На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63, став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/2012) Комисија за спровођење
поступка наручиоца ЈКП „Новосадска топлана“, Нови Сад, врши
ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ: III-4-16/14
У конкурсној документацији за јавну набавку у другој фази КВАЛИФИКАЦИОНОГ поступкА, број : III-4-16/14
Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака у Улици сељачких буна од шахта 3-45 до Булевара кнеза Милоша;
(DN 125/125-330mTR, DN 100/100-400mTR) врши се измена тако што се:
Мења се ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. ОБРАЗАЦ СТРУКУРЕ ЦЕНА који се налази у ПРИЛОГУ 1.
Уколико у међувремену неко од понуђача доставипонуду по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.
Комисија ће ценити само оне пријаве које буду у складу са овим изменама конкурсне документације.
Ове измене чини саставни део конкурсне документације.
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Душан Теофиловић
Прилог 1
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
GRAĐEVINSKI RADOVI - REKONSTRUKCIJA VRELOVODA I VRELOVODNIH PRIKLJUČAKA U ULICI SELJAČKIH BUNA OD ŠAHTA Z45 DO BULEVARA KNEZA MILOŠA
MATERIJAL
RAD
Ukupna jedinična
Red.
jed.
Ukupan iznos
Opis radova
Kol.
cena
Jed.
Ukupno
Ukupno
br.
mere
(6+8)
Jed.cena
(5+7)
cena
(4x5)
(4+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I – GRAĐEVINSKI RADOVI
1
Obeležavanje trase sa
utvrđivanjem svih visinskih
kota i drugih potrebnih kota
za početak izvođenja radova.
2
3
4
Obračun po m1
Obeležavanje
i
sečenje
mašinom
postojeće
konstrukcije kolovoza od
asfalt betona, i trotoara od
asfalta na sloju betona I
trotoara od cement betona,
na mestu prolaza vrelovoda.
Obračun po m1
kolovoz debljine do 20 cm
asfaltni trotoar do 15 cm
betonski trotoar do 15 cm
Rušenje postojećih ivičnjaka sa
čišćenjem i odlaganjem za
ponovnu ugradnju.
Obračun po m1
izdignuti i oboreni betonski
ivičnjaci 18/24cm, uz kolovoz I
parking
Rušenje kolovoza od asfalta
ukupne debljine do 20 cm, sa
odvozom šuta na deponiju na
m1
695
m1
m1
m1
1109
58
21
m1
87
5
6
7
8
9
10
daljini do 10 km.
Obračun po m2
Demontaža parkinga od
prefabrikovanih betonskih ploča
debljine 10 cm, sa čišćenjem i
odlaganjem radi kasnije
ugradnje u krugu gradilišta.
Obračun po m²
Rušenje konstrukcije totoara od
betona i asfalta,
ukupne
debljine do 20 cm sa odvozom
šuta na deponiju do 10km.
Obračun po m2
Rušenje postojećih armirano
betonskih šahtova dimenzije
4x3m, debljine zidova i ploča do
20cm. Poklopce sa ramom
odneti u magacin investitora.
Obračun po komadu
Vađenje postojećih slivnika
atmosferske kanalizacije i
slivničkih veza na mestu prolaza
vrelovoda, odlaganje u krugu
gradilišta i ponovna ugradnja
posle završetka montaže
vrelovoda.
Obračun po komadu
Rušenje armirano betonskih
stepenika na ulazu-podestu
stambene zgrade i odvoz
porušenog materijala na
gradsku deponiju udaljenu do
10km.
Obračun po m2
Bušenje zida objekta od betona
(kernovanje) za ugradnju
m2
706
m²
40
m2
30
kom
2
kom
7
m2
10
11
12
13
14
15
zaptivača u zidu za prolaz
predizolovanih cevi. U cenu
uračunato postavljanje,
zaptivanje u zidu, kao i
dovođenje zida u prvobitno
stanje.
Obračun po komadu
DN 80
DN 65
DN 50
DN 40
DN 32
Rušenje poda u podstanici od
betona i ponovno betoniranje
Obračun po m2
Mašinski iskop rova u zemljištu
II i III kategorije. Rov se kopa sa
pravilnim
vertikalnim
odsecanjem bočnih strana.
Odvoz materijala na gradsku
deponiju udaljenu do 10km.
