1
Otpad
Sirovine i otpad
Ključni koncepti/sadržaji
Trajanje
Zagađivanje i otpad ne smeju se ispuštati u životnu sredinu
brže nego što ih ona može rastvoriti ili učiniti bezopasnim.
Četiri nezavisne aktivnosti, po jedan školski čas za svaku
Razred
VII, VIII i IX
Mesto
Učionica, školsko dvorište
Nastavni materijali
Video materijal Zeleni paket, razni predmeti ili ambalaže
napravljeni od jednostavnih ili višeslojnih materijala.
Nastavni predmeti
Hemija, Biologija, Fizika
Ciljevi nastave
Nastavne metode
Učenik/učenica treba da:
• razume ozbiljnost problema povezanih sa otpadom;
• zna vreme razlaganja različitih materijala;
• analizira svojstva jednostavnih i višeslojnih materijala koji
su u svakodnevnoj upotrebi.
Izlaganje, diskusija, video prezentacija
Uvod
U prirodi, otpadni materijal koji proizvode organizmi obično postaje hrana ili resurs za druge
organizme. Na primer, ptice će koristiti mrtvo granje ili lišće za pravljenje gnezda;
mikroorganizmi i crvi u zemlji pretvaraju mrtve životinje u humus, koji postaje hrana za biljke;
organske supstance u vodi, kao što su životinjski otpad ili trulo lišće predstavlja hranu za vodene
mikroorganizme.
84
Sirovine i otpad
Otpad
Ogromne količine energije i sirovina koje ljudska društva troše proizvode toliko đubreta
da zagađenje vazduha i kisele kiše, koje su rezultat ovog procesa, predstavljaju ozbiljnu pretnju
za životnu sredinu na globalnom nivou. Ljudi su akumulirali toliko otpada da više ne mogu njime
adekvatno upravljati, pa se uskoro može desiti da u njemu počnu i da se dave.
1
U modernom društvu 80 odsto ukupnog otpada potiče od poljoprivrednih, industrijskih ili rudarskih
aktivnosti. Ostalih 20 odsto potiče iz domaćinstava. Veliki deo onoga što izbacimo iz kuće (plastika,
metal, papir, staklo i organski materijali) može biti reciklirano.
Aktivnosti
Istraživanje otpada
1
Prezentujte razredu informacije iz uvoda. Objasnite da ljudske aktivnosti proizvode
ogromne količine čvrstog otpada. Nebriga i zanemarivanje često izazivaju dodatne
probleme. Osim toga, đubre je prenosnik bolesti i ruži izgled okoline.
2
Neka učenici istraže zagađenje u školskom dvorištu i u komšiluku na sledeći način:
•
•
•
•
Podelite učenicima plastične ili papirne vrećice, i gumene rukavice.
Neka prikupljaju otpatke iz školskog dvorišta i obližnjeg komšiluka u trajanju
od 20 minuta (ili više, ako je potrebno).
Prikupite sve otpatke na jednu gomilu. Dodajte smeće iz korpe u učionici i podelite
hrpu na tipove: papir, metal, staklo, plastični otpaci, organski otpaci itd. Izmerite ih.
Koji je odnos različitih tipova otpada?
Pokrenite diskusiju: ko je moguće odgovoran za različite tipove otpada?
Vreme razlaganja materijala
1
Objasnite da se problem otpada može bolje sagledati ispitivanjem vremena razlaganja
materijala koji ga sačinjavaju, od nastanka do konačnog odlaganja. Materijali postaju otpad
kao rezultat raznih proizvodnih i potrošačkih procesa. Emisije su zaostali nusproizvod
ovih transformacija i one se ispuštaju direktno u vazduh i vodu. Oni ostaci procesa koji
idu u dalju obradu pre ispuštanja nazivaju se otpadi.
2
3
Podelite svakom učeniku radni list sa igrom lavirint Od drveta do stola.
4
Prikažite razredu obrazovni film Zagađenje i otpad koji se nalazi u video materijalu.
