Broj 6 • decembar 2012.
BESPLATAN PRIMERAK
STOMATOLOŠKI STRUČNO - INFORMATIVNI ČASOPIS
NEWS
2013
smile
P r o f e s s i o n a l To o t h W h i t e n i n g
www.neodent.rs
E-mail – [email protected]
SMS – 064-6474-373
Dopisom – Rankeova br 4 Beograd
ka. Želeli bismo da one budu konkretnije, da bismo i sami sagledali na
Dragi
prijatelji
i
biti veći broj
čitalaca
i saradnika.
saradnici u ime
Neodenta, želim
Vam mnogo sreće
i uspeha u novoj
godini!
DBE I SUGESTIJE. Najzanimljivije, bez obzira na pozitivnu ili negativnu
PANO +
CEPH.
28.900 €
Branko Srećkov
Javite nam se !
E-mail – [email protected]
SMS – 064 6474373
Dopisom – Rankeova 4
Primili smo od Vas nekoliko poruka. Želeli bismo
da one budu konkretnije, da bismo i sami sagledali na koji način usmeriti napore i pridobiti veći
broj čitalaca i saradnika.
MOLIMO , KONKRETNIJE PRIMEDBE I SUGESTIJE.
Najzanimljivije, bez obzira na pozitivnu ili negativnu ocenu ćemo objaviti i nagraditi.
Neodent News, interni besplatni magazin • Beograd, Rankeova 4 • Tel. 011 308.91.61,
308.77.46 • Novi Sad, Kosančić Ivana br.2 • Tel: 021.654.67.93 • urednik dr Ivan Nikolić •
sekretar redakcije Nataša Janjić • e-mail: [email protected]
Produkcija
Kuća štampe
stampanje.com
Klinička praksa / Maxcem Elite
Jednostavno, pouzdano i efikasno cementiranje
Maxcem Elite iz kompanije Kerr je dvostruko-polimerizujući,
samo-adhezivni univerzalni cement koji je dostupan u pakovanju
za jednostavno automatsko mešanje i namenjen je za adhezivno
cementiranje indirektno izrađenih keramičkih, metalo-keramičkih i
kompozitnih nadoknada. Cement Maxcem Elite pruža veliki broj
izvanrednih prednosti u odnosu na preostale dentalne cemente
jer nisu neophodni sledeći radni postupci: kondicioniranje,
nagrizanje, nanošenje prajmera i/ili nanošenje adheziva
na tvrda zubna tkiva i odgovarajuće zubne nadoknade.
Takođe, nije neophodna upotreba koferdama, dok se
automatskim mešanjem postiže pravilno doziranje
potrebne količine cementa.
Autor: Dr. L. Trendafilov, Berlin.
Rezultati istraživanja prikazuju da minimalna vlažnost zuba ne utiče nepovoljno na adhezivna svojstva
cementa, što omogućava cementiranje keramičkih
kruna, delimičnih kruna, inleja i kočića bez problema. Takođe, navedeno se može reći i za cementiranje
metalnih nadoknada (metalokeramičkih nadoknada,
livenih nadogradnji i punih livenih kruna), posebno
lika 2. Višak materijala u gel fazi
iz razloga jer je adhezivna snaga cementa dva puta
mentiranja kompleksnih radova jer se ispostavi da je
veća nego glas-jonomer cemenata.
Rukovanje cementom Maxcem Elite je izuzetno ili premalo cementa ili previše. Aktiviranje i mešanje
jednostavno. Pakovanje sa automatskim mešanjem cementa u nekoliko kapsula, ili potreba za dopunomogućava dobar kvalitet mešanja bez mogućno- skim asistiranjem kod cementiranja u slučaju Maxcem
Elite nije više potrebno, što štedi novac i umanjuje
sti zarobljavanja mestres. Viskozitet materijala na početku rada je mala,
hurića vazduha. Večime je omogućeno precizno naleganje nadoknade.
lika prednost u odTo je razloga zašto višak cementa treba prvo uklonosu na cemenniti sa područja koja su osvetljena svetlošću a zatim
te u kapsulama je
uklanjati sa oralne strane. Konzistencija cementa brzo
mogućnost precipostaje čvrsta nakon osvetljivanja svetlom reflektora.
znog doziranja poUkoliko je potrebno odložiti proces polimerizacije i
trebne količine ceprelazak u čvrsto stanje, izvor svetlosti treba okrenuti
menta. Sistem ceod odgovarajućeg zuba. Kada je višak cementa uklomenata u kapsulanjen i sa proksimalnih strana, onda je preporuka izma može biti problevršiti finalno osvetljivanje lampom za polimerizaciju.
matičan za upotreSvako područje je potrebno izložiti svetlosti lampe
bu kada je potrebza polimeriazciju u trajanju od 30 sekundi. (Slika 3).
no cementirati veliki
Slika 1. Relativno suvo radno polje
Ukoliko se cementira metalo-keramička nadoknabroj kruna ili kod ce-
3
Klinička praksa / Maxcem Elite
Jednostavno, pouzdano i efikasno cementiranje
Slika 3. Polimerizacija svetlom
da, pacijentu savetovati da u narednih 60 minuta
ne vrši snažan pritisak na nadoknadu. Time se smatra da je izvršena kompletna hemijska polimeriazcija. Cement Maxcem Elite je dostupan u nijansama
Providna (Clear), Bela (White), Bela-neprozirna (WhiteOpaque), Žuta (Yellow), i Braon (Brown).
Postojanjem u navedenim nijansama moguće
je izvršiti cementiranje svih bezmetalnih keramičkih
nadoknada bez žrtvovanja njihove estetike. Proizvođač navodi da je stabilnost boje trajna i da materijal poseduje transparencu sličnu dentinu. Efekat
samo-nagrizanja koje Maxcem Elite poseduje omogućava uspostavljanje dobre adhezije za dentin, i naše
4
iskustvo to potvrđuje
jer smo ga koristili za
više od 50 nadoknada. Nakon cementiranja navedenih nadoknda imali smo pozitivne rezultate koji se
tiču posle-operativne
osetljivosti, naleganja
i stabilnosti. Cement
je nerastvorljiv, i otporan na kiseline i ujedno
pokazuje kariostatičke
efekte.
nerastvorljiv
Slika 4. Cementirane
keramičke krune
Klinička praksa / ZMACK
ZMACK – novi
univerzalni
mikrohibridni
kompozitni
materijal
Sl.1. – ZMACK kompozitni materijal i ZMACK bond
Danas na tržištu postoji veliki broj
kompozita na bazi smola, što praktičarima ponekad može predstavljati
priličan problem pri izboru. Međutim, indikacije za primenu kompoProf. dr Slavoljub zita su danas toliko široke, da je ove
Živković
materijale moguće koristiti u različiStomatološki
fakultet Beograd tim kliničkim situacijama.