Obračun po m³
Delimično, ručni iskop zemlje II i
III kategorije. Rov se kopa sa
pravilnim vertikalnim
odsecanjem bočnih strana.
Odvoz materijala na gradsku
deponiju udaljenu do 10km.
Obračun po m3
Nabavka materijala i razupiranje
vertikalnih površina rova, uraditi
tako da se omogući normalan i
siguran rad na otkopu zemlje,
sečenju kanala kao i montaži
cevovoda, vršiti po nalogu
Nadzornog organa.
Obračun po m2
Planiranje dna iskopanog rova
sa tačnošću ±3cm.
kom
kom
kom
kom
kom
7
10
3
7
3
m2
10
m³
831
m³
209
m2
361
16
17
18
19
20
Obračun po m2
Nabavka, transport i zatrpavanje
rova na celoj dužini ispod
kolovoza, parkinga i trotoara,
peskovitim materijalom.
Zatrpavanje vršiti do kote
posteljice u slojevima od 2030cm, sa nabijanjem do
potrebne zbijenosti, min.
Me=25kN/cm². Količina
materijala uzeta sa
koeficijentom rastresitosti
K=1,10.
Obračun po m3
Ispitivanje zbijenosti peska
metodom kružne ploče, gde
modul stišljivosti mora biti
Me=25kN/cm². Ateste o
ispitivanju dostaviti nadzornom
organu.
Obračun po komadu
Utrošeno vreme na čišćenju
kanala posle iskopa zbog
urušavanja materijala iz iskopa i
postavljanje podmetača i rada
drugih učesnika pri izvođenju.
Obračun po h
Nabavka i postavljanje trake za
obeležavanje trase vrelovoda.
Traka se postavlja iznad svake
cevi posebno.
Obračun po m1
Snižavanje nivoa podzemnih i
drugih voda (ako se za to ukaže
potreba) tehnologijom kojom
raspolaže izvođač. Obračun
snižavanja nivoa podzemnih
voda se radi po časovima.
Obavezno je da nadzorni organ
kontroliše i overi utrošak
m2
1380
m3
821
kom
30
h
60
m1
2085
vremena.
Obračun po h
21
Zidanje prezida opekom d=12
cm u cementnom malteru.
Obračun po m2
22
Betoniranje tampon sloja
nearmiranim betonom MB20,
debljine 10 cm. Tampon služi za
postavljanje vrelovoda u lebitu.
Obračun po m2
23
Izrada šahta za smeštaj kombi
slavina od armiranog betona
MB 30, debljina zidova i ploče
20 cm, armatura ±Q-335.
Cenom je obuhvaćena i
montaža i demontaža dvostruke
oplate i armature i ugradnje
čeličnog poklopca (poklopac
nabavlja Investitor).
Obračun po komadu izvedenog
šahta
UKUPNO - I:
II-DOVOĐENJE POVRŠINA
JAVNE NAMENE U PRVOBITNO
STANJE
II-A-DOVOĐENJE
SAOBRAĆAJNIH
JAVNIH
POVRŠINA U PRVOBITNO
STANJE
1
Nabavka mešavine šljunka i
tucanika 30-60 mm i izrada
tamponskog sloja u kolovozu
ulica, parkinga i trotoara.
Sabijanje do min Me=60Mpa.
Obračun po m3
Kolovoz ulice, d=24cm: 1078 x
0.24 = 259m3
Parking, d=17cm: 36 x 0.17 =
6m3
Trotoar - asfalt, d=15cm: 30 x
h
100
m2
4
m2
2.5
kom
6
m3
259
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
m3
m3
6
4.5
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
2
3
4
5
6
7
0.15 = 4.5m3
Trotoar - beton, d=18cm: 11 x
0.18 = 2.0m3
Nabavka lomljenog kamena 031,5mm i izrada gornjeg
nosivog sloja u kolovozu i
parkingu. Sabijanje do min
Me=70Mpa.
Obračun po m3
Kolovoz ulice, d=15cm: 1078 x
0.15 = 162m3
Parking, d=10cm: 36 x 0.11 =
3.6m3
Nabavka materijala i izrada
bitumenizovanog nosivog sloja
BNS 32 u sloju debljine b=7cm.
Obračun po t
b=7cm, m2=1078
Nabavka materijala i izrada
habajućeg sloja asfalt betona
AB 11 u sloju debljine b=4 cm.
