NAUČNOM VEĆU
Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Univerziteta u Beogradu
Njеgošеva 12
Bеograd
MOLBA
Molim Vas da mi u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti Republike
Srbije odobrite pokretanje postupka za reizbor u naučno zvanje naučni saradnik.
Predlažem komisiju u sastavu:
1. Profesor Dr. Branimir Jovančićević, redovni profesor Hemijskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu – Predsednik komisije
2. Dr Gordana Gojgić-Cvijović, naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i
metalurgiju, Univerziteta u Beogradu
3. Dr Milica Kašanin Grubin, viši naučni saradnik Instituta za hemiju, tehnologiju i
metalurgiju, Univerziteta u Beogradu
Uz molbu dostavljam sledeća dokumenta:
- Biografija
- Bibliografija, složena prema Pravilniku Ministarstva za prosvetu i nauku
- Separati radova označeni prema Pravilniku Ministarstva za prosvetu i nauku
- Kopija Doktorske diplome, u 5 primeraka
- Uverenje o izboru u zvanje naučni saradnik u 5 primeraka
- Dokazi o ispunjenosti kvalitativnih uslova u Prilogu
- Predlog rezimea potpisan, u tri primerka
U Beogradu,
22. 05. 2014. godine
Podnosilac molbe:
Dr Tatjana Šolević Knudsen
Naučni saradnik Instituta za hemiju, tehnologiju
i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu
__________________________________
Download

NAUČNOM VEĆU Instituta za hemiju, tehnologiju i