MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ FIRMY
LOGSTOR
bezpečnost, monitorovací systém,
doprava, manipulace a skladování,
montáž:
spojky korýtkové: BX, FX, FX redukční, C2L otevřená,
spojky vypěňovací: BS, SX, SX redukční,
SXB ohyb, SXT T-spojka,
koncovky, Raychem pásky, jednočinné kompenzátory,
návod k použití
12.11.2012
verze 65
Luboš Raus, tel. 776 333 753
OBSAH
str. 2
Obsah
BEZPEČNOST………………………………………………..........
3
DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ ………..........
4
MONITOROVACÍ SYSTÉM ………………………………........
5
Kontrola monitorovacích vodičů během montáže…………........
6
Monitorovací vodiče v předizolovaných paralelních T-kusech ...
8
Kontrola zapojení monitorovacích vodičů v odbočkách ….........
9
MONTÁŽ ………………………………………...............….......... 10
Podmínky montáže, dokumentace, hutnění ………………........ 11
BX spojka ………………………………………………….......
12
FX spojka, FX spojka jako redukce ………………………........ 15
C2L otevřená spojka …………………………………...............
18
BS spojka …………………………………………………........ 21
SX spojka, redukční SX spojka …………………………..........
25
Ohebná SXB spojka …………………………...........................
30
SXT T-spojka ………………………………….......................... 35
Pěnový balíček ……………………………...…………............ 43
Koncovka …………………………………………………........ 45
Raychem páska ……………………………………………........ 47
Jednočinný kompenzátor …………………………………......... 47
ROZMĚRY POTRUBÍ LOGSTOR série 1, 2 a 3….….…..........
49
Předizolované potrubí LOGSTOR – návod k použití……………....…...........
51
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
str. 3
BEZPEČNOST
BEZPEČNOST
Zvláštní opatrnosti je třeba při manipulaci s pěnou v plastovém obalu (pěnový balíček).
Při montáži je nutno používat ochranné brýle a rukavice. Pěnový balíček je dále
nebezpečný svou vysokou hořlavostí, proto platí přísný zákaz kouření a manipulace
s otevřeným ohněm při montáži a manipulaci s pěnovým balíčkem.
Při montáži předizolovaného potrubí LOGSTOR je třeba dodržovat, kromě pokynů
uvedených v této příručce, také veškeré obecně platné bezpečnostní předpisy a katalog
předizolovaného potrubí LOGSTOR v platném znění.
Pěnový balíček - pokyny pro první pomoc
1. Všeobecné pokyny:
Práce s přípravkem vyžaduje základní opatření nutná pro práci se zdravím škodlivými
přípravky. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Zabezpečit dostatečné větrání pracoviště. Při
úrazu a nevolnosti vyhledat lékařskou pomoc a ukázat katalogový list, etiketu z obalu
nebo bezpečnostní list přípravku.
2. Při nadýchání:
Při nadměrném vdechování přemístit postiženého na čistý vzduch a ponechat v klidu.
Zabezpečit dostatečné větrání. Vyhledat lékařskou pomoc.
3. Při styku s kůží:
Napadené lokality ihned opláchnout vodou a mýdlem, osušit a ošetřit vhodným
reparačním krémem. Při dlouhodobější expozici zabezpečit lékařskou pomoc.
4. Při zasažení očí:
Okamžitě důkladně vypláchovat tekoucí vodou asi 15 minut a ihned vyhledat
lékařskou pomoc.
5. Při požití:
Okamžitě vypláchnout ústa, postiženého uložit do klidné polohy a zabezpečit lékařskou
pomoc. Nevyvolávat zvracení.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
str. 4
DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
DOPRAVA:
Během dopravy a skladování musí být zajištěno, že trubky nebudou poškozeny:
Ložná plocha rovná bez hřebíků nebo výčnělků.
Trubky smí přečnívat přes ložnou plochu max. 2 m bez podpory.
Vykládku dodávky na místě zajišťuje odběratel:
Potrubí na stavbě přebírá zástupce odběratele, který musí poskytnout instrukce, kde má být potrubí
složeno a je také povinen zajistit vykládku. Zástupce odběratele svým podpisem potvrzuje převzetí
příslušného materiálu ve správné kvalitě (bez poškození) i množství dle dodacího listu.
MANIPULACE:
Trubky zvedat pouze ručně nebo dvěma textilními pásy šířky 100 mm (vzdálenost mezi
pásy musí být 4 – 6 m). Nesmí být použito řetězů ani ocelových lan.
Nikdy nesmí být trubky ani jiné potrubní díly z vozidla vyklápěny nebo shazovány,
trubky ani jiné potrubní díly nesmí být vlečeny po zemi!
Při teplotách pod 10°C je nutno manipulovat s trubkami zvlášť opatrně.
SKLADOVÁNÍ:
Zamezit nekontrolovaným bodovým zatížením trubek
i tvarovek.
Trubky skladovat na suchém místě na rovné ploše
nejlépe na pevném a rovném pískovém loži
bez kamenů a ostrých předmětů, které by mohly
poškodit plášťovou trubku.
Alternativně možno skladovat na dřevěných podložkách,
podpírajících nejméně 10% délky trubky (6 podložek širokých
20 cm pro dvanáctimetrovou trubku), v pyramidách nebo ve
štosech, v obou případech maximálně do 1,5 m výšky (DN250
a větší do 2 m). Maximální tlak na plášťovou trubku je
0,3 N/mm2.
Skladování na písku
max.
1.5 m
1m
0.2 m
Skladování na podložkách
max.
1.5 m
Již při skladování je třeba dbát na to, aby nálepky na
trubkách byly na stejné straně (pro zabránění
2m
nesprávné polohy monitor. vodičů při montáži).
Trubky je nutno při skladování dobře zajistit, aby
nemohlo dojít k úrazu sesypáním uskladněných trubek!!
Konce plášťových trubek se nesmí dotýkat podložky, v délce 1 m (alespoň 30 cm) musí
být minimálně 20 cm (alespoň 10 cm) nad zemí.
Polyuretanové materiály pro vypěňování – pěnové balíčky skladovat v místnosti při
teplotách 16°C až 22°C (alespoň 5°C až 30°C), chránit před zmrznutím! Před
vypěňováním uložit při teplotách 16°C až 22°C tak, aby pěna před vypěněním měla
tuto teplotu.
Smrštitelné materiály chránit před vysokými teplotami nad 40°C (spojky: B2S, EW a BS
do 50°C; BX a FX do 70°C; SX, SXB, SXT do 80°C)
Spojky ukládat ve svislé poloze v jedné, ve dvou nebo maximálně ve třech vrstvách
nad sebou proloženy kartonem.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
MONITOROVACÍ SYSTÉM
str. 5
MONITOROVACÍ SYSTÉM
Vodiče monitorovacího systému (neizolované měděné 1,5 mm2) musí být spojovány dle
výkresu zapojení signalizačních vodičů, který je povinnou součástí projektové dokumentace
a musí být na stavbě k disposici. Předizolované trubky před svařením musí být natočeny tak,
aby signalizační vodiče byly v pozici „10 hodin“ a „2 hodiny“. Přímé trubky umísťujte tak,
aby červený vodič byl vlevo ve směru od zdroje tepla.
V předizolovaných T–kusech, etážových i paralelních, jsou dva krajní (zpravidla holé
měděné) vodiče vedeny nepřerušeně přes T–kus (použije se pouze jeden, umístěný na opačné
straně než je odbočka, druhý se na koncích odřízne a zůstane nepoužitý) střední zpravidla
pocínovaný vodič je vždy veden do odbočky. To je třeba zohlednit pro správné zapojení
monitorovacích vodičů v případě použití předizolov. T–kusů! Podrobněji viz dále na str. 7.
Správné zapojení vodičů v odbočce, předizol. i montážní, je nutno ověřit měřením (str. 8).
Každá součást předizolovaného potrubí (trubka, předizolovaný ohyb, předizolovaný T-kus
apod.) musí být před zabudováním do systému zkontrolována měřičem izolace, pracujícím
na úrovni 250 V. Kontrolovat je třeba neporušenost vodičů a dostatečný izolační odpor
(>200 MΩ). Pro dosažení přijatelného izolačního odporu celého rozvodu musí být izolační
odpor každého jednotlivého dílu nebo spojky co možná největší!
Potrubní díly s izolačním odporem menším než 200 M
do systému.*)
není dovoleno zabudovat
 Pro průběžnou kontrolu při montáži je doporučeno provést propojení na konci
potrubí tak, jak je uvedeno na následující str. 6 a
měřit postupem na této straně uvedeným. Vodiče
v odbočkách musí vždy tvořit prostou smyčku:
správně chybně chybně chybně
Při měření odporu měřící smyčky a při měření izolačního odporu (zejména napětím 250 V)
musí být všechny ostatní přístroje od monitorovacího systému odpojeny, neboť hrozí jejich
zničení! Nutno dbát na bezpečnost osob dle návodu k měřicímu přístroji!!!
Před jakýmkoli měřením musí být monitorovací vodiče i ocelová trubka v místě kontaktu
očištěny. Stejně tak musí být očištěny monitorovací vodiče před jejich spojováním.
 Na hotovém úseku předizolovaného potrubí se doporučuje jak před uvedením,
tak i po uvedení do provozu provést měření měřičem izolačního odporu a pulzním
reflektometrem.
Po kompletním zapojení signalizačního systému musí být provedena kontrola a referenční
měření, musí být vyhotoven záznam o měření s uvedením odporu měřící smyčky a
izolačního odporu a také měřícího napětí.
Izolační odpor pro kompletní rozvod by měl být větší než {1 M }/{km vodiče}, nikdy však méně než 1 M , tj. například:
pro 100 m vodiče: 10 M
pro 200 m vodiče:
5M
pro 500 m vodiče: 2 M
pro 1 km vodiče:
Dobrá hodnota, ukazující na vysokou jakost provedených prací je nad 20 M
rozvod. *)
1M
pro celý
*) Uvedené hodnoty jsou platné pro montážní práce a nejsou podkladem pro přejímku díla!
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
MONITOROVACÍ SYSTÉM
str. 6
Kontrola monitorovacích vodičů během montáže na každém spoji
Montovaná spojka
KOTELNA
Ferda Mravenec
14.7.2011
nepřerušení vodičů
do 200
přístrojrozsah
přepnutý
na „pípání“
měřicí rozsah 200
Ferda Mravenec
14.7.2011
Ověřit, že odpor holého měděného vodiče nepřesahuje 1,5
/ 100 m vodiče.
Montovaná spojka
Ferda Mravenec
14.7.2011
KOTELNA
Ferda Mravenec
14.7.2011
Ověřit, že odpor pocínovaného vodiče nepřesahuje 1,5
Montovaná spojka
/ 100 m vodiče.
***
Ferda Mravenec
14.7.2011
izolační odpor.
KOTELNA
měřič izolačního odporu
(tzv. MEGMET)
s měřicím napětím 250 V
měřicí rozsah v 200 M
Ferda Mravenec
14.7.2011
Zkušebním napětím 250 V ověřit izolační odpor mezi vodiči (minimálně 20 M ). Odpor mezi vodiči se na
spojku nezapisuje.
Montovaná spojka
Ferda Mravenec
14.7.2011
KOTELNA
Ferda Mravenec
14.7.2011
Zkušebním napětím 250 V ověřit izolační odpor mezi holým měděným vodičem a trubkou (minimálně 20 M ).
Montovaná spojka
holý měděný
pocínovaný
Ferda Mravenec
14.7.2011
Ferda Mravenec
14.7.2011
KOTELNA
Zkušebním napětím 250 V ověřit izolační odpor mezi pocínovaným vodičem a trubkou (minimálně 20 M ).
Měří se vždy směrem k již namontovaným spojkám (kontrolujeme provedenou práci) příp. na obě strany.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
MONITOROVACÍ SYSTÉM
str. 7
Zapojení pro kontrolu signalizačních vodičů na rozvětvené trase:
A
Postup montáže spojek
KOTELNA
B
dočasné
propojení
vodičů
V místě B jsou vodiče dočasně propojeny.
V místě A se před montáží spojek provede kontrola jak naznačeno na předchozí straně, tj.
2x univerzálním měřicím přístrojem nepřerušení vodičů (mezi konci bílých vodičů a mezi
konci červených vodičů) a
3x měřičem izolačního odporu stav izolace (mezi vodiči, mezi bílým vodičem a trubkou,
mezi červeným vodičem a trubkou).
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
MONITOROVACÍ SYSTÉM
str. 8
Monitorovací vodiče v předizolovaných paralelních T-kusech
Všechny v současné době dodávané předizolované T–kusy, etážové i paralelní,
mají dva krajní vodiče [měděné*)] vedené T-kusem průběžně, z nichž se
použije ten, který je na straně opačné než odbočka. Nepoužitý vodič se odřízne.
Třetí, střední vodič [pocínovaný*)] je vedený do odbočky.
*) Důležitá je poloha vodičů (krajní jsou průběžné, střední vede do odbočky), barva vodičů může být odlišná.
