UNIVERZITETUNOVOM SADU
PRIRODNO-MATEMATICKIFAKULTET
ilil/p^^iiaMAxV^M
? ''i'-T^T^TnTr^
Izbomom vecu Prirodno-matematickog fakulteta
DeDartmana za hemiiu, biohemiiu i zastitu zivotne sredine
[
O^oJ
~~
'
f ~j—~
—--^slSss.
PODNOSILAC - K A N D I D A T : JEFTOVIC V I O L E T A iz Novog Sada,
ul.Hadzi Ruvimova br. 31
koju zastupaju advokati: Bogovac Predrag i
Maja Omeragic-Pantic
PRIGOVOR
NA IZVESTAJ KOMISIJE O PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA
N A K O N K U R S Z A IZBOR U Z V A N J E JEDNOG D O C E N T A ILI V A N R E D N O G
PROFESORA Z A U Z U N A U C N U O B L A S T OPSTA H E M I J A N A PRIRODNO MATEMATICKOM FAKULTETU
Dana 19.05.201 l.godine raspisan je Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog
odnosa:
- za jednog docenta ili vanrednog profesora na odredeno vreme od 5 godine, za uzu
naucnu oblast Opsta hemija.
U samom Konkursu navedeno je da su Uslovi konkursa utvrdeni Zakonom o visokom
obrazovanju.
Zakon o visokom obrazovanju predvida:
- da u zvanje nastavnika moze biti izabrano lice koje ima odgovarajuci strucni,
akademski, odnosno naucni naziv i sposobnost za nastavni, rad.
- da u zvanje docenta moze biti izabrano lice koje ima i naucne, odnosno strucne
radove objavljene u naucnim casopisima ili zbomicima, sa recenzijama,
- da u zvanje vanrednog profesora moze biti izabrano lice koje ima i vise naucnih
radova od znacaja za razvoj nauke,
Blizi uslovi za izbor u zvanje nastavnika utvrduju se opstim aktom visokoskolske
ustanove.
Sto se tice zasnivanja radnog odnosa, Visoko - skolska ustanova raspisuje konkurs za
zasnivanje radnog odnosa i sticanje zvanja nastavnika za uze oblasti utvrdene opstim
aktom visokoskolske ustanove.
Prilikom izbora u zvanje Visokoskolska ustanova ceni sledece elemente: ocenu o
rezultatima naucnog odnosno istrazivackog rada, ocenu o angazovanju u razvoju
nastave i razvoju drugih delatnosti visokoskolske ustanove, ocenu o rezultatima
pedagoskog rada, kao i ocenu rezultata postignutih u obezbedivanju naucnonastavnog podmlatka.
Naravno, podrazumeva se da je za sve navedene ocene neophodno komisiji
prezentovati dokaz o svakoj pojedinacnoj stavci.
Medutim, u konkretnom slucaju iz izvestaja komisije ne moze se cak ni videti na
osnovu koje prilozene dokumentacije je isti raden.
Verovatno zbog cinjenice da ni sama komisije nije imala uvid u prilozenu
dokumentaciju, ili joj ista nije ni bila bitna!
Naime, najpre bi zeleli da ukazemo na cinjenicu da se g-din Goran Kaluderovic, kako
je to sama komisija i konstatovala, trenutno nalazi na radnom mestu sefa odelenja za
preklinicka istrazivanja BioSolutions Halle, GmbH, An-instritut der Martin-LutherUniversitat Halle-Wittenberg, Halle.
S obzirom da je prijava na konkurs predata licno na Prirodno-matematickom fakultetu
uNovom Sadu dana 25.05.201 l.godine (a napisana 24.05.201 l.godine) - g-din Goran
Kaluderovic morao je doci licno u zemlju da bi je potpisao i predao.
Ukoliko to nije slucaj, morao je ovu prijavu potpisati tamo gde se nalazio
24.05.201 l.godine - i istu poslati (dovoljno brzom postom) da stigne na Prirodnomatemacki fakultet 25.05.201 l.godine. U konkurskoj dokumentaciji ne postoji bilo
kakav koverat kao dokaz o slanju postom.
