INFORMATOR O RADU
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA U SUBOTICI
Subotica, Marka Oreškovića 16
[email protected]
jun 2013. godine
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
SADRŽAJ
1.
Osnovni podaci o Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici i Informatoru ...................... 3
2.
Organizaciona struktura Škole .............................................................................................................. 4
2.1
Organ upravljanja: Savet Škole ..................................................................................................... 6
2.2 Organ poslovodjenja Škole: Direktor .................................................................................................. 8
2.3. Stručni organi Škole ........................................................................................................................... 9
2.3.1. Nastavno veće .......................................................................................................................... 9
2.3.2. Katedre ...................................................................................................................................... 10
2.3.3. Kolegijum.................................................................................................................................. 11
2.3.4. Komisija za kvalitet.................................................................................................................... 11
2.3.5. Studentski parlament ................................................................................................................ 13
2.3.6. Organizacione jedinice .............................................................................................................. 13
2.3.7.
Broj zaposlenih .................................................................................................................... 14
3.
Opis funkcija ........................................................................................................................................ 15
4.
Pravila u vezi sa javnošću rada ............................................................................................................ 15
5.
Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja..................................................................... 16
6.
Nadležnost, ovlašćenja i obaveze Škole .............................................................................................. 16
7.
Opis postupanja u okviru nadležnosti ovlašćenja i obaveza ............................................................... 18
8.
Navodjenje propisa ............................................................................................................................. 19
-
Statut Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici, ...................................................... 22
Pravilnik o davanju saglasnosti za rad nastavnika i saradnika Visoke tehničke škole strukovnih
studija u Subotici......................................................................................................................................... 22
9.
Usluge koje Škola pruža zainteresovanim licima ................................................................................ 24
10.
Postupak radi pružanja usluga ........................................................................................................ 25
11.
Pregled podataka o pruženim uslugama........................................................................................ 27
1
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
12.
Podaci o prihodima i rashodima ..................................................................................................... 28
13.
Podaci o javnim nabavkama ........................................................................................................... 38
14.
Podaci o državnoj pomoći ............................................................................................................... 65
15.
Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima ....................................................... 65
16.
Podaci o sredstvima rada ................................................................................................................ 65
17.
Čuvanje nosača informacija ............................................................................................................ 74
18.
Vrste informacija u posedu ............................................................................................................. 75
19.
Podaci o vrstama informacija kojima Škola omogućava pristup .................................................... 75
20.
Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama ........................................................ 76
20.1 Obrazac Zahteva za pristup informaciji od javnog značaja u prilogu ............................................. 78
2
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
1. Osnovni podaci o Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici
i Informatoru
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici,
sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od
javnog značaja („Službeni glasnik RS" broj: 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i
Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa
(„Službeni glasnik RS", broj: 68/2010).
Visoka tehnička škola strukovnih studija je samostalna visokoškolska
ustanova koja ostvaruje osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije sa
pravima, obavezama i odgovornostima utvrdjenim Zakonom o visokom
obrazovanju i Statutom Škole.
Osnivač Škole je Autonomna Pokrajina Vojvodine
Naziv Škole je: Висока техничка школа струковних студија – Суботица,
Visoka tehnička škola strukovnih studija – Subotica, Szabadkai Műszaki
szakfőiskola - Szabadka
Skraćeni naziv Škole je: ВТШ – VTŠ - SZMSZ
Sedište Škole je u Subotici, ul. Marka Oreškovića br. 16.
Škola je upisana u Trgovinskom sudu u Subotici, u reg. ulošku br. 5-55
Matični broj Škole, prema jedinstvenom registru je: 08009201.
Poreski identifakcioni broj (PIB) Škole je: 100839501.
Internet adresa Škole je: www.vts.su.ac.rs.
Adresa elektronske pošte odredjene za prijem elektronskih podnesaka je
[email protected]
Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,
za ovlašćeno lice Škole za postupanje po zahtevu za slobodan pristup
informacijama od javnog značaja, odredjeno je odgovorno lice Dr Pataki Eva –
direktor Škole
Datum prvog objavljivanja Informatora o radu Visoke tehničke škole
strukovnih studija je 13.06.2013.godine.
Štampana verzija informatora u vidu brošure, kataloga i sl. ne postoji, ali se
zainteresovanom licu na zahtev dostavlja poslednja verzija informatora 3
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
odštampani tekst - uz naknadu nužnih troškova štampanja. Mesto gde se može
ostvariti uvid u Informator o radu Visoka tehničke škole strukovnih studija u
Subotici i gde se može nabaviti štampana kopija Informatora o radu Visoke
tehničke škole strukovnih studija je:
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica,
III sprat, soba 305 (biblioteka Škole).
Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku na web adresi
Škole
i
isti
se
može
preuzeti
u
elektronskoj
kopiji
na
http://www.vts.su.ac.rs/informator/.
Osnovni podaci o Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija Subotica su
vidljivi i na web strani http://www.vts.su.ac.rs.
2. Organizaciona struktura Škole
Statutom kao osnovnim opštim aktom, utvrdjuje se pravni položaj,
delatnost, organizacija Škole, način rada, upravljanje, rukovodjenje, stručni organi
Škole, studentski parlament, finansiranje Škole, vrste, nivoi i obim studija,
nastavno i nenastavno osoblje, jezik na kome se izvode studije, pravila studija,
režim studija, evidencija i javne isprave, priznavanje stranih visokoškolskih
isprava, vrednovanje stranih studijskih programa, javnost rada, obaveštavanje
zaposlenih, poslovna i druga tajna, opšti akti i kolektivni ugovori i prelazne i
završne odredbe.
Organi Škole su:
1)
2)
3)
4)
Organ upravljanja - Savet Škole,
Organ poslovodjenja – Direktor Škole
Stručni organi – Nastavno veće, Katedre, Kolegijum, Komisija za kvalitet,
Studentski parlament
4
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA U SUBOTICI
NASTAVNO VEĆE
SAVET ŠKOLE
DIREKTOR ŠKOLE
KOMISIJA ZA
KVALITET
KOLEGIUM
SEKRETARIJAT
ŠKOLE
ISTRAŽIVAČKO
RAZVOJNA JEDINICA
NASTAVA
SEKRETAR ŠKOLE
KATEDRE
ŠEFOVI KATEDRI
OPŠTA SLUŽBA
LABORATORIJE
STUDENTSKI
PARLAMENT
POMOĆNIK DIREKTORA
ZA NASTAVU
POMOĆNIK DIREKTORA
ZA ISTRAŽIVANJE I
RAZVOJ
STUDENTSKA
SLUŽBA
RAČUNOVODSTVO
FINANSIJSKA SLUŽBA
TEHNIČKA I
POMOĆNA SLUŽBA
5
ORGANIZACIONA ŠEMA ŠKOLE
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
2.1
Organ upravljanja: Savet Škole
Organ upravljanja Škole je Savet. Savet ima 17 članova. Od toga 11
članova Saveta su predstavnici Škole, 3 predstavnici studenata i 3 predstavnici
osnivača, koje imenuje osnivač Škole.
Predsednik Saveta bira se iz reda predstavnika Škole.
Savet može imati i zamenika predsednika.
Mandat članova Saveta traje tri godine. Izuzetno, mandat članova Saveta predstavnika studenata traje jednu godinu.
Predstavnici Škole u Savetu se biraju tajnim glasanjem.
Od 11 članova Saveta iz Škole 7 predlaže i bira Nastavno većе iz reda
nastavnika, a 4 iz reda nenastavnog osoblja predlaže i bira Sekretarijat.
Za člana Saveta iz reda nastavnika izabran je kandidat koji je dobio većinu
glasova ukupnog broja članova Nastavnog veća.
Za člana Saveta iz reda nenastavnog osoblja izabran je kandidat koji je dobio
većinu glasova od ukupnog broja zaposlenih u Sekretarijatu.
Za člana Saveta iz reda studenata, koji su prvu put upisali prvu, odnosno
drugu, odnosno treću godinu studija u tekućoj školskoj godini, izabran je kandidat
koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja studenata te godine studija.
Predstavnike studenata bira Studentski parlament, na način i po postupku
odredjenom posebnim Pravilnikom o studentskom parlamentu.
Osnivač imenuje članove Saveta iz reda istaknutih ličnosti iz naučne,
odnosno stručne oblasti kojom se Škola bavi, kao i iz prosvete, kulture, umetnosti
ili privrede, koji nisu zaposleni, niti na drugi način radno angažovani na Školi.
Delokrug Saveta Škole utvrdjen je zakonom i Statutom Škole, i to:
1.
donosi Statut Škole,
2.
bira i razrešava Direktora Škole,
3.
donosi finansijski plan,
4.
usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun,
5.
usvaja plan korišćenja sredstava za investicije,
6.
daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Škole,
6
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava,
donosi odluke o visini školarine,
podnosi Osnivaču izveštaj o poslovanju najmanje jedanput
godišnje,
donosi odluke o usvajanju opštih akata na predlog stručnog
organa,
vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja Škole,
odlučuju kao drugostepeni organ o prigovorima radnika i
studenata Škole,
obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o visokom
obrazovanju i Statutom.
Savet odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Bliže odredbe o sazivanju i načinu rada Saveta utvrdjuje se Poslovnikom o
radu.
Članovi Saveta su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dr Maravić Čisar Sanja – predsednik
Dr Nemedi Imre – zamenik predsednika
Dr Pinter Robert
Dr Čović Zlatko
Mr Sakal Tibor
Mr Pap Zoltan
Dr Gogolak Laslo
Marton Robert
Štampfer Magdolna
Malko Jožef
Dudaš Iren
Dr Pejić Hajnalka – predstavnik Osnivača
Tonković Nela - predstavnik Osnivača
Todorov Dragan - predstavnik Osnivača
Rankov Adam – predstavnik studenata
Lendjel Lea – predstavnik studenata
Mačković Tibor – predstavnik studenata
7
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
2.2 Organ poslovodjenja Škole: Direktor
Organ poslovodjenja Škole je direktor.
Direktor se bira iz reda profesora Škole, sa akademskim nazivom doktora
nauka, koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, na neodredjeno
vreme i koji je državljanin Republike Srbije.
Direktor ne može biti lice koje je pravosnažnom presudom osudjeno za
krivične delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje Škola,
ili primanja mita u obavljanju poslova u Školi, odnosno koje je pravosnažnom
presudom osudjeno na kaznu zatvora za drugo krivično delo, kao ni lice koje je
prekršilo kodeks profesionalne etike.
Direktor se bira na tri godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.
Direktor Škole odgovara za poslovanje, zakonitost rada i ostvarivanje
programa Škole.
U vršenju poslovodjenja direktor vrši naročito sledeće poslove:
1. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih, u skladu
sa zakonom,
2. organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Škole,
3. naredbodavac je u materijalno-finansijskom poslovanju, odlučuje o
svim vrstama troškova, osim o troškovima o kojima je zakonom, ovim
statutom ili opštim aktom propisano da ih odobrava drugi organ,
4. potpisuje diplome i dodatak diplome,
5. izvršava odluke Saveta Škole,
6. donosi Pravilnik o sistematizaciji poslova,
7. odlučuje o doprinosu zaposlonog poslovnom uspehu, odnoosno o
uvećanju zarade, na predlog Kolegijuma,
8. potpisuje ugovore, naloge i druga akta kojima izvršava odluke drugih
organa i samostalno odlučuje u granicama svojih ovlašćenja u skladu sa
zakonom, Statutom i opštim aktima Škole,
9. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima
Škole.
Direktor može imati zamenika ili pomoćnike, koje bira Savet, na predlog
direktora.
8
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Odlukom Saveta Škole broj 01-214/2013 od 11.06.2013. godine,
izabran je direktor Škole na mandatni period od tri godine.
Direktor: Dr Pataki Eva, kontakt telefon: 024/655-202, e-mail:
[email protected]
Pomoćnik direktora za nastavu: Dr Fürstner Igor, kontakt telefon:
024/655-235, e-mail: [email protected]
2.3. Stručni organi Škole
Stručni organi Škole su: Nastavno veće, Katedre, Kolegijum i Komisija za
kvalitet.
2.3.1. Nastavno veće
Nastavno veće čine svi nastavnici i saradnici u nastavi.
Nastavnim većem predsedava direktor Škole.
Rad Nastavnog veća uredjuje se sa Poslovnikom o radu.
U radu Nastavnog veća i njegovim telima učestvuju predstavnici studenata
i to pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na
osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti
studiranja i utvrdjivanja broja ESPB bodova.
U radu Nastavnog veća o pitanjima iz predhodnog stava ovog člana
studenti čine 20% članova, a u telima koje nastavno veće formira čine 20%
članova.
U okviru svoje nadležnosti Nastavno veće:
1. usvaja studijske programe;
2. vrši izbor u zvanja nastavnika i saradnika;
3. vrši analizu kvaliteta nastave, efikasnosti studiranja, prati i vrši reformu
studijskih programa;
4. donosi odluke o priznavanju ispita studentima sa drugih visokoškolskih
ustanova i utvrdjuje broj EPSB bodova;
5. utvrdjuje programe obrazovanja tokom čitavog života;
6. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim
aktima Škole.