Direktne kompozicione restauracije su još uvek značajan terapijski postupak u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Zahvaljujući stalnom tehnološkom razvoju ovi materijali su dostigli biomehaničke karakteristike visoke pouzdanosti kako za ispune u frontalnoj tako i za ispune u bočnoj regiji.
Suština inovacija svih kompozitnih smola vezana je
za estetske osobine, konzistenciju i smanjenje lepljivosti, čime je omogućena jednostavnija aplikacija i bolja
adaptacija materijala za ivice kaviteta.
Međutim na kvalitet i dugotrajnost kompozitnih ispuna utiču brojni faktori. Osim oblika preparisanog kaviteta, karakteristika kompozitnog materijala i adhezivnog sistema, izbora sredstva za polimerizaciju, na kvalitet direktnog kompozitnog ispuna značajno utiče i
sama tehnika restauracije. Pravilna i slojevita adaptacija materijala uz zidove kaviteta, može značajno uticati na dugotrajnost restauracije, jer se na taj način značajno smanjuje pojava mikropukotine, sprečava pojava sekundarnog karijesa i oštećenje pulpodentinskog
kompleksa.
Bilo bi idealno kada bi kompozitni materijali posedovali fizičke, mehaničke i optičke osobine slične osobinama tvrdih zubnih tkiva koje zamenjuju. Zato je u
izboru kompozitnih materijala veoma važna pravilna
indikacija, odnosno pravilna tehnika primene kompozitnih adhezivnih sistema. Tako je za kliničke slučajeve
gde je izuzetno važna estetika, i gde su izgled i optika
Sl.2. – Restaurativni ispun prve klase na drugom donjem molaru sa desne strane - a) pre i b) posle restauracije ZMACK
kompozitnim materijalom
5
Klinička praksa / ZMACK
karakteristike od primarne važnosti, kompozitni materijali izbora oni sa mikro i nanopuniocima. Sa druge strane, tamo gde se očekuje pojačano okluzalno opterećenje, izbor su univerzalni kompoziti, odnosno mikrohibridni ili nanohibridni kompozitni materijali.
ZMACK je novi mikrohibridni kompozit koji se može
koristiti u različitim indikacijama kako za frontalne, tako
i za zube bočne regije. Veličina, oblik i zapremina čestica neorganske komponente obezbeđuju zadovoljavajuće mehaničke karakteristike materijala.
ZMACK kompozitni materijal je rendgen kontrastan,
a odlikuje se i visokim sjajem, odličnim mehaničkim karakteristikama i velikim izborom boja koje su u spektru
VITA ključa za boje.
Veza materijala sa tvrdim zubnim tkivima se ostvaruje
primenom adhezivnih sistema sa totalnim nagrizanjem
ZMACK (bond.) i značajno se poboljšava slojevitom
aplikacijom materijala i pravilnim izborom izvora, odnosno tehnike polimerizacije.
Dakle, nakon kondicioniranja gleđi i dentina fosfornom kiselinom, neophodno je aplikovati prajmer i adheziv (jedna bočica) na kondicioniranu površinu dentina, polimerizovati adheziv (20sec) i potom aplikovati
kompozitni materijal u slojevima (ne deblji od 2mm).
Za bolju adheziju i bolju adaptaciju uz zidove kaviteta, najbolje je da prvi sloj čini tečni kompozit manjeg
modula elastičnosti a da se potom slojevito aplikuje
ZMACK mikrohibridni kompozitni materijal.
Ovo je akcija koju treba staviti na kraju teksta
na 6. strani
Sl.3. – Restauracija endodontski lečenog drugog donjeg molara sa desne strane
a) pre i b) posle restauracije ZMACK kompozitnim materijalom
Extra
povoljno!
POZOVITE !
Zmack komplet – 6 x tube 4g
( A2, A3, A3,5, B2, A2-O, A3,5-O)
+ 3 tube GRATIS
+ Zmack bond 5 ml
+ Zmack kiselina 3 ml
+ 50 aplikatora
6
Klinička praksa
Otisak u fiksnoj protetici
Razvoj savremene stomatološke protetike se diferencirao u dva osnovna smera. Prvi predstavlja kontinuirani razvoj konvencionalno primenjenih tehnologija, postupaka i materijala,
dok drugi svoje uporište nalazi
u računarskoj tehnologiji. Osnovna razlika je u činjenici da
konvencionalne tehnike izrade zubnih nadoknada zahtevaju menjanje inicijalnog stanja gradivnog materijala različitim postupcima (topljenje, livenje, sinterovanje i polimerizacija). Računarima podržana
stomatologija odnosno CAD/
CAM sistemi svojom upotrebom menjaju i proširuju ove
perspektive nudeći prefabrikovane materijale za upotrebu, bez ograničenja koja postoje u konvencionalnim laboratorijama. Ova dva smera
u razvoju se nekada dodiruju, ukrštaju i dopunjuju a nekada teku paralelno, ali im je
cilj isti: profilaktički, funkcionalno i estetski visoko vredna zubna nadoknada.
Činjenica koja je zajednička
celoj stomatološkoj protetici
je neophodnost da se informacije o dimenzijama, obliku,
položaju i odnosima prema
okolnim strukturama, za sada,
manuelno izrađene preparacije zuba prenesu iz usta pacijenta na mesto gde će zubna
nadoknada biti izrađena. Ovaj
postupak, nazvan otiskivanjem
ili otiskom, po definiciji, predstavlja reprodukciju u negativu
željenih oralnih tkiva otisnim
materijalom. Ovako definisano otiskivanje, može se odnositi samo na konvencionalnu
stomatološku protetiku. Računarima podržano premeravanje (digitalni otisak) zahteva
izvesne modifikacije u definiciji, jer se ne dobija negativ, a
ne koriste se ni otisni materijali. Suština otiskivanja je ista:
dobijanje radnog modela, u
konvencionalnom otiskivanju
ili virtuelnog radnog modela u digitalizovanoj protetici.