Iskreno se nadamo da je potpis na prijavi zaista potpis gospodina Gorana
Kaluderovica, odnosno da nije potpis lica koje je 20.05.2011.godine overavalo
fotokopije diploma u Beogradu, ili nekog trece lica.
Medutim, ako bude bilo potrebno ova cinjenica se kroz sudsko-grafolosko vestacenje
lako moze utvrditi.
Sumnja i u ovu cinjenicu postoji upravao zbog nacina prikupljanja i sadrzine
prikupljene konkursne dokumentacije, koju cemo u daljem tekstu obrazloziti.
Ono sto je takode jako zanimljivo jeste cinjenica da je Dr Violeta Jevtovic podnela
prijavu dana 26.05.201 l.godine licno u dekanat, te da je tog dana dobila obavestenje
da do tada ni jedna druga prijava nije stigla!
Takode, u podnetoj prijavi Dr Gorana Kaluderovica navedeno je da se uz istu podnosi
i biografija.
Uvidom u prilozenu dokumentaciju utvrdili smo da je prilozen C V koji se sastoji od
18 strana (3 strane biografskih navoda i dalji bibliografski navodi) - koji cak nije ni
potpisan.
Dalje se prilazu odredene fotokopije dokumenata koji su svi na nemackom jeziku, pa
ne zelimo ni da ulazimo u njihovu sadrzinu!
Potpuno nam je nejasno kako su na Prirodno-matematickom fakultetu Univerziteta u
Novom Sadu utvdili prvo verodostoinost prilozenih fotokopija, a dalje i njihovu
sadrzinu.
S obzirom da se radi o Visokoskolskoj ustanovi - ciji je osnivac Republika Srbija
potpuno je nespomo da se mora prilagati i l i originalna dokumentacija, i l i overena
fotokopija iste, s obzirom da se na drugi nacin ne moze utvrditi istinitost bilo cijeg
statusa! Ukoliko je izdavalac dokumentacije strano pravno lice - ista mora sadrzati
pecat medunarodne overe (Haski Apostil), i mora biti prevedena.
Pretpostavljamo da ova Visokoskolska ustanova i od studenata prilikom upisa zahteva
originalnu dokumetnaciju, i l i overenu fotokopiju iste (sto je pravilo i standard) - a
kamoli kod zaposljavanja nastavnog kadra!
Da je ista potrebna jasno je i iz prve tri diplome koje su uz prijavu dostavljene - za
koje je uradena overa fotokopije.
U suprotnom, dolazimo u apsurdnu situaciju - da se za mesto nastavnika Visokoskolske ustanove ciji je osnivac Republika Srbija moze prijaviti i lice koje je svoj
status i identitet izmislilo - jer je napravilo laznu fotokopiranu dokumentaciju na
stanom jeziku!
Ocigledno da u konkretnom slucaju ovu prilozenu dokumentaciju nije cak niko ni
citao.
Iz hronologije i tragova prikupljanja dokumentacije jasno je vidljivo da je folder sa
konkursnom dokumentacijom g-din Kaluderovica - prakticno pravljen po potrebi.
Ono sto je posebno zanimljivo u prilozenoj dokumentaciji jestu odstampana pisma
dostavljana putem e-maila dana 20.07.201 l.godine - licno dekanici Prirodnomatematickog fakulteta prof. Mimica-Dukic Nedi.
Naime, dana 14.07.201 l.godine iz Beograda je od izvesnog Aleksandra Savica
poslata dopuna dokumentacije (koja i kao takva nije uredna ali o tome cemo u
nastavku prigovora).
Ova dokumentacija
04.07.2011.god).
poslata je nakon isteka roka za dopunu
(rok je bio
Dalje, dokumentaciju opet ne salje g-din Kaluderovic - koji bi trebalo da je dobio
poziv za dopunu, vec izvesni Aleksandar Savic.
Da bi opravdao kasnjenje dokumentacije g-dina Kaluderovic salje e-mail licno
dekanici prof. Mimica - Dukic Nedi, u kom navodi:
"samo da Vas informisem da sam od prof Tatjane Djakovic - Sekulic dobio pismo na
dan kad je trebalo vec da dostavim trazenu dokumentaciju povodom konkursa za
izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa...