Je třeba dbát na to, aby měřicí smyčka nebyla zkřížena, aby měla „prostý tvar“ :
Je tedy nutno v některých případech provést zkřížení vodičů na odbočce (spolehlivě odizolovat proti
zkratu mezi vodiči!!)
správně
chybně
chybně
2 3
chybně
Horní odbočka pravá
2
3
1
1
1
1
2
3
(s křížením na odbočce)
Horní odbočka levá
2 3
x
drát zastřižen (nepoužit)
holý měděný
pocínovaný
U odboček spodem je situace opačná: s křížením na odbočce bude spodní odbočka levá a spodní odbočka
pravá.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
MONITOROVACÍ SYSTÉM
str. 9
Kontrola zapojení monitorovacích vodičů v odbočce
Píííííp
Píííííp
Zde v případě
potřeby překřížit
RUKA NESMÍ JÍT PŘES TRUBKU…
Píííííp
Takto je třeba kontrolovat správnost zapojení v každé odbočce, ať už montážní nebo
předizolované. Pokud v některé ze tří poloh ohmmetr „nepípá“, je třeba změnit zapojení
(u předizolovaného paralelního T–kusu zkřížit vodiče na odbočce). Pak znovu provést
kontrolu ve všech třech polohách ohmmetru!
Při této kontrole ještě není kontrolovaný uzel zapojen do systému nebo alespoň vodiče
v objektech nejsou zasmyčkovány.
POZNÁMKA:
Při měření izolačního odporu PUR pěny univerzálním (nízkovoltovým) měřicím přístrojem je třeba,
narozdíl od běžných měření napětí či proudu, zapojovat červený vodič vždy na ocelovou trubku, černý
vodič na měřený drát. Univerzální měřící přístroj lze ovšem místo Megmetu použít jen zcela výjimečně!
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
MONTÁŽ
str. 10
MONTÁŽ
Plášťovou trubku řezat pilou
nikoli bruskou, aby bylo zabráněno
vzniku trhlin a vrubů. Před řezáním
plášťové trubky za chladného počasí
prohřát tuto na 20°C až 30 °C
(ne víc!).
Plášťová trubka musí být před spojkováním naprosto suchá a čistá, odstraněny
musí být jakékoliv nálepky.
Povrch plastu je nutno před montáží vždy aktivovat tj. obrousit brusným
plátnem zrnitosti 60 a pomalu prohřát měkkým propan-butanovým plamenem.
Tak dojde k odstranění okysličené vrstvy a materiál se též očistí, osuší a prohřeje
na minimálně 60 °C na každém místě povrchu. Za této teploty získá povrch matně
hedvábný lesk (povrch nesmí být blýskavý a spálený). Spojení je nutno provést
bezprostředně po aktivaci! Platí i pro Raychem pásky, Canusy apod. Aktivace
zajistí dokonalé přilnutí těsnícího materiálu k těsněným povrchům.
Montáž spojky musí být provedena v jednom pracovním cyklu bez přerušení.
Veškeré spojky musí být před montáží očištěny od písku a jakýchkoli jiných
nečistot, odstraněny musí být též jakékoliv nálepky. Každá spojka a všechny její
části musí být před montáží naprosto suché a čisté. Montáž spojky musí
proběhnout ve všech potřebných krocích bez přerušení.
Před zasypáním potrubí musí být jakékoliv podložky potrubí vyjmuty!
Obsypový materiál nesmí obsahovat organické složky, jíl ani jakýkoli materiál,
který by v zemi mohl po čase ztvrdnout.
Doporučený obsypový frikční materiál min. 100 mm okolo trubek je (dle ČSN EN
13941:2010 7.8 v výjimkou max. velikosti zrna) písek nebo drcený kámen (nikoli příliš ostrohranný)
následujících vlastností:
max. velikost zrna
16 mm
koeficient nerovnoměrnosti: d60 / d10 > 1,8
max. 3 % váhy zrn 0,020 mm
nebo
max. 10% váhy zrn 0,075 mm
Optimální velikost zrna je 3 až 10 mm
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
MONTÁŽ
str. 11
Podmínky montáže:
Spojky nesmí být montovány za podmínek, které neumožňují bezchybnou montáž,
zejména pak dosažení dostatečného izolačního odporu PUR pěny. Je-li nezbytné montovat
spojky za deště, musí být bezpodmínečně použit montážní stan.
Přípustná teplota povrchů (spojky a teplonosné trubky) pro montáž vypěňovacích spojek
je 15 °C až 45 °C. Za teplot okolního vzduchu pod 10° C předehřát měkkým plamenem
před vypěňováním spodní třetinu spojky na 30° až 40°C. Ocelová trubka se nesmí při
montáži rosit!
Dokumentace:
Na každé spojce bude po montáži nesmazatelným popisovačem uvedeno jméno
pracovníka, který spojku namontoval a datum montáže. Dále bude vedle každé spojky na
straně, na které se měřilo, uvedena hodnota odporu smyčky (Ω) a hodnota izolačního
odporu (MΩ) naměřená na dosud namontovaném úseku
Příklad označení:
a) při zapojení vodičů podle strany 6 a 7 této příručky
Ferda Mravenec
14.7.2011
b:
3,4 Ω / 55 MΩ
č:
3,3 Ω / >200 MΩ
b:
3,4 Ω / 55 MΩ
č:
3,3 Ω / >200 MΩ
postup montáže
Ferda Mravenec
14.7.2011
b) při zasmyčkování každé jednotlivé trubky
Ferda Mravenec
14.7.2011
4,0 Ω / >200 MΩ
Ferda Mravenec
14.7.2011
3,4 Ω / 55 MΩ
postup montáže
Hutnění:
Obsypový materiál okolo trubek je hutněn ručně, varovná páska se umísťuje 200 mm nad
horní hranu potrubí. Ve vzdálenosti 200 až 500 mm nad horní hranou potrubí je možno
hutnit vibrátorem s plochým ložem s maximálním zemním tlakem 100 kPa.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
BX spojka
str. 12
BX spojka
Smršťovací
nátrubek
Izolační
Smršťovací fólie
poloskruže
Látka na
čištění
í
1. Byla-li trubka zkracována:
a) 220 mm od konce trubky rozříznout plášťovou trubku
b) odříznutý konec vnější plášťové trubky rozříznout podélně
c) odstranit plášťovou trubku a izolaci (nepoškodit vodiče!)
d) vnitřní trubku očistit brusným plátnem od zbytků PUR pěny
2. Na jeden konec navléknout smršťovací nátrubek BX
v bílém PE obalu (obal nesnímat!)
3. Svařit (nebo jinak spojit: LR-Pex, Cu-Flex) vnitřní trubky
4. Monitorovací dráty shodné barvy musí na sebe navazovat (výjimkou mohou být
předizolované ohyby a T-kusy, u kterých není vždy možné tuto podmínku dodržet).
Ve směru od kotelny je doporučeno umísťovat červený vodič vlevo!
5. Provést tlakovou resp. rentgenovou zkoušku spoje
6. Očistit přiloženou látkou plášťovou trubku v délce nejméně
150 mm po obou stranách izolovaného spoje
7. V případě potřeby odstranit vlhkou a znečištěnou pěnu
z konců trubek (cca 1cm) včetně plášťové trubky
8. Zkrátit (pilkou) izolační poloskruže tak, aby držely těsně
v odizolovaném prostoru mezi konci plášťových trubek
9. Umístit tyto poloskruže do prostoru mezi konci plášťových
trubek, signalizační vodiče vyvést nad poloskruže, případně
zajistit samolepící páskou
10. Na signalizační vodiče se v místě vyvedení nad poloskruže doporučuje
navléknout cca 5 cm izolační bužírky pro zabránění zkratu na trubku při
nasazování poloskruží
11. Spojit dráty monitorovacího systému vyvedené nad poloskruže. Lisovací
spojku stisknout kleštěmi a proletovat cínem . Měděný vodič spojit s měděným,
pocínovaný s pocínovaným, viz výše, pro spojky drátů vydlabat v pěně poloskruže
žlábek. Při případném přelepení vodičů páskou dbát na to, aby nedošlo k
vzájemnému propojení vodičů navlhlou páskou.
12. Zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5 / 100m vodiče, tj. 0,32 / 24m
vodiče tedy na 12-ti metrovou trubku)
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
str. 13
BX spojka
13. Zkontrolovat izolační odpor mezi signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči
navzájem při rozpojené smyčce (>100M )
14. Povrch plášťové trubky aktivovat obroušením
brusným plátnem zrnitosti 60 a ohřátím propanbutanovým plamenem na teplotu min. 60°C v délce
nejméně 150 mm po obou stranách izolovaného spoje až
do dosažení matného, hedvábného vzhledu.
15. Umístit smršťovací folii na izolační poloskruže tak,
aby čára na folii probíhala okolo trubky, folie musí
přikrývat stejným dílem oba konce plášťové trubky:
a) kraj folie přiložit na trubku do pozice "10 hodin"
b) postupně stahovat ochranný papír ze smršťovací
folie
c) folii volně obtočit okolo trubky a přitisknout
16. Ohřívat měkkým plamenem smršťovací folii
od středu ke krajům tak, aby nevznikly uzavřené
vzduchové bubliny, těsnící tmel má být viditelný
na všech okrajích. Zvláštní pozornost věnovat místu
překrytí vnitřního konce fólie.
17. Ze smršťovacího nátrubku spojky odstranit
ochranný bílý PE obal (nepoužívat ostrý nástroj!),
zkontrolovat, že je nátrubek čistý a suchý zvenku
i zevnitř.
18. Z těsnící vrstvy smršťovacího nátrubku (případně)
odstranit ochranou fólii, zkontrolovat, že byla
odstraněna celá!
19. Překontrolovat izolační hmotu spojky (nepoškozená, čistá, suchá)
20. Smršťovací nátrubek přesunout přes izolační
poloskruže pokryté smršťovací fólií a vystředit
C
21. Smrštit celý smršťovací nátrubek měkkým PB
plamenem (hořákem o velikosti 50 mm). Smršťování
započít od středu rukávu směrem ke koncům, aby byl
vytlačen vzduch pod těsněním (ochranné rukavice!)
22. Znovu zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až
Po
1,5
/ 100m vodiče) a izolační odpor mezi Před
signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči
navzájem při rozpojené smyčce (>100M )
BX spojky se vyrábí v dimenzi ø 90 až ø 630 mm v délce 780 mm.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
BX spojka
str. 14
Spojky BX lze použít i jako redukční, a to podle následující tabulky:
Průměr spojky [mm]
Lze smrštit až na [mm]
90
77
Průměr spojky [mm]
Lze smrštit až na [mm]
280 315 355 400 450 500 520 560 630
225 250 315 355 400 450 500 500 560
110 125 140 160 180 200 225 250
77 90 110 125 140 160 180 200
Redukce o jednu dimenzi:
Použijí se obyčejné BX spojky a izolační poloskruže
odpovídající dimenzi většího potrubí. Seřízněte
izolační poloskruže dle obrázku
Redukce o dvě až tři dimenze:
Použijí se dvoje izolační poloskruže dle spojovaných
dimenzí. Seřízněte vnitřek menších izolačních
poloskruží tak, aby odpovídala redukci teplonosné
trubky. Seřízněte vnější povrch větších izolačních
poloskruží dle obrázku. Upevněte izolační
poloskruže samolepicí páskou.
Poloskruže je možno použít ze zbytků, odřezků poloskruží ze spojek instalovaných vlevo a
vpravo od montované redukce (z menší a z větší dimenze).
Zvláštní pozornost při montáži BX spojky jako redukční je třeba věnovat
smršťovací fólii, její správnou polohu vyzkoušet před sejmutím ochranné fólie!
Pozn: Kromě BX spojek existují i spojky BXS vypěňovací s vnitřním alupláštěm v dimeních 90 až 630 mm.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
FX spojka
str. 15
FX spojka
Smršťovací nátrubek
Izolační poloskruže
Alternativně izolační
poloskruže
pro flexibilní potrubí
Látka na
čištění
Těsnící páska
í
1. Byla-li trubka zkracována:
a) 150 mm (!!) od konce trubky rozříznout plášťovou trubku (spojka FX se dodává v současné
době pouze pro odizolované konce 150 mm)
b) odříznutý konec vnější plášťové trubky rozříznout podélně
c) odstranit plášťovou trubku a izolaci (nepoškodit vodiče!)
d) vnitřní trubku očistit brusným plátnem od zbytků PUR pěny
2. Na jeden konec navléknout smršťovací nátrubek FX v bílém PE obalu (obal nesnímat!)
3. Spojit vnitřní teplonosné trubky (LR-Pex, Cu-Flex). Pro ocelové potrubí se FX spojka
nepoužívá!
4. Monitorovací dráty shodné barvy musí na sebe navazovat (výjimkou mohou být
předizolované ohyby a T-kusy, u kterých není vždy možné tuto podmínku dodržet).
Ve směru od kotelny je doporučeno umísťovat červený vodič vlevo!
5. Provést tlakovou resp. rentgenovou zkoušku spoje
6. Očistit přiloženou látkou plášťovou trubku v délce 180 mm
po obou stranách izolovaného spoje
7. V případě potřeby odstranit vlhkou a znečištěnou pěnu
z konců trubek (cca 1 cm) včetně plášťové trubky
8. Zkrátit (pilkou) izolační poloskruže (pro flexibilní potrubí
poloskruže vyložené měkkou tmavou pěnou) tak, aby držely těsně
v odizolovaném prostoru mezi konci plášťových trubek
9. Umístit tyto poloskruže do prostoru mezi konci plášťových
trubek, signalizační vodiče vyvést nad poloskruže, případně zajistit
samolepící páskou
10. Na signalizační vodiče se v místě vyvedení nad
poloskruže doporučuje navléknout cca 5 cm izolační bužírky
pro zabránění zkratu na trubku při nasazování poloskruží
11. Spojit dráty monitorovacího systému vyvedené nad poloskruže. Lisovací spojku
stisknout kleštěmi a proletovat cínem. Měděný vodič spojit s měděným, pocínovaný
s pocínovaným, viz výše, pro spojky drátů vydlabat v pěně poloskruže žlábek .