U tabeli 1 je data šema konvencionalne izrade zubne nadoknade, iz koje se može videti
brojnost aspekata otiskivanja.
Logično je zaključiti da apsolutno identičnu repliku orginalne situacije danas nije moguće dobiti, korišćenjem postojećih materijala, opreme i
tehnike rada. Iz ovih razloga,
u konvencionalnoj protetici,
danas se smatra da je marginalna diskrepanca u in vitro
uslovima od 50 mikrona prihvatljiva. In vivo izmereni rezultati su značajno lošiji, pogotovo kada je demarkacija
subgingivalno locirana. Manje više slični rezultati dobijeni su i korišćenjem digitalnog
otiskivanja kod CAD/CAM sistema. Očigledna je razlika između tehničkih mogućnosti
otiskivanja otisnih materijala
i postignutih kliničkih rezul-
Zadatak konvencionalnog otiska je da predstavlja dimenzionalno stabilan „negativ“ koji služi za izradu „pozitiva“
odnosno radnog modela. Savršeno prianjanje zubne nadoknade na preparisani zub, što je imperativ protetike,
je jedino moguće ako je polazna osnova (čitaj otisak) indirektno izrađene zubne nadoknade identična orginalu
(preparisani patrljak zuba), slika1.
Aleksandar Todorović
Klinika za Stomatološku
protetiku, Stomatološkog
fakulteta u Beogradu
tata. U svakom slučaju brojni klinički faktori imaju za posledicu ovakve nalaze.
Bez obzira što je postupak
konvencionalnog otiskivanja
praktično rutinski, sastavni deo
svakodnevnog praktičnog rada
stomatologa, postoji čitav niz
pitanja i dilema sa kojima se
susrećemo. Detaljna diskusija
svih kliničkih problema i stuacija daleko prevazilazi okvire ovog rada, pa će se autor
fokusirati samo na pojedine.
Kada započeti sa
otiskivanjem?
Periodontalni i status oralne
higijene mora biti zadovoljavajući. Period čekanja između
preparacije zuba i otiskivanjaje
direktno zavisan od atraumatske preparacije zuba. Ako je
marginalna gingiva bila oštećena pre ili tokom preparacije
neophodan je njen oporavak
do potpunog zarastanja (oko
7 dana), pre početka otiskivanja. Na ovaj način se smanjuje
rizik od greški tokom otiskivanja i retrakcije marginalne gingive neposredno nakon izrade
nadoknade. Ako su postupci
tabela 1
7
Klinička praksa
preparacije i menadžmenta
gingive bili uspešni, onda se
rad nastavlja u kontinuitetu.
Koji otisni materijal
koristiti i da li je on uvek
primenljiv?
Današnja fiksna protetika
preporučuje primenu adicionih silikona i polietara. Kondenzacioni silikoni imaju velika ograničenja i još su u praktičnoj primeni samo iz ekonomskih razloga. Nemoguće bi bilo preporučiti jednu
vrstu otisnog materijala već
je najbolje prilagoditi vrstu i
konzistenciju konkretnom zadatku i uslovima sredine. Polietri jesu„žilaviji“, ali ta osobina je npr. idealna u implantologiji u tehnici otvorene kašike, ali je neprimenljiva ako po-
Koja metoda
rijala, onda dolazi do elastičotiskivanja?
ne deformacije otiska i sledIzbor tehnike otiskivanja stvenih grešaka.
mora biti prilagodjen vrsti
Izbor otisne kašike!
zubne nadoknade otisnom
Metalne kašike se preporumaterijalu koji se koristi, kačuju
u svim slučajevima (npr.
šici i tkivima koja se otiskuju.
Hi
–
tray metal Zchermack),
Idealna i univerzalna metoda
osim
kada postoji potreba za
otiskivanja
ne postoji. Jednofazne metode
omogućuju
veoma dobru repro- Izbor otisne kašike zavisi od njene namene.
dukciju de- Fundament kvaliteta otisne kašike je njena
talja koji su krutost. Svaka elastičnost zidova ili kašike u
epi- ili su- celini vodi nepreciznostima u otisku.
pra gingivalni, što i predstavlja današ- otvorenom kašikom u implannji state of art estetske i mini- tologija, a i onda se mora prilamalno invazivna stomatolo- goditi viskoznost otisnog magije. Kombinovanje sa ubriz- terijala (slika 4). Retencija otisnog materijala i kašike mora
biti obezbeđena bilo adhezivima ili nekim drugim postupkom.
U paleti proizvoda Elite HD+, 4 viskoznosti adicionog silikona
su namenjena unošenju u kašiku i 6 različitih konzistencija i
vremena vezivanja namenjenih direktnom nanošenju na tkiva koja se otiskuju. Ovako široka paleta omogućuje primenu
u praktično svim uslovima i tehnikama otiskivanja (slika 2).
stoje parodontološki ugrošeni zubi. Adicioni silikoni imaju široku primenu. Oni su primenljivi i u specifičnim namenama kao što je upotreba kod imedijatnog opterećenja implantata, jer su rendgen kontrastni i postoje u
pakovanju koje je sterilisano
itd (Elite implant - Zhermack).
Izbor konzistencije materijala
nije samo“navika lekara“, već
mora biti prilagođena tkivima
koja se otiskuju, kašici, tehnici
otiskivanja i svrsi otiska.
U svakom slučaju potrebno je izabrati otisni materijal
koji ima široku paletu različitih
viskoznosti otisnog materijala i vremena vezivanja.
8
gavanjem viskoznog materijala špricom može pomoći kod
nešto subgingivalnije demarkacije. Dvofazna metoda pruža dodatni potisak, kada je on
potreban, ali ako se ne obezbedi prostor za sloj i za oticanje viška viskoznog mate-
Kako se najbolje
priprema otisni
materijal?
Poželjan je svaki postupak
koji eliminiše mogućnost nastanka greške tokom rada. Materijali koji se pripremaju mašinskim putem imaju značajnu prednost nad ručno pripremanim materijalima. Najčešća greška je u odmeravanju sastojaka i u samom postupku mešanja.
Kompatibilnost otisnog
materijala sa površinom
koja se otiskuje?
