OPIS
BENTOGROUT je malter visokog sastava krutih supstanci koji se sastoji od mešavine bentonita i
polimera, formulisane za zaptivanje prodora vode u postojećim podzemnim konstrukcijama.
BENTOGROUT se pumpa u tekućem stanju neposredno do spoljne površine konstrukcije gde
postaje kruti materijal stvarajući hidroizolacionu membranu oko konstrukcije.
BENTOGROUT se može upotrebljavati za zaptivanje prodora vode u betonu, zidanim
konstrukcijama i temeljima od cigle i kamena.
PREDNOSTI
BENTOGROUT se jednostavno izmeša sa vodom i pumpa. Jednom apliciran, postaje krut i
lagano ekspandira stvarajući vodonepropusnu membranu. Može se pumpati odozgo izvan
konstrukcije bez kopanja ili iznutra kroz probušene rupe u zidu ili podu. Potreban je
ograničeni prostor za injektiranje.
Za razliku od mnogih sanacionih materijala koji se nanose kao površinski tretman na
unutrašnjost temelja, BENTOGROUT se aplicira na spoljnu stranu objekta gde zaustavlja
vodu pre nego što ona može prodreti u konstrukciju i dalje korodirati armaturu.
Gusta membrana koju stvara BENTOGROUT pokriva spoljnu površinu konstrukcije,
ispunjavajući šupljine u susednom tlu i premoštavajući male pukotine u betonu.
BENTOGROUT ima svojstvo samozaptivanja, ako se konstrukcija sleže i prema tome
delotvornost nije ograničena budućim mikropukotinama na betonu.
BENTOGROUT se ne skuplja i ne suši nakon stvaranja vodonepropusne membrane ispod
zemlje i na njega ne utiče ciklus smrzavanja/odmrzavanja. BENTOGROUT ostaje fleksibilan,
zadržava pastoznost kroz vreme i zadržava potencijal bubrenja za zaptivanje.
Kako se BENTOGROUT uglavnom sastoji od prirodnih minerala, ne zagađuje prirodu i trajće
koliko i sama konstrukcija.
OGRANIČENJA
BENTOGROUT nije formulisan za premoštavanje pukotina širih od 3 mm. Pukotine na
unutrašnjoj površini veće od 3 mm trebaju da se površinski zaptiju sa odgovarajućim
reparaturnim malterom kako bi se sprečila ekstruzija maltera u unutrašnjost objekta.
BENTOGROUT nije formulisan za konstruktivna zaptivanja, niti je preporučen za aplikacije
iznad zemlje ili one koje ne osiguravaju dovoljno zbijenosti/zarobljenosti. BENTOGROUT nije
odgovarajuć za zaptivanje konstruktivnih dilatacija.
PRIPREMA
Pre injektiranja BENTOGROUT-a, locirajte i označite sve podzemne električne, kanalizacione
i mehaničke instalacije. Uspešno izvođenje zahteva aplikaciju bez mehaničkog kvara na
opremi za mešanje/pumpanje. Osigurajte da su svi potrebni materijali dostupni i u radnom
stanju pre početka. Ako pumpate iznutra konstrukcije, bušenje treba izvršiti pre miješanja.
Glava za injektiranje:
Izvođač treba da napravi glavu za injektiranje spajanje creva od pumpe na cijev za
injektiranje.
Dva su osnovna primjera glave za injektiranje:
1. Glava za injektiranje spojena na dva priključka za crevo – jedan za malter i drugi za
sredstvo za bušenje (voda ili vazduh)
BENTOGROUT® TEHNIČKI LIST
Verzija 2 – 04.2010.
1
2. Glava za injektiranje spojena samo na crijevo za malter - glava za injektiranje će
služiti i kao poluga u pomoći izvođaču da je ubode u tlo.
Mešanje vode:
Koristite samo čistu vodu. BENTOGROUT se najbolje meša u hladnoj vodi, pH između 8 i 10.
Voda visoke temperature može ubrzati vreme vezivanja maltera.
