PREDMER RADOV A (mašinsko-izolaterski) - I faza
magistrala DN200 od +00.00 do U6
Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda u Bečeju u ulicama Miloša Crnjanskog (početna tačka Trg Čilag), u
Goranskom parku, na prostoru OSC Mladost i u Donjem Parku (krajnja tačka Lovačka br. 4) sa
rekonstrukcijom ogranaka duž magistralnog voda.
Poz.
Opis radova
JM
Količina
Ukupna jedin.
cena
Ukupan
iznos
1
2
3
4
5
6
1
Demontaža postojećeg predizolovanog dvocevnog
vrelovoda. U cenu uračunati i demontažu čvrstih
oslonaca (fiksnih tačaka), aksijalnih komenpezatora kao
i zapornih organa u postojećim šahtovima koji se
kompletno demontiraju. Obračunato po metru trase (za
dve cevi). Demontirani materijal transportovati na
deponiju koju odredi strucni nadzor na udaljenosti od
5km.
DN 250
DN 200
DN 150
DN 100
DN 65
DN 50
DN 25
DN 20
Izrada priključka na postojeći vrelovod DN 250 kod
šahta na "početku" trase u ulici Miloša Crnjanskog RK14
(+00.00). U cenu uračunati čelične redukcije DN250/200
- 2 kom kao i sav potreban pomoćni materijal i rad za
povezivanje starog sa novim vrelovodom.
mtr
mtr
mtr
mtr
mtr
mtr
mtr
mtr
210
212
85
6
6
6
9
3
1.050,00
1.000,00
950,00
920,00
680,00
600,00
550,00
520,00
220.500,00
212.000,00
80.750,00
5.520,00
4.080,00
3.600,00
4.950,00
1.560,00
1
55.000,00
55.000,00
1044
18
24
12
18
6
12.800,00
6.200,00
3.600,00
3.050,00
2.000,00
1.800,00
13.363.200,00
111.600,00
86.400,00
36.600,00
36.000,00
10.800,00
2
3
kompl.
Obračun po komplet urađ priključku za dve cevi.
Nabavka i montaža predizolovanih čeličnih cevi PURPEHD proizvođača "Logstor" Danska (ili drugog
proizvođača sa ekvivalentnim karakteristikama uz
saglasnost Investitora) sa ugrađenim el. kablovima za
kontrolu cevne mreže, temp. režima do 130oC. Cevi DN
50/PEHD Ø125 i veće se isporučuju u šipkama dužine
12m, a cevi DN40/PEHD Ø110 i manje u šipkama
dužine 6m (osim u slučaju da Investitor drugačije ne
zahteva). Predizolovane cevi moraju zadovoljavati
evropske norme EN 253. Zavarivanje vršiti prema SRPS
C.T3.030. i propisima za ovu vrstu cevovoda. Klasa
kvaliteta zavarenog spoja je minimum II prema SRPS.
C.T3.010. U cenu uračunati utovar cevi na skladištu,
transport od skladišta do gradilišta, istovar na gradilištu,
tj. spuštanje u rov, nivelisanje cevi i uskladjivanje visina
sa postojećim priključcima i zavarivanje. Uračunati
potrošni materijal. Utovar i istovar cevi, kao i polaganje u
rov se vrši dizalicom, a cevi se obuhvataju tekstilnim
gurtnama širine 10-15 cm, dva komada po jednoj cevi od
12 m (zabranjena upotreba sajli, lanaca i slično).
Obračun po metru dužnom cevi.
m'
DN 200 (Ø 219,1 x 4,5 mm) Ø 315
m'
DN 100 (Ø 114,3 x 3,6 mm) Ø 200
m'
DN 65 (Ø 76,1 x 2,9 mm) Ø 140
m'
DN 50 (Ø 60,3 x 2,9 mm) Ø 125
m'
DN 25 (Ø 33,7 x 2,6 mm) Ø 90
m'
DN 20 (Ø 26,9 x 2,6 mm) Ø 90
Poz.
Opis radova
JM
Količina
Ukupna jedin.
cena
Ukupan
iznos
1
2
3
4
5
6
4
Nabavka i montaža predizolovanih čeličnih cevnih
lukova proizvođača "Logstor" Danska (ili drugog
proizvođača sa ekvivalentnim karakteristikama uz
saglasnost Investitora) R=1,5D PUR-PEHD, sa
ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp.
režima do 130oC. Predizolovani lukovi moraju
zadovoljavati evropske norme EN 448. Obračun po
komadu.
KB-L=0,5m, ugao 90°
DN 100 (Ø 114,3 x 3,6 mm) Ø 200
Nabavka i montaža predizolovanih čeličnih cevnih
lukova proizvođača "Logstor" Danska (ili drugog
proizvođača sa ekvivalentnim karakteristikama uz
saglasnost Investitora) R=1,5D PUR-PEHD, sa
ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp.
režima do 130oC. Predizolovani lukovi moraju
zadovoljavati evropske norme EN 448. Obračun po
komadu.
LB-L=1m, ugao 90°
DN 200 (Ø 219,1 x 4,5 mm) Ø 315
DN 100 (Ø 114,3 x 3,6 mm) Ø 200
DN 65 (Ø 76,1 x 2,9 mm) Ø 140
DN 50 (Ø 60,3 x 2,9 mm) Ø 125
DN 25 (Ø 33,7 x 2,6 mm) Ø 90
DN 20 (Ø 26,9 x 2,6 mm) Ø 90
Nabavka i montaža predizolovanog paralelnog ogranka
(PO) proizvođača "Logstor" Danska (ili drugog
proizvođača sa ekvivalentnim karakteristikama uz
saglasnost
Investitora),
PUR-PEHD,
prema
odgovarajućim evropskim normama EN 448, sa
ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže. temp.
režima 130oC.
PO DN 200/100
PO DN 200/65
PO DN 200/50
PO DN 200/25
PO DN 200/20
Nabavka
i
kompletna
montaža
jednodelne
termoskupljajuće spojnice proizvođača "Logstor" Danska
(ili
drugog
proizvođača
sa
ekvivalentnim
karakteristikama uz saglasnost Investitora), PUR-PEHD
proizvedenih prema odgovarajućim evropskim normama
EN489 (u cenu uračunati i termoskupljajuće manžetne,
PE čepove za zavarivanje i odzračivanje, zaptivnu traku
od butil kaučuka, A i B komponenti PUR pene kao i
ispitivanje spojnica prema EN 253 i EN 489 na min 0,3
bar) :
kom
2
15.500,00
31.000,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
40
2
4
4
6
2
64.500,00
19.200,00
11.500,00
9.500,00
6.400,00
6.000,00
2.580.000,00
38.400,00
46.000,00
38.000,00
38.400,00
12.000,00
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
4
4
4
6
2
65.000,00
58.000,00
55.000,00
52.000,00
50.500,00
260.000,00
232.000,00
220.000,00
312.000,00
101.000,00
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
152
16
16
8
12
4
8.200,00
5.600,00
4.100,00
3.800,00
2.850,00
2.850,00
1.246.400,00
89.600,00
65.600,00
30.400,00
34.200,00
11.400,00
5
6
7
DN 200 / DA 315
DN 100 / DA 200
DN 65 / DA 140
DN 50 / DA 125
DN 25 / DA 90
DN 20 / DA 90
Poz.
