама:
1. Монографије
Кандидат нема публикације овог типа
2. Поглавља у књигама, прегледни чланци
Кандидат нема публикације овог типа
3. Научни радови објављeни у часописима међународног значаја
3.1. Радови објављeни у врхунским часописима међународног значаја (М21)
Пре избора у звање доцента
3.1.1. W. Junkermann, C. Brühl, D. Perner, E. Eckstein, T. Trautmann, B. Früh, R. Dlugi, T.
Gori, A. Ruggaber, J. Reuder, M. Zelger, A. Hofzumahaus, A. Kraus, F. Rohrer, D. Brüning, G.
Moortgat, A. Horowitz, J. Tadić Actinic Radiation and Photolysis Processes in the Lower
Troposphere: Effect of Clouds and Aerosols, J. Atm. Chem. 42, 413-441 (2002). Environmental
Sciences (7/131); IF2002 = 2,615.
После избора у звање доцента
3.1.2. J. Tadić, Lai Xu, K.N. Houk and G. K. Moortgat, Photooxidation of n-Octanal in air:
Experimental and theoretical study, J. Org. Chem., 2011, 76 (6), pp 1614–1620. Chemistry,
Organic (9/56), IF2011 = 4,450.
2
3.1.3. J. Tadić; Moortgat, Geert; Loewenstein, Max; Bera, Partha; Yates, Emma; Lee, Timothy,
Photochemistry and Photophysics of n-butanal, 3-methylbutanal and 3,3-dimethylbutanal:
Experimental and Theoretical Study, J. Phys. Chem. A, Special issue, Nov 14, 2011. Physics,
Atomic, Molecular & Chemical (9/33), IF2011 = 2,946.
3.1.4. J. Tadić and Lai Xu, An Ab Initio and Density Functional Theory Study of Keto-Enol
Equilibria of Deltic acid in Gas and Aqueous Solution Phase: Problem of the Transition State, J.
Org. Chem. 2012 Sep 6: doi 22954314. Chemistry, Organic (9/56), IF2011 = 4,450.
3.1.5. Jovan M. Tadić, Comment on "308 nm Photolysis of Nitric Acid in the Gas Phase, on
Aluminum Surfaces, and on Ice Films", J. Phys. Chem. A. 2012 Sep 27; doi 23016500.
Physics, Atomic, Molecular & Chemical (9/33), IF2011 = 2,946.
3.2. Радови објављeни у истакнутим часописима међународног значаја (М22)
Пре избора у звање доцента
3.2.1. J. Tadić, I. Juranić, G. K. Moortgat, Photooxidation of n-heptanal in air: Norrish type I
and II processes and quantum yield total pressure dependency, J. Chem. Soc., Perkin Trans.2,
2002, 135–140. Chemistry, Physical (32/95), IF2002 = 1,911.
3.2.2. J. Tadić, G. K. Moortgat and Klaus Wirtz: Photooxidation of glyoxal in air, Journal of
photochemistry and photobiology A: Chemistry, Volume 177, Issues 2-3, 25 January 2006,
Pages 116-124. Chemistry, Physical (44/108), IF2006 = 2,098.
3.3. Радови објављeни у часописима међународног значаја (М23)
Пре избора у звање доцента
3.3.1. J. Tadić, I. Juranić and G. K. Moortgat, Photooxidation of n-hexanal in air, Molecules, 6,
287-299 (2001). Chemistry, Organic (48/71); IF2001 = 0,223.
3.3.2. J. Tadić, I. Juranić and G. K. Moortgat, Photooxidation of selected carbonyl compounds in
air: n-butanal and n-pentanal, Journal of photochemistry and photobiology A: Chemistry,
143 (2001), 169-179. Chemistry, Physical (59/93); IF2001 = 1,038.
После избора у звање доцента
3.3.3. Emma L. Yates, Angela Detweiler , Laura Iraci , Brad Bebout, Christopher McKay,
Kathleen Schiro, Edwin Sheffner, Cheryl Kelley, Jovan Tadić, Max Loewenstein, Assessing the
role of alkaline soils on the carbon cycle at a playa site, Environmental Earth Sciences,
accepted 2012. Environmental Sciences (140/205) IF2011 = 1,059.
4. Научни радови објављени у часописима националног значаја
4.1. Радови објављени у часописима националног значаја (M53)
После избора у звање доцента
3
4.1.1. J. Tadić and V. Tadić, Tik tak, Serbian Chemical Reviews (Hemijski pregled), 52(4),
2011.
5. Научна саопштења
5.1. Саопштења на научним скуповима међународног значаја
5.1.1. Саопштења на научним скуповима међународног значаја штампана у целини
(М33):
Пре избора у звање доцента
5.1.1.1. G.K. Moortgat, K. Wirtz, M. Pons, N. Jensen, J. Horth, R. Winterhalter, L. Ruppert, I.
Magneron, J.Tadić and A. Mellouki, Trends in atmospheric photodissociation rates of selected
carbonyl compounds, Proceedings of the EC/ Eurotrac-2 Joint Workshop “Chemical
Processes and mechanisms", and "Chemical Mechanism Development” 20-22-September
1999, Aachen, Ed. R. Vogt and G. Axelsdottir, 28-31 (1999). (invited talk, Moortgat)
5.1.1.2. I. Magneron, J. Tadić, F. Sauer and G.K. Moortgat, Photolytic studies on glyoxal,
crotonaldehyde, acrolein and glycolaldehyde, Proceedings of the EC/ Eurotrac-2 Joint
Workshop “Chemical Processes and mechanisms", and "Chemical Mechanism Development”
20-22-September 1999, Aachen, Ed. R. Vogt and G. Axelsdottir, 66-69 (1999) (Poster)
5.1.2. Саопштења на научним скуповима међународног значаја штампана у изводу
(М34):
Пре избора у звање доцента
5.1.2.1. F. Sauer, J. Tadić, I. Magneron, S. Bauerle, G.K. Moortgat, Photolytic studies on
glyoxal, n-butanal, n-pentanal, and trans-crotonaldehyde, Poster presented at the 24th General
Assembly of the European Geophysical Society in The Hague, 19-23 April 1999. Abstract,
in Journal Geophysical Research Abstracts, Volume 1, 1999.
5.1.2.2. I. Magneron, A. Horowitz, J. Tadić, K. Wirtz, M. Pons and G.K. Moortgat, Photolytic
studies on glyoxal and Glycolaldehyde, Proceedings of the EUROTRAC-2 Symposium 2000
in Garmisch Partenkirchen, P.M. Midgley, M. Reuther and M. Williams (Eds), Springer Verlag
Berlin Heidelberg, in press 2001 (Poster)
5.1.2.3. R. Winterhalter, N.R. Jensen, I. Magneron, K. Wirtz. W. Mellouki, M. Yuying, J.
Tadić, Abraham Horowitz, G.K. Moortgat and J. Hjorth, Studies of the photolysis of pyruvic
acid. Products and mechanism, Proceedings of the EUROTRAC-2 Symposium 2000 in
Garmisch Partenkirchen, P.M. Midgley, M. Reuther and M. Williams (Eds), Springer Verlag
Berlin Heidelberg, in press 2001 (Poster)
После избора у звање доцента
5.1.2.4. E. Yates, M. Lowenstein, L. Iraci, K. Akihiko, J. Tadic, S. Vay, and . Kawa
Atmospheric measurements of carbon dioxide and methane at Railroad Valley playa, Nevada,
USA. Poster presented at the EGU Conference in Vienna, Austria, 2011, Halls X/Y /
Attendance Wed, 06 Apr, 17:30–19:00.