Obračun po t
b=4cm, m2=1078
Nabavka materijala i izrada
totoara od cement betona
MB20 i betonske podloge
asfaltnog trotoara, u sloju
debljine b=12cm.
Obračun po m3
11 + 30 = 41m2 x 0.12=4.92 m3
Nabavka materijala i izrada
habajućeg sloja asfalt betona
AB 8 u sloju debljine b=3cm na
trotoaru (preko cementne
podloge) P=30 m2
Obračun po t
Izrada zastora parkinga od
prefabrikovanih
zatečenih
betonskih ploča d=10cm na
podlozi od peska debljine
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
m3
2
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
m3
162
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
m3
4
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
t
181.10
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
t
107,8
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
m3
4.92
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
t
2.25
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
d=3cmPozicija obuhvata izradu
podloge od peska.
Obračun po m2
8
Nabavka i polaganje parking
ploča 40x60x10 na sloju peska
d=3cm
Obračun po m2
9
Polaganje postojećih ivičnjaka i
povratak u prvobitno stanje na
mestu prolaza vrelovoda.
Pozicija obuhvata i nabavku
cement betona MB20 za
ugradnju ivičnjaka .
Obračun po m1
izdignuti i oboreni betonski
ivičnjaci 18/24cm, uz kolovoz I
parking
10
Polaganje novih betonskih
ivičnjaka
i
povratak
u
prvobitno stanje na mestu
prolaza vrelovoda. Pozicija
obuhvata i nabavku cement
betona MB20 za ugradnju
ivičnjaka .
Obračun po m1
izdignuti i oboreni betonski
ivičnjaci 18/24cm, uz kolovoz I
parking
11
II-A-DOVOĐENJE
SAOBRAĆAJNIH
JAVNIH
POVRŠINA U PRVOBITNO
STANJE – 5% nepredviđeni
radovi
UKUPNO II-A:
II-B-DOVOĐENJE
ZELENIH
POVRŠINA JAVNE NAMENE U
PRVOBITNO STANJE
1
Nabavka humusa i humuziranje
površinskog sloja rova u zelenim
površinama sa zatravljivanjem.
m2
36
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
m2
4
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
m1
79
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
PREMA PONUDI JKP „PUT“ NOVI SAD
m1
9
din
0.05
Obračun po m2 humuzirane
površine.
Obračun po m2
UKUPNO II-B:
NAPOMENA: U skladu sa
odredbama člana 9 Odluke o
raskopavanju površina javne
namene („S. List Grada Novog
Sada“ br. 56/2012), dovođenje
saobraćajnih površina javne
namene u prvobitno stanje se
poverava isključivo JKP „PUT“
Novi Sad, a dovođenje zelenih
površina javne namene u
prvobitno stanje se poverava
JKP „Gradsko zelenilo“ Novi
Sad. Ponuđač je u obavezi da
prikaže i prenese u obrascu
strukture
cene
podatke
dobijene od JKP „PUT“ i JKP
„Gradsko zelenilo“ Novi Sad, a
u
skladu
sa
usvojenim
cenovnicima.
UKUPNO II (A+B):
III – OBEZBEĐENJE
GRADILIŠTA
1
Nabavka, postavlјanje i
održavanje zaštitne ograde
dužinom trase visine 1m,
izrađene od drvene građe i
čeličnih profila i PVC
perforirane trake u
narandžastoj boji; nosača od
metalnih cevi ubetoniranih u
betonsko pokretno
postolјe.Ogradu postaviti sa
obe strane rova.
Obračun po metru trase
2
Nabavka,transport,
m2
79
mTr
695
PREMA PONUDI JKP „GRADSKO ZELENILO“ NOVI
SAD
postavljanje
i
uklanjanje
pešačkih prelaza preko rova
vrelovodnog kanala.
Obračun po komadu prelaza
Nabavka, postavljanje i
uklanjanje prelaza za teretni
saobraćaj. Prelaz izvesti od
čeličnih talpi.
kom
12
kom
6
Obračun paušalno
pauš
UKUPNO -III:
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI (I+II+III):
1
3
4
Obračun po komadu prelaza
Investitor je obavezan da
obezbedi elaborat tehničkog
regulisanja
saobraćaja
i
postavljanje
saobraćajne
signalizacije
prema
pomenutom elaboratu.