Opis radova
JM
Količina
Ukupna jedin.
cena
Ukupan
iznos
1
2
3
4
5
6
8
Nabavka i montaža kompenzacionih jastuka (DP)
proizvođača "Logstor" Danska (ili drugog proizvođača sa
ekvivalentnim
karakteristikama
uz
saglasnost
Investitora), za prihvatanje dilatacija predizolovanih
cevovoda (jastuci se postavljaju na L,Z,U kompenzatore, paralelne ogranke, ...). Materijal jastuka
je bela polietilen pena zatvorenih ćelija, nije podložna
truljenju, otporna na glodare i hemikalije. Obračun po
komadu (L=1m, d=40mm).
m'
m'
m'
96
12
240
270,00
520,00
860,00
25.920,00
6.240,00
206.400,00
m2
145
850,00
123.250,00
mTr
533
350,00
186.550,00
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
30
4
4
4
6
2
4.500,00
3.800,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
135.000,00
15.200,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4.000,00
Nabavka i montaža plastičnih džakova napunjenih
peskom granulacije 0-4mm koji služe kao podmetač za
montažu predizolovanih cevi i za nivelisanje istih.
Džakovi se ne moraju izvaditi pre zasipanja peskom.
Obračun po komadu.
kom.
Nabavka i montaža gredica od ekstrudirane tvrde pene
(dimenz. 10x10x100cm) potrebnih kao podmetača za
montažu predizolovanih cevi.
Obračun po komadu.
kom.
174
1.035,00
180.090,00
20
690,00
13.455,00
9
10
11
12
13
Tip I
(Ø 65 - Ø 160 )
Tip II
(Ø 180 - Ø 280 )
Tip III
(Ø 280 - Ø 400 )
Nabavka i montaža laminata (termoskupljajućeg) ,
"Logstor" Danska (ili drugog proizvođača sa
ekvivalentnim
karakteristikama
uz
saglasnost
Investitora), za obavijanje kompenzacionih jastuka.
Obračun po m2.
Ispitivanje zavarenih spojeva prema tehničkim uslovima
Toplane Bečej, JUS standardima za ovu vrstu cevovoda i
nalogu nadzornog organa. Nakon zavarivanja obići celu
trasu i prekontrolisati zavarene spojeve. Prvu probu
zavarenih spojeva vršiti vazduhom, nadpritiska 0,25 bara
uz upotrebu sapunice. Drugu probu vršiti vazduhom
pritiska 1,5xpr u trajanju od 24h.
Obračun po mTr dvocevnog vrelovoda.
Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane
ovlašćene institucije (~20 % broja zavarenih spojeva), a
sve prema nalogu Investitora. Zavarene spojeve
konstatovati zapisnički i oceniti ih. Potrebno je da
izvođač radova dostavi i šemu zavarenih spojeva sa
imenima i atestima zavarivača.
DN 200
DN 100
DN 65
DN 50
DN 25
DN 20
Poz.
Opis radova
JM
Količina
Ukupna jedin.
cena
Ukupan
iznos
1
2
3
4
5
6
14
Elektro radovi na vrelovodu, koji se sastoje iz nabavke,
montaže i povezivanja provodnika za dojavu vlage,
završnih elemenata u podrumima, odnosno podstanicama
kao i montaža ormana, a sve prema šemi isporučioca
opreme. Povezivanje se vrši kompresionim spojnicama
uz meko lemljenje. Kod svakog spoja vrši se merenje
otpornosti petlje, o čemu se sastavlja izveštaj. U cenu
uračunati i završetak za el. vodove (završne antenice),
spojnice za žice dojave, merdevinice za fiksiranje istih.
1
57.500,00
57.500,00
250,00
133.250,00
85.000,00
85.000,00
15
16
Povezivanej svih el. Kablova za dojavu
kompl.
Geodetsko snimanje položaja vrelovoda pre nego se
pristupi njegovom zatrpavanju. Sačiniti izveštaj u pisanoj
i elektronskoj formi.
mtr
Obračun po metru trase.
Pripremno završni radovi i transportni troškovi.
paušal
Obračun paušalno.
UKUPNO MAŠINSKO-IZOLATERSKI (bez PDV-a) - I faza
magistrala DN200 od +00.00 do U6
533
1
20.826.815,00
PREDMER RADOV A (mašinsko-izolaterski) - I faza ogranak PO4
Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda u Bečeju u ulicama Miloša Crnjanskog (početna tačka Trg Čilag), u
Goranskom parku, na prostoru OSC Mladost i u Donjem Parku (krajnja tačka Lovačka br. 4) sa
rekonstrukcijom ogranaka duž magistralnog voda.
Poz.
Opis radova
JM
Količina
Ukupna jedin.
cena
Ukupan
iznos
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Demontaža postojećeg predizolovanog dvocevnog
vrelovoda. U cenu uračunati i demontažu čvrstih
oslonaca (fiksnih tačaka), aksijalnih komenpezatora kao
i zapornih organa u postojećim šahtovima koji se
kompletno demontiraju. Obračunato po metru trase (za
dve cevi). Demontirani materijal transportovati na
deponiju koju odredi strucni nadzor na udaljenosti od
5km.
mtr
DN 65
mtr
DN 50
Nabavka i montaža predizolovanih čeličnih cevi PURPEHD proizvođača "Logstor" Danska (ili drugog
proizvođača sa ekvivalentnim karakteristikama uz
saglasnost Investitora) sa ugrađenim el. kablovima za
kontrolu cevne mreže, temp. režima do 130oC. Cevi DN
50/PEHD Ø125 i veće se isporučuju u šipkama dužine
12m, a cevi DN40/PEHD Ø110 i manje u šipkama
dužine 6m (osim u slučaju da Investitor drugačije ne
zahteva). Predizolovane cevi moraju zadovoljavati
evropske norme EN 253. Zavarivanje vršiti prema SRPS
C.T3.030. i propisima za ovu vrstu cevovoda. Klasa
kvaliteta zavarenog spoja je minimum II prema SRPS.
C.T3.010. U cenu uračunati utovar cevi na skladištu,
transport od skladišta do gradilišta, istovar na gradilištu,
tj. spuštanje u rov, nivelisanje cevi i uskladjivanje visina
sa postojećim priključcima i zavarivanje. Uračunati
potrošni materijal. Utovar i istovar cevi, kao i polaganje u
rov se vrši dizalicom, a cevi se obuhvataju tekstilnim
gurtnama širine 10-15 cm, dva komada po jednoj cevi od
12 m (zabranjena upotreba sajli, lanaca i slično).
Obračun po metru dužnom cevi.
m'
DN 65 (Ø 76,1 x 2,9 mm) Ø 140
Isporuka i montaža fleksibilnih cevi za daljinsko
grejanje, od nerđajućeg čelika tipa: CASAFLEX UNO jednostruke, proizvođača "Brugg" Švajcarska (ili drugog
proizvođača sa ekvivalentnim karakteristikama uz
saglasnost Investitora) sa ugrađenim kablovima za
34
127
680,00
600,00
23.120,00
76.200,00
6
3.600,00
21.600,00
70
260
14.500,00
9.650,00
1.015.000,00
2.509.000,00
2
2
22.300,00
21.000,00
44.600,00
42.000,00
o
kontrolu cevne mreže, temp. režima 130 C, za radne
pritiske 16 do 25 bara. Spajanje vršiti prema standardima
i propisima za ovu vrstu cevovoda.
4
m'
DN 65 (ø75,8x0,6mm)/ø142mm
m'
DN 50 (ø60x0,5mm)/ø126mm
Nabavka i montaža predizolovanog etažnog T ogranka
(TO) proizvođača "Logstor" Danska (ili drugog
proizvođača sa ekvivalentnim karakteristikama uz
saglasnost
Investitora),
PUR-PEHD,
prema
odgovarajućim evropskim normama EN 448, sa
ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže. temp.
o
režima 130 C.
kom.
