L
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 93. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B -02B nolu imar
paftasında yer alan Fatih Mahallesi 13419 ada 6 parselin
Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı olarak
planlanm asına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
KOMİSYON RAPORU:
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B -02B nolu imar
paftasında yer alan Fatih Mahallesi 13419 ada 6 parselin
Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım im ar Planı
Kom isyonumuzca incelenmiş, aynı alana ilişkin hazırlanan
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Tarım Gıda ve
Hayvancılık İl Müdürlüğünün 26.08.2013 tarih ve 33999
sayılı
görüşü
ve
İl
Bilim,
Sanayi ve
Teknoloji
Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih ve 75 sayılı oluru
doğrultusunda uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.__________________________________________
Kerim BAŞKAPTAN
im ar Kom Üyesi
Can KASAPOGL
İmar Kom.
r v
asan Ali İRBAN
Ali Baki SARICA
' 6 0 . OOû
ü jy un
o /c e tn
o/rnc-jcr/tejiricİQn
l<U)rOtin<^
k d ’j-ılm ij §rnm .
(s fe n b l
ti İr
yy) ı-ı
fnl^Jon
ldQr£İ£<r
't> ti r)
6 İ U m f l i £ h Cıır[rf
Mustafa, Reşat OKTAY
İrjnar Koljn. JJyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
573 459.37
025-b-02-c
574 500
Ol
-^ı
Ol
o
o
o
1/5000
MÜTEAHHİT s EMİ HARİTA 8İLG( İŞLEM İNŞAAT
VE TAŞIMACILIK SAN. IT O . STİ '
MESCİOĞLU MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET LTO - STİ. (ORTAK
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(AKSU BELEDİYESİ)
KONU: 13419 ADA 6 PARSEL
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
A ntalya İli A ksu ilçesi sınırları içerisinde 025-B -02-B nolu 1/5000 ölçekli nazım im ar planı
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. H ava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; plansız olan 13419 ada 6 parselde Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan
Ticaret A lanı yapılmasını sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
13419 ada 6 parsel Aksu İlçesi Fatih mahallesi içerisinde yer almaktadır.
1
S ay it ÜLKER
Ş ehir Plancısı
M uıatpaşa Mh. 572 Sl<. Emine Apt. No:16 Kat:4 D:S Antalva
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; plansız olan 13419 ada 6 parselde Entegre Tarım sal İşletm e ve Toptan
Ticaret Alanı yapılmasını sağlamaktır.
Planlam a alanında belirtilen 13419 ada 6 parsel, Entegre Tarım sal İşletme ve Toptan Ticaret
A lanları (ETİT) olarak planlanmıştır.
13419 ada 6 parselde planlanan alan, toplam parsel büyüklüğünün % 24’ü kadar olup; 1600 m 2’si
planlanm ıştır.
Alan Büyüklüğü
Planlama Alanı içindeki Oranı
13419 ada 6 Parsel Alanı
6560 m2
-
Entegre Tarımsal Işl. ve Toptan Tic.Alanı
1600 m2
% 24
E: 0,80 ve hmax: 8.50 m. Olarak belirlenm iştir.
PLAN NOTU:
1. Tarımsal ve ticari depolam a alanlarında, tarım sal ürün işleme, depolama, paketlem e,
sergileme ve pazarlam a tesisleri, tarım sal ve ticari ürünlerin toptan, pazarlam a ve sergileme
alanları, tarımsal sanayi tesisleri, tarım alet ve m akineleri imalatı, tarımsal eğitim
merkezleri, tarımsal ar-ge ve laboratuvar alanları ile tesislere hizm et veren yönetim binası ve
sosyal tesisler yer alabilir.
2. Tarım sal ve ticari depolam a alanlarında, nakliyeci, tır ve kam yon garajları ve tarım sal araç
gereç parkları da yer alabilir.
H azırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
Şekil 3.Plan Örneği
Saygılarım la bilgilerinize sunarım.