Izvođač građevinskih radova je
obavezan da u celokupnom
periodu izvođenja radova, sve
do dovođenja površina u
tehnički
ispravno
stanje,
obezbeđuje
i
održava
postavljenu signalizaciju u
ispravnom stanju.
MAŠINSKO-IZOLATERSKI RADOVI - REKONSTRUKCIJA VRELOVODA I VRELOVODNIH PRIKLJUČAKA U ULICI SELJAČKIH BUNA OD ŠAHTA Z45 DO BULEVARA KNEZA
MILOŠA
MATERIJAL
RAD
Ukupna jedinična
Red.
Jed.
Ukupan iznos
Opis radova
Kol.
cena
Jed.
Ukupno
Ukupno
br.
mere
(6+8)
Jed.cena
(5+7)
cena
(4x5)
(4+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I – DEMONTAŽNI RADOVI
1
Demontaža vrelovoda,
vođenog u lebitu (bitumenskoj
izolacionoj masi) u oblozi od
crnog lima ili betonskom
kanalu (cevi izolovane
mineralnom vunom).
Stavkom obuhvatiti transport
očišćenih cevi,armatura i
čeličnih nosača u magacin
Investitora (lokacija Novi Sad) i
o tome napraviti zapisnik.
Lebit i mineralnu vunu,
odložiti na otpad prema
Zakonu o upravlanju otpadom
i Investitoru dostaviti
dokument o kretanju otpada ili
u slučaju potrebe (po
pismenom nalogu stručnog
nadzora) "lebit" koji je skinut
sa postojećih cevi naliti gde je
potrebno.
Izvođač radova Investitoru
treba da dostavi Ugovor o
uklanjanju i zbrinjavanju
otpada sa ovlašćenom
organizacijom koja ima
dozvolu za obavljanje
delatnosti o uklanjanju i
zbrinjavanju otpada.
U cenu uračunati demontažu
čeličnih profila koji se koriste
za fiksne i klizne tačke.
obračun po metru trase
DN150/200/100
DN125/150/65
DN100/125/65
DN80/80/50
DN65/80/50
DN65/65/32
mTr
mTr
mTr
mTr
mTr
mTr
4
2
2
80
2
130
DN50/65/32
DN50/50/32
2
Demontaža elemenata u
šahtovima:
Z45, Z46.
Demontirane elemente odneti
na mesto koje definiše
Investitor.
Obračun po komadu
demontiranog elementa
ventili
dimenzija DN15 do DN80
ventili
dimenzija DN100 do DN200
UKUPNO – I:
1
2
II –MAŠINSKI RADOVI
Ukrajanje i povezivanje
novoprojektovanog vrelovoda
DN150/200/100 u temenu T1
na postojeći vrelovod
DN200/250/150 u ulici Bate
Brkića. U cenu uračunati
ukrajanje, nivelaciju,
zavarivanje i zalivanje lebitom
novog cevovoda u dužini od 2
metra u skladu sa grafičkom
dokumentacijom.
Obračun po kompletu
DN150/200/100
Nabavka, montaža i ugradnja
čeličnih bešavnih cevi, prema
SRPS C.B5.221, temp. Režima
do 130oC. Zavarivanje vršiti
prema SRPS C.T3.030. Klasa
kvaliteta zavarenog spoja je
min. II prema SRPS C.T3.010
Obračun po dužnom metru
cevi
DN100 (ø114,3x3,6mm)
mTr
mTr
25
30
kom
12
kom
3
komp
1
m
3
3
4
DN150 (ø168,3x4,0mm)
DN200 (ø219,1x4,5mm)
DN80 (ø88,9x3,2mm)
DN65 (ø76,1x2,9mm)
DN50 (ø60,3x2,9mm)
DN40 (ø48,3x2,6mm)
DN32 (ø42,4x2,6mm)
Nabavka, montaža i ugradnja
hamburških lukova 90o, od
čeličnih bešavnih cevi, prema
SRPS M.B6.821.