Trazenu dokumentaciju sam dostavio nakon datog roka zbog kasnjenja pomenutog
pisma."
Prvo, ako je g-din Kaluderovic zaista dobio pismo od prof Tatjane Djakovic - Sekulic
na dan kad je trebalo da posalje trazenu dokumentaciju - to znaci da je pismo dobio
04.07.2011.godine.
Postavlja se pitanje: Kada su u dopuni vec poslate sve fotokopije, neoverene i
neprevedene, kao i odstampane stranice pojedinih internet sajtova - zasto onda licno
podnosilac prijave nije istoga dana - kada je jos bio u roku, poslao preporucenom
posiljkom tu istu dokumentaciju - vec to tek 10 dana kasnije cini izvesni Aleksandar
Savic.
Drugo, zbog cega se e-mail sa opravdanjem kasnjenja salje licno dekanici fakulteta?
Posebno je interesantna cinjenica da je g-din Aleksandar Savic asistent na Hemijskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za opstu i neorgansku hemiju, kod
profesora dr Tibora Sabo - koji je u konkretnom slucaju clan komisije za izbor u
zvanje.
Takode, iz referenci se vidi da je g-din Kaluderovi imao nekoliko radova sa prof dr
Tiborom Sabo.
Krajnje je cudno da se g-din Kaluderovic odlucuje da svoju dokumentaciju prikupi i
fotokopira / prvo dostavi na Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, da bi je u
konkursnu dokumentaciju poslao asistent jednog od clanova komisije! lako vec tada
zna da sa dostavom kasni. (?)
Osim ukoliko pomenuti clanovi nisu dokumentaciju prikupljali sami.
Ono sto je takode interesantno jeste cinjenica da je dopuna dokumentacije postom
poslata licno prof Tatjani Dakovic - predsednici komisije (iako u konkursu jasno stoji
adresa za podnosenj e dokumentacij e).
Takode, kako je od strane pomenutom g-dina Savica dokumentacija poslata
preporucenom postom 14.07.201 l.godine - s obzirom da se radi o relaciji Beograd Novi Sad istaje morala stici 15.07.2011., ali kako je ovaj danpetak - pretpostavicemo
da je stigla najkasnije u ponedeljak 18.07.2011.godine.
Medutim, ostaje potpuna nepoznanica kada je ista zaprimljena u konkursnu
dokumentaciju s obzirom na sledece:
1. ista ie poslata licno predsednici komisije - pa bi se o datumu priiema ista mogla
licno izjasniti ( kao i objasniti zasto dokumentacija nije zvanicno zavedena onoga
dana kada je i stigla)
2. od celokupne
20.07.201 l.godine.
dokumentacije
pecatom
je
zaveden
jedino
e-mail
od
Hronologijom se jasno vidi da je g-din Kaluderovic (ili neko drugi) najpre poslao
dokumentaciju (odnosno fotokopiju odredenih dokumenata), a da je tek par dana
nakon toga poslao licno dekanici opravdanje za kasnjenje. I to 16 dana nakon datuma
kada je pismo o dopuni navodno primio!
Pri cemu, napominjemo, cak i ne postoji datum na svakom dokumentu koji je kao
dopuna poslat, pa se ne zna ni kada je zaprimljen!
Sve u svemu, kada analiziramo prijavu i svu dalju prepisku i dostavu - potpuno je
jasno da procedura prijave i dostave dokumentacije ne samo da nije uredna, vec
predstavlja krajnje krsenje svih pozitivnih propisa, akata fakulteta i moralnih i
etickih kodeksa onih koji su postupali u izradi izvestaja i prikupljanju
dokumetnacije.
Posebno imajuci u vidu, da cak i tako poslata dokumentacija - nije uredna!
Pocev od navoda izvestaja o licnim podacima, trenutnom poslodavcu, znanju jezika,
specijalizaciji i studijskim boravcima, kretanju u profesionalnim radu, clanstvu u
strucnim i naucnim asocijacijama itd - niti jedan se ne zasniva na jasnom navodu
izvora iz koga je utvrden i potvrden, jer se u dokumentaciji jasno vidi da su za sve
dostavljene ili fotokopije, i l i fotokopije na nemackom jeziku i odstampane internet
stranice (?)