4
5.1.2.5. Iraci, Fladeland, Loewenstein, J. Tadić, Gore, Trias, R. Olson, Yates, Schiro, Sheffner,
Kolyer, Bui, Bruegge, Crisp, Kuze, E. Olsen, Wunch, Podolske, An Observing Architecture for
Synthesis of Multi-platform Observations of Carbon Dioxide over Railroad Valley, NV, AGU
Meeting 2011.
5.1.2.6. E. L. Yates, K. Schiro, E. J. Sheffner, B. Bebout, R. Berthold, J. DeMarines, A.
Detweiler, M. Fladeland, L. T. Iraci, C. Kelley, R. Koyler, C. McKay , M. Loewenstein, J.
Tadić, Spatial and temporal variability in atmospheric CO2 and CH4 at Railroad Valley playa,
a mid-latitude desert site, AGU Dec 2011.
5.1.2.7. J. Tadić, M. Loewenstein, L. T. Iraci, W. Gore, K. Schiro, R. Olson, E. J. Sheffner, E.
L. Yates, Development of a new platform for airborne measurements of atmospheric CO2 and
CH4 and comparison with GOSAT measurements at Railroad Valley playa, Nevada, AGU Dec
2011.
5.1.2.8. Rebekah A. Olson, Laura T. Iraci, Warren J. Gore, Jovan M. Tadić, Emma L. Yates,
Max Loewenstein, Emmett A. Quigley, Antonio A. Trias, Ryan L. Walker, In situ
measurements of carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and ozone (O3) over the Sierra
Mountains of central California and western Nevada, AGU Dec 2011.
5.1.2.9. K. A. Schiro, E. L. Yates, E. J. Sheffner, L. T. Iraci, B. Bebout, R. Berthold, C.
Bruegge, J. DeMarines, A. Detweiler , M. Fladeland, C. Kelley, R. Koyler, C. McKay, M.
Loewenstein, J. Tadić, Comparing Ground and Airborne In-Situ Greenhouse Gas (GHG)
Measurements in Railroad Valley, NV to Identify Local Point Sources and Quantify their
Influences on Observed Background Concentrations, AGU Dec 2011.
5.2. Саопштења на научним скуповима националног значаја
Кандидат нема публикације овог типа
5.3. Предавања по позиву међународног значаја (М32)
После избора у звање доцента
5.3.1. “Development of a new platform for airborne measurements of atmospheric CO2, CH4
and O3”, Copenhagen Center for Atmospheric Research, Jan 20th 2012, Copenhagen, Denmark
(group of Dr. Matthew Johnson, [email protected]).
5.3.2. “Development of a new platform for airborne measurements of atmospheric CO2, CH4
and O3”, Picarro inc, Aug 30th, 2012, Santa Clara, California, USA (Eric Crosson,
[email protected])
6. Научни радови
категоризације
у
часописима
међународног
значаја
на
sci-листи
без
После избора у звање доцента
6.1. J. Tadić, Modeling of the Financial Results of Broilers Fed on Hypothetical Daily Adapted
Diets, International Journal of Poultry Science, accepted.
5
6.2. Emma L. Yates, Max Lowenstein, Laura T. Iraci, Jovan Tadić, Edwin J. Sheffner, Kathleen
Schiro, Kuze Akihiko, Carbon dioxide and methane at a desert site – a case study at Railroad
Valley playa, Nevada, USA, Atmosphere, 2011, 2, 702-714; doi:10.3390/atmos2040702
6.3. J. M. Tadic, M. Loewenstein, C. Frankenberg, L. T. Iraci, E. L. Yates, W. Gore, and A.
Kuze, A comparison of in-situ aircraft measurements of carbon dioxide to GOSAT data
measured over Railroad Valley playa, Nevada, USA, Atmos. Meas. Tech. Discuss., 5, 5641–
5664, 2012.
7. Пријављени радови који нису категорисани
7.1. Moortgat G. K., Final report on EU project RADICAL: “Evaluation of radical sources in
atmospheric chemistry through chamber and laboratory studies” ENV4-CT97-0419, March
2000.
7.2. Emma L. Yates, Matthew C. Roby, Laura T. Iraci, Jovan M. Tadic, Max Loewenstein,
Warren Gore, In-situ observations of springtime stratosphere-troposphere exchange events over
California, submitted to Tellus B, 2012 (Овај рад је само послат на рецензију, а не и
прихваћен за штампу).
Ђ. Анализа постигнутих резултата др Јована Тадића
Др Јован Тадић је дипломирао, магистрирао хемију на Хемијском факултету у Београду.
Докторат хемијских наука стекао је на истом факултету 2003. године.
Колега Тадић има веома кратку педагошку каријеру као доцент на предмету „”Хемија
отпадних вода” на Факултету за примењену екологију “Футура”, Универзитет
Сингидунум, Србија, (април 2010 - октобар 2010).
Господин Тадић ради преко две године као виши научни сарадник при NASA Ames
Research Center, Moffett Field, CA 94035, USA (октобар 2010 - децембар 2012).
Др Јован Тадић има објављене радове у међународним часописима и то:
5 (пет) радова у врхунским међународним часописима (М21)
2 (два) рада у у истакнутим међународним часописима (М22)
3 (три) рада у међународним часописима (М23)
Поред овога Др Тадић је пријавио, како се види из горе наведеног списка, неколико
публикација које нису могле да буду категорисане.
Е. Закључци и препоруке комисије који се односе на кандидата др Јована Тадића
Полазећи од примарног минималног услова кандидат за ванредног професора на ХФ,
према Статуту ХФ и листи вредновања резултата научно-истраживачког рада, треба да
има у моменту пријаве на конкурс најмање 15 радова, од којих најмање 4 рада из
категорије М21 или М22, закључујемо да кандидат др Јован Тадић, пошто има само 10
радова у међународним часописима са импакт фактором, НЕ ИСПУЊАВА минималне
услове за избор у звање ванредног професора на ХФ па се стога комисија неће упуштати
да анализира и остале неопходне услове за избор у ово звање.
6
ДР ГОРАН РОГЛИЋ
A. Биографски подаци
Др Горан Роглић је рођен 29.08.1964 . године у Котору. Основну и средњу школу
је завршио у Земуну. По завршетку средње школе 1984. године уписао се на студијску
групу Дипломирани хемичар Хемијског факултета у Београду. Студије је завршио 1989.
године са просечном оценом 9,43. По завршетку студија наставио је постдипломске
студије на Хемијском факултету. Магистарску тезу је одбранио 13. фебруара 1996. а
докторску дисертацију 12. септембра 2001. Ожењен је и има сина Николу.
За асистента-приправника при Катедри за органску хемију изабран је 1990. године, од
1996. године радио је као асистент при Катедри за органску хемију Хемијског факултета,
Универзитета у Београду. У звање доцента на Хемијском факултету Универзитета у
Београду за ужу научну област примењена хемија је изабран 2003. године а у звање
ванредног професора 2008. године.