9
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Svoje odluke Nastavno veće donosi većinom glasova ukupnog broja
članova.
Nastavno veće po potrebi može formirati stručna tela radi razmatranja
odredjenih pitanja o kojima odlučuje veće.
2.3.2. Katedre
Katedre se organizuju po studijskim programima i čine je nastavnici i
saradnici koji pretežno izvode nastavu na odgovarajućem studijskom programu.
Jedan nastavnik ili saradnik je član jedne katedre. Radom katedre rukovodi šef
katedre. Šefa katedre imenuje direktor Škole, na predlog katedre, iz reda
nastavnika, na period od tri godine, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.
Katedre Škole su:
- Katedra za mašinstvo - šef Katedre Dr Štampfer Mihalj
- Katedra za mehatroniku - šef Katedre Dr Gogolak Laslo
- Katedra za elektrotehniku - šef Katedre Dr Odri Peter
- Katedra za tehnički komunikacioni menadžment - šef Katedre Dr Pataki
Eva
- Katedra za informatiku - šef Katedre Dr Čović Zlatko
U okviru svoje nadležnosti, Katedra:
- predlaže Nastavnom veću studijske programe tj. izmene studijskih
programa,
- predlaže direktoru podelu predmeta Katedra na nastavnike i saradnike za
školsku godinu,
- predlaže unapredjivanje i osavremenjavanje nastave,
- stara se o opremljenosti laboratorija,
- predlaže Nastavnom veću posebne oblike stručnog usavršavanja,
- predlaže direktoru teme završnih radova, mentora iz reda nastavnika za
rukovodjenje izradom završnog rada i tročlanu komisiju za odbranu
završnog rada,
- obavlja i druge poslove u vezi sa stručnim delom nastave i nastavnih
aktivnosti.
10
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
2.3.3. Kolegijum
Kolegijum čine: direktor, zamenik, odnosno pomoćnici direktora, sekretar i
rukovodilac finansijskih poslova.
Kolegijum utvrdjuje predlog Statuta Škole, predlog finansijskog plana
Škole, utvrdjuje predlog izveštaja o poslovanju i godišnji obračun, predlog plana
korišćenja sredstava za investicije i predlog odluke o visini školarine.
2.3.4. Komisija za kvalitet
Nastavno veće Škole imenuje Komisiju za kvalitet.
Komisija ima pet članova: tri člana iz reda nastavnika i saradnika, jedan
član iz nenastavnog osoblja i jedan predstavnik studenata. Mandat članova
Komisije za kvalitet traje tri godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora, osim
članova Komisije koji su predstavnici studenata, čiji mandat traje godinu dana.
Članovi Komisija iz redova nastavnika i saradnika i nenastavnog osoblja,
imenuje Nastavno veće.
Članove Komisije predstavnika studenata, imenuje Studentski parlament.
Komisija za kvalitet ima predsednika koga iz redova nastavnika imenuje
Nastavno veće.
Nadležnosti Komisije za kvalitet su:
- organizovanje i sprovodjenje samovrednovanja studijskih programa,
nastave, uslova rada i efikasnosti i uspešnosti studiranja,
- sačinjavanje izveštaja o samovrednovanju,
- iniciranje i predlaganje preventivnih i korektivnih mera u cilju unapređenja
nastave, studijskih programa i uslova rada i poboljšanja efikasnosti i
uspešnosti studiranja,
- iniciranje razvoja i unapredjenja unutrašnjih mehanizama za osiguranje
kvaliteta svih procesa rada u Školi.
Pravilnikom o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih
programa, nastave i uslova rada utvrdjuje se način i postupak samovrednovanja.
Komisija primenjuje postupke koji su u skladu sa kriterijumima utvrđenim
pravilnikom, koji donosi ministar nadležan za poslove visokog obrazovanja.
11
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Komisija sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta
studijskih programa, nastave i uslova rada u intervalima od najviše tri godine u
skladu sa standardima koje donosi Nacionalni savet.
U postupku samovrednovanja razmatra se i ocena studenata.
Predsednik Komisije za kvalitet : Dr Anišić Zoran, kontakt telefon:
024/655-207, e-mail: [email protected]
Šema organizacione strukture sistema obezbedjenja kvaliteta:
12
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
2.3.5. Studentski parlament
Studentski parlament je organ koji se organizuje u Školi u cilju ostvarivanja
prava i zaštite interesa studenata.
Učešće studenata u radu Škole ostvaruje se u studentskom parlamentu, preko
izabranih predstavnika i u organima upravljanja, stručnim organima i organima
drugih ustanova u kojima su zastupljeni predstavnici studenata.
Studentski parlament sačinjava jedanaest predstavnika studenata, koji se
biraju svake godine u aprilu tajnim i neposrednim glasanjem sa mandatom od
godinu dana.
Studentski parlament u okviru svojih nadležnosti ostvarivanja prava i
interesa studenata, bira i razrešava svoje predstavnike u Savet Škole i Nastavno
veće.
Statutom Studentskog parlamenta i Pravilnikom o studentskom parlamentu
bliže se uredjuje način izbora članova parlamenta, nadležnosti, način delovanja i
dr.
Predsednik Studentskog parlamenta Škole: Adam Rankov, telefon 024/655276, e-mail: [email protected]
2.3.6. Organizacione jedinice
Delatnost Škole ostvaruje se u okviru organizacionih jedinica :
1. Nastavno – obrazovna,
2. Istraživačko – razvojna,
3. Nenastavna - Sekretarijat,
Nastavno-obrazovna jedinica obavlja delatnost obrazovanja u okviru
osnovnih studija.
Nastavno-obrazovnu jedinicu čine svi učesnici u nastavnom procesu.
Radom nastavno-obrazovne jedinice rukovodi pomoćnik direktora za
nastavu.
Istraživačko-razvojna jedinica bavi se izradom projekata, inovacijom znanja,
stručnim obrazovanjem i usavršavanjem, transferom tehnologije i dr.
13
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Istraživačko-razvojnu jedinicu čine stručni timovi koji učestvuju u
određenoj aktivnosti.
Radom istraživačko-razvojne jedinice rukovodi pomoćnik direktora za
istraživanje i razvoj.
Sekretarijat – nenastavna jedinica obavlja pravne, kadrovske, opšte
poslove, poslove za potrebe studija, finansijsko-računovodstvene poslove i
tehničke i pomoćne poslove.
Radom sekretarijata rukovodi sekretar.
Sekretar Škole: Stantić Živka – (024) 655-239, [email protected]
Šef računovodstva: Marić Zora - (024) 655-238, [email protected]
Šef Studentske službe: Štampfer Magdolna - (024) 655-229,
[email protected]
2.3.7.
Broj zaposlenih
Nastavnici i saradnici
Muško
Žensko
Ukupno
Profesor strukovnih studija
20
5
25
Predavač
7
1
8
1
1
Nastavnik stranog jezika
Saradnik u
nastavi
Asistent
Ukupno:
2
29
2
1
8
1
37
Nenastavno osoblje
Muško
Žensko
Ukupno
12
14
26
Muško
Žensko
Ukupno
Nastavnici i saradnici
29
8
37
Nenastavno
osoblje
UKUPNO:
12
14
26
41
22
63
Nenastavno
osoblje
UKUPNO
Detaljniji podaci o nastavnicima, saradnicima i nenastavnom osoblju, mogu
se videti na internet adresi Škole: www.vts.su.ac.rs.
14
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
3. Opis funkcija
Školom rukovodi, zastupa je i predstavlja direktor Prof. dr Eva Pataki.
Funkcija direktora je utvrdjena Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni
glasnik RS“ br 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i
99/14), a nadležnost Statutom Škole, kao i Zakonom o radu („Službeni glasnik
RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14). Podaci o nadležnosti direktora i
organa upravljanja, navedene su u poglavlju 2. ovog Informatora (Organizaciona
struktura Škole).
4. Pravila u vezi sa javnošću rada
Delatnost Škole zasniva se na principu otvorenosti prema javnosti i
gradjanima.
Rad Škole je javan.
Direktor Škole ili lice koje on ovlasti obaveštava pravodobno i istinito
javnost o radu Škole.
Javnost se obaveštava o radu Škole putem sredstava javnog informisanja,
davanjem pojedinačnih usmenih ili pisanih obaveštenja, izdavanjem prigodnih i
posebnih publikacija, oglašavanjem na oglasnoj tabli Škole, oglašavanjem na
internet stranici Škole, te na druge prikladne načine koje odredi direktor Škole.
Rad sednica organa Škole ja javan, a zainteresovana lica mogu podneti
zahtev za prisustvo sednici, osim ako je odlučeno da se sednica ili deo sednice
održi bez prisustva javnosti. Statutom Škole je utvrdjeno šta se smatra poslovnom
tajnom, i kada se podaci ne mogu saopštavati.
Podaci od značaja za javnost rada Škole su:
Adresa Škole: Subotica, Marka Oreškovića 16
Telefon centrale Škole: 024/655-201
PIB: 100839501
Internet adresa Škole: www.vts.su.ac.rs
E-mail: [email protected]
15
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
5. Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja
Način traženja informacija je uglavnom telefonski poziv, elektronska pošta
ili lično u prostorijama Škole. Službe Škole daju odgovore na pitanja.
Od Škole se najčešće traže informacije o uslovima upisa na studijske
programe, o pravilima studiranja, o visini školarine, o kontakt telefonima službi.
Svi odgovori na ova pitanja se mogu naći na internet stranici Škole:
www.vts.su.ac.rs
Od 2010. godine do sada su podneta 4 zahteva za pristup informacijama i to:
- Katić Borivoje, Beograd, podneo je zahtev za pristup informaciji od javnog
značaja dana 12.02.2013. godine
- Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, Subotica, podneo je zahtev
za pristup informaciji od javnog značaja, dana 18.02.2013. godine
- Karolina Lendák–Kabók, podnela je zahtev za pristup informaciji od javnog
značaja dana 16.01.2014 godine
- Magdolna (Olah) Pokrić, je podnela zahtev za pristup informaciji od javnog
značaja dana 24.10.2014. godine
S obzirom da Škola nema telefonski info-servis, ni info-službu koja pruža
odgovore na pitanja, niti rubruku sa pitanjima i odgovorima na internet stranici,
svim zainteresovanim licima je omogućeno da se, ukoliko imaju bilo kakvo
pitanje, obrate nadležnima u Školi i blagovremeno dobiju odgovor.
6. Nadležnost, ovlašćenja i obaveze Škole
Osnovna ovlašćenja i delatnost Škole utvrdjena su Zakonom o visokom
obrazovanju (“Sl.glasnik RS“ br.76/05, 100/07- autentično tumačenje 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 i 99/14). Delatnost Škole je ostvarivanje visokog obrazovanja kroz
osnovne strukovne studije prvog stepena i specijalističke strukovne studije drugog
stepena u okviru akreditovanih studijskih programa u cilju prenošenja naučnih i
strukovnih znanja i veština i obezbedjivanja stručnog podmlatka.
16
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Škola ostvaruje osnovnu delatnost prema klasifikaciji delatnosti
razvrstane u sledeće kategorije:
8542 -
Visoko obrazovanje
Visoko obrazovanje prvog stepena na osnovnim strukovnim
studijama u okviru obrazovno-naučnog polja tehničkotehnološke nauke, iz oblasti Mašinsko inženjerstvo, oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i oblasti Industrijsko
inženjerstvo i inženjerski menadžment i Interdisciplinarnih,
multidisciplinarnih i transdisciplinarnih (IMT) i dvopredmetnih
studija
Specijalističke strukovne studije drugog stepena u okviru
obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnološke nauke, iz oblasti
Mašinsko inženjerstvo, oblasti Elektrotehničko i računarsko
inženjerstvo i oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski
menadžment i iz Interdisciplinarnih, mutidisciplinarnih i
transdisciplinarnih (IMT) i dvopredmetnih studija
Ostalo obrazovanje
-
85.5 85.59 72.19 71.12
71.20
74.90
82.19
-
62.0
-
62.01
62.02
62.03
62.09
58.11
58.19
-
Ostalo obrazovanje
Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim
naukama
Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Tehničko ispitivanje i analize
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana
kancelarijska podrška
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane
delatnosti
Računarsko programiranje
Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
Upravljanje računarskom opremom
Ostale usluge informacione tehnologije
Izdavanje knjiga
Ostala izdavačka delatnost
17
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
7. Opis postupanja u okviru nadležnosti ovlašćenja i obaveza
Škola postupa u okviru svojih nadležnosti, obaveza i ovlašćenja na osnovu sledećih
zakona:
- Zakon o visokom obrazovanju(“Sl.glasnik RS“ br.76/05, 100/07- autentično
tumačenje 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14)
- Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS" br. 110/05,
50/06, ispr. 18/10)
- Zakon o inovacionoj delatnosti („ Službeni glasnik RS" br. 110/05, 18/10)
- Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS" br.