Napravite sličnu vežbu sa stolovima u učionici. Većina škola opremljena je stolovima koji
se sastoje od metalne konstukcije prekrivene laminiranim drvetom. Drveni deo je najčešće
od presovane drvene građe (iverice) povezane nekim tipom lepka. Površina ovako
dobijene ploče se ne farba, već se prekriva laminatom, tj. nekom vrstom veštačkog
materijala, najčešće PVC, što ulepšava izgled i produžava životni vek.
Pokrenite diskusiju. Pokušajte da odgovorite na sledeća pitanja:
• Zašto se količina akumuliranog otpada stalno povećava?
• Ko to omogućava?
• Ko, prema filmu, može pomoći da se ovaj problem reši?
Kojim materijalima davati prednost?
1
Nedelju dana pre planiranog časa zadužite učenike da procene
broj plastičnih kesa za kupovinu koje nedeljno prođu kroz njihovo domaćinstvo.
2
Izračunajte broj plastičnih kesa za kupovinu koji se na godišnjem nivou koristi u vašem gradu
ili selu, koristeći informacije koje ste dobili od učenika, kao i broj stanovnika. Pokušajte
da pronađete sličnu informaciju u radnjama i iskoristite je za svoje proračune.
Sirovine i otpad
85
1
Otpad
3
Razgovarajte sa učenicima o metodologiji koju ste primenili. Velika cifra u razultatu vaše
računice trebalo bi da iznenadi učenike kad saznaju koliko se kesa za kupovinu deli
za jednokratnu upotrebu.
4
5
Pitajte učenike šta bi trebalo uraditi da se ovaj broj smanji.
6
Podelite informativni list Kojim materijalima davati prednost. Objasnite upotrebljene simbole.
Neka učenici ispitaju od kojih materijala su načinjeni predmeti na početku radnog lista
(ili od kojih bi mogli biti načinjeni). U dnu informativnog lista popišite imena ostalih predmeta
koje su naveli učenici i dozvolite im da nastave diskusiju u malim grupama. Rešenje nekih
slučajeva neće biti problem, ali neki mogu biti prilično komplikovani.
Objasnite da u slučajevima kada treba da biramo između predmeta izrađenih od različitih
sirovina i kada nismo sigurni koji od njih je bezbedniji za životnu sredinu, dobro je upamtiti
da je, uglavnom, najbolje koristiti onaj proizvod koji je napravljen od prirodnih materijala.
Ovaj način razmišljanja ne može promeniti ni notorna činjenica da je naš današnji život
nezamisliv bez veštačkih materijala. Mnogi predmeti koje koristimo svakodnevno mogu
biti napravljeni samo od veštačkih materijala. U mnogim slučajevima ovakvi predmeti imaju
prednost u odnosu na tradicionalne, ili zato što je njihova upotreba higijenski opravdana
(npr. špricevi), ili zato što je bezbednija za životnu sredinu. Umesto upotrebe jednostavnih
i pogrešnih stereotipa, potrebna je procena ne samih sirovina, već njihove namene.
Koristite tekst Otpad i ...otpad.
Pažnja: laminati!
86
1
Neka učenici donesu na čas različite ambalaže za mleko:
staklenu bocu, plastičnu bocu; kartonsko pakovanje
za pasterizovano mleko (koje je sa unutrašnje strane
postavljeno aluminijumskom folijom, a spolja je karton);
kartonsko pakovanje sa znakom UHT (spolja: obična folija,
aluminijumska folija, sivi karton, beli papir, folija koja se pravi
od veštačkih materijala). Analizirajte strukturu višeslojnih
pakovanja. Sve slojeve kartonskog pakovanja lakše ćete uočiti ako ih razrežete dijagonalno.
2
Počnite čas takmičenjem nekoliko učenika u brzom razdvajanju slojeva kartonskog
pakovanja sa simbolom UHT (više o ovom simbolu nađite u primeru Jednostavni i laminirani
materijali). Ovo je takmičenje bez pobednika.
3
Objasnite da se jednostavni materijali, kao što su drvo, metal, papir i plastika, sve češće
zamenjuju materijalima koji se sastoje od nekoliko različitih slojeva. Tako se dobija konačan
proizvod koji je kvalitetniji. Jedan od primera su i ploče stolova koje smo malopre pomenuli.