Члан је Српског хемијског друштва од 1991. године.
Б. Тезе и дисертације
1. Магистарска теза "Синтеза лактамских аналога фентанила" Хемијски факултет,
Универзитет у Београду, 1996 (ментор ван. проф. др Иван Мићовић).
2. Докторска дисертација "Синтеза и испитивање допаминергичко-серотонергичке
активности 1-фенил-4-(арилалкил)-пиперазина" Хемијски факултет, Универзитет у
Београду, 2001 (ментор ван. проф. др Вукић Шошкић).
3. В. Наставна делатност
Од 1990. запослен је као асистент приправник на Катедри за органску хемију Хемијског
факултета Универзитета у Београду. У звање асистента изабран је 1996. године. У том
периоду држао је вежбе на већем броју курсева органске хемије за студенте Хемијског,
Биолошког и Факултета за физичку хемију.
У звање доцента на Катедри за примењену хемију изабран је 2003. године. Држао је
наставу из следећих предмета: Индустријска хемија са хемијом животне средине за
студенте Биолошког факултета смер Професор биологије и хемије, део предавања на
предмету Индустријска хемија за студенте смера Дипломирани хемичар и Професор
хемије, део предавања на предмету Одабране области примењене хемије за студенте
Хемијског факултета, Индустријски процеси и животна средина за студенте смера
Дипломирани хемичар за животну средину, Индустријска хемија – најбоље расположиве
технике и део предавања на предмету Загађивачи хране за студенте смера Дипломирани
хемичар за животну средину.
7
Поред тога ангажовао се на обнављању стручне екскурзије студената. Успешно је
организовао шест стручних екскурзија студената Хемијског факултета.
За сва своја предавања обезбедио је материјал са предавања у електронском облику.
Поред тога за курсеве се користе следећи уџбеници:
1. Д. Виторовић (1990) Хемијска технологија, Научна књига, Београд, 449 стр. ИСБН 8623-22021-2.
2. Налков приручник за воду, Грађевинска књига, Београд,
3. Food Safety: Contaminants and Toxins, Editor: J P F D'Mello, Scottish Agricultural
College,Edinburgh, UK, Publication Date: April 2003.199
Наставна активност Горана Роглића позитивно је оцењена од стране студената што
показују и просечне оцене његове наставне активности у студентским анкетама школске
2011/12 године:
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике 4,69,
Индустријска хемија 4,59,
Одабране области примењене хемије 4,71 (максимална оцена је 5).
Руководио је израдом једне докторске дисертације (Марио Златовић "Моделовање 5-HT1A рецептора и његових интеракција са арилпиперазинским
лигандима рачунарским методама" - одбрањена 2007. године). Поред тога био је
коментор једне магистарске тезе (Александра Михаилиди Зелић – „Диференцијација
доприноса примарног и секундарног аеросола на садржај анјона и катјона у
падавинама“ – одбрањена 2006. године. У оквиру рада са студентима руководио је
израдом петнаест дипломских радова, једног специјалистичког рада и три мастер рада.
Тренутно руководи израдом као ментор/коментор пет докторских дисертација. Такође,
учествовао је у раду комисија за одбрану шест докторских дисертација, две магистарске
тезе и већег броја дипломских и мастер радова.
Г. Уџбеници, збирке задатака, практикуми
Аутор је два помоћна универзитетска уџбеника:
1. Горан М. Роглић, Радна свеска из органске хемије, Хемијски факултет, Београд,
2002., ИСБН: 86-83533-13-1.; друго издање 2006., ИСБН 86-7220-032-3
2. Деана Б. Андрић, Горан М. Роглић Радни листови из органске хемије, Београд,
Хемијски факултет Универзитета у Београду, 2010., ИСБН 978-86-7220-040-9
Д. Научно-истраживачка делатност
У оквиру научно-истраживачког рада претежно се бавио медицинском хемијом
односно синтезом и карактеризацијом биолошки активних супстанци (лиганада
допаминских и серотонинских рецептора – потенцијалних антипсихотика) као и
моделовањем интеракција рецептор – лиганд докинг анализом. У новије време бави се и
истраживањима у области третмана отпадних вода применом унапређених оксидационих
процеса.
8
До сада је објавио укупно 39 научних радова у међународним часописима, од којих
14 од избора у звање ванредног професора, и то 7 радова у врхунским међународним
часописима - М21 (4 од избора у звање ванредног професора), 9 радова у истакнутим
међународним часописима – М22 (2 од избора у звање ванредног професора) и 23 рада у
међународним часописима – М23 (8 од избора у звање ванредног професора). Према
подацима базе података Scopus радови Горана Роглића цитирани су 171 пута од чега 124
пута без аутоцитата и 92 пута без аутоцитата коаутора.
Поред тога објавио је 44 научна саопштења, од којих 30 на међународним
конференцијама и то штампана у целини 4 после избора у звање ванредног професора,
штампана у изводу 26 (11 после избора у звање) и 14 на домаћим конференцијама – 3
штампана у целини после избора и 11 штампаних у изводу (8 после избора у звање
ванредног професора).
Резултати научно-истраживачког рада др Горана Роглића могу се сврстати на следећи
начин:
1. Монографије
Кандидат нема публикације овог типа
2. Поглавља у књигама, прегледни чланци
Кандидат нема публикације овог типа
3. Научни радови објављени у часописима међународног значаја:
3.1.
Радови у врхунским међународним часописима (М21) значаја:
После избора у звање ванредног професора
3.1.1. Simultaneous determination of some water-soluble vitamins and preservatives in
multivitamin syrup by validated stability-indicating high-performance liquid
chromatography method Vidović S. , Stojanović, B., Veljković, J., Praţić-Arsić, L., Roglić,
G., Manojlović, D. Journal of Chromatography A, 1202, 155-162 (2008)
(IF 3,756 – 2008 6/70 Chemistry, Analytical)
3.1.2. Decolorization of reactive textile dyes using water falling film dielectric barrier
discharge Dojcinovic B.P., Roglic G.M., Obradovic B.M., Kuraica M.M., Kostic M.M., Nesic
J., Manojlovic D.D. Journal of Hazardous Materials, 192 (2) , 763-771 (2011)
(IF 4,173 – 2011 17/205 Environmental Sciences)
3.1.3. Simultaneous Determination of Pb and Cd Traces in Water Samples by Anodic
Stripping Voltammetry Using a Modified GC Electrode Stankovic D., Manojlovic D., Roglic
G., Kostic-Rajacic S., Andjelkovic I., Dojcinovic B., Mutic J. Electroanalysis, 23 (8), 1928
1933 (2011)
(IF 2,872 – 2009 18/70 Chemistry, Analytica)
9
3.1.4. Modeling Interactions of α1A Adrenergic Receptor and Different Arylpiperazine
Ligands M. Senčanski, V. Šukalović, Lj. Došen Mićović, V. Šoškić, D. Andrić, G. Roglić, S.