Soli metala koje su čest sastojak hemijskih sredstava za
Menadžment mekih tkiva je od esencijalne važnosti za uspeh otiskivanja. Bez obzira koja se tehnika primenjuje mora
se postići retrakcija marginalne gingive, “vidljiva” demarkacija i suvo radno polje. U praksi su se dobro pokazali upredeni konci ali samo oni koji su dostupni u različitim dimenzijama, kao što su konci Elite cord firme Zhermack (slika 4).
menadžment mekih tkiva, sveže polimerizovani kompoziti, isprana površina hidrogenom…, mogu inhibirati polimerizaciju otisnih materijala.
Kontrola mekih tkiva i sekrecije!
Kontrola otiska?
Pažljivim pregledom otiska, uz eventualnu upotrebu optičkih povećala, izbegava se broj vraćenih otisaka iz laboratorije i ponovljenih radova. Od velike je pomoći izbor otisnih materijala sa bojom koja je dovoljno
kontrasna i omogučuje lakše
uočavanje detalja.
Dezinfekcija otiska?
Obavezan postupak radi
sprečavanja unakrsne infekcije. Primenjivati samo ona
sredstva koja su preporučena od strane proizvođača otisnih materijala i voditi računa o uputstvu za upotrebu
proizvoda.
Transport otiska?
I najbolji otisak može biti
oštećen tokom transporta. Poštovati uputstva proizvođača
o načinu čuvanja i transporta otiska.
Današnji otisni materijali i
tehnike otiskivanja, teoretski i
u in vitro uslovima, omogućuju visoko precizne otiske. Praktični rezultati u in vivo uslovima, na žalost, ne odgovaraju uvek i u potpunosti ovim
mogućnostima. U kojoj meri
ćemo iskoristiti mogućnosti
otisnih materijala, zavisi kvalitet polaznih informacija za
izradu fiksnih zubnih nadoknada. Dalji postupci izrade
mogu dovesti samo do novih
grešaka i nepreciznosti, tako
da je ispravan otisak praktično
najvažnija karika između ordinacije i laboratorije. Iz ovih
razloga poštovanje protokola
i standarda otiskivanja predstavlja imperativ konvencionalnog otiskivanja.
Intervju prof. dr Miroslav Vukadinović
Dekan Stomatolo{kog
fakulteta u Beogradu
1.Vaših prvih 60 dana:
Prioritet novog dekanskog kolegijuma ostaje unapređenje nastave na svim nivoima studija, poboljšanje uslova naučno-istraživačkog
rada nastavnika i saradnika, kao i širenje zdravstvene delatnosti. U pogledu zdravstvene delatnosti, u toku prvih 60 dana značajno je unapređena dijagnostika zahvaljujući nabavci 3D
rentgen aparata i digitalnog ortopantomografa.
2. Da li su finansije jedini problem:
Problem koji muči celu državu ne može da
mimoiđe ni Stomatološki fakultet. Finansije predstavljaju važan ali nisu osnovni problem Fakulteta. Tokom
prvih 60 dana pažljivo primenjena racionalizacija kao i
uvođenje novih zdravstvenih usluga dali su prve pozitivne finansijske efekte.
3.Da li u budućnosti možete da održite položaj
vodeće stomatološke institucije u zemlji
Stomatološki fakultet u Beogradu svakako može da
održi položaj vodeće stomatološke institucije u Srbiji. U
ovom trenutku raspolažemo najkvalifikovanijim i najbrojnijim kadrom kao i dobrom organizacijom rada.
Možemo da se pohvalimo i zadovoljavajućom opremljenošću kliničkih sala, seminarskih sala, vežbaonica, laboratorija i dr. Fakultet takođe ima i nekoliko vr-
hunskih svetskih naučnika koji su izabrani za predavače po pozivu. Rezultat svega je nastava visokog kvaliteta kroz koju se školuju pre svega doktori stomatologije, ali i oralni higijeničari i zubni tehničari-protetičari,
zatim akademski specijalisti i konačno doktori nauka.
Stomatološki fakultet će isto tako ostati i vodeća ustanova u zemlji na planu organizovanja i izvođenja kontinuirane medicinske edukacije.
4. Ciljevi Stomatološkog fakulteta u naredne 3
godine
• Unapređenje organizacije i uslova rada
• Redefinisanje nastavnih programa
• Intenziviranje naučne delatnosti
• Poboljšanje materijalnog položaja Fakulteta i zaposlenih.
Stomatološki fakultet u Pančevu
10 godina
od osnivanja
Čestitamo !
Kragujevac
U septembru
2012. Startovao
je stručni deo programa integrisanih akademskih
studija stomatologije Fakulteta
medicinskih nauka u Kragujevcu.
9
KLINI^KA PRAKSA
Postavljanje kompozitnih direktnih faseta pomo}u
vi{ebojne tehnike slojevanja
Dr Marleen Peumans, Katolički Univerzitet u Leuvenu,
Belgija,Zavod za konzervativnu
stomatologiju
Tokom poslednjeg stoleća fizička
svojstva kompozita i čvrstoća njihove veze sa različitim podlogama značajno su poboljšani. Pored toga, najnoviji kompoziti imaju veliki raspon
raspoloživih boja i opaciteta. Ta dostignuća pružaju mogućnost izrade
kompozitnih ispuna prirodnog izgleda
sa povoljnom srednje dugoročnom
trajnošću. U području prednjih zuba
korišćenje direktnih kompozitnih faseta za restauraciju zuba promenjene boje i oblika, defektnih ispuna ili
razlika u liniji, postalo je vrlo popularna terapija. Takva terapija zahteva više od naučnog znanja. Zahteva
tehničku veštinu i umetničku sposobnost reprodukcije tačnog oblika
i teksture površine zuba. Iskustvo sa
kontrolom svojstava materijala koja
određuju reprodukciju željene boje
drugi je važan faktor.
Boja je optičko svojstvo koje najviše doprinosi izgledu zuba. Stomatolog treba da ima široko razumevanje trodimenzionalnog prostora
sastavljenog od tona, hrome, sjaja,
translucencije i opaciteta, kako bi se
postigao “izgled” prirodnog zuba.
• ton – čista boja
• hroma – zasićenost boje
• sjaj – svetlina ili tamnost boje
Priroda zubne strukture takođe daje
važnost drugim optičkim svojstvima, kao što su translucencija, opalescencija i fluorescencija.
Kako se opažaju ta optička svojstva i time izgled zuba, određeno je
načinom na koji zub reflektuje svetlo nazad u oko posmatrača. Postoje dve vrste refleksije:
• Refleksija ogledala je kada se
sve talasne dužine reflektuju
nazad u oko.