R=1,5 D
Obračun po komadu
DN100 (Ø114,3x3,6mm)
DN150 (ø168,3x4,0mm)
DN200 (ø219,1x4,5mm)
DN80 (ø88,9x3,2mm)
DN65 (ø76,1x2,9mm)
DN50 (ø60,3x2,9mm)
DN40 (ø48,3x2,6mm)
DN32 (ø42,4x2,6mm)
Isporuka, montaža i ugradnja
predizolovanih cevi (sa
atestima proizvođača) sa
ugrađenim kablovima za
kontrolu cevne mreže, temp.
režima 130oC. Predizolovane
cevi moraju zadovoljavati
evropske norme EN 253.
Zavarivanje vršiti prema
standardima i propisima za
ovu vrstu cevovoda.U cenu
uračunati nivelaciju vrelovoda
gredicama od stiropora/drveta
ili džakovima napunjenim
peskom.
Obračun po dužnom metru
m
m
m
m
m
m
m
3
3
3
3
3
3
3
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3
1
3
10
10
10
10
10
5
cevi
DN32
(ø42,4x2,6mm)/ø110mm
DN40
(ø48,3x2,6mm)/ø110mm
DN50
(ø60,3x2,9mm)/ø125mm
DN65
(ø76,1x2,9mm)/ø140mm
DN80
(ø88,9x3,2mm)/ø160mm
DN100
(ø114,3x3,6mm)/ø200mm
DN125
(ø139,7x3,6mm)/ø225mm
DN150
(ø168,3x4,0mm)/ø250mm
DN200
(ø219,1x4,5mm)/ø315mm
Isporuka, montaža i ugradnja
predizolovanih cevnih lukova
R=1,5D (sa atestima
proizvođača), sa ugrađenim el.
kablovima za kontrolu cevne
mreže, temp. režima 130oC
(dugi lukovi 1x1m) -LB.
Predizolovani lukovi moraju
zadovoljavati evropske norme
EN 448.
a=90o
Obračun po komadu
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
m
72
m
168
m
228
m
342
m
420
m
348
m
192
m
180
m
84
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3
16
19
19
30
18
12
6
7
DN150
DN200
Isporuka, montaža i ugradnja
predizolovanog paralelnog
ogranka (PA) sa ugrađenim el.
kablovima za kontrolu cevne
mreže temp. režima 130oC (sa
atestima proizvođača).
Predizolovani elementi moraju
zadovoljavati evropske norme
EN 448.
Obračun po komadu
DN200/100
DN200/80
DN150/100
DN150/80
DN150/65
DN125/100
DN125/80
DN125/65
DN125/50
DN100/80
DN100/65
DN100/50
DN100/40
DN80/65
DN80/50
DN80/32
DN65/50
DN65/32
DN50/40
DN50/32
Isporuka, montaža i ugradnja
jednodelne termoskupljajuće
spojnice koja se sastoji iz:
- PEHD obložna cev
kom
kom
12
4
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
6
2
5
1
2
2
8
9
- PEHD tremoskupljajuća
spojnica
-Zaptivna traka
-Otvori za punjenje
-Odušak sa zaptivnim čepom
Prema EN 489
-PUR pena komponenta AI B
Obračun po komadu
DN200/DA315
DN150/DA250
DN125/DA225
DN100/DA200
DN80/DA160
DN65/DA140
DN50/DA125
DN40/DA110
DN32/DA110
Isporuka, montaža i ugradnja
predizolovanog redukcionog
komada (standardna debljina
izolacije) sa ugrađenim el.
kablovima za kontrolu cevne
mreže temp. režima 130oC.
Prema EN 448
Obračun po komadu
DN200/150
DN150/125
DN125/100
DN100/80
DN80/65
DN65/50
DN50/40
Isporuka, montaža i ugradnja
predizolovane kombinovane
zaporne armature,
(standardna debljina izolacije),
sa odmuljom ELE i/ili
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
17
41
42
78
95
81
76
45
18
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
2
2
6
5
1
4
10
11
odzrakom ELU sa ugrađenim
el. kablovima za kontrolu
cevne mreže temp. režima
130oC. Isporukom obuhvatiti i
zaštitnu cev sa zašt. kapom i Tključ.
Prema EN 488
Obračun po komadu
DN200
DN150
DN125
DN100
DN80
DN65
DN40
Isporuka, montaža i ugradnja
elemenata za zaptivanje
predizolovanog cevovoda na
prolazu kroz zid (DR).