TO DN 50/65
kom.
TO DN 50/50
Poz.
Opis radova
JM
Količina
Ukupna jedin.
cena
Ukupan
iznos
1
2
3
4
5
6
5
Nabavka i montaža predizolovanih fiksnih tačaka (FT)
proizvođača "Logstor" Danska (ili drugog proizvođača sa
ekvivalentnim
karakteristikama
uz
saglasnost
Investitora), PUR-PEHD, prema
odgovarajućim
evropskim normama EN 448, sa ugrađenim el.
kablovima za kontrolu cevne mreže. temp. režima 130oC.
kom.
DN 65
Isporuka i montaža Casaflex spojnice za cevi proizvođača
"Brugg" Švajcarska ili ekv. (spoj fleksibilne/krute i/ili
fleksibilne/fleksibilne) za sledeće prečnike cevi:
2
55.000,00
110.000,00
kom.
DN 65
kom.
DN 50
Nabavka i montaža predizolovanih kombinovanih
zapornih armatura za zatvaranje, pražnjenje i/ili odzraku,
proizvođača "Logstor" Danska (ili drugog proizvođača sa
ekvivalentnim
karakteristikama
uz
saglasnost
Investitora),
PUR-PEHD,
proizvedenih
prema
odgovarajućim evropskim normama EN 488, sa
ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže. temp.
režima 130oC.
kom.
DN 65 NP 16 - tri izvoda
Nabavka
i
kompletna
montaža
jednodelne
termoskupljajuće spojnice proizvođača "Logstor" Danska
(ili
drugog
proizvođača
sa
ekvivalentnim
karakteristikama uz saglasnost Investitora), PUR-PEHD
proizvedenih prema odgovarajućim evropskim normama
EN489 (u cenu uračunati i termoskupljajuće manžetne,
PE čepove za zavarivanje i odzračivanje, zaptivnu traku
od butil kaučuka, A i B komponenti PUR pene kao i
ispitivanje spojnica prema EN 253 i EN 489 na min 0,3
bar) :
4
12
52.000,00
16.900,00
208.000,00
202.800,00
2
73.000,00
146.000,00
kom.
kom.
8
8
4.100,00
3.800,00
32.800,00
30.400,00
kom.
kom.
2
6
3.900,00
3.500,00
7.800,00
21.000,00
kom.
kom.
2
6
810,00
750,00
1.620,00
4.500,00
kom.
4
23.000,00
92.000,00
6
7
8
9
10
11
DN 65 / DA 140
DN 50 / DA 125
Nabavka i montaža završne kape (u šahtu ili podstanici,
na spoju između predizolovane cevi i čelične bešavne
cevi).
DN 65 / DA 140
DN 50 / DA 125
Nabavka i montaža zaptivanja predizolovanog vrelovoda
u zidu - zaptivni gumeni prsten proizvođača "Logstor"
Danska (ili drugog proizvođača sa ekvivalentnim
karakteristikama uz saglasnost Investitora), (Prolaz kroz
zid).
DN 65 / DA 140
DN 50 / DA 125
Izrada fiksnih tačaka (za flexibilne cevi) na ulazima u
podstanice (ili u šahtovima). Fiksna tačka je na crnoj cevi
(spojnici) posle prodora predizolovane flexibilne cevi
kroz zid (ili pod) podstanice (ili šahta).
DN 50
Poz.
Opis radova
JM
Količina
Ukupna jedin.
cena
Ukupan
iznos
1
2
3
4
5
6
12
Nabavka i montaža kompenzacionih jastuka (DP)
proizvođača "Logstor" Danska (ili drugog proizvođača sa
ekvivalentnim
karakteristikama
uz
saglasnost
Investitora), za prihvatanje dilatacija predizolovanih
cevovoda (jastuci se postavljaju na L,Z,U kompenzatore, paralelne ogranke, ...). Materijal jastuka
je bela polietilen pena zatvorenih ćelija, nije podložna
truljenju, otporna na glodare i hemikalije. Obračun po
komadu (L=1m, d=40mm).
m'
12
270,00
3.240,00
m2
5
850,00
4.250,00
m
DN 50
Nabavka i montaža čeličnih cenih kolena 90°, prema
SRPS C.B5.221, temp. Režima do 150oC. Zavarivanje
vršiti prema SRPS C.T3.030. Klasa kvaliteta zavarenog
spoja je min. II prema SRPS C.T3.010.
kom
DN 50
Ispitivanje zavarenih spojeva prema tehničkim uslovima
Toplane Bečej, JUS standardima za ovu vrstu cevovoda i
nalogu nadzornog organa. Nakon zavarivanja obići celu
trasu i prekontrolisati zavarene spojeve. Prvu probu
zavarenih spojeva vršiti vazduhom, nadpritiska 0,25 bara
uz upotrebu sapunice. Drugu probu vršiti vazduhom
pritiska 1,5xpr u trajanju od 24h.
24
1.800,00
43.200,00
6
2.070,00
12.420,00
mTr
161
350,00
56.350,00
kom.
kom.
2
2
3.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
kom.
6
690,00
4.140,00
kompl.
1
18.000,00
18.000,00
13
14
15
16
17
18
19
Tip I
(Ø 65 - Ø 160 )
Nabavka i montaža laminata (termoskupljajućeg) ,
"Logstor" Danska (ili drugog proizvođača sa
ekvivalentnim
karakteristikama
uz
saglasnost
Investitora), za obavijanje kompenzacionih jastuka.
Obračun po m2.
Nabavka i montaža čeličnih bešavnih cevi, prema SRPS
C.B5.221, temp. Režima do 150oC. Zavarivanje vršiti
prema SRPS C.T3.030. Klasa kvaliteta zavarenog spoja
je min. II prema SRPS C.T3.010.
Obračun po mTr dvocevnog vrelovoda.
Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane
ovlašćene institucije (~20 % broja zavarenih spojeva), a
sve prema nalogu Investitora. Zavarene spojeve
konstatovati zapisnički i oceniti ih. Potrebno je da
izvođač radova dostavi i šemu zavarenih spojeva sa
imenima i atestima zavarivača.
DN 65
DN 50
Nabavka i montaža gredica od ekstrudirane tvrde pene
(dimenz. 10x10x100cm) potrebnih kao podmetača za
montažu predizolovanih cevi.
Obračun po komadu.
Elektro radovi na vrelovodu, koji se sastoje iz nabavke,
montaže i povezivanja provodnika za dojavu vlage,
završnih elemenata u podrumima, odnosno podstanicama
kao i montaža ormana, a sve prema šemi isporučioca
opreme. Povezivanje se vrši kompresionim spojnicama
uz meko lemljenje. Kod svakog spoja vrši se merenje
otpornosti petlje, o čemu se sastavlja izveštaj. U cenu
uračunati i završetak za el. vodove (završne antenice),
spojnice za žice dojave, merdevinice za fiksiranje istih.
Povezivanej svih el. Kablova za dojavu
Poz.
Opis radova
JM
Količina
Ukupna jedin.
cena
Ukupan
iznos
1
2
3
4
5
6
20
21
Geodetsko snimanje položaja vrelovoda pre nego se
pristupi njegovom zatrpavanju. Sačiniti izveštaj u pisanoj
i elektronskoj formi.
mtr
Obračun po metru trase.
Pripremno završni radovi i transportni troškovi.
paušal
Obračun paušalno.
161
1
250,00
40.250,00
90.000,00
90.000,00
4.872.290,00
UKUPNO MAŠINSKO-IZOLATERSKI (bez PDV-a) - I faza
Izolaterski radovi
1
2
3
5
Demontaža izolacije primarnog dela u podstanici,
pakovanje u džakove i transport na mesto koje definiše
investitor.
