II САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КВАЛИТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности. А) Опис стања, анализа, и процена стандарда Захтев Стратегија обезбеђења квалитета (СОК) садржи: –
–
–
–
–
–
опредељење високошколске установе да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета својих програма; мере за обезбеђење квалитета; субјекте обезбеђења квалитета (стручна тела, студенте, ненаставно особље) и њихова права и обавезе у том поступку; области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања); опредељење за изградњу организационе културе квалитета; повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. Стратегију обезбеђења квалитета доноси орган управљања високошколске установе на предлог органа пословођења. Високошколска установа објављује стратегију обезбеђења квалитета и промовише је, како у самој установи, тако и у јавности. Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења квалитета. Испуњенос
т Евиденција да да да да Стратегија обезбеђења квалитета да да да Статут да Интернет страница да Записи, Одлуке Универзитет Привредна академија у Новом Саду је своје опредељење за стално унапређење квалитета дефинисао у својим стратешким документима: Мисија и визија, Основни задаци и циљеви, Политици квалитета и Стратегији обезбеђења квалитета. Сви стратешки документи се редовно преиспитују и унапређују и јавно су доступни на http://www.privrednaakademija.edu.rs/ Стратегија обезбеђења квалитета усвојена је на основу члана 15. став 1. тачка 2., Статута Универзитета, од стране Савета Универзитета на седници одржаној 15.11.2006. године, број: 21/5, а на предлог ректора проф. др Душана Ристића. Стратегија је преиспитана: 11.06.2013.године. Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета Универзитета Садржај стратегије је следећи: 1. Увод; 2. Принципи; 3. Циљеви; 4. Мере за обезбеђење квалитета; 5. Субјекти обезбеђења квалитета; 6. Области обезбеђења квалитета; 7. Организациона култура квалитета; 8. Повезаност образовне и научно-­‐
истраживачке делатности и 9. Завршни део. Циљ Стратегије обезбеђења квалитета је да обезбеди подизање свих излазних елемената из процеса у областима обезбеђења квалитета, као и самих процеса на квалитативно виши ниво, чије остварење се осигурава применом ПДЦА (Plan, Do, Check, Act) Планирај – Уради – Провери – Поступи. Остварење се процењује кроз процес самовредновања а резултати користе као улазни елементи за даља побољшања. Политика квалитета и Стратегија обезбеђења квалитета потврђују опредељење да запослени на Универзитету теже сталном унапређењу система менаџмента квалитетом и служи за усмеравање одлука везаних за стално унапређење кључних процеса који се изводе на Универзитету и на Факултетима у његовом саставу. Универзитет у складу са успостављеном мисијом и визијом, а на основу дефинисаних принципа и постављених задатака и циљева креира права и обавезе субјеката обезбеђења квалитета. У обезбеђењу и унапређењу квалитета ангажовано је руководство, запослени и студенти учешћем у раду Комисија. Мишљења судената прикупљена путем редовног анкетирања или ставова Студентског парламента су од посебног значаја за даље унапређење квалитета. Мере и субјекти обезбеђења квалитета представљају интегрални део Стратегије обезбеђења квалитета, а њихов извод је дат у Прилогу 1.2. Стратегија обезбеђења квалитета служи као основ за даље планирање и израду планова у области унапређења квалитета, и израду општих и прецизираних циљева квалитета). На овај начин врши се операционализација стратегије до нивоа задатака, чиме се практично омогућује спровођење, остварење и контрола постављених основних задатака и циљева факултета. Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета усвојен је на XII седници Савета Универзитета, број седнице: 2/3/13, одржаној 11.06.2013.године –
