Na osnovu člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o
posedovanju akcija sa pravom glasa („SL. glasnik RS“ br.100/2006, 116/2006), Uprava Akcionarskog
društva „Geomašina“ iz Beograda-Zemuna objavljuje
IZJAVU
O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA
AKCIONARSKG DRUŠTVA
ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2010.GODINE
1) Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva:
Akcionarsko društvo za proizvodnju geološko rudarsko opreme i dijamantskih alata Geomašina ad
Beograd-Zemun, Batajnički put br.3, matični broj 07012616, PIB100011820
2) Web site i e-mail adresa:www.geomasina.co.rs; [email protected]
3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD.55655/2005 od 08.07.2005. godine
4) Delatnost (šifra i opis): 2892-proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
5) Podaci o presedniku i članovima Upravnog odbora:
- Mijodrag Milojević, predsednik Upravnog odbora
- Sanja Stepanović, član Upravnog odbora i
- Biljana Milenković, član Upravnog odbora.
6). Planom poslovanja za prvo polugodište 2010. god. predviđena je proizvodnja mašina, alata
rezervnih delova i kooperantskih radova iz Proizvodnog programa Društva u ukupnoj vrednosti od 21
milion dinara. Plan poslovanja za prvo polugodište je ostvaren sa 77,7%. U navedenom periodu,
Društvo je ostvarilo poslovni prihod u iznosu od 16,33 miliona dinara.
7). Planom poslovanja za drugo polugodište 2010. god. predviđena je proizvodnja mašina, alata
rezervnih delova i kooperantskih radova iz Proizvodnog programa Društva u ukupnoj vrednosti od 29
miliona dinara.
Primerak ove izjave Akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira ne celoj
teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu, na
koje su uključene akcije Društva i čini dostupnim na svom web site.
U Beogradu, 15.11.2010.god.
Za Upravu Akcionarskog društva
„Geomašina“ Beograd-Zemun
Predsednik Upravnog odbora
Mijodrag Milojević
Download

Dokument u PDF formatu