Obračun po m2
Čišćenje cevi od rđe, nečistoće i farbanje istih
dvokomponentnom bojom otpornom do 150oC. Farbanje
izvršiti u dva premaza. Ovom stavkom obuhvatiti
farbanje zavarenih spojeva sa predizolovanim cevima.
2
m
2
Obračun po m2
m
Izolacija vrelovoda u podstanici i podrumu, staklenom
vunom debljine 50/40 m, u oblozi od aluminijumskog
lima debljine 0,6 mm.
Obračun po m2
m2
pauš
Pripremno završni radovi i transportni troškovi
UKUPNO Izolaterski radovi
8
850,00
6.800,00
6
1.650,00
9.900,00
12
1
3.420,00
5.000,00
41.040,00
5.000,00
62.740,00
REKAPITULACIJA I FAZA OGRANAK PO4
I
II
Mašinski radovi
Izolaterski radovi
4.872.290,00
62.740,00
UKUPNO I FAZA ogranak PO4
4.935.030,00
REKAPITULACIJA I FAZA
I
II
Magistrala DN200 od +00.00 do U6
Ogranak PO4
20.826.815,00
4.935.030,00
SVEGA MAŠINSKI I FAZA
25.761.845,00
PREDMER RADOV A - GRAĐEVINSKI I FAZA
Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda u Be čeju u ulicama Miloša Crnjanskog (po četna tačka Trg Čilag),
u Goranskom parku, na prostoru OSC Mladost i u Donjem Parku (krajnja ta čka Lovačka br. 4) sa
rekonstrukcijom ogranaka duž magistralnog voda
-od početka +00.00 do U6 Poz
Opis radova
1
2
jed.
Mere
JM
3
količina
UKUPNO
UKUPNO
4
jed.cena
5
iznos
6
A PRIPREMNI RADOVI NA TRASI VRELOVODA
1
2
3
B
4
5
Obeležavanje trase sa utvrđivanjem svih visinskih i drugih potrebnih kota
za početak izvođenja radova. Određivanje stalne tačke i privremenih
repernih tačaka.
mTr
Obračun po mTr.
Georadarsko snimanje projektovane trase vrelovoda radi utvrđivanja
položaja podzemnih instalacija na trasi vrelovoda.
m
Obračun po dužnom metru.
Identifikacija i obeležavanje podzemnih instalacija koje presecaju trasu
vrelovoda.(šlicovanje, ručni iskop širine cca 40cm, oko 1m3 po šlicu)
533
90,00
47.970,00
533
100,00
53.300,00
m3
6
1.180,00
7.080,00
Obračun po m3 iskopa.
108.350,00
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
RADOVI NA KONSTRUKCIJI KOLOVOZA, PARKINGA, TROTOARA, BIC. STAZE, PLATOA, DVORIŠTA I
PRILAZA
Sečenje mašinom postojeće konstrukcije od asfalta na mestu prolaza
vrelovoda. Obračun po dužnom metru trase
mTr
6,00
450,00
2.700,00
-debljina asfalta do 8 cm (TROTOAR I BICIKLISTIČKA STAZA)
mTr
46,00
550,00
25.300,00
-debljina asfalta do 12 cm (KOLOVOZ)
Sečenje mašinom betonske konstrukcije trotoara ili kolovoza na mestu
prolaza vrelovoda. Obračun po dužnom metru trase
-debljine do 15 cm (TROTOAR,PRILAZ,P ARKING,DVORIŠTE)
Razbijanje konstrukcije od asfalta mašinskim putem na mestu prolaza
trase vrelovoda. Obračun po m2 razbijene površine asfalta.
- debljine do 8 cm (TROTOAR)
-debljine do 12 cm (KOLOVOZ)
7 Razbijanje betonske konstrukcije trotoara i kolovoza na mestu prolaza
vrelovoda. Obračun po m2 razbijene površine konstrukcije.
- debljine do 15 cm
8 Utovar na kamion i transport razbijenog materijala (asfalt, beton i šut) na
deponiju do 10 km udaljenosti sa koeficijentom rastresitost 1,50 u
odnosu na zapreminu razbijene konstrukcije.
Obračun po m3
9 V adjenje "Behaton"kocki, betonskih ploća, kulijer ploča i druge betonske
galanterije , utovar u kolica i prenos u krugu gradilišta do 10m,i povratak
u pređašnje tehnički ispravno stanje.
Obračun po m2.
10 Ručno rušenje postojećih ivičnjaka izradjenih od klinker cigle, na mestu
prolaza vrelovoda sa ručnim utovarom i prenosom kolicima u krugu
gradilišta do 10m, slaganjem, čišćenjem i ponovnom ugradnjom
(povratak u prvobitno stanje). Obračun po m ivičnjaka.
Obračun po m ivičnjaka.
11 Ručno rušenje postojećih kamenih i betonskih ivičnjaka 18/24, na mestu
prolaza vrelovoda sa ručnim utovarom i prenosom kolicima u krugu
gradilišta do 10m, slaganjem, čišćenjem i ponovnom ugradnjom
(povratak u prvobitno stanje). Obračun po m ivičnjaka.
Obračun po m ivičnjaka.
12 Ručno rušenje postojećih kamenih i betonskih ivičnjaka 12/18, na mestu
prolaza vrelovoda sa ručnim utovarom i prenosom kolicima u krugu
gradilišta do 10m, slaganjem, čišćenjem i ponovnom ugradnjom
(povratak u prvobitno stanje).
mTr
131,00
720,00
94.320,00
m2
m2
8,40
64,40
320,00
420,00
2.688,00
27.048,00
m2
183,40
600,00
110.040,00
m3
57,65
580,00
33.434,10
m2
46,20
1.400,00
64.680,00
m
2,00
1.600,00
3.200,00
m
2,00
1.550,00
3.100,00
m
2,00
1.400,00
2.800,00
6
Obračun po m ivičnjaka.
1
Poz
Opis radova
1
2
13 Nabavka i ugradnja betonskih rigola (kanalica) u betonskoj gredipodlozi.Obračun po m.
-širine do 30cm
14 Izrada zbijene tucaničke podloge ispod asfalta u trotoaru do 10 cm
debljine.
Obračun po m2.
15 Izrada zbijene tucaničke podloge d=20 cm u kolovozu sa kontrolom
zbijenosti Prema zahtevima nosivosti kolovozne konstrukcoje.
Obračun po m2.
UKUPNO RADOVI NA KOLOVOZU:
C RADOVI NA ISKOPU ROV A ZA PREDIZOLOV ANI VRELOVOD
16 Iskop rova u zemljištu III kategorije, potrebne širine (prema crtežu) sa
pravilnim odsecanjem bočnih strana i planiranjem dna kanala na + / 3cm.Obračun po m3 iskopanog profila sa koeficijentom rastresitosti Kr =
1,25 (Odnos iskopa 80% mašinski/20% ručni)
Obračun po m3.
17 Transport materijala iz iskopa na deponiju do 10km udaljenosti prema
nalogu investitora sa koeficijentom rastresitosti Kr = 1,25.
Obračun po m3.
18 Ručni iskop varnih jama prema nalogu nadzornog organa.
Obračun po m3 iskopa
19 Ručni utovar materijala iz iskopa na transportno sredstvo. Normirani
koeficijenti rastresitosti u odnosu na iskopani profil prema kategoriji tla i
vrsti materijala, a prema GN 200.
Obračun po m3 iskopanog profila.
UKUPNO RADOVI NA ISKOPU:
E BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
20 Razbijanje i rušenje armirano-betonskih konstrukcija (stepeništa i zidova)
na mestu prolaza vrelovoda.