• Difuzna refleksija događa se
kada se svetlo u zubu refleku10
je od složenog niza sklopova
te je ta vrsta refleksije odgovorna za percepciju tona, hrome i sjaja zuba, kao i translucencije i opalescencije.
Kako bi oponašala refleksivnost
prirodnog zuba, materijal GC Gradia Direct sastoji se od kompozitne
matrice sa mikro punjenjem sa spojevima uglavnom silikatnih i predpolimerizovanih punilaca. Odabrana je količina svakog sastojka i distribucija njegove veličine čestica tako
da kada se spoje, stvaraju se mnogi sklopovi sa različitim refleksivnim
svojstvima. Rezultat je različita višestrana unutrašnja struktura slična prirodnom zubu, koja stvara internu refleksivnost koja tačno reprodukuje
refleksivnost prirodnog zuba za prirodnu estetiku.
Gradia Direct može da se koristi za mnoge ispune sa jednobojnom tehnikom. Ali za stvaranje visoko estetskog prirodnog izgleda direktnih faseta, za vreme nadogradnje kompozita potrebno je koristiti
više boja i opaciteta. Ako se ispravlja
samo oblik i položaj zuba, prirodni
zub se oponaša zamenom unutračnje
strane dentinskog sloja sa više opaknim dentinskim kompozitom (npr.
unutrašnja specijalna boja), a spoljašnja strana dentinskog sloja dentinskim kompozitom (npr. standardna boja). Konačno, gleđni sloj mora
da se zameni translucentnijim kompozitom (npr. spoljašnja specijalna
boja), koji pruža živost i vitalnost ispunjenom zubu.
Predlaže se različita tehnika slojevanja kada treba maskirati zub sa
velikom diskoloracijom. U toj situaciji uptreba opaknog dentina (npr.
unutrašnja specijalna boja) i dentinskog kompozita (npr. standardna boja)
ne može da potpuno maskira veliku diskoloraciju. Zato je potreban
opaker. U tu svrhu može da se koristi sveobuhvatni sistem opakera,
kao što su opakeri sistema Gradia
Indirect System.
Boja treba da se jedinstveno kontroliše duž celog ispuna pomoću četiri
kompozita različitih opaciteta (opaker,
dentinski opaker, dentinski ili gleđni). Opacitet kompozita treba da se
smanji od preparacije do površine
kompozita. Na taj način stomatolog stalno postiže prirodnu dubinu
boje. Za postavljanje ova četiri različita sloja kompozita mora da bude
dovoljno mesta (1-1.2 mm) kako bi
se sprečilo stvaranje previše oblikovanog ispuna.
Prikazan sluča opisuje postavljanje
direktnih kompozitnih faseta pomoću višebojne tehnike slojevanja kod
25-godišnje pacijentkinje.
Obratila se stomatologu jer su joj
tamno obojeni levi središnji sekutić
(21) i klinasto oblikovani bočni zubi
(12,22) bili estetski nezadovoljavajući. Budući da prethodni tretman beljenja zuba sa diskoloracijama nije
dao željeni rezultat, odlučeno je da
se tamno obojeni zub maskira direktnom kompozitnom fasetom. Istovremeno, klinasto oblikovani bočni
zubi izradiće se dodavanjem kompozita Gradia Direct
Slika 1
Početna situacija: Mlada pacijentkinja, 25 godina starosti, žalila se na
promenjenu boju levog središnjeg
sekutića i klinasti oblik bočnih zuba.
Plan lečenja obuhvatao je maskiranje diskolorisanog zuba i izradu bočnih sekutića kompozitnim fasetama
Gradia Direct.
Pripremljen je navošteni model,
što i stomatologu i pacijentkinji pruža dobar primer završnog oblika ispunjenog zuba
KLINI^KA PRAKSA
usled dehidracije, može se videti da je
boja ispuna bila previše tamna. Zato
se završni ispun popravio zamenom
prirodno translucentne boje belom
translucentnom bojom, jer se time
povećava svetlina ispuna.
Slika 2
Na dijagnostičkom modelu izrađen je palatinalno-incizalni silikonski
indeks. Budući da će se taj silikonski
indeks koristiti za vreme ispuna klinasto oblikovanih bočnih zuba, palatinalni rubni grebeni tih zuba moraju da budu jasno vidljivi.
Slika 5
Posle izbora boje započeta je preparacija središnjeg sekutića promenjene boje. Budući da je trebalo maskirati velike diskoloracije, trebalo je
da se smanji zub za 1 mm. Dubina
smanjenja pokazana je preparacijom
četiri uzdužne brazde debljine 0,8
mm pomoću dijamantnog svrdla.
Slika 8
Nanesen je i polimerizovan adheziv
u skladu sa uputstvom proizvođača.
Slika 9
Slika 3
Nakon čišćenja zuba profilaktičkom
pastom i vodom odabrana je boja
pomoću vodiča za boje GC Gradia
Direct.Desni središnji sekutić nepromenjene boje uzet je kao primer. U
prvoj fazi odabrana je sjajnost zuba,
što doprinosi oko 60% završnoj boji.
Različiti uzorci spoljašnjih specijalnih
boja držani su uz incizalni rub desnog središnjeg sekutića. Odabrana je boja NT (prirodna translucentna), kojom se postiže prirodni gleđni
sloj te se najviše koristi kod mladih.
Slika 6
Ravnomerno smanjenje od 1 mm
postignuto je nešto debljim svrdlom.
Cervikalni žleb prepariran je gingivalno ili blago subgingivalno. Aproksimalna područja su pažljivo preparirana kako pacijentkinja ne bi videla tamni nepreparirani deo. Pored
toga zadržani su prirodni aproksimalni kontakti. Na kraju je odstranjen stari incizalni kompozitni ispun.
Slika 7
Slika 4
U drugoj fazi odabrani su ton i
hroma postavljanjem uzorka standardne boje na cervikalni deo zuba.
Odabrana je boja A2.
Posle preparacije diskolorisanog
zuba za direktnu kompozitnu fasetu, izvršen je tačniji izbor boje poređenjem kompozita. Zato su četiri
kompozitna sloja različitih opaciteta postavljena u tačnoj debljini na
prepariranu površinu zuba: opaker
A2, AO2, A2 i NT. Na taj način može
da se proveri uticaj diskolorisane površine zuba na boju završnog ispuna. Iako susedni zubi postaju svetliji
Opaker boje A2 pripremljen je
mešanjem rubnog opakera (Margin
Opaque) i osnovnog opakera (Foundation Opaque) iz Gradia Indirect kompozitnog sistema u tačnom odnosu. Boja je proverena uzorkom boje.