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
FX spojka
str. 16
Při případném přelepení vodičů páskou dbát na to, aby nedošlo k propojení vodičů
navlhlou páskou.
12. Zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5 / 100m vodiče, tj. 0,32 / 24m
vodiče tedy na 12-ti metrovou trubku)
13. Zkontrolovat izolační odpor mezi signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči
navzájem při rozpojené smyčce (>100M )
14. Povrch plášťové trubky aktivovat obroušením
brusným plátnem zrnitosti 60 a ohřátím propanbutanovým plamenem na teplotu min. 60°C v délce
180 mm po obou stranách izolovaného spoje až
do dosažení matného, hedvábného vzhledu.
15. Ze smršťovacího nátrubku spojky odstranit
ochranný bílý PE obal (nepoužívat ostrý nástroj!),
zkontrolovat, že je nátrubek čistý a suchý zvenku
i zevnitř.
16. Vycentrovat nátrubek na spoj, označit pozici
a odsunout nátrubek z místa spoje.
17. Odstranit ochrannou fólii z jedné strany (!) těsnící
pásky a pásku nalepit na plášťovou trubku cca 30 mm
od označení směrem ke středu spoje. Konce těsnící
pásky přitisknout k sobě.
18. Smršťovací nátrubek přesunout přes izolační
poloskruže a vystředit dle značek, sejmout zbytek
ochranné fólie z těsnící pásky.
19. Smrštit celý smršťovací nátrubek měkkým PB
plamenem (hořákem o velikosti 50 mm). Smršťování
započít od středu rukávu směrem ke koncům, aby byl
vytlačen vzduch pod těsněním (ochranné rukavice!)
20. Znovu zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až
1,5
/ 100m vodiče) a izolační odpor mezi
signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči
navzájem při rozpojené smyčce (>100M )
Před
Po
C
FX spojky se vyrábí v dimenzích ø 77 – ø 200 mm.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
FX spojka
str. 17
Redukce FX
Použije-li se FX spojka jako redukční, může se smrštit se až o dvě dimenze pod spodní
uvedenou dimenzi (např. FX spojka 125-160 se smrští až na dimenzi 90).
Maximální pokrytá délka je 300 mm, odizolované konce musí být při vložení redukce
do teplonosné trubky příslušně zkráceny.
Pro ocelové potrubí se FX spojka nepoužívá!
Redukce o jednu dimenzi:
D1
D2
Nátrubek
77
90
90
110
77-110
110
125
125
140
125-160
140
160
Použijí se izolační poloskruže odpovídající dimenzi většího potrubí. Seřízněte izolační
poloskruže dle obrázku.
Redukce o dvě až tři dimenze:
D1
D2
Nátrubek
77
90
110
110
125-140 140-160
77-110
125-160
Použijí se dvoje izolační poloskruže dle spojovaných dimenzí. Seřízněte vnitřek menších
izolačních poloskruží tak, aby odpovídala redukci teplonosné trubky. Seřízněte vnější
povrch větších izolačních poloskruží dle obrázku. Upevněte izolační poloskruže
samolepicí páskou.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
C2L otevřená spojka
str. 18
C2L otevřená spojka
300
1. Dle potřeby odstranit izolaci.
2. Byla-li teplonosná trubka spojována, provést tlakovou resp.
rentgenovou zkoušku spoje
3. Očistit všechny povrchy v oblasti spoje, v případě potřeby odstranit vlhkou a znečištěnou pěnu z konců trubek (cca 1 cm) včetně plášťové trubky
4. Monitorovací dráty shodné barvy musí na sebe navazovat
(výjimkou mohou být předizolované ohyby a T-kusy, u kterých
není vždy možné tuto podmínku dodržet). Ve směru od kotelny
je doporučeno umísťovat červený vodič vlevo!
5. Očistit přiloženou látkou plášťovou trubku v celé délce spojky
C2L (cca 250 mm po každé straně izolovaného spoje)
6. Zkrátit (pilkou) izolační poloskruže tak, aby držely těsně
v odizolovaném prostoru mezi konci plášťových trubek
7. Umístit tyto poloskruže do prostoru mezi konci plášťových
trubek, signalizační vodiče vyvést nad poloskruže, případně zajistit
samolepící páskou. Všechny povrchy v oblasti montáže musí být
čisté a suché
8. Na signalizační vodiče se v místě vyvedení nad poloskruže doporučuje
navléknout cca 5 cm izolační bužírky pro zabránění zkratu na trubku při
nasazování poloskruží
9. Spojit dráty monitorovacího systému vyvedené nad poloskruže. Lisovací spojku
stisknout kleštěmi a proletovat cínem. Měděný vodič spojit s měděným, pocínovaný
s pocínovaným, viz výše, pro spojky drátů vydlabat v poloskruž ích žlábek.
Při případném přelepení vodičů páskou dbát na to, aby nedošlo k propojení vodičů
navlhlou páskou.
10. Zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5 / 100m vodiče, tj. 0,32 / 24m
vodiče tedy na 12-ti metrovou trubku)
11. Zkontrolovat izolační odpor mezi signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči
navzájem při rozpojené smyčce (>100M )
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
str. 19
C2L otevřená spojka
12. Povrch plášťové trubky aktivovat obroušením brusným
plátnem zrnitosti 60 a ohřátím propan-butanovým plamenem
na teplotu min. 60°C v délce 250 mm po obou stranách
izolovaného spoje až do dosažení matného, hedvábného vzhledu.
13. Umístit smršťovací folii na izolační poloskruže tak, aby čára
na folii probíhala okolo trubky, folie musí přikrývat stejným dílem
oba konce plášťové trubky:
a) kraj folie přiložit na trubku do pozice "10 hodin"
b) postupně stahovat ochranný papír ze smršťovací folie
c) folii volně obtočit okolo trubky a přitisknout
14. Ohřívat měkkým plamenem smršťovací folii od středu ke
krajům tak, aby nevznikly uzavřené vzduchové bubliny, těsnící
tmel má být viditelný na všech okrajích. Zvláštní pozornost
věnovat místu překrytí vnitřního konce fólie.
15. Smršťovací nátrubek – je-li to potřeba – rozříznout a
umístit na trubku tak, aby jeho spoj byl nahoře a okraje byly
staženy k sobě, zkontrolovat, že je nátrubek čistý a suchý zvenku
i zevnitř.
16. Vystředit uzavírací pásku na spoj smršťovacího nátrubku
lepicí stranou dolů. Lepicí strana má viditelné zesílení. Pásku
nepředehřívat ze strany tavného lepidla.
17. Uzavírací pásku zkrácenou na délku nátrubku rychle zahřát ostrým plamenem a silně
přitisknout teflonovou houbičkou nejprve na jednom, pak na druhém okraji spojky.
Podobně upevnit i střed pásky. Pak postupně ohřát (rychle, ostrým plamenem) a
přitisknout celou uzavírací pásku k nátrubku.
18. Otočit nátrubek o 90° tak, aby uzavírací páska byla
v pozici „3 hodiny“. Smršťovat celý nátrubek od středu
směrem ke koncům.
19. Z těsnící vrstvy smršťovacího obalu postupně odstranit ochranou fólii, přitom
natahovat obal do správné polohy tak, aby označení směřovalo kolem trubky a spoj byl
nahoře. Obal musí těsně obepínat trubku. Smršťovací obal montovat bezprostředně
po smrštění nátrubku, dokud je tento ještě teplý
20. Vystředit uzavírací pásku na spoj smršťovacího
obalu podobně jak je popsáno pod bodem 16 a 17.
21. Smrštit celý smršťovací obal od středu směrem
k oběma koncům měkkým PB plamenem (hořákem
o velikosti 50 mm), až bude těsnící hmota viditelná na
všech okrajích a až se využije úplné smrštění – nápisy
na fólii změní barvu (ochranné rukavice!)
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
C2L otevřená spojka
str. 20
22. Přejeďte válečkem překrytý okraj a zajistěte,
aby byl jakýkoli kanálek utěsněn těsnící hmotou!!!
23. Znovu zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5
/ 100m vodiče) a izolační
odpor mezi signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči navzájem při rozpojené
smyčce (>100M )
C2L otevřenou spojku je možno použít jako redukční. V tomto případě se doporučuje
klínové seříznutí smršťovacího nátrubku tak, aby výsledný tvar smršťovacího nátrubku byl
kuželový. Zvláštní pozornost je v tomto případě nutno věnovat poloze smršťovacích fólií,
kterou je třeba si vyzkoušet před odstraněním ochranných fólií (okraj bude třeba nalepit
mírně šikmo)
Spojky C2L se vyrábí v dimenzích ø 90 – ø 630 mm, smršťovací nátrubek má délku
700 mm, smršťovací obal má délku 900 mm.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
BS spojka
str. 21
BS spojka
Potřebné nástroje:
Přivařovací
zátky
Odvzdušňovací
zátky
Těsnící páska
Svařovací nástroj
s příslušenstvím
(držák zátek +
nástavce Logstor)
Smršťovací nátrubek
1. Byla-li trubka zkracována
a) 220 mm od konce trubky rozříznout plášťovou trubku
b) odříznutý konec vnější plášťové trubky rozříznout podélně
c) odstranit plášťovou trubku a izolaci (nepoškodit vodiče!)
d) vnitřní trubku očistit brusným plátnem od zbytků PUR pěny
2. Na jeden konec trubky navléknout smršťovací nátrubek BS
spojky v bílém PE obalu (obal nesnímat!)
3. Svařit (nebo jinak spojit: LR-Pex, Cu-Flex) vnitřní trubky
4. Monitorovací dráty shodné barvy musí na sebe navazovat (výji mkou mohou být
ohyby a T-kusy, u kterých není vždy možné tuto podmínku dodržet). Ve směru
od kotelny je doporučeno umísťovat červený vodič vlevo!
5. Provést tlakovou resp. rentgenovou zkoušku spoje
6. Páskou připevnit 4 ks držáků drátů, spojit dráty monitorovacího systému. Lisovací
spojku stisknout kleštěmi a proletovat cínem. Měděný vodič spojit s měděným,
pocínovaný s pocínovaným ( viz výše), vodiče zaklesnout do držáků
7. Zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5 / 100m vodiče, tj. 0,32 / 24m
vodiče tedy na 12-ti metrovou trubku)
8. Zkontrolovat izolační odpor mezi signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči
navzájem při rozpojené smyčce (>100 M )
9. Očistit všechny povrchy v oblasti montáže
10. Odstranit vlhkou a znečištěnou pěnu z konců
trubek (cca 1 cm) – není třeba odřezávat plášťovou
trubku
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
BS spojka
str. 22
11. Vystředit nátrubek na oblast spoje, označit
značkovačem na plášťovou trubku polohu nátrubku, pak
odsunout nátrubek stranou
10. Konce plášťových trubek obrousit brusným plátnem
zrnitosti 60 v šířce cca 150 nejméně ke značce
z předchozího bodu
11. Povrch plášťové trubky aktivovat plamenem na min
60°C v délce 150 mm po obou stranách izolovaného spoje
až do dosažení matného, hedvábného vzhledu. V zimě
mírně ohřát plamenem i ocelovou trubku
12. Nalepis těsnící pásku na plášťovou trubku 10 mm od
označení směrem ke středu spoje. Konce těsnící pásky
přitisknout k sobě. Ochranný pás nesundávat (!!!), pouze
ohnout kraje pro snadnější vytažení, až bude spojka na
pozici. Před nasunutím spojky ověřit, že lze ochrannou fólii
snadno sejmout.
13. Ze smršťovacího nátrubku odstraňte bílý PE obal
(nepoužívat ostrý nástroj!) a ověřte, že nátrubek je čistý
a suchý vně i uvnitř
14. Nátrubek umístit mezi značky, pak teprve sejmout bílou
ochrannou fólii z těsnící pásky
15. Spojky o průměru nad 280 mm podepřít
16. Smrštit (zatěsnit) konce nátrubku ohřevem obou konců
nátrubku střídavě (v délce cca 100 mm) měkkým PB
plamenem – hořákem 50 mm (ochranné rukavice!)
17. Nechat nátrubek vychladnout, svítí-li slunko, přikrýt
bílým PE obalem
18. Vyvrtat dva otvory 25 mm na obou koncích nátrubku
– nepoškodit signalizační vodiče!!
19. Provést zkoušku těsnosti spojky pomocí mýdlové vody
natlakováním na 0,2 bar tj. 20 kPa.
20. Do jednoho otvoru nátrubku vsunout odvzdušňovací
zátku
21. Vypěnit pomocí pěnového balíčku příslušného čísla dle
tabulky uvedené no konci tohoto odstavce a dle návodu
k pěnového balíčku. Teplota pěnového balíčku 15°C až
25°C, doporučeno 20°C. (ochranné brýle a rukavice!)
22. Okamžitě uzavřít volný otvor odvzdušňovací zátkou
(ochranné brýle a rukavice!)
