BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OKRUZNI PRIVREDNI SUD TREBINJE
Broj : 062-0-REG-14-000378
Datum: 03.12.2014.
OkruZni privredni sud Trebinje, sudija Smajil Begovi6, a rje5avajuci po prijavi predlagada "HERC
GRADNJA" akcionarsko druStvo Bileda, koju zastupa direktor Dragan Aleksi6, u predmetu upisa
promjenapravneformedruStva,na osnovu dlana 61 . Zakona o registraciji poslovnih subjekata u RS
("S1. glasnikRS" 67113), dana03.12.2014. godine donio je
RJESBNJE O REGISTRACIJI
U registar poslovnih subjekata ovog suda, kod subjekta upisa "HERC GRADNJA" akcionarsko druStvo
Bile6a upisana je promjena pravne forme druStva.
DruStvo mijenja pravnu formu iz akcionarskog druStva u druStvo sa ogranidenom odgovorno56u i
poslova6e pod poslovnim imenom "HERC GRADNJA" druStvo sa ogranidenom odgovomoS6u Bileia.
Firma: "HERC GRADNJA" druStvo sa ogranidenom odgovorno5cu Bileda
Skradena omaka firme: 'HERC GRADNJA" d.o.o. Bileda
Sj
ediSte: Poparina str ana br .22, B ile6a, B ileia
MB:01081349
MBS: 62-02-0013-l I (stari broj RU-1-174-00)
JIB: 44013783 10007
Carinski broj:
Pravni osnov upisa:
Zapisnik sa vanredne sjednice OPU 197512014 notar Milanka Zuljevi1, Potwda Odluke promjene pravne forme druStva
"Herc gradnja" a.d. Bileia iu akcionarskog u druStvo sa ogranidenom odgovorno5iu OPU 197412014 notar Milanka
Zuljevid rjesenje komisije za HOV RS br. 0l-UP-33-790-ll14 od27.11.2014.
OSNIVACI / CLANOVI SUBJEKTA UPISA
Reg. br./MBS
Firma
SjediSte
"MARKET 99" d.o.o Trebinie
Trebinje, Herceg S. Kosade br.
I
62-01-0030-11(stari RU-l-834-00)
OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA
Ugovoreni (upisani)
Upla6eni
kapital:
kapital:
357.916,00
357.916,00
Strana 1 /3
uinScn u KAPITALU
Ugovoreni kapital
Osnivai
3s7.916,00
"MARKET 99" d.o.o Trebinje
LICA OVLASTNN.I. ZA ZASTAPANJE SUBJEKTA TJPISA
U unutra5njem i spoljnotrgovinskom prometu
Dragan, u&"*, Jovana Cviji6a br. 5., Trebinje , licna
630K0107J, direktor
Aleksii
karta:
Bez ogranidenja ovla5tenja.
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unut
Sirra
08.1
08.
I
l2
23.s2
23.61
23.62
23.63
23.64
23.6s
23.69
23.70
33.12
33.14
41.10
4r.20
42.11
42.r2
42.13
42.21
42.22
42.91
42.99
43.11
43.12
43.13
43.2r
43.22
43.29
43.3r
43.32
43.33
43.34
43.91
43.99
45.20
46.73
46.74
Naziv
Vadenje ukrasnog kamena i kamena za gradevinarstvo, krednjaka, gipsa, krede i Skriljaca
Djelatnosti kopova Sljunka i pijeska; vatlenje gline i kaolina
Proizvodnja kreda i giPsa
Proizvodnja proizvoda od betona za gradevinarstvo
Proizvodnja proizvoda od gipsa za gradevinarstvo
Proizvodnja gotove betonske smjese
Proizvodnja maltera
Proizvodnj a vlaknastih zacementiranih proizvoda (fibrocementa)
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
Sjedenje, oblikovanje i obrada kamena
Popravka ma5ina
Popravka elektridne opreme
Organizacija izvodenja projekata za zgrade
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
lzgr adnja puteva i autoPuteva
IzgradnjaZeljemidkih pruga i podzemnih heljemrca
Izgradnja mostova i tunela
lzgradnja cjevovoda za tednosti i gasove
Izgradnjavodova za elekffidnu struju i telekomunikacije
Izgr adnja hidro gradevinskih obj ekata
Izgr adnja ostalih obj ekata nisko gradnj e, d. n.
Uklanjanje objekata
Pripremni radovi na gradili5tu
Ispitivanje terena za gradnju bu5enjem i sondiranjem
Elektroinstalacioni radovi
Uvotlenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
Ostali gradevinski instalacioni radovi
Fasadni i Stukaturni radovi
Ugradnja stolarije
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Farbarski i staklarski radovi
Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
Ostale specijalizovane gratlevinske djelatnosti, d' n'
OdrZavanje i popravka motornih vozila
Trgovina na veliko drvetom, grailevinskim materijalom i sanitarnom opremom
za vodovod
Triovina na veliko robom od-metala, instalacionim materijalom' uredajima i opremom
grjanje
49.39
49.41
Ostali kopneni prevoz pubrika, d. n.
Drumski prevoz robe
52.10
52.21
56.29
68.1 0
Skladi5tenje robe
UsluZne djelatnosti u kopnenom saobradaju
Ostale -djelatnosti pripreme i posluZivanja (dostave) hrane
Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina
zakup (lizing)
fmaimqivanie i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekrefirinamartzetimu
68.20
Broj : 062-0-REG- 1 4-0003
7
8, datum: 03'12'201 4' godine
Strana213
69.20
71 .11
7
t.t2
Radunovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti; djelatnosti savjetovanja koje se
odnose naporez
Arhitektonske dj elatnosti
InZenjerske djelatnosti i s njima povezano tehnidko savjetovanje
i analiza
7r.20
Tehnidko ispitivanje
77.32
77.39
85.59
Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) maSina i opreme za gradevinarstvo
Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih ma5ina, opreme i materijalnih dobara, d. n.
Ostalo obrazovanje, d. n.
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u spoljnotrgovinskom prometu
U okviru registrovane djelatnosti.
ObrazloLenje
Postupaju6i po prijavi predlagada sud je uvidom u priloZenu dokumentaciju utwdio da su ispunjeni uslovi
predvideni d1.56. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u RS i donio odluku kao u dispozitivu ovog
rjeSenja
._:r:
.r-
Pravni lijek:
Protiv ovog rj e5enj a mo Le se izjaviti Zalba u roku od osam (8) dana on dana prij ema rj e5enj a. Zalba se izjavljuje
ViSem privrednom sudu Banja Luka, a podnosi se putem ovog suda.
Broj : 062-0-REG- 1 4-0003 78, datum: 03 .12.201 4. godine
Strana 3 /3
Download

RJESBNJE O REGISTRACIJI