Na osnovu clana 64. Zakona o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006)
i clana 4. Pravilnika o sadrzini i nacinu izvestavanja javnih drustava i obavestavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
(Sl. Glasnik RS br. 100/06), Hemijska industrija “PRVI MAJ” a.d. Cacak objavljuje
GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2010. GODINU
I. OPSTI PODACI
1. Poslovno ime:
Sediste i adresa:
Maticni broj:
PIB:
Hemijska industrija “PRVI MAJ” a.d. Cacak
Cacak, Nikole Tesle br. 9
07326939
101121691
www.prvimaj.co.rs
[email protected]
BD-124396/2006 od 20.06.2006. godine
2. Web site:
e-mail:
3. Broj i datum resenja o upisu u registar
privrednih subjekata
4. Delatnost:
5. Broj zaposlenih:
6. Broj akcionara:
7. Deset najvecih akcionara:
2059 – Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
112
221
Broj akcija na dan sastavljanja izvestaja
Branka Knezevic
Milosav Knezevic
Akcionarski Fond a.d. Beograd
Dusan Knezevic
Dejan Djurakic
Zlata Milosavljevic
Rade Dumic
Miroljub Dragasevic
Zivko Mihailovic
Bratislav Ralic
Ucesce u kapitalu ( u %)
14227
8144
4565
3328
120
84
81
80
80
79
8. Vrednost osnovnog kapitala u 000 RSD:
9. Broj izdatih akcija (obicne/prioritetne):
42.69
24.44
13.7
9.99
0.36
0.25
0.24
0.24
0.24
0.24
163.75
CFI kod:
33324
ISIN broj:
ESVUFR
RS1MAJE56761
10. Podaci o zavisnim drustvima (do 5 najznacajnijih subjekata konsolidacije) – poslovni ime, sediste i poslovna adresa:
11. Naziv i adresa ovlascene revizorske kuce:
Euro Audit, Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/V
12. Organizovano trziste na koje su ukljucene
Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1.
akcije:
II PODACI O UPRAVI DRUSTVA U GODISNJEM IZVESTAJU O POSLOVANJU
1) Ime, prezime, funkcija u Upravnom odboru i Obrazovanje, sadasnje
prebivaliste
zaposlenje i radno mesto
Broj i % akcija
koje poseduje u AD
Isplaceni iznos
neto naknade
Milosav Knezevic, Cacak, Blagoja Nikolica 14
SSS, Hemijski tehnicar,
Knez co d.o.o. Cacak,
direktor Drustva
VSS, Diplomirani ekonomista,
Prvi maj ad Cacak, Sef
finansijsko-racunovodstvenog
sektora
SSS, Ekonomski tehnicar,
penzioner
SSS, Ekonomski tehnicar,
komercijalista
VSS, Diplomirani ekonomista,
Finansijski rukovodilac
8.144 akcija, 24,43%
Nema isplacene
naknade
14.227akcija, 42,69%
Nema isplacene
naknade
Nema isplacene
naknade
Nema isplacene
naknade
2) Ime, prezime, funkcija u Nadzornom odboru i
prebivaliste
Obrazovanje, sadasnje
zaposlenje i radno mesto
Broj i % akcija
koje poseduje u AD
Isplaceni iznos
neto naknade
Branko Ignjatovic, Cacak, Kursulina 8
Diplomirani pravnik,
Advokat u Cacku
SSS, Ekonomski tehnicar
Knez co d.o.o. Cacak
VSS, vlasnik radio Dzokera
Danica Grujicic, Lucani, Ranka Tajsica 5
Branka Knezevic, Cacak, Blagoja Nikolica 14
Rada Tesevic, Cacak, Dimitrija Plazinica 3
Dragana Krivokuca, Cacak, Nade Djokovic Matijevic 25
Olgica Pejica, Cacak, Jezdinsko polje 77
Marina Glisic, Cacak
Nema isplacene
naknade
Nema isplacene
naknade
Nema isplacene
naknade
Nema isplacene
naknade
3) navesti da li uprava drustva ima usvojen pisani kodeks ponasanja I web site na kome je objavljen:
Uprava je naredbom (oglaseno na oglasnoj tabli Drustva) regulisala osnovna nacela kodeksa profesionalne etike ponasanja.
III PODACI O POSLOVANJU DRUSTVA
1. Izvestaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike:
Ciljevi poslovne politike u 2010. nisu realizovani u celosti zbog otezanih uslova poslovanja. Plan je ispunjen u delu investicija.