23. Po vytvrzení PUR pěny (cca 30 min.) vyjmout
odvzdušňovací zátky otočením a vytažením pomocí
šroubováku, odstranit přebytečnou pěnu
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
ø25 mm
verze 12.11.2012
BS spojka
str. 23
24. Očistit povrch spojky a okraje otvorů, otvory vystružit
kuželovou frézkou (LR conical miller). Očistit přivařovací zátku a
umístit ji do držáku zátek
25. Vyhřát svařovací nástroje s nástavci Logstor na 260 °C ( 10°C).
260 °C
26. Ohřívací čas odečíst z následující tabulky:
Průměr plášťové Přibližný čas
66 –D125
10 (s)
trubky
(mm) ohřevu
140 – 200
20
225 – 315
30
355 – 500
40
560 – 630
50
k tomu 10 s ohřívat bez přitlačování
27. a) Vtlačit přivařovací zátku do ohřívacího zrcadla a současně ohřívat okraj otvoru i
zátku po dobu odečtenou z tabulky.
b) Když se plochá strana zrcadla dotkne spojky a současně se zátka propadne
přibližně o 1 milimetr, odlehčit tlak na nástroj na dobu přibližně 10 s.
vtlačovat po dobu ohřívacího
času dle tabulky
bez přitlačování
28. Vyjmout zrcadlo a okamžitě (max. po 3 sekundách) vtlačit zátku do otvoru tak, aby se
přebytečný materiál vytlačil max. 1 mm nad povrch nátrubku. Poté již nepřitlačovat
zátku!! Horní hrana zátky nesmí být propadlá pod povrch plášťové trubky! Držet stálý ale
mírný tlak po dobu nejméně 1/2 minuty. Mají
se vytvořit jeden až dva lemy rovnoměrně
kolem celé zátky.
29. Počkat 30 sekund na vychladnutí oblasti
okolo zátky, poté vyjmout držák zátky.
30. Stejný postup opakovat s druhou zátkou
31. Kriteriem pro správnou montáž je:
- rovnoměrně vytlačený lem okolo zátky
- dva viditelné lemy
32. Znovu zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5
/ 100m vodiče) a izolační odpor
mezi signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči navzájem při rozpojené smyčce
(>100 M )
Spojky BS se vyrábí délce 750 mm (ø 90 – ø 400 mm)
a 800 mm (ø 450 – ø 560 mm).
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
BS spojka
str. 24
Série izolace 1
Série izolace 2
Přiřazení pěnových balíčků
k BS spojkám
dimenze
trubky DN
vnější
ocel. tr.
20, 25
26, 33
32, 40
42, 48
50
60
65
76
80
88
100
114
125
139
150
168
200
219
250
273
300
323
350
355
400
406
450
457
Přiřazení pěnových balíčků
k BS spojkám
pěnový
velikost
spojky balíček č.
dimenze
trubky DN
vnější
ocel. tr.
20, 25
26, 33
32, 40
42, 48
50
60
65
76
80
88
100
114
125
139
150
168
200
219
250
273
300
323
350
355
400
406
1
3
3 *)
4
5
7
8
9
10
2×9
12
13
12
12
90
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450
500
520
560
pěnový
velikost
spojky balíček č.
110
125
140
160
180
225
250
280
355
450
500
520
560
3
4
5
6
7
9
9
10
2x9
10+11
10+12
13
13
Série izolace 3
Přiřazení pěnových balíčků
k BS spojkám
dimenze
trubky DN
vnější
ocel. tr.
20, 25
26, 33
32, 40
42, 48
50
60
65
76
80
88
100
114
125
139
150
168
200
219
250
273
300
323
350
355
pěnový
vlikost
spojky balíček č.
125
140
160
180
200
250
280
315
400
500
520
560
4
5
6
7
8
10
10
11
12
10+13
10+12
10+13
Tabulky platí pro odizolované konce 220 mm.
*) Opraveno z FP č. 4 na FP č. 3 oproti katalogu Logstor podle výpočtu a podle zkušenosti.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
str. 25
SX spojka, redukční SX spojka
SX spojka, redukční SX spojka
Potřebné nástroje:
Záplaty
Rozpínací zátky
Uzavírací zátky
Odvzdušňovací zátky
Plynový hořák 50 mm,
přitlačovací nástroj
na záplaty, lžíce na záplaty,
šroubovák, brusné plátno,
kladivo, hadr, zařízení pro
tlakovou zkoušku
Smršťovací nátrubek
1. Byla-li trubka zkracována
a) 220 mm od konce trubky rozříznout plášťovou trubku
b) odříznutý konec vnější plášťové trubky rozříznout podélně
c) odstranit plášťovou trubku a izolaci (nepoškodit vodiče!)
d) vnitřní trubku očistit brusným plátnem od zbytků PUR pěny
2. Na jeden konec trubky navléknout smršťovací nátrubek SX spojky v bílém PE obalu
(obal nesnímat!)
3. Svařit (nebo jinak spojit: LR-Pex, Cu-Flex) vnitřní trubky
4. Monitorovací dráty shodné barvy musí na sebe
navazovat (výjimkou mohou být ohyby a T-kusy, u kterých
není vždy možné tuto podmínku dodržet). Ve směru od kotelny je doporučeno
umísťovat červený vodič vlevo!
5. Provést tlakovou resp. rentgenovou zkoušku spoje
6. Odstranit vlhkou a znečištěnou pěnu z konců trubek (cca 1 cm) – není třeba odřezávat
plášťovou trubku
7. Páskou připevnit 4 ks držáků drátů, spojit dráty monitorovacího systému. Lisovací
spojku stisknout kleštěmi a proletovat cínem. Měděný vodič spojit s měděným,
pocínovaný s pocínovaným ( viz výše), vodiče zaklesnout do držáků
8. Zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5 / 100m vodiče, tj. 0,32 / 24m
vodiče tedy na 12-ti metrovou trubku)
9. Zkontrolovat izolační odpor mezi signalizačními
vodiči a trubkou i mezi vodiči navzájem při rozpojené
smyčce (>100 M )
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
SX spojka, redukční SX spojka
str. 26
10. Konce plášťových trubek obrousit brusným plátnem zrnitosti 60 v šířce cca 150 mm
11. Povrch plášťové trubky aktivovat plamenem
v délce 150 mm po obou stranách izolovaného spoje až
do dosažení matného, hedvábného vzhledu. V zimě
mírně ohřát plamenem i ocelovou trubku
12. Ze smršťovacího nátrubku odstranit bílý PE obal
(nepoužívat ostrý nástroj!), ponechat ho ale na trubce,
pro případné zakrytí spojky proti slunečnímu záření po
smrštění. Zkontrolovat, že je nátrubek čistý a suchý
zvenku i zevnitř.
13. Z těsnící vrstvy nátrubku odstranit ochranou folii,
zkontrolovat, že byla odstraněna celá!
14. Nátrubek přesunout přes místo sváru a vystředit,
otvory pro zátky musí směřovat přesně nahoru
15. Překontrolovat izolační hmotu nátrubku, zda je
nepoškozená a suchá
Před
Po
16. Spojky o průměru nad 280 mm podepřít
17. Smrštit (zatěsnit) konce nátrubku ohřevem obou
konců nátrubku střídavě (v délce cca 100 mm)
měkkým PB plamenem – hořákem
50 mm.
Smršťování započít nahoře, aby byl nátrubek dobře
vystředěn. Nepřehřívat plášťovou trubku (ochranné
rukavice!)
18. Nechat nátrubek vychladnout, svítí-li slunko,
přikrýt bílým PE obalem
19. Provést zkoušku těsnosti spojky pomocí mýdlové
vody natlakováním na 0,2 bar tj. 20 kPa.
20. Do jednoho otvoru nátrubku vsunout odvzdušňovací zátku
21. Vypěnit pomocí pěnového balíčku příslušného
čísla dle tabulky uvedené na konci tohoto odstavce
a dle návodu k pěnovému balíčku. Teplota pěnového
balíčku 15°C až 25°C, doporučeno 20°C. (ochranné
brýle a rukavice!)
22. Okamžitě uzavřít volný otvor odvzdušňovací
zátkou (ochranné brýle a rukavice!)
23. Po vytvrzení PUR pěny (cca 30 min.) odstranit
přebytečnou pěnu, očistit brusným papírem zrnitosti
cca 60 a vyjmout odvzdušňovací zátky
24. Vložit uzavírací zátky, zarazit až se stlačí těsnící
tmel pod nákružkem zátky
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
SX spojka, redukční SX spojka
str. 27
25. Upevnit uzavírací zátky rozpínacími klínovými
zátkami (kladivem)
26. Nahřát lesklou černou (lepící) stranu kruhové záplaty
PB plamenem, až se lepicí tmel zcela rozteče a začne
bublat v celé ploše (ochranné rukavice!)
27. Krátce (1 až 2 sekundy) aktivovat ostrým plamenem
osazení ve spojce, natavenou stranou položit záplatu do
osazení v nátrubku
28. Vytlačit případný vzduch pod záplatou
29. Krátce ostrým plamenem nahřát záplatu až zmizí
barevné skvrny
30. Přitisknout záplatu teflonovým nástrojem po dobu asi 30 sekund. Nepřilnula-li záplata
těsně do osazení v nátrubku nebo nezmizely-li barevné skvrny, je třeba záplatu znovu
ohřát krátce ostrým plamenem a znovu přitisknout po dobu 30 sekund.
31. Stejným způsobem instalovat druhou záplatu
32. Znovu zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5
/ 100m vodiče) a izolační odpor
mezi signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči navzájem při rozpojené smyčce
(>100 M )
Série izolace 1
Přiřazení pěnových balíčků k SX spojkám
Přiřazení pěnových balíčků k REDUKČNÍM SX spojkám
menší dimenze větší dimenze
lze
dimenze vnější velikost
smrštit
spojky
trubky DN
oc.
až na
trubky
DN 20-25
26-33
DN 32-40
42-48
DN 50
60
DN 65
76
DN 80
88
DN 100
114
DN 125
139
DN 150
168
DN 200
219
DN 250
273
DN 300
323
90
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450
77
90
110
125
140
180
200
225
280
355
400
pěnový
balíček
č.
1
3
3
4
5
7
8
9
10
2 9
12
dimenze vnější
trubky DN
oc.
trubky
dimenze vnější
trubky DN
oc.
trubky
DN 20-40
26-48
DN 50
60
DN 32-50
42-60
DN 65
76
DN 50-65
60-76
DN 80
89
DN 80
89
DN 100
114
DN 150
168
DN 200
219
DN 100-125 114-139
DN 150
168
velikost
spojky
pěnový
balíček
č.
90-125
110-140
125-160
160-200
200-250
250-315
2
3
4
6
7
10
Odizolovaný prostor je uvažován v délce
400 mm až 450 mm včetně redukce. tj.
odizolované konce budou kratší než 220 mm!!
Tabulka platí pro odizolované konce 220 mm.
V mnoha případech (kromě DN100/DN80, DN200/
DN150, DN250/DN200) lze SX spojku použít i
jako redukci o jednu dimenzi. Odizolovaný prostor
musí být 440 mm včetně redukce! Velikost pěnového balíčku se pak volí dle větší dimenze.
.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
SX spojka, redukční SX spojka
str. 28
Série izolace 2
Přiřazení pěnových balíčků k SX spojkám
Přiřazení pěnových balíčků k REDUKČNÍM SX spojkám
menší dimenze větší dimenze
dimenze
trubky
lze
pěnový
vnější velikost
smrštit
balíček
spojky
ocel.
až na
č.
trubky
DN 20-25
26-33
DN 32-40
42-48
DN 50
60
DN 65
76
DN 80
88
DN 100
114
DN 125
139
DN 150
168
DN 200
219
DN 250
273
110
125
140
160
180
225
250
280
355
450
dimenze
trubky DN
vnější dimenze vnější
ocel. trubky
ocel.
trubky
trubky
velikost
spojky
pěnový
balíček
č.
3
4
DN 20-40 26-48
DN 50
60
110-140
4
5
DN 32-50 42-60
DN 65
76
125-160
5
6
DN 50-65 60-76
DN 80
89
140-180
6
8
DN 80
89
DN 100
114
180-225
7
9
DN 100
114
DN 150
168
225-280
9
DN 150
168
DN 200
219
280-355 11
9
Odizolovaný prostor je uvažován v délce
10
2 9 400 mm až 450 mm včetně redukce. tj.
odizolované konce budou kratší než 220 mm!!
400 10+11
90
110
125
140
160
200
225
250
315
Tabulka platí pro odizolované konce 220 mm.
V mnoha případech (kromě DN100/DN80, DN200/
/DN150 a DN250/DN200) lze SX spojku použít i
jako redukci o jednu dimenzi. Odizolovaný prostor
musí být 440 mm včetně redukce! Velikost pěnového balíčku se pak volí dle větší dimenze.
Série izolace 3
Přiřazení pěnových balíčků k SX spojkám
Přiřazení pěnových balíčků k REDUKČNÍM SX spojkám
menší dimenze větší dimenze
vnější velikost lze smrštit pěnový
balíček
ocel. spojky až na
č.
trubky
DN 20-25 26-33
4
110
125
dimenze
trubky
DN 32-40 42-48
DN 50
60
DN 65
76
DN 80
88
DN 100
114
DN 125
139
DN 150
168
DN 200
219
140
160
180
200
250
280
315
400
125
140
160
180
225
250
280
355
5
6
7
8
10
11
11
12
dimenze
trubky DN
vnější dimenze vnější
ocel. trubky
ocel.
trubky
trubky
DN 20-40
26-48
DN 50
60
DN 32-50
42-60
DN 65
76
DN 50-65
60-76
DN 80
89
DN 80
89
DN 100
114
DN 100-125 114-139 DN 150
168
velikost
spojky
pěnový
balíček
č.
125-160
140-180
160-200
200-250
250-315
5
6
7
9
10
Odizolovaný prostor je uvažován v délce
400 mm až 450 mm včetně redukce. tj.
odizolované konce budou kratší než 220 mm!!
Tabulka platí pro odizolované konce 220 mm.