Прилог 1.3, представља приказ активности, одговорности и време спровођења стратегије квалитета Универзитета и донет је у циљу спровођења стратегије квалитета, односно детаљне разраде циљева, мера и активности. Улазни параметри за Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења чине Годишњи извештаји о раду Факултета у саставу Универзитета QP.11.OB-­‐001. Универзитет обезбеђује да су садржај и смисао Мисије и визије, Основни задаци и циљеви, Политика квалитета и Стратегија обезбеђења квалитета познати и разумљиви свим запосленима. Предуслов за унапређење квалитета је укључивање свих запослених. Због тога је организациона култура квалитета усмеравана од стране највишег руководства Универзитета. Руководство Универзитета посвећено је развоју организационе културе квалитета. Организациона култура Универзитета подржава остварење визије, мисије, основних задатака и циљева и Политике обезбеђења квалитета, Стратегије обезбеђења квалитета и осталих релевантних докумената. Универзитет у свом опредељењу дугорочног обезбеђења квалитета негује вредности: Оријентисаност на корисника; Учење и професионални развој; Квалитет и изврсност; Интегритет; Лидерство и тимски рад; Ефективна комуникација; Етичко понашање и Проактивно реаговање на промене. Факултети у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду Старатегије обезбеђења квалитета Факултета у саставу Универзитета садрже све стандардом дефинисане елементе. Сви факултети у саставу Универзитета у редовним, планираним, интервалима проверавају и унапређују Стратегију обезбеђења квалитета, Политику квалитета и Мисију и визију. Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду је Стратегију обезбеђења квалитета, Политику квалитета и Мисију и визију Факултета је усвојио 8.02.2010., и преиспитао 24.11.2014. године. Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду је Стратегију обезбеђења квалитета, Политику квалитета и Мисију и визију Факултета је усвојио 12.05.2009., и преиспитао 15.09.2011. године. Стоматолошки факултет у Панчеву је Стратегију обезбеђења квалитета, Политику квалитета и Мисију и визију Факултета је усвојио 14.12.2007. године и преиспитао 11.10.2011. године. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду је усвојио Стратегију обезбеђења квалитета дана 28. 02.2014. године а Изјаву о Политици квалитета 06.09.2013. године. Сви документи су јавно публиковани на интернет страницама Факултета. Универзитет је у оквиру Годишњих извештаја о раду Факултета, QP11.OB-­‐001 у протеклом периоду прикупљао податке о броју неусаглашености – у циљу праћења перформанси кључних процеса, корективних и превентивних мера – у циљу праћења унапређења система квалитета на Факултетима. Прикупљени подаци не приказују стање. б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) Елементи анализе Опредељење Универзитета за унапређење квалитета Мере за обезбеђење квалитета Универзитет Привредна академија има успостављени систем квалитета ISO 9001:2008 од, 2010 године, а 2013. Године је систем квалитета сертификован од стране аустријске S сертификационе куће TUV AUSTRIA. Сви Факултети у саставу Универзитета имају имплементиран систем квалитета према захтевима ISO 9001:2008. Култура квалитета је добро утемељена. Различито организовани системи квалитета на W Факултетима у појединим ситуацијима утичу на ефикасност у поступцима контроле квалитета . Даље обуке и активности које се односе на О подизање свести о квалитету; Даље активности на унапређењу квалитета. Т нема Мере за обезбеђење квалитета су јасно и прецизно дефинисане и представљају интегрални део стратегије. Дефинисане мере се спроводе S кроз успостављен систем менаџмента квалитетом ISO 9001:2008 и поштовање свих усвојених Општих аката Универзитета. О Т Анализа Сарадња са другим институцијама и размена искустава у области обезбеђења квалитетом. Неадекватно формулисане мере за обезбеђење квалитета. Вредност +++ ++ ++ +++ ++ + S W Субјекти обезбеђења квалитета О Т S Области обезбеђења квалитета W О Т S Повезаност образовне, научноистражив
