NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
HEMIJSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Beograd, 07. 10. 2013.
Odlukom Nastavno-naučnog veća Hemijskog fakulteta na sednici održanoj 11. jula 2013.
godine, izabrani smo za članove Komisije za ocenu ispunjenosti uslova i opravdanosti
predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidatkinje mr Tatjane J. Kop,
diplomiranog hemičara, pod naslovom:
„ Sinteza i ispitivanje morfoloških, elektrohemijskih i antioksidativnih
osobina premošćenih bis-pirolidinskih derivata fulerena C60“.
Komisija u sastavu:

dr Dragana Milić, vanredni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

akademik dr Bogdan Šolaja, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu

dr Mira Bjelaković, naučni savetnik, IHTM, Univerzitet u Beogradu
posle pregleda dostavljenog materijala podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
A: Biografski podaci o kandidatu
Tatjana J. Kop rođena je u Beogradu, 03. oktobra 1972. godine, gde je završila
osnovnu i srednju školu. Hemijski fakultet u Beogradu upisala je 1991. godine kao
redovan student na studijskoj grupi diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj.
Diplomirala je na Katedri za organsku hemiju 1997. godine, sa prosečnom ocenom 8,60 i
ocenom 10 na diplomskom ispitu. Iste godine upisala je poslediplomske studije na
Katedri za organsku hemiju. Magistarski rad, pod naslovom "Sinteza i ispitivanje
antitumorske aktivnosti hinoidnih derivata estrona normalnog i izmenjenog
skeleta", izrađen pod mentorstvom prof dr Bogdana Šolaje, odbranila je 25. decembra
2007. godine, pri Katedri za organsku hemiju Hemijskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu.
Od 01. novembra 2007. godine zaposlena je na IHTM-Centar za hemiju u zvanju
istraživač-pripravnik. U periodu od 01. maja 1999. godine do 30. juna 2007. zaposlena je
na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pri Katedri za organsku hemiju, u
zvanju asistenta-pripravnika. Od 01. jula 2007. godine ponovo je zaposlena na IHTMCH. Po odbrani magistarske teze, izabrana je u zvanje istraživač-saradnik Instituta za
hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Centra za hemiju gde je i sada zaposlena.
Mr Tatjana J. Kop je do sada učestvovala u realizaciji četiri naučno-istraživačka projekta
finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije. Član je
Srpskog hemijskog društva.
B: Objavljeni radovi i saopštenja
Mr Tatjana J. Kop je koautor pet radova publikovanih u međunarodnim naučnim
časopisima od čega jedan u vodećem i tri u istaknutim časopisima, sedam saopštenja na
naučnim skupovima međunarodnog značaja i dva saopštenja na naučnim skupovima
nacionalnog značaja

Radovi objavljeni u vrhunskim časopisima međunarodnog značaja (M21):
1. Mira S. Bjelaković, Natalija M. Krstić, Dragana R. Milić, Tatjana J. Kop, Koen
Robeyns and Vladimir D. Pavlović: “Oxidative 10-membered ring expansion and
contraction of stereoisomeric 1(10)-unsaturated and 1,10-epoxy-5-oxo-5,10secosteroids induced by peracids”, Tetrahedron, 2012, 68, 7479-7488.

Radovi objavljeni u istaknutim časopisima međunarodnog značaja (M22):
1. Dragana Milić, Tatjana Kop, Zorica Juranić, Miroslav J. Gašić, Bogdan Šolaja:
"Synthesis and Antiproliferative Activity of Epoxy and Bromo Compounds Derived
from Estrone"- Bioorg. Med. Chem. Lett. , 11/16, 2197-2200, 2001.
2. Dragana Milić, Tatjana Kop, Zorica Juranić, Miroslav J. Gašić, Bernard Tinant,
Gabriella Pocsfalvi, Bogdan A. Šolaja: „Synthesis and antiproliferative activity of Aring aromatised and conduritol-like steroidal compounds“ - Steroids 70 (2005) 922–
932.
3. Milić Dragana R., Kop Tatjana J., Csanada Janos J., Juranić Zorica D., Zizak Zeljko
S., Gašić Miroslav J., Solaja Bogdan A., „Estron derived steroidal diepoxide:
Biologically active compound and precursor of a stable steroidal A,B-spiro system“Steriods 74 (12) (2009) 890-895.

Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (M23):
1. T. Kop, G. Pocsfalvi, B. A. Šolaja,"Synthesis of a Steroidal Dendrimer Core",
J.Serb.Chem.Soc., 2004, 69 (10), 769-775.

Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja štampani u izvodu
(M34):
1.
Kop T., Juranić Z., Milić D., Gašić M., Šolaja B. : “Synthesis of anticancer steroids
derived from estrone” - 2nd International Conference of the Chemical Societies of the
South-East European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development,
Halkidiki, Grčka, 6.-9. jun 2000., Book of Abstracts vol. 1, PO 270, p. 319.
Žižak, Ž., Kop, T., Šolaja, B., Stanojković, T., Juranić, Z. “Investigation of some
quinols and epoxyquinols as potential antitumor agents“ EJC Supplements 3 (2): 6363 Suppl. S, oct. 2005. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, The Boulevard,
Langfold Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, England.
Csanadi Janos, Dragana R Milic, Tatjana J Kop, Guzsvany Valeria, Bogdan A Solaja:
“Structure elucidation of a steroidal spiro-derivative by NMR-spectroscopy” VIIIth
Central European NMR Symposium & VIIIth Central European Bruker NMR Users
Meeting, Debrecen, Hungary, September 18-19, 2006, Lecture and Poster Abstracts,
p10.
Miroslav J. Gasic, Tatjana Kop, Dragana Milic, Zorica Juranic, Zeljko Zizak and
Bogdan Solaja: „Steroidal Quinols, Epoxyquinols and Epoxides with Antineoplastic
Activity“ International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal
Chemistry, St. Petersburg, Russia, August 27-31, 2007, P47, Book of Abstracts, 169.
Dragana Milic, Tatjana Kop, Zeljko Zizak, Zorica Juranic, Miroslav J. Gasic and
Bogdan Solaja: „Structural modifications of estrone leading to compounds with
antiproliferative activity toward cancer cell lines“ XXth International symposium of
Medicinal Chemistry, Vienna, Austria, August 31-September 4 2008, Book of
Abstracts, 154.
Dragana Milic, Tatjana Kop, Bogdan Solaja and Miroslav J. Gasic: "Structureantiproliferative activity relationship of estrone based compounds" -.18th European
Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships, Rodos, Grčka, 19-24
septembar 2010, PII-67, Final program and Abstract book, p. 303. Rhodos 2010
Mira Bjelaković, Tatjana Kop, Rada Baošić, Mario Zlatović, Andrijana Žekić,
Veselin Maslak, Dragana Milić: "Investigations of supramolecular selfassembly of
fullerosteroids" - The Summer School “Supramolecular Chemistry: Experimental and
Theoretical Methods for Investigations", Sofia, Bulgaria, May 21-23, 2012, Book of
Abstracts, 26.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (M63):
Tatjana Kop, Dragana Milić, Bogdan Šolaja: “Oksidacije steroidnih fenola pomoću
MCPBA u prisustvu soli gvožđa“ 43. Savetovanje Srpskog hemijskog društva,
Beograd, 24. i 25. januar 2005, OH-12, Book of abstracts, 53-55.
Tatjana J. Kop, Dragana R. Milić, Janoš J. Čanadi, Zorica Juranić, Željko Žižak,
Bogdan A. Šolaja: „Stabilni steroidni A,B-spiro sistem – sinteza, određivanje
strukture i antiproliferativna aktivnost“ XLIV savetovanje Srpskog hemijskog
društva, 6. i 7. februar 2006, OH-U01, Book of abstracts, 149-152.