72/09)
- Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 52/11)
Škola permanentno u skladu sa zakonima, Statutom i opštim aktima vrši proces
visokog obrazovanja.
Škola postupa i na osnovu drugih propisa koji su navedeni u sledećem poglavlju 8.
Navodjenje propisa.
18
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
8. Navodjenje propisa
U prilogu sledi lista propisa koje Škola primenjuje u svom radu.
8.1 Akti Republike Srbije
1. Ustav RS („Službeni glasnik RS“ br. 98/06),
2. Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 76/05, 97/08 i 100/07
– autentično tumačenje, 44/10, 93/2012, 89/13 i 99/14),
3. Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS“ br.
72/09),
4. Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 52/11)
5. Zakon o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS“ br. 101/07),
6. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 33/97, 31/01,
30/10)
7. Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 45/89 odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 – Ustavna
povelja),
8. Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14),
9. Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik
RS“ br. 43/01, 101/07, 92/2011),
10. Zakon o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“ br. 104/09,
99/11),
11. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ br. 107/05, 72/09, 88/10,
99/10, 57/11),
12. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“ br. 101/05)
13. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“ br. 36/10),
14. Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik
RS“ br. 30/10),
15. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br.
34/03, 64/04 – odluka USRS, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon i 63/06
– odluka USRS – dalje: Zakon o PIO, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i
75/14),
19
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
16. Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 107/05 i 109/05 –
ispr., 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14 i 123/14),
17. Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/09),
18. Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik
RS“ br. 34/01, 62/06 – dr. Zakon i 63/06 i 116/08 – ispr. dr. Zakona, 92/11, 99/11),
19. Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim
službama („Službeni glasnik RS“ br. 44/01, 15/02 – dr. uredba, 30/02, 32/02 –
ispr., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05,
105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07,
106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 i 54/08, 108/08, 113/08, 79/09,
25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12),
20. Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“ br. 22/09)
21. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni
glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10),
22. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12),
23. Zakon o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.101/11, 93/12 i
110/13),
24. Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr. i 108/13),
25. Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/11),
26. Zakon o računovodstvu u reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006,
111/2009, 99/2011 - dr. zakon i 62/2013- dr. zakon)
27. Zakon o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 93/12),
28. Uredba o odredjivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza
evidentiranja prometa preko fiksalne kase („Službeni glasnik RS“ br. 61/10
101/10, 94/11),
29. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97/08,
53/10, 66/11 – odluka Ustavnog suda),
30. Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“ br.
18/10),
31. Zakon o ravnopravnosti polova („Službeni glasnik RS“ br. 104/09),
32. Posebni kolektivni ugovor za visoko obrazovanje („Službeni glasnik RS“ br.
12/09, 9/12 - sporazum),
33. Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova
(„Službeni glasnik RS“ br. 40/09, 69/11),
34. Pravilnik o sadržaju i načinu vodjenja evidencije koju vodi visokoškolska
ustanova („Službeni glasnik RS“ br. 21/06),
20
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
35. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012),
36. Zakon o evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 46/96 i „Sl.
glasnik RS“, broj 101/2005-dr. zakon i 36/2009- dr. zakon)
37. Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta
visokoškolske ustanove („Službeni glasnik RS“ br. 106/06, 73/11),
38. Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima
javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS", br.
29/2013 i 104/13)
39. Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i
studijskih programa („Službeni glasnik RS“ br. 106/06, 112/08, 70/11 i 101/12).
40. Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS“
br. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11, 54/11 – ispr., 44/13).
21
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
8.2. Opšti akti Škole
- Statut Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici,
- Strategija obezbedjenja kvaliteta Visoke tehničke škole strukovnih studija u
Subotici (2010 – 2015)
- Pravilnik o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja
radnog odnosa nastavnika i saradnika
- Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnog osoblja
- Pravilnik o davanju saglasnosti za rad nastavnika i saradnika Visoke
tehničke škole strukovnih studija u Subotici
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Visokoj tehničkoj
školi strukovnih studija u Subotici
- Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa,
nastave i uslova rada Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici
- Pravilnik o uskladjivanju stručnih naziva i ekvivalenciji obrazovanja,
odnosno studijskih programa
- Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava i vrednovanje stranih
studijskih programa
- Kodeks profesionalne etike
- Pravilnik o upisu na studije prvog stepena (osnovne strukovne studije) i
specijalističke studije
- Pravilnik o pravilima osnovnih strukovnih i specijalističkih strukovnih
studija
- Pravilnik o izboru studenta generacije i izboru studenata generacije na
studijskim programima na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u
Subotici
- Pravilnik o udžbenicima na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u
Subotici
- Pravilnik o Studentskom parlamentu
- Pravilnik o ocenjivanju
- Pravilnik o završnom radu
- Poslovnik o radu Nastavnog veća Visoke tehničke škole strukovnih studija u
Subotici
- Poslovnik o radu Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici
- Poslovnik o radu Katedre Visoke tehničke škole strukovnih studija u
Subotici
- Pravilnik o radu biblioteke
- Pravila zaštite od požara
22
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
- Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede na radu
- Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
- Pravilnik o sticanju i raspodeli sredstava ostvarenih radom na nastavnim i
vannastavnim programima
- Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
- Pravilnik o naknadi troškova za vreme službenog puta u inostranstvo
- Pravilnik o načinu i procedurama realizacije medjunarodnih projekata
kojima rukovodi, čiji je koordinator ili učesnik Visoka tehnička škola
strukovnih studija u Subotici
- Pravilnik o kancelarijskom poslovanju i arhiviranju
- Pravilnik o pisanju i publikovanju stručne literature
- Pravilnik o korišćenju opreme Škole
- Pravilnik o raspodeli i korišćenju sredstava po katedrama
- Akt o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini
- Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju širenja požara i znaci za
uzbunjivanje
- Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila i realizaciji
službenih putovanja u zemlji
- Pravilnik o rangiranju studenata za upis na osnovne strukovne studije u
statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta R Srbije
- Pravilnik o budžetskom računovodstvu
Opšti akti Škole, nalaze se na internet stranici Škole:
http://www.vts.su.ac.rs/sr/documents#rules
23
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
9. Usluge koje Škola pruža zainteresovanim licima
a. Usluge visokog obrazovanja na osnovnim strukovnim studijama
Studijski programi:
Mašinstvo – osnovne strukovne studije
modul: Razvoj proizvoda
Mašinstvo – osnovne strukovne studije
modul: Termotehnika
Elektrotehnika – osnovne strukovne studije
modul: Automatika
Elektrotehnika – osnovne strukovne studije
modul: Elektronika
Informatika – osnovne strukovne studije
modul: Tehnička informatika
Informatika – osnovne strukovne studije
modul: Internet i elektronsko poslovanje
Tehnički komunikacioni menadžment - osnovne
strukovne studije
Mehatronika - osnovne strukovne studije
b. Usluge visokog obrazovanja na specijalističkim strukovnim studijama
Mehatronika - specijalističke strukovne studije
24
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
c. Naučni skupovi:
-
Medjunarodna konferencija za informacione sisteme SISY
Medjunarodna konferencija SiP
Medjunarodna konferencija EXPRES
Medjunarodna konferencija MECHEDU
-
d. Izdavačka delatnost
Knjige
Časopisi
Monografije
Zbirke
Skripte
Praktikumi
10.
Postupak radi pružanja usluga
• Pružanje usluga visokog obrazovanja (strukovne studije).
• Objavljivanje konkursa (utvrdjivanje predloga, verifikacija, priprema predloga
teksta konkursa, objavljivanje)
• Organizovanje pripremnog kursa
• Organizovanje prijemnog ispita
• Izrada rasporeda nastave (predavanja i vežbi)
• Izrada preliminarnog rasporeda ispita (rokovi, termini...)
• Izvodjenje nastave
• Predavanja
• Vežbe
• Auditorne vežbe
• Laboratorijske vežbe
• Praktična nastava
• Izrada radova u toku nastave
• Izrada seminarskih radova
• Izrada projektnih zadataka
• Konsultacije
25
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stručna praksa
Organizacija ispita
Izrada rasporeda ispita u konkretnom roku (termini, sale, ...)
Izvodjenje pismenog ispita
Izvodjenje usmenog ispita
Polaganje ispita pred komisijom
Poništavanje ispita
Izrada i odbrana završnih i specijalističkih radova (osnovne strukovne i
specijalističke strukovne studije)
Pružanje administrativnih usluga korisnicima
Upis (upis godine i evidencija semestra)
Prijavljivanje ispita
Izdavanje indeksa, duplikata indeksa, potvrda i uverenja
Izdavanje diploma, dodataka diplomi i duplikata
Pružanje administrativnih usluga u vezi sa smeštajem u studentske domove
Pružanje administrativnih usluga u vezi kredita i stipendija
Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Tehničko ispitivanje i analize
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska
podrška,
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
Računarsko programiranje
Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
Upravljanje računarskom opremom
Ostale usluge informacione tehnologije
Pružanje usluga bibliotečke jedinice
Korišćenje udžbeničke literature u biblioteci i van biblioteke
Korišćenje bibliotečkog prostora – čitaonice
Korišćenje elektronskog kataloga biblioteke i edukacija za pretraživanje
kataloga
Korišćenje KOBSON servisa u biblioteci i pristup elektronskim časopisima
Omogućavanje uvida javnosti – referati za izbor u zvanja nastavnika i
saradnika, odbrada završnih radova studenata)
Izdavanje udžbeničke literature
Planiranje i izvodjenje skupova, savetovanja, konferencija, kurseva, obuka
26
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
11.
Pregled podataka o pruženim uslugama
- Školske 2013/2014 godine, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na
teret budžeta upisana su 203 studenta, a na specijalističke strukovne studije,
upisano je 14 studenata koji plaćaju školarinu.
- Broj studenata koji su diplomirali u školskoj 2012/2013. godini na svim
studijskim programima je 158.
- Školske 2014/2015 godine, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na
teret budžeta upisano je 163 studenta, a na specijalističke strukovne studije,
upisano je 12 studenata koji plaćaju školarinu.
- Broj studenata koji su diplomirali u školskoj 2013/2014. godini na svim
studijskim programima je 121.
- U 2013. godini Škola je realizovala jedan medjunarodni projekat i
organizovala tri medjunarodne konferencije .
- U 2014. godini Škola je organizovala jednu medjunarodnu konferenciju
“SISY 2014”,
- U 2014. godini Škola je organizovala svečanu podelu diploma studentima
koji su završili osnovne strukovne studije.
27
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
.
12.
Podaci o prihodima i rashodima
PREGLED OSTVARENIH PRIHODA ZA 2011 I 2012. GODINU, SA PLANOM PRIHODA
I RASHODA ZA 2013. GODINU
Re
dni
bro
j
Ekonomsk
a
klasifikacij
a (Konto)
Opis
ostvare
ni
prihod
2011
god.
OSTVARENI PRIHODI U 2012GOD. (U HIL.DIN)
Budžetska
sredstva
1
2
3
4
Repub
lika
Srbija
Autono
mna
Pokraji
na
Vojvodi
na
5
6
Donac
ije
7
Sopst
veni
priho
di
8
Ukupn
o
9
PLAN PRIHODA ZA 2013 GOD.(U HILJ. DIN.)
Indeks
količni
k 9/4
10
Budžetska sredstva
Republika
Srbija
Autonomna
Pokrajina
Vojvodina
11
12
Donacije
Sopstveni
prihodi
Ukupno
Indeks
količnik
15/9
13
14
15
16
Prihodi
1
73112100
12570
11415
11415
91
10000
10000
88
Tekuće donacije od
28
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
.
inostranih država
Ukupno
2
74232100
Prihodi od usluga saradnja s privredom
3
74232101
Kursevi - prijemni i
drugi
4
74232102
5
12570
0
0
11415
0
66
11415
91
0
0
0
0
10000
0
10000
0
88
#DIV/0!
205
282
282
138
250
250
89
Školarina
9719
12665
12665
130
15110
15110
119
74232103
Evidentiranje
pohađanja semestra
1165
0
0
6
74232104
Naknada za prijemni
ispit
752
952
952
127
1150
1150
121
7
74232105
Evidentiranje
apsolventskog staža
2305
530
530
23
600
600
113
8
74232106
Nostrifikacija
diploma
81
122
122
151
100
100
82
9
74232107
Ekvivalencija
129
0
0
10
74232108
Upisnina
3129
2977
2977
95
3000
3000
101
11
74232109
Ispitne prijave
4831
3341
3341
69
4000
4000
120
12
74232110
nedist, bodovi
1251
1000
1000
13
74232111
Ostali prihodi
(diplome, uverenja...)
2686
2567
2567
2950
2950
115
14
74232112
overa semestra
0
1060
1060
1150
1150
108
0
96
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
29
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
.
26319
24496
24496
93
455
50
29310
29310
120
450
99
517
15
74412100
Tekuće donacije od
domaćih prav. lica
30
16
74512101
Prihodi od naplate
štete
58
29
29
150
150
17
74512102
Ostali neodređeni
prihodi (kazne i sl.)