Slika 10
Tankom četkicom nanesen je tanki sloj opakera A2 na prepariranu diskolorisanu površinu. Ovaj sloj mora
sprečiti promenu boje za oko 60%.
Postavljanje prevelike količine opakera izazvaće neprirodan izgled ispuna. Pored toga, opaker ne sme da
se postavlja na rub ispuna.
Slika 11
11
KLINI^KA PRAKSA
Nakon polimerizacije opakera u
trajanju od 60 sekundi, postavlja se
unutrašnja specijalna boja AO2 za
nastavak procesa maskiranja.
Ovaj se kompozit nanosi u tankom sloju te treba u potpunosti prekriti preparaciju fasete, osim rubova
preparacije. Incizalni rub je malo nadograđen dentinskim mamelonima.
Oblikovanje kompozitne fasete
izvodi se grubim diskovima za poliranje i mikrofinim dijamantnim svrdlima za završnu obradu.
Posle odstranjenja silikonskog indeksa postavlja se plastična mylar traka aproksimalno te fiksira drvenim
kočićem. Nanosi se tanak sloj standardne boje A2 kako bi se sprečilo
tamno prosijavanje iz usta kroz ispun.
Slika 16
Slika 12
Zatim se nanosi sloj standardne
boje A2 preko cele površine. Incizalno se oblikuje dentinskim bojama za
efekt. Ostavi se oko 0,5 mm za postavljanje spoljašnje specijalne boje.
U sledećoj fazi treba nadograditi
klinaste bočne zube. Savršena izolacija radnog polja postiže se postavljanjem šest gornjih prednjih zuba
ispod koferdama. Vezano uz preparaciju područje gleđi za spajanje
ohrapavljeno je finim dijamantnim
svrdlom kako bi se odstranio površinski sloj aprizmatske gleđi. Ovako
preparirana gleđ omogućava homogenije i ravnomernije nagrizanje pa
zato ima veću sposobnost retencije.
Slika 20
Za spoljašnji sloj se završno nanose spoljašnje specijalne boje: prirodna translucentna NT na cervikalnu
trećinu i bela translucentna WT na
srednju i incizalnu trećinu.
Slika 21
Slika 17
Slika 13
Za stvaranje iluzije da boja ispuna
dolazi iz dubine, oponaša se sloj sklerotičnog dentina nanošenjem tankog sloja prozirne translucentne CT
boje preko incizalnog dela ispuna.
Kontrola prijanjanja silikonskog indeksa na klinaste bočne zube.
Slika 18
Slika 14
Na kraju se cela površina prekrije
slojem bele translucentne WT spoljašnje specijalne boje. Kompozit se
postavi u malo većoj količini i polimerizuje.
12
Slika 15
Posle nanošenja adheziva na mezijalne i distalne strane postavlja se palatinalni gleđni sloj pomoću silikonskog
indeksa. Mala količina bele transparentne spoljašnje specijalne boje nanosi
se u indeks te zatim postavlja na palatinalnu površinu. Višak kompozita se
odstrani. Tanak sloj kompozita se polimerizuje 20 sekundi sa bukalne strane.
Slika 19
Izvodi se slična kompozitna nadogradnja na distalnoj strani te se isti
postupak ponavlja za nadogradnju
desnog bočnog sekutića.
Slika 22
Izgled završnog rezultata. Ispuni
su polirani do visokog sjaja gumicama za poliranje, četkicama i pastama za poliranje. Boja, oblik i položaj
ispunjenih zuba savršeno prijanjaju
u ustima. Pacijentkinja je vrlo zadovoljna novim osmehom.
13
klinička praksa
KOMBINOVANI PRISTUP
BELJENJA ZUBA
Boja zuba se može poboljšati raznim metodama i pristupima uključujući paste za izbeljivanje zuba, profesionalno
čišćenje zuba, uklanjanje mekih i tvrdih naslaga, unutrašnje beljenje depulpisanih zuba, spoljašnje beljenje vitalnih zuba, mikroabrazija, izrada krunica
i venira. Uspešnost terapije beljenja zavisi od dobre procene kliničara koji na
osnovu uzroka diskoloracije može predvideti da li će doći do zadovoljavajućeg ishoda tretmana. Danas se na tržištu uglavnom nalaze materijali za beljenje zuba čiju aktivnu supstancu čini
vodonik peroksid ili karbamid peroksid.
Terapija beljenja zuba može biti sprovedena u ambulantnim uslovima (In-office, power bleaching) od strane stomatologa i u kućnim uslovima.
Tehnika ambulantnog beljenja vitalnih zuba podrazumeva primenu tehnike
beljenja isključivo u ambulantnim uslovima od strane stomatologa. Ova tehnika se veoma uspešno može primeniti i u terapiji beljenja depulpisanih (endodontski lečenih zuba).
Veoma primenjivan i popularan, ali i
efikasan metod je sigurno metod noćnog
beljenja zuba u čijem izvođenju učestvuje
i sam pacijent. U originalu se zove Dentist- supervised patient- applied technique, ili Nightguard vital bleaching –
NGVB i često se u literaturi može pronaći pod ovim nazivom.
PRIKAZ SLUČAJA
Tridesetrogodišnja žena se javila terapeutu zbog estetske smetnje izazvene diskoloracijom gornjeg levog lateralnog sekutića. Pacijentkinja takođe nije
bila zadovoljna ni bojom svojih prestalih
zuba. Gornji levi lateralni sekutić je bio
izrazito tamniji u poređenju sa bojom
ostalih zuba gornje vilice.(Sl.1).
Iz stomatološke anamneze, dobijen je
podatak da je pre četri godine na gornjem levom lateralnom sekutiću urađena endodontska intervencija. Na osnovu
kliničkog pregleda i radiografskog snim14
Slika 1.
Prebojeni gornji levi lateralni sekutić
ka, konstatovana je neadekvatna opturacija kanala. Naime, uočeno je nehomogeno kanalno punjenje koje nije dosezalo da odgovarajuće radne dužine.