Kostić Rajačić Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 7(4), 1767-1777 (2012)
(IF 1,202 – 2010 56/225 Materials Science, Multidisciplinary)
Пре избора у звање ванредног професора:
3.1.5. Pharmacological evaluation of selected arylpiperazines with atypicalantipsychotic
potential, Tomić, M., Kundaković, M., Butorović, B., Janać, B., Andrić, D., Roglić, G.,
Ignjatović, Đ., Kostić-Rajačić, S., Bioorg. Med. Chem. Lett., 14, 4263-4266, (2004).
(IF 2,333 -2004 9/36 Chemistry, Medicinal)
3.1.6. Interaction of arylpiperazine ligands with the hydrophobic part of the 5-HT1A
receptor binding site, Zlatović, M., Šukalović, V., Schneider, C., Roglić, G., Bioorg. Med.
Chem., 14, 2994-3001, (2006).
(IF 2,624 10/35 Chemistry, Medicinal)
3.1.7. Two new phenylpiperazines with atypical antipsychotic potential, Tomić, M.,
Ignjatović, Đ., Tovilović, G., Andrić, D., Roglić, G., Kostić-Rajačić, S., Bioorg. Med. Chem.
Lett. 17, 5749-5753,(2007).
(IF 2,604 – 2005 9/34 Chemistry, Medicinal)
3.2 Радови у истакнутим међународним часописима (М22)
После избора у звање ванредног професора
3.2.1. Application of Hybrid Density Functional Theory in Calculation of Edge-to-Face
Interactions of Receptor-Ligand System Sukalovic V.V., Zlatovic M.V., Roglic G.M., Kostic
Rajacic S.V., Andric D.B. Acta Chimica Slovenica, 56 (1) , 270-277 (2009)
(IF 0,841 – 2007 59/127 Chemistry, Multidisciplinary)
3.2.2. Determination of Copper in Water by Anodic Stripping Voltammetry Using Cu
DPABA-NA/GCE Modified Electrode Stankovic D., Roglic G., Mutic J., Andjelkovic I.,
Markovic M., Manojlovic D. International Journal of Electrochemical Science, 6 (11) 5617
5625.(2011)
(IF 3,729 – 2011 9/27 Electrochemistry)
Пре избора у звање ванредног професора
3.2.3. Preparation of Secondary Amines Via Reductive Amination with Metalic
Magnesium Mićović, I., Ivanović, M., Roglić, G., Kiricojević, V., Popović, J., J. Chem. Soc.,
Perkin Transactions I, 265 (1996)
(IF 1,490 1992 12/32 Chemistry, Organic)
3,2.4. The Synthesis of Lactame Analogues of Fentanyl Mićović, I., Roglić, G., Ivanović,
M., Došen-Mićović, Lj., Kiricojević, V., Popović, J., J. Chem. Soc., Perkin Transactions I
10
2041 (1996)
(IF 1,490 1992 12/32 Chemistry, Organic)
3.2.5. Introduction of a methyl group in α- or β- position of 1-heteroarylethyl-4
phenylpiperazines affects their dopaminergic/ serotonergic properties, Roglić, G., Andrić,
D., Kostić-Rajačić, S., Dukić, S., Šoškić, V., Arch. Pharm., 334, 373-378, (2001).
(IF 0,891 – 2001 48/118 Chemistry, Multidisciplinary)
3.2.6. D2 dopaminergic 5HT1A serotonergic activity of 2-(1-naphtyl)ethyl- and 2-(2
naphtyl)ethyl amines, Šukalović, V., Roglić, G., Husinec, S., Kostić-Rajačić, S., Andrić, D.,
Šoškić, V., Arch. Pharm., 336, 514-522, (2003).
(IF 0,653 – 2001 48/118 Chemistry, Multidisciplinary)
3.2.7. Synthesis, dopamine D2 receptor binding studies and docking analysis of 5-3-(4
arylpiperazin-1-yl)propyl-1H-benzimidazole, 5-2-(4-arylpiperazin-1-yl)ethoxy-1H
benzimidazole and their analogues, Šukalović, V., Andrić, D., Roglić, G., Kostić-Rajačić, S.,
Schrattenholz, A., Šoškić, V., Eur. J. Med. Chem. 21. 40, 481-493, (2005).
(IF 2,187 – 2005 14/34 Chemistry, Medicinal)
3.2.8. 1-Cinnamyl-4-(2-methoxyphenyl)piperazines: synthesis, binding properties, and
docking to dopamine (D2) and serotonin (5-HT1A) receptors, Penjišević, J., Šukalović, V.,
Andrić, D., Kostić-Rajačić, S., Šoškić, V., Roglić, G., Arch.Pharm.Chem. Life Sci. 340, 456
465,(2007).
(IF 1,300 – 2007 53/127 Chemistry, Multidisciplinary)
3.2.9. Synthesis, binding properties and receptor docking of 4-halo-6-[2-(4-arylpiperazin
1-yl)ethyl]-1H-benzimidazoles, mixed ligands of D2- and 5-HT1A receptors, Andrić, D.,
Roglić, G., Šukalović, V., Šoškić, V., Kostić-Rajačić, S., Eur. J. Med. Chem., 43, (8) (2008)
(IF 2,882 – 2008 13/41 Chemistry, Medicinal)
3.3 Радови у међународним часописима (М23)
После избора у звање ванредног професора
3.3.1. Plasma assisted degradation of phenol solutions Dojcinovic B.P., Manojlovic D.,
Roglic G.M., Obradovic B.M., Kuraica M.M., Puric J. Vacuum, 83 (1) , 234-237. (2008)
(IF 1,114 – 2008 100/192 Materials Science, Multidisciplinary)
3.3.2. The influence of dispersive interactions on the binding affinities of ligands with an
arylpiperazine moiety to the dopamine D2 receptor Zlatović, M.V. , Šukalović, V.V., Roglić,
G.M., Kostić-Rajačić, S.V., Andrić, D.B. J. Serb. Chem. Soc. 74 (10) , 1051-1061 (2009)
(IF 0,744 – 2009 86/127 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.3. Arsenic removal from aqueous solutions by sorption onto zirconium- and titanium
modified sorbents Andjelkovic, I., Manojlovic, D.D., Djordjevic, D., Dojcinovic, B., Roglic,
G., Ignjatovic, L. J. Serb. Chem. Soc. 76 (10), 1427-1436 (2011)
(IF 0,879 – 2011 103/154 Chemistry, Multidisciplinary)
11
3.3.4. Removal of aqueous phenol and phenol derivatives by immobilized potato
polyphenol oxidase Loncar N., Bozic N., Andelkovic I., Milovanovic A., Dojnov B., Vujcic
M., Roglic G., Vujcic Z. J. Serb. Chem. Soc. 76 (4) , 513-522. (2011)
(IF 0,879 – 2011 103/154 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.5. Investigation of Antibacterial Activity of Cinnamyl Derivatives of Arylpiperazine
Novakovic, I., Penjisevic, J., Sukalovic, V., Andric, D Roglic, G., Kostic-Rajacic, S. Archives
of Biological Sciences 64 (1), 15-20 (2012),
(IF 0,360 2011 76/85 Biology)
3.3.6. Modeling key interactions between the second extracellular loop of the dopamine
D2 receptor and arylpiperazine ligands Sukalovic, V., Soskic, V., Andric, D., Roglic, G.,
Kostic-Rajacic, S. J. Serb. Chem. Soc. 77 ( 3), 259-277 (2012)
(IF 0,879 – 2011 103/154 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.7. Decolorization of Reactive Black 5 using a dielectric barrier discharge in the
presence of inorganic salts Dojčinović, B.P., Roglić, G.M., Obradović, B.M., Kuraica, M.M.,
Tosti, T.B., Marković, M.D., Manojlović, D.D. J. Serb. Chem. Soc.77 (4) , 535-548 (2012)
(IF 0,879 – 2011 103/154 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.8. Fractionation of soil phosphorus in a long-term phosphate fertilization
Amaizah, N.R., Čakmak, D., Saljnikov, E., Roglić, G., Mrvić, V., Krgović, R., Manojlović, D. J. Serb.
Chem. Soc. 77 (7) , 971-981 (2012)
(IF 0,879 – 2011 103/154 Chemistry, Multidisciplinary)
Пре избора у звање ванредног професора
3.3.9. An examination of the Reductive Alkylation of Amines with Carbonyl Compounds
Utilizing Various Dissolving Metals, Mićović, I., Ivanović, M., Roglić, G., Kiricojević, V.,
Popović, J., J. Serb. Chem. Soc., 59, 949 (1994)
3.3.10. The Preparation of N-Alkyl Acyclic Imides, Mićović, I., Ivanović, M., Lečić, V.,
Roglić, G., Kiricojević, V., Popović, J., J. Serb. Chem. Soc. 61, 69 (1996)
3.3.11. The synthesis of 3,3-dimethyl fentanyl and its lactame analogue, Mićović, I., Roglić,
G., Ivanović, M., Došen-Mićović, Lj., Kiricojević, V., Popović, J., J. Serb. Chem. Soc. 61(10)
849-856,(1996).
3.3.12. Conformational study of fentanyl and its analogs. 2. Conformational space and
electronic properties of ohmefentanyl, Došen-Mićović, Lj., Ivanović, M., Roglić, G., Mićović,
I., J. Serb. Chem. Soc. 61(11), 1075-1081,(1996).
3.3.13. Conformational study of fentanyl and its analogs. 1. Conformational space of the N
phenethyl substituent, Došen-Mićović, Lj., Ivanović, M., Roglić, G., Mićović, I., Electronic J.
Theor .Chem. 1, 199-210,(1996).
(IF 1998 0,327 89/126 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.14. Investigation of mixed D2/5-HT1A activity of N-heteroarylmethyl-N-phenyl
12
piperazines, N-heteroarylethyl-N-phenylpiperazines and N-heteroarylpropyl-N
phenylpiperazines, Roglić, G., Dukić-Stefanović, S. Andrić, D., Kostić-Rajačić, S., Šoškić, V.,
Pharmazie, 56, 803-807, (2001).
(IF 0,498 81/118 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.15. An optimized synthesis of a key pharmaceutical intermediate methyl 4-[(1
oxopropyl)phenylamino]piperidine-4-carboxylate, Kiricojević, V., Ivanović, M., Mićović, I.,
ĐorĎević, J., Roglić, G., Došen-Mićović, Lj., J. Serb. Chem. Soc. 67(12), 793-802,(2002)
(IF 0,361 89/119 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.16. Pharmacological evaluation of 5-{2-[4-(2-methoxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-ethyl}
1,3-dihydro-benzimidazole-2-thione as a potential atypical antipsychotic agent, Tomić, M.,
Kundaković, M., Butorović, B., Vasilev, V., Dragović, D., Roglić, G., Ignjatović, Đ., Šoškić, V.,
Kostić-Rajačić, S., Pharmazie, 58, 677-678, (2003).
(IF 0,696 67/123 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.17. Electrostatic surface potential calculation on several new halogenated
benzimidazole-like dopaminergic ligands, Šukalović, V., Andrić, D., Kostić Rajačić, S.,
Roglić G., Šoškić V., Arch. Pharm., 337, 376-382, (2004).
(IF 0,653 74/124 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.18. Modeling of the D2 dopamine receptor arylpiperazine binding site for 1-{2-[5-(1H
benzimidazole-2-thione)]ethyl}-4-arylpiperazines, Šukalović, V., Zlatović M., Andrić, D.,
Kostić-Rajačić, S., Roglić G., Šoškić V., Arch. Pharm., 337, 502-512, (2004)
(IF 0,653 74/124 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.19. Planar chromatography of some 1-arylpiperazines behaving as dopaminergic
ligands, Veličković, J., Andrić, D., Roglić, G., Tešić, Ţ., Milojković-Opsenica, D., JPC-J.
Planar. Chromat., 17, 255-260, (2004).
(IF 0,824 54/70 Chemistry, Analytical)
3.3.20. Interaction of arylpiperazines with the D2 dopamine receptor binding site,
Šukalović, V., Zlatović M., Andrić, D., Roglić G., Kostić-Rajačić, S., Šoškić V., ArzneimittelForsch.,55, 145-152,(2005).
(IF 0,596 87/124 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.21. Influence of N-1 substituent properties on binding affinities of arylpiperazines to
the binding site of 5-HT1A receptor, Zlatović, M., Šukalović, V., Kostić-Rajačić, S., Andrić,
D., Roglić, G., J. Serb. Chem. Soc. 71(11), 1125-1135,(2006).
(IF 0,423 101/124 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.22. Synthesis and pharmacological evaluation of several N-(2-nitrophenyl)piperazine
derivatives, Andrić, D., Tovilović G., Roglić G., Vasković, Đ., Šoškić V., Tomić M., Kostić
Rajačić, S., J. Serb. Chem. Soc. 72(5), 429-435,(2007).
(IF 0,536 95/127 Chemistry, Multidisciplinary)
3.3.23. 6-[2-(4-Arylpiperazin-1-yl)ethyl]-4-halo-1,3-dihydro-2H-benz-imidazole-2-thiones:
synthesis and pharmacological evaluation, Andrić, D., Tovilović, G., Roglić, G., Šoškić, V.,
Tomić, M., Kostić-Rajačić, S., J. Serb. Chem. Soc. 72(8-9), 747-755,(2007).
(IF 0,536 95/127 Chemistry, Multidisciplinary)
13
4.
Научни радови објављени у часописима националног значаја
Кандидат није пријавио радове ове категорије
5.
Радови саопштени на научним скуповима
5.1. Радови саопштени на скупу међународног значаја штампани у целини (М 33)
После избора у звање ванредног професора:
5.1.1. Degradation of aqueous phenol solutions by coaxial DBD reactor B. P. Dojčinović, D.
Manojlović, G. M. Roglić, B. M. Obradović, M. M. Kuraica, J. Purić;, 24th Summer School and
International Symposium on the Physics of Ionized Gases, SPIG 2008, August 25-29, Novi Sad,
Serbia, Publ. Astron. Obs. Belgrade No. 84 (2008) 391 – 395.
5.1.2. Decolorization of four azo dyes using water falling film DBD reactor Biljana P. Dojčinović,
Bratislav M. Obradović, Dragan Manojlović, Goran M. Roglić, Mirjana Kostić, Milorad M. Kuraica;,
12th International Symposium on High Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, HAKONE
XII, September 12-17, 2009, Trenčianske Toplice, Slovakia, Book of contributed papers, Volume 2,
385-388.