0
0
0
0
0
29
484
550
150
600
124
41
105
105
256
0
0
0
41
105
105
256
0
0
0
455
88
18
7711100
Ref.troškova od
fondova
19
7911100
Bruto zarade
20
7911101
21
22
455
450
450
#DIV/0!
56694
59887
59887
106
61856
61856
103
PIO
6237
6587
6587
106
6487
6487
98
7911102
Zdravstvo
3487
3683
2683
77
3805
3805
142
7911103
Nezaposlenost
425
449
449
106
464
464
103
66843
70606
70606
106
72612
72612
103
700
700
23
7911104
Prihodi za pokloni
0
0
#DIV/0!
24
7911105
Tekuće održavanje
zgrade (stolarija)
2000
1600
1600
80
2500
2500
156
25
7911106
Energija (grejanje,
električna energija)
2055
1540
1540
75
2230
2230
145
26
7911107
205
193
193
300
300
155
Popravka i
30
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
.
održavanje opreme
27
7911108
Usluge informisanja
59
52
52
88
70
70
135
28
7911109
Materijal za
obrazovanje
30
27
27
90
100
100
370
29
7911110
Komunalne usluge
168
180
180
107
270
270
150
30
7911111
PTT
252
400
400
159
300
300
75
31
7911112
Materijal za
obrazovanje
zaposlenih
48
41
41
85
100
100
244
32
7911113
Građevinski objekti
(kotlarnica)
0
0
0
0
0
#DIV/0!
33
7911114
Drugi prihodi
(otpremnine)
824
#DIV/0!
34
7911115
Naučni skupovi i
proslave
435
35
7911116
CEEPUS
36
7911117
Poseben namene
(osiguranje, pokloni)
151
37
7911118
Nabavka opreme
108
Prihodi iz budžeta
ukupno
270
157
0
0
800
800
270
62
545
545
0
#DIV/
0!
157
104
200
200
0
0
700
700
40
40
202
#DIV/0!
127
#DIV/0!
6335
0
4460
4460
70
40
8815
8855
199
73178
0
75066
75066
103
40
81427
81467
109
31
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
.
38
822121
Prihodi od prodaje
zaliha
Prihodi ukupno
Re
dni
bro
j
Ekonomsk
a
klasifikacij
a (Konto)
Opis
148
75066
11870
69
69
47
24699
11163
5
99
112344
0
Ostv.ra
h. 2011
god.
OSTVARENI RASHODI 2012,GOD.( u HILJ.DIN.)
Donac
ije
Budžetska sredstva
Republika Srbija
40
81427
10450
200
200
290
29660
121577
109
PLAN RASHODA ZA 2013OD. (U HILJ.DIN)
Sopstv
eni
prihodi
Ukup
no
Indek
s
količn
ik 9/4
Autonomna
Pokrajina
Vojvodina
Budžetska
sredstva
Repub
lika
Srbija
Donaci
je
Sopst
veni
priho
di
Ukup
no
Inde
ks
količ
nik
9/4
Autono
mna
Pokrajin
a
Vojvodin
a
63928
59796
4315
64111
100
61856
3300
9400
7455
6
116
Doprinos za PIO
7037
6581
497
7078
101
6487
363
1035
7885
111
412211
Doprinos za zdrav.
3915
3680
278
3958
101
3805
202
578
4585
116
412311
Doprinos za nezap.
479
449
34
483
101
464
25
75
564
117
411111
Bruto zarade
412111
32
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
.
413151
Nak. U naturimes.karte
414111
Bolovanje na teret
fonda
414311
Otpremnina u penz.
Pokloni
415112
troškovi prevoza
radnika
RASHODI ZA
ZAPOSLENE
134
0
429
429
320
0
700
700
163
9
106
106
1178
0
0
0
0
999
432
432
43
1500
1500
347
2200
2200
118
2150
0
1866
1866
87
0
78651
70506
7957
78463
100
74112
3890
13988
9199
0
117
355
193
153
376
106
225
195
191
611
163
421111
Troskovi platnog
prometa
421200
Energetske usluge
3699
1540
1540
3080
83
2230
300
1800
4330
141
421300
Komunalne usluge
497
180
343
523
105
270
30
400
700
134
421400
Usluge komunikacija
714
400
373
773
108
300
30
650
980
127
421500
Troškovi osiguranja
277
157
111
268
97
200
240
440
164
STALNI TROSKOVI
5542
2470
30
2520
5020
91
3225
555
3281
7061
141
4221110
Troškovi sl.put. U
zemlji
148
37
97
148
100
200
400
600
405
4222110
Troškovi sl.put. U
inostranstvu
114
193
158
351
308
250
200
450
128
4221111
Troškovi sl.put. U
zemlji katedre
0
0
0
#DIV/
0!
100
100
#DIV
/0!
30
33
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
.
4222111
422411
Troškovi sl.put. U
inostranstvu katedre
Troškovi putovanja
studenata
0
#DIV/
0!
17
17
22
272
502
149
22
22
5
573
579
212
0
64
156
9
70
5171
8546
13717
174
223
279
622
134
105
105
835
1176
207
6235
782
0
76
TROŠKOVI
PUTOVANJA
338
423111
Admin. Uslugevojnici
417
423300
Uuslige obrazovanja
(skolarine Dr;Mr)
273
423400
Uslige informisanja
1722
423599
Usluge po ugovoru
7888
423600
Usliuge za
domaćinstvo
464
423700
Reprezentacija
140
423911
Ostale opšte usluge
USLUGE PO
UGOVORU
0
0
230
6
92
5
115
4550
15454
5
425111
Tekuće popravke i
odr. Zgrade
2910
1774
425211
Tekuće popravke
opreme
185
19
3095
1793
782
100
100
#DIV
/0!
0
100
100
588
450
900
1350
269
30
30
136
1000
1000
173
250
500
820
526
1500
9400
8500
62
200
750
320
1285
207
75
345
50
150
545
519
2011
44
0
1200
1200
60
10765
17212
111
12600
1578
0
92
447
3003
103
2700
400
3100
103
131
150
81
100
400
500
333
578
3153
102
2800
800
3600
114
15
15
615
2550
0
TEKUĆE POPRAVKE I
34
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
.
ODRŽAVANJE
426111
Admin. Materijal
426200
Mat. Za poljopr.
426300
Mat. Za opr. Zaposl.
143
426400
Materijal za
saobraćaj-benzin
126
4266000
Materijal za
obrazovanje
239
4266001
Materijal za
obrazovanje za
studente
426800
Materijal za održ.
Higijene
MATERIJAL
4441111
472712
632
4
634
638
101
650
950
149
0
0
10
10
#DIV
/0!
176
217
152
150
150
69
175
175
139
150
300
450
257
23
144
167
70
100
100
250
450
269
0
0
0
0
#DIV/
0!
0
0
0
#DIV
/0!
189
0
192
192
102
0
100
250
350
182
1330
68
0
1321
1389
104
200
550
1610
2360
170
76
70
146
104
50
100
150
103
76
70
146
104
100
150
103
1
Neg.kursne razlikelizing
141
PRATEĆI TROŠKOVI
ZADUŽIVANJA
141
41
0
100
200
Nak.iz bud. Zs+a obr.CEPUS
0
17
17
#DIV/
0!
25
25
147
NAK.ZA SOC.ZAŠT.IZ
BUDŽETA
0
17
17
#DIV/
0!
25
25
147
35
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
.
482111
Porez na imovinudonacije
64
111
111
173
482211
Adm. Takse
17
12
12
71
482311
Novčane kazne
0
0
#DIV/
0!
481911
Dotacije neprof.or.
SSVTŠ
17
0
0
OSTALI RASHODI
98
123
123
126
0
100
100
90
50
417
0
#DIV
/0!
100
100
#DIV
/0!
150
250
203
50
100
511111
Prikljucak na gasovod
0
0
0
#DIV/
0!
0
0
#DIV
/0!
512111
Oprema za saobraćaj
215
215
215
100
215
215
100
512211
Administ. Oprema
150
2150
71
500
1200
68
0
#DIV
/0!
25
25
#DIV
/0!
890
3590
72
2768
2918
100
3018
109
39
1625
128
1753
4495
700
0
#DIV/
0!
0
0
0
443
4986
165
5126110
Oprema za
obrazovanje
5126111
Oprema za
obrazovanje katedre
0
522111
Materijal-skriptarnica
2
IZDACI ZA NEF.
IMOVINU
431111
424111
3024
0
0
0
4543
2000
700
0
2000
Amortizacija
814
827
827
102
1013
1013
122
AMORTIZACIJA
814
827
827
102
1013
1013
122
20
20
Poljp. Usluge
0
0
#DIV/
#DIV
36
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
.
0!
POLJOPRIVREDNE
USLUGE
UKUPNI RASHODI I
IZDACI
razlika prihoda I
rashoda suficit
0
0
#DIV/
0!
103
108487
22
75044
11896
24892
11185
4
3857
-22
22
-26
-193
-219
436
436
243
217
POKRICE IZ VISKA
PRIH. R.G.
REZULTAT(SUFICITDEFICIT)
0
3857
-22
22
-26
/0!
0
#DIV/
0!
0
#DIV/
0!
#DIV
/0!
81652
10095
35352
1271
39
114
0
-225
355
-5692
5562
9795
7
5692
5692
#DIV
/0!
0
130
#DIV
/0!
0
#DIV/
0!
20
40
#DIV/
0!
0
20
-225
355
Budžet Škole je 2013. godine, bio podvrgnut reviziji.
37
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
13.
Podaci o javnim nabavkama
Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2011. godine
Red.br.
Vrsta,
nabavke
predmet
1.
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Usluge
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
1
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
151.217,04
151.217.04
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2011. godine
Red.br.
Vrsta,
nabavke
predmet
1.
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Radovi
1
533,-
629,-
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
Javne nabavke za period 01.07. – 31.09.2011. godine
Red.br.
Vrsta,
nabavke
predmet
1.
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Radovi
2
2.233,-
2.635,-
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
1
388,-
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
420,-
Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2011. godine
Red.br.
Vrsta,
nabavke
predmet
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
1.
Dobra
1.
Usluge
1
75,-
75,-
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2012. godine
Red.br.
1.
Vrsta,
nabavke
predmet
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Usluge
1
157,-
157,38
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2012. godine
Red.br.
Vrsta,
nabavke
predmet
1.
2.
3.
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Dobra
Usluge
Radovi
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
1
2
1
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
181,129,1.358,-
214,12,1.603,-
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
Javne nabavke za period 01.07. – 30.09.2012. godine
Red.br.
Vrsta,
nabavke
predmet
1.
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Dobra
Radovi
1.
2
1
1.190,663,-
1.292,782,-
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2012. godine
Red.br.
Vrsta,
nabavke
predmet
1.
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Usluge
1
75,-
75,-
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2013. godine
Red.br.
Vrsta,
nabavke
predmet
1.
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Usluge
1
165,-
165,-
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2013. godine
Red.br.
Vrsta,
nabavke
predmet
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
1.
39
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Javne nabavke za period 01.07. – 30.09.2013. godine
Red.br.
Vrsta,
nabavke
predmet
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
1.
Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2013. godine
Red.br.
Vrsta,
nabavke
predmet
1.
2.
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Radovi
Dobra
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
2
5
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
2017,2280,-
2420,2736,-
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2014. godine
Red.br.
1.
2.
3.
4.
Vrsta,
nabavke
predmet
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Usluge
Dobra
Radovi
39.2.-nabavka ispod
donjeg limita za JNMV
0
1
0
18
0
556,0
975,-
0
668,0
1.146,-
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2014. godine
Red.br.
1.
2.
3.
4.
Vrsta,
nabavke
predmet
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Usluge
Dobra
Radovi
39.2.-nabavka ispod
donjeg limita za JNMV
2
0
0
10
1.036,0
0
167,-
1.223,0
0
181,-
40
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Javne nabavke za period 01.07. – 30.09.2014. godine
Red.br.
1.
2.
3.
4.
Vrsta,
nabavke
predmet
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Usluge
Dobra
Radovi
39.2.-nabavka ispod
donjeg limita za JNMV
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
2
0
0
3
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
542,0
0
86,-
650,0
0
91,-
broj Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDVa (u hilj.dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora sa PDV-a
(u hilj.dinara)
Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2014. godine
Red.br.
1.
2.
3.
4.
Vrsta,
nabavke
predmet
javne Ukupan
zaključenih
ugovora
Usluge
Dobra
Radovi
39.2.-nabavka ispod
donjeg limita za JNMV
0
0
1
14
0
0
833,582,-
0
0
999,675,-
41
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
PLAN ZA 2012. GODINU
Red.br. OPIS JN
Nabav.
specifikacija na god.
