BiBIRsg;TwkRBHgÇ
BiFeI nHRbRBwtþeTAenAéf¶TI 3 y:ag»Larik KW])ask ])asika cas;ekµg RtUverobcM
biT)aMgkEnøgNamYy[)ansmrmü ehIyykTwkEdlxønÜ )ansRmitsRmaMgenaHykeTA
tmálT; ku enATIenaHehIy . bnÞab;mkk¾naMKñacUleTAsuMxmaeTas nwgRBHsgÇRKb;rbU eday
vacafa ³ eyIg´RBHkruNaTaMgLay sUmxmaeTasnwgRBHsgÇRKb;rUb sUmRBHsgÇ
RKb;rbU RTg;emtþaGt;nvU eTaskMhsu TaMgLayEdl´RBHkruNa)anRbRBwtþknøgmk eTaH
eTaskMhsu enaH)anekItmaneLIgedaykaykþI-vacakþI-citþkþI.rYcehIynimnþRBH sgÇRKb;
rUbeTARsg;TwkeBlenaHRtUvmansMBt;sadkTuksRmab;RbeKnRBHsgÇRKb;rbU edIm,Ipøas;
Rsg;TkW eBlRsg;RBHsgÇRsg;edayGgÁÉgk¾)an ])ask ])asika burs RsþI
ykpþildgeRsack¾)an . ehIytaMgsc©aFidæanfa ³ edayGMNacénkarRCHføaenH sUm[
kMcat;bg;nvU ]bRTBcéRgkaLkiNRI Kb;y:ag ehIysUm[sirsI sY þI esckþIsxu cMerInRKb;Rb
karekItmandl;eyIg´TaMgLay .
Download

biT)aMgkEnøg NamYy[)ansmrmü