V mnoha případech (kromě DN100/DN80 a DN200/
DN150) lze SX spojku použít i jako redukci o jednu
dimenzi. Odizolovaný prostor musí být 440 mm
včetně redukce! Velikost pěnového balíčku se pak
volí dle větší dimenze.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
str. 29
SX spojka, redukční SX spojka
Délka obyčejných SX spojek:
ø90 – ø315
ø355 – ø 450
L = 650 mm
L = 750 mm
Redukční SX spojky jsou dodávány v následujících rozměrech:
od - do
Toto jsou obyčejné SX spojky.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
od - do
od - do
Toto jsou redukční spojky pro redukování o dvě dimenze.
verze 12.11.2012
Ohebná SXB spojka
str. 30
Ohebná SXB spojka
Záplaty
Rozpínací zátky
Uzavírací zátky
Odvzdušňovací zátky
Potřebné nástroje:
Plynový hořák 50 mm,
přitlačovací nástroj na záplaty,
lopatka na záplaty, šroubovák,
brusné plátno, kladivo, hadr,
zařízení pro tlakovou zkoušku
Příslušenství:
SXB nátrubek
nátrubek
Smršťovací
Klíny
SXB ocelové koleno
1.Byla-li trubka zkracována:
a) 220 mm od konce trubky rozříznout plášťovou trubku
b) odříznutý konec vnější plášťové trubky rozříznout podélně
c) odstranit plášťovou trubku a izolaci (nepoškodit vodiče)
d) vnitřní trubku očistit brusným plátnem od zbytků PUR pěny
2. Na jeden konec navléknout ohebný nátrubek SX ohybu
v bílém PE obalu (obal nesnímat!)
3. Svařit vnitřní trubky: v případě úhlu jiného než 90°seříznout
ocelové koleno v požadovaném úhlu, koleno přivařit (ocel příp.
měď resp. jiný materiál). Použít výhradně speciální SXB
ocelové koleno dodávané firmou LOGSTOR.
4. Nasadit rozpěrný kroužek seříznutím směrem k SXB spojce
5. Monitorovací dráty shodné barvy musí na sebe navazovat.
Ve směru od kotelny je doporučeno umísťovat červený vodič
vlevo
6. Provést tlakovou resp. rentgenovou zkoušku spoje
7. Odstranit vlhkou a znečištěnou pěnu z konců trubek
8. Oba konce plášťových trubek obrousit brusným plátnem
zrnitosti 60 v šířce nejméně 150 mm
9. Naměřit vzdálenost L (podle tabulky) od svaru, označit
(velmi zřetelně) značkovačem na plášti trubky po obou stranách
kolena. L je uvedeno v tabulce na konci této kapitoly.
10. Aby bylo možné vypěnění nátrubku, je někdy nutné zvětšit odizolovaný konec trubky.
Naměřte 115 mm od značky L (zpět směrem ke kolenu) a odstraňte izolaci.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
str. 31
Ohebná SXB spojka
11. Páskou připevnit držáky drátů (8 ks do pozice „11
hodin“ a „1 hodina“) a spojit dráty monitorovacího
systému. Lisovací spojku stisknout kleštěmi a proletovat
cínem (měděný na měděný, pocínovaný na pocínovaný),
vodiče zaklesnout do držáků. Zkontrolovat, zda se vodiče
nedotýkají ocelové trubky.
12. Zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5 / 100m vodiče, tj. 0,32
/ 24m vodiče
tedy na 12-ti metrovou trubku)
13. Zkontrolovat izolační odpor mezi signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči
navzájem při rozpojené smyčce (>100M )
14. Z ohebného nátrubku odstranit bílý PE obal (nepoužívat ostrý nástroj!),
neodstraňovat ochranou folii z těsnění!
15. Mírným PB plamenem nahřát zvlněnou část
ohebného nátrubku až lze tuto lehce konečky prstů
stlačit včetně krajních záhybů (nenahřívat hladké konce
nátrubku). Nátrubek během ohřívání několikrát stlačte
a natáhněte.
16. Do středu ocelového kolena instalovat rozpěrný
kroužek seříznutou hranou směrem k nátrubku.
17. Povrch plášťové trubky aktivovat ohřátím
plamenem v délce 150 mm po obou stranách
izolovaného spoje až do dosažení matného, hedvábného
vzhledu. V zimě mírně ohřát plamenem i ocelovou
trubku
18. Ohebný nátrubek přesunout přes svary a vystředit
tak, aby konce nátrubku byly přesně na značkách
ve vzdálenosti L, otvory pro zátky musí směřovat
nahoru a musí být pod nimi volný prostor
19. Do konců ohebného nátrubku vložit dřevěné klínky (seříznutím od trubky tj. rovnou
stranou k trubce) – nahoru a na vnitřní stranu ohybu – tak, aby tyto konce dosahovaly
ke značce ve vzdálenosti L a byly souosé s potrubím
20. Střed nátrubku podepřít
21. Nátrubek nechat zchladnout do ztuhnutí, nátrubek musí být po celém oblouku souosý
s vnitřní trubkou!
22. Z těsnící vrstvy na jedné straně nátrubku odstranit ochranou fólii, zkontrolovat, že byla
odstraněna celá! Na druhé straně ponechat dřevěné klíny v nátrubku.
23. Překontrolovat izolační hmotu nátrubku (nepoškozená, suchá)
24. Smrštit (zatěsnit) jeden konec smršťovacího
nátrubku ohřevem konce spojky měkkým plamenem.
Smršťování započít od vnitřního okraje těsnění, aby byl
vytlačen vzduch pod těsněním (ochranné rukavice!)
25. Stejným postupem smrštit druhý konec nátrubku
(ochranné rukavice!)
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
Ohebná SXB spojka
str. 32
26. Nechat nátrubek úplně(!) vychladnout, svítí-li slunko,
překrýt bílým PE obalem
27. Provést zkoušku těsnosti spojky pomocí mýdlové vody
natlakováním na 0,2 bar tj. 20 kPa.
28. Do jednoho otvoru nátrubku ohybu vsunout odvzdušňovací
zátku
29. Vypěnit pomocí pěnového balíčku příslušného čísla dle tabulky
uvedené na konci tohoto odstavce a dle návodu k pěnovému
balíčku. Teplota pěnového balíčku 15°C až 25°C, doporučeno
20°C. (ochranné brýle a rukavice!)
30. Okamžitě uzavřít volný otvor odvzdušňovací zátkou (ochranné
brýle a rukavice!)
31. Po vytvrzení PUR pěny (min. 30 min.) odstranit
přebytečnou pěnu, aktivovat brusným papírem
zrnitosti 60 celou oblast okolo zátek a pomocí
šroubováku vyjmout odvzdušňovací zátky
32. Z uzavíracích zátek odstranit ochrannou fólii,
zkontrolovat těsnění, vložit a zarazit až se těsnící tmel
stlačí a je rovnoměrně rozprostřen pod nákružkem zátky
33. Upevnit uzavírací zátky rozpínacími klínovými
zátkami (kladivem)
34. Položit záplatu na lopatku (držák), nahřát lesklou
černou (lepící) stranu kruhové záplaty PB plamenem, až
se lepicí tmel zcela rozteče a začne bublat v celé ploše
(ochranné rukavice!)
35. Nátrubek okolo zátek krátce (1 až 2 sekundy) aktivovat
ostrým plamenem
36. Natavenou stranou položit záplatu do osazení v nátrubku,
vytlačit případný vzduch pod záplatou
37. Krátce ostrým plamenem nahřát záplatu až zmizí barevné
skvrny a okamžitě silně přitisknout záplatu teflonovým
přitlačovacím nástrojem po dobu asi 30 sekund.
38. Nepřilnula-li záplata těsně do osazení v nátrubku nebo
nezmizely-li barevné skvrny, je třeba záplatu znovu ohřát krátce
ostrým plamenem a znovu přitisknout po dobu 30 sekund.
39. Stejným způsobem instalovat druhou záplatu
40. Znovu zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5
/ 100m vodiče) a izolační
odpor mezi signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči navzájem - při rozpojené
smyčce (>100M )
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
Ohebná SXB spojka
str. 33
Série izolace 1
Určení délky L na přímém potrubí pro připojení ohebné SXB spojky podle dimenze a úhlu
a velikost pěnového balíčku
ocelová trubka
DN
velikost lze smrštit poloměr
spojky až na
kolena
mm
mm
mm
Délka L pro ohyb 0° až 90° mm
66
90
0°
430
66
90
430
410
390
370
350
330
310
90
92.5
445
425
405
385
365
345
325
90
107.5
445
425
405
385
365
345
325
110
135
125
140
445
445
425
420
405
395
385
370
360
345
335
330
310
310
140
165
445
420
395
370
345
330
310
180-200
180
228
225-250
225-250
280-315
225
190
480
485
455
460
430
430
405
400
390
385
370
370
360
350
225
229
280
305
485
610
460
565
430
520
400
470
385
435
370
400
360
360
DN 20
26
DN 25
33
DN 32
42
DN 40
48
DN 50
60
DN 65
76
DN 80
88
90
90
110
110
125
140
160
DN 100
114
DN 125
139
DN 150
168
DN 200
219
15°
410
30°
390
45°
370
60°
350
75°
330
90°
310
pěnový
balíček
č.
4
4
5
5
5
6
7
11
11
10
12
Série izolace 2
Určení délky L na přímém potrubí pro připojení ohebné SXB spojku podle dimenze a úhlu
a velikost pěnového balíčku
ocelová trubka
DN
DN 20
26
DN 25
33
DN 32
42
DN 40
48
DN 50
60
DN 65
76
DN 80
88
DN 100
114
DN 125
139
DN 150
168
velikost lze smrštit poloměr
až na
spojky
kolena
mm
mm
mm
110
110
125
125
140
160
180-200
225-250
225-250
280-315
Délka L pro ohyb 0° až 90° mm
0°
445
15°
425
30°
405
45°
385
60°
365
75°
345
90°
325
110
445
92.5 445
425
425
405
405
385
385
365
360
345
335
325
310
110
107.5
445
425
405
385
360
335
310
125
135
445
420
395
370
345
330
310
140
140
445
420
395
370
345
330
310
180
165
480
455
430
390
380
370
360
225
228
485
450
415
380
375
370
360
225
190
485
460
430
400
385
370
350
280
310
560
525
490
450
420
390
360
90
90
90
90
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
pěnový
balíček
č.
5
5
6
6
7
8
11
2×9
11
13
verze 12.11.2012
Ohebná SXB spojka
str. 34
Série izolace 3
Určení délky L na přímém potrubí pro připojení ohebné SXB spojky podle dimenze a úhlu
a velikost pěnového balíčku
ocelová trubka
DN
DN 20
26
DN 25
33
DN 32
42
DN 40
48
DN 50
60
DN 65
76
DN 80
88
DN 100
114
DN 125
139
DN 150
168
velikost lze smrštit poloměr
až na
spojky
kolena
mm
mm
mm
Délka L pro ohyb 0° až 90° mm
0°
15°
30°
45°
60°
75°
90°
125
125
140
140
160
110
90
445
430
410
390
370
350
330
110
90
445
430
410
390
370
350
330
125
92.5
445
425
405
385
365
345
320
125
107.5
445
425
405
385
365
345
320
140
135
180-200
180-200
225-250
280-315
280-315
180
140
445
480
420
455
395
430
370
405
345
390
320
370
310
350
200
165
225
228
280
330
280
310
480
485
610
560
455
450
560
525
430
415
510
490
390
380
460
450
380
375
420
420
370
370
380
390
360
360
340
360
pěnový
balíček
č.
6
6
7
7
8
11
11
2×9
10+12
13
Tabulky platí pro 220 mm dlouhé odizolované konce.
Poloměry ocelových kolen pro ohebné SXB spojky
ocelová trubka
DN
26,9
DN 20
33,7
DN 25
42,4
DN 32
48,3
DN 40
60,3
DN 50
76,1
DN 65
88,9
DN 80
114,3
DN 100
139,7
DN 125
168,3
DN 150
219,1
DN 200
série 1
90
90
92.5 / 2.5 d
107.5 / 2.5 d
135 / 2.5 d
140
165
152 / 1.5 d
190 / 1.5 d
229 / 1.5 d
305 / 1.5 d
poloměr kolena
série 2
90
90
92.5 / 2.5 d
107.5 / 2.5 d
135 / 2.5 d
140
165
228
190 / 1.5 d
310
série 3
90
90
92.5 / 2.5 d
107.5 / 2.5 d
135 / 2.5 d
140
165
228
330 / 2.5 d
310
Délky ohebných SXB spojek jsou:
ø 90
ø 110 – ø 160
ø 180 – 200
L = 815 mm
L = 865 mm
L = 975 mm
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
ø 225 – 250
ø 280 – 315
L = 980 mm
L = 1225 mm
verze 12.11.2012
SXT T-spojka
str. 35
SXT T–spojka
Záplaty
Rozpínací zátky
Uzavírací zátky
Odvzdušňovací zátky
Potřebné nástroje:
Plynový hořák 50 mm,
přitlačovací nástroj na záplaty,
lžíce na záplaty, šroubovák,
brusné plátno, kladivo, hadr,
zařízení pro tlakovou zkoušku
Odbočková spojka
Hlavní T–spojka
Vymezovací
objímky
Napojovací
trubka
1. Na hlavní větvi odstranit izolaci v délce 400 mm:
a) rozříznout plášťovou trubku dvěma obvodovými řezy vzdálenými 400 mm
b) plášťovou trubku mezi obvodovými řezy rozříznout podélně
c) odstranit plášťovou trubku a izolaci (nepoškodit vodiče)
d) vnitřní trubku očistit brusným plátnem od zbytků PUR pěny
2. Do vnitřní trubky zhotovit otvor pro odbočku, navařit
45° napojovací trubku pro normální nebo 90° napojovací trubku
pro paralelní T–spojku (delším koncem k trubce). V případě
potřeby navařit zesilovací plech
3. Na odbočkové potrubí navléknout odbočkovou spojku v bílém
PE obalu (obal nesnímat!). Dbejte na správnou polohu odbočkové
spojky (konec odbočkové spojky s označením dimenze odbočky
musí směřovat k odbočkové větvi potrubí)!
