Banja Komerc Bekament d.o.o.
Datum 09.02.2013. ver1
RZ-TLP-043
Tehnički list proizvoda BK-Fleks
01. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA
BK-Fleks
02. OPIS I PODRUČJE PRIMENE
BK-Fleks je hidroizolaciona, elastična disperzija na vodenoj bazi namenjena za sanaciju i zaštitu
ravnih krovova. Ima dobru adheziju na beton, a osušeni film se odlikuje visokom elastičnošu i
vodoodbojnošću. Površine na koje se premaz nanosi moraju imati blagi nagib i odrađenu parnu
branu.
03. SASTAV
Hemijski sastav: Vodena emulzija polimera, aditivi, pigmenati i mineralni fileri.
Opasni sastojci: U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59/10), kojim je zakonodavstveno
uveden DSD/DPD sistem klasifikacije i obeležavanja, proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.
04. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Gustina, g/dm3 (EN ISO 2811-1)
Prianjanje za beton posle 7 dana, MPa (EN ISO 4624 )
Mehaničke karakteristike nakon 7 dana (SRPS G.S2.612)
- prekidna čvrstoća, MPa
- prekidno izduženje, %
Postojanost na hladnoći (2 h na -5 ºC)
Postojanost na toploti (6h na 70 ºC) (SRPS G.S2.736)
dimenzionalna stabilnost, %
- pravac 1
- pravac 2
Vodonepropustljivost (1 bar, 1h)
Propustljivost vodene pare, g/m2 24h (SRPS G.S2.723)
Viskozitet, mPas (EN ISO 2555)
Potrošnja, kg/m2
Pakovanje, kg
1200-1400
1,48 opis loma-100 % B
1,577±0,599
372±23,9
ne puca pri savijanju oko trna Ø 32
bez vizuelnih promena
2,22
2,47
vodonepropusan
179,1
30000-40000
~0,7
8; 20;
05. OSTALE KARAKTERISTIKE
Izgled: Bela/siva/terakot/zelena viskozna tečnost
Miris: Specifičan za polimerno vezivo
pH vrednost: 8-9
VOC* sadržaj, g/l: < 1
*VOC: Volatile Organic Compound - Isparljiva organska supstanca;
06. PODLOGA
Podloga na koju se premaz nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja
i sl. Odgovarajuće podloge su sve betonske površine (stare najmanje 3 meseca), i sl. Stare betonske
površine je neophodno dobro oprati vrućom vodom u cilju uklanjanja prisutnih nečistoća. Kod starih
površina potrebno je ukloniti sve delove koji ne prianjaju dobro na podlogu, a zatim neravnine i veće
pukotine popuniti reparaturnim malterom. U slučaju prisustva finih pukotina većih od 0,5 mm na
podlozi ispuniti armiranom fleksibilnom ispunom.
1
Datum izrade: 09.02.2013.
Banja Komerc Bekament d.o.o.
07. PRIPREMA I NANOŠENJE
Potrebno je izvršiti impregnaciju podloge BK-Fleks-om razređenim sa vodom u odnosu 1:1, a nakon
toga se nanosi nerazređena disperzija. Hidroizolacioni premaz se nanosi pomoću četke. Preporučljivo je
izvršiti armiranje premaza utiskivanjem fine mrežice od staklenih vlakana, dok je prvi sloj još svež.
Nakon potpunog sušenja prvog sloja nanosi se drugi a po potrebi i treći sloj. Vremenski razmak između
nanošenja treba da iznosi min. 6 h. Pre potpunog očvršćavanja neophodno je zaštititi premaz od
direktnog uticaja kiše, brzog sušenja i mraza.
Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Ne
raditi po direktnom suncu, vetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja
premaza.
08. ČIŠĆENJE ALATA
Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno
posle upotrebe, očvrsle ostatke mehanički ukloniti.
09. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.
Skladištiti na temperaturama od +5 ºC do +25 ºC, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i
smrzavanja.
Rok upotrebe: 18 meseci.
10. LIČNA ZAŠTITA
Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.
Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba
zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.
Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.
11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE
Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na
zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u vodotokove zbog alkalne reakcije.
12. NAČIN ODLAGANJA
U skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, objavljenom u „Službenom
glasniku RS“ br.56/10 postupa se prema sledećem:
Tečan proizvod je razvrstan kao otpad sa klasifikacijskim brojem 08 01 12. Ne odlagati ga zajedno sa
kućnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju i vodotokove.
Ostatke proizvoda pomešati sa cementom i očvrsle ostatke razvrstavati prema klasifikacijskom broju 17
09 04.
Ostaci ambalaže: Ostaci ambalaže se razvrstavaju prema klasifikacijskom broju 15 01 02.
13. OSTALE INFORMACIJE
Određena odstupanja nijanse boje u odnosu na odgovarajuću nijansu u ton karti su moguća zbog
korišćenja prirodnih mineralnih filera. Neujednačenost nijanse prebojene površine može biti posledica
neodgovarajućih uslova prilikom ugradnje, različite upojnosti i hrapavosti podloge.
Banja Komerc Bekament DOO ne garantuje za potpuno podudaranje nijansi iz različitih šarži,
odstupanja u tonu ne mogu biti predmet reklamacije.
Ukoliko izvođač prilikom ugradnje premaza primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da
obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju
reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine
materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.
2
Datum izrade: 09.02.2013.
Banja Komerc Bekament d.o.o.
14. NAPOMENA
Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno
ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih
praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata.
Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti
kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.
Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili
pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač
ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.
Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.
3
Datum izrade: 09.02.2013.
Download

Tehnički podaci