ачке и стручне делатности W О Субјекти за обезбеђење квалитета Универзитета су јасно и прецизно дефинисани. Субјекти обезбеђења квалитета не доприносе унапређењу квалитета у једнакој мери. Израдити матрицу одговорности свих субјеката који учествују у обезбеђењу квалитета. Спроводити континуриане едукације у области унапређења и обезбеђења квалитета. Недовољан допринос Субјеката обезбеђења квалитета Области обезбеђења квалитета обезбеђење квалитета су јасно и прецизно дефинисане. О неким областима квалитета, Факултети су у извештајима за претходни периоду, доставили мањи број података Едукација запослених и студената у области управљања квалитетом на високошколским установама нема Факултети у саставу Универзитета остварују јединство образовне и научноистраживачке делатности Недовољна повезаност Универзитета са институцијама из окружења у реализацији стручне праксе Интензивнија сарадња са домаћим и међународним високошколским институцијама као и сарадња са привредом и привредним субјектима. +++ ++ +++ ++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ Т Даља немогућност приступа КОБСОН-­‐у. ++ Напомена*: дефинисане шансе и претње за целокупну анализу стандарда су посматране интерно, из аспекта њиховог утицаја на процесе. в) Предлози за побољшање и планиране мере Новоизабрано руководство Универзитета је одмах по преузимању дужности у октобру 2013. године затражило екстерну проверу квалитета упостављеног система квалитета у складу са стандардом ISO 9001:2008 чиме је недвосмислено показало своју опредељеност квалитету. Редовни – месечни/двомесечни састанци Комисије за квалитет, такође, указују на висок степен посвећености унапређењу квалитета. Даље обуке и активности које се односе на подизање свести о квалитету Организација предавања и обука Како је унапређење квалитета континуиран процес у којем је неопходно активно учешће што већег броја запослених, предлози за побољшање се односе на даље спровођење активности којима се подиже свест о значају квалитета, као и активности које се односе на унапређење знања и вештина запослених, које би биле реализоване за запослене у Ректорату, али и на Факултетима у саставу Универзитета. Оформити стално стручно тело за унапређење квалитета на Универзитету У циљу лакше и ефикасије редовне размене информација између факултета и Универзитета, али и ефикаснијег коришћења ресурса, пре свега људских, предлаже се да се оформи стално стручно тело, састављено из редова наставника и сарадника који су директно укључени у послове планирања, вредновања и унапређења квалитета. На овај начин, биће омогућена редовна комуникација и размена добрих пракси између Факултета у саставу Универзитета. Матрица одговорности свих субјеката који учествују у обезбеђењу квалитета Области и субјекти квалитета су прецизно дефинисани. У циљу лакшег увида у одговорности субјеката квалитета, предлаже се да се изради матрица одговорности свих субјеката који учествују у обезбеђењу квалитета, према областима обезбеђења квалитета. Регистар докумената који се преиспитују у редовним интервалима У циљу ефикаснијег планирања, предлаже се да се изради и усвоји Регистар докумената који се преиспитују у редовним интервалима. Интензивирања сарадње са домаћим и међународним високошколским институцијама као и сарадње са привредом и привредним субјектима У циљу интензивирања сарадње са домаћим и међународним високошколским институцијама као и сарадње са привредом и привредним субјектима потребно је повећати број закључених уговора о сарадњи али и њихову активну реализацију. Ово се нарочито односи на конкретизацију тих уговора на нивоу факултета у саставу Универзитета, што укључује усмеравање на неколико области као што су развој научноистраживачке делатности међу странама потписницама (нпр. партнерски рад на научноистраживачким пројектима), обезбеђивање могућности за реализацију стручне праксе студената у најбољим предузећима и установама, стручног и научног усавршавања наставника, итд. Преиспитати могућности за унапређење процеса прикупљања података о перформансама процеса на Факултетима у саставу Универзитета Прикупњени подаци не пружају комплетан увид. Едукација запослених и студената у области управљања квалитетом на високошколским установама Aнгажовати се на повезивању Универзитета са институцијама из окружења у реализацији стручне праксе
г) Показатељи и прилози за стандард 1 Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета Универзитета Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета Универзитета Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије Универзитета и Одлуке о његовом усвајању 
Download

Standard 1