4. Vnitřní trubku odbočkového potrubí navařit na napojovací trubku
5. Provést tlakovou resp. rentgenovou zkoušku spoje
6. Páskou připevnit 10 ks držáků drátů, spojit dráty monitorovacího
systému. Spojky stisknout kleštěmi a proletovat cínem. Dráty zapojit
dle projektu monitorovacího systému! (Zpravidla levý vodič
odbočuje do levé odbočky, pravý do pravé, vodiče se nekříží)
7. Zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5 / 100m vodiče, tj. 0,32 / 24m vodiče
tedy na 12-ti metrovou trubku)
8. Zkontrolovat izolační odpor mezi signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči
navzájem při rozpojené smyčce (>100M )
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
SXT T-spojka
str. 36
9. Odstranit vlhkou a znečištěnou pěnu z konců trubek
10. Očistit všechny povrchy v oblasti montáže, všechny
povrchy musí být čisté a suché
11. Na trubku odbočky a na koleno napojovací trubky, nasadit
vymezovací objímky, zešikmením směrem k odbočkovému
nátrubku, upevnit pomocí pásků
12. Všechny tři konce plášťových trubek obrousit brusným plátnem zrnitosti 60 v šířce
cca 150 mm
13. Povrchy plášťové trubky aktivovat ohřátím plamenem v délce 220 mm po obou
stranách izolovaného spoje až do dosažení matného, hedvábného vzhledu. V zimě mírně
ohřát plamenem i ocelovou trubku
14. Naměřit vzdálenost L (podle tabulky uvedené dále pro etážovou 45° nebo paralelní 90°
T–spojku) od svaru odbočkového potrubí s napojovací trubkou a označit značkovačem
na plášti odbočkové trubky. Zpátky směrem k hlavní trubce odměřte 115 mm, je-li v této
vzdálenosti plášťová trubka, odstraňte ji i s pěnou, aby byl dostatečný prostor pro nalití
pěny při vypěňování
15. Na hlavní větev nasadit hlavní T–spojku tak, aby otvory pro nalití pěny směřovaly
nahoru
16. Polohu a natočení vystředěné hlavní T–spojky označit na hlavní větvi značkovačem
17. Z těsnění hlavní T–spojky sejmout ochrannou folii
(na obou koncích i na podélném spoji), zkontrolovat těsnění
(neporušené, čisté a suché)
18. Sešroubovat ocelové příruby hlavní T–spojky
přiloženými šrouby s podložkami, jen lehce utáhnout
19. Z odbočkové spojky odstranit ochranný bílý PE obal
(nepoužívat ostrý nástroj!) a ochranou folii z těsnění přilehlého k hlavní T-spojce. Vnitřní
ochranou folii na opačném konci nesnímat!
20. Čárami značkovačem označit vnější a vnitřní stranu budoucího ohybu tak, aby otvor
pro zátku směřoval po namontování odbočkové spojky přesně nahoru (pozor zejména
při montáži paralelní T–spojky ve skloněné poloze)
21. Mírným PB plamenem nahřát zvlněnou část odbočkové
spojky až lze tuto ohýbat (nenahřívat hladký konec spojky
ani těsnění přilehlé k hlavní spojce!) – nahřívá se zejména
vnitřní a vnější čára budoucího ohybu, více vnitřní čára,
méně vnější
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
str. 37
SXT T-spojka
22. Odbočkovou spojku přesunout přes svary, jeden konec
zasunout do hlavní T–spojky, druhý ustavit na značku
ve vzdálenosti L na plášťové trubce odbočky dřevěnými klíny
z vnitřní a z vnější strany ohybu (klíny vložit seříznutím
od trubky tj. rovnou stranou k trubce), odbočková spojka
musí být ve všech směrech přesně souosá s vnitřní trubkou!
Otvor pro odvzdušnění při vypěňování musí směřovat nahoru!
23. Nepovede-li se vytvarování odbočkové spojky, je možno tuto znovu nahřát, vysunout
na odbočkovou trubku a po zchladnutí postup od bodu 20 opakovat
24. Smrštit (zatěsnit) oba konce hlavní T–spojky ohřevem obou konců spojky střídavě (v
délce cca 100 mm) měkkým PB plamenem (ochranné rukavice!). Nepřehřívat ocelové
příruby spojky
25. Současně smršťovat (zatěsnit) límec hlavní T–spojky
ohřevem měkkým PB plamenem tak, aby těsnění po celém
obvodu límce bylo vytlačeno až k jeho okraji (ochranné
rukavice!)
26. Vyjmout dřevěné klíny a odstranit z odbočkové spojky
ochranou folii, zkontrolovat těsnění (neporušené, suché)
27. Smrštit (zatěsnit) konec odbočkové spojky ohřevem
měkkým PB plamenem v šířce 100 mm. Smršťování započít
od vnitřního okraje těsnění, aby byl vytlačen vzduch pod
těsněním (ochranné rukavice!)
28. Nechat T–spojku zcela (!) vychladnout na teplotu okolí,
montážním klíčem silně dotáhnout šrouby
29. Provést zkoušku těsnosti spojky pomocí mýdlové vody
natlakováním na 0,2 bar tj. 20 kPa (použít zaslepovací
gumovou zátku)
30. Do otvoru odbočkové spojky a do jednoho otvoru hlavní
spojky vsunout odvzdušňovací zátky
31. Vypěnit pomocí pěnového balíčku příslušného čísla dle
tabulky uvedené na konci tohoto odstavce a dle návodu
k pěnovému balíčku. Teplota pěnového balíčku 15°C až
25°C, doporučeno 20°C. (ochranné brýle a rukavice!)
32. Okamžitě uzavřít volný otvor hlavní spojky
odvzdušňovací zátkou (ochranné brýle a rukavice!)
33. Po vytvrzení PUR pěny (cca 30 min.) očistit spojku okolo
zátek brusným papírem zrnitosti 60
34.
Pomocí
šroubováku
vyjmout
odvzdušňovací zátky, odstranit přebytečnou
pěnu
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
SXT T-spojka
str. 38
35. Vložit uzavírací zátky, zarazit až se stlačí těsnící tmel pod nákružkem zátky
36. Upevnit uzavírací zátky rozpínacími klínovými zátkami (kladivem)
37. Nahřát lesklou černou (lepící) stranu kruhové záplaty
PB plamenem, až se lepicí tmel zcela rozteče a začne
bublat v celé ploše (ochranné rukavice!)
38. Krátce (1 až 2 sekundy) aktivovat ostrým plamenem
osazení ve spojce, natavenou stranou položit záplatu do
osazení v nátrubku
39. Vytlačit případný vzduch pod záplatou
40. Krátce ostrým plamenem nahřát záplatu až zmizí
barevné skvrny
41. Přitisknout záplatu teflonovým nástrojem po dobu asi 30
sekund. Nepřilnula-li záplata těsně do osazení v nátrubku
nebo nezmizely-li barevné skvrny, je třeba záplatu znovu
ohřát krátce ostrým plamenem a znovu přitisknout po dobu
30 sekund.
42. Tímto postupem přilepit kruhovou záplatu všechny tři
zátky
43. Znovu zkontrolovat celistvost smyčky (1,2 až 1,5 / 100m vodiče) a izolační
odpor mezi signalizačními vodiči a trubkou i mezi vodiči navzájem při rozpojené
smyčce (>100M )
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
SXT T-spojka
str. 39
Série izolace 1
Určení délky L na odbočkovém potrubí pro
e t á ž o v o u 4 5 ° T-spojku
odbočková větve
DN 20,25 DN 32,40
hlavní větev
DN
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
ocel
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
DN 65
76,1
DN 80
88,9
DN 100
DN 125
114,3
139,7
DN 150
168,3
DN 200
219,1
DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
plášť
90
110
125
140
160
200
90
360
-
-
-
-
-
110
355
315
-
-
-
-
125
140
160
200
225
250
315
335
335
335
335
335
335
310
310
310
315
315
315
320
335
330
330
330
330
330
335
340
335
335
330
330
335
345
345
345
345
330
330
330
335
Určení délky L na odbočkovém potrubí pro
p a r a l e l n í 9 0 ° T-spojku
odbočková větve
DN 20,25 DN 32,40
hlavní větev
DN
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
ocel
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
DN 65
76,1
DN 80
88,9
DN 100
DN 125
114,3
139,7
DN 150
168,3
DN 200
219,1
DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
plášť
90
110
125
140
160
200
90
360
-
-
-
-
-
110
355
335
-
-
-
-
125
140
160
200
225
250
315
335
335
335
335
335
335
335
330
335
340
340
340
340
335
335
335
340
340
340
340
330
340
335
340
340
340
340
340
340
340
350
350
350
335
Tabulky platí pro odizolovaný konec 220 mm na odbočkové trubce
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
SXT T-spojka
str. 40
Série izolace 2
Určení délky L na odbočkovém potrubí pro
e t á ž o v o u 4 5 ° T-spojku
odbočková větve
DN 20,25 DN 32,40
hlavní větev
DN
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
ocel
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
DN 65
76,1
DN 80
88,9
DN 100
DN 125
114,3
139,7
DN 150
168,3
DN 50 DN 65 DN 80
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
plášť
110
125
140
160
180
110
300
-
-
-
-
125
295
330
-
-
-
140
160
180
225
250
280
295
300
300
310
310
310
325
330
330
340
340
340
335
335
335
345
345
345
345
345
345
345
335
335
335
Určení délky L na odbočkovém potrubí pro
p a r a l e l n í 9 0 ° T-spojku
odbočková větve
DN 20,25 DN 32,40
hlavní větev
DN
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
ocel
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
DN 65
76,1
DN 80
88,9
DN 100
DN 125
114,3
139,7
DN 150
168,3
DN 50 DN 65 DN 80
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
plášť
110
125
140
160
180
110
350
-
-
-
-
125
350
340
-
-
-
140
160
180
225
250
280
345
350
350
350
350
335
335
345
345
345
345
350
345
345
345
345
345
350
350
350
350
340
340
340
350
Tabulky platí pro odizolovaný konec 220 mm na odbočkové trubce
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
SXT T-spojka
str. 41
Série izolace 1
Hlavní trubka
Přiřazení pěnových balíčků k SXT T-spojkám (etážovým 45° i paralelním 90°)
Odbočka
DN
ocel. trubka
plášť
26,33
DN32
42
DN40
48
DN50
60
DN65
76
DN80
88
DN100
114
DN125
139
DN150
168
DN200
219
90
110
90
110
110
125
140
160
200
225
250
315
DN 40
48
DN 50
60
DN 65
76
110
125
140
DN 80 DN 100
88
114
160
200
pěnový balíček č.
plášť
ocel. trubka
DN20,25
DN 32
26,33
42
DN 20,25
5
5
5
6
7
7
8
9
9
10
6
6
7
8
8
9
2x6
2x6
11
6
6
7
8
8
9
2x6
2x6
11
7
8
8
9
2x6
2x6
11
8
9
2x6
10
10
11
10
11
11
11
2x9
2x9
2x9
UPOZORNĚNÍ: Odbočková spojka a spojka hlavní trubky si musí navzájem odpovídat, ke stejné
dimenzi hlavní trubky a různým dimenzím odbočky mohou náležet různé hlavní T-spojky a rovněž
ke stejným dimenzím odboček a různým dimenzím hlavních trubek mohou náležet různé
odbočkové spojky.
Tabulka platí pro odizolovaný prostor 400 mm na hlavní trubce!
Série izolace 2
Hlavní trubka
Přiřazení pěnových balíčků k SXT T-spojkám (etážovým 45° i paralelním 90°)
Odbočka
DN
ocel. trubka
plášť
ocel. trubka
DN20,25
26,33
DN32
42
DN40
48
DN50
60
DN65
76
DN80
88
DN100
114
DN125
139
DN150
168
DN 20,25
26,33
110
DN 40
48
DN 50
60
DN 65
76
DN 80
88
125
125
140
160
180
pěnový balíček č.
plášť
110 mm
125 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
225 mm
250 mm
280 mm
DN 32
42
7
8
8
8
9
9
10
10
10
8
8
8
9
9
10
10
10
8
8
8
9
9
10
10
10
9
9
2x6
11
11
11
10
11
11
11
2×9
2x9
12
UPOZORNĚNÍ: Odbočková spojka a spojka hlavní trubky si musí navzájem odpovídat, ke stejné
dimenzi hlavní trubky a různým dimenzím odbočky mohou náležet různé hlavní T-spojky a rovněž
ke stejným dimenzím odboček a různým dimenzím hlavních trubek mohou náležet různé
odbočkové spojky.
Tabulka platí pro odizolovaný prostor 400 mm na hlavní trubce!