SEVD İH AN ÇAM UR
p la ı ı e v i Ş e h ir c ilik
ş-rfıir Plancın S*30 *■63û
P l a n l a m a L t d . Ş t i . O.O.T.Ü. 1 9 8 8 - 2 3 * “ ' '
TMMBB ŞEHİÎl flAHCIlAR ODASI
gur* Tescil H«:
M e n e v iş S * k a k H(* - Î . J L
06690
A .A fianci / ANVAJJ
T e l: 10312)426 83 25 -4«7 W 8 #
e-m ail : plane«l®pUney1.e«m.»t
H it it V .* . î 730
,« ,« ,, ,j ..
t i c a r e t S ic il H *! * 3 7 5 *
-V v ^ \
HI1II
2
S ay i t
Ş ehir Plancısı
M uratpaşa Mh. 572 Sl<. Em ine Apt. No:16 Kat:4 D:8 Antalya
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
Sayı : 57897445-621-98 - ('
K onu : Kamu Y aran Kararı
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK TL M ÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA
İlgi: Karaca Sera Sulama Otomasyon Sist. AR-GE Tarım İnşaat Taş. Mim. M üh. San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nin 30.01.2013 tarihli müracaatı.
İlgide kayıtlı yazıda, A ntalya İli, Aksu İlçesi. 13419/6 Ada-Parselde bulunan 6572 metre karelik
tarlanın 1600 metre karesinde topraksız tarımda kullanılacak sulama-gübreleme makinesi ve
otomasyon sistemlerini imalat, test ve AR-GE yapmak amaçlı arazi kullanımıyla ilgili kamu yararı
kararı talep edilmektedir.
Konuyla ilgili olarak, V alilik M akam ı’nm 01.03.2013 tarih ve 75 sayılı olurunda; arazinin bu
am açla kullanılmasında kaımu y a r a n b u lu n d u ğ u karan verilmiş olup, karar yazımız ekinde yer
almaktadır.
Gereğini arz ederim.
%
RıdvaiaKÖSESOY
İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji M üdür V.
Ek: Valilik Oluru .
A dres
e-m ail
:Y cşilova M alı. A speodbs bulvarı N o:200 M urutpaşu/ AN TALYA
: slınantalvaiKciisanavi.aov.tr
Tel.: (242) 243 47 77
Faks: (242) 243 47 79
İrtibat: A. AYDAR
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
ÎI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
Sayı 1 42438586-020Kenu :Kamu Yararı Görüşü
a 'i Mart ZÖİ3
VALİLİK MAKAMINA
tîgi: Karaca Sera Sulama Otomasyon Sist. AR-GE 1arını İnşaat Taş. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nin 30.01.2013 tarihli yazısı.
îlgide kayıtlı yazıda, Antalya İli, Aksu İlçesi 13419/6 Ada-Parselde bulunan 6572 metre karelik
tarlanın 1600 metre karesinde topraksız tarımda kullanılacak sulama-gübreleme makinesi ve otomasyon
sistemlerim imalat, test ve Ar-Ge yapmak amaçlı arazi kullanımıyla ilgili kamu yararı karan talep
edilmektedir.
Parselin Antalya- İsparta Karayolunun sağ tarafında, yaklaşık 700 metre iç kısımda bulunmakta oiup,
yakın çevresinde kereste fabrikası, plastik seralar, hububat ekili araziler ve ekim dikim yapılmamış boş
2J2LZiler bulunmaktadır
Söz konusu parselin tamamı 6572 nı2’dir. Bu alanın 1600 m2,si Ar-Ge amaçlı ekim - dikim yapılacak
şirkete ait saha, geri kalan ve kamu yaran istenen 1600 m2’Iİk alan ise topraksız tanmda kullanılacak sulamagübreleme makinesi ve otomasyon sistemleri imalatı yapılacaktır. Kalan açık arazide ise toprak nem sensörlcri
ile denemeler ve Ar-Ge çalışması yapılacaktır. Dış Ticaret açısından değerlendirildiğinde Ülkemiz 2009
yılında 131 milyon dolar düzeyinde tarım alet ve makinesi ithal etmişken bu rakam 2011 yılı sonu itibariyle bir
önceki yıla göre % 63’ lük artış oranı ile 387 milyon dolara ulaşmıştır*. Örtü altı seracılığında kullanılan bu
alet ve ekipmanlar genelde yurt dışından ithal edildiğinden ciddi döviz kaybına yol açtığı anlaşılmaktadır.
Faaliyet gösterilen bölge ve çevresinde örtü altı tarımı yaygın olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede söz konusu
işletme faaliyete geçtiği takdirde önemli ölçüde döviz kaybı önlenecek ve istihdama katkı sağlayacaktır.