Koristite opremu za mešanje koja je u mogućnosti da proizvede kontinuirano izbacivanje.
Preporučuju se pumpe sa progresivnim otvorima, vertikalnom letvom i horizontalnom
vrpcom za mešanje. Ne preporučuje se upotreba pumpi sa diznom zbog visokog povratnog
pritiska.
UPOZORENJE: Pumpanje bilo kojeg materijala pod pritiskom može uzrokovati podizanje ili
pomicanje susednih objekata. Proizvođač preporučuje upotrebu Chemgrout Model CG-555
mešalice za malter ili sl. CG-555 je na prikolici i uključuje pumpu i mešalicu sa
samostojećom jedinicom pokretanom gorivom/hidraulikom.
Pritisci za pumpanje:
BENTOGROUT se obično pumpa pod pritiskom do 1,38 do 5,51 bara, ali s obzirom na
varijable na gradilištu stvarni pritisak može varirati.
Varijable mogu biti:
• količina vode dodana suvom malteru
• prečnik i dužina creva za pumpanje
• otpor na glavi creva
• sastav i zbijenost tla
Na primer, u područjima sa velikim šupljinama pritisak može biti samo 0,69 bara, ali čim se
stvore povratni pritisci, taj pritisak može skočiti od 6,89 do 13,78 bara. Pomno pratite
pritisak za vreme ugradnje BENTOGROUT-a i povucite se kad se poveća. Osim toga, član
ekipe za ugradnju može biti unutar objekta i posmatrati injektiranje. Ovo je naročito bitno
kod temelja zidanih kamenom.
Crevo za pumpanje:
Preporučuje se crevo za pumpanje prečnika 32 mm sa minimalno 13,78 bara otpornosti na
pritisak. Crevo za pumpanje treba da bude što je moguće kraće, a da time ne ograničava
ugradnju. Što je crevo duže i što je više iskrivljeno, veće je smanjenje pritiska na glavi za
injektiranje.
MEŠANJE I INJEKTIRANJE PROIZVODA
Uputstva za mešanje:
Dodajte 46 litara sveže vode u motorizovanu mešalicu i zatim dodajte jedan džak od 20 kg
suvog BENTOGROUT-a u vodu. Temeljno izmešajte otprilike 3-5 minuta dok ne dobijete
žitku smesu.
BENTOGROUT se može pumpati i ugrađivati 45 minuta nakon mešanja. Nakon mešanja,
ako je pumpanje zaustavljeno ili prekinuto, odvojite crevo od pumpe s ventilom za brzo
odvajanje na glavi pumpe i stavite kraj creva poviše pumpe kako bi se malter reciklirao za
vreme prekida radova. Nemojte dozvoliti da izmešan malter leži u crevu, jer će se vezati i
začepiti crevo.
Uobičajena debljina pri ugradnji BENTOGROUT-a je 12 mm ili veća. Na stepen pokrivenosti
će uticati dubina injektiranja, područja sa šupljinama, zbijenost tla, otpad materijala, itd.
Džak od 20 kg BENTOGROUT-a daje 0,05 m3 maltera. Predviđajući stepen pokrivenosti
debljine 12 mm bez šupljina, džak od 20 kg bi trebao da pokrije otprilike 4,6 m2. Stvarni
rezultati će varirati od projekta do projekta.
INJEKTIRANJE UZ POVRŠINU KONSTRUKCIJE SPOLJA
Koristite veliku čeličnu zidnu cev prečnika 10 – 18 mm kao cev za injektiranje
BENTOGROUTa. Odsecite vrh cevi pod uglom od 45° zbog boljeg uboda cevi u tlo. Jedna
jev se može ponovno ubadati i vaditi, ili se mogu postaviti brojne cijevi i zatim injektirati
kroz njih jednu za drugom.