2. Analiza poslovanja
U 000 RSD
Ukupni prihodi
334.85
Poslovni prihodi
324,753
Ukupni rashodi
333.75
Neto dobitak
1,097
Pokazatelji poslovanja:
Vrednost
Prinos na ukupan kapital (dobit iz redovng poslovanja pre oporezivanja/kapital):
0.62%
Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/kapital):
0.62%
Prinos na imovinu (poslovni dobitak/poslovna imovina):
4.15%
Stepen zaduzenosti (dugorocna rezervisanja i obaveze/ukupna pasiva):
67.22%
I stepen likvidnosti (gotovina i gotovinski ekvivalenti/kratkorocne obaveze):
0.12%
II stepen likvidnosti (kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina/kratkorocne obaveze):
66.95%
Neto obrtni kapital (obrtna imovina, bez odlozenih poreskih obaveza-kratkorocne obaveze) u ooo RSD:
7,962
Cena akcije – najvisa:
600.00
Cena akcije – najniza:
600.00
Trzisna kapitalizacija – 31.12.2010. u 000 RSD, nije bilo trgovanja u izvestajnom periodu
19,994
Dobitak po akciji (neto dobitak/broj akcija) u RSD:
32.92
Isplacena dividenda (RSD-po akciji):
U 2008.,2009. i 2010. godini nije isplacivana dividenda.
3. Informacija o ostavrenjima drustva po segmentima (for. na proizvodnoj i geografskoj osnovi), u skladu sa zahtevima MRS 14 o:
Preduzece ne moze izdvojiti segmente sa MRS 14.
Prihodima od prodaje eksternim kupcima u 000 RSD: 250.398 prihodi od prodaje na domacem trzistu, 75.917 na ino trzistu.
Prihodima od prodaje drugim segmentima u okviru istog drustva:
Rezultatima svakog segmenta:
Imovini i obavezama segmenata:
Glavnim kupcima i dobavljacima (navodi se kupac koji ucestvuje sa vise od 10% u ukupnom prihodu drustva, odnosno dobavljaci
koji ucestvuju sa vise od 10% u ukupnim obavezama drustva prema dobavljacima):
Ino dobavljaci: BASF Nemacka 26%, Ivas S.P.A. Italija 13%
Nacin formiranja transfernih cena:
4. Promene bilansnih vrednosti:
Navesti i objasniti svaku promenu vecu od 10% u odnosu na prethodnu godinu u:
- imovini I obavezama (prikazanoj po pozicijama datim u izvoduiz finansijskih izvestaja); neto dobitku, odnosno gubitku:
Bilansna pozicija u 000 RSD
2010
2009
Index
Razlog promene
Stalna sredstva namenjena prodaji
Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina
2,062
150,287
8,356
129,686
25
116
Prodaja sredstava
Povecanje roka naplate potrazivanja
5. Navesti slucajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogucih buducih troskova koji mogu znacajno utucati na
finansijsku poziciju drustva:
Naplata odredjenih potrazivanja zbog opstih uslova poslovanja je otezana a u nekim slucajevima Drustvo je pokrenulo sudski
spor.
6. Informacije o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i ponistenju sopstvenih akcija:
U protekle dve godine nije bilo ni sticanja, ni prodaje, ni ponistenja sopstvenih akcija.
7. Ulaganje u istrazivanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse:
Ulaganje u iznosu od 6.448.000,00 RSD u proizvodnu opremu iz izvoza, u tehnicko-tehnoloski razvoj i program lepkova.
8. Navesti iznos, nacin formiranja i upotrebu rezervi u poslednje dve godine:
U 2009. i 2010. godini doslo je do promene rezervi. Odlukom Skupstine akcionara 10% neto dobiti u iznosu od 104 hiljade RSD
iz 2009. godine i 10% neto dobiti u iznosu od 109 hiljada RSD iz 2010. u rasporedjeno u rezerve.
9. Navesti sve bitne poslovne dogadjaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnosenja izvestaja:
Na redovnoj Skupstini akcionara 30. juna 2011. godine usvojen je finansijski izvestaj o poslovanju za 2010. godinu, izvestaj
nezavisnog revizora o finansijskim izvestajima za 2010. godinu, izvestaj o radu upravnog odbora, o radu nadzornog odbora,
izbor clanova upravnog i nadzornog odbora, revizora.
10. Obrazloziti i ostale bitne promene podataka sadrzanih u prospektu a koji nisu unapred navedeni:
Cacak, 12.08.2011. godine
Direktor
Milosav Knežević
Download

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu