Banja Komerc Bekament d.o.o.
Datum 31.01.2013. ver2
RZ-TLP-039
Tehnički list proizvoda BK-Art
01. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA
BK-Art
02. OPIS I PODRUČJE PRIMENE
BK-Art je transparentni dekorativni gel namenjen za unutrašnju upotrebu. U kombinaciji sa različitim
vrstama Art Deco gel-a postiže se izuzetno interesantan i atraktivan završni sloj. Primenljiv je za
dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina u stambenim i poslovnim objektima,
tamo gde nema potrebe za izuzetno visokom otpornošću, ni drugih specifičnih zahteva.
Prebojene površine su otporne na vlažno brisanje.
BK-Art je dostupan u tri varijante: zlatni, srebrni i beli.
Art Deco gel je dostupan u 7 boja: zeleni, sivi, žuti, plavi, crni, crveni i braon.
Svrstava se u ekološke proizvode koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.
03. SASTAV
Hemijski sastav: Vodena emulzija polimera, voda, aditivi i pigmenti.
Opasni sastojci: U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59/10), kojim je zakonodavstveno
uveden DSD/DPD sistem klasifikacije i obeležavanja, proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.
04. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Gustina, g/dm3 (EN ISO 2811-1)
Viskozitet, mPas (EN ISO 2555)
Potrošnja ml/m2
Pakovanje, l
950-1100
10000-15000
100-150
1;
05. OSTALE KARAKTERISTIKE
Izgled: Bela ili obojena viskozna tečnost
Miris: Specifičan za polimerno vezivo
pH vrednost: 7-9
VOC* sadržaj, g/l: 0,022
*VOC: Volatile Organic Compound-Isparljiva organska supstanca;
Ne garantujemo za potpunu ponovljivost nijansi. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom
odnosu.
06. PODLOGA
Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i
sl. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om.
Podlogu je potrebno pre bojenja premazati BK-Deco Acryl podlogom. Vreme sušenja podloge pre
nanošenja boje iznosi min. 6 h.
1
Datum izrade: 31.01.2013. Prethodna verzija: Ver1-27-12-2011.
Banja Komerc Bekament d.o.o.
07. PRIPREMA I NANOŠENJE
Priprema dekorativnog gela se vrši dodavanjem 5-10 % Art Deco gela u BK-Art uz lagano mešanje.
Boja se nanosi farbarskom četkom najčešće u jednom sloju. Finalna obrada boje se vrši pomoću
fleksibilne plastične lepeze, a može i četkom, sunđerom ili drugim alatom. Količina nanosa zavisi od
željenog efekta. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnoj zidnoj površini da bi se
izbegli defekti u vidu neravnomernog raspoređivanja obojenih perli i neujednačenog nanosa dekorativnog gela.
BK-Art se može tonirati BK-Color tonerima. Može se kombinovati više vrsta Art Deco gela, a količina
gela može biti i veća od preporučene, zavisno od željenog efekta.
Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +8 ºC do +30 ºC. Boja je
suva na dodir nakon 5-8 h zavisno od uslova, dok se potpuna otpornost filma postiže nakon 7 dana.
08. ČIŠĆENJE ALATA
Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno
posle upotrebe, očvrsle ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.
09. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.
Skladištiti na temperaturama od +5˚C do +25˚C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i
smrzavanja.
Rok upotrebe: 12 meseci.
10. LIČNA ZAŠTITA
Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.
Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba
zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.
Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.
11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE
Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na
zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.
12. NAĆIN ODLAGANJA
U skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, objavljenom u „Službenom
glasniku RS“ br.56/10 postupa se prema sledećem:
Tečan proizvod je razvrstan kao otpad sa klasifikacijskim brojem 08 01 12. Ne odlagati ga zajedno sa
kućnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju i vodotokove. Ostatke proizvoda pomešati sa cementom i
očvrsle ostatke razvrstavati prema klasifikacijskom broju 17 09 04.
Ostaci ambalaže: Ostaci ambalaže se razvrstavaju prema klasifikacijskom broju 15 01 02.
13. OSTALE INFORMACIJE
Ton karta dekorativnih materijala je izrađena na papiru pa se prilikom nanošenja dekorativnih materijala na različite zidne površine, kao i u zavisnosti od tehnike nanošenja, mogu očekivati manja
odstupanja nijansi od ton karte koja ne mogu biti predmet reklamacije.
Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da
obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju
reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine
materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.
2
Datum izrade: 31.01.2013. Prethodna verzija: Ver1-27-12-2011.
Banja Komerc Bekament d.o.o.
14. NAPOMENA
Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno
ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih
praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata.
Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti
kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.
Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili
pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač
ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.
Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.
3
Datum izrade: 31.01.2013. Prethodna verzija: Ver1-27-12-2011.
Download

TLP BK-Art