Magistarski rad:
“Sinteza i ispitivanje antitumorske aktivnosti hinoidnih derivata estrona normalnog
i izmenjenog skeleta ”, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2007.
C.
OBRAZLOŽENJE TEME
1. Naučna oblast: Predložena doktorska disertacija pripada naučnoj oblasti hemije, a uža
naučna oblast je organska hemija i supramolekulska hemija.
2. Predmet rada: Predmet ove doktorske disertacije je sinteza premošćenih bispirolidinskih derivata fulerena C60.
3. Naučni cilj istraživanja: Cilj istraživanja je sinteza, spektralna karakterizacija i
ispitivanje osobina novog tipa bis-pirolidinskih derivata fulerena C60. Stečena saznanja
pružiće uvid u mogućnosti dalje primene fulerenskih derivata u supramolekulskoj i
medicinskoj hemiji.
4. Metode istraživanja: U toku izrade disertacije biće korišćene uobičajene metode iz
oblasti organske sinteze i spektroskopske metode karakterizacije organskih molekula. U
delu rada koji se odnosi na sintezu i izolovanje derivata akcenat će biti stavljen na uticaj
prirode supstrata na regioselektivnost primenjene dvostruke cikloadicije na fulerenskom
jezgru i mogućnosti primene ove sintetičke metode za dobijanje pojedinih bispirolidinskih derivata na preparativnoj skali. Morfološke osobine sintetisanih jedinjenja
biće ispitivane skenirajućom elektronskom mikroskopijom, dok će se elektrohemijske i
antioksidativne osobine ispitivati cikličnom voltametrijom i praćenjem utroška peroksida
in vitro FOX-metodom.
5. Aktuelnost problematike: Od otkrića fulerena C60 do danas razvijene su mnoge
metode njegove derivatizacije i primene u različitim granama nauke i industrije. C60 se
ponaša kao jak antioksidans, sa višestruko jačim dejstvom u odnosu na referentna
jedinjenja, vitamine C i E. Neki bis-pirolidinski derivati pokazali su jako anti-HIV
dejstvo. Problemi u primeni fulerenskih derivata u medicini uglavnom su vezani za slabu
rastvorljivost i mobilnost u biološkim sistemima. Poseban problem u primeni bispirolidinskih derivata jeste njihovo otežano razdvajanje i smanjena obilnost pojedinih
regioizmera, zbog čega se ponekad karakterišu i koriste u obliku smese regioizomera.
Postizanjem delimične ili potpune selektivnosti u toku planiranih sinteza bis-pirolidinskih
adukata, omogućiće se dobijanje čistih regioizomera u većim količinama, a time i
detaljnije istraživanje njihovih morfoloških, elektrohemijskih i bioloških osobina.
6. Očekivani rezultati: Očekuje se da će rezultati ostvareni planiranim istraživanjem dati
značajan doprinos sintezi i primeni novih organskih jedinjenja na bazi fulerena. Primena
premošćenih diglicinskih supstrata povećaće selektivnost dvostruke cikloadicije na
fulerenskom jezgru i obilnost bis-adukata, a detaljnim istraživanjem osobina pojedinačnih
proizvoda utvrdiće se razlika u elektrohemijskom ponašanju i načinu supramolekulskog
uređenja regiozimernih bis-adukata. Iz odnosa strukture sintetisanih jedinjenja i iskazanih
osobina, doći će se do zaključka u kom smeru treba dalje planirati derivatizaciju bispirolidinskih derivata fulerena, kako bi se poboljšale osobine važne za njihovu dalju
medicinsku i tehničku primenu.
D. Zaključak
Na osnovu svega izloženog Komisija donosi zaključak da predložena tema ima
naučnu zasnovanost i da kao rezultat može dati originalni doprinos naučnoj oblasti
organske i supramolekulske hemije.
Priloženi bibliografski podaci pokazuju da kandidatkinja već ima radove
objavljene iz oblasti supramolekulske hemije, te da se i ranije bavila sintezom
biološki aktivnih supstanci i odnosom strukture i osobina istraživanih jedinjenja.
Komisija zaključuje da kandidatkinja mr Tatjana J. Kop ispunjava sve predviđene
uslove za odobravanje doktorske disertacije, u skladu sa Zakonom o Univerzitetu i
Statutom Hemijskog
fakulteta.
Komisija
predlaže
Nastavno-naučnom
veću
Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu da kandidatkinji mr Tatjani J. Kop
odobri izradu doktorske disertacije pod naslovom: „Sinteza i ispitivanje
morfoloških, elektrohemijskih i antioksidativnih osobina premošćenih bispirolidinskih derivata fulerena C60“.
Komisija za mentore predlaže dr Draganu Milić, vanrednog profesora Hemijskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Željka Tomovića, šefa laboratorije i rukovodioca
istraživačkih projekata u kompaniji BASF, Nemačka.
Komisija:
1.
__________________________________________
Dr Dragana Milić, vanredni profesor Hemijskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu
2.
_________________________________________
Akademik dr Bogdan Šolaja, redovni profesor
Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
3.
__________________________________________
Dr Mira Bjelaković, naučni savetnik IHTM
Univerziteta u Beogradu
Download

Izveštaj komisije - Hemijski fakultet