5.1.3. Using coaxial DBD reactor for decolorization of the azo dyes B.P. Dojcinović, D.
Manojlović, G.M. Roglić, B.M Obradović, M.M. Kuraica, J. Purić;, Plasma Physics and Plasma
Technology, VI International Conference (PPPT-6), September 28-October 2, 2009, Minsk,
Belarus, Contributed papers, Volume II, 600-603.
5.1.4. Degradation of 4-chlorophenol using water falling film DBD reactor B. Dojčinović, G.
Roglić, B.M. Obradović, M.M. Kuraica, J. Purić, M. Natić, T. Tosti, D. Manojlović;, 25th Summer
School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, SPIG2010, August 30September 3, 2010, Donji Milanovac, Serbia, Publ. Astron. Obs. Belgrade No. 89 ISSN 0373-3742,
(2010), 285-288
5.2
Саопштења са међународних скупова штампана у изводу (М34)
После избора у звање ванредног професора:
5.2.1. Arsenic removal from aqueous solution by sorption on zirconia and titanium modified
sorbents D. Manojlović, I. Andjelković, D. ĐorĎević, B. Dojčinović, G. Roglić;, The 1st Maghreb
Conference on Desalination and Water Treatment, CMTDE 2007, The Book of Abstrcts, 19-20, 710. December 2007, Hammamet, Tunisia.
5.2.2. Flow injection amperometric determination of spiperone using a glassy carbon electrode J.
Mutić, D. Manojlović, S. Manojlovic, G. Roglic, B. Dojcinovic;, European Conference on Analytical
14
Chemistry, Euroanalysis XV, EUROANALYSIS 2009, Abstracts P138-B2, September 6-10, 2009,
Innsbruck, Austria.
5.2.3. TLC densitometric investigation of the degradation of 4-chlorophenol using advanced
oxidation processes (AOPs), Maja Natić, Jelena Veljkovic, Dragana Dabić, Dušanka MilojkovićOpsenica, Biljana Dojčinović, Goran Roglić, Dragan Manojlović, Ţivoslav Tešić, , The XXXIIIrd
Symposium “Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds”, Book of
abstracts, pp. 13, May 25-27, 2010, Katowice-Szczyrk, Poland.
5.2.4. New type of modified GC electrode for potentiometric determination of copper Dalibor
Stanković, Dragan Manojlović, Goran Roglić, Nešo Šojić The 61st annual meeting of the
international society of electrochemistry, Nica, Septembar 26- Oktobar 1, 2010, pp 206
5.2.5. Degradation of C.I. Reactive Black 5 using water falling film dielectric barrier discharge.
An investigation of carboxylic intermediates by IC Maja Natić, Biljana Dojčinović, Tomislav Tosti,
Dušanka Milojković-Opsenica, Ţivoslav Tešić, Dragan Manojlović, Goran Roglić, , The XXXIVth
Symposium, Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Book of
abstracts, p 18., June 8–10, 2011, Katowice – Szczyrk, Poland.
5.2.6. Microwave-assisted phosphorus sequentional extraction using BCR procedure A. Milić, G.
Roglić, B. Dojčinović, I .Andjelković, J. Nešić, D. Stanković, J. Mutić, , EUROanalysis2011, 16th
European Conference on Analytical Chemistry, Book of Abstracts, pp. EN64, 11-15 September,
2011, Belgrade, Serbia.
5.2.7. Applications of water falling film dielectric barrier discharge B. Obradović, V. Kovačević,
B. Dojčinović, G. Roglić, D. Manojlović, M. Kuraica, J. Purić, , The Fourth Central European
Symposium on Plasma Chemistry, IV CESPC, Book of Abstracts, pp. 45-46, August 21-25, 2011,
Zlatibor, Serbia.
5.2.8. Decolorization of Reactive Black 5 using water falling film dielectric barrier discharge B.P.
Dojčinović, G.M. Roglić, B.M. Obradović, M.M. Kuraica, M.M. Kostić, M.A. Gruden-Pavlović, D.D.
Manojlović, , The Fourth Central European Symposium on Plasma Chemistry, IV CESPC, Book of
Abstracts, pp. 69-70, August 21-25, 2011, Zlatibor, Serbia.
5.2.9. Determining toxicological effect of Reactive textile dye (RB 5) after decolorisation
treatment using Coaxial Dielectric Barrier Discharge (DBD) Marijana D. Marković, Dragan D.
Manojlović, Goran Roglić, Bratislav Obradović, Milorad M. Kuraica, Biljana Dojčinović, , Book of
abstracts, YISAC 2011, 18th Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry, (2011), Novi
Sad, Serbia
5.2.10. Preparation and Photoactivity of La3+ doped TiO2 prepared by Microwave Assisted
Hydrothermal Process Jelena Nešić, Biljana P. Dojčinović, Ivan AnĎelković, Munera Mustafa Aonyas,
Dragan D. Manojlović, Goran M. Roglić, , 12th Eurasia Conference on Chemical Sciences, 12th
EuAsC2S, 16-21 April (2012), Corfu, Greece. pp. S4-PP7.
5.2.11. Coaxial dielectric barrier discharge for water solution treatmenт B. M. Obradovic, V.
Kovačević, B. Dojcinovic, G. Roglić, D. Manojlović, M. M. Kuraica, J. Purić, Proceedings of the IX
symposium of Belarus and Serbia on physics and diagnostics of laboratory and astrophysical
plasmas (PDP-9), pp. 45-47, September 16-21, 2012, Minsk, Belarus, ISBN 978-985-7055-04-3
15
Пре избора у звање ванредног професора
5.2.12. Substituted
benzimidazolpropil-aryl-piperazines
behaving
as
mixed
dopaminergic/serotonergic ligands, Kostić-Rajačić, S., Roglić, G., Andrić, D., Dukić-Stefanović, S.,
Šoškić, V., Joksimović, J., 2nd International Conference of the Chemical Societies of the SouthEastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development, 2000, Halkidiki,
Greece, abstr. PO 108., p.157.
5.2.13. Effects of side chain branching of benzimidazolethyl-1-arylpiperazines on theirs
dopaminergic and serotonergic activity, Roglić, G., Andrić, D., Kostić-Rajačić, S., Dukić-Stefanović,
S., Šoškić, V., Joksimović, J., 2nd International Conference of the Chemical Societies of the SouthEastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development, 2000, Halkidiki,
Greece, abstr. PO 137., p.186.
5.2.14. Increased affinity to D2 dopaminergic receptors of benzimidazoles with electron
withdrawing substituents, Andrić, D., Šukalović, V., Kostić-Rajačić, S., Roglić, G., Šoškić, V., 3nd
International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on
Chemistry in the New Millennium - an Endless Frontier, Bucharest, Romania, 2002, abstr. PO444,
p.221.
5.2.15. Derivatives of 5-2-(4-arylpiperazin-1-yl)-ethoxy-1,3-dihydro-benzimidazole as selective
dopaminergic ligands, Ignjatović, Đ., Kostić Rajačić, S., Roglić, G., Andrić, D., 3nd International
Conference of the Chemical Societies of the South Eastern European Countries on Chemistry in
the New Millennium - an Endless Frontier, 2002, Bucharest, Romania, abstr. PO 445., p.222.