Obračun po m3 razbijene konstrukcije
21 Povratak u pređašnje tehnički ispravno stanje armirano-betonskih
konstrukcija (stepeništa i zidova) na mestu prolaza vrelovoda.
Obračun po m3 izvedenih betonskih konstrukcija komplet sa oplatom i
armaturom
22 Razbijanje i rušenje armirano-betonskih konstrukcija (kanala i šahtova)
debljine zidova i ploča do 20 cm mašinskim putem na dubini do 2 m na
mestu prolaza vrelovoda.
Obračun po m3 razbijene konstrukcije
23 Ručno razbijanje i rušenje zidanih konstrukcija šahtova i kanala debljine
zidova do 25 cm na dubini do 2 m.
Obračun po m3 razbijene konstrukcije.
24 Utovar na kamion i transport razbijenog materijala (beton i šut) na
deponiju do 10 km udaljenosti sa koeficijentom rastresitost 1,50 u
odnosu na zapreminu razbijene konstrukcije.
Obračun po m3.
25 Betoniranje betonskih površina betonom MB30 do D=15cm komplet sa
oplatom i potrebnom armaturom (Q335)
Obračun po m3
26 Betoniranje rasteretne ploče na licu mesta. Obrađun po m2 komplet sa
armaturom Q335 jednostruko.
- debljine do 15 cm
UKUPNO BETONSKI I ARM.BET. RADOVI:
F ZIDARSKI RADOVI
27 Zaziđivanje bočnih otvora u ivicama rova vrelovoda punom opekom u
cementnom malteru d=25cm (a zbog sprečavanja ispiranja ugrađenog
peska i očuvanja funkcionalnosti vrelovoda).
Obračun po m3 zida.
28 Zidanje zidova šahta od pune opeke u cementnom malteru koji su
rekonstruisani zbog vrelovoda.
jed.
Mere
JM
3
količina
UKUPNO
UKUPNO
4
jed.cena
5
iznos
6
m
2,00
1.650,00
3.300,00
m2
238,00
580,00
138.040,00
m2
64,40
1.050,00
67.620,00
578.270,10
m3
1.818,86
460,00
836.676,75
m3
1.210,11
420,00
508.247,25
m3
9,00
1.180,00
10.620,00
m3
18,00
550,00
9.900,00
1.365.444,00
m3
1,20
12.800,00
15.360,00
m3
1,20
18.600,00
22.320,00
m3
16,00
12.800,00
204.800,00
m3
2,00
14.000,00
28.000,00
m3
27,00
650,00
17.550,00
m3
27,51
12.800,00
352.128,00
m2
32,00
2.500,00
80.000,00
682.478,00
m3
2,00
9.800,00
19.600,00
2
Poz
Opis radova
jed.
Mere
JM
3
m3
količina
UKUPNO
UKUPNO
4
1,00
jed.cena
5
9.800,00
iznos
6
9.800,00
1,00
2.320,00
2.320,00
31.720,00
h
26,65
480,00
12.792,00
h
210,00
920,00
193.200,00
m2
360,00
1.350,00
486.000,00
691.992,00
Obračun po m3 zbijenog peska
m3
34 Nakon izvršenog nasipanja i nabijanja izvršiti ispitivanje zbijenosti
metodom kružne ploče gde modul stišljivosti mora da bude Ma=25,0
MPa. Ateste o ispitivanju priložiti nadzornom organu.(cca 1 atest/50mTr)
645,23
1.680,00
1.083.986,40
1
2
Obračun po m3 gotovog zida.
29 Zidanje prezida (na mestima gde se novi vrelovod nastavlja na stari u
izolacionoj masi od lebita) od pune opeke u cementnom malteru. Debljina
zida d=12cm.
m2
Obračun po m2 gotovog zida.
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:
G POMOĆNI RADOVI NA ISKOPU ROV A
30 Utrošeno vreme na čišćenju kanala posle iskopa zbog urušavanja
materijala iz iskopa kao i postavljanje podmetača i rada drugih učesnika
pri izvođenju.
(0,05h/mTr)
Obračun po h.
31 Snižavanje nivoa podzemih voda (ukoliko se za to ukaže potreba)
prilikom izvođenja radova na izradi tampona, armiranja, postavljanju
oplate, betoniranja i prilikom montaže mašinske opreme. Crpljenje
podzemne vode viši se tehnologijom kojom izvođač raspolaže.
Obračun po h.
32 Razupiranje bočnih strana iskopa za iskope dubine preko 2m ili prema
nalogu nadzornog organa. Obračun po m2 vertikalne površine
razupiranja.
Obračun po m2.
UKUPNO POMOĆNI RADOVI NA ISKOPU ROV A:
H RADOVI NA ZATRPA V ANJU VRELOVODA
33 Nabavka, transport i razastiranje peska tipa "dunavac" (najmanje 10 cm
ispod, iznad i oko cevi prema tehnološkim zahtevima proizvođača
predizolovanih cevi), krupnoće zrna od 0 do 4mm, sa nabijanjem u
slojevima ručnim alatom do modula stišljivosti Me > 25,0 MPa.
Obračun prema broju mesta ispitivanja.
35 Nabavka, transport, nasipanje i mašinsko nabijanje peska u slojevima 20
do 30 cm do kote cca -30cm ispod kote terena ,a prema uputsvu i
zahtevima stručnog nadzora. Obračun po m3 nasutog i zbijenog peska.
kom.
11,00
2.400,00
26.400,00
Obračun po m3 zbijenog peska.
36 Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa. V oditi računa da se odstrane krupni
komadi i čvrst materijal da ne bi došlo do oštećenja cevi
Obračun po m3 zbijene ugrađene zemlje
37 Postavljanje trake za obeležavanje trase vrelovoda.Tipsku traku
obezbeđuje investitor.
Obračun po mTr.
38 Nabavka, transport i razastiranje sloja humusa d=20-30cm u zelenom
pojasu koji se nanosi kao podloga za sejanje trave.
m3
246,00
1.340,00
329.640,00
m3
487,00
540,00
262.980,00
mTr
533,00
50,00
26.650,00
Obračun po m3.
39 Nabavka i ugradnja mesinganih pločica sa oznakom "VRELOVOD" u
asfaltnu ili betnsku povrinu kolovoza i trotoara. .(cca 1 kom/25mTr)
m3
112,32
980,00
110.073,60
Obračun po komadu
40 Izrada, transport i ugradnja betonskih stubića min 20x20x30cm za
postavljanje mesingane pločice sa oznakom "VRELOVOD" u zelenom
pojasu. (cca 1 kom/50mTr)
Obračun po komadu
UKUPNO RADOVI NA ZATRPA V ANJU ROV A:
kom
22,00
890,00
19.580,00
kom
10,00
1.340,00
13.400,00
1.872.710,00
3
Poz
1
Opis radova
2
jed.
Mere
JM
3
količina
UKUPNO
UKUPNO
4
jed.cena
5
iznos
6
I ASFAL TERSKI RADOVI
41 Afaltiranje habajućeg sloja trotoara i kolovoza. Obračun po m2.
- d= 6 cm
- d= 8 cm
42 Asfaltiranje BNS 8 cm u kolovozu.
Obračun po m2.