Okvirni
Izvor sredstava
iznos u din
6010
421000 Stalni troškovi
421224 Lož ulje i prirodni gas
421311
421391
421411
421414
421421
421211
421324
421412
421500
421511
421512
421513
421521
421523
Usluge vodovoda I kanalizacije
Dopronos za korišćenje gradskog I građevinskog zemljišta
Telefon
Usluge mobilnog telefona
Pošta
Elektricna energija
cistoca
Internet
Troškovi osiguranja
Osiguranje zgrada
Osiguranje vozila
Osiguranje opreme
Osiguranje zaposlenih
Osiguranje studenata 500
po potr.
po potr.
po potr.
po reš.
po potr.
po potr.
po potr.
po potr.
po potr.
po potr.
po potr.
po reš.
po potr.
po potr.
po potr.
po potr.
po potr.
pp potr
500
po spec.
2 auta
po spec.
70X20
500
po spec.
po potr.
po spec.
po spec.
po spec.
421611 Zakup imovine i opreme
0
421619
422100
422111
422121
422131
Zakup ostalog (
Troškovi putovanja
Troškovi dnevnica na službenom putu
Troškovi prevoza nam putu
Troškovi smeštaja na službenom putu
422190
422191
422194
422199
Ostale usluge službenog prevoza
Prevoz u javnom saobraćaju
Naknada za upotrebu sopstvenog vozila
Ostali troškovi za poslovna putovanja
po spec.
po spec.
po potr,
po potr,
422200
422211
422221
422231
422299
Troškovi službenih putov. u inostranstvo
Troškovi dnevnica na služb.put u inostran.
Troškovi prevoza za služ. Put u inostranstvo
Trošk.smeštaja na služb. putu u inostran.
Ostali trošk. za posl. putov. u inostranstvu
po prilogu
po prilogu
po prilogu
po prilogu
po potr,
po potr,
po potr,
po potr,
422300
422321
422391
422399
Troškovi putov. u okviru redovnog rada
Troš. putov. u okviru redov. rada
Prevoz sredstvima javnog prevoza
Ostali troško. prevoza u okviru redov. rada
423100 ADMIN. USLUGE
423111 ADMIN. USLUGE
423300
423311
423321
423322
423391
423399
423111
Usluge obrazov. i usavrš.zaposlenih
Usluge obrazov. i usavrš.zaposlenih
Kotizacije za seminare
Kotizacija za stručna savetovanja
Izdaci za učne ispite
Ostali izdaci za stručno obrazovanje
Usluge prevodjenja
423400
423419
423421
423431
423432
423439
423441
Usluge informisanja
Ostale usluge stampanja -skripte
Usluge informisanja javnosti
Uasluge reklame i propagande
Objavljivanje tendera i informativnih oglasa
Ostale usluge reklame i propagande
Medijske usluge radija i televizije
423500 Stručne usluge
423591 Naknada članovima Saveta i komisija
423599 Ostale strucne usluge Ah,uod, dop.rad
423700
423711
423712
423621
Reprezentacija
Reprezentacija
Pkloni( 8 mar, deda mraz )
Uskuge za domaćinstvo
423900 Ostale opšte usluge
423911 Ostale opšte usluge ( pr. Rizika i protivpozarno)
0
po spec.
po spec.
po spec.
0
0
0
0
3330 BS,S
160 BS,S,D
200 BS,S
500 BS,S,D
90 BS,S
150 BS,S,D
1000 BS,S,D
340 BS,S,D
240 BS,S,D
440
30 BS
100 S
70 BS
140 BS
100 S
Datum nabavke
tokom god.
tokom god.
tokom god.
tokom god.
tokom god.
tokom god.
tokom god.
tokom god.
tokom god.
6
4
Mar-12
tokom god.
Mar-12
Mar-12
Mar-12
6
6
6
6
6
800
300 S,D
400 S,D
100 S,D
tokom god.
tokom god.
tokom god.
150
150 S,D
0 S,D
tokom god.
tokom god.
400
160
100
90
50
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
S,D
S,D
S,D
S,D
0
100
100 S,D
po potr.
po prilogu
po prilogu
po potr,
po potr,
1000
600
50 S
50 S
PO POTR. 12
PO POTR. 12
po prilogu
po prilogu
po potr,
po potr,
300 S
0S
PO POTR-12
PO POTR. 12
po prilogu
po prilogu
po prilogu
po prilogu
po potr,
po potr,
po potr,
po potr,
820
150
50
400
50
tokom godine
tokom godine
PO POTR.12
PO POTR.12
po ugov.
po potr,
po pril. Rac.
po prilogu
po prilogu
po ugovoru
0
S
S
S
BS,S
S,D
170 S,D
0
6
0
po specif.
0
vrsta post.
tokom godine
6
6
6
6
8500
8500 S,D
PO POTR.12
po potr,
po potr,
po potr,
1840
195 S,D
500 S
1145 BS,S,D
po potrebi
po potrebi
Tokom godine
6
6
6
po potr,
1305
1305 S
po potrebi
6
0
42
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme
425219 Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj
425220
425221
425222
425223
425229
425261
Tekuće popravke i održavanje administrativne opreme
Nameštaj A-1
Računarska oprema
Oprema za komunikaciju
Ostale popravke i održavanje administrativne opreme
Tekuće popravke i održavanje opreme za obrazovanje
po računu
po potr
po prilogu
po prilogu
Po potr.
Po potr.
po prilogu
po potrebi
po potrebi
6
S
S
tokom godine
tokom godine
6
6
Po potr.
400 S
tokom godine
6
po spec.
860
860 BS,S,D
po potrebi
6
250
198 BS,S
52 BS,S
po potrebi
po potrebi
400
426100 Administrativni materijal
426111 Kancelarijski materijal
426191 Ostali administrativni materijal
426310 Publikacije, časopisi i glasila
426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih
426312 Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih
100
100 S
0S
po račiunu
po račiunu
426410 Izdaci za gorivo
426411 Benzin
426491 Ostali materijal za prevozna sredstva
po potr,
po potr,
450
300 S,D
150 S,D
po potrebi
po potrebi
426610 Materijal za obrazovanje
426611 Materijal za obrazovanje
po potr
440
440 BS.S.D
po potrebi
6
po potr
350
350 S
po potrebi
6
po.potr.
250
250 S,D
426810 Materijal za održavanje higijene
426811 Hemijska sredstva za čišćenje
po specifik.
482000 Ostali rashodi
482111 Ostali porezi i takse
511100
511200
511200
511300
Zgrade i građevinski objekti
Izgradnja zgrada i objekata -gasni priključak
Izgradnjazgrada i objekata
Kapitalno održavanje zgrada i objekata
512200
512210
512211
512212
512221
512222
512232
512233
512241
512111
Mašine i oprema
Kancelarijska oprema
Nameštaj školsli (stlovi,stolice, police i ostalo)
Ugradna oprema
Računarska oprema
Štampači
Telefoni
Mobilni telefoni
Elektronska oprema
automobili
512600
512611
512621
512631
512900
512921
512931
Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Oprema za obrazovanje
Oprema za nauku
Oprema za kulturu
Oprema za proizv., motorna, nepokret. i nemotorna oprema
Motorna oprema
Ugradna oprema ( klima uredjaji)
515100 Nematerijalna imovina
515121 Knjige u biblioteci
UKUPNO
tokom godine
0
0
0
2365
2365
6
po specif.
po specif.
po potr
po potr
2150 S,D
S.D
1
po specif.
po potr.
0
po specif.
po potr.
215 S
po pril sred.
po pril sred.
1
6
u toku godine
6
1175
1175 BS,S,D
po odob. Sred
1
S
tokom godine
6
50
50 S
tokom god.
31155
43
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2013. GODINU
Red.br. OPIS JN
specifikacija
Nabav.
na god.
nivou
Okvirni
iznos u din
421000
Stalni troškovi
421224
Lož ulje i prirodni gas, el. Energ.
po potr.
po potr.
3330
421311
421391
po potr.
po reš.
po potr.
po reš.
180
180
421411
421414
421421
421211
421324
421412
421500
421511
421512
421513
421521
421523
Usluge vodovoda I kanalizacije
Doprinos za korišćenje gradskog I
građevinskog zemljišta
Telefon
Usluge mobilnog telefona
Pošta
Elektricna energija
cistoca
Internet
Troškovi osiguranja
Osiguranje zgrada
Osiguranje vozila
Osiguranje opreme
Osiguranje zaposlenih
Osiguranje studenata 500
421611
421619
422100
422111
422121
422131
Zakup imovine i opreme
Zakup ostalog (
Troškovi putovanja
Troškovi dnevnica na službenom putu
Troškovi prevoza nam putu
Troškovi smeštaja na službenom putu
422190
422191
Ostale usluge službenog prevoza
Prevoz u javnom saobraćaju
Naknada za upotrebu sopstvenog
vozila
Ostali troškovi za poslovna putovanja
422194
422199
422200
422211
422221
422231
422299
Troškovi službenih putov. u
inostranstvo
Troškovi dnevnica na služb.put u
inostran.
Troškovi prevoza za služ. Put u
inostranstvo
Trošk.smeštaja na služb. putu u
inostran.
Ostali trošk. za posl. putov. u
inostranstvu
Izvor
sredstava
Datum
nabavke
BS,S
BS,S
tokom god.
tokom god.
BS,S
BS,S
BS,S
BS,S
BS,S
BS,S
BS,S
tokom god.
tokom god.
tokom god.
tokom god.
tokom god.
tokom god.
tokom god.
BS
S
BS
BS
S
tokom god.
tokom god.
mart 2013
mart 2013
mart 2013
S,D
S,D
S,D
tokom god.
tokom god.
tokom god.
S,D
S,D
tokom god.
tokom god.
6010
po potr.
po potr.
po potr.
po potr.
po potr.
po potr.
po spec.
po potr.
po spec.
po spec.
po spec.
po potr.
po potr.
po potr.
po potr.
po potr.
pp potr
500
po spec.
2 auta
po spec.
71x
500
450
90
200
1000
340
240
440
30
100
70
140
100
0
0
0
720
400
200
120
po spec.
po spec.
po spec.
0
250
po spec.
po spec.
po potr,
po potr,
100
150
0
380
po prilogu
po potr,
150
S,D
po potrebi
po prilogu
po potr,
90
S,D
po potrebi
po prilogu
po potr,
90
S,D
po potrebi
po prilogu
po potr,
50
S,D
po potrebi
44
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
422399
Troškovi putov. u okviru redovnog
rada
Troš. putov. u okviru redov. rada
Prevoz sredstvima javnog prevoza
Ostali troško. prevoza u okviru redov.
rada
423100
ADMIN. USLUGE
423111
ADMIN. USLUGE-izrada softvera
423300
423311
423321
423322
423391
423399
423111
Usluge obrazov. i usavrš.zaposlenih
Usluge obrazov. i usavrš.zaposlenih
Kotizacije za seminare
Kotizacija za stručna savetovanja
Izdaci za učne ispite
Ostali izdaci za stručno obrazovanje
Usluge prevodjenja
423400
Usluge informisanja
422300
422321
422391
po specif.
0
0
0
420
po potr.
420
0
po prilogu
po prilogu
po prilogu
po potr,
po potr,
po potr,
1000
600
50
50
po prilogu
po prilogu
po potr,
po potr,
300
0
0
S,D
tokom
godine
S
S
S
po potrebi
po potrebi
po potrebi
S
S
po potrebi
po potrebi
820
423419
Ostale usluge stampanja -skripte
po prilogu
po potr,
150
S
423421
423431
po prilogu
po prilogu
po potr,
po potr,
50
400
S
S
423432
423439
423441
Usluge informisanja javnosti
Uasluge reklame i propagande
Objavljivanje tendera i informativnih
oglasa
Ostale usluge reklame i propagande
Medijske usluge radija i televizije
po prilogu
po potr,
50
423500
423591
423599
Stručne usluge
Naknada članovima Saveta i komisija
Ostale strucne usluge Ah,uod, dop.rad
po ugov.
po potr,
423700
423711
Reprezentacija
Reprezentacija
po pril. Rac.
423712
Pkloni( 8 mar, deda mraz )
423621
Uskuge za domaćinstvo
423900
Ostale opšte usluge
Ostale opšte usluge ( pr. Rizika i
protivpozarno)
423911
tokom
godine
tokom
godine
po potrebi
BS,S
S
S
po potrebi
8500
S,D
po potrebi
po potr,
1840
195
S,D
po prilogu
po potr,
500
po prilogu
po potr,
1145
BS,S,D
po potrebi
Tokom
godine
Tokom
godine
S,D
po potrebi
170
0
0
po potrebi
8500
S
1200
po ugovoru
po potr,
1200
45
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
425100
425111
425112
425113
425114
425115
425116
425117
425118
425119
Tekuće popravke i održavanje
zgrada i objekata
Zidarski radovi
Stolarski radovi
(popravka
prozora)
3100
Molerski radovi
Radovi na krovu
Radovi na vodovodu i
kanalizaciji(vod.i kanal.,Hidratantska
mre)
Centralno grejanje
Krečenje
po spec.
S
po odob.
Sredst.
tokom
godine
Električne instalacije
Radovi na komunikacijskim
instalacijama
Ostale usluge i materijal za tekuće
popravke i održav.zgrada
po prilogu
po potr.