Obračun po komadu
DN80/DA160
DN65/DA140
DN50/DA125
DN40/DA110
DN32/DA110
Isporuka, montaža i ugradnja
zaptivnog uloška (EK) - završne
kape, na spoju između
predizolovane i čelične cevi.
Obračun po komadu
DN200/DA315
DN150/DA250
DN100/DA200
DN80/DA160
DN65/DA140
DN50/DA125
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
2
1
2
1
kom
kom
kom
kom
kom
7
10
3
7
3
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3
3
3
21
27
6
12
13
14
15
DN40/DA110
- DN32/DA110
Isporuka, montaža i ugradnja
završne spojnice na
predizolovanom cevovodu.
Prema EN 489
Obračun po komadu
DN50/DA140
Isporuka, montaža i ugradnja
PE elastičnih obloga (DP trake)
na kompenzatorima toplotnih
dilatacija, dužine 1 m, izvedbe
za delimično oblaganje sa
ivičnom zonom laminata.
Fizičke karakteristike obloga
kao i način montaže su dati na
crtežu šeme cevne mreže.
Obračun po dužnom metru
obloge.
- tip I (za prečnike izolacija
ø65-ø160)
- tip II (za prečnike izolacija
ø180-ø280)
- tip III (za prečnike izolacija
ø315-ø355)
Isporuka, montaža i ugradnja
laminata za obavijanje
kompenzacionih jastuka.
Obračun po m2
Ispitivanje vrelovoda na
čvrstoću i nepropustljivost:
-provera zavarenih spojeva
odgovarajućom supstancom
pri pritisku u cevi od 0,2 bar
-vodom, ispitnim pritiskom od
16 bar u trajanju od 2h, nakon
čega sistem ispitati pritiskom
od 10 bar , u trajanju od 24h.
Ispitivanje se smatra uspešnim
kom
kom
21
6
kom
8
m
732
m
438
m
36
m2
1000
16
17
, ako pad pritiska nije veći od
0,2 bar
(SRPS EN 253). U cenu
uračunati i blindiranje krajeva
ispitivanog vrelovoda.
O ispitivanju treba sačiniti
zapisnik, koji potpisuju
Odgovorni izvođač radova i
Nadzorni organ.
Obračun po dužnom metru
trase
Radovi na povezivanju žica za
detekciju vlage trocevnog
vrelovoda:
-završetak za el. vodove tip: VE
postavlja se u 10 objekata
- povezivanje svih žica za
detekciju curenja pomoću
standardnih spojnica (buksne)
i držača za žice (odstojnik).
Obaveza izvođača da dostavi
šematski prikaz povezivanja
žica za detekciju vlage.
Obračun po dužnom metru
trase
Kontrola zavarenih spojeva:
-Radiografsko snimanje
zavarenih spojeva od strane
ovlašćene institucije , prema
pismenom nalogu Investitora.
Potrebno ih je konstatovati
zapisnički i oceniti.
U zavisnosti od klasifikacije
zavarenih spojeva postupiti po
propisima. Izvođač se
obavezuje da dostavi
Investitoru šemu zavarenih
spojeva sa imenima i atestima
zavarivača.
Obračun po komadu
mTr
670
mTr
670
DN200
DN150
DN125
DN100
DN80
DN65
DN50
DN40
DN32
-Metoda kontrola
penetrantima
Obračun po komadu
DN200
DN150
DN100
UKUPNO – II:
1
2
3
III-IZOLATERSKI RADOVI
Čišćenje cevi od rđe, nečistoće
i farbanje istih
dvokomponentnom bojom
otpornom do 150oC. Farbanje
izvršiti u dva premaza. Ovom
stavkom obuhvatiti farbanje
zavarenih spojeva sa
predizolovanim cevima.
Obračun po m2
Izolacija vrelovoda u toplotnoj
podstanici i podrumu,
mineralnom vunom debljine
50 mm, u oblozi od
aluminijumskog lima debljine
0,6 mm.
Obračun po m2
Izolacija cevi bitumenskom
izolacionom masom ( lebit )
na mestima povezivanja
novoprojektovanog vrelovoda
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8
8
8
16
18
14
14
8
3
kom
kom
kom
1
1
1
m2
6
m2
20
i postojećeg. Potrebna količina
"lebita" preuzeti iz
demontažnih radova pozicija
br.1.