Kako neadekvatna endodontska terapija predstavlja jednu od prvih kontraindikacija u terapiji beljenja depulpisanih
zuba, usledio je endodontski retretman.
Nakon upoznavanja pacijenta sa rizicima, mogućnostima i limitima svih tretmana koji su dostupni u estetskoj sanaciji prebojenosti, izabrana je za početak
ambulantna tehnika beljenja depulpisanih zuba primenom 38% H2O2 gela
(Power Whitetning, White Smile, Germany). (Sl.2)
Slika 2. Power Whitetning White Smile
gel (38% vodonik peroksid)
Nakon temeljnog uklanjanja (čišćenja) paste sa zidova komore pulpe i koronarnog punjenja na 2 mm apikalno od
gleđno-cementne granice, postavljen je
GJC (Alfagal, Galenika) u debljini od 1mm.
Usledila je aplikacija sistema tečnog koferdama (Gingiva Protector,White Smile, Germany), na gingivu labijalne i palatinalne strane zuba, uz svetlosnu polimerizaciju u trajanju od 20 sekundi.(Sl.3)
Aplikovan je gel za beljenje na palatinal-
Mr. sci dr Tatjana
Savić Stanković
Slika 3. Aplikacija sistema tečnog
koferdama
nu i vestibularnu stranu zuba. Materijal
je ostavljen da deluje 20 minuta nakon
čega je usledilo njegovo uklanjanje, ispiranje i nanošenje novog gela a zatim i
ponavljanje procedure još 2-3 puta. (Sl.4)
Slika 4. Aplikacija gela za beljenje.
Po završenom tretmanu beljenja gornjeg levog lateralnog sektića primenom
„Ambulantne“ tehnike beljenja depulpisanih zuba, usledila je izrada individualnog nosača (treja) a terapija je nastavljena primenom tehnike „Kućnog“
beljenja vitalnih zuba 10% karabamid
peroksidom (Home Whitening, White
Smile, Germany).
„Kućna“ tehnika beljenja zuba i ambulantna tehnika beljenja depulpisanih
zuba ne isključuju jedna drugu. Naprotiv, kombinovanje ovih tehnika je u slučaju naše pacijentkinje dalo dobre rezulatate. (Sl.5)
Slika 5. Posle završenog
kombinovanog tretmana.
KLINI^KA PRAKSA
iRaCe – Novi napredak u ma{inskoj
instrumentaciji kanala
U preparaciji kanala korena zuba danas se koriste različite vrste ručnih i mašinskih rotirajućih instrumenata. Mašinske tehnike preparacije i mašinski rotirajući instrumenti poslednjih godina dobijaju na značaju, ne samo zbog brzine i efikasnosti čišćenja i oblikovanja kanala, nego i zbog sve veće sigurnosti pri realizaciji ove vrlo važne faze endodontske intervencije.
Specifične osobine NiTi instrumenata i različit dizajn njihovog radnog dela, vezan pre svega za koničnost,
poprečni presek, specifičan oblik sečivnih ivica i neaktivan vrh, učinile su da ovi instrumenti danas predstavljaju novi standard u endodonciji. Zbog izrazite fleksibilnosti i efikasnosti NiTi instrumenata značajno je smanjena mogućnost greške tokom preparacije različitih
kanalskih sistema.
Sigurnost primene NiTi turpija najčešće je povezana sa pravilnom primenom ovih instrumenata tokom
endodontskog zahvata. Efikasnost sečenja i izražena
fleksibilnost obezbeđuje kvalitetno čišćenje i oblikovanje i u vrlo kompleksnim sistemima, i može se ostvariti
samo primenom nežnih dugih i laganih pokreta uvlačenja i izvlačenja turpija tokom instrumentacije kanala.
RaCe rotirajući NiTi instrumenti
Stomatolozi danas uglavnom žele da znaju KAKO se
nešto radi, a ne ZAŠTO se nešto radi. Zato je teško predvideti posledice i neželjene efekte u radu sa NiTi instrumentima, ukoliko stomatolog nema dovoljno tehničkih instrukcija. Razumevanje dizajna rotirajućih instrumenata omogućava praktičaru da maksimalno realizuje svoju endodontsku veštinu u svakoj endodontskoj
tehnici, ali i da značajno poveća efikasnost.
RaCe (FKG Dentaire, Swiss) je jedna od novijih se-
Sl.1. Set i RaCe
rija NiTi rotirajućih instrumenata
koja se odlikuje alternativnim se- Prof. dr Slavoljub
čivnim ivicama, elektrohemijski poŽivković
liranom površinom radnog dela
instrumenta i postojanjem memorijskog diska, kojim
se jednostavno može kontrolisati učestalost primene
instrumenta.
RaCe instrumenti su dostupni u nekoliko setova. Najnovija linija ovih instrumenata je Bio RaCe, čiji osnovni
set sadrži 6 instrumenata različite koničnosti (2%, 4%,
6%, 8%, 10%) i dijametra vrha 15-40. Ovaj osnovni set
pravilnom upotrebom obezbeđuje kvalitetnu, efikasnu
i nadasve sigurnu obradu različitih kanalskih sistema.
Set iRaCe rotirajućih instrumenata
Za uspeh instrumenatacije kanala korena odgovorni su brojni faktori, ali je sigurno da racionalizacija endodontskog postupka odnosno primena manjeg broja rotirajućih NiTi instrumenata za čišćenje i oblikovanje kanala predstavlja jedan od najvažnijih.
Novi set iRaCe rotirajućih NiTi instrumenata sadrži samo 3 instrumenta (R1, R2 i R3) kojima je moguće preparisati najveći broj kanalskih sistema ( pravi, široki i blago povijeni kanali). Ova tri instrumenta imaju
različitu koničnost i različit dijametar vrha ( iRace – R1
– 0,6/15; iRaCe – R2 – 0,4/25; iRace – R3 – 04/30) i njima je moguća vrlo efikasna preparacija najvećeg broja kanala. Za obradu složenih, kalcifikovanih i jako povijenih kanala set i RaCe rotirajućih NiTi instrumenata
može biti proširen za još dva i uključuje 5 instrumenata.
iRaCe – R1 – 06/15
iRaCe – R1a – 02/20
iRaCe – R1b – 02/25
iRaCe – R2 – 04/25
iRaCe – R3 – 04/30
Ovakav set iRaCe rotirajućih instrumenata značajno olakšava, skraćuje i čini jednostavnim svaki endodontski postupak.