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
SXT T-spojka
str. 42
Série izolace 3
Hlavní trubka
Přiřazení pěnových balíčků k SXT T-spojkám (etážovým 45° i paralelním 90°)
Odbočka
DN
ocel. trubka
plášť
ocel. trubka
DN20,25
26,33
DN32
42
DN40
48
DN50
60
DN65
76
DN80
88
DN100
114
DN125
139
DN150
168
DN 20,25
26,33
125
DN 40
48
DN 50
60
DN 65
76
DN 80
88
140
140
160
180
200
pěnový balíček č.
plášť
125 mm
140 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
280 mm
315 mm
DN 32
42
8
8
8
9
9
2x6
11
11
11
9
9
9
2x6
2x6
11
11
2x9
9
9
9
2x6
2x6
11
11
2x9
10
11
11
2x9
2x9
2x9
12
12
12
12
10+11 10+11
UPOZORNĚNÍ: Odbočková spojka a spojka hlavní trubky si musí navzájem odpovídat, ke stejné
dimenzi hlavní trubky a různým dimenzím odbočky mohou náležet různé hlavní T-spojky a rovněž
ke stejným dimenzím odboček a různým dimenzím hlavních trubek mohou náležet různé
odbočkové spojky.
Tabulka platí pro odizolovaný prostor 400 mm na hlavní trubce!
Zesilovací plech
Někdy je nezbytné instalovat na hlavní trubku
zesilovací plech (když má odbočka stejnou dimenzi
jako hlavní trubka, nebo je o jednu nebo o dvě
dimenze menší než hlavní trubka, nebo v případě
vysokého axiálního napětí na hlavní trubce – to
určuje projekt). Zesilovací plech má tvar límce, a to
buď jednodílného nebo dvoudílného.
Nikdy nepřivařujte plech k odbočkové trubce!
Není nutné přivařovat plech po celém obvodu, minimální délku
svarů ukazuje obrázek (t je tloušťka zesilovacího plechu:
Části dvoudílného zesilovacího
plechu (a) musí být svařeny k sobě,
nemusí však být přivařeny
k trubce.
V případě nejasností kontaktujte
prosím
vašeho
dodavatele
předizolovaného potrubí.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
Pěnový balíček
str. 43
Pěnový balíček
Pěnový balíček
Pět věcí je důležitých pro správné vypěnění spojky:
a) správné dávkování
b) teplota tekuté pěny (16 – 25 °C, doporučeno 20 °C)
c) teplota povrchů při montáži (15 – 45 °C)
d) spojka i pěna musí být suchá
e) dokonalé promíchání pěny
Při manipulaci s pěnou používejte ochranné rukavice a
ochranné brýle.
Tabulka uvádí v prvém řádku skladovací teplotu tekuté pěny,
ve druhém čas promíchávání pěny v sekundách, ve třetím čas
v sekundách, který je k disposici pro nalití pěny.
Použitelnost pěnového balíčku je omezena dobou 1 rok
od týdne výroby vyznačeného na obalu (při skladování
za teploty 16 – 22 °C).
týden výroby
rok výroby
Doporučená teplota pěny pro montáž je 20 °C, alespoň však 16 °C až 25 °C.
Za podmínky, že víko izolačního boxu je vždy po
vyjmutí kartonu s pěnou uzavřeno, může izolační
box udržet teplotu pěny po celou pracovní dobu,
tj. 8 hodin:
Je-li karton vyjmut z izolačního boxu, správnou
instalační teplotu si podrží přibližně 2 hodiny
(symbol stromečku v obou diagramech znamená
teplotu okolí při montáži, symbol domečku pak
skladovací teplotu pěny):
Jestliže se teplota pěny přiblíží nebo překročí
povolený rozsah montážní teploty, je třeba ji
znovu ohřát nebo ochladit skladováním při teplotě
16 °C až 22 °C. K tomu je třeba dostatečného
času. Následující dva diagramy uvádějí čas
potřebný k ohřátí
nebo ochlazení
pěny, a to pro
pěnu v izolačním
boxu a pro pěnu
v kartonech mimo izolační box:
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
str. 44
1. Číslo na obalu spojky označuje velikost pěnového balíčku. Toto číslo musí být shodné
s číslem použitého pěnového balíčku.
2. Až do okamžiku použití skladujte kartony s pěnou
v izolačních boxech.
3. Otevřete karton zatáhnutím za perforovanou klopu ve směru
šipky.
4. Otevřete karton uchopením za dva otvory.
5. Tahem za obě strany sáčku odstraňte přepážku
oddělující obě složky.
6. Promíchejte obě složky intenzívním protřepáním.
Promíchejte kapaliny důkladně po dobu několika sekund
až do dosažení rovnoměrné světle hnědé barvy. Rukou
držte vestavěné prorážedlo, nikoliv hrdlo.
7. Umístěte hrdlo do nalévacího otvoru
ve spojce. Je-li použit více než jeden
pěnový balíček, použijí se k naplnění
spojky oba otvory současně.
8. Pomocí prorážedla vestavěného
v pěnovém balíčku prorazte plastikovou
membránu v nalévacím hrdle.
9. Mírným (!) otáčením prorážedlem tam a
zpět
zvětšete
otvor
v membráně
(neukroutit!).
10. Vymačkejte všechnu tekutou pěnu
do spojky mačkáním a kroucením sáčku.
11. Instalujte odvzdušňovací zátky.
12. Dále pokračujte dle postupu pro
jednotlivé typy spojek.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
Pěnový balíček, Koncovka
str. 45
Pěnový balíček – vypěnitelný objem a náhrada kombinací:
Pěnový balíček
Typ
0
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Objem v litrech
min
max
1.2
2.1
1.5
2.7
3.0
3.9
3.8
4.7
5.7
7.0
8.7
10.5
13.0
15.9
19.8
25.0
38.0
51.0
4.9
6.1
7.3
9.1
11.2
13.6
16.8
20.6
25.7
32.4
49.2
65.9
Pěnový balíček kombinace
Kombinace
0+0.5
2 7
2 9
10+11
10+12
10+13
11+13
12+13
2x13
Pěnový
balíček č.
Objem v litrech
min
max
3.3
21.0
4.2
27.2
31.8
41.2
44.8
57.8
70.8
76.0
89.0
102.0
58.1
74.9
91.6
99.3
115.1
131.8
Lze nahradit kombinací
pěnových balíčků č.
1
2
3
1+1
4
1+2 2+2
5
2+3 3+3
6
3+4 1+5
7
4+5 2+6
8
5+6 3+7
9
6+7 5+8
10
6+9 3+10
11
2x7 1+10 3+9
2x8 1+11 4+10
2x9 8+10 5+11
2x10 9+11
8+11
12
13 11+11 8+12
1+4
2+5
3+6
4+7
2+9
4+10
4+9
7+9
6+11
1+7
1+8 2+8
3+9
8+8
6+8
5+10
Koncovka
1. Zkontrolovat neporušenost a čistotu těsnící izolační hmoty koncovky
2. Konec plášťové i vnitřní trubky obrousit brusným plátnem zrnitosti 60
3. Krátce nahřát tento konec tvrdým modrým PB plamenem
4. Koncovku nasunout na konec předizolované trubky. Signalizační vodiče vyvést mezi
plášťovou PI trubkou a koncovkou tak, aby se vzájemně nedotýkaly, chránit proti
nahodilému zkratu na uzemněný předmět izolační bužírkou
5. Ohřátím PB plamenem smrštit nejprve okraj většího límce na plášťovou PI trubku
6. Poté ohřátím PB plamenem smrštit menší límec na vnitřní trubku tak, aby celá
koncovka těsně přiléhala na plášťovou trubku
Sortiment standardních koncovek (DHEC) lze montovat na ocelové trubky ø26.9 mm až
ø323.9 mm a na plášťové trubky ø90 mm až ø450 mm.
Pro několik velkých dimenzí v sérii 2 a 3 je nutné použít tzv. zipové koncovky
(CCS-DHEC) podle katalogu LOGSTOR.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
Koncovka
str. 46
Série 1
Přiřazení koncovek k dimenzím potrubí
označení na
koncovce
číslo
koncovky
2000
63-93/12-22
2100
75-93/27-34
2200
110-125/27-48
42 /
110
2300
110-140/27-54
48 /
2400
125-140/60-76
2500
dimenze / průměr
číslo
plášť. trubky
koncovky
2600
21 /
90
dimenze /průměr
plášť. trubky
160-225/76-133
114 /
200
2700
225-280/133-168
139 /
168 /
150
250
110
2800
280-334/168-245
219 /
315
60 /
125
2900
355-400/219-273
273 /
400
76 /
140
450
160
400-450/324-355
323 /
88 /
3000
355 /
500
26,
160-180/60-89
označení na
koncovce
33 /
90
Série 2
Přiřazení koncovek k dimenzím potrubí
číslo
koncovky
2000
2100
označení na
koncovce
dimenze / průměr
číslo
plášť. trubky
koncovky
označení na
koncovce
63-93/12-22
75-93/27-34
2200
110-125/27-48
2300
2400
110-140/27-54
125-140/60-76
26,
33 /
110
dimenze /průměr
plášť. trubky
76 /
160
2600
160-225/76-133
88 /
114 /
180
225
2500
160-180/60-89
42 /
125
2700
225-280/133-168
139 /
250
48 /
60 /
125
140
2800
280-334/168-245
168 /
280
2900
3000
355-400/219-273
400-450/324-355
219 /
355
Série 3
Přiřazení koncovek k dimenzím potrubí
číslo
koncovky
2000
označení na
koncovce
dimenze / průměr
číslo
plášť. trubky
koncovky
označení na
koncovce
63-93/12-22
2100
75-93/27-34
2200
110-125/27-48
2300
110-140/27-54
2400
125-140/60-76
26,
33 /
125
dimenze /průměr
plášť. trubky
60 /
160
160-225/76-133
76 /
88 /
180
200
2500
160-180/60-89
2600
42 /
140
2700
225-280/133-168
139 /
280
48 /
140
2800
280-334/168-245
168 /
315
2900
3000
355-400/219-273
400-450/324-355
219 /
400
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
str. 47
Raychem páska, Jednočinný kompenz.
Raychem páska
1. Plášťovou trubku obrousit brusným plátnem zrnitosti 60 v šířce RAYCHEM pásky
2. Nahřát plášťovou trubku ostrým PB plamenem na minimálně 70°C
3. Z těsnící vrstvy RAYCHEM pásky odstranit ochranou folii
4. Překontrolovat izolační hmotu RAYCHEM pásky (nepoškozená, suchá)
5. RAYCHEM páskou omotat plášťovou trubku, v místě překrytí okraj se seříznutými
rohy umístit pod rovný okraj. Není-li okraj seříznutý, seříznout 1 x 2 cm.
6. Nahřát lesklou lepící stranu obdélníkové záplaty PB plamenem až se roztaví lepící
vrstva (ochranné rukavice)
7. Nastavenou stranou položit záplatu na spoj RAYCHEM pásky
8. Vytlačit případný vzduch pod záplatou, záplatu důkladně přitisknout!
9. Krátce ostrým plamenem nahřát záplatu FOPS až zmizí termobarva, záplatu přitisknout
10. Po zchladnutí záplaty ohřát měkkým PB plamenem nejprve střední část RAYCHEM
pásky, aby byl vytlačen vzduch pod páskou, potom smrštit okraje až do vymizení
zeleného zabarvení.
Délky Raychem pásek šířky 220 mm pro jednotlivé dimenze (z metráže)
průměr
90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
pláště
délka
0,40 0,47 0,52 0,57 0,64 0,70 0,77 0,85 0,94 1,04 1,16 1,29 1,44 1,61
(m)
Pozn.: Platí i pro pásky typu Canusa
Jednočinný kompenzátor
Jednočinné kompenzátory montujte do míst určených projektem dle následujícího postupu.
Trubky jsou zasypány a zahutněny před natopením, je ovšem nutné nechat nezasypaná
místa s vevařenými jednočinnými kompenzátory. Pamatujte na to, že jednočinný
kompenzátor nesmí být zkracován!
1. Nastavit kompenzátor pomocí závitové tyče a dvou přírub stlačit kompenzátor na míru e od koncové značky (tato hodnota e
e
musí uvedena v projektové dokumentaci). To znamená, že při
následném tepelném předepínání bude kompenzátor dále
stlačován o míru e, pak dosedne na doraz.
2. Po dosažení žádaného přednastavení zajistit kompenzátor
zajišťovacími svary nebo přivařeným kusem tyčové oceli. Takto
je jednočinný kompenzátor mechanicky předepnut a připraven
pro instalaci a pro tlakovou zkoušku potrubí. Počet
zajišťovacích svarů, rozměr a délka svarů jsou uvedeny na
štítku jednočinného kompenzátoru a musí být dodrženy!
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
Jednočinný kompenzátor
str. 48
3. Po nasunutí spojky pro jednočinný kompenzátor přivařit
jednočinný kompenzátor do potrubního systému. Trubky
musí být souosé! Vzdálenost mezi konci trubek musí přesně
odpovídat rozměru předepnutého kompenzátoru! Ekompenzátor nesmí být ohýbán!
4. Provést tlakovou zkoušku. Je-li prováděna tlaková
zkouška na nezasypaném potrubí, musí být jednočinný
kompenzátor dostatečně pojištěn pevnostními svary! Příklad zajišťovacího elemVelikost zajišťovacích elementů a svarů musí být určena entu ze štítku jednočinného
v projektu na základě výpočtu!! V případě potřeby kompenzátoru DN 32
konzultovat s dodavatelem potrubí!!!
5. Je-li to předepsáno projektem, zabalit potrubí
do polyetylénové fólie v předepsaných úsecích dle projektu.
6. Zasypat zcela potrubí včetně zhutnění, kromě míst
s jednočinnými kompenzátory.
7. Odbrousit fixační svary, odstranit otřepy i jakékoli zbytky
zajištění, aby nebránily zasunutí jednočinného kompenzátoru.