(u ovoj poziciji iskazati cenu
rada)
Obračun po kg
DN150/200/100 - 2,5 mTr
DN200/200/125 - 0,85 mTr
UKUPNO – III:
1
IV-PRIVREMENI VOD ZA TPV
Isporuka predizolovanih krutih
cevi i hambuških lukova od
čeličnih bešavnih cevi za
potrebu montaže privremenog
voda za snabdevanje
potrošača toplom potrošnom
vodom.
Predizolovane cevi moraju da
zadovoljavati evropske norme
EN 253 i čelični crni hambuški
lukovi SRPS. m.B6.821. R=1,5
D.
Nakon završetka radova ,
obaveza Izvođača je da
predizolovane krute cevi i
hamburške lukove
transportuje u magacin
Investitora (lokacija Novi Sad).
O isporuci treba sačiniti
zapisnik, koji potpisuju
Odgovorni Izvođač radova i
Nadzorni organ.
(u ovoj poziciji iskazati cenu
materijala)
predizolovane cevi
Obračun po m
DN32 (ø42,4x2,6mm)/DA110
čelični crni hambuški lukovi
kg
kg
700
300
m
100
ne nuditi
ne nuditi
Ne nuditi
2
Obračun po komadu
DN32 (ø42,4x2,6mm)
Za potrebe snabdevanja TPVa, u toku izvođenja radova,
neophodno je montirati
privremeni povezni vod (potis
TPV-a i povrat), što
podrazumeva sledeće:
- transport cevi do gradilišta
(materijal iz predhodne
pozicije)
- spajanje cevi dimenzije
DN32x2 čeono zavarivanje.
Magistralni vod je dimenzije
DN100 i DN125 a ogranci
DN32.
- montaža, demontaža i
postavljanje po etapama u
skladu sa dinamičkim planom
demontaže starog i montaže
novog vrelovoda.
Montaža se izvodi nadzemno,
na vreće punjene peskom.
Cevi privremenog poveznog
voda opteretiti džakovima
punjenjim peskom.
U cenu uračunati izradu i
montažu blindi,slepih
prirubnica,cevnih
redukcija,ugradnja ravnih
zapornih ventila DN32 za
potrebe manipulacije
privremenog voda,
povezivanje privremenog voda
sa starim i novim vrelovodom.
Pre puštanja u rad privremeni
vod ispitati:
-provera zavarenih spojeva
penom od sapunice pri
pritisku u cevi od 0,2 bara
kom
20
Ne nuditi
-ispitnim pritiskom 10 bar u
trajanju od 24 h.
(u ovoj poziciji iskazati cenu
rada)
Obračun po metru trase(
dvocevni sistem)
UKUPNO IV:
Ne nuditi
mTr
280
UKUPNO MAŠINSKO-IZOLATERSKI RADOVI (I+II+III+IV):
REKAPITULACIJA
Cena u dinarima
bez PDV-a
1
Cena u dinarima
Sa PDV-om
Učešće u ukupnoj ceni ponude
(u%)
GRAĐEVINSKI RADOVI
2
DOVOĐENJE POVRŠINA JAVNE
NAMENE U PRVOBITNO STANJE
3
OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
4
DEMONTAŽNI RADOVI
5
MAŠINSKI RADOVI
6
IZOLATERSKI RADOVI
7
PRIVREMENI VOD
UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7)
Структуру цене дао:
______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
Упутство за попуњавање овог обрасца:
Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако да:
- Унесу јединичне цене без ПДВ-а и укупне цене за сваки од наведених радова.
- Крајњи збир позиција (1+2) у делу "Рекапитулација" искаже укупну цену у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, понуде и у процентуалном
износу до 100%. Укупна цена без без ПДВ-а мора бити једнака цени унетој у обрасцу понуде.
Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у реализацији набавке.
Градском Одлуком о раскопавању површина јавне намене (Сл.лист Града Новог Сада бр.56/2012), члан 9, је предвиђено да се радови на
довођењу раскопаних површина јавне намене у првобитно или технички исправно стање поверавају искључиво ЈКП „Пут“ Нови Сад(саобраћајне
површине) и ЈКП“Градско зеленило“ Нови Сад(зелене површине).
Изабрани понуђач ће закључити посебне Уговоре са ова два предузећа у вези са извођењем и накнадом за извођење радова.
Download

Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака у Улици