Sl.2. Š ematski prikaz tehnike preparacije proširenim setom
rotirajućih instrumenata i RaCe
15
BEOGRASDSKI SAJAM 2013
16
17
SPECIJALNA PONUDA KOMPLETNE OPREME
Za otvaranje ordinacije, kompletiranje sa 2. ili 3. radnim mestom
1
NOVO!!!
Paket 1
-
Stomatološki aparat Yoboshi sa dve
terapeutske stolice
- Nasadni instrumenti bez svetla W & H
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje kamenca
Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 5.400 €
4
2
Paket 2
- Stomatološki aparat Yoboshi sa dve
terapeutske stolice
- Kombinovani izbor nasadnih instrumentata
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje kamenca
Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 6.100 €
5
Paket 4
- Stomatološki komplet A-dec sa terapeutskom
stolicom
- Nasadni instrumenti W & H
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje kamenca
Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto Tecwell
- Sterilizator
Paket 5
- Stomatološki komplet A-dec sa terapeutskom
stolicom
- Nasadni instrumenti sa svetlom W & H
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje kamenca
Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 11.300 €
UKUPNO 12.900 €
18
3
Paket 3
-
Stomatološki aparat Yoboshi sa dve
terapeutske stolice
- Nasadni instrumenti sa svetlom W & H
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje kamenca
Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 7.100 €
Dodatne pogodnosti
-
komplet neophodnih stomatoloških
instrumenata Hlw Nemačka
UKUPNO 790 €
popust od 10 % - za nabavku kompletnog
potrošnog materijala
Cene važe samo za nabavku kompleta, po
dogovoru dozvoljena su minimalna odstupanja
od ponuđenog asortimana.
Za komercijalne i tehničke detalje obratite se
našim menadžerima na terenu ili u sedištu firme
OptiBond
All-In-One NOVO !!!
Adheziv VII generacije
Samonagrizajući adheziv 5 ml
Jaka veza preko 30 mPa, duplo jača u odnosu na
druge samonagrizajuće adhezive.
Kompatibilan sa svim drugim kompozitnim
matrijalima
Nema isparavanja, tercijalni sistem rastvarača
Sadrži fluoride.
AKCIJA!
Optibond all in One 1+1
94 €
Optibond all in One + 2 x XRV
Herculite 5 g
(boje tuba po izboru)
70 €
19
Dugotrajne kliničke studije dokazuju
pouzdanost i izdržljivost.
Sadrži 79 % neorganskog punila sa
prosečnom veličinom čestica od 0,6 μm
Odlično rukovanje bez lepljenja za
instrument i sa odličnom adaptacijom za
zub omogućava izradu najfinijih anatomskih
detalja.
16 gleđnih i 16 dentinskih boja po Vita
ključu omogućavaju postizanje izvanrednih
estetskih rezultata.
XRV Herculite mini kit
3 tube od 3g kompozita
Optibond Solo Plus 3 ml,
Xrv kiselinu 3 g
50 aplikatora za bond
Dokazana 20 god tehnologija XRV Herculita
+ Nano tehnologija
+ Još bolja estetika.
+ Još lakše rukovanje.
Herculite XRV Ultra mini kit
1+1
120 €
3 tube od 4g kompozita
Optibond Solo Plus 5 ml
Xrv kiselinu 3 g
50 aplikatora za bond
20
1+1
75 €
15 €
Elite Cord
umreženi konac za
retrakciju gingive
Veličine 000, 00, 0, 1, 2
6,5 €
Hydrogum 5
Alginat stabilan 5 dana
Occlufast rock
48 €
Elite P&P
Adicioni silikon
28 €
Adicioni silikon
za registraciju zagrižaja
Puty 250+250
Light masa 60+60 za ručno mešanje
Zetaplus SOFT + Oranwash VL
+ Indurent gel
odličan odnos tvrdoća-elastičnost
28,5 €
21
55 €
Super Cor set kompozit 4 tube od 4 g
Bond, kiselina i aplikatori
7,5 €
10,5 €
Adhesor carbofine
Cink polikarboksilatni cement
Prah 80g, tečnost 40g
-podloga
-cementiranje krunica
-privremeni ispun
Spofadent a28 Troslojni zubi
11 €
Adhesor fine
Prah 80g, tečnost 40g
Cink fosfatni cement
6,5 €
Calxyd
Kalcijum hidroksid u pastii - 2 x 3,5 grama paste
- Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe.
- Prekrivanje nakon vitalne ekstirpacije
- Obturacija kanala tokom lečenja gangrene.
22
4€
Dentiplast
Termoplastična masa
za funkcionalne otiske
u špricu
Bio RaCe Basic set+ gutaperka poeni a120
50 €
+
Hidrogen peroksid
za ordinacijsko beljenje zuba
38 % za 2 pacijenta
38 % za 1 pacijenta
32 % za 1 pacijenta
60 €
30 €
30 €
10-15 €
250 €
Nastavci za uklanjanje kamenca
300 €
250 €
Dte D1
Aparat za uklanjanje
kamenca
LED C
Led lampa
UDS-A
Aparat za uklanjanje
kamenca
23
A dec 200 Diz a j niran z a usp eh
A-dec najveći
proizvođač dentalne
opreme u svetu
Nedostižan kvalitet i
trajnost U koperaciji sa
W&H
Turbine
TE-95 RM ��������������������������������������������������������������������������299 €
TE-98 C LED G RM ���������������������������������������������������������708 €
Kolenjak
Plavi WE-56 ���������������������������������������������������������������������235 €
Plavi WE-56E �������������������������������������������������������������������270 €
Plavi WE-56 LED G ��������������������������������������������������������708 €
Zeleni WE-66 E ���������������������������������������������������������������299 €
Crveni WE-99 Led G �����������������������������������������������������828 €
Nasadnik
HE-43����������������������������������������������������������������������������������198 €
Synea
- petostruki sprej
- Sistem zamene borera
dugmetom
- Maksimalna snaga 20 W
- Veličina glave f 11,5 mm
- Maksimalan broj obrtaja
360.000 obrtaja u minuti
- keramički ležajevi
- Mogućnost sterilizacije u
autoklavu
- Garancija 2 godine
Servisno ulje F1
Inteligentnija
formula
Pobednik
testiranja
tehnološkog
Univerziteta u
Beču
25 €
Download

KlINIčKa praKSa