COMPACT PROFESSIONAL D.O.O. Srbija ‐ Aranđelovac, 34304 Banja Tomkovića kraj 196, PAK: 542008 Tel./fax: +381 34 727 751, 727 752 MB: 20865563, PIB: 107755064 http://www.compact.rs [email protected] ZEOCOM PROIZVOĐAČKA SPECIFIKACIJA Opis ZEOCOM je prirodni mleveni mineral zeolit koji sadrži minimum 85% klinoptilolita. Specifikacija Izgled: prah, žute boje. Rastvorljivost: nerastvorljiv u vodi. Zapaljivost: nezapaljiv. Primena  u proizvodnji stočne hrane,  u poljoprivredi,  u industriji,  za tretman voda i vazduha,  kao higijenski posip za životinje. Stabilnost i skladištenje ZEOCOM je termostabilan. Rok trajanja: neograničen. Skladištenje: u originalnoj ambalaži, na suvom, hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od glodara, insekata, ptica i drugih životinja. ZEOCOM NE SADRŽI SASTOJKE NI BILJNOG NI ANIMALNOG POREKLA Proizvodi i pakuje COMPACT PROFESSIONAL D.O.O. Tomkovića kraj 196, 34304 Banja ‐ Aranđelovac, Republika Srbija za COMPACT PROFESSIONAL D.O.O. Mihailo Plećević, direktor SPECIJALISTIdKI INSTITUT
VETERINARSKI
..KRALJEVOOO
Ziiko 34,36000Kraljevo;Tel: 036/361-361;Fax: 0i6/360-011www'vsikv'com
IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Na zahtev vlasnika
od: 15.11.2013
Broj: 1409
Zah1€vbr:
1 . Vlasnikmaterijala:
34304
D.O.O
COMPACTPROFESSIONAL
Tomkoviiakaj 196
Banja
2. Narudilacispitivanja:
Vlasnikmaterijala
3. Sme3teno:
kod vlasnika
34304
Datumuzorkovanja: 0 6 . 1 1 . 2 0 1 3
o.
Datumprijema:
5. Uzorkovao: vlasnik
07.11.2013
Vrsta i stanieuzorkaPri Prijemu
Odgovara
ZeolitlZeokom).
2
Tomkovida kaj i 96
Banja
A
Oznaka
od: 06.11.2013
sl.
Zeolit (Zeokom), Odgovara
7. Ispitivanjazaw3ena:15.11'2013
Ispitivanja oznadenasa (*) su izvan obima akeditacije
Br.uzoraka Poreklo
1
Vrstaispitivania
Proizvodnja
Mikrobiologija
Proizvodnja
Hemij a
: 7 4 0 9o d :1 5 . 1 . 2 0 1 3
SEKTOR ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
Odeljenjeza laboratorijsku dijagnostiku
REZULTAT LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Datum:15.11.2013
Oznakauzorka:1; Vrsta uzorka:Zeolit (Z€okom)
SRPSEN ISO4833:2008
SRPSEN ISO6579:2008
I S O1 5 2 1 3 : 2 0 0 3
SRPSISO21527-2:2011
Ukupanbroj kvasacai Plesni
referentnimwednostima.
Ispitivanje izwSio:
Mr vet.sci Kazimir Matovii
15.11.2013
Rezultateverifrkovao:
Mr vet.sciKazimir Matovii
'. /4r9 od:
o
.t t.2t)
Strana3 od 3
SEKTOR ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
II Odeljenjeza ispitivanje sirovina animalnogporekla,hrane i vode
RI,ZULTAT LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Broj:7409
Dahrm:15.11.2013
Oznaka uzorka: 2; Vrsta uzorka: zeolit (zeokom)
PARAMETRI
JEDINICA
MERE
NADENA
VREDNOST
4.68
21.7
REFERENTNA
VREDNOST
OZNAKAMETODE
SRPSISO6869:2002
SRPSISO6869:2002
mg/kg
Cink (Zn)
MO57HAAS']
mg/kg
+
LNa lttg)
0.30 0.06
MO57HAAS "
<12
mg/kg
Arsen(As)
10,23a 2.05
MO97AAS "
<30
mg/kg
Olovo (Pb)
2t.3
MO97AAS "
(Cd)
<
<
Kadmijum
mg/Kg
0.04
0.75
Rezultatiispitivanih parametaraODGOVARAJU Pravilniku o kvalitehrhraneza Zivoti4je, Sl.glasnikRS 4/10 (po dlanu
99.Pravihika):
Bakar (Cu)
mglkg
metodaVSI Kralievo -
Ispitivanjeizw5io:
Mr VesnaKaljevii
T]NICAM 969
Rezultateverifikovao:
Spec.dr. vet.DraganNenadii
Download

ZEOCOM - zeolit-klinoptilolit