BS,S
tokom
godine
po spec.
3100
BS
*
po prilogu
po potr.
BS,S
po potrebi
S
S
po potrebi
po potrebi
425219
Tekuće popravke i održavanje
opreme
Ostale popravke i održavanje opreme
za saobraćaj
425220
Tekuće popravke i održavanje
administrativne opreme
425221
Nameštaj A-1
po prilogu
Po potr.
S
425222
425223
po prilogu
Po potr.
S
425261
Računarska oprema
Oprema za komunikaciju
Ostale popravke i održavanje
administrativne opreme
Tekuće popravke i održavanje opreme
za obrazovanje
tokom
godine
tokom
godine
po prilogu
Po potr.
400
S
tokom
godine
426100
426111
426191
Administrativni materijal
Kancelarijski materijal
Ostali administrativni materijal
po spec.
950
950
BS,S,D
po potrebi
426310
Publikacije, časopisi i glasila
Stručna literatura za redovne potrebe
zaposlenih
Stručna literatura za obrazovanje
zaposlenih
425200
425229
426311
426312
100
po računu
po potr
100
0
400
150
po račiunu
98
BS,S
po potrebi
po račiunu
52
BS,S
po potrebi
46
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
426410
426411
426491
Izdaci za gorivo
Benzin
Ostali materijal za prevozna sredstva
426610
426611
Materijal za obrazovanje
Materijal za obrazovanje
426810
426811
Materijal za održavanje higijene
Hemijska sredstva za čišćenje
482000
482111
Ostali rashodi
Ostali porezi i takse
511100
Zgrade i građevinski objekti
Izgradnja zgrada i objekata -gasni
priključak
Izgradnjazgrada i objekata
Kapitalno održavanje zgrada i objekata
511200
511200
511300
512211
512212
512221
512222
512232
512233
512241
Mašine i oprema
Kancelarijska oprema
Nameštaj školsli (stlovi,stolice, police
i ostalo)
Ugradna oprema
Računarska oprema
Štampači
Telefoni
Mobilni telefoni
Elektronska oprema
512111
automobili
512600
Oprema za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport
512200
512210
512611
512621
512631
512900
512921
Oprema za obrazovanje
Oprema za nauku
Oprema za kulturu
Oprema za proizv., motorna, nepokret.
i nemotorna oprema
Motorna oprema
po specifik.
po potr,
po potr,
450
300
150
S
S
po potrebi
po potrebi
po potr
450
450
BS.S.D
po potrebi
po potr
350
350
S
po potrebi
250
250
po.potr.
tokom
godine
S,D
0
0
0
po specif.
po specif.
po potr
po potr
2365
2365
2150
1
215
S,D
S.D
po pril sred.
po pril sred.
S
u toku
godine
BS,S,D
po odob.
Sred
1175
po specif.
po potr.
1175
47
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
512931
Ugradnja oprema ( klima uredjaji)
515100
515121
Nematerijalna imovina
Knjige u biblioteci
UKUPNO
0
po specif.
po potr.
50
50
S
tokom
godine
S
tokom god.
31370
48
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ
- ПРЕДЛОГ -
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
Предмет набавке/
број
ОРН
Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)
УКУПНО
Планирана средства у
буџету/фин. плану
(без ПДВ-а)
Врста
поступка
Износ
Напомена
Оквирни датум
Покретања
Закључења
Извршења
поступка
уговора
Уговора
Јануар
Фебруар
Март
2014.
2014.
2015.
(друга
половина)
(друга
половина)
Конто
(централизација,
претходно
обавештење, основ
из ЗЈН...)
15.836.240
ДОБРА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ОРН: 09000000
1.000.000
1.000.000
2014 –
1.
835.000
421211
Поступак јавне
набавке мале
вредности
835.000
2015 –
165.000
Разлог и оправданост набавке;
начин утврђивања процењене
165.000
Набавка електричне енергије је неопходна како би се обезбедило нормално одвијање наставе и редован рад Школе.
49
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
вредности
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
Десктоп рачунари – 37
ком
Лаптоп рачунари – 7
ком
Таблет рачунари – 5
ком.
Дигитална камера са
троножцем – 1 ком.
Конзола Мicrosoft
Xbox 360 Slim 4 GB – 1
ком
Набавка програматора
Altera FPGA
Пројектор – 2 ком.
Процена вредности извршена је на основу потрошње количине електричне енергије у претходне три године, уз увећање према порасту цена на тржишту,
имајући у виду чињеницу да ће се првих 60 дана у 2014. години прећи на привремену потрошњу електричне енергије по скупљој тарифи.
1.910.000
1.910.000
1.420.000
512221
292.000
512221
54.000
512221
28.200
512221
22.500
512221
10.000
512221
83.300
512221
Поступак јавне
набавке мале
вредности
Aприл
Април
2014
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Током целе
године
ОРН: 30230000
50
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Разлог и оправданост набавке;
начин утврђивања процењене
вредности
Набавка рачунарске опреме и делова се врши раде потребе наставе (припреме и извођења) и осталих активности Школе (рад стручних служби). Количина
за набавку опреме извршена је на основу анализе стања постојеће опреме и потребе набавке нове.
Процена вредности рачунарске опреме утврђена је на основу анализе потребних конфигурација и актуелних цена на тржишту код понуђача прегледаних
преко интернета у вези са чим је сачињен записник.
ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
1.
2.
3.
3.
4.
Мини
сет
за
озвучење – 2 ком.
Стабилизирани
напонски извор –
2 ком.
Дигитални
мултиметар – 5
ком.
Спољашњи
дискови – 8 ком
ОРН: 30195000
173.300
173.300
51.660
512611
Поступак јавне
набавке мале
вредности
Aприл
Април
2014
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Током целе
године
25.000
16.000
32340000
79.980
УСЛУГЕ
1.
КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
605.830
51
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Фиксна телефонија
373.330
373.330
421411
ОРН: 64200000
Поступак јавне
набавке мале
вредности
2014 –
1.1.
Фебруар
Фебруар
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Фебруар
Фабруар
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Фебруар
Фебруар
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Фебруар
2015.
310.830
2015 –
62.500
Мобилна телефонија
1.2.
62.500
62.500
421414
ОРН: 64200000
Услуга интернета
ОРН: 72400000
170.000
170.000
421412
Поступак јавне
набавке мале
вредности
Поступак јавне
набавке мале
вредности
2014 –
1.3.
Фебруар
2015.
Фебруар
2015.
141.660
2015 –
28.340
Разлог и оправданост набавке;
начин утврђивања процењене
вредности
4.
СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
(уговори о ауторском делу,
Ради се о услугама које су неопходне за редовно одвијање свих радних процеса у Школи и за нормалну комуникацију између запослених и запослених и
студената. Процена је извршена на основу потрошње у току текуће 2013. године.
5.000.000
5.000.000
423599
Преговарачки
поступак без
објављивања
Март 2014.
Април
Током целе
године
52
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
пројекти и др.)
Разлог и оправданост набавке;
начин утврђивања процењене
вредности
јавног позива
или јавна
набавка мале
вредности
2014.
Наствавници и сараднци су дужни да издају скрипте и приручнике за студенте Школе, те су с тога предвиђени одређени уговори а на основу одлуке
стручог органа за писање истих. Поједини наставници и сарадници учествују у одређеним пројектима и конференцијама.
Процена је извршена на основу финансирања стручних услуга током 2013. године
5.
5.1.
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И
ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНОМ
Хотелске услуге у
541.660
166.660
166.660
Суботици
423621
2014 –
1. преноћиште за стране и
домаће предаваче
Поступак
јавне набавке
мале
вредности
Фебруар
Фебруар
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Фебруар
Фебруар
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Током целе
године
200.000
ОРН: 55300000
Ресторанске услуге у
375.000
375.000
Поступак јавне
набавке мале
вредности
Суботице
5.2
2014 –
1. Промоција Школе
208.330
2. Услуге за конференције
125.000
423621
Фебруар
2015.
2015 -
53
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
3. Промоција Школе
41.670
ОРН: 55300000
Разлог и оправданост набавке;
начин утврђивања процењене
вредности
Предвиђене су ресторанске услуге за обележавање Дана Школе, и конференције.
Такође ресторанске услуге су предвиђене и за ручкове руководства школе са пословним партнерима.
Процена је извршена на основу досадашње потрошње, као и процењене потребе за ресторанским услугама.
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Редни
Предмет набавке
Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)
број
Планирана средства
Оквирни датум
(без ПДВ-а)
Износ
Основ за
изузеће
Напомена
Покретања Закључења Извршења
Конто
поступка
уговора
Уговора
Током целе
године
УКУПНО
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
1.
1.712.180
1.712.180
Члан 7.
Јануар
Јануар
2014.
2014.
1.181.820
став 1. тачка 1)
Закона о јавним
набавкама
1. Услуге градског
гасовода
421225
2. Услуге водовода и
54
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
канализације
3. Одвоз отпада
141.820
421311
254.540
421324
134.000
421391
4. Oстале ком.услуге
ОРН: 65000000
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
ОСИГУРАЊЕ
1. Осигурање
запослених
2. Осигурање студената
3. Осигурање имовине
У питању су услуге од Јавног предузећа које је носилац искључивог права на обављање делатности која је предмет набавке.
300.000
300.000
170.000
421521
80.000
421510
ОРН: 66510000
Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама
Март 2014.
Март 2014.
Октобар
2014.
Октобар 2014.
Фебруар 2015.
Септембар 2015.
50.000
Март 2014
Март 2014.
2.
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
Фебруар 2015.
Неопходно је обезбедити континуирано осигурање запослених, студената и имовине. Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора уз
извршену тржишну анализу путем које се дошло до закључка да се осигурање може обезбедити по истим ценама као и претходне године.
55
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
ПРЕВОЗ
Превоз студената на
такмичења, сајмове и
изложбе
83.330
83.330
422411
3.
Члан 39.
Фебруар
Март
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(друга
половина)
(прва
половина)
Током целе
године
ОРН: 60100000
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
АДМИНИСТРАТИВНЕ
УСЛУГЕ
Услуге превоза неопходне су ради одлсака студената на такмичења, сајмове и изложбе.
Процена је извршена на основу и планираних одлазака на такмичења, сајмове и изложбе.
83.330
83.330
423191
(остале административне
услуге)
Члан 39.
Јануар
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
2014. –
Децембар
2014.
4.
ОРН: 75000000
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА
Административне услуге обухватају услуге које су набројане и које су неопходне за нормалан рад Школе.
291.660
291.660
Члан 39.
Март
Април
2014.
2014.
66.660
423421
став 2. Закона о
јавним
набавкама
(прва
половина)
(прва
половина)
225.000
423419
1. постављање билборда
5.
2. штампање рекламног
материјала
Током целе
године
56
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
ОРН: 79810000
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
За потребе информисања неопходно штампање рекламног материјала и постављања билборда.
Процена је извшена на основу остварења у претходној години.
291.660
291.660
423711
(кафа, сокови,
грицкалице, пиће, шећер,
вода...)
6.
Јануар
Фебруар
Током целе
године
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(друга
половина)
(прва
половина)
Члан 39.
Јануар
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
2014. –
Децембар
2014.
ОРН: 15000000
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
ДРУГЕ УСЛУГЕ
7.
Члан 39.
(израда печата, коричење
матичних књига, израда
кључева, израда
диплома)
За редовне потребе Школе као и промоције неопходна је репрезентација.
Процена је извршена на основу досадашње потрошње.
325.000
325.000
423911
57
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
Под појмом друге услуге обухваћене су услуге израда печата за потребе Школе, коричење матичних књига за студијске програме
Школе, израда кључева као и израда диплома за основне струковне и специјалистичке струковне студије.
Процена је извршена на основу потрошње средстава претходних година и прогнозе потреба за наредну годину.
АНГАЖОВАЊЕ СПОЉНИХ
САРАДНИКА (по уговору
о допунском раду)
1.200.000
1.200.000
424211
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
У Школи постоји велики број студијских програма и није могуће обезбедити професоре стално запослене на неодређено време за све предмете па се за
одговарајуће предмете где је мања норма ангажују спољни сарадници.
8.
9.
9.1
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
Поправка и одржавање
зграде – централно
грејање
Поправка и одржавање
зграде - ел. инсталације
100.000
100.000
425116
8.330
8.330
425117
ОРН: 50710000
9.3.
Поправка и одржавање
зграде - водовод и
канализација
Јануар
Јануар
став 1. тачка 12)
Закона о јавним
набавкама
2014.
2014.
Током целе
године
331.660
ОРН: 50720000
9.2.
Члан 7.
12.500
12.500
425115
Члан 39.
фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Члан 39.
фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Члан 39.
фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
(друга
Током целе
године
Током целе
године
Током целе
године
58
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
9.4.
9.5.
9.6.
Текуће поправке и
одржавање зграде –
радови на крову
Текуће поправке и
одржавање зграде –
молерски радови
Одржавање опреме за
саобраћај
16.660
35.830
16.660
16.660
35.850
16.660
425114
425113
425219
ОРН: 50110000
половина)
половина)
Члан 39.
фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Члан 39.
фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Члан 39.
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Члан 39.
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Члан 39.
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
2014.
2014.
Током целе
године
Током целе
године
Током целе
године
9.7.
Поправка и одржавање
рачунарске опреме
(штампачи, пројектори,
скенери, м онитори,....)
50.000
50.000
425222
ОРН: 50312000
9.8.
Поправка и одржавање
опреме за образовање
(опрема у лаборатор.,
91.660
91.660
425261
Током целе
године
Током целе
године
59
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
учионицама и другим
школским просторијама)
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
јавним
набавкама
(прва
половина)
(друга
половина)
Услуге текућих поправки и одржавање зграде и опреме су неопходне како би се обезбедило несметано функционисање Школе и одвијање процеса рада и
наставе током целе године како за електричне инсталације, централно грејање.
Процењене вредности су извучене из утрошених средстава претходних година
РАДНА И ХТЗ ОДЕЋА И
ОБУЋА
10.
29.160
29.160
426124
Члан 39.
Април
Април
Јун
426129
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
2014.
ОРН: 18000000
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
КАНЦЕЛАРИЈСКИ
МАТЕРИЈАЛ
(папир, фасцикле и
регистратори, оловке,
тонери за штампаче...)
Радна и хтз одећа и обућа се набавља у складу са Актом о процени ризика за радна места и у радној околини.
300.000
300.000
426111
Члан 39.
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Током целе
године
11.
ОРН: 30192000
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних законским и подзаконским актима, систематизацијом.
Процена количина и вредности је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у
складу са новом систематизацијом;
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
60
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње), у вези са чиме је сачињен записник.
МАТЕРИЈАЛ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ
16.660
16.660
426291
Члан 39.
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Члан 39.
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Фебруар
Фебруар
Током целе
године
12.
13.
СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА
ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ
266.660
266.660
100.000
100.000
ОРН: 22000000
Публикације и часописи
426311
13.1.
Пакет прописа за
рачуноводство и правну
166.660
166.660
426311
Члан 39.
Током целе
године
Током целе
године
став 2. Закона о
61
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
службу
јавним
набавкама
13.2.
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Предвиђена је потреба за набавком стручне литературе коју би користили наставници и сарадници у Школи у циљу стручног усавршавања, унапређења
наставе на стручним предметима. Предвиђена је потреба за набавком стручне литературе за тумачење прописа за стручне службе.
Процена вредности утврђена је на основу анализа цена из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
14.
МАТЕРИЈАЛ ЗА
САОБРАЋАЈ – БЕНЗИН ЗА
СЛУЖБЕНИ АУТО
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
15.
15.1.
208.330
208.330
426411
Члан 39.
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Током целе
године
Школа за обављање свог пословања користи службене аутомобиле, за које је неопходна набавка безина.
Процена вредности је утврђена је на основу анализа цена из претходних година.
МАТЕРИЈАЛ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ
331.660
331.660
Материјал за
образовање: дипломе,
футроле, мапе, индекси,
ШВ-обрасци,...
250.000
250.000
426611
Члан 39.
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Током целе
године
62
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Материјал за
образовање: потрошни
материјал за рад
лабораторија
81.660
81.660
426611
15.2.
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
Члан 39.
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Током целе
године
Школа издаје дипломе свршеним студентима, обезбеђује индексе и ШВ- обрасце за упис школске године.
За рад у лабораторијама потребно је обезбедити одређени потрошни материјал, за функционисање инструмената.
Процена вредности је утврђена је на основу анализа цена из претходних година
МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ХИГИЈЕНЕ
208.330
208.330
1. хемијска средства за
чишћење
16.
2. инвентар за
одржавање хигијене
3. остали материјал за
хигијену
ОРН: 39830000
125.000
426811
58.330
426812
Члан 39.
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Током целе
године
25.000
63
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
39200000
426819
33760000
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе и одржавања хигијене у свим објектима.
Процена количина и вредности је извршена на основу анализе потрошње претходне три године.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из понуда добављача из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).
МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕДОВНО
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
17.
332.500
332.500
426911
(електро гвожђарска
роба, роба за одржавање
водовода и
канализације...)
Члан 39.
Фебруар
Фебруар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(прва
половина)
Током целе
године
ОРН: 42670000
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА –
ЛОЖ УЉЕ
18.
Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
Материјал за редовно одржавање објеката намењен је за одржавање водовода, канализације, ел. инсталација и др.
Процена је извршена на основу досадашњих потреба за набавку материјала за одржавање објеката.
283.330
283.330
421224
Члан 39.
Септембар
Септембар
став 2. Закона о
јавним
набавкама
2014.
2014.
(прва
половина)
(друга
половина)
Новембр
2014.
Лож уље се користи као додатни енергент уз природни гас, за загревање зграде Школе.
Процена вредности утврђена је на основу досадашње потрошње.
64
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
14.Podaci o državnoj pomoći
Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica, ne pruža pomoć u smislu tačke 34.
Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu državnim organa (“Sl.glasnik RS”
br.68/10).
15.Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima
Podaci o zaradama su dati tabelarno u neto iznosu, po odredjenim kategorijama
zaposlenih za prethodni mesec u odnosu na mesec u kom je informator ažuriran.
Obračun zarada za zaposlene Škole vrši se u skladu sa Zakonom o platama u
državnim organima i javnim službama (“Sl.glasnik RS” br. 34/01, 62/06 – dr. Zakon i
63/06 i 116/08 – ispr. dr. Zakona, 92/11, 99/11),) i Uredbom o koeficijentima za obračun
i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasniik RS“ br 44/2001,
15/2002,..., 124/2012).
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Radno mesto
Profesor sa doktoratom
Predavač sa magistraturom
Saradnik VII stepen
Administrativno tehn.osoblje VII
stepen
Administrativno tehn.osoblje VI
stepen
Administrativno tehn.osoblje IV
stepen
Pomoćno tehn.osoblje
III stepen
Pomoćno tehn.osoblje
I – II stepen
Broj zaposlenih
Prosečna neto plata
25
8
4
2
88.858,00
69.687,00
62.738,00
64.741,00
6
54.579,00
4
36.329,00
4
33.768,00
10
29.695,00
16.Podaci o sredstvima rada
e. Podaci o nepokretnoj imovini
Prostor u ulici Marka Oreškovića 16 u Subotici je svojina AP Vojvodine, a Škola ima
pravo korišćenja istog.
65
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Prostorije Škole:
Prostorija
1
3
13
14
26
29
30
31
32
Amfitetatar
Slušaonice, učionice
Vežbaonice
Laboratorije
Kompjuterske laboratorije
Radionice
Biblioteke
Čitaonice
Sale
broj
Površina m2
Broj mesta
488
220
195
68
5
2
20
485.25
636
981.65
318
80
74
74
Ukupno
2.648.9
18
1
3
309
20
Studentska služba
1
3
30
Sekretarijat
Studentski parlament
Druge prostorije namenjene
zaposlenima
2
1
4
2
20
120
69
34
164
Ukupno
3.267.90
Nastavnički kabineti
Laboratorije za rad nastavnog
osoblja
3
8
11
4
1
1
1
66
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Laboratorije Škole:
broj
Površina
Broj radnih
mesta
Кompjuterska laboratorija (301)
1
96
30
Kompjuterska laboratorija (10)
1
74
14
Kompjuterska laboratorija (303)
1
74
12
Kompjuterska laboratorija (304)
1
74
12
Laboratorija za ispitivanje materijala (04)
Laboratorija za proizvodno mašinstvo (05)
Laboratorija za električne mašine i
elektromotorne pogone (022)
Laboratorija za elektro automatiku (8)
1
1
1
120
120
120
20
20
20
1
120
20
Laboratorija za pneumatiku i hidrauliku (201)
1
96
20
Laboratorija za mehatroniku (107)
1
55
15
Laboratorija za mikroračunare i
mikroprocesore (304)
Laboratorija za mašinska merenja (314)
Laboratorija za električna merenja i
elektrotehniku (401)
Laboratorija za fiziku (404)
1
74
20
1
1
50
100
15
15
1
76,65
15
Laboratorija za DSP (407)
1
50
15
Naziv
Koristi se u sledećim
studijskim programima
Mašinstvo , Mehatronika,
Elektrotehnika i
Informatika
Mašinstvo , Mehatronika,
Elektrotehnika i
Informatika
Mašinstvo , Mehatronika,
Elektrotehnika i
Informatika
Mašinstvo , Mehatronika,
Elektrotehnika i
Informatika
Mašinstvo i Mehatronika
Mašinstvo i Mehatronika
Elektrotehnika,
Mehatronika i Informatika
Elektrotehnika,
Mehatronika i Informatika
Mašinstvo , Mehatronika,
Elektrotehnika i
Informatika
Mašinstvo, Elektrotehnika,
Mehatronika i Informatika
Mašinstvo, Elektrotehnika,
Mehatronika i Informatika
Mašinstvo i Mehatronika
Elektrotehnika,
Mehatronika i Informatika
Elektrotehnika, Mašinstvo,
Mehatronika i Informatika
Elektrotehnika,
Mehatronika i Informatika
15.2. Podaci o pokretnoj imovini
67
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Red.
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Naziv i tip
Apar. za zavarivanje
Varmig 1600
Apar. za zavarivanje
gorenje varstroj
Hidraulična presa
JOHS.KRAUSE
Univerzalni strug
Potisje Ada
Rendisaljka kratkohodna
Temp. Kikinda
Glodalica univerzalna
Progres Zrenjanin
Revolver strug
Prvomajska Zagreb
Univerzalna oštrilica
Prvomajska Zagreb
Stubna bušilica
Dalmastroj Split
Glodalica HYPRO 700
Alcera Francuska
Revolver stružni automat
INDEX B60 Esslingen
CNC strug
EMCO COMPACT 5
Mehanička kidalica
AVK
Vickersov aparat
AVK
Brinelov aparat
AVK
Rockwelov aparat
EMCOTEST
Metalurški mikroskop
REICHERT
Pneumatski agregat
DEUTSHE GARDNER
Pneum. ispitna tabla
SAMSOMATIC
Namena
Broj
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
68
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Red.
Br.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Naziv i tip
Namena
Broj
Hidraulični agregat
HELLER
Hidraulična isp. instal.
CPOAC
Pneumohidraul garnitura
HYDAIR
Elektrohidraulična grupa
ENERGOMONT
Pobot
Teac
Function Generator MA 3730
Iskra
DSP procesorski moduli, 8 komada
TI-TMS320C50 DSK
Osciloskop
Tektronix TDS 1002
Razvodni orman za kliznokolutnih asinhronih motora
PET 5/5 /NIKOLA TESLA
Trofazni autotransformator (3x(0...500) V / 3x10 A)
Monofazni autotransformator (0...300 V / 6,6 A)
Trofazni diodni ispravljač 500 Vdc / 60 Adc na kolicima
Sopstvena izrada
Frekventni pretvarač za regulaciju broja obrtaja trofaznih
asinhronih motora snage do 0,12 kW
siemens
Podešljivi izvor jednosmernog napona 0 . 60 Vdc/5Adc
Ispitni pult 5. profesionalno ispitivanje svih motora i generatora
snage do 8,5 kW.
Motor – Generator grupa
Sopstvena izrada
Asinhroni kliznokolutni motor sa kliznim prstenovima
SEVER
Asinhroni kliznokolutni motor sa kliznim prstenovima
SEVER
Kavezni asinhroni motor
Monofazni asinhroni generator snage 5 kW / 3000 obrtaja u
minuti
Motor jednosmerne struje snage do 2 kW / 3000 obrtaja u minuti
Motor jednosmerne struje snage do 2 kW / 3000 obrtaja u minuti
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
lab. vežbe
lab. vežbe
1
1
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
lab. vežbe
1
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
lab. vežbe
1
1
lab. vežbe
lab. vežbe
1
1
69
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Red.
Br.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Naziv i tip
Transformatore monofazne i trofazne
Sopstvena izrada
otpornik
prn 117 (10ohm,4.5A)
dekadna kutija otpora
MA2115
kondenzator dekadna
MA2400
W-metar
cos fi=1
cos - metar
LFQb
f-metar
H&B
W-metar
OES 0101
A-metar
EKM(10A)
A-metar
EKM(10A)
V-metar
Goerz(60 V AC)
mV-metar
mV metar (60mV)
Strujni Transformator
Ge 4461
Strujni Transformator
Ge 4461
Osciloskop
T922
Osciloskop
T922
Osciloskop
T5113
Funkcioni Generator
MA3735
Funkcioni Generator
SYSTRON
Namena
Broj
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
70
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Red.
Br.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Naziv i tip
Namena
Broj
TErmički Printer
HP5150A
Dig-Multimetar
2421/A5
Dig-Multimetar
digimer 30
Dig-Tachometar
HANDY-1
Model 17. Model za izvođenje procesa identifikacije elemenata
automatskog upravljanja
Sopstvena izrada
Kompaktni PLC sa dvanaest digitalnih ulaza i osam digitalnih
izlaza tipa EASY 620-DC-TC proizvođača MOELLER. 1 kom.