Kada se površina drveta pokrije lepkom i slojem veštačkog materijala, rezultat je površina
čvrsta kao drvo, ali glatka kao veštački materijal. Sličan je slučaj sa UHT ambalažom
za mleko. Ona je napravljena od nekoliko slojeva: karton, papir, aluminijumska folija i folija
koja se pravi od veštačkih materijala. Rezulatat je proizvod sa svojstvima svih ovih materijala:
čvrst kao karton, neproziran kao aluminijumska folija, otporan na toplotu i vodonepropusan
kao sintetički materijal, a na njemu se još može i štampati, kao na papiru.
4
Naglasite da, uz očigledne prednosti, ima i nekoliko mana. Ovakvi višeslojni (laminirani)
materijali se ne recikliraju, i to zato što je tehnologija neophodna za tu svrhu skupa
i mnogo manje isplativa nego tehnologija za recikliranje jednostavnih materijala. Predstavite
razredu dodatne informacije iz teksta Jednostavni i laminirani materijali. Recite učenicima
da uporede kartonsku ambalažu za mleko sa laminiranim pločama svojih stolova. Ukažite
na činjenicu da su kartonske ambalaže za mleko i sokove svakodnevni otpad, zato što
su u širokoj upotrebi, dok je udeo stolova u svakodnevnom otpadu zanemarljiv.
U oba primera laminiranje produžava životni vek predmeta. U slučaju mleka, pakovanje
obezbeđuje njegov vek trajanja i omogućava konzumaciju u roku od 1-2 dana. U slučaju
školskih stolova, laminat dodaje godine njegovom trajanju.
Sirovine i otpad
Otpad
U nastavku...
•
1
Zadajte učenicima zadatak da ispitaju životne cikluse raznih materijala: papira, stakla,
organskih proizvoda, različitih metala i plastike. Ohrabrite ih da podele svoja nova saznanja
sa svojim ukućanima.
Otpad i... otpad
U jednoj školi nastao je problem oko ocene jednostavnog
školskog pribora. Učitelj se žalio da iako njegovi učenici znaju
da su drveni lenjiri manje štetni za životnu sredinu, oni ipak
još uvek daju prednost plastičnim lenjirima, zato što im se više
dopadaju. Hajde da na časak promislimo i uporedimo ova dva
predmeta. Upotreba drveta za pravljenje jednostavnih stvari
kao što su lenjiri ne predstavlja problem u smislu otpada.
Čak i ako bacimo drveni lenjir, on se u prirodi raspada brzo
i bez štete.
S druge strane, broj plastičnih lenjira koji se bace na godišnjem nivou toliko
je zanemarljiv da ne predstavlja nikakav problem u smislu otpada. Lenjiri se mogu
koristiti godinama. Međutim, kada uzmemo u obzir plastične boce u kojima se pakuju
najrazličitiji napici, onda imamo potpuno drugačiju situaciju. Ovo se može lako utvrditi
ako pogledamo bilo koji kontejner. Traženje plastičnog lenjira u hrpi plastičnih boca
je isto kao da tražimo iglu u plastu sena.
Sledeći argument kojim se opravdava kupovina plastičnog pribora za školu često
je u opticaju: kada kupujemo lenjire, flomastere i druge predmete od plastike mi zapravo
čuvamo šume. Takav argument je veoma kontroverzan jer pretpostavlja da se plastika
pojavljuje niotkud i da eksploatacija nafte uopšte ne šteti prirodi. Iako plastični lenjiri nisu
problem u smislu otpada, to ne znači da bi trebalo potpuno
zanemariti upotrebu drveta i drugih prirodnih materijala.
Činjenica da u datim primerima nema velike razlike u smislu
otpada ne menja tu stvar da korišćenje predmeta napravljenih
od drveta i drugih materijala biljnog porekla predstavlja
značajan činilac podrške za životno okruženje bezbednijeg
načina života. Ovim hoćemo da kažemo da je bitno formiranje
ne samo stavova i verovanja, već i ukusa za koje će drveni
lenjir biti privlačniji.