5.2.16. SAR of lipophylic part of 5-[2-(4-arylpiperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dihydro-benzimidazole-2thiones, ligands for D2 dopaminergic receptors, Šukalović, V., Andrić, D., Kostić-Rajačić, S., Šoškić,
V., 3nd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European
Countries on Chemistry in the New Millennium - an Endless Frontier, Bucharest, Romania, 2002,
abstr. PO447, p.224.
5.2.17. Docking analysis of 5-[2-(4-arylpiperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dihydro-benzimidazole-2-thiones,
ligands for D2 dopaminergic receptors, Zlatović, M., Šukalović, V., Kostić-Rajačić, S., Roglić, G.,
Andrić, D., Humboldt research conference on computational chemistry, Veliko Turnovo,
Bulgarija, 2002, p.71.
5.2.18. Hydrogen bonding as a stabilizing factor of the dopamine D2 receptor-ligand complex,
Šukalović, V., Andrić, D., Kostić-Rajačić, S., Roglić, G., Zlatović, M., Šoškić, V., 4th International
Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, Belgrade,
Yugoslavia, 2004, abstr. GT-P191, p.229.
5.2.19. Computer aided studies of the binding of arylpiperazine ligands with a potential binding
site in a model of serotonine 5HT1A receptor, Zlatović, M., Šukalović, V., Andrić, D., Kostić-Rajačić,
S., Roglić, G., Šoškić V., 4th International Conference of the Chemical Societies of the SouthEastern European Countries, Belgrade, Yugoslavia, 2004, abstr. GT-P202, p.240.
5.2.20. Edge-to-Face interactions as a possible key factor in D2 vs. 5HT1A receptor selectivity of
ligands with arylpiperazine moiety, Zlatović, M., Šukalović, V., Andrić, D., Kostić-Rajačić, S., Roglić,
16
G., Šoškić, V., 2nd Humboldt research
Bulgarija, 2004, p.68.
Conference on Computational Chemistry, Nessebar,
5.2.21. Synthesis and pharmacological evaluation of nitrocinnamyl-4-(2-methoxyphenyl)piperazine
Penjišević, J., Andrić, D., Kostić-Rajačić, S., Roglić, G., 5th International Conference of the Chemical
Societies of the South-Eastern European Countries, Ohrid, Former Yugoslavic Republic of
Macedonia, 2006, abstr. BCH-34, p.138.
5.2.22. Interaction of 1-substituted arylpiperazines with serotonine 5 HT1A receptor binding site,
Šukalović, V., Zlatović, M., Andrić, D., Kostić-Rajačić, S., Roglić, G., 5th International Conference of
the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, Ohrid, Former Yugoslavic
Republic of Macedonia, 2006, abstr. BCH-45, p.149.
5.2.23. Synthesis and pharmacological evaluation of 5-[3-(4-arylpiperazin-1-yl)propoxy]-1,3dihydro-2H-benzimidazole-2-thiones, Andrić, D., Roglić, G., Šukalović, V., Tovilović, G., Tomić, M.,
Kostić-Rajačić, S., 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern
European Countries, Ohrid, Former Yugoslavic Republic of Macedonia, 2006, abstr. OCH-2,
p.426.
5.2.24. Ab initio study of correlation of binding affinities and edge-to-face interactions of different
arylpiperazines in 5-HT1A receptor, Zlatović, M., Šukalović, V., Roglić, G., Kostić-Rajačić, S.,
Andrić, D., Third Humboldt Conference on Computational Chemistry, Varna, Bulgarija, 2006,
p.68.
5.2.25. Application of hybrid density functional theory for correlation of binding affinities and
edge-to-face interactions of different arylpiperazines in 5-HT1A receptor, Zlatović, M., Šukalović,
V., Roglić, G., Kostić-Rajačić, S., Andrić, D., The 2nd Opatija Meeteng on Computational Solutions
in the Life Sciences, Opatija, Croatia, 2007, p.46.
5.2.26. Protein-ligand interactions beyond the molecular mechanics forcefield - Refining of
docking strucures of different arylpiperazines in 5-HT1A receptor, Zlatović, M., Šukalović, V.,
Roglić, G., Kostić-Rajačić, S., Andrić, D., Humboldt Conference on Noncovalent Interaction, Vršac,
Serbia, 2007, p.16.
5.3. Радови саопштени на скупу националног значаја штампани у целини (M 63)
После избора у звање ванредног професора
5.3.1. Primena koaksijalnog DBD reaktora za otklanjanje fenola i arsena iz vode Biljana P.
Dojčinović, Dragan Manojlović, Goran M. Roglić, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Jagoš
Purić;, Modern technologies for cites' sustainable development, Scientific-professional conference
with international participation, Collection of papers, pp. 399-404, November 14-15, 2008, Banja
Luka, Bosnia and Herzegovina.
5.3.2. Degradacija 4-hlorfenola visoke koncentracije pomoću koaksijalnog plazma reaktora sa
dielektričnim barijernim pražnjenjem (DBD)Biljana Dojčinović, Goran Roglić, Milorad Kuraica,
Bratislav Obradović, Jagoš Purić, Maja Natić, Tomislav Tosti, Dragan Manojlović;, XLVIII
17
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Knjiga radova, pp.140-143, 17. i 18 april 2010, Novi Sad,
Srbija.
5.3.3. Primena unapređenih oksidacionih postupaka, AOP-a, za uklanjanje boje Ractive black 5
iz vode Milica N. Sentić, Goran Roglić, Dragan Manojlović, Jelena Nešić, Biljana Dojčinović, , XLIX
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Knjiga radova, pp.129-132, 13. i 14. maj 2011,
Kragujevac, Srbija.
5.4. Радови саопштени на скупу националног значаја штампани у изводу (М64)
После избора у звање ванредног професора
5.4.1. Uklanjanje SO2 i NOx iz dimnih gasova kolubarskih lignita primenom DBD plazma
generatora i mokrog skrubera Biljana Dojčinović, Dragan Manojlović, Goran Roglić, Goran
Sretenović, Bratislav Obrаdović, Jagoš Purić, Milorad Kuraica;, 5. Simpozijum- Hemija i zaštita
životne sredine, sa međunarodnim učešćem, planina Tara, 27-30 maj, 2008, Knjiga izvoda, pp.246247
5.4.2. Ozonizacija hlorfenola u vodi u prisustvu SOMS-a kao katalizatora Goran Roglić, Biljana
Dojčinović, Ivan AnĎelković, Dragan Manojlović;, 5. Simpozijum- Hemija i zaštita životne sredine, sa
međunarodnim učešćem, planina Tara, 27-30 maj, 2008, Knjiga izvoda, pp. 248-249
5.4.3. Dekolorizacija azo boje Reactive Black 5 pomoću koaksijalnog DBD reaktora G. Petković,
D. Manojlović, G. Roglić, B. Dojčinović, B. Obradović, M. Kuraica, J. Purić, J. Mutić, VIII
Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj", 23. i 24.
