COMPACT PROFESSIONAL D.O.O.
Datum: 05.11.2012.
IR-TLP-2-2 | v1
TEHNIČKI LIST PROIZVODA
UNICOM PLUS
01. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA
UNICOM PLUS
02. OPIS I PODRUČJE PRIMENE
UNICOM PLUS je lepak za keramičke pločice, stiropor i armaturnu mrežicu.
03. SASTAV
Hemijski sastav: Hidraulično vezivo (portland cement), mineralna punila i
specijalni aditivi.
Opasni sastojci: U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i
oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59/10),
kojim je zakonodavstveno uveden DSD/DPD sistem klasifikacije i obeležavanja,
komponenta sistema portland cement predstavlja opasan sastojak te se proizvod
razvrstava u opasne proizvode sa simbolom opasnosti Xi-Iritativno.
04. KARAKTERISTIKE
Nasipna masa, g/dm3
1100-1300
Gustina očvrslog lepka, g/dm3
1500-1600
Adheziona čvrstoća, MPa (EN 1348)
početna
nakon stajanja u vodi
nakon temperaturnog starenja
nakon ciklusa odmrzavanje-zamrzavanje
1,60
1,20
1,90
1,80
Adheziona čvrstoća nakon 20 min otvoreno vreme, MPa (EN 1346)
1,10
Prionljivost na podlogu:
od betona, kPa (EN 1015-12)
EPS, kPa (EN 13494, ETAG-004), kao lepak
EPS, kPa (EN 13494, ETAG-004), kao bazni sloj
sa mrežicom
490
125
130
Kapilarna vodoupojnost - c, kg/m2 (EN 1015-18)
0,14
Koeficijent difuznog otpora - µ (EN 1745 T. A.12)
5/20
Toplotna provodljivost - λ 10°C dry, W/m.K (EN 1745 T. A.12)
0,47
Pritisna čvrstoća nakon 28 dana, MPa (EN1015-11)
13,50
Savojna čvrstoća nakon 28 dana, MPa (EN1015-11)
3,70
Izgled: Sivi prah.
Okvirna potrošnja: 3,0-8,0 kg/m2.
Pakovanje: 25 kg - natron vreće sa folijom.
1
05. PODLOGA
Podloga mora biti nosivo sposobna, očišćena od prašine, masti i drugih nečistoća.
06. PRIPREMA I NANOŠENJE
UNICOM PLUS prah pomešati sa oko 30% vode do potpune homogenizacije
mase. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta, a zatim je ponovo promešati pre
upotrebe.
Lepljenje pločica: Pripremljena masa se nanosi na podlogu sa nazubljenom
čeličnom gletericom. Pločice utiskujemo u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je
površina neravna, lepak nanosimo i na pločicu. Vodoupijajuće pločice pre
postavljanja treba navlažiti vodom i ocediti.
Lepljenje stiropora i armaturne mrežice: Pripremljena masa se nanosi po obodu i
sredini stiropora u debljini sloja od 3-5 mm, a lepljenje se vrši laganim pritiskanjem
stiropora na podlogu. Po potrebi, table zalepljenog stiropora se ankerišu
plastičnim tiplovima za podlogu. Kod dalje obrade stiropora, lepak se koristi za
postavljanje armaturne mrežice, preko koje se čeličnom gletericom, u
ravnomernom sloju debljine 3-5 mm nanosi lepak.
Ne raditi po kiši, jakom suncu ili vetru.
Temperatura primene od +5°C do +30°C.
07. ČIŠĆENJE ALATA
Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat
ne opere neposredno posle upotrebe očvrsle ostatke mehanički ukloniti.
08. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Materijal prenositi u zatvorenim vrećama. Pri radu osigurati dobro provetravanje
ako se koristi u zatvorenim prostorijama. Pri radu sa mokrim lepkom zaštititi oči i
kožu zbog alkalne reakcije.
Materijal skladištiti u originalnoj ambalaži, u suvim prostorijama, na drvenim
paletama, na temperaturi iznad +5°C.
Rok upotrebe: Najmanje 6 meseci.
09. LIČNA ZAŠTITA
Zaštita disajnih puteva: U slučaju jakog prašenja koristiti zaštitnu masku.
Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se
preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima
i nogavicama.
Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare u cilju zaštite od prašine i
mokrog lepka.
10. INFORMACIJE O PROPISIMA
U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 59/10), kojim je
zakonodavstveno uveden DSD/DPD sistem klasifikacije i obeležavanja:
Xi-Iritativno
R-oznake:
R37/38 Iritativno za respiratorne organe i kožu.
R43 Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.
S-oznake:
S2 Čuvati van domašaja dece.
S26 U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku
pomoć.
S36/37/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za
oči/lice.
2
11. EKOTOKSIKOLOŠKE
INFORMACIJE
Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati
negativni efekti na zdravlje.
Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.
12. NAČIN ODLAGANJA
U skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada,
objavljenom u „Službenom glasniku RS“ br.56/10 postupa se prema sledećem:
Ostaci proizvoda: Očvrsli ostaci proizvoda se razvrstavaju prema klasifikacijskom
broju 17 09 04.
Ostaci ambalaže: Ostaci ambalaže se razvrstavaju prema klasifikacijskom broju
15 01 01.
13. OSTALE INFORMACIJE
Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski
nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u
najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute
proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se
navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.
14. NAPOMENA
COMPACT PROFESSIONAL D.O.O. redovno obavlja kontrolu proizvoda putem
vlastite laboratorije. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih
praktičnih iskustava i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za
postizanje najboljih rezultata.
Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je
naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.
COMPACT PROFESSIONAL D.O.O. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu
zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno
izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i
upotrebe različitih proizvoda.
Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.
Tomkovića kraj 196
34304 Banja - Aranđelovac - SRB
tel./fax: +381 34 727 751, 727 752
www.compact.rs | [email protected]
3
Download

Tehnički list proizvoda - compact professional doo