UKUPNO ASFAL TERSKI RADOVI:
K POMOĆNI RADOVI NA OBJEKTIMA
43 Probijanje pravougaonih otvora dimenzija cca 40x 30cm u zidovima od
pune opeke sa završnom obradom i ugradnjom gumenog prstena koje
obezbeđuje isporučilac predizolovanih cevi prema projektu ili nalogu
nadzornog organa.
do d=25cm
do d>25cm
44 V adjenje postojećih slivnika atmosferske kanalizacije na mestu prolaza
trase vrelovoda i izmeštanje u neposrednu blizinu do 3m daljine prema
nalogu nadzornog organa
Obračun po kom
45 Upotreba krupnozrnog šljunka "iberlaufa" radi obezbeđenja stabilnosti
dna iskopa.
Obračun po m3 upotrebljenog šljunka.
UKUPNO POMOĆNI RADOVI NA OBJEKTIMA:
m2
m2
8,40
64,40
1.860,00
2.460,00
15.624,00
158.424,00
m2
64,40
2.460,00
158.424,00
332.472,00
m2
m2
0,50
0,50
7.000,00
8.000,00
3.500,00
4.000,00
kom
2,00
12.400,00
24.800,00
m3
13,00
3.050,00
39.650,00
71.950,00
5.735.386,10
UUKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI (OD A DO K)
II OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
46 Izrada, montaža i demontaža lake zaštitne ograde od drvene građe sa
čeličnim stubićima, visine 1,0m.
Obračun po mTr.
47 Nabavka, transport, postavljanje i uklanjanje od strugane građe (dasaka
min 5cm) prelaza za pešake sa zaštitnom ogradom preko vrelovodnog
rova. Građa ostaje izvođaču.
Obračun po kom prelaza
48 Nabavka, transport i montaža prelaza za teretni saobraćaj. Prelaz izvesti
od čeličnih talpi.
Obračun po kom prelaza
49 Nabavka, transport i montaža prelaza za kolske ulaze. Prelaz izvesti od
čeličnih talpi.
Obračun po kom prelaza
50 Postavljanje oznaka za regulisanje saobraćaja prema elaboratu za
regulisanje saobraćaja.Elaborat obezbedjuje Investitor, a saobraćajne
znake Izvodjač radova.
Obračun po komadu postavljenih oznaka
UKUPNO OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA:
mTr
533,00
320,00
170.560,00
kom
6,00
3.200,00
19.200,00
kom
3,00
11.000,00
33.000,00
kom
8,00
7.200,00
57.600,00
kom
24,00
1.500,00
36.000,00
316.360,00
1,00
172.061,58
172.061,58
172.061,58
III IZMEŠTANJE OSTALIH INSTALACIJA
51 Izmeštanje postojećih podzemnih instalacija na mestima gde se instalacije
ukrštaju sa trasom vrelovoda (samo ako je neophodno i uz dogovor sa
nadzornim organom Investitora). od strane vlasnika ili ovlašćenog
preduzeća.(npr.JKP V odovod i kanalizacija, Telekom Srbija, KDS,
Elektrovojvodina) 3% GRADJEVINSKIH RADOV A.
Obračun prema ispostavljenim fakturama.
kom
UKUPNO IZMEŠTANJE DRUGIH INSTALACIJA:
4
Poz
Opis radova
1
2
jed.
Mere
JM
3
količina
UKUPNO
UKUPNO
4
jed.cena
5
iznos
6
IV OSTALI RADOVI
52 Privremeno uklanjanje sa trase raznih prepreka i ponovno vraćanje u
prvobitno stanje. Obračun po kom.
A
saobraćajni znaci
B
metalni stubići do 1m visine
C
betonski stubći do 1m visine
D
odstranjivanje drveća iznad trase vrelovoda komplet sa korenom, prečnika
stabla do 10cm
E
odstranjivanje drveća iznad trase vrelovoda komplet sa korenom, prečnika
stabla do 20cm
F
odstranjivanje drveća iznad trase vrelovoda komplet sa korenom, prečnika
stabla do 30cm
G
ukrasno šiblje za ponovnim sađenjem visine do 1m
53 Demontaža i ponovna montaža čelične ograde. Obračun po m dužnom m
A
B
ograda visine do 1m
ograda visine preko 1m
UKUPNO OSTALI RADOVI:
kom
kom
kom
8,00
4,00
2,00
2.500,00
1.200,00
1.000,00
20.000,00
4.800,00
2.000,00
kom
2,00
4.000,00
8.000,00
kom
2,00
7.500,00
15.000,00
kom
kom
2,00
5,00
11.500,00
1.200,00
23.000,00
6.000,00
m1
m1
9,00
7,00
1.650,00
2.600,00
14.850,00
18.200,00
111.850,00
REKAPITULACIJA:
I
II
III
IV
GRAĐEVINSKI RADOVI:
OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA:
IZMEŠTANJE DRUGIH INSTALACIJA:
OSTALI RADOVI:
5.735.386,10
316.360,00
172.061,58
111.850,00
ukupno Gradjevinski I faza od po četka +00.00 do U6
6.335.657,68
5
PREDMER RADOV A - GRAĐEVINSKI I FAZA
Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda u Bečeju u ulicama Miloša Crnjanskog (početna tačka Trg
Čilag), u Goranskom parku, na prostoru OSC Mladost i u Donjem Parku (krajnja tačka Lovačka br.
4) sa rekonstrukcijom ogranaka duž magistralnog voda
-ogranak PO4Poz
1
A
1
2
3
B
4
5
Opis radova
2
PRIPREMNI RADOVI NA TRASI VRELOVODA
Obeležavanje trase sa utvrđivanjem svih visinskih i drugih potrebnih kota
za početak izvođenja radova. Određivanje stalne tačke i privremenih
repernih tačaka.
Obračun po mTr.
Georadarsko snimanje projektovane trase vrelovoda radi utvrđivanja
položaja podzemnih instalacija na trasi vrelovoda.
Obračun po dužnom metru.
Identifikacija i obeležavanje podzemnih instalacija koje presecaju trasu
vrelovoda.(šlicovanje, ručni iskop širine cca 40cm, oko 1m3 po šlicu)
jed.
Mere
JM
3
količina
UKUPNO
UKUPNO
4
jed.cena
5
iznos
6
mTr
161,00
90,00
14.490,00
m
161,00
100,00
16.100,00
m3
1,00
1.180,00
1.180,00
Obračun po m3 iskopa.
31.770,00
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
RADOVI NA KONSTRUKCIJI KOLOVOZA, PARKINGA, TROTOARA, BIC. STAZE, PLATOA, DVORIŠTA I
PRILAZA
Sečenje mašinom postojeće konstrukcije od asfalta na mestu prolaza
vrelovoda. Obračun po dužnom metru trase
mTr
38,00
450,00
17.100,00
-debljina asfalta do 8 cm (TROTOAR I BICIKLISTIČKA STAZA)
mTr
8,00
550,00
4.400,00
-debljina asfalta do 12 cm (KOLOVOZ)
Sečenje mašinom betonske konstrukcije trotoara ili kolovoza na mestu
prolaza vrelovoda. Obračun po dužnom metru trase
-debljine do 15 cm (TROTOAR,PRILAZ,PARKING,DVORIŠTE)
6 Razbijanje konstrukcije od asfalta mašinskim putem na mestu prolaza
trase vrelovoda. Obračun po m2 razbijene površine asfalta.
- debljine do 8 cm (TROTOAR)
-debljine do 12 cm (KOLOVOZ)
7 Razbijanje betonske konstrukcije trotoara i kolovoza na mestu prolaza
vrelovoda. Obračun po m2 razbijene površine konstrukcije.
- debljine do 15 cm
8 Utovar na kamion i transport razbijenog materijala (asfalt, beton i šut) na
deponiju do 10 km udaljenosti sa koeficijentom rastresitost 1,50 u odnosu
na zapreminu razbijene konstrukcije.