Sonuç olarak; arsanın uluslar arası tarım fuarına yakın ve İlimizin tarım bölgesi olması bu tür makine
imalatı ve otomasyon sistemlerinin imalatının ülkemizde yapılacak olmasının ekonomimize katkı sağlayacağı,
dış ülkelere bağımlılığı azaltacağı, dış ülkelerle rekabet ortamı oluşturacağı ve istihdam sağlanacağı mütalaa
edildiğinden makine ve otomasyon sistemlerinin üretiminin yapılacağı İlimiz Aksu İlçesi 13419/6 AdaParselde bulunan 6572 metre karelik tarlanın 1600 metre karesinde topraksız sera sistemlerinde kullanılacak
makine ve otomasyon sistemlerinin imalatının yapılmasında kamu yaran bıuıhınduğu görüş ve kanaatine
varılmıştır.
Olurianıııza arz ederim.
İJvffun e ö r i is l e a r z e d e rim .
15 K nynak: Ekonom i B afom îtğ! B ilgi S istem i
Yeşilova Mab. Aspcndos Bulvarı No:2CK) îvluratpaşa / ANTALYA
T e l: (2 :2) 243 47 77-78/134
Faks: 242 243 47 79
Ayrıntılı bilgi içiıı:Mak.Y. Müh. A.AYDAie-mail: atmaiilalvaiifejsariavi.gov.tr
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık MüdörJögö
\
/?
\
"W
;;
n
#
••
ex pef
SAYI : 88977526/230-04-02V>bf
K O N U :T anın Dışı Amaçlı Arar! KuKammı
\n ta lv a U Gıda» I a ı ı ı n '*
'tta v v a n c O ık M ü d ü rlü ğ ü
AKSU KAYM A İÇ İM L İĞ İN A
(Belediye B aşkanlığı)
ANTALYA
q
\ . 13 -33999
İL G İ: a)26 03,2013 tarih ve M .07.3 .AKB. 13/653-1387 sayılı yazınız
b)G-da Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel M üdürlüğünün
12.08.2013 tarih ve 4085-3078/67268 sayılı yazısı
İlgi a) yazı ile Antalya İli, A ksu İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
1341 = zc& 6 numaralı parsel üzerinde “Tarım Dışı Kullanım Amaçlı Yapı" yapılmak istendiği
belirtilmiş olup, söz konusu aîamıı tarım dışı amaçla kullanılmasında M üdürlüğüm üzce
herhangi bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.
Söz konusu tarım dışı amaçla kullanım talebi, Toprak K orum a K urulunun 03.04.2013
tarihli toplantısında görüşülmüş olup, Antalya İli, Aksu İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları
içerisinde bulunan Toplam 6.572 m" yüz ölçümlü 13419 ada 6 numaralı parselde kayıtlı
taşınmazda faali; etin yapılması düşünülen 1600 m"' lik kısmının Kamu Yararı K ararm a
istinaden tan m diş: amaçla kullanımı oy çokluğuyla uygun görülmüştür.
Konu ile iigiii dosya 22.04.2013 tarih ve 359-8814 sayılı yazımız ile Bakanlığımız.
Tarım Rerömıu Genel M üdürlüğüne sunulmuştur.
Bakanlığımızın ilgi b) yazısında belirtilen şartlara uyulması şartıyla, Antalya İli. Aksu
İlçesi. Falih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan toplam 6.572 m" yüz ölçümlü 13419 ada 6
numaralı parselde kayıtlı taşınmazda, faaliyetin yapılması düşünülen 1600 m2: lik kısmının
5403 sayılı Toprak K orum a ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince T arım Dsşı A m açlı
K ullanım ı uygun g ö rü lm ü ştü r.
Bilgilerinizi rica ederim.
-Âli Nazi'm BÂLClÖiGLU
Vali a.
Vali Yardımcısı
EKLER:
- İlgi b î yazı
-T oprak K oram a Projesi (2 adet)
. ■
L
İ
>.}*.? t-r
•
t 1 ■!
...î - j . . . £
A d res: Sedir Malı, Vatan Bulvarı 07040 ANTALYA
A yrıntılı Bifei İçin:
Tel :0242.345 28 20-21-2? Faks: 0242.346 67 80
Ö.KÖKSAL Elütl Birim Sorumlusu Dahili Tel :7I91
| cı.{,.„nj|; .-vg. Hfww.anialya-iarim.gov.ir
E-posta : o z le ro .k o k sal@ an faly a-tarim .g o v .tr
Download

Gündemin 9.Maddesi - Antalya Belediyesi