oktobar 2009., Leskovac, Srbija, Zbornik izvoda radova, pp. 213
5.4.4. Dekolorizacija boje Drimaren Grün X-2BL pomoću DBD reaktora G. Petković, D.
Manojlović, G. Roglić, B. Dojčinović, B. Obradović, M. Kuraica, J. Purić, J. Mutić, , VIII Simpozijum
sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj", 23. i 24. oktobar 2009.,
Leskovac, Srbija, Zbornik izvoda radova, pp.214
5.4.5. Simultano određivanje Pb i Cd u uzorcima vode Anodnom Striping Voltametrijom
korišćenjem modifikovane GC elektrode Dalibor Stanković, Dragan Manojlović, Goran Roglić, Ivan
AnĎelković, Biljana Dojčinović, Jelena Mutić; XLIX Savetovanje Srpskog hemijskog društva, 13. i
14. maj 2011, Kragujevac; Izvodi radova, pp. 34
5.4.6. Degradacija mezotriona primenom unapređenih oksidacionih postupaka (AOP),Milica S.
Jović, Biljana Dojčinović, Jelena Nešić, Bratislav Obradović, Goran Roglić; XLIX Savetovanje
Srpskog hemijskog društva, 13. i 14. maj 2011, Kragujevac; Izvodi radova, pp. 62
5.4.7. Artemia salina test akutne toksičnosti – određivanje toksikološkog efekta tekstilne boje
Reactive black 5 posle obezbojavanja primenom koaksijalnog DBD reaktora Marijana D. Marković,
Dragan D. Manojlović, Goran Roglić, Bratislav Obradović, Milorad Kuraica, Biljana Dojčinović;, XLIX
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, 13. i 14. maj 2011, Kragujevac; Izvodi radova, pp. 65
18
5.4.8. Primena unapređenih oksidacionih postupaka, AOP-a, za uklanjanje boje Ractive black 5
iz vode Milica N. Sentić, Goran Roglić, Dragan Manojlović, Jelena Nešić, Biljana Dojčinović;, XLIX
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, 13. i 14. maj 2011, Kragujevac; Izvodi radova, pp. 69
Пре избора у звање ванредног професора
5.4.9. Sinteza i farmakološke osobine nekih 1-heteroaril-2-(1-fenilpiperazinil)-cikloheksana,
Roglić, G., Dragović, D., Kostić-Rajačić, S., Šoškić, V., Joksimović, J., XXXIX Savetovanje Srpskog
Hemijskog Društva, Beograd, 1999., OH-2, p.75.
5.4.10. Sinteza i dopaminergička aktivnost 4-halogenovanih-2-(2-aminoetil)benz-imidazola i
srodnih jedinjenja, Dragović, D., Roglić, G., Dukić, S., Šukalović, V., Šoškić, V., Joksimović, J.,
XXXIX Savetovanje Srpskog Hemijskog Društva, Beograd, 1999., OH-3, p.76.
5.4.11. Interakcije liganada arilpiperazinske strukture sa dopaminskim D2 receptorom, Šukalović,
V., Zlatović, M., Roglić, G., Andrić, D., Kostić-Rajačić, S., Šoškić, V., XLI Savetovanje Srpskog
hemijskog društva, Beograd, 2003, abstr. BH-5, p.145.
6.4. Остали видови ангажовања
Горан Роглић непрекидно учествује од 1990. године на пројектима финансираним од
стране ресорног Министарства науке, а тренутно је ангажован на следећим пројектима:
А. Национални пројекти:
172030 Примена унапређених оксидационих процеса и наноструктурисаних
оксидних материјала за уклањање загађивача из животне средине укључујући
развој и оптимизацију електрохемијских и спектрометријских техника за праћење
ефикасности
172032 Проучавање односа структуре и активности новосинтетисаних биолошки
активних супстанци
Б. Међународни пројекти:
Електрохемилуминисцетни биосензори који се користе истовремено за већи број
имуноесеја
680-00-132/2012-09/07 (High-density arrays of electrochemiluminescent biosensors for
multiplexed immunoassays) билатерални пројекат – Француска – Србија
Члан је Научног одбора 6. симпозијума Хемије и заштите животне средине – EnviroChem
201.
Рецензент је за међународне часописе: Journal of Serbian Chemical Society, Environmental
Chemistry Letters i Hemijska industrija
19
Ђ. Остале релевантне активности
У оквиру рада на Хемијском факултету Горан Роглић је обављао функцију Продекана за
наставу Хемијског факултета у периоду од 2003 до 2005 године. Поред тога био је члан
Савета Хемијског факултета у два мандата. Од 2009. до данас обавља дужност Шефа
катедре за примењену хемију.
У периоду 2006 - 2007 руководио је подпројектима „Унапређење хемијске науке у
Србији“ и „Јачање капацитета истраживања у пољопривреди“ у оквиру пројекта Набавка
капиталне опреме у оквиру Националног инвестиционог плана. Обављао је функцију
председника Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду. Поред
тога био је члан управног одбора Института за општу и физичку хемију. Тренутно је члан
Управног одбора ИХТМ-а. Члан је Стручног савета за средства за заштиту биља
Министарства пољопривреде.
Е. Закључци и препоруке комисије који се односе на кандидата др Горана Роглића
Др Горан Роглић је до сада објавио укупно 39 научних радова у међународним
научним часописима од чега:
7 радова у истакнутим међународним часописима (4 после избора),
9 у водећим међународним часописима (2 после избора) и
23 у међународним часописима (8 после избора).
Према подацима базе података Scopus радови Горана Роглића цитирани су 171 пута од
чега 124 пута без аутоцитата и 92 пута без аутоцитата коаутора.
Др Горан Роглић је аутор 2 (два) помоћна уџбеника.
У оквиру рада са студентима руководио је израдом петнаест дипломских радова,
једног специјалистичког рада и три мастер рада. Тренутно руководи израдом као
ментор/коментор пет докторских дисертација. Такође, учествовао је у раду комисија за
одбрану шест докторских дисертација, две магистарске тезе и већег броја дипломских и
мастер радова. На последипломским студијама био је коментор једног магистарског рада
и ментор једне докторске дисертације.
Др Горан Роглић је, раније као асистент и сада као наставник, успешно држао
вежбе и предавања из предмета који су му били поверавани. Ангажовао се на
осавремењавању постојећих курсева и успешно је осмислио нове курсеве на смеру
Дипломирани хемичар за животну средину. Тиме је показао смисао за наставнопедагошки рад.
На основу свега Комисија је закључила да др Горан Роглић у потпуности испуњава
све услове за избор у звање и на радно место ванредног професора Хемијског факултета у
Београду за ужу научну област примењена хемија.
20
Због свега изнетог у овом Реферату, Комисија са задовољством предлаже
Изборном већу Хемијског факултета Универзитета у Београду да др Горана Роглића
поново изабере у звање и на радно место ванредног професора за ужу научну област
примењена хемија.
У Београду, 28. децембра 2012. године
Комисија:
-----------------------------------------------------------Др Иван Гржетић, редовни професор
-----------------------------------------------------------Др Александар Поповић, ванредни професор
-----------------------------------------------------------Др Слађана Костић Рајачић, научни саветник ИХТМ
21
Download

IZBORNOM VEĆU HEMIJSKOG FAKULTETA