3
Obračun po m
9 Vadjenje "Behaton"kocki, betonskih ploća, kulijer ploča i druge betonske
galanterije , utovar u kolica i prenos u krugu gradilišta do 10m,i povratak
u pređašnje tehnički ispravno stanje.
Obračun po m2.
10 Ručno rušenje postojećih kamenih i betonskih ivičnjaka 12/18, na mestu
prolaza vrelovoda sa ručnim utovarom i prenosom kolicima u krugu
gradilišta do 10m, slaganjem, čišćenjem i ponovnom ugradnjom (povratak
u prvobitno stanje).
Obračun po m ivičnjaka.
11 Izrada zbijene tucaničke podloge ispod asfalta u trotoaru do 10 cm
debljine.
Obračun po m2.
12 Izrada zbijene tucaničke podloge d=20 cm u kolovozu sa kontrolom
zbijenosti Prema zahtevima nosivosti kolovozne konstrukcoje.
Obračun po m2.
UKUPNO RADOVI NA KOLOVOZU:
mTr
32,00
720,00
23.040,00
m2
m2
34,20
7,20
320,00
420,00
10.944,00
3.024,00
m2
28,80
600,00
17.280,00
m3
15,80
580,00
9.161,10
m2
2,00
1.400,00
2.800,00
m
2,00
1.400,00
2.800,00
m2
65,00
580,00
37.700,00
m2
7,20
1.050,00
7.560,00
135.809,10
6
C RADOVI NA ISKOPU ROV A ZA PREDIZOLOV ANI VRELOVOD
13
Iskop rova u zemljištu III kategorije, potrebne širine (prema crtežu) sa
pravilnim odsecanjem bočnih strana i planiranjem dna kanala na + / 3cm.Obračun po m3 iskopanog profila sa koeficijentom rastresitosti Kr =
1,25 (Odnos iskopa 80% mašinski/20% ručni)
Obračun po m3.
Transport materijala iz iskopa na deponiju do 10km udaljenosti prema
nalogu investitora sa koeficijentom rastresitosti Kr = 1,25.
Obračun po m3.
15 Ručni iskop varnih jama prema nalogu nadzornog organa.
Obračun po m3 iskopa
16 Ručni utovar materijala iz iskopa na transportno sredstvo. Normirani
koeficijenti rastresitosti u odnosu na iskopani profil prema kategoriji tla i
vrsti materijala, a prema GN 200.
Obračun po m3 iskopanog profila.
UKUPNO RADOVI NA ISKOPU:
m3
241,50
460,00
111.090,00
m3
184,00
420,00
77.280,00
m3
1,00
1.180,00
1.180,00
m3
2,00
550,00
1.100,00
190.650,00
1,00
12.800,00
12.800,00
1,50
18.600,00
27.900,00
4,32
12.800,00
55.296,00
2,00
23.400,00
46.800,00
1,00
23.400,00
23.400,00
2,00
2.500,00
5.000,00
171.196,00
m3
0,50
9.800,00
4.900,00
m3
0,50
9.800,00
4.900,00
9.800,00
h
8,05
480,00
3.864,00
h
24,00
920,00
22.080,00
7
14
E BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
17
18
19
20
21
22
Razbijanje i rušenje armirano-betonskih konstrukcija (kanala i šahtova)
debljine zidova i ploča do 20 cm mašinskim putem na dubini do 2 m na
mestu prolaza vrelovoda.
m3
Obračun po m3 razbijene konstrukcije
Utovar na kamion i transport razbijenog materijala (beton i šut) na
deponiju do 10 km udaljenosti sa koeficijentom rastresitost 1,50 u odnosu
na zapreminu razbijene konstrukcije.
m3
Obračun po m3.
Betoniranje betonskih površina betonom MB30 do D=15cm komplet sa
oplatom i potrebnom armaturom (Q335)
m3
Obračun po m3
Betoniranje AB zidova šahtova do d=15 cm na dubini do 2m u dvostranoj
oplati, kao i oko kanalizacionih ili drugih podzemnih instalacija, preko
kojih prelazi vrelovod, a prema nalogu i uputstvu nadzornog organa.U
cenu uračunata sva potrebna oplata 12m2/m3 i armatura GA 240/360
60kg/m3 MAG 30kg/m3.
m3
Obračun po m3 ugrađenog betona.
Betoniranje AB FIKSNE TAČKE na cevi dimenzija 120/80/80cm
armirano sa Q335 (30kg) .(cca 0.7m3)
kom
Obračun po kom fiksne tačke komplet sa oplatom i armaturom
Betoniranje rasteretne ploče na licu mesta. Obrađun po m2 komplet sa
armaturom Q335 jednostruko.
m2
- debljine do 15 cm
UKUPNO BETONSKI I ARM.BET. RADOVI:
F ZIDARSKI RADOVI
23
Zaziđivanje bočnih otvora u ivicama rova vrelovoda punom opekom u
cementnom malteru d=25cm (a zbog sprečavanja ispiranja ugrađenog
peska i očuvanja funkcionalnosti vrelovoda).
Obračun po m3 zida.
24 Zidanje zidova šahta od pune opeke u cementnom malteru koji su
rekonstruisani zbog vrelovoda.
Obračun po m3 gotovog zida.
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:
G POMOĆNI RADOVI NA ISKOPU ROV A
Utrošeno vreme na čišćenju kanala posle iskopa zbog urušavanja
materijala iz iskopa kao i postavljanje podmetača i rada drugih učesnika
pri izvođenju.
(0,05h/mTr)
Obračun po h.
26 Snižavanje nivoa podzemih voda (ukoliko se za to ukaže potreba) prilikom
izvođenja radova na izradi tampona, armiranja, postavljanju oplate,
betoniranja i prilikom montaže mašinske opreme. Crpljenje podzemne
vode viši se tehnologijom kojom izvođač raspolaže.
Obračun po h.
25
27
Razupiranje bočnih strana iskopa za iskope dubine preko 2m ili prema
nalogu nadzornog organa. Obračun po m2 vertikalne površine razupiranja.
m2
30,00
1.350,00
40.500,00
66.444,00
Obračun po m3 zbijenog peska
Nakon izvršenog nasipanja i nabijanja izvršiti ispitivanje zbijenosti
metodom kružne ploče gde modul stišljivosti mora da bude Ma=25,0
MPa. Ateste o ispitivanju priložiti nadzornom organu.(cca 1 atest/50mTr)
m3
72,45
1.680,00
121.716,00
Obračun prema broju mesta ispitivanja.
Nabavka, transport, nasipanje i mašinsko nabijanje peska u slojevima 20
do 30 cm do kote cca -30cm ispod kote terena ,a prema uputsvu i
zahtevima stručnog nadzora. Obračun po m3 nasutog i zbijenog peska.
kom.
3,00
2.400,00
7.200,00
m3
58,00
1.340,00
77.720,00
m3
46,00
540,00
24.840,00
mTr
161,00
50,00
8.050,00
Obračun po m3.
Nabavka i ugradnja mesinganih pločica sa oznakom "VRELOVOD" u
asfaltnu ili betnsku povrinu kolovoza i trotoara. .(cca 1 kom/25mTr)
m3
22,00
980,00
21.560,00
Obračun po komadu
Izrada, transport i ugradnja betonskih stubića min 20x20x30cm za
postavljanje mesingane pločice sa oznakom "VRELOVOD" u zelenom
pojasu. (cca 1 kom/50mTr)
Obračun po komadu
UKUPNO RADOVI NA ZATRPA V ANJU ROV A:
kom
8,00
890,00
7.120,00
kom
4,00
1.340,00
5.360,00
Obračun po m2.