Ubodite cev za injektiranje što bliže temeljnom zidu na željenu dubinu. Upotrebite šipku
ili dugo svrdlo kako bi lakše započeli probijanje rupe za inkjektiranje. Sa glavom za injektiranje
sa dvostrukim spojem, koristite vazduh pod pritiskom ili mlaz vode kako bi vam pomogli u
zabadanju cevi. Sa glavom za injektiranje sa jednostrukim spojem, koristite malter kao
BENTOGROUT® TEHNIČKI LIST
Verzija 2 – 04.2010.
2
pomoćno sredstvo pri zabadanju cevi. Za velike dubine, možda će biti potrebna skela za rad
pri ubadanju duge cevi.
Nakon zabadanja cevi za injektiranje do željene dubine, pumpajte malter dok ne izađe spolja
u nivou zemlje ili dok se ne postigne znatan povratni pritisak.
UPOZORENJE: Budite oprezni da ne bi injektirali malter u drenažni sistem. Nastavite da pumpate
malter i polako uklanjajte cev za injektiranje. Zatim se pomaknite na susednu tačku za
injektiranje i nastavite proces.
UNUTRAŠNJE INJEKTIRANJE KROZ PLOČU ILI ZID
Izbušite rupe prečnika 15 – 18 mm kroz konstrukciju na mestima gde je predviđeno
injektiranje. Treba izbušiti najmanje dve rupe – jednu za injektiranje maltera i drugu za
ispuštanje pritiska. Ugurajte PVC cevčice u izbušene rupe kako bi se na njih moglo spojiti
crevo za injektiranje. Pumpajte BENTOGROUT kroz unapried izbušene rupe dok malter ne
počne da izlazi na susednu rupu (ili rupe) ili dok se ne postigne znatan povratni pritisak. Kod
injektiranja kroz zidove, počnite as najnižim točkama na zidu, a zatim krenite prema višim.
UPOZORENJE: Pumpanje maltera pod pritiskom može uzrokovati podizanje ili pomicanje
konstrukcije. Nakon injektiranja maltera, cevčice za injektiranje se mogu privremeno na vrhu
začepiti kako bi zaptili rupu. Zatim se pomaknite do susjedne tačke za injektiranje i
ponovite proces. Nakon završenog rada sa malterom, uklonite cevčice i zatvorite rupe sa
neskupljajućim reparaturnim malterom (kao Spidy 15).
Alternativna metoda za injektiranje iznutra je upotreba glave za injektiranje sa jednostrukim
spojem sa kratkom 200 mm teškom zidnom cevi za aplikaciju BENTOGROUT-a. Vrh cevi za
injektiranje možda će trebati da imai gumenu zaptivku kako bi se osiguralo zaptivanje pri pumpanju.
PREDOSTROŽNOSTI
Neophodno je da korisnik preduzme sledeće mere predostrožnosti kako bi se zaštitili radnici
i javnost. Izbegavajte udisanje prašine. Osigurajte pravilnu ventilaciju. Nosite zaštitne
naočare svo vreme. Isperite oči sa vodom ako dođe do kontakta. Dodatne mere,
sigurnosne informacije i tretman prve pomoći se nalaze u sigurnosno-tehničkom listu.
POTROŠNJA
Džak od 20 kg BENTOGROUT-a daje 0,05 m3 žbuke. Predviđajući stepen pokrivenosti
debljine 12 mm bez šupljina, džak od 20 kg bi trebao da pokrije otprilike 4,6 m2.
ČIŠĆENJE
Očistite alate i opremu za mešanje čistom vodom odmah nakon upotrebe. Uklonite sav
višak maltera s tla.
UPOZORENJE: Izmiješana malter je klizav.
PAKOVANJE
Plastični džakovi od 20 kg.
TEHNIČKA SVOJSTVA
Suhi materijal prije miješanja
Gustoća900 kg/m3
Specifična težina 2,5 gm/cm3
Vezana vlaga12%
Konačni vezani materijal
Propusnost 5,2x10-8 cm/s
Težina smjese 10,2 lbs/gal
Konusni penetrometar 44 mm
3
Download

BENTOGROUT je malter visokog sastava krutih