U Skladu sa članom 63. i 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ broj
47/2006) izdavalac GEOMASINA a.d., iz Zemuna, Batajnicki put 3 objavljuje:
GODIŠNJI IZVEŠTAJ
O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2010. GOD.
I Opšti podaci
1) poslovno ime, sedište i adresa, matični broj
i PIB akcionarskog društva
2) web site i e-mail adresa
"Geomašina"a.d. Beograd, Zemun, Batajnički put br.3
Mat.br.O7012616 ; PIB 100011820
www.geomasina.co.rs;[email protected]
3) broj i datum rešenja o upisu u registar
privrednih subjekata
4) delatnost (šifra i opis)
BD.91088, 29.09.2005.
5) broj zaposlenih 31.12.2010.
2892 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome I građevinarstvo
35
6) broj akcionara 01.06.2011.
444
7) 10 najvećih akcionara (ime i prezime, poslovno ime pravnog lica sa brojem akcija i učešćem u osnovnom kapitalu)
Broj akcija na dan 04,08,2011.
Učešće u osn. kapitalu (%)
Ime i prezime, poslovno ime
6.005
ŠARANOVIĆ NEBOJŠA
5.334
A.D. „GEOMAŠINA“
104
COAST PRODUCT LTD BVI
104
SPARIOSU TODOR
10
ILIĆ MIRJANA
10
VERUŠEVSKI VLADIMIR
10
POPADIĆ DUŠAN
10
KOSTIĆ STANOJE
10
ŠARABAČA IVAN
10
BUDIMIR BOŠKO
10.522 hiljade din..
8) vrednost osnovnog kapitala
9) broj izdatih akcija (običnih i prioritetnih, sa
ISIN brojem i CFI kodom)
11) poslovno ime, sedište i poslovna adresa
revizorske kuće koja je revidirala poslednji
finansijski izveštaj
12) poslovno ime organizovanog tržišta na
koje su uključene akcije
II Podaci o upravi društva
1) Članovi uprave –
Upravnog odbora
ime, prezime i
prebivalište
obrazovanje
sadašnje zaposlenje
(poslovno ime firme i
radno mesto)
isplaćeni neto iznos
naknade
broj i procenat akcija koji
poseduju u Društvu
2) Članovi Nadzornog
Podaci o akcijama
Na dan 31.12.2010.
Na dan podnošenja izveš
taja
Broj izdatih akcija
14030
14030
ISIN broj
RSGEOME11938
RSGEOME11938
ESVUFR
ESVUFR
CIF kod
Nema zavisnih društava
10) podaci o zavisnim društvima
"MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo
d.o.o.Beograd, Studentski trg 4/V
Beogradska Berza, Novi Beograd
Omladinskih brigada 1
Predsednik
Upravnog odbora
Član Upravnog
odbora
Član Upravnog
odbora
Mijodrag
Milojevic
Diplomirani
masinski
inzinjer
Savetnik gen. Dir.
AD „Umka“, pred.
UO AD „Umka“,
Umka, član UO AD
„Auto Kuća
Zemun, AD FH
Beograd i
„Fapromal“ Lučani
Sanja
Stepanovic
Diplomirani ecc,
mag.ek.nauka
Biljana
Milenkovic
Diplomirani ecc.
Rukovodilac sl.
finansija „Yucel“
d.o.o. Beograd,
pred. Nadz. odbora
Auto-kuća Beograd
i član Nadz. odbora
AD „Umka“ Umka
Analitičar u AD
„Umka“,
Umka,Član Nadz.
Odbora u AD
„Avala Ada“
Beograd i AD FH
Beograd
0
0
0
0
0
0
predsednik
42,80114
38,01853
0,74127
0,74127
0,07128
0,07128
0,07128
0,07128
0,07128
0,07128
član
član
Član Upravnog
odbora
Član Upravnog
odbora
odbora
ime, prezime i
prebivalište
obrazovanje
Nada
Aranitovic
Diplomirani ecc.
Sonja
Joksimovic
Diplomirani ecc.
sadašnje zaposlenje
(poslovno ime firme i
radno mesto)
Direktor plana i
analize AD „ Avala
Ada“, Beograd
Revizor poslovanja
u Yucel d.o.o.
Beograd
Ljiljana
Popovi
Ekonomski
tehnicar
Finansijski
referent u AD
Fabrika hartije
Beograd
članstvo u Upravnim i
član UO AD“Jafa“
Nadzornim odborima
Crvenka i AD
drugih društava
„Autokuća-Zemun“
isplaćeni neto iznos
naknade
0
0
0
broj i procenat akcija koji
0
0
0
poseduju u akcionarskom
društvu
pisani kodeks ponašanja uprava Društva
nema
III Podaci o poslovanju društva
1) izveštaj Uprave o realizaciji usvojene poslovne politike: Uprava je konstatovala da se poslovanje obavljalo u skladu sa planom i
poslovnom politikom
2) analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim
osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima promena u pravnom
položaju društva (statusne promene)
• prinos na ukupni kapital
0
0
0
0,011
0,136
0
• neto prinos na sopstveni kapital
• poslovni neto dobitak
• stepen zaduženosti
• I stepen likvidnosti
II stepen likvidnosti
• neto obrtni kapital
• cena akcija - najviša i najniža u izveštajnom periodu, ako
se trgovalo (posebno za redovne i prioritetne)
Najniža cena akcija 1.140,00 RSD
Najviša cena akcija 1.368,00 RSD
34) Navesti i objasniti svaku promenu veću od 10% u odnosu na prethodnu godinu u:
• imovini i obavezama (prikazanoj po pozicijama datim u
izvodu iz finansijskih izveštaja)
• neto dobitku, odnosno gubitku tog društva
Poslovna imovina se nije promenila za vise od 10% u odnosu
Na 2009 god., dok su se ukupne obaveze povecale za 32% u
Odnosu na 2009 god.
Neto gubitak drustva se uvecao za 40% u odnosu na 2009 g.
56) Informacije o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija
NIJE BILO PROMENA
7U Beogradu, 08.08.2011.
Generalni direktor
Milan Šaranović
Download

Dokument u PDF formatu