MOELLER EASSY 620- DC-TC
Kompaktni PLC sa trideset dva digitalnih ulaza i šesnaest
digitalnih izlaza tipa FC640 proizvođača FESTO. 1 kom.
FESTO FC640
Kompaktni PLC sa šest digitalnih ulaza i četiri digitalna izlaza
tipa SYSMAC CPM1 proizvođača
OMRON CPM1
Kombinacioni PLC sa trideset dva digitalna ulaza, trideset dva
digitalna izlaza, četiri analogna ulaza, dva analogna izlaza,
komunikacionim modulom i terminalom za vizualizaciju i unos
SYSMAC CQM1 proizvođača OMRON
Kombinacioni PLC sa šesnaest digitalnih ulaza, šesnaest
digitalnih izlaza, četiri analogna ulaza, dva analogna izlaza, dva
impulsna ulaza, dva ipulsna izlaza i spoljnim brzim brojačem
SYSMAC CQM1 proizvođača OMRON
Kombinacioni PLC sa šesnaest digitalnih ulaza, šesnaest
digitalnih izlaza, osam analognih ulaza, četiri analogna izlaza,
komunikacionim modulom za mrežni ETHERNET priključak i
komunikacionim modulom za RS422/485 priključak
SYSMAC CJ16 proizvođača OMRON
Kombinacioni PLC sa šesnaest digitalnih ulaza, šesnaest
digitalnih izlaza, četiri analogna ulaza, četiri analogna izlaza
INFORMATIKA
A/D karticu sa šesnaest analognih ulaza -10...10V
A/D karticu sa šesnaest analognih ulaza -10...10V i dva analogna
izlaza -10...10V
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
lab. vežbe
1
1
71
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Red.
Br.
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Naziv i tip
Programski paket za programiranje PLC-a
SYSWIN V3.4.OMRON
Programski paket za programiranje PLC-a
CX-Programmer V2.1.OMRON
Programski paket za programiranje SCADA-e
CX-Supervisor V1.0.OMRON
Programski paket za akviziciju podataka
Visual Designer V4.0.DATA
Dvokanalni osciloskop 10 MHz
PHILIPS PM3250
X-Y pisač
Funkcionalni generator analogni 0 .... 2 MHz
SYSTRON 400
Frekventni pretvarač za regulaciju broja obrtaja trofaznih
asinhronih motora snage do 2,2 kW
Podešljivi izvor jednosmernog napona 0 .... 30 Vdc / 5 Adc
ZENTRO LA30/5GA
Podešljivi dupli izvor jednosmernog napona 2x0 ....20 Vdc / 1
Adc 1
UNIS RTU01/20-2
Kalibrator napona i struje 1000 V / 1000 mA 1
ISKRA M1077
Obrtni transformator trofazni 0....500 V / 3 A 1
ISKRA TRN330
Obrtni transformator monofazni 0.300 V / 3 A 1
ISKRA MA4803
Multimetar digitalni 3 ½ digita
ISKRA DIGIMER30
Ampermetar
EKM
Naponska jedinica
MA4803
Osciloskop
T92
Vatmetar
GOERZ electro
Ampermetar
GOERZ electro
Namena
Broj
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
lab. vežbe
1
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
72
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Red.
Br.
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Naziv i tip
Okretni transformator
TRN 330
Naponska jedinica
Sopstvena izrada
Pisač X-Y
7004B
Pisač
7100BM
Naponska jedinica
RTU 01-20/1
Generator Funkcije
MA3733
Osciloskop
T912
Naponska jedinica
Unis Tos
Osciloskop
Tektronix
Naponska jedinica
PTU 01-20/1
Panel
Kapacitivni merač
Univerzalni most
B221
Ohm. Dekada
MA 2100
Reg. Transformator
1~
Ampermetar
FL 11921
Vatmetar
ELO 120
Pomična merila: tačnosti 0,02 mm
Pomična merila električno
Dubinomer sa nonijusom
Dubinometar
Mikrometar
Pasametar
Merni sat
Namena
Broj
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
lab. vežbe
lab. vežbe
lab. vežbe
lab. vežbe
lab. vežbe
lab. vežbe
1
1
1
1
1
1
1
73
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
Red.
Br.
Naziv i tip
Namena
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
1
lab. vežbe
10
lab. vežbe
18
lab. vežbe
14
124
125
126
127
Električni induktivni komparator
Fajnprif
Komparatori za kontrolu unutrašnjih mera
Into C Sul
Komparatori za kontrolu unutrašnjih mera
Into D Sul
Pneumatski komparator
komparator sa Silfonom Milipneu 1020
Personalni računar
AMD Sempron 2.8 Ghz, 1GB RAM monitor: Belinea 1705 G1,
Windows XP
Personalni računar
Celeron 2.4 Ghz, 256 MB RAM monitor: Samsung SyncMaster
710v, Windows XP
Personalni računar KI-201
Celeron 1.8 Ghz, 2 GB RAM monitor: AcerV193HQ, Windows
XP
Projektor Mustek MLCP2100
Projektor HP VP6111
Projektor Sony VPL – ES1
Računari sa pratećom opremom
1
2
1
132
128
129
130
128
Delovi pneumatskih mašina
Električna oprema i aparati
Merni instrumenti
Hardwerska oprema
predavanja
predavanja
predavanja
predavanje
i vežbe
lab.vežbe
lab.vežbe
lab.vežbe
117
118
119
120
121
122
123
Broj
116
5
3
9
17.Čuvanje nosača informacija
Informacije nastale u radu i u vezi sa radom Škole se čuvaju u papirnoj formi i
nalaze se u arhivi Škole, Studentskoj službi Škole i biblioteci Škole. Na Internet
prezentaciji Škole se objavljuju informacije koje su nastale u radu ili u vezi sa radom,
aktivnostima Škole, a čija sadržina ima ili bi mogla imati značaj za javni interes. Oni na
sajtu ostaju dok traje njihova primena ili aktuelnost, a posle toga se arhiviraju u bazi
podataka sajta Škole i po potrebi se koriste. Sajt Škole redovno održava i ažurira IT
služba Škole. Računari na kojima se nalaze informacije u elektronskoj formi se čuvaju uz
primenu odgovarajućih mera zaštite. U okviru arhive podaci se čuvaju unutar prostorija, u
obezbedjenim ormanima u registratorima. U okviru biblioteke i Studentske službe Škole,
74
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
podaci se čuvaju u obezbedjenim prostorijama, u registratorima koji se nalaze u
obezbedjenim ormanima i u elektronskoj bazi podataka koju održava IT služba Škole.
Računari su zaštićeni od virusa, vrši se sigurnosno snimanje podataka koje održava IT
služba, ispunjeni su uslovi za obezbedjeno čuvanje nosača informacija.
18.Vrste informacija u posedu
Škola poseduje informacije nastale u radu ili u vezi sa radom i koje se odnose na
aktivnosti u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza. Informacije tipa uvida u završne
radove, zapisnike sa sednica, odluke, žalbe, zaključeni ugovori, dopisi, primljena
elektronska pošta, dokumentacija o izvršenim plaćanjima, dokumenta zaposlenih,
dokumentacija o sprovedenim konkursima, službene beleške, uvid u tome ko je završio
studije na ovoj Školi.
19.Podaci o vrstama informacija kojima Škola omogućava pristup
Informacije kojima Škola raspolaže, a koje su nastale u radu ili u vezi sa radom,
Škola će saopštiti tražiocu informacije, staviti na uvid dokument koji sadrži traženu
informaciju ili mu izdati kopiju dokumenta, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS" broj: 120/04, 54/07, 104/09 i
36/10 ), osim kada su se, prema ovom zakonu, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti
(„Službeni glasnik RS" broj: 97/08, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i
107/2012) i Zakonu o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS" broj: 104/09), stekli
uslovi za isključenje ili ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.
Pristup se omogućava bez ograničenja, osim kada je pristup informacijama uskraćen ako
su informacije objavljene na veb prezentaciji
Škola i to na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama
od javnog značaja koji propisuje da „organ vlasti ne mora tražiocu omogućiti ostvarivanje
prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako se radi o informaciji koja je već
objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu". Takodje, pristup informacijama biće
uskraćen ako se traži pristup podacima o brojevima tekućih računa zaposlenih i to na
osnovu člana 14. navedenog zakona koji propisuje: „organ vlasti neće tražiocu omogućiti
ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio
pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena
informacija lično odnosi". Škola će uskratiti davanje podataka koji su poslovna tajna,
75
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
zbog čijeg bi saopštenja ili davanja na uvid neovlašćenom licu mogle nastupiti štetne
posledice po interes i ugled Škole. U obaveštenju i u rešenju o odbijanju zahteva tražiocu
informacije biće obrazloženi razlozi za eventualno uskraćivanje pristupa informacijama.
20.Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama
Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Škole, može da podnese svako
fizičko ili pravno lice, u skladu sa članom 15. Zakona o slobodnom pristupu informacija
od javnog značaja. Zahtev se podnosi u pisanoj formi preko pošte ili predajom zahteva u
Sekretarijat Škole, na adresi Marka Oreškovića 16, Subotica. Škola je dužna da omogući
pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik,
pri čemu se na takav zahtev primenjuju rokovi kao da je podnet pismeno. Zahtev mora da
sadrži: naziv i adresu Škole, podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresa i
eventualno drugi podaci za kontakt), što precizniji opis informacije koja se traži i način
dostavljanja informacije. Zahtev može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju
pronalaženje tražene informacije. Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako
zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Škole dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako
da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ukoliko tražilac
ne otkloni nedostatke u odredjenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema
uputstva o dopuni, a nedostatci su takvi da se po zahtevu ne može postupiti Škola će
doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog. U prilogu je dat obrazac za
podnošenje zahteva. Škola će razmotriti i zahtev koji nije sačinjen na tom obrascu. U
skladu sa članom 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,
Škola je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva
tražioca obavesti: o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži
informaciju i izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena
tražiocu danom napuštanja Sekretarijata Škole..
Izuzetno, ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je
od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu
zdravlja stanovništva i životne sredine, Škola će postupiti po zahtevu najkasnije u roku od
48 sati od prijema zahteva. Ako Škola nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u
roku od 15 dana od dana prijema zahteva postupi po istom, o tome će u roku od 7 dana od
dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odrediti naknadni rok, koji ne može biti duži od
40 dana od dana prijema zahteva, u kome će postupiti po podnetom zahtevu tražioca
informacije od javnog značaja. Škola će, zajedno sa obaveštenjem o tome da će traži ocu
staviti na uvid dokument koji sadrži traženu infomaciju, odnosno izdati mu kopiju tog
76
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti
stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama
Škole. Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument izvrši u drugo
vreme od vremena koje mu je odredila Škola. Licu koje nije u stanju da bez pratioca
izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz
pomoć pratioca. Ako udovolji zahtevu, Škola neće izdati posebno rešenje, nego će o tome
sačiniti službenu belešku. Ako Škola odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o
posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju,
da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da bez odlaganja, a najkasnije
u roku od 15 dana od prijema zahteva donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje
pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti
protiv takvog rešenja. Kada Škola ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju,
proslediće zahtev Povereniku i obavestiće Poverenika i tražioca o tome u čijem se
posedu, po njegovom znanju, dokument nalazi. Tražilac informacija od javnog značaja
može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, i to u skladu sa članom
22. Zakona o slobodnom pristupu informacijima od javnog značaja. Naknada troškova se,
u skladu sa članom 17. Zakona za uvid u dokument koji sadrži traženu inforamciju, ne
naplaćuje. Medjutim, kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz
obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju
upućivanja, i troškove upućivanja. Visina naknade nužnih troškova koje plaća tražilac
informacije za izradu kopije i upućivanje kopije dokumenta na kome se nalazi
informacija od javnog značaja utvrđuju se na osnovu Uredbe o visini naknade nužnih
troškova za izdavanje kopije dokumenta na kojima se nalaze informacije od javnog
značaja („Službeni glasnik RS" br. 8/06).
77
Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
Datum poslednjeg ažuriranja - 19.01.2015.
20.1 Obrazac Zahteva za pristup informaciji od javnog značaja u prilogu
Visoka tehnička škola strukovnih studija
Marka Oreškovića 16
24000 Subotica
ZAHTEV
za pristup informaciji od javnog značaja
Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni
glasnik RS", broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici,
zahtevam*:








obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;
uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:**
poštom
elektronskom poštom
faksom
na drugi način:***
Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:
(navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije)
U ______________
__________________________
Tražilac informacije/ Ime i prezime
Dana ______ 20 _ .godine
________________________
adresa
drugi podaci za kontakt
potpis
* U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite.
** U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata.
*** Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate
78
Download

INFORMATOR O RADU - www .vts.su.ac.rs