UNIPOR
EKONOMIK
OPŠTI PODACI
Unipor Ekonomik – lepak za stiropor
Lepak za lepljenje tabli izolatora polistirena (stiropora) u termoizolacionim sistemima
ekonomičan, olakšane primene, brzo postizanje čvrstoća.
NAMENA
Namenjen je za lepljenju tabli EPS-a (tabli stiropora) na spoljašnji zid zgrade prilikom
postavljanja sistema TermoKAPUT®. Koristi se za nove grañevine kao i za grañevine
kojima se vrši sanacija fasde prilikom energetskog prekvalifikovanja grañevinskih objekata.
Prilikom lepljenja tabli izolatora potrebno je dodatno mehaničko fiksiranje sa plastičnim
tiplovima.
OSOBINE
•
•
•
•
•
•
odlična adhezija na mineralne podloge i table EPS-a (table stiropora)
olakšana primena
brzo postizanje čvrstoće
paropropustan
otporan na vremenske uticaje
ekonomičan
TEHNIČKI PODACI
Sastav: na bazi cementa, mineralni punioci, aditivi
Izgled: prah sive boje
Odnos mesanja: 200-250 ml vode na svaki kilogram proizvoda
cca. 5,5 litara vode za 25 kg
Adhezija za podlogu:
betona ( MPa )
>0,9
polistiren (MPa) .............................
Otvoreno vreme rada: do 20 minuta
Vreme obrade: 3 h
Temperatura rada: +5○C do +30○C
Pakovanje: papirni dzakovi 25 kg
Pakovanje: papirni džakovi 20 kg
Rok trajanja: u originalnoj ambalaži i na preporučen način skladišten (suva prostorija,
temperatura od +5 do +30ºC) proizvod je upotrebljiv 12 meseci.
PRIPREMA PODLOGE
Unipor Ekonomik poseduje odličnu adheziju za sve noseće zidove, zidane fasadnom
opekom, ciglom, blokom od penastog betona, zidove od betona, maltere koji su čvrsti
nosivi – bez trošnih delova, čisti i suvi.
Podlogu na koju se lepe izolatori polistirena je neophodno mehanički očistiti od svih
nestabilnih i trošnih delova kao i od starih premaza.
U slučaju odstranjivanja nestabilnih delova podloge, mesta sa kojih je uklonjen deo
podloge sumljive nosivosti sanirati reparaturnim malterima Polimag RV (PRVIMAJ) ili
Polimag SBT-02V (PRVIMAJ).
U slučaju odstranjivanja starih premaza sa podloge, koristiti vodenu pumpu pod
pritiskom (200 bara), čeličnu četku i fasadersku špahtlu. Podloge koje su se čistile
pranjem pomoću vode neophodno je ostaviti da se osuče.
Porozne površine (zidovi zidani blokom od penastog betona, silikatne opeke, porozne
betonske povrsine) premazati slojem fiksativa Prymacryl (PRVIMAJ) i ostaviti da se
osusi oko 4 h.
UPUTSTVO ZA RAD
Unipor Ekonomik zamešati sa vodom uz pomoć mešača za boju, tako što se u praznu
kofu prvo sipa voda a zatim praskasti proizvod. Materijal mešati do potpune
homogenizacije 3-5 minuta. Izmešani materijal ostaviti da odstoji 5 minuta, a zatim ga
promešati još jedanput.
Unipor Ekonomik uz pomoć mistrije naneti po obodima – ivicama table izolatora u
vidu trake i po centralnom delu table u vidu dve pogače.
Table izolatora postaviti na zid, tako da su njihove ivice potpuno priljubljene a krajevi
smaknuti u odnosu na prethodni red.
Nakon očvršćavanja lepka, može se nastaviti sa tiplovanjem, postavljanjem minimum 5
tiplova po 1 m2 a za slučajeve ojačanog mehaničkog fiksiranja sistema 7 tiplova po 1
m2 .
Nakon očvršćavanja lepka, višak lepka ukloniti ili vodom ili mehanički.
Unipor Ekonomik se primenjuje na temperaturama od +5oC do +30oC. Vremenski
uslovi (temperatura i vlažnost vazduha) mogu uticati na ubrzano ili usporeno vreme
očvršćavanja cementa u lepku. Svi podaci u tehničkom listu odnose se na normalne
vremenske uslove (temperatura +20 oC, vlažnostz vazduha 60 %)
Cement iz lepka u kontaktu sa vodom reaguje alkalno, zato pri radu sa ovim lepkom
zaštititi kožu i oči. U slučaju dodira sa kožom isprati vodom, a u slučaju kontakta sa
očima konsultovati lekara.
Alat nakon upotrebe odmah oprati vodom.
POTROŠNJA
Potrošnja 3-5 kg/m2 zavisno od kvaliteta podloge i načina nanošenja.
NAPOMENA
Preporučujemo izradu oglednih površina na objektu pre početka radova. Pridržavati se
aktuelnih tehničkih upustava za navedeni materijal. Dato tehničko uputstvo je rezultat našeg
dosadašnjeg znanja i iskustva i dato je kao pomoć u izboru i adekvatnoj primeni proizvoda.
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu koja nastane zbog pogrešnog izbora
materijala, nepravilne primene ili neadekvatnog rada. Kako na izvoñenje radova nemamo
uticaja ne preuzimamo odgovornost za kvalitet posla.
Download

UNIPOR EKONOMIK!