Kada je komisija vec prihvatila svu fotokopiju dokumentacije i to neprevedenu sa
nemackog jezika za g-dina Kaluderovica, zbog cega se u izvestaju nigde ne navodi
pismo prof Davida Watkina sa Univeziteta O X F O R D (koje je prilozeno u konkursnu
dokumentaciju) - kao dokaz da je dr Violeta Jevtovic na torn fakultetu drzala nastavu
studentima?
Kao rezime svega bi zelela da istaknem
kontradiktoran sam sebi:
apsurdni zakljucak komisije, koji je
U izvestaju se na kraju navodi da:
Dr Violeta Jevtovic "ima pozitivnu ocenu pedagoskog rada koja je zasnovana na
misljenju studenata" (ocena studenata je 9.35).
dok
Dr Goran Kaluderovic "nama ocenu nastavnog rada".
Takode se navodi da: Dr Violeta Jevtovic ima vrlo malo iskustva u drzanju predavanja
(pri cemu se ponavljam izvestaj prof Davida Watkina sa Univerziteta O X F O R D i ne
pominje!), i da Dr Goran Kaluderovic ima manji obim nastave.
Nakon ovakvih konstatacija u izvestaju se zakljucuje da je " Dr Goran Kaluderovic
prakticno u svim segmentima mnogo bolji kandidat" od Dr Violete Jevtovic.
Ovakav zakljucak je prvo suprotan samom prednjem navodu o oceni pedagoskog rada
(koji Dr Goran Kaluderovic i ne poseduje!)
Podsecamo da se u konkretnom slucaju vrsi izbor u zvanje docenta koji ce raditi na
Prirodno - matematickom fakultetu, sa studentima (koji su pozitivnu ocenu dali Dr
Violeti).
Drugi, podsecamo na opste poznatu cinjenicu da je u martu nastavno naucno vece
prvo donelo odluku da se konkurs uopste ne raspise.
Nakon intervencije i postupka koji je voden na ovog fakultetu ta odluka je
promenjena, pa je konkurs ipak raspisan!
I sada se donosi izvestaj o pozitivnoj oceni Dr Gorana Kaluderovica za mesto docenta
na period od 5 godina - iako se radi o osobi koja je zaposlena na radnom mestu sefa
odelenja za preklinicka istrazivanja BioSolutions Halle, GmbH, An-instritut der
Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg, Halle. Pretpostavljamo da ce ovo radno
mesto napustiti da bi bio primljen na odredeno vreme kao docent!?
Zbog svega navedenog predlazemo da se izvestaj i odluka ponovo preispitaju,
sagledaju svi aspekti dosavljanja konkursne dokumentacije, prepiske izmedu
kandidata i clanova komisije, predsednice komisije, i dakanice, da se utvrde tacni
datumi prijema dokumentacije (jer sva dokumentacije nije ni zavedena), te da se na
pravi nacin utvrdi verodostojnost svakog dokumenta i njegova sadrzina.
Tek kada se postupak na taj nacin pravno i formalno uoblici, moze se govoriti o
prednostima jednog ili drugog kandidata, naravno uz uzimanje u obzir prvo cinjenice
da se radi o radnom mestu sa studentima (za koje Dr Violeta ima pozitivnu ocenu), da
kandidat Dr Violeta radi na ovom fakultetu od 2002.godine, a da sa druge strane Dr
Goran Kaluderovic, nema ocenu pedagoskog rada, zivi i radi u Nemackoj na vec
navedenom radnom mestu, pa je kranje spoma njegova namera da to radno mesto
zaista napusti zbog radnog mesta na odredeno vreme.
UNovom Sadu, 12.09.201 l.godine
Dr Violeta Jevtovic
A
PREOf
NOVI
SAD.
K
A r
'Oi'iOVAC
Kog
50/1
AD,
AT
OMERAGIC
(T\6 M A J A
NOVI SAD,
(sl^a Gorkog 50
TEL: 031/47
',064/222-39-24
Katso're f'
d r
T i b o r
J.
S a b o
Studtje #>'
redovni
Kako pKtaM student HF-a
profesor
Hemijski fakultet, Studentski trg 1 2 - 1 6 , B e o g r a d
Katedra zd opstu i neorgansku hemiju
Telefon:
Unkovl l l '
Telefon
E-mail:
Mapa sajta ^
011-3336749
(lokaini):
749
tsabo AT c h e m • bg • ac • rs
Licni p o d a c i
Studentskeorganlzaclje f r
•Roden 22, aprila 1958- godine u Zrenjaninu, od oca Jozefa i majke V e r e . O z e n j e n , .otac j e d n o g deteta.
Obrazovanje
Interne strane!
i usavrsavanja
| l 9 8 1 ; O s n o v n e studije - Hemijske nauke / Prirodno-matematicki fakultet ( B e o g r a d )
I l 9 8 9 : Magistratura - Hemijske nauke / Prirodno-matematicki fakultet ( B e o g r a d )
| l 9 9 4 : Doktorat - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)
Kretanje u sluzbi
Pretraga sajta:
1982;
S t u d e n t saradnik / Prirodno-matematicki fakultet (Beograd)
1983:
Asistent pripravnik / Prirodno-matematicki fakultet (Beograd)
1991: Asistent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)
1997:
Naucni s a r a d n i k / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet ( B e o g r a d )
1997:
D o c e n t / Univerzitet u B e o g r a d u - Hemijski fakultet (Beograd)
2 0 0 2 ; Vanredni p r o f e s o r / U n i v e r z i t e t u Beogradu - Hemijski fakultet ( B e o g r a d )
2 0 0 7 : Redovni profesor / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet ( B e o g r a d )
^ •»
Oblasti naucnog interesovanja
Koordinaciona hemija, bioneorganska hemija.
Nagrade i priznanja
1982;
N a g r a d a S r p s k o g hemijskog drustva za Izuretan uspeh tokoni studlranja
Ostale aktjvnosti
Clan S r p s k o g h e m i j s k o g d r u s t v a od 1985.
C l a n S r p s k o g k r i s t a l o g r a f s k o g d r u s t v a od 1998.
Pomocnik ministra z a nauku Republike Srbije od 2 0 0 3 . do 2 0 0 7 . P o m o c n i h ministra za nauku i tehnoioski razvoj od 2008.
A n g a z m a n u nastavi
•
M e t a l i i k o m p l e k s i m e t a l a u m e d i c i n i (3171A)
Izabrane
reference
Knjige i revijalni redovi / Books and reviews:
1.
S r e c k o R. Trifunovic, Tibor 1 S a b o : "Opsta hemija" , PI^F, Kragujevac, T r e c e Izdanje, 2 0 0 4 .
2.
Z o r a n Miodragovlc, Tibor 3. S a b o ; "Zbirka zadataka iz Opste hemije", Hemijski fakultet, Beograd, 2003.
3.
T. 3. S a b o , S. R. G r g u r i c - S i p k a , S. R. Trifunovic: Transition metal c o m p l e x e s with E D D A - t y p e ligands. Synthesis and
Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry (2002), 9, 1 6 6 1 - 1 7 1 7 .
4.
Kaluderovic, G o r a n N.; Schmidt, Harry; S a b o , Tibor, 1.; F r o m synthesis to antitumoral activity of platinum(U) and
platinum(IV) c o m p l e x e s with bis(carboxyalkyiamino)ethane and - p r o p a n e ligands in; Inorganic biochemistry: Researcli
progress. Editors: ). G. Huges and A.J. Robinson, Nova Science Publishers, Inc. New York, 2 0 0 8 , 3 0 5 - 3 2 6
Izabrani
radovi
/ Selected
papers:
1.
Krajcinovic, Bojana B.; Kaluderovic, G o i a n N.; Steinborn, Dirk; S c h m i d t , Harry; W a g n e r , Christoph; Merzweiler, Kurt;
Trifunovic, S r e c k o R.; S a b o , Tibor J.: Palladium(II) c o m p l e x e s with R 2 e d d a derived ligands. Part I. Reaction of
diisopropyl ( 5 , S ) - 2 , 2 ' - ( l , 2 - e t h a n e d i y l d i i m i n o ) d i p r o p a n o a t e with K2[PdCI41. Journal of the Serbian Chemical Society
(2009), 74(4), 389-400.
2.
Kaluderovic, G o r a n N.; Vasiljevic, Tanja M.; Lausevic, Mlla D.; G a b a l l a , A k m a l S . ; S a b o , T i b o r 1.: Electrospray mass
s p e c t r o m e t r i c studies of a potential antitumor drug and its a n a l o g o u s p l a t i n u m ( n ) a n d platinum(IV) complexes with
the e t h y l e n e d i a m i n e - N , N ' - d i - 3 - p r o p a n o a t o ligand and its dibutyl ester. Monatshefte fuer C h e m i e (2009), 140(5), 5 5 3 557.
3.
Z m e j k o v s k i , Bojana B.; Kaluderovic, G o i a n N.; G o m e z - R u i z , S a n t i a g o ; S a b o , Tibor J . : (S,S)~N,N'-6is(l-carboxy-2m e t h y l p r o p y O e t h y l e n e d i a m m o n i u m dihalide cyciopentanol tetrasolvate (halide = bromide./chloride .simeq. 1:12). Acta
Crystallographica, Section E: Structure Reports Online (2009), E 6 5 ( 3 ) , o 6 5 6 - o 6 5 7 , o 6 5 6 / l - o 6 5 6 / 9 .
Oinovic, V e s n a M . ; Todorovic, T a m a i a ; Zlzak, Zeljko; S a b o , Tibor J.; Juranic, Z o r i c a D. R u d l l ) complexes derived from
N - m e t h y l derivatives of glycine and l , 3 - p r o p y l e n e d l a m i n e - N , N ' - d i a c e t a t o ligands a n d their activities against HeLa,
K562 cell lines and h u m a n PBMC. Journal of Coordination C h e m i s t r y ( 2 0 0 9 ) , 6 2 ( 2 ) , 3 2 8 - 3 3 6 .
5.
Stojanovic, Ksenija; Jovancicevic, Branimir; Sajnovic, A l e k s a n d r a ; S a b o , T i b o r J . ; Vitorovic, Dragomir;
Schwarzbauer,
J a n ; G o l o v k o , Anatoly.: Pyrolysis and Pt(IV)- and R u ( n i ) - i o n catalyzed pyrolysis of asphaltenes in organic geochemlcal
investigation of a biodegraded crude oil (Gaj, Serbia). Fuel (2008), V o l u m e Date 2 0 0 9 , 88(2), 2 8 7 - 2 9 6 .
6.
G o m e z - R u i z , S a n t i a g o ; Kaluderovic, Goran U.; Prashar, Sanjiv; P o l o - C e r o n , D o r i a n ; Fajardo, Mariano; Zlzak, Zeljko;
S a b o , Tibor J.; Juranic, Zorica D.: Cytotoxic studies of substituted titanocene a n d a n s a - t i t a n o c e n e anticancer drugs.
Journal of Inorganic Biochemistry (2008), 102(8), 1 5 5 8 - 1 5 7 0 .
7,
G r g u r i c - S i p k a , S a n j a ; Alshtewi, M o h a m e d Al. Arbi M.; Jeremic, D e j a n ; Kaluderovic, G o r a n N.; Gomez-Ruiz, Santiago;
Zizak, Zeljko; Juranic, Z o r i c a ; S a b o , Tibor J . ; Synthesis, structural characterization a n d cytotoxic activity of two new
http://www.chem.bg.ac.rs/osoblje/21 -sr.html
9/12/2011
H F B U I Aleksandar R. Savic
Page 1 of 1
UNIVERZITET U B E O G R A D U
WJ
HEMIJSKI FAKULTET.
StuiHJe i
Katopostatt student HF-a I
A l e k s a n d a r R. Savic,
diplomirani hemicar
asistent
Hemijski fakultet, Studentski trg 1 2 - 1 6 , Beograd
Katedra za opstu i neorgansku hemiju
Telefon:
Mapa sajta #
Muze]
Studentskeorganizadje J>
English
Intent strane fl^
011-3336736
Telefon
(lokalni):
Soba:
525
I E-mail:
736
'
a l e k s a n d a r AT c h e m • bg • ac • rs
Licni p o d a c i
i D a t u m i mesto rodenja: 21. 2. 1983, Tuzla, Bosna i Hercegovina. tileozenjen. Jezici koje koristi: srpski (maternji), engleski i
Ifrancuskl.