8. Nahřát systém (max. 10°C / hod.) cca 20 °C nad
předepínací (střední) teplotu podle projektové dokumentace
tak, aby kompenzátor dosedl na doraz. Po dosednutí na
doraz zavařit kompenzátor na pevnost a na těsnost. Dodržet
velikost svaru uvedenou v následující tabulce!
Ocelová trubka, vnější ø, mm
míra a, mm
9. Svar musí být otestován na těsnost skrz otvor
(šipka v náčrtku). Vyjměte ocelovou zátku
z jednočinného kompenzátoru a proveďte tlakovou
zkoušku.
10. Zašroubovat ocelovou zátku a zatěsnit ji
svarem.
11. Izolovat jednočinný kompenzátor příslušnou
spojkou,
zpravidla
B2S
pro
jednočinný
kompenzátor
nebo
EW
pro
jednočinný
kompenzátor.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
otvor pro
tlakovou
zkoušku
verze 12.11.2012
Rozměry potrubí LOGSTOR
str. 49
ROZMĚRY POTRUBÍ LOGSTOR
OCELOVÉ POTRUBÍ
Série 1
ocel
trubka
DN 20
DN 25
DN 32
vnější ø
ocel. trubky
26.9 mm
33.7 mm
42.4 mm
tloušťka stěny
ocel trubky
2.6 mm
2.6 mm
2.6 mm
DN 40
DN 50
DN 65
48.3 mm
60.3 mm
76.1 mm
2.6 mm
2.9 mm
2.9 mm
DN 80
DN 100
DN 125
88.9 mm
114.3 mm
139.7 mm
3.2 mm
3.6 mm
3.6 mm
pěnový balíček č. počet pruhů
dilat. polštářů
BS ; SX
SXB
2
1
4
90 mm
2
1
4
90 mm
2
3
5
110 mm
2
3
5
110 mm
)
2
3*
5
125 mm
2
4
6
140 mm
2
5
7
160 mm
3
7
11
200 mm
3
8
11
225 mm
DN 150
DN 200
DN 250
168.3 mm
219.1 mm
273.0 mm
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm
250 mm
315 mm
400 mm
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
323.9 mm
355.0 mm
406.0 mm
457.0 mm
5.6 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.3 mm
450 mm
500 mm
520 mm
560 mm
plášť
(spojka)
9
10
2 9
12
13
12
12
10
12
4
4
5
6
7
7
7
Počet pruhů dilatačních polštářů platí pouze pro polštáře odtrhávané z desky s 25 pruhy (výška pruhu 80 mm).
*) Opraveno z FP č. 4 na FP č. 3 oproti katalogu Logstor podle výpočtu a podle zkušenosti.
Série 2
ocel
trubka
DN 20
DN 25
DN 32
vnější ø
ocel. trubky
26.9 mm
33.7 mm
42.4 mm
tloušťka stěny
ocel trubky
2.6 mm
3.2 mm
2.6 mm
DN 40
DN 50
DN 65
48.3 mm
60.3 mm
76.1 mm
2.6 mm
2.9 mm
2.9 mm
pěnový balíček č. počet pruhů
dilat. polštářů
BS ; SX
SXB
2
3
5
110 mm
2
3
5
110 mm
2
4
6
125 mm
2
4
6
125 mm
2
5
7
140 mm
2
6
8
160 mm
DN 80
DN 100
88.9 mm
114.3 mm
3.2 mm
3.6 mm
180 mm
225 mm
DN 125
139.7 mm
3.6 mm
250 mm
DN 150
DN 200
168.3 mm
219.1 mm
4.0 mm
4.5 mm
280 mm
355 mm
DN 250
273.0 mm
5.0 mm
450 mm
DN 300
DN 350
DN 400
323.9 mm
355.0 mm
406.0 mm
5.6 mm
5.6 mm
6.3 mm
500 mm
520 mm
560 mm
plášť
(spojka)
7
9
9
10
2 9
10+11
10+12
13
13
11
2 9
11
13
3
3
4
4
5
6
7
7
7
Počet pruhů dilatačních polštářů platí pouze pro polštáře odtrhávané z desky s 25 pruhy (výška pruhu 80 mm).
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
Rozměry potrubí LOGSTOR
str. 50
Série 3
ocel
trubka
DN 20
DN 25
DN 32
vnější ø
ocel. trubky
26.9 mm
33.7 mm
42.4 mm
tloušťka stěny
ocel trubky
2.6 mm
3.2 mm
2.6 mm
DN 40
DN 50
DN 65
48.3 mm
60.3 mm
76.1 mm
2.6 mm
2.9 mm
2.9 mm
pěnový balíček č. počet pruhů
dilat. polštářů
BS ; SX
SXB
2
4
6
125 mm
2
4
6
125 mm
2
5
7
140 mm
2
5
7
140 mm
2
6
8
160 mm
3
7
11
180 mm
DN 80
DN 100
88.9 mm
114.3 mm
3.2 mm
3.6 mm
200 mm
250 mm
DN 125
139.7 mm
3.6 mm
280 mm
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
168.3 mm
219.1 mm
273.0 mm
323.9 mm
355.0 mm
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm
5.6 mm
5.6 mm
315mm
400 mm
500 mm
520 mm
560 mm
plášť
(spojka)
8
10
10;11
11
12
10+13
10+12
10+13
11
2 9
10+12
13
3
4
4
4
5
7
7
7
Počet pruhů dilatačních polštářů platí pouze pro polštáře odtrhávané z desky s 25 pruhy (výška pruhu 80 mm).
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
str. 51
Návod k použití
Předizolované potrubí Logstor – návod k použití
Základním závazným dokumentem pro projektování, dopravu, uskladňování, používání, montáž a provozování
komponent a systémů postavených úplně nebo částečně z komponent potrubí Logstor je Katalog předizolovaného potrubí
Logstor v platném znění.
Stručný popis výrobku
Předizolovanou trubkou nebo tvarovkou rozumí se potrubí ve výrobním závodě opatřené tepelnou izolací z PUR pěny
a ochranným pláštěm z polyetylénu. Předizolovaným potrubím rozumí se ucelený systém zahrnující předizolované trubky,
tvarovky, spojky a další příslušenství.
Firma Logstor vyrábí 3 standardní potrubní systémy:
- Sdružený systém s ocelovou teplonosnou trubkou
- Flexibilní systém LR-Pex s teplonosnou trubkou z PEX
- Flexibilní systém Cu-Flex s teplonosnou trubkou z měkké mědi
Vlastnosti předizolovaného potrubí jsou popsány v Katalogu předizolovaného potrubí Logstor v platném znění.
Projektování potrubních systémů
Potrubní systémy sestavené úplně nebo částečně z komponent Logstor musí být navrhovány, počítány a projektovány dle
současné úrovně vědeckého a technického poznání a v souladu se všemi v České republice platnými právními předpisy
a technickými normami. Projekční a výpočtové práce musí být provedeny také v souladu s Katalogem předizolovaného
Logstor v platném znění a to s uvážením konstrukční teploty a konstrukčního tlaku teplonosného média. V této souvislosti
dodavatel předizolovaného potrubí Logstor upozorňuje na to, že vodu o teplotě vyšší než 110 °C, která bývá tímto potrubím
dopravována, je nutno považovat za nebezpečné médium.
Doprava a skladování
Doprava a skladování komponent předizolovaného potrubí Logstor musí být prováděny podle Katalogu předizolovaného
potrubí Logstor v platném znění.
Montáž
Při montáži potrubí Logstor je třeba zachovávat všechny obecně platné předpisy týkající se bezpečnosti práce. Svařovací
operace musí být provedeny v souladu s projektem a s platnými technickými normami. Pracovní postupy pro montáž
jednotlivých komponent systému Logstor jsou dány Katalogem předizolovaného potrubí Logstor v platném znění. Pracovníci
provádějící montáž potrubí Logstor musí být k těmto pracím proškoleni výrobcem tohoto potrubí nebo firmou TENZA a.s..
Zvláštní bezpečnostní předpisy je třeba dodržovat při vypěňování vypěňovacích spojek polyuretanovou pěnou, tzv.
pěnovými balíčky, kdy je nutno používat ochranné brýle a rukavice a přísně zachovávat pracovní postup předepsaný
výrobcem. Při vypěňování platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Pro nakládání s pěnovými balíčky platí pro
osoby manipulující povinnost proškolení autorizovanou osobou podle § 2 odst. 8 písm. d) a § 10 odst. 2 zákona číslo 157/1998
Sb ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostních listech jednotlivých složek.
Dále je třeba mít na paměti, že při hoření vytvrzené polyuretanové pěny vznikají jedovaté zplodiny, ohrožující zdraví při
vdechování. Z tohoto důvodu je nutno odizolovaný konec teplonosné ocelové trubky před svařovacími operacemi pečlivě
očistit od všech zbytků pěny. Stejně tak je třeba odstranit z výkopu zbytky pěny, aby nemohlo dojít k jejímu zahoření při
montáži spojek pomocí propanbutanového plamene.
Provozování
Při provozování a údržbě teplovodů, horkovodů a jim podobných zařízení zhotovených výhradně nebo částečně
z komponent Logstor je třeba dodržovat všechny příslušné platné právní předpisy a normy jakož i bezpečnostní předpisy
a také místní provozní předpis, který musí být pro každý teplovod, horkovod nebo podobné zařízení provozovatelem tohoto
zařízení vypracován.
Pro přepravu TUV je možno použít pouze komponenty k tomu určené a splňující požadavky příslušných právních
předpisů. Ocelové trubky nejsou pro přepravu TUV určeny.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
Návod k použití
str. 52
Nakládání s odpady
S odpady, vzniklými při montáži potrubí Logstor, je třeba nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat zbytkům pěnových balíčků – tyto jsou dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001
Sb. klasifikovány jako nebezpečný odpad (skupina 080409). V případě jakýchkoli nejasností je třeba obrátit se na dodavatele
předizolovaného potrubí Logstor.
Nakládání s obaly
Veškeré balené výrobky, dodávané firmou TENZA, a.s., splňují povinnost § 10 a § 12 zákona č. 477/2001 Sb. O obalech
uzavřením smlouvy o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. pod klientským číslem EKF00026050.
Na základě toho je možné s nevratnými obaly nakládat jako s odpadem dle předchozího čl. návodu. S obaly od pěnových
balíčků se zbytky chemických látek je třeba nakládat jako s nebezpečným odpadem.
Reklamace
Na dodaný a kupujícím převzatý materiál se poskytuje záruka za předpokladu dodržení provozních a montážních
podmínek stanovených výrobcem. Pokud není dohodnuto jinak, poskytuje TENZA, a.s. záruku na předizolované potrubí
Logstor po dobu 5 let od data dodání, záruka začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu.
Jakýkoliv komponent předizolovaného potrubí Logstor musí být před zabudováním do systému zkontrolován. Postup
kontroly signalizačních vodičů, kterými je potrubí Logstor zpravidla vybaveno, je popsán v kapitole 8.3 Katalogu
předizolovaného potrubí Logstor v platném znění. Kupující je tedy povinen provést po převzetí předizolovaného potrubí
od prodávajícího kontrolu signalizačních vodičů všech trubek a komponentů dodaných se signalizačními vodiči a to před
zahájením montáže potrubí (jeho uložením do výkopu), nejpozději však do 10 dnů od data jeho převzetí. Škody, případně
vícenáklady vzniklé na základě závad zjištěných při montáži potrubí nebo po více než 10-ti dnech od převzetí materiálu, jdou
k tíži kupujícího.
Dodavatel nenese odpovědnost za náklady, vzniklé zabudováním nezkontrolovaného komponentu. Dodavatel
předizolovaného potrubí Logstor také nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené nesprávným použitím komponent
tohoto systému.
V průběhu záruční doby musí TENZA, a.s. odstranit veškeré závady, a to dle svého uvážení buď opravou nebo výměnou
za podmínky, že kupující prokáže, že dodané výrobky jsou vadné a že byly skladovány, instalovány, používány a udržovány
správně a v souladu s instrukcemi a s provozními a montážními podmínkami firmy Logstor A/S s přihlédnutím k půdním
podmínkám a pokud se neobjevují žádné vnitřní průsaky v důsledku koroze vnitřní trubky. Tento závazek firmy TENZA, a.s.
je také podmíněn umožněním okamžitého přístupu k vadné části a provedením kontroly přímo na místě pracovníkem firmy
TENZA, a.s..
Podmínkou poskytnutí záruky je dále provedení montáže dodaného potrubí pracovníky, kteří byly prokazatelně za tímto
účelem vyškoleni firmou TENZA, a.s.
Záruka se nevztahuje na případy, kdy části vyrobené a odzkoušené firmou Logstor A/S byly používány ve spojení
s výrobky, u kterých kupující neprověřil že toto spojení nemůže způsobit závadu nebo chybu.
Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným návrhem potrubního systému, mechanickým poškozením potrubí
nezaviněným prodávajícím, nesprávnou montáží a na škody způsobené vyšší mocí.
TENZA, a.s. přebírá odpovědnost za technické informace o specifikacích, výběru materiálů atd., včetně projektování
nebo příspěvku k projektování pouze pokud jejich poskytnutí bylo výslovnou součástí kupní smlouvy.
Reklamace lze uplatňovat v sídle firmy TENZA,a.s., Svatopetrská 7, 617 00 BRNO, tel. 545 214 613.
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
verze 12.11.2012
str. 53
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
Poznámky
verze 12.11.2012
Poznámky
Předizolované potrubí firmy LOGSTOR
str. 54
verze 12.11.2012
Download

Montážní příručka