ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doc
Beograd, Batajnicki drum br. 4
Broj: 1-45
Datum: 09.09.2014.godine
Na osnovu clana 202. stav 1. tacka 1) Zakona 0 privrednim drustvima ("Sluzbeni
glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i clana 20. u skladu sa clanom 15. st. 5. i 6. Odluke 0
uskladivanju osnivackoq akta Zekstra Grupa Zekstra doc Beograd, overene pred Prvim
osnovnim sudom u Beogradu pod Ov I br. 184767/2012 od 12.10.2012.godine, direktor
je dana 09.09.2014.godine, donee
ODLUKU
SKUPSTINE CLANOVA
ZEKSTRA GRUPA ZEKSTRA doo Beograd
o SAZIVANJU
1. Sednica Skupstine clanova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doc Beograd odrzace
se dana 19.09.2014.godine, sa pocetkorn u 10,00 casova u Sali za sastanke poslovnog
objekta u sedistu drustva.
2.
Za sednicu Skupstine clanova predlaze se sledeci
Dnevni
red
1) Donosenie Odluke 0 izboru radnih tela: predsednika i zapisnicara;
2) Usvajanje zapisnika sa sednice Skupstine clanova od 11.08.2014.godine;
3) Donosenje Odluke 0 usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvestaja za 2013.godinu;
4) Donoserije Odluke 0 usvajanju revizorskog izvestaja na Finansijski izvestai za
2013.godinu;
5) Donosenje Odluke 0 usvajanju revizorskog izvestaja na Konsolidovani finansijski
izvestaj za 2013.godinu;
6) Tekuca pitanja.
3.
Ova odluka je istovremeno i poziv clanovirna Skupstine da prisustvuju sednici.
4. Nacin obavestavanja clanova Skupstine je ovjavljivanje ove odluke, kao poziva
za sednicu na internet stranici privrednog drustva Zekstra Grupa Zekstra doc Beograd
pocev od dana donosenia ove odluke, u skladu sa clanorn 15. Odluke 0 uskladivanju
osnivackoq akta Zekstra Grupa Zekstra doc Beograd, overene pred Prvim osnovnim
sudom u Beogradu pod Ov I br. 184767/2012 od 12.10.2012.godine.
5. Pozivaju se clanovi Skupstine da mogu izvrsif uvid u materijal za sednicu svakog
radnog dana od 10,00 do 14,00 casova u poslovnom sedistu Zekstra Grupa Zekstra doc
Beograd.
6.
Odluku dostaviti sluzbarna nadleznim za njeno sprovodenje.
Download

ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doc Beograd, Batajnicki drum br. 4