Sirovine i otpad
87
1
Otpad
Jednostavni i laminirani materijali
UHT
UHT znak na pakovanjima mleka je skraćenica engleskog termina „ultra high
temperature” (ultra visoka temperatura). To znači da je mleko pakovano u ambalažu
na temperaturi od oko 130oC i pod pritiskom. Visoke temperature ubijaju sve
mikroorganizme koji bi mogli da pokvare mleko. Pritisak sprečava prodor bakterija
iz spoljašnje sredine u mleko i pakovanje. Ova tehnologija produžava životni vek mleka.
Ekološki (ne-) bezbedan papir
Termin ekološki bezbedan papir koristi se toliko često da je lako zaboraviti koji
je papir zaista ekološki bezbedan (onaj čiji procesi proizvodnje, korišćenja i reciklaže
ni u jednoj etapi ne ugrožavaju životnu sredinu). Neki od procesa za proizvodnju
papira su potpuno bezopasni.
Otpad
Otpad u proizvodnji papira je najštetniji „proizvod” za životnu sredinu koji potiče
iz fabrika celuloze i papira.
Beljenje
Papir koji nije beljen smatra se „sivim”. Proces beljenja je estetska korekcija. U prošlosti,
jedinjenja hlora su korišćena, ali se danas umesto njega koristi kiseonik (u obliku
hidrogen peroksida), koji je neuporedivo manje štetan za životnu sredinu. Veoma
je važno da papir koji se koristi kao ambalaža za hranu (tj. papir za pakovanje sendviča,
filteri za kafu) nije beljen.
Punjenje, glačanje
Neprerađeni papir ima grubu, neravnu površinu. Da bi se izglačao, dodaju
mu se aditivi/punila (tj. kaolin) i prolazi kroz valjak. Ponekad ovi procesi izostaju
zato što su veoma štetni za životnu sredinu, pa je proizvedeni papir grublji, sa vidljivim
pukotinama, i štampari ga zovu „porozni”.
Premazivanje
Premazivanjem papira dobija se glatkija površina. Ovakav papir omiljen je kod reklamnih
izdavačkih kuća. Zove se još i „težak papir” i zahteva specijalne tehnologije.
Poliranje
Posle štampe, papir se polira ili čak laminira (prekriva se veštačkim materijalima)
kao dodatni završni proces. Ulepšavanje papira čini ga nepogodnim za recikliranje posle
njegove upotrebe.
88
Sirovine i otpad
Otpad
Pronađite put kojim treba da stignemo od drveta do stola. Pravi put prolazi
u nekoliko različitih faza potrebnih da bi se napravio sto. Dodajte informacije
o fazama, koje nisu predstavljene u lavirintu.
Radni list
Od drveta do stola
89
Radni list
Otpad
Kojim materijalima davati prednost?
Proizvod
Staklo
Veštački
materijali
(uključujući i
sintetička vlakna)
Metali
Materijali
biljnog
porekla
staklena
ambalaža koja
se reciklira
staklena
ambalaža
PET??
aluminijum
0
čaša
staklo
Plastika
prozor
staklo
neki drugi
materijal??
0
0
0
razni
materijali
alumin, çelik
drvo
staklo (+metal)
plastika
metal (+qelq)
0
staklo
PET
aluminijum,
čelik
0
pakovanje
za motorno ulje
–
PET
–
0
mikser za voće
–
+
–
0
ambalaža gaziranog
pića
lenjir
špriceri
pakovanje za pesticide
0
biciklistička guma
posuđe za kampovanje
kesa za kupovinu
košulja, pantalone
sportski triko
kada
90
Podvučeno ime materijala
Najpogodniji materijal za tu svrhu.
??? Upitnici posle materijala
Upotreba materijala nije najprihvatljivija.
Materijal precrtan
Potpuno nepogodan materijal.
Bez imena
Izbor materijala nevažan, u smilu uticaja na životnu sredinu.
Ime sirovine (+još neka sirovina)
Proizvod sadrži elemente načinjene od različitih sirovina.
0
Upotreba materijala nemoguća (npr. upotreba materijala biljnog porekla za špriceve).
–
Moguće je koristiti ovaj materijal, ali se to izbegava u praksi zato što su u upotrebi
materijali koji više odgovaraju svrsi.
Download

Sirovine i otpad - Green Pack Online