UKUPNO POMOĆNI RADOVI NA ISKOPU ROV A:
H RADOVI NA ZATRPA V ANJU VRELOVODA
28 Nabavka, transport i razastiranje peska tipa "dunavac" (najmanje 10 cm
ispod, iznad i oko cevi prema tehnološkim zahtevima proizvođača
predizolovanih cevi), krupnoće zrna od 0 do 4mm, sa nabijanjem u
slojevima ručnim alatom do modula stišljivosti Me > 25,0 MPa.
29
30
Obračun po m3 zbijenog peska.
Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa. V oditi računa da se odstrane krupni
komadi i čvrst materijal da ne bi došlo do oštećenja cevi
Obračun po m3 zbijene ugrađene zemlje
32 Postavljanje trake za obeležavanje trase vrelovoda.Tipsku traku
obezbeđuje investitor.
Obračun po mTr.
33 Nabavka, transport i razastiranje sloja humusa d=20-30cm u zelenom
pojasu koji se nanosi kao podloga za sejanje trave.
31
34
35
273.566,00
I
ASFAL TERSKI RADOVI
36 Afaltiranje habajućeg sloja trotoara i kolovoza. Obračun po m2.
37
- d= 6 cm
- d= 8 cm
Asfaltiranje BNS 8 cm u kolovozu.
Obračun po m2.
UKUPNO ASFAL TERSKI RADOVI:
m2
m2
34,20
7,20
1.860,00
2.460,00
63.612,00
17.712,00
m2
7,20
2.460,00
17.712,00
99.036,00
1,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
2,00
5.600,00
11.200,00
J BRA V ARSKI I MONTAŽERSKI RADOVI
38
Nabavka i montaža liveno-gvozdenih poklopaca tipa FIBRA ÓPTICA –
TC-4 ili ekvivalent sa četvorodelnim otvaranjem radi težine poklopca za
teški saobraćaj svetlog otvora 70/106
kom
Obračun po komadu.
UKUPNO BRA V ARSKI I MONTAŽERSKI RADOVI:
K POMOĆNI RADOVI NA OBJEKTIMA
39
Bušenje zida postojećeg objekta i kanala (kernovanje) za ugradnju
zaptivača u zidu za predizolovane cevi. U cenu uračunato postavljanje,
zaptivanje u zidu kao i dovođenje u prvobitno stanje. Obračun po
kompletu ugrađenih zaptivača za 2 cevi.
otvor prečnika 130 mm
kom
8
40
Probijanje pravougaonih otvora dimenzija cca 40x 30cm u zidovima od
pune opeke sa završnom obradom i ugradnjom gumenog prstena koje
obezbeđuje isporučilac predizolovanih cevi prema projektu ili nalogu
nadzornog organa.
do d=25cm
do d>25cm
41 Probijanje podne AB ploče d=12 cm za prolazak predizolovanih cevi sa
postavljanjem odgovarajućeg zaptivača i vraćanjem u prvobitno stanje
nakon postavljanja predizolovanih cevi..
m2
m2
0,50
0,50
7.000,00
8.000,00
3.500,00
4.000,00
Obračun po m2 probijenog otvora.
m2
42 Vadjenje postojećih slivnika atmosferske kanalizacije na mestu prolaza
trase vrelovoda i izmeštanje u neposrednu blizinu do 3m daljine prema
nalogu nadzornog organa
kom
Obračun po kom
43 Upotreba krupnozrnog šljunka "iberlaufa" radi obezbeđenja stabilnosti dna
iskopa.
m3
Obračun po m3 upotrebljenog šljunka.
UKUPNO POMOĆNI RADOVI NA OBJEKTIMA:
1,00
2.600,00
2.600,00
1,00
12.400,00
12.400,00
1,00
3.050,00
3.050,00
36.750,00
UUKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI (OD A DO K)
1.060.021,10
II
OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
Izrada, montaža i demontaža lake zaštitne ograde od drvene građe sa
čeličnim stubićima, visine 1,0m.
Obračun po mTr.
45 Nabavka, transport, postavljanje i uklanjanje od strugane građe (dasaka
min 5cm) prelaza za pešake sa zaštitnom ogradom preko vrelovodnog
rova. Građa ostaje izvođaču.
Obračun po kom prelaza
46 Nabavka, transport i montaža prelaza za teretni saobraćaj. Prelaz izvesti od
čeličnih talpi.
Obračun po kom prelaza
47 Nabavka, transport i montaža prelaza za kolske ulaze. Prelaz izvesti od
čeličnih talpi.
Obračun po kom prelaza
48 Postavljanje oznaka za regulisanje saobraćaja prema elaboratu za
regulisanje saobraćaja.Elaborat obezbedjuje Investitor, a saobraćajne
znake Izvodjač radova.
Obračun po komadu postavljenih oznaka
UKUPNO OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA:
44
mTr
161,00
320,00
51.520,00
kom
2,00
3.200,00
6.400,00
kom
1,00
11.000,00
11.000,00
kom
1,00
7.200,00
7.200,00
kom
8,00
1.500,00
12.000,00
88.120,00
1,00
31.800,63
31.800,63
31.800,63
kom
2,00
2.500,00
5.000,00
kom
kom
2,00
2,00
4.000,00
1.200,00
8.000,00
2.400,00
15.400,00
III IZMEŠTANJE OSTALIH INSTALACIJA
49
Izmeštanje postojećih podzemnih instalacija na mestima gde se instalacije
ukrštaju sa trasom vrelovoda (samo ako je neophodno i uz dogovor sa
nadzornim organom Investitora). od strane vlasnika ili ovlašćenog
preduzeća.(npr.JKP V odovod i kanalizacija, Telekom Srbija, KDS,
Elektrovojvodina) 3% GRADJEVINSKIH RADOV A.
Obračun prema ispostavljenim fakturama.
kom
UKUPNO IZMEŠTANJE DRUGIH INSTALACIJA:
IV OSTALI RADOVI
50
A
B
C
Privremeno uklanjanje sa trase raznih prepreka i ponovno vraćanje u
prvobitno stanje. Obračun po kom.
saobraćajni znaci
odstranjivanje drveća iznad trase vrelovoda komplet sa korenom, prečnika
stabla do 10cm
ukrasno šiblje za ponovnim sađenjem visine do 1m
UKUPNO OSTALI RADOVI:
9
REKAPITULACIJA:
I
II
III
IV
GRAĐEVINSKI RADOVI:
OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA:
IZMEŠTANJE DRUGIH INSTALACIJA:
OSTALI RADOVI:
1.060.021,10
88.120,00
31.800,63
15.400,00
ukupno Gradjevinski I faza - ogranak PO4
1.195.341,73
ZBIRNA REKAPITULACIJA:
A FAZA I (od početka +00.00 do U6)
B FAZA I (ogranak PO4)
ukupno Gradjevinski I faza
6.335.657,68
1.195.341,73
7.530.999,42
10
PREDMER I PREDRAČUN RADOV A – I faza
Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda u Bečeju u ulicama Miloša Crnjanskog
(početna tačka Trg Čilag), u Goranskom parku, na prostoru OSC Mladost i u
Donjem Parku (krajnja tačka Lovačka br. 4) sa rekonstrukcijom ogranaka duž
magistralnog voda. - I faza - "magistrala DN200 od +00.00 do U6" i "ogranak
PO4"
1 MAŠINSKO-IZOLATERSKI RADOVI
2 GRAĐEVINSKI RADOVI
UKUPNO I faza (bez PDV-a)
25.761.845,00
7.530.999,42
33.292.844,42
Odgovorni projektant
Download

Predmer i predračun 695/13