Obrazovanje
i usavrsavanja
| 2 0 0 9 : O s n o v n e studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)
Kretanje u sluzbi
Pretraga sajta:
2 0 0 9 - 2 0 1 1 : Istrazivac-pripravnik,/
Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u B e o g r a d u , d.o.o. Beograd (Beograd)
2011: Asistent./ Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)
Oblasti naucnog interesovanja
Koordinaciona hemija, bioneorganska hemija
A n g a z m a n u nastavi
•
N e o r g a n s k a i i e m i j a (1102S)
•
M e h a n i z m i n e o r g a n s k i h r e a k c i j a (1133H)
•
B i o n e o r g a n s k a h e m i j a (1191B)
•
B i o t e h n o l o g t j e u z i v o t n o j s r e d i n i (1491S)
•
B i o n e o r g a n s k a h e m i j a (2152H)
Projekti
•
172035 (Racionaini dizajn i sinteza bioloski aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala,
relevantnih u (bio) nanotehnologiji)
d o m a c i fundamentalni projekat - Ministarstvo za nauku 1 tehnoioski razvoj Republike Srbije (Beograd)
•
4 5 0 1 4 (Litijum-jon baterije i gorivne celije - istraztvanje i razvoj)
d o m a c i inovacioni projekat - Ministarstvo za nauku i tehnoioski razvoj Republike Srbije (Beograd)
Izabrane
1.
reference
S a v i c , Aleksandar; Duiovic, Marija; Poljarevic, Jelena; Misirlic-Dencic, S o n j a ; Jovanovic, Maja; Bogdanovic,
Andrija; Trajkovic, Vladimir; S a b o , Tibor J.; G r g u r i c - S i p k a , S a n j a ; Markovic, I v a n k a : Synthesis, and in vitro
anticancer activity of r u t h e n i u m - c y m e n e c o m p l e x e s with cyclohexyl derivatives of ethylenediamine-N,f-J'~
diacetate type ligands. C h e m M e d C h e m . DOI: 1 0 . 1 0 0 2 , ' c m d c . 2 0 1 1 0 D 2 3 2
Thu Sep S 11:52:26
2011
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet
WebDesign; Miodrag Pergal, Programming: Srdjan Pckorni
http://www.chem.bg.ac.rs/osoblje/243-sr.html
9/12/2011
Advokat, PREDRAG BOGOVAC
MAJA OMERAGIC-PANTIC
Novi Sad, Maksima Gorkog 50, tel. 021/47 23 277, mob.tel 063 519 600
PUNOMOC
Ovlascujem-o B O G O V A C PREDRAGA i M A J U OMERAGIC-PANTIC
advokate iz Novog Sada, ul. Maksima Gorkog br. 50, da nas-me zastupaju-brane:
pred TJ/T^-yJc-j ^A;:^<^'<^jrr
a radi
7^Cc>\^r^
/''^^^/^r^r~
/'^^x^^n-p^j'
sudom/organom u
/ ^ ^ / g / . r ^ ^
protiv
iz
Postupak se vodi pod brojem
Punomocnik je ovlascen da na osnovu ove punomoci preduzima sve radnje u
postupku predvidene ZPP i ZKP, ZUP, te drugim vazecim zakonskim propisima, da
sklapa u moje-nase ime i za moj-nas racun poravnanja, kao i da u moje-nase ime i za
moj-nas racun moze primiti dosudeni ili poravnanjem utvrdeni iznos novca ili predmete
spora, takode priznajem-o sve dosada eventualno preduzete radnje.
U slucaju da je sprecen, ovlascujem-o punomocnika da vrsenje svih radnji u
postupku pod gornjim brojem moze preneti upisom u ovu punomoc ili posebnom
zamenickom punomoci na advokatskog pripravnika
i
advokata iz
U Novom Sadu,
^O.l .
200 god.
,
Download

Prigovor